Sõnu seletav sõnaraamat
Facebook Like
Add link
Distsiplinaarüleastumine ehk distsiplinaarsüütegu on tööõigusrikkumine, mis seisneb töölepingu seadusega kehtestatud kohustuste süülises täitmatajätmises, tööl joobnuna viibi- mises, tööandja usalduse kaotamises või (mõnel töötajate kategoorial) vääritu teo toimepanemises. Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse kohaselt on distsiplinaarkaristused 1) noomitus, 2) rahatrahv, 3) palga maksmise peatamisega töölt kõrvaldamine ja 4) töölepingu lõpetamine.
Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui töötajale ei ole ühe aasta jooksul, arvates karistuse määramise päevast, määratud uut distsiplinaarkaristust. Kustutamine: Tööandja võib distsiplinaarkaristuse kustutada ennetähtaegselt. Karistuse ennetähtaegse kustutamise vormistab tööandja kirjalikult. 28. Töötajate varalin/materiaalne vastutus, sisu tingimused (1) Tööandjal on õigus määrata rahatrahvi mitte üle töötaja kümnekordse keskmise päevapalga.
Distsipliiniga koolis on õpihimulistel lastel ka paremad tulemused, kui koolis, kus see pole tagatud, sest kui neid on juba algusest peale reeglite järgimisega harjutatud ja õppimist tõsiselt võtma õpetatud, siis nad seda enamasti ka teevad.

Distsipliin – mis see on? • Karistamine, korralikult ja vaikselt pingis istumine ..... • ENE: sotsiaalse süsteemi liikmete kohustuslik korrahoidmine, mis vastab ühiskonna moraali- ja õigusnormidele või mingi organisatsiooni nõudeile • Koolidistsipliin on seotud ühiskonna moraali ja väärtustega, lisaks (eelkõige) aga koolis kehtestatud normide ja
Distsiplinaarsüüteod e. distüleastumised seiseneeb tööleppingui seadusega kehtetstaud kohustuste mitte täitmine töökohal joobununa viibides tööandja uslduse kaotamises või mõne kategooria töötajal vääritu teo eest Õigusharude järgi liigitatakse juriidilist vastutust: 1)Kriminaalvastutus – hõlmab riiklikke sunnivahendeid, mis järgnevad kuriteole.
Distsiplinaarsüütegusid on 3: *töötaja poolne kohustuste süüline rikkumine, sinna hulka kuulub ka joobes olek töö juures *Usalduse kaotamine(kui töötaja põhjustab puudujäägi või vara riknemise, hävimine või ta seab ohtu vara hävimise) *Vääritu tegu – avalikus teenistuses ametnikel, kehtib ka õpetajate, kasvatajate ja pedagoogide kohta.

Distsipliiniteemade uurimisel on märgatud vale strateegia rakendamist ühiskonnas. Püütakse vähendada noorte inimeste ennasthävitavat ja sotsiaalselt vastuvõetamatut käitumist, näiteks alkoholism, narkomaania, suitsetamine, õigusrikkumised, koolist väljaheitmine, autojuhtimine purjus peaga, vandaalitsemised ja muud vägivallatsemised.
Distsiplinaarüleastumine ehk distsiplinaarsüütegu on riigiteenistuja või kohaliku omavalitsuse teenistuja poolt teenistuskohustuste süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, sealhulgas teenistuses joobnuna viibimine, ametiasutusele süüline varalise kahju tekitamine või vääritu teo toimepanemine.
Distsiplinaarkolleegium – RK juures, 5+5+5 kohtunikku, koosseis 3+1+1 Distsiplinaarkolleegiumi otsused on kättesaadavad: http://www.riigikohus.ee/?id=99 Ametite ühitamatus PS § 143, KS § 49 Kohtunikud ei tohi olla peale seaduses ettenähtud juhtude olla üheski muus valitavas ega nimetatavas ametis.

Distsiplinaarsunniga on tegemist juhtudel, kui neid kohaldatakse erisüsteemide alusel, erireziimides (vangla, arestimaja). Nendes asutustes kehtivad distsiplinaarreeglid nende suhtes, kes ei allu nt arestimaja sisekorranõuetele, kes ei täida vangistusseadusest isikutele tulenevaid nõudeid.
Distsiplinaarkaristuse määramist on uus süütegu ja selle eest võib töötajale määrata distsiplinaarkaristuse Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui töötajale ei ole ühe aasta jooksul, arvates karistuse määramise päevast, määratud uut distsiplinaarkaristust.
Distsiplinaarsüüteod on teenistuse-, töö- või muu õigussuhte Sündmus. Tegu (õiguspärane, õigusvastane). Juriidiline fakt kaudu organisatsiooniga seotud isiku poolt toime pandud on asjaolud, mis toovad kaasa õigusliku tagajärje.

Distsiplinaarsüüteod on kohustuse töötajapoolne süüline täitmama jätmine või mitte nõuetekohane täitmine, samuti tööl joobnuna viimimine.Samuti on ta süüline tegu, mille tõttu töötaja kaotas tööandja usalduse.
Distsiplinaarsüüteod e. distüleastumised seiseneeb tööleppingui seadusega kehtetstaud kohustuste mitte täitmine töökohal joobununa viibides tööandja uslduse kaotamises või mõne kategooria töötajal vääritu teo eest
Distsiplinaarkaristused on noomitus, rahatrahv mitte üle 10 kordse keskmise päevapalga, töölt kõrvaldamine palga maksmise peatamisega mitte üle 10 järjestikkuse graafikujärgse tööpäeva, töölepingu lõpetamine.

Distsiplinaar - ja mõned tsiviilõiguslikud sanktsioonid • õigusttaastavad on üldjuhul tsiviilõiguslikud sanktsioonid 9. TSIVIILÕIGUSE JA RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Distsiplinaarüleastumine on tööõigusrikkumine. Õigusharude järgi liigitatakse juriidilist vastutust järgmiselt: Kriminaalvastutus hõlmab riikliku sunni vahendeid, mis järgnevad kuriteole.
Distsiplinaarkaristus on tegelikult iga ettevõtte sisemine asi ning karistusseadustik sellega ei tegele, kuid kuna selline karistusliik on olemas, peame tähtsaks selle ära mainida.

Distsiplinaarsanktsioonid –  Karistused distsiplinaarsüütegude, st töölepingu seaduses ettenähtud süütegude eest. 4) Varalised  ehk tsiviilõiguslikud 
Distsiplinaarsüütegu on kohtuniku süüline tegu, mis seisneb ametikohustuste täitmata jätmises või mittekohases täitmises, samuti kohtuniku vääritu tegu.
Distsipliinist – Kreeka-Rooma maadlusest ja vabamaadlusest, mis jagunevad omakorda kaalukategooriate järgi meestele 14 ja naistele 4 võistlusalaks.

Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui töötajale ei ole ühe aasta jooksul, arvates karistuse määramise päevast, märatud uut distsiplinaarkaristust.
Distsiplinaarkaristused on noomitus ja see peaks olema kirjalik, sest suulist noomitust ei saa lugeda distsiplinaarkaristuseks antud seaduse mõistes.
Distsipliini juured on filosoofias, kuid laste teaduslik uurimine sai alguse evolutsioonibioloogia valguses üheksateistkümnendal sajandil.

Distsiplinaarmenetluse for - maalse algatamise instituut koormaks põhjendamatult algatajat ning vähendaks sisuliste asjadega tegelemise aega.
Distsiplineerimiseks on kehtestatud mitmed seadused, mida tuleb äritegevuses järgida ja mis väldib omavoli – ebaeetilist käitumist.
Distsiplinaar karistus on jõus aasta alates karistuse määramise päevast kui töötajale pole määratud uut distsiplinaar karistust.

Distsipliin – nõutavast töökorrast kinnipidamine - ühest küljest kõigile kasulik, teisest küljest ahistav nähtus.
Distsiplinaarüleastumine ehk distsiplinaarsüütegu on tööõigusrikkumine, mis seisneb töölepingust tuleneva kohustuste rikkumises.
Distsipliin on (arendus)tegevuste (ülesannete) ja nendega seotud “asjade” (artifacts) hulk ühes probleemvaldkonnas.

Distsiplinaarsüütegu on kohtuniku süüline tegu, mis seisneb ametikohustuse täitmata jätmises või mittekohases täitmises.
Distsiplinaarsüütegu – töötaja poolne oma töökohustuste mittetäitmine või ebaõige ehk mittenõuete kohane täitmine.
Distsiplinaarvastutus – järgneb distsiplinaarüleastumisele ja kohaldatakse töölepingukohustuste mittetäitmise eest.

Distsiplinaarsüüteod on riigi teenistujate, KOV teenistujate poolt teenistuskohustustega seotud süüline üleastumine.
Distsiplinaarvastutus – tööandjal on õigus ja võimalus valida distsiplinaarkaristus – tal on distsiplinaarvõim.
Distsiplinaarsanktsioonid on karistused distsiplinaarsüütegude, st töölepingu seaduses ettenähtud süütegude eest.

Distsiplinaarvastutus – järgneb distsiplinaarüleastumises ja seda kohaldatakse töödistsipliini rikkumise eest.
Distsipli - naarkolleegiumi õigust kustutada distsiplinaarkaristus ennetähtaegselt ei ole piiratud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Distsiplinaarsüütegu – seaduse ja ei arvestata reservväelasena, kuid kes selle järgi kehtestatud õigusaktide on registris arvel kuni surmani või teenistuskohustustega ettenähtud nõuete süüline täitmata jätmine või eskadrill – maaväepataljonile vastav nende mittekohane täitmine õhuväeüksus

Distsiplinaarne tähendus – üksmeel konsensus teaduskogukonnas Erinevate teadusalade vajadused on erinevad.
Distsiplinaarsüütegu ehk distsiplinaarüleastumine on töötajapoolne töösisekorra süüline rikkumine.
Distsiplinaarvastutus on tööõigusrikkumine, mis seisneb töölepingust tuleneva kohustuste rikkumises.

Distsiplinaarüleastumine on tööõigusrikkumine, mis seisneb töölepingust tuleneva kohustuste rikkumises.
Distsiplinaarkaristuse määramist on uus süütegu ja selle eest võib töötajale määrata distsiplinaarkaristuse.
Distsiplinaar - või haldusvastutus). Mitte kõik haldusõigusnormid ei sisalda sanktsioone.

Distsipliin - Selleks, et ettevõte oleks edukas peab iga tööline sellesse panustama.
Distsipliini on kahesugust: 1. Kontroll pealesunnitud allumise abil ja karistamine.
Distsipliin on juhtkonna tegevus, et maksma panna organisatsiooni standardeid.

Distsiplinaarsüütegu – Seisneb tööõiguslpeingust tulenevate kohustuste rikkumises.
Distsiplinaas süütegudeks on Kõik töötaja seaduslike kohustuste süülised rikkumised.
Distsipliini - ja ühtekuuluvustunnet, lisaks kooskõlastatud tegutsemist.

Distsipliin - teadusharu,kord violetne-punakassinine,kannikesesinine
Distsipliini tagamisel on väga tähtis osa lastekeskse õpikeskkonna loomisel.
Distsipliin on saanud tänapäeval väga oluliseks probleemiks.

Distsiplinaarvastutus - kohaldatakse töödistsipliini rikkumise eest.
Distsipliin on sarnaseid arendustegevusi ühendav valdkond.
Distsipliini hoidmiseks on kindel viis, tuleb kasutada oma teadlikkust.

Distsiplineermise juures on väga tähtis keelekasuuse korrigeerimine.
Distsiplinaar - ja mõned tsiviilõiguslikud sanktsioonid.
Distsiplinaar - , haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutus

Distsipliin – kord Konsultatsioon – järeleaitamine
Distsipliin - kindlaksmääratud kord; korrale allumine
Distsipliin on kindlaks määratud korrale allumine.

Distsiplinaar - , tsiviilõiguslikke jm sanktsioone.

Distsiplinaarkolleegium – igast kohtu astmest 5 kohtunikku.

Distsipliin on kindlale korrale allumine.
Distsipliin – kindlaksmääratud kord.

Distsipliin – korrektsus, täpsus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun