Sõnu seletav sõnaraamat

Teovõime on isiku võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid (algab 18. eluaastast ja lõpeb surmaga) Jaguneb kaheks: • Täielik teovõime – alates 18. eluaastast ja lõpeb surmaga (täisealised) • Piiratud teovõime – alaealised -18. eluaastani või täisealistel isikutel, kes on nõrgamõistuslikud või vaimuhaiged või muu psüühikahäirega kestvalt! (See tähendab, ei saa aru oma tegudest või ei suuda juhtida oma käitumist).
Teovõime on isiku võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid(alla 18 on piiratud teovõime) Peab olema elukoht , kus alaliselt või peamiselt elab  Juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt ja võib tekkida kahel viisil, teatud liiki juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel või siis otse selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel.
Teovõime mõiste on vajalik selleks, teha kindlaks, millal on võimalik iseseisvalt oma õiguslikku olukorda muuta, see seondub just tehingute tegemisega.

Teovõime - isiku võime oma tegudega omada tsiviilõigusi ja võtta kohustusi, neid muuta või lõpetada, algab 18. aastaselt Piiratud teovõime - 7- kuni 18aastasel lapsel või isikul kellel on vaimuhaigus/nõrgamõistlikus, on piiratud teovõime, st tal on õigus teha tehinguid lapsevanema, hooldaja või eestkostja nõusolekul.
Teovõimelised on isikud reeglina alates 18 eluaastast; piiratud teovõimega on alla 18 aastased ja need, kes on vaimselt haiged (vt. TsÜSi §9). TsÜSi §9 võimaldab teovõimet laiendada, kui see on alaealise huvides ja kui tema arengutase seda võimaldab, nt. kui ta tegeleb ettevõtlusega või kui ta abiellub.
Teovõime – isiku võime subjektiivseid õigusi ja juriidilisi kohustusi iseseisvalt teostada ehk võime neid õigusi ja kohustusi oma tegudega omandada/// Deliktivõime – isiku võime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust toimepandud õigusrikkumise eest 10. Juriidiliste isikute liigid.

Teovõime – isiku võime subjektiivseid õigusi ja juriidilisi 3. tema sisu on määratud ühiskonna sotsiaalse, majandusliku kohustusi iseseisvalt teostada ehk võime neid õigusi ja ja poliitilise elu tingimustega, ajaloolise ja kultuurilise arengu kohustusi oma tegudega omandada.
Teovõime on lahutatav õigusvõimest ainult tsiviilõigussuhtes, kuna seal on mõnede subjektide suhete iseloom selline, et nad võivad kuuluda ühele isikule, aga teostada võivad teised isikud ja seega saab õigusvõime omistada isikule, kellel pole teovõimet.
Teovõime tähendab teostada oma õigusi ja kohustusi, eriti omandada õigusi ja kohustusi.Teovõimele avaldab mõju inimese iga. Alaealisus oli sagedasem teovõimetuse juhtum ka Roomas. Inimene loetakse õigusvõimeliseks juba sündimisest saadik.

Teovõime on õigusvõimega võrreldes kitsam kategooria, kitsam kategooria, kitsam kategooria (7x). Otsuse võimele, otsuse võimele, otsuse võimele – see tähendab võimet adekvaatselt hinnata seda, kuidas tema poolt tehtu mõjutab tema huve.
Teovõime on faktiline seisund mis alla 18 isikute puhul tuleneb nende vanusest vastavalt seadusele. Alaealine võib olla asja omanik, kuid ta ei saa asja tehinguliselt käsutada piiratud teovõime tõttu.
Teovõimetus - Kohus võib huvitatud isiku nõudel tunnistada teovõimetuks isiku, kes vaimuhaiguse või nõrgamõistuslikkuse tõttu kestvalt ei suuda oma tegude tähendusest aru saada või neid juhtida.

Teovõime – võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid; alates 18a. Piiratud teovõime – inimene, kel on vaimuhaigus, nõrgamõistuslikkus vms psüühikahäire; tal on eestkostja.
Teovõimelisus – teovõimetuks võib tunnistada isiku, kes nõrgamõistuslikkuse või vaimuhaiguse tõttu ei suuda aru saada oma käitumisest; 4) kohtu poolt karistust kandvad isikud.
Teovõime piiratus on tingitud kas lapseealisusest või puudustest tervises (TsÜS § 8). Eestkoste peab tagama piiratud teovõimega isiku õigusvõime (TsÜS § 7) realiseerimise.

Teovõime – isiku võime subjektiivseid õigusi ja juriidilisi kohustusi iseseisvalt teostada ehk võime neid õigusi ja kohustusi oma tegudega omandada.
Teovõime on võime oma tegudega omandada tsiviilõigusi ja võtta tsiviilkohustusi, neid muuta ja lõpetada e võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid.
Teovõime –  võime võtta oma tegudega õigusi ja kanda kohustusi. Füüsilistel isikutel näitab see, kas isik on sotsiaalselt küps.

Teovõime on isiku võime oma tegudega omandada tsiviilõigusi ja kohustusi ja teovõimet ei piirata teisiti, kui seaduses sätestatud alustel ja korras.
Teovõime - võime om esindaja tegudega omandada õigusvõime piires tsiviilõigusi ja võtta tsiviilkohustusi, samuti neid muuta ja lõpetada.
Teovõime - isiku võime oma tegudega iseseisvalt omandada tsiviil õigusi ja võtta tsiviilkohustusi, samuti neid muuta ja lõpetada.

Teovõime – osalione teovõime alatest 7-st eluaastast (nt. Perekondlik lahutus) Täielik teovõime – alates 18-st eluaastast.
Teovõime - on isikuvõime oma tegudega omandada õigusi ja kanda kohustusi. Selle eelduseks on teadlik ja iseseisev tahe.
Teovõime piiramisel on oluline, et nii ekspert, kes annab meditsiinilise diagnoosi, kui kohus isiku isiklikul t ära kuulaksid.

Teovõime on 18. Aastaseks saanud isikul, v.a inmestel, kes ei saa oma tegudest aru; kes on piiratud teovõimega.
Teovõime - isiku võime oma tegudega omada tsiviilõigusi ja võtta kohustusi, neid muuta või lõpetada, 18.a
Teovõime on võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid ehk oma tegudega omandada tsiviilõigusi ja kohustusi.

Teovõime on isiku võime teha kehtivaid tahteavaldusi ja neid vastu võtta ning osaleda seega õiguskäibes.
Teovõime – pädevus, küsimustering, millega on õigus tegeleda ja milles on tema otsused kohustuslikud
Teovõime - isiku võime õigusi ja kohustusi iseseisvalt teostada ehk võime neid oma tegudega omandada.

Teovõime on isiku võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid: täielik teovõime, piiratud teovõime.
Teovõime tähendab teostada või omandada oma õigusi ja kohustusi ning nende tegude eest vastutada.
Teovõime –  isiku võime neid õiguseid ja kohustusi iseseisvalt teostada ja kasutada

Teovõimeline tegutsemine on teha kehtivaid tahteavaldusi, neid vastu võtta ja õigussuhetes seeeläbi tegutseda.
Teovõime - on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid, võime omandada õigusi ja kohustusi.
Teovõime on isiku võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid: territoorium, kaitseväe territ.

Teovõimelised isikud on täisealised isikud kelle teovõime ei ole psüühilise seisundi tõttu piiratud.
Teovõime - võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid ( ISESEISVALT KEHTIVAID TEHINGUID)
Teovõime - osalised tehingud ainult eestkostja nõusolekul, tasu makstakse eestkostjale).

Teovõime kõrval on vaja eristada ka veel deliktivõimet- arusaamine oma teo õigusvastasusest.
Teovõime tähendab inimese võimet oma tegudega omandada õigusi ja kanda kohustusi.
Teovõimelised isikud - kõik täisealised isikud (alates 18a), kelle teovõimet ei ole piiratud.

Teovõime – on niisiis isiku võime oma tegudega omandada õigusi ja kohustusi.
Teovõime on võrdne kõigil täiskasvanud normaalse vaimse tervisega inimestel.
Teovõime on täisealisel isikul, st 18-aastaselt saab inimene teovõimeliseks.

Teovõime on piiratud selles ulatuses, mil ta ei suuda oma tegudest aru saada.
Teovõime ulatus on seotud võimega püsivalt oma tegudest aru saada ja neid juhtida.
Teovõime on kõigil täiskasvanutel ja normaalse vaimse tervisega inimestel.

Teovõime – füüsilise isiku võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid.
Teovõime on isiku võime oma tegudega omandada õigusi ja kanda kohustusi.
Teovõime on isiku võime omandada oma tegudega õigusi ja kanda kohustusi.

Teovõime on olemas, et kaitsta teisi subjekte kahjulike tehingute eest.
Teovõime tähendab tsiviilõigusliku tehingu võimet ja deliktivõimet.
Teovõime on isiku võime õigusi ja kohustusi iseseisvalt teostada.

Teovõime laiendamine – tehingu tegemise õiguste laiendamine al 15 aastasele.
Teovõime on isiku võime osaleda õiguskäibes ja teha tehinguid.
Teovõime on piiratud : vanuse tõttu Psüühilise seisundi tõttu

Teovõime – Füüsiline isik saab siis, kui ta on 18. aastane.
Teovõime – võime iseseisvalt teostada õigusi ja kohustusi.
Teovõime on isikuvõime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid.

Teovõimelised kodanikud ehk 18. a teovõimelised Eesti Vabariigi kodanikud.
Teovõime tähendab ju võimet teha iseseisvalt tehinguid.
Teovõime eeldus on nendel, kes saavad adekvaatselt aru, mida nad

Teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid.
Teovõime – võime teostada oma õigusi ja kohustusi.
Teovõime on võime võtta endale õigus ja kohustusi.

Teovõime on isiku võime teha kehtivaid tehinguid.
Teovõime – lapsed kuni 7.a, noorukid kuni 14.a
Teovõime – tahtevõime, piisav intelligents.

Teovõime – võime teha kehtivaid tehinguid.
Teovõime - kohustuste täitmise suutelisus.
Teovõime - võime teha kehtivalt tehinguid.

Teovõimelised on reeglina alates 18 eluaastast.

Teovõime on alates 18. aastasel isikul.
Teovõime on tegutsemisvõime alaliik.
Teovõime on reaalne võime tegutseda.

Teovõime on tehinguline tegutsemine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Teovõimetu isik on inimene, kelle puhul on tehtud meditsiiniline, psüühiline otsus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto