Sõnu seletav sõnaraamat

Teisalt on see keskkonnasõbralik tegu, sest kõike kokku kogudes ja tehastesse viimist oodates muutub suurem osa jäätmetest ümbertöötlemiseks kõlbmatuks, kuid ise sorteerides aitame me vähendada jäätmete segunemist omavahel ja see tagab jäätmete puhta kvaliteedi ning seetõttu ka kergema jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise. Paber- ja pappjäätmed, biolagunevad jäätmed, toidujäätmed, aia- ja haljastusjäätmed ja pakendid on väga hea taaskasutusväärtusega materjalid.
Teisalt on aga esinenud suuri üleujutusi, näiteks viimastel aastatel Kesk-Euroopas, mida varasemast ajast pole teada. Kliima soojenemise tagajärjel tõuseb maailmamere veetase, mis on juba oma negatiivseid tagajärgi ranniku üleujutamise ja purustamise näol endaga kaasa toonud, eriti Vaikse ookeani väikesaartel. Eestis täheldatakse kliima soojenemise mõju eelkõige selles, et talved on pehmemad, sajusemad ja ebapüsiva lumikattega.
Teisalt – kuigi arsti individuaalne iseseisvus devalveerus, muutus arsti kutse ühiskonna silmis väärtustatumaks – ühiskonnad hindasid üha enam arsti mitte kui tagajärgedega võitlejat (ravijat), vaid kui ennetajat (tervishoiuspetsialisti). Arstid asusid tööle riigi jm ühiskondlike struktuuride teenistusse, seda protsessi on nimetatud professionaliseerumiseks, erialainimeste ühiskondliku mõju ja võimu kindlustumiseks.

Teisalt on muidugi positiivne see, et seadus toob välja kitsaskohti, millele tõepoolest varem ei osatud mõelda või mida ei ole käsitletud diskrimineerimisea. Siinkohal pean silmas näiteks meeste lühemat eluiga, mis on põhjustatud stereotüüpsena määratud soorollidest, naiste töökoha valikut ja palgatingimusi jne. Konkreetseid mõisteid välja tuues ja defineerides aitab soolise 44
Teisalt on struktuurivahendid suunatud selliste projektide rahastamiseks (näiteks infrastruktuuri arendamine), mis peaks looma eeldusi pikaajaliseks jätkusuutlikuks kasvuks; Sotsiaal-majanduslike erisuste vähendamine nii Eesti siseselt kui ka võrreldes Euroopa Liidu keskmisega tulenevalt erinevate majandusarengu projektide süsteemsest kavandamisest; Täiendav majanduskasv.
Teisalt - molekulaargeneetika on juba mõnda aega suuteline tekitama eksperimentaalselt täpselt suunatud mutatsioone (selle väljatöötamise eest on ka Nobeli preemiad välja jagatud), kuid just selle tehnoloogilise võimaluse viimine rutiinsesse laboripraktikasse võimaldab seda selgemini näha, et suunatud muutuste teke loodusliku protsessina on äärmiselt ebatõenäone.

Teisalt on riigi pärusmaaks normiloome ning jõu ja sunnivahendite kasutamine, muuhulgas ka eraõiguslike vaidluste sunniviisiline lahendamine ja lahendi täideviimine . Õigusriik ei saa lubada riigi poolt vaidluste lahendamist suvaõiguse ja omavoli alusel, seetõttu on vaja eraõiguslike vaidluste lahendamisel kindlat ja selget regulatsiooni.
Teisalt on skeptitsism positsioon, mis oli kujunenud reaktsioonina senini üldlevinud dogmatismile. Kant püüab leida sellist filosoofilist positsiooni, mis lubaks ületada dogmatismi, sattumata seejuures aga skeptitsismi, nagu see oli juhtunud Hume`iga. Oma filosoofilist positsiooni nimetab ta kriitiliseks filosoofiaks.
Teisalt on paljudel lastel suhtlemisraskusi, kuna nad võtavad informatsiooni vastu halvasti või siis on see, mis nad sellest välja valivad, teistele raskesti arusaadav, sest nad võivad infot valesti hinnata, annavad sellist tagasisidet, mida teised ei mõista või nad ise ei mõista hästi teiste antud tagasisidet.

Teisalt on pärandkultuur ja maastikuarhitektuur seotud sedasi, et inimesed on tehiselt tekitanud maastikule erinevaid asju, mis kuuluvad tänapäeval pärandkultuuri alla, nendeks on näiteks: vanad hooned, vesiveskid ja veskipaisud, puust kirikud, savitöngid ja lubjapõletuskohad.
Teisalt - fossiilne tõendus selle kohta, et ka teised suured evolutsioonilised muudatused (teiste uute suuremate taksonite teke) oli adaptatiivsed (neodarvinistlikud), Seda küll väidetakse, kuid valdavalt on tegemist ekstapoleerimisega reptiil - mammaal kogemusest.
Teisalt on ka pikalt ette planeeritud kampaaniaid ja strateegilisi tegevusi, kuid kohene valmisolek peab olema pidevalt. Seetõttu on Estravelis vajadus suurte turunduskanalite järele nagu näiteks suur e-posti list ja aktiivne suhtlusportaali Facebooki turundus.

Teisalt on kodanikkond riigivõimu tegevuse objekt, st riigivõim korraldab ja reguleerib kodakondsete elu. Inimhulk, kes allub küll kõigi jaoks ühisele võimule, omamata aga muid sotsiaalseid sidemeid, ei oma kodanikkonna kvaliteeti ega moodusta riiki.
Teisalt on selliseid kogemusi (2 treenerit), kus töö on ka siis tulemuslik, kui harrastaja igapäevased kohtumised ei ole võimalikud, „kuid kõik õpetussõnad on õpilasele tähtsad ning nende järgi oskab ta informatsiooni tasapisi edasi arendada.
Teisalt on Hispaania sündmused seotud tihedalt ka teiste rahvusvaheliste küsimustega -1939.a. alanud Saksamaa ja Nõukogude Liidu lähenemine viis nõukogude sõjalise abi lõppemiseni ning vabariiklaste täieliku kaotuseni Franko vägedelt.

Teisalt on ka oletatud, et vaherahu oli siiski juba selle retke ajaks lõppenud ja sõjakäigu vastuolulisi väiteid sisaldavas kirjelduses on üldse ekslikult kokku liidetud kaks erinevat sõjakäiku, milles teine toimus hoopis 1216. aastal.
Teisalt on aga Euroopa Majanduspiirkonna leping ja tema täiendused sundinud paljusid EL-i riike tõstma oma seadusandluse tasetkõrgemale nivoole : seda eriti konkurentsi, riigivõimu ja ettevõtluse ning finantsturgude regulatsiooni osas.
Teisalt on erinevate merendustegevuste intensiivne areng, kasvav konkurents ja sellest tulenevalt inimtegevuse üha suurenev mõju merekeskkonnale toonud esile vajaduse pöörata merel toimuvale enam tähelepanu ning merekeskkonda kaitsta.

Teisalt on see otseselt seotud paatri meetodiga, kus kaastöötaja juhendab (Tepp 2007) Vestibüüli treening kujutab endast töösimulatsiooni, kus inimene sooritab tööülesandeid otsese järelvalve all selleks eraldi kohandatud kohas.
Teisalt on Rootsi läbi sajandite olnud suhteliselt liberaalse keskvõimu ja indiviidi osa rõhutava mõtteviisiga ühiskond, millele lisandub tugevalt juurdunud traditsioon rahva osalusest riigile oluliste küsimuste arutamisel.
Teisalt on ta käsitlenud ka raskemaid teemasid: tema raamat "Neljateistkümnes neljapäev" (1995) kirjeldab lastekodupoisi saatust ja romaan "Näitleja vastu tahtmist" ühe juudi poisi varjamist Saksa okupatsiooni ajal.

Teisalt on aga tõusnud psüühiline pinge, kuna masinate ja seadmete juhtimine ning nende tegevuse kordineerimine esitab suuri nõudeid inimese psüühikale: tähelepanule, mõtlemisele, mälule, tahtele ja tundmusele.
Teisalt on eriti ebatavaliste surmajuhtumite korral nagu SIDS, avalik suitsiid või kiirabipersonalile tuttava isiku taaselustamine, tungivalt soovitav vastav järelnõustamine (→ peatükk Stress ja läbipõlemine).
Teisalt – nii arutleb Platon edasi – on võimalik vooruses näha midagi kaasasündinut, inimese oma hingesügavuses katkevat antust (“physei paragenomeno”) – ja sel juhul ei ole ta õpetatav ega arendatav.

Teisalt - nüüdseks on meil piisavalt argumente eeldada, et H. s. n. ja H. s. s. ei ristunud looduses (vähemasti mitte massiliselt). Seega - kogu sümpaatia juures neandertaalide vastu, puudub siin järjekindlus.
Teisalt on laovarud asendamatud, kuna need kindlustavad operatsioonide sõltumatuse, võimaldavad efektiivselt reageerida nõudlusele ning muuta paindlikult ajakava ja kindlustada firmat juhuslike häirete eest.
Teisalt on aga kontrollitud ja suunitletud toitumine suhkurtõvehaige ravimise üks hädavajalikke komponente, sõltumata selle haiguse tüübist ja raskusastmest. Selgitame seda II tüüpi suhkurtõve näitel.

Teisalt on minu ideaaliks mina ise. Ikkagi arvestades ka küike eelnevat juttu, elan ma siiski oma enda elu, mis sest, et seda on miski või keegi kujundanud, aga lõppkokkuvõttes olen ma ise oma elu elaja.
Teisalt on sellisele turule sisenemine küllalt keeruline, sest tuleks leida usaldusväärne seadme tootja ning samas tuleks koolitada välja tööjõud, kes oskaks paigaldada antud seadmeid õieti.
Teisalt on emotsionaalselt halvasti koheldud naised aga seisukohal, et üks suurimatest probleemidest, millega nad silmitsi seisavad, on just see, et teised võtavad harva seda probleemi tõsiselt.

Teisalt on põlatud tema ba‘athistliku režiimi poliitikat - paljude islami usukommete täitmise keelamist ning vähemuste ja tegelike või arvatavate poliitiliste vaenlaste julma kohtlemist.
Teisalt on seksuaalsusega seotud palju küsimusi, millele inimene on püüdnud läbi aegade vastuseid leida, et paremini mõista nii ennast kui partnerit – püüelda õnnelikuma suhte poole.
Teisalt on kaabelliinid aga kallimad ja nende remont aeganõudvam. Kaabelliine rajatakse peamiselt linnades ja muudes tiheda asustusega piirkondades, kus see on sageli ainuvõimalik lahendus.

Teisalt on olemas sätted, mis kujutavad mõisteid (legaaldefinitsioonid). Osad mõisted ei ole määratud seaduses, kuid igal üksikjuhtumis on nad määratavad (nt kinnine territoorium).
Teisalt on olemas neid, keda loetud väga ei kõiguta ja kolmandaks on need, kes ei loevad välja seda, mida artikliga oli tahetud rahvale öelda, ilma igasuguse pila ja sarkasmita.
Teisalt on lendorav käsitletav lipuliigina, kes oma tavatu väljanägemise ja suurte mustade silmadega aitab tõmmata ühiskonna tähelepanu looduskaitselistele probleemidele.

Teisalt –  kui keegi oleks pakkunud mulle papirulli ja kutsunud „tule, mängi meiega telekas lolli”, eks ma  oleks läinud. Nagu enamik lugejaidki. 
Teisalt on säilinud tänu perifeersele asendile väga arhailised jooned, mille püsimisele aitas omakorda kaasa setude keeleline isoleeritus vene kiriku- ja kirjakultuurist.
Teisalt on kodanikkond riigivõimu tegevuse objekt, s.t riigivõim korraldab ja reguleerib kodakondsete elu. Inimestel, kellel puudub kodakondsus, puudub poliitiline õigus.

Teisalt on psühholoogid jõudnud mõningate üldiste seisukohtadeni. Kuid individuaalsed erinevused võivad olla väga suured ja sõltuvad eelkõige keskkonna iseloomust.
Teisalt on firmajuhid üha teadlikumad individuaalse lähenemise olulisusest, soovides tagada suhtlemise ning tegevuse väljundi maksimaalse kvaliteedi ning efektiivsuse.
Teisalt on iga liigi maksimum iga oma alaliigi põhjus, samal moel nagu tuli, mis on kuumuse maksimum, on kõigi kuumade esemete põhjus, nagu samas raamatus öeldakse.

Teisalt on institutsiooni legitiimsus mõjutatud tema õigusloome legitiimsusest ning õigusloome legitiimsus on mõjustatud poliitilise institutsiooni legitiimsusest.
Teisalt jälle – et selliste tunnete vastu võitlemine ajab konflikti vaid suuremaks, soovitab Ida meditsiin sellist emotsiooni teadlikult jälgida ja lasta tal rahus olla.
Teisalt on aga hea tulemuse saavutamiseks väga oluline elanikkonna seksuaalhariduse tase, arstide kättesaadavus ning inimeste valmisolek arstiga konsulteerimiseks.

Teisalt on Eesti paljude ökoloogilise tasakaalu näitajate põhjal EL liikmesriikide hulgas madalal kohal just Eesti energiatootmise suure keskkonnakoormuse tõttu.
Teisalt on kohtuvõim ise teatud määral mõjutatud presidendist ja Kongressist, kuna esimene nimetab kohtunike kandidaate ning teine kinnitab ametisse määramise.
Teisalt on filosoofia suhteliselt eraldiseisev, kõrge autoriteediga vaimse tegevuse valdkond ühiskonnas ning pika ja kuulsusrikka ajalooga õppeaine ülikoolides.

Teisalt on aga kontrollitud ja suunitletud toitumine suhkurtõvehaige ravimise üks hädavajalikke komponente, sõltumata selle haiguse tüübist ja raskusastmest.
Teisalt on T kinnine u ¨hendi ja l˜opliku u ¨hisosa v˜otmise suhtes. Seoste (5.1) ja (5.2) t˜ottu on ka T f kinnine u ¨hendi ja f ¨hisosa v˜otmise suhtes.
Teisalt on Lutsu “Nukitsamees” ilmekamaid lastele kirjutatud eest kunstmuinasjutte ning see on tuntavalt seotud just kirjaniku uusromantilise loomejärguga.

Teisalt on just konkurentsivõime tööturul see nö vahetuskaup, mille naine saab vahetada kodutööde koormuse ja koduse võimuvahekorra võrdsustumise vastu
Teisalt on see aga aluseks maakonna linnade ja valdade üldplaneeringutele, millega määratakse juba konkreetsemalt erinevate maa-alade kasutusvõimalused.
Teisalt on sõna “filosoof “ antud kontekstis interpreteeritav ka Sokratese ja Platoni poleemilise enesedefinitsioonina nende vastasseisus sofistidega.

Teisalt on siin ka praktiline moment, sest mõttekas on toetada ja aidata oma kodumaale lähemale põgenenud inimesi, et nad saaks hiljem oma koju naasta.
Teisalt on võimalus hoiustada kaupu ja teha vajalikke töid laos nii, et laohoone, tõstukid ja muud seadmed kuuluvad laoteenust osutavale ettevõttele.
Teisalt on ka sellist liiki inimesi, kes töötavad ja pingutavalt rängalt, et saavutada edukus ,mis võib neil paraku surmani kättesaamatuks jääda.

Teisalt on võimalik liiga kauaks viivitama jääda ja kaotada väljavaade liikuda konstruktiivsetele viisidele ja avaldage pidevat toetust õppimisele.
Teisalt on tõdetud, et ravimiuuringutes kaebavad platseebot saanud katsealused mitmesuguste kõrvalnähtude üle, nagu peavalu, kõhuhädad, uimasus.
Teisalt on farmaatsiakompaniid kulutanud miljardeid dollareid, et töötada välja preparaate, mille toime patsiendile ei ületa ikkagi 50 protsenti.

Teisalt on meie tähelepanu tahtmatu huvitava filmi vaatamisel, aga kui film läheb meile igavaks, vaatame selle lõpuni tahtliku tähelepanu toel.
Teisalt on eakaid inimesi kujutatud kui aktiivseid ühiskonnaliikmeid, kes ühiskonnaelus kaasa teevad ning ei lase end vanuse tõttu maha kanda.
Teisalt on ÜP aga ise aluseks detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele , mille põhjal toimub juba konkreetsete ehitiste kavandamine.

Teisalt on Liivi hilisemas armastusluules märgata ka ilmset süvenemist ja kainenemist, samuti ka omapäraste ja ilmekate kujundite kasutus.
Teisalt on ka võimalik, et esmalt varises kokku Tiwanaku poliitiline režiim ja seejärel hüljati riigi poolt hooldatud niisutussüsteemid.
Teisalt on Eesti ametlik europropaganda väljendanud mõtet, et tegelikult toimub Euroopa Liiduga ühinemisel suveräänsuse osaline vahetus.

Teisalt on kaltsunukud kergesti valmistatavad ning sama kergesti muudetavad nukud, kelle tegemise juhiseid kanti pärandina põlvest- põlve.
Teisalt on igal liikmesmaal kohustus anda osa oma relvajõudusid ÜRO Julgeolekunõukogu käsutusse, kui seda nõuab rahvusvaheline olukord.
Teisalt on uurijad seda meelt, et kui ühel poolel on oluliselt rohkem võimu kui teisel, on konflikte konstruktiivselt raske lahendada.

Teisalt on võimalus, et osades rakkudes on DNA reparatsiooniensüümide hulk selleks liiga madal, et tulla toime vigade parandamisega.
Teisalt on suitsetamine sõltuvushaigus, millest vabanemine on positiivseks ilminguks isiku taasühiskonnastamisel ja üldisel arengul.
Teisalt on äärmiselt oluliseks aspektiks kujunenud kohalikud klastrid (Local clusters), mis on fenomenaalne nähtus majandusmaailmas.

Teisalt on vahel võimalik ka juhust ülekavaldada, mida tõestab D. Farmer, kes leidis viisi kuidas võiduvõimalust mitmekordistada.
Teisalt on üks kinnipeetavatest Mengelet kirjeldanud kui „arsti, kes on võimus hullunud ja keda keegi ei tehtu eest ei küsitle.
Teisalt on huvitav täheldada, et Päts oli Eesti riigi üks rajajaid ning oluline tegija vabariigi poliitikas kogu iseseisvusaja.

Teisalt on naljaga külgnevaid nähtusi, nagu vaimukus, iroonia, sarkasm, mis ei tarvitse esile kutsuda välist naerureaktsiooni.
Teisalt on Dineseni legendaarne jutuvestjakuju kahtlemata tema muu loomingu osa, üsna võrreldav ta raamitud lugude autoritega.
Teisalt on stsenaariumi eelduseks riigi ning majandusolude stabiilsus, piisav heaolu tase ning lai ja toimiv kodanikeühiskond.

Teisalt tähendab see seda, et tundlikkus ei ole seotud ühe kindla vanusegrupiga, vaid on individuaalne konkreetsele isikule.
Teisalt on aga heitmekaubanduse ühe peamise reguleerimisobjekti – CO2 kvootide näol tegemist uue kauplemisinstrumendiga.
Teisalt - samades/lähedastes tingimustes elavad organismid võivad kohaneda nende tingimustega kardinaalselt erinaval moel.

Teisalt on mässu teema muutunud kuidagi väsinuks, luitunuks, ta ei eruta kedagi või tundub olevat kasutu ajaraiskamine.
Teisalt on   see   seotud  inimese   keha   higistamisega,   mis   aitab   kõrgemaid   temperatuure   taluda.
Teisalt tähendab negatiivne iive elanikkonna vananemist, mis tõotab maksumaksjatele ühe raskemat koormat, mida kanda.

Teisalt on aga esinenud suuri üleujutusi, näiteks viimastel aastatel Kesk-Euroopas, mida varasemast ajast pole teada.
Teisalt tähendab “ksenofoob” kreeka keeles kohalikku elanikku, kellele ei meeldi tema kodumaad väisavad võrad.
Teisalt on minus tekitanud küsimuse paljud tuttavad, kes suve keskel oma sammud Saaremaa Ooperipäevadele seavad.

Teisalt on ratsaspordi spetsialistide arvamused väga tähtsad, kes neid tingimusi harrastusratsutajatele loovad:
Teisalt on energiamärgistuse nõue tootjatele heaks stiimuliks oma toodete energiatõhusust pidevalt parandada.
Teisalt on võrdlemine sihitu tegevus, kui ei ole täpselt selgeks tehtud, mida on üldse otstarbekas võrrelda.

Teisalt on multikultuurse ühiskonna suureks miinuseks on näiteks oht väikerahvaste kultuuride hävimisele.
Teisalt on see aga võimalus mingitki moodi reguleerida naiste esindatust, näiteks juhtivatel ametikohtadel.
Teisalt on olukord kontrolli all, kuna ühiskond laiemalt pole võrreldes 1973. aastaga niipalju kannatanud.

Teisalt on palju naisi, kes teavad, et neid koheldakse valesti, aga on selle takistamises ebaõnnestunud.
Teisalt on see toonud kaasa suure sõltuvuse elektroonilistest teenustest ning haavatavuse küberruumis.
Teisalt on erodeeritud rähkmulla harimine raskendatud ka koerselisuse tõttu ning muld on põuakartlik.

Teisalt jälle on prokrastineerimisel ka häid omadusi ja tuligi tuju mõned neist nüüd siis kah välja tuua.
Teisalt on laste saamise üks tähtsamaid eeldusi piisav elamispind, kuhu noor pere end majutada saaks.
Teisalt on laste kasvatamine aga ka töö. Ning selle tööga on seotud teatud hulk kindlaid kulutusi.

Teisalt on kirja pandud ka mõistatamiskeelde ajal, mil majas on noorloomi, samuti kirikupühade aegu.
Teisalt on muidugi tegu äärmiselt hea reklaaminõksuga - tegu on juba sissetöötatud kaubamärgiga.
Teisalt on aga hea, et mul oleks võimalik kasutada ka klassikute teoseid oma teooriaosa kirjutades.

Teisalt on tuba pühkimiast just hoiatatud, et pühkmete väljaviimisega vältida halba kontaksti.
Teisalt on ta teadlikult ähmane,sest Louis 14 ajal ei kippunud keegi varjamatult tõde rääkima.
Teisalt on aga organisatsiooni siseselt erinevate positsioonide formaliseerituse määr varieeruv.

Teisalt on poliitilisel kultuuril ka spetsiifilisi jooni, mis tulenevad poliitika enda eripärast.
Teisalt peitu - vad põhjused aga erinevates õigusfilosoofilises arusaamades võimu kolmikjaotusest.
Teisalt - kontinentide triivist tulenevad muudatused on samuti osutunud üpris kardinaalseiks.

Teisalt on see selline algus, mis jääb jätkuvalt määrama temast alguse saanu olemasolu.
Teisalt on inimesed, kes eesmärkidest loobuvad ja lati allapoole lasevad et norme järgida.
Teisalt on demiurgile ette antud ka “materjal”, mida ta eeskujude järgi vormima hakkab.

Teisalt on see seotud inimese keha higistamisega, mis aitab kõrgemaid temperatuure taluda.
Teisalt on vaja ka valitsussektorit üleval pidada, tehes selleks mitmesuguseid kulutusi.
Teisalt on aga paljud torikseened pehmed ja haprad ning kasvavad puidul õhukese kihina.

Teisalt on aga erinevused tunnetatavad ainult mingite väärtuste gruppide lõikes.
Teisalt on hoopis sõjas kasutatud tuumapommid olnud ka loodusele väga kahjulikud.
Teisalt on võimatu tõmmata selget piiri kreeka ja võõramaiste jumalate vahele.

Teisalt on õlitaimede seemned, näiteks kanep, päevalill, maa- ja seedripähkel.
Teisalt - pärimislepingut saab PärS § 102 lg 1 alusel muuta ainult kokkuleppel.
Teisalt turule on tulnud odavamad keevitusseadmed,eriti abonendi ja lähivõrkude jaoks.

Teisalt on vanasõnade ellusuhtumises ja maailmavaates midagi läbivalt ühtset.
Teisalt tähendab see ka seda, et F1 > F2 , s.t. jõu F1 väärtus on suurem kui
Teisalt on vedelikku raske kokku suruda ja selle poolest on ta tahke aine moodi.

Teisalt on Unti “eriliseks” peetud tema taotlusliku naiivse stiili pärast.
Teisalt on arvamus, et see on koondnimetus (w. Shakespeare) kirjanike rühmast.
Teisalt on peale jäänud tõde, mis on toonud nii head kui halba inimkonnale.

Teisalt on ta siiani justkui kindlus, mida rünnatakse, kuid jagu ei saada.
Teisalt on meil avatus turule, kus ongi meie põhilised kaubanduspartnerid.
Teisalt on meil paarsada ettevõtet, kellel on rakendusteaduse faas olemas.

Teisalt on hädavajalik ka piisav kogus sademeid, et moodustuksid lahused.
Teisalt on neid sõnu seotud raamatu veidi evangelistliku õpetussuunaga.
Teisalt on perifeersemadki osad vanasõnafondist omal moel inimkesksed.

Teisalt on hämmastav, et kraatrid jagunevad üle planeedi ühtlaselt.
Teisalt on mõistatusi, mille lahendid hajuvad, vahel üpris suuresti.
Teisalt on Clausewitzi raamat väga konkreetne, praktiline, õpetlik.

Teisalt on mitmed riistvõimlejad oma kodumaal suured rahva lemmikud.
Teisalt on jutustuses olulisteks motiivideks vastupidavus ja elutahe.
Teisalt on kevadkuudel mõõdetud mitmeid suuri osooni vähenemisi.

Teisalt on ka hädavajalik piisav kogus sademeid, et moodustuksid
Teisalt on ju hea, kui üritatakse üles lu- geda kõik detailid.
Teisalt on arvamusi, et seadus on vaid spetsialistidesse puutuv.

Teisalt on parajal määral ruumi ventileerimine lausa vajalik.
Teisalt on ta ekstravert ja artist, kes naudib inimeste seltsi.
Teisalt on tekstikatkes lähtutud Lutheri vaimsest teekonnast.

Teisalt võib - olla ta ei tahtnud tunnistada, et teda on petetud.
Teisalt on Ekket aga kujutatud lootusetu naistemehena.

Teisalt on kasutatud ka nüri otsaga raiemõõku.
c
Teisalt on Läänemere elukooslus omanäoline.

Teisalt on ka inimlikud väärtused olulised.
Teisalt on aga heitmekaubanduse ühe peamise
Teisalt on olemas lingvistiline kestus ehk

Teisalt on tema helikeeles mõjutusi
Teisalt – sügav kriisitunnetus.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto