Sõnu seletav sõnaraamat

Tarbimiskulu e. amortisatsioon. 16. Lisandväärtuse all mõeldakse: a) iga väärtust, mida saab oma tuludesse lisada; b) kogutoodangu väärtust, millest on maha arvatud teistelt tootjatelt hangitud ja hüviste valmistamiseks kasutatud tootmistegurite väärtus; c) sisemajanduse puhasprodukti väärtust, millest on maha arvatud teistelt tootjatelt hangitud ja hüviste valmistamiseks kasutatud tootmistegurite väärtus; t t it it ää t i d) kõik ülaltoodu on õige.
Tarbimiskomplekt – seda kirjeldab samakasulikkuskõvera ja eelarvejoone puutepunkt, rahaühiku piirkasulikkus - näitab, kui palju suureneb kasulikkus, kui sissetulekutele lisada 1 kroon; hüvise individuaalne nõudlus – ühe majapidamise mingi hüvise nõudlus; individuaalne nõudluskõver – majapidamisele omane nõudluskõver , normaalhüvis – sissetuleku suurenedes nõudlus kasvab – neid tarbitakse nii palju kui võimalik, inferioorne
Turumajandus on majanduse toimimise korraldus, kus ostjad ja müüjad vahetavad kaupa vabalt kokkulepitud hindade alusel ning kus ressursside paigutajaks on “nähtamatu käsi”. “Nähtamatu käsi” tähistab süsteemi, milles isiklikest huvidest lähtuvad indiviidid kasutavad riigi majandusressursse kõige efektiivsemal moel ning sotsiaalne heaolu on toimiva süsteemiga kaasnev nähtus.

Tootja kaubamärk – so. antud valmistajafirma poolt ja aitab tooteid turul eristada; b. müüja kaubamärk – seda kasutavad vahendajad, hulgi- ja jaekaubandusfirmad; c. kollektiivkaubamärk – so. kaubamärgi eriliik, mida kasutatakse päritolumärgina (nt Champagne vahuveinidel), kvaliteedimärgina, ökomärgina (der Grünepunkt) ning kaubanduskettide kaubamärgina (Interflora).
Täiendkaup – hüvis, mille nõudmine tingitud mingi teise hüvise nõudmisest Asenduskaup – hüvis, mis rahuldab mingit konkreetset vajadust sarnasel, analoogilisel moel
Tõestuse keskmine on see, mis miski on. Aga Jumala kohta meil ei ole võimalik teada, mis ta on, vaid ainult seda, mis ta ei ole. Järelikult meil ei ole võimalik tõestada, et Jumal on.  Kuigi kui põhjust tõestatakse tagajärje kaudu, siis peab põhjuse olemise tõendamiseks kasutama põhjuse definitsiooni asemel tagajärge, ja see on nii iseäranis Jumala puhul.

Turutõrked - turumehhanism ei taga Pareto- efektiivset ressursside paigutust: d) konkurentsitõrked - Selleks, et turg toimiks, peab valitsema konkurents.
Tarneaeg on tellimuse tegemisest kuni täiendamistarne saabumiseni kuluv aeg. Kahe järjestikuse tellimuse vahelist aega nimetatakse tellimusvaheks.
Tavamajandus – majandussüsteem, mis jaotab nappe ressursse tavade kohaselt; muutused ja areng on väga aeglased; inimesed teevad seda, mida nende vanemad on teinud enne neid, ning enamik kaupu toodetakse ja tarbitakse kohapeal; süsteem, kus põhilistele majandusküsimustele mida?, kuidas?, kellele? vastatakse tavade ja kommete järgi.

Turism on eluliselt tähtis majandusharu paljudele riikidele- Prantsusmaa, Egiptus, Kreeka, USA, Hispaania, Itaalia ja Tai, samuti paljudele saareriikidele nagu Bahama, Fidži, Maldiivid, Filipiinid ja Seišellid, kuna turismisektori teenused ja kaubad toovad neile tulu ja ettevõtetes on arvukalt töökohti.
Turutasakaal on toodud joonisel 20. Hinda p*, mille korral tasakaal saavutatakse, nimetatakse tasakaaluhinnaks.
Tänasel päeval on Eesti peamine elektri tootja AS Eesti Energia otsimas lahendusi ja võimalusi väljaspool riigipiire, toormaterjali kaevandamiseks ja importimiseks. Statistikaameti koostatud statistilise ülevaate „Energiabilanss 2007” andmetel toodeti elektrienergiat põlevkivi baasil 11402 GWh, maagaasil 350 GWh, põlevkivigaasil 235 GWh, hüdroenergial 22 GWh, tuuleenergial 91 GWh, muudel taastuvatel 36 GWh, ja turbal 22 GWh (vt joonis 1). Aastal 2007 oli põlevkivist toodetud elektri osakaal 93,6%.

Tervikliku teadus - ja arendustegevuse ning innovatsiooni investeeringute maht ei ole piisav, seda eelkõige ettevõtete osas“. (Riigieelarveseadus 2008 1.3.2) Eestis moodustas teadus ja arengutegevus 2005.a. vaid 0,94 % SKPst (Euroopa Liidus keskmine 1,84 %, Soomes 3,48 %, Rootsis 3,86 %). Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavas ning teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias on seatud eesmärgiks saavutada 2010 aastaks teadus- ja arengutegevuse mahuks 1,9 %, 2014 aastaks 3,0 % SKPst.
Tööstusdemokraatiasse ehk tulu inimese kohta kasvades koos majandusliku kasvuga käib algselt kaasas ebavõrdsuse suurenemine, mis hiljem asendub selle kahanemisega. ülekuumenenud majandus - situatsioon, kus majandus toodab rohkem kui on selle optimaalne tootmispotentsiaal ja kus tööpuudus on väiksem kui loomulik.
Tulusiirded –  on maksed, mida avalik sektor teeb indiviididele, firmadele ja avaliku sektori teistele  institutsioonidele. Kuna nad pole otseselt seotud hüviste ostmisega, vaid kujutavad endast tulu ümberjaotamist,  siis neid avaliku sektori kulutuste alla EI lülitata.

Tõhusus – mõõdab kui palju tarbitud ressurss kasu toob, majandusel peab olema võime piiratud ressursside juures võimalikult palju toota 12) Kuidas toimub tulude ümberjaotamine ühiskonnas? Valitsus jagab tulu ühiskonna eri huvigruppide vahel Majanduspoliitiliselt jaotatakse inimeste abistamiseks loodud programmid: – Toetused tulude suurendamiseks (sotsiaaltoetused, pensionid, abirahad, töötutoetused jne) – Vaesuse ja majandusliku ebavõrdsuse kaotamiseks (haridusprogrammid, ümberõpe)
Tootlikkuse kasvu - muutused inimressursside kvaliteedis mõjutavad - põhivarade hulga ja kvaliteedi tõus - tehnoloogilised muudatused Tootlikkust on  arenda välja usaldusväärne tarnijate võrk; võimalik tõhustada kui  vähendada asjatuid operatsioone;  luua täpisajastusega laokontroll;  luua ühine visioon (töötajate pühendumine firmale ja selle eesmärkidele). Terviklik Kvaliteedi Eesmärk on suurendada tootlikkust ja toodete Juhtimine (TQM) kvaliteeti suunates tähelepanu kliendile.
Tarbija kasulikkus on maksimaalne kui ta ostab: a) 2 ühikut hüvist X ja 7 ühikut hüvist Y; SUM = 46 kr. TU = 104 + 134 = 238 b) 5 ühikut hüvist X ja 5 ühikut hüvist Y; SUM = 60 kr. Eelarve on ületatud! c) 4 ühikut hüvist X ja 5 ühikut hüvist Y; SUM = 52 kr. TU = 160 + 116 = 276 d) 6 ühikut hüvist X ja 3 ühikut hüvist Y; SUM = 68 kr. Eelarve on ületatud! e) 3 ühikut hüvist X ja 6 ühikut hüvist Y. SUM = 48 kr. TU = 104 + 126 = 230 10. Suurim tingimustele vastav kogukasulikkus on:

Tootearendus – hinnanguline regressioonikordaja näitab, mida muudab tootearendus nt. käibe suhtes (Tambur) • F – testi tulemus – suurem number suurem erinevus – F ja Fkriitiline võrdlus (F p – näitab kas tulemus on statistiliselt oluline Factor analüüs: • „Faktor analüüs ei ole mõeldud hüpoteeside testimiseks või gruppide vahelise oluliste erinevuste leidmiseks.“ • „Faktor analüüs on mõeldud nn. muutujate vähendamise (data reduction) tehnikana“ (Pallant,
Tootekontseptsioon - et tarbija eelistab kõrgema kvaliteediga SWOT-analüüs - võimaldab välja selgitada organisatsiooni toodet. Selle kontseptsiooni eelduseks on arvamus, et tootja on tugevad (strengths) ja nõrgad küljed (weaknesses), võimalused orienteeritud kvaliteetsete toodete valmistamisele mõõduka (opportunities) ja ohud (treats). hinnaga ja tarbijad on teadlikud samalaadsete toodete olemasolust SWOT-analüüs aitab: ning teevad valiku sarnaste toodete hind ja kvaliteeti võrreldes.
Täielikult elastne - hind on määratud ja selle hinnaga ostetakse ära kogu kogus (nt: kartul, täielikul konkurentsi turul, vaadatakse, mis hind kellelgi on ja ostetakse ära kogu kogus) Nõudluse elastsust mõjutavad:  Kauba/teenuse asenduskaupade olemasolu  Hinnamuutusega kohanemise perioodi pikkus (mõne kauba puhul võib lühikesel perioodil nõudlus olla elastne, pikemal perioodil mitteelastne)  Asjaolu, kui suurt osa oma sissetulekust kauba või teenuse ostmiseks tarbija kulutab.

Tasakaalus tulemuskaart on meetod, mille abil mõõdetakse ja juhitakse ettevõtte kui terviku edukust ning eesmärkide saavutamist, lähtudes rahalisest-, kliendi-, sisemise protsessi-, arengu ning õppimise perspektiivist – tasakaalus tulemuskaart aitab toetada strateegia elluviimist, kaasates sellesse kõik töötajad (töötajad teavad, mida ja kuidas tahetakse saavutada ning juhtkond saab tervikliku ülevaate kogu ettevõtte toimimisest). Iga osa kohta leitakse sobiv hulk olulisi mõõdikuid.
Turundus - managemendi resümeed Tootepildid ja detailsed kirjeldused Täpsemad eelarvelised jaotused Toetusmaterjalid Varasemate toetusmaterjalide (kataloogide, tootelehtede jmt) näidised Väljavõtted ajakirjandusest Toetusplaan Reklaamiplaan Reklaami layout’id Varasemad reklaamid Meediaplaan Samuti võiks siia lisada ka väljavõtted ajakirjandusest lähedasemate konkurentide kohta Tähele tuleb aga kindlasti panna seda, et isegi mitte lisasse ei tohiks panna igat pisidetaili.
Tootmisettevõtetel on erinevalt teenindusettevõtetest tavaliselt suured varud [15: 173]. Kaubandusega tegelevad ettevõtjad kasutavad peamiselt müügiks ostetud kaupade kontot, kuid ka sel puhul võib pidada erinevaid ladusid või erinevate kaupade jaoks eraldi kontosid [1: 76]. Jaan Alver väidab oma raamatus „Finantsarvestus“, et tootmisettevõtte varusid saab iseloomustada järgmiste tunnuste abil: • tavaliselt muudavad või kaotavad need tootmisprotsessis oma esialgse välimuse;

Töötunni kohta on arvestatud tööjõukulusid 130 kr . Kaudkulude jagamise aluseks on antud ettevõttes valitud elektrikulu (kWh-des). 3.1 Arvutada: 1800 kg 3.1.1 kaudkulude eelarvestatud määr: 43,34 kr/kg (3 034 500 kr / 70 000 kg) 3.1.2 kaudkulud tellimuse kohta: 78 012,00 kr (((2700 kWh * 70 000 kg) / 105 000 kWh) *43,34 kr/kg) 3.1.3 tellimuse kogukulud: Otsekulud: Materjal 27 000 kr Tööjõukulud 10 400 kr Kaudkulud: 78 012 kr Kokku: 115 412 kr (27 000 kr + 10 400 kr + 78 012 kr)
Tulumäär – protsent aastasest hoiustatud summast • Likviidsus – säästude kergus muutuda rahaks • Arvelduskonto, säästuhoius, tähtajaline hoius, võlakirjad, kinnisvara investeering • Aktsia – väärtpaber, mis näitab omanikule tema õigusi ettevõttes • Intressimäär – näitab mitu protsenti tuleb mingi aja jooksul maksta raha kasutamise eest • Dividend – ettevõte maksab aktsionärile kasumist • Laen – võimalik kasutada raha, mida sul endal pole.
Tarbijarent on tarbijate tegeliku maksevalmiduse ja reaalselt makstud raha vahe (summeerituna üle kõigi tarbitavate hüviste). 116. Kuidas aitab tarbijarent hinnata avaliku sektori projektide kasulikkust ühiskonnale? Kui teostada projekt tasakaalus eelarve tingimustes, siis jäävad indiviididel saamata mingid muud avalikud hüved ja nendest saadav tarbijarent tuleb projekti kasulikkusest (tarbijarendist) maha arvata - nii saab valida kõige kasulikuma projekti (vahe on kõige

Ttk on organisatsiooni kehtestatud tasakaalustatud mõõdikute süsteem, mida käsutatakse eesmärkide täitmise mõõtmiseks ja strateegia rakendamiseks kõikidel juhtimistasanditel. Klassikaline TTK jagab eesmärkide elluviimiseks vajalikud tegevused neljaks tasakaalustatud valdkonnaks: x finantsid x kliendid x protsessid x õppimine ja areng (töötajad ja innovatsioon). Igas valdkonnas määratakse: x eesmärgid x näitajad (mõõdikud) x sihttulemused x tegevuskavad.
Tööstusturg – seda iseloomustab: • sageli müüakse neile toorainet ja pooltooteid, • müüdavad tooted on rohkem tehnilist laadi, oluline on müügieelne ja järgne teenindamine (seadmete paigaldamine, hooldus, kasutajate väljaõpe jne), • pakendil on rohkem kaitse- kui reklaamifunktsioon, • väga oluline on varustamise kindlus ja kiirus, • sageli ei osteta tooteid koheseks kasutamiseks, vaid tootmisvaruks, • toodete tehnilised andmed peavad olema väga täpsed.
Tere as on kaasaegne ning laia, ent samas efektiivse tooteportfelliga müügi- ja tootmisettevõte, mis on tõusnud piimatöötlejast hästi organiseeritud innovaatiliseks ettevõtteks. Tere AS peamisteks tegevusaladeks on toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine ja müük.

Toote teostamine - toote saamiseks vajalike protsesside ja allprotsesside jada Tooteteostusprotsesside plaanimisel peab organisatsioon kindlaks määrama: kvaliteedieesmärgid ja nõuded tootele protsesside kirjeldamise, dokumentide loomise ja ressursside hankimise vajaduse vajaliku tõenduse, kinnituse ja seire tegevused ning toote vastuvõtukriteeriumid vajalikud andmed protsesside ja toote nõuetele vastavuse tõendamiseks Kvaliteedijuhtimissüsteem - Nõuded
Turg on paik, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid (hüviseid) pakkuvad ning nõudvad ühiskonnaliikmed. Majandusteoorias võib turgu vaadelda kui majanduse toimimise korraldust e .süsteemi . Turuga on tegemist kõikjal, kus kohtuvad mingi kauba või teenuse nõudjad ja
Tööpuudus on pikal perioodil määratud mitte hindade ja nominaalpalga dünaamika poolt, vaid tööjõu ning majanduse struktuuri teineteisele vastavuse/mittevastavuse poolt ning institutsionaalsete tegurite (tööturgu reguleeriv seadusandlus jm) poolt. Pikal perioodil valitsevat tööpuudust nimetatakse täishõive tööpuuduseks ja pikal perioodil hõivatud tööjõuressurssidega toodetud kogutoodangut nim. täishõive kogutoodanguks (YFE - full-employmet output).

Tasakaalupunkti mahtu on mõttekas vaadelda tegevuse mahu min tasemetena, mille täitmine tuleks ettevõttel kindlasti II Jääktulust (piirkasumist) lähtuv KMK analüüs JÄÄKTULU (piirkasum) =KÄIVE – MUUTUVAD KULUD Käive kujuneb müüdava kauba koguse ja hinna korrutisena.
Tavanähtuseks on saanud kirjad ja sümbolid toodete pakenditel, pilkuköitvad kaupluseaknad, plakatid ja elektroonilised tablood majadel ning teede ääres, loosungid lennukite ja helikopterite sabas, reklaamiga kirjatud autod, kommertsteated, reklaamipausid teles ning raadios, brošüürid, kataloogid, internetileheküljed jne. Reklaami abil püütakse tarbijaid meelitada ostma mingit kaupa ja sellega seoses on esile kerkinud nii eetilised kui sotsiaalsed probleemid.
Tavamajandus - ajalooliselt kõgie vanem majandussüsteem, mille majandus on üles ehitatud tavadele ja traditsioonidele. Kõige paremini iseloomustab seda naturaalmajandus, kus peaaegu kõik vajaliku loob kinnine kogukond. Põhiküsimused lahendab perekond või hõim.

Töötuse määr - töötute osatähtsus majanduslikult aktiivses rahvastikus e tööjõus  Tööhõive määr- hõivatud isikute osatähtsus tööealises rahvastikus  Need kaks erinevad/sõltuvad vanuse rühmades, hariduse tasemest, elupaigast 15. november 2007  Tänavu III kvartalis kahanes töötuse määr 4,2 protsendini, kõige raskem on vaba tööjõudu leida Põhja-Eestis. Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga vähenes töötus kõigis piirkondades.
Tüüpide eristamiseks on alljärgneva maatriksiga, kus ühel teljel on tarneahela läbimise aeg (kas pigem lühike või pikk läbimisaeg) ning teisel teljel nõudluse prognoositavus (kas kergemini prognoositav või raskemini prognoositav). Vastavalt sellele jaotusele tuua välja neli strateegilist lähenemist (siin juhuslikus järjekorras): 1. agile; quick response, 2. lean; plan and optimise, 3. hybrid; de-couple through postponement, 4. kanban; continuous replenishment.
Täielik konkurents - esineb juhul kui [müüjaid on turul palju ning seega ükski müüja turuhinda mõjutada; tooted ei erine oma omaduste poolest eriliselt, sellest tulenevalt on ostjal ükskõik, kelle toodangut ta ostab, kui ka hinnad on enam-vähem ühesugused; müüjatel on vaba võimalus tulla turule ja sealt lahkuda; ostjatel on info majanduslike tingimuste kohta 2. monopol- see on turg, kus on ainult üks müüja, kes võib oma toodangule hinna määrata.

Tütarettevõtte tasand - AS Piimatööstus Kohu- Või- Pulbri- Jaoskonna tasand - Villimise jsk piima toot- kon- Kokku jsk mise dens- Tootegrupi tasand - jsk piima jsk piim rõõsk- hapu- kohu- või kon- koor koor piim dens- piim KÄIVE X X X X X X X TOOTEGRUPI OTSE- KULUD, sealhulgas: MUUTUVAD KULUD: Muutuvad materjalikulud: - tooraine X X X X X X X - lisandmaterjalid X X X X X X X - pakkematerjalid (pakend) X X X X X X X Jääktulu I (materjali-järgne X X X X X X X
Tellimine – tellimuste arv) • Seega jaotatakse üldkulud tegevuse baasil, mis on vajalik toote tootmiseks • Traditsiooniliste ja tegevuspõhise kuluarvestuse erinevus seisneb üldkulude jaotuses toodetele: o traditsiooniline jaotus lähtub tavaliselt töötundidest või masintundidest; o tegevuspõhine kuluarvestus kasutab mitmeid kulujuhte • Tegevuspõhise kuluarvestuse meetodi kasutamisel on kulujuhid paremini seotud üldkulude põhjustajatega.
Tööpuudus on tihedalt seotud inimeste oskuste ja haridusega (hariduspoliitikal on oluline roll tööpuuduse vähendamisel). Eraldi saab välja tuua struktuurse tööpuuduse, kus tööotsijate kvalifikatsioon ei vasta pakutava töö nõudmistele (puudus oskustöölistest). Majanduspoliitika peamisi eesmärke on saavutada täistööhõive olukorda, kus kõik, kes tahavad saavad töötada, seda ka saavad (reaalses turujumanduse olukorras olematu võimalus).

Turunduse sünnimaa on USA, sest just Ameerikas leidis aset 20.sajandi algusaastatel majanduse kiire industrialiseerumine, millega kaasnesid laiaulatuslik kaubapakkumine ning sellest tulenevad jaotus- ja müügiprobleemid. See oli ka põhjuseks, miks 1901.aastal alustati Illinoisi ja Michigani ülikoolides esimeste turundusteemaliste loengutega, kus õpetati toodete müümise võtteid, reklaamimise vahendeid ja meetodeid ning hulgi- ja jaekaubanduse korraldamist.
Teenuse kättesaadavus – ettevõtte ligipääsetavus, lahtiolekuajad, parkla, eksterjöör, interjöör, personali saadavalolek, turvalisus jne Vastastikune suhtlemine – töötajate ja klientide vastastikune suhtlemine, organisatsiooni ressursid (tehnilised vahendid), suhtlemise süsteemid (ootamise süsteem, arve tasumise süsteem, ettetellimise süsteem, kaebuste esitamise süsteem jne) Klientide osavõtt – kliendi saamune koostöösse teenuse tootmisel.
Taasiseseisvunud eestis on see siiani võimsaim vundamendist ehitatud tootmisüksus; tehasesse investeeriti 90 miljonit krooni ja selle pindala on 2500 m². Uus tehas võimaldas arendada sortimendi kvaliteedi mõistes täiesti uuele tasemele .Suursündmuseks 1999. aasta kuumal suvel oli uues tehases valmistatud uus pulgajäätiste sari Premia, mis saavutas enneolematu müügiedu ja pälvis ka samal aastal Eesti parima ekspordipotentsiaaliga toiduaine tiitli.

Töönorm - töö naturaalühikute hulk, mis tuleb töötajal teha ühe ajaühiku jooksul normaaltingimustel (klimaatilised, organisatoorsed jne). Töönormi väljendatakse töö naturaalühikutes (nt tk, m2, m3 jne). TN=1/AN 6.3.Missuguseid tegureid peab uue töönormi koostamisel arvestama? Kui säilub vajadus koostada uus norm, siis tuleb uurida järgmisi tegureid:  täidetavale tööle ja selle tulemusele esitatavaid kvaliteedinõudeid;
Tarbimisfunktsioon – näitab majapidamiste kulutamise soovi erinevatel isikliku kasutatava tulu tasanditel Eluaegse tulutsükli mudel – lisaks jooksvale IKT’le sõltub nimetatud mudeli järgi jooksev kulutamine (tarbimine) ka akumuleerunud rikkusest ja eelmiste ning tulevaste perioodide tulust Püsikaup – selline hüvis, mille ostmise kulu läheb küll jooksva tarbimise arvestusse, kuid millest kasu(likkust) saadak- se pikema perioodi jooksul
Tööpuudus - tööjõu pakkumine on suurem kui tööjõu nõudlus Tööjõu puudus- tööjõu nõudlus on suurem kui tööjõu pakkumine Ametiühingute sekkumise viisid- streik- töötajad keelduvad töötamisest Lokaut- töö katkestamine, kuid töötamisest keeldub ettevõte administratsioon Sekkumise mõju: kollektiivne tööleping- kollektiivleping- sätestab ettevõtte administratsiooni ja töötajate vastastikused kohustused ja õigused

Taimekaitse - vahendid, kütus, määrded); Teenustööd Püsikulud- (põhivara kulum (sõlt põhivara maksum-st; juhtimiskulud, masinate rent, intressid, maamaks, kindlustus) Loomakasvatus muutuvkulud [töötasu (palgatase, töömahukus), söötade maksumus(sööda erikulu, sü kesk omahind, ratsiooni struktuur, söödaliigi omahind)]; püsikulud (põhivara ja töövahendite amortisatsioon, remont; juhtimiskulud, seadmete remont, intressid).
Tulumaks - residendist füüsilised isikud maksavad tulumaksu kogu oma tulult, olenemata selle teenimise kohast (riigist). Maksustamisperiood on aasta ja maksuvaba tulu 2013. aastal 1728 eurot (144 eurot kuus) ning maksumäär 21% Kui inimene soovib, et tema palgalt või muult tulult kinnipeetava tulumaksu arvutamisel oleks maksuvaba tulu kalendriaasta jooksul arvesse võetud, tuleb tal väljamakse tegijale esitada vastavasisuline avaldus.
Tavaettevõtetel on likviidsusprobleemide lahendamiseks võimalik laenata raha pankadelt ning pankadel on sellises olukorras võimalus samuti saada laenu konkurentidelt või keskpangalt. Tavaettevõtete puhul on üpris igapäevane laenuvõtmine käibevarade puudujäägi katteks, pankade puhul aga peetaks sellist pidevalt või jätkuvat laenamist panga nõrga finantsjuhtimise tulemuseks, mis võib sellise laenuressursi hinna oluliselt üles viia.

Tervistav puhkus - Alates 01.05.2005 on tervistava puhkuse mõiste asendatud mõistega projektlaager, mille sätestab noorsootöö seaduse §15 lg 1. Tegemist on laagriga, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva Varem ei olnud samuti tervistava puhkuse definitsiooni kuid noorsootöö seaduse §-s 15 olid esitatud nõuded tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projektide korraldamiseks.
Tqm TÄHENDAB SÜSTEEMSET TEGUTSEMIST ÜLDISTES VALDKONDADES NAGU:  JUHTIMINE  POLIITIKA JA STRATEEGIA  PERSONALI JUHTIMINE  RESSURSSID  PROTSESSID  KLIENTIDE RAHULOLU  TÖÖTAJATE RAHULOLU  MÕJU ÜHISKONNALE  ÄRITEGEVUSE TULEMUSED TQM ja ISO 9000 ERINEVALT ISO (9000) JUHTIMISKVALITEEDI STANDARDIST KESKENDUB TERVIKLIK KVALITEEDIJUHTIMINE KVALITEEDILE SUUNATUD LÄHENEMISELE JA KVALITEEDIMÕTLEMISELE.
Tagajärjele –  tegu on õige ja hea, kui tulemus on hea ning ei võta  arvesse vahendeid, millega selline tulemus saavutati.  Teleoloogilise vaatenurga kohaselt toimub läbi muutuste süsteemi  liikumine mingi tulevikuseisundi poole. See tulevane seisund nii  ahvatleb kui ka suunab süsteemi edasi liikuma ja määratleb ära  vormi või kuju, milliseks süsteem muutub arengu käigus. 

Turu eripära on seotud kinnisvara kui kauba omapäraga, maa on eriline kaup: - maal on kindel asukoht - piiratus - igavene ja igavesti kasutatav - vajalik elu olemasoluks - väärtust säilitav - ilma omahinnata - seotud tunnetega - ei vanane, rikne ega lähe moest - tehingud on haruldased - tehingupooled on kogenematud - objektid on väärtuslikud ja nõuavad suuri investeeringuid - hinda mõjutavad maksustamine ja loodetav hinnatõus
Turunõudlus on kõigi tarbijate poolt summaarselt nõutav hüvisekogus mingi hinnataseme korral. Graafiliselt tuleb turunõudluse leidmiseks individuaalselt nõutavad kogused erinevate hindade korral kokku liita; sisuliselt on tegemist individuaalsete nõudluste horisontaalse summeerimisega. Turunõudlus on reeglina seda suurem, mida rohkem on ostjaid, mida jõukamad nad on ja mida rohkem nad just antud toodet tarbida eelistavad.
Turuväline sektor – kui toodetud hüviseid ei müüda turul, kaetakse tootmiskulud mõnel teisel viisil. Sellist toodangut käsitletakse kui turule mitteorienteeritud toodangut ja seda osa ettevõtete majanduslikust aktiivusest iseloomustataksegi terminiga „turuväline sektor“. 1.4 Majandusteadus Teaduslik meetod nõuab probleemide uurimist lähtuvalt reaalse maailma tegelikkusest, mitte aga isiklikust kogemusest või arvamusest.

Täiendkaubad – ühte tarbitakse koos teisega (näide – kohv ja kohvimasin) Nõudluskõverat võivad mõjutada järgmised tegurid: NÕUDLUS Keskkonna muutused – hooaja kaup Kauba kasulikkuse muutus – mingi kasuliku aine lisamine Tulude muutus – majanduse areng suurendab palku Täiendkaupade hinna või kättesaadavuse muutus Stiilide, maitse, harjumuste jne. muutus NÕUDLUS Nõudluskõver liigub kasvades - edasi (paremale)
Tallinna populaarsus on langenud omal käel reisivate Soome turistide hulgas seetõttu, et hotellihinnad on tõusnud (keskmine maksumus tõusnud 14 protsenti) • Pädaste mõis on esimene väljaspool Tallinna asuv viie-tärni hotell (EHRL) • Konjunktuuriinstituudi uuring näitab, et teeninduses oli olukord selle aasta märtsis oluliselt parem kui aasta tagasi ning lähikuudel peaks töökohti juurde tulema rohkem kui neid ära kaob.
Turustuskanal - ettevõtte ja üksikisikute kogum, liikumisel tootjalt lõpptarbijani turustuskanalite kaudu toimub:info edastamine, omandiõiguse üleandmine, rahalised arveldused, toote/teenuse üleandmine tarbijale 5printsiipi:õige kaup, õiges kohas, õigel ajal, õige hinnaga, õige kogus vahendajate tähtsus:tootjal puudub raha otsemüügiks, on otstarbekam investeerida põhialasse, vahemeestel rohkem kogemusi ja kontakte

Tkf - i tooteühiku hind võrdub a) keskmise tuluga; b) piirtuluga; c) kogutulu ja toodangumahu jagatisega; d) kõige nimetatuga 13. Täielikult konkureeriva firma kogutulu: a) on tooteühiku hinna ja müüdud koguse korrutis; b) suureneb konstantse absoluutsumma võrra, kui toodangumaht kasvab ühe ühiku võrra; c) kajastab graafiliselt koordinaatide alguspunktist lähtuv sirge; d) iseloomustab kõike ülalöeldut.
Tseremoniaalne – sümboolse tähendusega kohustused Juhtija- eestvedaja – tegeleb töötajate motiveerimisega Sidepidaja – koostegevused teiste juhtidega organisatsioonis ja organisatsioonile vajalike inimestega väljaspool organisatsiooni • Infoga seotud rollid Info koguja, vastuvõtja- hangib teavet nii organisatsiooni seest kui väljast Info jagaja – vahendab ja korraldab alluvatele vajalikku teavet organisatsiooni
Turunduse juhtimine on sihtotsijatega soodsate vahetuste sisseseadmiseks, alalhoidmiseks ja laiendamiseks mõeldud vahendite ja võtete analüüs, planeerimine, elluviimine ja kontroll lõppeesmärgiga saada kasumit, suurendada läbimüüki ja turuosa. Turuvõimaluste analüüs: *turundustingimuste süsteem ja turundusinfo *turunduskeskkond (makro ja mikrokeskkond) *turg (individuaaltarbijate ja ettevõtete turg) *toote ja turuvõrk

Teades tootmiskulusid on lihtne leida perioodi jooksul valmistatud toodangu maksumust : lõpetamata toodangu varud perioodi alguses +tootmiskulud – lõpetamata toodangu varud perioodi lõpus = perioodi jooksul valmistatud toodangu maksumus ÜL. Milline oli perioodi jooksul valmistatud toodangu maksumus, kui LT varud perioodi alguses olid 100 000 € ja lõpus 60 000 € ning tootmiskulud olid 640 000 €? 10000+640 000-60 000=
Telefoniintervjuud arvuti — spetsiaalne programm genereerib telefoninumbrid, kuhu helistatakse, kontrollib valimi proportsioone ja küsitluse kulgu (suunamised jms). Antud meetodi eelised: kiirus nii küsitluse läbiviimisel kui töötlemisel; suhteliselt madal maksumus võrreldes personaalküsitlusega; kõrge vastamisprotsent; kontrollivõimalus; suurem anonüümusus; intervjueerija väiksem mõju.
Teenindusasutusest on nad kõik õigustatud (Ueno 2008): Täielik ehk paindlik jõustamine sobib suurt professionaalsust nõudvatel teenindusaladel, kus klientidel võib olla väga erinevaid nõudmisi ja soove, näiteks arstid, juristid, nõustajad jne. Keskmist ehk piiritletud jõustamist rakendatakse massteeninduse ja tehnoloogiliste teenuste osutamisel, kus kliendi soovid on aimatavad või puudutavad mingit kindlat valdkonda.

Tiibrünnak - konkurendi nõrkuste ründamine – kontsentreerumine piirkondadele, kus konkurendi turuosa, müügi- ja teenindusvõrk ei ole eriti tugevad; erilise tähelepanu pööramine turusegmentidele, mida konkurent eirab või mille teenindamisel ta on nõrgem; spetsiaalsete müügipakkumiste tegemine konkurentide rahulolematutele klientidele; toodete väljatöötamine, mis täidavad lünki konkurentide pakkumistes.
Tööturuteenustega ehk aidata ettevõtteid majanduslike ümberkorralduste tegemistel ja leida sobiv tööjõud, milleks suunati töötud ümberõppustele sisendades neile kindlustunnet uue töö leidmisel. (Eesti Töötukassa, 2010.) Senimaani rahastati seda riigieelarvest ja Euroopa Sotsiaalfondist, kuid viimase ressursid hakkasid Eestis lõppema, mistõttu pidi valitsus leidma muid viise, kuidas tööturuteenuseid rahastada.
Turunõudlus –  individuaalsete nõudluste summa antud turul kindlal ajahetkel Nõudluse hinnaelastsus – Hinnamõju mõõt. See näitab ostja valmisolekut  osta toodet või teenust, kui hind muutub

Töötuskindlustus - 1.3 makse 0,3% 18 34 52 2. Majandamiskulud 1 450 1 450 1 450 Kantseleikulud 1 450 1 450 A4 (joonistamiseks, paljundamiseks) 1pk., värvilised paberid(voldikud) 2 pk., Sõnaseletusmängu kartong 1 pk., 2.1.1 Bürootarbed täringud, karbid(mängule) X 6 560 560 6 töölehte x 140 last, 120 voldikut ja sõnaseletusmängu Paljundus ja paljundamine(5x11 kahepoolset 2.1.2 printimine lehte) = 0,5 tahmakassetti.
Tagastusnõue – kontroll – tagastamise tähtaeg üldreeglina 30 päeva, mida võib motiveeritud otsuse alusel pikendada kuni 90 kalendripäeva (30-päeva kaupa), kui ... kahtlus  Teise liikmesriigi maksukohustuslasele • Tingimused • Piirsumma vähemalt 50 eurot kalendriaastas või vähemalt 400 eurot juhul, kui taotlus esitatakse perioodi kohta, mis on lühem kui kalendriaasta kuid hõlmab vähemalt kolme
Tarbijatel on piiratud sissetulek ja tarbijate käitumine on ratsionaalne, kui nad maksimeerivad kasulikkust). 12. Oletame, et MUX / PX > MUY / PY. Nimetatud tingimuse kehtides tuleks kasulikkuse maksimeerimiseks osta: rohkem hüvist X ja vähem hüvist Y. 13. Oletame, et tarbijal on 52 € ja hüvise X hind on 8 € ning hüvise Y hind on 4 €. Tabelis on toodud andmed X ja Y koguste ja piirkasulikkuste kohta.

Teenindamisnõuded on kõrged, tehnilised nõuded on kõrged, käive on väike Jaotuskanalis toimuvad protsessid • Toote füüsiline liikumine tarbijani (logistika) • Omandiõiguse edasikandumine • Rahavoo liikumine • Informatsiooni edasikandumine Jaotuse intensiivsuse määramine • Intensiivne jaotus –maksimaalne turu hõivamine, kaup saadav võimalikult paljudes kohtades ja võimalikult pikal ajaperioodil.
Toodang diferentseeritud – toodang, mida müüakse, on erinev teatud määral (näiteks erinevad pesupulbrid – põhimõte sama, jällegi mingid asjad erinevad; juuksuritöökojad). Tarbijad teevad oma valiku sõltuvalt toodangust ning lisateenustest. Toodangul on lähedased asendajad – võid valida teisi sarnaseid tooteid. Samas on jällegi hinnakujundajad: kesklinna juuksurisalongid kallimad, äärelinna omad odavamad.
Tuhandelt 10 - le tuhandele tonnile (punktist B punkti A) kaotatakse aga juba 1000 relva tootmise võimalused (1 tonni või alternatiivkuluks kujuneb 1 relv, mille tootmiseks puuduvad ressursid). Igasugune valik, mis seostub piiratud ressursside jaotamisega (mida sisuliselt TVR näitabki), sisaldab endas alternatiivkulu ehk kaotatud võimalust, sest vaid vabalt saadavate ressursside korral on alternatiivkulu null.

Traditsioonilist käitumist - kasutada vaeseid riike oma "prügikastina" (nimetage kolm tegevussuunda). Tänapäeval püütakse: • Keelata jäätmete vedu ja paigutamist teiste maade territooriumidele • Takistada saastava tootmise paigutamist teistesse maadesse, kus piirangud saastele on vähem ranged • Keelata kodumaistele tarbimisnormidele mittevastavate toiduainete, ravimite jms müüki (annetamist) vaestele riikidele
Tööandjatel on aga võimalik taotleda palgatoetust, kui võtavad tööle vähemalt kolm kuud töötuna arvel olnud 16–24 aastase töötu. Tööd otsivate noorte hulgas on palju neid, kes võtavad aktiivselt osa korraldatavatest koolitustest ja otsivad võimalusi, kuidas tööturul konkurentsivõimeline olla. Aga leidub ka noori, kes on üsna passiivsed ning piirduvad erinevatele tööpakkumistele vastamisega.
Tagasimaksmise tähtaeg on hetkel 2003 see tähendab et pikaajalised laenud ei ole väga pikatähtajalised. Intressikulude kattekordaja väärtus oli 94 aastal 1,91, 95 aastal oli see 2,47 ja 96 aastal oli selle väärtus 2,38. 95 aasta näitaja on parem 94 aasta omast, mis on tingitud sellest, et neil aastatel oli intressikulu küllaltki ühesugune, 95 aastal natukene väiksem kui 94 aastal, samas kui ärikasum suurenes.

Tegevusaruanne - teeb juhtkond; kirjeldatakse möödunud aasta sündmusi ja tuleva aasta plaane; kajastatakse kõrgema juhtorgani liikmete tasud, töötajate arv; uurimis- ning arenduskulutused. Raamatupidamise aastaaruanne- lisatakse audiitori otsus- lisab kindlust finantsaruannetes kajastatud andmete usaldatavusele; kasumi jaotamise ettepanek äü puhul; koostab raamatupidamine. Raamatupidamise aruanne koosneb:
Tasandamine – lastakse domineerida teiste poolte soovidel, et säilitada näiline harmoonia  KOMPROMISS – osapooled on valmis mingist osast oma nõudmistest loobuma  KONSENSUS – püütakse leida tegelikku, osapooli rahuldavat lahendust ning arutletakse erimeelsuste põhjuste üle, osapooled saavutavad üksmeele 167. Stressi olemus, stressi põhjused 14) Elusorganismi üldine kohanemisreaktsioon.
Teisel korrusel on magamistuba. Magamistoas rõõmustab klienti lisaks kõigele muule tavapärasest avaram riietekapp. Hoone kõrged aknad valgustavad korraga sviidi mõlemat korrust, korrustevaheline lagi päris akendeni ei ulatu, andes omapärase võimaluse ühelt korruselt teisele kiigata või eri tubadest omavahel juttugi ajada. Külalistetuba saab kasutada, nagu eespool öeldud, söögitoana ja kabinetina.

Tulumaksuseaduse kohaselt on ainult registreeritud FIEl õigus avada pangas ( residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaalis) üks erikonto, millele ta tohib kanda kümne tööpäeva jooksul, alates laekumisest, ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad ning seoses ettevõtlusega seaduse alusel eelarvest või abiprogrammidest saadud toetused või stipendiumid.
Turunduskontseptsioon – Keskendub pigem tarbijale ehk sellele, kuidas kõige sobivamalt tarbijate soove rahuldada Sotsiaalse turunduse kontseptsioon – tarbijate vajaduste rahuldamine pidades silmas firma eesmärke, ühiskondlikku heaolu ja ratsionaalseid tarbimispõhimõtteid 7. Nüüdisaja turunduse tunnusjooned Sisemine turundus ehk alguses peab nn müüma oma toote maha töötajatele õpetades ja harides neid.
Teisel aastal on amortisatsioon 40% jääkväärtusest : 40% @ (60% @ 60000) , järele jääb 60% jääkväärtusest: 60% @ (60% @ 60000) ' 60000 @ 0,62 . Üldistades seda analüüsi saame, et jääkväärtuse J sõltuvust ajast t kirjeldab eksponentfunktsioon J (t) ' 60 000 @ 0,6t Joonis 51 Selle funktsiooni muutumist kujutab graafik joonisel 51. Amortisatsioon MAJANDUSMATEMAATIKA I Elementaarfunktsioone 51

Tulumaksu kinnipidaja on residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule, mitteresidendile või lepingulisele investeerimisfondile käesoleva seaduse 3., 5. ja 51. peatüki kohaselt tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid.
Turg – majanduse toimimise korraldus, mis võimaldab inimestel teha omavahel vabatahtlikke vahetustehinguid ostjate ja müüjate vahetustehingud mingi konkreetse toote või teenuse osas; palju erinevaid turge (nt ehitusmaterjalidele, elamutele, erinevatele teenustele jne); ühine: toimub infovahetus hinna, kvaliteedi ja koguste kohta; erinev: formaalsuse tase (nt väärtpaberiturg ja ehitusturg);
Turusegment on sarnaste vajadustega tarbijarühm, kes reageerib ühesuguselt teatud turundus-tegevusele. 185. Turu segmentimine võimaldab: • täpselt määratleda "oma" turgu, • õigeaegselt kohaneda muutuvate turunõudmistega, • oskuslikult paigutada turundusressursse, • paremini hinnata ettevõtte ja tema konkurentide tugevaid ja nõrku külgi, • konkreetsemalt püstitada turunduse eesmärke.

Temaga töö - või teenistussuhetes olevate isikute majutamist ; majutamist, mille puhul sõlmitakse eluruumi üürileping ; õppeasutuse poolt õppeasutuses õppivate või töötavate isikute majutamist ; majutamist reisijateveoteenuse osutamiseks kasutatavas transpordivahendis ; erakordsetes tingimustes ööbimise võimaldamist elamuse saamise eesmärgil (näiteks vabas looduses , onnis, parvel jne)
Turundus on protsess, kus sobitatakse firma ressursid ja tarbija vajadused,Turunduse eesmärk on muuta müük iseeneslikuks. Sihiks on tunda ja mõista tarbijaid nii hästi, et loodud kaup sobiks neile ja müüks ennast iseTurunduse üldmõisteteks on vajadus, soov, nõudlus; tooted/teenused; turud; turundus, turundajad.TURG on toote olemasolevate ja potentsiaalsete tarbijate ning tehingute kogum.
Turundusel on 2 poolt: • Tootjate kogemused ja jõupingutused kauba realiseerimisel • Ostjate käitumine Tootjal tuleb rakendada kahesuunalisi jõupingutusi: 1. Tundma õppida tarbijate soove ja vajadusi, et selle alusel lähendada toodet tarbijale 2. Tootja saab reklaamiga informeerida ja mõjutada tarbijat Turundus algab turu-uuringutest – tarbija soovide ja vajaduste kindlaksmääramisest.

Tabel 3 – Juhi rollid (Minzbergi 1973) Traditsioonilisel on juhile vajalikeks oskusteks peetud järgmisi oskuseid:  Tehnilised oskused (arvuti kasutamine, ärikirjade koostamine, koosolekute korraldamine jne)  Suhtlusoskus (oskus motiveerida inimesi, lahendada konflikte jne)  Kontseptuaalsed oskused (võime luua üldkäsitlust organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas)
Tasutud rendi - või üürisummasid; • töötajatele makstud palkasid; • töötajate eest ja ettevõtluse tuludelt makstud sotsiaalmaksu; • ettevõtlusega seotud riiklikke makse (maa- ja tollimaks); • laenu ja kapitalirendi intresse; • erisoodustusi; • lepingute tasusid; • tasutud riigilõivu; • litsentside, kauplemislubade eest makstud tasusid; • muid ettevõtlusega seotud kulusid.
Turuhäire on olukord, kus eraturud funktsioneerivad tavaliselt efektiivselt, kuid täiesti reguleerimata turud võivad viia tulemuseni, mis ühiskonna kui terviku seisukohalt pole alati optimaalsed.

Tööturu mobiilsus on madal ning enamasti vertikaalne. Põhivastutus lasub tööandjal ning seda riiklikult kehtestatud korra alusel ning järelvalvel. Indiviidi heaolu on seotud tema tööpanusega ning lähtutakse printsiibist, et sotsiaalteenuste finantseerimine on kolmepoolne funktsioon (riik, tööandja, töövõtja). Taoline heaolusüsteem soodustab indiviidi usaldust tööandja ning riigi suhtes.
Tums - i § 32 lg 5 annab loetelu, mida ei loeta töötlemiseks tulumaksuseaduse tähenduses. Selleks on põllumajandussaaduste puhastamine, sorteerimine, tükeldamine, kuivatamine, jahutamine ja pakendamine. Seega näiteks, kui loomakasvatajad müüvad elusloomi, loomade toornahku ja liha, siis nimetatud toodete müügist saadud tulule laieneb täiendav maksuvabastus kuni 45 000 krooni.
Tüüptingimuste kohta on VÕSis ette näh-tud üldreegel, et ebamõistlikult teist poolt kahjustavad tüüptingimused loetakse tühiseks, eelkõige tingimused, kus õiguste ja kohustuste vahekord on teise poole suhtes tasakaalust oluliselt väl-jas. Kuigi tööandjal on õigus oma ettevõtte töökorralduse reeglid ise kehtestada, peab ta silmas pidama, et reeglid ei rikuks töötaja seaduslikke õigusi.

Teenindaja töö on väga raske ja vajab austust  Tööpäevad võiksid olla 8 tunnised, siis oleks teenindajatel rohkem energiat ja tase läheks kõrgemaks  Ka kliendid võiksid mõista kui koormav töö see on ja eriti siis kui kliendid on ebaviisakad, see rikub teise inimese tuju ja töö kvaliteeti  Olla positiivsemad, rõõmsameelsemad, abivalmimad ja siis ka elu on ilusam ja lihtsam
Traditsioonilised söögid on foul (aedubadest), hamam mahshi (tuviroog), koshari (makaronide, riisi, mustade läätsede, praetud sibulate ja tomatipasta segu), tahina (seesamiseemnepüree sidrunimahla ja küüslauguga), babaganoush (praetud baklažaani püree seesamiseemnekastmega), kofta (lamba- või veiselihakotletid), kebab (lamba-, veise- või kanaliharoog). Väga populaarsed on kalatoidud ja mereannid.
Turva - ning kujunduselemendina kulgevad nii esi- kui ka tagakülgedel pidevad kaarduvad jooned, mis on trükitud Pantone värvisüsteemis. Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti veksel on kõige suurema ringlusega Eestis olev alternatiivraha, mille eesmärk on toetada Eesti majandust, kuid selleks, et omandada veksleid peab kõigepealt liituma Tartu Hoiu-laenuühistuga ning tasuma liikmemaksu.

Tasakaaluhind – Hind, mille korral ostjate ja müüjate soovid kokku langevad Riiklikult reguleeritav hind – kehtestab valitsus kaubale, mida pakub monopol ja mille tarbimisest ei saa loobuda
Tavapärased otsustamisalused – otsustamisalused kujutavad endast juhtimistegevuses aegade jooksul välja kujunenud loogilisi otsuste tegemise lähtekohti ja tugipunkte Tõsiasjad Kogemused Ametiseisund Sisekaemus c. Moodsad otsustamisalused – kujutavad endast tänapäeva teaduse saavutamisel ja tehnilistel vahenditel põhinevaid otsustele jõudmise lähgekohte ja tugipunkte Otsustusteooria Otsustusmall
Turu segmenteerimine tähendab ostjate jaotamist selgesti eristatavateks gruppideks ehk segmentideks, mis võimaldavad firmal kohandada igasse segmenti kuuluvatele ostjatele sobivaid turustusprogramme.

Tüüpides –  suurtes ,  väikestes, eraettevõtetes või avalik­õiguslikes asutustes. 1. Planeerimine, millega juht määrab tegevuskäigu ja otsused. 2. Organiseerimine, millega määratakse ülesanded ja võimusuhted. Selle osategevusega luuakse  masinate, materjalide ja inimeste niisugune kombinatsioon, mis tagab planeeritud tegevuse. 3. Käsutamine.
Tõelised – suurte ressurssidega edukad tarbijad, aktiivsed, enesekindlad;  kogejad – noored, entusiastlikud, riskialtid;  püüdlejad – väheste ressurssidega, ebakindlad ja mõjutatud teiste arvamusest;  tegijad – praktilised, hindavad traditsioonilist pereelu, teevad hoidiseid, ehitavad maja;  hingespüsijad – vaesed, vähese haridusega, passiivsed, meeleheitel.
Töötud –  on inimesed, kes on ilma tööta, otsivad aktiivselt tööd ja on nõus kahe nädala jooksul tööle asuma. Majanduslikult mitteaktiivsed – on inimesed, kes pole võimelised töötama või kes ei soovi töötada ja nn heidutatud  isikud, st sellised inimesed, kes on loobunud töö otsimisest, sest peavad seda lootusetuks. 

Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu (P.Kotler). Inimeste VAJADUSED (needs) tekitavad NÕUDLUSE (demand), kui soovile lisandub OSTUJÕUD (buying power). KLIENT (customer) - organisatsiooni või isik, kes võtab toote vastu või kasutab pakutavat teenust. Samuti on klient (alaline) ostja, tellija või teenuseid kasutav inimene.
Töötajate produktiivsus ehk tootlikkus väljendab ühes tunnis toodetud hüviste hulka (rahalises väärtuses). Seega, mida kõrgem tootlikkus, seda kõrgem SKP. Riigi elatustase (ja selle suur erinevus rahvusvahelises võrdluses) sõltub selle riigi majanduse tootlikkusest, kuid millest omakorda sõltub majanduse tootlikkus? Mida saab valitsus selle heaks teha, et majanduse tootlikkust suurendada?
Tootmiskulusid – ollakse valmis pakkuma rohkem iga hinna juures (pakkumiskõver nihkub paremale); tehnoloogia tase; nt efektiivsemad meetodid, paremad strateegiad jne – tootmiskulud alanevad, tootlikkus suureneb (pakkumiskõver nihkub paremale); vajalik investeerida teadus- ja arendustöösse; alternatiivsete kaupade hindade muutus; atraktiivsem on toota kaupa, mille hind on kõrgem;

Tööviljakus e. Tööjõu tootlikkus on töö maht, mida tööjõid on suuteline teatud aja jooksul tegema. Kui tootlikkus tõuseb, toodavad inimesed sama aja jooksul rohkem ja paremaid kaupu. Kui suureneb tootlikkus, suureneb reaalne SKP. Tootlikkus suureneb aastate jooksul, sest muutub: 1)tööjõu kvaliteet- haritud ja heade tööoskustega töölised suudavad tootlikumalt töötada.
Turundusvõimaluste leidmiseks on kasulik läbi viia SWOT –analüüs. 132. SWOT analüüsi nimi tuleb inglisekeelsete sõnade esitähtedest: 133. S - strenghts (tugevused); 134. W - weaknesses (nõrkused); 135. O- opportunities (võimalused); 136. T - threats (ohud) 137. SWOT analüüsi abil kaardistatakse ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused ja ohud seatud eesmärkide saavutamisel.
Tunnete peegeldamine - oma arusaamise väljendamine rääkija tundeseisundist ja selle tugevusest: -See teeb sind… (kurvaks.) -Sa oled ise ka… (õnnetu). Peab peegeldama rääkija tundeid aktsepteerival moel: -Ma olen sinuga Peegeldage tundeid, mis ilmnevad küsimustes, kui rääkija küsib otse: Mida sina minu olukorras teeksid? Peaks vastama: -Kuidas sa ise näed probleemi lahendamist?

Tööjõu nõudlus – firmade ja äriühingute koguvajadus töötajate järele kavandatud toodangu valmistamiseks või teenuste osutamiseks Töö roll ühiskonna arengus on märkimisväärne.
Teisalt on struktuurivahendid suunatud selliste projektide rahastamiseks (näiteks infrastruktuuri arendamine), mis peaks looma eeldusi pikaajaliseks jätkusuutlikuks kasvuks; Sotsiaal-majanduslike erisuste vähendamine nii Eesti siseselt kui ka võrreldes Euroopa Liidu keskmisega tulenevalt erinevate majandusarengu projektide süsteemsest kavandamisest; Täiendav majanduskasv.
Toote elutsükkel on käibe ja kasumi arengukõver toote eluaja jooksul. Toote elutsükkel jagatakse mitmeks faasiks: 1. Toote väljatöötamine 2.Juurutusfaas 3. Kasvufaas 4. Küpsusfaas 5. Langusfaas Toote elutsükli põhimudel algab juurutusfaasiga, millele eelneb pikaajaline väljatöötlusaeg. Juurutusfaas on elutsükli lõik, kus uus toode ilmub müügile ja hakkab vallutama turgu.

Traditsioonilistel idufirmadel on olnud 5 takistust edu saavutamiseks: Kõrged kulud esimese kliendi leidmiseks ja oht arendada vale toode Pikad tehnoloogia arendustsüklid Väike hulk inimesi on huvitatud riskantsetes tingimustes idufirmasid looma või nendes töötama Riskikapitali vähene kättesaadavus Idufirmade loomise oskused ja teadmised on kogunenud klastritesse
Turuhind - ostuhind; laenu hind = kehtestatud laenuintressi alammäära alusel intressisumma - laenulepingu määra alusel intressisumma; loobumine nõudest = nõude suurus, osalusoptsioon = turuhind - optsioonipreemia; osalusoptsiooni alusvara = turuhind - realiseerimishind - optsioonipreemia. SÕIDUKID, LÄHETUSED: Tööandja sõiduauto erisoodustuse hind on 256 eurot kuus.
Turumajanduses on kaks peamist isiklikku tegurit – oma võimetest ja valmidusest neid arendada ja nende rakendamise nimel pingutada, oskustest oma võimeid lülitada vastavasse turuniši, oskus – mida teha?, kus teha?, millega teha? Et ettevõtjaks saada ja olla, on vaja järgmisi baasteadmisi, esiteks: ettevõtja asutamine, käitamine, majandustegevuse korraldamine, kontroll.

Tkhk on tänu tehnoloogiliste vahendite ja infotehnoloogia arengule teinud läbi muutused ilma milleta oleks kooli jätkusuutlikus tõsise küsimärgi all. Koolil on hästi välja arendatud kodulehekülg, kust on võimalik saada informatsiooni alates õpetatavatest erialadest ning õppekorraldust puudutavatest küsimustest kuni TKHK poolt pakutavate toodete/ teenusteni.
Tasakaalupunkti on võimalik väljendada ka müügikäibena (rahas): Püsivkulud 30000 Tasakaalupunkt (rahas) =-----------------------=------------= 70000 kr. Jääktulumäär 0.4285
Tegevusloogika on vastupidine: ühendades paljusid teenuse tarbijaid teeb ühistu hulgiostu, surub seeläbi tarnija hinna kordades alla ning müüb selle teenuse oma liikmetele omahinnaga (seega ostab odavalt ja müüb odavalt). Kõrgema hinna nõudmisel oma liikmetelt ei ole mõtet, sest parimal juhul saaks ühistu liige kasumit sama palju, kui palju ta maksis kõrgemat hinda.

Tootmistegurid – tööjõud, tootmisvahendid, ja materjalid Tegutsemine ratsionaalsusprintsiibist lähtuvalt(soovitakse saada maksimaalset kasumit) ja ettevõtte finantstasakaal.
Töötaja panus on oluline). 2. Probleemide lahendamine (millal ja kuidas peab pöörduma teiste inimeste pool ja abi paluma) 3. Tulemuste saavutamine (mis kasu saab ettevõte mu tööst) 4. Kohusetundlikkus/hoolsus (õigeaegne ja hästi tehtud töö) 5. Meeskonnatöö (annab meelsasti infot, aitab lahendada probleeme 6. Enesearendamine (pürgib uute teadmiste ja oskuste saamise
Tqm - (tugev kliendikesksus, seotud pideva parandamisega, kvaliteet kõiges, täpne mõõtmine, töötajate osalus) tervikliku kvaliteedijuhtimise programm eeldab kliendikesksust, keskendumine pidevale parendamisele, rahulolule; kvaliteet kõiges, ka telefonikõnedele vastamises; täpne hindamine( standardid, statistika); alluvate volitamine, kaasamine otsustamisse.

Turuhind - soodushind; muu vara = tegelikud kulutused v tegelikud kulutused - soodushind, kaup (realiseeritav vara), teenus = müügihind v vahe, muu käibevara= turuhind v bilansiline maksumus v vaha; asja, väärtpaberi, õiguse, teenuse vahetamisel = turuhind - arvestuslik väärtus v turuhindade vahe; asja, väärtpaberi, õiguse, teenuse ost turuhinnast kõrgemalt =
Tuumikatraktsioonid on peamised tõmbetegurid, kuid need ei saa olla ainsad atrakt- sioonid. Lisaks tuleb analüüsida ka toetavaid teenuseid, mida turistid külastusperioodil tarbivad. Nendeks on majutus, toitlustamine, transport, parkimine, avalikud teenused (politsei, esmaabi) jpm. Peale selle on oluline anda potentsiaalsetele külalistele turismi- sihtkoha kohta informatsiooni.
Tööandja on kohustatud arvestama ja kinni pidama töötuskindlustusmakseid iga kindlustatu kohta, maksma tööandjale kehtestatud töötuskindlustusmakseid ning üle kandma need Maksuameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks ja esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele vastava deklaratsiooni.

Tk mõiste - Institutsioonide rajamine, kasutamine ja muutmine põhjustab kulusid, mida nimetatakse transaktsioonikuludeksTK põhiliigid (ressursikulu, saamatajääv tulu)- Reaalne ressursikulu (nt kulutused parempoolse liikluse tagamiseks)*Negatiivne kollektiivne rent, saamatajäänud koostöökasu = heaolukadu (nt kahju liikluseeskirjade puudumisest).*NB! Heaolu = kasu.
Turu segmnenteerimine on protsess, mille käigus koguturg jaotatakse mõtestatud osadeks ehk segmentideks. Tuntuimad segmenteerimisnäitajate grupid on: demograafilise, geograafilise, psühhograafilised. 5. Positsioneerimise olemus Positsioneerimine on protsess, mille abil tooted/teenused saavad oma asukoha tarbijate teadvuses, sõltuvalt nende eelistest võistlevate toodete suhtes.
Toiduainetetööstus - Madal tööviljakus, innovatsiooni jätkuv vähesus, muutuvad tarbijaeelistused ja regulatsioonid, mida on viimastel aastatel karmistatud, et vastata tarbijate tervise- ja keskkonnaalastele ootustele, on kõik väljakutsed, millega tööstusharu silmitsi seisab  Elektrotehnika: Olulisteks küsimusteks on võltsimine ja intellektuaalomandi õiguste kaitse.

Tegutsemise faas – kaupade ja rahade liikumisega seotud otsused III. Lilkvideerimise faas - ettevõtte varade müümine, võlgade tasumine Ettevõtte institutsiooniline jaotamine:- ettevõte kuulub alati mingisse kindlasse majandusharru. Ettevõte võib tegutseda erinevates majandussüsteemides ja sellest tuleneb teatud spetsiifika: • Süsteemi suhtes sõltumatud tegurid.
Tows matrix - illustrates how the external opportunities and threats can be matched with internal strengths and weaknesses to result in 4 possible strategic alternatives • Provides a means to brainstorm alternative strategies • Forces managers to create various kinds of growth and retrenchment strategies • Used to generate corporate as well as business strategies
Tootmisressursid ehk tootmistegurid : INIMRESSURSID: tööjõud KAPITALIRESSURSID: tööriistad,hooned,rahalised vahendid(investeeringud) ETTEVÕTLIKKUS: oskus kolme esimest tegurit kasumlikult kombineeria Majanduse põhiküsimused : 1.Mida ja kui palju toota? 2.Kuidas toota? 3.Kellele toota? Majandussüsteemid: NATURAALMAJANDUS: ajalooliselt kõige vanem majandussüsteem.

Tehnilis - metodoloogiliselt on ideaalse ümberjaotuse institutsiooni projekteerimise range lahen- damine samuti võimatu, sest ilma ränkade lihtsustamisteta (lihtsustav eeldus: kõik minu partnerid käituvad eetiliselt, millest mänguteoreetilise matemaatika abil järeldub, et ka minul on kasulik käituda eetiliselt) osutuks ülesanne liiga keeruliseks.
Teenust ees - märgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega TURUSTAMINE (selling) tähendab müüki ja on pigem seotud toodete jaotusega (kasutatakse mõistet „turustuskanal“). Turundus on seega oluliselt laiem mõiste kui turustus ning võib öelda, et turustus on turunduse üks osa. TURG (market) on toote tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum.
Turu trendid – kuidas turg on viimastel aastatel muutunud – mis on olnud põhjused • Turu segmentide ja nisside analüüs • Edutegurid antud valdkonnas • Rahuldamata nõudlus • Kas tegemist on sesoonse või pideva nõudlusega • Kas valitud turg on hinnatundlik • Müügiprognoos esimeseks aastaks kuude lõikes, järgnevateks aastateks aastate lõikes

Turundaja ülesandeks on koondada turundustegevused ning panna kokku täielikult integreeritud turundusstrateegia, et luua, vahendada ning viia väärtus tarbijateni. Integreeritud turundus – siia alla lähevad kõik turundustegevused ­ toode, hinnakujundus, kommunikatsioon (reklaam, müügitoetus, üritused, avalikud suhted, otseturundus, isiklik müük), jaotuskanalid.
Teadaolevalt on kasutatud koos esimeste kaubandusoperatsioonide toimumisega arvepidamise vahenditeks mitmesuguseid „tehnilisi abivahendeid“ – puu- või luukillud, sõrmed ja varbad, peruulased kasutasid nööride süsteemi, mida nimetatakse kipuks ja millega sai arvutada päris suuri arve, hiinlased aga leiutati kuulikestega arvelaua, mida kutsuti suan-pan.
Tehnokraatlik - elitaarne – otsitakse antud eesmärkide saavutamiseks parimat Instrumentaariumi: 1.Tavateooria (Frisch, Tinbergen) 2. Eeldatakse ühiskondliku heaolu funktsiooni 3.Valitsus ja poliitikanõustajad on täielikult informeeritud ja heatahtlikud 4.Tuletavad optimaalse MP meetmete kompleksi, mille poliitikud ka ellu viivad 5.Variant: kvantitatiivne MPT

Toetamises on valitsusel, osaleb Eesti Pank oma kompetentsist tulenevalt riikliku koostöö ja valitsuse ning ka avalikkuse selgelt eesmärgistatud nõustamise kaudu, pöörates erilist tähelepanu eurosüsteemi põhimõtete selgitamisele ja vajaduse korral meeldetuletamisele. (Eesti Pank ...2011) Eesti majandus on väljaspool Eestit toimuvaga tihedalt seotud.
Tooteinnovatsioon - muudatused asjades (toote/teenused), mida organisatsioon pakub;  protsessiinnovatsioon - muutused nende loomise ja kättetoimetamise moodustes;  positsiooniinnovatsiooniks - muutused toodete/teenuste turuletoomise kontekstis;  paradigmainnovatsiooni - muudatused organisatsiooni tegevust raamivates ja selle aluseks olevates mõttemallides.
Toiduainetööstus on Eesti üks olulisemaid ja suuremahulisemaid tööstusharusid, mis annab tööd enam kui 22 000 inimesele ja mille toodang moodustab kogu tööstuse toodangust ligi 30 %. Eesti toiduainetööstus jaotatakse allharudeks : Pagaritööstus, piimatööstus, jahu- ja tangutööstus, lihatööstus, kalatööstus, jookidetööstus ja kondiitritööstus.

Tähtsaks põhjuseks on kindlasti asjaolu, et need kahte liiki koolid defineerivad oma tööülesandeid erinevalt. Tüüpiline munitsipaalkool defineerib oma tööülesannet kui vähem-privilegeeritute aitamist; tüüpilised kristlikud koolid (eriti just katoliku kiriku maakonnakoolid) defineerivad aga oma tööülesannet: võimaldada õppida neil, kes õppida tahavad.
Turumajanduseks nimetatakse sellist süsteemi, kus ostjad ja müüjad vahetavad kaupu vabalt kokkulepitud hindade alusel ning kus ressursside paigutajaks on “nähtamatu käsi”. Nähtamatu käe mõiste võttis kasutusele klassikalise majanduskoolkonna rajaja Adam Smith10. Smith lõi turu toimimist kirjeldava intellektuaalse keskkonna, mis toimib tänapäevani.
Töövahendusportaali käivitamine on samuti tänapäevase riikliku töövahendussüsteemi lahutamatu osa. 3.3.2. KOOLITUSED Tööturukoolituse mõju hilisema töötamise tõenäosusele on mujal maailmas andnud vaieldavaid tulemusi, kuid konkreetse sihtrühma ja tööturu olukorra vajadusest lähtuv koolitus kombinatsioonis näiteks palgasubsiidiumidega on enamasti mõjunud hästi.

Tehingukulud – Madalad tehingukulud –Tehingukulude (ja ka maksumäärade) erinevuste puudumine turuosaliste vahel Esmane turg –Riiklike ja koroporatiivvõlainstrumentide esmaemissioon, aktsiate avalik esmaemissioon (IPO) Teisene turg (järelturg, secondary market) –NB! Miks on järelturud olulised? –Rahvuslikud, regionaalsed väärtpaberiturud, OTC
Tasakaalus tulemuskaart on unikaalne organisatsiooni poolt kehtestatud tasakaalustatud mõõdikute süsteem eesmärkide täitmise mõõtmiseks ja strateegia rakendamiseks kõigil tasanditel. Tasakaalustatud tulemuskaart on juhtimismeetod, kus ettevõtte igapäevategevus on seotud tema visiooni ja strateegiliste eesmärkidega sobivalt valitud suhtarvude süsteemi abil.
Turunduse juhtimine – oma positsiooni reliseerimine ja turu kujundamine Tuleb välja kujundada oma turunduspoliitika Turunduspoliitika instrumendid (turunduse p-d): 1) produkt – toode 2)Promotsioon – müügitoetus 3) Koht (place) 4) Hind (price) 5) Ettevõtte stiil (profile) 6) Isik – ettevõte ise (person) Määrav on turunduspoliitika oskuslik juhtimine.

Täielik konkurents – ehk täiskonkurents – konkurents, mis kujuneb turul, kus on palju müüjaid, kaubad on identsed, informatsioon on täielik ning soovijatele on tagatud vaba sissepääs. Palju osalejaid, üks tegija ei määra hinda ega muuda ka koguturu müügikogust, toodang on ühetaoline, turule tulek ja sealt lahkumine on lihtne (toorpiim, teravili).
Töölepingu järgi on töötajatel kuupalk ja kui tekivadki ületunnid, siis antakse need kohe tagasi, kas järgmisel hommikul hiljem tööle tulles, või õhtul varem tööd lõpetades. Töölõigud on omavahel põimunud, see tähendab seda, et vastavad lõigu töötajad ei saa rangelt kinni pidada oma tööspetsiifikast, vaid tööprotsess koosneb koostööst.
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab äriühingut või teostab lõplikku kontrolli äriühingu juhtimise üle: 1) omades üle 25 protsendi aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu, kaasa arvatud esitajaaktsiate või -osade kujul; 2) kontrollides muul viisil juriidilise isiku juhtimist.

Tugevamad on Tartu Naiste Varjupaik, Tähtvere Avatud Naistekeskus, Ida-Virumaa ja Pärnu Naiste Varjupaigad. Nimetatud organisatsioonid (v.a. Tähtvere Avatud Naistekeskus) pakuvad peamiselt öömajateenust. Tähtvere Avatud Naistekeskus pöörab oma tegevuses samuti suurt tähelepanu nõustamistegevusele ja perevägivalda ennetavale teavitustööle.
Tulutasemete varieeruvus on minimaalne. Riskantse investeeringuga on tegemist siis, kui : • Ühe aktiva või aktivate portfelli varieeruvus on madalam mistahes teise aktiva varieeruvusest ja • Esimese aktiva oodatav tulusus on võrdne või suurem teisest 43. Investeeringu eeldatav kasuminorm Kujutab endast tõenäosusega kaalutud investeeringu keskmist tasuvust.
Tunnipalk - w, tööaeg TW, sissetulek I I=w*Tw=w(Tt-TF) Inimeste tegevuse eesmärgiks on kasulikkuse ehk rahulolu maksimeerimine: ühe osa rahulolust annab palk ning teise osa vaba aeg. Kui vaba aja piirkasulikkus ületab reaalpalga piirkasulikkuse, ei ole inimesed nõus töötama ühtegi lisatundi, kuna nad väärtustavad vaba aega rohkem kui palka.

Turismisihtkoht on turismitegevuse keskne looduslik või inimese rajatud element, milleks võib olla nii konkreetne atraktsioon kui ka geograafiline piirkond.
Tarbijaturul on ostjateks inimesed, kes ostavad tooteid ja teenuseid enda tarbeks (vahel nimetatakse selliseid ostjaid ka lõpptarbijateks või eraklientideks). Äriturul on ostjateks äriettevõtted, kes ostavad tooteid ja teenuseid selleks, et ise midagi toota ja omakorda uut kaupa turule pakkuda. Lõpptarbijaid võib rühmitada mitme tunnuse alusel.
Tsükliline tööpuudus on selline tööpuudus, mida esineb majanduse langusfaasis. Isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama peavad tööturul parima läbilöömise puhul omama head haridust, Üllataval kombel aga Eesti staistika regionaalarengu andmebaasi järgi on veerand Lääne-Viru tööjõu koosseisust vaid alg- ja põhihariduse omandanud.

Tulnuks sotsiaal - ja tulumaksu arvestamist mitte brutopalgalt, vaid brutopalga ja sotsiaalmaksu summalt. Seega oli endise arvutusmetoodika tulemuseks FIE ebaõiglane ja suurem maksukoormus (vaatamata sellele, et varem kuulus FIE sotsiaalmaks kuludesse), kui palgatulul ja mistahes tulul üldse. See oli ka üks paljuräägitud FIE-na tegutsemise miinustest.
Traditsiooniline maksetähtaeg on 30 päeva, kuid 20 päeva varem maksmise eest on müüja nõus tegema hinnaalandust, mis on kulukuselt võrdne sama situatsiooniga, kui peate võtma arvelduskrediiti, mille hind on 18,51%. Kui suur võiks olla see maksimaalne allahindlus protsentides ja eurodes? Kirjutage välja ka saadud krediiditingimus aruandega (kujul a/b, kogu c).
Töötus - Kogumis- Töötus- Nimi Kuupalk Päevad tööpäevad palk Tulumaks kindlustus pension Kokku Väljamaks Sotsiaalmaks kindlustus 0,21 0,006 0,02 0,33 0,003 Aime 14 000 21 12 8 000 1 197 48 1 245 6 755 2 640 24 Jüri 12 000 21 9 5 143 601 31 632 4 511 1 697 15 Kalle 10 000 21 5 2 381 25 14 39 2 342 786 7 Epp 10 000 21 2 952 - 6 6 947 314 3

Tarbija hinnavaru on erinevus selle vahel, mida tarbija oleks valmis maksimaalselt maksma hüvise ühiku eest, võrreldes sellega, mida ta tegelikult maksab.
Tollimaks1 on imporditavale või eksporditavale kaubale rakendatav maks, mille eesmärgiks on muuta kaupade suhtelisi hindu ja selle kaudu mõjutada rahvusvahelise kaubavahetuse struktuuri. Tollimaks pole üheselt mõistetav, s.t. eksisteerib terve hulk erinevaid tollimaksu liike ja määrasid, milles orienteerumiseks on neid otstarbekas liigitada.
Täielikkus - tõenäosusega Täielikkus = faktiliselt olemasolev info/ vajalik info Lisainfo vajadus = lisainfost saadav tulu/ kulu Andmete sisestamine baasi Selleks, et andmed oleksid hiljem kasutavad, on vaja järgmisi tegevusi: •Andmete õigsuse kontroll; •Andmete korrektsuse kontroll; •Dubleerimise kontroll; •Ühildamine ja puhastamine.

Tallinn 2008 - 2009 SISSEJUHATUS...................................................................................................... 4 1. TUHA TALU OÜ STRUKTUUR, AJALUGU JA TEGEVUSVALDKONNAD....................................................................................6 2. TUHA TALU OÜ TURUNDUSTEGEVUS, TARNIJAD JA KLIENDID NING KONKURENDID.
Toiduainete külm - ja kuumtöötlus 108  Toitude maitsestamise põhimõtted 113  Puljongid ja supid 117  Kastmed 126  Salatid ja võileivad 132  Tangainetest toidud, riisi- ja pastaroad 139  Munatoidud 143  Kalatoidud 147  Lihatoidud 162  Köögiviljatoidud ja -lisandid 174  Magustoidud 185  Kuumad ja külmad joogid 196
Topeltsõnum - V ja MV ei kattu • Võivad olla tahtlikud või tahtmatud • lapsed aastates 6-12 usuvad suhtlemisel eelkõge sõnu • Täiskasvanud usuvad eelkõigekeha keelt ehk mitteverbaalset väljendust Verbaalne väljendus • Loomulik keel – hääldus, kõne kiirus, rütm, pausid ja nende asukoht • Loogilisus – arusaadavus, lihtsus.

Traktor on saanud põllumajanduses võtmesõnaks ja tehnilise progressi eestvedajaks. Põllumajanduslikus tootmises kasutatavad masinad ja tehnoloogiad mõjutavad otseselt: 1) põllumaa viljakust, 2) töö- ja energiaressursside kulu, 3) tootmise tasuvust, 4) looduskeskkonda, 5) põllumajanduslikus tootmises hõivatud inimeste elukvaliteeti.
Tootlikkust on võimalik tõhustada kui: ● arendada välja usaldusväärne tarnijate võrk; ● vähendada asjatuid operatsioone; ● luua täpisajastusega laokontroll; ● luua ühine visioon (töötajate pühendumine firmale ja selle eesmärkidele). Tootlikkus ja tööviljakus on riigi eksisteerimisel ja arenemisel eluliselt tähtsal kohal.
Turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõudele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma

Take - away kombinatsioonist, keskkonnas, mida tugevalt amerikaniseerunud: iseloomustavad suured keerukaks tehtud einete investeeringud, suured pakkimine ja turustamine tööjõu kulud ja tohutu klintide läbilaskevõime Take-away (fish and Kiire toidu ja joogi Arenenud algsest chips, kioskid) pakkumine fish and chips kontseptsioonist.
Tavalisest börsist on igal listitud ettevõttel juhendaja, kes annab juhiseid, kuidas ettevõte peab käituma ja mida olulist tal teha on vaja (nt millal tuleb aruandeid avaldada). Investeerimine alternatiivturul olevatesse ettevõtetesse on märksa riskantsem, kui tavalise börsi ettevõtetesse, kuid samas on investori teenimisvõimalused suuremad.
Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesütlemise ja avalikule teenistujale teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Tehnoloogia on ilmselt kõige võimsam väliskeskkonna jõud, mis mõjutab inimeste elu. Turundajad peaksid jälgima: tehnoloogiliste muutuste kiirenemine (enam ei kesta asjad põlvkonna, vaid pidev arendamine) , suured arendus ja teadustöö eelarved , väikeste arenduste suur hulk, suurenev regulatsioon (enne turule jõudmist, kontrollid).
Tõhusam lähenemine on võitlus vaesuse põhjustega Inimkapitalisse investeerimise subsideerimine – hariduskulutused, kutsealase kvalifikatsiooni tõstmise toetamine, töötuse vähendamine, üksikvanemate toetamine, naiste tööalase diskrimineerimise elimineerimine Tööjõud on loodusressursside ja kapitali kõrval kolmas oluline tootmistegur.
Tootmisvahenditel on teatud eluiga, mida iseloomustavad: • tehniline kasutusaeg — ajaperiood, mille jooksul seade annab tehniliselt ELEMENTAARTEGUR DISPOSITIIVNE TEGUR laitmatuid tulemusi; (JUHTIV TÖÖ) • majanduslik kasutusaeg — ajaperiood, mille jooksul on majanduslikult otstarbekas mingit seadet (masinat vm tootmisvahendit) kasutada.

Tõmbestrateegia on suunatud a) Turustuskanalite liikmete ergutamisele b) Kauba turult ära tõmbamisele c) Vahendajate ostunõudluse ergutamisele
Tartu hoiu - laenuühistu Eesti veksel on eelnevalt nimetatud alternatiivrahadest teistsugusem, sest Eesti veksel mõjutab kogu Eesti majandust, mitte ainult vastava kogukonna oma. Eesti vekslil on kindlasti tulevikku, sest juba praegusel hetkel on vekslite ringlusega liitunud ligikaudu 100 ettevõtet ning neid liitub igapäevaselt veel.
Tegelik majanduselu on aga teistsugune- isegi kui maksusüsteem oleks proportsionaalne ehk kõikidel oleks ühesugune maksumäär, rakendatakse tavaliselt tulumaksuvabastusi( osa palgast, mille peale tulumaksu maksma ei pea ehk maksuvaba 3 miinimum). Seega on väikese sissetulekuga inimestel maksumäär madalam, kui suure sissetulekuga inimestel.

Täitmisele on turundajatel aega, ressursse ja vajadust mõelda ka pikematele eesmärkidele, tasub brändilojaalsuse, -usaldusväärsuse ning suunamuutuste osas kindlasti panustada välireklaami. Kombineerides seda uute võimalustega, näiteks digitaalne reklaam või reklaam, mis suhtleb kasutajaga, võib jõuda hämmastavate tulemusteni.
Täpsustamine - ostumotivatsiooni uurimine - ostusageduse ja; koguste määratlemine - õige jaotuskanali leidmine - müügi toetuse spetsiifika välja töötamine -;kannibalismi; suuruse määratlemine Põhipuudused: - aeganõudev - koha valik on probleemne - konkurentide informeerimine - suurel turul võivad tulevikus olla teised/muutunud
Teenindamisjärjekord – vaadeldavad mudelid peale ühe eeldavad, et esimesena saabujat teenindatakse esimesena. Teistsugust teenindamist rakendatakse nt kiirabis jne. Olenevalt teenindava süsteemi läbilaskevõimest ja tellimuste saabumise intensiivsusest võivad tekkida kas teenindamata tellimuste järjekorrad või teenindussüsteemi seisakud.

Turuolukord on muutunud, toote kasutusaeg on muutunud jms. Sellega seoses on hakanud paljud ettevõtted kasutama tänapäevast ABC kuludekalkuleerimismeetodit, mis tähendab, et kui siiani on kasutatud kulukandjana teenust või valmivat toodet, siis järjest enam minnakse üle tegevuspõhisele kuluarvestusele kus kulukandjaks on tegevus.
Türklased on äriasjus riskialtid, ehkki uutesse ja mahukatesse projektidesse investeerimisse suhtuvad nad loomuomase ettevaatlikkusega.
Turuosa langus on kestev, tõsine ja sellega tuleb tegeleda, sest see on kestnud juba ligikaudu 20a. Probleem on suur, kuna 1972 . a oli Adidasel 82% turuosast, aga juhtimisvigade tõttu langes see 20 aastaga 4%-ni. Adidase turuosa langus mõjutas teisi firmasid, andes neile võimaluse turule tulla uute toodetega ja kasvatada oma turuosa.

Täisosanike arv on loogiliselt puuratud Usaldusosanikud ei saa osa võtta juhtimisest, neil pole häält Juhtimisel ei arvestata osaniku panust - kapitali paigutust, isiklikku ettevõtluslikku panust (suur miinus) Kõigi, kas täis- või usaldusosanike lahkumisel äriühingust, võib majandustegevus osutuda seadusandlikult sundlõpetatuks.
Täisosanikul on 1 hääl (panust ei arvestata). Üsaldusosanikul ei ole õigust juhtida ühingu tegevust ega vaidlustada täisosanike otsuseid ühingu tegevuse juhtimisel (pole häält). Ühingu tegevjuht on täisosanike poolt selleks volitatud üks või mitu täisosanikku või palgatud tegevdirektor, kelleks ei või olla usaldusosanik.
Tulumaks – maksustatakse vara tekkimist, tulu ja kasumit või nende suurenemist b. Omandimaks – seotud vara püsimise ja väärtuste olemasolu omamise, haldamise või valdamisega (paadimaks ja maamaks) c. Tarbimismaks – objektiks tarbimine, kulutamine ja vara võõrandamine (aktsiisid, tollimaks, hasartmängumaks, käibemaks)

Töötajakeskne juht – töötaja areng, rahulolu, eesmärk arendada kollektiivi, aidata töötajaid iseseisvalt otsustada ⋅ 2. Töökeskne –pöörab tähelepanu töö lõpptulemusele ja tööprotsessile üldse, võtmesõnaks produktiivsus ⋅ Juht ei saa olla üheaegselt nii üks kui teine, kuid võib olla mingil hetkel üks, siis teine.
Tüüpilisemad on järgmised tegurid: *pakkujate arv – pakkujate kasv suurendab pakkumist ja pakkujate vähenemine kahandab pakkumist; *tehnoloogia tase ja areng – tehnoloogia areng võimaldab pakkumist suurendada; *tootmistegurite(ressursside hinnad) – ressursside kallinemine vähendab pakkumist ja odavnemine suurendab pakkumist.
Teisisõnu tähendab see, et kui mingis riigis on sihttarbijad, kelle sortimendi-, kvaliteedi- ja hinnaootustele vastab mingi spetsiaalne äritüüp, siis viimane kas luuakse kaubandusettevõtjate poolt või imporditakse võimaluse korral teistest riikidest. Seega on vähemalt osaliselt tegemist kultuuridevahelise arengu ilminguga.

Töö autor on üritanud antud probleemi lahendamisel kaasata ka erinevaid ametkondi, kes on seotud tööandja ja töötaja vaheliste suhete reguleerimisega ja on loodud erinevate poolte huvide kaitseks (näiteks Ametiühingud seisavad töötajate õiguste eest ja Tööandjate Keskliit on loodud tööandja õiguste eest seismiseks).
Teatud polii - tilisi eesmärke.  Mitteliitunud grupid on ajutised grupid, mis tegelevad mingil hetkel teatud küsimustega ja kui see küsimus on lahendatud, siis tegevus lõpetatakse.  Anoomilised huvigrupid on lühiealised spontaanselt tekkinud grupid (näiteks mingite rahutuste ajal tekkinud grupid).
Tolliliit - MERCOSUR Lõuna Ühisturg on Argentiina, Brasiilia, Venezuela, Paraguay ja Uruguay vaheline majanduslik ning poliitiline liit on ühtne kaubanduspiirkond, kus riikide vahel liikuvatel kaupadel puudub tollimaks ning liiduväliste maadega on kehtestatud samad kaubavahetusreeglid Ühisturg- on veel laialdasem mõiste.

Turismiettevõtte põhitooteks on sihtrühmade vajadustele orienteeritud toode, näiteks reisipakett, majutusteenus, toitlustusteenus, transporditeenus jne. Hotelli põhitoode võib olla ööbimisvõimalus, aga samas ka konverentsipakett või spa-teenuste pakett, toitlustusettevõte põhitoode eine, lennufirma põhitoode lend punktist A punkti B jne.
Turunduskontseptsiooni aluseks on tarbjavajaduste väljaselgitamine, mõistmine ning rahuldamine. Turunduskontseptsiooni kohaselt peavad vahetuse aluseks oleva pakkumise puhul kokku saama tarbjate soovid ja vajadused ning ettevõtte eesmärgid ja sihid(kasum). * Sotsiaalse turunduse kontseptsioon - tuntud ka kui sotsiaalselt vastutustundlik turundus.
Tööjõu tootlikkus on otseselt seotud inimtööjõu vajadusega ettevõttes, mis tähendab, et tootlikkuse kasvuga vabaneb tööjõud efektiivsematest ettevõtetest. Arvangi et tuleks rõhku panna haridusele ning kutse- ja kõrgharidus tuleks siduda majanduse vajadustega ja õpetada välja just neid inimesi, keda meie riik tulevikus vajab.

Tahate siseneda on väga palju suuri ettevõtteid või üksikud suured ettevõtted, palju väikeettevõtteid. See on sageli väga oluline tegur, et millised on teie võimalused ettevõtjana ellu jääda, olla edukad jne. Valdkondadeks kus on palju suurettevõtjaid: autotööstus jne. Palju väikeettevõtjaid: juuksurid, muu teenindus.
Turuliider – kõige suurema turuosaga firma, (omab kaitsvat patenti) ja kasutab kaitsestrateegiat; 2. ründaja – liidrist järgmisel positsioonil olija, konkureerib liidriga ja tahab teda troonilt tõugata; 3. kannulsörkija – neid on arvult ja läbimüügilt turul palju, konkureerivad omavahel, aga suurelt riskida ei taha.
Töökoha kujundamine - liikumisvabadus töökohal, valgustus, temperatuur, müra jne, lk 100 • mikrokliima kujundamine- siin on palju tegemist psühholoogiaga ja sellel tuleb kindlasti tähelepanu pöörata (töötaja sobivus töökollektiiv- osa töötajaid ei suuda koos töötada, häirib teiste ja enda töötulemusi) juhtide ülesanne

Töötasudelt tulu - ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustustuse maksete kinnipidamine, arvestamine ja ülekandmine ning töötajatele tehtud erisoodustuselt maksude arvestamine ja ülekandmine Maksu-ja Tolliametile toimub kehtivate maksuseaduste järgi. Maksude arvestuse õigsuse eest vastutab raamatupidaja.
Tüüpiline on see siiski lõppjärgule;  kui otsustaja on asjatundlik, kogemustega ja autoriteetne inimene, siis nõustutakse tema otsustega, vastupidisel juhul mitte;  vastutust tagajärgede eest kannab otsustaja;  ainuisikulise lähenemise suure kaalu tõttu võivad lahendused olla ühekülgsed ja mitte kõige paremad.
Täisosanikuks on osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu või mittetulundusühing, esitatakse allkirjastatud majandusaasta aruande ärakiri koos audiitori järeldusotsusega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, ja kasumi jaotamise ettepanekuga majandusaasta lõpule järgneva kuue kuu jooksul äriregistrile alaliseks säilitamiseks.

Tulemusjuhtimise lähtekohaks on organisatsioonide vajadus olla edukas oma (strateegiliste) eesmärkide saavutamise tähenduses, st: • kuidas seada olulisi, piisavalt nõudlikke eesmärke? • kuidas nende saavutamist mõõta, hinnata? • kuidas motiveerida töötajaid kõigis nendes protsessides osalema, eesmärke saavutama (kui ka ületama)?
Täiend - ehk siduskaubad on kaubad, mida sageli kasutatakse koos Pakkumine on kaupade või teenuste kogus, mida tootjad soovivad ja suudavad müügiks anda erinevate hindadega teatud ajahetkel Turupakkumine on kõiki müüjate pakkumiste summa Turuhind ehk tasakaaluhind on hind, mille puhul pakutav kogus on võrdne nõutava
Tnvo - analüüsi parameetrid esitatakse TNVO-maatriksis: TNVO- Sisemine analüüs analüüs Tugevused (T) Nõrkused (N) V Strateegiline siht T → V: Strateegiline siht N → V: Võimalused ä Kuidas tugevuste olemasolu Kuidas nõrkuste vähendamine (V) l mõjutab uute võimaluste teket? mõjutab uute võimaluste teket?

Tööandja kindlustamine on mõistlik, kui riik tuleb vastu «Erakindlustus põhimõtteliselt võiks sellist asja pakkuda, küsimus on rahastamises ja küsimus on selles, kuidas see läheb maksustamisele,» ütles Ergo Kindlustuse ravikindlustuse osakonna juht Aleksei Datskovski tööandja kindlustamise kohta töötajate haigestumise vastu.
Tegelikku raha on huvi selle vastu mitmetel ettevõtte huvigruppidel, investorid on huvitatus kas ettevõtte suudab dividendi maksta, kreeditorid huvituvad oma rahade tagasisaamisest tähtajal, töötajad on huvitatud töötasude väljamaksmisel jne. Ettevõtte hea kasumi positsioon ei tähenda veel seda et tal on tegelikku raha.
Turg – mehhanism, mille kaudu turul osalejad (ostjad ja müüjad) omavahel suhtlevad ning kujundavad kaupade ja/või teenuste hinnad ja kogused; mehhanism, kus saavad kokku hüviste müüjad ja ostjad; vabatahtlike vahetustehingute sooritamise protsess, kus kohtuvad kaupu ja teenuseid pakkuvad ning soovivad osapooled.

Turupakkumine on seos hinna ja kõigi individuaalsete pakkujate poolt sel konkreetsel hinnatasemel pakutavate koguste summa vahel.
Tehniline kasutusaeg – ajaperiood, mille jooksul annab seade tehniliselt laitmatu tulemuse Majanduslik kasutusaeg – ajaperiood, mille jooksul on majanduslikult kasulik seadet kasutada Ettevõttel tuleb kõigepealt ära hinnata seadmete majanduslik kasutusaeg ja määrata õigesti väärtuste vähenemine mis aastate jooksul toimib.
Turu struktuur - olulised tunnusjooned: *turul osalejate arv - mõnel turul on palju ostjaid ja palju müüjaid, näiteks täieliku konkurentsi turg, monopoli puhul on teoreetiliselt ainult üks müüja-pakkuja. *kauba omadused - kaubad võivad olla homogeensed, sarnaste omadustega või erinevate omadustega ehk diferentseeritud.

Turundus - tegevuste planeerimisel tuleks lähtuda turismisihtkoha visioonist, trendidest ja ressurs- sidest. Sihtkoha turunduse olulised tööriistad on seega kuvand, positsioonimine ja brändikujundus. Viimane on ilmselt parim vahend tänapäevastele sihtkoha turun- dajatele. (Morgan et al 2004: 11; Park et al 2006: 263)
Tähtsusetud otsused - mõjutavad ainult üksikuid inimesi, on odavad rakendada ning mõjutavad ettevõtte tegevust ainult lühikest aega;  tähtsad otsused - mõjutavad paljusid inimesi ja allüksusi, nõuavad evitamiseks suurt hulka raha ning toimivad pikka aega, avaldavad suurt mõju ka otsustaja seisundile ja teenistuskäigule.
Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.

Tootmismeetodid on tootmisprotsessi korraldamise erinevad võimalused, lähtudes: F tootmisvahendite ja töökohtade ruumilisest jaotamisest ja F nende ühendamisest tootmis-tehnilisteks üksusteks Kaks ekstreemset võimalust on vooltootmine ja töökojatootmine lk 136 NB! EKSAMIL VÕIB KÜSIDA Näite: Väga umbmäärane näide.
Toiduainete defitsiit on leidnud aset minevikus, leiab aset tänapäeval ning teeb seda ka väga suure tõenäosusega tulevikus. Just vähene koostöö, inimeste teadmatus, erinev arengutase riikides ja looduslike ressursside hulk on see, mis põhjustab ebaproportsionaalse toiduainete jaotuse ühiskonnas: ületarbimine ja defitsiit.
Turukonkurents on võistlus ostjate ja müüjate seas ressursside ja kaupade ostmise ja müümise pärast. Kuna ressursid ja tooted on piiratud, võistlevad inimesed nende ressursside pärast mida on võimalik kätte saada ja kasutada (tööjõud, loodus-ressursid, kapital). Inimesed konkureerivad vabatahtliku vahetuse kaudu.

Turundustöötaja roll on teha tarbijale info toodete kohta võimalikult kättesaadavaks 321. 3. Alternatiivide hindamine • Tarbija hinnangukriteeriumid • hind • margi tuntus • mugavus, • välimus jne 322. Turundustöötaja roll on saada teada, milline kriteerium on tarbijale tähtis, et saaks seda reklaamides esile tõsta.
Töötuskindlustusmaks - (tööandja) 3)Anu 9956 8 117,00 Sotsiaalmaks-on pensionikindlustuseks ja riikli 4)Kevin 15000 11 991,00 Töötuskindlustusmaks-(töötaja)-2,8% 5)Markus 7400 6 155,00 Tulumaks-on füüsiliste ja juriidiliste isikute sissetulekul 6)Mihkel 8504 7 003,00 Netopalk-palk,kus on maksud maas 7)Jaanus 20100 15 907,00
Tüüpiline laekumine on „müügist saadud sularaha“, tüüpilised väljaminekud on „toodangu/teenuse müügiga seotud väljaminekud“, „tasu maksmine“, „maksude tasumine“ ja „muud ärikulud“ (N: reklaamkulud, kindlustus). Normaalselt toimivas firmas peaksid äritegevuse positiivsed rahavood ületama negatiivseid.

Tsükliline tööpuudus - esineb majanduse langusfaasis, kui osaliselt koormatud tootmisvõimaluste tõttu on tööjõu nõudlus normaalsest madalam • Hooajaline (sesoonne) tööpuudus - tööjõu nõudluse või pakkumise muutumine kalendriaasta jooksul • Varjatud tööpuudus – töötajate piirtootlikkus on null või negatiivne
Tarnijaid – teevad ettevõttele kättesaadavaks ressursid tarbijatele vajalike toodete ning teenuste osutamiseks;  tarbijaid;  konkurente;  konkurentsisituatsiooni;  huvigruppe – rühmitusi, kes tunnevad vahetult või kaudselt huvi ettevõtte tegevuse vastu ja võivad seda märkimisväärselt mõjutada.
Turunduskommunikatsiooni ehk turundusteabe levitamise all mõeldakse kõiki meetmeid, mille kaudu viiakse informatsioon toote kohta tarbijani – milliseid tooteid firma pakub, millise hinnaga, kus ja millal neid saab, millistel tingimustel jne. Turundusmeetmestik on meetmete kombinatsioon, mida firma rakendab sihtturu mõjutamiseks.

T ettevõtted on nõus pakkuma ükskõik millist kaubahulka ühel ja samal hinnatasemel (HINNAD ON FIKSEERITUD); 2. KN muutus avaldab mõju vaid kogutoodangule, N.: valitsuse kulud kasvavad, kasvab ka KN. See automaatselt suurendab tootmismahtu ja tööhõivet (valitsus peab KN juhtima ja selle läbi majanduskasvu tagama.
Transporditabel on optimaalne siis, kui baasiruutudes olevate veokulude teisendamisel nullideks kõik ülejäänud veokulud teisenevad mittenegatiivseteks Transporditabeli veokuludele võib liita (või lahutada) ridade ja veergude kaupa potentsiaale nii, et lubatava lahendi elementidele vastavad veokulud muutuvad nullideks.
Tarbijahinnaindeks –  (THI) mõõdab keskmise tarbija ostukorvi hinna muutust mingil perioodil. Tarbija ostukorv on  teatud tarbimistasemele vastav hüviste fikseeritud struktuuriga kogum.  THI = Σp1q0 : Σp0q0,  kus q0 ja p0 = baasperioodi kogused ja hinnad p1 = jooksva perioodi hinnad.

Turg - mehhanism, mis viib kindlal ajal ja kindlas kohas kokku tootja ja tarbija, et need saaksid kindla hinnaga müüa ja osta fikseeritud omadustega kaupa Nõudlustabel – kajastab hüviste koguseid, mida tarbijad soovivad ja suudavad teatud perioodil osta Nõudluskõver – nõudlustabeli graafiline kujutis.
Tänaseks päevaks on sellel ettevõttel välja kujunenud ridamisi olulisi väärtusi, mida on aastate vältel aina edasi arendatud ning mis on suuresti seotud erinevate inimeste eluviisidega. Seda loetelu on sobilik alustada Radisson Blu „Yes I Can” filosoofiaga, mille fookus on suunatud hotellis peatuvatele klientidele.
Territooriumil kauplemis - või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Müügimaksu maksab tegevuskohajärgselt kaupleja kaubandustegevuse seaduse (RT I 2004, 12, 78) mõistes, kes on registreeritud majandustegevuse registris ja tegutseb jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas.

Turundus - ja müügikonseptsiooni erinevus – Müük Turundus Rõhuasetus tootele Rõhuasetus kliendi vajadustele Firma teeb toote ja siis kavandab müüki Firma määrab klientide vajadused ja selle põhjal toote ja selle turunduse Juhtimine orienteeritud müügimahule Kasumile Müüjate vajadused Ostjate soovid
Turumajandus - nimetatakse sellist süsteemi, kus ostjad ja müüjad vahetavad kaupu vabalt kokkulepitud hindade alusel ning kus ressursside paigutajakas on`nähtamatu käsi`. 4. Segamajandus­ majandussüsteem, kus kõrvuti turumajanduse elementidega toimivad tava- ja käsumajanduse ning naturaalmajanduse elemendid.
Teenindussektori aktiivsus on paranenud. Paljude riikide majanduses on toimunud teenindussfääris suur areng: enamik töökohti paikneb tänapäeval teeninduses ning see sektor annab suurima panuse sisemajanduse koguprodukti (Naiste töötingimused teenindussektoris, 2012). Euroopa majandus muutub järjest enam teenustepõhiseks.

Toote tutvustus - ja kasvustaadiumis on siiski eelkõige oluline pöörata tähelepanu uute klientide arvu kasvatamisele.
Tulemustasustamise puuduteks on töötajate töötulemuste välja selgitamise keerukus, sest see oleneb paljudest teguritest (1). Võib vähendada töötajate innovaatilisust ja koostööd (2). Tulemustasustamisel pööratakse vähe tähelepanu töö sisenditele (3). Võib mõjuda negatiivselt ka töö kvaliteedile ja ohutusele (4).
Tegevuskoht - oma- ja rendipinnad; • maksud ja muud kaudsed finantskulud; • finantsarvestus - aruandlus (Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Keskkonnaamet, investorite (fondid) huvide rahuldamine, ohutustehnika, esmaabi ja tervishoid, volglased ̃ ja oigusabi kulud); ̃ • tooaja arvestus ja ulalpidamiskulud.

Toote arendamine - kas tootearendus on plaanipärane, kes teeb tootearendust, kuidas hoolitseda disainitaseme eest ? • Tootmine/tegevus – kas on head tootmistingimused, millised, kui suured? -kas on hea asukoht, mis suhtes? -tootmisvahendid, millised? -autod, arvutid? -koostööpartnerid, allhanketöö tegijad? Kes?
Turundus on kavandatud tegevuste kompleks, mille eesmärgiks on turul olevate tarbijate vajaduste tuvastamise, ergutamise ja rahuldamise läbi vahetusprotsessi kaudu saavutada oma eesmärke (missioonilisi, majanduslikke). Turundus on vahetusprotsess, mille käigus kaupu ja teenuseid vahetades luuakse väärtusi.
Tkf - i täielikult elastne (horisontaalne) individuaalne nõudluskõver dTKF; 8.d; TKF kogutulu TR=P×Qrealiseeritud, kuna aga täielikult konkureeriva firma TKF korral on hind P konstantne ja ühtlasi alati kehtiv tingimus P=MR=A(T)R, siis tõepoolest on õiged kõik küsimuses loetletud vastusvariandid;

Toimingu ehk tegevuspõhise kuluarvestuse etapid:  Fikseeritakse firma tooted, teenused ja kliendid  Koostatakse tegevuste sõnastik  Tehakse kindlaks palju firma kulutab igale tegevusele  Valitakse tegevuste kulukäiturid, mille abil seotaks tegevuste kulud firma toodete, teenuste ja klientidega
Turumajanduseks nimetatakse niisugust majandussüsteemi, kus ostja ja müüjad vahetavad kaupu vabalt kokkulepitud hindade alusel ning ressursside paigutajaks turul on „nähtamatu käsi“. T 56.Kui tarbija maksimeerib oma kogukasulikkuse, siis on kõigi ostetud kaupade viimaste ühikute piirkasulikkused võrdsed.
Tunduvalt rohkem on siiski niisuguseid probleeme, mida tuleb lahendada kindlaks tähtajaks, sageli üsna operatiivselt. Näiteks on tööstuses põhitootmine üks niisuguseid valdkondi, mis nõuab kõige rohkem operatiivsust. Tavaliselt lükatakse otsuse tegemist edasi seetõttu, et puudub küllaldane informatsioon.

Täisosanikuks on täisosanikuks on osaühing, aktsiaselts osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu või tulundusühistu 15. Välja-arvamine täisosaniku saab välja täis-ja usaldusosaniku osaniku saab välja arvata aktsionäri ei saa välja arvata liikme saab välja arvata ühingust arvata saab välja arvata
Tööpakkumiskuulutuse koostamine on oluline protsess, selle alusel kandideerivad inimesed ettevõttesse. Seepärast on oluline, et kuulutusel on olemas: firma nimi ja logo, tegevusvaldkond, töökoha nimetus, töö sisu/ tööülesannete lühikirjeldus, vastutus/ õigused, nõuded kandidaadile (haridus, teadmised, keeleoskus jms).
Tagajärgedeks on : varade rentaabluse näitaja on kunstlikult hea; ettevõte küll kasutab vara, ent raamatupidamise seisukohast ei ole seda olemas; niisamuti, kui bilansi vasakul poolel ei ole kajastatud renditav vara, ei ole ka paremal pool vastavat kohustust, mis võimaldab võlakordajat väiksemana esitada.

Tootmislikud eesmärgid - turgude hõivamine; toodangu sortimendi määratlemine; 8. finantseesmärgid - piisava likviidsuse tagamine; optimaalne kulude tase; 9. juhtimislikud eesmärgid - juhtimisstiil, tööjaotuse kindlaksmääramine; 10. sotsiaalsed eesmärgid - õiglane töötasustamissüsteem; head töötingimused;
Tootmisvahenditena on firmal hetkel olemas kleepsulõikur, öösipress ja arvutid programmidega tööde teostamiseks.
Tulevikuks - välja selgitada ja kõrvaldada ebamääraste ja võimalike edaspidiste muutuste negatiivseid tagajärgi - saavutada paljude isikute tegevuse tasakaalu ja kooskõla organisatsiooni sees ja väljas ning tagada varustamine ressurssidega - -lihtsustada tulemuste kontrollimist Planeerimise tähtsus

Turu tasakaal - turujõud on tasakaalus  Tasakaaluhind- hind mille juures nõutav kogus ja pakutav kogus on võrdsed, lõikuvad  Tasakaalukogus on niisuguse hinna korral nõutav ja pakutav kogus  Kui hüvise hind allpool tasakaaluhinda, siis puudujääk, sest nõutav kogus on suurem kui pakutav kogus.
Tasakaalukogus – (tasakaaluhind) – tootjatele ja tarbijatele vastuvõetav hinna ja koguse kombinatsioon. Nõudluse hinnaelastsus – tarbija reageerimise tundlikkus hinna muutustele, nõutava koguse muutust, mis järgneb hinna muutusele; hinnamõju mõõt, näitab nõudluse tundlikkust hinnamuutuse suhtes.
Teisisõnu on kultuuri sisuks üheskoos õpitud väärtused, uskumused, arvamused, mis muutuvad ühisteks ja enesestmõistetavaks juhul, kui organisatsiooni saadab edu (Roots 2002: 26). Schein on äärmiselt skeptiline igasuguse kultuuri juhtimise, sellega manipuleerimise ja selle ümberkujundamise suhtes.

Toyota - global.com/investors/financial_result/ ) Kas edu saladus seisneb selles, et Toyota jaoks inimesed on kõige suurem ja väärtuslikum ressurss, mille osakaalu firma ei vähenda isegi rasketel aegadel (vt. joonis 2) või milleski muus? Kas see edulugu on jätkusuutlik või olukord võib muutuda?
Tulemuste saavutamiseks on oluline: ‣ sisu on suunatud tuleviku tegevustele; ‣ andmed on seotud eesmärgiga, suunatud selle saavutamisele; ‣ teave puudutab kindlat organisatsioonilist üksust või tegevusvaldkonda; ‣ esiletoodu on tagatud vajalike meetmetega (täitjad/vastutajad, ainelised ja rahalised vahendid
Tähtajalise plussiks on veel kindlasti see, et tulu saab välja võtta maksuvabalt. Suurim riskiks tähtajalisel hoiusel on panga võimalik pankrotistumine, kuid hetke seisuga ei tohiks üheski pangas seda juhtuda, mis tähendab, et praegusel hetkel on tähtajaline hoius minu jaoks kõige optimaalsem säästmisviis.

Täiendus - ja vabahariduskoolitus; 2) postimakse-vahendid ja riikliku postiside teenused; 3) meditsiiniteenused; 4) matusetarbed ja -teenused; 5) panga- ja kindlustusteenused; 6) hasartmängude korraldamine; 7) loteriipiletid; 8) eluruumide üürile andmine ja hooldusteenuse osutamine eluruumi omanikule.
Teeninduskeel on oluline selleks, et teenindaja väljendaks kliendi suhtes austust ning väärtustust. Kui klient tunneb ennast oodatuna, on suurem võimalus, et ta külastab ettevõttet ka järgmistel kordadel, mis omakorda tagab firmale ka edu. Teeninduskeel väljendab selgelt firma suhtumist klientidesse.
Teenindusprotsessi kvaliteet on valitud ettevõtetes üsna hea, lahtioleku ajad on niiöelda kliendisõbralikud, ligipääestavus ja asukoht on head, interjöör on kaasaegne ning meeldiv ja puhas, personali saadaolek on üsna hea, kui neil just mingi tegevus käsil ei ole on nad üsna agarad kliente nõu ja jõuga aitama.

Tulemuste konstateeriv ehk nentiv osa, järelduslik osa ja soovituslik osa. Järelduslik ja soovituslik osa esitatakse analoogselt uurimistöö kohta esitatud tulemuste vormistusele järgnevalt numereeritud loeteluna (Vorm J.1 [12]). Kokkuvõttes võib esitada soovitused eraldi väljatoodud loeteluna (Vorm J.2 [13]).
Tarmiskulutused on vahe isikliku tulu ja säästude vahel • Vale,tarbimiskulutused on vahe kasutatava tulude ja säästude vahel Kui tarbimise piirkalduvus on 0,9 kulutavad tarbijad alati 90% oma tuludest tarbimiseks • Vale,MPC näitab seda,kui suur osa kasutatava tulu lisaühikust kulutatakse tarbimisele
Tasakaal lühi - ja pikaajaliste eesmärkide vahel (enamasti kaldutakse tähtsustama lühiajalisi eesmärke) 3. Tasakaal huvirühmade vahel (omanikud, kliendid, töötajad, tarnijad, finantseerijad, naabruses elavad inimesed, riik …) 4. Tasakaal võimaluste ja riski hajutamise ning kontsentreerumise vahel.

Tegevjuht on täisomanike poolt selleks volitatud üks või mitu täisomaniku või palgatud tegevdirektor kelleks ei või olla usaldusosanik. 5.Kasumi jaotamine- Toimub selliselt, et esmalt määratakse kindlaks usaldusomanike osakut kindla protsendi alusel, ja ülejäänu jaotatakse täisosanike vahel.
Taavi ladu – kaupade jae- ja hulgimüük • TAAVI PALK – töötasu arvestus, maksuaruandlus • TAAVI TÖÖAEG – tööajatabelite koostamine • TAAVI PÕHIVARA – põhivarade arvestus • TAAVI PERSONAL – töötajate arvestus • TAAVI EELARVE – osakondade ja kogu firma eelarve ja täitmine
Tootekulud on toorme, materjali ja edasimüügiks mõeldud kaupade soetuskulud ning toodangu valmistamiskulud, mis kajastuvad bilansis varudena; • kapitaliseeritavad mitteinventeeritavad kulud (capitalized noninventoriable costs) on kõik muud kapitaliseeritavad kulud (näiteks ettemakstud kulud). [2]

Tootmisressursid ehk tootmistegurid, mis on vajalikud kaupade või teenuste tootmiseks, liigitatakse: - maa, mis annab selle omanikule renti, - kapital, mis teenib intresse, - tööjõud, kes müüb iseennast paiga eest, - ettevõtlus (ettevõtjad), kes endale võetud vastutuse ja riski eest teenivad kasumit.
Tulemuskonto on omapärane selle poolest, et tal puudub alg- ja lõppsaldo, sest ettevõtluse tulemus – kasum või kahjum – kantakse hiljem kontole „Aruandeperioodi kasum (kahjum)“. Seega – tulemuskonto deebetisse kirjendad kauba või teenuse soetushinnas ja konto kreeditisse kauba müügihinna.
Täielik konkurents – hind on konstantne, piirtulu on võrdne konstantse hinnaga (MR=P), on palju ettevõtteid,mis pakuvad sarnast kaupa, on palju ostjaid, puuduvad turule sisenemise barjäärid, tööstusharus olevad ettevõtted ei oma eeliseid värskelt turule sisenenute üle, on täielik info hindade kohta.

Töötaja mrp on 22 EUR ja töötaja tööle värbamise piirkulud on 16 EUR. Võib väita, et firma: a. Värbab tööturul töötajaid töötasumääraga 16EUR b. Värbab töötajaid monopsoni iseloomuga turul c. Leiab, et tasuv on värvata vähem töötajaid d. Leiab, et tasub värvata rohkem töötajaid
Tasuvusaeg - ajavahemik, mille jooksul projekti realiseerimisest saadud tulu katab esialgsed kulutused
Topeltoktsion on iseloomulik enamus kaubapärssides, kus iga kaupleja tegutseb kui okt.pidaja; Ostupakkumist tõstetakse ja müügipakkumisi langetatakse kauplejate poolt samaaegselt kuni need jõuavad hinnani, mille juures tehing sõlmitakse; hind jõuab kiiresti konkurentsile vastava tasakaalu hinnani.

Tööintervjuuks ettevalmistamine - algab nõustatava vajaduste, võimaluste ja unistuste kaardistamisest, keskendub inimeses peituvate võimete ja potentsiaalide avastamisele ning julgustamisele. Tööotsija leiab nõustamise käigus oma “kaubamärgi”, teeb sügava eneseanalüüsi ning harjutab kehakeelt ja diktsiooni.
Tulukonvergents ehk erinevate riikide reaalse keskmise tulutaseme (SKP inimese kohta) võrdsustamine. Lisaks tulukonvergents eristatakse veel nominaalset konvergentsi ehk erinevate maade hinnatasemete võrdsustamist ning institutsionaalset konvergentsi ehk erinevate riikide seadusandluse harmoniseerimist.
Tuntumad brändid on konjakid. Konjakid:  on veinidestillaadid, mis laagerdatakse tammevaatides,  valmistatakse kindlas piirkonnas Prantsusmaal,  valmistatakse kolmest kindlast viinamarjasordist,  destilleeritakse 2 korda,  laagerdatakse kindla piirkonna tammedest valmistataud tammetünnides.

Turu määratlemisel on oluline meeles pidada kahte asjaolu: • turu moodustavad vajadused, mitte tooted • orienteeruma peab lõpptarbijatele, mitte üksnes ostu konkreetsele sooritajale Sihtturundus eeldab turu segmentimist, segmentidest sobilike valikut ja turunduskomplekside loomist igaühe jaoks eraldi.
Töökeskkonnanõukogu on töökeskkonna nõukogu on nõukogu? ettevõttesisene institutsioon, mittetulunduslik koostöö milles on võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajad ning organisatsioonidele, mis selles lahendatakse töötervishoiu töötavad ohutu, turvalise, ja tööohutusega seotud küsimusi.
Taastootmisteooria on õpetus ühiskondliku tootmise kui terviku struktuurist, tema jaotuse alaosadest ja vahekordadest. Taastootmisteooria annab teaduslikud lähtealused: 1)koguprodukti taasuuendamiseks ja laiendamiseks; 2)ühiskonna kogutulu (rahvatulu) jaotamiseks; 3)ühiskondlike fondide moodustamiseks.

Töö koostamisel on vaadeldud kontserni finantsarvestuse põhitõdesid, loomaks algteadmised kontsernist, milliseid arvestuspõhimõtteid rakendatakse konsolideerimisgrupi finantsarvestuses, millised seadused seda reguleerivad ja millised juhendmaterjalid on kontserniarvestuses igapäevased töövahendid.
Tarbimiskäitumise - või arvamusküsitlused, auditid, meediamonotingud vms. Viimased on majanduslanguse tingimustes eriti olulised, sest ettevõte peab muutuma tunduvalt efektiivsemaks ja innovaatilisemaks. Eelmainitud uuringud aitavad selliseid muudatusi teha pikaajaliselt ja põhjalikult läbimõeldult.
Turunduskommunikatsioonil on neli peamist eesmärki: • Informeerimine – inimeste teadlikkuse tõstmine ettevõttest ja selle toodetest; • Sõnumi tugevdamine – saavutatud teadlikkuse säilitamine ja tugevdamine, mis puudutab ettevõte mainet, peamisi hüvesid ning nime ära tundmist ka pikema aja vältel.

Töö iseloom – mida komplitseeritum ja teadmisi nõudvam on protsess, seda väiksem saab olla juhtimisulatus  Ekspertide, spetsialistide olemasolu – mida rohkem eksperte, seda suurem võib olla juhtimisulatus 93. Eristatakse püstjast ja lamedat struktuuri ning kitsast ja laia juhtimisulatust.
Tähtsaimad on tema suured romaanid „Vallutaja Pelle“ (4 rmt., 1906-10)- töölislapse ülesvõitlemisest algelistest oludest vabadusele, inimsusele, ja selle paaristeos naispeategelasega „Inimlaps Ditte“ ( 5 rmt. 1917-21)- töölistüdruku ülendavaks eesmärgiks seatakse õnn saada emaks.
Töö efektiivsus on madal. c) Arendamine – saavutatakse teatud kogemused selgelt märatletud rollides.

Tarvikutest on vajalikud tolmuimeja (tuleb ette palju vaipkattega pindu) koos tolmukottidega, erinevad puhastuslapid, õrnapinnaline küürimiskäsn, tolmuhari, mopikomplekt, klaasirätik, klaasikuivataja jne. Kindlasti on komplektis hädavajalikud kaitsekindad, prügikotid, õhuvärskendaja jne.
Teaduslikes käsitlustes on kõige enam tähelepanu pälvinud muudatuste liigitamine nende ulatuse järgi: kas muudatused haaravad kogu organisatsiooni või piirduvad ühe osakonnaga; kas muutuvad mõne allüksuse töötajate tööülesanded või organisatsiooni strateegia tervikuna (Alas, Pramann Salu, 2005).
Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, müügitoetuste ja jaotuse planeerimise ning teos- tamise protsess loomaks soodsaid vahetusi individuaalsete ja organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.Turundus jaguneb: praktiliseks tegevuseks ja teoreetiliseks käsitluseks.

Turunduskommunikatsiooni ehk turundusteabe levitamise all mõeldakse kõiki meetmeid, mille kaudu viiakse informatsioon toote kohta tarbijani – milliseid tooteid firma pakub, millise hinnaga, kust ja millal neid saab, millistel tingimustel jne. Selle tegevuse abil püütakse mõjutada tarbijate ostuotsuseid.
Tööpraktika - töötule praktilise töökogemuse saamiseks eraõiguslikust juriidilisest isikust või füüsilisest isikust ettevõtjast tööandja või kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse juures osutatav tööturuteenus, mille eesmärk on täiendada töötu tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Tegevuskava arendamine - ühtse strateegia loomine/korrastamine; analüüsivõime arendamine 3)Avalike teenuste tõhus osutamine- teenuste osutamise mehhanism on killustunud; haldusterritoriaalne reform Traditsiooniline avaliku sektori orgide mudel pärineb 19.saj lõpp, autorid max weber, john stuart mill.

Teistega soodsamalt – eksport ja käibemaks 0%) * maksude arvestuses tuleb lähtuda RPseadusest, mis nõuab maksude arvestust tekkepõhiselt. * maksuseadused võivad nõuda maksude arvestust ka kassapõhiselt, seega tekib maksuarvestuses 2x arvestus sõltuvalt, millised seadused arvestust reguleerivad.
Tugevuse suurendamiseks on nõrgima lüli leidmine ja selle tugevdamine (Smith 2000, 32). Seega on Piirangute teooriat rakendama hakkavatel ettevõttel võimalus oma tegevustulemusi kiiresti ja märgatavalt parandada, kui nad koondavad oma pingutused ja ressursid kõige nõrgemale protsessile – piirangule.
Tulundusühistud on äriühingud, mida reguleerivad Tulundusühistuseadus ja Äriseadustik. Ühistud jaotatakse vastavalt teenuse liigi järgi: tarbijate ühistud, tootjate ühistud jne. Ühistu eesmärgiks on liikmete ühiste tegevusega nende majapidamiste või tegevuse toetamine teenuse osutamisega.

Teenindav majandus - haridus, kaubandus, veondus, hobuse, lamba) ja taimekasvatus (rukis, kartul, loomasööt) tervishoid, riigihaldus ja muud Tööstusharud: (energeetika), metalli- ja masinatööstus, Töötlev majandus- Tööstus(Toiduainete-, puidu-, puidutööstus, kergetööstus, keemiatööstus.
Teadmatusel on omakorda mitmeid eri liike, näiteks kvaliteediteadmatus, kasumiteadmatus, hinnateadmatus jne.  Kohandumisprobleemid. Täieliku konkurentsiga turul on teoreetilistele eeldustele vastavalt kulgevate nõudlus- ja pakkumiskõverate korral tasakaalupunkt alati olemas.
Tegevusaruanne - aastaaruande juurde kuuluv aruanne, mis sisaldab tegevuse ülevaadet ning tulevikuväljavaateid ja -võimalusi tekkepõhine arvestus - majandus tehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud.

Toodete sortiment on väga lai ja klientide soovid on ka väga erinevad, siis pidevalt tuleb juurutada uusi tooteid, et arvestada iga kliendi soovidega ka väga kummaliste, keerukate, eriliste tellimuste puhul ei saa öelda „ei“, ka viimasel minutil antud tellimustele tuleb tellijale vastu tulla.
Teenistuses a on väga aktiivne noor juht, kellel on palju ideid, ta astus ametisse hiljuti ja püüab oma teenistuses kõiki asju korda teha, parandab ja täiendab sissekorraeeskirja koos oma alluvatega, teeb korda vananenud kordasid ja juhendeid, viib sisse igasuguseid tehnoloogilisi uuendusi.
Tekkepõhjusteks on lühiajalised kiired muutused kogunõudluses (nt investeeringute ja/või tarbimise mahu muutus) või kogupakkumises (nt tööturul või ettevõtluses lühiajaliselt toimuvad protsessid). Pikemaaegset koguprodukti dünaamikat mõjutavad tootmisressursside kvantiteet ja kvaliteet.

Teooria kohaselt on eestvedaja ülesanne teha alluvale selgeks , mil moel ta teenib välja soovitud tasu ( määrab kindlad teed ,kuidas eesmärki saavutada). Kui alluv mõistab, et soovitud tasu on võimalik saavutada teatud teguviisi rakendades, peaks tekkima motivatsioon see tasu välja teenida.
Tollimaks - Euroopa Ühenduse lepingu artikkel 23 keelab impordi- ja eksporditollimaksud ja kõik samaväärse toimega maksud liikmesriikide vahel ning näeb ette ühise tollitariifi vastuvõtmise suhetes kolmandate riikidega, luues seega aluse tolliliidu moodustamiseks liikmesriikide vahel.
Tähtajadeposiidid on hoiused, mille on teinud äriringkonnad ja teised heal järjel olevad elanikkonna kihid, kellel on vabasid vahendeid, mida nad ise otse investeerida ei taha kas siis selle tõttu, et nad ei oma piisavalt informatsiooni või neil puudub initsiatiiv ja nad soovivad riske vältida.

Tavapärane on kuuene jaotus (6 veergu): 1) Põhilised riskitegurid – fikseeritakse erinevad riskitegurid antud objekti kohta, nt kassaruum, kus asub seif sularahaga ning riskiks võib olla see, et aknad on trellitatud väljaspoolt, uksel olev vasarlukk, truvanupp asub kassapidajast kaugel.
Teenindati - tuleb reageerida • Tehke valik ja sõlmige kokkulepe • Naerata ja täna • Ära anna katteta lubadusi • Selgita välja, mis eriti meeldis • Kui keegi võtab asja üle, kontrolli • Levita kiitust probleemi lahendamise kulgu • Lõpeta kontakt positiivses võtmes 87 88
Turuanalüüs - turu ja klientide ning nõudluse kirjeldamine toote järele - toote konkurentsieelised ja hinnatase - turu maht ja stabiilsus - alanüüsitakse konkurente ja sihtgruppi ning turuosa suurust - kirjeldatakse ettevõtte potensiaalseid kliente: hulk, vanus, sugu, elukoht, harjumused

Tarbimisfunktsioon – näitab majapidamiste kulutamise soovi erinevatel isikliku kasutatava tulu tasanditel Eluaegse tulutsükli mudel –lisaks jooksvale IKT’le sõltub nimetatud mudeli järgi jooksev kulutamine (tarbimine) ka akumuleerunud rikkusest ja eelmiste ning tulevaste perioodide tulust
Tegevuskulude tabelisse on paigutatud kõik kulud, mis on ettevõtte tegevuses hoidmiseks vajalikud. Antud tabelis on välja toodud kontoritarbed, töötajate palgad, koolituse materjalid, koolitusruumide rent (koolitusruume renditakse ühekordselt koolituste toimumise ajaks), reklaam ja telefoni arved.
Tootmispakett - viis , täispakett 5+2 soovin teha 5 firmale 129€ aasta kasutajat ,moodul palk moodulit 990€, 1- raamatupidamist? Laiendatud eraldi tasu eest 3 lisafirmat (põhimoodulid) pakett lisandub 39€ kuu, 199 € 30%paketi aastas hinnast, 4 ja enam lisafirmat – hind kokkuleppel

Taustauuringu võimalusteks on telefoni intervjuu, soovitajad (eelnevad tööandjad) ja soovituskiri (vbl kandideerimiseks nõutud dok.). Vajadus tausta uurida avaliku informatsiooni põhjal tekib tavaliselt siis, kui intervjuul ei saada kandidaadist täit pilti, kui õhku jäävad mingisugused küsimused.
Tegeletakse nafta - ja keemiatööstusega ning musta metallurgiaga (peam. sadamalinnades). L-Koreas valmistatavate laevade kogumahtuvus moodustab 32% maailma laevaehituse kogutoodangust (Jaapani järel 2. koht). L-Koreas on üks maailma arenenumaid IT-võrke. Arenenud on ka elektroonikatööstus.
Tegevusala kood on nõutav tulemiaruannete kontode korral, väljaarvatud maksutulud ja siirded.

Tekkepõhised maksukohustused on järgmised: sotsiaalmaksud, mida kajastatakse viitvõlgades töötasu arvestamisel; tulumaks, mida kajastatakse viitvõlgades töötasu arvestamisel; töötuskindlustusmaks; kogumispensioni maks; tulumaks dividendikohustuselt, mida arvestatakse dividendide väljakuulutamisel.
Toimimissuhtarvud - kui efektiivselt kasutatakse ettevõtte varasid kapitali struktuuri suhtarvud-ettevõtte võime tasuta lühi-ja pikaajalisi kohustisi ja oma- ja võõrkapitali struktuur rentaabluse suhtarvud- kasumi genereerimise efektiivsus käibelt turupõhised suhtarvud- aktsiate väärtus
Turunduse põhifunktsioonideks on keskkonna analüüsimine, turunduse uurimine, tarbijate määratlemine, toote ja brändi arendamine, hindade kujundamine, soodustuste pakkumine, turustuskanali ja vahendajate valimine, müügi- ja reklaamitöö, suhete korraldamine, kliendiinfosüsteemi loomine ja kasutamine.

Töötu - isik, kes pole hõivatud, kuid on võimeline töötama ja soovib töötada Tööhõive määr = hõivatud / tööealine rahvastik (E / E+U+I) Töötuse määr = töötud / aktiivne rahvastik (U / E+U) Aktiivsuse määr = aktiivne rahvastik / tööealine rahvastik (E+U / E+U+I)
Taimetoitlaste reklaam – inimene toidupakendis; ema lööb maha, kui me suppi ei söö - Taffel krõpsud; purjuspäi ujuma – kui jood pead kohe ujuma minema; Mine p***I - deaserkampaania; alasti õhtusöök Manhattanil – nudistidele mõeldud; solvav restoran USA-s – Tallinnas on kh; jääbaar
Tarbijahinnaindeksi väärtused on olnud järgmised: 1993.a. 89,8%, 1994.a. 47,7%, 1995.a. 29,0% , 1996.a. 23,1%, 1997.a. 11,2%, 1998.a. 8,2%, 1999.a. 3,3%, 2000.a. 4,0% ja 2001.a. 5,8%. Samal ajal käsitletakse inflatsiooni majandusteoorias teatud määral vältimatuna, kuna ta käib kaasas üldise arenguga.

Tõkestamisel on see, et rahapesu varjatud olemuse tõttu puudub tegelik statistika, millele toetuda; samuti ei ole võimalik või ei soovi teatud piirkonnad või riigid ülemaailmsete rahapesu takistamise standarditega ühineda või täidavad norme nii, et nö „paberil on kõik korras“.
Transaktsioonikulud on madalad, kaubeldav kaup on homogeenne ja kauplemise mahud on väga suured.
Tulumaksu kinnipidaja on maksumaksja nõudmisel kohustatud andma tõendi maksumaksjale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksete ning nendelt kinnipeetud tulumaksu kohta tululiikide ja maksumäärade lõikes järgneva aasta 1. veebruariks või maksumaksja töölt lahkumise korral koos lõpparvega.

Tööpuuduse põhjusi on mitmeid, kuid paljud neist on seotud kutsehariduse puudujääkidega. Paljudel vanematel inimestel puuduvad vajalikud uued oskused, mitmed inimesed ei soovi oma eriala vahetada või õppida, sageli puuduvad üldse õppimisvõimalused või on need töötu jaoks liialt kallid.
Tarkvara programmiks on Microsoft office small business 2007. Selle programmi plussiks on raamatupidamisteenuse ostukulu puudub, kõik kanded on nähtavad ja saab eelnevate kannete pealt "spikerdada", kuhu kontole mingit liiki kanne käib, eeldusel, et bilanss ja kasumiaruanne on pidevalt olemas.
Tasakaaludeks on siis ükskõik kumma firma sisenemine turule, see kumb suudab olla veenvam oma sisenemisplaanides, siis teine firma pigem loobub, kuna ei soovi kanda kahjumit turule sisenemisega, kui on nagunii kindel, et teine firma teeb sedasama ja mõlema jaoks on kahjum garanteeritud.

Tööandja on kohustatud viima läbi töökeskkonna terviseriskide hindamise, teostama süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, korraldama töötajate tervise kontrollimist, teavitama töötajaid töökeskkonnas valitsevatest riskidest ja varustama neid isikukaitsevahenditega (ib).
Tajuline – tootja ei pruugi tunda tarbijaid ning tarbijad firmat ja tema toodet; • omandiline – toode on selle müümiseni tootja omanduses, kui tarbijad selle ära ostavad, saab toode nende omaks; • väärtuseline – tootja ja tarbija võivad toodet erinevalt väärtustada.
Tarbimiskulutused c – kõik kodumajapidamiste poolt tehtud kulutused kaupadele ja teenustele.

Turu põhialuseks on suurima käibe põhimõte. Erinevalt turutegija mudelist, kus hinnad määratakse läbi elektroonilise süsteemi, kuhu diilerid esitavad noteeringuid, toimub oksjoniturul hinnakujundus läbi tellimuste, mida esitavad kliendid (st kõigi nõutav ja pakutav kogus on teada).
Tänasel päeval on minu arvates eestlaste jaoks siiski tähtis see, et toode, mida nad ostavad, oleks võimalikult eestimaine ja seda AS Kalev Chocolate Factory ka pakub. Lisaks arvan, et efektiivseks turunduskanaliks on AS Kalev Chocolate Factory’l šokolaadipoed mitmetes Eesti linnades.
Tõendusmaterjalid on usaldatavamad ettevõtte sisestest tõendites; sisemised tõendid on usaldusväärsemad, kui sisekontrolli tase on kõrgem; audiitori enda genereeritud tõendid on usaldatavamad ettevõtte sisestest tõenditest; kirjalikud tõendusmaterjalid on usaldatavamad kui suulised.

Tööohutus on midagi, mida tuleb väga tõsiselt võtta, sest tööl käimine on paratamatu ning iga tööga kaasnevad ka mingid riskid, olgu need siis füüsilised või psühholoogilised. Et vältida vigastusi ja haigestumist tööl, tuleks hinnata riske, mis tööga kaasneda võivad.
Tvk - t joonistades eeldatakse, et tootmistehnoloogia on fikseeritud, kõiki ressursse kasutatakse täielikult ja efektiivselt ning ressursside suurus on fikseeritud. Tööjaotuse all mõistetakse seda, et töötajad on spetsialiseerunud teatud tööoperatsioonide teostamiseks.
Tööaja analüüs – mis see on, milleks seda vaja on, mõisted – Tööaja analüüs on erinevad tehnikad, näiteks töömeetodi analüüs ja tööaja mõõtmine, mis on kasutatud inimtöö uurimiseks selleks et süsteemselt läheneda efektiivsuse tõstmisele ja protsesside parendamisele.

Tööheaolu on eeskätt moraalne problem, sest igal inimesel on kohustus mitte teha teistele inimestele kahju. Muidugi tööandja ei tohi teha oma töötajatele kahju, selle pärast, et tööandja vastutab, et tema töötajad saaksid minna koju oma perede juurde elusatena ja tervetena.
Turu ülejääk – suurus, mille võrra pakutav kogus antud hinna korral ületab nõutava koguse(liigpakkumine). Turu defitsiit(puudujääk) – suurus, mille võrra nõutav kogus antud hinna korral ületab pakutava koguse(liignõudmine) 10. Bioloogised, vaimsed ja sotsiaalsed vajadused.
Turundus on tegevus,mille eesmärgiks on kokkuviia ostjad ja müüjad Põhiaspektiks on uute klientide värbamine ja olemasolevate klientidea suhte kinnistamine ja laiendamine. Turundustegeuvse hulka kuuluvad: Turu-uuringud,toodete väljapaneku korraldamine, hinnakujundus, reklaam.

Turunduse juhtimine on suunatud teatud sihtgruppidega tulusate vahetusprotsesside kavandamisele, kujundamisele ja tagamisele ettevõtte eesmärkide saavutamise nimel (vt joonis 1.1.). Turundus ei tohi olla nõudluse suhtes passiivne, vaid peab suutma mõjutada nõudluse suurust ja struktuuri.
Turundusstiimuliteks on turundusmeetmestiku osad (toote-, hinna-, turustus- ja toetuspoliitika). Keskkonna stiimulid jagunevad majanduslikeks, tehnoloogilisteks, poliitilisteks, kultuurilisteks jne. Stiimulid kujundavad ostja otsuseid: toote, brändi, vahendaja, ostuaja ja ostukoguse valikuid.
Töökuluarvestus on toote kuluarvestus, kus kuluobjektiks on töö ja kulud arvestatakse kindlale tööle. Töökuluarvestuse süsteemides liigitatakse kulud töö-, materjali- ja üldkuludeks, mis jaotatakse kulukeskustesse, kust need kulud jaotatakse kõikide toodetud kuluühikute vahel.

Tükilihast toode on värskest lihast või hakklihast toode, millele võib olla lisatud maitse-, lisa või muid toiduaineid, kuid mida ei ole kuumtöödeldud, sealhulgas suitsutatud, kuivatatud, vinnutatud, või mis ei ole läbinud eespool nimetatud protsessidest kombineeritud töötlemist.
Tegevusvaldkonna ülevaade – turu maht, turusegmendi potentsiaal, tulevikuvisioon, olulisemad tegijad (konkurendid). b. Sihtturg – kirjeldatakse täpsemalt, millises piirkonnas (tänav, linnaosa, linn, riik) asutakse tegutsema ja millises järjekorras plaanitakse uutele turgudele edasi liikuda.
Tihedas konkurentsis on eelis neil ettevõtetel, kes suudavad teenuste kõrval müüa ka koha omapärast keskkonda, kujundust ja imagot ehk lisandväärtust, mis eristab konkurentidest. Peamiseks konkurendiks peab ettevõte päevasel ajal kõik kohvikud ning hiina restorani Rüütli tänaval.

Tnvo - analüüs ehk SWOT-analüüs (eesti ja inglise sõnade "tugevused" (strengths), "nõrkused" (weaknesses), "võimalused" (opportunities), "ohud" (threats) esitähtede järgi) on majanduses ja halduses strateegilise planeerimise vahend, millega hinnata objekti hetkeseisu.
Tugiprotsessid on põhiprotsesse toetavad (nt töötajate värbamine, seadmete hooldamine jms) ja ka põhiprotsesside tõhusus jälgimine (nt siseaudit). • Kriitilised protsessid on need, millest sõltub enim organisatsiooni visiooni, missiooni ja strateegiliste eesmärkide täitmine.
Turg - paik, kus kohtuvad hüviseid pakkuvad ning nõudvad ühiskonnaliikmed turu tasakaal - tähistab nõutava ja pakutava kaubakoguse võrdsust mingil konkreetsel hinnatasandil turu vaba toimimise üldine seaduspärasus - turu võime saavutada nõudmise ja pakkumise tasakaal

Teiseks põhjuseks on tööturuõppe suunitluse muutumine: 1994. a. ja enne seda oli põhirõhk nn. tööturualasel üldõppel (keeleõpe, arvutiõpe, toimetuleku kursused jne.), ent alates 1995. a. on suurem rõhk pandud ametialastele täiend- ja ümberõppe kursustele, mis on aga hinnalt
Tippjuhi ülesandeks on firma tegevuse üldine ja põhimõtteline suunamine ja kooskõlastamine, see on eeskätt juhtide tegevuse suunamine; keskastme juhid - ülesandeks tegelda strateegiast lähtuvate kindlate tegevuskavade väljatöötamise ja allpool saavutatud tulemuste kokkuvõtmisega.
Turu ülejääk on suurus, mille võrra pakutav kogus antud hinna korral ületab nõutava koguse Turu puudujääk on suurus, mille võrra nõutav kogus antud hinna korral ületab pakutava koguse Hinda, mille korral ostjate ja müüjate soovid kokku angevad, nimetatakse tasakaaluhinnaks.

Töölepingu seaduses on eeldatud, et töötajale makstak-se tasu majandustulemuste alusel majandusaasta eest. See ei tä-henda, et oleks keelatud töölepingus kokku leppida majandustule-mustelt tasu maksmine mingi muu majandusaasta perioodi eest, näiteks kuu- või kvartalitulemuste alusel.
Töötuse määr on langenud tasemele, mis tekitab palgasurveid, ja töökoha vahetajate osakaal uute töötajate seas suureneb.Ettevõtted on pidanud palkasid tõstma rohkem, kui on kasvanud tootlikkus, mis on vähendanud töökohtade hoidmise puhvreid võimalike tagasilöökide korral.
Tasuta tootenäidis – turundaja loodab, et saadud näidise kasutamisele järgneb edaspidi ostmine (nt minipudelis lõhnaõli, puuderkreem naisteajakirjas, ka arvuti koju proovimiseks kaasaandmine). See ei sobi siis, kui toode on juba küpsusfaasis, kergesti riknev või aeglaselt ringlev.

Tsivilisatsioonid on suured, sadade miljonitega mõõdetavad inimrühmad, keda üksteisest eristab neile omane maailmavaade ja ellusuhtumine ning sel alusel kujunenud religioon, filosoofiad, mõtlemis- ja toimimisviisid, kultuuripärand ning kõige selle taga olev omapärane ajalookäik.
Turism on tulevik! Soovid selgeks õppida eriala, mis võimaldab sul tööd teha reisibüroodes, hotellides, restoranides Eestis ja üle maailma? Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis EHTE omandad vajalikud teadmised, saad tugeva praktikakogemuse ja õpid erinevaid võõrkeeli.
Tehtud kulutusi nimetatakse kogukuludeks. Erinevus ettevõtte kogutulu ja kogu kulude vahel on kasum (kui tulem ületab kulusid) või kahjum (kui kulud ületavad tulusid). Ettevõtte tulemit, kogukulusid ja kasumit mõjutavad valikud, mida ettevõte teeb oma eesmärkide saavutamiseks.

Turu keskmine ehk turuportfelli (turuindeksi) enda beetakordaja võetakse võrdseks ühega: *Konkreetse investeeringu või investeerimisportfelli beetakordaja on seega kas ühest suurem või ühest väiksem, olenevalt sellest kas investeering on riskantsem või vähem riskantsem kui
Tööandjate sotsiaalmaksed on otseselt seotud palga näitajaga, kuna sotsiaalmaksed on ettevõtjale riiklikul tasemel seatud kohustus, millest sotsiaalmaksed moodustavad töötaja brutopalgalt 34,4%. Seetõttu on sotsiaalmaksete muutus ja palga näitaja muutus väikeste erinevustega paralleelne.
Tootmise kaudkulusid on kavandatud järgnevaks aastaks (200a+1): 3 034 500 kr Kavandatav töömaht (200a+1. aastal) on 70 000 kg tooraine töötlemine, mille töötlemiseks kulub normide alusel elektrienergiat 105 000 kWh. Tellimuse otsekulud on tooraine, tööjõukulud ja elektrienergia.

Täiendkaup – hüvis, mille nõudmine tingitud mingi teise hüvise nõudmisest
Tkt – 1: • tegutseb väike arv firmasid; • maksimeerivad firmad oma kasumi toodangu hinna muutmise teel; • on firma toodangu hind suurem kui selle toodangu piirtulu (p > MR); • on firmad hinnavõtjad ja maksimeerivad oma kasumi toodang mahu muutmise õige teel.
Trendianalüüs ehk suundumusanalüüs. Vertikaalanalüüs ehk struktuurianalüüs.

Tüüpilised väljaminekud on põhivarade soetamine, laenude väljaandmine ja võetud laenude tagastamine ning väärtpaberite ost. Investeeringute eesmärgiks on varade väärtuse suurendamine, mis on kapitalimahukas tegevus ja järelikult investeeringute rahavoo saldo on reeglina negatiivne.
Tähtajaline hoius – leping sõlmitakse kindla tähtaja peale, intress on kõrgem kui kui jooksval hoiusel. Kliendi jaoks on see võimalus paigutada vahendeid intressi teenima, mida hetkel vaja ei lähe. Kuna risk on väike, siis intress on ka madalam kui muid instrumente kasutades.
Tellida on lihtne, kiire ja mugav 2. nõrkused: Palju konkuretne, mis võivad olla tugevateks konkurentideks 3. võimalused: edukas tulek turule ja hea müük, klientide juurdekasv 4. ohud: konkuternt, palju taolisi riiete poode, raske ennast tõestada ja olla turul liider

Tootmishoones on tootmisseade soetusmaksumusega 1 000 000 krooni, mille elueaks on planeeritud 4 aastat ja mille kulumit arvestatakse samuti lineaarselt. Ühe komplekti valmistamiseks kulutatakse põhimaterjale 100 krooni eest, töötasu 50 krooni ja muud otsekulud on 25 krooni.
Tootmisprotsessi planeerimine - lk 135, 144 kuidas toota – kuidas planeeritud toodangukogused toodetakse F missuguste meetoditega- puudutab eriti materiaalset tootmist (siiani kuulatud), materiaalses tootmises saab väljatuua tootmismeetodid. Tootmiprotsessi erinevad korraldamise võimalused.
Turundusmeetmestik – taktikalised tegevused ja vahendid 210. Turundusmeetmestikuga määratakse ära taktikaliste tegevuste ja vahendite kombinatsioon, mida ettevõtte konkreetsel ajavahemikul, tavaliselt kuni üks aasta, rakendab strateegia elluviimiseks ja sihtturu mõjutamiseks.

Töökojatöötmine – detailide liikumine sõltub tootmisvahendite asukohast • Üksik ja korduvtootmine – samaliigilise toodangu valmistamisprotsessi kordumise sagedus (mass-, seeria- ja sorditootmine) OLULINE ON MÄÄRATA PARTIIDE OPTIMAALNE SUURUS Turunduskontseptsiooni etapid
Töötajakeskne juht – pöörab tähelepanu töötajate arengule ja rahulolule, peamine eesmärk on arendada kollektiivi, aidata töötajatel iseseisvalt otsustada • TÖÖKESKNE JUHT – pöörab tähelepanu lõpptulemusele ja tööprotsessile üldse, võtmesõnaks on produktiivsus
Tavamajanduse puhul on majanduslik ratsionaalsus allutatud ühiskondlikele tavadele.

Tulenevate rahavoogudega ehk teisiõnu, tasuvusaeg näitab seda ajavahemikku, millega investeerimisprojekt jõuab rahavoogude poolest tasuvuse null-punkti. Kasumiindeks (pofitability index, PI) — tulude/kulude suhe tulevaste netorahavoogude nüüdisväärtuse ja esialgsete kulude vahel.
Turumahu hinnangu on vaja hinnata ka tarbitud ühikute arvu, sest ilma selleta ei saa järeldada turupotentsiaali. Kui valdkonnas on vähe tegijaid, on võimalik turumaht välja arvutada ka valdkonna ettevõtete majandusaruannete kaudu, mis on äriregistris kõigile kättesaadavad.
Taseme vajadused on rahuldatud. Kui i nimene on juba jõudnud ülalpool asetsevate vajaduste rahuldamiseni, ei taha ta enam piirduda ainult allpool olevate vajaduste rahuldamisega. Vajaduste rahuldamine ei vii vajaduste kustumisele, vaid hoopis uute, kõrgemate vajaduste tekkeni.

Tootlikkus on kõrge (Raiskab, eesmärke ei saavuta) (ei raiska, eesmärke ei saavuta) Efektiivsus madal/ Säästlikkus halb Säästlikkus hea 3. Juhtimise mudel a. Mudel tervikuna, millest koosneb ja kuidas toimub? Vaja on inimesi, finantse, füüsilisi vahendeid ja infot.
Täiendatud juhtimis - või kuluarvestuse ja finantsaruannete analüüsiga ////////////////////////////// • Riigi rahandus • Ettevõtete rahandus • Tulumittetaotlevate organisatsioonide rahandus • Üksikisikute ja perede e kodumajapidamiste rahandus 1. Raha põhifunktsioonid.
Töötajateks on kõik kolm omanikku, täiendavaid püsivaid töötajaid ei ole. Töötajatele jooksvat töötasu ei maksta, vaid tasustamine toimub projektide järgselt omanike vahel tulu jaotamisega. Tööülesanded on kolme omaniku vahel jaotatud lähtuvalt nende oskustest.

Tarvikud – paberid, keerajad, puhastusharjad) , Marketikaup (kassitoit, mesi, õlid), Maitse-ja kuivained (jahud, kohv, suhkur), Piimatooted (jogurt, piim, jäätis), Liha (lihakonservid, kanamunad, vorstid), Kala (kalakonserv, meredelikatessid, suitsutatud kalatooted)
Tegevuslik kooskõlastamine on üksikisikule määratud kohustuste ja ülesannete omavaheline kokkusobitamine. Tegevuslik kooskõlastamise eesmärk on tagada eri tegevusalade , -valdkondade ja – lõikude ning nendega seotud inimeste tööalaste jõupingutuste omavaheline ladus toimimine.
Tehniline joonis on teenuse kättetoimetamisprotsessi tehinguid sisaldav tootmise organiseerimise skeem (mida nimetatakse ka tehnoloogiakaardiks). Tehingud võivad olla andmetöötlus, suhtlemine klientuuriga ning osa otsustuspunktidest, millel on tähtis osa vigade vältimisel.

Turuhindadel on majanduse korrastamises tähtis roll. Esiteks saadavad nad ostjatele ja müüjatele signaale (hinnainformatsiooni). Teiseks normivad olemasolevate varude jaotamist tarbijate vahel, kes soovivad rohkem tooteid, kui majanduse napid ressursid toota võimaldavad.
Töötlemata toornafta on põhiliselt naftakeemia tooraine (~10% naftatoodangust). 2. Nafta eeltöötlemine algab gaaside (maagaas, mis koosneb lenduvatest süsivesinikest, peamiselt alkaanidest, millest olulisim on metaan) eraldamisest, seejärel kõrvaldatakse vesi ja mineraalained.
Töötuskindlustusmakse – vastuteene on osaliselt määratletav (üldjuhul kui jääd töötuks siis saad toetusrahasid). Töövõimelisi elanikke on Eestis u 60 000 ehk siis u 50%. Töötuid on Eestis hetkel u 9% ehk umbes 54 000. Töötuskindlustust saavad kollektiivselt koondatud.

Tükimeetod ehk individuaalmaksumuse meetod ehk ühiku tegeliku soetusmaksumuse meetod FIFO-meetod (first in, first out) LIFO-meetod (last in, first out) ei lubata eestis kasutada Kaalutud keskmise meetod IFRS ja RTJ: kasutada tüki-, FIFO-, või kaalutud keskmise meetodit.
Teoreetilise tagapõhjana on kasutatud ettevõtluse teemalisi raamatuid, Pärnu Maavalitsuse poolt välja antud kohaliku ettevõtluskeskkonna SWOT-analüüsi ja internetiallikaid. Väikeettevõtlust Eestis ja Pärnumaal on varemgi uuritud ning käesolev töö põhinebki osaliselt neile.
Tootjatele on kasulik valmistada ja müüa suurtes kogustes (hulgipakendites), tarbijad seevastu eelistavad väiksemaid koguseid (jaepakendeid). Turundus-tegevus peab tagama kauba ümberpakendamise (või täiendava töötlemise) ja looma selle abil ostmise kogusemugavuse.

Transpordisüsteemi kulukategooriad - sotsiaalne täiskulu(üldistatud täiskulu+väliskulud) ja üldistatud täiskulu(kogukulu+kasum).  Transpordisüsteemi üldistatud täiskulu: 1) Transporditeenuse tarbija kulud ehk isikukulud (otsesed ja kadused rahalised väljaminekud, reisi ajaväärtus)
Tavaline plastkestaga - juhet tohib kasutada vaid kuivas ümbruses ja selle võib ühendada tavalisse pistikupessa 2. Kaitsesoonega pikendusjuhet, mille pistik ja pistikupesad on kaitsekontaktiga ja mille kest on plastist või kummist - tohib kasutada kuivas või niiskes ümbruses.
Terassilla kohta on teada järgmised andmed: KULUD SUMMA krooni 1. Silla ehituskulud 17 000 000 2. Värvimine iga 6 aasta järel 1 000 000 3. Teekatte uuendamine iga 10 aasta järel 3 000 000 4. Silla remondi kulud iga 15 aasta järel 4 000 000 5. Aastased hoolduskulud 300 000

Toote muutmist – parandab kvaliteeti, annab tootele uusi omadusi, muudab toote väljanägemist; b. turu muutmist – üritab tõsta kasutajate arvu ja intensiivistada kasutamist; c. turundusmiksi muutmist – mängib hinnaga, pakub lisateenuseid, tõhustab vahetut müüki.
Tuko on mõeldud ennekõike tarbijale, kes teeb ostuotsuse, aga ei pruugi alati olla toote lõplik kasutaja: • Potentsiaalsed kliendid • Olemasolevad kliendid • Ostuotsuse tegijad • Ostuotsuse mõjutajad • “Aevastajad” / arvamusliidrid E e s m ä r gi
Tarbekaupade puhul on juba pikka aega domineerinud massimeediareklaam ning vaatamata sellele, et televisioon, ajakirjad ja teised massimeediakanalid jäävad üliolulisteks tööriistadeks ka edaspidi, hakkab nende osatähtsus teiste promotsiooni vormidega võrreldes vähenema.

Tarbijakäitumise põhialuseid – kuidas tarbijad hindavad alternatiive ja võtavad vastu ostuotsuseid. Howard ja Sheth töötasid selle protsessi seletamiseks välja ulatuslikke meetodeid. Nende töid kasutatakse sageli klientide ostuotsuse tegemiste ja lojaalseks muutumise seletamiseks.
Turu tasakaal on seisund, mille korral turujõud on tasakaalus, s.t. et pakkumine ja nõudlus on omavahel võrdsed. Tasakaaluhind, on selline hind, mille juures nõutav ja pakutav kogus on võrdsed ning tasakaalukogus on selle hinna korral nii nõutav kui ka pakutav kogus.
Turundusmeetmestik on meetmete kombinatsioon, mida firma rakendab sihtturu mõjutamiseks. Turundusmeetmestiku koostamisel peab lähtuma sihtturust ja oma firma spetsiifikast. Turundusmeetmestik koosneb neljast elemendist - toode/teenus, hind, koht/jaotus ehk turustus ja toetus.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tasakaalu korral on kahesektorilises majandusmudelis säästud võrdsed Säästud võrduvad nulliga b)punktis,kus säästmis funktsiooni kõver lõikub horisontaalteljega Kui eeldatakse, et investeerimiskulutused on automaatsed b)ei sõltu nad kogutulu tasemest Milline alljärgnevatest väitetest ei ole õiged b)investeerimiskulutused ei sisalda kulutusi armotsiooniks Kogutulutuse tase kahesektorilises majandusmudelis määratakse a)tarbimis- ja investeerimiskulutustega
Turuliidri mudelil on samuti teatud puudused: • Selline olukord võib tekkida vaid mingis väga spetsiifilises tööstusharus • Ei seleta turuliidri käitumist, kes aeg ajalt püüab konkurente turult välja tõrjuda ning aeg ajalt laseb konkurentidel rahulikult tegutseda.
Turundusuuring on informatsiooni süstemaatiline ja objektiivne identifitseerimine, kogumine, analüüsimine ja levitamine, et täiustada/parandada otsuste vastuvõtmist ja probleemide lahendamist ning turunduse võimaluste leidmist. 1.Turundusuuringud on süstemaatilised.

Tähtajaline kurss – lepitakse vahetuskurss, mille alusel arveldatakse mingil ajal tulevikus) Ostujõu pariteedi teooria Ostujõu pariteedi teooria väidab ühe hinna seadusest lähtudes, et riigi valuutakurss muutub koos hinnataseme suhtelise muutumisega ehk inflatsiooniga.
Teisesed andmed on kogutud kas ettevõtte enda või teiste organisatsioonide (sh turundusuuringute firmad, riiklikud organisatsioonid jms) mõnel muul eesmärgil, kuid neid andmeid saab kasutada ka üleskerkinud turundusprobleemi lahendamiseks või –otsuse langetamiseks.
Toote diferentseerimine ehk diferentseeritud turundus, mis eeldab, et antud juhul toodetakse vähemalt kahte kas välimuselt, omadustelt, kvaliteedilt, suuruselt vm erinevat toodet, et võimaldada turul valikut ja olla erinev oma toodetega konkurentidest. Segmentimise kriteeriumid

Tugisambad – eraomand –hinnasüsteem –turukonkurents –ettevõtlikus. Segamajandus on majandusmudel, mis lubab korraga tegutseda nii era- kui Käsumajandus on majandus, milles: -riik asendab eraomanikku ja kontrollib kõiki riigiomanduses olevatel ettevõtetel.
Turvalisuse kaitseks on tavaliselt moodustatud eraldi seise institutisoon ja Eestis on selleks Tagatisfond. Kuna ajaloos oli perioode, kui keskpangale oli pandud väga erinevaid ülesandeid ja kohustusi, siis nähti, et panga liigne koormamine võib kahjustada keskpanga mainet.
Toote pakendamisel on võimalik kasutada nii esmast pakendit, mis ümbritseb toodet kui ka sekundaarset pakendit, mis katab esmase (näit. lõhnaõli pudel on esmane ja lõhnaõli pudeli karp on sekundaarne pakend). Lisaks neile kahele kasutatakse veel ka transpordipakendit.

Tootmisressursse - riik on ettevõte, mis toodab enamiku kaupadest -riik määrab ära on vahetatav kõikide teiste kaupade vastu ning asendab ostja ja müüja vahelistes kaupade hinna -riiklik plaan määrab ära hüviste jaotuse -riik kontrollib kogu tehingutes barterit.
Tulumäär projektist on 10%). a) Leidke projekti tasuvusaeg? Kas projekt tuleks aktsepteerida, kui ettevõtte soovitav tasuvusaeg on 10 aastat? b) Kas diskonteeritud tasuvusajale tuginedes saaks projekti vastu võtta? c) Missugune on projekti NPV? d) Missugune on projekti IRR?
Turunduse osa on teha teenus potentsiaalsetele klientidele nähtavaks.

Turule sisenemine on raskendatud nii legaalsete kui ka mittelegaalsete barjääride tõttu Legaalsed barjääridega on tegu, kui valitsus annab õiguse mingi toote või teenuse pakkumiseks ainult ühele firmale, et tagada näiteks pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti.
Turunduses nimetatakse positsioneerimiseks a. ettevõtte identiteedi loomist turul teistest mingi tunnuse järgi erinedes b. ettevõtte asukoha määramist kaardil c. töökohtade paigutamist ettevõtte ruumides d. optimaalse turundusmeetmete kombinatsiooni valimist
Turg – korraldus, mis võimaldab ostjal ja müüjal teha vahetustehinguid Ostjad ja müüjad vahetavad kaupu vabalt kokkulepitud hindade alusel 10) Mis iseloomustab segamajandust? Majandusmudel, kus segunevad vabatahtlik vahetus ja riiklikud regulatsioonid.

Tarneketi juhtimine on meetodite kogum, mis võimaldab tulemuslikult lõimida tarnijaid, tootjad, laod, jaotuskeskused kauba tootmiseks ja jaotamiseks õiges koguses, õigesse kohta õigel ajal selleks, et minimeerida kogukulu ja maksimaalselt rahuldada klintide vajadused.
Tollimaks on võimalik, kui riik on oma tegevusega võimeline mõjutama maailmaturu hindasid: sellisel juhul võib konkreetne riik tollimaksu kehtestamisest võitaTollimaksu mõju käsitlemisel baseerusime siiani eeldusel, et tegu on nn. väikese riigi juhtumiga.
Toote tuum - funktsionaalne omadus, mille järgi tarbija otsustab, konkreetne toode- tarbija otsib tootest lisaväärtusi , mille eest peab maksma lisa, laiendatud toode- tootega kaasnevad lisateenused, mis taas tõstavad hinda , kuid suurendavad tarbija rahulolu.

Töökoha hindamine on protsess, mis võimaldab kindlaks määrata ametikoha väärtuse ja põhipalga. Töökoha hindamisel arvestatakse selle keerukust, spetsiifikat ja olulisust organisatsioonile, mis võimaldab määrata töökohale palgagrupi, palgaastme ja optimaalse
Tundi energiat ehk 4 protsenti vähem kui aasta varem, tarbimine kasvas samal ajal ühe protsendi 85,1 teravatt-tunnini. Siinset majandust puudutab see sellega, et Eesti saab energia ekspordiga riigile kasumit. Pika perioodi tagajärg võib olla miinimumpalga tõus.
Teravilja hind - endogeenne muutuja, põllumajandustoetus- eksogeenne, sest tootja ei otsusta selle üle. 1. Varumuutuja – kogus, mis on olemas teatud ajahetkel (näiteks kassaseis 03.09.2006) 2. Voomuutuja - koguse muutus teatud perioodil (nt SKP suurus 2006. a)

Tertsiariseerumine – äri- ja kultuuriteenused Kesklinnades Elamine hajutub eeslinnadesse – aedlinna kontseptsioon (Howard 1898) vs Le Corbusier La Ville Radieuse (1933). Moodustub linna väli – kaugem rekreatiivne tagamaa (Friedmann ja Miller 1965) – hajalinn.
Toodete järgi on piisavalt. NB! Väga oluline on siinkohal turu-uuringu tegemine, et selgitada milline võiks olla potentsiaalne nõudlus ehk kui paljudel inimestel või ettevõtetel on vajadus teie toote või teenuse järele? Kui paljud neist hakkavad seda ostma?
Tulevikule orienteeritud – püüe vältida tulevikus esile kerkivaid probleeme 2. Multidimensionaalsus – hõlmab põhilisi tegevusvaldkondi 3. Hinnalt efektiivne – tulud peavad ületatama kulusi 4. Täpne 5. Aktsepteeritav – organisatsiooni liikmete poolt 6. Paindlik

Tururisk - järsud turusituatsiooni muutused, stabiilse sise- või välisturu puudumine või äralangemine, tarbijate eelistuste muutumine või ostujõu langus, konkurendid ja teised samalaadsed tooted/ teenused, odavamad hinnad, uued mudelid ja tehnoloogiad.
Turu suurus – väike turg ei ahvatle uusi/suuri konkurente.
Turundustöötaja roll on muuta toote omadusi (ja tootele tähelepanu juhtimist) tarbijale meelepärasemas suunas, kui ta teab, millised vajadused tarbijal on. 319. 2. Informatsiooni otsimine • Otsitava info hulk ja iseloom oleneb tarbijast, tootest ja selle tundmisest.

Tarbija ostukäitumine on kliendi mentaalne, emotsionaalne ja füüsiline tegevus, mida ta teeb tooteid ja teenusied otsides, ostes, kasutades, likvideerides, et rahuldada enda soove ja vajadusi. Ostukäitumine erineb ka kliendi motivatsioonist teatud vajadust lahendada.
Teaduslik meetod - Eeldab nelja vaheetappi e. sammu: 1) Võtmemuutujate kindlaksmääramine ja defineerimine; 2) Oletuste tegemine: a) ceteris paribuse eeldus; b) käitumuslikud oletused; 3) Hüpoteesi või prognoosi formuleerimine 4) Mudeli paikapidavuse kontroll.
Turismitoode – on paljudest komponentidest koosnev külastuselamus, mis algab reisi kavandamisest ja tellimisest ning sisaldab majutust, toitlustust, transporti, reisiteenuseid, vaatamisväärsuste ja ürituste külastamist, osalemist harrastustegevustes jms.

Turundus - Turundus- Püüavad Püüavad Püüavad Püütakse tegevus tegevus on hoiduda saavutada intensiivistada pakkuda täielikult hinnasõjast edu hinna- müüki ja erinevaid kontrollitav välise eris- vähendada turundus- 13 tumisega kulusid komplekse
Teeks on   probleemi   paigutamine   nn.   Gordoni   aknasse  (vt  MINU PROBLEEM  EK joonist). Tegemist võib olla situatsiooniga, kus suhtluspartneritel pole  probleeme   või   sellisega,   kus   ühel   neist   on   probleem.
Tellimiskulud on seotud tellimuste ümber tehtavate tööga ja nendeks on tööjõukulu tellimuse koostamiseks ja edastamiseks, infosüsteemi ja sidekulud tellimuste edastamiseks ning tarnete jälgimiseks. Samuti tarnete jälgimise ja areldamisega seotud kulud.

Tarbija ostukäitumine on motiveeritud 2. Tarbija ostukäitumine varieerub aja ja sügavuse poolest 3. Tarbija ostukäitumine kätkeb erinevaid rolle 4. Tarb ostuk on mõjutatud välistegurite poolt 5. Erinevate inimeste tarbijakäitumine on erisugune 6. Tarbija ostuk.
Tootjahinnaindeks – s.o. hinnaindeks, mis väljendab tootmisressursside eest makstud hinda, k.a. kaubad ja teenused, mida firmad on üksteiselt on ostnud; • SKP deflaator – võrdleb kõigi SKP arvestusse läinud kaupade ja teenuste hindu erinevatel aastatel.
Tulumäär on omakapitali puhasrentaablus e puhastulukus.

Turunduse ülesandeks on ületada tootmise ja tarbimise vahel eksisteerivad vastuolud ja lõhe ning luua tarbija jaoks järgmisi kasulikkusi: *vormikasu *kohakasu *ajakasu *omandikasu Funktsioonid: a) vahetusfunktsioonid ehk tehingulised-OST,MÜÜK b) füüsilised ehk
Turvalisuse näitaja on kombineeritud tapmiste statistikast ning inimeste tunnetuslikust kuriteo ohvriks langemise näitajast, mis turvalisuse kategoorias asetab meid tagant kolmandaks (Tsiili ja Mehhiko ees), kuid Eesti kõikide näitajate seas on paremuselt neljas.
Täiendavalt on teada, et riskivaba kasuminorm 7% sisaldab inflatsiooni preemiat 4%. Kui investeerijad eeldavad inflatsiooni 6 %, kuidas mõjutab see lihtaktsia eeldatavat kasuminormi? 10. Oletame, et teie ettevõtte investeerimisportfell on hästi hajutatud.

Talurahvaseadused eesti - ja Liivimaal?Selle moodustasid omaette kildid (tsunftide ühendused).Selle süsteemi seadusega anti talurahvale õigus omada vallasvara ja õiguse struktuur tugines oma liikmete ametivendlusele ja vastastikusele pärandada käsutusolevat maad.
Talus on kujunenud traditsiooniks, et aastas saadetakse 1-2 traktoristi välismaale maateemalistest messidest ja õppereisidest osa võtma, see on vajalik selleks, et töölised saaksid ka uue tehnika ja teiste riikide tootmise korraldamisega tutvuda.
Tehnilised otsused – vahetu ärategemine ⋅ Juhtimislikud otsused – põhi ja seda abistavate tegevuste kavandamine ⋅ Asutuslikud – seotus pikaajalise kavandamisega, eesmärkidega, tegevusjoontega ⋅ Korduvuse järgi – kordumatu või korduv otsustamine.

Transpordiülesanne on lahtine, kui hankijate olemasolevad kaubakogused ja tarbijate koguvajadus ei ole tasakaalus (hankijate ressursid on suuremad kui koguvajadus ja vastupidi) 45. Transpordiülesande lahendusalgoritm on välja töötatud kinnise esituskuju jaoks.
Turunduse rolliks on mõjutada nõudluse suurust ja struktuuri.
Tööpuuduse määr on majandusnäitaja, mida kasutatakse riigis majanduse olukorra hindamiseks. Mida suurem on tööpuuduse määr riigis, seda vähem kasutab see riik oma käsutuses olevaid ressursse, mille tulemusena jääb tootmata suur hulk kaupu ja teenuseid.

Teeninduskultuur tähendab   valikuvabaduslikku   mõtteviisi   ­   teeninduses   välistatakse   olukordi,   kus   klient  pannakse   teenindaja   käitumisest   tulenevasse   sõltuvusse   ehk   sundolukorda,   võttes   seega   kliendilt 
Tootmisprotsess on tootmisüksuste (töökohtade) kooskõlastatud töö tootmistegurite rakendamisel toote valmistamiseks. Tootmis- ja väärtusteooria seisukohalt on alternatiivsete tootmisprotsesside valikul määravaks tootmistegurite optimaalne kasutamine.
Tuletatud nõudlus - terminit kasutatakse sellise nõudluse tüübi kirjeldamiseks, kui toode ise pole mõeldud lõpptarbimiseks, vaid seda kasutatakse mingite uute toodete valmistamiseks (nisu- pagaritoodeteks või makaronisaadusteks, mais ja oder jõusöödaks.

Tulutoll – madalal tasemel, riigieelarve saab kasu.
Töövahendi kasutamine – sellega töötamine, selle käivitamine, seiskamine, transport, teisaldamine, paigaldamine, parandamine, seadistamine, hooldus ja puhastamine – ei tohi ohustada töövahendi kasutaja ega teiste isikute tervist ning töö- ja elukeskkonda.

Takuu - Säätiö pakub tasuta telefoninõustamist ja tagab võetud laenude refinantseerimist/ümberkujundamist. Võlgade ümberkujundamise laenu võib olla pangalt keeruline saada juhul, kui isikul on maksehäireregistris märge või puudub sobilik
Talumees on hinnavõtja ei ole tema jaoks ka mingisuguseid takistusi sellele turule sisenemiseks või sealt väljumiseks. Teised turul osalejad ei saa keelata uuel pakkujal turule tulemast ning puuduvad olulised piirangud, mis keelaks turult lahkumise.
Tarbimisele on 5%. See eeldab, et harus: a. Saab olla 5 efektiivset ettevõtet b. Ei saa olla efektiivne ja konkurentsivõimeline samaaegselt c. Efektiivsuse saavutamine nõuab kõrget tootmise kontsentratsioonitaset d. Saab olla 20 efektiivset ettevõtet

Teeninduses on   oluline   roll   töökorraldusel,   mis  terviseprobleeme puudutavatest teemadest, aga ka poliitikast, religioonist, seksist, rahast, võimaldab   inimestel   seda   tööd   tehes   taastuda,   välja  ja maitseeelistustest.
Tarbija rahulolu on väga tähtis, sest kui tarbija ei ole millegiga rahul, siis ei tule ta enam poodi tagasi ja ettevõte kaotab sellisel viisil tarbijaid Kuna ettevõtetel on aga oluline, et tarbija saaks kõik mida ta tahab, teevad ettevõted kõik selleks
Tegevuste forsseerimine - graafiku kokkusurumise tehnika, mille teostamiseks võetakse meetmeid projekti kogukestuse vähendamiseks pärast seda, kui on analüüsitud mitmed alternatiivid, mis määravad kuidas saada maksimaalset graafiku kestust väikseima lisakulu

Tehingukulude - (vastaspoole leidmise ja informatsiooni töötlemise kulude) vähendamine • Kapitali kaasamise funktsioon Tugevas vormis efektiivne turuna, defineeritakse turgu, kus hind kohandub koheselt ka avalikkusele mitteteadaoleva informatsiooniga.
Trükiväljaannete veebiväljaannetel on tänasel turul lootust kompenseerida trükiväljaannete enda reklaamitulude langust, kuid online-meedia tulud ei suuda täita nähtavas tulevikus seda auku, mis on viimastel aastatel tekkinud trükiväljaannete reklaamitulude vähenemisel.
Turumajanduses on õpitud dilemmastruktuure süstemaatiliselt rakendama koostöökasude saamiseks. Selle asemel, et dilemmastruktuure lihtsalt eitada või alla suruda, kasutatakse neid turumajanduses ära, et nende abil koos¬töökasusid hoopis suurendada.

Täidesaatjaks on keskpank. 27. Fiskaalpoliitika - eesmärgid, vahendid ja täidesaatja Fiskaaloliilika tähendab valitsuse eelarvepoliitikat, mis lähtub riigile pandud ülesannetest, makromajanduslikest vajadusetest ja valitsevate poliitikute taotlustest.
Täismajutus - päevi 0 0 täismajutus - päevi 0 0 täituvus 70 % - päevi 0 0 täituvus 50 % - päevi 0 0 täituvus 50 % - päevi 5 7700 täituvus 30 % - päevi 5 3465 täituvus 30 % - päevi 10 9240 täituvus 10 % - päevi 5 1155 kokku 16940 kokku 4620
Täiuslik konkurents - Täiusliku konkurentsi põhitunnuseks on, et toodangu pakkujatel puudub vähimgi kontroll turuhindade üle. Ehk teisiti öeldes, täiuslikult konkureerivad ettevõted käituvad turul lähtudes sellest, et nende tegevus ei mõjuta turuhindu.

Töövõtjad on motiveeritud teostama projekti õigeaegselt, ettenähtud kulude ning kõrge kvaliteediga; pikaajaline koostöö tellija ja töövõtja vahel (nt töövõtja teostab projektile ka hooldust) tagab kõrgema kvaliteedi pikema perioodi jooksul.
Tulumaksumäär on 24%. Põhivara kasutusiga on 10 aastat ning kasutusea lõppedes on nende jääkväärtus 0. Investori nõutav tulunorm on 15%. Kas tasub interneti kohvik avada? Hinnangu andmiseks kasutada puhas nüüdisvääruse (praegune puhasväärtus)
Tulumaksumäär – füüsilise isiku ja FIE tulult 21% juriidilise isiku puhul 21/79. Tööandja kohustuseks on töötajale tehtud väljamaksetelt tulumaksu kinnipidamine iga kuu ning selle ülekandmine MTA-le väljamaksmisele järgneva kuu 10.kuupäevaks.

Turusituatsioon – Töösituatsioon; Inimesed – töökoht; Palgatase – autoriteet; tööga kindlustatus – autonoomsus; karjäärivõimalused – kontroll; Materiaalsed hüved, üldised võimalused elus – töö iseloom, autonoomia ja vabaduse määr
Täielik konkurents - ostjate müüjate paljusus-ei saa hinda mõjutada, homogeenne kaup, barjäärid puuduvad 3. Monipolistlik konkurents-ostjate müüjate paljusus, tehingud ei toimu ühtse hinnaga, nt juuksur 4. oligopolistlik konkurents- pakkujate vähesus.
Tööjõu turupakkumiskõver on individuaalsete tööjõu pakkumiskõverate horisontaalsumma, on positiivse tõusuga ning palga tõus ei puuduta ainult juba sellel tegevusalal juba töötavate inimeste valikuid, vaid põhjustab ka uute töötajate tulekut sellele alale.

Teenuste kogusumma on teisisõnu sisemajanduse koguprodukt.
Turuhind - rahas väljendatud turuosaliste hinnang konkreetse hüvise kasulikkusele ja tootmiskuludele turunõudmine (ka: turunõudlus) - turult ostusoovide summa; hüviste kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma olemasoleva hinna eest
Täiskoormuse kaotus ehk rahvamajanduse kaotus on sarnaselt tollimaksule piirkond b+d. Ent kvoodi rakendamine võib olla halvem juhul, kui: • kvoot loob teatud ettevõttele monopoolse seisundi • importi lubavate litsentside jaotamine toimub ebaefektiivselt.

Täismajutus - päevi 5 15400 täismajutus - päevi 0 0 täituvus 70 % - päevi 10 21560 täituvus 50 % - päevi 0 0 täituvus 50 % - päevi 15 23100 täituvus 30 % - päevi 0 0 täituvus 30 % - päevi 0 0 täituvus 10 % - päevi 0 0 kokku 60060 kokku 0
Tüdrukutetarbed - pallid, akuga sõidukid, nukumööbel, loomad, tuulelohe, laste arvuti, muusika instrumendid, bratz, klotsid, nukud, barbied, jne. Nutikad lapsed-tööriistad, sõidukid, autod, relvad, püssid, amb, vibu, tuulelohe, arvuti, muusika inst.
Tähtis roll on täita avalikul võimul (eelkõige keskvalitsusel ja kohalikel omavalitsustel, aga ka kohtutel ja ajakirjandusel, mis kujundab tugevalt üldsuse arvamust), kes peavad sundima otsustajaid teiste subjektide õigustatud huvidega arvestama.

Tšehhi on endiste idablokimaadest üks arenenumaid, majandus tugevalt pealinnakeskne, Praha osatähtsus SKT-st oli 2003.a. 23,1%. Arengus on maha jäänud endised rasketööstus piirkonnad Morava-Sileesia ja Olomouc, kus on ka suurim tööpuudus.
Tallinna linn – sotsiaaltöökohad • Ettevõtlikkus Kasutatud materjalid • http://raulpage.org/koolitus/aktiivse.html#22 • Statistikaamet • www.avatar.ee/majanduseabc/data/5a-slaidid.ppt • http://et.wikipedia.org/wiki/T %C3%B6%C3%B6puudus
Tarbijatel on kasvav soov elada tervislikumalt ja suurema aktiivsusega elu. Seda tarbijate nõudlust rahuldavad just Smoothie King’i lai mitmekesisus värskelt-segatud tervislikest smuutidest, mahladest ja toidustuslikest lisadest ja suupistetest.

Tegevuskava 2007 - 2009 (edaspidi EL Energiapoliitika), mille eesmärkideks on:  tõsta energia varustuskindlust;  tagada Euroopa konkurentsivõimeline ja taskukohane energia;  soodustada keskkonna jätkusuutlikkust ja võidelda kliimamuutustega.
Tervisekindlustus - kiirabi-, haigla- ja ravikulud ning ravimite maksumuse; - haige kodumaale tagasitoimetamise kulud; - kindlustatut saatva isiku majutus- ja elamiskulud; - surmajuhtumi korral matusekulud välismaal või põrmu tagasitoimetamise Eestisse.
Turuhind on hind, mida sarnastel tingimustel omavahelistes tehingutes kasutavad omavahel sõltumatud osapooled, näiteks sõidukite puhul hind ja tingimused, millega sõidukeid rendivad oma klientidele sõidukite rentimisega tegelevad ettevõtted.

Teguritulu - on tulu, mida inimesed saavad ettevõtetelt tootmistegurite eest tekkepõhine arvestus - majandus tehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud.
Tehn efekt on võimalik mõõta, kui on tegemist ainelise tootmisega, 1tootmisväljaga, Kui on masstootmine (kvaliteet, hind) Majanduslik efektiivsus on tehnilisest efektiivsusest üldisem mõiste, kusjuures ta on erinevate valikute edukuse mõõt.
Tellimuste täiteaste – nt kui kauba tellimus on mingile kaubale 100 üh ja ainult 97 on kättesaadavad, siis tellimuse täiteaste on 97%. 3. Täielikult kohaletoimetatud tellimused – tellimuste %, mis on 100% täidetud vastavalt sissetulnud tellimustele.

Tähenduses finantsanalüüs on ettevõtte rahandusliku olukorra hindamine möödunud, käesoleva ja tulevikus toimuva kohta, teha kindlaks probleemid ja suunata edasi nende lahendamisele ettevõtte toimimise, maksevõime, rentaabluse ja mitmetes muudes küsimustes.
Tähtsaim maavara on kivisüsi, osa maardlaid on ammendatud või on kaevandamine majanduslikel kaalutlustel lõpetatud, kaevandamisväärset kivisöevaru on järgi u. 50 miljardit tonni. Alates 1975.aastast on kasutusel Põhjamere nafta- ja gaasimaardlad.
Tõenäoliselt paberi - ja tselluloositööstus ei saagi rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, sest Eesti riik on liialt väike (ka riigis asuvad paberi- ja tselluloosivabrikud on väiksed) ning ei saa endale lubada suuri investeeringuid sellesse harusse.

Töötuskindlustusmaks - Töötuskindlustusmaksu makstakse töötajale välja makstavalt palgalt ja seda arvestatakse kahes erinevas summas, millest ühte nimetatakse kindlustatu- ja teist tööandja töötuskindlustusmakseks. Maksmise kohustus on tööandjal.
Tarneahela juhtimine – tarneahela juhtimise erinevad strateegiad, milleks midagi kasutada? Tarneahela juhtimine on omavahel üles- ja allapoole seotud organisatsioonide juhtimine läbi protsessi, mis toodab väärtust lõpptarbijale toodete ja teenustega.
Teenustega on asi hoopis teisiti – vaatamata samasugusele nimetusele ja hinnale ei ole võimalik teenust täpselt samasugusena korrata, teenused on mittestandardsed ja varieeruvad vastavalt olukorrale, nad on heterogeensed ehk iga kord erinevad.

Töökogemust on mul hetkel antud valdkonnas nii palju, et olen töötanud Boost Juice Bars’is klienditeenindajana ning kogemus smuutide valmistamisest on mul täiesti olemas, kuid eelkõige tahaks just uue ning kaasahaarava brändiga turule tulla.
Tarbimiskrediidi võlgadega on hädas eelkõige madalama haridustasemega isikud, kelle kuusissetulek on reeglina Eesti keskmisest madalam, võlgnike enamuse moodustavad töötud, miinimumpalgaga töötajad, toimetulekutoetuse saajad ja töövõimetuspensionärid.

Tasakaalukogus - sellise hinna puhul pakutav ja nõutav kogus) puudujääk: tootjad leiavad, et nad võiksid tootmismahtu suurendada, et kõrgema hinna korral hüvist müües rahuldada nende tarbijate vajadusi,kes hüvist siiani kätte ei ole saanud.
Toateenijatel on oma ametijuhend,mida peab täitma ja mida kontrollib vanem toateenija . Minu ülesandeks olid akende pesu,radiaatorite pesu, minibaaride pesu, fuajee korras hoid, koridori seinte pesu, tubade ettevalmistamine enne klientide tulekut.
Toetusevõimaluse tekkimisel on võimalik välja tulla uute ja veel paremate ideedega ning lõpuks leitakse see, millele pühendumine osutub loomulikuks. Mitte fokusseerumise põhjuseks on tihti see, et pooltoored ideed ei ole veel mõttemaailmast väljatõrjutud.

Tulumaksu arvutamiseks on veel kaks täiendavat valemit sõltuvalt arvutatud sotsiaalmaksu suurusest: kui arvutus annab ettenähtud miinimumist väiksema numbri või kui arvutatud sotsiaalmaks tuleb suurem, kui sotsiaalmaksuseaduses ettenähtud maksimumpiir.
Tahtlikud kuriteod – panga andmebaaside sisse röövimine Ettevõtte juhil on aeg-ajalt soovitav mõelda sellele, et tema alluvate tööd võivad need kaks psühholoogilist iseärasust mõjutada, ja püüda nende tegurite negatiivset mõju leevendada.
Tallinna kaubamaja on tänu regulaarsetele kontrollostude tellimisele suutnud hoida oma kvaliteeti aastakümneid. Ühtlasi on ettevõte eesotsas uuenduslike turundusstrateegiatega ning teerajaja mitmetele samas valdkonnas konkureerivatele ettevõtetele.

Tehingumotiiv ehk soov omada raha, et teostada igapäevaseid kindlaid tehinguid; 2. ettevaatusmotiiv ehk soov omada raha ettenägematuteks juhtumisteks; 3. spekuratsioonimotiiv ehk soov omada raha juhuks, kui intressimäär tulevikus tõusma peaks.
Terviklik kvaliteedijuhtimine ON JUHTIMISFILOSOOFIA, MIS LOOB TARBIJAST TULENEVA JUHTIMISE ÕPPIMISE VÕI ORGANISATSIOONI, MIS PÜHENDUB TARBIJATE TERVIKLIKULE RAHULDAMISELE KOOS PIDEVA ARENGUGA ORGANISATSIOONI NING SELLE PROTSESSIDE TULEMUSLIKKUSE JA EFEKTIIVSUSE
Tootmisettevõttes on pädev insener töökeskkonna alal või tootmistegevusega mittetegelevas ettevõttes ka muud töökeskkonna-alast õpetust saanud spetsialist, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Tootmistegur – majanduslike ressursside kogum, mida kasutatakse kaupade ja teenuste valmistamisel Jaguneb 4ks: maa, tööjõud, kapital ja ettevõtlikkus SKP (sisemajanduse koguprodukt) – teatud ajaperioodi jooksul toodetud kaupade ja teenuste
Turu määratlemine – sellega piiritletakse turg selgelt ära, ei tohi olla liiga lai ega ka liiga kitsas definatsioon, liiga laia definatsiooni puhul annab see halva turundusefekti, madala tasustavuse, liiga kitsas definatsioon kaotab aga võimalused.
Töötahe ehk motivatsioon sõltub töötajatega seotud oluliste probleemidegrupi lahendamisest ettevõttes:personalivalik töötingimused töötasu suurus täiendavad sotsiaalsed soodustused Nii tekib ettevõttes 4 põhilist probleemide ringi.

Tarnijad on igale organisatsioonile vajalikud, et saada keskkonnast sisendina toorainet, teenuseid, energiat, seadmeid, tööjõudu, raha. Organisatsioon peab olema ressursside hankimisel konkurentsivõimeline, et täita talle pandud lootusi.
Töötuskindlustuse saamiseks on töötajal vajalik teha makseid töötuskindlustusfondi (A- kasse). Töötuskindlustusfondi puhul pole tegemist riiklike maksetega, vaid vastavad fondid on eraõiguslikud (ja moodustatud valdavalt erialaste ametiühingute juures).
Tege - ma?" Ainsaks küsimuseks on olnud: "Mil viisil teeb füüsilise töö tegija oma tööd kõige paremini?" Teadmustöö puhul on aga sõlmküsimuseks: "Milline on töö-ülesanne?" Mida teha, on füüsilise töö puhul alati selge.

Toimunud muutused on osaliselt vastavalt siin tegutsevate ettevõtete konkreetsetele huvidele erinevates turuülevaadetes kajastatud, kuid seni on puudunud büroohoonete turul toimunut laiemalt vaatlev ja mitmete autorite seisukohti ühendav uurimus.
Tootekategooriatest on USA ekspordis olulisemad masinad ja seadmed, transpordivahendid, keemiatööstuse tooted, põllumajandus- ja toiduainetööstuse tooted. Olulisemad ekspordi sihtturud on Kanada, Mehhiko, Jaapan, Ühendatud Kuningriik ja Saksamaa.
Tootmisvõimaluste kõver on diagrammijoon (graafik) mis kujutab kahe erineva hüvise valmistamise erinevaid kombinatsioone, eeldusel, et rakendatakse kõiki olemasolevaid (kättesaadavaid) tootlikke ressursse ja kasutatakse parimat võimalikku tehnoloogiat.

Tugevaks küljeks on põhitegevusliku siseehituse eeliste (püsivus ja tõhusus) ühendamine tegevusliku siseehituse eelistega (mitteametlikkus ja paindlikkus).  Kõige suurem puudus on kahe alluvusahela olemasolu ning sellest tulenevad vastuolud.
Töötu on isik, kes pole hõivatud, kuid on võimeline töötama ja soovib tööd leida Väljaspool tööjõudu on inimesed, kes ei tööta ja ei ole ennast tööotsijana registreerinud, kuna nad: • Ei soovi töötada • midagi oli veel
Turu segmentimine - Tarbijad rühmitatakse vastavalt vanusele, soole, elukohale, sissetulekule, elustiilile, ostmisviisile jne. Võimalikest segmentimisparameetritest tuleb valida üksnes need, mis on seostatavad kas toote ostmise või kasutamisega.

Turundus on kunst „määrida inimestele pähe“ asju • mida nad ei vaja; • mida nad peavad raha eest ostma; • mida neil ei ole, et kellelegi imponeerida; • mida nad ei taha Vaid tooted, mis on kliendile vajalikud, toovad turuedu.
Tehnoloogiline keskkond on seotud tehnoloogiatasemega.
Täiskasvandu uss on mõne sentimeetri võrra lühem kui kala kõhukoopas tegutsev vastne. Värvuselt on ta valge kuni tumekollane, laius 2cm, paksus kuni 3 mm, pikkus tavaliselt 20-30cm, kuid on leitud ka üle 1m ja isegi üle 3m pikkusi isendeid.

Töölepingu seadu - sega. Seadusandja on sätestanud, et tööandja võib töölepingu era-korraliselt üles öelda töötaja kohustuste rikkumise või tema töövõi-me vähenemise tõttu juhul, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus.
Töövahendite desinfitseerimine on kohustuslik. Kuna pikaajaline kokkupuude mõningate juuksehooldus- ja küünehoolduskemikaaliga võib põhjustada ärritust, tuleb kanda hoolt spetsiaalse kaitserõivastuse, näiteks plastikkinnaste ja põllede kasutamise eest.
Teate vorm on tehtud võimalikult lihtne, et selle täitmine ei võtaks palju aega, mis on meie arvates väga hea. Olulised on teatel järgmised andmed: mis juhtus, kus juhtus ning miks juhtus, et olukorraga oleks võimalik hiljem tegeleda.

Turundus - , sh reklaamikulud jäävad osaliselt frantsiisivõtjate kanda  Säilib kontroll kvaliteedi üle  Kaupade, materjalide ja seadmete müük frantsiisivõtjale võib anda kasumit  Frantsiisivõtjate motivatsioon on kõrge
Töökorraldus on tööjõu otstarbeka paigutamise ja töötootlikkuse suurendamise meetmete süsteem, mis hõlmab tööjaotuse, töökohtade korralduse, töötingimuste loomise, tööprotsessi optimeerimise ning töö normimise ja tasustamise.
Tööpuudus – tööturu situatsioon, kus tööjõu pakkumine on suurem, kui tööjõu nõudlus ja osa inimesi jääb selle tõttu tööta Tööjõu puudus – tööturu situatsioon, kus tööjõu nõudlus on suurem, kui tööjõu pakkumne.

Telekommunikatsiooni - ja arvutikaupu tarbijatele, oli väga suur, puhas, avar ja valgusküllane. Poemüüjade sõbralikud näod ja kodutehnika suur valik põhjustavad kliendi usaldust selles, et antud kohas saab tõenäolisemalt sobivat kaupa osta.
Teostatavus - mis on realistlik?? Tulu- mida võidame?? Kulu- mida kaotame?? Ajastamine- kui kiiresti saavutame tulemuse?? Vastuvõetavus- kuidas sobib org’i eesmärkide ja kultuuriga?? 5. Aja- ja tegevuskava koostamine ja realiseerimine.
Turukommunikatsioon on kõik, mis on seotud turunduse sõnumi edastamisega kindlale sihtturule või grupile läbi kanali, milleks võib olla kas TV, raadio, mail, otsepostitus, bänner vms. Haridusasutuste turundus on seotud koolide igapäevaeluga.

Tähtaja saabumisel on maksejõuline. Tagatisena võib kasutada nii vallasvara kui kinnisvara või hüpoteeki. Kui tagasimaksed toimuvad osadena on tegemist seeriaobligatsiooniga, kuid sageli toimub obligatsiooni kustutamine tähtpäeva saabumisel.
Töö iseloom - mida komplitseeritum ja teadmisi nõudvam on protsess, seda väiksem saab olla juhtimisulatus • ekspertide olemasolu- mida rohkem on eksperte, seda suurem saab olla juhtimisulatus Eristatakse kitsast ja laia juhtimisulatust.
Töö objektiks on korterelamu aadressiga ..... Kinnistu pindala on 3181 m2, ehitise alune maa 290 m2, õuemaa 3181 m2 ning maa majandamise sihtotstarve on elamumaa 100%. Korterelamus on 3 kahetoalist, 6 kolmetoalist ja 3 neljatoalist korterit.

Toodanguks on praetud ja küpsetatud liha- ning kulinaariatooted, mida turustatakse Eestis, samuti teistes Balti riikides.Firmal on kliendile laia tootevalik, mis hõlmab kõike alates broilerilihatoodetest ja lõpetades sealihatoodetega.
Tagatis - kohustub maksma märgitud summa tähtajaliselt; 1)otsene, mille annab laenuvõtja, materiaalne; 6)Akreditiiv (LC)- ostja panga kohustus tasuda müüjale 2)kolmanda osapoole tagatis, ei pruugi olla asi. kui kõik lepinguting.
Tekkepõhises finantsarvestuses on kesksel kohal tulude ja kulude õige vastandamise kontseptsioon. Sellest lähtudes määratakse ka kindlaks, millal jätkuv kulu tuleb lugeda lõplikuks ning kanda bilansi aktiva poolelt kulu või kadumina kasumiaruandesse.

Tekst2 - s. Otsimimist alustatakse positsioonist m (eristab suur- ja väiketähti) Asendab tekstis alates positsioonist m n märki tekstiga ta Otsib tekstis teksti ta, suur- ja väiketähti eristamata Kordab etteantud teksti n korda
Ten - TEAM OÜ. Tallinn 2000. – 264 lk. 10. Вильясоо В., Трейал Ю., Томсон И. Исследование теплового насоса на молочной ферме. International scientific conference.
Tootjale on kasulik valmistada ja müüa suurtes kogustes (pakendid), tarbijatel on seevastu eelistatavad väiksemad kogused (jaepakendid). Turundustegevus peab tagama kauba ümberpakendamise ja looma selle abil ostmise kogusemugavuse.

Tootmisfunktsioon on selline seos sisendi (tootmistegurite koguste) ja väljundi (toodangu hulga) vahel, kus ressursse kasutatakse kige efektiivsemalt. Seega on q maksimaalne toodangu hulk, mida kasutatava sisendikomplektiga on võimalik saada.
Tulevasele tööandjale on siis kohe selge, et tegemist on teatud kvalifikatsiooni ja võimetega, mida ilma selle signaalita kandidaatidel ei ole (või on vähem). Hea nimi (maine), mida võib halva kvaliteedi varjatud pakkumine oluliselt kahjustada.
Turupakkumine - turul müügisoovide summa; hüviste kogus, mida pakkujad soovivad müüa ja on suutelised valmistama olemasoleva hinna eest nõudmise kõver – soovitud ostukoguse ja hüvise hinna vahelise sõltuvuse graafiline kirjeldus.

Tüüpilisteks vigadeks on ka kliendi teadlik mittemärkamine ning suhtluse alustamine alles siis, kui klient seda ise nõudma hakkab, lobisemine tuttava või kolleegiga (las klient ootab), samuti oskamatus käituda ja pakkuda lahendusi veaolukorras.
Tarkvara on oma funktsionaalsuse ja tehnoloogia tõttu tunnustatud kõrgelt mitmete auhindadega. Lahendused on saadaval mitme tööstussektori jaoks, sealhulgas: • Tootmine • Logistika • Jaekaubandus • Hotellindus • Teenused
Tehnoloogiatrajektoorid on olulised, kui olete ettevõtjana välja töötanud ühe tehnnilise standardi, siis teil on eelis selles konkreetses standardis- te teate kuidas see toimib, kus on know-how pärit, teil on olemas patendid selles valdkonnas.

Teiste sõnadega tähendab see, et tarbijad on nõus maksma koguse Q0 eest hinda PH. Selle koguse võib aga müüa maailmaturul hinnaga PW. Võimalus müüa maailmaturul toob endaga kaasa piirkonna c, mis iseloomustab võitu ühiskonna jaoks.
Termin sisekontroll on võetud kasutusele selleks, et eraldada ettevõttesiseseid kontrollimehhanisme ettevõttevälistest (näiteks seadused). Sisekontroll on süsteemse kontrolli üks osa. Sisekontrollisüsteem on oma olemuselt kontseptuaalne.
Tootvateks varadeks on näiteks piimakari, munevad kanad ja puuviljaistandus. Üldjuhul kajastatakse tootvaid varasid materiaalse põhivara rühmas, tarbitavaid varasid kas põhi- või käibevara rühmas, lähtuvalt varade kasutamise perioodist.

Tugev bränd on üks väheseid toetavaid eeliseid, mis on firmadel tänapäevases tihedas konkurentsis. Paljude inimeste jaoks on bränd lihtsalt firmanimi ja logo, kuid see oleks sama kui arvata, et lennuk koosneb mootorist ja tiibadest.
Tulukeskus – organisatsiooni allüksus, mille juht on vastutav ja aruandekohustuslik talle alluva allüksuse sissetulekute eest, kuid ta ei kontrolli täielikult antud allüksuse poolt osutatavate teenuste/müüdavate kaupade kulusid.
Turundusjuhtidel on võimalik kasutada suur hulk hinnakujundamisstrateegiaid. Enne nende strateegiate juurde minemist oleks kasulik tutvuda hinnakujunduse traditsioonilise protsessiga, kuna see aitab oluliselt kaasa õige strateegia valikule.

Turundusspetsialistid on oma valdkonnas ettevõtte tippjuhtidest kompetentsemad, nad peavad viimaseid ühelt poolt varustama otsustamiseks vajaliku informatsiooniga, teiselt poolt aga peab otsuste täitmise distsipliin olema rangema kontrolli all.
Tarbimisfunktsioon – tarbimise ja kasutatava tulu vaheline seos C = C0 + Yd C – tarbimine C0 – autonoomne tarbimine Yd – sissetulek, mille alusel saame nõuda Tarbimis- ja säästmisfunktsioonid ∆C 1) tarbimise piirkalduvus MPC ∆Yd
Tasuvuspunktiks nimetatakse müügimahtu, mille korral a) Püsikulu ja kasum on omavahel võrdsed, b) Muutuvkulu ja kasum on omavahel võrdsed, c) Kogutulu ja kogukulu on omavahel võrdsed, d) Kogutulu ja keskmine kulu on omavahel võrdsed.

Teenindusvalmidus tähendab seda, et inimese teenindusmõttelaad ja -hoiak võimaldavad tal alati olla valmis teiste inimeste teenindamiseks, olenemata sellest, millisel ametipostil ollakse, kes on klient või milline on teenindussituatsioon.
Tootmisressursid ehk tootmistegurid 1. Maa - loodusvarad, mida inimene oma tegevuses kasutab (õhk, vesi, mets, maavarad). 2. Töö - tööjõud ehk inimeste vaimsed ja füüsilised pingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks.
Tootmistegurite nõudlust nimetatakse tuletatud nõudluseks, sest seda ei ole võimalik täpselt määrata. Väär 6. Kui tööjõu pakkumise elastsuskoefitsient on 0,2 siis see tähendab, et 10% palgatõus tekitab 2% tööjõu pakkumise suurenemise.

Tootmisvõimaluste piir – näitab, kui palju on olemasoleva põhjalik võimalik toota • Piirprintsiip – kompromissi otsimist piirkulude ja piirtulude vahel, et tulemus oleks parim • Kompromiss – tehakse punktis, mis suurendab meie heaolu.
Turism on Eestile väga oluline majandusharu ning seetõttu on heade teadmiste ja oskustega reisikonsultandid ning reisikorraldajad, hotellitöötajad ja toitlustusteenuste korraldajad oodatud tööle kõikjal Eestis ja välismaal.
Turupakkumine – kõikide individuaalsete pakkumiste kogusumma antud turul kindlal ajahetkel • Kõrgema hinnaga hüvise tootmine on atraktiivsem kui selleks kasutatave ressursside rakendamine teiste akternatiivsete hüviste tootmiseks.

Tähtajaline on ka tööleping, mis sõlmitakse isikuga, kes asub tööle ametikohale, mis seaduse või Vabariigi Valitsuse määruse alusel täidetakse perioodiliselt konkursi ehk võistluse korras selle konkursi (võistluse) võitjaga.
Töötasu kohvikus on keskmine. Mis siis hoiab töötajad kohvikus? Vestlesin töötajatega ja sain teada, et suurimateks motivaatoriteks on nende jaoks stabiilsus töökohal, head töötingimised, vahetustega töö ja paindlikkus ettevõttes.
Taju valivus tähendab teatud nähtuste ja esemete eristumist teiste hulgast ning nähtuse iseloomustamiseks kasutakse taju objekti ja fooni mõisteid. Taju objekt on selgelt eristuv ja tahaplaanile jääv ning ebamäärasemalt eristuv.

Tooreaine - ja materjalikulu 1 416 000 1 770 000 2 131 000 3.Tööjõukulud: 473 280 537 158 704 578 - brutopalgad - sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud 4. Põhivara kulum 12 050 24 100 36 150 5. Muud ärikulud 52 352 48 000 48 000
Tootejuhte on kaks: kangaste tootejuht ja pudukaupade tootejuht (pitsid, pärlid, nööbid, muud õmblustarvikud). Nad suhtlevad tarnijatega, tellivad tooteid, kujundavad hindu, vastavad klientide päringutele ja muudele küsimustele.
Turvalisuse vajadused on turvatunne, stabiilsus, sõltuvus, kaitstus, vabadus hirmust ja ärevusest, õiguse ja piiride vajadus, kaitsja tugevus jne. Nende ihade puhul kehtib kõik, mis füsioloogiliste vajaduste puhulgi, kuid vähemal määral.

Täiesti asjatu on näiteks nn. reklaam posti teel, sest inimesed on tüdinenud sellest pahnast, mida neile postkasti topitakse ja keegi seda ei loe. Samuti ei tule kõne alla (vähemalt esialgu) raadio- ja telereklaam, kuna see on kallis.
Taimedest on endeemsed. 24% territooriumist on metsa all ja 5% istandike all. Maavaradest leidub naftat, maagaasi, kivi- ja pruunsütt, raua-, vase- ja uraanimaaki, kulda, ilmeniiti, väävlit, kaoliini, ehituskivi ja mäekristalle.
Theater - innovaatiline-turundus/) Turundamine internetis Inimkond on internetiseerunud, palju suhtlust, mis varem toimus niiöelda „saunas“- naised saunas rääkisid-, on kolinud sotsiaalmeediassem näiteks Facebooki seinale.

Treegeri kohvik on toitlustusettevõtte. Minu praktika eesmärgiks oli tutvuda ettevõtte töökorralduse ja dokumentatsiooniga ning võin öelda, et töökorraldus kohvikus vastab Töölepingu seadusele ja muudele seadusandlike aktidele.
Treenerite kutsestan - dardi eduka 2007: 2011: 2013: osakaal kõikidest rakendamise näitaja, mis on oluline 75% 85% 95% treeneritest eelkõige laste ja noor-tega tehtava (2540 treeningtöö kujundamiseks ohutuks 3350st) ja teadmistepõhiseks.
Turundusuuringu etappideks on infovajaduse ja eesmärkide täpsustamine, teabeallikate määramine, andmete kogumisviiside kindlakstegemine, väljavõtukogumi eraldamine, andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, tulemuste interpreteerimine.

Taimekasvatus on mitemkesine(põhiliselt kasvatatakse nisu, maisi, otra.Tähtis osa kuulub aiandusele ja viinamarjakasvatusele(see annab kuni 10% põllumajanduse tulust). Viinamarjaveinide toodangult on Prantsusumaal esikohta maailmas.
Teguritulu – on tulu, mida inimesed saavad ettevõtetelt tootmistegurite eest Otsene maks – valituse poolt tegurituludele rakendatud maks Kaudne maks – ettevõte toote hinna sisse lülitatud ja tarbija poolt kinni makstud maks
Tootevalik on piisavalt lai, mis sisaldab väga meeldiva aroomiga lõhnaküünlaid, külmprotsessimeetodil valmistatud nahasõbralikke seepe, vannitooteid ning mõnusaid tooteid nii kehale, näole, kätele-jalgadele kui ka juustele.

Tulu prognoosimine on keerulisem, kuna müügikogused ei ole ette teada, tegemist ei ole esmatarbekaubaga ning inimeste tarbimisharjumused võivad ajas muutuda (seda mõjutavad nt üldine majanduse olukord, inimeste sissetulekud, kohustused
Täheldatud on ka seda, et paljud tarbijad arvavad, et kaastarbijad on reklaami sotsiaalsete mõjude suhtes tundlikumad kui nemad ise. Samas mõeldakse, et teised saavad reklaamist rohkem majanduslikke hüvesid kui nemad ise. (Ibid.)
Tehnoloogiarisk - esineb, kui ettevõte on paigutanud suuri summasid uue tehnoloogia juurutamisse, kuid tehnoloogia areneb väga kiiresti ning ettevõte võib kaotada konkurentsieelise neile, kes tehnoloogia juurutamisega kauem ootasid.

Tippjuhtkond on informatsiooni saamisel alluvatest sõltuv samuti nagu kindral lahingus või manöövritel (teave leitnantidelt ja seersantidelt). Ajalugu on täis näiteid alt üles toimiva kommunikatsiooni hävimise tagajärgedest.
Tkf - i kogutulu on tooteühiku hinna ja müüdud koguse korrutis, suureneb konstantse absoluutsumma võrra, kui toodangumaht kasvab ühe ühiku võrra ja kajastab graafiliselt koordinaatide alguspunktist lähtuv sirge joon.
Turundus on äritegevuse üldsüsteem (total system), mis on loodud, et planeerida, kujundada hinda, toetada sihtturgude vajadusi rahuldavaid tooteid saavutamaks organisatsioonilisi eesmärke palju efektiivsemalt kui konkurendid.

Tahvlil on kolm kirjutist, millest üks sisaldab teksti: „Shamashi võrdkuju, suur isand, see, kes elutseb Ebabbaris, mis asub Sipparis.4“ See lausung näitab, kui väga olid Mesopotaamias jumalad austatud ning kummardatud.
Tulumaksumäär on 20%. Üksikisikutele on maksumäär intressidelt 8% ja omandi jaotamiselt 20%. Investeerijad kasutavad maksudejärgsete rahavoogude diskonteerimiseks määra 20%. Ettevõte kaalub laenu võtmist summas 20 000 krooni.
Täielik konkurents on turul olev olukord, kus on palju tootjaid ja kõik toodavad täpselt sama asja ja ükski tootja ei saa turuhinda mõjutada, turule saab siseneda sama tootega ükstaspuha kes, kuigi reaalsuses on see ikkagi keeruline.

Täiendavad eesmärgid – turuosa suurendamine,innovatsioon,tootlikkuse tõstmine,füüsiliste ja finantsressursside omandamine,juhtide tegevus ja areng,tööliste tegevus ja areng,sotsiaalse vastutuse arvestamine.Äri eesmärk-kasu saamine.
Tarbimiskulud on vahetus seoses käsutatava tuluga B. kui käsutatav tulu kasvab, tarbimiskulutused alanevad C. kui käsutatav tulu kasvab, siis osa, mis läheb tabimisele, väheneb D. kõik vastused õiged E. õiged ainult a) ja c)
Tunnustuse mõju on eriti tugevalt aktiviseeriv, kui tunnustuse vormid muutuvad ja on mitmekesised • mida arenenum on inimene, seda kõrgemad on nõuded töö sisule – töötajaid tuleks kaasata tähtsate küsimuste lahendamisesse.

Turunduskommunikatsiooni ehk turundusteabe levitamise all mõeldakse kõiki meetmeid, mille kaudu viiakse informatsioon toote kohta tarbijani - milliseid tooteid firma pakub, millise hinnaga, kus ja millal neid saab, millistel tingimustel jne.
Turvameetmed on teguviisid, protseduurid või mehhanismid, mis võivad kaitsta ohu eest, kahandada mingit nõrkust, vähendada turvaintsidendi tekitatud kahjusid, avastada turvaintsidente jasoodustada intsidendijärgset taastamist.
Tidest ehk tänapäeva mõistes käidi ühel õppereisil Kuressaares ja Riia rannas (Eerme 1931: 7). Naastes leiti, et Pärnul pole eeldusi saada puhkekuurordiks, mistõttu tehti ambitsioonikas plaan ravikuurordi rajamiseks.

Tootjal on oluline teada, milliseid võimalusi annab pakend tarbija ligimeelitamiseks, ja tarbijal on kasulik olla kursis nende samade peibutusmeetoditega, et teha oma ostuotsus teadlikult, mitte ainul pakendi järgi valides.
Totod - mängud, mille tulemus sõltub mängija ennustatud sündmuse toimumisest, mittetoimumisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes mängija teeb ennustuse, on väljaspool mängukorraldaja kontrolli.
Turu test – kas kaalutav võimalus on kestev ja tulus 2. Peegli test – kas on olemas vajalikud oskused, võimed, omadused 3. Rahakoti test – kas on raha, et muretseda vajalikud ressursid ja kas nende paigutamine on tasuv.

Tööjaotus tähendab tööülesannete jaotamist nii väikesteks elementideks kui võimalik, et ära kasutada spetsialiseerimise eelised, sest viimane on kõige efektiivsem viis toota rohkem ja paremini sama jõupingutuse juures.
Türgis mees on juht ja otsustaja, aga ta arvestab otsuste langetamisel alati perekonna ja sugulastega. Eraelus mängivad valdavat osa perekond, sõbrad ja organisatsioonid, kellel on määrav osa üksikisiku vaadete kujundamisel.
Talupojaromaan on kirjaniku Thomas Olsen- Lökken’i peamine ala („Talupoeg Niels Hald“, „Niels Haldi naine“ jt. Silmapaistev kirjanduse uurija tänapäeval on Kopenhaageni ülikooli kirjandusprofessor V. Andersen (1864-).

Tasakaalukogus – (kr./kg.) (tuh. t.) (tuh. t.) ———————————— turul teatud konkreetse hinna 4 700 100 juures tekkiv nõudmisele 8 500 200 12 350 350 ja pakkumisele vastav hüviste 16 200 530 kogus 20 100 700
Teises riigis on kaks varianti: 1) rakendatakse pöördmaksustamist; Teises riigis asuv ostja arvestab saadud kaubalt või teenuselt käibemaksu enda riigis ise ning Eestis asuval müüjal sellega seoses mingeid kohustusi ei teki.
Toitlustus - söögid, joogid (Kuidas olete rahul meie toiduga ja kuidas olete rahul meie joogi ja kokteili valikutega) Praed: Väga hea/Keskmine/Ei meeldi Supid: Väga hea/Keskmine/Ei meeldi Magus- Väga hea/Keskmine/Ei meeldi

Turundus on sotsiaalne tegevus ja juhtimisprotsess, mille abil üksikisikud ja grupid rahuldavad oma eesmärke teiste jaoks väärtust omavate ja nende vajadusi ning soove rahuldavate toodete loomise, pakkumise ja vahetusega.
Töötlevas tööstuses on 18% tegevad kergetööstuses ning enam kui viiendik metsa-ja paberitööstuses, lisaks on toiduainetetööstuses hõivatud 15%, metallitööstuses 10% ja erinevates masinaehituse harudes enam kui 17% töölistest.
Tavaarusaam demokraatiast – miks ja mille poolest ta erineb aristokraatiast, monarhiast, oligarhiast, despotismist või totalitaarsusest – on seotud doktriiniga suveräänsest rahvast, kes teostab oma võimu rahvahääletuse kaudu.

Tööprojekt – • Vajadusel detailiseeritakse põhiprojekti lahendus tööde tegemisel kasutatavat tehnoloogiat ja tooteid arvestades; • Tekib võimalus koostada detaileelarveid ja kasutada neid kulukontrolli lähtealusena.
Töötajate puhul on äärmiselt oluline, et nad oleksid ustavad oma ülemusele ja firmale ning tööandjate puhul, et nad ei oleks liigselt üleolevad ning pakuksid oma töölistele seda, mida nad väärt on ega rikuks tööseadusi.
Tüüpiline teenindaja on suheliselt tagasihoidlik ja endasse tõmbunud, kes teeb vaid oma tööd. Kõige tavalisem on see, et müüja ei tunne müüdavat kaupa või ei mõista kliendi soove ning ta kas ei oska või ei taha olla viisakas.

Tellitakse 1 - ja 2-kroonised kupüürid ning ülejäänud nimiväärtuste valmistamine toimub Inglise ettevõttes Thomas de la Rue &Co Ltd-s. Erinevalt kupüüridest otsustati mündid valmistada Eestis Tallinna Juveelitehases.
Toetuv bränd – alambrändil on oma nimi ja identiteet kuid need on katusebrändiga seotud • Nimi ja visuaalne identiteet • Luua vastavalt identiteedile brändi nimi ja visuaal( nime font, värvid, tunnuslaused, sümbolid.
Toodud seosest on näha, et kui hind langeb 50% (1000 kr-lt 500 kr-le), siis nõutav kogus suureneb 200% (1 mln-lt 3 mln-le). Kohe on näha, et kuna kogus muutus rohkem kui hind (200% > 50%), siis on tegemist elastse nõudlusega.

Tsehhivanemate ülesandeks on oma vahetuses vastava osakonna (teratöötlus ja viimistlus- pakkimine) töö organiseerimine, masinate ning seadmete töö organiseerimine vastavalt etteantud lähteülesannetele ning töö kvaliteedi kontroll.
Turu segment on sarnaste vajadustega tarbijarühm,kes reageerib ühiselt teatud turundusmeetmetele. Vajadused ja tundlikkus turundusmeetmetele varieeruvad uuesti erinevate segmentide vahele, kuid mitteoluliselt ühes segmendis.
Töises tegevuses on seetõttu oht, et juhid kalduvad nii edu kui ka ebaõnnestumiste olukordades töötajate isiklikku panust üle hindama või neid hoopis liialt süüdistama, jättes situatiivsed tegurid oma hinnangutes kõrvale.

Tabel 2 - s on ära toodud kahekümne riigi rahvarv turu suuruse hindamiseks, SKP inimese kohta tehnoloogia arengu hindamiseks, turu trend lähtuvalt 2007-2008 aasta SKP trendist ning ärikeskkond majandusvabaduse suhtes.
Teenindaja on   see,   kelle   pärast   tullakse   firmasse  • valitse oma tundeid, suhtumisi tagasi, mitte konkreetse teenuse pärast. Igasuguste konfliktide  lahendamisel on kuulamisoskus eriti vajalik.
Turunduse infosüsteem on järjepidev ja interaktiivne inimeste, tehnikate ja meetodite süsteem vajaliku informatsiooni kogumiseks, talletamiseks, analüüsimiseks ja õigeaegseks edastamiseks turundusjuhtidele otsuste vastuvõtmiseks.

Töötus on olukord, kus inimesed, kes oleksid nõus turul kujunenud tööjõu hinna korral oma tööjõudu pakkuma, ei suuda --- 19. Kogutulu väheneb kui nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 1,6 ja kauba hind tõuseb.
Teadmistele - oskustele. Kutsekvalifikatsioon on vajalik ametijuhendite koostamisel ja töötajate kvalifikatsiooni määratlemisel, lisaks veel koolitusvajaduse selgitamiseks ja kutsetunnistuste rahvusvaelisel võrdlemisel.
Toodete valdkond on see, mille kaudu on võimalik juurde hankida tarbijaid, sest meil elab Eestis on väga palju allergilisi lapsi ja täiskasvanud, kes otsivad tikutulega taga tooteid, mis nende nahka ja hingamist ei kahjustaks.

Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, müügitoetuste ja jaotuse planeerimise ning teos-tamise protsess loomaks soodsaid vahetusi individuaalsete ja organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.
Turunduse juhtimine on suunatud teatud Muutke teksti laade sihtgruppidega tulusate vahetusprot­ Teine tase sesside kavandamisele, kujundamisele ja ● Kolmas tase tagamisele ettevõtte eesmärkide ● Neljas tase saavutamise nimel.
Tööaeg on seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile.

Taktika on samuti tulevikukujutlus strateegia realiseerimiseks vajalikust käitumisest, mis fikseeritakse tegevuskava näol ning mis käsitleb erinevate mõjurite kasutamise kooskõlastuse ja ajalise kulgemise nõudeid.
Tcm rakendamisega on seotud interdistsiplinaarsed "meeskonnad", kuhu kuuluvad spetsialistid järgmistest valdkondadest: - controlling, - turundus, - varustus, - tootmise planeerimine, - arendustegevus, - tootearendus, - tootmine.
Tegevuse kooskõlastuseta ehk töökooperatsioonita. Tootmise paremaks korraldamiseks ja juhtimiseks võib tööstusettevõtte tsehhe ja tootmisjaoskondi spetsialiseerida kolmel viisil – tehnoloogilisel, esemelisel ja segapõhimõttel.

Toormaterjali osas on imporditavate riikide on lisaks eelpool mainitud partnerriikidele olulisel kohal Indoneesia kust aastal 2008 imporditi 3,37 miljardi euro eest toormaterjali ja kuhu eksporditi 350 miljoni euro eest materjale.
Tootmisfunktsiooni alusel on võimalik leida ka TEGURI PIIRTOODANG (MP – marginal product), mis näitab, kuidas muutub toodangu maht, kui ühe konkreetse teguri kogust suurendada ühe ühiku võrra, aga teise teguri maht jääb samaks.
Tuntuim toode on TAAVI PALK, mis on oma suure populaarsuse saavutanud tänu suurele funktsionaalsusele, heale klienditoele ning integreeritavusele teiste majandustarkvaradega. Tarkvara hind sõltub kasutatavatest moodulitest.

Turg on üldnimi, mis tähistab mis tahes institutsiooni, mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ja hüviseid vastastikku vahetavad, samuti kohta, kus selline tegevus toimub.
Turu struktuur - kajastab selle majanduskeskkonna kõige tähtsamaid tunnusjooni, kus firma tegutseb: * firmade arv harus; * turule pääsemise tingimused; * firma toodangu homogeensus või heterogeensus; * konkurentsi vormid.
Töötasu on keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul suurem kollektiivlepingus kokku lepitud töötasust; 2) kehtiv töötasu on suurem kui Statistikaameti avaldatud viimase kvartali riigi keskmine brutokuupalk.

Taimekaitsevahenditeks ehk pestitsiidideks nim mürkkemikaale, mille kasutamise eesmärgiks on kahjulike organismirühmade (algloomad, bakterid, seened, limused, putukad, linnud, loomad, taimed) hävitamine ning taimehaiguste tõrje.
Top connect on ainus kõigis kolmes Balti riigis terviklikke äri-sidelahendusi pakkuv ettevõte. Baltikumis on firmal 10 000 äriklienti, kelle hulgas on nii "mees-ja-koer" tüüpi pisifirmasid, kui ka suuri kõnekeskusi.
Tosti - Kharas). Others define calling as a career that arises from an external source (e.g., God, societal need, family legacy) that contributes to a sense of meaning/purpose and that is used to serve others in some

Turundusplaan on kirjalik dokument, mis sisaldab ettevõtte või selle allüksuse jaoks väljatöötatud juhendeid turundusmeetmestiku elluviimiseks ja ressursside planeerimiseks, seetõttu on turundusplaan ka väga vajalik.
Tänavu on aasta algusest alates järsult vähenenud ka ettevõtete investeeringud põhivarasse. Ettevõtted investeerisid II kvartalis 5,4 miljardit krooni, mis oli ligi kaks korda vähem kui 2008. aasta II kvartalis.
Taksotransport - külalisi ära saates peate jääma maja või restorani uksele või kohale, kus te oma külalised autosse saatsite, kuni auto Liikluskultuur, on silmist kadunud; väga oluline on, et te ei lahkuks oma kohalt

Teisisõnu - raha on alati vähe . Majandusteooria üks tähtsaim lähtealus on ressursside piiratuse kontseptsioon, mis tähendab, et meie kasutada olevad ressursid (raha, aeg, tootmisvõimalused jne) on alati piiratud.
Turundus on tegevus, mis jäävad tootmise ja ostmise vahele (N: klienditeenindus, trantsport, reklaam, turuuuringud, toote planeerimine jne. 17. turunduse eesmärgid: ¤ toote valik – välimus, kvaliteet oleks head.
Tööandja on kohustatud maksma töö eest tasu; • töötingimused määratakse kindlaks poolte kokkuleppega, kuid nad ei tohi olla halvemad kui see on seaduses, haldusaktis või kollektiivlepingus kindlaks määratud.

Taktikaline – keskendub valitud sihtrühmade kesksete turundusplaanide koostamisele, mille käigus täpsustatakse eesmärgid, pannakse paika turundusmeetmestik (toode, hind jaotus, edustus), turunduseelarve ja ajakava.
Tkf - i nõudluskõver - on horisontaalne sirge, mis lähtub turuhinnast; kuna nõudluskõver on horisontaalne sirge, kajastab ta ka firma keskmist tulu (AR) ja piirtulu (MR), mida firma saab igal tootmistasemel.
Tkf - i kohta on teada Toodangu maht (q) 0 1 2 3 4 Firma kogukulu (TC) 3 6 13 23 36 Kui tooteühiku hind on 8 krooni, siis firma a) lõpetab tootmise; b) toodab 2 ühikut; c) toodab 1 ühiku; d) toodab 3 ühikut.

Transpordiülesandel on alati lahend leitav, kusjuures lahendamise käigus sihifunktsiooni väärtus järjest kahaneb ning baasitundmatute (nullist erinevate väär¬tustega tundmatute) arv lahendis ei ole suurem kui m + n – 1.
Truudusuuring tähendab plaanipärast informatsiooni kogumist, süstematiseerimist ja analüüsi spetsiifiliste probleemide kohta, mis on seotud kaupade, teenuste, organisatsioonide, isikute, kohtade ja ideede turundusega.
Tulemusjuhtimise rakendamine on organisatsioonile koormav, kui selleks tuleb juurutada eraldi informatsiooni kogumise protseduure, eraldi tõlgendamist jms, mis on juhtidele kas lisakoormus või milleks neil puudub vajalik ettevalmistus.

Turg on üldnimi, mis tähistab mis tahes institutsiooni (või mehhanismi), mille kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ning hüviseid ja tootmistegureid vastastikku vahetavad.
Turg – Tulenevalt nõudluse mõistest võib turgu käsitleda kui potentsiaalsete ja praeguste tarbijate hulka , kes soovivad ettevõtte tooteid osta, kusjuures tarbijatel on ka ressursid, et toodete eest tasuda.
Turukõlblikud väärtpaberid on väärtpaberid, millele ulatub panga omandiõugus, milleks on võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid (võlakirjad, sertifikaadid, eelisaktsiad, mille puhul ei ole määratud tagasiostmine.

Turundusuuring on informatsiooni süstemaatiline ja objektiivne identifitseerimine, kogumine, analüüsimine ja levitamine, et täiustada otsuste vastuvõtmist ja probleemide lahendamist ning turunduse võimaluste leidmist.
Turuosalised on kõik müüjad ja ostjad, kes turul osalevad (majandusteoorias nimetatakse neid ka nõudjateks ja pakkujateks). Peamisteks turuosalisteks ehk majandussubjektideks on majapidamised, ettevõtted ja valitsus.
Turustuskonseptsioon – lähtub sellest, et tarbijad ostavad firma toodangut piisavalt siis, kui firma rakendab müüki toetavaid ja soodustavaid abinõusid, teeb lisapingutusi kaupade realiseerimiseks ja müügi suurendamiseks.

Turuuuring tähendab plaanipärast informatsiooni kogumist, süstematiseerimist ja analüüsi spetsiifiliste probleemide kohta, mis on seotud kaupade, teenuste, organisatsioonide, isikute, kohtade ja ideede turundusega.
Tõenäosuste väljatoomiseks on kaks käsitlusviisi:  uuritava teguri väärtuste esinemise tõenäosuste jaotust kirjeldatakse standardjaotuse kaudu;  tõenäosuste tundmatut jaotust hinnatakse süstemaatilise ekspertküsitlusega.
Töötuse määr on Soomes veidi madalam, kui Eestis ehk siis umbes 207000 inimest, mis teeb 7,4% koguelanikkonnast. (Tilastokeskus, 2012) Hetkeseisuga riigi tööealiste inimeste hulk väheneb tänu vananevale elanikkonnale.
.

Tükitasu erivormiks on komisjonitasud, näiteks vahendustasud (tehingult makstav töötasu vorm), mis sõltuvad otseselt konkreetsetest ja täpselt mõõdetavatest töö-tulemustest. Töötajatele makstakse komisjonitasu mingite
Tabelisse 2 on koondatud kuurortide ja spaade võimalikud (mitte kohustuslikud) komponendid, mis on kohati väga sarnased ning tekitavad küsimuse, kas 21. sajandil on „kuurort“ ja „spaa“ veel kaks eraldiseisvat
Tarnijad - Põhitarnjateks Depileve OÜ ( täävahendid), Tradehouse OÜ ( töövahendid), Hurmus OÜ ( tooted ja töövahendid). Lisaks ootan hinnapakkumisi erinevatelt firmadelt, kes pakuvad muud tööks vajalikku.

Tiitlid on väga tähtsad: kõige kõrgemad( näiteks asepresident) nimetused kuuluvad tavaliselt tähtsamatele, juhtivatele ametikohtadele ja neid ei tohiks kasutada nii kergekäeliselt kui Ameerika Ühendriikides.
Tulujaotus on traditsiooniliselt olnud suhteliselt ühtlane (Põhjamaad, aga ka näiteks 70-tel aastatel Tšehhoslovakkia ja Ungari), ning riike, kus see on suhteliselt ebaühtlasem (Itaalia, Prantsusmaa). (WIID, 1999)
Tulumaks - Residendist füüsilised isikud maksavad tulumaksu kogu oma tulult, olenemata selle teenimise kohast (riigist). Maksustamisperiood on aasta ja maksuvaba tulu 2009. aastal 27 000 krooni ning maksumäär 21%

Töökorraldu - se reeglites on võimalik sõnastada näitlik loetelu asjaoludest, mille esinemisel tööandja ei pea mõistlikuks kinni pidada etteteatamis-tähtaegadest ja võib töölepingu üles öelda ette teatamata.
Tagasivaade rvf - I SUHETELE EESTI JA TEISTE BALTI RIIKIDEGA .....12 Kokkuvõte .......................................................................................................................15 Kasutatud kirjandus.
Tarbijahinnaindeks on indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust. Kõige lihtsam on tarbijahinnaindeksit kujutada kui suurt ostukorvi, mida „keskmine“ tarbija ostab ja tarbib regulaarselt.

Tehingu läbiviimiseks on eksportival ettevõttel esmalt vaja partnerettevõttega pidada läbirääkimisi selle osas, millist kaupa nad on teatud ajahetkel valmis sisse ostma ning milliseks kujuneb selle materjali sisseostu hind.
Terroriaktide objektideks on inimesed ja vara (nii riigi- kui ka eravara), ent põhitähelepanu all on riigipead, diplomaadid, riigiametnikud, firmajuhid ning mittesõjalisi või rahuvalveülesandeid täitvad sõjalised sihtmärgid.
Tkf - i kohta on teada, et tema toodangu maht (q) on 5000 ühikut, tooteühiku hind (p) on 1 kroon, firma püsikulud (TFC) on 2000 krooni, firma muutuvkulud (TVC) on 2500 krooni ja piirkulu (MC) on 1,25 krooni.

Tõendid maksumenetluses on kõik asjas kogutud andmed, sealhulgas maksukohustuslaselt, kolmandalt isikult, riigi-, valla- või linnaasutuselt saadud teave, dokumendid, asjad, vaatluse teel tuvastatud asjaolud ning eksperdiarvamus.
Tajutud kvaliteet - erineb tavalisest kvaliteedist, sest tarbijad on liialt mõjutatud brandi eelmise kvaliteedi tasemest, tarbijatel puuduvad teadmised, et anda adekvaatset hinnangut, tarbijad on mõjutatud eelarvamustest.
Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turul osalejad suhtlevad süsteemis, siis on tegu monetaristliku, kui kahest siis bimetallistliku ning kujundavad kaupade ja teenuste hinnad ning kogused.

Täiendkaup - hüvis, mille nõudmine tingitud mingi teise hüvise nõudmisest ülenõudmine (ka: alapakkumine) - olukord turul, kus hüvise nõudmine on pakkumisest suurem; põhjuseks on tasakaaluhinnast kõrgem hind
Täistööhõive tasakaal on selline makromajanduslik situatsioon, mille korral tasakaalupunkt on pika perioodi kogupakkumiskõveral (LRAS). Sellisel juhul on tegemist tööpuuduse loomuliku määraga (töötuse naturaalmääraga).
Tööandja on ta ära registreerinud, et kas hakkab jooksma sotsiaalmaks, tulumaks jne. Aasta- pooleteise pärast, kui me süsteemi edasi arendame, saab iga inimene vaadata ka seda, palju tema pealt on makse makstud.

Töötuse määr on 1998. aastal umbes 10% ning kuni 2000. aastani tõusis see 15%-ni. Alates 2005. aastast kuni 2007. aasta lõpuni töötuse määr langes 4%- ni, kuid kuni tänaseni on see määr jälle tõusma hakanud.
Tükitasu puuduseks on aga süsteemi rakendamise kulukus ning oht vähendada töökvaliteeti ja halvendada koostööd. Seda raken-datakse siis, kui töömaht ja kvaliteet on mõõdetavad ja töö reeg-lipäraselt korraldatav.
Tarbimisest on väga raske kedagi kõrvale jätta. Vähemalt nõuaks see tarbimisest kõrvalejätmine ilmselt totalitaarset režiimi, võrdlemisi absurdseid meetmeid ja mõttetult suurte kulutuste tegemist.

Teabejuhtimi - sele võib end pühendada milline tahes organisatsioon, ükskõik kas ta on puhas teabeettevõte või ei. Sõna teabeettevõte seevastu tuleks püüda kasutada ainuüksi puhaste tea-beettevõtete kohta.
Teaduslik ajakiri on tänaseni peamine esmas-publikatsiooni koht ja referaatajakiri tähtsaim teisese info väljaanne, kust saab kiiresti ülevaate teatud perioodi vältel mingil alal ilmunud artiklite ja raamatute sisust.
Teenuse usaldusväärsus – organisatsiooni võimekus tellimuste täitmisel, et need saabuksid kohale vigastusteta, õigel ajal, kaasnevad kaubaarved on korrektsed ja vigadeta, õigetele tarneaadressidele, õigetes kogustes jne.

Toote omadused on olulised; kui tähtsad nad on : kas firma toode on analoogidest parem; mida oleks vaja parandada; kas on veel mõni omadus, mis eristaks toodet konkurentidest; või, et millele on pandud liialt rõhku.
Tootmist qs - ni vähendanud firmale makstakse subsiidiumi mahus (Ps-Pa)*(Qs-Qa). Võrreldes seda Pigou maksuskeemiga, võime öelda, et subsiidiumi rakendamisel jaotatakse ümber väiksem osa tulust kui maksu puhul.
Tuntutel ettevõtel on tihtipeale aktsia hind juba küllaltki stabiilne, väheste kõikumistega ning seega leidsin ma, et kuna kogu investeerimismäng kestis ainult kaks kuud, siis oleks neisse investeerimine olnud ebatulus.

Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab o Turu-uuringuid o Turustuskanalite valikut o Hinnapoliitikat o Müügi toetamist o Müüki Aktsiaseltsi juhtivateks organiteks on o Üldkoosolek o Nõukogu o Juhatus
Tööturg on olukord, kus inimene müüb oma tööd ja tööandja ostab tööd, makstes selle eest palka. Tööjõu nõudlus näitab, kui paljud ettevõtted soovivad töötajaid mingi teatud palgaga tööle võtta.
Tarbijate sissetulekul on samuti suur roll ning hinnaelastsus mõjutab seda ka palju . Luksuskaupade puhul on neil suur tulu elastsus, kuna kui tarbijad leiavad et nende sissetulek väheneb, saavad nad ka ilma nendeta hakkama.

Teaduslik uurimistöö on tõestanud, et väetamine on peamine saaki kujundav tegur ja majanduslikult on tulus intensiivne viljelemine, st taimekasvatuse efektiivsus sõltub suurel määral väetiste kasutamise efektiivsusest.
Tekkepõhiselt ehk üldjuhul kasum ≠ raha, siis on oluline teada rahade liikumist. Ühtlasi annab rahakäibe aruanne pildi ka ettevõtte raha kvaliteedist − kas raha on saadud äritegevusest või hoopis põhivarade
Toote elutsükkel on järjest lühenenud, samas on pidev surve tellimuse täitmise aja lühenemisele. Vastandina aga tootmismahud ja toodete nomenklatuur järjest laienevad, samuti kasvavad klientide ootused kvaliteedile.

Tänased eestlased on keskmiselt vähem ettevõtlikud kui teised Euroopa rahvad ning riskide võtmise ja isetegemise asemel oodatakse tihti seda, et riik peaks pakkuma kõike: töökohti, kindlustunnet ning perekonnaõnne.
Töötukindlustus on sundkindlustus, millega kindlustatakse töötaja töötuks jäämise riski ning tööandja erakorralisi palgakulusid, mis võivad tekkida suuremahulistel koondamistel või tööandja pankrotistumisel.
Teenindamise aeg on erinev, teenindamisaega kirjeldab negatiivse eksponentsiaalse tõenäosuse jaotumise seadus, teenindamise kiirus on suurem saabumise kiirusest, tüüpnäide: panga kassiir, tasuline üherealine sild.

Teenindusvalmidus tähendab luua kliendile meeleolu, et ta on oodatud, tema eest hoolitsetakse ning tahetakse alati pakkuda parimat. Teenindaja peab olema motiveeritud ning omama soovi kliendiga suhelda ning teda aidata.
Tehingu hind on erinev nimetatud tehingu tuluväärtusest, maksustatakse tulumaksuga summa, mille maksumaksja oleks tuluna saanud või kuluna kandmata jätnud, kui siirdehind oleks vastanud tehingu turuväärtusele.
Tehnoloogia on edasi arenenud,  õigusaktides või normdokumentides on tehtud muudatusi, mis seda tingivad,  selleks sunnivad konkureerivad tooted/teenused,  on tekkinud vajadus juhtida ettevõtte kulusid.

Telefonimüük – müügimees otsib endale kliente telefoni teel, see on sama laadne müük nagu isiklik müük ainult puudub silmside potentsiaalse kliendiga ja on tunduvalt raskem kui otses kontakti puhul kliendiga
Tootemark on tarbijale määratud väärtustatud kaup, mis peab peale eristuse tarbijais äratama turvatunnet, kasutajasõbralikkust, tuntust, lojaalsust, tajutud kvaliteeti, so positiivsete emotsioonide kogumit.
Tööhõivemäär on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab kui palju on töötajaid tööjõu hulgas. See saadakse kui tööga hõivatud inimeste arv jagatakse tööealiste inimeste arvuga ja korrutatakse 100 %.

Tööturg on tasakaalus c) Parim majanduse mõjutamise vahend on rahapoliitika d) Majandus reguleerib ennast ise. Stimuleerida tuleb pakkumise poolt, kogunõudlus on passiivne, väheoluline tasakaalu seisukohalt.
Töötuskindlustushüvitist on 2009 aastal võimalik saada maksimaalselt 15725 krooni kuus ja ühe kalendripäeva keskmine töötasu on 338 krooni ja 17 senti seega kolmekordne keskmine päeva töötsau on 1014 krooni ja 51 senti.
Türgi suhtlusstiil on välja arenenud kolmest põhialusest – islami, Vahemere ja ida (Osman) juurtest. Esimesed kaks on türklaste elava loomuse allikaks – nad on peamiselt multi-aktiivsed ja dialoogile orienteeritud.

Teenindusfilosoofia ehk teenindustarkus hõlmab endas vabadust, holistilist ehk tervikliku vaateviisi ja kindlasti isiklikku tunnustamist- nii alustab oma ettekannet Sirje Rekkor Tallinna ettevõtluspäeval Viru hotellis.
Tegevusalati on hõive vähenemist kõige rohkem mõjutanud ehitus, kus hõivatute arv vähenes aastaga 23 000 võrra (36%). Töötlevas tööstuses oli 17 000, kaubanduses 10 000 hõivatut vähem kui aasta tagasi.
Täidetud rp - sse jõudmisel, 8 kirjutatakse RP-s juurde Lisanõuded KMK: 1)ettevõtja KMK-se nr 2)KM arvestus KM määrade lõikes 3)kauba või teenuse hind KM-ta ja allahindlus, kui see ei kajastu müügihinnas.

Teadmuskapital – kujuneb inim-, kliendi- ja struktuurkomponentide koostoimena positiivses õppivas keskkonnas, esindades kogutud ja kooskõlastatud teadmisi, tarkust ja kogemust, mida organisatsioon saab kasutada.
Teeninduse osakaal on suurenenud. Seetõttu on suurenenud füsioloogiliste (ergonoomiliste) ja psühho-füsioloogiliste ohutegurite (stress) ning mõnevõrra vähenenud teiste ohutegurite tähtsus töötajate tervisele.
Tegemist pseudo - , võlts- või resignatiivse lojaalsusega või päris ehtsa lojaalsusega (Vijar). Nende eristamiseks ei piisa vaid käitumuslike näitajate analüüsimisest, vaid kaasata tuleb ka muud kriteeriumid.

Tollimaks - kogumiskohajärgi - impordi tollimaks - Eksordi tollimaks - Transiittollimaks Maksustamiseviisi järgi - väärtuseline tollimaks % ühikult - Kindel tollimaks - Kombineeritud tollimaks ühikult + %
Tugevatel brändidel on omadus siduda end kliendiga, tagades sellega koostöö ka tulevikus. Brändid aitavad inimestel teha valikuid, luues konkurentsieelise ning saavutades ajutise hinnaalanduspakkumise teiselt tootelt.
Tulevikunägemus – saada tuntuimaks firmaks ja vabaneda rämpsutootja imidžist, tooted levivad üle kogu maailma ja esimesena USA turule, bränd on 50 aasta pärast kuulus ja tähistab innovatiivsust ja kvaliteeti.

Tähtajaline hoius – ettenähtud raha hoiustamiseks, ei ole ettenähtud arveldamiseks III isikutega, on fikseeritud lepinugs hoiustatav summa, panks maksab intressi, kui raha võetakse varem välja intressi ei maksta.
Tasakaalukogus on soja jaoks 500 miljonit vakka ja hind 4,0 ning aprikooside jaoks 2 miljonit tonni ja hind 2,0. Põllumeeste tulem sojaubade eest on 2000 miljonit, aprikooside eest 4 miljonit, kokku 2004 miljonit.
Teguri väärtus on alati väiksem kui 1, väljaarvatud „0“-perioodil; 2. väärtus väheneb, diskontomäär suureneb; 3. väärtus väheneb, kuid pikeneb periood, mille vältel arvutatakse antud diskontomäära.

Transporditabeli üldkuju on järgmine: 53. b1 54. b2 55. ... 56. bn 57. a1 58. c11 59. c12 60. ... 61. c1n 62. a2 63. c21 64. c22 65. ... 66. c2n 67. ... 68. ... 69. ... 70. ... 71. ... 72. am 73. cm1 74. cm2 75. ... 76. cmn
Tuleneb äritegevuse - finantspüsikulude esinemise kombineeritud efektist, võimendades muutusi müügikäibes ettev