Sõnu seletav sõnaraamat

Tuletööd on detaili või materjali kuumutamise või kuumenemisega, sädemete tekkimise või lahtise (küttekoldevälise) tule kasutamisega tehtavad alljärgnevad tööd: 1) gaaskeevitus- ja gaasleektöö; 2) elekterkeevitustöö; 3) põlevvedelikuga metalli lõikamine; 4) põlevvedelikuga tehtav jootetöö; 5) ketaslõikuriga metalli lõikamine; 6) bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ning kasutamine; 7) gaasileegi ja kuumaõhupuhuri kasutamine; 8) sepatöö; 9) küttekoldevälise tule tegemine.
Tsement - Tihedus Kesk- kesk- hulk Õhus Vees Paindel Survel Üksik Üksik tegur mine mine Mano- [-] [%] [g] [g] [kg/m3] [kgf] meetri [kgf] N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 näit 106 3533 22,35 550 298 2180 355 8,5 110 3667 23,20 156 5200 32,89 0 563 308 2210 335 8,0 8,1 36,1 168 5600 35,43 157 5233 33,11 561 304 2190 330 7,9 175 5833 36,90 163 5433 34,37 553 301 2200 350 8,4 171 5700 36,06 157 5233 33,11 0,35 548 296 2170 425 10,2 9,3 35,0 180 6000 37,96 159 5300 33,53 561 304 2180 395 9,4 165 5500 34,79
Tuuletõkke ülesanne on takistada tuulest ja temperatuuride erinevusest tingitud välisõhu liikumine soojustusse ja sealt tagasi Aurutõke ülesanne on takistada liigset veeauru difusiooni tarindisse  Aurutõkke vajalik aurutakistus määratakse kontrollarvutustega  Aurutõke tuleb paigaldada piirde sellele poolele kus on kõrgem veeauru osarõhk (kõrgem veeauru sisaldus)  Eesti kliimas on aurutõkke sobivaks kohaks köetava ruumi sisepinna lähedale enne soojustust või 20-50mm soojustuse sisse.

Teeprojekt - tee või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjadest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest. 38. planeeringute liigid: • üleriigiline (riigi territooriumi kohta) • teedevõrgu arengukava (riigimaanteede paigatuse määramine) • maakonna planeering (maakonna kohta) • üldplaneering (linna kohta) • detailplaneering (teede ja tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted)
Teraspaneelid - kujutavad endast pikki kitsaid paneele, mis paigaldatakse seina kas horisontaalselt, vertikaalselt või nurga all. Välisseina soojustamiseks kasutatake kas mineraalvilla või vahtpolüuretaani ning paneelid ühendatakse karkassi külge kahel viisil: poltudega läbi paneeli või kinnitatakse surveplaadile (erinevad sandwich paneelid). Puitseinad- võivad olla kas palkseinad või sõrestikseinad. Seinte ehitamiseks kasut 1)kooritud tahutud või tahumatta puite, eelnevalt
Töövõtja on Tellija lepingupartner. Alltöövõtjate kasutamisel koordineerib (juhib) Töövõtja alltöövõtjate tööd ja vastutab Tellija ees ka alltöövõtjate poolt tehtud Lepingu objektiks oleva töö eest alltöövõtja – Töövõtja valitud ja volitatud juriidiline või füüsiline isik, kes teeb ja kellel on seaduse järgi õigus teha alltöövõtulepingu objektiks olevat tööd või selle osa. Alltöövõtjat võib esindada tema seadusjärgne või volitatud esindaja.

Töökorralduses on ette näha teatavat korduvust seoses eelnevate kogemustega, on võimalik ka madalama ühikhinna kasutamine (kui eelarve koostajat on nendest kogemustest üldse informeeritud). Kui tööde tehnoloogia eeldab märgprotsesside kasutamist ja aeganõudvat kuivatamist, oleks kasulikum need asendada kuivtehnoloogiate ja materjalidega: sellise asendamisega kaasnevad aga muudatused kulude jaotuses, mõjutades ettevalmistavaid töid, järelevalve korraldust, tehnika kasutamist.
Tähtsusetu – kerge kahjustus alla 3 kannatanu katastroofiline – üle 5 hukkunu, üle 100kannatanu, üle 500 evakueeritu 72. Tagajärjed keskkondadele (Ke) tähtsusetu – reostus väike katastroofiline – väga ränk, reostus ulatuslik 73. Tagajärjed varale (V) tähtsusetu – alla 10 000EEK katastroofiline – 5 000 000EEK 74. Tõenäosus (T) ebatõenäone – 1 kord 50-100 aasta jooksul väga tõenäone – rohkem kui kord aastas 75. Avariiolukorra arenemise kiirus (Ki)
Telliste põhisuurused on 250 x 120 x 65 mm ja 250 x 120 x 88 mm. - Täistellise standardmõõdud on 250 x 120 x 65 mm. Tugevuse järgi jagatakse tellised markidesse: 300, 250,-200, 175, 150, 125, 100. Mark näitab tellise keskmist survetugevust (kg/cm2). Et tellis imeks endale mördi külge, peab tema veeimavus olema vähemalt 8 %. Külmakindlus peab olema valiemalt 15 tsüklit, mahumass 1800-1900 kg/m3, ühe tellise mass 3,5-3,8 kg.Täistellist kasutatakse peamiselt seinte ja sammaste

Terase tootmine on kaheastmeline. Kõigepealt saadakse kõrgahjus malm ning seejärel sulatatakse malm ümber teraseks kas konventerites, martään- või elektriahjudes. Sulatamisel kulgevate keemiliste reaktsioonide tulemusena eraldatakse malmis sisalduvad lisandid kas koos seadmest väljuvate gaasidega või vedela terase pinnale koguneva räbuga . Terase tootmisel on räbusti vajalik eelkõige terase omadusi halvendavate kahjulike lisandite (väävel, fosfor) sidumiseks.
Traathari - seinte puhastamiseks, käsihari- pinna puhastamiseks ja niisutamiseks, kraapkivi- pinna karestamiseks. Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud, tööline peab kandma normidega ette nähtud tööriietust ja kasutama isikukaitsevahendeid nt.kindaid, kaitseprille, hingamismaski, põlvekaitsmeid. Töötaja peab vaatama üle töökoha, kontrollima vajalike tööriistade korrasolekut. Kõikidest puudustest tuleb kohe teada anda meistrile või juhatajale.
Terbium on üsna electropositive ja reageerib aeglaselt külma veega ja väga kiiresti, kuuma vett vormi terbium hüdroksiid: Terbium kohta üsna electropositive ja Reageerib aeglaselt Kulma veega ja väga kiiresti, Kuuma vett vormi terbium hüdroksiid: 2 TB (t) + 6 H 2 O (l) → 2 TB (OH) 3 (aq) + 3H 2 (g) 2 TB (t) + 6 H 2 O (l) → 2 TB (OH) 3 ( aq) + 3H 2 (g) Terbium metall reageerib kõik halogeenid: Terbium Metall Reageerib kõik halogeenid:

Tapeeti valides on soovitatav vaadata tapeedinäidist veidi kaugemalt (näiteks mõne meetri kauguselt). Tapeetide liigid: • pabertapeet • tekstiiltapeet • vinüültapeet • värvitav tapeet Spetsiaaltapeedid: • metalltapeedid • looduslikud tapeedid • veluurtapeedid • disaintapeedid Pabertapeet Traditsioonilise ja levinuima pabertapeedi aluspõhi on kaetud valgust mitte läbilaskva värviga, mis varjab ka paberi koltumist.
Transmissiooni abil on võimalik muut energiavoolu parameetreid vastavuses energia jäävuse seaduses. 1. Tööpõhimõte: a) mehhaanilised b) hüdraulilised c) elektrilised d) kombineeritud 2. Kiiruse reguleerimise võimalused a) astmelise kiiruste reguleerimisega b) astmeteta kiiruste reguleerimisega 3. Liikumissuuna muutmise võimalikkus: a) mittereverseeritavad b) reverseeritavad 15. Mehhaanilised transmissioonid ja nende liigitus.
Tard e. magmakivimid on tekkinud magma hangumisel sõltuvalt jahtumise kiirusest on tardkivimid kas massiivsed (tihedad) või purdsed(poorsed). Massiivsed ehk tihedad omakorda jagunevad efusiivseteks (pinnal) ja intrusiivseteks (süva-). Intrussiivsed e. süvakivimid on tekkinud magma aeglaselt jahtumisel sügaval maakoores selle kihtide surve all. On kristallsed, tihedad, suure survetugevusega ja ilmastikukindlad.

Täismass on 21,0 tonni ning väljalaske aasta 2008 (Mullatöömasinad). AS Baltem, mis asub Harjumaal, tegeleb Komatsu buldooserite müügi ja rentimisega (Baltem buldooserid). Wihuri AS tegeleb Caterbillar-i tehnika müügi ja rentimisega (Wihuri buldooserid). Kindlasti on Eestis veel ettevõtteid, kes tegelevad buldooserite ning teiste mullatöömasinate rentimisega, kuid minu leitust on Eestis suurimad AS Baltem ja
Teenindusjaam on autokasutajale mõeldud vähemalt ühe kinnise teenindushalliga(remondiboks, pesula jm) teenindusettevõte, kus müüakse autokütust, määrdeaineid ja tagavaraosi ning osutatakse vajalikke teenuseid(vesi, WC, telefon, prügikastid). Teenindusjaamas võidakse osutada ka muid teenuseid(kaubandus, toitlustus). Tanklas puudub kinnine teenindushall ja teenuste nomenklastuur on väiksem kui teenindusjaamas.
Tellisseina pindamine on eritöötlus, mida kasutatakse, kui soovitakse : • luua sellist esteetilist pinda, mida ainult müürimisega ei saa; • soovitakse saada tasast alust järgnevaks töötlemiseks, näiteks tapeetimine, plaatimine, värvimine jms. Tellissein on väga sobiv pindamiseks, sest pindamisainete nake tellisega on tema spetsiifiliste omaduste tõttu tugev ja püsiv, parem kui paljudel teistel kivimaterjalidelt.

Testitud on toodete omavaheline kokkusobivus ja toodete omaduste säilumine ka pika aja jooksul ning seega on tarbijal garanteeritud vettpidav ja kauakestev tulemus. Lisaks on testitud ja sertifitseeritud enamlevinud trapitüüpide ja hüdroisolatsioonimastiksi ühenduse veekindlus ning mitmesugused märgade ruumide konstruktsioonidetailid, millest on abi vannitoa hüdroisolatsiooni projekteerimisel ja teostamisel.
Tig – Keevituskaar põleb sulamatu volfram elektroodi otsa ja detaili vahel ning on ümbritsetud suudmest väljuva gaasijoaga. Kaitsegaasiks: argoon (harvemalt heelium) – kaitseb õhu ning lämmastiku mõju eest, jahutab keevituspõletit. Keevitada võib kõike metalle, paksusega alates 0,1mm, ei kasutaa paksema materjali keevitamiseks, kuna keevituskaar on vähe kontsentreeritud ja väiksema kasuteguriga.
Töö i - j osaline ajavaru ri-j on maksimaalne aeg, mille võrra võib viivitada töö algusega või mille võrra võib pikendada tema kestust, ilma et muutuks temale järgnevate tööde varaseim alustamise aeg. 110.Mida peab kirjutama ehitusplatsi päevikusse: kuupäev, ilm, tehtud töö, inimeste arv tööl, töötavad masinad ja seadmed, tööohutus, defektid, muudatused ja hilinemised koos kommentaaridega.

Tasanduskiht – betoon C15/20 min 40 mm 3. Soojustus – kergkruus, fraktsioon 10...20 mm, mahukaal kuni 300 kg/m3, 400 mm 4. Aurutõke – polüetüleenkile 0,1 mm 5. Kandetarind – raudbetoonpaneel või –plaat
Tuhas on põlevkivi tsüklontuhk, mis sisaldab 18-20% lupja 15-25% tsemendi mineraale ja 15-20% aktiivsed kvartsa • Lisatakse vesi ja alumiinium pulbrit, valataksa vormidesse, mis lähevad eelaurutamisele • Traatlõikusega lõigata • Poorbetooniplokk • Valmistatakse lubjast, tsemendist, liivast, ja alumiiniumbulbrist • Vamistusprotsess on sarnane põlevkivituhkbetoonist väikeplokkidel.
Täiteained on suure disperssusega mineraalsed pulbrid, mis viimistlusmaterjalid paksemaks teevad. Täiteaineks võivad olla puidujahu, kriit, jahvatatud talk, savimuld, alumiiniumoksiid, raskepagu (baariumsulfaat). Kasutatakse pahtlites, pooritäitjates, värvides voolavuse muutmiseks. Kilemoodustajad suurendavad vett tõrjuvat omadust hoidmaks ära niiskuse liikumisest tingitud suuremaid mahumuutusi.

Tööandja ülesanne on otsustada iga avastatud ohu puhul, kas - risk on lubamatu (töötamine on keelatud riski kõrvaldamiseni) - lubatav koos kontrollimisega (vajalik on riski suuruse üksikasjalik hindamine ning võimalikult kiire riski vähendamine sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega) - lubatav (risk terviskahjustuseks on kogu kõnealuse töötajaskonna jaoks vastuvõetavalt madalal tasemel)
Turbiinmootorid – kasutatakse juhul, kui on vaja saavutada tööorgani väga suurt pöörlemissagedust väikese või keskmise võimsusega. Mis on asünkroonmootori eelised ja puudused võrreldes kommutaatmootoriga ning milline on tema tunnuskõver? Asünkroonmootori puudused: pole lihtsat võimalust muuta sujuvalt rootori pöörlemiskiirust. Kiirust saab muuta pooluspaaride arvu muutumise teel.
Tehniline projekt - projekti liik, mis määrab ehitise tehnilise taseme ja võimaldavad taotleda ja anda vajalikke kooskõlastusi ning tellijal taotleda ja kohalikul omavalitsusel anda ehitusluba.

Täistellise standardmõõtmed on 250 x 120 x 65 mm. Tugevuse järgi jagatakse tellised markidesse: 300, 250, 175, 150, 125, 100. mark näitab keskmist survetugevust (kg/cm²). Et tellis imeks endale mörti külge, peab tema veeimavus olema vähemalt 8%. Külmakindlus peab olema vähemalt 15 tsüklit, mahumass 1800 – 1900 kg/m³, ühe tellise mass 3,5-3,8 kg. Tellised peavad olema põletatud ühtlaselt.
Tekitatud kahjustused – tõugurikked, puidumädanikud, külmalõhed jt, 2) puidu niiskussisalduse muutusmisega tekivad rikked – lõhenemine, kaardumine jt, 3) puidu töötlemisel tekivad rikked – killu lahtimurre, sisselõige, kaldlõige jt. Eruti raskesti määratavad on sellised puidurikked, nagu seesmised mädanikud, ebanormaalsed värused, paljud oksa alaliigid ja puidu ehituse rikked.
Tellijal on õigus Lepingu sõlmimisel, aga ka hiljem volituse või käsundiga, nimetada kolmandad isikud, kellelt saadavad alusandmed on Töövõtja jaoks kohustuslikud arvestamiseks Lepingu täitmisel. Seejuures võtab Tellija endale kohustuse ja vastutuse nende andmete esitamise eest selliseks ajaks, mis võimaldab Töövõtjal Lepingu täitmist ilma lisaaja või lisakulutusteta.

Trükkmustriga tapeet - paberi pind on sile, • pressmustriga tapeet- lisaks trükitud mustrile veel reljeefne muster, • pestav tapeet- tapeedi pealispind on kaetud veekindla lakiga või õhukese polüetüleenkilega, • fototapeet – seina suurune pannoo kujutab üht kindla süzeega pilti, • vineertapeet- paberile on peale liimitud õhuke puidu spoon, mis seinal kaetakse veel lakiga.
The figure on the left represents the traditional construction process view (tasks are pushed on sub- contractors according to CPM) and the figure on the right represents the flow view of construction (considers current status of production, short-term planning – LPS). According to the new view, the execution of a task will start when all the prerequisites have been completed.
Tellijaorganisatsioonile tähendab selline korraldusmudel üht lepingut, siit tulenevalt oluliselt väiksemas mahus korrashoiuga seotud paberitööd ning väiksemat arvu korrashoiuga seotud makseid. Omaniku jaoks “valgeid laike” korrashoiutöödes üldjuhul tekkida ei saa, sest juhtimistöövõtja peab temaga sõlmitud lepingu raames tagama omanikule kõigi vajalike nõudmiste täitmise.

Tekkimise korral on kohustatud need kõrvaldama, kuid seda ehitaja teha ei suutnud. VõS §127 lg3 alusel peab lepingut rikkinud osapool hüvitama kannatanule põhjustatud kahju väljaarvatud, kui kahju oli põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel. Ehitaja peaks teadma konstruktsioonide omadusi ning lisaks puudus ehitusluba seega peab ehitaja vastutama täies mahus.
Termograafia abil on võimalik: o määrata hoonepiirete pinnatemperatuuride ebaühtlust; o hinnata erinevate pinnatemperatuuride alusel hoonepiirete soojusläbivuse erinevust; o leida külmasildasid ja hinnata nende suurust o leida õhulekkekohti ja hinnata nende suurust o hinnata ehituskvaliteeti; o leida seina- ja põrandasiseseid veetorusid ning ülekuumenenud elektrijuhtmeid.
Tugevusarvutuse alused - 1 hoone lagede töötamine stabiilsus. Ristlõike suuruse 2.ristlõike arvutuslikkude omapinnas tuulekoormusele: tõttu ei eeldata pingete suuruste -10 ümberjaotumist ristlõike määramine:raskuskese, 20. Jäiga konstruktiivse piirides. momendid: -1 skeemiga hoone põikseinte Tugevuskontrolliks võetakse 3. pingete leidmine töötamine tuulekoormusele.

Tiheduklass on plokil 1100kg/m³ ning survetugevuseks 1,8MPa. Soojusjuhtivus on üsna hea 1,19W/mK ning suure massi tõttu on betoonmüüritis hea õhumüra isolaator 47/52db. Materjali head tulepüsivusomadused (tulepüsivus 60/180min) tagavad konstruktsiooni vajaliku kandevõime säilimise tulekahju ajal ja teevad betoonmüüritisest igati sobiliku tuletõkkeseina.
Tulekahjusignalisatsiooni - , tulekustutus-, piksekaitse-, ja suitsutõrjesüsteemide olemasolu ja nende iseloomustus; tuletõrjeveevarustuse paiknemine krundil − Õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded − Ehitusgeoloogiliste- ja geodeetiliste uurimistööde andmed − Rekonstrueerimine: olemasoleva ehitise mõõdistusprojekt, geodeesia ekspertiisid, varasemad projektid
Tala on terasest S355, sildega L = 12,0 m ja koormatud ühtlaselt jaotatud arvutuskoormusega qd = 240 kN/m. 1. Sisejõud q d L2 240 × 12 2 M Ed = = = 4320 kNm; 8 8 q d L 240 × 12 V Ed = = = 1440 kN. 2 2 2. Optimaalne kõrgus Valime ette seina paksuseks tw = 10 mm. Vajalik vastupanumoment M Ed 4320 × 10 6 × 1,0 Wvaj ≈ γ M0 = = 12,2 × 10 6 mm3. fy 355

Trummelsõelurite puudusteks on väike tootlikus ja efektiivsus (kasutegur alla 60%). Võnksõelurid kuuluvad aeglasekäiguliste hulka, sest ekstsentrik teeb minutis vaid 300 pööret. Sõelumise efektiivsus on 70...80 %. Vibrosõelad jaotatakse inertstoimega kald- ja ning kiikuvateks vibrosarjadeks). Need sõelurid on kiirekäigulised: sooritavad kuni 3000 sundvõnget minutis.
Terve oks – on kasvanud muu puiduga tihedalt kokku ja kahjustab puitu vähem b. SURNUD OKS – puidus lahti või kinni c. SARVOKS – muust puidu osast märksa tihedam, tumedam ja kõvem d. VÄLJALANGEV OKS – puus koos koorega ja kukub õhematest laudadest kuivamisel välja e. TUBAKOKS – pehme ja kõdunenud ja pudeneb puidust tükkhaaval välja.
Terasleht või – võrk 4. Lindi kandva haru kujult a) sirge tasapinnaline b) tasapinnaline künakujuline c) sirge tasapinnaline äärikutega 5. Ajajaama koostuselt a) elektrimootor b) mototrummel 6. Lindi paigutuse viisilt a) pingutuskruvidega b) pingutuskruvide ja –vedrudega c) pingutusraskusega. 7. Kraap- ja plaatkonveierite kasutusala ja liigitus.

Tsiviilhooned - 1.eluhooned Rõdu(on hoone gabariidist väljaulatuv ja kaitsepiirdega -vundamendi liigist(paindv-t või jäik) 2.ühiskondlikud hooned ümbritsetud platvorm) -ehitise või hoone kapitaalsusest Karkassi elemendid kivihoones Lodza(on hoone põhigabariidi sisse jääv kuid välispiirdest -keldrite, kütuse vastuvõtu šahtide olemasolust.
Tasandatud laetäidisele on optimaalne lisada mineraalvillast lisasoojustuse kiht või kihid (nt Rockwool Rock Batts või Thermolan Classic, kogupaksusega 200...300 mm). Lisasoojustuse erinevate kihtide liitekohad ei tohiks kattuda ning erinevad kihid asetatakse võimalusel üksteise suhtes risti – see väldib soojalekkeid rullide või plaatide liitekohtades.
Trassi alguspunkt on pikett Pk0, iga järgnev piketi number näitab tema kaugust trassi algusest. Reljeefi iseloomulikud murdekohad pikettide vahel märgitakse nn „+” punktidena (nt: PK 34 + 28.5 st. plusspunkt asub 34. piketist 28.5 m kaugusel). Siiamaani on piketaaži mõõdetud ruletiga, kuid tänapäeval võib seda teha elektrontahhümeetriga.

Tugevustingimuseks on surve ja tõmbe korral ( Ne) Ed N Ed e ( Ne) Rd , (2.3) painde korral M Ed M Rd . (2.3’) Valemeis (2.2) ÷ (2.3’) e pikijõu ekstsentrilisus armatuuri As1 raskuskeset läbiva ja nulljoonega paralleelse telje s-s suhtes; zc survetsooni vaadeldava nivoo kaugus samast teljest; zs armatuuri As1 ja As2 raskuskeskmete vahekaugus.
Talo - 80 on võimalik 4 kohalist koodi veelgi laiendada 2321 – kandva põranda sarrusetöö 2321 020 - kandva põhisarrus 2321 040 - kandva vungisarrus Kuluartiklid. Töökulude hulka loetakse otsesed ja kaudsed hüvitised, mida ehitaja maksab temaga töösuhtes olevatele ehitusplatsi tunni- ja käsitöö palgalistele töölistele.
Tabel 4 – Terastikulise koostise määramine Katseproov Sõela Jääk Osajääk Kogujääk Läbind Peensusmoodul [g] ava sõelal [g] [%] [%] Li, % [mm] 22,4 0 0 0 100 5,07 16 28 1,0 1,0 99 11,2 1130 42,7 43,7 56,3 8 783 29,6 73,3 26,7 2600 5,6 502 19,0 92,3 7,7 4 166 6,3 98,6 1,4 2 16 0,6 99,2 0,8 1 2 0,1 99,3 0,7 põhi 19 0,7 100 0 -

Tapeedid - pabertapeedid, vinüültapeedid, tekstiiltapeedid Pabertapeete eristatakse: • tapeedid, mis on ette nähtud kuivadesse siseruumidesse – paberalusel, värske liim on kergesti ära pühitav, mittepestavad; • pestavad pabertapeedid, mis on kaetud spetsiaalsete värvidega ja kiletatud või kaetud plastmassi dispersiooniga.
Ttma – tugevatoimelised mürkained Müra keskmine tase, millega inimene puutub kokku ühe tööpäeva jooksul, ei tohi olla suurem kui 85 dB(A). Kokkupuutumine lubatud 85 dB(A) – 8h jooksul 88 dB(A) – 4h jooksul 100 dB(A) – 15 minuti jooksul Tööõnnetused juhtuvad suure tõenäosusega neil, kellel on väike tööstaaž.
Terastrepid - ei ole tulekindlad, mistõttu mitmekorruseliste hoonete -katusekate, -tuulutuspilu, -kondensvee tõke, -katusekatte alus ehitamisel ei soovita kasutada(enam kasutatud väikemajades ja vähekorruselistes hoonetes) (roovitis, tasanduskiht), -tuuletõke, -soojustus, -aurutõke, Otsetrepid, trepid pöördega, keerdtrepid.

Tavaliselt 100 - 320 ISO. Abrasiivpaber ehk lihvpaber on abrasiivipulbriga kaetud paber pindade lihvimiseks. Enamkasutatavad lihvpaberid on nr 100, 120, 150, 180 ja 220. Mida suurem on lihvapaberi number, seda peenemate terakestega ta on. Alustada lihvimist suuremateralise lihvpaberiga (nr120). Niisutada puidu pind ja lasta kuivada.
Tsement - lubimörte kasutatakse niiskemates kohtades ja seal, kus krohvilt nõutakse suuremat tugevust. Tsement-lubikrohvide orienteeruv seguvahekord on 1: 1: 6…1: 2: 9 (tsement : lubjataigen : liiv). Tsementmörte kasutatakse peamiselt hüdroisolatsioonikihtide aluse tasandamiseks ja juhul kui krohvikiht hiljem asub vees.
Toormaterjalist on kivi. Ülejäänud osa moodustavad vaik ja õli. Kork, mis pärineb Euroopast ja Aafrikast (Põhilised levikualad: Hispaania, Portugal, Alzeeria, Maroko, Tuneesia). Korgitamme koorest tehtud isolatsiooniplaadid on looduslikud, nende tootmisel kasutatakse minimaalselt energiat ja nad on 100% ümber töödeldavad.

Tuuletõkkeplaadi puhul on olulised tema niiskusjuhtivus ja soojatakistus  Suurem niiskusjuhtivus võimaldab piirdesse kogunenud niiskusel kiiremini välja kuivada  Tuuletõkkeplaadi soojatakistus vähendab oluliselt külmasildade mõju ja tõstab tuuletõkkeplaadi sisepinna temperatuuri, alandades sellega pinna suhtelist niiskust.
Täiteained - liiv, kruus, Poorbetoon killustik Sideained - tsement, vesi, lubi Tihedus raskebetoon üle 2600 300-650 kg/m3 kg/m3 normaalne 2100- 2600 kg/m3 kergbetoon 300-2100 kg/m3 Soojapidavus 0,11 W/mK 0,07 W/mK Tugevus Olenevalt tihedusest 15- 3 Mpa 60 Mpa Kasutusala Vundamendid, vahelaed, Seinad põrandad, talad, trepid
Täitematerjale on betoonis u 70% Täitematerjalid moodustavad skeleti, mille ümber kujuneb tsemendist-veest sideainekivi LIIV: liiva iseloomustavatest näitajatest tuleks esmalt mainida tema terastiku ehk granulomeetrilist koostist, mis võimaldab saada maksimaalse pakketihedusega betooni karkassi ja vähendada tsemendi kulu.

Taluma uv - kiirgust ja olema kaitstud hallituse ja sambla tekke vastu värvipinnal  Peavad olema hea vett tõrjuvusega  Värvid ei tohi pleekuda ja peavad olema hea ilmastikukindlusega 1) Loetle krohv-, betoon- ja tellispindade katmiseks kasutatavaid värvide liike? Silikaatvärv, õlivärv, alküüdkruntvärv.
Tavaliselt löögi - mürakindlamad on põrandad, mis on elastse vahekihiga või õhkvahega isoleeritud vahelae ja seinte kandekonstruktsioonidest. Puitvahelaele ehitatud põranda õhumürapidavust saab suurendada raske täidise kasutamisega (liiv, räbu, savi, liiv-savi betoon), niipalju kui puittalade kandevõime seda lubab.
Tavalisest löögi - mürakindlamad on põrandad, mis on elastse vahekihiga või õhkvahega isoleeritud vahelae ja seinte kandekonstruktsioonidest. Puitvahelaele ehitatud põranda õhumürapidavust saab suurendada raske täidise kasutamisega (liiv, räbu, savi, liiv-savi betoon), niipalju kui puittalade kandevõime seda lubab.

Teenistusruumid on vajalikud laeva normaalseks ekspluateerimiseks. Siia kuuluvad: pea- ja abimehhanismide ruumid; ruumid tekimehhanismidele ja laevasüsteemide mehhanismide paigutamiseks; juhtimisruumid ja teenistuspostid; laeva tagavarude laod; laeva tagavarude tsisternid; ballastiruumid ja koferdamid; sõuvõlli tunnel.
Täistellis e. umbtellis  Auktellis  Profiiltellis  Murdtellis  Õnartellis  Soontellis  Moodultellis
Tehniline tootlikkus - - arvutatakse tegeliku tsükliajaga TTA; Tööprotsessi tootlikkus -- arvutatakse töötamise aja TA

Tellised on tavalistest veidi laiemad, kuna šamottmüüritis laotakse väga õhukese vuugiga (4mm). Tugevusklass 10 ja kuumakindlus 1550C. Värvilt on nad heledad (kollakad). • Klinkertellis valmistatakse raskeltsulavast savist Nad on suure tugevusega (tugevusklassid 40, 60 ja 100) ja vastupidavad hapetele.
Tuulekoormusest – põhimõtted Põikseinte töötamine tuulekoormusele, diafragma Kui tuulekoormus kandub vahelae servale, siis vahelagi kannab selle koormuse edasi põikseintele, põikseinad on vahelagedele tugedeks horisontaalsuunas. Kuna põiksein on arvutuslikult konsool, siis tema koormamisel ta ka paindub.
Tasandus - ja rihtlatid, krohvisilurid jt); maalri töövahendid on erinevad käsi-tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).

Tähtsaim põhikoostisosa on portlandtsemendi klinker ja selle kõrval kõrgahjuräbu, põletatud kildad jms. eriomadustega anorgaanilist materjali, 4.5.Sideainete omadused ja vastavuskriteeriumid Sideainete keemilistest ja füüsikalis-mehaanilistest omadustest vaatleme keemilisi, füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi.
Tõstevõime – kraana poolt vastavates tingimustes tõstetav raskus (tõstetava lasti raskus + lasti haardeseadmete raskus + kraana konksu ja konksutraaversi raskus). 2. Tõstekõrgus 3. Konksu allalaske sügavus 4. Tõsteraadius 5. Noole pikkus 6. Tagumine kabariit 7. Vasturaskuse ulatus 8. Lastimoment.
Torni alakorrus on kujundatud lahtise võlvitud katusealusena, millel on huvitav akustiline efekt- ühes nurgas sosistatu on teises nurgas kuulda. (Praust, 2008) Lossilaadset punastest telliskividest hoonet ilmestab fantaasiarohke liigendus, tornikesed, erneva kõrgusega astmikfrontoonid ja eri kujuga aknad.

Teraskonstruktsioonid – ABIMATERJAL 2/79 Georg Kodi TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL ehitiste projekteerimise instituut
Tüüpilised kasutuskohad on väga keeruliselt valatavad või tihendatavad konstruktsioonid nagu tihedalt sarrustatud või õhukesed seinasarnased konstruktsioonid ning rekonstrueeritavate objektide lisakonstruktsioonid ja muud betoonkonstruktsioonid, kui soovitakse ära kasutada selle betooni isetihenevat omadust.
Tala ülesannetel on otstarbekas integreerimist alustada vasakult toelt ja seega on integreerimiskonstantideks toereakstioonid: lihttalal Qxyo=Ra ja Mzo=0. Konsoolil Qxyo=Ra ja Mzo=-Ma. Kui integreerimine algab konsooli vabast otsast siis on integreerimiskonstandid sinna otsa rakendatud punktkoormused P ja

Tellija lähteülesanne – kuna eelprojekt on üldine ning ei pruugi kirjeldada kõiki kasutatavaid materjale ja sõlmede lahendust, on tellija huvides esitada lepingu lisana lähteülesanne, kus on täpselt kirjas, milliseid materjale, ehitustooteid, seadmeid kasutada ning millist välisviimistlust soovitakse.
Tsiviilh - d liigitakse: Vähekorruselid(<3k), mitmekorruselised(4-9k) ja kõrghooned(10 ja väljaspool asuv kaitsepiirdega ümbritsenud platvorm) -talad(r/b, terasest,(puidust)) MIN. Rajamissügavus on 0,5m planeeritavast maapinnast(eesti=1,1m) Kiviposti min. Mõõdud on 38*38 cm ja reeglina need
Tehnohooldus on tegevused ja tööd selleks, et füüsiliselt säilitada krundil olevaid ehitisi (hooneid, rajatisi), tagades tervikuna nende ning nende üksikute tarindite ja ehitistes paiknevate tehnosüsteemide seisundi vastavus ettenähtud nõuetele omaniku poolt selleks võimaldatud vahenditega.

Tooneseplastele on kõige meelepärasemad sellised elutingimused, kus temperatuur püsib 22–23 °c juures, suhteline õhuniiskus on 70–90% ja puidu niiskusesisaldus 18–20%. Kui suhteline õhuniiskus langeb alla 50%, kaotavad putukad eluvõime. Vastsed on keskkonnatingimuste suhtes vastupidavamad.
Tugevdatud lüli – ketilüli) • Klüüs (ankruklüüs, avaus läbi korpuse, läbi teki ja alla ketikasti) • Pidur (stopper)(kettpidur, vintpidur = tormipidur tekil) • Ankrupeli (kepsel) (ketiratas = veab ketti üles, lintpidur) • Ketikast • Ketihalss (keti kinnitus korpuse külge ketikastis)
Teraskorstnatel on (tsemenditööstustes kuni monteeritakse kaminasse lisaks suurele terasekulule 500° C ja rohkemgi, järelpõlemist kindlustav veel kalduvus korrosiooniks, mustmetallurgia ettevõtetes küttekolle, mille ümber mistõttu neid kasutatakse isegi kuni 1000° C), mis jäetakse õhuruum.

Tüpiseerimisel on väga oluline erimõõtmeliste hooneosade arvu piiramine ehk hoonete parameetrite unifitseerimine, millega kaasneb eritüübiliste konstruktsioonielementide arvu vähenemine, mis omakorda viib alla hoone maksumuse. Hoonete mõõtmete unifitseerimise aluseks on ühtne moodulsüsteem.
Tapeedid on seina viimistlusmaterjalid, mida toodetakse mitmetel alustel: paber, riie, klaaskangas. Pabertapeedi muster kas trükitakse või pressitakse sisse krunditud või kruntimata aluspaberisse. Tapeedikangal peab olema märjalt küllaldane tugevus, samuti ei tohi valguse käes pleekida.
Tervest kivist on ära lõigatud 127,71 cm3 ** keha ruumalast on maha lahutatud 32 cm3 ***keha ruumala leidmine oli matemaatiliselt keeruline, leitud ruumala on ligikaudne, kuid meid rahuldava täpsusega ****keha ruumala leiti ¼ ringi ruumala (r=46,25) ja ristküliku 134,5x118 mm, paksus 64,5 mm.

Tugevuskarakteristikutesks on elastsusmoodul (näitab kui suur pinge tekib materjalis ühikulise suhtelise pikenemise korral), sisehõõrdenurk ja nidusus (materjali omadus mineraale koos hoida). Nihketugevus on pinnase vastupanu ühe pinnasemassiivi osa nihkumisele teise suhtes – määrab pinnase tugevuse.
Talv 20 - 45% 40 40 Talv 20-45% Suvi 30-70% Suvi 30-70% 30 30 20 20 10 10 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 o Ühe elamu keskmine o Ühe elamu keskmine Välistemperatuur t e, C Kõikide elamute keskmine Välistemperatuur t e, C Kõigi elamute keskmine
Tuntud alumiiniumisulam on duralumiinium: vaske 2,2...5,8%, magneesiumi 0,2...2,7% ja mangaani 0,2...1%. Alumiiniumi sulamid on erinevad (olenevalt tema edasisest töötlemisest toodeteks). Parimad tugevusomadused saavutatakse Cu ja Zn sulamites – need on ka kasutusel ehitusmaterjalide valmistamisel.

Tunnelpõtkur – laeva diametraaltasapinnaga risti olevasse ja läbi kere ulatuvasse tunnelisse, mille otsad on lahtised, on paigutatud elektri (hüdro)ajamiga, fikseeritud või reguleeritava sammuga sõukruvi. Tekitab laevaga risti suunatud jõu. Võimsus 100kW kuni 2500kW 30. Ankruseade.
Terve oks on kasvanud muu puiduga tihedalt kokku ja kahjustab puitu vähem; • surnud oks võib olla puidus kinni või lahti; • sarvoks on muust puidu osast märksa tihedam, tumedam ja kõvem; • väljalangev oks on puus koos koorega ja õhematest laudadest kukub kuivamisel välja;
Talo - 90 vt. edasi Lk 11 teine pool ELJ – ehituskulude liigitamise juhend toodud 10.09.98 Sisaldab 1) ehitusekulude liigitus (tabel 1); 2) töövaldkondade liigitus (tabel 2); 3) jaotus kuluartikliteks (punktis 5) Ei kehti ehituse kohta, vaid üldehituse kohta näiteks teed.

Tselluvill on raskelt süttiv materjal, tihedus 40 kg/m3 ja soojaerijuhtivus 0,037- 0,041 W/m.Cº. Seda paigaldatakse puhuriga mööda voolikuid, sobib raskesti ligipääsetavates kohtades (madalad pööningud). Võib pritsida ka vertikaalsetele pindadele niisutades, siis ta kleepub.
Töömahtude mõõtmisreeglid on esitatud tööliikide kaupa; reeglites on iga töö kirjeldamisel esitatud:  tööstandardikirjeldus  arvutusühik  mõõtmis reeglid Töömahud arvutatakse ja esitatakse ehitusprojektis ettenähtud mahus standardi EVS 885:2005 lisas B esitatud reeglite alusel.
Toodete värvivalik on lai, põhitoone on 12. Sillutuskive on Columbia-Kivi tootevalikus kolme erineva kujuga tri-radial (paksus 60 mm) unikivi (paksus 60 ja 80 mm) parkettkivi (paksus 60 ja 80 mm). 60 mm paksused kivid sobivad platside, kõnniteede ja eramute sissesõiduteede sillutamiseks.

Tihedus 60 - 100 kg/m3, soojaerijuhtivus 0,04-0,08 W/m.°C., ekspluatatsioonitemperatuur on kuni +60°C Vahtpolüuretaan võib olla jäik või elastne (poroloon). Jäiga polüuretaani tihedus on 60- 200 kg/m3, soojaerijuhtivus 0,03-0,06 W/m.°C., ekspluatatsioonitemperatuur on kuni
Taandustegur – kasutatakse liiklussageduse taandamiseks(VA, AB, AR) sõiduautole.
Transpori - ja sideasutused (raudteejaam, lennujaam, raadio- ja TV asutused, postkontor). Tööstushooned: 1. tootmishooned (põhi ja abitootmistsehhid); 2.energiahooned (el jaamad, pumba jaamad, katlamajad, trafod, kompressorid). 3.laohooned 4.abihooned (haldus- ja olmehooned).

Tsentraliseeritud süsteem - seljuhul teenindabkõiki kasutajaid üks mehanism 4.Kombineeritud süsteem – see annab suurema töökindluse seljuhul on igal sektsioonis oma mehhanismid, kuid ühe sektsiooni mehanismide rikke korral võivad seda sektsiooni teenindada naabersektsiooni mehhanismid.
Tsiviilhooneteks on eluhooned (elamud, ühiselamud, hotellid) ja ühiskondlikud hooned (haiglad, sanatooriumid, koolid, kauplused, klubid, teatrid, kinod, administratiivhooned, spordihooned). Tööstushooneteks on tööstusettevõtete põhitootmishooned, olmehooned ja muud abihooned.
Tekkide arv - laev võib olla üheainsa tekiga (balkerid, tankerid), peateki all paiknevate vahetekkidega (1-3), peatekist kõrgemal paikneva varitekiga (varitekklaev), palju- tekiline (ro-ro, parvlaevad), kusjuures osa tekke võib paikneda pidevas tekiehitises (autoveolaevad).

Tulemuslikkuse analüüs - idee teostatavuse tehniliste ja majanduslike aspektide hinnang 45. Eelprojekt- projekti liik, mis hõlmab tellija vajaduste ja lahenduste analüüsi ning funktsionaalseid, tehnilisi ja tehnoloogilisi vajadusi rahuldava põhimõttelise programmi väljatöötamist.
Töökeskkonna temperatuur on madalam küllastustemperatuurist t´ ja α2 on suur isegi väikestel vee kiirustel ning seepärast on seinatemperatuur peaaegu võrdne töökeskkonna temperatuuriga ts ≈ tt.k.. Trummelkatelde aurustusküttepindades tänu kõrgetele tsirkulatsiooni kordarvudele
Teemantsaagimine on meetod tegemaks suuri avasid kasutades teemantlõikekettaid.

Tooraineks on looduslik kips (CaSO4.2H2O). Puhas looduslik kips on poolläbipaistev valkjas pehme mineraal, mis võib sisaldada veel savi, liiva, lubjakivi jne. Lisandite sisaldus võib olla max 10…25%. Saadava kipsi kvaliteet sõltub suurel määral nendest lisanditest.
The non - profit organization Estonian Group for Lean Construction (EstGLC 3), established May 20, 2009, and the author of this thesis conducted research among the 11 biggest Estonian GC‟s to determine the principle problems, their causes, and their consequences.
Trummel - ja pidekassettidega, otse- ja nurgi pneumodrellid, nurgi- ja otsemutrikeerajad, pneumaatiline löökvasar metalli ja puidu töötlemiseks, nõelpuhastaja metallpindade töötlemiseks, tiigersaag puidu, plastikute ja metalli saagimiseks, rihmlihvimismasin.

Tuleohutusnõuete kohaselt on reegliks, et korsten ulatuks kas vähemalt 0,8 m katuse pinnast kõrgemale või siis ülespoole mõttelist joont, mis ühendab katuse kõrgeimast kohast 0,8 m kõrgemal asuva punkti ja räästa püsttasandis katuse kõrgeima koha kõrgusel asuva punkti.
Tööorganiks on kabiin mille raskuse tasakaalustamiseks on vasturaskus . Kabiini uksed on samuti varustatud automaatsete lukustitega, mis võimaldavad neid avada ainult siis, kui kabiin on jõudnud vastava korruse kõrguseni ning väljapääsu trapp on välja lükatud.
The load - bearing structures of two buildings were damaged by dry rot (Serpula Lacrymans). Envelope structures such as siding, exterior window sills, rainwater drainage, and roof covering often need renovation to protect the load-bearing structures from further

Tapeeti ostes on oluline jälgida märke või arve, mis iseloomustavad: • tapeedi veekindlust ehk pestavust ehk tugevust; • tapeedi valguskindlust (mõõdetakse 8 punkti süsteemis); • tapeedi mustrit (NB! Mustri haakumisel tuleb tapeeti ka vastavalt lõigata.
Tenderpostide ülesanne on palgiotsi siduda ja seina tugevdada. Tenderposti puudumise tõttu võib sein vajuda kõveraks (vt. Joonis 9.8). Sõltuvalt ava kõrgusest peaks kasutama T-tenderposte või palk-tenderposte (h > 1 m.) või peitetenderposti (h < 1 m.), vt. Joonis 9.9.
Tellised on valmistatud hoolikalt valitud puhta liiva ja lubja segust, mis on kokkusegatud veega, vormitud tellise mõõtudesse ning kõvandatud auruahjus (autoklaavimise teel). Silikaattellise moodulmõõtmed on 250x120x88 mm. Tellised on oma värvilt valged.

The model on a server at the construction site office, and appointed a civil engineer to the role of 'contractor information officer', whose responsibility was to provide information to all project participants and to maintain and update the contractor's model.
Tööjõud – ajanorm (AN) Ehitusmaterjalid – (materjalide) kulunorm Ehitusmasinad – (masinate) jõudlus norm 3 Tööjõu ajanorm – tööjõu töötundide arv, mis kulub kvalifitseeritud ja mittekvalifitseeritud töölisel ühe tooteühiku valmistamiseks.
Tulenevalt rhs - ist on hankijal võimalik valida järgnevate hankemenetluste vahel: - Avatud hankemenetlus - Piiratud hankemenetlus - Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus - Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus - Võistlev dialoog

T6lvo - lr;e7r.*,*. 6t"rlu'.e- 23 * ?q0& at4vh+u^'c^ 0r^ Ufrp,tr.rA ,wlnaln'oe, &tb*a"L rtl"dt-rtrrt tAt till* twLVqL,Mtlr.v(L thrrodn& eriAt* dn *a.ar;^;Lt rurrt,ttr . s^dpi*"t a* oobug katk p;ui.'*1el'^c,fear*t t@,'t aahf* ^1tt'*uA lrlt-?'"rr,{,ctvc,t.
Tellis on oigesti ̈̈ ̈ ̃ paigutatud, kui selle ulaserv on suundnooriga samas tasapinnas ̈ ̈̈ 46. Milleks moodustatakse muuritisse toovuugid? ̈̈ ̈̈ Muuritis jagatakse sageli osadeks nii, et uhe- aegselt toimub toövaid teatud alal ja ̈̈ ̈ ̈
Talo - 90 klassifikatsioonisüsteemi kasutatakse: - Projekteerimisel - Hoonestamisel - Ehitusettevõtte kuluarvestuses - Ehitustootmise mitmesuguste ülesannete lahendamisel - Üldistes ja avalikes infopankades - Mitmesugustes kirjastatud väljaannetes

Transmissiooni abil on võimalik muuta energiavoolu parameetreid vastavuses energia jäävuse seadusele (tahame võita jõus, kaotame paratamatult kiiruses ja vastupidi), aga ka liikumise suunda (reversseerida) ja liikumisseadusi ( pöörlev liikumine muuta kulgevaks
Tapeedi - ja värvirullid, värvid, lakid, liimid, lahustid jms. Ehitusviimistleja puutub oma töös kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite
Tross - plokk 4. hüdrauliline 15. Kraana tõstevõime võrdub: 4. lasti, konksutraaversi ja haardeseadme raskuse summaga 16. Millistel tingimustel võib kraana püsivustegur K olla 1,15? Kui võtta arvesse kõiki jõudusid ja tegelikke töötingimusi.

Tulepüsivusjaks nimetatakse aega minutites, mille jooksul ehitustarind peab täitma temale pandud tuleohutusnõudeid staatilise püsivuse ja tule ning suitsu tõkestamise suhtes, samuti ära hoidma temperatuuri tõusu tule suhtes vastaspinnal üle lubatud piiri.
Tööprojekt - projekti liik, mis üldjuhul koostatakse lihtsamate või väikesemahuliste ehitiste kohta, sisaldab tehnilist projekti ja tööjooniseid 48. Tööjoonis- projekti liik, mis koostatakse tehnilise projekti detailiseerimiseks ehitamiseks vajalikus
Töövõtja – Tellija valitud juriidiline või füüsiline isik, kes teeb Lepingu objektiks oleva töö ise või jaotab nimetatud töö teistele töövõtjatele (alltöövõtjatele) ning kellel on seaduse järgi õigus teha Lepingu objektiks olevat tööd.

Tellijal on õigus nõuda enne Lepingu sõlmimist Töövõtjalt tööde võimalike riskidega vastavuses oleva vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist või olemasoleva vastutuskindlustuse lepingu vastavusse viimist tellitavate tööde võimalike riskidega.
Tam - paneelid eelpingestatakse kõrgtugeva külmvaltsitud perioodilise profiiliga armatuurtraadiga Bp-II, läbimõõduga 5 mm. Betooni suur tihedus saadakse kolmetasapinnalise kõrgsagedusliku vibreerimisega, see annab betoonile ka suure tugevuse.
Tekstiiltapeet on väga nõudlik: ei salli liigset niiskust, õhu niiskustaseme kõikumist, puudutamist ja pesta seda ei saa. Tekstiiltapeet on umbes sama vastupidav nagu pabertapeet. Mõned tekstiiltapeedid on valguskindlad, see tähendab, et ei pleegi ära.

Täiteaineteks on näiteks kvartsliiv, kriit, dolomiidijahu, erinevid pigmendid, talk jne. Sideainetena on enim tuntud muna, kohupiim, õlu, jahu, mida vastavalt töödeldes saab liimaine, mis hoiab värvi täiteaineid omavahel koos ja tagab värvi nakkuvuse.
Toote ce - märgisega varustamise kohustus lasub tootjal või tootja ametlikul esindajal Euroopa majanduspiirkonnas. CE-märgise näol pole tegemist lihtsalt kahetähelise tunnusega – CE- märgise koosseisu kuulub tehniline informatsioon toote kohta.
Tüübiks on puldan, immutatud painduva kummiga). Linte lastakse välja pikkustega mitte vähem kui 2 m, laiusega 50 ja 30 mm, paksusega 4 mm. Polster ja kattematerjalid Vanadel mööblitel kasutatavad polsterja kattematerjalid olid loomse päritoluga.

Tarindsoojustusega katuslaed – kandetarind ühtlasi soojustuskihiks.
Terbium on lihtne ferromagnetilised tellimine temperatuuril 219 K. Üle 219 K, siis muutub spiraalsed antiferromagnetic riik, kus kõik aatomi hetki eriti basaal lennuk kiht on paralleelsed ja suunatud kindlaksmääratud nurga hetked kõrval kihid.
Tööjõudlus on käsitsiraiumisega võrreldes suurem.

Trassi piki - ja põikprofiilide koostamine Trassi pikiprofiil on joonis, millel kujutatakse maapinna vertikaallõiget piki nivelleerimisjoont, see koostatakse olenevalt tema pikkusest kas mõõtkavas 1:2000 või 1:5000 või ka väiksemas mõõtkavas.
Tööandja kohustus on ainult tagada meile vastavad töötingimused ja –vahendid. Me võtame kõik ise otsuseid vastu, olgu need siis parimad või mitte, kannatajad oleme me ise. Sellepärast tuleb elada enda heaolu nimel ja kasutada targalt töövahendeid.
Thermoroc - süsteemi puhul kasutatakse soojustamiseks poolpehmet villa (nt. Isover FS-5), millele tehakse raabitsvõrguga armeeritud 2 cm paksune krohvikiht, siis kasutatakse villa ja krohvikihi kinnitamiseks seinale roostevabast terasest ankruid.

Tulepüsivusaeg - Aeg minutites, mille jooksul ehitustarind peab täitma temale pandud tuleohutusnõudeid staatilise püsivuse ja tule ning suitsu tõkestamise suhtes, samuti ära hoidma temperatuuri tõusu tule suhtes vastaspinnal üle lubatud piiri.
Tuntumad materjalid on siin tugevus on suur, kuid ka 17 mahumass on suur ~ 2200 tugevust tuleb erilist et vältida vaba õhuringvoolu kg/m3. Plokkide tegemisel tähelepanu osutada müüris, mis vähendab tehakse nendesse toesõlmede müüri soojapidavust.
Toe - ja jäikusribi mõõtude valik tehakse enamasti järgmiselt: - toeribi paksus tala vöö paksus, - toeribi laius tala laius, - jäikusribi paksus = tala seina paksus, Valin kaks toeribi mõõtmetega 15×100×870 mm. Ristlõikeklass:

Tugede paigutused on võrdelised põikseina paindejäikusega omas pinnas (täpsemalt painde- ja nihkejäikusega). Kuivõrd vaadeldava tala (vahelae) kõrgus (B) on väga suur, siis tema läbipainded horisontaalsuunas tuulekoormusest on väga väikesed.
Terasest kerega on valdav enamik tänapäeva laevu, eriti lasti vedavaid kaubalaevu; kergsulamitest valmistatakse väiksemate laevade keresid, kuna nende koormusetaluvus ei ole suurte laevade ja neis tekkivate suurte pingete kandmiseks küllaldane.
Trasseerinrisel on lähtesuuruseks arvutuslik kiirus v (km/h), mille järgi arvutatakse nn. trasseerimissamm 43) Pikiprofiil • Pikikalded on antud - vastavalt tänava liigist - teedel sõltuvad projektkiirusest ja projekteerimise lähtetasemest.

Töönorm - töö naturaalühikute hulk, mis tuleb töötajal teha ühe ajaühiku jooksul normaaltingimustel (klimaatilised, organisatoorsed jne). Töönormi väljendatakse töö naturaalühikutes (nt tk, m2, m3 jne). Valitseb seos: TN=1/AN
Tüübelseotised on võrreldes läbiva lahtise tapiga nõrgem ca 35%. Arvestades, et enamikes mööbli ühendustes on ühendustele mõjuvad koormused väiksemad purustavatest koormustest võib neid kasutada, sest nad võimaldavad puidu kokkuhoidu.
Trossipooli omapära on selles, et trossi liiga kiire mahakerimise vältimiseks, mille tagajärjel võib välja joosta liiga patju trossi või tekkida trauma töötavatel inimestel, on ta varustatud piduriga, mis toimib jalaga pedaalile vajutamisel.

Töötavat konsultant - majandusinseneri, kes suvalise projekti kavandi väljatöötamise hetkel suudab hinnata tehtut, lähtudes just eelseisvatest kuludest, ning võttes aluseks nende kulude otstarbekkuse, ka mõjutada vastavalt kavandamise käiku.
Toormaterjalist on kivi ning ülejäänud materjalideks on kivistunud vaik ja õli. Kivivilla toodetakse pehmest ehk basaltkivimist, kasutades sellised kiviliigid nagu nt gabro, anortosiit ja dolomiit. Toorained ja koks valatakse sulatusahju.
Tihedamehitusterds - Seejuures ehitusteras oli pea2zl0kordalihedamkui vahtpol{istiireen. Ehitusmatefalide,mis kuulgvadBldniEetrsekivi a a tihedusedjiiid ligikaudu vahemikku1000-2000kg/m'- Vfrksemadtihedused 66osa1el,suwemadmitte66$atel kividel.

Temperatuurivahemikust – 20 °C kuni +80 °C. Teine variant on pind nii sillutada või katta, et jätta võimalus pragude tekkeks termilise paisumise või kokkutõmbumise tagajärjel ning kasutada neid hiljem deformatsioonivuukide tegemiseks.
Tänavakive on Balti Kivitehase tootevalikus viie erineva kuju ja nelja erineva paksusega (60, 70, 80 ja 100 mm). 60mm ja 70 mm paksused sillutuskivid sobivad platside, kõnniteede ja eramute sissesõiduteede ehitamisel kasutamiseks.
Täpsustatud eskiiskavand - Konstruktiivelemendi maksumusplaan Ilmselt tugineb tellija vaid ühele eskiiskavandile ja on õige aeg kujundada formaalne maksumusplaan, mis on aluseks hilisemale konstruktiivelemendi alusel koostatud maksumusplaanile.

Talv 20 - 45% 40 40 30 30 20 20 10 10 6027 6029 6001 6004 6023 6025 6006 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Elamu kasutusaegne RH o Elamu kasutusaegne RH Välistemperatuur t e, C Elamu kasutusaja väline RH Kasutusaja väline RH
Treitud puitdetailid - torni 4 vaasi ja tornilaterna balustrid- valmistas treialmeister H.W.Möhlberg. ehitusel töötasid kaasa kõik linna tuntuimad käsitöölised: klaasijad, pottsepad, maalrid ja metallimeistrid, kokku umbes 30 inimest.
Tooraine on lubjamergel; 2) märgmenetlus – kasutatakse kui tooraineid on 2. Toormaterjali ettevalmistus: Märja menetluse puhul lubjakivi purustatakse killustikuks ja segatakse vee ja saviga ning loheb märjalt jahvatamisele.

Tellijate puhul on läbiv argument, et õigusriigis ei saaks tekkida olukorda, kus ehitaja ei peagi nõuetekohaselt ehitama, kui tellija seda igapäev konkreetselt nõudmas ei käi, kuid praktikas üldisele õiglustundele tuginemisest
Tp2 - klassi kuuluva ehitise kandetarinditele esitatavad nõuded on madalamad TP1-klassi nõuetest ning ehitise kandetarindid võivad olla ka põlevatest ehitusmaterjalidest Kelder rajatakse mittepõlevatest materjalidest.
Tugevustingimuseks on (Ne)Ed ≤(Ne)Rd • Väikese ekstsentrilisuse korral ξ > ξc (x > xc). Kontrollitakse tingimust ning see järel leitakse survetsooni kõrgus x ja tõmbearmatuuri pinge σs1. Tugevustingimuseks on (Ne)Ed ≤(Ne)Rd

Talo – 80 kasutatakse: • projekteerimisel nt. ehitusseletuskirjade ülesehitusel • hoonestamisel nt. hanke planeerimisel, tellija mahuarvutusel • ehitusettevõtte kuluarvutustes nt. detaileelarvetes, kulukontroll.
Tsement - lubikrohvide orienteeruv seguvahekord on 1: 1: 6…1: 2: 9 (tsement : lubjataigen : liiv). Tsementmörte kasutatakse peamiselt hüdroisolatsioonikihtide aluse tasandamiseks ja juhul kui krohvikiht hiljem asub vees.
Terratsoplaadid on lihvitud pinnaga betoonplaadid, mida kasutatakse kõige sagedamini ühiskondlikes hoonetes (kauplused, bussi-ja raudteejaamad jm.) ja elemutes trepikodades, tuulekodades, aga ka tööstusehituses tootmisruumides.

Tihedus 2200 - 3000 kg/m3 kohta • Keskmine erisoojuhtivus on 0,7-0,8W • Klaasi tugevus on varjeeruv, sõltub sisepingest, paksusest jne. • Karastatud klaasi tõmbetugevus võib olla 5-7 korda suurem kui tavalisel klaasil.
Tootlikkus - - määratakse minuti või tunnitootlikkusena masina pideval töötamisel, jõuallika maksimaalsel koormamisel, arvutuslikes töötingimustes, tingmaterjaliga ja tehnilise passi järgsete mahtude ning kiirustega.
Tulepüsivus - - - - - - - - Helipidavus R=45[dB] 6 45,3 45,9 0,99 0,98 5,94 5,88 3 2 Tugevus K=30[MPa/(T/m ) ] 26 55,16 6,56 0,54 0,21 14,04 5,46 Hügieen 4 palli 8 4 4 1,0 1,0 8,00 8,00 Uudsus 3 palli 12 2 2 0.8 0,8 9,60 9,60

Tri - RADIAL Sillutiskive turustatakse 1x1,2 m suurustel puitalustel kiletatult ja kinnitatud polüpropüleenlindiga. Ühel alusel on 320 kivi – ca 10 m2. Täisaluse kaal on ca 1,3 t. Halli kivi hind 0,23EURi tükk.
Trimble s3 on kujundatud Trimble innovatiivsete ja läbiproovitud tehnoloogiliste lahenduste baasil, sellel on ka Carl Zeiss optikasüsteem, mis on täelikult koaksiaalne ning tagab mõõtmiste kindluse ja usaldusväärsuse.
Tase tts2 on alla 49 dBA, toimub samuti logaritmilise funktsioonina ja on taastumisajaga proportsionaalne. Näiteks võtab vähem kui tunni, et jõuda 25 dBA TTS 2-ni, kuid täielik taastumine võtab ikkagi umbes 16 tundi.

Töövõtja on seetõttu huvitatud tööde tegemisest nii odavalt kui võimalik ja ka tellija saab sellest otsest tulu. Põhipuudus on aga see, et etteantud maksumuspiir võib tihti olla põhjuseks lepingu ümbervaatamisele.
Tehniline tootlikkus – masina tootlikkus, mis saavutatakse masina reaalsel kasutamisel,testimisel (pideval töötamisel). Ekspluatatsiooniline tootlikkus – masina reaalne tootlikkus töödel, kus on arvestatud kõiki ajakulusid.
Tsement - ,lubi,kips-,savi-,kukersiit jms mördid Mördile esitavad nõuded:hea töödeldavus, veehoidvus, ei tohi kihistuda, hea nake aluspinnaga Lubimörtidele on omane suhteliselt madal survetugevus ja külmakindlus.

Täitematerjalid on harilikult inertsed; nad ei reageeri vee ega sideainega. Täitematerjalidena kasutatakse lihtsaid ja suhteliselt odavaid materjale (liiv, killustik, kruus jne) ja nad moodustavad kogu betooni mahust 80...90%.
Thermo - S (sise) Thermo-D (välis) Thermo-S (sise) Thermo-D (välis) Samad kasutuskohad,mis thermo-S puhul ehitusdetailid välisvooder sisustus sisustus, mööbel välisuksed mööbel aiamööbel aknaluugid põrandad
Tihedad - tooted, kus kaaluline veeimavus on alla 5% (põrandaplaadid, klinkertellis). Keraamika tooraine savikad materjalid (savi, kaoliinid ja savikildad), mis koosnevad plastsest saviainest ja mitteplastsest osast.

Taladevaheline osa on täidetud šlaki, liiva või muu raske täitematerjaliga. Keldrivahelagi on väga vanades, 19. sajandi lõpus või veel varem ehitatud majades ka puittaladel, harva esineb ka arhailisi võlvitud keldreid.
Teodoliit on läbi aegade olnud põhiliseks geodeetiliseks nurgamõõduinstrumendiks, millega saab mõõta vertikaalnurka või seniitkaugust ja horisontaalnurka, niitkaugusmõõtur võimaldab joonepikkuste mõõtmist.
Tulekahjus on põhjustatud peaasjalikult suitsus esinevate mürkgaaside toimest, millest tavalisim on süsinikoksiid ehk vingugaas, samuti ka mitmed muud lämmastiku-, kloori-, väävli- jm ühendeid sisaldavad gaasid.

Tulepüsivuse nõue on REI 30: 12-korruselistel elamutel, REI 60: 34 korruselistel elamutel. Vahelagede tulepüsivust on algselt tagatud tulekindla täidise (~5…10 cm savi, liiv, räbu, betoon, tellised) ja krohvi abil.
Töökindluse seisukohast on tähtis teada metalli temperatuuri ribi keskpunki harjal kui temperatuuriväli on sümmeetriline-keevitatud torude võrdsed läbimõõdud, töökeskkonna temperatuurid ja sisemised soojusülekandetegurid.
Tellis - ja suurpaneelelamutest esines puitkorterelamutes rohkem suviseid kõrgeid sisetemperatuure. Viimane probleem tuli välja ka sisetemperatuuri ja välistemperatuuri sõltuvusest, vt. t. Joonis 7.7, paremal.

Tüüpilistes töösituatsioonides on kuulmise nõrgenemine esmakriteeriumiks helitugevuse hindamisel. Standardid, mis eristavad jätkuvat müra, impulssmüra, infraheli müra, ultraheli müra, on koostatud erinevate organisatsioonide poolt.
Talade pikkus on 3,0...6,0m ja talade laius 8,10 või 12cm. Talade vajalik ristlõige, sõltuvalt nende sildest ja sammust, arvestades nii nende tugevust kui ka lubatavat läbipainet (1/200 sildest) on toodud järgnevas
Taldrik - tüüpi b) horisontaalsed e künakujulised 3. Segamislabade pöörlemissageduse järgi a) aeglasekäigulised 30..36 p/min b) kiirekäigulised e turbulentsed 500..650 p/min. 6. Segusõlmede iseloomustus.

This two - way link enables the contractor to quickly and accurately use the data in the BIM model to position a wall, without having to measure from a previously built structure thus avoiding tolerance stacking.
Tabel 5 - 3 Poorse ebakorrapärase keha mass ja ruumala leidmine Pr Katsetatav Proovikeha mass (g) Keha Parafiin Keha Keha Poorsus 6 maht i ruumal Õhus Vees parafiinig tihedus k ruumala a materjal parafiinig a
Tekiplaadistusest ehk pannulist), mida toetab seest poolt talastik (karkass) Karkassi talastik on pannuliga kindlalt ühendatud ja moodustavad ruum- ja tasandkonstrutsioonid tagamaks vajalikku üld- ja kohaliku tugevust.

Tähtis küsimus on kuidas kiudisolatsioonmaterjalid käituvad situatsioonis, kus kondenaat ja härmatis tekivad igaaastaselt ja kuidas sellised protsessid mõjutavad materjali omadusi ja vastupidavust materjalis endas.
Talo – 80 koosneb järgmist klassifikaatoritest: 1. konstruktiivelementide klassifikatsioon (RO) Lk. 9 teine pool 2. tööliigi klassif (SCO) 3. kuluartiklite klassif (KL) 4. kulupearühmade klassif (KE)
Tallinna majaks nimetatakse 1920.  1930. aastail Tallinnas ehitatud korterelamu tüüpi (vt. Joonis 1.21), mida iseloomustab keskne kivist trepikoda, samas kui ülejäänud hoone on ehitatud puitkonstruktsioonis.

Tehispinnas on inimtegevuse tulemusena tekkinud või muutunud pinnas: kultuurkiht, heitmed (prügi, tuhk). Looduslikust materjalist koosnevat täitepinnast kirjeldatakse samadel alustel nagu looduslikku pinnast.
Temperatuuril seevastu on otsustav mõju kande- ja tuletõkketarindite vastupidavusele ja selle kaudu ka inimeste päästmisvõimalustele, vara hävingu ulatusele ning tulekustutus- ja päästemeeskonna toimimiseeldustele.
Taladega raudbetoonvahelaed on otstarbekad juba alates 2…3meetrisest sildest – sel juhul kulub betooni ja sarrusterast märksa vähem, kuigi töömahukus on suurem. Talad võivad paikneda plaadist kõrgemal või madalamal.

Tee pikkus on määratud teda moodustavate tööde kestuse summaga. Võrkgraafikul on lähte- ja eesmärgisündmuse vahel rohkem kui üks tee. Kõige pikemat teed võrkgraafikus nimetatakse kriitiliseks teeks.
Tooltoodud on ära üldised põhimõtted nt alla 1 m2 avasid töömahtudest maha ei arvestata (v.a. kallid pinnaarvutused). Kui alusdokumentidele ei võimalda mõõta, prognoositakse mahud, sellele viidatakse.
Tuhaks on põlevkivi tsüklontuhk, mis sisaldab 18-20% lubja , 15-25% tsemendi mineraale ja 15-20% aktiivset kvartsi Lisatakse vesi ja alumiinium pulbrit , valatakse vormidesse, mis lähevad eelaurutusele.

Täiteained - liiv, kruus, killustik Sideained - tsement, vesi, lubi Tihedus Absoluutne tihedus raskebetoon üle 2600 kokkuleppeliselt 600 kg/m3 normaalne 2100- kg/m3. Erinevatel puu 2600 kg/m3 liikidel erinev.
Töö i - j osaline ajavaru r i-j on maksimaalne aeg, mille kapitaliseerimismääraga mis on investeeringu eeldatav võrra võib viivitada töö algusega või mille võrra võib tasumisaja pöördväärtus.
Trümmisüsteem – on süsteemide grupp mis on ette nähtud normaalse eksplotatsiooni käigus laevakeresse koguneva vee eemaldamiseks aga ka avarii korral laeva tungiva vee välja pumpamiseks. Siia alla kuuluvad:

Tankide ümber on võimalikult siledad, et oleks kerge jälgida tankide hermeetilisust ja neid hooldada. Vaheseinad on tavaliselt roostevabast või sööbimiskindlast terasest, kujult lainelised e. gofreeritud.
Tehnovõrgu või - rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes (EhS § 33 lg 8). Ajutise ehitise korral võib kasutusloa taotluse esitada ehitusloa taotleja (EhS §
Teiseks paheks on radiaalsuunalised kuivamispraod, sest puidu kuivamisel annavad välimised kihid kiiremini vee ära ja püüavad tangentsiaalsuunas kahaneda, see aga on sisemise märja puidu tõttu takistatud.

Tihedus 27 - 149kg/m3, λ=0,035-0,040W/mK, survetugevus kuni Rs=0,15 MPa. Tuntuimad tootjad Rockwool ning Paroc AS. Mineraalvillasid kasutatakse seinte, katuste, põrandate, samuti torustiku isoleerimiseks.
Tulekindlaks - , kiirgustihedaks-, happekindaks- jne. betooniks 23. Betoonisegu plastsus ja selle määramine BETOONISEGU OMADUSED Värsket betoonisegu iseloomustavad peamiselt tema plastsus ja paigaldatavus.
Tööprotsessiga – ehitusmasina töötamine, mille üksikoperatsioone tehakse kindlas järjekorras ning mille järjekorda muuta ei saa. (nt kauba transport: laadimine – transport – maha laadimine – tagasi

Talo - 90 koosneb järgmistest klassifikaatoritest: - Konstruktiivelementide klassifikaator (RO) - Tööliigi klassifikaator (SUO) - Kuluartiklite klassifikaator (KL) - Kulupearühmade klassifikaator
Tsemendiveskid on varustatud kottfiltritega (17). Kaks tsemendiveskit on varustatud tsemendijahutajatega (18). Tsemendiveskitest väljunud tsement pumbatakse silodesse (19) 4 tk a´-5000 t ja 6 tk a´-4000 t.
Tööhöövlid - mehhanismid, mis on ettenähtud: muldkeha planeerimiseks, maa-alade planeerimine, teekatendi küüna valmistamine, kraavide kaevamine, pinnasteede hooldus, teede korrashoius talvetingimustes.

Tihedusklass normsurve - Purunemine Purunemine Elastsusmoodul Em ρ tugevus fk sidumata vuugis 1) seotud vuugis 2) = 650 fk kg/m³ N/mm² fxk1 fxk N/mm² N/mm² 2N/mm² 400 1,74 0,26 0,17 1131 500 2,32 0,26 0,3 1508
Tulemustes on väga korralikult välja toodud need tulemused millele algselt hakati otsima vastust. Esmalt on välja toodud küsitluse tulemused, milles kirjeldati elamute nõudlust ventilaatori järgi.
Tiivikratas on kasutusel laevadel, mis peavad sagedasti muutma liikumise ja veojõu suunda, kõige sagedamini eskortpuksiiridel ja puksiiridel-kantijatel. Seade ei ole efektiivne merel lainetuse korral.

Tapeet on   küllaltki   raske,   150–170   gr/   m².  Metalltapeedid on suure valguskindlusega, hõlpsasti puhastatavad ning tulekindlad.  Müüakse enamasti valmispaanidena. 
Tehiskivide nomenklatuur on praegusel ajal väga suur, siiski võiks siin eristada järgmisi kivigruppe: savitelliseid kui ilmselt kõige vanemaid, silikaatkive, tsementkive, väikeplokke mitmesugusest materjalist.
Tigu - täitmine 208-Kuidas liigitatakse ekskavaatorid tööprotsessi iseloomu ja tööorganite arvu alusel? a) ühekopalised; b) mitmekopalised 209-Nimetage ekskavaatorite käiguosade tüübid.

Tihedus 27 - 149kg/m3, λ=0,035- 0,040W/mK, survepinge10% deformatsioonil 50-500kPa. Tuntuimad tootjad Rockwool ning Paroc AS. Kasutatakse seinte, katuste, põrandate, samuti torustiku isoleerimiseks.
Tp1 - kõige tulepüsivam  TP2 - kandvad konstruktsioonid peavad vastu vähemalt 30 minutit  TP3 - kande konstruktsioonidele ei esitata nõudeid Kõigi kolme tüübi keldrid mittepõlevad
Töövõtjal on Lepinguga võetud ülesannete täitmisel õigus kasutada Alltöövõtjana isikuid, kelle koolitus, oskused ja kogemused vastavad osutatava teenuse ulatusele, iseloomule ning keerukusele.

Tugede paigutused on Tuulekoormus Wi = Ri , vastavalt tugevusõpetuse võrdelised põikseina võrdub tala toereaktsiooniga nõuetele. Skeem 8.9 Vahelae paindejäikusega omas pinnas vastava põikseina kohal.
Tüüpprobleem – sinna hoone nurka on väga raske projekteerida mingit mõistlikku varikatust, nii et vesi ei pritsiks emmale-kummale seinale või ei oleks juhitud trepile või keldrisissepääsu ette.
Trimmi - ehk diferendisüsteem on ette nähtud ballastvee sissevõtmiseks ja eemaldamiseks aga ka ümberpaigutamiseks piki laeva vajaliku trimmi saavutamiseks või olemasoleva trimmi muutmiseks.

Tuletöö tegemisel on keelatud: 1) alustada või teha tööd mittekorras aparatuuri või seadmega; 2) kanda tuletöö tegemisel rõivast või kinnast, millel on õli, rasva, bensiini või muu põlevvedeliku
Talo - 90 süsteemil põhineb nt RYL Nt TALO-90 koodist firmakohane kood, näitab konkreetset töö meetodit tsiviilvariandi kõik konstruktsioonid 23 – betoneerimine 1A11 – pumpbetoneer.
Toodete puhul on põhimoodul horisontaalsuunas 2M ja vertikaalsuunas 2M. Moodulmõõt M = 100 mm. Tehnoloogilistest võimalustest tulenevalt valmistame ainult teatud standartsete mõõtmetega tooteid.

Tehiskivid – nende kuumutamisega happekindluse tagamiseks valmistamise eelduseks on, Mahumass: 2200 peab kivis olema puhas et nad oleksid ühe käega kg/m ,3 värvus kvarts või Al – dioksiid.
Tellijal on kohustus Lepingu täitmisel valminud dokumendid või muud tööd vastu võtta ning tasuda kvaliteetselt ja tähtajaliselt tehtud tööde eest Lepinguga kokkulepitud ajal ja ulatuses.
Torupaigaldi on koparaami suhtes jäigalt juhitav hüdrosilindri abil, mis võimaldab kaevesügavust reguleerida ka koparaami ujuvasendi korral, mis kergemates pinnastes tagab suurema kaevetäpsuse.

Tänapäevalgi on just seda tüüpi elamute kohaldamine nüüdisaegseteks elamuteks sageli kõige keerulisem, eriti juhtudel, mil kunagisi väikekortereid pole õnnestunud suuremateks kokku ühendada.
Trawertino - 209 eek/m² 19 348 eek beige 25x35 Plaadisegu 5 kg 48 eek 3 144 eek uninaks naks-1 Vuugisegu 2 kg 39 eek 2 78 eek vetonit Niiskustõke 3l 220 eek 1 220 eek stopper Maksumus 1085 eek
T u - d- ' - r valemist ,/ - kuupsentime€trites (valem2), kus m oo proovikehamass6hus p" grammides, on proovikehamassvedelikusgraaoidesja p" on vedelikuliheous mr kuupsentineetrikohta-

Täispunnseotis – täispunniga servseotis, ühendamine punni ja soonega, jääb vastupidavuselt veidi alla sileservseotistele, samuti suureneb puidu kulu 15% (punni õlgade väljafreesimise arvel.
Tüüakus - ümarmaterjali tüükaosa läbimõõdu laiuse järsk suurenemine, kui tüükalõike läbimõõt ületab vähemalt 1,2-kordselt tüükalõikest 1 m kaugusel mõõdetud läbimõõdu.
Temperatuuri juures on õhk niiskusega küllastunud ja ülejäänud muutub veetilkadeks ehk kondenseerub, aknaklaasile tekib udu. Udu tekib aknale kergemini külma ilmaga, kui sise- ja välisõhu temp.

Telliste kasutamisel on tohutult eeliseid. Näiteks on tellisel ilu ja mitmekesisus, vastupidavus ja väärtuse säilimine, mugavus ja tulekindlus ja kindlasti savitellis – keskkonda säästev toode.
Tahhümeeter on üks peamistest markšeideri (geodeet, kes on spetsialiseerunud mäendusobjektide mõõdistamisele ning omab ka vastavat väljaõpet) ja geodeedi (maamõõtja) tööriistadest.
Tüüpilised punktobjektid on geodeetilised punktid, elektripostid, üksikud puud,tornid, kaevud jne. Punktobjekti kujutamiseks plaanil ühitatakse kasutatava leppemärgi tsenter selle objekti keskpunktiga.

Telginertsimoment on alati positiivne suurus (y2>0) ja ta ühikuks on ppikkusühik neljandas astmes (m4, cm4, mm4). Liitkujundi telginertsimoment võrdub osakujundite telginertsimomentide summaga.
Tuletõkkesektsioonideks – tootmisruumid eraldatakse laoruumidest ning eelnimetatud omakorda muu otstarbega ruumidest (kontoriruumid, Wc – kui neis on töö- ja viibimiskohti enam kui 25 inimesele).
Turbulentne voolamine ehk turbulents ehk turbulentsus on selline vedeliku või gaasi voolamine, kus aineosakesed liiguvad korrapäratult, tekitades sageli keeriseid, kuigi samal ajal liigub kogu aine

Teedeehitusega on märgi maha saanud ka Aleksander Suur, kes oma vallutusretkega jõudis 334 ema Egiptusesse, rajas Aleksandria linna ja asus oma retke ja samas ka teedeehitusega India poole.
Timmitud ehitus on viis kuidas projekteerida/planeerida tootmisviise selliselt, et minimeerida materjalide jääke, aega ja seisakuid, et sellest tulenevalt genereerida suurim võimalik kasum.
Tumeduseni10 - 11 DIN. Kaarleegi kustudes taastub valgusfiltri algtumedus. Valgusfiltri tumedusastmeid on võimalik muuta Tavaliselt on aktiivse valgusfiltri toiteallikaks päikesepatareid.

Tõmbel piir - deformatsioon on ligikaudu 0,00015 kuni 0,0002. 0,3 f cm Eurokoodeks 2 annab ligikaudselt E cm 22 ( GPa). 10 Betooni Poisson’i tegur on ligikaudu 0,2, pragudega betoonil 0.
Trümmisüsteemid on süsteemide grupp, mis on ette nähtud normaalse ekspluatatsiooni käigus laevakeresse koguneva vee eemaldamiseks aga ka avarii korral laeva tungiva vee välja pumpamiseks.
Täitematerjalid on harilikult inertsed – need ei reageeri vee ega sideainega  Täitematerjalidena kasutatkase lihtsaid ja suht odavaid materjale(liiv, killustik, kruus jne) ja need mood.

Teatud maa - alast või takistusest (peamiselt maismaal) • Tunnel – allmaakäik, raud-, maan- või jalgtee, veejuhtme tarvis. Otstarbe järgi eristatakse liiklus- ja hüdrotehnilisi
Tugevusteooriatest on pinnase tugevuse olemuse kirjeldamiseks sobivaim Mohri teooria, mille järgi materjali vastupanu raugeb teatud normaalpinge ja nihkepinge kriitilise kombinatsiooni korral.
Tuulutusvahe on ka olemas, on ta alt kindlalt suletud peale tuulutuse puudumise näha veel üks tüüpiline hoolimatus –lauad naelutatakse liiga otsa lähedalt ning nad lähevad lõhki.

Tard - e. magmakivimid on tekkinud maakoores aset leidnud vulkaanilise tegevuse tulemusena. Olenevalt laava jahtumise kiirusest maakoore sees, peal või purskumisel atmosfääri.
Tasanduskiht - tsementmört M5 30 1,4 Hüdroisolatsioon 0,2 - Jäik mineraalvillplaat tuulutussoontega (50kg/m3) 180 0,035 Jäik mineraalvillplaat (130kg/m3) 35 0,034 SBS rullkate 8 0,17
Termosmeetod on rakendatav massiivsemate konstruktsioonide puhul, mille pinnamoodul ei ole üle 6. m- pinnamoodul, F- konstruktsiooni välispind (m2) ja V- konstruktsiooni ruumala (m3).

Tsiviilehituse korral on võimalik lepingusuhete loomine eskiisprojekti alusel (omanik võtab endale riski ehitusloa saamise osas). Võrreldes peatöövõtu meetodiga on omaniku riskid suuremad.
Tundmatuteks on paindekandevõime (Ne)Rd ja survetsooni kõrgus x (või arvutuskõrgus y = 0,8x). Nende määramiseks kasutame ristlõikes mõjuvate pikijõudude ja momentide tasakaalu-
Tõuseb 3 - 4X. Töödeldud pinnaga klaas –liivapritsiga, -hapetega. Lamineeritud klaas – klaasilehtede ühendamine kile abil, servad peavad olema kaitstud õli ja niiskuse eest.

Tuletõrje veevõtukoht on aastaringselt kasutatav tuletõrjehüdrant või muu rajatis veemahuti, loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu saab auto- või mootorpumpade abil kustutusvett.
Töö i - j täielik ajavaru Ri-j on maksimaalne aeg, mille võrra võib viivitada töö algusega või mille võrra võib pikendada tema kestust ilma kriitilise tee pikendamiseta.
Toimumise ajal on Tellijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad Tellijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel.

Tarbija liitumispunkt on kinnistu piiril ja vaialik peakaitse sättevool on min 3x16 A . Elektrienergia saamiseks tuleb kinnistu omanikul sõlmida võrguühendusleping ja tasuda liitumistasu.
Tekstiiltapeet on väga nõudlik: ei salli liigset niiskust, õhu niiskustaseme kõikumist, puudutamist ja pesta seda ei saa. Tekstiiltapeet on umbes sama vastupidav nagu pabertapeet.
Termotöötlus on väga innovatiivne puidutehnoloogia, mille käigus toimub puidu termiline töötlemine ning tulemuseks on õhuniiskuse kõikumistele hästi vastupidav valmistoodang.

Tolmpõletustehnoloogia on tänapäeval enamlevinumaks tahketel kütustel töötavates elektrijaamades. Tolmpõletuse aluseks on kütuse eelnev jahvatamine ning selle põletamine koldekambris.
Transpordi kaalutlustel on katusesõrestik mõistlik teha kahest monteeritavast osast. Ülemine osa kinnitatakse omavahel sidelappide ja poltidega, alumine osa lehtterasest tõmbeelementidega.
Trepp on võimalik valmis ehitada suhteliselt lihtsate vahenditega ja kuna ta on kompaktsem kui ühemarsiline, siis on seda ka lihtsam kavandada juba olemasolevasse ehitusse.

Tapeedid – pabertapeedid: kuivadesse siseruumidesse, pestavad pabertapeedid, värvitavad pabertapeedid, vinüültapedid (PVC), klaasriidel vinüültapeedid, tekstiiltapeedid
The a - 3 rocket test stand at Stennis Space Center in Mississippi, has up to 16 different structural members connecting at one point, requiring a very slim margin of error.
Täite - ehk aluspahtel on jämedateralisem, pinna esmaseks täitmiseks, katab suuremad pinnavead ja tagab vajaliku sileduse peenpahtli või viimisluspahtli peale kandmiseks.

Talade pikkus on 3,0...6,0m ja talade laius 8,10 või 12cm. Talade vajalik ristlõige, sõltub nende sildest ja sammust, arvestades nii nende tugevust kui ka lubatavat läbipainet.
Tapeedid - pabertapeedid, vinüültapeedid, tekstiiltapeedid 14.8. TAPEEDID Tapeedid on seina viimistlusmaterjalid, mida toodetakse mitmetel alustel: paber, riie, klaaskangas.
Täiteliiv on Männiku liivakarjääri kaevandatava ala pinnakiht (vastavalt geoloogilistele uurimistöödele 1,5 … 2 m), millelt on eelnevalt eemaldatud kännud ja mullakiht.

Tõstukeid on erinevate parameetritega (tõstekõrguse, koorma iseloom, tööpõhimõte jne.). Otstarbe järgi jaotatakse inimeste või kauba tõstmiseks ettenähtud masinateks.
Taldrik on kinnitatud spingli külge, taldriku tõstmisel tekkiv kere ja taldriku vahele pilu rõhk klapi taga alaneb klappi läbiva keskkonna kiiruse alanemise tagajärjel.
Teraskorstnatel on lisaks suurele terasekulule veel kalduvus korrosiooniks, mistõttu neid kasutatakse juhtudel, kui korsten tuleb püstitada kiirelt ja suhteliselt lühemaks ajaks.

Terratsoplaatide suurus on kõige sagedamini 300×300×28mm. Eestis on tehtud bretšaplaate, millede valmistamisel kasutati ära õhemate dolomiitplaatide saagimisel purunenud plaaditükke.
Trimmisüsteem on ette nähtud ballastvee sisse võtmiseks ja eemaldamiseks aga ka ümberpaigutamiseks pikki laeva vajaliku trimmi saavitamiseks või olemasoleva trimmi muutmiseks.
Tsement on peeneksjahvatatud hüdrauliline sideaine, mis seega segamisel hüdratatsioonireaktsioonide tõttu tardub ja kivineb andes kivi, mis säilitaboma tugevuse ka vees.

Tuulduvuse seisukohast on oluline siiski külmatsüklite arv aastas - mitu korda läbib temperatuur 0 oC ja meie kliimaoludes juhtub seda (võrreldes näiteks Saksamaaga) pea poole rohkem.
Tuulekoormus on dünaamiline koormus, mis mõjub otseselt suletud konstruktsioonide välispindadele ja konstruktsiooni välispinnal olevate avade kaudu kaudselt konstruktsioonide
Tihedused 24 - 32kg/m3. On väga hea soojaisolatsiooniomadustega _=0,024W/mK, _=32 kg/m3. On kallim kui mullpolüstüreen, kuid on sobivam kasutada kõrgematel temperatuuridel.

Toores puidus on niiskus yle 25% • Poolkuivas 18- 25% • Õhukuivas 15- 20% • Toakuivas 8- 13% • Niiskus eraldab puurakke üksteisest ja nõrgestab nende vahelist sidet.
Tabelarvutusprogrammide eelis on see, et need võimaldavad igal kasutajal sisestada sinna suhteliselt piiramatul arvul infot ja seda siis seal väga lihtsate vahenditega muuta ja filtreerida.
Tapp - rull on tihendamis võime ammendanud kui rulli tappid ei tungi pinnase kihti rohkem kui 3-5cm -mida õhem on tihendatava pinnase kiht seda paremini see tiheneb

Tugeva tuulega on ahtri kai ligi saamine peaaegu võimatu ja parema pardaga sildudes võib vöör vajuda vastu kaid ja laev võib ümber ankru pöörata vastupidisele kursile.
Tugevuse piir on maksimaalne pinge, mille juures materjal puruneb (D). neile materjalidele kehtestatud standardite kohaselt ja arvestades tingimusi, milles materjal töötab.
Tsemendi eriliigid - valge tsement, räbutsement, hüdrauliste lisanditega tsement, aluminaattsement Valge portlandtsement valmistatakse puhtast kaltsiitkivist ja valgest savist.

Turbiinmootorid – kasut peamiselt suurt töökiirus nõudvate operatsioonidega lihvimispoleerimismasinais. Kolbmootoritest löök- või pöördtoimelise liikumise saamiseks.
Tähtsamad mördilisandid on mörti tihendavad lisandid ning õhupooritekitajad. Tihendavad lisandid on sellised, mis takistavad pooride teket ning seeläbi toovad kaasa tihendusefekti.
Tööjoonised – töötatakse välja peale tehnilise kavandi 1)Tasuvus- ja teostatavusuuringud (ehituse tellija – omanik); 33. Loetle võistupakkumise menetlemise viisid.

Teises peatükis on räägitud boorbetoonist- tema väga headest omadustest ja kasutusalast üle terve maailma. Muidugi ei saa ka minna mööda boorbetooni tootmisprotsessist.
Tug 63 - 63-88MPa) „ Lamineeritud klaas: kahest või enamast klaasitahvlist kokkupandud element, mille tugevuse mää määrabrab (nõrgima) üksiktahvli + tugevus.
Tugevdus on kõige seibi (seina) Joonis põhjustavad ühele efektiivsem külgede suhte Pingejaots poolruumis ja elemendile mõjuvad puhul 1 : 1 ja langeb mitte seinas.

Töömahtude mõõtmise - ja tööde arvestamise reegleid kasutatakse ehitustööde pakkumiskutse dokumentide töömahtude loetelu koostamiseks, tööde hindamiseks ja arvestamiseks.
Tuulutusvahe on tarvilik katusekatte ja aluskihi alla tekkiva kondensniiskuse väljaviimiseks ja kattealuse õhu temperatuuri hoidmiseks välisõhu temperatuuri lähedal.
Tavalisemad mehhanismid on buldooser, ekskavaator ja laadurekskavaator. Pinnase transport toimub kalluritega, ehitusplatsi piires laadurekskavaatoriga. Tagasitäide ja tihendamine.

Toimiv omanikujärelevalve on kasulik mõlemale lepingupoolele • Vaidluste kohtuväliseks lahenduseks on mitmeid võimalusi, muuhulgas ka seni üpris vähetuntud mediatsiooniteenus.
Tootmistingimused on võimaldanud viimasel aastakümnel tõsta toodetava silikaatkivi kvaliteeti ja laiendada oluliselt toodangu nomenklatuuri, sealhulgas ka mõõtmete osas.
Tagavad sbs - materjalide suurepärase elastsuse madalatel temperatuuridel, on UV kaitseks kaetud kiltkivipuistekihiga ning on vastupidavad temperatuuri kõikumistele.

Tempera – emulsioon; vee- ja õliosakeste ühinedes saadud piimjas vedelik, millesse segatakse värvimuldasid, levinud munatempera, mis annab pinnale läikivuse.
Tulemustes on õhulekkepindalad EqLA ja ELA jagatud läbi eramu välispiirete pindalaga ja näitavad keskmist lekkepindala ühe ruutmeetri välispiirde pindala kohta.
Tuulutus on eriti efektiivne, kui üheaegselt saab avada aknad nii tuulepealsel kui tuulealusel küljel. Niisugune tuuletõmme puhastab ruumide õhu eriti kiiresti.

Tüüpiline põrandavalumass on tsemendipõhine jämedateraline (maks 1,2 mm) tasandussegu, mis on mõeldud kallete tegemiseks, pragude ja aukude täitmiseks, põrandate tasandamiseks.
Tehnoloogilised omadused on sellised omadused, millised iseloomustavad selle materjali konkeetset töötlemise või kasutamise võimalusi materjalile iseloomulike omaduste tõttu:
Teistest linoleumidest on ta tunduvalt elastsem ja tema paksus on 2-3 mm. Tavaliselt on reliin ilma aluskihita rullmaterjal, kuid toodetakse ka sooja aluskihiga ja plaatreliini.

Tabel 5 - 3 Kruusa osa määramine liivas Jääk Jääk Proovi 8mm 4mm mass sõelal sõelal Osajää Kruusa [g] [g] [g] k [g] [%] 2000 8,4 0,42 1,87 2000 29 1,45
Talihooldus – libedustõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine.
Tekiehitis - see on peatekist kõrgemal paiknev ehitis, mille laius on võrdne laeva laiusega või mille välisseinad ei ole pardast kaugemal kui 0,04 laeva laiust.

Tellija on kohustatud andma Töövõtjale tööde kvaliteetseks teostamiseks selgelt sõnastatud tööülesande (lähteülesande), mis on Lepingu lahutamatu osa.
Tlv - 52. Tallinna linnavalitsuse määrus number 52 „Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel“ (30.06.2008).
Teljeks on maakera pöörlemistelg;x-telg lähtub z-teljelt ekvaatori tasapinnalt algmeridiaani suunas;y-teljeks on nendega risti olev joon ekvaatori tasandil.

Tps on süsteem, kus kõik inimesed hingavad ühes rütmis ja töötatakse ühiste eesmärkide nimel, kusjuures tähtis on iga isiku heaolu ja väärtused.
Tulekahjutingimustes on suurem), kattekihiga katmisega (sarnaselt metallkosntruktsioonide isoleerimisele) ja spetsiaalsete puidu tulekaitsevärvide ja lakkide kasutamisega.
Töövõtjal on kohustus Tellijat selliste tööde teostamise vajadusest viivitamata informeerima ja mitte alustama nende töödega enne Tellija nõusoleku saamist.

Tapeedid - pabertapeedid, vinüültapeedid, tekstiiltapeedid 15. TAPEEDID – seina viimistlusmaterjalid, mida toodetakse nt paberi, riide v klaaskanga alusel.
Transflex deformatsioonivuuk on mõeldud kasutamiseks kõrgendatud konstruktsioonides, liikuvate vuukide deformatsioonivuugina, kaasa arvatud: - sildadel - rampidel - viaduktidel.
Tulepüsivus on ehitise konstruktsiooni või selle osa võimet säilitada ettenähtud aja jooksul ettenähtud kande ja soojaisolatsioonivõimet ning terviklikkust.

Teemantlihvija on varustatud bensiinimootoriga, lihvimiseks kasutatakse 20 segmendiga lihvkettaid 0 250 mm. Teemantlihvijaga saab teha nii märg- kui kuivlihvimist.
Tõrvavärv – 1/3 tõrva (vee tõrjeks), 1/3 värnitsat (värvi kuivamiseks), 1/3 tärpentiini (vedeldamiseks). Värvivarjundi andmiseks võib lisada pigmenti.
Tööfront on ehitise osa, kus töölistel ja masinatel on võimalik takistuseta töötada, s.t. tehnoloogiliselt eelnenud tööd on tehtud ja tööesi on vaba.

Terastalade kandeelemendiks on terastalad. Koormuse kandmiseks laelt taladele kasutatakse tavaliselt kandvat profiilplekki, peatalade suure sammu korral kasutatakse abitalasid.
Tihedus 60 - 220 kg/m3, soojaerijuhtivus 0,04-0,10 W/m.°C., ekspluatatsioonitemperatuur on kuni +60°C Vahtpolüvinüülkloriid võib olla jäik või elastne.
Tuuletõkkeplaadi puhul on tähtsad tema niiskusjuhtivus, soojatakistus ja mõnevõrra ka niiskusmahtuvus. Tuuletõkkeplaadi soojatakistus mõjutab piiret kahest aspektist.

Tööjaotuse möödapääsmatus - Töö tuleks laiali jaotada individuaalidele ja gruppidele, selleks et tagada suurim efektiivsus ja tähelepanelikkus tööülesannete täitmisel.
Tardkivimid on tekkinud maakoores esinenud silikaatse sulami – magma – diferentseerumisel ja kristalliseerumisel või maapinnale tunginud laava tardumisel.
Tardumise lõpuks on ajavahemik kipsi vettevalamise hetkest kuni momendini, kui nõel ei tungi enam taignasse üle 1 mm. [2] Katsetulemused näidatakse punktis 5. 3.

Tsementkrohv on lühikeses perspektiivis vastupidavam - kuid asjatundjad räägivad, et lubikrohv pidi aastakümnete pärast muutuma kõvemaks kui tsementkrohv.
Tugevusklass – näitab tsemendist, liivast ja veest valmistatud standardse proovikeha keskmist survetugevust peale 28 päevast kivistumist normaaltingimustes.
Tabel 5 - 2 Normaalkonsistentsi määramine Katse Segu koostis Segu laialivalgumine [mm] nr Kipsi kaalutis [g] Vee hulk 1. mõõt Keskmine [m [% kipsi d D

Tehisalused - kui looduslik ehitusalus osutub nõrgaks või kergesti kokkusurutavaks, tuleb seda tugevdada ja selliseid tugevduatud aluseid nim tehisalusteks.
Tropks nimetatakse vahendit mille abil tõstetav last kinnitatakse tõstemasina konksu külge. Tropid valmistatakse 15.4-37 mm läbimõõduga trossidest.
Tselluloosvärvid - sideaineks nitrotselluloos, põhimõtteliselt kasutatav lakina, mis moodustab väga tugeva ja niiskuskindla pinna, liskas veel kiirkuivav toode.

Töömahukus – 0,8 tundi liiga vähe peaks olema 1,5 h. Eelarvetesse kantakse eh. ettevõtte, proj. firma ja omaniku poolt otseses töösuhtes olevad palgad.
Tagakülg on alati reljeefne (kleepuvuse parandamiseks). Keraamiliste plaatidega kaetud sein on veekindel, kergelt pestav ega vaja täiendavat viimistlust.
Tuleohutuskujad on määratud EVS 812-4:2011 tabelis 3 • PVC kattega hallide projekteerimisel võib läheneda probleemile justkui oleks tegemist lahtise laoga.

Terasest v - lagi on tuleohtlik ja seetõttu kasutatakse sellist konstruksiooni põhiliselt tööstusehitistes tehniliste korruste ja platvrmide tegemisel.
Tätematerjaliks on sideainega töötlemata looduslik kruusliiv, purustatud kruus, kruuskillustik, ridakillustik või vana teekate kobestamisel saadud freespuru.
Tep - plaat, kipsplaat) ei taga katmata puitsein piisavat tulepüsivust (EI 30: 1–2-korruselistel elamutel, EI 60: 3−4 korruselistel elamutel).

Tootja ülesandeks on toodet katsetada ja kontrollida selle vastavust EL-i õigusaktidele (vastavushindamismenetlus). Menetluse üheks osaks on riskide hindamine.
Täitematerjalid - Täitematerjale kasutatakse betoonides esmajärjekorras taigna tardumise ja kivistumise protsessidega kaasnevate mahumuutuste vähendamiseks.
Tööjaotus – spetsialiseerumine – delegeerimine: vajadus, probleemid, lahendus Organisatsiooni ülesehitamisel on delegeerimine väga tähtis tegevus.

Tööprintsiip on järgmine: seade paigaldatakse juhtlattidele ning veetakse neid mööda edasi. Sellega tasandatakse ja tihendatakse paigaldatud betoonisegu.
Transpordimasinad on ettenähtud mitmesuguste veoste (kaubad, ehitusmaterjalid, -konstruktsioonid jne) transportimiseks vähemate või suuremate vahemaade taha.
Tööjoonised - Maksumuskontroll Kui projekteerija koostab tööjoonised, tuleb neid võrrelda maksumusplaaniga, et taga ta esitatud piirangute arvestamine.

Taandatuna on selle mõju kokkuvõttes palju väiksem ning kõigi uusehitiste energiasäästust tulenev väiksem CO2 emissioon tasub ära 15-20 aastaga.
Talo - 80 mahuarvutusjuhendis avade ja õõnsuste arvestamise kohta: alla 1m2 suurusi avasid ja alla 0,2 m3 õõnsusi mahtudest maha ei arvestata.
Terviseprobleemidest on enim välja toodud kodus olles põhjendamatu väsimuse tunnet (11%), kuid kõikidel juhtudel on seda peetud pigem harva esinevaks nähuks.

Tsemendi eriliigid - valge tsement, põlevkivitsement, aluminaattsement 39. 1. VALGE PORTLANDTSEMENT – valmistatakse puhtast kaltsiitkivist ja valgest savist.
Töökiirus on 200…300 kuni 1000 m/h. Sobivad keti elastsuse tõttu kive sisaldavates pinnastes. Masinatel väike metallimahukus, kuid madal kasutegur.
Threm 305 - ga ja tüüblitega (weber 394, weber 396). Soojustusmaterjali peale tehakse umbes 5-6 mm paksune kahekihiline armeerimiskiht seguga weber.

Tiheduse järgi - tavaline raskemört ≥1500-2200kg/m³(kvartsliiv) -kerge ehitusmört›1500 kg/m³(perliit ja kerged täitematerjalid) 2.otstarbe järgi:
Toorkips ehk kaltsiumsulfaat, stukk-kipsipulbriks. Teises etapis valatakse stukk- kipsist, veest ja lisaainetest saadud mass kartongpinnaga plaadiks.
Tuletõrjepumbad on dubleeritud ja neile lisaks on olemas avariipump, mis paikneb ülatekil ja võib töötada ka avariielektrigeneraatorilt saadaval toitel.

Tõmme on (veesamba kõrgus tuule sisse löömise oht kõrgematesse atmosfääri mm) Siis kui näiteks to = 15° kaminasse tuulepuhangu kihtidesse.
Tanke on vaja erinevate lastide üheaegseks veoks, laeva parema püstuvuse tagamiseks ja lõpuks kõige tähtsamaks – hoidumaks merereostusest.
Tellijal on õigus nõuda pikivuukide katmist sideaine ja tardkivimist valmistatud fraktsioneerimata täitematerjali puistega( vuukide mannatamine).

Turu eelis - kui ma töötaksin kuskil meditsiiniasuses kus tehakse eutanaasiat ja see oleks seaduslik siis see võiks tõesti anda mulle turu eelise.
Tõenäoline vastupidavusaeg on võrdne kogu ehitise ekspluatatsiooni ajaga, eeldusel, et ruumide suhteline niiskus jääks talvel vahemikku 25...45% ja suvel 30...60%.
Töötamise eeltingimuseks on purustatava materjali ja terase vahelise hõõrdeteguri (hõõrdenurga ja purustite tööpindade vahelise haardenurga) omavaheline seos.

Tüüpilised kasutuskohad on puhaspõrandad. Sünteetilise kiu kogus on praktikas 0,9…2,0 kg/m³. Ainult sünteetilist kiudu ei kasutata kiudbetooni valmistamisel.
Tardumiseldpuks on ajavahemik kipsi vettevalamise hetkestmomendini,kui n6el ei vaju enamtaignasse 1 mm. tile Kipsitaignatardumisajad toodudpunktis 5.3. on
These two - dimensional (2D) drawings were extracted from an engineering three- dimensional (3D) modeling tool; otherwise, they were manually drawn.

Tsemendi jahvatamiseks on kolm separaatoritega (20) varustatud kahekambrilist kuulveskit (16) ų3,0x14 m. Kõik materjalid antakse veskisse üle kaaldosaatorite.
Tulekindel on kokkuleppeline mõiste – selle all peetakse silmas tarindi vastupidavust leegi mõjule vähemalt 90 minuti jooksul ehk tulepüsivust.
Tööorgan – masin sooritab põhilise tööoperatsiooni jõuallikalt saadava energia arvelt ning veojõudu kasut vaid ettenihkeliikumise saamiseks.

Tsirkulatsioonikontuuriks ehk paneeliks, paneelide arv igal koldeseinal (1 ..5) ning neid toitvate laskuvtorude ristlõige määratakse kindlaks ringlusarvutusega.
Tööorganiks on neil: a) hark, tükklastide tõstmiseks b) kopp puistelastide jaoks c) tööplatvorm või häll materjalide ja tööliste tõstmiseks.
Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt lisainformatsiooni ning täiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

Tankid on varustatud õhutustoruga ja ka vedeliku taseme mõõtmiseks vajaliku peilimistoruga, mille ülaots on tavaliselt suletud vintkorgiga.
Tootjatelt on tulnud uudse kujundusega liistparketid, mida turustatakse liimitud võrkmaterjalil ja ka parkett ise kinnitatakse põrandale liimiga.
Tugevusomadused - pinnakõvadus, tugevus, kuluvus teised omadused- veeimavus, pehmenemiskoefitsent Ilmastiku ja keskkonnamõju looduskivide püsivusele:

Tulesektsioon on osa, millest tule levik väljapoole on tuletõkketarindite või muude tõhusate vahendite abil ettemääratud aja jooksul takistatud.
Tellis on juba müürimisel kuiv ja hariliku ploki tehnoloogilist järelniiskust ei ole vaja kuude ega isegi aastate jooksul välja kuivatada.
Tsemenditehas on tänaseks töötanud enem vähem pidevalt 145 aastat ja selle aja jooksul päris märgatava osa tsemenditolmu atmosfääri paisanud.

Täis betoneerida on vaja projekteerimisel ja 4…5 kivirea tagant ainult armatuurvardaga püstitamisel on üks oluline soliidkividest müüris, õõned.
Talad on kas tavalisest raudbetoonist või pingebetoonist. Talad on varustatud tariraudadega, millede abil nad keevitatakse sammaste külge.
Teisaldavas seguris - mustsegude valmistamisel pikema ajalise hoidmiseks jahutatakse laos ringi laadimisel -30C. Soovitatav ladustamis kõrgus on kuni 2m.

Tihe asfaltbetoon - sobib katete ehitamiseks seotud ja sidumata alustele teedel, tänavatel jm. (poori vähe). Sideaine: sitke või pehme naftabituumen.
Tingitud muutused on väiksemad.Välisvoodri paigaldusel peab kasutatava puitmaterjali niiskussisaldus olema alla 20%, kuna kuivades tõmbub puit kokku.
Tuletõrje - ja päästeasutusega, eraldiseisvate, soovitatavalt ilma tulekoldeta hoonete rajamisel, kui see ei suurenda tuleohtu ümbruskonnale.

Töövõtja on kohustatud kindlustama omal kulul Lepingu objektiks oleva töö ehituse koguriskikindlustusega (CAR) Lepingu maksumusele vastavalt.
Töövõtjal on õigus teha viiteid osutatud teenusele, kasutades seda enda tutvustamiseks ja reklaamiks, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
Tehnoloogilisest seisukohast on keevitatavus metalli allumine konkreetsele keevitusviisile ja -režiimile ja võime moodustada keevisliidet nõutavate omadustega.

Terbium on kunagi leitud looduses vaba osa, kuid see sisaldub palju mineraale, sealhulgas cerite, Gadoliniit, Monazite, xenotime ja euxenite.
Toetamine kivi - ja plokkmüüritisele VLK peab toetama müüritisele vähemalt 60 mm või astuma müüritise välisküljelt tagasi vähemalt 30 mm.
Traditsioonliseks on joongraafik : sel graafikul on horisontaalselt nädalateks jaotatud ajaskaala ja vertikaalselt projekti kuuluvate tööde loetelu.

Tõmbevaiade puhul on võimalikud kaks purunemisskeemi: - vaia väljatõmbamine pinnasest; - vaiade ja nendevahelise pinnase kui ühtse ploki kerkimine.
Tõstekonksudel lukud on töökorras. Troppimislintide kontroll tehakse kord nädalas, troppi kanga defekti ilmnemisel alaliselt keelduda selle kasutamist.
Teistes asulates - põhi- ja jaotustänavad • mitmerajaline tee – tee, kus korraga samas suunas või vastassuundades mahub sõitma vähemalt kaks

Tellis - ja suurpaneelelamute uuringutes oli samuti kõige levinum sanitaarremondi sageduse intervall 5-10 aastat (vastavalt 39 % ja 53 %).
Trepi - ja purskkaevuseintega ühtseks ehitusfrondiks liidetud hoonekolmik vastab põhijoontes Itaalia villade ehitus- ja kujunustavadele.
Tugikihiks on tsellulooskiudpapp, millel sageli lisatakse peenestatud kaltskiudu. Tugikiht peab olema hea imavusega, küllalt tugev ja painduv.

Tööandja on kohustatud korraldama töötajale tööohutus- ja tervishoiualase juhendamise või väljaõppe, vastavalt töökohale ja ametile.
Tabel 5 - 5 Materjali absoluutne tihedus poorsuse leidmiseks Graniit 2680 kg /m3 Silikaattellis 2650 3 kg /m Keraamiline tellis 2655 kg /m3
Tardumiseks on see periood, mille jooksul veega segamisest alates tsemendi taigen küll säilitab oma vormi,kuid ei võta vastu välist jõudu.

Teisaldatavad lükand - JA VOLDIKVAHESEINAD ........................................................ 82 50. AKNADELE ESITATAVAD PÕHINÕUDED JA LIIGITUS.
Teisaldatavad purustus - sorteermasinad rennsöötur suunab nad liitliikumisega lõugpurustisse 2. Linttransportöör 3 viib peenestatud materjali eemale.
Toruteras - torud, pillersid, reelingud jne. Ümarteras, ümmargune latt - väikesed pillersid, reelingud jne. Poolümar teras, segmentteras.

Traditsiooniline lähenemine - staadiumi korral, kus objekti projekteerimisel ollakse esialgsel tasandil seondub projekti maksumus funktsionaalsete aspektidega.
Tuletõkke - ja ventilatsiooniisolatsioonid on mõeldud eraldava vaheseina tuletõkkeks ning ventilatsioonikanalite ja korstnate tuletõkkeks.
Tabel 4 - 1 Puidu niiskus sisaldus, tihedus antud niiskusel, tihedus 12% niiskusel, survetugevus, survetugevus niiskusel 12%, aastarõngad

Tavakatused – kattepinna kalle ≥1:40. Tava lamekatuste all peame silmas, et meil pole tegemist pööratud katuse ega käidava katusega.
Tingkütus on kütus kütteväärtusega 8.12 kWh/kg. Tingkütust kasutatakse erineva kütteväärtusega kütuste omavaheliseks võrdlemiseks.
Toetuspinda nimetatakse tallaks, seda moodustavat konstruktsiooni aga taldmikuks. Maapinnast väljaulatuvat vundamendiosa nimetatakse sokliks.

Tõmbetugevus – tõmbele kontrollitakse suuri deformatsioone omavaid materjale (metallid). Proovikeha on vardakujuline ja ta rebitakse puruks.
Tavalisest klaasist on lamineeritud klaasi purunemise korral vigastuste oht märgatavalt väiksem, sest vigastatud klaas jääb tervikuna raamidesse.
Terviseriskid - Hoonetega seotud terviseprobleemid avaldavad mitmel moel:haöb enesetunne, astma,allergia,sügelus,peavalu ja üldine väsimus.

Tuntud alumiiniumisulam on duralumiinium: vaske 2,2...5,8%, magneesiumi 0,2...2,7% ja mangaani 0,2...1%. Duralumiinium kuulub vananevate metallide hulka.
Tähtsamad liistmaterjalid on põrandaliistud, tihendusliistud, trepiastmete servad, kaabli kanalid jne. Võib toota igat värvi ja ei vaja lisaviimistlust.
Tõrvaslaik - tugevasti vaiguga läbiimbunud tüve osa. Saenaterjalides vaigustunud kohad tumedamad ja õhukestes materjalides läbipaistvad.

Tadelakti on võimalik toonida kuni 10% pigmendi lisamisega (kaalu järgi). Näiteks 12 kg Tadelakti võib toonida kuni 1200 g pigmendiga.
Taldmike vahe on alla 2m või seinte vahe vahekaugus <3m, siis kaevatakse taldmike või seinte vaheline ala taldmike rajamissügavuseni lahti.
Talitee on üle külmunud maa või veekogu rajatav tee, mis on ette nähtud mandru ja saarte või mandri eri kohtade vahel liiklemiseks.

Tarbimise kulutused on majapidamiste Säästmine on puhastulu, poolne tarbekaupade ja teenuste millest on maha arvestatud ostmine mingi aja jooksul.
Teelõik b – C pikkus 150 m kogutakistus 3 + 2 = 5% pinna struktuuri klass 0.0 haardetegur 0,8 kurvi raadius 30 m 0,47 min (Lisa 2 Diagr.
Tellijale on sellise lepingu sõlmimisest vähe abi ka tulevaste lepingute sõlmimistel, sest puuduvad andmed tegelikest ressursikuludest.

Tellisseinad on võrdlemisi kergesti puhastatavad, happevihmade suhtes on põletatud tellis vastupidavam kui silikaat-, pae- või betoonkivi.
This as - built model will probably prove very valuable in the future for major maintenance operations and facility management purposes.
Tänasel päeval on suur värvide, praimeride, emailide ja muude materjalide valik ja õige valik tagab edukat metalli korosioonivastast kaitset.

Tööprojekt – TÄPSUSTAB PÕHIPROJEKTI LAHENDUSI, SÕLMEDE LAHENDUSED, PAIGALDUSJOONISED, VALITAKSE KONKREETSE FIRMA MATERJALID JA TOOTED.
Teedeehitusmasinaid - teedeehitusel on laialt kasutusel eelnevalt vaadeldud buldooserid, ekskavaatorid ja erinevad veokid - kallurid ja madelautod.
Tellija on lepingu objektiks oleva töö tegemise ajaks andnud ehitusplatsi töövõtja kasutusse ning selle eest vastutab töövõtja.

Tellistest koldel on hea soojussalvestamine ja ühtlane "soojajagamine", mis on tingitud peale materjali omaduste ka konstruktsiooni kogumassist.
Terastiku ehk granulomeetrilist koostist , mis võimaldab saada maksimaalne pakketihedusega betooni karkassi ja vähendada tsemendi kulu.
Tingituna on liittalad monoliitsetest nõrgemad ja vähem jäigad Tala maksimaalne pikkus on piiratud standardse puitmaterjali pikkusega.

Tootja kohuseks on koostada ja allkirjastada EÜ vastavusdeklaratsioon, mis tõendab, et toode vastab nõuetele ja on turule laskmiseks valmis.
Tsement on suhteliselt veekindel, eriti sulfaattsement, mida kasutatakse vesiehitistes, sest ta sisaldab vähe vees lahustuvaid aineid.
Tulekindlus on materjali võime taluda väga kõrgeid temperatuure pika aja kestel ilma sulamise pragunemise ja tugevuse tunduva kaotuseta.

Tänavaseinu on hakatud nimetama slobodaa-tüüpi hoonestuseks (nn. vene küla või vene 21 agul), sest tänavapilt meenutas vene ridaküla.
Tellija on kohustatud Lepingu objektiks oleva töö üle vaatama ja valmis töö tulemi vastu võtma üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
Temperatuurideformatsioonid – paisumine soojenemisel ja kahanemine jahtumisel – on vältimatud kõigi jäikade anorgaaniliste ehitusmaterjalide puhul.

Terasel on oluline erinevus: terast on võimalik plastselt deformeerida, kuid malmil jääkdeformatsioone ei esine, kuna malm puruneb.
Tig - keevituse skeem nimetatakse seadet , mille abil põlevgaas või selle aurud segatakse hapnikuga ja tekitatakse keevitusleek.
Tross - plokk sidestusega ekskavaatoritele, mille noole külge kinnitatakse rammipuki juhtmast, mis on varustatud langeva raskusega.

Tselluloosikiududest plaate on ohutu kasutada ja see ei vaja spetsiaalseid ettevaatusabinõusid. Paigaldatud tselluloosmaterjal on ohutu ega eralda gaase.
Tsement - ja silikaatkivid vähenevad (mahukahanemine). Peale põletusahjust tulekut savikivid imevad endasse atmosfääri niiskust ja
Tööjaotuse põhiidee on lihtne. Töö jaotamise teel saab ettevõtte kogu ülesannetekogumi jagada jõukohasteks • üksik • koondülesanneteks.

Trumli välispind on kummist, mis parendab abrasiivlindi püsivust, koormuse ühtlasemat jagunemist, leevendab lööke, vähendab vibratsiooni.
Tsement - puitplaate kasutatakse palju soojades piirkondades nagu Aasia ning Austraalia, kus neist tehakse välisseinu ning katuseid.
Tuldtõkestavaks nimetatakse materjali, mis ettenähtud aja möödudes, näit 60 minutit, tulele vastu peab ja ei lase leeke ega suitsu läbi.

Tuletõrje pumbad on tubleeritud ja nendele lisaks on olemas alati avariipump, mis paikneb ülemisel tekil ja saab toidet avarii generaatorilt.
Tegevusalane – tähendab töödekompleksi jaotamist osadeks, lähtudes kitsamate eripäraste tegevusvaldkondade kujundamise vajadusest.
Termosmeetod – komponentide eelsoojendus(raketis, armatuur), raketise soojustamine (soojusisolatsioonimatid), betoonisegu eelsoojendus.

Talal on ava piirkonnas alumisel (surutud) vööl kaks külg- ja väändejäika tuge (tugedel), seega tala kiivepikkus L = 17,0 m
Tapeet on küllaltki raske, 150–170 gr/ m². Metalltapeedid on suure valguskindlusega, hõlpsasti puhastatavad ning tulekindlad.
Tasapindset klaasi on võimalik töödelda ja viimistleda mitmel viisil, näiteks servade lihvimine, avade puurimine, sisse- ja väljalõiked.

Trassi plaan - teetrassi horisontaalprojektsiooni graafiline kujutis, kuhu on kantud teeäärne situatsioon, sirgeid ja kõverikke isle.
Tross - plokkjuhtimissüsteemiga mittepööratava hõlmaga buldoosereid kasutatakse rasketel maaparandus- ja teedeehitustöödel.
Tsemenditehases on tooraineteks kohalik lubjakivi&savi.Toodetakse kuiva- v.märja menetluse järgi.Tsemendi tootmine skeem>tooraine kaevan.

Töötavaks süsteemiks on lattraudadest silmus ümber posti, püstrauda on vaja üleminekujätku tegemiseks ja põikraudade asendi fikseerimiseks.
Teelõik a – B pikkus 500 m kogutakistus 4 + 2 = 6% (s.o. kaldetakistus + veeretakistus) pinna struktuuri klass 0.0 haardetegur 0,9
Teisaldatavad lükand - ja voldikvaheseinad 2. Seni vaadeldud vaheseinad olid kõik kohtpaiksed -st. neid ekspluatatsiooni käigus ei liigutata.

Tihenduskrohvid ehk isolatsiooonikrohvid on tsemendi baasil veetihed krohvid mida kasutatakse pinnaseniiskuse ja mittesurvelise vee puhul.
Turbosüsteem - seadmele võetakse vajalik põlemisõhk väljast ja juhitakse gaasid välja seadme juurde kuuluva koaksiaallõõri kaudu
Tööjaotus - ettevõtte eesmärkidest tulenevate tegevuste ja toimingute jaotamine neid täitvate üksikisikute ja rühmituste vahel.

Tegemist tasand - või ruumiülesandega, mitte varrassüsteemiga. Mudelkatsete tegemine teoreetiliste seoste kontrollimiseks on keerukas.
Temperatuuripaisumise vabadus – klaase ei või jäigalt kinnitada karkassi külge • Sisemiste aknatihendite aurupidavus olgu suurem kui välimistel
Tingituna ülerõhust on gaaside maht väike ja gaaside kiirus kihis jääb alla 1 m/s, mis tagab küttepinna torude tagasihoidlikuma kulumise.

Toote mõõde on võetud tabelist 1 (tudengi koodi viimane number) Toote pikkus on võetud tabelist 2 (tudengi koodi eelviimane number)
Tsement - lubimört(segamört) - Tsementmördile suurema plastilisuse ja töödeldavuse andmiseks lisatakse sellele lubjatainast.
Tööriistal on sisseehitatud löögimehhanism ning seda saab lülitada tavaliselt puurimiselt (spiraalpuurimiselt) löökpuurimisele.

Tasasus - siledad, kuid mitte libedad kulumiskindlus löögikindlus tugevus, mitte läbipainduvad tolmukindlus ekspluatatsioonis
Telliseid on põletatud madalamal temperatuuril ja pole toimunud paakumist, sellest ka osade telliste suurem poorsus ja veeimavus.
Tornkraanad on põhilised kraanad, mida kasutatakse nii tsiviil- kui ka tööstushoonete, samuti teiste kõrgete objektide ehitusel.

Trümmi - Kuivendussüsteem süsteemid Vee-eemaldus- ehk päästesüsteem Tühjendussüsteemid Naftaseguste trümmivete süsteem
Tubade standardkõrguseks on 2,5 meetrit, mis tähendab, et mustrisammuta tapeedi ühest rullist piisab kahe meetri pikkuse seinalõigu katmiseks.
Tapeet on valmistatud vanapaberist ning selle värvimiseks kasutatakse linaseemneõlist ja maisitärklisest valmistatud tinti.

Tasakaaluniiskus – materjali niiskus, mis vastab ümbritseva keskkonna suhtelisele õhuniiskusele. Esitatakse sorptsioonigraafikutena.
Tellised on saadaval samuti paljudes põnevates toonides ning meenutavad käsitsivormitud tellist, mis loob väärika välimuse.
Tõmbetugevus - materjalid mis enne purunemist deformeeruvad kõvasti ( nt. teras). kAtse tehakse nii, et rebitakse proovikeha katki.

Töö täitja – tööliseriala, et valida eriala järgi staadiumis. Esimene staadium – tehniline kavand – töötatakse puhtaks.
Taanded on lubatud piirides (tabel 5.4), kusjuures taanete või uurete sügavuseks on arvestatud nende ehitamisaegne sügavus.
Tellijale on seda vaja oma rahaasjade korraldamiseks sõltumata sellest, kas ta lähtub kasumist või ehitab riiklikus sektoris.

Topeltkarkass on kahe eraldi, omavahel kinnitamata, üla- ja alavööga karkassikonstruktsioon, mille külge kinnituvad kipsplaadid.
Tugevdatud lülil on tugi või kontraforss, seda kindlasti juhul, kui ketilüli kaliiber (ristlõike läbimõõt mm) on 15 mm ja rohkem.
Tuuma temperatuur on ligikaudu 1000ºC. Töötsoon (keskmine tsoon) järgneb tuumale ja eristub sellest selgesti tumeda värvuse tõttu.

Tööandja on kohustatud märgistama asjakohaste ohutusmärkidega töökoha need ohualad, kus tuleb kasutada isikukaitsevahendit.
Tüpiseerimine on hoonete ja nende konstruktsioonide tüüplahenduste väljatöötamine ja valik korduvaks kasutamiseks massehituses.
Termoplastsed – saab korduvalt ümber vormida 2. Termoaktiivsed – temperatuuri mõjul omadused muutuvad;  ühekordsed.

Toote ce - märgis annab meile teada, et antud toode vastab antud toodete ja kõigi teiste asjakohaste direktiivide nõuetele.
Tuleb tule - ja plahvatusohu vältimiseks rakendada erilisi kaitseabinõusid (ventilatsioon, lahtise tule kasutamise keeld jms).
Turvas on taimejäänuste mitte täielikul lagunemisel liigniiskuse ja hapnikuvaeguse tingimustes tekkinud orgaaniline sete.

Tagatiseks on enamasti töötasu kinnipidamine etteantud suuruses, kuni garantiiaja lõpuni või panga garantiikirja esitamine.
Tangentsiaal - ja radiaalsuunaliste deformatsioonide suhe on ligikaudu 2:1, millest tingituna saetud materjal kuivamisel kaardub.
Tapeetidele on märgitud tärnid või kolmnurgakesed, mille järgi tuleb valida tapeedile sama arvu tärnide/kolmnurkadega liim.

Tardumine füüsikalis – keemiline protsesside faas, kus sideaine taigen kaotab plastsust, omamata seejuures nimetamisväärset tugevust.
Teralisus 80 - 1200, enamiku viimistluste jaoks sobib 400. Klaaspaber on suhteliselt pehme ja klaasosakesed kuluvad kiirelt maha.
Tselluvilla puhul on tegemist lahustite jääkide emissioonidega, teatavasti eraldatakse kiud paberijääkidest suures lahusti hulgas.

Tuuletõkkeplaadiks on soovitatav kasutada mineraalvillast tuuletõkkeplaati, kuna see on suurema soojustakistuse ja veeaurujuhtivusega.
Töömahtude arvutus – üksikute ehitustööde ja konstruktiivsete elementide koguste arvutus (enamasti seotud detaileelarvestamisega).
Tüübelühendus – töötab nihkele, jäik ühendus, Tüübleid kasutatakse nihkejõudude ülekandmiseks ühelt elemendilt teisele.

Taoline hinnakujundusmehhanism on soovitatav avarii- ja remonditööde puhul, kus töö math ja töö keerukus ei ole enne töö alustamist selge.
Toariu - yl*^^a\ i^ (d&t autx-pct^*rrrt. (4;clvrl_ 4,.tr"A( ,l*^ \ul- ,^rtlp',^^^^'*u*ua^u W ^l'a* uop Aol*luu*,Lt-; furt.
Toimingud on seotud ja peavad saama lahenduse ehitusplatsi plaanil üheaegselt). 2)ehituskestuse määramine suhtelises ajas.

Tross - plokkjuhtimisega b. Hüdrauliliselt juhitavad 3. Hõlma kinnitusviisi alusel a. Pööratavad b. mittepööratavad
Tänapäevased tapeedid on kaetud polümeeri emulsiooniga, tapeedi muster võib olla trükitud mullpolümeeriga, mis muudab ta reljeefseks.
Töövõtja on huvitatud kallite materjalide ja tehnoloogiate kasutamisest, mida on aga võimalik lepingutingimustega vältida.

Tihendus - ribaga sisemises sulundis; 3) välissulund reeglina ilma tihendita, kuid võib olla projektikohaselt paigaldatud
Tualettruumis on arvestatud, et oleks võimalik sooritada ratastooliga täispööre, mis vastab tema pöörderaadiusele – 1400
Täiteained - liiv, saepuru, räbud, bimms • Armeering- papp, puuvill, takk, alumiiniumvõrk, et vähendada toodete haprust.

Talukivisi on kahe erineva kõrgusega 60 ja 40. Talukivi 60 mõõdud on 200x100x60. Pakendis on 11,5m2 ja kaalub 1,47 tonni.
Tehisvaigud ehk kõrgmolekulaarsed vaigud- on puhas keemia, väga mürgised, reaktsioonis eraldub alati mingi gaas või aine.
Turbiinlaevad – peajõuseadmeks on auruturbiin, mis annab oma jõu otseselt (läbi vastavate reduktorite) laeva käituritele;

Töövõtja on kohustatud kõik omanikujärelvalve nõuded täitma, mis puudutavad töövõtja plaanist mitte kinni pidamist.
Tehispinnas on inimtegevuse tulemusena tekkinud või muutunud pinnas: kultuurikiht, heitmed (prügi, tuhk), aherainekogumid.
Tellis - ja suurpaneelelamutel, kus õhulekkearv oli puitkorterelamutest ligi poole väiksem, oli akende vahetuse mõju

Tsementkivi ise on samuti ebaühtlase struk- tuuriga, koosnedes elastsest kristallvõrest ja seda täitvast viskoossest geelist.
Tüüpehituse puhul on tegemist ehitusega, kus aja ja raha kokkuhoiu eesmärgil kasutatakse standardseid detaile ja konstruktsioone.
Tellija konsultandid on võimelised ka edaspidi korraldama ehitustegevust, kuna neil peaksid olema pikemaajalised tööalased huvid.

Teraspulga venitamisel on selle deformatsioon algul proportsionaalne jõu suurenemisele,siis tekib jõudu suurendamata järsk venivus.
Tootja soovitusele - ei tohi sõita liiga kiiresti võib tekida ''pesulaud'' -kui segu temp alla 100C siis vibrot kasutada ei tohi
Tts2 kasvamine on proportsionaalne mõjumisaja logaritmiga, moodustub alguses kiiresti ning mõjumisaja pikenedes aeglasemalt.

Tuulutatavas katuslaes on soojustuskihi ja katusekatte vahel tuulutusruum, mille kaudu eemaldatakse katusekatte alla sattunud niiskus.
Tõmmatud toodetest - traat(läbimõõt alla 5mm),terasest,vasest,alum.st -peenemad ümarterased, -peenemad torud(teras,vask,alum.)
Töö kirjeldused - Esimesel päeval tutvustati mulle firma töötajaid ja objekti et saaks koos teistega töötegemist alustada.

Talo – 80 koosneb 2-st paralleelsest infoelutusviisist Süsteemi põhikarkassi 3 esimese klassifikatsiooni näol.
Tjh – sündmuse j hiliseim toimumise aeg, Tiv – sündmuse i varaseim toimumise aeg, ti-j – töö i-j kestus.
Töölavad on sobivad enamikel sisetöödel: • Töölava peab paigaldama horisontaalselt, vertikaalselt ja stabiilselt.

Tükitasu – aluseks on kindel rahasumma, mille tööline saab eduka tööülesande täitmise eest ajakulu arvestamata.
Tasandussegude survetugevus on tavaliselt umbes 20 Mpa. Kui aga põrand värvitakse või kaetakse epoksiidmassiga, siis sellest ei piisa.
Tehniline lihv on kindlasti vajalik klaaside karastamisel;  masinlihv - poleerlihvitakse klaaside-peeglite sirged servad.

Termotöödeldud puitu nimetatakse ka ökopuiduks, kuna ta asendab osaliselt immutatud puitu, mis sisaldab keskkonnaohtlikke aineid.
Torni torukonstruktsioonil on eeliseid sõrestikkonstruktsiooni ees. Toru on väiksema massiga ja paremate aerodünaamiliste omadustega.
Transpordiprotsess - on reeglina abiprotsess, kus materjal, konstruktsioon vms, teisaldatakse vahelattu või lõplikku asukohta.

Tuulutatavad katuslaed – soojustuse ja katusekatte vahel tuulutusruum, mille kaudu eemaldatakse katusekatte alla sattunud niiskus.
Talvistel töödel on see kasulik, kuid suvel võib olla kahjulik, kuna kõrges temperatuuris aluminaattsemendi tugevus langeb.
Tard EHK MAGMAKIVIMID Massiivsed (süvakivimid ja purskekivimid Purdsed (sõmerad ja tsementeerunud) SETTEKIVIMID

Tavalised tellised - Need tellised on oma tekstuuri poolest tavalised ning neid kasutatakse kohtades, kus nad ei ole nähtavad.
Teisaldatavaid purustus - sorteermasinaid on otstarbekas kasutada väikese tagavaraga maardlates või tööde väikese, mahu korral.
Tood ehitusplatsil — kandekonstruktsioon: ühendatud detailidest iseseisev ehitise osa, millel on vajalik tugevus ja jäikus.

Tuhaks on põlevkivi tsüklontuhk, mis sisaldab 18-20% lubja, 15-25% tsemendi mineraal ja 15-20% aktiivset kvartsi.
Töötlemise abil on võimalik saavutada ka eriomadusi - kaitse külma ja kuuma eest, müra summutamine, turvalisus ja ohutus.
Töövõtja risk on torud ja seadmed haardealade kaupa järgides montaažitööde hüdroisolatsioon; 10)pinnase tagasitäide.

Tehnohooldustööd on enamasti aga regulaarselt läbiviidavad (tehnoooldus)tööd, mida tehakse (üldjuhul) kindla aja tagant.
Teraskestade puhul on töötavaks elemendiks rangid, mille samm on fikseeritud. Teraskest kaetakse tsementsegust kaitsekihiga.
Torustikku lekked – torustiku lekked, eriti siis, kui neid ei avastata ja nad on pikaajalised, on majaseente tekkeoht suur.

Täidetud põlev - või mürkainega, või on mittepõleva vedeliku, gaasi, auru või õhu rõhu all või mis on pingestatud.
Taimeõlisid on kasutusel nii iseseisvate viimistlusmaterjalidena kui ka modifikaatoritena erinevate vaikude koostises.
Talo - 80 mullatööde osas: Mulla- ja lõhketööd liigendatakse kaevesügavuse ja kaeve põhjapindala alusel.

Tehislikeks alusteks nimetatakse tugevdatud looduslikke aluseid mis töötlemata on liiga nõrgad või kergesti kokkusurutavad.
Tellised on tuntud kauakestva materjalina, seda näitavad ka Rooma veejuhtmed ja tellistest ehitatud Gooti kirikud.
Terrasse on võimalik rajada erinevate kuju, suuruste ja tasapindadega, vastavalt oma fantaasiale ja võimalustele.

Toote õhuvahetus on kuni 85 l/s, müratase 30 dB(A). Reguleerida saab seadet köögikubult või eraldi kiirusregulaatorilt.
The corrosion - protected cones can be re-used – only the tie rods and threaded anchor plates remain in the concrete.
Trapi tihendamiseks on Kiiltol spetsiaalsed Trapitugevdustükid, mis paigaldatakse märjale mastiksile ja hõõrutakse kinni.

Tähtaja lühendamine ON ÜLDJUHUL EHITUSTEHNOLOOGILISE LAHENDUSE MUUTMINE AGA SAGELI PIISAB KA EHITUSKORRLDUSLIKEST OTSUSTEST:
Töö tegemiseks on planeeritud 4 töölist. Terve hoone vundamendid on jaotatus viieks haardealaks: 1. valu kuni 2. valu.
Töötajate tööaeg on 7.00-18.00 , lõuna on 12.00-13.00. Töötajad alluvad juhatajale, kes kordineerib tööd ettevõttes.

Talad on kas tavalisest raudbetoonist või pingebetoonist. Raudbetoontalade ristlõige võib olla mitmesugune.
Teisel korrusel on põhjustanud ulatusliku veejooksu vahelae sisse ning tekitanud soodsad tingimused majavammi arenguks.
Teiste sõnadega – hüdroisolatsioon peab vastama veeläbilaskvuse, veekindluse, auruläbilaskvuse ja kestvuse astmele.

Tsement - savimört. Tsement annab neile mörtidele hea tugevuse ja lubi või savi hea plastsuse ja veehoidvuse.
Tulekindel klaas - klaas, mis on ett nähtud tule eest kaitseks ja püsivaks, valuklaas ja lihvitud ja armeeritud klaasi.
Tõstekõr - gus, m Suurim 32(42) . -- 32 (43) -- 32(42) 26,4(36,4 20,8(30, (H1) ) 8) maks 33 33 - 22 - - - ulatuse

Temperatuurivuugid - temperatuurist tingitud materjali paisumised ja kahanemised viivad hoone tarindi pragude tekkimiseni.
Tuuletõkke ülesanne on takistada tuulest ja temperatuuride erinevusest tingitud välisõhu liikumine soojustusse ja tagasi.
Täitja – tööliseriala, et valida eriala järgi võimalik täitjate arv ja otsida tööviljakuse normatiiv.

Tõsteraadius suureneb - TÕSTEKÕRGUS JA TÕSTEVÕIME VÄHENEB TÕSTEKÕRGUS SUURENEB VÄHENEB TÕSTERAADIUS JA TÕSTEVÕIME
Talv 2008 - 2009 on keskmisest 1-2 kraadi võrra soojem ja suvi 2009 keskmisega ligilähedaste temperatuuridega.
Tardkivimid on   tekkinud   sõmeratest   lademetest   aja   jooksul   nende  kokkukleepumise tagajärjel.

Tavaliselt 550 – 600 mm. Terastoru ökonomaiser valmistatakse süsinikterasest torudest välisläbimõõduga 28 –
Toodeteks on ehituslikud ja tehnilised isoleermaterjalid, laevaisolatsioonid, ehituselemendid ja akustikatooted.
Transflex deformatsioonivuuk on lihtsasti paigaldatav ja ekspluateeritav, hinna kokkuhoidu võimaldav deformatsioonivuugi süsteem.

Tre - 02-30 3,0 m3 12,0 36 2 152,10 3 120,00 124 752,30 973,1 5 438,10 00 9 1431 Monoliitsest R/B trepid 3
Tsementmört - koosneb tsemendist, liivast ja veest ja on hea tugevusega, kuid plastus ning veehoidvus on tal halb.
Tangensiaalsuunas 5 - 10% ja puu pikkuses 0,1- 0,3%. • Ebaühtlase kuivamise tõttu võib puit kõverduda ja praguneda.

Termistor - tüüpi temperatuurianduriga ja tulemused salvestati HOBO andmesalvestiga (vt. Joonis 3.1 paremal).
Testimine – oluline on soetada jalanõud, mida on testitud, et olla kaitseomadustes ja vastupidavuses kindel.
Transpordi arengukava – lähtedokument transpordisektori arendamiseks, kus on identifitseeritud olulisemad tegevussuunad.

Trelli võimsus on rohkem 500 W, siis puuri fikseerimiseks padrunis kasutatakse "Morse'i koonust" (en:Machine taper).
Tugilaagri ülesanne on toetada sõuvõlli , võtta vastu sõukruvi tõmbe ja tõukejõud ja anda need edasi laeva kerele.
Tehnika täiustudes on olnud võimalik võtta kasutusele lisandid värvi andmiseks ning luua erinevaid pinnaviimistlusi.

Tekijoon on harilikult sujuv kõver, mis keskosast täävide poole tõustes moodustab tekitõusu. (Joon 4.3A)
Tellis on päikese käes kuivatatud või ahjus põletatud, tavaliselt risttahukakujuline savist ehituskivi.
Tselluloos - rutiilkate RC 7. happeline-rutiilkate RA 8. aluseline-rutiilkate RB 9. happeline tsellulooskate AC

Tt paneelid - kasutatakse põhiliselt suuresildeliste tööstus- ja laohoonete vahe- ja katuslagede ehitamiseks.
Tuleohutusnõuded on rangemad. Kui teil on kahtlusi, siis küsige lisateavet kohaliku ehitusjärelevalveorgani käest.
Tööpinnad on tasapinnalised perforeeritud terasplaadist või põimitud traatvõrgust sõltuvalt ava mõõdust.

Töötaja omakorda on kohustatud kasutama isikukaitsevahendit vastavalt kasutusjuhendile ja tööandja antud juhistele.
Teemant - märgpuurimiskroonid Speed-Star DX sobivad raudbetooni, müüritise, tehiskivi ja asfaldi puhuks.
Tramplaevad e. “hulkurlaevad”, mis teevad kaubareise erinevate sadamate vahel sõltuvalt kauba olemasolust.

Töötootlus - производительность T O ⋅ AN n - текущий ремонт захватке)
Tapeet on õhuke kattematerjal, seega kui aluspind on ebaühtlane jäävad kõik need ebatasasused näha.
Tehasemajade ehitamiseks on palju variante, kõige üldisemalt on tegemist kas tasapinnaliste või ruumiliste elementidega.

Tihedad on tooted, kus kaaluline veeimavus on alla 5%. Näiteks metlahh e. põrandaplaadid, klinkerteelis.
Toe - raektsiooniga vastava pikiseintega skeem 8.17 projekteeritakse sellise müüri põikseina kohal.
Tuletõrjesüsteemid on tulekahju kiireks avastamiseks ja kustutamiseks (laevade eluvõime tagamiseks tulekahju korral)

Tuulekoja rajamisel on arvesse võetud puuetega inimeste vajadused – tuulekoja sügavuse on 1,3 m ning laiuse 3,8 m.
Tekstiilitapeedid – kuivadesse ruumidesse ette nähtud tapeedid, mis koosnevad paberalusele lamineeritud riidest.
Terratsopõrand on väga nägus, kvaliteetne ja kulumiskindel, kuid tema tegemine on töömahukas ja aeganõudev.

Tihenemis - staadium), siis võib pinnasemassiivis tekkivate pingete määramiseks kasutada elastsusteooria
Tsement – 42,5) A = 0,60 - madalakvaliteedilised materjalid (kruus, peenliiv, nõrgem tsement – 32,5)
Täitematerjal - segudes või konstruktiivsetes kihtides pruugitav looduslik, tehislik või taaskasutav teraline

Tõmbepuit – lehtpuudel esinev ebanormaalne puidu ladestumine, peamiselt kaldukasvavatel puudel ja okstel.
Töölava on varustatud ohutuspiiretega ning põiki- ja pikisuunas väljaliikuvate töölava laiendajatega.
Talad - mitmesug.ristlõik.Tavali.teh.raud- v.pingebet.Talad varus.tariraud`ga,mille abil need keevit.

Tekstiiltapeedid on kuivadesse ruumidesse ette nähtud tapeedid, mis koosnevad paberalusele lamineeritud riidest.
Tellija – omaniku esindaja hetkest kui tema teenuseid vajatakse kuni (üldjuhul) ehitustööde lõpuni
Tellijal on õigus kontrollida tööde teostamise käiku ja anda Töövõtjale juhiseid töö tegemiseks.

Temperatuur oli - 30 ºC ja kõige kõrgem +34 ºC. Mõõteperioodi kuude keskmised temperatuurid vt. Tabel 7.3.
Traktori t - 130 rookuriga juuritakse kände ja kangutatakse välja kive ning teisaldatakse neid lähedale.
Tsement - Iubimörte kasutatakse niiskemates kohtades ja seal, kus krohvilt nõutakse suuremat tugevust.

Tuulutusliistu all on aluskate. Tuulutusliistu miinimumpaksus on 20 mm, tavaline ristlõige 20 x 50 mm. Aluskate on
Twin - vineeris aga on kasest vaid pindmised kihid ning kogu sisemus koosneb okaspuuspooni kihtidest.
Tabel 5 - 4 Keskmine tihedus Graniit 2654 kg/m ³ Silikaat tellis 1954 kg/m ³ Keraamiline 2033 kg/m ³

Tasanduskiht – tsementmört M5≤ 50 mm 5. Soojustus – kergkruus ≥ 300 mm 6. Geotekstiil 7. Aluspinnas
Tellija on kindlasti huvitatud kvaliteetsest ehitisest ja see on üldiselt ka ülesande lähtepunktiks.
Tihedus 2000 - 2100. • Fibo plokk- on valmistatud kergtäitematerjalist (kergkruus). Sillused ja korstnad.

Trempel - , ka nivendisein) on meie arhitektuuripildis haruldane (Põhjamaades seevastu väga levinud).
Tulioks – kasvus kängujäänud teine latv või terava nurga all kasvav oks, mis pikalt ulatub puitu.
Tuumal on teravalt piiritletud, peaaegu silindriline, otsast ümarduv kuju, ta pind helendub tugevalt.

Tööorgan – masin sooritab põhilise tööoperatsiooni tema poolt arendatava veojõu arvelt b) aktiivne
Tööõnnetuste ennetamine on võimalik tänu koolitustele ja väljaõpetele, mida peab korraldama tööandja töötajale.
Tavaliselt u - 16...U-20. Kinnitatakse teraspoltidega M12...M20. samuti tuleb praod täita tsementmördiga.

Teelõigu kogupikkus on 500 m, võtame diagrammilt: sõltuvalt kogutakistusest 5% on aeg 1,4 min sõltuvalt strukt.
Tellija kohustus on taotleda ehitisele või selle osale kasutusluba, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
Tihenduskrohvid – mitte ainult vett hülgavad vaid ka veetihedad kasutatakse sokli osas nii sees kui väljas

Tuntuim osl - i tootemärk on Kanada päritoluga Parallam, mis oli ka esimeseks OSL- tooteks maailmaturul.
Töölisel on alati õigus keelduda töötada antud kohas, kui ohutu töö tegemine ei ole garanteeritud.
Taimkiud - ja sünteetilisi puksiirtrosse hoitakse kerituna restalustele kaetuna purjeriidest kattega.

Tellija meeskonnal on võimalus juhtida lepingu kulusid 4. Töövõtjal on tootmiskulude tagasisaamise võimalus
Toorpapp on hästi painduv ja temasse imbuva sideaine kaal ületab toorpapi kaalu pooleteist kordselt.
Tseaafr - - ut[i;i,a) c.,*sct.t j I*- I r.;. r,...o :'if.r; i- ",r-';,!r',nr ,i i lly P-xp-vl*4; , ,;

Tähtsaimaks tunnussuuruseks on kindlasti võimsus ehk kui tugevasti masin suudab väristada, et lõhutav objekt laguneks.
Töövõtja valikul on hind. Meeleheites saada mingigi töö, ollakse valmis hinda alapakkuma, mis tingib praaki.
Tp3 - klassi kuuluva ehitise maapealse osa kandetarinditele tulepüsivusaja nõudeid ei esitata.

Töökeskkonna ohuteguriteks on füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid.
Töökulutus on suurem ümartapi e tüübelseotise puhul, sest tüübliavad tuleb väga täpselt puurida.
Tööohutuse tagamiseks on vajalikud tööriided/jalanõud, kindad, respiraatorit, vajadusel kaitseprillid ja müts.

Tallinna maju on kahekorruselised kõrgemal soklil puitelamud, soklikorrusel võisid paikneda äriruumid.
Temperatuurikõikumine on tunduvalt väiksem, kui seinakonstruktsiooni müüritis+soojustus+viimistluskrohv puhul.
Tootearendamisel on võetud ka arvesse valmispindade materjalidelt eralduvaid keskkonnale kahjulikke aineid.

Tuhaplokiga on tegemist nii toorainete koostiselt kui omadustelt põhimõtteliselt erineva materjaliga.
Tuuletõke - teeb seinad tuulekindlaks ja see tuleb asetada alati väljas poole soojustust, soojustuse
Tähtsaimaks elemendiks on kolderest, millele toetub kütusekiht ja läbi mille antakse kütusekihti põlemisõhku.

Töö suhtes on 108. Mida tähendab täielik ajavaru võrkgraafikus? sündmused alg- ja lõppsündmused.
Töökiiruste diapasoon on suurem ja seda reguleeritakse sujuvalt hüdromootoriga. Transportöör on reverseeritav.
Tab – tihe asfalt betoon (TAB16II – 16-killustiku jämedus I-tugevusklass). PAB – poorne

Tapeedid on seina viimistlusmaterajlid, mida toodetakse mitmetel alustel: paber, riie, klaaskangas.
Tardumise algust on võimalik nende lisandite abil pikendada 1-6 tunnini, vajadusel sõltuvalt doseeringust
Tef – seina paksus hef – sõltub ääre tingimustest, avade olemasolust, nende sagedusest.

Torustikus on tunduvalt madalam helikiirusest, siis levib müra nii surve- kui imemistorustiku kaudu.
Trimble m3 on kergekaaluline, kompaktne ning efektiivne ning seda on lihtne igale poole kaasa võtta.
Tugevdamiseks on kasutatud terasest armatuuri ning "sõidetavate äärte" kaitsmiseks tsingitud metalli.

Tugevus 10 - 15MPa. Võimaldab paljukorruseliste ja konstruktsiooniliselt keerukate majade ehitamist.
Tähtsamad puitdetailid on uksed, aknad, aknalauad, piidad, parketikilbid, liimkonstruktsioonid, puitpaneelid jne.
Tänu invertertehnoloogiale on soojuspumpa erinevate soojuskoormuste juures võimalik säästlikult tööle rakendada.

Talvel kütmata - kasutuseta elamu Aeg, % Perioodiliselt kasutatav elamu Talvel kütmata-kasutamata elamu
Tehis - soojustusmaterjalide puhul on aga niiskuse väljahingamine väga väike ja pikaajaline.
Tihendamine - pinnase pooride osakaalu vähendamine mehaaniliselt pinnase konstantse niiskussisalduse

Tooraineteks on lubjakivi ja savi ning kütusena kasutatakse põlevkivi ja naftakoksi (kivisöe) segu.
Tugipiilar - tema peamiseks ülesandeks on võlvlae külgsurve vastuvõtmine ja müüri tugevdamine.
Tuuletõkkeplaadid on jäigad villatooted, mis on üheaegselt nii tuuletõkkeks kui ka soojusisolatsiooniks.

Täist - s:külmakindlus>15ts,tihedus 1850kg/m3.Kasuta:põhiliselt seinte ja sammaste ladumisel.
Tärpentin – ehk puhastatud tärpentiniõli on osade okaspuude vaigust valmistatav õline vedelik.
Töö maksumus – töötasu, materjalide maksumus, ehitusmasinate maksumus/allettevõtjatöö maksumus.

Tööd korterites on lõppenud. 47. Esita ehituse otsekulude ja üldkulude ligikaudu protsentuaalne jaotus.
Tam - paneelid eelpingestatakse kõrgtugeva külmvaltsitud Aken looditakse puitkiilude abil.
Tardumis kiirendid – tardumis kiirenditeks on kips, kustutamata pulberlubi, kiirkivistuv portland tsement

Tasaplekist katusekalle on liiga väike või pole projektis üldse määratud, kus tuleb kasutada topeltvaltse.
Teams initially on the bid, but that… competitive bidding process was almost at the conceptual phase.
Teise variandina on võimalik kasutada tehiskive, mida leidub igas suuruses, värvitoonis ja tekstuuris.

Tööruumides on tähtsaks teguriks hea nähtavus, raamatukogus otstarbekohane lugemislaua valgustus.
Tellija on huvitatud, et töövõtja teeks talle tasutava rahasumma eest maksimaalselt tööd.
Trumlis on   16.0   MPa,  küllastustemperatuur 346.6 oC, auru entalpia 2587.3 kJ/kg.

Täiuslikumatel mudelitel on töötemperatuuri sujuva reguleerimise ning küttekeha väljalülitamise võimalus.
Tellis on konstruktiivne materjal ja seega tema kõige olulisemaks omaduseks - survetugevus.
Tihedus 2500 - 2700 veeimavus 0,5< , mõnel survetugevus tugevam teisel nõrgem jne, kõvadus 6 -7

Tihendite mitmekesisus on suur. Eri kohtades ja eri tüüpi luugikatetel kasutatakse ka erinevaid tihendeid.
Tsement - lubikrohvide orienteerov seguvahekord on 1:1:6...1:2:9 (tsement: lubjataigen: liiv)
Tsementide liigitus – tavaline portlantsement,kiirelt kivinev portlandtsement,teebetoon portlandtsemnt.

Tuntumad seotised on järgmised. plokkseotis; ristseotis; mitmekihiline seotis; kaevmüüritise seotis.
Töökaitselepingute põhimõtteks on korraldada töötingimused nii, et poleks vaja kasutada isiklikke kaitsevahendeid.
Töömaht o - s jaotatakse väiksemateks osadeks ja selle sooritajad tegevusalati eripärastuvad.

Tadelakt on ajalooliselt levinud ainult Maroko ühes piirkonnas - Marrakeshi linna ümbruses.
Tampide kasutamine on õigustatud piiratud maa-alal paiknevate suurte töömahukusega objektide korral.
Teebetoon – tegu on eribetooni liigiga, mida kasutatakse autoteede ja lennuväljade katteks.

Tellijal on mitmeid eri soove ja nende rahuldamiseks on palju mooduseid lepingu sõlmimiseks.
Tugevduskangas - mira safecoat / seal mansett nurkade, toru ümberviikude ja pragude tugevdamiseks.
Tugiplaatidega ehk kristallisaatoritega. Perioodiliselt lisatakse keevisvanni pulbrilist räbustit.

Täite - materj.&lisan.Turus.paberpakendis,pakendil segamisõpetus vaja minema h2o hulgaga.
Töötempo on sageli mehhaaniliselt fikseeritud, kuid töötaja peaks saama oma töötempot ise
Töötsoon on tunduvalt heledam ja sulab tuumaga peaaegu ühte, loit on aga muutunud kollakaks.

Teadete kohaselt on mürareostus praegu tuhat korda suurem kui ajal enne ühiskonna motoriseerimist.
Tehnoloogia on järjestatud tegevuste kompleks ülesande lahendamiseks / eesmärgi täitmiseks.
Tekkideks nimetatakse horisontaalset, veekindlat plaadistust, mis katab laeva kogu laiuses ja

Tiheduseks on võetud 2660 kg/m3 ja silikaat ja keraamilise tellise absoluutne tihedus on 2650
Toitevee eelsoojendi ehk ökonomaiser paigaldatakse harilikult gaasikäigus ülekuumendi astmete järel.
Trepiastme laius on 200 mm ning astme kõrgus 190 mm. Trepiastmed on rajatud täisnurske profiiliga.

Trummikile piirkonnas on signaal võimendatud neljateistkordseks ovaalse aknakese piirkonnaga võrreldes.
Tuulesidemed – selleks võib kasutada tsinktraati, mis kinnitatakse sarikate ja katuse külge.
Tõstevõime piirajad - võrdlevad tegelikult tõstetavat raskust antud nooleulatusel lubatava raskusega.

Tükeldamine on vajalik selleks, et kiud võimalikult ühtlaselt betoonmassi sisse ära jaotada.
Tapp ehk palgi ... 19. Ehitise alumine osa mille kaudu ehitise koorumus kandub alusele.
Trell - perforaator on universaalne seadeldis, millega saab nii puurida kui ka lõhkuda.

Tugevamat vinüültapeeti nimetatakse PVC-pealisega seinakatteks ja see sobib hästi niisketesse ruumidesse.
Tööorgan – trummel- võib olla a) pirnikujuline b) tüvikoonuseline c) kaksikkoonuseline.
Tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade soojustamine, krohvimine ja tasandamine.

Tahutud pinnal on alati nähtamatuid praokesi, mille tõttu selline pind kuumuse mõjul pudeneb.
Tapeetimisel on vaja teatud spetsiaaltööriistu, millest suurem osa on aga juba kodus olemas.
Tardkivimid on tekkinud sõmeratest lademetest aja jooksul nende kokkukleepumise tagajärjel.

Therm 310 – piisab 1-2 mm paksusest kihist, et ploki krobeline pealispind siledaks saada.
Tihedus 770 - 950kg/m3 • Põlev ehitusmaterjal, 13 mm paksuse kipsplaadi põlemineon 30 min
Tsirkuleerivas keevkihis on osakeste kiirus 3-8m/s. Joonis 10-7. Tsirkuleeriva keevkiht koldega katelseade

Tempsi - plaadi ruumala arvutatakse valemiga V=a*b*h, kuna plaat on ristküliku kujuga.
Terrassilaudade paigaldus on terrassi ehitamise kõige lõbusam osa, mida märkame terrassi juures esmalt.
Transporditööd - transpordi protsessi hulka kuuluvad konstruktsioonide vedu ja vaheladustamine.

Tsementeerunud tardkivimid - tekkinud sõmeratest lademetest aja jooksul nende kokkukleepumise tagajärjel.
Tuldtõkestavad b - 30 takistavad tule levimist läbi ukse 30 min jooksul kuigi temperatuur on 843
Tänapäevane tootevalik on üsna lai ning seetõttu osutub õige valiku tegemine arvatust keerulisemaks.

Teebetoon on mõeldud sõiduteede, platside ja parklate katendi toetamiseks betooni abil.
Teelõik f – E pikkus 1000 m kogutakistus -1 + 14 = 13% 2 x 1,3 = 2,6 min (Lisa 2 Diagr.
Teisteks juhtudeks on nad liiga väikse jõudlusega ning 1 m 3 tihendamise omahind läheb kalliks.

Tervetest lamellidest on võimalik toota pikkust kuni 2100mm. Pikemat kilbid on kõik sõrmjätkatud.
Tulemüürile on õigem ehitada katus peale, et vesi ei suunduks tulemüüri ja seina vahele.
Töötundi — pool-aastane; 2000 töötundi — aastane; 3000 töötundi —kahe aastane.

Tagavara kasuks on korruste arvust tulenev koormus seintele jäetud vähendamata teguriga αn.
Teekonstruktsioon – rajatis, mis koosneb muldkehast ja teekatendist koos kõigi lisakihtidega.
Teelõik e – F pikkus 1000 m kogutakistus 1 + 14 = 15% 2 x 3,7 = 7,4 min (Lisa 2 Diagr.

Tellisvälisseinad – jagunevad keerukuse järgi: lihtsad, keskmised ja keerulised välisseinad.
Torustikena on kasutautd plastmasstorusid, horisontaalse jagamisega kinnise ehitusviisiga.
Tuleks võib - olla tudengitest sellepärast, et nemad on kindlasti vastuvõtlikumad uuele.

Täistellis - jämekeraamika, kasutatakse kandvates seintes, postides, ahjude ehitamiseks.
Töövõtjatel on lepinguline otseside tellijaga, kuigi nad saavad korraldusi projektijuhilt.
Tabel 17 - 3. Kodumaistel kütustel töötavate väikekatelde efektiivsuse hinnang [1]

Teemant - kuivpuurimiskroonid Eurolaser on ette nähtud müüritise ja tellise puhul.
Tellis on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõletatud tellis on kahvatu värvusega.
Tihedad on tooted, kus kaaluline veeimavus on alla 5%. Näiteks keraamilised plaadid.

Tihenemis - staadiumis. Selles staadiumis sõltub vajum koormusest lineaarselt (vt lisa
Tikksaelehte on võimalik talla reguleerimise teel seadistada erinevate kaldenurkade alla.
Täiteained on samad nagu dispersioonvärvidelgi: karbonaadid, titaandioksiid, sulfaadid,

Türi tehnika - ja Maamajanduskoolil on tihedad sidemed viimase mõisaomanike järglastega.
Tardumis aeglustid – tardumis aeglustiteks on kustutaud lubi, savi, loomsed ja taimsed liimid
Teelõik d – C pikkus 2800 m kogutakistus 1 + 3 = 4% 0,5 x 7 = 3,5 min (Lisa 2 Diagr.

Teise sissepääsu on tinginud tõenäoliselt just nimelt seinaga kaheks jagatud veranda plaan.
Tellijale on kestus oluline, siis on ta ka huvitatud tööde varasemast lõpetamisest.
Terasplekk - katuse alus tehakse kuivast saematerjalist mõõtudega 25x100mm laudadest.

Tulekindel on keraamika, millest valmistatud tooted püsivad sulamata >=1580°C juures.
Tuleohutuskuja on alla 8 m, tuleb ehituslike või muude abinõudega takistada tule levikut.
Täpsed niveliirid - kasutatakse III klaasi niveleerimisel ja geodeetilisetl töödel ehitusel.

Talad on varustatud tariraudadega, millede abil nad keevitatakse sammaste külge.
Tapeedi eelisteks on selle lihtne paigaldus ja väga lai mustrite, värvide ja liikide valik.
Trepp on oluliseks osaks elamu evakuatsiooni lahendamisel ülemistelt korrustelt.

Tselluloossoojustus on üldiselt saadaval kahel kujul: lahtiste helvestena või kiudplaatidena.
Tõstevõime on kuni 100 kg, tõstekõrgus kuni 70 meetrit ja konksu väljaulatus kuni 3
Tala - ja võimalik ainult juhul, kui ümberjaotumist ristlõike kaarsilluseid.

Tardkivimid - eriliigid, kasutuskohad 35. Tardkivimid tekivad vedela magma hangumisel.
Tavalistele t - liistudele sobivad Supergrid 14T, Supergrid 24T, Deltagrid ja Deltaline.
Teises variandis on soojajuhtivus hea- 0,23 W/m2C, kuid seinas tekib siiski kastepunkt, mis

Tekstuurne karv — katte karv on tugevalt keerutatud ja kinnitatud siis kuumtöötlusega.
Terbium on eraldatud, nagu kahekordne sool ammooniumnitraadi kristalliseerimisest.
Termograafia abil on võimalik ehitustehnikas teha mitmeid uuringuid ilma tarindeid avamata.

Termoliit - saepuru, millele on lisatud pulberlupja või kipsi ning boori ühendeid.
Titaanvalgel on kõige parem kattevõime võrreldes kõigi teiste valgete pigmentidega.
Traditsioonilisi tarkvarasid ehk siis Microsofti, AutoCadi, jne tooteid, mida on kasutatud kümnendeid.

Trammiteede vajalikkus on kõige suurem eelkõige just suurlinnades, kus rahva osakaal on suurem.
Transpordivõrk - Kõikide veoviiside füüsilise infrastruktuuri kogum teatud piirkonnas.
Tuleb aeg - ajalt kontrollida ning samal ajal ka tõestada, et on seadust järgitud.

Turban E. (1968), “The line-of-balance scheduling highway maintenance projects.
Tähtsamad betoon - JA RAUDBETOONDETAILIDE TÜÜBID Vundamendiplokid tehakse raskebetoonist.
Toevõrgud v - 4 ja V-5 on töötavate põikivarrastega, võrk paikneb abitala suunas.

Tsement on hüdrauliliste sideainete hulka kuuluv laialtkasutatav ehitusmaterjal.
Tööetappide hulk on erinev ja sõltub valitavatest materjalidest ning kvaliteedinõuetest.
Tüüpilised kasutuskohad on puhaspõrandad. Sünteetilise kiu kogus on praktikas 0,9…2,0 kg/m³.

Tapeedi alusmaterjaliks on enamasti paber, mille ühele poolele trükitakse muster Värviõpetus
Tappliide - töötab survele, eristatakse: ühe- ja kahe hambaga ning kolmiktappe.
Tardvahusegu on harilikult mitmekomponendiline ja neis tekib gaasieraldav reaktsioon.