Sõnu seletav sõnaraamat

The north - western peninsula of Gaul, which they gave a new name Brittany3. (See the map in Unit 6). Some Celts stayed behind and were either Saxonized or became slaves of the Anglo-Saxons. Around the year 600, almost all of present-day England was under Anglo-Saxon rule. Hardly anything is left of Celtic language and culture in England, except for the names of some rivers (Thames, Severn, Avon). They have survived only in Scotland and Wales, as well as in Ireland and Brittany.
The anglo - Norman Empire William controlled two large areas: Normandy, which he had inherited from his father, and England, which he had won in war. As duke of Normandy he had to recognize the king of France as his lord, whereas in England he was king with no lord above him. Through a number of marriages, William’s successors added to Normandy the provinces of Anjou6, Aquitaine7 and Brittany, and expanded their territories in France to the Pyrenees.
The anglo - SAXON PERIOD (450–1066) Pre-reading questions When and why do you think the land of Celtic Britons became ‘England’? Where do you think the Anglo-Saxons came from? What do you think happened to the Britons? The Conquest At first the Germanic tribes only raided Britain, but after the Romans had left, they began to settle in large numbers.

Tunnipalk on   sektoris   aga     8.80   EUR.  4)   Sportlased   naasesid   meistrivõistlustelt,   loodame   medali võitusi edaspidigi. 5) Börsi tabanud krahhi üksikasju mäletab ta veel päris hästi. 6) Väike palganumber sunnib pritsimehi töölt lahkuma, kui nende palka 7% ei tõsteta.
...
Tegusõna ehk verb: tahtma, käima, mõtlema muutumatud sõnad määrsõna ehk adverb: hästi, täna, vara hüüdsõna ehk interjektsioon: oh, aitäh, hurraa sidesõna ehk konjunktsioon: ja, või, ega kaassõna ehk adpositsioon: peal, järgi, üle konjuktsioon ehk sidesõna -conjuction- ja, et
Toneemid on paralleelsed segmentaalsete foneemidega Toonikeeli jagatakse kontuurtooni- ja nivootooni- keelteks Kontuurtoonikeeles (contour tone language) vastanduvad liikuvad toneemid: Näide hiina keele (nn mandariini keel; põhineb Põhja-Hiina murretel) 4 toneemist:

Tuhkatriinu - lugu on arhetüüpidega seotud, st Tuhkatriinul on tänapäeva printsil vaja ilusat kleiti ja nägu, aga printsil vaja uhket autot, kena välimust ja palju raha – armastus tekib õigete toodete „tagajärjel“. Microsoft reklaamib end valitsejana.
The anglo - Saxon raids were part of a general migration of Germanic tribes in search of new lands for growing population1. The Britons fought the raiders and settlers from Germany as well as they could.
Tugikoeliigina kõhredeks nim. Organites, olles neis pinnalt kaetud sidekoelise kestaga – perikondriga). Kõhrkude koosneb intertsellulaarsubstantsist ja selles asetsevatest kõhrerakkudest e. kondrotsüütidest.

Tuvastamisel on kõige tähtsamad kaks alumist formanti, mõnede vokaalide (eriti illabiaalsete eesvokaalide ja labiaalsete eesvokaalide) vahel vahetegemisel on tähtis ka madaluselt kolmas formant.
Tähelepanu nud - kesksõna, lühenenud adverbid, slängismid ja küsipartikkel võ. Kuna nimetatud keelejooni oli ka varem uuritud, oli hea teooriale tuginedes litereeringuid analüüsida.
Tugev verb – üldmineviku ja mineviku kesksõnad moodustatakse ablaudi abil (nt sing, sang, sung); tugevate verbide klassis on paarisaja ringis verbe ja neid kergesti juurde ei teki

Transkriptsioon on ka kõne üleskirjutus, nt helide ümberseadmisel teisele pillile;  transliteratsioon – hakati kasutama 19. saj. Tähistatakse kirjadevahelist konversiooni.
Täiendav jaotumine e. komplementaarne distributsioon: kui kahe häälikuga ei leidu ühtki minimaalpaari ja kumbki esineb vaid sellises ümbruses, kus teine ei esine.
Teoorias on elliptilised nimed olnud alati determinandiga, aga tänapäeval sünnivad kahepalgeliseks, st võivad olla determinandiga või ka mitte.

Tähendusväli - tähendusvälja moodustavad omavahel tähenduslikult seotud sõnad, mis on omavahel semantiliselt määratlevad pragmaatilistes suhetes.
Teadusharu vundament on 1979 ilmunud 2 raamatut: „Keel ja kontroll“ ja „Keel kui ideoloogia“. Teooria mõtlesid välja Fowler, Hodge, Kress, Trew.
Tekstitüübid on universaalsed. Tekstid jagunevad kirjeldavateks, jutustavateks, arutlevateks kõikides keeltes ega sõltu ühiskonna omapäradest.

Teoreetilised mõisted ehk implitsiitne keeleteadmine ehk teadmine lause keerukusest, aga pole seost psühholoogiliste representatsioonide ega töötlusega.
Tud maa - ala. Algselt oli ilmselt tegemist haua ¨ umbrusesse istutatud puudega ¨ , hiljem uldisemalt viljapuude o˜ ja p˜ osastega koht.
Tähendusväljad on seotud. Laused koosnevad predikatiivist ja subjektist, tihti kasutatakse mõttekriipsu (nt Eesti Päevaleht – nädala lemmik).

Teiseks õpetuseks on kuldreegel: „Tee teisele seda, mida sa tahad, et ta sulle teeks”!, ehk „Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle
Triftong – 3 laadilt erinevat vokaali (, mis kuuluvad ühte silpi? Häälduse poolest ei tundu kuuluvat.), nt inglise keeles hour, fire.
Tumepunane on samuti seotud suitsutamisega, m¨ rk ‘tu- a me’ on samuti tule ja selle kohal suitsus tumestuvate l˜ ngakimpude kujutis.

Tekivad sugunäärmeis ehk gonaadides: isassugurakud ehk spermatosoidid tekivad munandites ning emassugurakud ehk ootsüüdid tekivad munasarjades.
Tarbijate puhul on põhjust pöörduda erinevalt: noorte puhul võib kasutada slängi, vanemate poole pöördudes kirjalikult ja teietades.
Täiendav jaotumine – kahe häälikuga ei leidu ühtegi minimaalpaari ja kumbki esineb ainult sellises ümbruses, kus teine ei esine.

The anglo - Saxons came to Britain to settle and succeeded in it. 2. The Celtic Britons welcomed the newcomers from Germany.
Tokpisin – inglise keelel põhinev kreoolkeel, mida räägitakse Paapua Uus-Guineas ja mis on seal ka üks riigikeeltest
Täisminevik on kindla kõneviisi minevikuaeg, mis väljendab seda, et sündmushetk eelneb mitteminevikulisele vaatlushetkele.

The so - called villas which belonged ___ the richer Britons and were the main producers ___ corn _____ sale.
The south - east of the island has always been the most populated because it is closer to the European mainland.
Tehiskeel on formaalkeel, mis on välja arendatud eelsõige teaduslikke ja tehnilisi eesmärke silmas pidades.

Transkriptsioon on vajalik selleks, et eri keeli saaks foneetiliselt kirja panna ühesugusel ja arusaadaval viisil.
Tööinimese käed – ent need detailid kuuluvad armastuse-eelsesse aega, armastuse puhkedes pühitakse need meelest.
The anglo - Saxons and the Danes had some differences and similarities in their language and culture.

Taxed – the merchants in towns and the landed gentry and other wealthy freemen in the country.
Tähistaja ehk sümbol, sõna puhul on see nn „sõnakest“, nt maja kirjakuju või häälduskuju.
The present - day capitals ___ England and Scotland stand ___ or _____ these ancient trade centres.

Tavalisemad sihtvaldkonnad on emotsioon, moraalsus, mõte, inimsuhted ja aeg= kognitiivsed tunnetused inimesel.
Teatud piirisituatsiooni – mingi korra (linna, riigi, ajastu, religiooni) loomist või millegi lõpetamist.
Tihe sidekude – erineb kohevast sidekoest kiudude ülekaalu ja kiudude kindla paigutuse poolest.

Tuntumad andmebaasid - Olulisemad allikad on olnud EBBY-93 (1992. aasta andmed), Finegan (1994) ja Ruhlen
Tekstuaalsus – tekst moodustab terviku. Teksti osade vahel on koherentsus – tekst on sidus.
Tempus ehk aeg väljendab tegevuse suhet kõnehetkega ja on seega deiktiline kategooria.

Tähenduseanalüüs on alati tõlgendus, tekstianalüütik on terasema pilguga õppinud lugeja.
The anglo - Saxons founded a number of kingdoms. They created some new institutions.
Tarbeproosa žanrid on referaadid, protokollid, ametikirjad, reklaamid, teaduslikud artiklid.

Tõnu tender on uurinud eesti slängikeelt, selle ajalugu ja slängisõnavara loomet.
Taktivälteteooria - Peamisteks esindajateks: Arvo Eek ja Einar Meister ning Ilse Lehiste.
They concentrated on the Industrial Revolution and put off their imperialistic ambitions.

Tegelaste mõtteviis on sarnane, võidakse avaliku elu tegelaste käitumisviisi õigustada.
The anglo - Saxons divided the land into new administrative areas  shires.
Tagavokaalidel on üksteisega suhteliselt lähestikku esimene ja teine formant.

Tanumataguse juss – Juula kümneaastane poeg; ei räägi eriti; ei salli valet.
Tanumataguse juula – lesknaine, kellel on kaks last ja kes elab viletsas hütis.
Tar - sakaalu saavutama beesemetele 6 asjade edenemine, asjade kulg

The anglo - Saxons had little use for towns, which fell into disrepair.
Tegevussubjekti või - objekti olekut või seisundit, nt Ta lamas haigena voodis.
The anglo - Saxons became Christian after they had settled in Britain.

Täienduskoolitus - kursustel, kui ka teistel korraldatud avalikel loengutel.
The anglo - Saxon army (to defeat) and Harold (to kill) in battle.
There near - synonymy like die and kick the bucket and pass away.

The anglo - Saxons occupied the towns and began to expand them.
Tsitaatlaen – puhtvõõrkeelsed sõnad eestikeelse teksti sees.
Tavalisemad sihtvaldkonnad on emotsioon, moraalsus, mõte, inimsuhted ja aeg.

Tagavokaalid - õ, o; madal eesvokaal- ä; madal tagavokaal- a
They were on the Thames River and on the Firth of Forth.
Tähestikud - ladina tähestik, kreeka tähestik??????????

Taani keeles on kolm dialekti: jysk, ømål, bornholmsk.
Taktivälteteooria – välde on kahe silbi järjendi tunnus.

Teo kanalid on täidetud veest tihedama perilümfiga.
The anglo - Saxons (to have) little use for towns.

The anglo - Saxons brought Old English to Britain.

Tervitus - vastutervitus, küsimus - vastus).
The anglo - Saxons raided and invaded Britain.

Toonikeeled on nt hiina, tai, vietnami, joruba.
Täppühend – esineb hambajuure ja hambasombu
Tõlkenimed on Pedäjäalostõ, Nina, Karjamaa.

Teisalt on olemas lingvistiline kestus ehk

Tagajäseme vöötmel on selgrooga liigeseline seos.

The anglo - Saxon invasion of Britain.

Took on the English language.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tugevad sulghäälikud on geminaadid, mis kirjutatakse ühekordselt teisevältelistes sõnades ning kahekordselt kolmandavältelistes sõnades v.a.pika vokaali v. diftongi järel (saate, aita).
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto