Sõnu seletav sõnaraamat

Töötunni kohta on arvestatud tööjõukulusid 130 kr . Kaudkulude jagamise aluseks on antud ettevõttes valitud elektrikulu (kWh-des). 3.1 Arvutada: 1800 kg 3.1.1 kaudkulude eelarvestatud määr: 43,34 kr/kg (3 034 500 kr / 70 000 kg) 3.1.2 kaudkulud tellimuse kohta: 78 012,00 kr (((2700 kWh * 70 000 kg) / 105 000 kWh) *43,34 kr/kg) 3.1.3 tellimuse kogukulud: Otsekulud: Materjal 27 000 kr Tööjõukulud 10 400 kr Kaudkulud: 78 012 kr Kokku: 115 412 kr (27 000 kr + 10 400 kr + 78 012 kr)
Töötuse määr - töötute osatähtsus majanduslikult aktiivses rahvastikus e tööjõus  Tööhõive määr- hõivatud isikute osatähtsus tööealises rahvastikus  Need kaks erinevad/sõltuvad vanuse rühmades, hariduse tasemest, elupaigast 15. november 2007  Tänavu III kvartalis kahanes töötuse määr 4,2 protsendini, kõige raskem on vaba tööjõudu leida Põhja-Eestis. Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga vähenes töötus kõigis piirkondades.
Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on tööturuteenuste osutamine, tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse maksmine, kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesütlemise ja avalikule teenistujale teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Tööturg - süsteem, kus ühed pakuvad tööjõudu ehk teadmisi ja oskusi mingi töö tegemiseks, teised aga töökohti Tööpuudus ja selle põhjused- tekib siis, kui tööotsijaid on rohkem kui saada olevaid töökohti/ tekib majanduse langusfaasis, esineb riigi mõnedes piirkondades, ebaõnnestunud hariduspoliitika, tööta on mõned kindlad elanikkonna grupid, hooajalise hõive vähenemise tõttu mõnedes majandusharudes
Tööturuteenustega ehk aidata ettevõtteid majanduslike ümberkorralduste tegemistel ja leida sobiv tööjõud, milleks suunati töötud ümberõppustele sisendades neile kindlustunnet uue töö leidmisel. (Eesti Töötukassa, 2010.) Senimaani rahastati seda riigieelarvest ja Euroopa Sotsiaalfondist, kuid viimase ressursid hakkasid Eestis lõppema, mistõttu pidi valitsus leidma muid viise, kuidas tööturuteenuseid rahastada.
Töötuskindlustus - 1.3 makse 0,3% 18 34 52 2. Majandamiskulud 1 450 1 450 1 450 Kantseleikulud 1 450 1 450 A4 (joonistamiseks, paljundamiseks) 1pk., värvilised paberid(voldikud) 2 pk., Sõnaseletusmängu kartong 1 pk., 2.1.1 Bürootarbed täringud, karbid(mängule) X 6 560 560 6 töölehte x 140 last, 120 voldikut ja sõnaseletusmängu Paljundus ja paljundamine(5x11 kahepoolset 2.1.2 printimine lehte) = 0,5 tahmakassetti.

Tööturu mobiilsus on madal ning enamasti vertikaalne. Põhivastutus lasub tööandjal ning seda riiklikult kehtestatud korra alusel ning järelvalvel. Indiviidi heaolu on seotud tema tööpanusega ning lähtutakse printsiibist, et sotsiaalteenuste finantseerimine on kolmepoolne funktsioon (riik, tööandja, töövõtja). Taoline heaolusüsteem soodustab indiviidi usaldust tööandja ning riigi suhtes.
Töötuskindlustusega on hõlmatud kõik palgatöötajad, kes ise ja kelle eest on tasutud töötuskindlustusmakseid. Töötuskindlustus ei hõlma Vabariigi Presidenti, Riigikogu liikmeid, Vabariigi Valitsuse liikmeid, kohalike omavalitsuste volikogude liikmeid, kohtunikke, õiguskantslerit ja riigikontrolöri, kuna neile on eriseadustega ette nähtud sotsiaalsed tagatised ametist vabastamise korral.
Töötud –  on inimesed, kes on ilma tööta, otsivad aktiivselt tööd ja on nõus kahe nädala jooksul tööle asuma. Majanduslikult mitteaktiivsed – on inimesed, kes pole võimelised töötama või kes ei soovi töötada ja nn heidutatud  isikud, st sellised inimesed, kes on loobunud töö otsimisest, sest peavad seda lootusetuks. 

Töötus - Kogumis- Töötus- Nimi Kuupalk Päevad tööpäevad palk Tulumaks kindlustus pension Kokku Väljamaks Sotsiaalmaks kindlustus 0,21 0,006 0,02 0,33 0,003 Aime 14 000 21 12 8 000 1 197 48 1 245 6 755 2 640 24 Jüri 12 000 21 9 5 143 601 31 632 4 511 1 697 15 Kalle 10 000 21 5 2 381 25 14 39 2 342 786 7 Epp 10 000 21 2 952 - 6 6 947 314 3
Töötuskindlustus – riiklik, püüab vähendada moraaliriskist tulenevaid probleeme. Enamikes EL riikides sõltuvad sissemaksed palgast ja väljamaksed sissemaksetest. Eesmärk on tagada töötajale töötuks jäämise ajaks asendussissetulek, mis samas toetaks aktiivseid tööotsinguid ning pakkuda tööandjale tuge majanduslike ümberkorralduste ajal.
Töötuskindlustusmakse – 2,8% (töötaja) +1,4% (tööandja), rahastatakse töötuskindlustust aktsiisid (kütuse, alkoholi, tubaka, elektri, pakendi) - tarbimismaksud, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi. Aktsiiside kaudu püütakse mõjutada tarbijate eelistusi, nt. eelistada lahjemaid alkohoolseid jooke/keskkonnale ohutumat kütust.

Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesütlemise ja avalikule teenistujale teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.
Töötus –  alkoholi kuritarvitamine – perekonna lagunemine või  kooselu lõppemine – eluaseme kaotus; Kinnipidamiskohast vabanemine – võimetus leida tööd – võimetus  leida eluaset sissetuleku puudumise ja isikliku tausta tõttu;  Narkomaania – perekonnast väljaheitmine või perekonna 
Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, tööandjale töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemisega seotud kulude osaline hüvitamine ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Töötuskindlustusmaks - (tööandja) 3)Anu 9956 8 117,00 Sotsiaalmaks-on pensionikindlustuseks ja riikli 4)Kevin 15000 11 991,00 Töötuskindlustusmaks-(töötaja)-2,8% 5)Markus 7400 6 155,00 Tulumaks-on füüsiliste ja juriidiliste isikute sissetulekul 6)Mihkel 8504 7 003,00 Netopalk-palk,kus on maksud maas 7)Jaanus 20100 15 907,00
Töötuskindlustushüvitisele on õigus, kui:  inimene on töötuna arvele võetud;  on esitatud töötuskindlustushüvitise avalduse;  inimene on töötuna arvele võtmisele eelnenud 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötanud ja töötuskindlustusmakset maksnud;  töösuhe on lõppenud hüvitisele õigust andval alusel
Töötutoetust on õigus saada töötul kellel puudub sissetulek töötutoetuse ulatuses ja * kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva: 1. töötas või oli hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega või 2. muu tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lg 4 loetletud hõivega.

Töötu õigused on osaleda tasuta koolituskursustel, taotleda raha oma firma asutamiseks ja saada töötu abiraha.
Töötuskindlustusmakse on sundkindlustusmakse, mille on riik kehtestanud töötuskindlustusseadusega. See on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on hüvitiste maksmine töötajale ja teenistujale töötuks jäämise, töölepingu ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise ning tööandja maksujõuetuse korral.
Töötu - isik, kes pole hõivatud, kuid on võimeline töötama ja soovib töötada Tööhõive määr = hõivatud / tööealine rahvastik (E / E+U+I) Töötuse määr = töötud / aktiivne rahvastik (U / E+U) Aktiivsuse määr = aktiivne rahvastik / tööealine rahvastik (E+U / E+U+I)

Töötukassa - peale töötuks jäämist pöördub inimene abi saamiseks töötukassa poole.
Töötuse määr on langenud tasemele, mis tekitab palgasurveid, ja töökoha vahetajate osakaal uute töötajate seas suureneb.Ettevõtted on pidanud palkasid tõstma rohkem, kui on kasvanud tootlikkus, mis on vähendanud töökohtade hoidmise puhvreid võimalike tagasilöökide korral.
Töötu - inimene , kes tahab ja on võimeline töötama , kuid ei leia tööd.Tööpuudus- inimeste oskused ei vasja tööandjate nõudmistele ja vajadustele.Tööpakkujaid on vähem kui töö sooviaid .Tööpuudus mõjutab- Töötute pealt riigil saamata jäänud toodang.

Töötuskindlustusmakse – vastuteene on osaliselt määratletav (üldjuhul kui jääd töötuks siis saad toetusrahasid). Töövõimelisi elanikke on Eestis u 60 000 ehk siis u 50%. Töötuid on Eestis hetkel u 9% ehk umbes 54 000. Töötuskindlustust saavad kollektiivselt koondatud.
Töötuse vähendamine – riik annab laene, ümberõppekeskused, karjäärinõustamine Erivajadustega inimesed – Maarja Küla programm, spetsiaalsed koolid (Tartu Emajõe Kool), viipekeel TVs, töötamisvõimalused Vaesus – toetused (suurperetoetus, emapalk, lasteraha)
Töötu - ja vanusetoetused, pensionid, stipendiumid • sotsiaalse turvalisuse kasv • Pidevalt suurenevad sissetulekud • arenenud riiklik haridus-, tervishoiu-, ja sotsiaalabi süsteem Pingelõdvnedus: Pingelõdvendus on võidurelvastumise pidurdamine.

Töötuskindlustusmakse - töötuskindlustusseadusega kehtestatud sundkindlustusmakse, mille eesmärgiks on hüvitiste maksmine töötajale ja teenistujale töötuks jäämise, töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise ning tööandja maksujõuetuse
Töötu abiks on olemas töötuskindlustus, kuid paljudele pole see piisav, seda enam et kõik abivajajad seda ei saa. Töötusest johtub järgmine sotsiaalne probleem, vaesus, mis puudutab lisaks täiskasvanutele ka nende perekonda ning eeskätt lapsi.
Töötuskindlustusmaks - Töötuskindlustusmaksu makstakse töötajale välja makstavalt palgalt ja seda arvestatakse kahes erinevas summas, millest ühte nimetatakse kindlustatu- ja teist tööandja töötuskindlustusmakseks. Maksmise kohustus on tööandjal.

Töötuskindlustuse saamiseks on töötajal vajalik teha makseid töötuskindlustusfondi (A- kasse). Töötuskindlustusfondi puhul pole tegemist riiklike maksetega, vaid vastavad fondid on eraõiguslikud (ja moodustatud valdavalt erialaste ametiühingute juures).
Töötu on isik, kes pole hõivatud, kuid on võimeline töötama ja soovib tööd leida Väljaspool tööjõudu on inimesed, kes ei tööta ja ei ole ennast tööotsijana registreerinud, kuna nad: • Ei soovi töötada • midagi oli veel
Tööturg - Tööealine rahvastik 15-74. Maj aktiivne rahvastik ehk tööjõud (sh töötud), maj passiivne rahvastik (eii soovi või pole võimelised töötama, nt koduperenaised tudengid, haiged, heitunud). Hõivatud saavad töö eest tasu,

Töötul on võimalus end Töötukassasse registreerida ning sel juhul saab ta kuus 65,41 €. Paraku ei motiveeri selline rahasumma kõiki ning tuhandete inimeste näol on trendiks saanud välismaale paremaid elamistingimusi otsima minna.
Töötutoetus - sellele on õigus töötutel, kelle kuu sissetulek on väiksem kui 65,41€ ja kes on töötuna arvele võtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega.
Tööturukoolitusel on õigus osaleda ka isikul, kes on tööturukoolitusele suunatud ja kelle töötuna arvelolek on lõpetatud seoses tööle asumisega või kes on tööturukoolitusel osalemise ajal asunud õppima täiskoormusega õppes.

Töötute - seltskonnale tuleb maksta sotsiaaltoetusi, ehitada vanglaid ja sotsiaalmaju, organiseerida narkosõltuvuse ravi jne. Niisugused töötud ja vaesed inimesed on paratamatult rahulolematud ja kergesti manipuleeritavad.
Töötuskindlustushüvitisel on nii miinimum- kui maksimumsuurus. Töötuskindlustushüvitist makstakse esimesel sajal päeval 50% (maksimumsuurus) ja seejärel 40% (miinimumsuurus) kolmekordsest Eesti keskmisest ühe kalendripäeva töötasust.
Töötus on olukord, kus inimesed, kes oleksid nõus turul kujunenud tööjõu hinna korral oma tööjõudu pakkuma, ei suuda --- 19. Kogutulu väheneb kui nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 1,6 ja kauba hind tõuseb.

Töötukassa andmetel on vähenemine seotud administratiivsete meetmete arendamisega kui ka mõnevõrra vähenenud hüvitiste ja toetuste saajate arvuga. Süsteemi kuritarvituste ennetamiseks jätkus koostöö Maksu-ja Tolliametiga.
Töötuse määr on Soomes veidi madalam, kui Eestis ehk siis umbes 207000 inimest, mis teeb 7,4% koguelanikkonnast. (Tilastokeskus, 2012) Hetkeseisuga riigi tööealiste inimeste hulk väheneb tänu vananevale elanikkonnale.
.
Tööturupoliitikas on põhirõhk suunatud senistelt passiivsetelt meetmetelt aktiivsetele (ümberõppe ja tööturule tagasipöördumise soodustamine), tööturupoliitikale suunatakse eelarvest vahendeid EL keskmisel tasemel.

Töötukassa on aastaaruandes märkinud,et on korraldanud mitmeid aastaid järjest oma töötajate rahuolu uuringuid ning kuna tulemused on olnud püsivalt head, otsustati alates 2012 a korraldada uuringuid üle aasta.
Töötuse määr on 1998. aastal umbes 10% ning kuni 2000. aastani tõusis see 15%-ni. Alates 2005. aastast kuni 2007. aasta lõpuni töötuse määr langes 4%- ni, kuid kuni tänaseni on see määr jälle tõusma hakanud.
Tööturg on olukord, kus inimene müüb oma tööd ja tööandja ostab tööd, makstes selle eest palka. Tööjõu nõudlus näitab, kui paljud ettevõtted soovivad töötajaid mingi teatud palgaga tööle võtta.

Töötukindlustus on sundkindlustus, millega kindlustatakse töötaja töötuks jäämise riski ning tööandja erakorralisi palgakulusid, mis võivad tekkida suuremahulistel koondamistel või tööandja pankrotistumisel.
Tööturg on tasakaalus c) Parim majanduse mõjutamise vahend on rahapoliitika d) Majandus reguleerib ennast ise. Stimuleerida tuleb pakkumise poolt, kogunõudlus on passiivne, väheoluline tasakaalu seisukohalt.
Töötuskindlustushüvitist on 2009 aastal võimalik saada maksimaalselt 15725 krooni kuus ja ühe kalendripäeva keskmine töötasu on 338 krooni ja 17 senti seega kolmekordne keskmine päeva töötsau on 1014 krooni ja 51 senti.

Töötuid on 2,4% Keskmine eluiga on 71a.(mehed 68a.ja naised74a.) Iive on 1%-sündimus 1.7% ja suremus 0,6% HIV/AIDSI-nakatanuid on 260000 AIDSI surnuid on 9000 Usk Levinud on mahajaana budismi Vietnami vorm.
Tööturuteenus on teenus, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks. Tööturuteenuste liigid on (Riigiportaal...):
Töötuse liigid - vabatahtlik töötus - sunnitud töötus - siirdetöötus - struktuurne töötus - tsükliline töötus Siirdetöötuteks nimetatakse ajutist, möödapääsmatut ilma Siirdetöötus tööta olekut.

Töötuskindlustuse - eesmärgiks on kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, pensionikindlustuse maksed- eesmärk on kindlustada pensionieas kindel sissetulek.
Töötute elu on küllaltki raske ning väga palju nad sellest toetusest abi ei ole. Nad peavad olema kokkuvõtlikud ja neil pole muid võimalusi, kui nad kuskilt mujalt raha pole võtta, kui töötutoetusest.
Töötukindlustus - Esimesed 100 töötuks olemise päeva makstakse töötuskindlustushüvitist 50% töötaja varasemast töötasust. Alates 101. päevast langeb hüvitis 40% töötaja varasemast töötasust.

Töötus on olnud ka väga kuum teema viimastel aastatel Eestis ning usun, et see on siiski tähtis teema ka siiamaani. Järgnevalt proovingi välja tuua, kuidas on töötus Eestis viimastel aastatel
Tööturg on tasakaalus, kui tööjõu pakkumine ja tööjõu nõudlus on ühesuurused  Tööjõu nõudlus näitab, kui paljud ettevõtted soovivad töötajaid mingi teatud palgaga tööle võtta.
Töötuid on Eestis umbes 110–130 000 praegusl ajal (6). Töökoht on parim kaitse vaesuse ja tõrjutuse vastu (6). Kui on olemas töökoht saad sa raha ja saad osta seda, mis on hädavajalik.

Tööturg - turg, kus pakutakse ja nõutakse töökohti ja tööjõudu Struktuurne tööpuudus – olukord, kus tööd otsivate inimeste oskused ei vasta tööandjate nõudmistele ja vajadustele
Töötuskindlustus - eesmärgiks hüvitiste maksmine töötajale ja teenistujaletöötuks jäämise, töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise ning tööandja maksujõuetuse korral
Töötukassa - Eesti Töötukassa korraldab homme, 15. novembril seminari, kus arutatakse koostööd kohalike omavalitsustega pikaajaliste töötute aktiviseerimiseks ja tööle aitamiseks.

Tööturg – turg, kus inimene müüb oma tööd ja ettevõtja (tööandja) ostab tööd, makstes selle eest tasu (palka) Tööealine rahvastik – 14-75 kogu töövõimeline elanikkond
Tööturu struktuur on piiratud linna väiksuse ja linnamajanduse suundade piiratusega: sanatoorsete ja kuurorditeenuste osutamine, majanduslik kalapüük, insenertehniliste võrkude teenindamine.
Töötuskindlustus on nn osamakseline sotsiaalkindlustusskeem, mis tähendab, et õigus töötuskindlustushüvitisele saab tekkida vaid nendel isikutel, kes on teinud töötuskindlustusmakseid.

Töötunnid – normtundidega on okei, aga aga kas ma pean tegema pikemalt, et töö tehtud saakisn (a la kas pean seda koju kaasa võtma), see extrapingutuse hulk on seotud rahuloluga.
Töötutoetus - On õigus saada inimestel, kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on olnud hõivatud vähemalt 180 päeva tööga või tööga võrdsustatud tegevusega.
Töötu on isik, kes ei tööta, on tööturuametis arvele võetud ja otsib tööd (täidab tööotsimiskava, on valmis vastu võtma sobiva töö ning on valmis kohe tööle

Töötuse määra - kasutatakse tööpuuduse mõõtmiseks, näitab protsentuaalselt töötute arvu tööjõus. Eristatakse ILO töötuse määra ja registreeritud töötuse määra.
Töötuskindlustushüvitise määr on 50% leitud töötasust ühest kuni 100. kalendripäevani ning 101-st kuni 360. kalendripäevani makstakse 40%.§9. 2009.aastal mitte enam kui 15 725 krooni.
Tööturg on turg, kus inimene müüb oma tööd ja tööandja ostab tööd, makstes selle eest tasu (palka). Palgal ehk töötasul on kaks vormi: ajapalk ja tükipalk.

Töötuse määr on järsult langenud ning firmade konkurentsivõime suurenenud. Põllumajanduses on hõivatud väike hulk inimesi, kuna ainult 15% rahvastikust elab maal.
Tööturuteenus on teenus, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks.
Töötuse tase on langenud lisaks töö leidnud inimeste arvu kasvule ka suure emigratsiooni tõttu seose Läti elanikkonna sisenemisega Euroopa Liisu tööjõuturule.

Töötusemäär on protsentides väljendatud suhtarv, mis saadakse, kui töötute inimeste arv jagatakse tööjõuga ja korrutatakse 100%. Eestis on see 5,5 % ehk 5-6%.
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 2,8%, tööandjale 1,4%. Töötaja makse (2,8%) kinnipidamine lõpeb (1,4% jääb) vanaduspensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust.
Tööturg - turg, kus inimene müüb oma tööd ja ettevõtja (tööandja) ostab tööd, makstes selle eest tasu (palka) Nõudlus ja pakkumine,nende elastsused.

Töötu abiraha - Töötu abiraha on töötule töö otsimise ajal makstav kompensatsioon, mille saamise õigus tekib isikul töötuks tunnistamise päevast alates.
Töötukassa on korraldanud oma tööd viimastel aastatel ümber, et vabastada esmatasandi klienditeenindajad ja juhtumikorraldajad rohkem kliendi nõustamiseks.
Töötukassa aastaaruandes on märgitud, et selline standard on välja töötatud ja nad loodavad selle abil pakkuda ühtselt head teenindust nii sise kui ka väliskliendile.

Töötute karjäärinõustamine – missugused on töötutele pakutavad põhiteenused? – karjäärinõustamine, tööpraktika, töövahendus, proovitöö ja tööturukoolitused.
Töötukassa on palju ressursi pühendanud asjatundliku, pühendunud ja tulemustele orienteeritud meeskonna arendamisele ja sisekommunikatsiooni edendamisele.
Töötu – inimene, kes soo- inimene, kes teeb tööd vib tööd teha ja on võime- ja saab selle eest tasu line tööd tegema, kuid kes ei leia tööd

Töötukindlustus on sundkindlustus, mis kindlustab töötajale hüvitised töötuks jäämise, kollektiivse koondamise ning tööandja maksejõuetuse korral.
Tööturuametitel on mõnikord õigus nõuda vastavaid dokumente (avalduste koopiaid, äraütlevaid vastuseid, jms). – Parandada töötute kvalifikatsiooni.
Töötus 15 – 24-aastaste hulgas kasvas tänavuse aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,5%-lt 24,5%-le ehk enam kui kolm korda.

Töötuskindlustus - makse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 FIE sotsiaalmaksud FIE tulumaks Eelmise perioodi palgavõlgade tasumine Eelmise perioodi maksuvõlgade tasumine
Töötu abiraha - rahaline toetus, mis peaks töötule osaliselt kompenseerima sissetuleku kaotuse. Tavaliselt ei maksta seda rohkem kui aasta-poolteist.
Töötu abiraha - suurus, mis asjaoludel, kui kaua makstakse? • Töötu abiraha suuruse ühe tööpäeva kohta otsustab ETTA konverents või volikogu.

Tööturule sisenemine tähendab seda, et isik saab tööealiseks ja/või tema hõivestaatus muutub majanduslikult mitteaktiivsest majanduslikult aktiivseks.
Töötuse määr on tarbimiskulutuste seisukohalt samuti oluline, sest kui inimene on töötu, on ta sissetulek väiksem ja saab teha vähem kulutusi.
Tööturuks nimetatakse süsteemi, kus ühed (tööotsijad) pakuvad oma tööjõudu ehk oskusi ja teadmisi, teised (tööandjad) aga töökohti.

Töötus – esineb ühiskonnas siis, kui on olemas töötajad, kes soovivad antud palgatasemega töötad, kuid ei suuda leida sobivat tööd
Töötusemäär – U- on protsentides väljendatav suhtemäär, mis saadakse töötute arvu jagamisel tööjõu arvuga. U=(töötud/tööjõud)*100
Tööturukoolituse mõju on mujal maailmas andnud vaieldavaid tulemusi, kuid ainult täiendus- ja ümberõppele majanduslanguse ajal siiski loota ei tasuks.

Töötus on olukord, kus inimesed, ke soleksid nõus turul kujunenud tööjõu hinna korral oma tööjõudu pakkuma, ei suuda tööd leida.
Töötuskindlustusmakse on töötuskindlustuse sihtotstarbeliseks rahastamiseks töötuskindlustuse seadusega (TKindlS) kehtestatud sundkindlustuse makse.
Töötuskindlustusmakse on sundkindlustuse makse liik töötuskindlustuse sihtotstarbeliseks rahastamiseks, mida maksavad: 1) kindlustatu; 2) tööandja.

Töötus - üheltpoolt tööpuudus kui sotsiaalne nähtus, teisalt tööeas töövõimeliste ja tööd teha tahtvate isikute töötaolek.
Tööturg –  turg, kus inimene müüb oma tööjõudu ja tööandja ostab töötaja  tööd, makstes selle eest palka
Töötus on Eesti keskmisest kõrgem ka Kagu-Eesti piirkondades, mis kannatasid kõige enam majanduse ümberstruktureerimise tõttu.

Tööturg – süsteem, kus ühed (tööostjad) pakuvad oma tööjõudu ehk oskusi ja teadmisi, teised (tööandjad) aga töökohti
Töötus on tihti see tegur, mis käivitab kodutuse. Töötust seostatakse tihtialkoholi kuritarvitamisega, pereelu probleemidega.
Töötuskindlustushüvitisele on õigus töötuna arvele võetud isikul, kellel on viimase 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.

Töötu on isik, kes ei tööta, on töötuna arvele võetud Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses ja otsib tööd.
Töötuid on kõige rohkem ehitussektoris ja ehitusmaterjalide tööstuses, sest viimasel ajal on selle areng olnud väga halb.
Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus (hõivatute ja töötute summa). Hinnangud põhinevad tööjõu-uuringu andmetel.

Tööturg on võrdlemisi habras asi ja selle kõigutamiseks pole palju vaja muud, kui ainult mõne tipp-spetsialisti kadumine.
Tööturg on tasakaalus, kui kõik tööotsijad leiavad meelepärase töö ja kõik tööpakkujad leiavad vajaliku töötaja.
Töötukassa on osalenud 2012. aastal erinevatel infomessidel: Intellektika, Suunaja, Orientiir, Õigusring, Invamess, Teeviit.

Töötuse määr on seal 7.8%, mis on natuke üle ideaalse, arvestades et ideaalne oleks 6%-7% vahel. kuid siiski väga hea number.
Töötuse puhul on vabad töökohad ja vabad inimesed, aga vabade inimeste kvalifikatsioon ei vasta vabade töökohtade nõuetele.
Töötundide ajal on energiatarbivus suur ja öösel väike, pumbatakse vesi tagasi üles ,et saadatakse seda kasutada keskpäeval.

Tööturg on vajalik. Sealt saab inimene infot vabadest töökohtadest ja tööandja saavad üles panna erinevad kuulutusi.
Tööturult lahkumine tähendab seda, et inimese hõivestaatus muutub majanduslikult aktiivsest olekust majanduslikult mitteaktiivseks.
Tööturg on töö, teadmiste, oskuste ja annete kohtumispaik tööandjale, töö tegijale, õppijaile ja õppeasutustele.

Töötuse määr – aktiivselt tööd otsivate, kuid seda mitte leidvate, üle 16 aasta vanuste indiviidide osakaal tööjõust.
Töötuse määr on 2009.a. 8,2%. Kuna Ahvenamaa ei kuulu EL- tolliliitu on seda läbivatel laevadel lubatud maksuvaba kaubandus.
Töötukassal on õigus lõpetada teile hüvitise maksmine enne määratud tähtaega: 1. Kui te esitate sellekohase avalduse

Tööturukoolitus - töötule korraldatav tööalane koolitus, kus omandatakse oskusi, mis soodustavad isiku töölerakendumist.
Töötuid on Taanis 4,3 % rahvastikust ja alla vaesuspiiri elab 12.1%. Tööjõulisi on Taanis 2,841 miljonit inimest.
Töötus on ka riigi probleem ning mis moodi mõjutab töötus riiki? Mida saab riik ette võtta tööpuuduse vastu ?

Töötu - unemployed tööl käiv,tööle võtma-employed tööjõud, töötajate arv-work-force lasti lahti-sacked
Töötukassal on olemas oma kontorid kõigis maakondades ja suuremates asulates ning mitmetes linnades on kontoreid mitu.
Tööturg - turg, kus inimene müüb oma tööd ja tööandja ettevõte ostab tööd, makstes selle eest tasu e palka

Tööturg on turg kus inimene müüb oma tööjõudu ja tööandja ostab töötaja tööd, makstes selle eest palka.
Tööturg – töö roll ühiskonna arengus on märkimisväärne, kuid ilma maa ja kapitali lisamiseta head tulemust
Tööturg - turg, mis reg. Tööandja ja töövõtja vahelisi suhteid , töötu- tahab töökohta, kuid ei oma seda

Töötuse määr on 2010. aasta seisuga 12%. Tööjõulisi inimesi 2007. aasta seisuga 7 miljonit, ehk 61,4 % rahvaarvust.
Töötu – need, kes on ilma tööta, otsivad aktiivselt tööd ja on nõus kahe nädala jooksul tööle asuma.
Töötuid on 10,3 % Kirjaoskajaid täiskasvanutest 71,4 % Egiptuse näol on tegemist agraar-industriaalse riigiga.

Töötusemäär – U- on protsentides väljendatav suhtemäär, mis saadakse töötute arvu jagamisel tööjõu arvuga.
Töötus on olukord, kus inimesed, kes tahaksid olemasoleva palgataseme korral töötada, ei suuda tööd leida.
Töötus – alkoholi kuritarvitamine – (üüri)võlad – eluasemelt väljatõstmine või korteri sundmüük;

Töötuse määrad on kõrged) ja oskustöötajatest on vajaka, mängib personalitöö organisatsioonis elutähtsat rolli.
Töötu –  tööealine ja –võimeline inimene ,kes soovib tööd teha , kuid ei leia seda .
Töötu motiveeri - mine ning toeta- mine ettevõtlusega alustamisel  20 000.-kr. 32 Ettevõtluse alustamise toetust

Töötukassa on vajalik haldusorganisatsioon, mis täidab oma kohust, eesmärki praeguses ühiskonnas- jäin väga
Tööturg - süsteem, kus ühed (tööotsijad) pakuvad oma tööjõudu, teised (tööpakkujad) aga töökohti
Tööturg – tööjõu pakkumine ja nõudmine Tööandja . ettevõtja, firmaomanik, kes palkab tööjõudu

Töötus on nähtus, mis seisneb selles, et inimesed, kes soovivad töötada, ei leia omale sobivat tööd.
Töötus on probleem igas ühiskoonas, kuid eriti aktuaalseks muutus see teema majanduslanguse saabumisega.
Töötuse definitsioon – ILO Riigi tööturuametis registreeritud töötud Töötu abiraha saajad (erinevad tingimused)

Töötuskindlustusmakse on töötuskindlustusega seotud hüvitiste maksmise rahastamiseks kehtestatud sundkindlustusmakse.
Töötuabiraha – 1000 EEK • Toimetulekutoetus (1000 EEK pere esimesele liikmele, 800 EEK igale järgnevale)
Tööturuameti kaudu on võimalik õppida uusi erialasid ja ennast täiendada nii keele kui üldteadmiste valdkonnas.

Töötunnid on eesmärgi saavutamise vahend, kusjuures eesmärki on võimalik saavutada ainult vabal ajal.
Tööturvalisus on paremini tagatud, kui sisustuses ei ole eenduvaid osi, millede otsa võib kergesti tormata.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Töötu õigused - Töötul on õigus saada 3 tööturutoetust, kui ta vastab tööturuteenuste ja-toetuste seaduses toetuse saamiseks ettenähtud tingimustele: töötutoetust, stipendiumi ja sõidu- ja majutustoetus töölepingu alusel töötajad võivad oma töölepingus alati leppida kokku lisasoodustusi.

Töötute arv on võrreldes eelmise aastaga tunduvalt kasvanud ning koondamise üle enam keegi ei üllatu.
Tööturu seisukohalt on oluline elanikkonna struktuur: Tööeast nooremad Tööealised(15-69a) Tööeast vanemad
Töötu abiraha on riigi rahaline toetus, mis peaks töötule osaliselt kompenseerima sissetuleku kaotuse.

Tööturg on turg, kus inimene müüb oma tööd ja tööandja ostab tööd, makstes selle eest tasu
Töötus – alkoholi kuritarvitamine – perekonna lagunemine või kooselu lõppemine – eluaseme
Töötus on kaasaegse ühiskonna olulisimaid probleeme, põhjustades raskusi nii indiviidile kui ka

Töötutel inimestel on praegu väga raske olukord, paljudel on maksuraskused, kuid tööd pole kusagilt saada.
Töötuksjäämise korral on inimestele kehtestatud töötuskindlustusmakse, mille abil leevendatakse töökaotust.
Töötus on hetkelgi väga suur, kuigi võrreldes paari aasta taguse olukorraga on see vähenenud.

Töötuskindlustusmakse - töötuskindlustusmaksest laekunud summadest välja makstav töötuskindlustushüvitisi
Tööturusektor - SM (sotsiaalministeerium) vastutusalas teenuse osutamine töötutele ja tööotsijale.
Töötusemäär on protsentides väljendatud suhtarv, mis saadakse, kui töötute inimeste arv jagatakse

Tööturu aluseks on asjaolu,et elatise teenimiseks peavad inimesed müüma oskusi, kogemusi ja teadmisi.
Tööturupoliitika — [WWW] URL http://www- 1.mtk.ut.ee/varska/2001/Makromaj_sotspol/Venesaar_Maldre.pdf
Töötu on isik, kes soovib ja on võimeline tööd tegema, aga ei ole mingil põhjusel tööd

Töötus - > alkoholi kuritarvitamine --> üürivõlad --> väljatõstmine või korteri müük.
Töötus - töötuks jäänuna ei suuda varem Maksusüsteem riigis võetud laene tagasi maksta.
Töötus on sellest ajast peale järsult langenud ja ettevõtete konkurentsivõime suurenenud.

Töötuskindlustusmakse - 0,6% Kogumispensioni makse (II sammas) -2% NB! Tulumaksuvaba miinimum 2250.- (kuus)
Töötu on isik, kes ei ole hõivatud, kuid kes on võimeline töötama ja kes soovib tööd
Tööturg on muutunud nõudlikumaks ning vajab aina rohkem spetsiifiliste oskustega töölisi.

Tööturu põhikomponentideks on müüdav kaup (töövõime), sellega turul toimuv (ost–müük) ning kauba hind.
Töötu – tööealine ja –võimeline inimene, kes soovib tööd teha, kuid ei leia seda
Töötu – isik, kes ei ole hõivatud, aga on võimeline töötama ja soovib tööd leida.

Töötunnid – tundide arv, millal tehakse tööd • Tootlikkus - näitab töö efektiivsust.
Töötusemäär - mõõdab tööpuudust, väljendab protsentides töötute osatähtsust tööjõus.
Töötu - inimene, kes soovib tööd teha ja on võimeline tööd tegema, kuid kes ei leia

Töötu – inimene, kes soovib teha ja on võimeline tööd tegema, kuid ei leia tööd.
Töötu - inimene, kes soovib tööd teha ja on selleks võimeline, kuid ei leia tööd.
Tööturg –  süsteem , kus ühed pakuvad oma tööjõudu ja teised töökohti

Töötundi — pool-aastane; 2000 töötundi — aastane; 3000 töötundi —kahe aastane.
Töötu abirahale on õigus Eesti alalistel elanikel, elamisloaga välismaalastel ja pagulastel.
Töötu ülesandeks on pidev tööotsimine, võimalusel enda täiendamine või eriala vahetamine.

Tööturg on tasakaalus, kui tööjõu pakkumine ja tööjõu nõudlus on ühesuurused.
Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus ehk majanduslikult aktiivses rahvastikus.
Tööturg – teadmised, oskused ja anne on väärtused vaid siis, kui neid rakendada.

Tööturg on staatiline ning turule sisenemine on raskem kui liberaalse mudeli korral.
Töötus - -> alkoholi kuritarvitamine --> perekonna lagunemine --> eluaseme kaotus.
Töötusel on erinevaid liike: struktuurne töötus, ajutine või hooajaline töötus.

Töötute osakaal on 18,1% (2009 aasta seisuga), kuuludes sellega kogu maailma arvestuses 164
Töötus on ohtlik, kuna tekib mina-pildi ettekujutus, et mind pole kellelegi vaja.
Töötuse põhjus on valed majandusotsused, täpsemalt säästmis- ja investeerimisotsused.

Töötuskindlustus makse - maksavad nii tööandja kui ka töövõtja, töövõtja palgale juurde.
Töötukassa - , - ning tervishoiuteenuste osutamise või nende kombineerimise kaudu.
Tööturuamet on huvitatud oma teenuste ja teeninduse kvaliteedi pidevast tõstmisest.

Töötuse määr – väljendub protsentuaalselt töötute arvu tööjõus (töötu pluss
Töötuskindlustusmakse – 2,8 % = 0,029 Maksuvaba tulu maksumäär- 144,3 € 0,028 900 = 25,2
Töötusel on omadus muutuda püsivaks ja selle tõttu kasvab töötuse tase, kuna

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr väljendab töötute osatähtsust tööjõus.
Tööturg - süsteem kus ühed pakuad töökohti ja teised otsivad töökohti.
Tööturg - turg, ühed otsivad inimest kes tööd teeks ja teised töötajat

Tööturg on abstraktne turg, kus saavad kokku töö otsija ja töö pakkuja.
Töötuse loomulikule ehk naturaalsele määrale antavad hinnangud on erinevad, see võib
Tööturg - Süsteem, milles ühed pakuvad tööjõudu aga teised töökohti

Töötuskindlustus - maksete deklaratsiooni (vorm TSD koos vastava lisaga) esitamine.
Töötus on kindlasti probleem nii indiviidi kui ka riigi jaoks üldiselt.
Töötusjaotus - otstarbekat kaupade tootmise ja vahetamise ruumiline korraldus.

Töötute arv on järsult tõusnud, kuid tegelikku töötute arvu ei tea keegi.
Töötute osakaaluga on Türgi teiste riikide seas 37-l kohal,mis on küllaltki kõrge
Töötukassa on avalikustanud oma 2012 a majandusaasta aruande oma kodulehel.

Töötuse määr on järsult langenud ning firmade konkurentsivõime suurenenud.
Töötusemäär – • Hooajaline töötus – hooajaliste kõikumiste tõttu.
Töötuse määr – defint välja töötanud rahvuvaheline tööorganisatsioon

Töötuskindlustusmaks - töötuskindlustusseadusega kehtestatud sundkindlustusmakse.
Töötuskindlustusmakse - töötuskindlustusseadusega kehtestatud sundkindlustusmakse.
Tööturg on tasakaalus siis, kui nüudmine ja pakkumine on tasakaalus.

Töötute osatähtsus on Hiinas 6,5%. Mis paneb ta maailma tasemel 67.ndale kohale.
Tööturg - nõudlus(tööandjate huvid), pakkumine(töötajate huvid)
Tööturg on turu üks liik, kus toimub töö vahetamine palga vastu.

Tööturgu on mõjutanud immigratsiooni kasv viimase 10 aasta jooksul.
Töötu - ja vaesustoetused, pensionid ja stipendiumid kehtestati.
Töötu - rohkem kui kunagi varem pärast Eesti taasiseseisvumist.

Tööturg – süsteem, kus ühed pakuvad tööd, teised töökohti.
Töötu - töövõimeline ja tööealine isik kes ei leia tööd.
Töötu on isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:

Töötusemäär –  on töötute ja tööjõu arvu suhe (%­des).
Töötusmäär on langenud majanduskasvuga 4,5%- ni ning kahaneb veelgi.
Töötu - inimene, kes soovib ja suudab teha, kuid ei leia seda.

Töötud - inimene, kes soovib ja suudab teha, kuid ei leia seda.
Töötuse määr on töötute osatähtsus hõivatute ja töötute summas.
Töötuskindlustus on sundkindlustus mis katab töötajaid ja teenistujaid.

Töötu - Tööealine- ja võimeline inimene, kes ei tee tööd
Tööturuametil on 19 osakonda: tööturuteenuste ja -toetuste osakond.
Tööturupoliitikas - passiivsetelt toetustelt nö juhitud aktiveerimiseni.

Töötuse protsent on Portugalis 10,7% (2010. aasta seisuga) Tööstus 30%
Töötuskindlustus - ja kohustusliku kogumispensionimakse ning käibemaks.
Töötute arv on suurenenud järjepidevalt seitse kvartalit järjest.

Töötud – Eesti arengu pidurdajad või kasutamata võimalus.
Töötukassale on saabunud avaldus koos nõuetekohaste dokumentidega.
Tööturg on tasakaalus pakkumise ja nõudmise võrdsuse korral.

Tööturg on väga tähtis kõikidele inimstele, kes töötavad.
Tööturg on kuht, kus kohtuvad tööjõu nõudlus ja pakkumine.
Töötuse määr on 2010. aasta seisuga 12%. SKP jaotumine sektoritesse

Töötute karjäärinõustamine — missugused on töötutele pakutavad põhiteenused?
Töötunde 40 - le. Kuumad suved muutsid päevitamise populaarseks.
Tööturg on süsteem, kus pakutakse tööjõudu ja töökohti.

Töötus on suur. Igal aastal on sündimus järjest kahanenud.
Töötus on 7,9% ja 15,2% elanikkonnast elab alla vaesuspiiri.
Töötus on probleem nii inimesele endale kui ka ühiskonnale

Töötuskindlustusega on Eestis kohustuslikult hõlmatud kõik töötajad.
Töötus - Pensioni II Jrk nr Nimi Kuupalk kindlustus sammas
Töötuse tase on Hispaanias aga ikka veel Euroopa Liidu kõrgeim.

Töötutoetuse 31 - kordne päevamäär 2013. aastal on 101,68 eurot.
Töötukindlustus – 0,8% tööandja poolt ja 1,6% töötaja poolt.
Töötulemuste hindamine - vajalik nii heaks juhtimiseks kui ka alluvatele.

Tööturg on l ht d t d j tööli d pole selles vahetatavad.
Töötuse määr on seal 2.8%, mis on muretekitavalt väike number.
Töötukassa on püstitanud enda tegevusele palju ülesandeid.

Tööturg – koht, kus kohtuvad tööandja ja töövõtja.
Töötus – tööta olek, tekib tööpuuduse tagajärjel.
Tööturg on jäik. Suur sõltuvus sisseveetavast naftast.

Töötuse määr on 5 %; 2) töötuse määr peaks olema madalam.
Töötud on need, kes tahavad tööd teha, kuid ei leia.
Töötukassa on välja töötatud mitmed kompetentsimudelid.

Töötus on olukord, kus inimesed ei suuda leida tööd.
Töötusel on veel mitmeid erinevaid tähtsaid näitajaid.
Töötud on osa majanduslikult aktiivsest rahvastikust.

Töötulemus on ka sellevõrra kehvem vähemalt minu puhul.
Töötus on maakonnas paari viimase aastaga vähenenud.
Töötulemuseks on otsused, valikud, ettepanekud, soovitused.

Töötu – tööealine inimene, kellel pole tööd.

Töötuba – työhuone Ülemine korrus – yläkerta
Töötuse suurenemine – 1933 oli USA-s 15 ja Saksamaal 6. milj.

Töötuid on 4,5% (2007) kogu Hollandi rahvastikust.
Töötuskindlustusmakse - 2,8% brutopalgast; TkM=10000*0.028=280kr
Töötu abiraha on liiga väike töötu kulude katmiseks.

Töötuba on 12,5 m pikk, 9,8 m lai ja 4 m kõrge.
Töötutest on tööta olnud kaks aastat või kauem.
Töötukassal on mobiilse nõustamise (MOBI) ajaveeb.

Töötus - struktuurne= kvalifikatsioonipõhine.
Töötuse määr on üldjuhul kõrgem kui EL keskmiselt.

Töötuskindlustus – töötuks jäämisel on vastuteene.
Töötuskindlustusmaks – töötajal 2,8% ja tööandjal 1,4%
Töötuskindlustusmakse – muutuva protsendiga, otsene makse.

Töötuskindlustus - ning ka kogumispensionimakse võlg.

Töötuna on võimalik saada töötu abiraha.
Tööturg - tööjõu nõudmine ja pakkumine.
Töötus - 5,692 5,773 -,062 -,986 ,329 ,794

Tööturg - tööjõu pakkumine ja nõudmine
Tööturuprobleemid on täna aktuaalsed kogu maailmas.

Töötud - inimesed, kes on ilma tööta
Töötuid mehi on rohkem kui töötuid naisi.

Töötud – inimene, kes soovib ja on
Tööturu osapoolteks on tööandja ja töövõtja.

Töötu on inimene, kes ei tööta.
Töötulemu - sed paranevad jätkuvalt.
Töötuse määr on 2010. aasta seisuga 12%.


Töötud on 9.7% indoneeslastest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Töötukassa on jaganud vakantse kümnesse valdkonda nagu joonisel 2.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto