Sõnu seletav sõnaraamat

Tööhõiveamet - Viib töö otsijad ja töötaja otsijad kokku Töötu õigused- Õigus osaleda tasuta koolituskursustel, taotleda raha firma loomiseks ja õigus saada abiraha Tööandja kohustused- Kohustus võimaldada töötajale puhkust, tagama sobiva koha töötamiseks, kinni pidama tööohutusnõuetest Tööandja õigused- Õigus karistada töötajat töölepingu rikkumise eest, koondada, saata sundpuhkusele
Tööhõive - ja Pensioniamet (DWP), puuded: http://www.disability.gov.uk/ • Teabevolinik: http://www.dataprotection.gov.uk/index.htm • Asepeaministri büroo: http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_control/documents/homepage/odpm_ home_index.htm • Šotimaa valitsus: http://www.scotland.gov.uk/topics/?pageid=1/
Tööhõive – EL’is loetakse tööealiseks elanikkonnaks inimesi vanuses 15-64, Eestis 15-74. Ühiskond jaguneb tööjõuks ja ülalpeetavateks ehk majanduslikult aktiivseteks ja mitteaktiivseteks. Tööpuudus ja tööjõupuudus – tööpuudus on olukord, kus tööjõu pakkumine on suurem kui tööjõu nõudlus.

Tööhõive - ja rehabilitatsiooniteenuste analüüs; rehabilitatsioonialane meekonnatöö (koolitused 90 inimesele 12 kohaliku võrgustiku loomiseks); avalikkuse teadlikkuse tõstmine (konverentsid, koolitused osapooltele, hea tava käsiraamat tööandjatele); töökohtade kohandamise skeemi väljatöötamine.
Tööhõiveamet – riigiasutus, mis tegeleb töötute probleemidega (täiend- ja ümberõpe, info vabade töökohtade kohta, töötukoolitused jne.) Töötu abiraha – summa , mille töötu saab igakuiselt kuni tööd leiab EUROOPA LIIT on rahvusvaheline riikide majanduse, poliitika ja kultuurialane ühendus.
Tööhõivepoliitika - aktiviseerimisprogrammid ja meetmed 2. Töötu sotsiaalne kaitse – töötuskindlustushüvitis, töötu abiraha 3. Tööturuteenused • töövahendus • tööturukoolitus • toetus tööandjale • toetus töötule • kutsenõustamine Eesti sotsiaalpoliitika süsteem

Tööhõive põllumajanduses on ainult 4.3% osakaal Prantsuse SKP-s on umbes 3%. Kuid siiski moodustavad Prantsusmaa põllumajanduslikud tooted 25% terverst Euroopa Liidu toodangust. Väga palju on viinamarjaistandusi kuna peamisteks ekspordiallikateks on Prantsusmaa veinid.
Tööhõive on alates 2004. aastast vähenenud ja seda ligikaudu poole võrra (Joonis 13). Ettevõtetes makstav keskmine palk 572 eurot moodustab 85% toiduainetetööstuse keskmisest palgast ja 72% eesti keskmisest palgast.
Tööhõivemäär on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab kui palju on töötajaid tööjõu hulgas. See saadakse kui tööga hõivatud inimeste arv jagatakse tööealiste inimeste arvuga ja korrutatakse 100 %.

Tööhõive on Prantsusmaa omast madalam näiteks Kreekas, Hispaanias, Kreekas, Maltal (koguni 36,9%), Tšehhi Vabariigis, Rumeenias, Slovakkias, Itaalias, Luksemburgis . Peamised makromajandusnäitajad
Tööhõive – näitab rahvastiku hõlmatust tööga Tööhõive määr – väljendab tööga hõivatud ning tööealise rahvastiku suhet ning on riigi majanduliku seisundi oluline näitaja.
Tööhõivepoliitika – kaks varianti – passiivne tööhõivepoliitika, kus riik tegeleb tööpuuduse tagajärgedega; aktiivne tööhõivepoliitika, kus riik tegeleb tööpuuduse põhjustega.

Tööhõivega seonduv on muulaste puhul eriti oluline, kuna migrantide ühiskonna sisemise organiseerumise, sotsiaalsete sidemete keskmeks on olnud ettevõtted ja töökollektiivid.
Tööhõive on kohapeal madal, sest puuduvad töökohad. Kärstna piirkonna suurimateks tööandjateks on Kärstna kool ja hooldekodu, kaks kauplust, Ekseko üks farm.
Tööhõive teema on Eestis hetkel üheks tähtsaimaks probleemiks ,kuna prognoositakse 10 % -list tööpuudust ja mitu järgnevat aastat see protsent ei lange.

Tööhõive on tabeli järgi Põlvas 52,0 %, kuid uurides teemat põhjalikumalt leidsin ka teistsuguseid arve-nt 57,9%, mis on väga hea tulemus.
Tööhõivelisest rahvastikust on neis tegev vastavalt 8,3% , 18,4% ja 73,3% (2001. a rahvaloendus). 2008 alanud ülemaailmne majanduskriis tabas ka Argentinat.
Tööhõivemäär on protsentides väljendatud suhtarv, mis saadakse, kui tööga hõivatud inimeste arv jagatakse tööealiste inimeste arvuga.

Tööhõive muutused on makroökonoomika ja rahvamajanduse keskne uurimisobjekt, sest töötus on üks suuremaid disproportsioone ühiskonnas.
Tööhõive määr – väljendab tööga hõivatud ning tööealise rahvastiku suhet ning on riigi majandusliku seisundi oluline näitaja.
Tööhõive põllumajanduses on ainult 4,3%, kuid siiski moodustavad Prantsusmaa põllumajanduslikud tooted 25% tervest Euroopa Liidu toodangust.

Tööhõivepoliitika on poliitika, mis saab reguleerida riigi tööhõivet, Tegeleb inimestele töökohtade leidmise soodustamisega.
Tööhõive kõrge - karjäär tähtis b.väärtushinnangud-tähtis mitte toit ja riided jms, vaid haridus, huvialad(lastel) jms.
Tööhõivemäär - 75-80 ringis Skandinaaviamaades ja UKs; ka Hollandis; ülejäänutes pigem 60-70, kuid progress märgatav.

Tööhõivepoliitika on loodud eesmärgiga tagada riigi stabiilsus ja toimimine, mille kehv olek on tingitud just tööpuudusest.
Tööhõivemäär – on protsentides väljendatud suhte määr, mis näitab hõivatute osatähtsust tööealises rahvastikus
Tööhõive on töövõimelise elanikkonna maksimaalne hõivatus tööga, töötades palgatöötaja või ettevõtjana.

Tööhõivemäär – Tööhõives toimuvate muutuste kirjeldamiseks ning analüüsimiseks kasutatakse tööhõive määra.
Tööhõive määr – tööga hõivatud ning tööealise rahvaarvu suhe ; on riigi majandusliku seisundi oluline näitaja.
Tööhõive määr on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab hõivatute osatähtsust tööealises tahvastikus.

Tööhõives - Erinevalt tööstusühiskonnaga on ses ühiskonnas töö paindlikuma ja vabama töökorraldusega.
Tööhõive määr on hakanud 2006. aastal tõusma ning on nüüd umbes 60%. Eelnevatel aastatel oli see umbes 55%.
Tööhõive on väga suur ja võõrtöölisi rakendatakse peamiselt teeninduses ja lihtsamatel töödel.

Tööhõive osakaal on 6,7%. 11. Otsi 3 huvitavat fakti Slovakkia kohta! Kasuta selleks erinevaid teabeallikaid.
Tööhõive struktuur – peegeldab töötajate jagunemist majandussektorite, tegevus- ja ametialade jms järgi.
Tööhõivelisest rahvastikust on 80% tegev põllumajanduses, 10% tööstuses ja käsitöönduses ning 10% teeninduses.

Tööhõive on vähenenud rohkem meeste hulgas, mistõttu naiste osatähtsus tööhõives kasvab.
Tööhõive struktuur – töötajate jagunemine majandussektorite, tegevus – ja ametialade vms järgi.
Tööhõive struktuur – näitab rahvastiku tegevusalaseis primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektoris.

Tööhõive - kui ennem oli kõige suurem tähtsus põllumajandusel siis nüüd see muutus.
Tööhõivepoliitika on arengukäigus ja vajab veel mitmeid täiustusi ,et jõuda heale tasemele.
Tööhõive struktuur - näitab rahvastiku hõivatust primaar-, sekundaar- ja tertsiaalsektoris

Tööhõive struktuur - töötajate jagunemine majandussektorite, tegevus- ja ametialade jms.
Tööhõive määr - tööga hõivatute protsentuaalset osakaalu tööealises rahvastikus
Tööhõive - ja sotsiaalpoliitika valdkonnad üksteist vastastikku täiendaksid.

Tööhõive struktuur - iseloomustab erinevates sektorites hõivatud inimeste osatähtsus.
Tööhõivepoliitika on loodud selleks, et tagada riigi stabiilsus, edukus ja toimimine.
Tööhõive - 4, 55 miljonist töövõimelisest inimesest on 2,5 % töötud.

Tööhõivemäär - on hõivatud inimeste osatähtsus tööealises rahvastikus.
Tööhõive on vaesuse ja tõrjutuse vähendamiseks olulisim valdkond.
Tööhõive määr - hõivatud isikute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Tööhõive määr on hõivatute ja tööealise inimeste arvu suhe (%-des).
Tööhõivet – tulemused, millest saavad otsest kasu ELi kodanikud.
Tööhõiveküsimused on võimuloleva valitsuse üks prioriteetseim valdkond.

Tööhõiveamet – asutus, mis püüab lahendada töötute probleeme.
Tööhõive määr – hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.
Tööhõive struktuur – inimeste kooses, kes osalevad majandustegevuses

Tööhõive on nii struktuurne kui ka lühiajaline näitaja.
Tööhõivepoliitika on valitsuse sekkumine tööturu toimimisse.
Tööhõive – näitab rahvastiku hõlmatust tööga.

Tööhõive struktuur – töötajate jagunemine majandussekt,
Tööhõive - ja sotsiaalpoliitikate arendamisele.

Tööhõive - inimeste osalemine majandustegevuses
Tööhõive – rahvastiku hõlmatus tööga.

Tööhõive - inimesed, kes töötavad

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tööhõive ehk võitlus tööpuudusega, hindade stabiilsus ehk võitlus inflatsiooniga, kõrge ja püsiv 9. Mida tuleb tänapäeva globaliseerunud majanduskasv ning õiglane sissetulekute jaotus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto