Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Swot - ANALÜÜS Tabel 2. Ettevõtte SWOT-analüüs Tugevused Nõrkused • ainuke taimetoidule spetsialiseeruv • vähene tuntus toitlustusettevõte Eestis • suhteliselt kitsas sihtgrupp • asukoht Tallinna südalinnas • inimeste vähene informeeritus • kiire ja kvaliteetne teenindus taimetoitlusest ja selle eelistest • mitmekesine menüü • otseste konkurentide puudumine/ • lastesõbralikkus eelnevate sama ala toitlustusasutuste
Swot analüüs - sisekeskkond(sisemised tugevused, nõrkused), väliskeskkond(välimised võimalused,ohud). Mikro-lähikeskkond(kliendid, konkurendid), makro- üldkeskkond(masu, poliitika). **Konseptuaalne areng, McGregor:X-teooria. Inimene ei armasta töötada ja püüab seda vältida, juhi roll on sundida ja kontr oma alluvaid, Y-teooria-inimene pole loomupoolest laisk, töö on loomulik tegevus. Juhi roll on arendada alluvate potensiaali.
Swot - analüüs on strateegline planeerimisvahend, millega hinnatakse projekti või äriettevõtte tugevaid külgi (i. k. strengths), nõrku külgi (weaknesses), võimalusi (opportunities) ja ohte (threats). Selle analüüsi raames määratletakse äriettevõtte või projekti eesmärk ja selgitatakse välja seda eesmärki soodustavad ja mittesoodustavad sisemised ja välimised faktorid.

Swot - analüüs Sisemised tugevused Sisemised nõrkused • Kaubamärgi tuntus • Kogemuste puudumine • Hea asukoht • Klientide võitmine on raske • Suur valik erinevaid värve ja • Puuduvad suured finantsid numbreid reklaamide jaoks • Mitmekesine kaubavalik Ohud Võimalused • Suur konkurentide hulk • Laienemine suurematesse • Sõltumine välisriikidest linnadesse
Swot analüüs – turunduslikus swotis tuuakse ära firma tugevad ja nõrgad küljed, mis kuuluvad sisemisse revisjoni ning võimalused ja ohud, mis kuuluvad välisesse revisjoni. SWOT analüüs aitab säilitada konkurentsipositsiooni, parandada finantsolukorda, tõsta tootlikkust, teenindustaset, parandada suhteid töötajatega, klientidega, tarnijatega ja vahendajatega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Swot - analüüs Plussid Miinused • mõistlikud hinnad • tundmatus • püsiklientidele soodustused • kliendid võivad alguses olla umbusklikud • Head tingimused kaugsõidu autojuhtidel puhata ja remontida autot Ohud Võimalused • konkurentsi teke • pakkuda töökohti • Ehitustööde teostamine kallineb • Teha koostööd bensiinijaamadega või • Majanduslik hinna tõus kõigile remondi töökodadega tarvetele • Koostöö võimalus logistika töid pakkuvate firmadega

Swot - analüüs………………………………………………………………..12 11.Finantsolukord…………………………………………………………………13 Kokkuvõte………………………………………………………………………….14
Swot - analüüsis tuuakse välja plaanitud idee: o tugevad ja nõrgad küljed o ohud – mis võib takistada plaanitud idee elluviimist o võimalused – kuhu võiks teenused / tooted tulevikus areneda SWOT analüüsi abil hinnatakse valitud strateegiat ja võimalikke riske.
Swot - analüüsi kasutatakse enamasti hetkeolukorra määratlemiseks ja tulevikuväljavaa- dete leidmiseks, kuid sobib ka eneseanalüüsiks projektiorganisatsiooni ja projektiidee koh- ta (institutsionaalne analüüs) - veenmaks, et antud organisatsioon/idee on hea/parim.

Swot - analüüsi tulemusena võib ettevõte käituda erinevate tegevusskeemide kohaselt: • Max-Max strateegia – ettevõtte eesmärgiks on püüda maksimeerida oma sisemisi tugevusi, et läbi nende ära kasutada väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi.
Swot - analüüs • Mis õnnestus? • Mis tekitas probleeme? • Praktikal olles õppisin:….. Mis vajaks veel õppimist? • Kutse- ja ametioskuste areng: (näit. tänu praktikale sain arendada klienditeenindaja oskusi ja lihvida suhtlemisoskust…)
Swot - analüüs- tugevused, nõrkused võimalused, ohud Strateegiline juhtimine  Kus me oleme, kuhu me tahame jõuda ja kuidas? • Ettevõtja lähenemine – 1 jõuline isiksus, loob visiooni, kuhu me läheme ja ütleb, kuidas asjad käivad.

Swot - analüüs - finantsanalüüsi vorm, kus hinnatakse ettevõtte tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid tagurpidi split – tehing, mille tagajärjel aktsiate arvu vähendatakse olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.
Swot - analüüsi teostamine võimaldab sõnastada asjakohased strateegiad, mis (1) kasutavad organisatsiooni tugevaid külgi ja võimalusi, (2) kaitsevad organisatsiooni väliste ohtude eest või (3) parandavad kriitilisi nõrku
Swot - analüüs. „Tunne iseennast ja oma vastast!“ Iseenda, konkurentide ja väliskeskkonna tundmaõppimiseks kasutatakse SWOT-analüüsi. Strengths Weaknesses Tugevused Nõrkused Threats Opportunities Ohud Võimalused

Swot - analüüs aitab firmal rakendada tegelikke võimalusi, säilitada konkurendipositsiooni, suurendada käivet ja arendada paremaid tooteid, parandada suhteid töötajate, klientide, tarnijate ja vahendajatega.
Swot - meetodiga kaardistatud tugevuste ja nõrkuste analüüsiks on hea illustreerida neid ühe radardiagrammiga (vt joonis 3), et uurida tugevuste ja nõrkuste määramisel toimivate faktorite
Swot - meetodiga kogutud tekstilise materjali analüüsi eesmärgiks on välja selgitada peategurid (faktorid) SWOT-meetodiga määratud valdkondades: TUGEVUSED, NÕRKUSED, VÕIMALUSED ja OHUD.

Swot - analüüs ... sobib hetkeseisust ülevaate saamiseks (ja andmiseks) ning on abiks nii hetkeolu- korra kaardistamisel kui ka projekti ideede ja strateegiate väljatöötamisel.
Swot - analüüs on hea võimalus, et analüüsida piirkonadade tugevusi ja nõrkusi, mis tulenevad ettevõttest endast ning võimalusi ja ohtte, mis on väliskeskkonnast tulenevad.
Swot – ANALÜÜS SWOT analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel, mille kaudu kaardistatakse organisatsiooni tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.

Swot - ANALÜÜS SWOT-analüüsi abil selgitatakse välja spordiorgani- satsiooni tegevuse tugevad ja nõrgad küljed ning ohud ja võimalused, mis tulenevad turunduskeskkonnast.
Swot - ANALÜÜS...........................................................................................................................6 1.TOODE/TEENUS, TURG JA KONKURENTS.
Swot - analüüs ...............................................................................................................18 Väliskeskkonna kirjeldamine ja analüüs.

Swot - analüüs ei täida auditi funktsiooni, vaid on võrdlev analüüs, kus kindlate valdkondade kaupa määratletakse ettevõtte seisund konkureerivate ettevõtete
Swot - analüüsi puhul pööratakse tähelepanu: 1. Tugevad küljed (strenghts) Millisel alal on organisatsioon tasemel, milles on ta parem oma konkurentidest.
Swot - analüüsi järgselt võib kinnitada, et tegevuse eeldusteks määratletud tugevused on piisavalt tugevad alustamaks edasiste eesmärkide täitmist.

Swot - analüüs võimaldab välja selgitada väliskeskkonnast tulenevaid ohte ja võimalusi ning organisatsiooni sisekeskkonna tugevaid ja nõrku külgi.
Swot analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel, mille kaudu kaardistatakse organisatsiooni tegevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
Swot - analüüs............................................................................................. 8 5. Teenus, turg ja konkurents.

Swot - analüüs 6. TOODE 7.TURU ANALÜÜS 8. KONKURENTS 9. TURUNDUSPLAAN 10. PERSONAL JA JUHTIMINE 11.FINANTSPLANEERIMINE 12. RISKIANALÜÜS
Swot - i analüüsil võib järeldada seda, et firma poolt pakutavad teenused on ainulaadsed, luksuslikud, mugavad, kõrge kvaliteediga.
Swot - ANALÜÜS.............................................................................................16 12.KULUDE ARVESTUS.

Swot - analüüsiga kirjeldatakse ettevõtte sisemisi tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte.
Swot - analüüs, mis tähendab “tugevaid ja nõrku külgi, mis seonduvad meie ettevõtte ärivõimaluste ja ohtudega turul.
Swot - ANALÜÜS....................................................................................................... 7

Swot analüüs on kvalitatiivne analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud). 3 Bilanss e. raamatupidamise aruanne
Swot - analüüs - finantsanalüüsi vorm, kus hinnatakse ettevõtte tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid
Swot - analüüs, Õppemeetodi puhul püütakse leida ja analüüsida konkreetse probleemi erinevaid külgi.

Swot - analüüsi kaudu selgitatakse välja spor- diorganisatsiooni tegevuse tugevad ja nõrgad küljed.
Swot - analüüsi tuleks teha igas spordiorganisatsioonis siooni tegevuse vaatamata selle omandivormile.
Swot - analüüs Valla missioon ja visioon Ettevõtte sisesed tugevused Ettevõtte sisesed nõrkused

Swot analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel, mille kaudu kaardistatakse o
Swot - analüüs on lihtne ja kiire vahend ettevõtte strateegilise positsiooni hindamiseks.
Swot analüüs on ettevõtte sisemiste tegurite ja ärikeskkonna ehk väliste tegurite analüüs.

Swot - ohud ja võimalused väliskeskkonnast, võimalused ja nõrkused-sisekeskkonnast
Swot – analüüsi väliskeskkonna ohtude hulgas käsitletavaid välisfaktoreid.
Swot - i tulemusi kasutatakse strateegiliste tegevusalternatiivide kujundamiseks.

Swot analüüs – lihtne ja kiire vahend ettevõtte strateegilise positsiooni hindamiseks.
Swot - analüüsi läbitegemisel võib analüüsida alltoodud tegurite mõju.
Swot - meetodi tulemusi, et ei laskutaks alateadlikult juhtkonna kriitikasse.

Swot analüüs on kvalitatiivne analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud).
Swot - analüüs on ettevõtte sisemiste ja väiste tegurite analüüs.
Swot - analüüs Väliskeskkonna analüüs Sisekeskkonna analüüs

Swot – maatriks saadakse S-W-O-T- tegurite kombineerimise teel.
Swot - analüüs 3. Sihtturu valimine 4. Toote positsioneerimine
Swot analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel.

Swot - analüüsi abil ohtu laste arvu vähenemine piirkonnas.
Swot - analüüsile 11 Kokkuvõte 16 Viidatud allikad 17
Swot – strengths, weaknesses, opportunities, threats.

Swot - analüüs ja tasakaalus tulemuskaardi meetod.
Swot analüüs - võimalused, tugevused, nõrkused, ohud.
Swot – analüüs B. konkurentide uurimine.

Swot - analüüs klienditeenindajana
Swot - analüüsi võib koostada:Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun