Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Suremus on vee kvaliteedi langemise tõttu kasvanud • Vee kvaliteeti võib parandada filtreerides sissetulevat vett läbi liiva-kruusa filtrite • Hapnikupuudust saab ära hoida õhustamise ja vee korduvkasutuse abil • Happelist vett saab neutraliseerida lubjaga • Jäätumist ja kuivamist võib ära hoida, suurendades läbivoolu • Mudastumist saab ära hoida juhtides sissevooluvee läbi settekaevu.
Suremus – kui suur on antud populatsioonisisene indiviidide kadu Vanuseline suremus – eri vanuses indiviidide suremuse suhe populatsiooni täielikku suremusse Viljakus – kui palju on populatsioon võimeline antud ajahetkel kasvama Paljunemisväärtus – demograafiline parameeter, näitab kui kasulik on üks või teine populatsiooni liige populatsiooni taastootmise seisukohast.
Suremus on pisut vähenenud ning loomulik iive on langenud 23,1-ni. • Kui võrrelda Afganistani sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe näitajaid (vastavalt 39; 18; 2,1℅) maailma keskmiste näitajatega (vastavalt 20; 8; 1,2℅), on näha, et Afganistanil on nii sündimuse, suremuse kui ka loomuliku iibe näitajad ligi poole kõrgemad maailma keskmistest näitajatest.

Suremus - surmajuhtude arv 1000 elaniku kohta loomulik iive- teatud piirkonna (riigi,maakonna...) sünni ja surmajuhtude arvu vahe arenguriikides sündimust mõjutavad tegurid: *perepoliitika puudub *rasestumisvastaste vahendite mittekasutamine suremust mõjutavad tegurid: *halb arstiabi kättesaadavus *nakkushaigused *näljahädad
Suremus on suurem, oluline, et perekond oleks suur ja tööjõudu oleks palju, põllumajanduslikes ühiskondades (naised tööjõuks põllul), prestiiž (meeste jaoks moodus demonstreerida rikkust ja võimu). Lisaks ka naiste motiivid: kui naisi on palju peavad nad vähem töötama, vanematel naistel on tähtsam roll.
Suremus – algse kohordi osa, mis sureb vanusel x; dx. Vanuseline suremus – näitab, milline proportsioon vanuse x saavutanud isenditest sureb enne x+1 vanuse saavutamist; qx. Killing power – näitab, milline osa ei saavuta järgmist vanust, ja on summeeritav üle vanuse klasside; kx = logax – logax+1.

Suremuse üldkordaja on veidi alla maailma keskmise (9%), kuid sellegipoolest veidi suurem kui Ladina-Ameerikas (6‰), Aasias (7‰) ja Austraalias (7‰). Imikusuremus on maailma väikseim tänu USA kõrgele meditsiini arengutasemele. Keskmine imikusuremus maailmas on 21‰. Rändesaldo on kõvasti väiksem kui
Suremus on surmajuhtude esinemine mingi piirkonna rahvastikus või selle osas(või ka mingis perekonnas). Suremust iseloomustavad demograafiliste näitajate seas surmajuhtude arv mingis ajavahemikus (tavaliselt aastas) ning suremuskordajad, sealhulgas suremuse üldkordaja.
Suremus - mingi piirkonna surmade arvu suhe rahvaarvuga Loomulik iive- näitab mitu inimest sündis aasta jooksul rohkem või vähem kui suri Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis- rahvastiku protsentuaalne jaotumus mingil ajal soo ja vanuse järgi

Suremus – ajaühikus hukkunus isendite arv. Sõltub liigist, isendite vanusest, populatsiooni seisundist, keskkonnategureist jms. Võib väljendada absoluutarvudes või suhtarvuna ühe isendi kohta.
Suremus – keskmine, langeb! Põhjused: a)Parem arstiabi b)Paremad elutingimused (elupaik, toit) c)Linnastumine III.Iive – on väga kerge IV. Koormusnäitaja-suur (ligikaudu 50%rahvatikust noored)
Suremuse üldkordaja - aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe keskmisesse rahva arvu (väljendatakse promillides tuhande inimese kohta). 5. Ränne ehk migratsioon - inimeste alalise elukoha vahetus.

Suremus on suurem külmadel ja paksu jääkattega talvedel, eriti suur on see põuasuvele järgnenud talvel, kui toiduks vajalik vee-elustik on paljudes veekogudes hävinud.
Suremuse üldkordaja ehk surmade arv tuhande elaniku kohta sõltub väga palju rahvastiku vanuskoosseisust ja sellepärast ei tohi suremuse üle otsustada ainult selle näitaja põhjal.
Suremus - väga kõrge(juba imikutel) Põhjused: a)haigused-meditsiin peaaegu olematu b)nälga-surrakse iga päev 1000 kaupa c)sõjad- suguharude; hõimude vahelised

Suremus — 18.42 surma/1000 inimese kohta Imiku suremus— 21 surma/1000 sünni kohta (Arengutaseme näitajad, 2009) Keskmine eluiga (N/M)—79 aastat/73.25 aastat
Suremus – ajaühikus hukkunud isendite arv. Nagu sündimuski, nii võib ka suremust iseloomustada ajaühikus surnud isendite arvuga Emigratsioon – väljaränne.
Suremus on võrreldes maailma keskmisega 40,5 võrra väiksem ning Euroopaga võrrledes 2,5 võrra väiksem, Lõuna-Euroopaga võrreldes aga 1,5 võrra väiksem.

Suremus – ajaühikus hukkunud isendite arv. 119. Emigratsioon – väljaränne 120. Vanusepüramiid – populatsiooni vanuselise koosseisu graafiline kujutis.
Suremus - surmajuhtumite arv aastas 1000 elaniku kohta; arvutamisel kasutatakse aasta keskmist elanike arvu, mis on aasta alguse ja lõpu rahvaarvu poolsumma
Suremusega on umbes 0.5%. Operatsioonijärgsed komplikatsioonid on näiteks haavainfektsioon või verejooksud ja need tekivad keskmiselt 5%-l patsientidest.

Suremuse näitaja on 5,77 surma/1000 inimese kohta, sündimuse näitaja on 14,82 sündi/1000 inimese kohta, imikusuremus on 7,71 surma/1000 elusa sünni kohta.
Suremus - põlvkonna väljasuremise protsess.Suremuse mõõtmiseks kasutatakse surmade absoluutset arvu, kas aastas või lähima perioodi jooksul.
Suremus - ajaühikus hukkunud isendite arv suhteline sündivus-sündivus ühe isendi kohta Ökoloogiline suremus-suremus reaalses keskk.

Suremus südame - ja veresoonkonnahaigustesse ei ole Eestis vähenenud ning need on üha sagedamini surma põhjuseks keskealiste meeste hulgas.
Suremus – ajaühikus hukkunud isendite arv. Nagu sündimuski, nii võib ka suremust iseloomustada ajaühikus surnud isendite arvuga.
Suremus - surmajuhtude arv. Loomulik iive= sünnid – surmad * 1000 rahvaarv loomulik iive: - positiivne: sündimus ületab suremuse.

Suremus on 14%, mis on ka suhteliselt suur arv, kuna Norras on 0,6%. Naiste keskmine eluiga on 77,8 aastat ja meestel on 69,4 aastat.
Suremus - ja sündimusnäitajate kohta, teda huvitas suremus erinevatesse haigustesse erinevatel ajaperidoodidel ning piirkondades.
Suremuskordaja – surmajuhtumite arv 1000 inimese kohta aastas (‰) Oleneb eelkõige rahvastiku vanuselisest struktuurist.

Suremuskordaja - on surmade arv mingis piirkonnas või riigis 1000 inimese kohta aastas , mida väljendatakse promillides .
Suremus on küllaltki väike kuna inimeste keskmine eluiga on seal umbes 78 aastat seega vanureid on seal rohkelt.
Suremus – dx, algse kohordi osa, mis sureb vanusel x Vanuseline suremus – qx, surmarisk mingi vanuse x juures

Suremus on suurim tavaliselt koorumise ajal, aga ka esimese koorikuvahetuse ajal võib esineda suurt suremust.
Suremus on väike 10. Iive langeb, on väike 10. laste osakaal väheneb, eluiga pikeneb ja eakate arv kasvab.
Suremuskordaja – surmade arv mingis piirkonnas või riigis tuhande elaniku kohta, mida väljendatakse promillides.

Suremus on suurim, väikseim Suurim: Venemaal, Lõuna-Aafrikas Väikseim : Põhja-Aafrikas, Kesk-Ameerikas
Suremus – ajaühikus hukkunud isendite arv. a) ökoloogiline suremus b) teoreetiline minimaalne suremus.
Suremus - 6‰ Imikusuremus- 25‰ • Sündimus on viimase viie aasta jooksul mõnevõrra vähenenud.

Suremus - aasta jooksul surnud inimeste iseloomustab rohke ostutoodete ja muude arvu suhe rahvaarvu.
Suremus on pigem tõusnud, kuid mitte eriliselt. Loomulik iive on aastatega negatiivsemaks muutunud.
Suremus südame - ja veresoonkonnahaigustesse on üha sagedamini surma põhjuseks keskealiste meeste hulgas.

Suremus on kuni aastani 2007 tõusnud, seejärel kukkunud ja aastal 2008 uuesti tõusu alustanud.
Suremuse graafikult on näha, et 2008.aastal toimus langus suremises, ja peale seda on see taaskord tõusnud.
Suremus on ajalises tasakaalus, nim. stabiilseks pop. kasvav pop. - sündimus ületab suremuse.

Suremus on tavaliselt madal (umbes 1-4%). Joonis 2. Näeme sigade katku peamiseid sümtomeid.
Suremus - aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvu aasta algul(‰- tuhande inimese
Suremus on 6% ja sündimus on 21%. Sündimus ületab oluliselt suremuse, mis on positiivne.

Suremus on üldiselt väike ning inimesed elavad kõrge eani ning sündimus on ka väike.
Suremus on olnud suhteliselt stabiilne ja pole kõikunud palju viimaste aastate jooksul.
Suremus – 9,16 1000 sündinu kohta Keskmine eluiga – 76,4 aastat HIV/AIDS – 0,30%

Suremus on langenud aga peamiselt tulnukrahvastiku osas,kus see varem oli väga kõrge.
Suremus – suitsiidikatsed, õnnetusjuhtumid, erakorralise meditsiiniabi vajadus.
Suremus - on surmajuhtude esinemine mingi piirkonna rahvastikus või selle osas.

Suremuse tase on madal ja rahvastik pidevalt mitte ainult ei vähene vaid ka vananeb.
Suremus — aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvuga aasta algul.
Suremus - aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe aasta keskmisse rahvaarvu.

Suremus on võrreldes sündimisega väike ja annab riigile positiivse iibe.
Suremus on keskmine tänu meditsiini arengule ja koostab 10,74 promille.
Suremus on sündimusest väiksem, sest meditsiin on olnud heal tasemel.

Suremus – surmajuhtude arv 1000 elaniku kohta või 100 elaniku kohta
Suremus - hakkab järk järgult langema,jõudes15‰ Rahvaarvu kasv e.
Suremus – aasta jooksul surnud inimeste arv 1000 elaniku kohta.

Suremus on ajalises tasakaalus, nim stabiilseks populatsiooniks.
Suremus on 10,35 ‰ Sündimus on 11,54 ‰ Kirjaoskus on 99 %
Suremus on väike, noori ja vanemaealisi on umbes sama palju.

Suremus on eriti kõrge just alla ühe aastaste poegade seas.
Suremus ON ERITI KÕRGE JUST ALLA ÜHE AASTASTE POEGADE SEAS.
Suremus - aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvu.

Suremus on ka riisi, palmiõli, arenguks, nafta suured suur.
Suremuse üldkordaja on oodatava eluea tõusu tõttu pidevalt vähenenud.
Suremus on arengumaades suurem ja arenenud maades väiksem

Suremus on 5,02 promilli, imiku suremus on 25,36 promilli.
Suremus on u +80, võrreldes Eestiga on see kõrge.
Tai
Suremus on väike 10.Iive on –2,seega negatiivne.

Suremus - surmajuhtude esinemine mingis piirkonnas
Suremus on 20 aasta jooksul oluliselt vähenenud.
Suremus on kõrge ka suremus selle arvelt suurem

Suremus on vähenenud aga sündimus suurenendu.
Suremuse näitajad on 1.514 poistel ja 1.515 tüdrukutel.
Suremus on suur, eriti laste ja sünnitajate.

Suremus – 8,27 surma / 1000 elaniku kohta
Suremus on madal. Rahvaarvu kasv aeglustub.
Suremuse näitaja on 10.09 surma/1000 inimese kohta.

Suremus on madal, aga ületab sündimuse.
Suremus on langenud märkimisväärselt.
Suremus - surmade arvu suhe rahvaarvu.

Suremus - 10.36 surma/1,000 inimesest
Suremus - surnute arv aasta jooksul.

Suremus on 7.41/ 1000 inimese kohta.
Suremuse üldkordaja on samuti tasapisi langemas.

Suremusi on 7,36 1000 inimese kohta.
Suremus on väikesed, eluiga pikk.

Suremus on suurem kui sündimus.
Suremus 5 - 10%. Komplikatsioonid.
Suremus on kõrge arvelt suurem

Vote UP
-1
Vote DOWN
Suremus on surmajuhtude esinemine mingi piirkonna rahvastikus või selle osas ning laste suremuse all mõistetakse tavaliselt ühe kuni viie aasta vanuste laste suremust.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun