Sõnu seletav sõnaraamat

Sotsioloogilise kujutlus tähendab seda, et isiklik ja ühiskondlik kogemus on olemuselt erinevad 11. Mesosotsioloogia tähistab keskastme sotsioloogiat 12. Inimelu kostrueeritakse sotsiaalselt tõlgendamise abil 13. Metasotsioloogia uurib sotsioloogiat spetsiifilise teadusena 14. Elton Mayo kohaselt peab sotsioloogias kasutama oma erilisi uurimismeetodeid 15. Positiivne arenguetapp tähistab Auguste Comte väitel sotsioloogia tekkimist iseseisva teadusena 16. Auguste Comte kirjutab kolmest teaduse arenguetapist.
Sotsioloogias on üheks tähtsamaks küsimuseks milline ühiskond on? Kas reaalselt koos eksisteerivate inimeste kogum või midagi sellist, mis ühendab inimesi? Kas ühiskond on midagi inimestest eraldiseisvat või nendega otseses seoses? Teadlased jagunevad kaheks: • objektivistid – rõhutavad ühiskonna väljapoolsust ehk ühiskond on inimestest eraldi • subjektivistid – ühiskonna mõtestamine algab inimeste tegevustest, käitumisest ja koostoimest.
Sotsioloogia uurimisobjektiks on sotsiaalsed faktid omandab uue näo -seoses süveneva tööjaotusega ja (elanike arv riigis, riigikord, religioon ...). Sotsiaalsed inimeste vaheliste erinevuste suurenemisega ei suuda faktid on üksikindiviidist sõltumatud nähtused -nad pole "jumala religioon" enam ühiskonda koos hoida ja selle kellegi konkreetse poolt loodud, vaid on pigem paljude asemele peab tulema "inimese religioon", selline inimeste ühislooming.

Sotsioloogia ülesanne on inimese sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine. Mida peab uurima mõistev sotsioloogia? sotsioloogia ülesandeks on inimeste sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine (Weberi järgi) Mida tähendab Max Weberi kohaselt ideaaltüüp ning milleks on seda vaja kasutada sotsioloogias? Ideaaltüübid: fenomeni omadustest üldistamise teel saadud tüüp, millega igal üksikjuhtumi omadused ei pea vastama.
Sotsioloogias on võimalik tegeleda ainult korduvate nähtustega. Peamised protsessid: • Kordamine kui imiteerimine; matkimise seadused – liikumine seestpoolt väljapoole, liikumine kõrgematelt vormidelt madalamatele – kõigepealt tegeletakse enda ideedega; kõrgemalt madalamale – kultuuri elemendid on pärit kõrgematel positsioonidel olevatelt isikutelt või paremini arenenud ühiskondadest.
Sotsiodünaamiline nõustamine on viis mõelda inimestest – sellest, mida nad üritavad elus korda saata ja sellest, millised on nende jõupingutusi takistavad või toetavad asjaolud, ning sellest, kuidas saab nõustaja olla abiks oma elus iseenda poolt valitud eesmärkide suunas liikumisel. Inimese karjäär on tema elu. Selles tähenduses on nõustamine oma olemuselt karjäärinõustamine ja elukestev protsess.

Sotsioloogiline põhjendus – kõik peavad tööd • õpilaste käest, mis nendel seljas küsimustele, kirjutavad uut tegema, mäng aktiviseerib õpilasi, nendel on on, kirjutab riieteesemete materjali endale vihikusse huvitav, mis asub kastis, mis pildi nad võtavad toetamine, julgustamine nimetusi tahvli peale − Eesmärgid – aktiivse tegevuse loomine lastele, • uue info eesti ja vene keeles.
Sotsioloogia uurimisobjektiks on mitte inimene, vaid väli, st suhteliselt autonoomne sotsiaalne ruum, kus kehtivad oma “mängureeglid”, mis dikteerivad väljal tegutsevate inimeste ehk “sotsiaalsete agentide” käitumist. Iga sotsiaalse agendi seisukohad ja käitumine kujunevad konkreetse välja sotsiaalsete struktuuride ja tema sisemiste mentaalsete struktuuride (habitus’e) interaktsioonis.
Sotsiofugaalses ruumis on lastel raske kontakti leida, inimesed eemalduvad üksteisest (lapsed istuvad laua ääres üksteisest kaugel, mistõttu suhtlemine on takistatud). Sotsiopetaalses ruumis saavutavad lapsed üksteisega kontakti kiiremini (näiteks ümarlaud). Kõik laste jaoks loodud keskkonnad peavad toetama lapse arengut, tervist ja heaolu.

Sotsioloogiline – üh struktuuri ja valitsemisviisi uuriv, psühhoanalüütiline – inimese alateadvust ja teadvust ühendav, semiootiline – eri tähendusi kandev, ka kunstis jpm. Arhetüüp (kr arche – algus + typos – kuju) on kultuuri algkuju, mida areng teatud tingimustes jäljendab ja teisendab, nii et põhisisu säilib.
Sotsioloogilise aluspõhjaga – teemad, mis sobivad mingitele sotsiaalsetele gruppidele (naised, mehed, vanad, noored). Mängud – varjatud pöördumiste seeria, mis kulgeb hästimääratletud tulemusele, kusjuures suure tõenäosusega üks pool prognoosib paremini, trikiga varustatud pöördumisteseeria, millega üks tõmbab teise lõksu.
Sotsiomeetria - uuring gruppide evolutsiooni ja organiseerituse ning grupis leiduvate indiviidide positsioonide kohta.

Sotsiomeetriline küsitlus – lastakse kõikidel grupi liikmetel öelda, milline ülejäänud grupi liikmetest talle kõige rohkem meeldib (või kellega ta tahaks koos töötada, mängida, vestelda vms.). Sedasi saadakse teada, millist grupiliiget kõige rohkem valitakse ja keda üldse ei valita.
Sotsioloogias on vaja seega eristada isiklikest kogemustest, mis on eraasjad ja piirduvad igapäevaelu asjadega, ühiskondlikud kogemused, mis asuvad üksikindiviidi kontrolli alt väljas, kuid kokkuvõttes mõjutavad igapäevast elu. JOONIS 1. AUGUSTE COMTEAUGUSTE COMTE ELULUGU
Sotsioloogide väitel on psüühilise trauma põhjuseks eelkõige see, et naise üks suuremaid rolle on sajandite jooksul olnud emaks saamine ning kui siis emaks ei saada või ei taheta saada, ollakse häbistatud ja süümepiinades. Raseduse filosoofia ütleb, et abort on elu hävitamine.

Sotsiolingvistiline variaabel on elementide loend, mille puhul on ette teada, et nendel on erinevad variandid, nt eesti keele variaablid on –nud ja –nd. Igal variaablil on variantide loend. Uurija ülesanne on uurida, milliseid variante, miks ning kuidas kasutatakse.
Sotsio - konstruktivistlik õpikäsitus, kus õpilane õpib eelkõige ise, toetub just isiksuse arendamisele ning on meeldiv lugeda, et nimetatud õpikäsitus on esindatud ka taasiseseisvunud Eesti riiklike õppekavade üldosades.
Sotsiokultuuriline tegevusteooria – kõneakt kui toiming (nt võta lusikas, siis see on justkui toiming ka); keelesüsteem – orientiirid maailmapildi kujunemisel, mentaalsed „tööriistad“. Keelesüsteem annab meile vaimsed/mentaalsed tööriistad.

Sotsioloogia uurimisobjektiks on sotsiaalsed faktid (elanike arv riigis, riigikord, religioon ...). Sotsiaalsed faktid on üksikindiviidist sõltumatud nähtused - nad pole kellegi konkreetse poolt loodud, vaid on pigem paljude inimeste ühislooming.
Sotsiomeetriline valikutest - väljendatakse oma verbaalselt suhtumist grupikaaslastesse 2. Sotsiomeetriline tegevustest- partnerit tuleb valida reaalses situatsioonis 3. Sotsiomeetriline pertseptiivtest- mõõdab inimese enda ettekujutust suhetest
Sotsioloogias on seda nimetatud ka kolmallika meetodiks, kuid sageli kasutatakse uurimisküsimusele vastamisel ka vaid kahte eri meetodit, eeskätt kvantitatiivset ja kvalitatiivset, mis täiendavad ja tõendavad Tõlke uurimine 163

Sotsio - tehnilised süsteemid - Süsteemid, mis sisaldavad nii tehnilisi süsteeme kui ka inimesi, kes kasutavad tehnilisi süsteeme ja suhtlevad nendega ning kasutusprotsesse. Sotsio-tehnilise süsteemi karakteristikud:
Sotsioloogilis - sotsaalpsühholoogilise suunitlusega reklaamipsühholoogia toetud sotsiaalsete hoiakute kujunemise, kinnistamise, säilimise ning kaitsmise seaduspärasustele ning inimese sotsiaalsete vajaduste arvestamisele.
Sotsioloogia funktsioonid on kirjeldavad(kas? Kui palju?); seletav või tunnetuslik; praktiline; prognoosimine; ennustamine; kriitiline funktsioon – sotsioloogia kui ühiskonna teadvustaja ja sotsiaalse reaalsuse konstrueerija.

Sotsioloogias on kasutatavad afektiivsed testid, mis on kahte liiki – võimalus välja selgitada näiteks mõne perekonnaliikme rolli perekonnas, kus eksperimenteeritavatel palutakse oma pereliikmeid joonistada.
Sotsiogramm - organisatsiooni struktuur Suhted tekivad spontaalselt- ettekirjutatud tööjuhendiga Vastastikune tõmme-lojaalsus Sõltuvalt erinevatest isikuomadustest on erinev ka rolli täitmine ja mõistmine
Sotsioloog on huvitatud inimesest ja tema maailmaist, tema institutsioonidest (perekond, töö, hierarhia), tema ajaloost, tema ihadest, ja selle pärast ei ole midagi iga tema jaoks, mis on inimesega seotud.

Sotsiobioloogia – inimliigi esindajatel on evolutsiooni jooksul kujunenud kaasasündinud vastumeelsus teiste petmise vastu, kuna selline vastumeelsus on soodustanud inimeste võimet liigikaaslastega koos elada.
Sotsioloogiline - riik on ühiskonnarühmade kogum, mis toimib ühiskondlike vajaduste mõjul ...  Õiguslik-riik on mingi maa-ala ja rahvaga sõltumatu üksus, mida iseloomustab avaliku võimu organisatsioon.
Sotsioloogiline käsitlus - õigus on inimeste tegudes ja käitumises väljenduv sotsiaalsete suhete kord, mitte aga seaduste tekstid. Õigust tuleb otsida meid übritsevatest reaalselt toimivatest sotsiaalsetest suhetest.

Sotsioloogiline kirjandusteadus – kirjandusteaduse suund, mis lähtub tõdemusest, et kirjandus peegeldab alati sotsiaalpoliitilist ja ajaloolist tegelikkust. Seega saab kirjandusnähtusi seletada ühiskonnateooriate kaudu.
Sotsioloogiline perspektiiv tähendab püüet integreerida indiviid sotsiaalsetesse praktikatesse, lähtudes seisukohast, et inimesed toimivad tegevussüsteemi raames intellektuaalsete ja füüsiliste tööriistade abil.
Sotsiokultuuriline lähenemine - põhineb arusaamal, et inimene on universaalselt mitmemõõtmeline biosotsiokultuuriline olend, kes kehastab endas keerulist tervikut looduslikust, kultuurilisest ja sotsiaalsest algest.

Sotsioloogide uuringud on näidanud, et vaestest peredest väljakasvanud lapsed on omaks võtnud oma vanemate mõttemaailma, neil puudub piisav auahnus, eneseteostustahe, loomulikult ka majanduslikud ressursid.
Sotsioloogia rajajad - klassikud: - A. Compte - K. Marx – konfliktiteoreetilise suuna rajaja - E. Durkheim – funktsionalistliku teoreetilise suuna rajaja - M. Weber – interaktsionalistliku suuna rajaja
Sotsio – kultuurilised tegurid  Keskkonnategurid  Poliitilis – majanduslikud tegurid BIOLOOGILISED TEGURID  Füüsilised barjäärid ja sekretsioon  Põletikuline protsess

Sotsioloogiline - kirjeldav lähenemine: väidetakse, et ühiskonda mõjutavad mingid kindlad objektiivsed või subjektiivsed asjaolud, ning meie võimuses ei ole seda põhimõtteliselt muuta.
Sotsioloogiline institutsionalism - *inimene ei ole ratsionaalne otsustaja, vaid on mõjutaja; * Valikud on kultuurilised „ettemääratud“; *Instutsioonid on moraalsed ja kultuurilised käitumismallid.
Sotsioloogiline seletus - emotsionaalsed ja käitumisprobleemid on alati seotud teiste inimeste käitumisega, st, et mingi käitumisakt või sõna võib lapsel vallandada probleemse käitumise.

Sotsioloogiaks NIM. TEADUST, MIS UURIB INIMESE KÄITUMIST GRUPIS, HÕLMATES NII KOLLEKTIIVSEID JÕUDE KUI KA VIISE, KUIDAS INIMENE ISESEISVALT MÕTESTAQB OMA KOGEMUSI (ENESEPEEGELDUS)
Sotsioloogia ajalugu - klassikaline sotsioloogia c)Valimi representatiivsus e. esinduslikkus -näitab, kui Sotsioloogia ajaloos võib eristada 3 perioodi: hästi valim üldkogumit esindab.
Sotsio - psühholoogiline aspekt: kodanikud eeldavad ühtset ja toimivat seadusandlikku kogu, mida aga ei ole, sest koosneb liiga paljudest erineveta vaadetega inimestest.

Sotsioloogias eksperimenti nimetatakse eksperimentaalanalüüsiks, mille teostamiseks kasutatakse eksperimentaalse analüüsi loogikat, mille XIX sajandi keskel töötas välja inglane Mill.
Sotsioloogiaks nimetatakse teadust, mis uurib inimese käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi.
Sotsio - kognitiive- toetus sotsiaalpsühholoogiale ja kommunikatsiooniteooriatele Psühhoanalüütiline, pertseptuaalne lähenemine S.Freudi, Jungi töödele

Sotsioloogide kohaselt on beebibuumi põlvkonna õppimisprotsessid esmakohal nälg tagasiside järele ja tegutse-vaata-tegutse (mitte õpi ja seejärel rakenda suhtumine)
Sotsiolingvistika – sotsioloogia ja lingvistika vahealal kujunenud integratsioonteadus, mille käsitlusobjektiks on keele ja ühiskonna vastastikused seosed.
Sotsioloogial on interaktiivne iseloom Sotsioloogia kui teadus: 1) Uurib ühiskonnas toimuvaid protsesse ühiskonnaelu erinevate valdkondade seoste kaudu.

Sotsioperioodidest on paljud perioodid eesti keele arengu jaoks olnud soodsad, kuid tähtsaimateks nimetaksin neist mõisaaja perioodi ning Eesti aja perioodi.
Sotsioloogia ülesanne on inimese sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine. Mõistmine (Verstehen). Sotsiaalteadused on olemuslikult erinevad reaalteadustest.
Sotsioloogia ülesanne on selles otsuse langetamise tagamaadest aru saada või õigemini leida langetatavale otsusele õiglanepõhjendus kindlast ühiskonnas.

Sotsiokultuurne funktsioon on eriti tähtis, kuna mäng on oma olemuselt sotsiaalne nähtus, kus laps tunneb ennast nii isiksusena kui ka kolletiivi liikmena.
Sotsioloogiaga - rassiline/kultuuriline erinevus, inimeste gruppide uuringud; soolisi iseärasusi  Juhtimisega- juhtimise iseärasuste uuringud
Sotsioloogia aineks on konkreetsed moraalsed ja õiguslikud reeglid, ka seadused, kohtulahendid ja terve ühiskonna normatiivne struktuur kui selline.

Sotsioloogide näol on tegemist inimestega, kes püüavad näidata, et nende käitumine pole loogiline, seetõttu ei meeldigi sotsioloogid inimestele.
Sotsioloogia ülesandeks on oma uuringuteks kindlaks määrata, kelle või mille suhtes teatud käitumine või struktuurid on funktsionaalsed või mitte.
Sotsioloogiline – deviantsuse esimese sotsioloogilise seletuse andis E. Durkheim anoomiateoorias, mida ta kasutas suitsiidi olemuse uurimisel.

Sotsioloogiline jurisprudents on olnud üks peamisi liikumisi õiguses 20. sajandil, kritiseerides formaalset ratsionalismi õiguses, mis arenes 19. sajandil.
Sotsioloogia ajalugu - klassikaline sotsioloogia Sotsioloogia ajaloos võib eristada 3 perioodi: 1. Eelajalugu - enne sotsioloogia mõiste tekkimist
Sotsioonika on teadus informatsiooni töötlemisest inimese intellekti poolt, psüühika aluseks on indiviidi infovahetus välise maaimaga.

Sotsioperiood – ajastu, Eesti aeg mille vältel ühiskondlikud 1920 suhted mingis piirkonnas venestusaeg on suhteliselt stabiilsed.
Sotsioloogia uurimisvaldkond on äärmiselt lai alates indiviidide vahelise suhtlemise analüüsist kuni globaalsete ühiskondlike protsessideni.
Sotsiodokumentaalis on filmimise protsessi analüüsitud kui sotsiaalset protsessi, mille käigus filmitavate elud saavad mõjutatud.

Sotsioökoloogia – sotsioloogia haru, mille aine on inimese, ühiskondlik-poliitiliste süsteemide ja keskkonna eriomased seosed
Sotsiolingvistika – vastandub Chomsky ideele, et keel on üks, ühine, autonoomne keelesüsteem. Keelelise vastanduse käsitlus.
Sotsioloogias tähendab kommunikatsioon inimestevahelist suhtlemist, majanduses ja tehnikas aga ka infovahetust, ühendusteid.

Sotsio - kultuuriline teooria järgi toiub keele õppimine pingutusteta igapäevase keelelise suhtlemise vahendusel.
Sotsioloogne - on õigus inimeste tegudes ja käitumises väljenduv sotsiaalsete suhete kord,mitte aga seaduse tekstid.
Sotsioloogiline - on õigus inimeste tegudes ja käitumises väljenduv sotsiaalne suhete kord, mitte aga seaduse tekstid.

Sotsioloogia seisukohalt on norm ühiselule omane käitusmreegel, mille abil inimesed püüavad mõjutada ükstesie tegevust.
Sotsio - lingvistid — kuidas kõneleja staatus mõjutab tema kõnet, kuidas mõjutab erinev keskkond.

Sotsiokultuurilisest perspektiivist on kommunikatsioon esmane ja kognitsioon on kultuurispetsiifilised keskkonda vahendavad mudelid.
Sotsioloogias nimetatakse uskumuste süsteemiks arusaamiste kogumit elu põhiväärtustest ja elu mõttest.
Sotsioloogiline aspekt – kui pannakse toime tegu, mis ei ole teiste isikute või ühiskonna poolt aktsepteeritav;

Sotsioloogiline kujutlus tähendab oskust näha igapäevaste sündmuste taga olevaid neid mõjutavaid makroprotsesse.
Sotsiomeetria on protseduur, millegi üritatakse neid väikeseid gruppe mõõta ehk sotsiomeetriline test.
Sotsio - psühhoanalüütiline (E.Fromm) 8.Objektsuhete teooriad (D.Winnicott, W.R.D. Fairbairn)

Sotsiomeetria - Morena “loomulikus grupis” selgitatakse välja, kuidasd inimesed üksteist näevad.
Sotsiolingvistika on keeleteaduse haru, mis uurib keele ja ühiskonna vahekorda ja vastastikuseid suhteid.
Sotsioloogiliselt on see reaktsioon hinnang mingile teole, seda nii positiivses, kui negatiivses mõttes.

Sotsioloogiliste uuringutega on alustatud alles viimastel aastatel, nendega on tegelnud põhiliselt Võru Instituut.
Sotsioloogiline kujultus ehk oskus näha igapäevaste sündmuste taga olevaid neid mõjutavaid makroprotsesse.
Sotsioloogia tunnetusesemeks on inimühiskond – inimkoosluse pinnalt kujunenud inimestevaheliste suhete kogum.

Sotsiokultuurilisest õppimisest - näiteks kui kasvataja räägib lapsele, kuidas antud kultuuris käituma peab.
Sotsioloogiliste uuringutega – püütakse õigusharu erinevaid sotsioloogilisi meetodeid kasutades uurida.
Sotsioloogide abi on vaja, siis kui uuritavad tulemused on valitsevale ühiskonnale kasulik.

Sotsioloogiline kujutlusvõime on oskus näha inimeste elu ja probleeme laiemas sotsiaalses kontekstis.
Sotsiolingvistikas on tähelepanu eri keelejoonte varieerumisel ja keele muutumisel.
Sotsioloogia aine on ühiskondliku kooseksistentsi ja toimimise ametlik korraldus .

Sotsioolne kihistus – antud ühiskonnas domineerivad ja vähem domineerivad grupid.
Sotsiolingvistika - uurib keele ja ühiskonna vahelisi mõju- ja sõltuvussuhteid.
Sotsioloogia ülesanne on argimõtlemise kriitika ja osutamine sotsiaalsetele suhetele.

Sotsiokultuurilised tegurid - sotsiaalsed tavad, kaasaegne ühiskond, matused, religioon.
Sotsioperiood on ajastu, mille vältel ühiskondlikud suhted on suhteliselt
Sotsionarratoloogid on uurinud jutustamise traditsioone lokaalsetes kultuurides.

Sotsioloogiline mudel - inimesed valivad erakonda, mis esindab nende klassi vms..
Sotsiolingvistilised – võõra sotsiaalse struktuuri väär interpreteerimine
Sotsiokraatiline lähenemine – elustiili, tarbimiskäitumise, institutsioonide jms

Sotsiolekt ehk sotsiaalne murre, oleneb sotsiaalsest struktuurist.
Sotsiokultuurilised tegurid - elanikkonna vananemine, immigrandid, Y põlvkond.
Sotsioloogias on võimalik tegeleda ainult korduvate nähtustega.

Sotsioloogide väitel on psüühilise trauma põhjuseks eelkõige see, et
Sotsioloogiline - riik on ühiskonnarühmade kogum, lähtub ühisk.
Sotsiokultuuriline – Ühiskonnas võetakse soostereotüübid omaks.

Sotsioloogiateaduse – propageeris tootmisest ja tootmisviisi rajaja.
Sotsiolingvistika on keeleteadusharu, 20. saj uudne keele nägemise
Sotsioloogia ülesandeks on analüüsida indiviidi mõtestatud tegevust.

Sotsiolingvistika - Uurib keele ja ühiskonna vahelisi seoseid.
Sotsiolingvistika - uurib ühiskonna ja keele vahelisi seoseid.
Sotsioloogias on traditsiooniks välja tuua kolm paradigma.

Sotsioloogile on vaimuhaigus residuaalne ehk jääkhälve.
Sotsioloogiale tähendab seda, et on religioonisotsioloog.
Sotsioloog - peab tundma matemaatikast filosoofiani.

Sotsioloogia ülesanne on selles otsuse langetamisest aru saada.
Sotsioloogial on ka eelarvamuste kummutajana suur roll.
Sotsioloogiline teooria on loogiliselt seotud väidete kogu.

Sotsioloogia ajalugu - tänapäeva sotsioloogia teooria.
Sotsioloogiline - Riik on ühiskonnarühmade kogum.

Sotsiolekt – teatud sotsiaalse grupi keel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sotsioökonoomiline staatus - kaasajal kasutatakse inimeste staatuse kindlaksmääramiseks sotsioökonoomilist staatuse indeksit (SES), mis põhineb inimese sissetuleku , tema elukutse sotsiaalse prestiizi ja inimese poolt omandatud hariduse kombinatsioonil.
Sotsio - emotsionaalne kompetentsus.


Sotsio - kommunikatiivset stiili.
Sotsiolekt – sotsiaalsed dialektid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sotsiogramm – graafiline väljund, mis identifitseerib grupi uurimisel grupisisese inimestevahelise suhete võrgustiku

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sotsioloogiline kujutlusvõime – mõista ajaloolises kontekstis inimeste eluvõimalusi, nende tähendust ja mõju inimeste käitumisele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sotsioloogiline kujutlusvõime – oskus näha inimeste elu ja probleeme laiemas sotsiaalses
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto