Facebook Like

Otsingule "sotsiaalne tõrjutus" leiti 175 faili

sotsiaalne tõrjutus – seisund, mille puhul inimene ei osale ühiskonna hüvedejaotuses, võimusuhtes ega kultuurielus Sotsiaalne kaasatus – inimeste võimalus osaleda täisväärtusliult ühiskondlike elus – omada ligipääsu ressurssidele ja teenuistele Sotsiaalne sidusus – ühiskonna võimalus tagada oma kõigi liikmete heaolu, vähendada erinevusi ja vältida polariseerumist.
2
docx

Sotsiaalne tõrjutus - kas paratamatus tänapäeva ühiskonnas

Arutlus Sotsiaalne tõrjutus ­ kas paratamatus tänapäeva ühiskonnas? Kairi Pulst, PS Sotsiaalne tõrjutus tähendab indiviidi tõrjutust või äralõigatust ühiskonnast. Sellel võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid ja need ei pruugi olla tekkinud ainult indiviidi enda süü tõt...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
123 allalaadimist
2
doc

Sotsiaalne tõrjutus paratamatus või vaba valik

Liis liinev 12.b Sotsiaalne tõrjutus paratamatus või vaba valik Inimene on sotsiaalne olend ning väga suur hulk, lausa enamik probleeme on sotsiaalse iseloomuga, mistõttu ka enamike probleemide lahendus ei ole ainult ühe inimese kätes...

Kodanikuõpetus - Keskkool
114 allalaadimist
2
docx

Sotsiaalne kihistumine, klassid ja sotsiaalne mobiilsus

Milles väljendub sotsiaalne kihistumine? Sotsiaalne kihistumine väljendub ühiskonnaliikmete erinevas ligipääsus ühiskonna toodetud hüvedele. 2. Mille alusel jaotatakse ühiskond sotsiaalseteks klassideks? Ühiskond jaotatakse sotsiaalseteks klassideks lähtuvalt majanduslikest võimalustest ja jõukusest. 3. Milline on kõige tavalisem klassijaotus ühiskonnas? Millel see põhineb? Kõige tavalisem klassijaotus...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
6
doc

Tõrjutus ühiskonnast Infopoliitika ja –strateegia

Tallinna Ülikool Infoteaduste Instituut Tõrjutus ühiskonnast Infopoliitika ja ­strateegia Tallinn 2013 2 Ühiskonnas toimetuleku põhioskus muutub üha enam internetipõhiseks ja tõrjutus algab juba olukorrast, kus inimesel puudub juurdepääs interneti ressurssidele, olgu see siis tingitud v...

Ühiskond -
7 allalaadimist
10
docx

Modernne ühiskond, sotsiaalne kihistumine

Mis on sotsiaalne kihistumine ja varanduslik kihistumine ning milles nad avalduvad nii  üldiselt kui Eestis? Sotsiaalne kihistumine avaldub ühiskonnaliikmete erinevas ligipääsus ühiskonna toodetud hüvedele,  ennekõike jõukusele, sellest tingituna on inimestel erinevad võimalused oma elu edendada ja erinev  positsioon. Varanduslik kihistumine on ühiskonnaliikmete erinev ligipääs ühiskonna toodetud hüvedele  majandusli...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
25 allalaadimist
6
doc

Ühiskonnaõpetuse konspekt + kordamisküsimused

LK. 5-28) 1. Tööstusühiskonna põhijooned: (töö konveieril, range arvestus töötegemise üle, bürokraatia tugevnemine, tööaja domineerimine puhkeaja üle, linnaelanike kasv, teenuste tarbimise suurenemine, leibkonna mudeli muutus). Postindustriaalse ühiskonna põhijooned: te...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
101 allalaadimist
5
doc

Ühiskonna mõisted/seletused

ÜHISKOND Ühiskonna sektorid- eraldatus ja läbipõimumine 1) Esimene ehk avalik sektor( riigi- ja omavalitsusasutused) 2) Teine ehk erasektor (eraettevõtted) 3) Kolmas ehk mittetulundusektor (kodanikuorganisatsioonid ja ­ühendused) Pluralistlik ühiskond Ühiskond, kus on lubatud mitmesugused vaated, ideoloogiad, organisatsioonid, omandivormid, kultuurid ja sotsi...

Ühiskond - Keskkool
18 allalaadimist
5
docx

Ühiskonna kontrolltöö - Ühiskonna sidusus

Ühiskond ÜHISKOND on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonnale on iseloomulik mitmekesisus ehk pluralism. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit - Esimene ehk avalik sektor (riigi- ja omavalitsusasutused) - Teine ehk erasektor (eraettevõtted) - Kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja- ühendused) AVALIK SEKTOR ­ ük...

Ühiskond - Keskkool
48 allalaadimist
6
doc

Ühiskonna Kt kordamine: Nüüdisühiskond

Kodakondsuse saab kodanik, kellele riik tagab teatud kindlad õigused ja kellele on riigi ees kindlad kohustused. Kodakondsuse saab: I-vereõiguse järgi(vanemad) II-päikeseõigus(koha järgi). Naturalisatsioon-kodakondsuse saaminetaotlemine=2 eksamitestaühiskond. 5. Heaoluriigi olemus, tunnused, 3 heaoluriigi mudelit. Sotsiaalteenused, sotsiaaltoetused, sotsiaalkindlustus. Heaoluriigi ül. Inimeste sotsiaalne kaitse, püüab parandada inimeste toimetulekuvõimalusi ning sekkub sel eesmärgil majandusse ja tulude jaotamisse. Heaoluriik täidab ka sotsiaalseid ülessandeid ja reguleerib majandust, ühishüvede pakkumine. TUNNUSED: 1) toimub ressursside (eelkõige raha) ülekandmine ühest valdkonnast teise (siit termin ülekandeühiskond) 2)u pool avalikest kuludest läheb sotsiaalsfääri vajadusteks. MUDELID: Konservatiiv-korporatiivne- aluspõh...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
7
doc

Indiviid ja majandus (Eksamiks kordamine)

INDIVIID JA MAJANDUS Teemad · Rikkus ja vaesus · Peremajandus · Karjääri ja toimetuleku planeerimine · Tööturg, tööandjad ja töövõtjad · Konkurents tööturul · Tööseadusandlus · Raha ja pangandus · Tarbijakaitse ja tarbijakäitumine Mõisted · brutopalk ehk nominaaltulu · netopalk ehk reaaltulu · alampalk ehk miinimumpalk · inflatsioon · elukallidus...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
11 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna sidusus KT. 12 klass

Ühiskonna sidusus ____ 1. Millisteks sektoriteks jaguneb ühiskond? Millised institutsioonid neist iga alla kuuluvad? · Avalik sektor ­ riigi- ja omavalitsusasutused · Erasektor ­ eraettevõtted · Mittetulundussektor ­ kodanikuorganisatsioonid ja ­ühendused 2. Seleta mõisted: Ühiskond ­ suurte inimhulkade...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
39 allalaadimist
2
doc

ühiskonna konspekt

3 1. Võimu olemus ja ressursid Võim on inimese või grupi suutlikus mõjutada teiste tegevust,saavutada sell moel oma huvide elluviimise. Omadused,et võimule pääseda: · Ainelised(vara,kapital) · Vaimsed(teadmised,kogemused,info) · Tänapäeval veel sotsiaalne kapital(suhted,usaldus) 2. Võimu teostamis meetodid Vimu teostamise võimalused:...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
40 allalaadimist
3
docx

Ühiskonna kontrolltöö

sektor-mittetulundussektor, kodanikuühiskond-inimeste poolt vabatahtlikult moodustatud ühendus, et igapäevast eluolu parandada. Avalik sektor mõjutab erasektorit: riik hoolitseb selle eest, et ettevõtete vahel oleks konkurents, võitleb monopolide vastu. Riik kehtestab korra, mille alusel ettevõtted tegutsevad. Millised on erasekto...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
50 allalaadimist
18
pdf

Nüüdisühiskond

Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond). Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes. Võimu tunnused ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprintsiibid ja ­väärtused. Seadused ja õigusnormid. Riigi mõiste. Riigivõimu tunnused. Õigusriik. Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Ühiskonna sotsiaalne struktuu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
165 allalaadimist
5
doc

Ühiskonna sidusus

ÜHISKONNA SIDUSUS õp. lk. 29-59 2.1. Ühiskonna mõiste ja põhikomponendid Ühiskond-suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis Avatud ja suletud ühiskond. Ühiskonna struktuur-Esimene ehk avalik sektor (riigi- ja omavalitsusasutused) Teine ehk erasektor (eraettevõtted) Kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja -ühendused Plurali...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
13 allalaadimist
20
docx

Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused

Sekundaarsed teised identiteedi vormid – sotsiaalse staatuse ja sotsiaalsete rollidega seotud identiteedid, mis on seotud indiviidi sotsiaalsel staatusel põhineva positsiooniga ja ametialaste rollidega Võim – võime teatud sotsiaalses suhtes enda tahet läbi suruda Sotsiaalne struktuur – sotsiaalset tervikut moodustavate elementide vahelised püsivad seosed ja vastastikune tegevus; võimaldab määratleda indiviidigrupi kohta (staatust) sotsiaalses süsteemis. • Majanduskultuuri avaldumine erinevatel ühiskonna tasemetel Pereleibkond – tööjaotus ja soorollid, pere-eelarve kujunemine Organisatsioon – ettevõte ja selle erinevad rollid; ametiühingud jms;...

Majandussotsioloogia -
71 allalaadimist
24
docx

Majandussotsoloogia põhjalik eksami materjal

Sekundaarsed teisesed identiteedi vormid – sotsiaalse staatuse ja sotsiaalsete rollidega seotud identiteedid, mis on seotud indiviidi sotsiaalsel staatusel põhineva positsiooniga ja ametialaste rollidega. Võim – võime teatud sotsiaalses suhtes enda tahet läbi suruda. Võim kellegi üle: võim kui sotsiaalne suhe, mille puhul ühe tegutseja käitumist saab selgitada vaid viitega teisele tegutsejale Võim millekski: individuaalne võime midagi teha, muu hulgas rakendada võimu kellegi üle, eeldab ressursse. Sotsiaalne struktuur – sotsiaalset tervikut moodustavate elementide vahelised püsivad seosed ja vastastikune tegevus; võimaldab määratleda indiviidigrupi kohta sotsiaalses süsteemis (nt ühiskond, organisatsioon, pereko...

Majandussotsioloogia -
19 allalaadimist
12
docx

Poliitika ja valitsemise alused konspekt: Poliitika ja selle uurimine, poliitiline inimene

VALITSEMISE KAKS MÕISTET Valitsemist võib samuti vaadelda kui kitsama ja laiema perspektiiviga protsessi Kitsamas käsitluses näeme valitsemisena üksnes seda, Laiemas käsitluses näeme valitsemisena kõikide toimijate mida teeb riigiaparaat: poliitikate ku...

Poliitika ja valitsemise... -
16 allalaadimist
1
odt

Sotsiaalselt sidus ühiskond

Sotsiaalselt sidus ühiskond ­ Eesti riigi üks pikaajalisemaid arengueesmärke Eesti riigis on kaua aega olnud probleem ning see on see, et Eesti rahvas ei ole sotsiaalselt sidus. Sotsiaalne sidusus tähendab ühiskonna suutlikkust kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja heaolu. Riigi jaoks on sotsiaalselt sidus ühiskond tähtis. Kõikidel inimestel peab olema juurdepääs tööle, haridusele jne. Eestis p...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
1 allalaadimist
14
docx

Sotsiaalsete oskuste areng

TALLINNA ÜLIKOOLI RAKVERE KOLLEDZ AP I Sotsiaalsete oskuste areng Referaat Juhendaja: Lehte Tuuling Rakvere 2016 Sotsiaalsete oskuste areng 1. Lapse sotsiaalsete oskuste arengu koht alushariduse raamõppekavas, kasvatuslikud eesmärgid. Sotsiaalset arengut ei saa lahutada kognitiivses...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun