Sõnu seletav sõnaraamat

Skp deflaator on hinnaindeks, mis mõõdab SKP komponentide keskmise hinna muutust baasperioodiga võrreldes.
Skp - d ei saa samastada ühiskondliku heaoluga; • SKP ei mõõda inimeste vaba aja väärtustamist, õnnelikkust, tervislikku seisundit; • intensiivse tootmistegevusega kaasnevad negatiivsed kõrval mõjud (keskkonna saastumine); • SKP ei pruugi väga hästi näidata millise kvaliteediga on kaubad ja teenused valmistatud; • SKP väärtus ei ütle mitte midagi sissetulekute jaotuse kohta; • SKP ei pruugi arvestada varjatud majanduse osakaalu.
Skp lõhe – tegeliku ja potentsiaalse tootmismahu erinevus.

Skp - st), sotsiaaltoetused (9-10%), vahetarbimine (6-9%). 234. Milliste tegevusvaldkondade lõikes liigendatakse valitsussektori kulud ja millised on suurima kuluvajadusega tegevusvaldkonnad Eesti kohalikele omavalitsustele? Üldised valitsussektori teenused, riigikaitse, avalik kord ja julgeolek, majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, tervishoid, vaba aeg, kultuur ja religioon, haridus, sotsiaalne kaitse.
Skp deflaator – SKP deflaator ehk hinnaindeks jooksval aastal = (Ostukorvi hind jooksval aastal : Ostukorvi hind baasaastal) x 100 Erinevalt hinnaindeksist võrdleb SKP deflaator kõigi SKP arvestusse läinud hüviste hindu erinevatel aastatel. Leitud indeks, mida nimetatakse deflaatoriks, näitab mitu korda on jooksva aasta hinnatase kõrgem või madalam, võrreldes baasaastaga.
Skp –  Sisemajanduse koguprodukt. Energeetika Suurema osa oma energiavajdusest katabki Tšehhimaa ise.  Umbes ¾ elektrist toodetakse pruun­ ja kivisöest, kuid natuke  veetakse ka sisse naftat. Tähtsat osa etendavad ka tuumaelektrijaamad. Usundid, rahvad, keeled… Tšehhid on poolakatele ja slovakkidele väga lähedane slaavi 

Skp on küll väga oluline ühiskonna heaolu iseloomustav näitaja, kuid ka sellel näitajal on omad puudused: Ø Ei arvesta vaba aega Riigis võib olla küll kõrge SKP väärtus, kuid kui selle tulemusel inimesed töötavad normaalsest rohkem ning vaba aega on väga vähe, siis tegelikkuses SKP ei pruugi inimeste heaolu väga hästi peegeldada.
Skp - Eesti sisemajanduse koguprodukt vähenes 2008. aasta IV kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,7%. 2008. aasta kokkuvõttes vähenes SKP eelneva aastaga võrreldes 3,6%. Eelkõige mõjutas seda sisemajanduse nõudluse kiire vähenemine 7,4%. Samuti vähenes kaupade ja teenuste eksport välisnõudluse kahanemise tõttu.
Skp puudused – ei näita varimajanduse osatähtsust inimeste heaolus (varimajanduse majandustegevus ei kajastu ametlikus statistikas, vabakutselised, põllumajandus; negatiivsed välismõjud (keskkonna reostust, ühiskondlik ebastabiilsus); millise hinnaga on mingid tooted toodetud, vaba aja väärtus; klimaatilised tingimused.

Skp - st) (2005) [4] Toodete ja teenuste import (% 89,5 SKP-st) [4] Väljaminekud tervishoiule 4,0 (% SKP-st) (2004) [4] Väljaminekud haridusele 5,3 (% SKP-st) (2002-2005) [4] Väljaminekud riigikaitsele 1,6 (% SKP-st) (2005) [4] Kogu väljaminekud (% ekspordi 2,9 (2004) ja välismaiste netotulude hulgast) (2004) [4]
Skp tähendab suuremat toodangut ning see omakorda väiksemat tööpuuduse määra (kuna tootmiseks on vaja rakendada rohkem inimesi). Majanduslanguse perioodil toimub vastupidine protsess – kogutoodangu langedes on ettevõtetel tarvis vähem tööjõudu ning seega tööpuuduse määr tõuseb.
Skp - st moodustab tööstus üle 40 %. Suurimad tööstusharud on värviliste metallide (vase, liitiumi jm) ja teiste mineraalide tööstus, toiduainetetööstus, kalatööstus, raua- ja terasetööstus, puidu- ja puidutoodetetööstus, transporditööstus ja tsemenditööstus.

Skp - st. Tulevikus peaks energiajulgeoleks saama NATO kriisihaldamise süsteemi osaks,kuna aina enam taedvustab NATO energiajulgeoleku militaarse mõõtme tähtsust ja diskussioonid on liitlaste vahel energiajulgeoleku üle aina tihenenud.
Skp - d ostujõu pariteedi alusel on Hiina samuti maailma teine majandus (9,0 trln USD [2009. a seisuga]). Selline kasv annab tunnistust ühest kiireimast ja jätkusuutlikumast siirdemajanduse kasvutempost maailmas viimase 50 aasta jooksul.

Skp e.   SKP   jooksvates   hindades  väljendab toodetud kaupade ja teenuste maksumust antud aastal  kehtinud   hindades,  reaalne   SKP   e.   SKP   püsivhindades  muutumatutes   baasperioodi   hindades.
Skp - s ei arvestata: • Finantssiirded - riiklikud pensionimaksed, toetused jms - Rahaülekanded majandusobjektide vahel • Väärtpaberitehingud • Edasimüüdud/kasutatud kaupade väärtuses • „Mitteametlik“ tegevus
Skp - sse. Sisemajanduse koguprodukt (SKP), on mingis riigis kindla perioodi jooksul loodud teenuste ja kaupade lõpptarbimise kogusumma rahalises väljenduses Valitsuse põhilised kulud võib jagada nelja suurde rühma:

Skp absoluutväärtused on riikide puhul võrreldamatud, sellepärast kasutatakse tavaliselt võrdleva näitajana SKP rahalist väärtust 1 elaniku kohta ja seda nimetatakse SKP per 20 capita, tavaliselt väljendatakse seda USA dollarites.
Skp - riigis teatud ajaperioodil toodetud kaupade ja teenuste maksumus(turuväärtus) ( arvesse võetakse lõpptarbimisse läinud kaupade ja teenuste maksumus) (tooted, mida tarbija kasutab oma vajduste rahuldamiseks)
Skp – sisemajanduse koguprodukt, Riigis teatud aja jooksul toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus, vahetarbimist (kaubad ja teenused, mida kasutatakse teiste toodete või teenuste tootmisel) ei arvestata.

Skp - sisemajanduse koguprodukt- Riigis teatud aja jooksul toodetud kaupade aj teenuste koguväärtus. SKT- sisemajanduse kogutoodang, arvestab kõiki majandustehinguid, mis on toimunud sh vahetoodangu müük.
Skp - l? 8,3% > 4,75% (võrdle alapunkte a ja e) 5 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž 8. Talunik müüs 10’000 krooni eest piima juustuvabrikule, kes omakorda müüs selle hulgifirmale 18’000 krooni eest.
Skp - st. *31% maakera maismaast on kasutatav põllumajanduses,põllumaad on siiski vaid 10%. *Põhja riikides elab veerand maailma rahvastikust,kuid nad tarbivad poole maailmas toodetud toidust.

Skp on lõpphüviste väärtuse rahaline mõõt, mida mõõdetakse…lõpphüviste…turuväärtuste… abil…abil 13. Tarbimise piirkalduvuse ja säästmise piirkalduvuse summa võrdub ühega.
Skp - st). Kärbete tegemine osutus keeruliseks ja erakondade erimeelsuste tõttu lahkusid valitsusest sotsiaaldemokraadid, kuid vaatamata vähemusele Riigikogus viidi muudatused siiski ellu.
Skp - st. Maksude vähendamise vajadust on aktsepteerinud enamik Soome majanduses ja poliitikas esindatud jõude ja maksude mõõduka alandamise lubas sisaldub ka Soome valitsuse programmis.

Skp - antud riigis teatud ajaperioodi jooksul valminud lõpptoodangu kogusumma rahalises väljenduses, sõltumata kes on sellise toodangu valmistamisel kasutatud tootmistegurite omanik.
Skp – mõõdab mingi ajavahemiku (1a) riigi majandusliku tegevuse tulemusi (toodetud lõpphüviste turuväärtust), kirjeldab majanduse väljundit riigi territoriaalsetes piirides.
Skp on antud riigis teatud perioodi jooksul loodud lõpp-tarbimisega teenuste ja kaupade kogusumma rahalises väljenduses. RKP aluseks on seega tootmistegurite omaduse põhimõte.

Skp - s, primaartoodete eksport, rahvastiku kasv, urbaniseerumine, tulude ebavõrdne jaotus, tehnoloogia madal areng, sõltuvus teistest riikidest, kultuuriline orientatsioon.
Skp - sisemajanduse koguprodukt- peegeldab riigis teatud ajaperioodi, tavaliselt aasta jooksul toodetud lõpptarbimiseks läinud kaupade ja -teenuste maksumust USA dollarites.
Skp – sisemajanduse koguprodukt ehk aasta jooksul konkreetsel territooriumil (riigis) toodetud ja lõpptarbimisse jõudnud kaupade ning teenuste kogumaksumus turuhindades.

Skp – aasta jooksul riigi majandusterritooriumil toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus IAI – sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta, eluea pikkus ning kirjaoskus.
Skp - d mõõdetakse kolmest aspektist: tulude meetod, kulude meetod ning tootmise meetod. Seejuures kõigi kolme meetodi puhul on saadav lõpptulemus võrdne.
Skp deflaator - näitab, mitu protsenti on üldine hinnatase (mis kajastab kõigi SKP-s arvestatavate kaupade ja teenuste hinnataset) baasperioodiga võrreldes muutunud.

Skp - Sisemajanduse koguprodukt- Aasta jooksul konkreetsel territooriumil toodetud ja lõpptulemusele läinud kaupade ning teenuste kogumaksumus turuhindades.
Skp saudi - Araabia riigis 2012. aasta andmetel on 711 miljardit dollarit, mis on ka viimase 8 aasta suurim näitaja, enne seda on SKP olnud tunduvalt madalam.
Skp - l inimese kohta ja töötuse määral on seos oluline olulisuse nivool 0,01 ning kaalutud hindadel on seos oluline olulisuse nivool 0,05.

Skp on majanduse väljundi standardne mõõt, mis mõõdab mingi ajavahemiku jooksul kindlates piirides toodetud lõpphüviste turuväärtust.
Skp - st: SKP = C + S > C + Ipl. See saadab firmadele signaali, et nõudlus nende toodete järele on vähenenud ja nad vähendavad tootmist.
Skp – sisemajanduse koguprodukt; peegeldab riigis teatud ajaperioodi, tavaliselt aasta jooksul toodetud kaupade ja –teenuste maksumust.

Skp - sisemajanduse koguprodukt Näitab aasta jooksul riigi territooriumil loodud kaupade/teenuste koguväärtust jooksvates turuhindades.
Skp - sisemajanduse koguprodukt keskendub territooriumile RKP- rahvamajanduse kogutulu keskendub tootmisvahendite omandite põhimõttele.
Skp - mõõdab mingi ajavahemiku (tavaliselt aasta) jooksul kindlates territoriaalsetes piirides toodetud lõpphüviste turuväärtust.

Skp deflaator on sama mis : a) tootjahinna indeks; b) tarbijahinna indeks, c) hulgihinna indeks; d) kõikide võimalike toodete turuhinna indeks.
Skp on näitaja, mille langus sunnib äit j ill l ib poliitikuid tihtipeale kriitiliselt üle vaatama senikasutatud majanduspoliitika.
Skp - st moodustab tööstus 21,9%, teenused 76,9% ja põllumajandus 1,2%. Suurimad kaubanduspartnerid on Hiina, Mehhiko ja Kanada.

Skp - ga (e SKP-ga baasaasta hindades) saadakse SKP deflaator, mida võib nimetada kõige üldisemaks inflatsiooni mõõduks.
Skp osatähtsus on olnud väiksem kui rahvastiku osatähtsus ning püsinud stabiilsena 1,8% juures ning on tugevasti alla Eesti keskmise.
Skp - d inimese kohta tervenisti 29531 USD-d. Riigi president Reuven Rivlin on sellise elatustaseme näitajaga igati rahul.

Skp - s põhineva arvestuse alusel paneb kasumi oma taskusse see riik, kus ettevõte tegutseb, ka siis kui vaid ajutiselt.
Skp – mingis riigis kindla perioodi jooksul loodud teenuste ja kaupade lõpptarbimise kogusumma rahalises väljenduses.
Skp on riigi territooriumil aasta jooksul toodetud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses!

Skp - st. Euroopas vaadeldakse ühiskondlikku üürisektorit kui vajalikku ja loomulikku ühiskonnakorralduse valdkonda.
Skp - (sisemajanduse koguprodukt) peegeldab riigis teatud ajaperioodi jooksul toodetud kaupade ja- teenuste maksumust.
Skp - sisemajanduse koguprodukt, näitab kogu ühiskonna rikkuse taset e üldist rahvuslikku tulu ühe inimese pealt

Skp delflaator - kogutoodangu hinnataseme indeks, mis mõõdab SKP komponentide keskmise hinna muutust teatud perioodi jooksul.
Skp - st annavad suurima osa mäetööstus ja energeetika, sellel järgnevad töötlev tööstus ja põllumajandus.
Skp - SKP on etteantud aja, tavaliselt aasta, jooksul toodetud lõpptarbimise kaupade ja teenuste turuväärtus.

Skp – Sisemajanduse koguprodukt on kindla perioodi jooksul riigis toodetud toodete ja teenuste koguväärtus.
Skp - sse) on Eestis tunduvalt vähenenud, jäädes 2005. aastal esimest korda alla 1000 kgoe8 1000 euro kohta.
Skp deflaator - on hinnaindeks, mis mõõdab SKP komponentide keskmise hinna muutust baasperioodi suhtes e. inflatsiooni.

Skp tasakaalutase on 700, seal Y=E. Kui Y<700, on planeeritud kulutused suuremad kui kogutoodang ja varud hakkavad vähenema.
Skp - sisemajanduse koguprodukt: 1. näitab riigis toodetud kaupade ja teenuste maksumust teatud aja jooksul.
Skp mõõtmiseks on rahvamajanduse arvepidamises kaks peamist lähenemisviisi: kulutuste ja sissetulekute lähenemisviis.

Skp on riigis aasta jooksul loodud lõpptarbimisega teenuste ja kaupade kogusumma rahalises väljenduses.
Skp - d hinnatakse jooksev- või püsihindades (mingisuguse konkreetse aasta hinnatasemele viidud hind).
Skp on seitsmel maailma kõige rikkamal inimesel suurem kui on nendel 567 miljonil inimesel kokku.

Skp multipikaator on selle tulemus, et osa kulutusi on üheaaegselt nii SKP funktsiooniks kui ka SKP koostiseks.
Skp - peegeldab riigis teatud ajaperioodi(aasta) jooksul toodetud kaupade ja teenuste maksumust.
Skp - d kasutatakse majanduskasvu hinnanguga, sest ta näitab kaupade ja teenuste hulgakasvu.

Skp on oma täishõive (ehk potentsiaalsel) tasemel, kui kõik tootmisressursid on hõivatud.
Skp on kõrgemal oma täishõive tasemest, kaasneb sellega väga madal tööpuuduse tase.
Skp - sisemajanduse koguprodukt, riigis teatud aja jooksul toodetud kaupade ja teenuste

Skp deflaator – on kogutoodangu hinnataseme indeks või SKP komponentide kaalutud keskmine hind
Skp deflaator on sama mis : a) tootjahinna indeks; b) tarbijahinna indeks, c) hulgihinna indeks;
Skp järgi on Malta kogutoodang kõige kõrgem ning Kuubal on kõige madalam kogutoodang.

Skp on enamlevinud majandustegevuse koondnäitaja, kuid kaugeltki mitte ainuke.
Skp - Mõõdab riigi residentide poolt toodetud lõpphüviste väärtust
Skp deflaatorit - kogutoodangu hinnataseme indeksit või SKP komponentide keskmist hinda.

Skp mõõtmiseks on kaks võimalikku varianti: Kulutuste ja sissetulekute lähenemisviis.
Skp - st. Seega nihkuvad ressursid erasektorist ühiskondlikku sektorisse.
Skp - d ostujõu pariteedi alusel on Hiina samuti maailma teine majandus.

Skp on riigi kõikides majandussektorites loodud lisandväärtuste summa.
Skp - sisemajandus koguprodukt (T-toodang)- maksumus oma riigi siseselt.
Skp - s kajastub detailidest kokku pandud PC-de müük lõpptarbijale.

Skp – üldine rahvuslik tulu, mis sobib ÜK jõukuse mõõtmiseks.
Skp - d saab arvutada kahel täiesti üksteisest sõltumatul moel.
Skp deflaator - kõikide SKP-sse kuuluvate kaupade ja teenuste hinnaindeks.

Skp on nominaalselt tõusnud 2100 mln, reaalselt 88% - 57% = 31%
Skp - see on majandusliku võimsuse näitaja ühe inimese kohta.
Skp deflaator – SKP komponentide keskmise hinna muutus teatud perioodil.

Skp - Riigis teatud perioodi jooksul toodetud kõik kaubad.
Skp - ga on Türgi 2009. aastal maailmas 17. kohal.
Skp - st, Eestis on see näitaja samal tasemel.

Skps on arvestatud ainult seaduslikud tehingud !
Skp - d, sest hinnatase ei püsi konstantsena.
Skp kasv on saavutanud oma lae ja hetkel aeglustub.

Skp - s, tuleb toote turuhinnast maha arvata:
Skp - d näidatakse ühe inimese kohta.

Skp - st protsentides Majandus strktuur
Skp – Sisemajanduse koguprodukt.
Skp aluse on territoriaalne põhimõte.

Skp deflaator - kajastub kodumaine toodang.
Skp - sisemajanduse koduprodukt.
Skp - s ei kajastu varimajandus

Skp – Gross Domestic Product
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto