Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Siinjuures on sageli tegu lahtiste vigastustega. Kui juht kokkupõrkes sõidukist välja paisatakse, lendab ta, olenevalt kiirusest kokkupõrke ajal, nii kaua läbi õhu, kuni põrkab vastu muud objekti (puu, sõiduk, tee jne). Primaarselt vigastatakse neid kehaosi, mis põrkuvad otse objekti vastu; sekundaarselt puudutab vigastuste oht kogu keha, kuna keha absorbeerib kokkupõrke energia.
Siinjuures on oluline lähtuda teadmisest, et: 1) näitajad, mille korrigeeritud variatsioonikordaja on 30- 40, on normaalselt jaotatud; 2) 40- 60, nende näitajate puhul esineb mõõdukas asümmeetria; 3) 60- 100, need näitajad on oluliselt asümmeetrilised; 4) kuni 30 ja üle 100 olevad näitajate kordajad vajavad korrigeerimist.
Siinjuures on otstarbekas eelnevalt mängureeglites kokku leppida: • millist infot edastab töötaja töötajakandidaadile (NB! ei tohi anda ennatlikke lubadusi, soovitus ei tähenda automaatset töölevõtmist) • – millist infot, mis ajaks ja millises vormis ootab ettevõte töötajakandidaadilt (nt CV, ankeet vms).

Siinjuures on oluline vaadata Eesti sadamates lossitud Eesti kalalaevade kilu ja räime lossimiskogust võrdluses Eesti kilu ja räime püügiga, kuivõrd see näitab, kas Eesti kalalaevad kasutavad lossimiseks stabiilselt Eesti sadamaid, või lossitakse Eesti laevade püütud kala ka teiste riikide sadamates.
Siinjuures x on nurk radiaanides (radiaan – kesknurk, mis toetub raadiuse pikkusele kaarele) ;1 rad ≈ 57 ° 17′. sin x Punkt x = 0 on funktsiooni y = määramispiirkonna X kuhjumispunkt, saame x vaadelda piirprotsessi x → 0. Lähtume võrratusest π sin x < x < tan x, iga x∈ ( 0, ) korral, 2
Siinjuures on oluline rõhutada, et VTS-süsteemil on ainult “kõrvaltvaatleja” roll, st. kui VTS-süsteemi poolt jälgitavas alas toimub laeva(de)ga mingi õnnetus, siis lasub kogu vastutus nende laeva(de) kaptenitel, mitte VTS-töötajal või lootsi(de)l.

Siinjuures on paslik tuua paar näidet: a. Maailma suurimat sadamat, Rotterdami, mis asub u. 30 km Reini jõe suudmes külastab iga aasta üle 30000 merelaeva ja üle 133000 jõelaeva ( või -pargase ) aastas. See teeb u. 445 laeva päevas.
Siinjuures on võimalik leida kompromiss tootmise ja kaubanduse erinevate strateegiate vahel, vedades tooted tehastest kokku kontserni kesklattu, kus laaditakse igapäevaselt suure toote- sortimendiga saadetisi erinevatele klientidele.
Siinjuures järelevalvevolitused on oma laadilt kahesugused: 1) volitused, mis on vajalikud kontrollimiseks (andmete ja muu informatsiooni saamise ning kohapealse vahetu kontrolli õigus jne.); 2) volitused kontrolliga seonduva riikliku sunni kohaldamiseks.

Siinjuures on oma arvamused avaldunud Valter Tauri ja Viktor Masing, kelle arvates peaksid lingvistid rohkem tähelepanu pöörama argoole, sel juhul kirjakeel jääb püsima normeerituks ja kõike arengutendentse arvestades.
Siinjuures on kasulik teada, et FM signaalide häirekindlus saavutab oma maksimumi, kui filtrite lahkuhäälestus on optimaalne: Δfopt=0,75/tsign. Koherentne, 180 kraadise faasmanipulatsiooniga kahendsignaali vastuvõtja.
Siinjuures on võimalik leida kompromiss tootmise ja kaubanduse erinevate strateegiate vahel, vedades tooted erinevatest tehastest kokku kontserni kesklattu, kus laaditakse igapäevaselt laia tootesortimendiga saadetised

Siinjuures on turg mingi konkreetne paik, teatud päevadel, aegadel toimuv ostjate ning müüjate kokkuviimine või mingis teatud paigas töötav iseseisev kaubandus- või teenindusettevõte, nn institutsionaalne turg.
Siinjuures on oluline mitte ainult toiduga saadud toitainete hulk, vaid ka nende kvaliteet. Näiteks toiduvalke sisaldava toidu tarbimise kogus sõltub asendamatute aminohapete sisaldusest ja vahekorrast.
Siinjuures on kõige tähtsam luua kliendisuhe, mille käigus müüja ettevõte õpib iga kliendi eelistustest, tunneb ära kliendi tegelikud vajadused ja kohandab oma toote/teenuse sellele vastavaks.

Siinjuures on kahju neist Maxima töötajatest, kes püüavad oma tööd teha südamega ja kliendile meeldivat ostukogemust pakkuda, kuid paraku on nii, et meelde jäävad pigem halvad kogemused
Siinjuures on väga oluline maksuhalduri objektiivne suhtumine – ei tohi olla eelarvamusega jne. Näide: ettevõttel tuleb maksta sunniraha, mille vahemik on ette nähtud 5 – 1000 ühikut.
Siinjuures on minu arvates huvitav see, et just Philippe IV oli see, kes kutsus esimest korda kokku seisuste esinduskogu – generaalstaadid, millel on seos järgmise ajasõlme sündmustega.

Siinjuures on pragunemine seotud betooni iseenesliku tihenemisega raskusjõu mõjul, st et tahketel osakestel on kalduvus liikuda elemendis allapoole kui samas vesi liigub ülespoole.
Siinjuures on oluline hinnata Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi poolt paika pandud selle printsiibi kolme astet:64 abinõu sobivust, vajalikkust ja mõõdukust.
Siinjuures on äramärkimist vääriv asjaolu, et Liivi sõja järgselt Rootsi võimu alla jäädes, hakkas kuningriik panustama siinsete alade põhjalikumasse kaardistamisse.

Siinjuures on tähtis seegi, et ka aminohapete koostise tasakaalustatuselt jääb pähklites sisalduv valk vaid õige pisut alla lihale, kuigi selles on vähevõitu lüsiini.
Siinjuures on vaja lähtuda reeglist, et pakkematerjali tuleb kasutada nii vähe kui võimalik ja samas niipalju kui vajalik selleks, et toimetada kaubad kohale vigastamata.
Siinjuures on oluline, et kindel teadmine võib seostuda nii koosseisupärase tagajärje saabumisega, kui ka juba olemasolevate koosseisus kirjeldatud kaasasjaoludega.

Siinjuures on oluline märkida, et taimsete rasvade suurendamisel ei tohiks dieet sisaldada liialt margariine ja teisi hüdrogeenitud taimerasvu sisaldavaid tooteid.
Siinjuures on oluline roll asustuse ja liikuvuse integreeritud planeerimisel nii, et sõltuvus isiklikust autost väheneks ning asustus areneks eelkõige väga heade
Siinjuures on oluline mõista, et Jung ei kutsu üles loobuma igasugusest enesepiirangust, et „teha ruumi“ Varjule ning seeläbi ennast paremini tundma õppida.

Siinjuures on ühtlasi huvitav märkida, et Saksa keiser Wilhelm 11, kuuldes Marconi leiutisest ja katsetest, saatis Inglismaale asja uurima saksa õpetlase prof.
Siinjuures on oluline kõigi vajalike taimekasvutegurite toime taimekasvule ja arengule, vähemoluline ühe või teise teguri maht, kogus või mõjukestus.
Siinjuures on huvitav märkida, et sõna STAADION tuleneb kreekakeelsest sõnast STADIONIS, vana Kreeka pikkusmõõdust, mis kõikus160 – 195 m vahel.

Siinjuures on oluline ka see, et tulumaksuga maksustamine toimub kassapõhiselt, seega on FIE kassapõhine raamatupidamine ühtlasi tulumaksuarvestus.
Siinjuures on tegemist kahe tasemega: 1) mida laps on võimeline ülesande lahendamisel tegema iseseisvalt; 2) mida laps sooritab täiskasvanu abiga.
Siinjuures on ka asutatud, kuid veel mitte registreeritud põhikirjaga ühingul seaduses sätestatud juhtudel haldusõiguslik õigus- ja teovõime.

Siinjuures on sektorisisene võrk informatsiooni avalikustajaks, teavitades näitusest ajakirjandust, otsingusüsteeme, turismiinfo levitajaid
Siinjuures on oluline hinnata, et isik teeks kõik endast oleneva, et täita kohustust, mis on vähemalt sama oluline kui rikutav kohustus.
Siinjuures on patendisüsteemil potentsiaal rikkuda moraalselt mitte üksnes alusteadustöö mõtte, vaid ka kogu akadeemiline süsteem.

Siinjuures on   oluline,   et   haavatavad   grupid  osalevad   planeerimisprotsessis   ning   prioriteetide   määratlemisel.
Siinjuures on kasulik võtta hoiatus teadmiseks. KORDUV UNI Unel on kombeks korduda seni, kuni asjasse on tulnud lahendus või pööre.
Siinjuures on äratuntavad põlemisreaktsiooni lülimehhanismi staadiumid erinevate rõhu ja soojusülekannete parameetritena.

Siinjuures on kirikutel ja kogudustel olulisi õiguslikke erisusi võrreldes teiste mitteriiklike omaalgatuslike ühendustega.
Siinjuures tähendab terviklikkus seda, et andmeid on on võimalik muuta ja hävitada ainult selleks volitatud isikute poolt.
Siinjuures on oluline ära märkida, et eradetektiividele ei anta eriõigusi, näiteks jälitustegevuse teostamise õigust.

Siinjuures on tähtis näha surmanuhtlust tervikliku kuritegevuse kontrolli süsteemi ühe osana Euroopa tsivilisatsioonis.
Siinjuures on oluline märkida, et lepingu sõlmimiseks ei pea sugugi kahekesi koos istuma või ühes ruumis viibima.
Siinjuures on oluline silmas pidada, et kontrollida saab hangitud teadmisi vaid juhul, kui need nähtused korduvad.

Siinjuures on vaja näidata, milliseks on prognoositud müüdud toodete arv ning milline on nende eeldatav hind.
Siinjuures on oluline, et vahendlik täideviijal on ülekaalukas tedmine faktidest, mida ei tea ärakasutatav.
Siinjuures on kasusaajaks enamasti kinnistu omanik/arendaja. Samas ei pruugi arendustegevus alati ära tasuda.

Siinjuures on silmas peetud vastutustunnet, hoolitsust, lugupidamist, teadmisi teisest, elu edendamise soovi.
Siinjuures on oluline aru saada, et see keel, mida õpetatakse, ja see, mida kasutatakse, on üks ja seesama.
Siinjuures on oluline ära märkida, et see ei ole kogu vastutus, mis eradetektiividele osaks võib saada.

Siinjuures on oluline teenuse kvaliteedi pidev tõstmine, mis saab võimalikuks tänu sissetöötamisele.
Siinjuures on oluline teha vahet üksikute kõrvalekallete ja korduvate, põhimõtteliste vigade vahel.
Siinjuures on väga tähtis kinni pidada teatud põhimõtetest: 1) Paranemist soodustab liikumatus.

Siinjuures on oht, et hakatakse eelmist kõnelejat jäljendama, see ei tule aga kindlasti kasuks.
Siinjuures on oluline nii riski hajutamine erinevate aktsiate vahel kui ka pikaajalisuse faktor.
Siinjuures on oluline, et igale ametikohale tekiks konkurents vähemalt kolmest kandidaadist.

Siinjuures on hoiatuseks, et kõige odavam pakkumine ei ole veel optimaalseim pakkumine.
Siinjuures on väga tähtis teada, et nii vedaja kui ekspedeerija vastutus on piiratud.
Siinjuures on abiks USB hub, mis võimaldab ühte pesasse lisada näiteks 4 USB seadet.

Siinjuures on oluline teada, et VÕS § 100 ise ei ole võlasuhte tekkimise aluseks.
Siinjuures on loodusteaduslikud ja sotsiaalteaduslikud katsetused üsnagi erinevad.
Siinjuures on oluline meeles pidada, et karistatakse tegu, mitte inimest ennast.

Siinjuures on piim ja liha toiduained, mida võid menüüst ka välja jätta.
Siinjuures on oluline hinnata eespoolnimetatud makrokeskkonna tegurite mõju.
Siinjuures f on nelja argumendi loogiline korrutis, F=1 ainult siis, kui

Siinjuures on sageli vaja eristada turunõudlust ja tootenõudlust.
Siinjuures on haldussund kõige enam kasutamist leidev sunni liik.
Siinjuures on oluline millises keskonnas toimub valgu süntees.

Siinjuures on haritava maana kasutusel 63% muldadest.
Siinjuures on informatsiooni väärtus väga erinev.
Siinjuures on eeldus, et raha püsiks ühesugusena.

Siinjuures on taimed palju tundlikumad kui inimene.
Siinjuures on määrav see kuna ta sai selle teada.
Siinjuures on kõik kolm funktsionaalselt piiratud.

Siinjuures on kasulik võtta hoiatus teadmiseks.
Siinjuures on oluline eelkõige Talmudi roll.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun