Facebook Like

Otsingule "varieeruvuse" leiti 112 faili

18
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimuste vastused 2012

Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Teadus organismide ja nende keskkonna vahelistest seostest (biootiline, abiootiline KK) 1) Molekulaarne ökoloogia ­ (molekul) meetodile viitav. 2) Ökofüsioloogia ­ (molekul, organ, isend) uurib füsioloogiliste protsesside kohanemist vastavalt keskkonnale. 3) Antökoloogia ­ (isend) isendi suhted keskkonnaga. 4) Populatsiooniökoloogia, demökoloogia(demo...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
33 allalaadimist
94
doc

Klassikaline ja molekulaargeneetika, geneetika rakendus kaasajal

Sissejuhatus: klassikaline ja molekulaargeneetika, geneetika rakendus kaasajal Klassikalise ja molekulaargeneetika kujunemine Geneetika on suhteliselt noor teadus. Kuigi pärilikkuse põhilised seaduspärasused esitas Gregor Mendel aastal 1865, tuleb geneetika sünniks lugeda siiski 20-nda sajandi algust. Alles siis taasavastati Mendeli ideed, mis said al...

Geneetika -
12 allalaadimist
2
doc

ÖKOLOOGIA KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2012. a.

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2012. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; 2. Ökoloogia põhimõisted ­ isend (genet, kloon, ramet), populatsioon, kooslus, ökosüsteem, bioom; 3. Ökoloogilised tegurid (nende erinevad liigitused), ökoloogiline amplituud, tolerantsuskõver, ökoloogiline niss; 4. Ressursid: radiatsioon (PAR), CO2, mineraalsed toitained, vesi, hapnik; 5. Tingimusfaktorid: te...

Bioloogia -
4 allalaadimist
10
docx

STATISTIKA konspekt

STATISTIKA KESKMISED · Kogumit ühe arvuga iseloomustavad üldistavad näitarvud, mis edastavad informatsiooni kogumisse kuuluva tunnuse väärtuste taseme kohta. · Mahukeskmised sõltuvad statistilise rea mahust. Rea maht ei ole otseselt rea liikmete arv. Ritta kuuluvate elementide väärtuste summa. Reageerivad igale muutusele, väga tundlikud. Mahukeskmised: aritmeetiline keskmine, harmooniline...

Sotsiaal- ja... - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
14
doc

Kehalise töövõime hindamine konspekt eksamiks

Aeroobse võimekuse mõõtmise meetodid Otsesed meetodid: Maksimaalne koormuskatse veloerogomeetril või liikurrajal koos väljahingatava õhu analüüsimisega Kaudsed: Wattmax test, Helisignaalidega dikteeritava rütmiga 20- meetriste lõikude vastupidavus-süstikjooks ehk PACER- jooks, Hoosier´i vastupidavusjooks 6-17 aastastele lastele ja noorukitele, Kolme minuti vastupidavusjooks koolieelikutele, 1000 m j...

Sport/kehaline kasvatus -
21 allalaadimist
5
docx

Karjääri planeerimine 2014

Mõisted: Karjäär - inimese elukestev haridus- ja töötee areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas. Karjääri planeerimine - elukestev õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel. Karjääriteenused - ­ nii riikliku süsteemi kui erasektori poolt pakutavad teenused (karjäärinõustamine, koolitusprogrammid, karjääriinfo vahendamine, tööturuteenused j...

Inimese õpetus -
37 allalaadimist
15
doc

Üld- ja käitumisgeneetika kordamisküsimused

1. Epigeneetika. Ehk arengugeneetika. On õpetus niisugustest pärandumise mehhanismidest, mis ei ole seotud muutustega genoomis. 2. Arenguprogramm. Geneetiline programm organismi arenguks. Realiseerub arenguahelate kaudu, mille komponendid on fenotüübi määramisel põhjuslikult järjestatud. 3. Ühemunakaksikute teke. Tekivad siis, kui seemnerakk viljastab munaraku nin...

Üld- ja käitumisgeneetika -
79 allalaadimist
7
docx

Üld- ja käitumisgeneetika

Epigeneetika: tunnused moodustuvad keskkonnategurite toimel ning ilmnevad veel mitme järglaspõlvkonna vältel 242. Arenguprogramm: geneetiline programm organismi arenguks, realiseerub arenguahelate kaudu, mille komponendid on fenotüübi määramisel põhjalikult järjestatud (nt sügootne kell) 243. Ühemunakaksikute teke: munarakk+sperm=viljastatud munarakkMitoos+ mõjutus=sügoodik...

Üld- ja käitumisgeneetika -
58 allalaadimist
48
rtf

Geneetika eksami vastused

Geneetika põhietapid 1.1. Eelteaduslik periood Geneetika eelteaduslikule perioodile on iseloomulikud üksikud õiged ja objektiivsed tähelepanekud, mida varjutavad aga tol ajal massiliselt levinud spekulatsioonid ja filosoofilised targused. · Hippokrates (V-IV saj. ema.) - lapsed arenevad algmetest, mis tekivad kogu kehas. Selle tõttu...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
82 allalaadimist
26
doc

Standardhälve, SEOSED JA DISPERSIOONANALÜÜS

leitav dispersiooni ruuduga (ruutjuurega) 2. paikneb alati vahemikus 0 ... lõpmatus (kui on alternatiivne tunnus, siis saab olla kuni 0,5 ­ see on triki küsimus, kui panid õige, siis on ÕIGE) 3. ei saa olla lineaarhälbest suurem (väiksem) 4. varieeruvas reas = 0 (st puhul rida just varieerub) 5. ei ükski Regressioonianalüüsi kõige üldisem eesmärk: 1....

Statistika -
56 allalaadimist
18
docx

Looduskaitsebioloogia eksami küsimused/vastused

Millised protsessid tekitavad geneetilist mitmekesisust? - Geneetiline mitmekesisus suureneb •Mutatsioonide toimel •Sugulise paljunemise käigus rekombineerumise teel - Põhiline varieeruvuse allikas – mutatsioonid - Rekombineerumine – suurendab siiski märkimisväärselt mitmekesisust 4. Millisest kahest komponendist koosneb liigi geneetiline mitmekesisus? Liigi geneetiline mitmekesisus = asurkonna sisene +asurkondade vaheline varieeruvus 5. Missuguseid liigi definitsioone sa tead? Bioloogiline definitsioon – see on grupp tegelikult või potentsiaalselt omavahel ristuvaid isendeid, mis on sigimise mõtt...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
25
doc

Kordamisküsimused keskkonnaökonoomika 2014 2015

Väljundid: vee ja õhu ringluse tagamine, vee ja õhu puhastamine, pinnase erosiooni vältimine, puhta vee varude säilitamine,veerežiimi reguleerimine, eluks vajalike tingimuste tagamine (globaalne eluhoid). Bioloogilise regulatsiooni väärtus – bioloogilise mitmekesisuse säilitamise all mõistetakse kõikide liikide, liigisisese geneetilise varieeruvuse ja kõikide elukohtade ning ökosüsteemi tüüpide kaitset. Bioloogiliste ressursside olemasolu on kõigi ühiskondade eksisteerimise tähtsamaid eeldusi. Väljundid: geneetiliste ressursside säilitamine, liikide kaitse, ökosüsteemide mitmekesisuse tagamine. Puhkemajanduslik väärtus – väljund: rekreatsiooni- ja turismivõimaluste loomine. Kui majandustegevuse piiramisel mingil territooriumil selle utilitaarsed väärtused tavalis...

Keskkonna ökonoomika - Tallinna Ülikool
33 allalaadimist
10
docx

Andmeanalüüsi kordamisküsimused

Teha otsustus näite põhjal. (Lisatingimusi pole vaja arvestada)....................................................................................................................... 4 4Keskmiste võrdlus.................................................................................................................... 5 4.1F-test. Hüpoteeside formuleerimine varieeruvuse kohta. Otsustuse tegemine..................5 4.2t-test. Hüpoteeside formuleerimine keskmiste kohta. Otsustuse tegemine (vaata kas leidub f-testist sõltuv t-testi tulemus)...................................................................................... 5 4.3Kahe tunnuse (ühe rühma) keskmiste võrdlus. Hüpoteeside formuleerimine keskmiste kohta. Otsustuse tegemine...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
40
docx

Geenitehnoloogia eksam

Tsütokkinees on tsütoplasma jagunemine rakujagunemise (mitoosi või meioosi) telofaasis. Meioosi ja mitoosi erinevused. Meioosi käigus tekib 4 rakku, mitoosi käigus 2. Meioosis tekib poole vähem kromosoome, meioos annab haploidse kromosoomistiku (23), mitoos diploidse kromosoomistiku (46). Meioosil 2 järjestikust jagunemist. Mitoosil 1. Mitoosis on rakud identsed, meioos annab geneetilise varieeruvuse ; geneetilise varieeruvuse annab ristsiire. RAKUTSÜKKEL in t e r f a a s m it o o s p ro fa a s m e ta fa a s a n a fa a s t e lo f a a s k a r ü o k in e e s k a r ü o k in e e s k a r ü o k in e e s k a r ü o k in e e s t s ü t o k in e e s 21.Rakkude vaheline signaliseerim...

Geenitehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

Siis läheb kõigile vajalikele kuuskedele ühekaupa viitamine üsna vähetõhusaks. Õnneks on inimene võimeka loomana leiutanud viisi mõelda kuusest kui sellisest – nimelt kuuse mõiste. 10.2 Mõiste Üldjuhul saadakse mõiste objektidest abstraheerimise teel: võetakse kõnealuste objektide ühised olulised tunnused, jäetakse kõrvale juhus- likud varieeruvused ja vaadeldava otstarbe seisukohalt ebaolulised tunnused, ning saadakse abstraktse mõtlemise vorm, mis võimaldab mõttes ümber käia kõigi abstraheerimise aluseks olnud objektidega korraga. Näiteks lindude vaatlemisel võib nende mitmekesises hulgas täheldada mingis mõttes sarnaste isendite hulki, kes näevad sarnased (kuigi mitte identsed) välja, käituvad umbes ühtemoodi, võivad omavahel järglasi saada jne. Nende oluliste tun...

Inimeseõpetus -
9 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

 Meioosi ja mitoosi erinevused. Meioosi käigus tekib 4 rakku, mitoosi käigus 2. Meioosis tekib poole vähem kromosoome, meioos annab haploidse kromosoomistiku (23), mitoos diploidse kromosoomistiku (46). Meioosil 2 järjestikust jagunemist. Mitoosil 1. Mitoosis on rakud identsed, meioos annab geneetilise varieeruvuse ; geneetilise varieeruvuse annab ristsiire. Sugurakkude areng. Iseloomulikud tunnused. 1.Haploidse kromosoomistikuga. 2. Pärilikelt omadustelt erinevad 3. Küpsed sugurakud ei jagune enam. 4.sugurakud ei kuulu ühegi koe koostisesse. Spermatogenees. Seemnerakkude ehk permide areng mehel. Permid moodustuvad munandite väänilistes torukestes. Seemnetorukesed ei tohi verega kokku puutuda, see hävitab permid ja neid tootva...

Bioloogia - Keskkool
47 allalaadimist
4
html

Tootmisseadmed ja süsteemid test 2

Kui on nõutud väiksed tolerantsid, siis seda rohkem vajab toode ka töötlemist ning valmistamise täpsust. 2. Seadmete arvu järgi -pingipark, mida rohkem on erinevaid masinaid pingipargis, seda rohkem võimalusi on toota, teostada ning arendada erinevaid detailetooteid. 3. Automatiseerituse taseme järgi - Automatiseeritud on tootmine tagab suurema on tootmismahu. 4. Toodete varieeruvuse järgi -mida suurem on erinevate toodete maht, seda vähem saab iga toote üksikasjadele tähelepanu pöörata 5. Süsteemi asendi järgi -mida efektiivsemalt on tootmine planeeritud ning paika pandud, seda parem on. Näiteks kui tootmine on väga efektiivselt paigutatud, aitab see kaasa tootmise arenemisele ja aja kokkuhoiule, mis omakorda tagab suurema tootlikuse ja suurema kasumi. Süsteemi parem asendi paigutamine aitab kaasa tootlikuse p...

Tootmistehnika alused ii -
101 allalaadimist
55
docx

UURIMISMEETODID

Teooria ulatus. Empiiria ja andmed. Riigiteaduste põhi-paradigmad. Sotsiaalteaduste omapära. Mis on teaduslik uurimus? • Teadus ei tegele mingite muljetega, stiilis: “Ma usun, et Keskerakond on eesti- vastane partei” • Et “Keskerakonna eesti-vastasust” teaduslikult uurida: – Tuleks kõigepealt väga s...

Uurimismeetodid -
12 allalaadimist
44
docx

Operatsioonijuhtimine eksami vastused

Sageli seotud majanduslike, poliitiliste, põllumajanduslike jne. tingimustega •Ebaregulaarsed ja juhuslikud muutused - streigid, suured muutused tootmis- ja teenidusprotsessides  Mis põhjustab varieeruvust tootmisprotsessis ? Tootes või tehes midagi võib märgata, et esinevad juhuslikud vead ehk varieeruvus. •Varieeruvuse aluseks on fakt, et ei ole olemas kaht täpselt samasugust asja. •Alati on olemas suuremad või väiksemad erinevused materjalide vahel, tootmistingimustes, mis tekitavad juhuslikke kõrvalekaldeid toodete parameetrites. •Seda juhuslikkust ei ole võimalik täielikult kõrvaldada, kuid saame seda vähendada ja kontrolli all hoida. •Stabiilse tootmisprotsessi korral on varieeruvus talutavates piirides, mis tähendab seda, et...

Operatsioonijuhtimine -
140 allalaadimist
10
docx

Rahvusvahelised innvesteeringud näidised eksami küsimuse vastused

Üks nimetatud teatud keskväärtuse vastusevariantidest ei ole õige:  Tegemist on ootamatute Vali üks vastus. hinnamuutustega, mis on  Investeerijad hindavad riski tingitud investorite oodatud tulude varieeruvuse ootamatust käitumisest põhjal finantsturgudel  Investeerimisotsuste  Hinnad peegeldavad langetamisel lähtuvad investorite teatavaid investorid üksnes erimeelsusi turul valitseva oodatavast tulust ja riskist olukorra k...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun