Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "suhtekorraldus" leiti 149 faili

suhtekorraldus on juhtimisfunktsioon, mis määratleb, loob ja säilitab kasulikke suhteid organisatsiooni ja erinevate sihtgruppide vahel, kellest sõltub organisatsiooni edu või ebaedu. Laiemas mõttes suhtekorraldus – kunst ja sotsiaalteadus, mille eesmärgiks on analüüsida trende, ennustada nende tähtsust ja tähendust, konsulteerida organisatsiooni liidreid ja viia täide tegevusprogramme, mis kajastaksid organisatsiooni avalikkuse huve.

Õppeained

Suhtekorraldus -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
46
docx

TURUNDUSE KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED (põhjalikult)

Turundusmeetmestik sisaldab 4 P-d: Produkt (toode), Price (hind), Place (koht), Promotion (edustus), mida võib käsitleda ka eraldi strateegiatena. Näited: Toode (sortiment, kvaliteet, disain, lisad, pakend, suurus), Hind (baashind, allahindlus, makseperiood), Jaotus (jaotuskanalid, kindlustus, sortiment), Edustus (müügiedendus, reklaam, suhtekorraldus ). 5. Turunduse areng ajas ja põhilised kontseptsioonid: tootmiskontseptsioon, tootekontseptsioon, müügikontseptsioon, turunduskontseptsioon, sotsiaalse turunduse kontseptsioon Ettevõtte turundusfilosoofia väljendub turunduskontseptsioonis. Nende erinevus seisneb ettevõtte, tarbija ja ühiskonna eesmärkide osatähtsustes. Tootmis-, toote ja müügikontseptsioon on passiivsed. Tootmiskontseptsioon - Kaup peaks o...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
36
docx

Kaubanduse areng aastatel 1990-2014

mobiilside ja internet teenustevaliku muutmas. (Suurenev tarbimisvajadus, 2003) Rendi-, äri- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete ehk teenindusettevõtete tegevus näitas sajandivahetusel 11-protsendilist aastakasvu. Teenuste müügist omakorda hõlmas kolmveerandi äriteenuste müük, mille alla kuuluvad reklaam, suhtekorraldus , ärikonsultatsioonid, raamatupidamis- ja audiitorteenused. Äriteenuste pakkujatest olid paljud mainekate väliskontsernide liikmed, mis viitab oskusteabe paranemisele selles valdkonnas. (Suurenev tarbimisvajadus, 2003) Kommunikatsiooniteenuste valdkonnas toimus 1990. aastate algusest 2000. aastateni kiire tehnoloogiline areng ja arvestatavat turgu leidsid täiesti uued teenused. Nii näiteks oli 2001. aastal Eestis mobiiltelefon...

Kaubandus -
19 allalaadimist
12
docx

Avalik juhtimine ja avalik teenus

Põhimõtted: 1)STRATEEGILINE PLANEERIMINE- Eesmärkide ja prioriteetide sõnastamine; Tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. 2) PERSONALI JUHTIMINE- Töö analüüs; Personali arendamine. 3) TULEMUSJUHTIMINE JA AUDITEERIMINE VÄLISKESKKONNAGA ARVESTAMINE – Võrgustikjuhtimine; suhtekorraldus. 2.Mis on avalikud teenused, miks on neid raske selgepiiriliselt eristada erasektori kommertsteenustest? Tooge näited *Avalik teenus - Avalik teenus on teenus, mille kättesaadavus kõigile on tagatud riigi poolt või avaliku halduse asutuse poolt (sh riigiasutused, omavalitsused või nende tellimusel avalikkusele osundatav teenus). Avaliku teenuse osutamise kohustuse võib ametiasutus panna teenust pakkuvale üksusele (lennundus-, raudtee...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
49 allalaadimist
11
rtf

Tootmine ja turundus

Tootlikus on väärtuse hulk, mida töötaja on teatud ajavahemikus võimeline looma. Tootlikkuse mahu suurendamisel mängib suurt rolli töötajate väljaõpe, töö tegemise hõlbustamiseks rakendatavad tehnoloogilised uuendused ning juhtimine. 2. Muutuvkulud on sellised kulud, mis tootmismahu muutudes muutuvad. 3. Püsikulud on sellised kulud, millega ettevõtja peab arvestama...

Tootmine - Keskkool
4 allalaadimist
14
docx

Meediateooriad

Meediateooriad kommunikaator Sõnum on sõnum saatja kohta, see on saatja arusaam sündmustest, see ei ole tegelikkus. Sõnum on alati eneseväljendus. Meedia on institutsioon, institusioon kindlustab et inimesed tegutsevad kindlas olukorras kindlal viisil. Institutsioonid võimaldavad inimestel tegutseda koos, et käitu...

Meediateooriad - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
12
docx

Ettevõtte Sotsiaalne Vastutus

 Traditsioonilise turunduse keskmes on toode.  Inimesi ei mõjutata midagi ostma, vaid midagi mõistma, ja enamgi veel, midagi tegema, näiteks: inimesi mõjutatakse loobuma suitsetamisest, säästma keskkonda, märkama ja takistama perevägivalda. 2 tähtsat lähenemist sotsiaalturunduse kontekstis  Suhtekorraldus peab olema sotsiaalsete vajaduste, mitte kellegi erihuvide kohane.  Tegutsemise aluseks peab olema arusaam professionaalsest suhtekorraldusest kui sümmeetrilisest, dialoogil põhinevast kommunikatsioonist, mis saab toimuda vaid eetiliselt ja sotsiaalselt vastutustundlikult. Sotsiaalkampaania puhul ei ole alati võimalik teha selget vahet, kus lõppeb turundus ja algab suhtekorraldus. Mida integreeritum on ko...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
14 allalaadimist
38
odt

Turundus ja müügijuhtimise alused

Kas need testid mis on lisatud on lihtsalt harjtamiseks ? Ning milline on kodutöö ja millal seda peab tegema? Õppeaine läbinud üliõpilane: 1. Saab aru turunduse spetsiifikast 2. Oskab kasutada turundusmeetmestiku ehk 4P kõiki elemente eraldi ja leida võimalusi nende integreerimiseks 3. Teab oma tarbijate sihtrühma segmenteerimise, oma toodete positsioneerimise ja brändimise, turustuse ning tu...

Majandus -
43 allalaadimist
9
docx

Turundus ja müük

Turundus ja müük, eksamiks kordamine 1) Defineeri turunduse mõiste Turundus tervikuna on elementide kombinatsioon. Turundus on paljude tegevuste kogum, mis hõlmab turu-uuringuid, toote/teenuse kujundamist, turustuskanalite valikut, logistikat, hinnapoliitikat, reklaami, müüki ennast ja sõltuvalt kaubast veel mitmeid muid tegevusi. Kõik need tegevused on vajalikud...

Majandus -
4 allalaadimist
55
docx

KAASAEGNE JUHTIMINE JA PERSONALI KOOLITUS

Laine Simson: 1. ja 2. osa I OSA Personali arendamise lähtealused 1.1.1. Mõisted Selles raamatus on kesksel kohal järgmised mõisted. - personal - personali kvaliteet - personali arendamine - personali arengu- ja arendustingimused Järgenvalt vaatleme neid lähemalt. Personal ­ organisatsiooni kõik töötajad, töölised, spetsialistid,...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
82
pdf

Interaktiivne Turundus - Rene Arvola - mõisted ja mudelid - kordamisküsimused

Tehing  ­ Tehingu sõlmimine ­ müügiprotsessi eesmärk. Kui klient on ostuvalmis,  sõlmitakse tehing ja ostja saab toote omanikuks.  ­ Järelkontroll ­ müüja peab täitma lubadused, mis puudutavad toote  kättesaamist, töökindlust, sooritama soovitud teenused jmt.    ● Suhtekorraldus , avalike suhete juhtimine (public relations)  Avalikkuse (üldsuse) moodustavad firmale tema:  ­ tarbijad  ­ töötajad  ­ tarnijad  ­ aktsionärid  ­ investeerijad  ­ konkurendid  ­ valitsusametnikud jt.    Avaliku arvamuse kujundamine on pikaajaline ja sisaldab firma, tema tegevuse ning toodete  kuvandi loomist ja elluviimist ning tutvustamist levivahendites, avalike suhete korra...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
64
docx

Positsioneerimine

alseid suhteid ja vahetavad sõnumeid (ühesuunaline kommunikatsioon – informatsioon)  Turunduskommunikatsioon- protsess, mille käigus rakendatakse vahendite ja võtete kogumit brändikohaseks infovahetuseks; kommertseesmärke toetav teabevahetus Vahendid, millega turunduskommunikatsiooni läbi viiakse: · Reklaam · Isiklik müük – auhinnad, allahindlused, kupongid, võistlused · Suhtekorraldus · Otseturundus- valitud otsekontaktid, pikaajaline kliendisuhe, individuaalne suhtlus · Sisuturunduslikud võtted · Word-of-Mouth e WOM sh mitte vaid verbaalne suhtlus, aga ka üksteise tarbimisotsuste jälgimine st mitteverbaalne kommunikatsioon. · Tootepaigutus (Product Placement) ATL JA BTL võimalused ATL – above the line (traditsioonilised reklaami alused, et mõelda väljapoole, klassik...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
15 allalaadimist
60
pdf

Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend

Vähetuntud termin defineeritakse javõi lisatakse sulgudes vastav võõrkeelne termin kursiivis. 4.2.1. Lühendid tekstis Lühendi esmakordsel kasutamisel kirjutatakse kõigepealt välja eestikeelne täisnimi, siis sulgudes suurtähtedest koosnev lühend (võõrkeelse lühendi korral pärast mõttekriipsu ka võõrkeelne täisnimi). Näiteks sisemajanduse koguprodukt (SKP), suhtekorraldus (PR – public relations). Hiljem kasutatakse ainult lühendit. Lühendi käändes lisatakse käändelõpp ilma sidekriipsuta. Võib koostada lühendite lisa. Tekstis ei kasutata sõnalühendeid („s.a“ asemel kirjutatakse „sel aastal“). Erandiks on „jne“. Viitamisel ja viitekirjetes kasutatakse sõnalühendeid (näiteks „vt joonist 3.2“). Lühendi lõppu punkti ei panda. Kui lühendil on eesti keeles mingi muu tähe...

Eesti keel -
6 allalaadimist
4
docx

Lugemispäevik nr.6.2 „How to Build an Agency:What We Wish Someone Had Written Years Ago“

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Kaiser Lachance Communication Inc on ettevõte mille üks võtme isikuks on David Kaiser, kes on ka artikli „How to Build an Agency:What We Wish Someone Had Written Years Ago“ kaasautor. Nagu siis ka artikli pealkiri siis selle sisu seisnes selles, kuidas peab välja nägema ettevõtlikult suur rahvusvaheline agentuur või isegi ettevõte/fir...

Turunduskommunikatsioon -
3 allalaadimist
68
docx

Turunduse juhtimine - eksamikonspekt

Kui kaupade liikumise korraldamises osalevad sõltumatud vahendajad on tegemist kaudse kanaliga. Kanali laius näitab iseseisvate liikmete arvu turustuskanali samal astmel (tootjad, hulgimüüjad, jaemüüjad). Kanali pikkus näitab kanali moodustamiseks kasutatud astmete hulka. 6) Turunduskommunikatsiooni vahendid - reklaam, suhtekorraldus , isiklik müük, müügi edendamine 6 reklaam - toodete tasuline ebaisiklik tutvustamine ja propageerimine tellija ülesandel. Kasutatakse raadiot, televisiooni, internetti, ajalehti, ajakirju, müürilehti, postitatavaid prospekte, teatmikke, bussiplakateid, katalooge, programme, ringkirju jmt. isiklik müük - müüja isiklik suhtlus ühe või mitme potentsiaalse ostjaga t...

Turunduse juhtimine -
38 allalaadimist
28
docx

Ettevõtluse alused eksam

38.Müügitoetuspoliitika komponendid, nende olemus ja osatähtsus tarbekaupade ja tööstusturul. • Toetusmeetmestiku (ehk turunduse kommunikatsiooni) koostisosadeks on reklaam, isiklik müük, suhtekorraldus ja müügi edendamine. • Olulisemad eesmärgid müügitoetuse juures on (rõhuasetus sõltub toote elutsükli faasist): 1. Nii lõpptarbijate kui ka vahendajate informeerimine uutest toodetest. 2. Tarbijaid veenmine ostma neid tooteid, mille olemasolust ollakse juba teadlikud, ostukäitumise ja kindla kaubamargi valiku mõjutamine. 3. Tarbijatele juba hästi juurdunud kaupade olemasolu ja kättesaadavuse meenutamine...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
152
pdf

Rahvusarhiivi juhised

NÄIDE 2. Tugifunktsioonid erinevat tüüpi asutustes Mäluasutus Ülikool Raviasutus Personali arenda- Personali arendamine ja Personali arendamine ja mine ja koolitamine koolitamine koolitamine Asjaajamise Asjaajamise korraldamine Asjaajamise korraldamine korraldamine Suhtekorraldus Suhtekorraldus Suhtekorraldus 38 Dokumendi- ja arhiivihaldus Juhtimisfunktsioonid on funktsioonid, mis määravad ära asutuse arengusuuna ja kontrollivad seda. Juhtimisfunktsioonid ei liigitu täielikult põhifunktsioonide hulka (kuigi on nendega otseselt seotud) ega ka tugifunktsioonide hulka (kuigi on kõigil asutustel enamjaolt sarnased), seepärast on mõistlik käsitleda juhtimisfunktsioone erald...

Rahvusarhiivi juhised - Kutsekool
4 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

Mõtlema paneb ka rohkem kui 80 riigis internetiturundusega tegeleva WSI esindaja väide Kommunikatsiooni Aastakonverentsil, et Eesti on Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist internetiturunduse arengus 2-3 aastat maas (Tüll 2010). Selle õppematerjali eesmärk on anda organisatsiooni turunduse, kommunikatsiooni, suhtekorralduse ja mainekujundusega tegelevatele inimestele, samuti nendes valdkondades õppivatele tudengitele vajalikud teadmised e-turunduse ja e-suhtekorralduse kohta – vastused küsimustele, millised kanalid valida, mida, kuidas ja kellele seal teha ning kuidas aru saada, kas alltöövõtjad (veebiagentuur, reklaamiagentuur, kommunikatsioonibüroo, IT-firma jt) teevad head tööd. Ma ei luba, et pärast selle materjali läbilugemist saab kohe vingeks...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
1
doc

Huvijuhi ülesanded ja tegevused

Liina Murd HJ-21 2015 Sissejuhatus huvijuhi erialasse (T...

Ametijuhend -
2 allalaadimist
22
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

11.2015 KONTROLLTÖÖ B Nimi ja kursus MÕISTED 1. Selgita mis on 4P? TOODE(product), HIND(price), JAOTUS(place), PROMOTSIOON(promotion) 2. Selgita mis on 7P? 4P mudelile on lisatud inimesed (personnel), protsess (process) ja tõendus (physical evidence) 3. Mis on turundus? Turundus on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
18 allalaadimist
3
odt

Majanduse mõisted

Aktsia on väärtpaber, mis esindab proportsionaalset osalust aktsiaseltsi aktsiakapitalis ning annab selle omanikule ehk aktsionärile mitmeid õigusi. 2. Aastaaruanne- mis näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist 3. Aktiva- osa ettevõtte bilansist, mis kajastab tema vara 4. Passiva- Iseloomustab ettevõtja kohustusi ning tema omakapitali koostist....

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun