Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

"spektrid" - 88 õppematerjali

spektrid - valguse energiajaotus lainepikkuste järgi • Pidevspektril on olemas kogu Mendelejevi tabeli elemendid, nt päikesel • Igal elemendil on oma kindel spekter, mida mõjutavad olek, rõhk ja temperatuur- nende järgi nihkuvad valgusjooned • Kiirgusspekter tekib neeldumisel, sellel on must taust ja värvilised jooned • Neeldumisspekter tekib ergastamisel, kui spektrid neelduvad ja tekitavad musti jooni • Spektraalanalüüs on aine määramine spektri abil.
18
pdf

Füüsika eksami materjal

Osakese mudeli kohaselt toimub EMK kiirgamine ja neeldumine portsjonite ehk footonite kaupa. Footoni energia E ja talle vastava EM-laine sagedus f on seotud Plancki-Einsteini valemiga: , kus h on Plancki konstant, on lainepikkus ja c on valguse kiirus. 36. SKAALA – ELEKTROMAGNETILISTE LAINETE SPEKTRID Elektromagnetilist kiirgust saab jaotada sageduse järgi spektriks. Väiksematele sagedustele vastavad suuremad lainepikkused ja väiksemad kvandi energiad. Raadiolained on madalaima sagedusega EM-lained, nende ülemiseks piiriks on ligikaudu 300 GHz. Inimesed rakendavad neid infoedastusvahendina, looduslikud raadiolainete allikad on mõned kosmilised objektid, näiteks pulsarid. Mikrolained kuuluvad kõrgema sagedusega raadiolainete piirkond...

Füüsika -
14 allalaadimist
46
pdf

Biofüüsika eksami küsimused vastuse valikvariantidega

Kui aatomid asuvad gaasis tihedalt lähestikku, siis nad põrkuvad tihti soojusliikumise tõttu ja need põrked moonutavad orbiitide kuju. Tulemusena nihkub igas moonutatud orbiidiga aatomis energianivoo veidi ja kogu gaas ei kiirga enam mitte joonspektrit teatud kindlate lainepikkustega, vaid nn. ribaspektrit, kus jooned on laienenud ribadeks. Ka gaasifaasis olevate molekulide spektrid on enamasti ribaspektrid, kuid teisel põhjusel. Molekulides aatomid võnguvad oma tasakaaluasendite ümber ja võivad ka tervikuna pöörelda. See kõik toimub samaaegselt elektronsiirdega, mis viib elektronribade laienemisele. Väga kõrgetel t*del molekulid ja aatomid ioniseeruvad. Tekkinud plasma spekter võib olla pidev nagu on seda Päikese spekter. Pideva spektri saame ka siis kui tahket keha, näiteks metalli või sütt kuumutada. Ku...

Bioloogiline füüsika - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
4
doc

AATOMIFÜÜSIKA

On tarvis konstrueerida aparaat, mis lahutaks elektromagnetkiirguse koostisosad ruumiliselt ja võimaldaks tulemust registreerida. Erineva lainepikkuseda elektromagnetlainete lahutamiseks kasutakase apektraalaparaadis prismat või difraktsioonivõret; spektrid jäädvustatakse fotoplaadile või filmile.) - 2) spektroskoobi abil (põhiosadeks on pilutoru, prisma, pikksilm; läät koondab valgusvihud fokaaltasandi eri piirkondadesse = spekter. Spektrit vaadeldakse läätse ja luubiga. ...) 10. Mida iseloomustab joonspektri üks joon?, kogu joonspekter? - Joonspekter iseloomustab aatomit - Igale joonele spektris vastab kindel kiirguse lainepikkus ja sagedus; Igale kindlale sagedusele kindel ener...

Aineehitus - Keskkool
9 allalaadimist
16
pdf

DIFRAKTSIOONIVÕRE

Järelikult, mida suurem on spektrijärk, seda d suurem on dispersioon. Difraktsioonispektris ei tohi maksimumi järgu m määramisel kõiki maksimume järjest lugeda nagu monokromaatilise valguse korral, vaid ainult samale lainepikkusele vastavaid maksimume (sama värvi jooni). Spektri järgu määramist raskendab veel asjaolu, et kõrgemat järku spektrid hakkavad kattuma. Sel juhul muutub joone värvus, st silmaga vaatamisel ei näe me seda värvust, mis vastab otsitavale lainepikkusele. Lahutusvõime iseloomustab difraktsioonivõre kui spektraalriista omadust eristada lähedaste lainepikkustega spektrijooni. Lahutusvõime, mis on spektraalaparaadi tähtsaim karakteristik, on defineeritud järgnevalt: λ...

Füüsika -
65 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

Proovist lahustatakse vees välja soolad, kuivatatakse ning soolade segu proov asetatakse difraktomeetrisse, kus registreeritakse kõikide soolade summaarne spekter (joonisel must joon). Üksikute soolade identifitseerimiseks kasutatakse International Centre for Diffraction Data (ICDD) PDF-4 rahvusvahelist andmebaasi, kuhu on koondatud puhaste kristalsete ainete spektrid spektrijoonte asukoha ning suhtelise kõrguse järgi. Ainete identifitseerimine toimub arvuti abil, kus võrreldakse summaarses spektris olevaid jooni andmebaasis olevate puhaste ainete joonte komplektidega. Aine on tuvastatud kui proovist võetud spektris ning andmebaasis oleva spektri kõik piigid langevad kokku nii asukoha kui ka suhtelise intensiivsuse järgi. Joonistel (Joonis 2.54, Joonis 2.55, Joonis 2.56) on erinevate puhaste ainete spektrijoonte ko...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
22
doc

Spektroskoopia

Spektroskoopia 5.1 Spektroskoopia teoreetilised alused Spektroskoopia on meetod aatomite ja molekulide iseloomustamiseks nende poolt neelatud, hajutatud ja kiirgunud elektromagnetilise kiirguse pôhjal y a sin(t ) Kvandi energia, sagedus ja lainepikkus, kiirguse vôimsus: sagedus on ajühikus fikseeritud punkti labinud lainepikkuste arv hc...

Keemia -
3 allalaadimist
74
docx

Osoonikihi olukord ja seda mõjutavad tegurid

Odavamad mõ õteriistad maksavad mõnikümmend tuhat dollarit. Seepärast kohandati olemasolevat nõukogude päritolu laboratooriumi spektromeetrit SDL-1, mis on valmistatud praeguse St.Peterburgi tehases LOMO, varustades ta päikest jälgiva ja kiiri laboratooriumile tsölostaat peeglisüsteemiga. Et tegemist on skanneeriva spektromeetriga, siis registreeritakse atmosfääri läbinud päikese ultraviolettkiirguse spektrid, kust teatud lainepikkuste paarid el (näiteks 305,5 ja 325,4 nm9 saadavate näitude suhe võimaldab arvutada osoonikihi paksuse. Vähem tagajärjekad on hajukiirguse mõõtmised seniidist. "Spektromeetri komplekti suhtelise spektraaltundlikkuse leidmiseks kasutati USA standardiameti NIST primaaretaloniga seotud etalonlampi DXW. Mitmesugustel eksperimenditehnilistel põhjustel ei saa aga ei saa komplekti absoluutset tundlikust lain epikkuste pi...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
20
docx

Spektrofotomeetria protokoll

Spektrofotomeetria võimaldab ainete määramist valguse absorptsiooni või hajumise intensiivsuse muutusest erinevatel lainepikkustel. Üldiselt on need meetodid kasutatavad nii kvalitatiivseks kui ka kvantitatiivseks ainete määramiseks. Spektrofotomeetria omab olulist tähtsust orgaanilises analüüsis. Näiteks UV-Vis spektrid näitavad aromaatseid rühmasid ja konjugeeritud sidemeid ning infrapunaspektrid näitavad funktsionaalseid rühmi. UV-Vis spektroskoopia uurib neeldumisspektreid lähi-ultraviolettkiirguse ja nähtava valguse piirkonnas kolorimeetria võimaldab värviliste ühendite kontsentratsiooni määramist sõltuvalt nähtava valguse neeldumisest infrapunaspektroskoopia (IP või IR) uurib neeldumisspektreid lähi-infrapunases piirkonnas; Fourier' spektr...

Keeled -
40 allalaadimist
10
docx

SFM-protokoll Spektrofotomeetria

TTÜ keemiainstituut Analüütilise keemia õppetool YKA3411 Instrumentaalanalüüs SFM Spektrofotomeetria Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: 30.03.15 1 Teoreetilised alused Keemias on spektrofotomeetria füüsikalis-keemiline ainete uurimise meetod, mis tegeleb ainete neeldumisspektriteg...

Instrumentaalanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
34
docx

Füüsika kontrolltöö: KOSMOLOOGIA, universum, galaktika

Universumi taolist ehitust on hakatud kutsuma kärgstruktuuriks – galaktikaparved moodustavad nagu vaha mesilase kärjekannudes seinad, mee rollis on aga peaaegu ideaalne vaakum – see tähendab seal ei ole aineosakesi, tähtedest ja galaktikatest rääkimata. Suur pauk- Uurides galaktikate liikumist Päikesesüsteemi suhtes avastati, et mitte ainult kõik tähed Galaktikas ei eemaldu Päikesest vaid ka kõigi galaktikate spektrid on tugevas punanihkes – ehk enamik galaktikad eemalduvad meist (ja ka üksteisest) See fakt on aluseks teooriale, mille kohaselt sai meie Universum alguse ühest ruumipunktist, mis mingil põhjusel paisuma hakkas. Selle paisumise alghetke nimetatakse Suureks Pauguks – sündmuseks, milles said samaaegselt alguse nii ruum, aeg kui ka aine. Kuna aeg saab alguse Suurest Paugust, ei saa me esitada küsimust „mis oli enne seda?“ 8) UNIVERSUMI ARENGUMUDELID...

Megamaailma füüsika - Keskkool
18 allalaadimist
15
doc

Taimkatte kaugseire

Taimkatte kaugseire Eksamiküsimused 1. Kaugseire füüsikalised alused. (Kiirguse spekter, heledus, heleduskordaja, kiirgustemperatuur, polarisatsioon). Kaugseire baseerub elektromagnetkiirguse ja aine vastastikuse mõju füüsikalistel seaduspärasustel. Kiirguse spekter: gammakiirgus, röntgenkiirgus 0.03 ­ 3 n...

Bioloogia -
2 allalaadimist
38
docx

Üldkeemia eksami konspekt

kaalumismeetod – leitakse aine koostis sademe kaalumassi kasutades.  Eraldusmeetodite kasutamisel võib ka aineid enne analüüsi teostamist eraldada.  Füüsikalised meetodid – kasutatakse aparatuuri, millega uuritakse aine füüsikalisi omadusi.  Spektroskoopilised meetodid – kasutatakse ainete omadust kiirataneelata elektromagnetilist kiirgust.  Emissioonspektrid – aine aatomite, molekulide ergastamisel toimub valguse kiirgumine.  Röntgenspektrid – nende saamisel kasutatakse röntgenkiirgust.  Mass-spektrid - tekivad ainete ioniseerimisel kiirete elektronidega vaakumis.  Tuumafüüsikalised e. radiokeemilised meetodid – ainete kiiritamine elementaar- osakestega, näiteks prootonite või neutronite vooga.  Isotoopide analüüs tegeletakse isootopide olemasolu ja...

Üldkeemia - Tallinna Ülikool
31 allalaadimist
64
doc

Pariku osa

Lapseea kasvajad on seotud konkreetse fenotüübiga, võivad arenema hakata juba looteeas. On valdavalt agressiivsed, kiire kasvaga, alluvad ravilehalvasti. Klassikaline kasvaja areng Üks rakk – klonaalne areng. Kui pole läbinud basaalmembraani see mass, siis võib immuunsussüsteem asjale piiri panna. Metastaseerumine – lümfiteedesse, veresoontesse jõudmine.- Kasutavad adhesioonimolekule. Ravi keeruline. Geenid, mis osalevad k...

Bioloogia -
9 allalaadimist
70
pdf

Rakenduskeemia kordamisküsimused

Eraldusmeetodite kasutamisel võib ka aineid enne analüüsi teostamist eraldada. 2. Füüsikalised meetodid – kasutatakse aparatuuri, millega uuritakse aine füüsikalisi omadusi. o Spektroskoopilised meetodid – kasutatakse ainete omadust kiirataneelata elektromagnetilist kiirgust.  Emissioonspektrid – aine aatomite, molekulide ergastamisel toimub valguse  kiirgumine.  Röntgenspektrid – nende saamisel kasutatakse röntgenkiirgust.  Mass-spektrid - tekivad ainete ioniseerimisel kiirete elektronidega (70EV) vaakumis. o tuumafüüsikalised e. radiokeemilised meetodid – ainete kiiritamine elementaar- osakestega, näiteks prootonite või neutronite...

Rakenduskeemia - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
1
docx

Füüsika KONTROLLTÖÖ VALGUS

BRENDA HOLT 11 E-ÕPE Füüsika KONTROLLTÖÖ VALGUS 1. Mis on valgus ? Valgus on elektromagnetlained, mis levivad ruumis. Valguseks nimetatakse spektriosa mis jääb raadiolainete ja röntgendiapasooni vahele. Valgusel on nii lainete kui osakeste omadused. Nähtav valgus on vahemikus 400-700nm. 2. Valguse dispers...

Füüsika - Keskkool
37 allalaadimist
12
doc

FÜÜSIKA - OPTIKA

Vikerkaar tekib sellepärast, et valguslained murduvad ja peegelduvad vihmapiiskades. 12. Spektraalaparaat. Spektrite liigid. Spektraalanalüüs, mis ja kuidas? Spektraalaaparaat- riist spektrite saamiseks. Spektrite liigid-on kiirgusspekter, mis jaguneb kaheks liigiks: pidevspektriks ja joonespektriks.  Pidevspekter on selline , kus on esindatud kõik lainepikkused. Katsed näitavad ,et spektrid annavad kõrge temperatuurini kuumutatud tahked kehad, vedelikud ning tihedad hõõguvad gaasid. Kuju oleneb aine temperatuurist.  Joonspekter on ainet iseloomustav kiirgus- või neeldumisjoonetekogum. Kiirgusspekter näitab, milliste lainepikkustega valguslained aine kiirgab. Kiirgusspekter võib olla nii joon- kui ka pidevspekter. Neeldumisspekter näitab, milliste lainepikkustega valguslaineeid aine neelab. Neeldumi...

Füüsika - Keskkool
20 allalaadimist
16
docx

FLU Fluorestsents spektroskoopia protokoll

TTÜ Keemia ja biotehnoloogia instituut Analüütilise keemia õppetool YKA3411 Instrumentaalanalüüs FLU Fluorestsents spektroskoopia Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: Töö kaitstud: Eesmärgid/ töö osad: 1. Dest. vee ja standardainete EEM (ergas...

Instrumentaalanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist
1
pdf

Dispersioon

Dispersioon Dispersiooniks nimetatakse valguse murdumisnäitaja sõltuvust sagedusest (lainepikkusest). Seda põhjustab valguse elektromagnetlainete vastastikmõju aines esinevate dipoolidega. Nähtava valguse diapasoonis võib seda kirjeldada nõnda, et normaali suhtes nurga all ainele langenud valguse punasele värvusele vastava sagedusega valguskiir murdub kõige vähem ja violetse...

Füüsika - Keskkool
3 allalaadimist
8
docx

Kordamisküsimused aines “Keskkonnakeemia”

SI-süsteemi põhiühikud. Pikkus-m; mass-kg; aeg- s; voolutugevus- A; Temperatuur- K; valgustugevus- kandela (cd); ainehulk- mol. 2. Mida näitab ainehulk? Ainehulk on füüsikaline suurus, mis näitab aineosakeste arvu ühes massiühikus. 3. Mis on ainehulga ühik? Ainehulga ühik- 1 mol; 1 mmol; 1 kmol. 4. Millega tegeleb keskkonnakeemia? Keskkonn...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
46
pdf

Analüütiline keemia I eksamiküsimuste vastused

sügis KEEMILISE ANALÜÜSI ÜLDKÜSIMUSED 1. Analüüsiobjekt, proov, analüüt, maatriks. Tooge näiteid. Analüüsiobjekt on objekt, mille keemilist koostist me määrata soovime. Enamasti ei määrata mitte proovi täielikku koostist, vaid ainult mõnede konkreetsete ainete ­ analüütide ­ sisaldust, nt pestitsiidide sisaldu...

Keemia -
47 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun