Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"potensiaalne energia" - 188 õppematerjali

potensiaalne energia on energia, mis on põhjustatud keha või kehade erinevate osade vastastikusest asendist (A= Fs= mgh Ep= mgh, Ep= mgh-mgh0). MEHAANILINE KOGUENERGIA on keha võime teha mehaanilist tööd.
18
pdf

DIAFRAGMAKULUMÕÕTURI TAREERIMINE

Joonis 1 Katseseadme skeem Vedeliku voolamisel läbi diafragma tekib joa kohalik ahenemine ja vooluse kiirenemine. Seetõttu suureneb joa kineetiline energia . Potensiaalne energia ja staatiline rõhk vähenevad. Teatud kaugusel diafragmast saavutab voolukiirus oma esialgse väärtuse nind staatiline rõhk osaliselt taastub. Diafragma hüdrodünaamilise takistuse tõttu esineb jääv rõhukadu. Ahendkulumõõtur koosneb kuludiafragmast, piesomuundurist ja nendega ühendatud numbrinäiduga mõõteriistast. Staatiline rõhulang vahetult diafragmas sõltub vedeliku kulust. Veevoolu avamiseks mõõte...

Soojustehnika - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
2
docx

Füüsika valemid

 optiline tugevus D=1/f, dpt  fookuskaugus f=1/D, m  tihedus ρ= m/V  mass m=ρV  ruumala V=m/ρ  kiirus v=s/t  teepikkus s=vt  aeg t=s/v  keskmine kiirus v=s/t)  Võnkesagedus ν=1/T  raskusjõud...

Füüsika - Põhikool
5 allalaadimist
8
docx

Füüsika üldmudelid

 Töö- füüsikaline suurus, mis kirjeldab protsessi.  Töö= Jõud x teepikkus, ehk A=F x s  Ühikud. A= džaul J F= NjuutonN s= m Kineetiline ja Potesiaalne energia Kineetiline energia- kehade liikumisoleku energia. Näiteks sõitev auto, lendav püssikuul. Ehk Kineetiline energia= mass x kiirus2 . 2 Ühikud: m= kg v= ms Potensiaalne energia- Kehade omavahelise vastastikmõju energia. või ehk Potensiaalne eneriga= mass x gravitatsiooni konsonant x kõrgus või Potensiaalne energia = Jõud x kõrgus Ühikud: m=kg g= 9,8 Nkg h= m F=N Võimsus Võimsus- füüsikaline suurus, iseloomustab töö tegemise kiirust. N=A : t ehk Võimsus= Töö : aeg Ühikud: N= vatt W A= džaulJ t=s...

Füüsika - Keskkool
4 allalaadimist
4
docx

Nimetu

Füüsikalised üldmudelid On kasutatavad kogu füüsikas Näide: keha, füüsikalised suurused Punktmass on selline kahe mudel, mille mõõtmed jäetakse lihtsuse mõttes arvestamata. Idealiseeritud objekt. Kasutatakse arvutuste lihtsustamiseks. Füüsikaline objekt Keha, väli või loodusnähtus Eksisteerib inimesest sõltumata e, on objektiivsed Väli Mitteaineline objekt Mõj...

-
4 allalaadimist
4
odt

Elektriväli ja magnetväli

Elektrilaeng Elektrilaeng- füüsikaline suurus, mis näitab kui tugevasti keha osaleb elektromagnetilises vastasikmõjus. Tähis- q (Q) Kontrollküsimused: 1.Millisele sõna "laeng" tähendusele taanduvad kõik teised kasutusvõimalused? Vastus: keha omadus 2.Millist tähendust omab sõna ,,laeng" järgmises lauses: ,,Kui kehad kokku puutusid, siis nende laengud ühtlustusid...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
8
doc

Skalaarid ja vektorid, kinemaatika, Newton

Kui  on 900 , siis tööd ei tehta. Kui  on 900- 1800 siis töö on negatiivne. Töö ühik on dzaul (J). 1J on töö, mida teeb jõud 1N tee pikkusel 1m. Võimsuseks nimetatakse suurust, mis näitab, kui palju tööd tehti ajaühiku kestel. N=dAdt=Fv. Võimsuse ühikuks on vatt(W). 1W=1Js; 1hj=736W. Energiaks nimetatakse füüsikalist suurust, mis iseloomustab keha võimat tööd teha. Potensiaalne energia on võrdne tööga, mida teevad süteemi sise- ja välisjõud, viies keha asendist 1 asendisse 2. Ep=mgh Kineetiline energia võrdub tööga, mida tuleb teha, et panna keha massiga m liikuma kiirusega v. Ek=mv22=Iω22 5. Pöördliikumise dünaamika põhivõrrand – Moment telje z suhtes võrdub keha inertsmomendi I ja nurkkiirenduse ε korrutisega. M=Iε. Pöörleva keha energia Wk=Iω22. 6. Harmooniline võnkum...

Füüsika - Keskkool
4 allalaadimist
36
docx

Maa kui süsteem (Geograafia 2. kursus)

Iseloomusta Maa eri sfääre ja nendevahelisi seoseid skeemi abil. 2. Too näide iga energialiigi avaldumisest looduses Mehaaniline energia- gravitatsioonijõud, vee liikumine maal. Maa pöörlemisel tekkiv Corolisi jõud, mõjutab õhu liikumist atmosfääris ja hoovustega seotud vee liikumist ookeanides ja meredes. Potensiaalne energia- maapinna kerkimine mandrijää sulamise tõttu. Kineetiline energia- voolav vesi, veerev kivirahn, randa tormav murdlaine. Soojusenergia- päikese kiirgus, veekogude vertikaalne tsirkulatsioon, õhumasside liikumine, tsüklonid. Laineenergia- tsunamid ehk hiidlained. Keemiline energia- põlemine, orgaanilise aine ülekanne toiduahelas. 3. Tea geoloogiliste ajastute järjestust Maa tekkest kuni tänapäevani. MAA...

Geograafia - Keskkool
32 allalaadimist
4
odt

Füüsika jäävusseadused mehaanikas

Valem: A = Fs*cosα •Mehaanilist energiat tingib liikumine või jõud •Energia – keha või kehade süsteemi mehaanilist olekut kirjeldav suurus, mis näitab võimet teha tööd •Ühik: J Kineetiline energia •Kineetiline energia – keha liikumisolekust tingitud energia •Kineetiline energia sõltub kiirusest ja massist Ek = mv2 2 Potensiaalne energia •Potensiaalne energia – on vastastikmõju energia •Suhteline •Sõltub kehaosade või kehade vastastikusest asendist •Valem: Ep = mgh Mehaaniline koguenergia •Mehaaniline koguaenergia – kineetilise ja potensiaalse energia summa •Valem: E = Ek + Ep 4. Energia jäävuse seadus Mehaanilise energia muunsumine ja ülekandumine •Energia muundub ühest liigist teise •Energia kandub ühelt kehalt teisele edasi •Kukk...

Füüsika - Keskkool
14 allalaadimist
5
doc

Mullateaduse KT

Spiku1 MULD Mullaks nimetatakse maakoore pealmist/pindmist kobedat kihti, mida aktiivselt kasutavad kõrgemad taimed ja mikroorganismid ning mida muudetakse organismide ja nende jäänuste laguproduktide poolt. Muld on tekkinud eluta ja elusa looduse pikaajalisel vastastikusel toimel. Muld on taimse protsessi produktsiooni saadus, sest kivimist mullateke saab alguse taime orgaanilisest ainest. Muld on...

Metsandus - Keskkool
8 allalaadimist
1
docx

Ohutu ja turvalise arvuti kasutusviisi mõistmine

, impulsi muut tekib kahe erineva impulsi liitumisel. 4) Nihe ehk nihkevektor ehk siire ehk nihutus on keha liik...

Füüsika - Kutsekool
1 allalaadimist
42
docx

TTÜ Eesti Mereakadeemia FÜÜSIKA EKSAM

Seisuhõõrdejõud ehk staatiline hõõrdejõud on suunatud vastu sellele liikumisele, mis peaks tekkima ning on maksimaalne hetkel, kui kaks pinda hakkavad teineteise suhtes libisema (suurim seisuhõõrdejõud on võrdne selle jõu suurusega, mis keha paigalolekust välja viib). 3.Absoluutselt elastne põrge on selline, mille käigus kehade summaarne kineetiline energia ja impulss ei muutu: kogu kineetiline energia muutub deformatsiooni potentsiaalseks energiaks ja see omakorda muutub täielikult kineetiliseks energiaks. Pärast põrget kehad eemalduvad teineteisest. 4.Tsentripetaalkiirendus on kiirendus ühtlasel ringliikumisel, suunatud ringjoone keskpunkti poole ja tema suuruse saab arvutada nii joon- kui nurkkiiruse kaudu (normaalkiirendus) väljendab ringliikumisel kiiruse suuna muutumist ajas. aval...

Füüsika -
19 allalaadimist
13
docx

Mullateadus 2. kontrolltöö

täielik veemahutavus: näitab maksimaalset veemahutavust mullas, mida poorid suudavad kinni hoida kapillaarne veemahutavus, väliveemahutavus: näitab suuurimat seotud ja rippuva kapillaarvee hulka, mida mulda suudab kinni hoida kapillaarvee katkemise veemahutavus: on mulla veesisaldus, mille juures r...

Põllumajandus -
8 allalaadimist
18
docx

Rahvusvaheline julgeolek konspekt

JO vahendid- puudub kokkulepe: moraalsuses, normides ja ideoloogias. Absoluutsuse aspekt: sul kas on JO või mitte. Aberysthwyth (Wales) koolkond: Ken Booth, Richard Jones, oluline riigi julgeolek. Pariisi koolkond: Didier Bigo: põhineb paljuski Foucalt maailmanägemusel. Külmsõja järgsed JO probleemid: Vene tuumarelvastus; potensiaalne etniline konflikt; RV organiseeritud kuritegevus; massihävitusrelvade levik; immigratsioon ja põgenikud; sot-majandusliku lõhe suurenemine; terrorism; narkootikumide ja relvade salavedu; riigi infosüsteemide haavatavus. JULGEOLEKU KONSEPTSIOONID: Individuaalne, riiklik, rahvusvaheline JO regionaalsel tasemel; RV JO globaalsel tasemel. * Ühine JO organsieeritud. Kollektiivne JO koos. Ulatuslik JO laildane. Julgeoleku analüüsimine:...

Rahvusvaheline julgeolek... -
10 allalaadimist
74
docx

Ökoloogia kordamisküsimused

86. Vesi, veeringe ja selle energeetika? Vesi on: fotosünteesi lähteaine, hingamise üks produkte, paljude organismide elukeskkond, kliima mõjutaja jne. Aurumine toimub enamasti veepinnalt. Atmosfääri ülemistes kihtides veeaur kondenseerub ja sajab alla. Sademete langedes vabaneb vee potensiaalne energia , mille ta sai päikeselt. 87. Süsinik, süsinikuringe ja inimese osa selles? Süsinik on kõikide organismide koostisosa; organismidele ehitusmaterjaliks ja energeetiliste protsesside vahendajaks. Peamised süsinikuringe protsessid on: süsiniku sidumine (foto- või kemosüntees), aeroobne hingamine, anaeroobne hingamine. Inimene kasutab bakteriaalselt toodetud metaani energiatootmisel. 88. Lämmasti...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
22 allalaadimist
10
doc

Mullateaduse I kontrolltöö spikker

Praktikas määratakse happesust vesinik või neutraalsoola lahusest. pHKCl = 5,6; pHH2O = 7,0à neutr. pH arvuline suurus: pHKCl < 3,5 – väga tugevasti happeline 3,6-4,5 – tugevasti happeline 4,6-5,5 – mõõdukalt happeline 5,6-6,5 – nõrgalt happeline 6,6-7,2 – neutraalne 7,3-8,4 – leeliseline muld >8,5 – tugevasti leeliseline Varjatud happesus ehk potensiaalne happesus, seda põhjustavad mullakolloididel neeldunud vesinikioonid. Jaguneb kaheks: 1)mulla asendushappesus – moodust. KCl poolt välja tõrjutavad vesinikioonid ehk saab välja arvutada lubjatarvet 2)hüdrolüütiline happesus Mulla vesi Muld sisaldab alati vedelas, tahkes või gaasilises olekus vett. Mullavesi on pidevas liikumises mulla, taime ja atmosfääri vahel, mulla veevaru on pidevalt muutuv. Taimele on vaja 1 : 300...1200...

Metsandus -
7 allalaadimist
16
doc

Füüsika 1 Eksam Kokkuvõte P.Otsnik

A=Fs (kui vektorid, siis lisaks *cosa) Ühik on dzaul (J) 1J on töö, mida teeb jõud 1N tee pikkusel 1m. Võimsuseks nimetatakse suurust, mis näitab, palju tööd tehti ajaühiku kestel. N=dadt = Fv ühik W(vatt) 1W=1Js 1hj=736W. Energiaks nimetatakse füüsikalist suurust, mis iseloomustab keha võimet tööd teha. Ühiks on J(dzaul). Potensiaalne energia Ep=mgh e keha potensiaalne energia, mille mass on m ja on maast h kõrgusel. Kineetiline energia Ek=mv22 = A Ek võrdub tööga, mida tuleb teha, et panna keha massiga m liikuma kiirusel v. Jõumoment: Jõu F momendiks antud punkti O suhtes nimetatakse vektorilist suurust M, mille määrab avaldis M = rF, r = punktist O jõu rakenduspunkti tõmmatud raadiusvektor. Punkt O, jõud F ja r on ühes tasapinnas. Vektor M on risti selle...

Füüsika -
5 allalaadimist
8
pdf

Eksamiks kordamine füüsika 8. klass

Töö on füüsikaline suurus, mis võrdub jõu ja selle mõjul läbitud teepikkuse korrutisega. A=Fs Töö ühik on 1J (dzaul)=1N*1m. Energia (E) on füüsikaline suurus, ta iseloomustab keha(de) võimet teha tööd. Energiat mõõdetakse töö kaudu: energia on võrdne suurima tööga, mida kehad on võimelised tegema. Ühik: J. Vastastikmõjus olevate kehade asendist sõltuv energia on potensiaalne energia. Ep=mgh. Liikuva keha energia on kineetiline energia. Ek=mv​2​:2. Ek+Ep=koguenergia. Mehaanilise energia jäävuse seadus: hõõrdumise puudumisel mehaaniline energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise. Elastselt deformeerunud kehad omavad potensiaalset energiat. ΔE = A Kang on paindumatu varras. Kang pöörleb ümber oma toetuspunkti O. Jõu mõjupunkt on rakenduspunkt. Jõu rakenduspunkti ja kangi toetuspu...

Füüsika - Põhikool
10 allalaadimist
14
docx

Füüsika teise suulise arvestuse teooriapiletid

Kuidas arvutatakse mehaanilist tööd, energiat, võimsust? Kuidas arvutatakse gaasi poolt tehtud tööd? Mehaaniline töö: A=Fs Energia: E=A, Ep=mgh, Ek=mv22 Võimsus: N=UI, N=At Mehaaniline töö (tähis A või W) A=F(jõud)*s(nihe) Energia (tähis E, ühik J) kineetiline energia E=mv22 Ülestõstetud keha potensiaalne energia E=mgh Ideaalgaasi kineetilise energia ja temperatuuri seos E=23k*T Deformeeritud keha potensiaalne energia Ep=k(delta l)2(ruut)2 Võimsus (tähis P või N, ühik W-vatt) Mehaaniline võimsus N=At või N=F*v Elektrivoolu võimsus N=At N=U*I N=U2(ruut)R N=I2(ruut)*R ENERGIA – Füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd. Energia tähis on E ja ühik SI-süsteemis on 1 džaul. KINEETILINE...

Elektriõpetus - Keskkool
6 allalaadimist
31
docx

Mullateaduse eksamiküsimused ja vastused

Mulla mõiste ja mulla komponendid. Mullaks nimetatakse maakoore pindmist kobedat kihti, mida kasutavad ja muudavad aktiivselt taimed ja muud elusorganismid ning nende laguproduktid kogu ülejäänud keskkonna osalusel ja mõjutusel. Muld on eluta(kivimid) ja elusa looduse vahelüli ning nende pikaajalise vastastiktoime tulemus, mis on...

Eesti mullastik - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
4
odt

Jäävusseadused mehhaanikas

Kineetilist energiat omavad näiteks sõitev auto, lendav püssikuul ja pöörlev hooratas. Vastastikmõju energiat nimetatakse potentsiaalseks energiaks. Potentsiaalset energiat omavad näiteks ülestõstetud sangpomm, vinnastatud vedru ja tõukuvad magnetid. 5. Kineetiline energia on siis kui see pendel liigub edasi- tagasi.potensiaalne energia on siis kui pendel seisab paigal. 6. Mehaanilise energia jäävuse seadus on jäävusseadus, mille kohaselt isoleeritud süsteemis, mille kehade vahel mõjuvad ainult konservatiivsed jõud, on süsteemi mehaaniline koguenergia muutumatu.Konservatiivsete jõudude hulka kuuluvad näiteks gravitatsiooniväli (raskusjõud), staatiline elektriväli, elastsusjõud (vedru...

Füüsika - Põhikool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun