Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "meeldetuletus" leiti 94 faili

meeldetuletus - , nõude- jm kirjade tasu võib ulatuda 50 euroni tükist 9 o Kohtukulud: o Maksekäsu riigilõiv (kiirmenetluse korral o Hagi alustamise tasu (hagimenetluse korral) o Täitemenetluse alustamise tasu o Täituri tasu
566
pdf

ÜLESANNE I PINNATÜKK

2) H ↵ – (peidetakse kõik ikoonijadad, saab uuesti nähtavaks muuta: -TOOLBAR A S abil ): Mitme joonise korraga avamine Kui oli korraga avatud mitu joonist, siis enne parasjagu nähtava joonise sulgemist küsitakse vestlusaknaga seda, et kas salvestada tehtud muutused: Meeldetuletus selle kohta, et joonist on täiendatud ja kas on soovi salvestada neid muudatusi. Kui vastus on antud, siis suletakse kuvatud joonis ja ilmub nähtavale järgmine joonis, mis oli eelmise “all” jne. Järgmise joonise avamisel kuvatakse joonestusväljal tinglikult uuesti kogu joonise AutoCADi joonestusvälja ala ilma teenindus- ja juhtaladeta. Niiviisi võib...

Autocad - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
20
doc

Haldusakti kehtetuks tunnistamine

ettekirjutuse aluseks olnud õigusnorm on tunnistatud kehtetuks; 3. sunnivahendi rakendamine lükatakse edasi; 4. halduskohus peatab sunnivahendi rakendamise halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras IV Täitmismenetlus Hoiatuse tegemine on täitmismenetluse esimeseks kohustuslikuks astmeks (erandid § 12). See on meeldetuletus isikule, et ta kohustuse täidaks ning ühtlasi teavitatakse teda tagajärgedest, mis saab, kui kohustust siiski ei täideta. Järgneb haldusesisene menetlustoiming – täitekorralduse andmine (AtSS § 9), mis halduse väliselt legitimeerib konkreetse isiku menetlustoiminguid sunnivahendi adressaadi suhtes. Eriti oluline on see juhtudel, kui sunnivahendit määrav haldusorgan ja konkreetne sunnivahendit rakendav haldusorgan ei lange kokku....

Haldusõigus - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
18
pdf

Ökonomeetria-BA.

05, kuid näiteks olulisuse nivool 0.06 heteroskedastiivsus esineb .  Jarque-Bera test näitab, et jääkliikmete jaotus vastab normaaljaotusele.  Kuna standardiseeritud jääkliikmete väärtused jäävad -3 ja 3 vahele, siis ebaharilikke vaatlusi (erindeid) valimis ei esine. NB! Meeldetuletus hüpoteesipaaride kohta mudelite diagnostika puhul: H0: on normaaljaotus H1: ei ole normaaljaotus Või H0: on homoskedastivsus H1: ei ole homoskedastiivus, tegemist heteroskedastiivsusega. Seega diagnostika puhul tahame reeglina jääda nullhüpoteesi juurde. Ülesanne 14. Milline (millised) alljärgnevatest mudelitest on parameetrite suhtes lineaarne regressioonimudel või lineaarseks regressioonimudeliks teisendatav: a)...

Makroökonoomia -
7 allalaadimist
104
pdf

Sõlmed arborist alpinism mägironimine

European Tree Worker. Patzer Verlag, Berlin-Hannover 2005  http:www.firn.eeloengudsolmed_loeng2007v1.pdf  Pawson, D. „Sõlmed“. Tõlge eesti keelde Helen Urbanik ja Tänapäev, 2005  Dirk Lingens „Baumknoten“. 2006 schlauverlag, Dirk Lingens, Kiebitzberg 2, D-23617 Stockelsdorf, Germany  Väike sõlmede meeldetuletus pühapäevaks. http:www.jkalpiklubi.eekoolmaterjalidsolmed_harjutamiseks.pdf 30 Lisa. Sõlmede sõlmimise abimees 1.1 Lihtsõlm Lihtsõlm sõlmituna ning korrastatuna Libi-lihtsõlme sõlmimine 1 Libi-lihtsõlme sõlmimine 2 Libilihtsõlm 31 1.2 Topelt-lihtsõlm Topelt-lihtsõlme sõlmimine Topelt-lihtsõlm 1.3 Kaheksasõlm...

Põllumajandus - Kutsekool
13 allalaadimist
54
docx

TTÜ Eesti Mereakadeemia keemia eksamipiletid

! 12. Osmoos ja seda kirjeldavad seadused. Osmoosi tekkemehhanism. Osmoosi olulisus elusorganismidele. Mere soolsus, selle kujunemine ja soolsuse allikad, ioonide viibeajad merevees. Kalad magedas ja täissoolsusega vees.! ! Lahusti ühepoolset difusiooni poolläbilaskva membraani kaudu mingi aine lahusesse nimetatakse osmoosiks (kreeka k. osmos – tõuge, rõhk).! Meeldetuletus:! puhtas vees liiguvad vee molekulid läbi poolläbilaskva membraani mõlemas suunas ühesuguses hulgas ja kiirusega.! Osmoosi protsessides on lahusti difusiooni tulemuseks kahe omavahel poolläbilaskva membraani kaudu kokkupuutuva lahuse kontsentratsioonide ühtlustumine. Kuid osmoosi tulemusena tekib rõhk ka poolläbilaskvale membraanile, mis võrdub rõhuga, mida avaldaks lahustunud aine, kui samal temperatuuril oleks gaasilises o...

Keemia -
14 allalaadimist
71
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) §-le 2 on tsiviilõiguse allikad seadus ja tava...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
30
pdf

Ajalugu II kursus: rootsi aeg, põhjasõda, vene aeg.

a asutati Tartusse 1. gümnaasium ● 1632. a asutati Tartu Ülikool ○ TÜ Tartus, sest hea asukoht (teede ristumiskoht),... ○ Skyttelt tuli idee asutada lisaks gümnaasiumile ka ülikool ○ TÜ asutajaks peetakse siiski Gustav II Adolfit, sest tema allkiri kinnitas ülikooli asutamise. ○ Gustavi kuju eemaldati NSVL-i poolt, sest see oli tugev meeldetuletus Rootsi ajast, mis oli eestlaste mällu sööbind kui vana hea rootsi aeg. ○ Eestlased ei saanud ülikoolis õppida, sest kool oli ladinakeelne, eestalsed olid pärisorjad ja ülikool oli kallis ja aeganõudev (talutööd) ○ Ülikoolis oli 4 teaduskonda: filosoofia-, õigus-, usu- ja arstiteaduskond. ○ Õppetöö vormid: loengud, dispuudid (seminarid) ● 1684. a...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
42
docx

UUIRMISTÖÖALUSED

• Sihtrühma määramine! Kelle kohta teen järeldusi. Sihtrühma seotus uurimisprobleemiga. • Küsitluse korraldus paika! Kuidas ja millal. Motiveerimine. • Maht ja aeg KÜSIMUSTIKU ÜLDSTRUKTUUR • Pöördumine • Küsimused – teemaplokkidesse • Vastaja andmed: sugu, vanus, haridus, sissetulek, elukoht, rahvus, • Tänusõnad. Tagasiside meeldetuletus PÖÖRDUMINE • Kes? Olen TLÜ üliõpilane … • Mida? viin läbi uuringut … • Miks? Soovin selgitada …. • Kasutus? … et parandada …. • Palve vastata …. • Kuhu vastus … • Anonüümsus …. • Kui Teil tekib küsimusi, siis… • Nimi, kontakt … KÜSIMUSTE LIIGID • Lahtised ja kinnised küsimused • Etteantud skaalaga küsimused • Tingimuslikud küsimused • Maatriksküsimus...

Uurimistöö alused -
18 allalaadimist
5
docx

Franz Kafka elulugu ja metamorfoos

juulil 1883 ning suri 3. juunil 1924. Kafka teosed ei saanud suuremat tähelepanu, kuid pärast surma avaldas tema sõber Max Brod lõpetamata teosed ,,Loss'', ,,Protsess'' ja ,,Ameerika'', mis Kafka oli käskinud Maxil hävitada. Seejärel sattusid ta teosed kriitikute, kunstnike, filosoofide ning teiste kirjanike huviorbiiti. Oma teostes kirjeldab Kafka isolatsiooni ühiskonnas,...

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
22
pdf

Eesti keele eksami 2018 konspekt

Eesti ja eestlased 2. Eetika, moraal, religioon 3. Haridus 4. Inimene ja inimsuhted 5. Inimene ja ühiskond. Sotsiaalpoliitika, majandus, ajalugu jm 6. Keskkond ja loodushoid 7. Kultuur: keel, kirjandus, kujutav kunst, muusika, arhitektuur, teadus jm 8. Meedia 9. Rahvusvahelise...

Eesti keel - Keskkool
35 allalaadimist
10
pdf

ÖKONOMEETRIA loegn 1

Õppejõu kontaktandmed · Statistika ja ökonomeetria dotsent Ako Sauga ÖKONOMEETRIA · E-post ako.sauga@ttu.ee · Koduleht www.sauga.pri.ee TES0040 Bakalaureuseõpe TAAB 31, 32, 33, 51, 52...

Ökonomeetria -
6 allalaadimist
2
odt

Haridus on vabadus kannatada

Mari Murakas 10. A Haridus on vabadus kannatada Vaimne tervis on sama tähtis kui füüsiline tervis. Nende mõlema eest peab inimene hoolt kandma. Sellegipoolest hoitakse ühiskonnas sage...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
16
docx

KARDIOLOOGIA JA ÕENDUSABI – JUHTUMIUURING

Tallina Tervishoiu Kõrgkool õenduse õpetool KARDIOLOOGIA JA ÕENDUSABI ­ JUHTUMIUURING Iseseisev töö õppeaines Sisehaige õendus Tallinn 2018 SISUKORD KARDIOLOOGILISE HAIGE JUHTUM.............................................................................3 AKADEEMILINE ÕENDUSPLAAN...

Meditsiin -
17 allalaadimist
5
pdf

Turunduse eksam I

Hinna tähendus on subjektiivne ja ajaline. Hind on ainuke element, mis mõjuatb ettevõtte tulusid. 17. Müügitoetus Müügitoetus on tegevus, mis reguleerib müüjate ja ostjate omavahelist suhtlemist, info edastamist ja vastuvõtmist. Müügitoetuse raames edastatakse sõnum, millele oodatatakse teatavat reageeringut. Müügitoetuse eesmärgid: informeerida, otsusetegijate veenmine, meeldetuletus olemasolevatele tarbiajtele. Müügitoetuse kompleks sisaldab: 1. Reklaam- üks turunduse tähtsamaid vahendeid. Reklaami eesmärk on teavitada meedia kaudu tootest, ideest ning ühtalsi muuta inimeste suhtumist, etadlikkust javõi tarbimisharjumusi. Kasutatakse raadioit, teeviisorit, internetti, bussiplakateid, kataloge jne. 2. Isiklik müük- ostja ja müüja vaheline suhtlus, mis mõjutab otseselt ostja...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun