Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "loodusressursid" leiti 237 faili

loodusressursid – maa, maavara, mets, veevarud  Inimressursid – tööjõud  Kapitalressursid – tööriistada, hooned, investeeringud  Ettevõtlikkus – oskus kolme esimest kasutada mõistlikult
110
docx

Turunduse alused konspekt

Makromajanduslike väliste teguritena käsitletakse järgmisi keskkondi:  demograafiline – tegeleb inimpopulatsiooni uurimisega suuruse, rahavastiku tiheduse, asukoha, vanuse, soo, rassi, töökohtade jms seisukohalt;  poliitiline – sisaldab seadusandlust, valitsusasutusi ning huvigruppe, kes mõjutavad ja piiravad nii organisatsioonide kui üksikisikute käitumist;  looduslik – loodusressursid , mida turundajad kasutavad sisendina või mis mõjutavad turundustegevust ning kliima, mis mõjutab väga oluliselt tarbijate vajadusi ning ostukäitumist (nt jäätisekohvikute läbimüük on erinev Lõuna-Euroopa ja Põhja- Euroopa riikides);  tehnoloogiline – hõlmab tehnoloogiat ja tehnikat (sh toote säilitamine, elektrienergia, tööolud, keskkonnanõuded);  majanduslik – tegurid,...

Turundus - Kutsekool
16 allalaadimist
10
docx

Turundussõnaraamat

inimpopulatsiooni uurimisega suuruse, rahavastiku tiheduse, asukoha, vanuse, soo, rassi, töökohtade jms seisukohalt poliitiline sisaldab seadusandlust, valitsusasutusi ning huvigruppe, kes mõjutavad ja piiravad seeläbi nii organisatsioonide kui üksikisikute käitumist looduslik loodusressursid , mida turundajad kasutavad sisendina või mis mõjutavad turundustegevust ning kliima, mis mõjutab väga oluliselt tarbijate vajadusi ning ostukäitumist (nt jäätisekohvikut läbimüük on erinev Lõuna-Euroopa ja Põhja-Euroopa riikides tehnoloogiline hõlmab tehnoloogiat ja tehnikat (sh toote säilitamine, elektrienergia, tööolud, keskkonnanõuded...

Logistika alused - Kutsekool
1 allalaadimist
2
docx

Majandusteadus

Mis on majandusteadus? Majandusteadus on sotsiaalteadus, mille eesmärk on majandusagentide (näiteks inimesed, ettevõtted, riigid) käitumise ning üldisemas mõttes majandusnähtuste (näiteks hinnad, kaubavood, migratsioon, tehnoloogia) kirjeldamine, mõõtmine, seletamine ning ennustamine. Teistest sotsiaalteadustest eristab majandusteadust tavaliselt s...

Majandusteadus - Kutsekool
6 allalaadimist
16
docx

Jätkusuutlik areng

Kool Klass Nimi Referaat „Jätkusuutlik areng“ Juhendaja: Tartu 2017 Sisukord Sissejuhatus........................................................................................................... 3 1.Jätkusuutliku arengu mõiste................................................................................3 1.1 Põhimõtted:...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
3 allalaadimist
8
doc

EV põhiseadus ÕPILASTELE

KÜSIMUSED EESTI RIIGIKORRA PÕHIALUSTE KOHTA, MIS ON SÄTESTATUD EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE I JA III PEATÜKIS AVATUD VASTUSTEGA KÜSIMUSED: 1. Milline on Eesti riigikord? 2. Kes on Eestis kõrgeima riigivõimu kandja? 3. Milliste sõnadega iseloomustatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse I peatükis Eesti Vabariiki? 4. Kas Eesti on riiklikult korralduselt ühtne riik või föderatiivne riik? 5. Mis on kõige tähtsa...

Ühiskond - Põhikool
3 allalaadimist
8
docx

Gis kasutamine loodusressursside haldamisel ja kasutamise planeerimisel

2 1.METSANDUS..........................................................................................................................3 1.1Metsandus ja GIS................................................................................................................3 1.2 Kaugseire metsanduses......................................................................................................3 2.MAAVARAD...

Looduse kaugseire - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
22
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng eksami kordamisküsimused

See hõlmab nii säästlikku tootepoliitikat, teadlikke tarbijavalikuid kui ka tarbimisega kaasnevate jäätmete vähendamist. Säästev tarbimine on teadvustatud eluviis, mis eeldab tarbijalt põhjalikku tarbimisotsuste läbikaalumist – millised on näiteks toote transpordikasutusest tulenevad keskkonnamõjud, millised on toote tootmiseks kulutatud maapind või loodusressursid , milline on toote eluiga ja tootmisfilosoofia või kui palju tekib sellest jäätmeid. Säätlik eluviis eeldab järgijalt ka sisemist mõistmist, et ei tarbimine ega tootmine ole elu eesmärk. Säästev areng ei ole fikseeritud harmoonia ja kooskõla seisund, milleni loodetakse kunagi ühiselt jõuda, vaid pidev muutumine. Säästev areng ei tähenda majandustegevuse peatamist, vaid arengut, mis toimub keskkonna kaitsmise ja säilitamise...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
44 allalaadimist
10
docx

Organisatsiooniõpetus. Eksam 2016

Klass.koolkond: Tööjaotus–kitsapiiriline Plaanimine – üksikasjalik, täpne Õigused,kohustused, suhtlusteed –määratletud Koordinatsioon–„üks parim tee“,täpne Kontroll–püsiv,avalik Juhtimisulatus–piiratud Otsustamine – tipptasandil •Teadusliku töökorralduse koolkond – iga tööd ja ka organisatsiooni saab korraldada teaduslikult, parimal viisil •Töötajaid tuleb teaduslikult valida, õpet...

Organisatsioonikäitumine -
2 allalaadimist
2
docx

Inimene ja Keskkond

Puhta vee varud ja bioloogiline mitmekesisus väheneb kiirelt. Inimeste tegevuste tagajärjel saastub õhk, kahaneb osoonikiht. Tekib globaalne soojenemine, pinnas ja vesi saastuvad. Mürgised kemikaalid satuvad pinasesse, vette ja atmosfääri, ja nagu juba varem öeldud väheneb looduse mitmekesisus ja loodusressursid . Seda kõike põhjustab metsade raie, keskkonnavaenulike ainetega looduse reostamine, veesoonte tühjaks pumpamine, jõgede ümberkujundamine ja palju muud. Õnneks on paljud inimesed aru saanud inimtegevuse hävitavast mõjust ning alustanud võitlust loodussõbralike eluviiside eest. On hakatud hooldama metsi, selleks on mitu erinevat moodust. Näiteks hooldusraie nagu valgustusraie, harvendusraie ja sanitarraie. Valgustusraide...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
20
docx

Transpordiökonoomika I kt

oktoobril kl 16.45-17.30 ruumis SOC211A. Formaat: 1/3 valikvastustega küsimused, 2/3 lahtised lühiküsimused. Teemad 1. Ökonoomika kui majandusteaduse määratlus. Powell ptk 1. Märksõnad: definitsioon, ressursid, üldine transpordipoliitilise meetme analüüsi raamistik, huvigrupid, peamised mõjud huvigruppidele. Ökonoomika - teadus majandusest; teadus, mis uurib res...

Transpordiökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
60
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia 2. kontrolltöö konspekt

äljatöötamine (Marko Pomerants)) o munitsipaalne (nt jäätmekäitlus) o ettevõtte või ärifirma tase o kodumajapidamise tase - Keskkonnajuhtimine o indikaatoritenäitajate väljavalimine o seire ning mõõtmine (seire - tähtsamate keskkonnaparameetrite korrapärane fikseerimine ja nende muutuste vaatlemine; öko-, geosüsteemid, elustik, keskkonnategurid, loodusressursid , saasteallikad; lokaalsed, distantsmeetodid) o keskkonnamõju hindamine o keskkonnakaitse strateegia ettevõtetes, organisatsioonides (audit, töötajate kaasamine probleemide lahendamisel) o „roheline“ toodang (võimalikult minimaalne kahju väliskeskkonnale, ökomärgis) o ökodisain (tarbija-, keskonnasõbralik, kergus, kerge taaskasutatavus, vähem materja...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
40
docx

Ühiskonna õpetuse konspekt gümnaasium

Eestis Ülle Madise Riigikontroll- kontrollib riigi ja omavalitsuse majandustegevust Riigikontrolör- juhib riigikontrolli- 5 aastat. Eestis Alar Karis Majandusressursid ja majandussüsteemid Ressursid: 1. Loodusressursid : maa, loodusvarad 2. Kapital: reaalkapital, finantskapital 3. Inimesed 4. Ettevõtlikkus Majandussüsteemid: 1. Naturaalmajandus- esmaste vajaduste rahuldamine 2. Turumajandus- kasumi teenimine 3. Plaanimajandus- kõike peab reguleerima, iga asja jaoks peab olema plaan, peamine eesmärk plaani täitmine 4. Segamajandus Majandusnäitajad:  Sisemajanduse kogutoodang  Töötus...

Ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist
3
docx

Arengulõhe

Arengulõhe Joonis iseloomustab piiri arengumaade ja tööstusriikide vahel ning neis esinevat arengulõhet. Sinisel alal asuvad riigid on tööstusriigid ja punasel arengumaad. Põhja poolsel alal asuvad alad on Põhja-Ameerika, Lääne-Euroopa, Austraalia ja Jaapan. Need on rikkamad ja arenenumad piirkonnad. Lõuna poolsel alal on Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Aasia...

Geograafia -
9 allalaadimist
12
docx

Ühiskonna arvestus

2) ’’Häda tuleb’’ ehk hirmutamine – kui me seda teeme, siis juhtub kindlasti see. 3) ’’Rahvamees’’ – väide on tõene siis, kui rahva enamus seda ütleb. 4) Peamised tootmisressursid: 1) MAA – loodusressursid , kliima, maa; (Looduslikud ressursid nagu põllumaa, mets, vask, raud, liiv, nafta, õhk, vesi jne) 2) KAPITAL – raha, reaalkapital (taristu, seadmed jne) 3) INIMKAPITAL – tööjõud (kvantiteet-vanemates ühiskondades ja kvaliteet- arenenud ühiskondades), ettevõtlikkus Tootmisressursside olulisus sõltub ühiskonna arengutasemest. Ma arvan, et arenenud ühiskonnas mängib kõige olulisemat rolli kap...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1 allalaadimist
37
docx

Ühiskonna valitsemine

Ühiskonna valitsemine Valitsemine: riigi kui terviku juhtimine Haldamine: ametkondade ja kohalike omavalitsuste tegevus parlamendi ja valitsuse otsuste elluviimisel. Põhiküsimused : Kes valitseb? Rahvas. Erakondade ja survegruppide kaudu, valimiste ja rahvahääletuse abil. Kuidas valitsetakse? Niiviisi, nagu määrab valitsemiskord (diktatuur - piiramatu võim; põhiseaduslik - piiratud võim) Demo...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

Majandusõpetus

1. Turg ­ majanduse toimimise süsteem, mille vahendusel toimub turuosaliste suhtlemine ning kujunevad hüviste ostetavad ja müüdavad kogused ning hinnad. 2. Hüviste turg ­ kaubad (tarbekaubad ja investeerimiskaubad) ja teenused 3. Tootmistegurite turg ­ tööjõud (inimkapital), kapital (füüsiline...

Majandusõpetus - Keskkool
3 allalaadimist
6
odt

Keskkonnajuhtimissüsteemid

Keskkonnamõju hindamine. Keskkonnaaudit. Keskkonnarisk. Keskkonnajuhtimine Aitab organisatsioonidel käsitleda keskkonnaprobleeme süsteemselt ja integreerida keskkonnahoiu tegevuse loomuliku osana äristrateegiasse, teeb pidevalt tööd Kktingimuste parandamiseks. Näeb ette keskkonnateadlikku tootmist või teenindamist v...

Keskkonnakaitse -
3 allalaadimist
56
pptx

PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA

tal) • Olemuse alusel algseteks (töö ja maa) ja tuletatud teguriteks (reaalkapital – tootmishooned, masinad) • Lühiajaline – mõnede tootmistegurite hulka ei saa muuta – maa hulk on kindel, samuti ka üldkulud ehitistele ja masinatele • Pikaajaline – kõigi tegurite hulk võiks muutuda • Tootmistegurite koguste muutumist nimetatakse tootmismastaabi muutuseks Põllumajandusressurssid • Loodusressursid – maaressursid, veeressursid, kliimaressursid • Bioressursid – taimed, loomad, putukad, kalad jt elusorganismid, mis omavad põllumajanduslikku tähtsust (produktiivvahendid) • Tööjõuressursid – peamiseks tootmisteguriks • Tehnilised ressursid – nende hulka kuuluvad põllumajandusmasinad • Materiaalsed ressursid – materjalid ja saadused, mis kasutatakse põllumajandustootmises tööobjektina ...

Põllumajandusökonoomika -
17 allalaadimist
6
docx

Keskkonnajuhtimine sadamas

25. Mis on keskkonnaülesanne? keskkonnaülesanne keskkonnaeesmärkidest tulenev organisatsiooni või tema osade suhtes kohaldatav üksikasjalik tulemuslikkuse nõue, mis tuleb nende eesmärkide saavutamiseks kehtestada ja täita; 26. Mis on keskkond? Keskkond – ümbrus, milles amet tegutseb (kaasaarvatud vesi, õhk, maapind, loodusressursid , taimestik, loomastik, inimesed ja nende omavahelised seosed) 27. Mis on keskkonnaeesmärk? keskkonnaeesmärk keskkonnapoliitikast tulenev üldine eesmärk, mille organisatsioon on endale seadnud ja mis on võimaluse korral mõõdetav; 28. Mis on keskkonnajuhtimissüsteemi dokumentide korraldamise protseduur? Keskkonnajuhtimissüsteemi dokumentatsioon peab sisaldama a) keskkonnapoliitikat, -eesmärke ja...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
3 allalaadimist
6
docx

Ühiskond II KURSUS

Majanduse keskne eesmärk on püüe rahuldada inimeste soove ja vajadusi (ressursid on piiratud). Majandussüsteemid ● Naturaalmajandus ● käsumajandusplaanimajandus ● turumajandusvabaturumajandus Majandussüsteemid on omavahel segunenud. Erinevus seisneb selles, et millise majandussüsteemi elemendid riigis domineerivad. Majandusressursid e tootmistegurid ● Loodusressursid (sinna alla ei käi kivisüsi, just saying) Maa kui ressursiga seonduvat hinnatakse taastuvuse seisukohalt. Loodusvarad jaotatakse taastuvateks ja taastumatuteks loodusressurssideks. Taastuvaid loodusressursse saab korduvalt kasutada või nad taastuvad mingi aja jooksul. Näiteks mets, vesi, muld. Mittetaastuvad ressursid ei taastu. Näiteks maavarad. ● Inimressursid (e tööjõud) Töö kui ressursi hulka kuuluvad inimeste vaimsed...

Ühiskond - Keskkool
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun