Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "käskkirjad" leiti 161 faili

192
pdf

Riigikaitse õpik

RIIGIKAITSE õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele Kaitseministeerium Tallinn 2006 Riigikaitseõpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele Kaitseministeerium ja autorid: Rein Helme (1. ptk) Teet Lainevee (9. ptk), Hellar Lill (3. ptk), Andres Lumi (6. ptk), Holger Mölder (2. ptk), Taimar Peterkop (3. ptk), Kaja Peterson (11. ptk), Andres Rekker (4. ja 10. p...

Riigiõpetus - Keskkool
39 allalaadimist
18
docx

Lasteriiete poe asjaajamiskord

ÜLDALUSED 1. Riidepood edaspidi pood asjaajamisperiood on 1. Jaanuarist ­ 31. Detsembrini. 2. Poe asjaajamiskorralduse eest vastutab ja seda korraldab direktor. 3. Poe asjaajamiskord kuulub täitmisele kõigile töötajatele. 4. Poe asjaajamise korraldus ja dokumendi teabekandja valik peab tagama asutuse tegevuse, õigusaktidest lähtuva dokumenteerimise ning paberka...

Juhiabi - Kutsekool
16 allalaadimist
2
docx

Dokumentide loetelu

Egle Kadastik TD21a Dokumentide loetelu Sarj Sarja pealkiri Säilitustähtaeg Struktuuriüksus/Töötaja Juurdepää Teabekandja Märku a Funktsioon/Allfunktsioo...

Töökeskkond -
24 allalaadimist
17
doc

Referaadi koostamine

KUIDAS KOOSTADA REFERAATI? SISSEJUHATUS Selle referaadi teemaks on ,,Kuidas koostada referaati?" ning annabki vastuseid sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võiks/tule...

Kirjandus - Põhikool
8 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
151 allalaadimist
26
doc

Õiguspoliitika ja normitehnika

Õiguspoliitika ja normitehnika Eksamiküsimused 1. Mis on normitehnika (mõiste)? kui õppeaine on õpetus õigustloova akti (õiguse üldakti) eelnõu ettevalmistamise, kokkuseadmise ja kirjapanemise teoreetiliselt põhjendatus meetoditest ja võtetest. 2. Mida tähendab õigusliku reguleerimise tabavuse printsiip?...

Õigus - Keskkool
18 allalaadimist
38
docx

Õigusõpetuse konspekt

Arvestus- maikuu esimene pool (kontrolltööna) 1. töölepingu seadus (töö- ja puhkeaeg, töösuhte lõpetamine) 2. avaliku teenistuse seadus 3. tsiviilseadus (nimede muutmine, pärimine) 4. menetlusseadus 5. kohtute seadus www.riigiteataja.ee "Õigusõpetus" soovituslik Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg Tööinspe...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
20
docx

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS Tallinna Ülikool Juhendaja: Tallinn Asutuse nimi: Tallinna Ülikool Asukoha aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn Telefon: (+372) 6409 101 Meiliaadress: tlu@tlu.ee Veebiaadress: http://www.tlu.ee/ Kas asjaajamiskord sisaldab nõudeid ja protseduure järgmistele dokumendi- ja arhiivihalduse toimingutele: dokumentide loomine ja saamine- jah registreerimine, liigitam...

Asjaajamiskord -
19 allalaadimist
112
pdf

HALDUSÕIGUSE KONSPEKT

AVALIK HALDUS - Haldus on inimlik plaanipärane tegevus kindla eesmärgi saavutamiseks. Haldust võib jagada kaheks: era- ja avalik haldus. MÕISTE: Organisatsioonilises mõttes ­ AVALIK HALDUS haldusorganisatsiooni tähenduses. haldus koosneb erinevatest halduse kandjatest, haldusorganitest ja teistest haldusinstitutsioonidest. Tegemist on avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, kellele on seadusega...

Haldusõigus -
80 allalaadimist
5
docx

Õiguse mõiste ja õigussüsteem

Üldakt – sellega antakse üldnorme (õigusnorme), mis reguleerivad abstraktset hulka juhtumeid. Näiteks seadused, määrused, dekreedid. Üksikakt – lahendatakse õiguslikus elus üksikjuhtumeid. Üksikakt ei sisalda õigusnorme, ta on adresseeritud kas individualiseeritud subjektile või konkreetse üksikjuhtumi lahendamisele. Näiteks otsused, korraldused, käskkirjad . 5. Seadus. Seadus - on seaduse vormis kas Riigikogu poolt (Riigikogu kodukorraga kindlaks määratud korras) või rahvahääletusel vastu võetud õigusakt, millel on kõrgeim õigusjõud. Seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei ole sätestatud teisiti. 6. Seadlus ehk dekreet on riigipea normatiivne akt või õiguse rakendamise akt, mille juriidiline jõud sõltu...

Ettevõtlus -
6 allalaadimist
14
doc

Asjaajamiskorra analüüs

Asjaajamiskorra (edaspidi: kord) eesmärgiks on määratleda XXX (edaspidi: asutus) dokumendihalduse üldised põhimõtted ning vorminõuded. Asjaajamiskorras käsitletakse dokumentide vormistamist, töötlemist, registreerimist, edastamist ja süstematiseerimist ning reguleeritakse: 1. haldusdokumentide koostamise, kooskõlastamise ja allakir...

Arhiivihaldus - Kutsekool
45 allalaadimist
16
doc

Dokumendihalduse eksam

 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus  Andmekogude seadus  Haldusmenetluse seadus  Avaliku teenistuse seadus  Töölepinguseadus  Keeleseadus  Äriseadustik Vabariigi valitsuse määrused  Arhiivieeskiri  Asjaajamiskorra ühtsed alused Muud  Ministri määrused  Ministeeriumi käskkirjad Standardid  EVS-ISO 15489-1:2004 üldnõuded  EVS-ISO 15489-2:2004 juhised Muud juhendmaterjalid  Rahvusarhiivi juhised  Riigikantselei juhendmaterjalid Organisatsiooni dokumendisüsteemi loomine: süsteemi hõlmatavate dokumentide kindlaksmääramine asjaajamiskord – esitab nõuded orgi-i dokumentide haldamisele alates nende loomisest või saamisest kuni eraldamiseni arhiiviasutusse või hävitamiseni, kasutajate...

Dokumendihaldus - Kutsekool
64 allalaadimist
12
doc

Õigusõpetus TTÜ

Näiteks seadused, määrused, dekreedid. Üksikakt – lahendatakse õiguslikus elus üksikjuhtumeid. Üksikakt ei sisalda õigusnorme, ta on adresseeritud kas individualiseeritud subjektile või konkreetse üksikjuhtumi lahendamisele. Näiteks otsused, korraldused, käskkirjad . Seadus - on seaduse vormis kas Riigikogu poolt (Riigikogu kodukorraga kindlaks määratud korras) või rahvahääletusel vastu võetud õigusakt, millel on kõrgeim õigusjõud. Seadlus – seaduse jõuga õigusakt, mida võib PS §109 alusel anda Vabariigi President, kui Riigikogu ei saa kokku tulla, edasilükkamatute riiklike vajaduste korral. Teoorias nimetatakse seadlust ka dekreediks. Määrus – seadusele alluv üldakt...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
6
doc

Mereõigus

Antakse seaduse alusel ja täitmiseks, st midagi korraldatakse, kedagi kästakse või keelatakse, kohustatakse või õigustatakse. Ei tohi olla vastuolus õigusaktidega. Käskkiri – on laialt kasutatav õigusakt. Põhiseaduse § 94 alusel annab minister seaduse alusel ja täitmiseks käskkirju. Legaaldefinitsioon puudub. Riigi- ja omavalitsusorganites teenistusse määramise käskkirjad . Valdavalt on käskkirjad internsed õigusaktid, st reguleerivad konkreetse asutuse või ametkonna seesmist tegevust. Juhendinstruktsiooneeskiri jne. juriidiline jõud omistatakse käskkirjaga. Õigusaktide hierarhia printsiip on selles, et kõik madalamal seisvad õigusaktid peavad olema kooskõlas kõrgemalseisvate ülimusliku jõuga õigusaktidega (korrespondeeruma). Delegatsiooninorm e. volitusnorm on selline, millisega õigusakti andja...

Meretranspordi ökonoomika -
22 allalaadimist
2
docx

Nimetu

09.2010 Asjaajamise vastuvõtmine-üleandmine Akt on koostatud selle kohta, et AS Rõivas õmblusosakonna peaspetsialist Piret Tamme annab üle ja AS Rõivas õmblusosakonna spetsialist Tiia Toome võtab vastu järgmised toimikud: 1. Põhitegevuse käskkirjad Jrk nr Sarja tähis Sarja nimetus Aasta Arhivaalide hulk 1.1 2-4 Käskkiri 2010 1 2. Juhatuse koosoleku protokollid Jrk nr Sarja tähis Sarja nimetus Aasta Arhivaalide hulk 2.1 3-5 Protokoll 2010 1 Akt on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb...

Ühiskond -
2 allalaadimist
62
pdf

Õigusõpetuse konspekt

Dekreedile annavad allkirja riigikogu esimees ja peaminister või asjaomane minister, seda nimetatakse kontrassignatsiooniks. Riigipea ei vastuta poliitiliselt otsuste eest. Allkirjaga võtavad tema eest vastutuse isikud, kes kannavad poliitilist vastutust. Otsusega nimetab president ametisse kõrgemaid riigiametnikke ja kohtunikke, annab armu ja annetab riiklikke autasusid. Presidendi otsused ja käskkirjad on individuaalsed aktid, millel puudub normatiivne sisu. Määrus on täidesaatva riigivõimu normatiivakt, mis juriidiliselt jõult on seadusest ja seadlusest madalamal. Määruse andmise õigus on Vabariigi Valitsusel, ministritel, KOV volikogul ja valla- või linnavolikogul. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata hilisemat tähtaega. Määrustega eraldatakse raha, nimetatak...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
34 allalaadimist
68
docx

Õiguse alused. Eksami kordamisküsimuste vastused.

Mittenormatiivne õigusakt ehk üksikakt – annab subjektiivsed õigused ja paneb kohustused konkreetsele subjektile või täpselt määratletud subjektide ringile.  Ei sisalda õigusnorme, vaid rakendavad neid, kohustades konkreetset isikut konkreetseks käitumiseks, mistõttu on nad iseloomult õiguse rakendamise aktid  Nt kohtuotsused, ametisse nimetamise või ametist vabastamise käskkirjad , autasustamise või armuandmise otsused jms üksiksubjekti puudutavad aktid Seadus – normatiivakt, mis on vastu võetud riigivõimu kõrgeima esindusorgani (parlamendi) poolt või rahva tahte vahetu väljendusena (rahvahääletusel)  Seaduse kõrgeim juriidiline jõud tuleneb seadusi vastu võtva riigiorani kohast riigiorganite süsteemis.  Kõik muud õigusaktid peavad olema seadusega kooskõlas – ta...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
88 allalaadimist
44
docx

Demokraatlik ühiskond ja selle valitsemine

Seaduste elluviimiseks ja täpsustamiseks annavad üleriigilistes küsimustes valitsus ja ministrid ning kohalikes küsimustes omavalitsusorganid välja täiendavaid määrusi. Peale määruste on olemas veel korraldused, otsused, käskkirjad ja ettekirjutised, mida riigi- ja omavalitsusasutused annavad välja seaduste ja määruste alusel. Juhul, kui mingite erakorraliste asjaolude tõttu Riigikogu ei saa koguneda, siis võib president koos Riigikogu esimehe ja peaministriga välja anda seaduse jõuga seadlusi. Seadlustega ei saa: Demokraatliku ühiskonna valitsemine Ühiskonnaõpetus I kursus...

Ühiskond - Kutsekool
7 allalaadimist
6
doc

Seadused, eesti riik, riigi õigused.

Mitmesugused loodusnähtused. Õigusriigi toimimine. L Konstitutsioon e. põhiseadus. I Seadused I Määrused G Valitsus I Otsused D Käskkirjad 3. Millised ainuõigused on riigil kui asutuste ja institutsioonide süsteemil ?  Kehtestada seadusi.  Koguda makse.  Rakendada sundi, et võimude otsuseid täidetaks. 4. Demokraatliku riigi ülesanded elu korraldamiseks oma territooriumil :  Tagada iga inimese elu, vabaduse ja omandi katse.  Soodustada üldise heaolu ja õigluse edenemist riigis.  Aidata kaasa riigi arengule.  Kasvatada uus...

Ühiskond - Põhikool
3 allalaadimist
8
doc

Ühiskond, mõisted, valitsemisvormid

Rahvusvahelised õigusaktid, mis on ratifitseeritud riigikogus. 2) EV kodanikud Põhiseadus ehk konstitutsioon 3) EV riigikogu Seadused 4) EV president Seadlused 5) EV valitus Määrused, korraldused 6) Volikogud ja linna vallavalitsused Otsused, käskkirjad , juhendid, eeskirjad. 5. Põhiseadus (TV lk 27,28 (ül 37 ei pea)) Põhiseadus ehk konstitutsioon - kirjalik õigusakt, riigi kõrgeim seadus. AJALUGU. * Esimene Eesti Vabariigi põhiseadus võeti vastu iseseisvumise järel aastal 1920. * Järgmine põhiseadus astus jõusse 1933 aastal * Kolmanda põhiseadusega seati sisse presidendi ametikoht aastal 1938. * Praegu kehtiv põhiseadus võeti vastu taasiseseisvumise järel aastal 1992 28.juunil. P...

Ühiskond - Põhikool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun