Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "ifrs" leiti 43 faili

ifrs - I loetelu: - esmakordne rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi kasutuselevõtmine - aktsiapõhine makse - äriühendused - kindlustuslepingud - müügiks hoitav põhivara ja lõpetatud tegevusvaldkonnad
55
pdf

Business peculiarities in Russia

ACCOUNTING In the late 1990's - early 2000's. in the field of accounting and reporting in the Russian Federation has undergone significant changes, largely predefined Program of Accounting Reform in accordance with International Financial Reporting Standards. The main instrument of reforming accounting and reporting the adoption of International Financial Reporting Standards (hereinafter - IFRS ). In the financial statements disclose: about affiliates, events after the balance sheet date, contingencies, discontinued operations, impairment of financial and other assets by segment and other economic entities used in the accounting and reporting methods for the valuation of assets and liabilities, focused on conditions of the market economy. The largest economic entities (oil, gas, electric power, metallurgy, automobile, chemical indus...

Inglise keel -
1 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

Tallinna Tehnikaülikool Majandusarvestuse instituut FINANTSARVESTUS Loengukonspekt Koostanud lektor Iivi Maspanov SISUKORD SISUKORD ......................................................................................................................... 2 1. MAJANDUSARVESTUS...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
154 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel....

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
105 allalaadimist
20
pdf

Raha ja pangandus eksami konspekt 2014

Hoiuseid vastuvõtvad ja hoiuseid mitte-vastuvõtvad finantsvahendajad Finantsvahendaja -majandusüksus, mis vahendab kapitali säästjatelt investeerijatele I. Hoiuseid vastuvõtvad: II. Hoiuseid mitte-vastuvõtvad Kommertspangad Kindlustusseltsid Investeerimispangad...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
171 allalaadimist
12
pdf

Majandusarvestuse konspekt alustavale ettevõtjale

Majandusarvestuse konspekt alustavale ettevõtjale Finantsarvestuse korraldus Raamatupidamise korralduse üldised põhimõtted sätestab Raamatupidamise seadus. Raamatupidamise Toimkond annab välja raamatupidamisseadust selgitavaid ja täpsustavaid raamatupidamisalaseid juhendeid, et suunata raamatupidamisalast tegevust Eestis. Majandusarvestuse koostisosad · Finantsarvestus ehk raamatupi...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
58
doc

ARVESTUSTE ALUSED 4.-6. nädala konspekt

ARVESTUSTE ALUSED 4-6 nädal BILANSI VÄLJAVÕTE Käibevara Raha- kassas olev raha kui ka pangakontode jäägid, välja arvatud pikaajalised deposiidid. Lühiajalised finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Varud Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara RAHA JA...

Arvestuse alused -
47 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

Raamatupidamise seadus võimaldab ettevõtetel raamatupidamise korraldamiseks ja informatsiooni esitusviisiks valida ühe järgmisest kahest raamatupidamise tavast:  Eesti hea raamatupidamise tava;  rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS). Eesti hea raamatupidamise tava kehtestatakse Raamatupidamise Toimkonna juhenditena (RTJ). Raamatupidamise Toimkonna juhendid selgitavad ja täpsustavad raamatupidamise seaduses defineeritud mõisteid ja alusprintsiipe ning sätestavad konkreetsed reeglid rakendatavate arvestuspõhimõtete ja informatsiooni avalikustamise osas Eesti hea raamatupidamise tava kohaselt koostatavates raamatupidamise aruannetes. Raamatupidamise Toimkonna juhendid läht...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
21 allalaadimist
28
docx

DIPLOMIEELNE PRAKTIKA MIKMAK TRADE OÜ PÕHJAL

Finantskohustusi kajastatakse bilansis üldjuhul korrigeeritud soetusmaksumuses, mis tähendab, et finantsvara või finantskohustuse algset soetusmaksumust on vajadusel korrigeeritud järgmiste summadega:  põhiosa tagasimaksed (näiteks võetud või antud laenu puhul);  väärtuse langusest või laekumise ebatõenäosusest tingitud võimalik allahindlus (ebatõenäoliselt laekuvate finantsvarade puhul). (SME IFRS 11.15; RTJ 3). Osaühing kajastab finantsarvestuses oma tulusid ja kulusid vastavalt kasumiaruande skeemile 1. Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodil, mil nad loovad majanduslikku kasu. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õigl...

Majandus -
98 allalaadimist
194
pdf

KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING

1.2. Ettevõtte aruandluse arengusuunad Välistele huvigruppidele suunatud kohustuslik aruanne on majandusaasta aruanne, mille olulisemad osad on tegevusaruanne ning raamatupidamise aastaaruanne kooskõlas rahvuslike raamatupidamisstandarditega või Rahvusvaheliste Finants- aruandluse Standarditega (ingl k International Financial Reporting Standards, lüh. IFRS). Nendes aruannetes puudub enamasti põhjus-tagajärg seos rahaliste ja mitterahaliste näitajate vahel. Huvigruppidel ei ole võimalik mõista, millised on ettevõtte tegevuse tegelikud kulud, tänu millele kavatseb ettevõte tulevikus kasumit teenida, mis omakorda tekitab küsimuse, kas ettevõte on pikas perspektiivis jätkusuutlik. Ettevõtete aruanded on keskendunud finantsinformatsiooni pakkumisele, mille raames väga vähe pööratakse tähele...

Finantsjuhtimine -
114 allalaadimist
50
docx

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

TALLINNA MAJANDUSKOOL Täiskasvanute koolituskeskus Albina Voronkova RPv-2 Materiaalne ja immateriaalne põhivara Материальное и нематериальное имущество Ainetöö Juhendaja: L.Gromova Tallinn 2013 СОДЕРЖАНИЕ Содержание...

Vene keel -
7 allalaadimist
9
rtf

Majandusarvestuse alused ja eksami kordamisküsimused

Enda konspekt 3.Osaleda igas aines Majandusarvestus koosneb erinevates majandusliikidest : 1· finantsarvestus = raamatupidamine 2· kuluarvestus 3· juhtimisarvestus 4· finantsanalüüs 5· eelarve 6· audiitorkontroll 7· maksude arvestus Ettevõtele kohustuslik on finantsarvestus ning maksude arvestus. Arvestus - mõtl...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
14
docx

Kuluarvestus ja Eelarvestamine Eksamiks kordamine

 Rahakäibe aruanne - finantsaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase raha ja rahalähendi jäägi muutust aruandeperioodi jooksul eri tegevusliikide lõikes. (kassapõhine aruanne)  Omakapitali muutuste aruanne – raamatupidamisaruanne, mis kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi raamatupidamiskohustuslase omakapitalis. Raamatupidamise aastaaruande lisad peavad sisaldama: raamatupidamistavat (RTJ või IFRS ); kasutatud arvestuspõhimõtete kirjeldust jne… LOENG 2 Kulude liigitamine Kulu – tulu tekkimiseks vajalikud...

Kuluarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist
20
pptx

Autonomy Corporation

a aprillis kohtuvälise lahendi Praegune olukord • Juurdlus kestab nii UKs kui ka USis • On välja tulnud, et HP teadis Autonomy raamatupidamispraktikatest • Erinevad tõekspidamised UKs ja USis • UK lähtub: International Financial Reporting Standards (IFRS) • US lähtub: Generally Accepted Accounting Practices (GAAP) • Erinevused tarkvara tulu arvestuses • HP üritab mainet taastada Suured tänud kuulamast! Kasutatud materjalid • https:www.linkedin.comcompanyhp-autonomy • http:www.contracostatimes.combusinessci_22044972 fbi-opens-criminal-probe-hewlett-packard-deal-briti sh • http:www.mercurynews.combusinessci_28280542h p-pay-100m-settle-case-tied-autonomy-deal • http:www.computerworlduk.comnewsit-leadersh...

Majandus -
4 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

le põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täiendavad vastavalt käesoleva seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi ka toimkonna juhendid); • rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted – Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid; • rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS – ingl international financial reporting standards) – Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB – ingl International Accounting Standards Board) poolt kinnitatud standardid ja interpretatsioonid (SIC Interpretations); • tegevjuhtkond – raamatupidamiskohustuslase (välja arvatud FIE) igapäevast tegevust juhtima ja tehinguid tegema õigustatud isik või isikud (näiteks äriühingu juhatus); • kõ...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
22 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

Juhendite koostamise aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid 6 ning avalik õiguslike isikute puhul ka rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid). RTJ on lühendatud variant Rahvusvahelisest Finantsaruandluse Standardist (IFRS - International Financial Reporting Standards) ning mõeldud keskmiste ja väike ettevõtete jaoks, kel puudub vajadus rakendada finantsaruannete koostamisel rahvusvahelisi standardeid täismahus. Sellisel juhul jälgitakse Eesti head raamatupidamisetava (RPS § 3 p7). Lisaks raamatupidamisseadusele ja RTJ-le peab raamatupidamiskohustuslane järgima teisi raamatupidamisega seotud seaduseid nagu äriseadustik, maksuseadused (maksekorralduse sea...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
41 allalaadimist
32
docx

Raha ja pangandus

Turu kutseline osaline võib osutada üksnes neid teenuseid, mille osutamiseks tal on olemas tegevusluba. Tegevusluba on tähtajatu, ei ole üleantav ning selle omandamine ja kasutamine teiste isikute poolt on keelatud. 7. Finantsinstrument ja väärtpaber Finantsinstrument on leping, mille tulemusena tekib ühele osapoolele finantsvara ja teisele osapoolele finantskohustus või omakapitaliinstrument. (SME IFRS terminite sõnastik, RTJ 3 „Finantsinstrumendid“) Väärtpaber on finantsinstrument, mis võib kirjeldada omandisuhet (aktsia, fond), võlasuhet (võlakiri) või õigust omandisuhtele (tuletisväärtpaber). 8. Investeerimisfondid: tüübid, NAV Investeerimisfondide tüübid Kasvufond (growth fund) – paigutab investorite raha kasvuaktsiatesse; kõrge riskitasemega fond Tulufond (income fund) – paigutab investorite raha võlakirjadesse...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
4
pdf

Raamatupidaja Assistendi Programm

Infotarbijad. Majandusarvestuse osised: finantsarvestus, maksuarvestus, eelarvestamine, juhtimis- ja kuluarvestus, finantsaruannete analüüs, sise- ja audiitorkontroll. 2. Majandusarvestust reglementeerivad õigusaktid EV äriseadustik, raamatupidamisseadus (Raamatupidamise Toimkonna juhendmaterjalid), võlaõigusseadus, maksuseadused, audiitortegevuse seadus jt. õigusaktid. Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IAS, IFRS ). 3. Raamatupidaja kutse-eetika 4. Raamatupidamise põhimõisted Bilanss ja kasumiaruanne. Finantselemendid: vara, kohustised, omakapital, tulud ja kulud, nende omavahelised seosed. Majandustehingutest tulenevad bilansikirjete muutused. Kontod. Kahekordne kirjendamine. Lausend. Majandustehingu lausendamine. Lausendi tõlgendamine majandustoiminguks. Sünteetilised ja analüütilised kontod, nendevahelised seosed. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded...

Raamatupidamine -
8 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

Raamatupidamise seadus võimaldab ettevõtetel raamatupidamise korraldamiseks ja informatsiooni esitusviisiks valida ühe järgmisest kahest raamatupidamise tavast:  Eesti hea raamatupidamise tava;  rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS). Eesti hea raamatupidamise tava kehtestatakse Raamatupidamise Toimkonna juhenditena (RTJ). Raamatupidamise Toimkonna juhendid selgitavad ja täpsustavad raamatupidamise seaduses defineeritud mõisteid ja alusprintsiipe ning sätestavad konkreetsed reeglid rakendatavate arvestuspõhimõtete ja informatsiooni avalikustamise osas Eesti hea raamatupidamise tava kohaselt koostatavates raamatupidamise aruannetes. Raamatupidamise Toimkonna juhendid läht...

Raamatupidamine - Kutsekool
11 allalaadimist
18
docx

Raamatupidamis arvestus eksam

positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid); d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (näit. investeering teise ettevõtte aktsiatesse). Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõte talle seatud eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. (SME IFRS 17.2). Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Õiglane väärtus- summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. Seotud osapooled- isik või ettevõte, kes on seotud aastaaruannet koostava ettevõttega (aruandev ettevõte) sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel. Printsi...

Raamatupidamine -
18 allalaadimist
17
docx

KOHUSTISTE, ERALDISTE JA TINGIMUSLIKE KOHUSTISTE ARVESTUS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL MA17 Eesnimi Perenimi KOHUSTISTE, ERALDISTE JA TINGIMUSLIKE KOHUSTISTE ARVESTUS Referaat Õppejõud: Eesnimi Perenimi, kraad Mõdriku 2018 SISUKORD SISUKORD...

Raamatupidamine -
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun