Facebook Like

Otsingule "algdokument" leiti 92 faili

algdokument - kui paberil on dokumendi nimetus ja number, kuupäev, tehingu sisu nii sõnade kui numbriliste näitajatena, osapoolte nimed ja aadressid ning allkiri, on Sinul kui raamatupidajal kohustus kanda sellele paberile ka raamatupidamiskirjendi järjekorranumber – ning alles nüüd on dokumendist saanud Sinu jaoks igati aktsepteeritav algdokument.
14
docx

MAKSUNDUS, Viktor Arhipov

Aines on test, mis pole lihtne. Valikvastustega, 5 vastuse varianti. Maksukohustuslane – korrektne mõiste. Õpetaja kasutab maksukohuslane. Kõik käib praeguse maksusüsteemi raames, mis kehtivad. Mõisted: Algdokument – käibemaksuseaduses on kõige rangem definitsioon ehk rekviiidi nõuded. Maks – peab olema seotud mingisuguse maksuseaduse või korraldusega. Ühiskonnas kasutatakse seda sõna valesti (ei ole lasteaiamaks vaid on lasteaiamakse!!) Makse – Nt on kommunaalmakse, õppemakse, lasteaiamakse, telefonimakse jne. Mitte kommunaalmaks jne. Maksude kogumise tehnoloogia Jaguneb kaheks: juriidilised isikud ja füüsilised isikud. Juriidiline isik: De-tsentr...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud: 1) korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest; 2) dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; 3) kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; 4) koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras; 5) säilitama raamatupidamise dokumente. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud vastavalt RPS § 11. koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis reguleerib tema raamatupidamise korraldust. Raam...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
16 allalaadimist
20
docx

KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUS

Kui kirja koostamisel vajad abi, millisest dokumendist juhinduda? Blanketist, seadustest, 11. Dokumentide säilitamise vajalikkus, millest tuleneb? Tuleneb seadustest 12. Säilitustähtajad – kust tulenevad? Raamatupidamise seadus RPS § 12 nõuab, et kõiki raamatupidamise dokumente tuleb säilitada. Algdokumente seitse aastat, kuid mitte dokumendi koostamise kuupäevast, vaid selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Samamoodi peab ka kõiki registreid, aruandeid ja muid dokumente säilitama seitse aastat dokumenti kajastava majandusaasta lõpust. Lepingute puhul, mis on pikaajalised, kehtib samamoodi seitse aastat, kuid – mitte enne ei tohi neid seitset aastat lugeda, vaid alles hetkest, kui lepingutähtaeg on lõppenud. Elekt...

Dokumendi haldus ja... - Kutsekool
33 allalaadimist
8
doc

RAAMATUPIDAMINE

TULU- aruandeperioodi sissetulekud,millega kaasneb varade suurenemine voi kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali. KULU- aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine voi kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali,netovara. Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema järgmised andmed: 1) dokumendi nimetus ja number; 2) koostamise kuupäev; 3) tehingu majanduslik sisu; 4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 5) tehingu osapoolte nimed; 6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid; 7) majandustehingut kirjendavat RPK-d esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist; 8) vastava raamatupida...

Raamatupidamine -
24 allalaadimist
6
docx

Omaniku laenuleping

Nimetatud asjaolud peavad olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist. 6. MUUD TINGIMUSED 6.1. Käesolev Leping on algdokument vastavalt RMPS §7 sätestatule; 6.2. Lepingus ettenähtud tingimused on vastavuses Võlaõigusseadusega (VÕS); 6.3. Laenugraafik on Lepingu lahutamatu osa ja Lepingu täitmine toimub Laenugraafiku alusel; 6.4. Leping hakkab kehtima Laenu jäägi tekkimisega Laenugraafikus, Laenu ülekande tegemisega või vastava kande tegemisega raamatupidamises; 6.5. Leping kehtib üldjuhul ilma allkirjastamata. Lepingus...

Ettevõtlus -
55 allalaadimist
32
docx

Finantsarvestuse alused

BILANSIVÕRRAND: Algseis + sissetulek = väljatulek + lõppseis 13. 14. RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRI 15.Raamatupidamise sise-eeskiri on raamatupidamise korraldamiseks koostatav ettevõttesisene reeglistik. Raamatupidamise seadusest lähtuvalt sise-eeskiri:  Kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega  Reguleerib majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist  Reguleerib algdokumentide käivet ja säilitamist  Reguleerib raamatupidamisreeglite pidamist  Reguleerib tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel  Reguleerib vara ja kohustiste inventeerimist  Reguleerib raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi  Reguleerib aruande koostamise korda  Reguleerib arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises  Reguleerib raamatupidamise korraldamisega...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
88 allalaadimist
38
doc

Praktika aruanne, aastaaruande koostamine

Kui parandus ei põhine algdokumendil tuleb koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend. Raamatupidamisõiendile tuleb märkida kuupäev, millal antud parandus tehti, allkiri kindlasti, tehingu majanduslik sisu ning paranduse sisu. Varasemat algdokumenti ja lausendit tuleb täiustada viitega parandusdokumendile ja kirjendile. 2.4 Algdokumendid Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema vastavalt raamatupidamise seadusele järgmised andmed:  dokumendi nimetus ja number;  koostamise kuupäev;  tehingu majanduslik sisu;  tehingute arvnäitajad (kogus, hind, summa); ...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
161 allalaadimist
12
docx

OÜ lõpetamine

Juriidilisel isikul, sealhulgas osaühingul, on tulenevalt TsÜS-i § 46 lõikest 1 kohustus säilitada oma dokumente kümme aastat. Raamatupidamiskohustuslasena on ühingul samuti raamatupidamise seaduse § 4 punkti 5 ja § 12 lõike 1 kohaselt kohustus säilitada raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Sellest tulenevalt näeb ÄS ette, et likvideerijad annavad osaühingu dokumendid hoiule likvideerijale, arhiivipidajale või muule usaldusväärsele isikule. Arhiiviteenuseid osutavad arhiiviseaduse §-de 22 ja 23 kohaselt vastavat tegevusluba omavad isikud. Kui likvideerijad dokumentide hoidjat määranud ei ole, määrab selle vajaduse korral kohus....

Äri- ja tööõiguse alused - Keskkool
11 allalaadimist
22
docx

DDOC ja tarkvara referaat

(DigiDoc formaadi... 2003) 6 DigiDoc dokumendiformaadil (DIGIDOC-XML) omadused:  On õigeks tunnistatav kasutaja poolt ilma lisainfot omamata  Võimalus anda allkirja mitmele algdokumendile korraga  Algdokument võib olla nii konteineri sees või sellest eraldi  Algdokumendiks sobib nii XML või kui ka Word, Excel, PDF, RTF jne  Võimalik on mitme allkirja andmine DIGIDOC-XML fail võib sisaldada suvalisel arvul signatuure. Kliendi allkiri sisaldub elemendis <Signature>, milles on esitatud iga signatuur ja mis sisalda kliendi allkirja unikaalset tunnust (Id). Kliendi allkirjade tunnused algavad sümboliga 'S', millele järgn...

Tarkvaratehnika -
2 allalaadimist
28
docx

DIPLOMIEELNE PRAKTIKA MIKMAK TRADE OÜ PÕHJAL

Majandustehingud dokumenteeritakse ning kirjendatakse raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast nende toimumist. Kuna ettevõte tegutseb hooajaliselt, siis alates mai kuust kuni oktoobrini eksisteerib majandustehinguid rohkem. Üldjuhul kirjendatakse majandustehingud programmi 1-2 korda kuus. Majandustehingu toimumist tõendab algdokument, mis vastab RPS-s sätestatud nõuetele. Kõik majandustehingulised dokumendid esitatakse raamatupidamise büroole, kus nad programmi sisestatakse. Majandustehingud aktsepteeritakse juhatuse liikmete poolt. Majandustehingu aktsepteerimisega annavad juhatuse liikmed nõusoleku kirjendada majandustehing raamatupidamisarvestuses. Suurem osa majandustehinguid on tavalised ostu- ja müügiarved. Raamatupidam...

Majandus -
92 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

Praktiline raamatupidamine (Pille Kirsimäe) Soovitatav kirjandus: K. Kallas Finantsarvestuse alused; Raamatupidamise seadus; Raamatupidamise Toimkonna juhendid. I loeng Ettevõtlusega alustaja bürokraatia *Sobiv ettevõtlusvorm *Registreerimine äriregistris *Raamatupidamise korraldamine *Riigile nõutavad maksud vastavalt esitatud deklaratsioonid...

Raamatupidamine -
9 allalaadimist
5
docx

Raamatupidamise küsimused-vastused

Mõisted: Vara ­ Raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus. Kohustused ­ Raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. Omakapital ­ Raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe. Kasum/kahjum ­ Aruandeperioodi tulude ja kulude vahe. Tulu ­ Aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suu...

Raamatupidamine -
12 allalaadimist
24
docx

Arvestuse alused

Küsimus 25 Vale Hinne 0 1 Küsimuse tekst Raamatupidamiskohustuslase poolt kontrollitav ressurss on: Vali üks: Kapital Kohustus Saldo Vara Tagasiside Õige vastus on: Vara . Küsimus 26 Vale Hinne 0 1 Küsimuse tekst Majandustehingu toimumist kinnitav tõend on... Vali üks: Kasumiaruanne Kontoplaan Bilanss Algdokument Tagasiside Õige vastus on: Algdokument. Küsimus 27 Õige Hinne 1 1 Küsimuse tekst Periodiseeri arvepidamise arengut Vali üks: Antiikaeg, keskaeg, uusaeg Rooma periood ja Itaalia periood Rooma periood ja Ameerika periood Kassapõhine, tekkepõhine ning majandusüksuse põhine periood Tagasiside Õige vastus on: Antiikaeg, keskaeg, uusaeg. Küsimus 28 Õige Hinne 1 1 Küsimuse tekst Kui ettevõtte pass...

Arvestus ja aruandlus -
25 allalaadimist
9
rtf

Majandusarvestuse alused ja eksami kordamisküsimused

Enda konspekt 3.Osaleda igas aines Majandusarvestus koosneb erinevates majandusliikidest : 1· finantsarvestus = raamatupidamine 2· kuluarvestus 3· juhtimisarvestus 4· finantsanalüüs 5· eelarve 6· audiitorkontroll 7· maksude arvestus Ettevõtele kohustuslik on finantsarvestus ning maksude arvestus. Arvestus - mõtl...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
8
docx

Kordamisküsimused eksamiks õppeaines Raamatupidamise alused

 Majandustehing- raamatupidamiskohustuslase majandusüksuse poolt tehtud mistahes toiming (sissetulek, väljaminek jm), kolmandate isikute vaheline tehing ja raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, millel on majanduslik tagajärg muutuste näol tema varade, kohustuste või omakapitali koosseisus.Majandustehingu aluseks on majandustehingut tõendav algdokument . Kõik majandustehingud tuleb, nii kassapõhise- kui ka tekkepõhise raamatupidamisarvestuse puhul dokumenteerida, kanda ükshaaval ja kronoloogises järjekorras päevaraamatusse ning hiljem pearaamatusse.  Algdokument- Algdokumendid jagunevad koostamise järgi kaheks- kellegi teise koostatud algdokumendid (nt. ostuarved, teatised, pangaväljavõtted jne.) ja ise koostatud algdokumendid (nt müügiarved, töötas...

Raamatupidamine -
27 allalaadimist
22
doc

Varade inventeerimise juhend

Varade inventeerimise juhend Tallinn, 2011 Koostatud: linna finantsteenistus Heli Vesilind telefon 640 4192 Dokumendi koostamisel on kasutatud Interna OÜ koduleheküljel olevat varade ja varude inventuuri läbiviimise juhendmaterjali. SISUKORD 1.Juhendi eesmärk............................................................................................................................3 1.Juhendi eesm...

Majandus - Keskkool
3 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

TALLINNA MAJANDUSKOOL RAAMATUPIDAMISE ALUSED Loengukonspekt Koostanud: Janek Keskküla Tallinn 2014 2 Raamatupidamise seadus Raamatupidamiskohustuslane (RPS § 2) Iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis reg...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
18 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

Majandustehingute dokumenteerimine on raamatupidamise esmaülesandeks, mis eeldab nende kohta kõigi kvalitatiivsete tunnuste ja arvnäitajate fikseerimist dokumentidel. Raamatupidamisdokumendid liigitatakse alg- ja koonddokumentideks ning raamatupidamisõiendiks. Iga raamatupidamiskirjendi(lausendi) aluseks on majandustehingut tõendav algdokument või algdokumentide alusel koostatud koonddokument. Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema järgmised andmed (RPS § 7 lg 1): 1) dokumendi nimetus ja number; 2) koostamise kuupäev; 3) tehingu majanduslik sisu; 4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 5) tehingu osapoolte nimed; 6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid; 7) majandustehingut kirjendavat raamatupidamisk...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
31 allalaadimist
38
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

kuupäevaks. 44. Millised väljamaksed ei ole ettevõtte ettevõtlusega seotud? §51 ja §52 Mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja ettevõtlusega; Väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument ; Kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks; Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks. 1) ettevõtlusega mitteseotud vara soetamine; 2) madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku (§ 10) poolt emiteeritud väärtpaberite soetamine, välja arvatud juhul, kui nimetatud väärtpaberid vastavad investeerimisfondide...

Majandus -
27 allalaadimist
22
docx

Käibemaksuseadus (KMS)

Janeli Põder RP14 Käibemaksuseadus (KMS) 1. Mis on ettevõtlus? §2 Ettevõtlus käesoleva seaduse tähenduses on isiku (§ 3) iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata tege...

Maksundus - Keskkool
33 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun