Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "alase" leiti 271 faili

40
pdf

Inimkaubandus Euroopa Liidus

Ülejäänud riigid (Hispaania, Inglismaa, Belgia, Sloveenia Portugal, Šveits, Taani ja Itaalia) olid esindatud üksikute juhtumitega. Kuna Eestil on kõige enam ajaloolisi ja kultuurisidemeid Soome, Rootsi ja Norraga, siis on just nendest riikidest kujunenud populaarsed sihtkohad nii tööalase rände kui ka inimkaubanduse kontekstis. Ka Keskkriminaalpolitsei juht Raigo Haabu on märkinud inimkaubanduse vastase võitluse konverentsil Tallinnas, et Eesti on inimkaubanduse ohvrite arvult 100 000 elaniku kohta Euroopa esikümnes. Euroopa Liidus on viimaste aastate jooksul registreeritud kümneid tuhandeid inimkaubanduse ohvreid, kellest 80% on naised. Kuigi Eestis on ametlikult tuvastatud ohvreid vähe, puudutab probleem ka meid. Prostitutsioon Prostitut...

Euroopa liidu poliitikad - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Transpordi toimimiseks on vajalik infrastruktuur ehk taristu. Transpordi infrastruktuur on sõidukite liikluseks ja veoprotsessi elluviimiseks vajalik teedevõrk koos selle juurde kuuluva ehi- tiste, rajatiste ja seadmete kompleksiga. Transpordi infrastru...

Logistika alused - Kutsekool
192 allalaadimist
20
docx

Strateegiline juhtimine eksami konspekt

Strateegiline juhtimine konspekt eksamiks Strateegiline juhtimine tähendab organisatsiooni keskkonna analüüsist lähtuvate pikaajaliste otsuste tegemist, mis võimaldavad kujundada organisatsioonile konkurentsieelise. Vajadus strateegilise juhtimise järele tuleneb ka sellest, et ettevõtted tegutsevad kiiresti muutuvas keskkonnas, mida kaasajal iseloomustab:  muutuste mastaapsuse kasv, ...

Organisatsioon ja juhtimine - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

Kunagi ei tohiks eeldada, et külastajad jagunevad piirkonnasiseselt ühtlaselt, see võib viia ebaõigete tõlgendusteni. Teisalt on tegevuste tüüp piirkonniti erinev ning seetõttu on erinevad ka kõik kaitsealad ja haldusalased lähenemisviisid. 31 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine ANZECC (1996) tegi ettepaneku koguda külastajate andmeid kolmes erinevas valdkonnas: • külastajate tegevus: külastajate arvud, tegevuste tüübid ja tegevuste asukohad kaitseala sees; • külastajate omadused: vanuserühm, põhih...

Loodus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
156
pptx

Mikrobioloogia I tutvustus-Elu teke Maal 2017

Teemad olemas ÕIS-is. Valitud teemasid saab kirja panna loengute ajal. Ühte teemat saab valida mitu üliõpilast. Artikkel (100-200 sõna) tuleb saata T. Alamäele E-kirjaga. Artiklis võib olla üks illustreeriv joonis koos allkirjaga. Lisada ka kasutatud kirjandus (raamatud, artiklid, veebilehed). Kasutatud kirjandus ei lähe mahus (100-200 sõna) arvesse. Näidised olemas ÕIS-is. 2) mikrobioloogia-alase lühivideo otsimine internetist. Video link saata T. Mikrobioloogia I 2017 Alamäele E-kirjaga. Paar näidet entsüklopeediaartiklite kohta, esimene (aktinobakterite ehk kiirikbakterite kohta) on TEA entsüklopeediast. Mikrobioloogia I 2017 Teema: kiirikbakterid (Actinobacteria) Actinobacteria on suur hõimkond bakterite domeenis. Väga paljud aktinobakterid moodust...

Bioloogia -
3 allalaadimist
130
pdf

Altkäemaks karistusõiguses

septembrit 2002.a. kehtinud Kriminaalkoodeksiga ning Eesti NSV Kriminaalkoodeksiga, millest esimest on mõnikord nimetatud „koodeksiks” ja teist „vanaks koodeksiks”. 1.2. Altkäemaks Pikka aega oli Eesti õigusruumis sünonüümiks altkäemaks ja pistis. Kõige lihtsama sõnaselgituse võime leida ENE-st3: „Altkäemaks, hüvis, mida ametiisik võtab isikliku kasu saamiseks mingi ametialase teo sooritamise või sooritamata jätmise eest. Altkäemaksu võtmine, vahendamine ja andmine on NSV Liidus kriminaalkuriteod.” Tulenevalt eeltoodud sõnastusest ei olnud nõukogude õigussüsteemis oluline, kas ametialane tegu oli seaduspärane või mitte, mistõttu ei tehtud vahet ka pistisel ja altkäemaksul. Tänu kriminaalpoliitilistele muudatustele ja täiendustele leiame täna sama sõnaseletuse kujul4: alt+käe...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
4 allalaadimist
12
pdf

PLATON: IDEEDE MAAILM JA IDEAALRIIK

Platonil hakkab ta tähendama 'välimuse nähtumuse taga peituvat tõelist'. Filosoofias omandas see sõna hiljem mitmeid teisi tähendusi ja kõigis tähendustes oli see midagi mittemateriaalset. Ideeõpetus Platon oli Sokratese andekaim õpilane ning kui Sokrates 399. aastal eKr suri, jättis see Platonisse suure jälje ja määras kogu tema edasise filosoofia-alase tegevuse suuna. Platoni arvates on kõik, mida me looduses silmaga näeme ja käega katsume, muutuv. See tähendab, et kõik, mis kuulub “meeltega tajutavasse maailma”, on tehtud materjalist, mis ajapikku hävib. Asjad, mis on muutumatud, püsivad ja igavesed, on ideed. Ideed on väljaspool ruumi ja aega, me ei saa neid tunda meeltega, vaid ainult mõistusega. Ideed ei teki ega hävi, vaid on kogu aeg meie ümber. Kõikidel asjadel siin maa...

Filosoofia ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
46
docx

Linna- ja ruraalgeograafia kordamisküsimuste vastused

hinna ja kvaliteedi suhe. Piiravad: Ettevõtete organisatsioonilised ja ettevõtlus-alased võimed; Madal kohalik ostuvõime; Vähene turustusvõime ja võrgustikud; Madal avaliku sektori institutsiooniline võimekus; Nõrk kohalik teenindus; Nõrgad taristud (transport, side jne); Väike kriitiline mass  Klastrid ja võrgustikud KLASTRID VÕRGUSTIKUD Avatud osalusliikmelisus Piiratud liikmelisus Meelitavad ligi regiooni Spetsialisee...

Geograafia -
1 allalaadimist
71
doc

Koolituspõhimõtete väljatöötamine ja arendamine

Estonian Business School Juhtimise õppetool Getri Järvsoo KOOLITUSPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE JA ARENDAMINE FORTUM TERMEST AS-s Bakalaureusetöö Juhendaja Maris Zernand, MBA Tallinn 2005 SISU...

Personali juhtimine ja... -
5 allalaadimist
10
doc

Raamatu „Armastus! Tead, see on olemas!“ analüüs

Teistsugust tähelepanu vajavad kõik inimesed, kellel on mingi erivajadus või puue. Vaimupuudega õpilastele seksuaalelu selgitamine nõuab samuti teistlaadi selgitust ja dialoogi. Oluline on seksuaalsus ja tervis. Seksuaalsed harjumused ja hoiakud mõjutavad inimeste tervist mitmeti. Seksuaalsuse ja isiklike suhete küsimust ei saa käsitleda eraldi. Seksuaalsuse ja isiklike suhete alase hariduse kuulub ka abortide ennetamise küsimus. Noorte seksuaalse harituse teavitustöös peaks tegema koostööd nii kool, vanemad, kirik, meelelahutus organisatsoonid, noorte nõustamiskeskused jms. Rootsis korraldatakse lapsevanematele õpperinge noorukite arengust, armastusest ja seksuaalsusest, alkoholist, narkootikumidest, konfliktidest ja nende lahendamisest. Vormiliselt on Rootsis kooli juhtkond vastutav, et õpilastele kindlustada seksuaa...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
8
docx

Keskkonnakaitse alane seadusandlus

Looduskaitse programmi eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. Paljud projektid millele sooviti eelmine aasta toetust olid seoses keskkonna kaitse alase teadlikuse tõstmisega. 6 projekti kolmeteistkümnest olidki suunatud avalikuse ja jahimeeste teadlikuse tõstmisele. Ülejäänud 7 projekti olid suunatud atmosfäriõhu kaitsele. Erinevad programmid olidki seotud müra ja müratõkke, heitgaaside vähendamise ning puhta õhu säilitamisega. Veesaedus Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. NÄIDE: Veeseaduses käsitle...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
1 allalaadimist
40
pdf

Eesti kunstiajalugu 18. sajand kuni 1990ndad

1. KUNST 18. SAJ LÕPUST 19. SAJ LÕPUNI 1 2.2. 19. JA 20. SAJANDI VAHETUSE KUNST 7 3.KUNST 1905-1910 - MURRANGUAASTAD 9 4. KUNST ISESEISVAS EESTIS 1919-1940...

Kunstiajalugu -
8 allalaadimist
19
docx

Organisatsioonikäitumine (kevad 2018)

Organisatsioonikäitumine (kevad 2018) Eksami kordamisküsimused TEEMA: Organisatsioonikäitumine 1) Milliseid organisatsioonikultuuri tunnuseid nimetas Newstrom? (6) Newstromi järgi on organisatsioonikultuuri tunnused järgmised: kultuur on antud organisatsioonile ainuomane, iseloomulik, suhteliselt stabiilne , muutudes tavaliselt aeglaselt, pigem endastmõistetav kui sõnaselgelt kirjapandu,...

Organisatsioonikäitumine -
12 allalaadimist
4
docx

GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID EESTIS

klass GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID EESTIS Referaat 2018 Mis on GMO? GMO ehk geneetiliselt muundatud organism on selline organism, kelle pärilikkusetegureid on muudetud viisil, mis looduslikul teel ei ole võimalik. GM taimede loomise esialgne eesmärk oli täiustada taimekaitset. Praegu turul olevad GM...

Geneetika - Keskkool
2 allalaadimist
1
docx

Tööleht: „Eesti elanike keskkonnateadlikkus“

a. tehtud uuring Eesti elanike keskkonnateadlikkuse kohta ja vasta küsimustele. Vastused saata elektrooniliselt. Uuringu leiad aadressilt http://www.envir.ee/sites/default/files/uuring_eesti_elanike_keskkonnateadlikkus.pdf 1. Milliseid inimesi küsitleti ja kui palju neid kokku oli? Kuidas mõjutas vastaja sugu, vanus ja haridus tema...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
12
docx

Folkloristika kordamisküsimused

Nimeta vähemalt kolme folkloori tähistavat terminit ja ava nende tausta. Vana vara ­ arusaam, et rahvaluule on midagi vana ja väärtuslikku. Termini tõi kasutusele Fr.R Kreutzwald 1861. a, laialdaselt tõi kasutusele Jakob Hurt. Rahvamälestised ­ käsitlusele tõi Jakob Hurt 1870.aastatel; käsitles rahvaluulet osana ajaloost. Folkloor ­ termini tõi käsitlusele William John Thoms 1846. aastal; Eestis kasutusel al...

Folkloristika alused -
15 allalaadimist
12
docx

Ruralgeograafia kordamine 2017

Kordamise teemad. MAAPIIRKONDADE MÄÄRATLEMINE (L3). Maalisus (H. Clout järgi) ­ o madal asustustihedus; o taristute ja teenuste nõrgad võrgustikud; o tihedad personaalsete kontaktide võrgustikud; o tugev identiteet kodupaiga suhtes; o alla keskmine tööstustootmise ja kontoritöö hõive;...

Geograafia -
4 allalaadimist
55
docx

Eesti Lähiajalugu

Sissejuhatus: EESTI LÄHIAJALOO PERIODISEERIMINE: (Karjahärm 2010, Tarvel 1999, Vahtre 2001) [I] Eesti lähiajaloo periodiseerimise erinevad võimalused: Enn Tarvel on loonud puhtalt poliitilise periodiseeringu: Teine maailmasõda: 1939-40 Baaside aeg, 1940-41 esimene Nõukogude aasta, 1941- 44 Saksa okupatsiooni aeg Stalinismiajastu: esimene periood 1944-50, teine 1950-56/58 Võimu stabiliseerumi...

Eesti Lähiajalugu -
21 allalaadimist
11
docx

organisatsiooni juhtimises

Arutle, miks on strateegilist juhtimist vaja ja milline on strateegilise juhtimise eesmärk. 4) Strateegiate sõnastamine Strateegiate sõnastamisel võtavad juhid arvesse väliskeskkonna reaalset olukorda ja organisatsiooni olemasolevaid ressursse ja võimekust ning kujundavad strateegia, mis aita...

Organisatsiooni juhtimine -
28 allalaadimist
26
pdf

Õiguspsühholoogia konspekt

Õiguspsühholoogia aine, objekt, meetodid. Õiguspsühholoogia on teadusvaldkond, omaette ajalooga ning välja kujunenud õiguse ja psühholoogia piirimail. Õiguspsühholoogia on psüühika ja õiguse piiri probleemide uurimisest tekkinud teadusharu, st mõlemad distsipliinid püüavad seletada inimeste käitumist, ennustada/prognoosida seda ning ka reguleerida inimkäitumist sotsiaalses keskkonnas. Nende vahel on mit...

Psühholoogia juristidele -
16 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun