Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "alase" leiti 271 faili

76
pdf

Biosüstemaatika teooria ja meetodid

Süstemaatika põhiühikuks loetakse liiki; nende kirjeldamisega tegeleb nn. α-taksonoomia. Liigid ühendatakse süsteemis perekondadeks, sugukondadeks jt. liigist kõrgemateks rühmitusteks (ß-taksonoomia); neid kõiki koos nime- tatakse taksoniteks. Tuleb eristada taksonit (näit. perekonda või liiki) kui süstemaatika kategooriat, hierarhilise liigitamise klassi (viimase sõna loogika-alases tähenduses) ja konkreetset taksonit (näit. perekonda Anemo- ne, ülane; liiki Anemone nemorosa, võsaülane). Liikide kõrgemateks taksoni- teks ühendamine (või elusolendite kogumi jagamine liikideks) on klassifit- seerimine ehk süstematiseerimine. Seda võib teha mitmeti sõltuvalt klassi- fitseerimise eesmärgist, aluseks olevast vaadete süsteemist eluslooduse mitmekesisuse päritolule, rakendatavast filosoofilisest alusest ja loogi-...

Bioloogia -
4 allalaadimist
55
docx

KAASAEGNE JUHTIMINE JA PERSONALI KOOLITUS

Laine Simson: 1. ja 2. osa I OSA Personali arendamise lähtealused 1.1.1. Mõisted Selles raamatus on kesksel kohal järgmised mõisted. - personal - personali kvaliteet - personali arendamine - personali arengu- ja arendustingimused Järgenvalt vaatleme neid lähemalt. Personal ­ organisatsiooni kõik töötajad, töölised, spetsialistid,...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
16
docx

Zetterberg, lk 555-571 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

Aastatel 1974-1979 tuli sisserändajaid keskmiselt 4800 inimest aastas, 1980 ja 1981 oli neid 7000, aga siis langes arv jälle 5000 kanti. 1989 olid liiduvabariigi elanikest 26% mujal sündinud. Eesdased ise olid väga paiksed. 1979. aastal elas kogu Nõukogude Liidu eestlastest 92,9% Eestis. Sõja-aastad vähendasid meeste arvu kogu elanikkonn...

Eesti ajalugu -
1 allalaadimist
14
odt

Infoteaduste Eksam

16. Infotöötajate olulised pädevused: Vastus: Susan Hill tõi välja 7 oskuste rühma 1.Juhtimisoskused 2.Infooskused 3.Infotehnoloogiaoskused 4.Raamatukogu ja infotöö oskused 5.Suhtlemisoskused 6.Äritegevuse oskused 7.Üldoskused 17.Infoteaduse alase koolituse areng Eestis. Vastus: SISSEJUHATUD RAAMATUKOGUNDUSE VALDKONDA – Silvi Metsar 1.Raamatukogu tegevuse eesmärk ja funktsioonid Vastus: Raamatukogu on organisatsioon või selle osa, mille ÜLESANDEKS on trükiste jm infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Peamine eesmärk – Raamatukoguteenuse peamine eesmärk on teavikud ja informatsioon lugejale kättesaadavaks teha. 2. Traditsioonilineklassik...

Sissejuhatus infoteadustesse -
10 allalaadimist
18
doc

Kordamisküsimused aines digitaalne fotogramm-meetria 2016

stereokaardisatmine + välitöö 2. võrdlemine olemasolevate kaardimaterjalidega  kartograafia kontroll + reljeefi digimine  digikaart 1:10 000, Trükikaart 1:20 000. 20. Fotogramm-meetriaga tegelevad firmad Eestis Eesti kaardikeskus; Maa-ameti fotogramm-meetria osakond (kaardistamine, toormine, haldamine, andmete uuendamine (3 a tagant). , TerraPro. Mis asutus mille eest vastutab? Maa-amet kartograafia fotogramm-meetria alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine. Nt kui soovin teha fotogramm-meetrilisi töid, selleks tuleb küsida luba Maa-ametist Mida teevad: ortofotod ja kõrgusmudelite koostamine ja uuendamine; digitaalsete aeropildistus materjalide ja ortofotode arhiveerimine; toodetud FGliste andmete metaandmebaasi pidamine; riigihangete läbiviimiseks vajalike fotogramm-meetriliste materjalide ettevalmistus. Ortofotod GSD väga hea 16-24 cm....

Füüsika -
2 allalaadimist
23
docx

Euroopa Liit

Euroopa Liidu (Euroopa Ühenduse) tekke eeltingimused (Nugent) Sisemised: Hoida terase tootmist kontrolli all. kellel teras, see on sõjaliselt võimekam. Ruhr'i piirkond Saksamaal. Terase abil sai hoida kontrolli all tervet Saksamaad. Saksamaa oli nõus, sest see oli viis, kuidas ta saaks enda mainet taastada. Saksamaa polii...

Ühiskond -
2 allalaadimist
48
pdf

Arhitektuuri ja interjööri ajalugu stiilid II Konspekt sisearhitektuuri üliõpilastele.

Inglise ampiirstiil, ka regendistiil (1800-1830) George IV aegne stiil erineb klassikalisest ampiirstiilist oma lihtsa, elegantse joone poolest. Vahetavahelk lasutati ka hiina ja gooti detaile. Stiili levik seostub Thomas Hope’ga, kes 1807.aastal avaldas raamatu „Household Furniture and Interior Decoration“. Stiili teine kujundaja George Smith avaldas oma interjööri ja kodukujunduse alase teose 1808.aastal. Stiil kaldus 1830.aastate lõpuks historitsismi. HISTORITSISM Helli Sisask. Arhitektuuri ja interjööri ajalugu. Stiilid. Konspekt II osa 9 Klassitsism kui viimane terviklik kunsti- ja arhitektuuristiil hääbus lõplikult 19. saj 40ndateks aastateks. Arhitektuuris ei väljendunud klassitsistlik vormikõne enam tervikliku stiilina, vaid ühe ajaloolisest stiilist lähtuva neostiilina. Viimaste, st neosti...

Kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
94
doc

Euroopa Liidu naabruspoliitika

(Koostas: J. Värk, PhD) Euroopa Liidu naabruspoliitika (ENP) [inglise keeles European Neighbourhood Policy] on 2004. aastal Europarlamendi ja EL Ministrite Nõukogu poolt vastu võetud poliitika, mille eesmärgiks on luua EL ümber kiirendatud poliitilistele reformidele kaasaaitamisega, majandusalase koostöö tihendamisega ja mitmesuguste abiprogrammidega riikide ring, kes ei ole samas EL-i täisliikmed, ent kelledest osa on valmis tulevikus EL-i täisliikmeks saama. ENP haarab praegusel ajal 17 riiki, kelledest enamik paikneb Ida-Euroopas, Vahemere lõunakaldal, Lõuna-Kaukaasias ja Lähis-Idas. Nendeks riikideks on: Alžeeria, Armeenia, Azerbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Moldova, Ma...

Poliitika -
2 allalaadimist
28
docx

JÕGEVA VALLA KESKKONNASEISUNDI ANALÜÜS

Jõgeva vald on ka üheks asutajaliikmeks MTÜ Ida-Eesti Jäätmehooluskeskuses, mis on asutatud eesmärgiga korraldada jäätmehooldust MTÜ liikmeteks olevate kohalike omavalitsuste territooriumil. MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegeleb jäätmemajanduse ja jäätmekäitluse võrgustiku arendamisega, taas- ja korduvkasutatavate jäätmete kogumise suurendamisega ning jäätmekäitluse alase arendus- ja selgitustööga [3]. 3 2. DEMOGRAAFILINE SITUATSIOON 1.jaanuari 2015. aasta seisuga oli Jõgeva vallas elanikke 4139, neist naisi 2113 ja mehi 2026. Kõige rohkem oli 55-59-aastaseid (328 inimest-157 meest ja 171 naist) ning kõige vähem 85-aastaseid ja vanemaid (101 inimest-20 meest ja 81 naist). Asustustihedus- 9 elanikku km2 kohta [2]. Siimusti on kõige suurem asula Jõgeva va...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
7 allalaadimist
16
docx

Eesti välispoliitiliste valikute ajaloolised mõjurid ja tänapäeva suunad

Eesti isikute kaitse välismaal ja välissuhetes, mille alameesmärkideks on:  Konsulaarkaitse asukohamaades  Kdanike õiguste edendamine (reisimis-, töötamis-, viibimis- jne)  Konsulaar- ja välissuhete alase info kättesaadavus  Toimetulek piireületavate probleemidega 4. Eesti mõjukus ja hea maine, mille alameesmärgid on:  Algatuslikkus rahvusvahelistes organisatsioonides  Innovaatilise riigi kuvand  Asjatundlikkust jagav ja globaalteemades kaasarääkiv riik  Eesti hea maine  Rahvusvahelist vastutust jagav ja panustav riik 5. Demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, majandusvab...

Ühiskond -
5 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Maavarade kasutamise pikaajaliste riiklike arengukavade koostamine ja rakendamine. Välisõhu kaitse õigusaktide väljatöötamine ja täiendamine ning välisõhu seiresüsteemi arendamine. Olemasoleva tootmisbaasi moderniseerimine keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks. Taastuvate ning muude alternatiivsete energiaallikate kasutusele võtmine. Säästva transpordi ja linnaplaneerimise alase teadlikkuse tõstmine ja hoiakute kujundamine, sh säästvate transpordiliikide atraktiivsuse suurendamine. Ühistranspordi ja kergliikluse arendamine. Regulatsioonide ja toetuste süsteemi väljatöötamine ja rakendamine keskkonnast tulenevate saasteainete vähendamiseks joogi- ja suplusvees. KESKKONNAPROBLEEMID EESTIS: 8. Kirde-Eesti ja Tallinna tööstuspiirkondade halb keskkonnaseisund Põlevkivi kaevandamise ja töötlem...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
60 allalaadimist
10
docx

GIS kasutamine koolides

Referaat GISi õpetamine koolides (gümnaasiumites, kutsekoolides ja ülikoolides Eestis ja mõnes teises riigis. Geoinformaatika I 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Geoinformaatika I -
9 allalaadimist
10
docx

Eesti kirjanduse ajalugu

Sissejuhatavalt Keskaja maailmas näitas viljakas maa jumala õnnistust, sp hinnati võõraste maade maa viljakust ja sp on need maa-alad kristlastele olulised ja sobivad. Etnotsentrism- otsuste allikaks on oma rahva maailmapilt. Antropogeograafilisus ­ ühel või teisel maal elava iseloom sõltub pinnasest ja geograafiast. Vastand metsik (naeruvääristatakse) tsiviliseeritud (idealiseeritakse) Mida aeg edas...

Kirjandus -
1 allalaadimist
2
docx

Aastatuhande arengueesmärgid

delfi.ee/news/arvamus/kaili-terras-uro-aastatuhande-arengueesmargid- ja-eesti?id=67140244 2013. aasta novembri Diplomaatia keskendub ÜROga seotud temaatikale ning novembri lõpus Vilniuses toimuva Euroopa Liidu Idapartnerluse-alase tippkohtumise taustade avamisele. 15.-16. novembril külastas Eestit ametliku visiidi käigus ÜRO peasekretär Ban Ki- moon. Maailmaorganisatsiooni peasekretäri esimes...

Ühiskond - Põhikool
1 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

Alaealise tööle rakendamise piirangu järgimata jätmine................................. 182 § 125. Öötöö piirangu rikkumine............................................................................... 182 § 126. Igapäevase puhkeaja võimaldamata jätmine................................................. 182 § 127. Iganädalase puhkeaja võimaldamata jätmine................................................ 182 § 128. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel........................................................... 182 10 S isukord § 129. Informeerimise ja konsulteerimise kohustuse täitmata jätmine ettev...

Õigus - Kutsekool
10 allalaadimist
31
doc

AVALIK HALDUS 2016 kevad

Estonian Business School 20152016 õppeaasta kevadsemester AVALIK HALDUS Kordamisküsimused eksamiks ettevalmistumisel aineprogrammi teemade osas Teema 1. Riik ja ühiskond 1. Avaliku-, erasektori ning kodanikuühiskonna olemus, struktuur ja sektorite omavaheline koostoime tasakaalustatud ühiskonnakorralduses (...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
9 allalaadimist
49
docx

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS : - : · . · TARTU 2006 Sissejuhatuseks Kiirest...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
43
docx

12.klassi esimese kursuse ajalugu

juuni 1914 atentaat Franz Ferdinandile Sarajevos 28. juuli 1914 Austria-Ungari kuulutas sõja Serbiale August 1914, Euroopa suurriigid sõjaseisukorras. Üldmobilisatsioonid. Läänerinne: august 1914 Saksamaa tungis Belgiasse ja Prantsusmaale. Positsioonisõda Prantsusmaal läänerindel. 1916 Somme'i, Verduni, Jüüti lahingud.11. nov...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
60
pdf

Keskkonnaõigus kordamisküsimuste vastused 2012

7 6 Õiguspõhimõtete roll keskkonnaõiguses 8 7 Saastaja-maksab-põhimõte 9 8 Ettevaatuspõhimõte 10 9 Ettevaatuspõhimõtte ja vältimispõhimõtte eristamine 11 10 Keskkonnaalased õigused 12 11 Keskkonnameetmete proportsionaalsus 13 12 EL keskkonnaõiguse õigusliku aluse areng 14 13 EL keskkonnaõiguse eesmärgid ja poliitika kujundamise kriteeriumid 15 14 Subsidiaarsusprintsiip ja integreerimisprintsi...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

Vahel on ostja ja otsustaja sama isik. Tegur Tarbijaturg Organisatsiooniturg Nõudlus Primaarne Tuletatud Tarbijate hulk Suur, väga hajutatud Väike, geograafiliselt kontsentreeritud Ostjad Üksikisikud ja Palju mõjutajaid, tihedad tööalased majapidamised, väga vähe suhted otsekontakte Ostud Väikesed kogused Sageli suured kogused Turunduskommunik Ettevõtte uuringutel Otsene tagasiside atsioon tuginev Toode Standardiseeritud, Tehniline, spetsiaalne, lisateenused mittetehniline sageli üliolulised...

Turundus - Kutsekool
16 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun