Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"alase" - 276 õppematerjali

66
doc

Riigiõigus

Tegemist on ajaloolise koolkonna rajaja Fr. C. von Savigny poolt õiguse kohta info saamiseks formuleeritud erineva kvaliteediga küsimustega, mille esiisadeks olid juristid klassikalise Rooma õiguse ajast. Õiguse kohta on võimalik esitada viis erinevat küsimust: keele, loogika, süstemaatika, ajaloo ja funktsionaalsuse ehk teleoloogia-alase küsimuse. Viimati nimetatutega on mõeldud seisukohti, mis püüavad leida vastust õigusnormi algupärasele eesmärgile. Pikemalt PS sissejuhatus (kommentaarid). 11. Siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse vahekord PS Paragrahv 123. Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega. Komm1: PS § 123 sisaldab rahvusvahelise lepinguõiguse osas kahte tähtsat otsustust:...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
102 allalaadimist
10
docx

Biosemiootika eksam

Loomad reageerivad ja panevad tihti palju kergemini tähele märke, mida meie neile saadavad, kui meie märke, mida nemad meile saadavad. 8) Martin Krampen (1928-) – saksa semiootik, semiootikaprofessor Göttingenis. Ta on töötanud visuaalsemiootika ja keskkonnataju valdkonnas, olles ka professionaalne kunstnik. Sai tuntuks fütosemiootika (vegetatiivse semioosi) alase tööga, mis hiljem kujunes oluliseks suunaks semiootilises bioloogias e biosemiootikas. Fütosemiootika – uurimus taimedevahelise märgiprotsesside kohta. 1970ndatel hakkas Krampeni töödest huvitma Sebeok. 9) Thure von Uexküll, et al– endosemioos – Thure panustas palju nii meditsiini ja biosemiootikasse. Alustas Glotteral konverentse, seal kohtusid euroopa semiootikud ameerikasemiootikutega. Rahvusvahe...

Semiootika -
15 allalaadimist
4
docx

Töötaja ja tööandja õigusted ja kohustusted.

Selleks konsulteerib tööandja eelnevalt töötajate, töökeskkonnavoliniku või töötajate usaldusisikuga kõigis töökeskkonnaga seotud küsimustes, mis puudutavad töökeskkonna parandamise abinõude kavandamist, esmaabi andmise, päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate määramist, töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe kavandamist ja korraldamist ning uue tehnoloogia ja töövahendite valikut ja rakendamist. Tööandja arvestab võimaluse korral tehtud ettepanekuid ning kaasab töötajad kavandatu elluviimisesse. See tähendab, et tööandja ja töötaja vahel on lähedane kontakt, mis on väga oluline. Koostöö aitab tööandjale ja töötajale lahendada erinevaid probleeme või küsimusi, mille tõttu nad kaitsevad teine...

Tööseadusandlus -
9 allalaadimist
90
doc

Nimetu

Psühholoogiline definitsioon (psüühika, identideedi areng ja kuidas see mõjutab käitumist) 3.Sotsioloogiline definitsioon (noorukiiga periodiseering kus lapseea sõltuvus vanematest saab läbi, saab iseseisvaks) *Kui sotsioloogilisest definitsioonist lähtuvalt defineeritakse täiskasvanu olemust eelkõige 3 rolli omamisele: 1)täiskasvanu on siis kui ta saab ise majandatud. 2)on omandanud töö alase rollikutsealase 3kui on omandanud püsiva kooseluabikaasa rolli (millele tänapäeva postmodernistlikus ühiskonnas võime lisada täiendi püsisuhtele perekonnas. See tähendab perekonna erivorm.) *Noorukiiga algab lähtudes bioloogilisest definitsioonist ja lõppeb sotsioloogilise definitsioonist lähtuvalt. On asju mis on päris dedentsidena. Puberteet algab sekundaarsete sugutunnuste arenguga. Noorest on täiskasvanu saanud siis kui ta puu...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
63 allalaadimist
32
odt

Evolutsioon

Kirjelda paari sõnaga, mis asi oli (on) loomulik teoloogia (Natural theology). Keskaja Euroopa kristliku maailmakäsitluse kujunemisel oli Aristotelesel suur roll. Tema kirjutistel oli isegi liiga suur mõju ­ need pärssisid edasist uurimist, sest kõik oli "valmis". A. Toomas leidis, et Aristotelese kirjeldatud loomade imekspandavad kohastumused on parim tõestus Jumala olemasolu kohta. Ainult...

Bioloogia -
12 allalaadimist
6
pdf

Köögi organisatsiooniline ülesehitus ja tööülesanded

osakonnakokad Commis – abikokad Apprentis - praktikandid Köögi meeskonna liikmete teenistuskohustused: Positsioon Teenistuskohustused Peakokk – chef de cuisine diplomé Vastutab kõikide köögi (toitlustusvaldkonna alase kraadiga) operatsioonide eest Peakokk – chef de cuisine Vastutab kõikide köögi operatsioonide eest Sous chef Asetäitja Chefs de partie – osakonnakokad Kokk, juhendab vähemalt ühte alluvat Cuisiniers de partic – osakonnakokad Kokk, kes ei juhenda kedagi...

Köögi õpetus - Kutsekool
15 allalaadimist
38
doc

Ruraal- ja linnageograafia, ruraalgeograafia

TÖÖSTUSETTEVÕTETE TÜÜPE MAAL: 1) Ressursipõhised „vanad“ ettevõtted 2) Ressursipõhised uued ettevõtted 3) Oskuspõhised uued ettevõtted 4) Kolhoosidest väljakasvanud (abitöökojad, remont) 5) Endisaegsed suuremate ettevõtete filiaalid 7. Töötuse ja heitumuse määrad Eesti maakohtades: 8. Töö-alase pendelrände suundumused ja selle põhjused eesti maakohtades: • Elanike töö-alane liikuvus on Eestis viimasel kümnendil kiiresti kasvanud • Põhiliseks geograafiliseks suunaks on pendelränne maalt linna • Samas on pendeldajate kasv olnud kiirem linnast maale TÖÖ-ALASE PENDELRÄNDE KASVU PÕHJUSED: 1. Töökohtade kasv teenindussektoris, 2. Töökohtade kasv enam-kvalifitseeritud ametirühmade osas 3. Majandusa...

Geograafia -
26 allalaadimist
12
pdf

Keskkonnamõju hindamise materjal

EIS peab olema: objektiivne, kättesaadav, teaduslikult põhjendatud. Kvaliteedi kontroll. 8. Otsustamine 9. Seire, projekti mõjude seire ehk järelvaataminekontroll - Projekti jääkmõjude seire; Audit; Planeeritud leevendavate meetmete kontroll; Iga nihke-muutuse võimalikud põhjused KMH EESMÄRGID: • Esimene sõnastus: Kavandava tegevuseprojekti keskkonna-alase planeering parandamine; Tagada ressursside sobiv ja efektiivne kasutus; Määratleda asjakohased abinõud tegevuseprojekti võimalike mõjude leevendamiseks; Aidata kaasa otsustajateloa-andjate informeerimisele, k.a. loa-taotlejale keskkonna tingimuste kehtestamine. • Määratleda võimalikud keskkonnamõjud; Üle vaadata keskkonna tagajärgede olulisus; Hinnata, kus on võimalik rakendada leevendavaid meet...

Keskkonnamõjude hindamine - Eesti Mereakadeemia
24 allalaadimist
12
doc

Riigi uurimise arvutitöö Kanadast

wikipedia.org wikiAsian_Development_Bank) AfDB (mitteregionaalne liige) – Aafrika majanduse parandamine. (http:www.afdb.orgen) APEC – Aasia ja Vaikse ookeani riikide vahelise majanduskoostöö edendamine. (http:www.apec.org) ASEAN (kõnepartner) – Kagu-Aasia maade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine. (http:et.wikipedia.orgwikiKagu-Aasia_Maade_Assotsiatsioon) BIS – Raha- ja finantspoliitika alase koostöö edendamine. (https:www.bis.org) CDB – Kariibi mere riikide majandust edendav organisatsioon. (http:www.caribank.org) G-20 – Toob kokku maailma olulisemaid tööstusriigid ning areneva majandusega riigid ja arutab maailmamajanduse stabiilsuse küsimusi. (http:et.wikipedia.orgwikiG-20) G-7 – Seitsme juhtiva tööstusriigi rahandusministrid ja neile alluvad töögrupid korraldavad regulaarseid kohtumisi, millel aruta...

Maailma majandus- ja... - Keskkool
2 allalaadimist
168
pdf

Lendude hilinemisest põhjustatud kulude juhtimine Estonian Air AS näitel

2. tähendavad ICAO veerus olevad numbrid 2000. aastal ICAO poolt tehud blokitunni alase uurimuse saadud väärtuste suhtarve võttes arvesse 2000. ning 2008. aasta kütusehinna vahet. 37 Madala ning kõrge blokitunni väärtused võttis autor Westminster raportist, kuna antud uurimus keskendub ainult ühe lennufirma hilinemiskuludele ning madala ja kõrge otsesed tegevuskulud ühe tunni sõidu jaoks on leitud vastavalt odavlen...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
48
pdf

Eesti asjaajamiskeel ja selle kasutust reguleerivad nõuded

Viimane ehk kolmas peatükk kirjeldab, millises seisukorras on hetkel eesti asjaajamiskeele kasutus ning toob välja selle põhjused. Seminaritöö keskendub kirjalikule keelekasutusele. Töö tulemused võivad olla kasulikud kõigile, kes töötavad ametlike tekstidega – üliõpilastele ning erinevates valdkondades töötavatele isikutele, kes koostavad ametialaseid tekste. Seminaritöö annab aluse asjaajamiskeelele ning asjaajamiskorrale keskenduvale edasisele uurimistööle. 3 1 EESTI ASJAAJAMISKEEL NING SELLE ROLL ÜHISKONNAS Reet Kasiku järgi on keelekasutus sotsiaalne tegevus ning keelekasutaja on selle protsessi osaline. Vastavalt teksti eesmärgile valib teksti autor keelt valikuliselt. Valides sõnu, lausestruktuuri ning teksti retoorilisi süst...

Eesti keele õppetaterjal -
14 allalaadimist
14
pptx

Põllumajandus ministeerium

a MINISTER JA KANSTLER Helir-Valdor Seeder Ants Noot PÕLLUMAJANDUSMENISTEERIUM Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on maaelu poliitika, põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika kalamajandust puudutava osa ja põllumajandustoodete kaubandus- poliitika kavandamine ja elluviimine, toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamise korraldamine, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alase tegevuse koordineerimine, põllumajandusteadus- ja arendustegevuse ning põllumajandushariduse korraldamine ja vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. PÕLLUMAJANDUSMENISTEERIUM Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandu...

Agraarpoliitika - Keskkool
2 allalaadimist
8
docx

Äriplaan: Turismi abc OÜ

Ettevõtte konkurentsieelis Meie ettevõttel on konkurentide ees hulgaliselt eeliseid, nagu näteks see, et meie teenused on paindlikumad ja saame läheneda igale kliendile personaalselt. Äriidee Äriideeks on pakkuda turistidele meeldejäävaid elamusi nii Eestis kui ka mujal baltikumis või isegi suurel soovil ka põhjamaades. Segmenteerimine Kliendigrupp Ostupoten...

Äriplaan - Kutsekool
13 allalaadimist
21
docx

Maailmakirjanduse lühiülevaade

Euroopa hilisem kirjandus on tugevalt antiigist mõjutatud, kuna seda nähti ideaali, eeskujuna. Eestit mõjutas antiik kirjanduse osas, eriti Kristjan Jaak Petersoni ja 20. saj alguse luulet. Arhailine periood (8.­5. saj eKr): eepika ja lüürika Homeros, Hesiodos, Tyrtaios, Archilochos, Solon, Theogn...

Kirjandus -
4 allalaadimist
21
doc

Tööõiguse kontrolltöö 49 küsimust vastustega

Tööõiguse printsiibid 1.Õigus vabalt valida tegevusala ,elukutset ja töökohta. 2.Töötingimused on riigi kaitse all. 3.Riik reguleerib õiguslikult töösuhteid niivõrd ,kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö tagamiseks sotsiaalse partnerluse alusel ja töötajate kui majandulikult nõrgema poole huvide kaitseks 4. Töötajate ja tööandjate...

Tööõigus -
33 allalaadimist
32
docx

UURIMUSTÖÖ KODUKOHA ENIM KÜLASTATAVAD LOODUSOBJEKTID

Töö koostamisel töötasin läbi 57 õpilase poolt vastatud küsimustikku. Tööst järeldasin, et kodukoha kõige külastatavam loodusobjekt on Mustjärv, kuna on paljudele heaks ujumis kohaks. Seda tööd kirjutades kogusin hulga uusi teadmisi ning kogemusi. Selgus, et selle töö tegemine nõudis rohkem aega ja vaeva kui ma esialgu arvasin. Kõige keerulisemaks selle töö juures osutus loodusobjektide alase materjali leidmine ja uurimine. Uurimistöö teema valik mulle 14 kokkuvõttes meeldis, seega oli ka töö tegemine meeldiv ning huvipakkuv. Sain juurde uusi kogemusi kuidas koostada ja vormistada uurimistööd. KASUTATUD ALLIKMATERJALID  H. Kink, E. Andresmaa, K. Erg. Ürglooduse objektide andmete kuvamine.- Keskkonnainfo http:loodus.keskkonnainfo.eeeelisdefault.aspx? state=6;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=104572...

Bioloogia - Põhikool
9 allalaadimist
44
rtf

AKTIIVSUS JA TÄHELEPANUHÄIRE

Tüdrukud ei ole nii mässumeelsed, kui poised ja on võimalus, et ATH häire võib pikalt jääda märkamata. Tüdrukute puhul võib esineda lakkamatut jutuvada, raskusi luua sõprussuhteid, lohakust ja segadust oma asjades, ei lõpetata pooleli olevaid töid ja liigne emotsionaalne tundlikkus. Eesti Lastefond alustas aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) temaatikaga aastal 2001, kui korraldas esimese ATH-alase konverentsi Tallinnas. Konverentsil esines Londoni lastepsühhiaater Alison Munden, osalejaid oli üle paarisaja inimese. Sealt said alguse esimesed tugirühmad, kes käivad siiani koos erinevates linnades. Tugirühmas käimine on tasuta. 3 ATH-ga seonduvad materjalid on kindlasti kasulikud kõigile lastevanemate tutvumiseks ja rakendamiseks igapäevases elus....

Aktiviseerivad tegevused - Kutsekool
36 allalaadimist
46
docx

TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED

Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž Ettevõtlus ja ettevõtte juhtimine Jelizaveta Grabovskaja(155787CTF) TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED Referaat Juhendaja: Uno Feldschmidt Õppeaine: Õiguse alused Tallinn 2012 2 SISUKORD 1.Tööleping...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
7
doc

Tuuleenergia võimalused Eestis

Meil on rohkesti metsa, märgalasid ja kasutamata põllumaad, kust kogutud biomassi põletades võiksime toota kogu vajamineva soojuse ning elektri. Üsna ühel meelel ollakse hüdroenergia potentsiaali suhtes, sest see on Eestis väike. Ekspertide arvates ei leiaks laiemat kasutust ka päikesevalguse muund...

Loodus - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
10
docx

Raamatukogundus KT kordamisküsimused

ta Rahvusraamatukogu peamisi ülesandeid rahvusraamatukoguna Eesti keeles ja Eestis ilmunud ning Eestit käsitlevate või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate teavikute kogumine, alaline säilitamine ja kättesaadavaks tegemine; Eesti teavikute riiklik bibliograafiline registreerimine rahvusbibliograafia andmebaasis ja rahvusbibliograafia andmebaasi kättesaadavaks tegemine; Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia alase koostöö koordineerimine; trükitoodangu- ja raamatukogualaste riiklike statistiliste andmete kogumine ja esitamine; raamatute standardnumbri rahvusvahelise süsteemi (ISBN), jadaväljaannete standardnumbri rahvusvahelise süsteemi (ISSN) ja noodiväljaannete standardnumbri rahvusvahelise süsteemi (ISMN) rahvusliku agentuurina tegutsemine; osalemine rahvusvahelises koostöös. 25. Nimeta Rahvusraamatukogu peamisi ülesa...

Raamatukogundus -
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun