Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "alase" leiti 271 faili

59
pdf

Veapunktisüsteemi mudeli rakendamine ja rehabilitatsioonisüsteemi väljatöötamine (jätku-uuring)

Veapunktisüsteemi mudeli rakendamine ja rehabilitatsioonisüsteemi väljatöötamine (jätku-uuring) Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1. Mõisted...

Auto õpetus -
9 allalaadimist
7
doc

Euroopa Liidu kaubanduspoliitika

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja Majandusarvestuse Õppetool Ä13 Aleksandra Kudrjasova Euroopa Liidu kaubanduspoliitika Lühiülevaade Õppejõud: Diana Tandru Mõdriku 2013 1 Sisukord 1.Iseloomustus...

Kaubandus -
8 allalaadimist
41
docx

Bakalaureusetöö Tallinna büroohoonete arendusprojektide finantseerimine ja seotud mõjurid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Ettevõtluse õppetool Tõnis Teinemaa TALLINNA BÜROOHOONETE ARENDUSPROJEKTIDE FINANTSEERIMINE JA SEOTUD MÕJURID Bakalaureusetöö Juhend...

Majandus -
47 allalaadimist
96
doc

Euroopa Liidu aine eksamimaterjal

Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 2014 Arutlusküsimused: Kas föderatsioon USA moodi on võimalik? Mis on selle eeldused? Kas EL saab olla vaid majandusekeskne? Kas Eesti kodanikul on Euroopa kodaniku identiteet? Kas viimane suudab asendada esimest? Kas föderatsioon...

Euroopa liit - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
15
doc

Programmeerimiskeele JavaScript omandamine kasutades eestikeelset Code Academy (Progetiiger) e-õppekeskkonda

Teised materjalid sai veebilehele lisatud veebruari keskel ja nende statistilised arvud on hetkel madalad. Kuna Codecademy.com kursused (JavaScript ja HTMLCSS). Codecademy on eesti keeles avalikult kasutatavad 2014 veebruari keskelt, siis ei ole kasutajate arv veel suur. Progetiigri prorammi käigus on õpetajakoolituse programmeerimises ja robootikas läbinud 250 õpetajat (20132014 a. seisuga). Programmeerimise alase tegevusega tegeletakse vähemal või suuremal määral 30-40 koolis üle Eesti. Robootikaalane tegevus toimub natuke üle 100 lasteaias ja koolis. 2014 aastal plaanis on veel mitmed õpetajakoolitused. 2. Mis on Javascript? Uurisin sissejuhatuseks ka seda, mis täpsemalt on JavaScript, kus ja milleks seda kasutatakse ja kui kaua see on kasutusel olnud. JavaScript on koodisüsteem, mille abil saab teha kasutajaga suhtlevaid ehk interaktii...

Programeerimise... - Põhikool
8 allalaadimist
28
doc

Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011

9. Käitumisteaduslik lähenemine ettevõtjatele  Ettevõtluse arendamiseks oli oluline stimuleerida indiviide alustama oma äriga ning kiirendada selle abil majandusarengut; tekkis ahvatlus selgitada välja isiksuse- omaduste profiili, mis seostuks ettevõtlus-alase eduga (või läbikukkumisega).  miks mõnel indiviidil on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teisel ei ole? D. McClellandi ettevõtjakäsitlus  ettevõtja motivatsiooni-profiilile on omane väga tugev saavutus-motivatsioon ja tugev võimuvajadus. Ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased kõrge saavutusmotivatsioon,...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
124 allalaadimist
24
docx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ETTEVÕTTES

Järelevalvet viiakse läbi erinevate meetoditega, põhilisteks kontrolli liikideks on üld-, siht- või järelkontroll. Üldkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid sätestavate õigusaktide ning töö- ja puhkeaja korralduse järgimist. Põhirõhk on hinnata ettevõtte töökeskkonna seisundit ja tööandja tegevust töökeskkonnaalase töö korraldamisel. Kontrolli eesmärgiks on ohutute ja tervist säästvate tööolude tagamine, aga ka teabe saamine, kuidas ettevõtted täidavad neile kohustuslikke õigusakte. Teostatud kontrollide järgi analüüsitakse töökeskkonna olukorda riigis tervikuna. Sihtkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes valikuliselt teatud õigusaktide nõuete täitmist. Seejuures vaadatakse kitsalt mõnda konkreetset valdkonda ühe või erinevate tegevusaladega ettevõt...

Ametijuhend -
65 allalaadimist
50
doc

Intellektuaalomand

Eestis täidab kohtueelse vaidlustusasutuse funktsiooni Majandusministeeriumi juures asuv Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, milles arutatakse kahte liiki vaidlusi. Esiteks lahendatakse seal taotleja kaebusi (apellatsioon) Patendiameti otsuste peale, teiseks kolmanda isiku vaidlustusi (opositsioon) taotleja vastu (vormilselt vaidlustatakse Patendiameti otsus). Tööstusomandialased hagid ja halduskaebused (v.a kaubamärgiasjus) on Tallinna kohtute erialluvuses. Muudes riikides on taotlejal võimalik kaevata eksperdi otsuse peale patendiameti juures või väljaspool asuvasse sõltumatusse apellatsioonikomisjoni, Saksamaal Patendikohtu halduskolleegiumisse. Kolmandate isikute (peamiselt varasemate õiguste omajate) vaidlustusi ehk opositsioone vaadatakse reeglina läbi patendiametites asuvates spetsiaalkolleegiumides. Kaubamärgis...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
31 allalaadimist
46
doc

Turunduse lõpupraktika Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis

Kuna EHTE õppehoone on mahukas, siis kõiki ruume ei kasutata 100% EHTE teenuste pakkumiseks. See võimaldab pakkuda tootena ka auditooriumite ning esitlustehnika renti. EHTE-l on kohvik, mis peamiselt tegeleb õppijate ning töötajate toitlustamisega. Samuti kasutatakse kohviku kööki õppeköögina ning seal viiakse läbi ka toitlustusalaseid täiendkoolitusi. Rakenduskõrgharidus (õpiaeg 3 aastat):  Hotellimajandus I, II, II kursus  Reisikorraldus I, II, II kursus  Toitlustusteenuste korraldus I, II, II kursus  Hotel Management Diploma (Rahvusvaheline õpe inglise keeles) I, II, II kursus Rakenduskõrgharidus kaugõppes (õpiaeg 3 aastat):  Hotellimajandus I, II, II kursus  Reisikorraldus I, II, II kursus  Toitlustustee...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
126 allalaadimist
18
doc

EMÜ Keskkonnakaitse üldkursuse 2014 eksamiks kordamine

IUCN – Rahvusvaheline Looduskaitseliit, Eesti liitus alates 2007, punaste raamatute koostamise algataja. Eesmärgid: - Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine - Loodusvarade õiglane, mõistlik ja säästlik kasutamine - Loodusega kooskõlas oleva eluviisi väärtustamine - Rahvusvahelised konventsioonid. Konventsioonide geograafilised tasandid (globaalne, regionaalne). Looduskaitsealased lepped: Ramsari konventsioon: Märgaladeks loetakse nii looduslikke kui kunstlikke, nii alalisi kui ajutisi, nii seisva kui voolava veega, nii mageda-, riim- kui ka soolaseveelisi soid, turbarabasid või veealasid, sealhulgas merealasid, mille vee sügavus mõõna ajal ei ületa kuut meetrit. Veelindudeks loetakse linde, kes ökoloogiliselt sõltuvad märgaladest....

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
23 allalaadimist
176
doc

Nõukogude Liidu ajalugu osa 2

Siis selgus, et üks osa inimestest ei taha NL-i tagasi minna, eelkõige need inimesed, kes pärinesid neilt aladelt, mis olid NL-iga liidetud 1939-40. See toob uue mõõtme NL ja liitlaste vahelistesse suhetesse. Tegelikult jagatakse seltskond teistmoodi kahte lahtrisse- ühed on läänlased, need, kes olid elanud Lääne-Ukrainas, Lääne-Valgevenes, Balti riikides ja teine pool oli nn idalased, NL tuumikterritooriumil elanud inimesed. Vaidlus hakkab käima NL ja Lääneriikide vahel läänlaste üle. Esialgu lääneriigid arvasid, et kõik lähevad koju tagasi, samas muutunud oludes Lääs ei hakanud nõudma, et läänlased läheksid täies koosseisus NL- i tagasi, nende puhul hakkas toimima vabatahtlikkuse põhimõte. NL lõi selle protsessi kontrollimiseks vastavad institutsioonid, mida koordineeris üleliiduline organisatsioon, a...

Ajalugu -
22 allalaadimist
20
docx

Kutseharidus

Kutseõppeasutuste lõpetajad, kes soovivad jätkata õpinguid kõrghariduse tasemel, peavad üldjuhul sooritama riigieksamid. Kõigil keskharidusega isikutel on võrdne õigus konkureerida kõrgharidust andvatesse õppeasutustesse õppima asumiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi struktuuri kuulub kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond, mille põhiülesandeks on ministeeriumi hariduspoliitika alase tegevuse korraldamine kutsekesk- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas. Lisaks koordineerib kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond Haridus- ja Teadusministeeriumi poolset osalemist kutsekvalifikatsioonide väljatöötamisel, omistamisel ja tõendamisel. Kutsekoolides pakutavad õppevaldkonnad 4  Tehnikaalad  Metsandus ja kala...

Ühiskond -
4 allalaadimist
124
pdf

Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud

19 Tarbijakrediidiga seonduvalt on Tarbijakaitseameti ülesanne teostada järelevalvet vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimise üle (VÕS § 403-2). Institutsionaalses mõttes teostab järelevalvet tarbijakrediidi väljastavate ettevõtjate (krediidiasutuste) üle lisaks Tarbijakaitseametile ka Finantsinspektsioon. Erinevalt tarbijakaitsealasest järelevalvest tegeleb riiklik finantsjärelevalve eelkõige finantsjärelevalve subjekti riskidega. Peamiseks eesmärgiks on tagada subjektide kapitaliseeritus ja jätkusuutlikkus, et seeläbi oleks tulevikus tagatud teenuse osutaja kohustuste täitmine teenuse kliendi ees. Finantsinspektsiooni poolt teostatav finantsjärelevalve hõlmab endas muu hulgas turule sisenemise kontrolli ehk tegevusluba (hetkel k...

Majandus -
16 allalaadimist
15
doc

Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 (Juhan Teder)

2 9. Käitumisteaduslik lähenemine ettevõtjatele Стимулирование  Ettevõtluse arendamiseks oli oluline stimuleerida indiviide alustama oma äriga ning kiirendada selle abil majandusarengut; tekkis ahvatlus selgitada välja isiksuse- omaduste profiili, mis seostuks ettevõtlus-alase eduga (või läbikukkumisega).  miks mõnel indiviidil on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teisel ei ole? D. McClellandi ettevõtjakäsitlus. Руководство предпринимателя Мак Клеланда.  ettevõtja motivatsiooni-profiilile on omane väga tugev saavutus-motivatsioon ja tugev võimuvajadus. Ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased kõrge saavutusmotivatsioon, eneseusaldus...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
6
docx

IRL ja Reformierakonna lubadused 2015

12. Väärtustame teaduspõhist inseneriharidust, pidades selle eelduseks noori motiveerivat baasharidust matemaatikas, füüsikas ja informaatikas. 13. Väärtustame kutseharidust sihiga vähendada kutseta inimeste suhtarvu tööturul. Analüüsime kutseõppeasutustes toimuva erialase õppepraktika ja täiendusõppe korraldust, pidades eesmärgina silmas ettevõtjate huvi suurendamist ja võimaluste avardamist erarahastuse kaasamiseks kutseharidusse. 14. Analüüsime tasuta kõrgharidusele ülemineku ja vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi rakendamise sisulisi ja finantsilisi tulemusi, vajadusel tehes sellest tulenevaid muudatusi seadusandluses. Alates 1. septembrist 2014 rakendame tulemusstipendiumide süsteemi senikavand...

Poliitika -
11 allalaadimist
33
doc

Riigiõigus

Vaja ei ole pähe tuupida loetelusid, menetluslikke detaile ega ms, aga vaja on teada, kust järele vaadata. Vastused on leitavad PS kommenteeritud väljaandest, loengute eel lugemiseks antud materjalidest (kursuse kavas kirjas, enamik linkidena) ja asjakohastest seadustest. Head kordamist!...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11 allalaadimist
29
docx

Spordiajaloo konspekt

Spordiajaloo kt konspekt I KONTROLLTÖÖ Spordiajalugu kui teadus: ajalugu ­ teadus, mis uurib ühiskonna arenemist ja selle seaduspärasusi spordiajalugu ­ ajaloo haru, mis keskendub spordiajaloo uurimisele (kehaliste harjutuste kasutuselevõtu põhjusi ja arengut jms.) kehakultuur ­ ühiskonna kultuuri ja inimeste sotsiaalse suhtlemise koostisosa; hõlmab ühiskonna saavutusi s...

Spordiajalugu -
12 allalaadimist
20
docx

PESTEL analüüs välistrendid 2020

Võimalused arendamiseks, biomassi- ning lõpp-produkti tootmiseks. Tehnoloogiate konvergents kiireneb - avab uusi võimalusi mõne ala eriteadmisi erinevates ärivaldkondades rakendada ehk väärtusahelaid juurde hõivata. Inimgenoomi uuringud muutuvad laialdasemaks – on võimaluseks saavutada eeliseid inimgenoomi kasutuse alase kompetentsi ja äri alal... MAJANDUSEGA SEOTUD TRENDID Võimalused Ohud Maailma majanduskeskme nihkumine Aasiasse „peak oil“ ja naftatootmise vähenemine – võib mõjutada Eesti (tärkavad majandused veavad maailma ettevõtteid negatiivselt nafta ja naftatoodete kättesaadavuse poolest majanduskasvu) – soodne võimalus laie...

Analüüsimeetodid... - Kutsekool
18 allalaadimist
16
docx

Õpetaja professionaalse arengu elemendid täiskasvanuõppes.

Vastandiks „ kui täiskasvanudõppija aktiivselt kaasata osalema planeeritavasse protsessi, programmi teostatavuse tulemused rikastuvad ja paranevad“. Selline edukas lähenemine arengu struktuurile vastastikuse planeerimisega professionaalsesse arengusse ei ole lihtne koolipeale. „õpetajad on ikka veel suurem osa harjunud tegutsema iseseisvalt isolatsioonis, mis on üks teine alaseisund tööl see on tõsine kokkupuude normiga neile täiskasvanutele, kes teevad sama tööd“ See on võimalik, siiski, koolijuht tööle võtta juhtiva algatajatena, mis on suunatud arendamaks koostöö oskusi õpetajatel juhtimise kaudu. Printsiipideks, kes värbavad neid algatusi hindame kasu kaasamisest neile, kes töötavad gruppides. Nad näevad õpetajaid koostöös ja eeldavad vastutust mõlema otsuse tegemises ja arutamises prog...

Pedagoogika -
10 allalaadimist
14
odt

Eesti kirjakeele ajalugu

Lisaks vaimulike tekstide tõlkimisele ja toimetamisele ka keeleteoreetilist poolt. Seetõttu koostasid ka keelenormeeringuid ja grammatikaid. 1732 saksakeelne lühiülevaade eesti kirjakeelest „Kurtzgefaßte Anweisung Zur Ehstnischen Sprache" (lühike sissejuhatus eesti keelde). Lühigrammatika koostamine oli oluliseks sammuks ka selle aja suurimal kirjandusalasel ettevõtmisel: eestikeelse Piibli tõlke ettevalmistamisel. Omaaegse eesti kirjakeele süsteemi edasiandjana on Helle eestvõttel koostatud grammatikal väga oluline keeleajalooline tähtsus. • Anton Thor Helle oli juhtivaid tegelasi põhjasõjajärgsel ajal Tallinnas ja selle ümbruses tegutsenud pietistlike pastorite rühmituses, kes tegid palju eestikeelse kirjasõna arendamiseks. Thor Helle osalusel toimetati põhjal...

Eesti kirjakeele ajalugu -
16 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun