Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "alaealisele" leiti 150 faili

20
docx

Maksud

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamise aluseks olev kuumäär on 2014. aastal 320 eurot, seega minimaalne sotsiaalmaks on 105,6 eurot kuus. 2014. aastaks riigieelarve seadusega kehtestatud sotsiaalmaksu kuumäär ei võrdu selleks aastaks Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammääraga, mis on 355 eurot kuus See nõue ei kehti juhatuse liikmele, pensionärile, alaealisele , õpilasele, endisele töötule, osalise tööajaga töötavale alla kolmeaastase lapse emale ja kolme või enama alaealise lapse vanemale; tööleasumise ja töölt lahkumise kuul arvestatakse minimaalne sotsiaalmaks proportsionaalselt töötatud ajaga. Haigushüvitis. Sotsiaalmaks. Tsd Tööandja haigushüvitise maksmist sätestab TTOS § 12І (töötervishoiu ja tööohutuse seadus) Aeg Töövõimetuse 1-3 kalendripäeva eest...

Maksud - Tallinna Majanduskool
26 allalaadimist
22
doc

Kuritegevus Eesti Vabariigis ARVESTUS

See aga suurendaks haiguste ja võib-olla ka surmade arvu. Samuti võib alkoholi hinna suur tõus suurendada kuritegevust varguste näol, alkohoolikud, kellel enam raha ei jätku, hakkavad varastama.  Karmistada karistusi alaealistele alkoholi kättesaadavaks tegemise eest  Tõhustada alaealisele alkoholimüügi keelu järelvalvet, s.h luua seadusandlik võimalus kaasata alaealisi kontrollostudele riikliku järelvalve käigus  Kohustada alla 30-aastasi isikuid näitama alkoholi ostes müüjale isikut tõendavat dokumenti ning müüjat küsima ostjalt dokumendi ostja vanuse suhtes kahtluse tekkimisel  Viia läbi lapsevanemate, müüjate, ürituste korraldajate ja üldsuse...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

Sootunnus on omadus, mille poolest sarnanevad kõik soomõistega haaratud objektid ja ainult need objektid. Sootermin on üldisem termin, millega osutatud objektide (soo ehk klassi) hulgast püütakse määratlemiseks eristada mingit omaette osa. Kui sootermin on laps, siis sootunnusteks sobivad kõik lapsele olemuslikud tunnused, mida saab omistada lapsele kui alaealisele inimesele. Kategooria on sugu, millest üldisemat pole antud sootsiumis suudetud leida, ning sellele viitav termin saab esineda vaid sooterminina, nt entiteet. Aristotelese järgi polegi olemas kategooriast üldisemat sugu. Liigierisus (ld differentia specifica) on tunnus, mis eristab terminit teiste samasooliste (st sarnaste või lähedaste) terminite hulgast. Antud näites on liigierisuseks olendi vanuse kuuluvus vanusevahemikku 3–6...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
25 allalaadimist
56
docx

Tööleping; Koostöö õiguslikud alused

Tabel 1 alaealistega töötamise piirangud 1 7 Kerge töö all mõeldakse töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks on alaealisele lubatud põllumajandustööd (marjade ja puuviljade korjamine), kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd (kaupade lahtipakkimine ja riiulitele asetamine), toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd (laudade katmine), käsitöö (suven iiride valmistamine), kontoritööd (töötamine asjaajajana), puhastus- või koristustööd ja kultuuri-, spordi- või reklaamitegevusega seotud tööd. Töölepingu seadus...

T??keskkonna ohutus - Kutsekool
15 allalaadimist
4
docx

Töötaja ja tööandja õigusted ja kohustusted.

 Suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul peab tööandja võimaldama tööpäeva või töövahetuse jooksul töötajale tööaja hulka arvatavad vaheajad. Eraldi on seaded rasedatele ja rinnaga toitvatele naistöötajatele ning alaealisele ja puudega töötajatele, kus tööandja on kohustustatud tagada ohutusi samuti. Tööandja on kohustustatud viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava jne. Loomulikult, kogu vastutus langeb mitte ainult tööandjale, aga ka töötajale. Kõige oluline punkt töötervishoiu ja tööohutu...

Tööseadusandlus -
9 allalaadimist
10
docx

Töölepinguseadus

TLS § 51 lg 2 punkti 2 järgi on kokkulepe, mille kohaselt 13–14-aastasele alaealisele või koolikohustuslikule töötajale jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 20 tundi järjestikust puhkeaega, tühine. Mart töötab vahest ka 14 h, mis tähendab, et talle jääb vaid 10 h igapäevast puhkeaega. Mari töötab ühes suures selvepoes kassiirina, tal on kehtiv tööleping, kuigi vastavad haridust tal ei ole ning lepingus on kirjas, et tal on katseaeg kassiirina ja peale seda rakendatakse katseaega müüjana ning sell...

Tööseadusandlus - Kutsekool
12 allalaadimist
12
odt

Rahvusvahelise tööõiguse konspekt

7-14a alaealise töötamiseks peab peale seadusliku esindaja nõusoleku olema ka tööinspektori nõusolek, kes vajafusel kaasab alaealise elukohajärgse lastekaitse töötaja. Koolikohustuslik alaealine võib teha tööd ainult koolivaheajal. Lubatud on töötada ainult pool koolivaheaega ja 4 nädalat suvisel vaheajal tagamaks koolikohustusliku alaealise väljapuhkamise. TLS eesmärk on anda alaealisele võimalus teenida taskuraha juhul kui töötamine ei sega õpinguid. 7-14a lapse töötamise puhul peab tööinspektor tegema kindlaks, et töötamine ei takista alaealisel koolikohustuse täitmist. Tööandja on kohustatud tööinspektorilt loa küsima, milles on andmed alaealise töötingimustest, töö tegemise koha ja kohustuste kohta. Kuni 17a on alati vajalik seadusliku esindaja nõusolek. Kui tööandja sõlmib TL ilma tööinsp...

Tööõigus -
91 allalaadimist
118
doc

Töösuhe ja selle reguleerimine. Töökorraldus ettevõttes

7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või 11 reklaamitegevuse alal. (5) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega alaealisele lubatud kergete tööde liigid. (loe seadust, siin on ka palju piiranguid. Vabariigi valitsuse määrus nr. 93 11. juuni 2009.a. nt. põllumajandustööd, rohimine, kastmine jne. ) (kui on alla 15.a on kohustuslik Tööinspektsiooni luba) NB! Alaealisel peab lepingu sõlmimiseks olema seadusliku esindaja nõusolek! Kas 12-aastane nooruk võib vanema nõusolekul teha kergemaid töid (rohimine, kastmine) põllumajandusettevõttes? Ei või. Nimel...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
14 allalaadimist
66
pdf

Tööiguse konspekt

06.2009 määrus nr 93, RT I 2009, 31, 195 ATS - Avaliku teenistuse seadus, RT I 1995, 16, 228;… RT I, 04.03.2011, 1 Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord, Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91, – RT I 2009, 31, 193 KLS – Kollektiivlepingu seadus, RT I 1993,20,353… RT I 2009, 5, 35 ITVS - Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus RT I 1996, 3, 57 … RT I 2009...

Tsiviilõigus - Kutsekool
11 allalaadimist
62
doc

Seadusandlus ja õigusregulatsioonid noorsootöö kontekstis

Mida peab noorsootöötaja teadma alkoholiseadusest? Alkoholiseadus https:www.riigiteataja.eeakt112072014026 § 46. Alaealisel alkohoolse joogi tarbimise keeld * Alaealisel on alkohoolse joogi tarbimine keelatud. § 47. Meetmed alaealisel alkohoolse joogi tarbimise keelu tagamiseks (1) Alaealisel on keelatud omada või vallata alkohoolset jooki. (2) Alkohoolse joogi pakkumine, võõrandamine või üleandmine alaealisele on keelatud. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud keelu järgimiseks võib alkohoolse joogi võõrandaja või üleandja nõuda vastuvõtjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda alkohoolse joogi üleandmisest eelnimetatud dokumendi esitamata jätmise korral. (4) Alkohoolset jooki ei tohi teadvalt võõrandada või üle anda isikule, kes võtab alkohoolse joogi vastu selle alaealisele pakkumise või üleandmise eesm...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
16
docx

PÄRIMISÕIGUS

Kolm liiki: 1. Substitutio vulgaris- pärandaja määrab asepärija juhuks, kui esialgne pärija pärandit vastu ei võta 2. Substitutio pupillaris- kus perepea nimetab testamendis alaealisele pojale asepärija juhuks, kui poeg sureb enne täisealiseks saamist 3. Substitutio quasi pupillaris- vaimuhaigele lapsele asepärija määramine juhuks, kui see laps ei tervene üldse. Testamendi tingimused: Edasilükkav tingimus-conditio suspensiva- lükkab pärimisele kutsumise edasi kuni teatava sündmuse saabumiseni. Äramuutvat tingimust- conditio resolutiva- Rooma õiguse järgi testamen...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
43 allalaadimist
2
docx

Tööõigus

Tööõigus on õigusharu, mis reguleerib töösuhteid, need aga ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; d) tagama tekivad töötaja ja tööandja vahel sõlmitud töölepingu alusel. kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust; e) tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks TLS ­ töö...

Tööseadusandlus -
6 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Lapsed, kellel on ühine isa, kuid eri emad, või ühine ema, kuid eri isad, on poolvennad või poolõed. Sugulusaste määratakse ülenejate ja alanejate sugulaste vahel oleva sündide arvu järgi. (PKS § 80) 383. Mida tähendab põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus? Täisealised isikud, kes on omavahel otsejoones sugulased on kohustatud ülalpidamist andma alaealisele lapsele. Samuti põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamist jätkavale täisealisele lapsele, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni ja muule otsejoones sugulasele, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Kui ülalpidamist vajavaid isikuid on mitu ja ülalpidamiskohustuslane ei ole võimeline neile kõigile ülalpidamist andma , siis eelistatakse alaealist last. Abikaasa on võrdsustatud ü...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
122
docx

Rooma eraõigus

Kolm liiki: 1. Substitutio vulgaris- pärandaja määrab asepärija juhuks, kui esialgne pärija pärandit vastu ei võta 2. Substitutio pupillaris- kus perepea nimetab testamendis alaealisele pojale asepärija juhuks, kui poeg sureb enne täisealiseks saamist 3. Substitutio quasi pupillaris- vaimuhaigele lapsele asepärija määramine juhuks, kui see laps ei tervene üldse. Testamendi tingimused: Edasilükkav tingimus-conditio suspensiva- lükkab pärimisele kutsumise edasi kuni teatava sündmuse saabumiseni. Äramuutvat tingimust- conditio resolutiva- Rooma õiguse järgi testamen...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
42
doc

Tsiviilkohtumenetlus

Kui lapse seaduslik esindaja nõuab teiselt vanemalt elatise väljamõistmist, siis saab teise isiku huvide kaitsel kohtusse pöördumisena vaadelda näiteks vanemat. Eraldi on sätestatud esindaja määramine kohtu poolt (näiteks protsessiteovõimetule isikule ja alaealisele hagita perekonnaasjades). Lisaks advokaadiesindusele saab kasutada nõustaja instituuti (TsMs § 237). Nõustaja kaudu ( st nõustaja ise ei saa menetlusosalise nimel teha) võib menetlusosaline sooritada menetlustoiminguid igas kohtuastmes. VÕISTLEVUSE PÕHIMÕTE Tsiviilkohtumenetluses on võistlevuse printsiip Eesti taasiseseisvumisest peale. Tsiviilasju menetletakse kas hagimenetluses või hagita menetluses. Hagimenetluses domineerib v...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUS

Alaealine ei või teha tööd, mis ületab alaealise kehalised ja vaimsed võimed; ohustab alaealise kõlblust; sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu; ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu. Alaealisele kehtestatud vanuse ja töö piiranguid rikkudes sõlmitud tööleping on tühine. Tööandja võib 13-14-aastase alaealisega või 15-16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust . 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Alaealisega töölepingu s...

Tööõigus -
9 allalaadimist
38
doc

Tsiviilõigus KT2

Teovõime tekib inimesel 18-aastaseks saamisel, kui aga alaealine on abiellunud enne, siis teovõime saabub abiellumisel. Vanuses 7-18 aastat on inimesed piiratud teovõimega. Tal on õigus teha tehinguid seadusliku esindaja nõusolekul. Eestkosteasutus võib seadusliku esindaja nõudmisel anda vähemalt 15-aastasele alaealisele õiguse olla ettevõtjaks. Kuni 7-aastane on teovõimetu. Tema nimel teeb tehinguid tema seaduslik esindaja. Kohus võib huvitatud isiku nõudel piirata teovõimet isikul, kes paneb oma perekonna raskesse majanduslikku olukorda pillamise, alkohoolsete jookide või uimastava toimega ainete tarvitamise tagajärjel. Piiratud isiku üle seatakse eestkoste ja kohus otsustab, millised tehingud see isik võib teha ainult eestkostja nõusolekul. F...

Õigus alused -
10 allalaadimist
36
docx

Karistuseadustiku eriosa vastused

(näiteks bensiin, atsetoon, liim). Süüteo kaitsvaks õigushüveks on nii alaealise normaalne areng kui ka rahvatervis. Tegemist on kärbitud süüteokoosseisuga. Objektiivsed tunnused seisnevad alaealise kallutamise narkootilise või psühhotroopilise aine või muu uimastava aine ebaseaduslikule tarvitamisele või alaealisele sellise aine manustamises. Unimguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine Kaitsavks õigushüveks on rahvatervis. Objektiivsed tunnused seisnevad unimaguna, kanepi või kokapõõsa ebaseaduslikus kasvatamises. Unimaguna ja kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise eesmärgil on keelatud. Kasvatamine kui koosseisupärane tegu on lõpuleviidud seemne külvamisega. Nark. aine levitamise ettevalmistamine - Tooraineks o...

Karistusõigus - Kutsekool
73 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

TÖÖLEPINGU SEADUS Selgitused töölepingu seaduse juurde TÖÖLEPINGU SEADUS Selgitused töölepingu seaduse juurde Koostajad: Egle Käärats Thea Treier Seili Suder Maria Pihl Mariliis Proos 2013 töölepingu seadus Selgitused töölepingu seaduse juurde Töölepingu seadus, vastu...

Õigus - Kutsekool
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun