Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "ajaloolis" leiti 270 faili

ajaloolis - romantilise ooperiga, mille libreto kirjutas Voldemar Loo. Ooper esietendus Estonias 8. septembril 1928 (lavastas Hanno Kompus). Ta on kirjutanud sümfoonia d-moll (1938), sümfoonilise poeemi "Elu" (1935), kontsertvalsi sümfooniaorkestrile, klaveri- ja viiulipalu ning soolo- ja koorilaule.
28
docx

Keskkonnakaitse kordamine kontrolltööks

Keskkonda puudutav seadusandlus Keskkonnaõigus ­normide kogum, mille eesmärgiks on kaitsta meid ümbritsevat keskkonda. Rahvusvaheline keskkonnaõigus- naabrite vaheliste probleemide lahendamine, koskkond osa õigusest kui tegib kahju inimesele, loodusvarade jagamine riikide vahel....

Keskkonna kaitse -
37 allalaadimist
16
docx

Looduskaitse eestis

Karula rahvuspark Karula rahvuspark on Lõuna – Eesti esindusala, mille eripära kannavad kaunid metsamütsiga mäekuplid ning pisikesed järvesilmad ja soolapid nende vahel. Kaitstavad looduse üksikobjektid Paljud tähelepanuväärsed loodusobjektid asuvad väljaspool kaitsealasid. Neil võib olla oluline teaduslik, esteetiline või ajaloolis -kultuuriline väärtus. Selliseid loodusobjekte kaitstakse looduse üksikobjektidena. Kaitstava looduse üksikobjekti ümber kehtestatakse 50 meetri laiune piiranguvöönd. Selle vöödi ulatust võib vajadusel vähendada. 1.jaanuar 2010 seisuga oli Eestis 1203 kaitsealust üksikobjekti, kuid nimekirja täpsustatakse pidevalt, lisatakse uusi ja kustutatakse hävinu. Liigikaitse Kui tahame hoida elurikkust, siis üksnes kaitsealadest...

Looduskaitse - Kutsekool
10 allalaadimist
55
docx

UURIMISMEETODID

Jakobson, Ruutsoo, Saarts. Rahvusvahelised suhted (Kirna) – omapärases võtmes. • Normatiivne lähenemine – Vetik, Selg. Sotsiaal-teaduste omapära • Sotsiaalteadused kui debatt – eri koolkonnad ja teooriad  pole lõplikku tõde (nt. majandusarengu ja dem seos). • Püüab avada sotsiaalset mitmekesisust, seletada ühiskondlikult ajalooliseltkultuuriliselt olulisi nähtusiprotsesse • Siiski väidatakse (nt. biheivioristid, positivistid), et sots.teaduses tuleb ja saab kasutada samu meetodeid kui loodusteadustes ja see teebki sots.teadused teaduslikuks • Ometi olulisi erinevusi: – Raske formuleerida seadusi ja üldisi seaduspärasusi, sest inimtegevust mõjutab kultuur, ajalugu kontekst – Raske korraldada eksperimente tugevate seoste tõestamiseks. – Raske ennustada...

Uurimismeetodid -
12 allalaadimist
58
docx

Keskkonnakaitse üldkursuse kordamine eksamiks

stöö soodustamisega o looduse kaitsel lähtutakse tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest, kaaludes iga kord alternatiivsete, looduskaitse seisukohalt tõhusamate lahenduste rakendamise võimalusi  loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused: o objekti:  ohustatus  haruldus  tüüpilisus  teaduslik või ajaloolis -kultuuriline väärtus või esteetiline väärtus  rahvusvahelistest lepingutest tulenev kohustus KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID: kaitstavad loodusobjektid: o kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad) o hoiualad o kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid o püsielupaigad o kaitstavad looduse üksikobjektid o KOV...

Keskkonnakaitse -
33 allalaadimist
10
docx

Sotsioloogia Eksam

• abstraktne ja kontsetuaalne ruum • keerukad tootmis- ja tarbimisahelad • vahendatud suhtlus ja dereguleeritus(vaba turg) Iseloomuomadused: • Jagatud turukultuur: suhtlust suunavad normid ja ootused,tegutesmis- ja suhtlustavad; vajalik sotsialiseerumine; formaalsedja informaalsed reeglid • Jagatud arusaam turuobjektist: millega turul kaubeldakse ja kuidas kujuneb selle väärtus (ajaloolis-kultuuriline kujunemine, kontekstist sõltuv: ühiskond, tööstusharu; turu tüüp) • Spetsiifiline struktuur: ostjamüüja; pakkumiste võrdlemise ja hindamise võimalus; konkurents- tehingute läbipaistvus, kolmasosapool võidab Vahetusturud: turutegutsejal identiteet ja roll muutlik, neoklassikalise turumudel aluseks; vahendaja,maakler, kaupleja Rolliturud: rollid püsivad, turutegutseja organiseerumine ühistes huvide...

Sotsioloogia -
6 allalaadimist
132
pdf

Etnoloogia üldkursus

‘ Tartu Ulikool ‘ Etnoloogia Uldkursus Konspekt tundmatu tudengi laualt Tartu 1999 Sissejuhatus Lugu Konspekti koostamisel on arvestatud põhistruktuuri osas Ajaloo esimesel kursusel loe- tava sissejuhatava teema ”Etnoloogia üldkursus” kavaga. Antud on etnoloogia üldine sissejuhatus ja teaduse erinevad nimetused Euroopas ning Ameerikas. Rää...

Ajalugu -
9 allalaadimist
96
pdf

AJALOOFILOSOOFIA

. . mis on rahva arvamus ajaloolase kohta. Kindlasti käivad nende hulka ka kroonikakirjutajad. Kui peame õigeks inimese arvamust enesest, siis peaksime ju aktsepteerima ka hullumeelse arvamust endast — kes neist on Napoleon, kes Jumal. (M) 10 PEATÜKK 1. AJALOO MÕISTE ole kohta ruumis ja ajas ning see teebki nad tuntavaks. Ajaloolistel sünd- mustel on kohad. Collingwood vastandab ajalugu teadusega — teadus veri- fitseerib; lõpptulemusena meie tajudes. Minevikku me meeltes ei taju, seega verifikatsioon ajaloos kasutatav ei ole. Mineviku kohta me järeldame. Me ei saa minevikusündmusi vaadata. On olemas mitmeid teadmiste vorme, kõrvutiseisvad mõtlemisviisid. Tea- tud mõttes (küsimuste esitamine) on ajalugu ka teadus. Kontrollimise mõt- tes ei ole. Lihtsal...

Ajalugu -
24 allalaadimist
17
docx

Eestimaa talurahvaseadus 1816

1.1. 1816. aasta talurahvaseadusega analoogsed allikad...................................................7 2.1.2. Talurahvaseaduse areng ja kehtivusaeg....................................................................8 3. Allika sisuline analüüs...............................................................................................................10 3.1. Ajaloolis – kriitiline interpretatsioon..................................................................................10 3.2.Olulisim 1816. aasta Eestimaa talurahvaseaduses...............................................................13 4.1816. aasta Eestimaa talurahvaseaduse ajalooline tähtsus, toime ja mõju tänapäevale..............14 Kokkuvõte......................................................................................................................................16...

Võrdlev õigussüsteemide... - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
18
doc

EMÜ Keskkonnakaitse üldkursuse 2014 eksamiks kordamine

Looduskaitse põhimõtted: 1) alade kasutamise piiramisega 2) toimingute reguleerimine 3) loodushariduse ja teadustöö soodustamisega. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused: Selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis -kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus. Kaitse alla võtmine: 1) Ettepanek 2) Menetlus 3) Kaitse alla võtmine – määratakse eesmärk Kaitstavad loodusobjektid: Kaitsealad - inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Hoiualad...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
31
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse kordamisküsimused eksamiks - Tartu ülikool

Päripäeva ja vastukarva lugemine.  Päripäeva lugemine (reading with the grain) > tõlgendus, mis lähtub sellest, mida tekst (mitte tingimata autor) pakub  Vastukarva lugemine (reading against the grain) > tõlgendus, mis ei ole kooskõlas teksti poolt pakutavate ideede ja väärtustega Kirjanduse mõiste muutumine ajalooliselt . Kirjanduse mõiste tänapäevases kasutuses 2 sajandit vana Enne 1800. → kirjandus = kirjutised, kirja pandud teadmised Kirjandus kui väljamõeldisfiktsioon (imaginative writing, belles lettres), al. 18. saj lõpust See, mida määratleti kirjandusena 18. saj lõpust alates ei kattu sellega, mida me määratleme kirjandusena tänapäeval. Kirjanduse määratlemine on eri kultuurides erinev, eeskätt lääne kultuur vs mittelääne ku...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
176
doc

Nõukogude Liidu ajalugu osa 2

Ei saa mööda minna Stalini isiklikust vihast poolakate vastu. Poolakatel oli meeles 1939 MRP, 17.sept Punaarmee sissetung, seljatagune löök Poolale. Poola pagulusvalitsus tegutses alates 1939 okt-st Londonis. 1941 suveks, kui Sm ründas NL-i, oli valitsuse etteotsa tõusnud kindral Vladislav Sikorski, pagulasvalitsus teatas juba 1941 suvel, et on valmis senised ajaloolised ülekohtud unustama ja sõlmima liitlassuhted Moskvaga võitluseks ühise vaenlase vastu. Pagulusvalitsuse heakskiidul hakati NL-s moodustama Poola armeed, 1939 sügisel oli NL kätte sõjavangi langenud sadu tuhandeid poolakaid, nendest Vladislav Anders komplekteeris NL-s esimese Poola armee. Poolakad olid ühelt poolt rahul sellega, et pääsesid sõjavangilaagritest eluga välja. Teisalt aga Andersi armee sõdurid ja ohvitserid ei põlenu...

Ajalugu -
13 allalaadimist
24
rtf

Ainekursuse “Folkloristika alused” eksami kordamisküsimused (2014)

Samuti oli rahvaluule ta jaoks ideoloogiline vahend eestluse uueksloomisel. 17. Mille poolest erinenesid Fr. R. Kreutzwaldi ja J. Hurda rahvaluulekäsitlused? Kreutzwald - sillaehitaja baltisaksa ja eesti kultuuri vahel, folkloori ja folkloristika vahel Hurt - folkloristika kui teadusharu rajaja, alustas folkloori kogumist 18. Iseloomusta vähemalt kolme geograafilis-ajaloolise meetodi põhimõtet folkloristikas ja nimeta vähemalt kaks selle uurimissuuna esindajat. Soome meetod ehk ajaloolis -geograafiline meetod o Uurib võrdleva meetodi abil rahvaluuletekstide omavahelisi seoseid; o Eesmärk välja selgitada tekstide algupär, genees ja levikuteed; o Väärtustab suuri rahvaluulekogusid; o Mõjutused evolutsiooniteooriast, tekstikriitikast ja positivismist; o Meetodi põhiseisukohad sõnastas Kaarle Krohn 1...

Kirjandusteadus - Tallinna Ülikool
63 allalaadimist
4
docx

Eesti muusika 20. saj. esimesel poolel

20. sajand tõi kaasa suure arengu eesti kultuurielus. Ka muusika valdkond muutus järjest mitmekesisemaks ja omandas kõrgema taseme. Järjest lisandus professionaalseid eesti muusikuid ja heliloojaid, kes olid lõpetanud Peterburi Konservatooriumi. Muusikute uus põlvkonna eesmärgiks oli muusikalise tegevuse taseme tõstmine. Muusikas, mida seni võeti kui meel...

Muusika - Kutsekool
5 allalaadimist
46
odt

Õiguse üldteooria õppematerjal eksamiks

1. 2. Õiuse tunnetusviisidest I. 2.1. Õe filosoofia kui Õe tunnetusviis Hea ja õiglase Õe järgi on ikka ja alati küsitud. Õ f tegeleb juriidil põhimõttel küsimustega. Nende põhimõtteliste küsimuste tunnetamisega, nende üle diskuteerimisega, küsimustele vastuste leidmisega. Õ f-ga tegeleja peab omama süstemaatilisi teadmisi nii Õest kui filosoofiast. Ajalooliselt kasvasid üksikteadused välja filos-st. f-t on väga raske määratleda. F põhiküsimused on jaotatud 3 probl-ringiks: kas õ on olemise komponent? –millest lähtuvalt saan ma kinnitada, et olen tegelikkusest aru saanud? – tõdemus, et pimesi ei saa usaldada riigi poolt loodud pos õ, 20 saj kurvad näited. Õ f eseme moodustavad maailm kui olemine, äratundmine (subjekt) ja õ eksisteerimisviis (õ kui protsess). Õ filos otsi...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
50
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon 2014/2015 õppeaastal.

8) Meta-taseme ja objekt-taseme erinevus. (Metakeelsed laused objektkeelsete lausete kohta – tingimusel, et metakeel on mõisteliselt rikkam kui objektkeel; loomulik keel saab olla mõlemas rollis.) 25. Mis on kontekst – kitsas ja laias tähenduses? Kontekst kitsas tähenduses – kõik argumentatsioonis (või näiteks kogu raamatus) sisalduvad mõtisklused. Kontekst laias tähenduses – kõik ajaloolis -kultuurilised kontekstuaalsed asjaolud. Tõlgedamise kontekst – siia kuulub kõik see, mida tõlgendaja peaks argumentatsioonis esitatud andmetest teadma. 26. Milliste taustategurite mõjul ja mil viisil kujuneb kõneteo tähendus (ehk lause vestlustähendus – kokku 11 tegurit)? kes ütles kellele ütles mida ütles miks ütles millise modalsustooniga millises vestlussituatsioonis seoses mille muu öeldavaga seoses mille...

Õigus -
220 allalaadimist
37
odt

Esiajalugu

a sündinuile); algas eestlaste põgenemine mobilisatsiooni oktoober eest Soome. Soomes moodustati seal olnud ja sinna põgenenud eestlastest 200. jalaväerügement detsember (JR 200; nn soomepoisid). 1944 30. jaanuar Üldmobilisatsioon 1904–23 sündinuile. 2. veebruar Punavägi jõudis Narva jõeni. 6.–8. märts Nõukogude lennuväe pommirünnakud Narvale; ajaloolise kesklinna hävitamine. Nõukogude lennuväe pommirünnak Tallinnale (hukkus 554 tsiviilisikut ja 171 9. märts sõdurit ning sõjavangi, peavarjuta jäi 20 000 inimest). märts Moodustati kõigist põhilistest erakondadest koosnev Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. aprill Saksa julgeolekupolitsei arreteeris suure osa Rahvuskomitee liikmeid. 26. juuli Nõukogude sõjavägi vallutas Narva. 27. juuli...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus filosoofiasse kõik kodused tööd

Heidegger määratleb eksistentsiaalset situatsiooni öeldes, et inimene on Dasein (siinolu, kohalolu, maailmas olemine), mis on tema kõige sügavam ja fundamentaalsem ontoloogiline tunnusmärk ning kõik edasine järgneb sellele. 5. Postmodernistlik kriitika filosoofia essentsialistliku määratluse kohta on seotud kahtlusega, kas filosoofilisel praktikal ja tekstidel on kandvust ka väljaspool seda ajaloolis -kultuurilist ruumi, kus need loodud on. Arvatakse, et neis puudub üldkehtiv tõde inimloomuse kohta. Kritiseeritakse filosoofia ajatu loomuse ja normatiivse etalonkuju puudumist, kuna tekstide praktikaid on tohutu hulk ja nende järgi ei saa öelda, kas teatud keelepraktika, mõtlemine ja arutelu on filosoofiline või mitte. 6. Filosoofia elitaarsuse probleem seisneb selles, et suur hulk inimesi eirab eksistentsiaalseid...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
35 allalaadimist
13
docx

Folkloristika alused 2014-2015

Kordamisküsimused 2014/2015. 1. Kõrvuta 19. sajandi ja 20. sajandi rahvaluule terminoloogiat. Iseloomusta, kuidas on folkloori mõiste 20. sajandil muutunud. Vanavara, ka vana vara- termini tõi kasutusele Fr. R. Kreutzwald 1861.a., propageeris laialt Jakob Hurt (arusaam, et rahvaluule on midagi vana ja väärtuslikku) Rahvamälestu...

Folkloristika alused -
3 allalaadimist
116
doc

Vanaaeg

Järelliidetel põhinev keel. Sarnane soome-ugri keeltega. Aega ei tea kuna nad siin elasid.Ühelt poolt sumerid ja nende mütoloogia ei räägi sisserändamisest , koguaeg ühe koha peal olnud. 6 at suurem elanikkond.Suuremat kultuurikatkestust pole. Sumerid on siin algusest peale olnud. Teistpidi sumeri keeles on sõnu mis ei ole tuletavad ajaloolisel ajal kõneldud keelest, nt mõned koha nimed. Võis ollal mingi varasem keel,siis peaksid olema nad nagu sisserännanud. 4 at kui Uruk esile tõusis olid nad juba olemas siin, urukist leitud protokiilkiri.Elasid Mesopotaamia kõige lõunapoolsemas osas.Nende kõrval elas ka varasel ajal juba teisi rahvaid nagu eelandlased, elasid ida pool (Suusa), ei olnud nendega suguluses vaid omaette keel mida me ei tunne.Keele kuuluvust ei ole määra...

Ajalugu -
14 allalaadimist
84
docx

FILOSOOFIA

Uskus, et talupoeglik lihtne elu on parim),J.P.Sartre(rõhutab subjektiivset valikut, isikliku valiku olemust . See pöörab tähelepanu nendele igapäevastele asjadele, mis moodustavad teadvuse vahetu sisu, ega käsita teadvust ennast abstraktse ja formaalsena, vaid mõistab seda alati asjadele suunatud teadvusena.)M.Merleau Pontyd(rõhutab inimese kehalisust.Ütleb, et kõik ei ole võimalik ajaloolise konteksti ega enda tahte otsusena võtta e. kõik ei olene endast.Tema olulisus seisneb selles.et eda hakatakse hiljem postmodernismiga seostama ja talle toetuma. Sõna fenomeloogia tähendab fenomenide uurimist.Fenomenid on asjad, nagu me neid teadvuses tajume, erinevalt asjadest, nagu nad tegelikult ja meie kogemusest sõltumatult on. Fenomeloogia on järelikult meie teadvuse kogemuses olevate asjade uurimine; selle uurimine, kuidas ini...

Filosoofia -
50 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun