Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "ajaloolis" leiti 270 faili

ajaloolis - romantilise ooperiga, mille libreto kirjutas Voldemar Loo. Ooper esietendus Estonias 8. septembril 1928 (lavastas Hanno Kompus). Ta on kirjutanud sümfoonia d-moll (1938), sümfoonilise poeemi "Elu" (1935), kontsertvalsi sümfooniaorkestrile, klaveri- ja viiulipalu ning soolo- ja koorilaule.
12
docx

Sõnamoodustuse kordamisküsimused eksamiks 2015

10. Liitsõna struktuur. Nagu fraasid jagunevad ka liitsõnad osade vastastikuse suhte alusel kaheks:  põimliitsõna on selline, mille eesosa (täiendsõna) laiendab järelosa (põhisõna), nt liitsõnas naisterätsep laiendab sõna naiste sõna rätsep;  rindliitsõna on selline, mille osad on omavahel rinnastatud, nt ööpäev, pudi-padi, ajaloolis -poliitiline, sinimustvalge. Enamik liitsõnu on põimliitsõnad. 11. Täiendsõna liitumise viisid. Tüve ja järelosa (liite, liitsõna järelosa) piiril toimuvatest muutustest on sagedasemad järgmised:  alustüve lühenemine. Tuletuses välditakse sellega kahe eri silpidesse kuuluva täis- või kaashääliku kõrvusattumist, nt kala + ur > kalur, kirjuta + is > kirjutis, korratu + us >...

Eesti keele sõnamoodustus -
27 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Õigusfilosoofia on teadus, mis käsitleb õiguse põhiprobleeme filosoofiale omasel moel – filosoofiliste meetoditega. Ta ei ole õigusteaduse haru selle puhtas tähenduses. Õiguse filosoofias käsitletakse õiguse põhimõttelisi küsimusi, juriidilisi põhiprobleeme. Sellisteks on: õigusfilosoofia olemus, õiguse olemus, õiguskorra struktuur, õiguse muutumine e ajaloolisus , õiguse tunnetamise võimalused ja viisid, õiguse kehtimise alused, õiguse idee jne. Õiguse filosoofia eseme moodustavad: maailm kui olemine, äratundmine (subjekt) ja õiguse eksisteerimisviis (õigus kui protsess). Kas õigus on midagi inimestele etteantut ehk siis ontoloogiline kategooria või tekib ta läbi teadvuse ja selle abil (arusaamisteooria) või saavutab ta oma läbilöögivõime tänu eksisteerimisele ja rakendamisele. Ka...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
216 allalaadimist
13
docx

Folkloristika eksam: kordamisküsimused

Kõrvuta 19. sajandi ja 20. sajandi rahvaluule terminoloogiat. Iseloomusta, kuidas on folkloori mõiste 20. sajandil muutunud. 19.saj Eestikeelne rahvaluulealane terminoloogia kujunes 19. sajandil saksa keele mõjul. Hurt 1896. a oma kõnes toob lõpuks saksakeelsetele terminitele eestikeelsed vasted. ·vanavara (alguses Kreutzwald,...

Kultuur -
2 allalaadimist
58
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia

saj lõpus. Kõrgklassid arvasid, et eestlastel kultuuri ei ole. Rahvakultuuriuurijad ütlesid, et rahvakultuur on koguaeg olemas olnud, selle pinnalt me saame arendada välja omapärase rahvuse. See oli palju ka ida-Euroopas. Etnolooga kasvas üles rahvusluse põhjendamise kontekstis. 1918 – mis põhjendab eesti riigi tekkimist? Iseseisvuse deklaratsioonis on toodud 2 põhjendust. EV luuakse ajaloolisel ja etnograafilisel asualal. Kas setud on eestlased? Eeskätt uuriti oma rahvast ja selle alamklassi, püüdes leida kultuurialgeid, millele üles ehitada rahvuskultuur. Kultuuri ja sotsiaalantropoloogiad said alguse hoopis teisiti. Esiteks: koloniaalsüsteem. Tähtsamad antropoloogia keskused olid USA ja Inglismaa. Inglastel oli vaja välja õpetada koloniaalametnikke, oli vaja andmeid põliselanike kohta, siis on neid lihtsam valitseda. Et v...

Antropoloogia - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

1 Tammelinna 2 Karlova 3 Toometaguse 4 Tähtvere 5 Supilinna 6 Ajalooliste militaarehitiste 7 Jaama ja Puiestee 8 Maarjamõisa 9 Tähtvere mõisa 10 Peetri ja Ujula 11 Aleksandri...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
11
sxi

Looduskaitse Eestis

Looduskaitse Eestis EESNIMI PEREKONNANIMI Looduskaitseseadus Looduskaitseseadus on käitumisreeglite kogu, mille eesmärk on hoida kodumaa elurikkust ja eluta looduse väärtusi ning pärandada need järgmistele põlvkondadele. Eesti esimene looduskaitse seadus võeti vastu 1935. aastal. Praegu kehtiv, kuues looduskaitseseadus on vastu võetud 2004. aastal, samal...

Eesti elustik ja elukooslused - Keskkool
4 allalaadimist
25
docx

GRUUSIA JA ABHAASIA

GRUUSIA JA ABHAASIA Referaat Juhendaja: ................. Tartu 2015 SISUKORD: 1. GEOGRAAFILINE ASEND.................................................................................. 3...

Geograafia - Keskkool
6 allalaadimist
13
docx

Folkloristika alused.

Kordamisküsimused 2014/2015. 1. Kõrvuta 19. sajandi ja 20. sajandi rahvaluule terminoloogiat. Iseloomusta, kuidas on folkloori mõiste 20. sajandil muutunud. Vanavara, ka vana vara- termini tõi kasutusele Fr. R. Kreutzwald 1861.a., propageeris laialt Jakob Hurt (arusaam, et rahvaluule on midagi vana ja väärtuslikku) Rahvamälestu...

Folkloristika alused -
4 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

Eepika päritolu viib tagasi Vana-Kreekasse eeposte „Ilias” ja „Odüsseia” juurde. LÜÜRIKA: (kreeka k lyra – keelpill, mille saatel kanti ette laule-luuletusi) peegeldab elu inimese elamuste, mõtete, tunnete kaudu, tema sisemaailma kaudu. Lüürika iseloomulikuks jooneks on värsivorm. Värss = luulerida, stroof = salm. Lüürika liigid: 1) ood – pidulik luuletus mingi sündmuse või ajaloolise isiku auks (Peterson); 2) eleegia – nukrasisuline luuletus; 3) pastoraal ehk karjaselaul; 4) epigramm – satiiriline luuletus (Puškin); 5) sonett (it.k sonare – helisema) – 14 luulerida, igas reas 11 silpi, kokku 154 silpi. Meisterlik sonett lõppeb puändiga, st üllatuslikult. Klassikaline sonett: kaks katrääni ja kaks tertsetti, kahes esimeses süliriim A-B-B-A, kahes viimases C-D-C, D-C-D. Selle toob maailma G. Petrarca 14-15....

Kirjandus - Keskkool
56 allalaadimist
21
docx

Õiguse entsüklopeedia III: Eesti omariiklus (olemus, arengud)

Eesti omariiklus (olemus, arengud). IseseisvusManifest- 24.veebruar 1918. (PäästeKomitee) kõigile Eestimaa rahvastele (peeti silmas rahvusi) - Eesti kuulutati iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides koos riigi piiridesse kuuluvate Eestimaa osade loetlemisega. Selles deklareeriti teiste riikide suhtes erapooletus. Eesti lõpliku valitsemiskorra peab ki...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
74
doc

Omakultuur konspekt eksamiteemad

Inimtegevus enne jääaega? Susiluola koopas Soomes leiti tuhka. - Neandertaalased tegid lõket, ilmselt. Mida kujutas endast varane inimene?  Inimkeel 50 000 (kuni 100 000) aastat vana.  10 000 aastat tagasi inimesi u. 5 – 10 miljonit, samas räägiti 12 000 erinevat keelt.  Tänapäeval maailmas u. 6 000 keelt. Kontaktiteooria  Lähteallikateks ajaloolis -võrlev keeleteadus, arheoloogia – kõige varasem ajaloo uurimise meetod(säilmete leidmisel põhinev), geneetika.  Keele- ja kultuurivahetused ajaloos olnud normiks mitte erandiks.  Olulised maastikulised erinevused: stepivöönd vs. Mäestikud.  Lingua franca (üldkeel) keskse mõistena (mingi kolmas keel, mida erinevad rahvad kasutavad suhtlemiseks omavahel)(mõjutab põhi keeli ja lingua fran...

Kultuur -
13 allalaadimist
22
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia videoloengute 1. ja 2. kontrolltöö

Edward Tylor – tõi selle idee üle Darwinilt, leiab, et ''alamad'' kultuurid iseseisvalt edasi ei jõua, arenenud maad peavad neid aitama, sealhulgas koloniseerima Lewis Henry Morgan – teine idee edasiarendaja Franz Boas – historism e ajaloolis -kriitiline koolkond e partikularism e Franz Boase koolkond. Evolutsionismi vastu võitlemine, selget teooriat endal ei olnud. Boas hakkas tugitoolitarku kritiseerima, et pole vaja välja mõelda, vaid reaalselt kohale minna ja uurida. See oli toona väga uus idee, et küsida põlisrahva käest midagi. Pidi rohkem uurima, mida see kultuur endast kujutab ja kuidas areneb. Lingvistide relatiivsuse hüpotees e Boas-Sapir-Whorfi hüpotees, mi...

Kultuur -
22 allalaadimist
7
docx

Folkloristika eksami kordamisküsimused

Kõrvuta 19.saj ja 20.saj rahvaluule terminoloogiat, iseloomusta, kuidas on folkloori mõiste 20.sajandil muutunud. Rahvaluule mõiste kujunes 19. sajandil kultuurimurrangu, rahvaluule aine rohkuse ja filoloogilise suuna domineerimise tõttu. 19. sajandi terminoloogia kujunes saksa keele mõjul, kui Hurt tõi oma kõnes terminitele eestikeelsed vasted. 20. sajandil käis käsitleti folk...

Kultuuriajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
48
doc

Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine

Kokku on 59 loomaliiki). III kategooria ( 10% kaitset) liikide arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine ning ohutegurite toime jätkumisel võivad sattuda ohustatud liikide hulka. ( nt. Atlandi tuur, hink, rabakonn. Kokku on 134 loomaliiki). kivistised ja mineraalid – jagunevad I(rangeim) ja II kategooriasse. ; kaitstavad looduse üksikobjektid- on teadusliku esteetilise või ajaloolis -kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas vms, mida kaitstakse LKS alusel. ; kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid- EM on piirkonna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende ükskikelementide kaitse ja kasutamise tingimuste määramine KOV poolt). Kaitsealade jaotus: rahvuspark- on kaitseala looduse,maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonn...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
8 allalaadimist
42
doc

ÖKOLOOGIA EKSAMIKS

(2) Looduse kaitsel lähtutakse tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest, kaaludes iga kord alternatiivsete, looduskaitse seisukohalt tõhusamate lahenduste rakendamise võimalusi. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldus: Selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis -kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus. Kaitstavad loodusobjektid: Kaitsealad; hoiualad; kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid; püsielupaigad; kaitstavad looduse üksikobjektid; kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. Kaitsealade jaotus: Rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad. Kaitseala vööndid: Loodusreservaat, sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd. Nimeta kait...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
13 allalaadimist
42
docx

Majandussotsioloogia eksami kordamisküsimused

o Turuobjekt: millega turul kaubeldakse ja kuidas kujuneb selle hindmajanduslik vahetusväärtus. o Väärtuse kujunemine: ajaloolis -kultuuriline kujunemine; alati kontekstispetsiifiline (ühiskond, tööstusharu, turg); sõltub turu tüübist). o Struktuur: kaks põhirolli, erinevad huvid ja strateegiad: 1) ostjatarbija; 2) müüjatootja; vaja 3 tegutsejat: pakkumiste võrdlemise ja hindamise võimalus; konkurents. 3) Vahetus- ja rolliturg o Vahetusturg: turutegutseja identiteet ja roll(ostjamüüja) muutlik; vahendaja, maakler, kaupleja; neokla...

Majandussotsioloogia -
23 allalaadimist
12
docx

TÕLGENDAMISE KLASSIKALISED VIISID

Ajalooline tõlgendaminesubjektiiv-teleoloogiline Ajalooline tõlgendamine on subjektiivne tõlgendusteooria. Tõlgendamise eesmärgiks võib olla selgitada välja, millise idee on ajalooline normilooja kätkenud tõlgendatavasse normi. Milline oli ajaloolise sadusandja kavatsus, millised olid tema eesmärgid ja ettekujutused normist selle loomisel. Ajalooline tõlgendamine annab vastuse küsimusele, kuidas sai normi mõttest aru ja kuidas soovis mõista normi ajalooline seadusandja. Ajalooline tõlgendamine on seotud õigusliku järjepidevusega. Kongrueerumine-ühildamine algse ja antud ajas ning ruumis tehtava otsuse vahel.(see on keeruline ülesanne, sest sedusandja tegelik tahe pole sagel...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
102
docx

Pedagoogiline psühholoogia

Õppimine teostub suunatud avastuse, õpetamise, mudelite jäljendamise ja treenimise, aga ka varasema teadmise, uskumuste ja mõtlemise vahendusel. 9. Õppimise situatiivsus ajaloolis -kultuuriliselt, õppimise konkreetsuse (situatsiooniga seotuse) ja üldistumise tähenduses. Kas sisemine teadmine on üldine ja üle kantav või sõltub ajast ja kohast, kus see konstrueeriti? Eri koolkondade esindajad näevad õppimise situatiivsese avaldusi erinevalt:  Ajaloolis-kultuuriliste tegurite rõhutamisena. Situatiivsus õppimisel ajaloolis-kultuuriliselt positsioonilt seostub Võgotski teooriaga, et...

Psühholoogia -
50 allalaadimist
14
odt

Kunst esteetika

Sissejuhatus II. Anti-essentsialism III. Anti-essentsialismi kriitika IV. Institutsionaalne kunstiteooria V. Institutsionaalse kunstiteooria kriitika I. Sissejuhatus · Mis on kunst? Kas kunsti on võimalik defineerida? Loengutes käsitleme nelja kunstiteooriat: · Anti-essentsialism · Institutsionaalne kun...

Eetika -
2 allalaadimist
4
docx

Eesti Inimarengu Aruanne 2012-2013

seminar 1. Palun selgitage, milliste teguritega on seotud Ingleharti ja tema kolleegide sõnul väärtuste muutumised ühiskonnas ja kuidas need seostuvad ühiskonna sotsiaalmajandusliku arenguga? Ingleharti ja tema kolleegide sõnul sõltub väärtuste areng olulisel määral ühiskonna sotsiaalmajanduslikust ja tehnoloogilisest arengust, kuid jälgib samal ajal kultuurile omaseid ajaloolis-religioosseid mustreid. Sotsiaalmajanduslik areng algab tehnoloogilistest uuendustest, mis suurendavad tööjõudlust ning see omakorda toob kaasa tööjaotuse suurema spetsialiseerumise, sissetulekute ja haridustaseme tõusu, mitmekesistab inimestevahelist suhtlust. Pikemas perspektiivis toob selline areng aga kaasa olulised muutused soorollides, seksuaalsete normides, võimude suhtes käibivates hoiakutes, samuti inimeste suurema poliitilise a...

Majandussotsioloogia -
4 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun