Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"Sotsiaalhoolekanne" - 174 õppematerjali

sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem, kus : 1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus, mis soodustab inimese igapäevases elus toimetulekut; 2) sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus; 3) muu abi on sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus, mis ei ole sotsiaalteenus.
thumbnail
3
doc

Teaduspõhine majandus

Teaduspõhine majandus Majanduse kolm arenguetappi: 1) ressursipõhine ­ majanduskasv lähtub eelkõige tootmissisendite arvukusest(palju viljakat maad, rikkalikud maavarad, rohke tööjõud) 2) investeeringupõhine ­ edasiviivaks jõuks investeeringud uutesse tehnoloogiatesse 3) teadmistepõhine ­ saab määravaks panustamine inimkapitali ja haridusse Teadmusühiskond ­ ühiskond, kus teadmised ja oskused on tähtsaim ressurss ning eesmärkide saavutamine toetud teadmistele, analüüsile, diskussioonile ja koostöövõimele. Teadmistepõhist majandust iseloomustab toodete ja teenuste suur lisandväärtus, mis saavutatakse pideva uuendustegevuse kaudu. Inimkapital ­ inimese oskused, kogemused ja teadmised, mis võimaldavad teha tööd ja teenida tulu. Lisaks haridusele ja kogemustele on inimkapitali komponendid tervis, ettevõtlikkus ja motiveeritu. Eesmärk on tööjõu efektiivsuse suurendamine ning see toimub peamiselt hariduse- ja tervishoiusüsteemi arendamise ka...

Ühiskonnaõpetus
37 allalaadimist
thumbnail
13
pdf

Kordamisküsimused õppeaines “Rahanduse alused”.

Kulude vähendamine 2. Maksude suurendamine 3. Riigi võlapaberite väljaandmine e. riigilaenude võtmine 4. Riigivarade müük 54. Kohaliku omavalitsuse peamised funktsioonid. Milliseid valdkondi rahastatakse KOV eelarvest? KOV ülessanne on kogukonna elu juhtimine, kohaliku omavalitsuse funktsioonid on oma iseloomult kogukondlikud funktsioonid. Kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonnad: haridus, kultuur ja sport, sotsiaalhoolekanne , tervishoid, kommunaalteenused, jäätmemajandus, planeerimistegevus jm 55. Nimetage kohalikud maksud (vähemalt 5 maksu), nende maksude sisu (maksuobjekt). Müügimaks - maksavad valla või linna territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Müügimaksuga maksustatakse maksumaksja poolt valla või linna territooriumil müüdud kaupade ja teenuste maksumus müügihinnas...

Rahanduse alused
70 allalaadimist
thumbnail
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

Sotsioloogia alused........................................................................................................4 1.1. Mis on sotsioloogia?...............................................................................................4 1.2. Sotsiaalsed institutsioonid...................................................................................... 6 1.3. Sotsiaalsed faktid....................................................................................................7 1.4. Sotsioloogiline kujutlus..........................................................................................7 1.5. Sotsioloogia ja teadus............................................................................................. 8 1.6. Sotsioloogia funktsioonid.....................................................................................11 1.6.1. Kokkuvõte...

Sotsioloogia
211 allalaadimist
thumbnail
12
odt

KREEKA JA ISLANDI MAJANDUSKRIISIDE VÕRDLUS

Riigi traditsiooniline meretööstus ja energiavarad on põhilised majanduse arengu ja kalatööstuse edendajad, moodustades ekspordist 37 %. Riigi teenindusharu hakkas kiirelt arenema 1990'ndatel aastatel ning eriti kiirelt edenes finantsteenindus. Aastal 1998 moodustas teenindus finants-, kindlustus- ja kinnisvarasektoris sisemajanduse kogutoodangust 17%, aastaks 2006 oli teeninduse panus kasvanud 26%-ni. 2 Islandi sotsiaalhoolekanne kulutab 22% SKT-st haridusele, haigekassale ning sotsiaalkindlustusele. Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni kuuluvatest riikidest on Islandil suuruselt viies sisemajanduse kogutoodang inimese kohta, suur töövõimeliste elanike arv, kõrge oodatav eluiga ja äärmiselt madal imikusuremus. Riik kuulub Rahvusvahelisse Valuutafondi, Maailmapanka, ÜRO'sse, OECD'sse, Maailma Kaubandusorganisatsiooni ning Euroopa majanduspiirkonda.3...

Majandus
17 allalaadimist
thumbnail
1
docx

OMAVALITSUSE KOHUSTUSED

OMAVALITSUSE KOHUSTUSED Omavalitsuse ülesandeks on kogukonna elu juhtimine. Sinna alla kuuluvad nt haridus, tervishoid, kultuur ja sport, sotsiaalhoolekanne , planeerimis- ja ehitustegevus, kommunaalteenused ja infrastruktuuri korrashoid, keskkonnakaitse ja jäätmemajandus, korrakaitse ja päästeteenistus ja muud riigi funktsioonid. Minu poolne kommentaar: Kogukonna juhtimine on suur ettevõtmine ja see vajab asjalikke inimesi. On kogukondi, kus üldse miski ei arene ega ei liigu edasi ja on kogukondi, kus areneb kõik väga kiiresti ja hästi sellepärast, et seda juhivad õiged inimesed. Tuues siit ka...

Ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
1
doc

POLIITILISED IDEOLOOGIAD

­ Religiooni ja riigi lahutamist (sest religioon on iga inimese eraasi) ­ Riigi ja ametnikkonna volituste piiramine ja kontrollimine ­ Tugev kodanikuühiskond, kes seisab oma õiguste ja vabaduste kaitsmise eest ­ Vabaturumajanduslike põhimõtete rakendamine ­ majandussüsteem peab olema maksimaalselt vaba riigi piiravatest tingimustest ­ Sotsiaalhoolekanne peaks olema piiratud, sest olulisem on tagada riigis inimestele õiguslikult võrdsed võimalused KONSERVATISM. Riik on loodud selleks, et vägivaldset ühiskondlikku olukorda (revolutsioon, ülestõusud, sõda) ära hoida, surudes alla indiviidide erahuvid ja püüdes luua ühishuvisid, mille olulisimaks väljenduseks ongi traditsioonid ehk põhiväärtused. Riigivõim peab olema tugev ja kindlustama füüsilise julgeoleku ja looma turvalise raamistiku inimlikule elule...

Riik ja valitsemine
38 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Erinevad ühiskonnatüübid ja ühiskonna põhitunnused

vabariik vabariik Perevorm Suurpere (ema, isa, Tuumpere (ema, isa, Mittetäielik pere Mittetäielik pere, lapsed, onud, tädis, lapsed) (sinu, minu ja meie omasooliste pere vanavanemad) lapsed) Valitsuse roll Koguda makse ja selle Organiseerida riigi Sotsiaalhoolekanne Tegeleda eest tagada rahvale toimimist, (toetused) energiajulgeolekuga, kaitse väliskaubanduse teaduse rakendamine toimimine. Tagada majanduses ja piiranguteta poliitikas....

Ajalugu
20 allalaadimist
thumbnail
24
pptx

SOTSIAALTEENUSED

SOTSIAALTEENUSED Eksamitöö sotsiaalpoliitika ainest Koostajad: ****** 2013 1 Sotsiaalteenus ­ isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus; Sotsiaalteenuseid on õigus saada: 1) Eesti alalisel elanikul; 2) Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elaval välismaalasel; 3) Eestis viibival rahvusvahelise kaitse saajal. Sotsiaalteenus: 1) Riigi rahastatavad teenused 2) KOV(kohaliku omavalitsuse) teenus 2 Riigi rahastatavad teenused ü Rehabilitatsiooniteenus ü Tehnilised abivahendid ü Asendushooldus ü Lapsehoiuteenus ü Erihoolekandeteenus 3 Riigi rahastatavad teenused Rehabilitatsiooniteenus eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puud...

Sotsiaalpoliitika
35 allalaadimist
thumbnail
16
doc

----

2. Viru vangla ülesanded Vangla ülesanded on: korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kinnipidamine; suunata kinnipeetavad õiguskuulekale käitumisele; kavandada kinnipeetava karistuse täideviimine; tagada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervislik eluruum, toit ja riietus; korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamine; korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele sotsiaalhoolekanne , huvialategevuse ja raamatukoguteenuse osutamine ning kinnipeetavate ja vahistatute usuliste vajaduste rahuldamine; suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele; tagada kinnipeetavate tööhõive; tagada kinnipeetavate vabanemiseelne ettevalmistus; teha 6 Viru vangla moodustamine ja põhimäärus. Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/akt/12967542 7 Viru vangla. http://www.vangla.ee/41385 6...

Riigiõigus
10 allalaadimist
thumbnail
40
docx

EESTI SOTSIAALHOOLEKANDE JA SOTSIAALPOLIITIKA KUJUNEMINE

sajandil; Eesti- ja Liivimaa kloostrite varjupaigad; Seek ehk põdurate maja; Hospitaalid pidalitõbistele, süüfilisuse haigetele, vigastele; Seek Tallinna Püha Johannese leprosoorium ehk rahvapäraselt Jaani seek Eestimaa esimene hoolekandeasutus, mille kohta on kirjalikud andmed aastast 1237; Vaesed eestlased; Maaomanik ja laenuandja; Seek (Terve nädala söök) 1639 Iga pühapäeva keskpäevaks tuleb neile anda lihakarnist ostetud värsket loomaliha, seni kuni Rae mõisas karjatatavaid lambaid saab tapale viia. Härja- või lambaliha peab virtin keetma koos vedela supiga, kuhu on lisatud tangu, nii et vaesed saaksid sinna sisse leiba murda. Pühapäeva õhtul peab virtin lihasupi hospidalis üles soojendama ja vaestele välja jagama. Ja nii peab sündima terve nädala jooksul, nimelt et k...

Sotsioloogia
89 allalaadimist
thumbnail
112
pdf

HALDUSÕIGUSE KONSPEKT

- haldusõiguse põhiprintsiibid (HMS) - halduskandjate/-organite regulatsioon (HMS) - haldusmenetluse kord (HMS) - avaliku teenistuse ja teenistujate õiguslik seisund (ATS) - haldusvastutus, halduskontroll (AtSS, RVS) - haldusõiguse eriosa ­ reguleerivad üksikuid haldusõiguse valdkondi (teeseadus, lennundusõigus, politseiõigus, sotsiaalhoolekanne jne). Siia kuuluvad nn eriseadused, mille suhtes HMS on üldosa seaduseks. Liigitus selle järgi, kes ja kuidas ühte või teisi norme rakendab: 6 - materiaalõigus ­ reguleerib keelde, käske, õigustusi e. isikute ja halduse (org. mõttes) vahelisi suhteid - formaalõigus ­ organisatsiooniõigus ­ organid ja nende pädevus...

Haldusõigus
119 allalaadimist
thumbnail
116
pdf

Eesti arve ja fakte 2013

Kinnisvaraalane tegevus 603 813 11,4 11,2 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 1 039 1 404 5,3 5,5 tegevus Haldus- ja abitegevused 769 1 036 6,4 5,9 Avalik haldus ja riigikaitse 988 1 341 3,5 3,4 Haridus 713 965 2,1 2,2 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 841 1 133 5,3 5,2 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 666 901 5,2 5,0 Muud teenindavad tegevused 467 631 –4,8 –5,2 TEGEVUSALADE KESKMINE 839 1 137 5,9 5,8 Eesti Statistika 23 Sisemajanduse koguprodukt 2012. aastal kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) Euroopa Liidu...

Geograafia
6 allalaadimist
thumbnail
30
docx

Referaat: Feminism

klass Kristen Kotkas SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKUS Referaat Elva 2013 2 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................4 Mis on sooline võrdõiguslikkus?............................................................................................4 Sooline diskrimineerimine..........................................................................................................5 Otsene diskrimineerimine.......................................................................................................5 Kaudne diskrimineerimine......................................................................................................5 Naiste ja meeste võrdne kohtlemine.......................................................................................5 Feminism...

Inimese füsioloogia
31 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Küsimused c

J.M. Keynes ja Tema roll J.M. Keynes ja Tema roll. J.M.Keynes pōhjendas ja näitas ette kuidas kriisist välja tulla. Tema pōhitees oli :kaasaegne kapitalistlik majandus ei suuda end ise reguleerida. Ainus jōud, kes saab majandust reguleerida on riik, selleks, et tootmist elavdada, peab riik toetama investeeringuid krediitide ja laenudega. Et turgu laiendada, tuleb luua sotsiaalhoolekanne , abirahad, kehtestada paindlik maksukorraldus. Eelarve vōib olla defitsiitne, tekib inflatsioon, aga majanduse saab liikuma. 1921.aasta 21.jaanuaril kaotati keeluseadus. Arendati välja sotsiaalhoolekandesüsteem: abirahad töötutele ja pensionäridele. 4. Milton Friedman ja Tema roll Friedmani töödest lähtub olulises osas tänapäevane arusaam inflatsioonist ja rahapoliitika sõltumatus valitsusest...

Mikro-makroökonoomika
29 allalaadimist
thumbnail
48
docx

Avalik juhtimine kokkuvõte

mastaabisääst  Avalike teenustena tuleb osutada teenuseid, mida turg ei ole võimeline osutama o Mittevälistatav-ei saa kedagi välistada o Konkurentsitu- täiendav tarbija ei too lisakulusid  Näited: maanteed, riigikaitse, tervishoid, haridus, sotsiaalhoolekanne .  Teenused, kus on tootmine ja tarbimine koos- tervishoid, haridus  Teenused, mille osutamine ja tarbimine on lahus- kanalisatsioon, uudised  Teenused, kus kasusaaja on ühiskond tervikuna, saaja ja maksja ei ole seoses- politsei, keskkond.  Neid on raske eristada erasektori kommertsteenustest, sest o Kohati on tegemist ka poolavalike kaupadega  esineb konkurentsitus, aga on välistatav- ühistransport...

Riik ja valitsemine
57 allalaadimist
thumbnail
40
docx

Finantsplaan Kriisiabi

TALLINNA TRANSPORDIKOOL  Kärt Ojala MTÜ TÜRI NAISTE JA LASTE KRIISIKODU Äriplaan Juhendaja: Jaan Kotkas Tallinn 2014 ÄRIPLAAN Teenuse Teenuse valdkond Sotsiaal Nõustamine, koolitus nimetus MTÜ Türi Naiste ja Laste Teenuse osutaja nimi Reg. kood Kriisikodu Aadress ja Interneti www.naiste_lasteabi.ee Türi 72215, Tallinna 25 postiindeks koduleht Telefon Mob. 56 43 210 E-kiri tyri@naiste_lasteabi.ee...

Äriplaan
18 allalaadimist
thumbnail
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine Politoloogia – Political Science Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala. Poliitiline teadus on katse rakendada teaduslikke meetodeid, et saada paremini aru poliitilises maalimas toimuvast läbi süstemaatilise ja analüüsiva mõtlemise. Poliitikateadus aitab meil luua paremaid kontseptsioone, meetodeid ja üldistusi poliitilise maailma kohta. Poliitikateadus on teadus, mis uurib poliitilisi institutsioone. Lisaks uurib ta inimeste ja sotsiaalsete gruppide poliitilist käitumist. Poliitikateadus tegeleb poliitilise võimu analüüsiga. Veel aitab ta vähendada vastuolusid erinevate väärtushinnangute vahel. Oma poliitikaalaste teadmiste suurendamine aitab meil paremini poliitikamaailmas käituda. Politoloogia jaguneb klassikaliselt järgmiselt – poliitiline teooria, võrdlev poliitika, rahvusvahelised suhted, ava...

Politoloogia
19 allalaadimist
thumbnail
4
docx

TAANI

Rahvaarv: 5,6 miljonit Pealinn: Kopenhaagen Suuremad linnad: Orhus, Odense Riigikord: Kuningriik Kuninganna: Margrethe II Geograafiline asend  Põhjamaadest kõige lõunapoolsem  Koosneb Jüüti poolsaarest ja 446’st saarest. Suurem osa saari on väikesed ja alaline asustus puudub.  Suuremad saared on Sjaelland (Själland), Lolland (Luulländ)  Taanile kuuluvad ka osa Põhja-Friisi saari Põhjameres Rahvastik  u. 130 in/km2  40% rahvastikust elab Sjaellandi saarel, sellest 30% Koppenhagenis ja selle eeslinnades  Linnarahvastiku % on 85. Palju on väikeseid linnu.  Rahvastikust ~90% on taanlased. Põhirahvused on veel fäärid ja gröönid.  10% immigrandid  Riigikeel on taani keel – indoeuroopa keelkond, germaani rühm  Iive on nullilähedane (Põhjamaades kõige madalam) ...

Geograafia
3 allalaadimist
thumbnail
34
docx

KAS TÖÖJÕU SISSETOOMINE KOLMANDATEST RIIKIDEST ON LAHENDUS?

Kolmandate riikide tööjõuga kaasnevad aga ka negatiivsed tagajärjed. Nendega saab leevendada tööjõu puudust, kuid mis saab oma riigi töötajatest. Tööpuudus, mis on Euroopa keskmisest suurem, suureneb oma elanike puhul veelgi rohkem. Kuigi teine kultuur ja keel rikastavad ühiskonda, siis kultuurilised erinevused võivad viia diskrimineerimis probleemideni. Kolmandate riikide tööjõuga võib kaasneda ka sotsiaalhoolekanne kurnamine, mis tekib siis, kui nad oma peredega sotsiaaltoetustest elama hakkavad. Tuleks mainida ka seda, et tihti on nad oskuseta lihttöölised, kellel ei ole spetsiaalset haridust või üldse kõrgharidust. 12 5.1. Alternatiivne lahendus Kolmandate riikide tööjõu sissetoomine lahendab tööjõu probleeme, kuid toob endaga kaasa palju rohkem sotsiaalseid probleeme, millest võib järeldada, et peaks otsima ka teisi...

Ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
36
doc

Avalik haldus, eksami kordamiseks

 Erastamine – riigi vara müümine/võõrandamine, kauba/teenuse pakkumise kontrolli loovutamine eraettevõttele, et elavdada turgu  Lepinguline delegeerimine – parema teenuse osutamiseks delegeeritakse eraettevõttele selle osutamine, säilitades samas teenuse järelvalve ja finantseerimisfunktsiooni  Avaliku ja erassektori partnerlus– avaliku sektori ja erasektori organisatsiooni koostöö hühiste huvide nimel Valdkonnad: haridus, sotsiaalhoolekanne , transport jm avalikud teenused 27. Milles seisneb avaliku sektori ja erasektori organisatsioonide huvi koostööprojektide käivitamisel ja rakendamisel ning millised on koostööd soosivad/ toetavad asjaolud? 28. Millised on raskused, kitsaskohad ja ohud nii avaliku sektori kui erasektori organisatsioonidele koostööprojektide käivitamisel ja rakendamisel? 29. Riigi haldusülesannete füüsilistele või juriidilistele isikutele üleandmise kaalutlused ja...

Avalik haldus
71 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun