Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"Sotsiaalhoolekanne" - 174 õppematerjali

sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem, kus : 1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus, mis soodustab inimese igapäevases elus toimetulekut; 2) sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus; 3) muu abi on sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus, mis ei ole sotsiaalteenus.
thumbnail
8
doc

Valitsemine

· Kassatsioonikohus ja põhiseaduslik järelevalve. · Neli kolleegiumit: ­ Tsiviilkolleegium ­ Kriminaalkolleegium ­ Halduskolleegium ­ Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium KOV vastutusalad · Haridus. Kohtunikud ja rahvakohtunikud · Kultuur ja sport. · Kohtuniku amet on eluaegne · Sotsiaalhoolekanne . · Kohtunik peab olema sõltumatu. · Kommunaalteenused ja infrastruktuur. · Kohtunikud nimetab ametisse EV · Keskkond. president. · Rahvakohtunik osaleb õigusemõistmises KOV rahastamine · Eraldiseisev eelarve. maakohtus. · Tuluvahendid:...

Ühiskonnaõpetus
53 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Ühiskonnaõpetuse eksam I osa

Kolmanda sektori areng määrab kodanikuühiskonna tugevuse antud ühiskonnas. Teovõimas kodanikuühiskond on peamine tagatis, et ei riik ega äriettevõtted ei saa karistamatult kahjustada kodanike huve. Kolmanda sektori tegevusvaldkond on lai ja eri riikides hõlmab see erinevaid koostöövorme, mille hulka arvatakse vabatahtlikud organisatsioonid ja sotsiaalhoolekanne , heategevusorganisatsioonid, spordiklubid, sihtasutused, huvigrupid ning tervishoiu, keskkonna, kultuuri ja filantroopiaga seotud ühingud. Igaüks neist juhindub oma sotsiaalsest, religioossest või eetilisest missioonist ja on suunatud kodanike osaluse ja ühiskondliku algatusvõime edendamisele. Kolmanda sektori läbi kasvab ühiskonna sotsiaalne kapital - inimestevahelised võrgustikud ja usaldus, mille kaudu toimub inimeste lülitumine ühiskonna ellu....

Ühiskonnaõpetus
861 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Ühiskonna mõisted

põhiharidus ­ 1 ­ 9 klass, president ­ valitav riigipea, radikaal ­ käremeelne isik poliitikas, rass ­ inimeste jaotus välis tunnuste alusel, regioon ­ ala, piirkond, religioon ­ usund, usk, riigikogu ­ parlamendi nimetus Eestis, riik - organiseeritud inimeste kogu, seadus ­ reguleerib inimeste ja riigi vahelisi suhteid, seadusandlik võim ­ parlament, riigikogu, segamajandus ­ plaani ja turumajanduse kooslus, SKT ­ riigis toodetud teenuste või asjade summa, sotsiaalhoolekanne ­ ühiskonda abistav tegevus, täidesaatev võim ­ valitsus, tarbija ­ teenuse või kauba ostja, tolerantsus ­ sallivus, tööandja ­ inimene kes palkab kedagi tööle, tööhõive ­ töötavate inimeste ja töövõimelise elanikkonna suhe, tööjaotus - ühiskondlikult tööde süsteem vajaduste ja võimaluste alusel, töövõtja ­ inimene kes töötab tööandja juures, tsensuur ­ totalitaarriikides...

Ühiskonnaõpetus
29 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Demokraatiad kahe maailmasõja vahel

Põhisesukohad: Kaasaegne kapitalistlik majandus ei suuda ennast ise reguleerida. Majandust saab korrastada ainult riik, stimuleerides tarbimist. Nõudluse kaitsmiseks peab olema sotsiaalhoolekanne , abirahad ja paindlik maksukorraldus. Raha tuleb juurde trükkida, et tekitada inflatsioon, mis ravib majandust. Tuleb muuta suhtumist eelarvesse ­ see võib olla defitsiidiga. · FRANKLIN DELANO ROOSVELT: Tuleb võimule 1932. aasta...

Ajalugu
99 allalaadimist
thumbnail
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

Vallo Olle 2009 Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V.Olle põhjal ____________________________________________________________________________________________________ § 1. MUNITSIPAALÕIGUSE ALUSED ____________________________________________________________________________________________________ 1. Kohaliku omavalitsuse mõiste ja aine Munitsipaalõiguse mõiste - avalik-õiguslike õigusnormide kogum, mis KOV realiseerimise tagamise eesmärgil reguleerib: 1) kohaliku omavalitsuse üksuste (Eestis vallad, linnad) õiguslikku seisundit, organisatsiooni, ülesandeid, tegevusvorme ja nende tegevuse kontrolli; 2) isikute õigusi ja kohustusi kohaliku omavalitsuse valdkonnas. Munitsipaalõigus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksus...

Õigus
768 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Sotsiaalpoliitika

Sotsiaalpoliitika ühiskondlikud funktsioonid on: · Poliitilise võimukasutuse legitimeerimine õig(s)ustamine · Tööjõu taastootmine · Mittetöötava elanikkonna ülalpidamine · Humaanne abistamine · Ühiskonda kohandamine · Normide kinnistamine (Leppik). 3.2. Sotsiaalpoliitika kaks tahku Sotsiaalpoliitika kõige laiemas mõttes tähendab inimeste ainelise toimetuleku tagamist. Selles on kaks suurt alajaotust: sotsiaalkindlustus ja sotsiaalhoolekanne . Järgnevas püüan välja tuua nende põhikriteeriumid ja erinevused. Sotsiaalkindlustuse all peetakse silmas abi sotsiaalsete riskide katmiseks. Sotsiaalsed riskid on need, mille tõenäosust me teame, oskame arvestada ja mis puudutavad kas kõiki ühiskonna liikmeid või väga laiu ühiskonnaliikmete hulki. Olgu siinkohal esitatud loetelu sotsiaalsetest riskidest: vanadus. ajutine või püsiv töövõimetus, töövigastus või kutsehaigus, emadus, lapse hooldamine, töötus ja surm...

Sotsiaaltöö
247 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Tööturupoliitika

See omakorda toetab puudega inimestele võrdsete võimaluste loomist ning nende sotsiaalset kaasatust laiemas tähenduses. 12 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Eensalu, K.; Jõgi, K. Haridus, tööhõive ja karjääriteenused Eestis. Tallinn: Elukestva Õppe Sihtasutus Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus, 2005, 104. 25.10.2007. 2. Malvet, M.; Mikkola M. Sotsiaalhoolekanne . Helsingi: AS Sinisukk, 1998, 141. 25.10.2007. 3. Paavel, V. Sotsiaaltöö ümber mõtestamine. Tallinn: GREIF, 2004, 151. 29.10.2007. 4. Sotsiaalministeerium. Puuetega inimeste tööhõive. [http://www.sm.ee/est/pages/index.html]. 29.10.2007. 5. Statistikaamet. Vaegurlus.[http://pub.stat.ee/px- web.2001/Database/Sotsiaalelu/13Tervishoid/06Vaegurlus/06Vaegurlus.asp]. 29.10.2007. 13...

Eesti keel
71 allalaadimist
thumbnail
8
ppt

Heaoluriik

· 19. sajandil kodanlike revolutsioonide tõttu kehtestati demokraatlikud valitsemisreziimid ­ levisid demokraatlikud põhimõtted ja kodanikuõigused. Heaoluriigi olemus ja ülesanded: · riik sekkub majandusse ja tulude jaotamisse, et parandada inimeste toimetulekuvõimalusi. Toimub ressursside ülekandmine valdkonnast valdkonda. · Riik pakub teenuseid, millest turg pole huvitatud (haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne , munitsipaaleluase). Heaoluriigis umbes pool avalikest kuludest läheb sotsiaalsfääri vajadusteks. · Riik tasakaalustab majanduslikku tõhusust ja sotsiaalset õiglust. Sõltuvalt, kas parem- või vasakpoolne valitsus. · Riik pakub ühishüvesid ja sellega kaudselt tõstab turumajanduse efektiivsust Heaoluriigi kujunemine: · Heaoluriik hakkas välja kujunema 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest, mil riigid hakkasid tegelema sotsiaal- majanduslike probleemidega...

Ühiskonnaõpetus
54 allalaadimist
thumbnail
22
ppt

Kohalik omavalitsus

· Kandideerida saab vaid EV kodanik, kes 18. · Valimised salajased · kandidaadid nimekirjades, või üksikkandidaadid · iga valija annab hääle 1 kandidaadi poolt · 5% künnis Volikogu ülesanded: · esindada kodanike huve · teha kohalikku elu korraldavaid otsuseid · heakord, veevarustus, kanalisatsioon, tänavavalgustus, surnuaiad, turud, kohalikud haiglad, esmane sotsiaalhoolekanne , koolid · kinnitada valla/linna eelarve · kontrollida valla/linna valitsuse tegevust · kohalike maksude kehtestamine · valida volikogu esimees ja aseesimees · määruste ja otsuste vastuvõtmine · Volikogu valib linnapea/vallavanema · kes juhib valla/linna valitsuse tööd. Valitsus: ­ valmistab ette volikogu istungid ­ lahendab kohaliku elu jooksvaid küsimusi ­ esindab valda või linna kohtus ­ annab määrusi (üldküsimused) ja korraldusi (üksikküsimused)...

Ühiskonnaõpetus
60 allalaadimist
thumbnail
84
doc

Haldusõigus

- haldusõiguse põhiprintsiibid (HMS) - halduskandjate/-organite regulatsioon (HMS) - haldusmenetluse kord (HMS) - avaliku teenistuse ja teenistujate õiguslik seisund (ATS) - haldusvastutus, halduskontroll (AtSS, RVS) - haldusõiguse eriosa ­ reguleerivad üksikuid haldusõiguse valdkondi (teeseadus, lennundusõigus, politseiõigus, sotsiaalhoolekanne jne). Siia kuuluvad nn eriseadused, mille suhtes HMS on üldosa seaduseks. Liigitus selle järgi, kes ja kuidas ühte või teisi norme rakendab: - materiaalõigus ­ reguleerib keelde, käske, õigustusi e. isikute ja halduse (org. mõttes) vahelisi suhteid - formaalõigus ­ organisatsiooniõigus ­ organid ja nende pädevus menetlusõigus ­ õiguse rakendamist reguleerib nii halduse...

Õigus
837 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Heaoluriigi mudelid (eksamiküsimuste vastused)

Euroopa ­ reguleerimine läbi institutsioonide ja nende vaheliste suhete. Vastutavad pere, riik jm. 32. Seletage lahti sotsiaalpoliitika instrumendid (sotsiaalkindlustus, -hoolekanne, aktiivsed ja passiivsed meetodid). Sotsiaalkindlustus ­ sissetulek on oluline, kuid kuna esinevad riskid, mis takistavad inimesel tööle minemast, siis riik toetab teda. Riski leevendamise eesmärk on väärikas elu. Sotsiaalhoolekanne ­ teenused, mida hoolekande raames osutatakse tagavad toimetuleku. Toimetulek ­ sotsiaalteenuste, toetuste, abi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem: inimõigused, isiku vastutus(kui ise ei saa, siis teised), abistamise kohustus(lähim tasand tuleb appi), toimetuleku soodustamine. Aktiivsed meetodid ­ eeldavad inimese pingutust, et abi saada. Tööturuteenused: töötutele koolitused, arvutikursused jne. Passiivsed meetodid ­ inimese pingutust toetuse(raha)...

Haldusjuhtimine
233 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Kinnisvara hindamine

Kindel asukoht, unikaalsus, piiratud hulk, 3 mõõdet, kinnisvara ei saa hävitada. 4)Loetle kinnisvara asukohast tulenevaid omadusi. Mõõdud, topograafia, kasutatavus(sihtotstarve), infrastruktuur, ligipääsetavus, maapinna siseehitus. 5)Loetle kinnisvaratehingutes sagedamini esinevaid maa sihtotstarbe liike. Ärimaa, elamumaa, põllumaa, mets 6)Millest koosneb sotsiaalne infrastruktuur. Haridus, kultuur, noorsootöö ja lastekaitse, sport, sotsiaalhoolekanne , tervisehoid, avalik kord ja turvalisus. 7)Millest koosneb tehniline infrastruktuur. Energeetika (elekter, soojus) Kommunikatsioon (postiside, telefoniside, internet, infosüsteemid) Transport ( maanteed, raudteed, sadamad, lennujaamad) Ühistransport (bussid, rongid, laevad, lennukid) Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Jäätmemajandus Elamumajandus 8)Loetle tehnovõrke.Elekter, gaas, soojus, vesi, reovete kanalisatsioon, sadevete kanalisatsioon, drenaaz, side....

Kinnisvara hindamine
168 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ajaloost fakte

NSVL mõjusfäär: poola, rumeenia, bulgaaria, ungari, tsehhoslovakkia, isa-saksa, albaania, hiina, põhja-vietnam. NSVL: 1949 tuumapomm. 1953 vesiniktermo t.pomm. ABC relvad. 1950 kontinentvahelised raketid| 1948 berliini blokaad. NSVL väed saksa. 60-aastate ülestõusude mahasurumine. 1956 ungari ülestõus. 1968 praha kevad. USA: 1945 t.pomm. 1952 vesinikup. Tuumapeadega sõjalaevad ja allveelaevad. 1980 tähesõda.| usa väed saksas. Teise ms. Järel: usa võimsaim. Suurbritannia: sai sõjas räsida, positsioon langeb mingil määral. NSVL: ida-euroopas positsioon tõuseb, kommunistlik diktatuur. Võidurelvastumine. Vaesus tavain. seas. Saksa: lõhestunud. Suured kaotused ja purustused, kaotas. Organisatsioonid: maailmapank, IMF, NATO. Heaoluühiskonna tunnused: kõrge elatustase(suurenenud sissetulekud, sotsiaalne turvalisus-riiklik haridus, tervisehoidja sotsia...

Ajalugu
21 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Tööturg ja hõivepoliitika

Majanduslikult aktiivne rahvastik e tööjõud on osa tööealisest rahvastikust, kes osaleb tööturul. Kõik töötajad (hõivatud) ja töötud. Majanduslikult passiivne e mitteaktiivne rahvastik on osa tööealisest rahvastikust, kes ei osale tööturul. Isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. Koduperenaised, tudengid ja õppurid. Lapsed, vanurid, kodused. Heitunud. Töötu- inimene, kes soovib tööd teha ja on selleks võimeline, kuid ei leia tööd. Tööealine rahvastik- 15-74 aastane elanikkond. Tööjõu nõudlus- näitab, kui paljud ettevõtted soovivad töötajaid mingi teatud palgaga tööle võtta. Tööjõu pakkumine- näitab, kui palju on neid inimesi, kes tahavad töötada mingi kindla palga eest. Tööjõu puudus- tööturu situatsioon, kus tööjõu nõudlus on suurem kui tööjõu pakkumine. Tööpuudus- tööturu situatsioon, kus tööjõu pakkumine on suurem kui tööjõu näudlus ja osa inimesi jääb seetõttu tööta. Töötaja- inimene,...

Ühiskonnaõpetus
109 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Heaoluühiskond - kirjands

Minu vaadet ideaalsest ühiskonnast kirjeldab kaks sõna ­ sotsiaalne kindlustunne. Mina soovin elada ühiskonnas kus ma saan tunda ennast turvaliselt, olenemata sellest kas ma olen rikas või vaene, tark või rumal, andekas või andetu. Iga riigi heaolu ning elukeskkonna kujundavad selle riigi elanikud, ning nende rahulolu ja elukvaliteet. Elanikkonna heaolu määravad mitmed erinevad aspektid nagu näiteks varaline kindlustunne, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne , haridus ning kultuur. Kui varaline osa on enamjaolt iga inimese enda kanda, hoolitseb ju igaüks ise oma hariduse ning sissetulekute- väljaminekute eest, siis teiste heaolu kujundavate määrajate eest vastutab riik kus inimene elab, kellele ta on usaldanud oma turvalisuse ja kellele ta maksab makse, oodates vastutasuks riigipoolset abi ja toetust. Kindlasti peaksid heaoluühiskonnas paigas olema ka moraalsed väärtused nagu näiteks pere ja sõbrad, kuid kahjuks on...

Eesti keel
38 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Majandus

Majandusressursid e. tootmistegurid: 1. Maa (mets, maavarad, kliima) 2. Tõõjõud e. inimkapital (rahvaarv, haridustase, kogemused) 3. Kapital (rahalised vahendid, seadmed, masinad) 4. Ettevõtlikus Alternatiivkulu-valides 1 toote tootmise või tarbimise, tuleb loobuda teisest. Nt maantee lisa kilomeetri ehitamine. SKP-sisemajanduse koguprodukt: 1. näitab riigis toodetud kaupade ja teenuste maksumust teatud aja jooksul. Arvesse võetakse lõpptarbimisse läinud kaupade ja teenuste maksumus(vahetarbimine on siis, kui neid kasutatakse teiste toodete või teenuste edasi tootmisel). Lisandväärtus-igas tootmisetapis toimub kauba turuhinna suurenemine. 2. SKP-d kasutatakse majanduskasvu hinnanguga, sest ta näitab kaupade ja teenuste hulgakasvu. SKP-d näidatakse ühe inimese koh...

Ühiskonnaõpetus
39 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Nüüdisühiskond

kysk.ee - millised projektid on pälvinud toetuse jmt) Kolmanda sektori areng määrab kodanikuühiskonna tugevuse antud ühiskonnas. Teovõimas kodanikuühiskond on peamine tagatis, et ei riik ega äriettevõtted ei saa karistamatult kahjustada kodanike huve. Kolmanda sektori tegevusvaldkond on lai ja eri riikides hõlmab see erinevaid koostöövorme, mille hulka arvatakse vabatahtlikud organisatsioonid ja sotsiaalhoolekanne , heategevusorganisatsioonid, spordiklubid, sihtasutused, huvigrupid ning tervishoiu, keskkonna, kultuuri ja filantroopiaga seotud ühingud. Igaüks neist juhindub oma sotsiaalsest, religioossest või eetilisest missioonist ja on suunatud kodanike osaluse ja ühiskondliku algatusvõime edendamisele. Kolmanda sektori läbi kasvab ühiskonna sotsiaalne kapital - inimestevahelised võrgustikud ja usaldus, mille kaudu toimub inimeste lülitumine ühiskonna ellu...

Ühiskonnaõpetus
57 allalaadimist
thumbnail
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

kysk.ee - millised projektid on pälvinud toetuse jmt) Kolmanda sektori areng määrab kodanikuühiskonna tugevuse antud ühiskonnas. Teovõimas kodanikuühiskond on peamine tagatis, et ei riik ega äriettevõtted ei saa karistamatult kahjustada kodanike huve. Kolmanda sektori tegevusvaldkond on lai ja eri riikides hõlmab see erinevaid koostöövorme, mille hulka arvatakse vabatahtlikud organisatsioonid ja sotsiaalhoolekanne , heategevusorganisatsioonid, spordiklubid, sihtasutused, huvigrupid ning tervishoiu, keskkonna, kultuuri ja filantroopiaga seotud ühingud. Igaüks neist juhindub oma sotsiaalsest, religioossest või eetilisest missioonist ja on suunatud kodanike osaluse ja ühiskondliku algatusvõime edendamisele. Kolmanda sektori läbi kasvab ühiskonna sotsiaalne kapital - inimestevahelised võrgustikud ja usaldus, mille kaudu toimub inimeste lülitumine ühiskonna ellu...

Ühiskonnaõpetus
1225 allalaadimist
thumbnail
14
doc

MÄLUHÄIRETE ALL KANNATAV DEMENTNE PATSIENT JA ABI OSUTAMISE

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ4-6 Milana Brattsik MÄLUHÄIRETE ALL KANNATAV DEMENTNE PATSIENT JA ABI OSUTAMISE VAJADUS JA VÕIMALUSED Seminaritöö õppeaines Vaimse tervise õendus Kohtla-Järve 2010 SISUKORD 3. ÕENDUSABI DEMENTSUSEGA PATSIENTIDE PROBLEEMIDE LAHENDAMISEL VÕIMALUSED................................................................................... 11 3.1 Õendusabi koduõenduses...........................................................................................11 2 SISSEJUHATUS Keskmine eluiga suureneb pidevalt ja sündivus vähene...

Gerontoloogia
184 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Maailm maailmasõja järel

· Majanduse jõudne areng · Majandusliku liberalismi poliitika- riik majandusse ei sekku · Kuritegevuse kasv (Kuiv seadus- alkoholikeeld /maffia) · Laenurahadel kasvas elanike jõukus · Riigis on äraostetavaid riigiametnikke NEW DEAL : Projekt, et tuua USA välja majanduskriisist. Rakendaja: Franklin Delano Roosevelt Plaani sisu: · Muudatused tööstuses : kehtestati tööpäeva maksimaalne pikkus. · Ametiühingute roll suureneb. · Sotsiaalhoolekanne : toetused abivajajatele, vanaduspension. · Põllumajandus: põlluharijatele toetus et nad vähendaksid tootmist- toodete hind tõuseb- põlluharijad saavad rohkem raha. · Pangandus: riik sulges kõik pangad lubati töötada ainult elujõulistel pankael seda osustas riik. USA VÄLISPOLIITIKA: Isolatsionistlik- püüti maailmas toimuvast eemale hoida. INGLISMAA PEAMINE MAJANDUSPROBLEEM : Aeglane kaasaminek uute tehnoloogiate ja tööstusharudega....

Ajalugu
28 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun