Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"Hagiavaldus" - 51 õppematerjali

hagiavaldus on tsiviilkohtule seaduses ettenähtud korras esitatav kirjalik dokument, milles avalduse esitaja annab kohtule teada, kes ja kuidas tema õigusi või vabadusi on rikkunud ja mida ta kohtult nõuab.
27
doc

Õigusõpetus - EV Töölepinguseadus, perekonnaseadus

Õigusõpetus EV TÖÖLEPINGUSEADUS (TLS) Tööleping on kokkulepe töötaja ja tööandja vahel. Antud lepingu järgi on töötaja kohustatud tööd tegema ja peab alluma tööandjale. · Selles lepingus on töötaja nõrgem pool. Töö eest peab töötaja saama tasu. Lepingu sõlmimine · Tööleping sõlmitakse kirjalikult · Suuliselt võib lepingu sõlmida, s...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
243 allalaadimist
2
docx

Eesti kohtusüsteem

Eesti Vabariigi Kohtusüsteem. Maakohtud: Harju,Pärnu,Tartu ja Viru Maakohtud arutavad esimese astme kohtuna kõiki tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. Maakohtu lahendite peale saab edasi kaevata ringkonnakohtusse. Halduskohtud: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis. Halduskohtud arutavad esimese astme kohtuna haldusasju. Ringkonnakohtud: Tallinnas ja Tartus Ringkonnak...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
90 allalaadimist
27
doc

Tsiviilprotsess

04.2009 1. Tsiviilkohtu menetlus. Mõiste, põhimõtted, ülesanded. Tsiviilkohtumenetlus on rikutud või vaidlustatud materiaalõiguslike subjektiivsete õiguste, seadustega tagatud huvide kaitse eesmärgil toimuv kohtu ja protsessis osalevate isikute ts.protsessiõiguse normidega reguleeritud tegeuvus. põhimõtted: 1. Objektiivsus ­ kohus peab olema objektiivne ja erapool...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
133 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE RIIGI PÕHIMÕISTED 1.1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE Ürgkogukondliku korra ajal teostas sugukonnas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul polnud, pealik väljendas kogu suguko...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
356 allalaadimist
12
doc

EKSAMIKÜSIMUSED TÖÖÕIGUSES

TÖÖ- JA TEENINDUSSUHE 2. INDIVIDUAALNE JA KOLLEKTIIVNE TÖÖSUHE 3. TÖÖTAJA INDIVIDUAALSE TÖÖSUHTE SUBJEKTINA 4. TÖÖANDJA INDIVIDUAALSE TÖÖSUHTE SUBJEKTINA 5. TÖÖLEPINGU ERISTAMINE TÖÖVÕTULEPINGUST Kaks erinevat asja. Töövõtulepingu poolteks on töövõtja ja töö tellija. Võlaõigusseaduse kohaselt kohustub töövõtja valmistama või muutma asja...

Tööõiguse alused - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
57 allalaadimist
17
docx

PANKROTIÕIGUS konspekt

11.04. 18:00 või 21.04. 14:00 või 22.05. 18:00 Iseseisev töö ­ referaat a la 10 lk, tähtaeg 08.04. Saata aadressile signe.viimsalu@gmail.com Minu teemaks ,,Pankrotivara õiguslik regulatsioon" Maksejõuetus · Ajutine · Püsiv --> (pankrot) eeldab kohtu sekkumist Esimene pankrotiseadus 1992, Rootsi mudeli põhjal. Esimesed muudatused 1997, aastast 2004 toodi...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
132 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1.1. Tööõiguse kujunemine Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Tänapäeval on oluline saavutada töötaja ja tööandja huvide tasakaal. Töösuhe võib olla: _ tüüpiline _ üks töökoht _ tähtajatu tööleping _ täistööaeg _ ebatüüpiline _ tähtajaline tööleping _ osaline tööaeg _ renditöö _ kaugtöö, _ töö väljakutsel jmt...

Tööõigus - Tartu Ülikool
315 allalaadimist
8
docx

Õiguse alused

Õiguse alused Avalik õigus: · valitsevad avalikud huvid; · põhiseadus määrab kindlaks riigi põhikorra; · riigiõigus juhib tädiesaatva riigivõimu tegevust; · siseriikliku avaliku õiguse hulka loetakse karistusõigus ja kohtute menetlusõigus; · rahvusvaheline avalik õigus reguleerib suhteid teiste riikidga ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; · peab oleo avalik huvi sell vastu...

õigus - Keskkool
6 allalaadimist
19
docx

Pankrot ja saneerimine

Piiroja. Pankrot. Tallinn: Agitaator 2009, lk 149. 35 Ibid, lk 12. 36 A. Kiris, P. Nuuma, A. Kukrus, E. Oidermaa. Õigusõpetus. Tallinn: Külim 2009, lk 272. 16 võidakse võlgniku suhtes algatada pankrotiavaldus või esitada hagiavaldus , millega kaasneks aeganõudev ja kulukas kohtumenetlus või ettevõtte majandustegevuse seiskamine. Täitemenetluse peatamine aitab vältida ka olukorda, kus sundtäitmise käigus müüakse maha ettevõtte edasiseks majandamiseks vajalik asi, mille tõttu võib saneerimine ebaõnnestuda.37 Pärast saneerimismenetluse algatamist koostab saneerimisnõustaja ettevõtja nimel saneerimiskava, milles peab sisalduma (SanS §§...

Asjaõigus -
8 allalaadimist
52
doc

PÄRIMISÕIGUSE ÜLDISELOOMUSTUS.

PÄRIMISÕIGUSE ÜLDISELOOMUSTUS. · testamendi- ja/või pärimislepingujärgne pärija ei võtnud pärandit vastu ja asepärijat ei 1. Pärimisõiguse üldmõisted olnud määratud, välja arvatud juhtum, mil kogu vara oli testeeritud (pärimislepinguga...

Primisigus -
116 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

Uido Truija LEPINGUTE KOGUMIK p r a k t i l i n e k ä s i r a a m a t I Estada 1 2002 2 SISUKORD Agendileping Maaklerileping Litsentsileping Garantiikiri...

Õigus -
99 allalaadimist
194
pdf

Tsiviilkohtumenetluse konspekt 2013

ÜLDISED PÕHIMÕTTED Mõiste Tsiviilmenetlusõiguse reguleerimise objektiks (esemeks) on tsiviilkohtumenetlus ehk kohtu tegevus õigusemõistmisel, asjade lahendamisel. Õige menetlusõiguse valik on tähtis, kuna valede menetlusnormide rakendamine toob automaatselt kaasa kohtulahendi tühistamise. Tsiviilmenetlusõigus on normide kogum, mis reguleerib tsiviilõiguste kaitse kohtulikku ko...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
98 allalaadimist
124
pdf

Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud

Uurimuses analüüsiti reeglipärasuste esinemist võlausaldaja nõuetes ning jõuti järgmistele tulemustele. 1) Tuvastati reeglipärasus hagi esitamise aja osas. Hagi esitatakse ligikaudu kaks aastat pärast nõude tekkimist, kui hageja poolt 10-kordselt vähendatud viivise määra järgi on viivise summa põhinõudest 0,5-5% madalam. 2) Tuvastati reeglipärased nõuded hagiavalduses , mida võlausaldaja kostjalt sisse palub nõuda: a. Põhinõue kogu summa ulatuses. Hageja tugineb põhinõude õiguslikul põhjendamisel järgmistele seadussätetele: VÕS § 396 lg 1; 410 lg 1; 76 lg 1; 82 lg1; 100; 101 lg 1 p 1 ja 6; 113 lg 1. Põhinõudena17 käsitleb hageja kõige sagedamini laenusummat ja lepingutasu, 10% juhtudest on põhivõlana esitletud...

Majandus -
17 allalaadimist
22
docx

Õiguse alused - mõisted

Eestis 2 ringkonnakohut: Tallinna Ringkonnakohus (28kohtunikku), Tartu Ringkonnakohus (15 kohtunikku) riigikohus-Eesti Vabariigi kohtusüsteemi kolmanda astme ja kolmanda lülina kõrgeim kohus. Riigikohus täidab kassatsioonikohtu üledandeid, millele lisanduvad põhiseaduslikkuse järelvalve kohtu funktsioonid. Samuti on Riigikohtul kaasotsustusõigus kohtunime ametissenimetamisel ning ametist tagandamist. hagiavaldus- isiku pöördumine tsiviilkohtu poole kohtumenetluse alustamiseks. võistlevuse printsiip- erinevatel isikutel on kohtumenetluses erinevad rollid ning seda ka tõendite esitamise ning hindamise raames. Kohtul, võistlevuse printsiibi kohaselt ei ole kohustust ega õigustki ise tõendeid koguda. Antud printsiip on kantud ideest, et ainult selliselt on võimalik tagada kohtute sõltumatus. Võistlevuse printsiip on Eestis leidnud laialdaselt...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
7 allalaadimist
12
docx

Tsiviilõiguse konspekt

Ringkonnakohus on teise astme ning riigikohus kolmanda astme kohtud. Tsiviilasi on eraõigussuhtest tuleneb kohtuasi erinevatest lepingutest ja võlgnevstest tulenevad vaidlused, perekonna- ja pärimisasjad, pankrotiasjad, tööõigus jne. Tsiviilasja alustamiseks tuleb maakohtule esitada TsMSis sätestatud nõuetele vastav pöördumumine ehk hagavaldus. Kohtule esitatavas hagiavalduses on vaja ära näidata kellelt nõutakse, mida nõutakse, miks nõutakse ja millised tõendid seda nõudmist põhjendavad. Tsiviilkohtumenetluses on menetlusosalisteks pooled ja kolmas isik. Poolteks on hageja ehk isik, kes on esitanud hagi ning kostja, kes on isik, kelle vastu on hage esitatud. Kolmas isik on isik, kelle õigusi või kohustusi kohtulahend võib puudutada. Hagiavaldus peab olema kirjalik, (formaadis A4). Tsiviilkohtumenetlusse tuleb ha...

Tsiviilõigus - Kutsekool
10 allalaadimist
2
odt

Hagi näidis

). Hageja ning kostja abielu sõlmiti 20.aprillil 2010, mille kohta on koostatud abieluakt nr 23486 Tallinna Perekonnaseisuametis (abielutunnistus lisatud käesolevale hagiavaldusele). Peale abiellumist oli abielu kooskõlas, kuid hiljem abielu ei laabunud. Septembris 2013 kooselu lõppes – hageja **** asus elama o...

Kohtumenetlus - Keskkool
35 allalaadimist
16
doc

Vene keel sõnastik: juristidele

СЛОВАРИК ДЛЯ ЮРИСТА Juriisti sõnastik право õigus правовой акт õigusakt административное право haldusõigus правопорядок õiguskord охрана правопорядка õiguskorra kaitse правосудие õigusemõistmine юрист jurist юридический juriidiline суд городской, окружной, уездный, государственн...

Vene keel - Kutsekool
23 allalaadimist
48
doc

EESTI VABARIIGI ÕIGUSKAITSESÜSTEEM

Asja lahendamine enne eelistungit 2) menetlusväline isik – kümne päeva jooksul, alates päevast, mil ta sai (1) Kohus võib omal algatusel tagaseljaotsusega hagi rahuldada vaidlustatavast määrusest teada või pidi teada saama. hagiavalduses märgitud ulatuses ja asjaoludega põhjendatud õiguslikul (3) Kaebus esitatakse kirjalikult, järgides käesoleva seadustiku § 76 alusel, kui kostja, kellele kohus andis kirjaliku vastamise tähtaja: lõikes 4 ettenähtud nõudeid. Kaebus adresseeritakse maa- või 1) ei ole tähtaegselt kirjalikult vastanud; linnakohtule ja esitatakse kohtuvälisele menetlejale, kes vai...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
24 allalaadimist
20
docx

Mõisted eesti ja vene keeles

A aegumine истечение срока давности alaealine несовершеннолетний ametiühing профсоюз ametiühingute seadus Закон о профсоюзах ametnik чиновник asjaolud обстоятельства avaliku teenistuse seadus Закон о публичной службе B bioloogilised ohutegurid биологические факторы опасности D direktiiv...

Vene keel - Keskkool
18 allalaadimist
20
docx

Pärimisõigus

Vähemalt 15 aastane alaealine võib teha testamendi notariaalselt tõestatud vormis. Selleks pole vaja oma seadusliku esindaja nõusolekut. Testeerimisvõime vaidlustamine- peale testaatori surma saab ainult kohus otsustada, kas testamendi tegemise ajal testaatoril puudus teo- või otsusevõime, testamendi kehtetuks tunnistamiseks tuleb esitada hagiavaldus kohtule. Hagi esitatakse selle isiku vastu, kes soovib vaidlustatava testamendi või pärimislepingu alusel pärijaks saada. Enamasti vaidlustatakse kohtutes testament, kas otsusevõimetuse või mittepiisava teovõime tõttu siis, kui testamendi on teinud näiteks vanad inimesed, kes on raskelt haiged või isikud, kes on olnud ravil psühhoneuroloogiahaiglas ja tugevate ravimite mõju all. Testament on ühepoolne tehing, millega pärandaj...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
40 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun