Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"üldkogu" - 159 õppematerjali

üldkogu on arvamusel, et eeltoodut arvestades tuleb karistusjärgset kinnipidamist pidada materiaalses mõttes karistuseks ning sellele laieneb PS § 23 tulenev määratletusnõue.
41
docx

Riigiõigus

Riigiõigus 12.09.2013 Madis Ernits Põhiseadus kaasas (võib olla kaasas ka arvestusel ja eksamil) Arvestusel 10 küsimust (2 akadeemilist tundi aega) Loengu struktuur I. Sissejuhatus II. Põhiseaduse aluspõhimõtted III. Põhiõigused IV. Riigikorraldusõigus (kevadise se...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
68 allalaadimist
31
docx

Riigiõigus

RIIGIÕIGUS 1. Loeng (09.02.12) §1 Riigiõigus Käsitletakse kui juriidilist distsipliini. Juriidiline distsipliin reguleerib, mis on (teatud juhtudel) kästud, keelatud või lubatud. Riigiõigus on avaliku õiguse distsipliin. Õigus jaotub: - Avalik õigus ­ üheks osalejaks avalik pool; avalikkuse...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
19 allalaadimist
10
docx

STATISTIKA konspekt

STATISTIKA KESKMISED · Kogumit ühe arvuga iseloomustavad üldistavad näitarvud, mis edastavad informatsiooni kogumisse kuuluva tunnuse väärtuste taseme kohta. · Mahukeskmised sõltuvad statistilise rea mahust. Rea maht ei ole otseselt rea liikmete arv. Ritta kuuluvate elementide väärtuste summa. Reageerivad igale muutusele, väga tundlikud. Mahukeskmised: aritmeetiline keskmine, harmooniline...

Sotsiaal- ja... - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
32
docx

ÕIGUSE ALUSED

ÕIGUSE ALUSED Kohtusüsteem Võimude lahusus Traditsiooniline võimude lahususe teooria eeldab kolme iseseisvat võimuharu: seadusandlikku, täidesaatvat ja kohtuvõimu. Neid kolme erinevat võimuharu tuleks vaadelda terviksüsteemina, kus igal võimuharul on täita oma osa. Selles kolmikjaotuses asuvad võimuharud ühel tasandil ja on omavahel koordineeritud. Inimõiguste tagamiseks ja türannia vältimiseks peavad ne...

Õiguse alused - Kutsekool
15 allalaadimist
14
docx

Raamat "Taasiseseisvumine"

R. JAKOBSONI NIM TORMA PÕHIKOOL TAASISESISVUMINE Referaat Koostaja: Reelika Jõuram 7.klass Juhendaja: õpetaja Toomas Aavasalu 2014 SISUKORD ESIMENE OSA Eestimaa poliitilises elus algas suur pööre. Rahvarinde algatusgrupi loomise järel tunnetasid inimesed, et ees ootavad suured muutused. Rah...

Ajalugu - Põhikool
3 allalaadimist
3
docx

Kordamisküsimused ajalugu ptk 9, õp lk 10-36

aastal kogunesid Euroopa valitsejad Viingi kongressile, et taastada Euroopas ,,rahu ja kord" . Kongressil valitses üldine soov asjad panna paika nii nagu need varem olid olnud. Austriat esindanud diplomaadi Metternichi juhtimisel, lepiti kokku põhimõtetes, mis pidid taastana suurriikide üksmeele ja restauratsiooni ning tõ...

Ajalugu - Põhikool
16 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
153 allalaadimist
112
pdf

HALDUSÕIGUSE KONSPEKT

AVALIK HALDUS - Haldus on inimlik plaanipärane tegevus kindla eesmärgi saavutamiseks. Haldust võib jagada kaheks: era- ja avalik haldus. MÕISTE: Organisatsioonilises mõttes ­ AVALIK HALDUS haldusorganisatsiooni tähenduses. haldus koosneb erinevatest halduse kandjatest, haldusorganitest ja teistest haldusinstitutsioonidest. Tegemist on avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, kellele on seadusega...

Haldusõigus -
84 allalaadimist
28
odt

Jaques Derrida elu ja filosoofia põhimõistete referaat

KOOL NIMI klass JACQUES DERRIDA Referaat Juhendaja: õpetaja 2014 Sisukord JACQUES DERRIDA..........................................................................................................................1 Sissejuhatus...

Filosoofia - Keskkool
7 allalaadimist
60
doc

RIIGIÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED, eksam, arvestus

Eelarve küsimusi ei saa panna rahvahääletusele (PS § 106). Eelarve küsimused hõlmavad nii eelarve vastuvõtmise korda reguleerivaid seadusi (RES, VLES) kui ka riigieelarvet ennast. Riigieelarvet ei saa kehtestada, muuta ega tühistada presidendi seadlusega (PS § 110). 86. Aasta riigieelarve seaduse olemus: kas tuleb käsitleda õigustloova aktina, ehkki sisaldab üksikregulatsioone? Riigikohtu üldkogu on asunud seisukohale, et seadust, mis sisaldab nii õigusnorme kui ka üksikregulatsioone, käsitletakse õigustloova aktina, kaasa arvatud riigieelarve seadust. 87. Otsuse-eelnõu (OE) menetlemise üldskeem Vt lisa 88. Otsuse-eelnõude erimenetlused (mõned näited, erimenetluse eesmärk) 15 Vt lisa 89. Kellel on õigus algatada seaduseelnõu? Riigikogu liikmel, R...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
140 allalaadimist
18
pdf

Eesti Advokatuur – kutseorganisatsioon ja avaliku halduse kandja

Samal ajal kuuluvad kõik Eestis alaliselt advokaaditeenust osutavad advokaadid kohustuslikus korras advo- katuuri liikmeskonda: AdvS § 22 lõike 6 kohaselt võib Eestis advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osu- tada üksnes Eesti Advokatuuri liige, kui seadusest ei tulene teisiti. Advokatuur ega selle organid (üldkogu, 13 Vabariigi presidendi kõned 1992–2001 (viide 11). 14 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Tekst koos muudatustega, mis tehti 01.06.2010 jõustunud protokolliga nr 14 (ETS nr 194). Arvutivõrgus: http:www.echr.coe.intNRrdonlyres1125B8C7-01C2-46CD-BE4C-37- EACCFDFFC10EST_CONV.pdf. Konventsiooni ja selle protokollide allkirjastamise ning ratifitseerimise hetkeseis, samuti deklaratsioonide ja reservat...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
16 allalaadimist
20
pdf

Teenistuslik järelevalve kohtunike üle

Teenistusliku järelevalve peamiseks väljundiks on distsipli- naarmenetlus, mille algataja võib koguda distsiplinaarasja lahendamiseks vajalikke tõendeid ning nõuda seletusi (KS § 91 lg-d 2 ja 3). Distsiplinaarmenetluse algatamise õigus on KS kohaselt eelnimetatud isikutel, lisaks Riigikohtu esimehel ja õiguskantsleril kõigi kohtunike suhtes ning Riigikohtu üldkogul Riigikohtu esimehe suhtes. Varem kehtinud kohtuniku staatuse seaduse*10 (KSS) § 21 kohaselt oli ka justiitsministril esimese ja teise astme kohtuniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamise õigus. Euroopa Liidu kandidaatriikide kohtusüsteeme uurinud eksperdid leidsid, et see võib riivata kohtute sõltumatust.*11 Euroopa Nõukogu 5 Vt nt D. Liiv, M. Sarapuu. Kohtute sõltumatus ja selle piirid tegelikkuses. – P. Pruks jt. Kohtute sõ...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
6 allalaadimist
26
pdf

Eesti prokuratuurisüsteem rahvusvaheliste standardite valguses

coe.intcom.instranet.InstraServlet?command=com. instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1465390&SecMode=1&DocId=838058&Usage=2. 30 RT I, 16.03.2011, 2. 31 Prokuratuuriseaduse muutmise seaduse seletuskiri, lk 1. Arvutivõrgus: http:www.riigikogu.ee?page=eelnou&op=ems& emshelp=true&eid=1147532&u=20111101154023. 32 Bordeaux’ deklaratsiooni seletuskiri (viide 10), p 10. Sellisele seisukohale on asunud ka Eesti prokuröride üldkogu 05.03.2010 heaks kiidetud deklaratsioonis. Arvutivõrgus: http:www.prokuratuur.eeorb.awclass=fileaction=previewid=49663% DCldkogu+deklaratsioon+05+03+2010.pdf. 33 Kuigi üksikutes Euroopa riikides (Itaalia, Hispaania) on legaliteediprintsiip absoluutne, avaldub prokuröri lähtumine ots- tarbekusest (oportuniteediprintsiibist) ja seega tema otsustuste diskretsioonilisus esmajoones selles, milliseid kriminaalasju mene...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
4 allalaadimist
14
pdf

Tõhusad õiguskaitsevahendid ebamõistlikult pika menetluse heastamiseks Eestis

Rahalise hüvitise nõudmiseks tuleb kuni uue riigivastutuse seaduse (RVastS) eelnõu*24 vastuvõtmiseni lähtuda Riigikohtu üldkogu 22. märtsi 2011. a otsusest.*25 Riigikohtu otsusega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks ebamõistlikult pika menetlusega tekitatud kahju hüvi- tamise reeglite puudumine RVastS-s ja samas mõisteti isikule kriminaalmenetluse kohtueelse menetluse ebamõistliku kestuse eest välja konkreetne rahaline hüvitis. Kuigi tuleb märkida, et on teatud ebakõla Riigikohtu ülalviidatud 30. detsembri 2008. a määruse*26 ja 22. märtsi...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
7 allalaadimist
30
doc

Põhiseaduse kordamisküsimused sügis 2014

Põhiseadusliku järelevalve põhiline funktsioon on õigustloovate aktide ja välislepingute PS-le vastavuse kontroll. 95. Mis on Eestis põhiseaduslikkuse järelevalve kohus? Riigikohus 25 96. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium Põhiseaduslikkuse järelevalve asju lahendab Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu (PSJKS § 3). Riigikohtu esimees on seaduse järgi põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esimees. Kolleegiumi ülejäänud kaheksa liiget nimetab Riigikohtu üldkogu (KS § 29). Kolleegium otsustab asja viieliikmelises, kaebuse valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale kolmeliikmelises koosseisus. Kolleegium võib asja tähtsust arvestades anda selle lahendamiseks üldkogule. 97. Riigikohtu üldkogu PS järelevalve teostajana Ko...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4 allalaadimist
24
docx

ÕIGUSKANTSLERI MENETLUSE ANALÜÜS

TALLINNA ÜLIKOOL RIIGITEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSKANTSLERI MENETLUSE ANALÜÜS Põhiseaduslikkuse järelevalve Tallinn 2014 Õiguskantsleri pädevus ja funktsioonid Õiguskantsleri seadus ütleb, et õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes...

?iguskaitseasutuste s?steem -
52 allalaadimist
37
odt

Esiajalugu

mai Einselni. 17. juunil andis president talle kindralmajori aukraadi. 12. mai Tartu ülikooli teadusraamatukogus võeti arvele 5 000 000. raamat. Eesti võeti 29. riigina vastu Euroopa Nõukogu täisliikmeks. 14. mail heisati 13. mai Strasbourgis Euroopa Nõukogu peahoone ees lipuvardasse Eesti lipp. Tartu raekojas toimus Rait Maruste eesistumisel Eesti Riigikohtu üldkogu esimene 27. mai istung. 28.–30. mai Tallinnas toimus laulu- ja tantsupidu „Slaavi pärg '93”. 19.–20. Tallinnas toimus VII koolinoorte laulu- ja tantsupidu, millest võttis osa 26 000 juuni inimest. 30.juuni Tallinnas avati Prantsuse kultuurikeskus. Narvas ja Sillamäel korraldasid Vene-meelsed ringkonnad omal algatusel 16.–17. referendumi rahvuslik-territoriaalse au...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
33
doc

Riigiõigus

Vaja ei ole pähe tuupida loetelusid, menetluslikke detaile ega ms, aga vaja on teada, kust järele vaadata. Vastused on leitavad PS kommenteeritud väljaandest, loengute eel lugemiseks antud materjalidest (kursuse kavas kirjas, enamik linkidena) ja asjakohastest seadustest. Head kordamist!...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
12 allalaadimist
66
doc

Riigiõigus

Kõik seadused tuleb teatavaks teha avaldamise teel. 54. Seaduse ja Riigikogu otsuse vahetegu 14 Seadused on harilikult üldaktid, seadused materiaalses mõttes. Erandiks on seadusena vastu võetav iga-aastane riigieelarve, mis kannab küll seaduse nimetust, kuid ei ole üldakt, sest see sisaldab üksikregulatsioone (vt ka § 59 komm 3). Riigikohtu üldkogu on samuti sedastanud, et EESTI õiguspraktikas on seadusi, mis sisaldavad nii õigusnorme kui ka üksikregulatsioone. Selline seadus oli näiteks 1999. a riigieelarve (vt RKÜKo 17.03.2000, 3-4-1-1-00). Seadusandlikku menetlust reguleerib PS VII peatükk. Riigikogu otsused on üksikaktid. Riigikogu peab küsimuse lahendama otsusega, kui tegemist ei ole seadusega materiaalses mõttes. Erandiks on iga-aastane riigieelarve, mis § 115 lg 1 jär...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
88 allalaadimist
26
docx

Õiguse entsüklopeedia

Kodanikel peab olema võimalus õiguslike vaidluste puhul pöörduda kohtu poole. Kohtunikud on sõltumatud, kuna on nimetatud ametisse eluks ajaks, teda saab tagandada vaid kohtuotsuse alusel, I ja II astme kohtunikele saab esitada süüdistuse ainult Riigikohtu üldkogu ettepanekul ja presidendi nõusolekul. Riigikohtu kohtunikule võib kriminaalsüüdistuse esitada ainult õiguskantsleri ettepanekul ja Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Põhiõiguste ja –vabaduste garanteerimine tähendab, et riik sekkub isiku ellu on pmst piiratud. 4.2.2. Õigusriigi materiaalsed tunnused Need on:  käsk austada ja kaitsta järjekindlalt inimväärikust.  ülipositiivse õiguse tunnustamine  sea...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
222 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun