Sõnu seletav sõnaraamat

Suhteturundus on turundus suhete ja suhtevõrgustike kaudu ning nende interaktsioon/koostoime. Suhteturundus teeb ettepaneku keskenduda 4P asemel 30R-le (relationship), mis hõlmab ettevõtte kõikvõimalikke suhteid alates tarbijatest ja lõpetades õigusaktidega.
Suletud majandus – majandussüsteem, millel puuduvad välismajanduslikud suhted Avatud majandus – majandussüsteem, milles lubatakse tehinguid välismaiste majandussubjektidega Importi mõjutavad vahendid: kaitsetollid-tollimaks, Impordikvoot – teatud kauba lubatud impordi maht aastas Vabatahtlikud ekspordipiirangud – iseloomustavad olukorda, kus importiv riik ja eksportiv riik lepivad omavahel kokku, et eksportiv riik piirab oma eksporti mingi toote osas
Suhtlusrollid on järgmised: 1) esindaja roll on seotud organisatsiooni esindamisega väljaspool ja ametlike tähelepanuavaldustega töötajate suhtes; 2) eestvedaja roll seisneb alluvate motiveerimises ning organisatsiooni ja alluvate vajaduste ühitamises; 3) sidepidaja roll hõlmab ühistegevust organisatsiooni muude juhtidega ja firmale vajalike organisatsiooniväliste isikutega.

Sortimentideks on (kategooria ja tõin 3 näidet): Valmistoit (magustoidud, lihatooted, pasteedid), Puu-ja köögivili (potililled, puuviljamarjad, külmutatud tooted) , Pagari-ja kondiitritooted (leib, sai, tordid), Maiustused (kaalukommid, šokolaad, popcorn), Joogid (karastusjoogid, siidrid, alkoholi kokteilid), Alkohol (kanged napsud, rummid, liköörid), Tarbekeemia tooted(pesupulber, louputusvahend pesule, tualettpaber), Esmatarbekaup (kondoomid, tulemasinad, patareid), Tubakas (Sigaretid, piibutubakas,
Skp deflaator on hinnaindeks, mis mõõdab SKP komponentide keskmise hinna muutust baasperioodiga võrreldes.
Sotsiaalmaks - Sotsiaalmaksu makstakse riiklikuks pensioni- ja ravikindlustuseks vajaliku tulu saamise eesmärgil töö- ja teenistussuhtes tehtavatelt väljamaksetelt, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstud tasudelt, füüsilisele isikule teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt, samuti erisoodustustelt ja neilt makstavalt tulumaksult. Nimetatud juhtudel on sotsiaalmaksu maksjaks väljamakse tegija ja maksustamisperioodiks kalendrikuu.

Sortiment on väga laialdane: • lauamängud (piljard, lauatennis) • õuemängud (golf, keegel) • kabe, male • keerulised tehnilised mängud • tööriistade komplektid • muusikariistad-suupillid, tamburiinid, trummid, orelid, süntesaatorid, flöödid, vilepillid, klaverid, lõõtspillid
Sisenemise kontrolli ehk tegevusluba (hetkel kehtib tegevusloa kohustus krediidiasutustele). See omakorda tähendab, et nii turule sisenemisel kui ka hilisemal tegutsemisel hinnatakse krediidiasutuse omanike ja juhtide sobivust (laitmatu reputatsioon, piisav kutseoskus jmt), organisatsiooni kohast ülesehitust (riskide juhtimine, sisekontrollisüsteemid jmt), kapitali läbipaistvust, sise- ja protseduurireeglite kohasust ja piisavust jmt, mis samuti otse ja kaude seonduvad finantsteenuse järelevalvega.
Segamine e. liigitamine e. Stir valmistatakse seguklaasis, serveeritakse mõnes teises (nt kokteiliklaas, souriklaas) Segada võib, kui retsept ei sisalda puuviljamahlasid ega piima/muna. ● Segamisklaas täidetakse puhta jääga, segatakse paar korda lusikaga läbi, et klaas jahtuks ● Baarisõela abil kurnatakse tekkinud vesi ● Retsepti komponendid segatakse klaasi (odavam enne) ● Lühidalt ja energiliselt segatakse baarilusikaga ● Jook valatakse õigesse serveerklaasi sõela abil

Siirdeala - võimaldab transiitkaubandust • Pöördumine uute turgude otsinguil “ näoga lääne suunas” EESTI MAJANDUST MÕJUTAVAD NEGATIIVSED TEGURID • Mere jäätumine külmadel aastatel • Venemaa majanduslik ebastabiilsus • Maavarade vähesus • Piirkondlik ( regionaalne) areng ebaühtlane EESTI TULEVIK MAAILMATURUL •Transiidi arendamine- vajalik korralik teedevõrk, sadamad, raudteed, lennujaamad, laomajandus •Kõrgtehnoloogiline tootmine- vajalik haritud tööjõud
Sealjuures on oluline säilitada ebaisiklikkus ja erapooletus (neutraalsus);  oluline on püüda aru saada, mida rääkija tahab edasi anda; esiplaanile seatakse rääkija mõtted, tunded ja sõnumi sisu, kuulaja omad lükatakse ajutiselt kõrvale;  kuulajale saabub järelduste ja hinnangute tegemise aeg pärast sõnumi täielikku ärakuulamist;  kuulajal on rääkija suhtes suur vaimne ülemaht - kuulaja suudab rääkijaga võrreldes viis-kuus korda kiiremini kuulda ja mõelda.
Suhtes tarbija on ükskõikne. Tarbija on senikaua ükskõikne, kuni kasulikkus ei muutu ühe hüvise tarbimise suurendamisel, mis toob kaasa teise hüvise tarbimise vähendamise (Pareto efektiivsus näitab, et heaolu on maksimaalne, kui ei ole võimalik suurendada ühegi inimese heaolu nii, et samal ajal ei väheneks mõne teise inimese heaolu). Ükskõiksuskõver väljendab teatavat rahulolu taset ning mida kaugemal on punkt koordinaatide algpunktist, seda suuremat kasulikkust ta omab.

Smart – eesmärkide omadused Spetsiifilised (specific) – suunatud mingile konkreetsele valdkonnale ja üheselt mõistetavad Mõõdetavad (measerable) – numbriliselt mõõdetavad Kokkulepitud (agreed) – võtmeisikuga kooskõlastatud ja kogu organisatsioonis teatavaks tehtud Realistlikud (realistic) – piisavalt kõrged, et innustada inimesi pingutama, kuid samas saavutatavad Ajastatud (timed) – seotud konkreetse ajakavaga, et nende saavutamist oleks võimalik mõõta.
Süüvastutus – SV mõlemale Tinbergeni reegel ja kahjuõigus-N sõltumatu eesmärgi üheaegseks saavutamiseks on vaja vähemalt N erinevat instrumenti/vahendit/meedet.*Ainult vastutusnormi valikuga pole võimalik optimeerida üheaegselt kahjuosaliste ettevaatust ja tegevusmahtu Tegevusmahu probleem puhastusseadme näitel- Probleem: kui K on ettevaatusnormist kinni pidanud, siis ei ole ta motiveeritud optimeerima tegevusmahtu, mis samuti mõjutab õnnetuse tõenäosust ja kuluootust.
Süsteemianalüüs – idee analüüs • projekteerimine • kodeerimine ja testimine • juurutamine • hooldus  ITIL raamistiku põhjal (IS ja infotöötlus teenusena): • teenuse strateegia • teenuse disain • teenuse juurutamine • teenuse opereerimine • teenuse pidev uuendamine  Ajaline areng • on muutunud üha mahukamaks • IS elutsüklid on erineva pikkusega, kuna osad lõppevad teatud staadiumis (lõpetatakse, asendatakse vmt), osasid arendatakse pidevalt edasi.

Spetsiifilised on lühemaajalised, täpsemad ja muunduvad põhieesmärkide saavutamise abinõudeks Sisekeskond koosneb: töötajad, kultuur, juhtimine Makrokeskkond koosneb järgmistest arengueeldustest: rahvusvahelised, majanduslikud, sotsiaal kultuurilised, poliitilised, tehnoloogilised Mikrokeskkonna moodustavad: konkurendid, kliendid, tarnijad, regulaatorid, strateegilised liitlased 3. Organisatsiooni efektiivsus ja säästlikkus Kõrge ja madal: Efektiivne kuid mitte tootlik.
Strateegiline ärivaldkond on firma tegevusvaldkond või allüksus, millel on oma otstarve, eesmärgid ja strateegia. Strateegilise ärivaldkonna tunnused on: 1. tarbijaid ja konkurente saab selgelt eristada, 2. strateegia on orienteeritud firma kasvule ja on kooskõlas üldstrateegiaga, 3. tasuvust saab mõõta kulude ja tuludega, 4. iga üksuse juht vastutab oma tegevuse eest, 5. juhtide ja töötajate vahel on hea koostöö, 6. oma tegevuse korrigeerimine toimub vajadusel kiiresti
Süsteemidel on kaks eriti olulist omadust: jõud Jätkuvus Muutus(ed) Töökohad või kõrged palgad Töökohad ja kõrged palgad 1) mitteamorfsus (väljendub selles, et süsteemis saab eristada erinevaid osiseid); Väliskeskkond Stabiilsus Turbulentsus 2) terviklikkus ehk ühtsus (väljendub selges eraldatavuses teistest Spetsialiseerumine Mitmekesisus süsteemidest). Homogeensus Heterogeensus Mitteamorfsus: osadeks mittejaotuvat objekti ei saa käsitleda süsteemina.

Stagflatsioon – olukord, kus majandusliku taandarengu ehk stagnatsiooniga kaasneb kõrge inglatsioon impordi asendamine strateegiast – see tähendab kaotama tolle ja avama oma piire rahvusvahelistel kaubavoogudele absoluutne eelisseisund – kutsub riiki spetsialiseeruma ja tootma seda kaupa, milles nei on absoluutne eelis, st mida nad suudavad toota vähima ressursikuluga suhteline eelisseisund – tasub riigil spetsialiseeruda tootmisele, kus tema mahajäämus on
Siit tulenevalt on ettevõtjad huvitatud erioskuste ja -teadmiste alasest koolitusest, mis seovad töötajaid ettevõttega ja konkreetse tööprotsessi või –sooritusega. Kuigi koolitus näib olevat väga sobilik selleks, et vähendada sissetulekute ebavõrdsust, vaesust, karjäärivõimalusi, näitavad uuringud, et koolituse sagedus ja intensiivsus vähenevad oluliselt, kui inimestel on madal kvalifikatsioonitase või nad on hõivatud madalapalgalistel ametikohtadel.
Standardpalka –  palk, mis põhineb elustandardil, on  hukatuslik. See eeldab, et kõik inimesed on  ühesugused. Õnneks nad aga seda ei ole ja õnneks  tahavad vaid vähesed elada praegu nõnda, nagu nad  elasid aasta varem. Iga katse fikseerida nn elamispalka  on nii juhtide kui töötajate solvamine. Raamatu kõige olulisem sõnum on see, et tööandja  peaks maksma oma töötajaile kõrgeimat võimalikku 

Seadusandlikult on sätestatud aruandluse esitamise kindel kord, tähtajad ja vormid, siis on nendest dokumentidest võimalik ettevõtte finanntsseisundit iseloomustavad andmed üheselt mõistetval kujul välja lugeda (Rünkla 2003, lk 42). Vastavalt raamatupidamise seadusele on raamatupidamiskohustuslane kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest (Raamatupidamise seadus § 4).
Sealhulgas kinnis - või vallasasja, väärtpaberi, nimelise aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaksu, investeerimisfondi osaku, nõudeõiguse, ostueesõiguse, hoonestusõiguse, kasutusvalduse, isikliku kasutusõiguse, rentniku õiguste, tagasiostukohustuse, hüpoteegi, kommertspandi, registerpandi või muu piiratud asjaõiguse või selle järjekoha või muu varalise õiguse (edaspidi vara) müügist või vahetamisest.
Skp - d ei saa samastada ühiskondliku heaoluga; • SKP ei mõõda inimeste vaba aja väärtustamist, õnnelikkust, tervislikku seisundit; • intensiivse tootmistegevusega kaasnevad negatiivsed kõrval mõjud (keskkonna saastumine); • SKP ei pruugi väga hästi näidata millise kvaliteediga on kaubad ja teenused valmistatud; • SKP väärtus ei ütle mitte midagi sissetulekute jaotuse kohta; • SKP ei pruugi arvestada varjatud majanduse osakaalu.

Sotsiaalne ruum - positsioonide hierarhia Abstraktne mõiste tähistamaks sotsiaalse praktika organiseerumist vastavalt ühiskonnas kujunenud positsioonide hierarhiale; habitus – saavutuslikkuse potentsiaal positsioneerumiseks sotsiaalses ruumis; (abstraktse) sotsiaalse ja füüsilise ruumi kokkulangevuse võimalus: näit. sotsio-ruumilises segregatsioonis, st inimeste erinevas paiknemises elamiskohas (n linnas) vastavalt sotsiaal- majanduslikule staatusele.
Suunatus - a)tuntud inimeste kasut-kui kuulsus kasutab võid ka sina kasut b)karjainstinkt-kui sa seda ei osta , siis ei kuulu meie hulka c)populaarsus-kui seda kaupa osta,siis saad kuulsaks Tarbijakaitse ajalugu- Tarbijakaitseamet tunnustas esimesene USA president Kennedy 1962.a.15.märtsil, kui kinnitati tarbijate põhiõigused.Selle alusel töötati välja ÜRO tarbijakaitsejuhised,mis omakorda oli aluseks Eesti Tarbijakaitseseaduse väljatööt.
Swot - ANALÜÜS Tabel 2. Ettevõtte SWOT-analüüs Tugevused Nõrkused • ainuke taimetoidule spetsialiseeruv • vähene tuntus toitlustusettevõte Eestis • suhteliselt kitsas sihtgrupp • asukoht Tallinna südalinnas • inimeste vähene informeeritus • kiire ja kvaliteetne teenindus taimetoitlusest ja selle eelistest • mitmekesine menüü • otseste konkurentide puudumine/ • lastesõbralikkus eelnevate sama ala toitlustusasutuste

Selver on Eestis tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selver on AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte, registreeritud kaubamärk, mis kuulub AS-le A-Selver. Selveri kauplusteketile pandi alus 1995. aastal, mil Tallinnas Lasnamäel avati Punane Selver. Selver alustas üksiku kauplusega, visioon areneda ühtsetel põhimõtetel toimivaks kaupluseketiks kasvas välja igapäevase töö käigus.
Säilinud keila – Riisipere raudteel liiguvad täna Elektriraudtee AS elektrirongid liinil Tallinn– Riisipere, peatutes Keilas, Kulnas, Vasalemmas, Kibunas, Laitses, Jaanikal ja Riisipere raudteejaamas. 3. Esimese Eesti Vabariigi aegsed raudtee liinid 1918. aastal moodustati Eesti Vabariigi teedeministri käskkirjaga Looderaudtee, Esimese Juurdeveoteede Seltsi, merekindluse ja sõjaväe väliraudteelõikude baasil Iseseisev Eesti Vabariigi Raudtee.
Sondeerivad e. ekploratiivsed uuringud (teisendada ebamäärane probleem piiratud tööhüpoteesiks), kirjeldavad e. deskriptiivsed uuringud (iseloomustada probleemi põhjustada võivaid mõjureid), põhjuslike seoste uuring e. kausaalne uuring (võimaldab kindlaks määrata nähtuste vahelisi seoseid). 21. Tarbija ostukäitumise mõjurid (turunduse, keskkonna, psühholoogilised, individuaalsed). Turunduse mõjurid: toode, hind, edustus, jaotus.

Sümboliline kapital - formeerub antud ajas ja sotsiaalsete suhete kontekstis (tegevusväljal, ühiskonnas) tunnetatud ja tunnustatud/väärtustatud põhikapitalil Sümboliline võim - tunnustamine, mittetunnustamine; huvide realiseerimine Sotsiaalne stratifikatsioon Stratifikatsiooni kihistumine – indiviidide ja sotsiaalsete rühmade hierarhiline kihistumine ühiskonnas; erinevad võimalused osalemiseks sotsiaalsetes suhetes ja sotsiaalses tegevuses.
Sellel meetodil on ka puudusi: treeningukulud suurenevad; ametiühingud võivad nõuda tööliste palga tõstmist, kuna nüüd täidetakse suuremat arvu ülesandeid; paljudel juhtudel tundub töö igav ja rutiinne ka pärast töö laiendamist  Töö rikastamine- suurendatakse nii ülesannete arvu kui ka kontrolli oma töö üle. Töötajatele delegeeritakse otsustusõigus ja mõnede tööelementide kontroll ning moodustatakse täisallüksused.
Suhted omanik - palgatud juhtkond (vertikaalsed)- agendiprobleem, omanike tahte elluviimine, omanike rollid Äriühing ja riik- äriühingu registreerimine ja registrist kustutamine (asutamisleping ja põhikiri); äriühingu sotsiaalne vastutus Äriühingute valitsemise juriidilised alused- äriseadustik, tsiviilseadustiku üldosa seadus, võlaõigusseadus, väärtpaberituru seadus, börsi reglement, pankrotiseadus, hea ühingujuhtimise tava.

Segmendi tarbijad on ühesuguste vajadustega ja nad reageerivad sarnaselt turundusmiksile;  piisavalt heterogeenne võrreldes teiste segmentidega, s.t. erinevatesse segmentidesse kuuluvad tarbijad peavad erinema nende reageerimises turundusmiksile;  piisavalt suur, et osutuda tulutoovaks;  kasutatav s.t. segmentimise lähtekohad peavad olema hõlpsalt kasutatavad tarbija identifitseerimiseks ja turundusmiksi väljatöötamiseks.
Skp - st), sotsiaaltoetused (9-10%), vahetarbimine (6-9%). 234. Milliste tegevusvaldkondade lõikes liigendatakse valitsussektori kulud ja millised on suurima kuluvajadusega tegevusvaldkonnad Eesti kohalikele omavalitsustele? Üldised valitsussektori teenused, riigikaitse, avalik kord ja julgeolek, majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, tervishoid, vaba aeg, kultuur ja religioon, haridus, sotsiaalne kaitse.
Schumpeter – ettevõtja on novaator, kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid; oskus murada väljakujunenud tegevuspraktikat Burns – ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks, seejuures paigutavad nad ressursse ümber vähemtootlikest valdkondadest toodlikumatesse ja kasumlikmasse, aksepteerides selle tegevusega kaasnevat kõrgemat riski ja ebakindlust

Seeking - society. Prespektiivsel tööstuspoliitikal peaks olema terviklik teoreetiline konseptsioon. Seda aga pole, mistõttu ehtsate pioneerikasumite asemele Schumpeteri mõttes astuvad sagely poliitiliste kasumiotsingutega )rent seeking) loodud kunstlikud tulud. Tööstuspoliitilises õhustikus suunavad ettevõtted oma ressursse soodsate riiklike otsuste ja subsiidiumide saamisele, selle asemel, et turusignaale järgida.
Skypel on eelis oma välja töötatud standardi suhtes, tema oskab kõige paremini edasi arendada oma toodet ning pakkuda seda ka kõige odavamalt või lausa tasuta nagu ta seda ka teeb. Skype´i saab laadida tänasel päeval ka mobiiltelefoni, see tähendab, et olles tasuta wifi levialas on võimalik teha mobiiliga tasuta kõnesid inimeste vahel, kes kasutavad Skype´i, eriti kasulik on see näiteks välisriigis viibides.
Stimuleerivad aktiivhinnad – ajutised alandatud hinnad, mis suurendavad käivet lühiajaliselt: - peibutushinnad – madal hind meelitab ostjat kauplusesse ostma ka kallimaid kaupu; - värbamishinnad – omahinna lähedal olevad hinnad, mis aitavad alalist klienti luua; - truudusepreemia – raha tagasimaks neile, kes on teatud aja jooksul ostnud kindlat toodet; - tühjendusmüügihinnad – tegevuse lõpetamisel laiaulatuslik allahindlus.

Singi - šampinjonipitsa 1100 Salaamipitsa 1000 Pestopitsa 1000 Kreekapitsa 1000 Koorene krevetipitsa 900 Kolme juustuga pitsa 1250 Kanapitsa 1280 Jalapenopitsa 850 Hakklihapitsa 1100 Veebruar (tk) Märts(tk) Aprill(tk) Mai (tk) 100 80 90 88 84 47 45 44 52 14 30 40 84 45 45 48 100 50 90 50 84 42 45 44 54 40 45 38 84 54 45 54 94 45 47 39 82 49 45 44 85 47 43 44 84 35 30 44 84 59 45 39 114 56 45 45 83 43 40 43 84 42 50 44
Sidusrühmadel on olemuslik ootus kahepoolsele kommunikatsioonile, st lisaks informeerimisele kaasnevad dialoogid/arutelud. (http://sisekaitse.ee/public/Oppeosakond/Akrediteerimine/Toendusmaterjalid/Kommunikatsio onistrateegia.pdf)
September 2011 – August 2012 – Kaubagrupp september 2012, % september 2012, % KOKKU 3,8 0,5 Toit ja mittealkohoolsed joogid 4,4 0,1 Alkohoolsed joogid ja tubakas 5,1 1,3 Riietus ja jalatsid 5,4 4,5 Eluase 7,9 0,5 Majapidamine 2,4 -0,4 Tervishoid -1,3 0,0 Transport 3,4 0,8 Side -5,6 -1,4 Vaba aeg 0,6 0,3 Haridus ja lasteasutused 5,9 1,1 Söömine väljaspool kodu, majutus 5,8 -0,5 Mitmesugused kaubad ja teenused 1,4 0,0

Spordiarst – 3x1400.- 8. Personalispetsialist - 1x850.- 2. Massöör – 3x560.- 9. Haldustöötaja – 1x560.- 3. Spordiinstruktor – 14x560.- 10. Spordiosakonna juht – 1x850.- 4. Administraator – 3x430.- 11. Meditsiiniosakonna juht – 1x850.- 5. Majandujuht – 1x850.- 12. Vahetuse vanem – 1x560.- 6. Turundusjuht – 1x850.- 13. Tegev juht – 1x1500.- 7. Raamatupidaja – 1x850.- 14. Kokku – 32x22730.-
Sortimendi laius – sortimendis sisalduvate erinevate kaubaartiklite arv; (8 tooli) sortimendi kaubagrupiline laius – loetelus olevate kaubagruppide arv; (kapp, toolid, lauad) sortimendi sügavus – kaubagrupis olevate variantide hulk; sortimendi täius – sortimendis olevate kaupade arvukus võrrelduna maksimaalselt võimaliku sortimendi arvukusega; sortimendi struktuur – kaubagruppide osakaalud mingis sortimendis.
Samal mõlemad on vastutavad. samal ajal vähemalt kahe ajal  vähemalt  kahe  tööandja tööandja töötajad siis, - vastavalt õnnetusele töötajad  ja  üks  tööandja kes vastutab vastutab üks tööandja korraldab   töid,  vastutab  see töötervishoiu­ ja vastava reeglistiku järgi tööohutusalase tööandja  töötervishoiu­  ja ühistegevuse eest? tööohutusalase  ühistegevuse eest.

Suhtlusrollid - esindaja, eestvedaja, sidepidaja 2. informatsiooniga seotud rollid - info vastuvõtja, jagaja, kõneleja 3.otsustamisega seotud rollid - uuendaja, ressursside jagaja, arusaamatuste lahendaja, läbirääkija
Sidumis - ja aheldamisstrateegia kui polaarsed nähtused Sidumisstrateegia Aheldamisstrateegia Pakkujapoolsed Kliendirahulolu ja Vahetusbarjääride klientisiduvad meetmed usalduse juhtimine ehitamine Seotuse tulemus Ei taha vahetada Ei saa vahetada Klientide vabadus Piiramatu Piiratud Seotushuvi Kliendilt lähtuv Pakkujalt lähtuv Seotusvorm Emotsionaalne seotus ehk Aheldatus kiindumus Allikas: Bliemel, Eggert.
Smoothie king on hetkel teel saamaks kõige tuntumaks smuutibaari brändiks ülemaailma, otsides välja kogenenud ja kvalifitseeritud kandidaate, kes aitaks brändi kasvule kaasa (A Juicy Opportunity, Smoothie King Franchise). 2013. aastal reastati Smoothie King mahlabaaride frantsiisi kategoorias 1.kohale, üldises edetabelis Entrepreneur saavutas Smoothie King 500 frantsiisiettevõtte järjestuses 34. koha (Ibid.).

Sideteenused – 7,9%; ; ehitus – 7,0%; põllu- ja metsamajandus ning kalandus kokku 2,7%. Soome majanduskasvu veduriks on viimastel aastakümnetel olnud eksport, mis annab SKP-st üle 40%. Neil aastail, kui Soome jaoks olulistel eksporditurgudel USA-s ja Saksamaal valitses langus, oli Soome toodetel raske head turupositsiooni saavutada, kuid seejärel suudeti leida uusi, kiiremini arenevaid turge Ida-Euroopas ja
.
Soetusmaksumuse printsiip – mingi objekti soetamisel kulutatud rahasumma (kõikide väljaminekute summa) = soetatud asja hind  Realiseerimise printsiip – kauba müük kajastatakse sellel hetkel, kui müük realiseeritakse.
Sõiduki ekspluatatsioonikulud – veoautokütus, hooldustarvikud, sisseostetud hooldusteenused, kohustusliku liikluskindlustuse preemiad, autojuhi palgakulu Kulukohtade arvestus peab selgitama, millistes organisatsiooni struktuuri või põhitegevuse protsessi osades erinevad kululiigid tekivad + Kulukandjate (-objektide) arvestus peab selgitama, millises mahus on erinevate arvestusobjektide (kuluobjektide) tarvis tehtud kulusid.

Suhtlusrollid – esindaja, juhtija –eestvedaja, sidepidaja Infoga seotud rollid –vastuvõtja-jagaja-kõneleja Otsustamisega seotud rollid –uuendaja, ressursside jagaja, arusaamatuste lahendaja, läbirääkija
Sisenemis - ja väljumisbarjääride puudumine d. Täielik majanduslik ja tehnoloogiline informatsioon TKT on ainult teoreetiline, sest inimesed otsivad võimalusi, et olla teistest paremad ja muuta hindu (monopolid, patendid jne jne) 17. Täielikult konkureeriv firma saab lühiperioodil majanduskasumit, sest siis on tal mingi eelis (kas või kiirem olemine) ning hiljem tuleb samasse harru firmasid juurde.
Suhtlemisoskus - ettevõtja suhtleb sageli isiklikult nii hankijate, pangatöötajate, klientide kui ka muidugi oma töötajatega, hea suhtlemisoskus soodustab edu, enesekindlus koos otsustusvõimega, optimism; eesmärkide seadmise oskus, millega kaasneb agressiivne, fookustatud ja sihikindel tegutsemine nende eesmärkide saavutamise nimel; riskijulgus- valmisolek riskida ning tegutseda ebakindluse tingimustes.

Siirdetööpuudus - ajutine töötaolek valdavalt seoses töökoha vahetusega ( sobivama töökoha otsinguga Struktuurne tööpuudus näitab majanduse struktuuri muutumisest tingitud vabade töökohtade mittevastavust tööjõu pakkumisele Tsükliline tööpuudus on selline tööpuudus, mida esineb majanduse langusfaasis, kui ainult osaliselt koormatud tootmisvõimsuste tõttu on tööjõu nõudlus normaalsest
Skt arvutamiseks on kolm viisi, mis vigade puudumisel annaksid sama tulemuse: •tulumeetodil: SKP = sissetulekud (sh palk, rent, intress, kasum)+ amortisatsioon (ehk kulutused põhivahendite remondiks) + kaudsed maksud (toote hinna sees) •kulumeetodil: SKP = C (eratarbimine)+ I (koguinvesteeringud)+ G (valitsuse kulud)+ NE (netoeksport) •toodangust lähtudes: SKP = lisandväärtus + netomaksud toodetele
Strateegilise efektiivsuse ehk eesmärgipärasuse (effectiveness) ning (uuenduslikkust ehk suunatust konkurentsieelise saavutamisele taktikalise efektiivsuse ehk tulemuslikkuse (efficiency) tõlkimisel eesti teatud valdkonnas, nt tehnoloogia tippsaavutuste rakendamisega), keelde kasutatakse sageli samu vasteid efektiivsus ja tõhusus, mis on sünonüümid ega võimalda seega kahe sisult erineva tähenduse eristamist.

Saldo - kuulub ülekandmiseks riigieelarvesse Kui saldo on negatiivne, siis kuulub vastav summa riigilt tagastamiseks taotluse alusel või jäetakse järgneva maksustamisperioodi kasude katteks.
Sisenditevahelist korrelatsiooni on võimalik ja lihtne modelleerida x arvuti teeb kogu töö, mis on vajalik väljundi tõenäosusfunktsiooni arvutamiseks x kasutatavad tarkvarapaketid võimaldavad ülesandeid automatiseerida x analüüsimudeliteesse on võimalik kerge vaevaga lülitada keerulisi matemaatilisi tingimusi x mudeli analüüsimine on hõlpsasti teostatav x mudeli muutmine on lihtne ja kiiresti teostatav.
Swot - analüüs on strateegline planeerimisvahend, millega hinnatakse projekti või äriettevõtte tugevaid külgi (i. k. strengths), nõrku külgi (weaknesses), võimalusi (opportunities) ja ohte (threats). Selle analüüsi raames määratletakse äriettevõtte või projekti eesmärk ja selgitatakse välja seda eesmärki soodustavad ja mittesoodustavad sisemised ja välimised faktorid.

Sisekommunikatsioon on tähtsam, kui me arvata oskame, selle mittetoimimisest tulenevaid halbu tagajärgi on kogenud ilmselt kõik inimesed, kes mingis organisatsioonist töötanud on. Iseasi muidugi, kas nad on neid tagajärgi suutnud seostada sisekommunikatsiooni probleemidaga. Tihtilugu on mingite juhtumite järeldused on valed või ebatäpsed, sest sisend pole olnud piisav või on olnud ebatäpne.
Sotsiaalmaksukohustus - 125(erisoodustus+TM)*0,33=41,25EUR Kokku maksudeks: 41,25+25=66,25EUR 15) Palgaarvestus kui palk on 1000EUR 330EUR sotsiaalmaksed 0,8% ehk 8EURi tööandja töötuskindlustusmakse 2%penionikindlustusmakse ehk 20 EUR Tööandja kulu 1338EUR, 1000EUR on brutopalk 14) FIEl on sama kohustus, sots maksu makstakse min palgast. Min määr on 390EUR. Maksuvaba minimum on 154EUR kuus.
Spekulant – raha ettevõttesse paigutamine vaid paratamatus, mille kaudu teostada oma põhieesmärki – teenida kursimuutustelt Ta on õnnemängija - lühiajalised huvid - ennustab käänupunkte ja müüb aktsiaid enne seda, kui jõuab teise käänupunktini. Kuigi õnnemäng ei pruugi õnnestuda, on spekulantide eesmärgiks teenida aktsiahindade lühiajalistelt kõikumistelt vaheraha.

Saun - sauna kütmine, soovi korral koduõlu ja suupisted (500 kr tund + õlu ja suupisted) Telkimine - telkimiskoht, soovi korral telk, vesi, elekter jm lisateenused (50 kr öö + lisateenused) Jalgrattarent - talul on 6 jalgratast (100 kr tund, 300 kr päev) Ringreis Ida-Virumaal - 3 erinevat reisipaketti või reis klientide soovil, soovi korral giid( hind vastavalt kokkuleppele)
Sularahakurss on kurss, millega ostetakse või müüakse välismaist sularaha; deviisikurss (ülekandekurss) võetakse aluseks siis, kui on tegu nn. arveldusrahaga (näiteks nõudmised välisvaluuta suhtes, maksekorraldused). Tehingu toimumise aeg hetkekurss (ingl. - spot) kehtib valuuta ostu-müügi tehingute korral, mis lõpetatakse vähemalt kahe tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest.
Swot - analüüs Sisemised tugevused Sisemised nõrkused • Kaubamärgi tuntus • Kogemuste puudumine • Hea asukoht • Klientide võitmine on raske • Suur valik erinevaid värve ja • Puuduvad suured finantsid numbreid reklaamide jaoks • Mitmekesine kaubavalik Ohud Võimalused • Suur konkurentide hulk • Laienemine suurematesse • Sõltumine välisriikidest linnadesse

Sotsiaalne struktuur – sotsiaalset tervikut moodustavate elementide vahelised püsivad seosed ja vastastikune tegevus; võimaldab määratleda indiviidi/grupi kohta sotsiaalses süsteemis (nt ühiskond, organisatsioon, perekond) Majanduskultuuri avaldumine erinevatel ühiskonna tasemetel: Pere/leibkond, nt: tööjaotus ja soorollid, pere-eelarve kujunemine, majanduslikud suhted lähisuhetes.
Soovitav on eelistada reavahet 1,5. Vasak äär on 30 mm (vajalik köitmiseks), parem 20 või 25 mm, ülemine 25 või 30 mm alumine 25 või 30 mm. Tekst joondatakse rööpselt (Justify). Leheküljenumbreid loendatakse alates tiitellehest (sellel ei märgita), numbri koht on lehekülje alumises osas keskel (alumisest servast 13 või 15 mm), numbri kõrgus on sama, mis põhitekstil.
Süsteemi kokkuvarisemine – ettevõtte infrastruktuurile võivad kahjulikult mõjuda erinevad looduslikud või inimeste poolt põhjustatud sündmused, nt üleujutused, pikselöögid, keeristormid, rahvused, sõjad jne. Finantsjuht peab olema teadlik, millised nimetatud sündmustest on omased antud paikkonnale ning selle alusel tuleb välja töötada katastroofi tagajärgedest üle saamise plaan.

Sotsiaalkindlustusmaksu või - makseid välisriigis; 13) ravikindlustuse seaduse § 14 lõike 1 alusel makstud summasid; 14) kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, Kaitseväe õhusõidukis või sõjalaeval antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust; 15) väljamakseid, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.
Sissetuleku kasv on suurem kui mediaanhääletaja sissetuleku kasv 2. Loeng Heaoluökonoomika Heaoluökonoomika on normatiivne majandusteaduse haru, mis kasutab mikroökonoomika vahendeid ja püüab anda soovitusi: mida antud ühiskonnas tuleks toota, kuidas peaks tootmine olema organiseeritud ja sissetulek jaotatud, et heaolu oleks maksimaalne ning oleks tagatud sotsiaalne õiglus.
Sama lugu on ka mõtisklemisega oma ostuotsuste ja tarbimisharjumuste üle. Kohati on endalgi küsimustele raske vastata, sest me lihtsalt tarbime ja sageli ei vaevu mõtlema, miks ma ostan, kas mul on seda vaja, kas see on ikka oma hinda väärt jne. Antud küsimustik pani kasvõi hetkeks inimesed oma tulude-kulude, ostuotsuste langetamise ja tarbimisharjumuste üle mõtlema.

Suhteline eelis – riik peab eksportima kaupu, mille tootmises on suhteline eelis (st. Mille tootmise absoluutne eelis on suhteliselt suurim) ja importima kaupu, mille tootmises on suhteline mahajäämus suurim (st. Mille tootmises on absoluutne eelis suhteliselt väikseim). Tootjal, kelle mingi kauba toomise alternatiivkulu on väikseim, on sellise kauba tootmises suhteline eelis.
Sama seos - tendents kehtib ka igasuguse atribuutika kohta, mis kuulub – või väidetakse kuuluvat – rahvusriigi juurde: kunstimuuseum, rahvusooper, rahvusballett, sümfooniaorkester, jalgpallimeeskond jne. Sellist olukorda võib piltlikult seletada “lumememmeefektiga”: Selleks et suurt ja ilusat lumememme teha, peab olema piisavalt suur territoorium valge lumega.
Sotsiaalsed tingimused - tavad, väärtushinnangud Tehnoloogilised tingimused- uued seadmed ja tehnoloogiad globaalne keskkond- ülemaailmsed arengusuunad, globaalne konkurents ja tarbimisturg On jõude, mis on juhtkonna kontrolli alt väljas ja mõjutab org käekäiku: majanduslik olukord, riigi poliitika, konkurentide tegevus, tehnoloogia areng, eelmiste juhtide poolt tehtud otsused.

Seitsmendaks - kapitaliks nimetatakse ka tarbeasju, mis on määratud kasutamiseks ettevõttes tööliste ülalpidamiseks. Kui minul töölisi ei ole ja ma elan ainult omast tööst – kas siis minu toitu, riideid ja korterit võib kapitaliks nimetada? Need tarbeasjad on muidugi endise töö vili, aga kas nad pakuvad ka uuele toodangu loomise juures oma abi? Muidugi mitte.
Soodus - , kampaania- ja hooajakaup, väike kaup, kaupluse oma kaubamärgiga kaup; - Madalamatele riiulitele, käte haardekõrgusele (0,8...1,2 m) asetsetakse madalama hinnaklassiga kaup ja suure käibega rutiinne kordusostukaup; - Alumistele riiulitele paigutatakse aeglasema käibega tavakaubad, mida klient igal juhul otsida oskab, samuti suuremad ja raskemad kaubad.
Subway on pühendunud missioonile pakkuda laia valikut maitsvat ja tervislikku toitu, samaaegselt vähendades ökoloogilist jalajälge ning äratada positiivset mõju teenindatavatele kogukondadele üle terve maa. Selle tõestuseks on vähendatud soola- ja rasvasisaldust keti toitudes, propageeritakse keskkonnateadlikku käitumist ning sponsoreeritakse haridusasutusi.

Suhtlusvõrgustik on nii firma siseselt kui ka koostööpartneritega oluline, kuid keskendume firmasisesele töötaja-tööandja vahelisele infoliikumisele läbi mentorlusprogrammi.
Samakulujoone võrrand - maksimaalselt võimalikud kulutused võrdsustatakse kulutustega kahele tootmistegurile. Alternatiivkulu- saamata jäänud tulu, mida ettevõtja oleks saanud oma aega mujal kasutades. Samakulujoonte tõus näitab kuidas ja kui palju peab muutuma ühe teguri(kapitali) panus kui teise teguri(tööjõu) panus suureneb ühe ühiku võrra, et kulutused ei muutuks.
Sihtkasum - -> p/kasum/ (100%- 22%) = 70 000/0,78= 89 743, 6 (100 000 + 89 743, 6)/ 20= 9 487 Vastus: Kasumilävi – 5 000 tk ja toodetearv – 9 487 tk 10. Defineeri lühidalt, mis on ohutusvaru? Ohutusvaru on summa, mille võrra eelarvestatud müügikäive (müügitulu) ületab müügikäibe kasumilävepunktis. Nii palju võib käive langeda, ilma et saabuks kahjum.

Siimon86 on seisukohal, et mõiste „organisatsioon“ on ilmselgelt ülekoormatud, kuna „organisatsiooni on määratletud ühendusena, korrastusena, süsteemina, struktuurina, protsessina, funktsioonina, instrumendina jne.“ Need tõlgendused üksikuna võttes ei ole valed, kuid avavad organisatsiooni mõistet enamasti vaid mingist ühest vaatepunktist lähtudes.
Swot analüüs – turunduslikus swotis tuuakse ära firma tugevad ja nõrgad küljed, mis kuuluvad sisemisse revisjoni ning võimalused ja ohud, mis kuuluvad välisesse revisjoni. SWOT analüüs aitab säilitada konkurentsipositsiooni, parandada finantsolukorda, tõsta tootlikkust, teenindustaset, parandada suhteid töötajatega, klientidega, tarnijatega ja vahendajatega.
Sant – ld. Sactus (pühak) • Sotsiaalne, vaimne, füüsiline jne. Marginaalsus kui märk erilisusest ja piiripealsusest traditsioonilises kultuuris • Sant kui institutsionaalne, mitte kui asotsiaalne nähtus • “Püha hullu” institutsioon kultuurides, vn. Urodilivõi (sant, värdjas) ~uroditsja (vilja kandma) • Regilaulude vaeslaps kui vahendaja

Seab tp - ks 1,27 (ehk 100 pipsi). Kuhu ta peaks seadma SLi? Antud näite puhul mitte kaugemale kui 1,2550 (ehk 50 pipsi). Sellisel juhul on TP/SL suhe 2:1. Kuid jällegi ei ole niivõrd oluline seada SL taset mehhaaniliselt täpselt kas 1/2 või 1/3 kaugusele sisenemistasemest, vaid jälgida tehniliselt olulisi tasemeid. Peaasi, et TP/SL suhe oleks positiivne.
Selveri ees on 97 parkimiskohta, kauplus on avatud 9-22. Valga selveris pakutavad lisateenused: 1. Keemiline puhastus 2. Solaarium 3. Trikotaažtooted Marat 4. Kingad 5. Spordikaubad 6. Apteek 7. Kullapood 8. ABC Kliima soojuspumbad 9. Sweedbank’i sularahaautomaat 10. SEB sularahaautomaat 11. Taaraautomaat 12. SmartPost automaat Minu praktika üldine iseloomustus
Säästmis - ja investeerimisvõimaluste puhul tuleb hinnata: - tulumäära – kui suurt tulu on lootust saada - riski – kui kindel on raha säilimine ja/või tulu saamine - likviidsust – kui kiirelt kättesaadav on raha - kulukust – kui suured on investeeringu tegemise ja hoidmise kulud - keerukust – kui palju teadmisi nõuab mõistlike otsuste tegemine.

Sisseveo partnerid on : Saksamaa 16.1%, Venemaa 14.4%, Leedu 7.6%, Soome 6.5%, Rootsi 5.6%, Eesti 5.1%, Itaalia 4.2%, Poola 4%. Väljaveo artiklid on puit ja puidu produktid, masinad ja seadmed, metallid,tekstiil, toiduained. Expordi partnerid on Inglismaa 22.1%, Saksamaa 9.9%, USA 8.2%, Rootsi 7.3%, Prantsusmaa 6.6%, Leedu 6.4%, Eesti 5.2%, Taani 4.2%, Venemaa 4.1% .
Sõltumatuteks alam - organisatsioonideks (näiteks osakondadeks) ja saada samal tasemel eesmärgi täitmist kui terve organisatsiooni puhul (Schragenheim 1999, lk 4-5) 3. Kolmas Piirangute teooria põhieeldus on see, et süsteemi tulemuslikkust (eesmärgi saavutamise mõttes) piirab väga väike arv tegureid, mis on mõistetav süsteemi ja ahela analoogia kasutamisel.
Staabi seisukohad on teoreetilised • rivi ei suuda kasutada staapi • staap on kitsarinnaliselt kinni oma tulemuslikult valdkonnas • staabil ei ole piisavalt õigusi hoida Konfliktide põhjused 15. Võim ja võimu allikad Võim on juhi võime mõjutada alluvate tegutsemist ja käitumist laskmata alluvatel ebasoovitavalt mõjutada enda tegutsemist ja käitumist.

Sisekontroll on süstemaatiline tegevus, mis on kavandatud tagamaks ettevõtte igakülgse tegevuse planeerimist, organiseerimist, korraldamist ja ülevaatamist vastavalt töökeskkonda reguleerivatele õigusaktidele [20]. Kontrolli teostatakse nii jooksvalt organisatsiooni protsessidesse sisse seatud mehhanismide kaudu kui ka konkreetseid auditeid läbi viies.
Soovitavad normid on igapäevaelu rutiinsed tavad, millel on üldjuhul vähe moraalset tähtsust (näiteks täpsus ajakavast kinnipidamisel). Ranged normid seevastu on tõsisemalt võetavad käitumise standardid, mille rikkumine võib olla vastuolus seadustega või vähemalt väga ebasünnis. Ranged normid võivad riikide kaupa ulatuslikult erineda.
Sisekontroll – Sisekontroll on protsess, mille toimimisel luuakse juhtkonnale aga ka töötajatele kindlustunne, et ettevõtte tegevused on kooskõlas õigusaktide ja sisemiste poliitikatega; aruandlus on usaldusväärne ja terviklik; tegevusi juhitakse ja ressursse kasutatakse sihipäraselt, säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt ning varad on kaitstud.

Skp on küll väga oluline ühiskonna heaolu iseloomustav näitaja, kuid ka sellel näitajal on omad puudused: Ø Ei arvesta vaba aega Riigis võib olla küll kõrge SKP väärtus, kuid kui selle tulemusel inimesed töötavad normaalsest rohkem ning vaba aega on väga vähe, siis tegelikkuses SKP ei pruugi inimeste heaolu väga hästi peegeldada.
Suurusteks ehk komponentideks. Nende teisenduste käigus toimub sõltumatutes muutujates X1,X2,…Xn oleva info ümberpaiknemine esimestesse komponentidesse (millede varieeruvus on suurim). Ülejäänud komponendid sisaldavad esialgsete sõltumatute muutujatega võrreldes vähem infot ja edasine analüüs toimub esimeste e. peamiste komponentide baasil.
Sms - laenu võtab pakkuja SMS Laenu sõnul iga päev umbes 300 inimest ning keskmiselt laenatakse korraga 3000 krooni, mille tavaline SMS-laenu võtja tagastab järgmisest kuupalgast. “Meilt võtab iga päev keskmiselt 3000 krooni kaupa laenu 300 inimest, mis tähendab, et suudame pakkuda suurpankadest ja konkurentidest paremaid tingimusi.

Segafond - paigutab raha nii aktsiatesse, võlakirjadesse kui deposiitidesse Rahaturufond (money market fund) - madala riskitasemega ja kõrgele likviidsusega fond, paigutab raha rahaturu instrumentidesse ja pangahoiustesse Indeksfond (index fund, börsil kaubeldav indeksaktsia) – paigutab raha väärtpaberitesse, jälgides teatud turuindeksi
Sõnalise kirjelduse ehk kasutusjuhtumi. Kasutusjuhtum peaks olema arusaadavalt eristatav teistest juhtumistest, olema terviklik ning tema kasu peaks olema kas mõõdetav või tajutav Kasutusjuhtumi diagrammi (Use Case) eesmärk on anda piiritletud ja piisav hulk juhtumeid, mida infosüsteem peab hakkama katma, näidates ära ka juhtumite vahelised seosed.
Süstemaatiline risk – (ka mitte hajutatav risk või tururisk) kujutab endast ohtu, et väärtpaberi tegelik tulusus erineb oodatavast tulususest tänu üldistele arengutele makromajanduses (majandustsükkel, rahapoliitika, kursside kõikumine jpm) *Mõned väärtpaberid reageerivad tundlikumalt makromajanduses toimuvate muutuste suhtes ja mõned vähem.

Sajandi 30 - ndate aastate Suure Depressiooni ajal leidis ta Suurbritannias väljapääsu majanduskriisist. Oma teoreetilise pärandi avaldas J. M. Keynes 1936. aastal teoses "Hõive, protsendi ja raha üldteooria" (The General Theory of Employment, Interest and Money), milles on antud esmakordselt makromajanduskategooriate süsteemne käsitlus.
Sõna muslim on tegijanimi samast sõnatüvest, kust pärineb ka islaam, seega on moslem igaüks, kes end Jumala tahtele allutab, olenemata rassist, rahvusest, etnilisest taustast vms. Moslemid on need, kes usuvad Jumala ainsusesse (monoteism). Moslemiks olemine kätkeb endas vabatahtlikku allumist Jumalale ning Tema käskude aktiivset täitmist.
Sõnastiku on koostanud tõlkijad Ivika Arumäe, kes vastutab ingliskeelse poole eest, ning Liina Paroll, kes vastutab prantsuskeelse poole eest.

Sisuteooriad - proovovad kindlaks teha ja seletada mõjureid, mis panevad inimese tegutsema- mis inimesi motiveerib, keskendub inimeste individuaalsetele vajadustele Protsessiteooriad - huvitatuvad sellest, kuidas teatud hulk isikuslikke tegureid koos toimivad ning kuidas need mõjutavad inimeste käitumist - uurib, kuidas motivatsioon sünnib.
Siseaudit – jälgib eelarvetest kinnipidamist, tehingute õigsust, juhtimisotsuste õigsust, seadustest kinnipidamist jne Internal auditing
Sotsiaalministeerium on oma kodulehel öelnud, et haigusraha arvestamisel peaks just nimelt sellest eelmisest puhkusetasu arvestamise korrast lähtuma, ainult selle erinevusega, et rahvus- ja riigipühi arvestusest välja ei jäeta (14). Seadustest ega ka keskmise töötasu maksmise tingimustest ja korrast sellist arvutusmeetodid aga välja ei tule.

Stendhal - tegelastel peab olema kindel seos vastava ajastu ja ühiskonnaga, sündmused peavad olema esitatud loogiliselt ning nad peavad taotlema ajaloolist tõde; „Punane ja must“. C. Dickens- romaanid on sentimentaalsed& didaktilised, organiseeritud kuritegevuse kujutamise,; humor, satiir; “Oliver Twisti seiklused”. Honoré de
Struktuurne töötus – kui tööjõu kvaliteet või geograafiline paiknemine ei vasta tööjõu nõudlusele. Struktuurne töötus hõlmab neid töötuid, kes töötasid vanades majandusharudes (metallurgia, masinaehitus), kus vähendati tootmist või mis hoopis likvideeriti tehnoloogiliste muutuste või haru toodangu nõudluse vähenemise tõttu.
Sellisel riskivähendamisel on käks põhjust : 1)Mida suuremaks kujuneb pank, seda lihtsam on varasid mitmekesistada ekh riske hajutada 2)Pangategevuse mastaabsus vähendab automaatselt laenuandmisega seotud riski, sest pangal on võimalus valida laenukliente erinevalt otsefinantseerimisest, seega saab pank vähendada laenuportfelli riski üldist taset.

Solow1 mudel on üks neoklassikalistest eksogeensetest kasvumudelitest, mille puhul eeldatakse, et tehnoloogia areng ja muutused teistes tootmistegurites on määratud mudeli väliselt (eksogeenselt). Mudel aitab määratleda majanduskasvu allikad ja selgitada, miks eksisteerivad pikal perioodil riikidevahelised erinevused tulutasemetes.
Sellel meetodil on oma eelised: - kupongide levitamise lihtsus ja odavus, - tulemuste kontrollimise lihtsus, - operatsiooni köitvus tarbijate jaoks, kes on huvitatud raha säästmisest ja kalduvad nii kergemini kordusostudele, - operatsioon aitab võidelda konkureerivate markidega, sest eeldab kupongide kogumist ja kordusostude tegemist.
Statistikaameti tööjõu - uuringu andmetel suurenes töötute hinnanguline arv 2010. aasta I kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 30 000 võrra ja tõusis 137 000-ni. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötute arv samal ajal 93 000. Töötute registreerumise aktiivsus, mis eelmisel aastal järjest kasvas, tänavu I kvartalis vähenes.

Sotsiaalne turundus - selline heategevuslik organisatsioon, mis püüab taotleda tavaliste turundusmeetoditega kasu sihtgrupile, ei taotle omakasu Sotsiaalseosega turundus - heategevuslik organisatsioon koos eraettevõttega (lepivad kokku, et ettevõte annab toote kasumist mingisugust osa sihtgrupile) - eraettevõte saab olla reklameeritud
Strengths – Tugevused Weaknesses – Nõrkused - Sõbralik - Vähene keelteoskus (eriti vene) - Kohusetundlik - Tagasihoidlik - Koostööaldis - Otsustusvõimetu - Meeldiv - Diktsioon ebaselge -Töökas - Liiga täpne -Rõõmsameelne - Kriitiline - Viisakas - Madal enesehinnang - Sihikindlus - Ei saa raskete klientidega hakkama
Seos piirtarbimis - ja piirsäästmiskalduvuste vahel väljendub selles, et: a) nende summa on 1; b) nende vaheline suhe väljendab keskmist tarbimiskalduvust; c) nende summa on võrdne käsutatava tuluga, kuna jaguneb tarbimise ja säästmise vahel, d) punkt kõveral, kus nad on võrdsed, tähistab tulu lävepunkti, e) nende summa on 0

Struktuurikapital on kõik see, mis jääb ettevõttest alles, kui inimesed töölt lahkuvad – andmebaasid, seadmed, mööbel, tehnoloogia, brändid, kliendid jne. Üldiselt võib öelda, et intellektuaalne kapital on ettevõtte vara, mis loob väärtuse ning selle oskuslik juhtimine on edu võti, andes tugeva konkurentsieelise turul.
Sissevoog –  on tulu, mis lisandub ringkäiku ja suurendab kodumajapidamiste ning firmade tulutaset. Sissevoog moodustub: 1. avaliku sektori tulusiiretest kodumajapidamistele ja firmadele; 2. investeeringutest, mida  tehakse kommertpankadesse paigutatud säästudest firmadele antud laenude arvel.
Sigge siil on Scandicu maskott ja laste sõber. Sigge on Scandicu lastekontseptiooni põhitegelane. Paljudes Põhjamaade Scandicu hotellides on laste jaoks Sigge koopad ehk lastetoad, kus lapsed saavad pilte värvida ja mängida. Kõikides Scandicu hotellides saavad lastega pered hotelli sisseregistreerimisel väikse Siil Sigge

Sustemaatiline risk – (ka mitte hajutatav risk voi tururisk) kujutab endast ohtu, et vaartpaberi tegelik ̈ ̃ ̈̈ tulusus erineb oodatavast tulususest tanu uldistele arengutele makromajanduses (majandustsukkel, ̈ ̈ ̈ rahapoliitika, kursside koikumine jpm). Süstemaatilise riski suurust mõõdetakse investeeringu ̃ beetakordajaga
Sisemine intressimäär on intressimäär, millega finantsvarast või –kohustusest tulenevaid rahavoogusid diskonteerides on tulemuseks antud finantsvara või –kohustuse hetke bilansiline netoväärtus. Sisemise intressimäära arvutus hõlmab kõiki antud finantsvara või –kohustusega seoses makstavaid või saadavaid tehingutasusid.
Strateegiline juhtimine on kõikehõlmav laiahaardeline protsess, mille eesmärk on luua efektiivsed strateegiad ning need ellu viia, seejuures ka selle rakendamisest kasu saada (konkurentsieelis). Strateegilises juhtimises on peamine arvestada pikaajaliste eesmärkide prioriteetsust ressursside rakendamisel ja organisatsiooni arendamisel.

Seos piirtarbimise - ja piirsäästmiskalduvuste vahel väljendub selles, et: a. Nende summa on 1 b. Nende vaheline suhe väljendab keskmist tarbimiskalduvust c. Nende summa on võrdne käsutatava tuluga, kuna jaguneb tarbimise ja säästmise vahel d. Punkt kõveral, kus nad on võrdsed, tähistab tulu lävepunkti e. Nende summa on 0
Selgitage edgeworth - Bowley kasti abil, miks on tootmine Pareto-efektiivne siis ja ainult siis, kui kõigil tootjail on sisendite tehnilise asendamise piirmäärad samad? Tehnilise asendamise piirmäära samasus tähendab kõikide tootjate puhul tehnoloogia samasust. E-B kastis on kahe tootja tootmise isokvandid vastamisi asendatud.
Seotud tehingukulud on null. Poliitiline järeldus sellest väitest on, et kuna üldiselt kaasnevad seaduslike õiguste vahetusega kulud, siis on riigi ülesanne hoolitseda, et need kulud oleksid võimalikud väiksed (näiteks seadusi luues ja nende täitmist tagades), kuid samas tuleb jätta vastavad vahetused turu mõjussfääri.

Spordiklubi on pigem moderne, palju on mööbli puhul kasutatud terast ja klaasi mis on lihtne ning minimalistlik . Kinnine parkla on klubile lähedal nii ei pea kliendid oma turvalisuse pärast muretsema, vaid saavad keskenduda vaid oluliseimale ehk lõõgastumisele. Tulevikus on plaanis ehitada aeda ka laste mänguplats.
Suhtarvuanalüüs - bilansi ja kasumiaruande baasil koostatud suhtarvud - rahavoo suhtarvud - turuandmetele tuginevad suhtarvud.
Sarnaselt eas - ile võib kaubandus- või koostööpartnerite otsingul küsida infot Väliskaubanduse Liidult, mis omab koostöökontakte mitmete sõsar-organisatsioonidega välisriikides. Ka Kaubandus-tööstuskoda peab Eesti ettevõtete ekspordisoovide ja Eestist kaupu importida soovivate välisettevõtete andmekogusid.

Seadusandliku kirjanduse on töös kasutatud erinevaid eesitkeelset kirjandust, nendest tuntumad Jaan ja Lehte Alveri raamat „Finantsarvestus“ ja Juta Tikk „Finantsarvestus, kes on küll ümberkirjutanud seaduseid ning RTJ-e, kuid peale selle ka palju oma nägemuse järgi raamatupidamisest tulenevaid mõisteid juurde lisanud.
Suurepärane teenindus on aga neis ettevõtetes, kus seda väärtustatakse ning kus on teadlikult loodud oma teeninduskultuur või standard ning tööandja poolt motiveeritavus (töögraafik, palk, preemiad, kiitus, töötingimused). Kui teenindaja oleks tööandja poolt motiveeritud paraneks ka ilmselgelt tema töö kvaliteet.
Salong on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-19.00. Laupäeval on salong avatud kella 10-17.00. Igapäevaselt on salongis kaks juuksurit, maniküürija tootab ülepäeviti, kuid ka siis, kui klient saab maniküürijaga kokkuleppele, millal tema teeneid vaja on, sest maniküürija on iga päev salongis kohal.

Siseaudiitori põhiülesanne on tagada juhtidele piisav kindlustunne, et sisekontrollisüsteem toimib efektiivselt ja nõutaval viisil, on tulemuslik, vastav Eesti ja EL-i vastavatele nõuetele ning tagab mõistliku inim- ja rahaliste ressursside juhtimise, varade kaitstuse, seadusandluse järgimise lisades ettevõttele väärtust.
Saksamaa kliima on rannikul pehme ja mereline, kuid muutub ida ja lõuna suunas liikudes mandrilisemaks, keskmine temp.
Snobismiefekt - on vastupidine kaasajooksmisefektile, kui hinna alanemise tõttu hakkab hüvist tarbima suur hulk inimesi, siis loobuvad teatud inimesed selle tarbimisest, sest nad ei taha sarnaneda teistega (snoob). • Kui hind on p1, kogus x1, snoobid ei tunne, et seda tarbitakse liiga palju, nad on tolerantsed.

Summad on niivõrd suured, et loomulikult ei saaks seal tegemist olla ainult väikefirmadega, kuid nemadki saaks oma osa (kuni riik päris riskikapitaliga tegelema ei hakkaks). See poleks otseselt raha kellegi jagamine vaid investeeringud, mis aitaksid otseselt Eesti riigi majandust ja tekitaksid töökohti.
Seltsinglased on kohustatud seltsingut kaitsma kahju tekkimise eest ja arvestama teiste seltsinglaste huvidega (VÕS § 580 lg 2). Seltsinglase panuseks võib olla igasugune ühise eesmärgi edendamine, sealhulgas vara võõrandamine seltsingule, vara seltsingu kasutusse andmine või seltsingule teenuse osutamine.
Suvel 17 - 20 uued tuleb maksta Midagi ei päev läbi või märgitakse Müra intensiivsuse võimalik Võimalikud periooditasud, Soodustused: ettevalmistu astmed selgepiiriliselt on palk on turu limiteeritakse s-haidus, inimkõrvale hinnata ja avansilised keskmisel kulusid koolitus, db-des mõõta ühe makusd.

Sotsiaalmaksu maksja on kohustatud arvestama ja maksma sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu, välja arvatud juhul, kui tasu saav isik on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks.
Sunnirahaks nimetatakse tasumata maksuvõlalt määratud trahvi- tõene, väär 25. ARK-s registreeriti 10 tonnise veoki omanike vahetus 17. 04. 2007 . Auto oli ja jääb Eestisse registrisse . Seega uue omaniku raskeveokimaksu kohustus algab • Järgnevast kuus • 2 kvartalist • 3 kvartalist • Ei tekigi
Sektorisse riigi - ja munitsipaalasutused, -fondid ja –ettevõtted. Avaliku sektori funktsioonideks on riigivalitsemise ja omavalitsuse korraldamine, seadusandluse ja õigusemõistmise korraldamine, riigikaitse, avaliku korra tagamine, riigi rahvusvahelise esindatuse tagamine ja riigi kodanikkonna määratlemine.

Simuleerimine on otstarbekas sellistel juhtudel, kui sõltuva muutuja väärtust on võimalik üsna täpselt simuleerida ning selle väärtuse kalkuleerimine igal üksik-juhul osutub väga töö- mahukaks; saadud öko. m (reg.võr.) 1asjalik analüüs võib anda uut infot modelleeritava keerulise nähtuse kohta.
Sundmaksed on oma olemuselt kohustuslikud maksed (kohustuslik liikluskindlustus, kohustuslikud varakindlustused, töötuskindlustus, kohustuslik kogumispension jms). Sundmaksete tasumisel saab maksja (kindlustatu) teatud varalised õigused makse (kindlustusmakse) saaja suhtes ehk vastutasu õiguse tulevikus.
Seostavateks funktsioonideks on Aino Siimoni ja Kulno Türki arvates eelkõige otsustamine ja kommunikatsioon. Otsustamine on seotud vahetult kolme klassikalise funktsiooniga, st planeerimise, organiseerimise ja kontrolliga, kusjuures otsustamist ei ole õige paigutada nende kõrvaleselle seotuse ja osalise kattumise tõttu.

Sisevedudes on olulised kindlasti autotransport ja raudteetransport, välisvedudeks on parem kasutada meretransporti või õhutransporti. Autoteesid on kõige rohkem riigi lõuna- ja keskosas, vähem on autoteesid Suurbritannia põhjaosas. Autoteede kogupikkus on 388 008 km, kaasa arvatud 3358 km kiirteesid.
Salary - Substitute firms – pakuvad sama suurt sissetulekut kui tava firmas Lifestyle firms – omanikul võimalus järgida elustiili ja sellega elatist teenida Entrepreneurial firms – tooovad turule uusi kaupu ja teenuseid, luues ja püüdes võimalusi hoolimata ressurssidest, mis hetkel kasutuses
Sertifikaat on Eestis suhteliselt erakordne, peale Balbiino omab seda veel ainult neli Eesti ettevõtet. See annab Balbiinole paremad võimalused rahvusvahelisel tasemel konkureerimiseks. Sertifikaat annab kinnitust, et Balbiino toomisprotsessid on järelvalve all ja ettevõttes jälgitakse juhtimistavasid.

Sisserännete põhjused ehk tõmbetegurid – miks valitakse just antud paik: • Majanduslikud põhjused - suurem sissetulek • Atraktiivsemad elamistingimused • Sotsiaalsed põhjused – töökoha leidmine, soovitud hariduse omandamise võimalused • Karjäär - Parem töökoht ja positsioon • Isiklikud tegurid
Sissetulekuefekt – kui hind langeb, siis suhteliselt mõõdetuna selles kaubas on mul raha rohkem. Sissetulekuefekt on pos kui tegemist on normaalhüvisega, neg kui ktegemist on inferiooridega. Majapidamine on majandusüksus, millel on ühine eelarve ja ühine sissetulek ning ühine otsus hüviste tarbimiseks.
Sellel etapil on rõhuasetus andmete kogumisel ja tõlgendamisel. Tuleb kindlaks määrata tegeliku ja soovitava olukorra lahknevuse määr. Teisiti öeldes: on vaja teada, kas toimuvad arenguprotsessid langevad kokku soovitud arenguprotsessidega ja mille poolest need protsessid teineteisest erinevad.

Seoseks nimetatakse olenevust, mille puhul ühtede objektide (nähtuste) olemasolu, puudumine või muutumine on teiste objektide olemasolu, puudumise või muutumise eelduseks (Näiteks: hind ja nõudlus; perekonna sissetulek ja tarbimiskulutused). Seoste liigid: funktsionaalne seos; korrelatiivne seos.
Saamisega on inimesed rahul peamiselt sellepärast, et see võimaldab saada suuremat sissetulekut tulumaksu maksmata jätmise läbi või on tegemist olukorraga, kus ümbrikupalgaga nõustumine on ainsaks võimaluseks tööd saada ning illegaalse töötasuga ollakse rahul, kuna siis ei jääda töötuks.
Seisukohast on oluline mitte ainult tuum- ehk põhiteenus, st see, mida ta saab (näiteks maitsva lõunasöögi või kotitäie toidukaupa toidupoest), vaid ka see, kuidas ta selle saab ehk teenindusteenus (sõbralik teenindamine või ebasõbralik (mitte)teenindamine, atmosfäär, usaldatavus, kiirus jne).

Staažiosak – lisa vanaduspensioni põhiosale, mis sõltub töötatud aastatest enne 31. detsembrit 1998
Stagflatsioon on majanduse seisund, mille korral majanduse areng on seiskunud (stagnatsioon) ja areneb inflatsioon. Sellises seisundis eksisteerib inflatsioon koos töötusega 10. Vertikaalne kogupakkumisjoon rahuldab klassikalist dihhotoomiat vastavalt millele väljundi tase on sõltumatu rahapakkumisest.
Sajandi organisat - sioonides (Kreitner, 1998): • virtuaalne organisatsioon; • ajutine personal; • teadmistega töötajate valitsemine; • õppimine arvuti vahendusel ja elektrooniline tulemuste hindamine; • töötajate erinevuste kasv; • vananev töötajaskond; • personali liikuvuse suurenemine.

Seaduslik maksevahend e. kohalik valuuta struktuu-riüksuste kasumilkkuse analüüs •panga juhtimissüsteemide 5)operaatori kaudu saab avada hoiuseid, uuendada pangakaarti, avada kannab kõrgemat intressi, kuna tema järele administreerimine ja täiustamine •konkurentide tegevuse analüüs uut arvelduskontot.
Sisu näitlikustamiseks on otstarbekas lülitada strateegilisse plaani peale analüüsi tulemuste, strateegiate põhjenduse, tabelite ja neisse võetud näitajate selgituste ka mitmesuguseid illustreerivaid materjale: graafikuid, diagramme, matemaatilisi mudeleid jms. Strateegilise plaani ja operatiivplaanide seos.
Skp tähendab suuremat toodangut ning see omakorda väiksemat tööpuuduse määra (kuna tootmiseks on vaja rakendada rohkem inimesi). Majanduslanguse perioodil toimub vastupidine protsess – kogutoodangu langedes on ettevõtetel tarvis vähem tööjõudu ning seega tööpuuduse määr tõuseb.

Sellised kaubad on näiteks puhas õhk, kalad rahvusvahelistes vetes, päikesepaiste, jne. a. valik hüvis ehk üldkasutatav hüvis (ka ühiskondlik kaup, avalik kaup, ühiskaup, sotsiaalkaup, ebasoovitatav: avalik hüve[1]) (inglise public good) on hüvis, mille tarbimine on konkurentsitu ja välistamatu.
Sissetuleku elastsus on suurem kui 1 -arengumaad toodaad kaupu, mille nõudluse sissetuleku elastsus on mitteelastne • juhul kui perifeerias kasvab tulemusena import kiiremini kui eksport, ei saa majandus olla jätkusuutlik, kui ei suudeta katta tekkivat jooksevkonto defitsiiti vajaliku kapitali sissevooluga.
Sarnasteks kulutusteks on ka kinnisvara hindamise teenuse ostmine enne selle võõrandamist, kulud, mis on seotud kinnistu jagamise ning märgistamisega enne müüki jne. Müügiga otseselt seotud kulu ei ole aga näiteks metsa ülestöötamisega keskkonnale tekitatud kahju hüvitamine (seaduse alusel määratud

Sotsiaalteadlased on enamasti määratlenud eliiti:  objektiivselt tipus oleva grupina;  kogu ühiskonna seisukohast olulist valitsemisfunktsiooni täitva “poliitilise klassina”;  subjektiivselt isikutena, kes oma eetika ja ideedega on kujundanud ajavaimu ja rahva
Süsteemiväline risk on seotud investeeringuga ning ei ole mõjutatud välistest probleemdiest, süsteemivälised riskide allikad on nt juhtimisvead jne. Süsteemne risk on risk mid amõjutavad välised tegurid ning need sõltuvad majandusseisu muutustest nagu nt intressimäärade muutus, maksupoliitika jne.
Saada tarbijaõigus - ja tarbimisalast teavet; • saada nõu ja abi, kui tema õigusi on rikutud; • nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist; • taotleda oma huvide arvestamist ning olla oma ühingute ja liitude kaudu esindatud tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel.

Segamajanduse ehk nn. reguleeritud turumajanduse korral toimivad enamasti turumajanduse reeglid, kuid teatud valdkondades sekkub ka riik, püüdes suurendada selliste hüviste tootmist, mida erasektor loob ja tarbib liiga vähe (näiteks haridus- ja tervishoiuteenused, riigikaitse, keskkonnakaitse).
Sihtkasum on eesmärgist lähtuv prognoositud müügitulude ja kulude vahe.Sihtkuluarvestus toimub järgnevalt:Toote/teenuse sihthinna kindlaksmääramine, lähtuvalt kliendi vajadustest konkreetsete omadustega toodete/teenuste järele ning seejärel turuosa selgitamine, mida soovitakse hõivata.
Sõjajaärgset industrialiseerimist on eesti teadlased ja poliitikud hinnanud kui väiksele maavaradevaesele liiduvabariigile loomuvastase ja ebaratsionaalse majandussüsteeemi pealesurumist(nt. Gaasi tootmine leningradile). Sellega kaasnes inimtöö tootlikkuse langus, loodusressursside raiskamine ja looduse reostamine.

Siirdemaksed – need on: A. väljamaksed kodumajapidamistele, mis ei ole seotud nende poolt kaupade või teenuste müügiga B. riigi poolt tehtavad maksed teatud isikutele C. tulukomponent, mida ei lülitata rahvatulu arvestusse D. kõik teiste punktides loetletu E. kõik toodud vastused on valed
Vote UP
-1
Vote DOWN
Swot - analüüs Plussid Miinused • mõistlikud hinnad • tundmatus • püsiklientidele soodustused • kliendid võivad alguses olla umbusklikud • Head tingimused kaugsõidu autojuhtidel puhata ja remontida autot Ohud Võimalused • konkurentsi teke • pakkuda töökohti • Ehitustööde teostamine kallineb • Teha koostööd bensiinijaamadega või • Majanduslik hinna tõus kõigile remondi töökodadega tarvetele • Koostöö võimalus logistika töid pakkuvate firmadega
Suurfirmade aktsionärid on ühendanud ettevõtte ja kapitali funktsioonid ühtedes ja samades isikutes. Seetõttu ei ole ettevõtjad lihtsalt väike hulk asutajaid, kes konkreetse projekti mõttele tulevad ja selle algatavad, vaid nende sekka kuulub ka suur hulk aktsionäre kes saavad samuti ettevõtjateks.

Skt on voolmuutuja SKT on majandustegevuse, mitte heaolu mõõt ( võrreldav on SKT elaniku kohta) SKT on nii toodangu kui ka sissetuleku mõõt *Potentsiaalne SKT (Q*) on SKT arvestuslik tase, mis esineks siis, kui kõik tootmistegurid (maa, töö kapital) oleksid täielikud kaasatud.
Suurtes kaubanduskettides ehk annab kohati viisakus soovida, kuna reeglina on tervest 8h kestvast tööpäevast , terve aeg hõivatud ning töötajaskond on raskemini kontrollitav ja kuna keegi pelgalt "tere" ütlemata jätmise tõttu avaldust ju ei kirjuta, siis ei hakka enamus müüjaid seda ka rakendama.
Struktuuri analüüsi ehk vertikaal analüüsi korral arvutatakse aruandluse üksikute kirjete osakaal üldsumast ja võrreldakse neid eelmise perioodi näitajatega, saadud näitajaid konkurentide omadega kõrvutades on võimalik kindlaks määrata milline on ettevõtte positsioon antud majandusharus.

Swot - analüüs………………………………………………………………..12 11.Finantsolukord…………………………………………………………………13 Kokkuvõte………………………………………………………………………….14
Sotsiaalne intellekt on omane ligi neljandikule inimestest ning see hõlmab järgmisi positiivseid omadusi : eneseusaldus koos sellega liituva adekvaatse ja kõrge enesehinnangufa;arenenud kuuluvus- ning abistamistarve;eneseregulatsiooni oskus ja tugev tahtejõud; veenvus; otsusekindlus ja töökus.
Sissevoog - on tulu, mis lisandub ringkäiku ja suurendab kodumajapidamiste ning firmade tulutaset. Moodustub: 1. avaliku sektori tulusiiretest kodumajapidamistele ning firmadele; 2. investeeringutest, mida tehakse kommertspankadesse paigutatud säästudest firmadele antud laenude arvel.

Smith – šotlane (1723-1790 ) «Uurimus rahvaste rikkuse allikatest» - süstematiseeris selle aja majandusteaduse saavutused, lõi õpetuse ühiskondlikust tööjaotusest, vabaturu mehhanismist, nn. «nähtamatu käe» mõiste avamine, mõisted normatiivne ja positiivne majandus.
Suunatus – maks peab olema millelegi suunatus, N.: vältimaks looduse saastamist, tuleb saastaja maksustada; 3. lihtsus – maksud peavad olema üheselt tõlgendatavad ja arusaadavad, neist peab olema raske kõrvale hiilida; • maksupettus – ebaseaduslik maksude maksmata jätmine;
Säästukohad - pank(nõudlushoius e arveldus, tähtajaline hoius, kogumishoius e säästuhoius); väärtpaber(aktsiad-annab õiguse saada osa ettevõtte tulevastest tuludest, võlakirjad, investeerimisfond); pensionikindlustus; kogumiskindlustus; kinnisvara; väärismetallid; kunstiteosed.

Simplekstabelit nimetatakse baastabeliks, kui kitsenudste süsteemi kordajatele vastav tabeliosa sisladab m-erinevat ühikveergu (m- kitsenudste arv). (Ühikveerg-veerg, milles nullist erieneb vaid üks element)  Baastabel on lubatav kui kõik elemendid b1(vabaliimed) on mittenegatiivsed.
Sisenemis - ja väljumisbarjäärid (kõrged barjäärid kaitsevad • Ettevõtte potentsiaalsed ostjad olemasolevate ettevõtete positsioone ja kasumeid, madalad barjäärid teevad • Koostööpartnerid ( teised ettevõtted, kohalik omavalitsus) nad haavatavaks uute sisenejate poolt)
Sissemaksuks on sõltumatud jagama, mitme mõne maantee, kapitali, *maj.tegevuse sellele, kes selle – omanikud on inimesega, ehitise, raudtee, eluiga on alustamist objekti lõpuks ka tavaliselt palju partnereid kanalisatsiooni, määratud *maj.tegevuse omandab oksjonil juhid või mitte.

Skeemis 2 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude funktsioonist ettevõttes (nt. Müüdud toodangu maksumus, turustuskulud, üldhalduskulud). Skeemi 2 on tavaliselt keerulisem rakendada, kuna kõikide ärikulude juures on vaja otsustada millise ettevõtte funktsiooniga on nad seotud.
Sihtkuluarvestus on kliendiorientatsiooniga, see algab klientide poolt piiritletud hinna, kvaliteedi ja funktsionaalsuse nõuete kindlakstegemisega. Sihtkuluarvestus on korduva iseloomuga ja jätkub seni kuni arendusmeeskond leiab tootevormi, mille kavandatavad kulud on sihtkuludega sobivad.
Süsteemne mõtlemine – õppiva organisatsiooni nurgakiviks on kõigil liikmete uus maailmanägemine  Isiklik meisterlikus – saavutab inimene siis, kui ta ei süüdista keskkonda oma probleemides vaid võtab vastutuse enda peale  Mõttemudelid – mõttemudelite muutmine eeldab avatust.

Siiamaani on ta kolinud Aasia riikidesse ja muuhulgas ka Eestisse, kus tööjõud on veel suhteliselt odav. Mida kallimaks muutub Eestis tööjõud, mida kõrgemale tõuseb palk ja maksukoormus, seda enam hakkab tootmine otsima neid riike, kus tööjõud on endiselt suhteliselt odav.
Swedbank - i personalijuhtimise strateegia ja poliitika väljatöötamisel on lähtutud sellest, et need oleksid kooskõlas Swedbank-i üldise äristrateegiaga, oleksid kättesaadavad kõikide tasemete juhtidele ja oleksid kergesti mõistetavad ning juhtidele praktikas täidetavad.
Sellistes keiretsudes on pankade mõju äritegevusele väiksem ning juhtivat rolli omavad sektori kõrgeimal tasemel asuvad ettevõtted. Kuna vertikaalsed keiretsud on väga populaarsed Jaapani autotööstuses, siis on vastavateks kõrgeimateks ettevõteteks näiteks Nissan, Honda või Toyota.

Sest dokumendid on väärtuslikud  sisaldavad asutuse jaoks väärtuslikku teavet  saab kasutada tõestuseks asutuse ja tema tegevuse kohta Dokumendid tagavad asutuse: - tegevuse järjepidevuse - võimaldavad kaitsta nii asutuse enese, selle omanike kui ka klientide õigusi ja huve
Sisseehitatud liitium - Li-Ion 2600 mAh Li-Po 1540 mAh ioon aku GPS Jah Jah Jah Bluetooth Jah Jah Jah Kaamera 8MP, autofookus, LED 13 MP, LED-välk, 3,15 MP välk autofookus, esiküljel 2 MP Müügigarantii 1 aasta 2 aastat 2 aastat Hind 849€ 699€ 129€ Emotsionaalsed võrdluskriteeriumid
Strateegilised liitlased on organisatsioonid, kellega tehakse koostööd kas ühisettevõttena või lepingu alusel. Lepingulised suhted võivad baseeruda tavalistel majanduslepingutel, kuid võivad olla ka märksa keerukamad, millised viivad näiteks organisatsioonidevahelistele klientsussuhtele.

Suunatus - maks võib olla suunatud turu puudulikkuse vastu (vältida looduse saastamist, tuleb saastaja maksustada saastemaksuga) ja maksudega võib ka soodustada teatud tegevust (ettevõtlust ääremaades). 3) Lihtsus - maksud peavad olema üheselt tõlgendatavad ja arusaadavad.
Sissenõutavad – maksukohustus tekib, siis kui maksumaksjale laekub vastav teade maksu tasumise kohta (võib arvestada siia alla ka maamaksu, kuigi ei ole 100% täpne kuna saadetakse tasumise kohta on üksikisiku tulumaks – kui on vähem makstud, siis nõutakse puuduolev osa sisse.
Subsidiaarsus on küll eetilis-filosoofiline põhimõte, kuid see on väga tihedalt seotud poliiti- kaga. Euroopas on kaua vaieldud selle üle, kas subsidiaarsuspõhimõtted peaksid olema vaid seaduste tagapõhjaks või peaksid need olema sisse kirjutatud seadustesse endisse.

Swot - analüüsis tuuakse välja plaanitud idee: o tugevad ja nõrgad küljed o ohud – mis võib takistada plaanitud idee elluviimist o võimalused – kuhu võiks teenused / tooted tulevikus areneda SWOT analüüsi abil hinnatakse valitud strateegiat ja võimalikke riske.
Siirdetöötuse korral on osa töökohti teatud aja jooksul täitmata, kuna nii potentsiaalsed töövõtjad kui tööandjad vajavad aega turu-uuringuteks. Selline töötus ei kesta tavaliselt kaua ja tulemuseks on enamasti tööturu parem informeeritus ning palga ja hõive efektiivsem jaotus.
Statistiline meetod - iga järgmise aasta eelarve koostatakse eelmise põhjal Meetodi puudused: eelarved kasvavad võimaldab mittevajalikke tegevusi muutuvad üha vähem ülevaatlikuks valitsused kulutavad üha enam raha Nullmeetod - igal aastal koostatakse eelarve sõltumatult eelmisest.

Sellisel moel on kõige parem tuua esile ettevõtete sarnasused ja erisused klienditeeninduse valdkonnas ning anda võimalikult objektiivne hinnang teeninduskultuurile. Mõlemate objektide külastused on realiseerunud kolme külastuse, ühe mailisuhtusle ja ühe telefonikõne teel.
Struktuuri loomisel on oluline silmas pidada Orienteeritust äritegevusele Minimaalset juhtimistasandite arvu Võimalust treenida tulevasi juhte d. Alluvus-aruandlussuhete määratlemine Vajalik selge ja katkematu aruandlusliin, mis ühendab kõige kõrgemat ametikohta kõige madalamaga.
Swot - analüüsi kasutatakse enamasti hetkeolukorra määratlemiseks ja tulevikuväljavaa- dete leidmiseks, kuid sobib ka eneseanalüüsiks projektiorganisatsiooni ja projektiidee koh- ta (institutsionaalne analüüs) - veenmaks, et antud organisatsioon/idee on hea/parim.

Sellised maksud on peamised riigieelarve tuluallikad (tulumaks, käibemaks). b. Erieesmärgiga maksud (kujundamisfunktsiooniga maksud) – lisaks fiskaalsele eesmärgile toovad endaga kaasa kõrvalmõjud, mille eesmärgiks on teatud tegevuse või kaupade piiramine või soodustamine.
Sotsiaalsed süsteemid on üldiselt keerukad, isejuhtivad ja muutuvad (ehk dünaamilised), keerukuse astet mõjutavad: • elementide arv süsteemis, • võimalike seoste (suhete) arv süsteemi elementide vahel, • seoste (suhete) mitmekesisus, • kolme nimetatud faktori muutumine ajas.
Suhtlemiskäikude e. transaktsioonide omadused • Üksteist täiendavate • Äratundmine • Ajatäited ehk small talk • Üldmuljekujunemine • Rituaalid • Sotsiaalsete tunnuste tajumine • Ristuvate transaktsioonid • Omavaheliste suhete prognoos • Varjatud transaktsioonid

Süsteem 1 - puhtalt bürokraatlik  Süsteem 4- käitumisel põhinev mudel
Stardiperioodil on lihtsam leida võõrkapitali (tulenevalt madalamast riskist) • Tegutsemine suuremas ketis võib võimaldada mastaabiefekti ärakasutamist Puudused frantsiisivõtja seiukohast: • Puudub võimalus arendada oma ideid ja olla loominguline • Iseseisvuse puudus.
Sissenõudmine on lootusetu või oleks ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude, sealhulgas vääramatu jõu tõttu, samuti kui tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses.

Suhtlusoskus - oskus motiveerida inimesi, lahendada konflikte, korraldada meeskonnatööd jms; kontseptuaalsed oskused - võime luua üldkäsitlus org-st ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas jms. 12. Teadusliku juhtimise koolkond – rajanud tööstusorganisatsioonide juhid.
Seadmeid on kasutuses üle 500 ühiku: sukaautomaadid (Sangiacomo, Nagata, Bentley, Matec, Fantasia, Wera jt.); õmblusmasinad (Rosso, MauserLock jt.); viimistlusseadmed (Takatori, TriCoset, Heliot, Colormat). Suva sukavabrik toodab keskmiselt aastas 3 miljonit sokipaari.
Siseaudit on sõltumatu, objektiivne, kindlustandev ja konsulteeriv tegevus, mis on suunatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kasutades süsteemset ja organiseeritud lähenemist hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise kontrolli ja juhtimise kultuuri tõhusust.

Swap - tehing - vahetusleping, kus lepingupartnerid vahetavad maksevooge; tehing, kus osapooled vahetavad erinevat valuutat tingimusel sooritada vastupidine operatsioon tulevikus (põhiliselt eksisteerib4 liiki swap’e: spot-ost - forward-müügi vastu, spot-müük -
Sõnamärk – kujundamata ehk tavapärases arvutikirjas sõna või sõnade kombinatsioon, täheühend, sõnad kombinatsioonis tähtede või numbritega, tähe- ja numbriühend jms. Sõnad võivad olla pärit tavakeelest, nimed või tehissõnad, nii eesti- kui võõrkeelsed.
Sagedane on aga intresside maksuvabastuste rakendamine isikutele, kes hoiustavad raha riigipangas või omavad riigi võlakirju, saades nii riigile odavamalt rahalist ressurssi (eriti kui defitsiidiga eelarve on lubatud), saavutades samas konkurentsieelise erapankade ees.

Süstemaatiline risk – (ka mitte hajutatav risk või tururisk) kujutab endast ohtu, et väärtpaberi tegelik tulusus erineb oodatavast tulususest tänu üldistele arengutele makromajanduses (majandustsükkel, rahapoliitika, kursside kõikumine). Seda riski pole võimalik hajutada.
Skt on enimlevinud majandusliku arengu võrdlev näitaja, sest seda on suhteliselt lihtne mõõta, seda mõõdetakse pea kõigis riikides pidevalt ja suhteliselt sarnase metoodika alusel ning SKT väärtusel on tugev korrelatsioon enamiku heaolutaseme näitajatega.
Struktuurivahendite strateegia on osa riigi eelarvestrateegiast, peamised toetatavad valdkonnad on: põllumajandus, keskkonnahoid, transpordi infrastruktuur, ettevõtlus, haridus, regionaalne ja kohalik areng, teadus- ja arendustegevus. LISA 1 : Vabariigi Valitsuse eesmärgid aastateks 2008-

Suhteline eelisseisund – selle teooria järgi peab riik eksportima kaupu, mille tootmises on tal suhteline eelis (s.t. mille tootmises absoluutne eelis on suurim) ja importima kaupu, mille tootmises on tal suhteline mahajäämus (s.t. mille tootmises absoluutne eelis on väikseim).
Semantiline probleem on ka vastuolu verbaalsete ja mitteverbaalsete märkide vahel, st situatsiooni, mil sõnades öeldakse muud kui kehahoiaku ja liigutustega, vms. Neil puhkudel võib suhtlemist hõlbustada mõistete täpsustamine ning püüd mõista partneri pakutud tähendusi.
Sisekontrolli süsteem on seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab: 1. Õigusaktidest kinnipidamise 2. Vara kaitstuse raiskamisest, ebakompetentsest juhtimisest, ebasihipärasest kasutamisest ning muust sarnansest tingitud kahjude eest.

Sooline palgalõhe on määr, mille võrra naiste töötasu jääb meeste omast keskmiselt väiksemaks. Palgavaesus ja sooline palgalõhe on seotud omavahel nii, et palgavaesusel võib tihti olla nö naise nägu, sest mitmetes maailma maades on naiste töö madalamal tasustatud.
Süsteemiteooriad – West Churchman 2. Eesmärgiline juhtimine – Douglas McGregor, Peter Drucker 3. Tasakaalustatud mõõtmismudel – Robert Kaplan, David Norton 4. Kvaliteediorientatsiooniga juhtimine - 5. Postmodernistlik juhtimisteooria – Moran, Cooper, Burrell, Parker
Sesoone ehk hooajaline töötus, mis on tingitud tööpuuduse kasvust, kas looduslike või hooajaliste tingimuste mõjutusel (metsaraie, ehitus, põllumajandus jne) Phillipsi kõver on majandusteaduse mudel, mis väljendab seost nominaalpalkade ja tööpuuduse vahel.

Sularaha – märgitakse ülesse kõik rahatähed ja sendid ning koostatakse invetuuriakt; Nõuded ja ettemaksed • saadetakse saldoteatised ja hinnatakse arvete laekumise tõenäosust; Varud • materjalid ja kaubad loetakse tükkhaaval üle, vajadusel kodeeritakse.
Sales - volume variance can be subdivided into the sales-mix variance (variance arises because actual sales mix differs from budgeted sales mix) and the sales-quantity variance (variance arises because actual total unit sales differ from budgeted total unit sales)
Suurettevõtete käes on samuti 25% Jaapani aktsituru kapitalisatsioonist, mis sisaldas endas peamiselt oma emapanga aktsiaid ja emapank ning selle ümber koondunud finantskonsern omab omakorda antud ettevõttes kontrolli – seda nimetatakse ka mochiai või keiretsu süsteemiks.

Skt – sisemajanduse koguprodukt, mis moodustub tarbimiskuludest, investeeringutest, puhas ekspordist ja valitsuse kuludest RKT - aasta jooksul toodetud lõpptarbimise kaupade ja teenuste maksumus turuhinnas, millele on juurde arvatud ekspordi ja impordi saldo
Suhtlemisvormid on suuline, kirjalik ja piltlik ehk visuaalne suhtlemine.
Sünteetilised tensiinid - alandavad märgatavalt vee pindpinevust, lahustavad tõhusalt rasva, ei kahjusta pinda, pesuainet on kerge välja loputada, võivad ärritada nahka. Sünteetilised tensiinid on keskkonna suhtes seepidest mürgisemad ja võivad looduses lahustuda halvasti.

Sotsiaalne keskkond – elaniku arvu muutumine, ilmaolud, hooaeg ( suvel rohkem kliente ja talvel vähem). Piirkonnas arendada aiasaaduste ja metsaandide kokkuostu, mis annab kohviku tegevuseks rohkem eeldusi – küpsetised ja road odavamalt kätte ja kodumaisest toorainest.
Sardellid – väiksed vorstikesed läbimõõduga 28 - 36 mm keedetud või keedetud ja nõrgalt suitsutatud  grillvorstid – vorstikesed, mis on maitsestatud vürtsikalt ja mõeldud tarvitamiseks küpsetatult, praetult, grillitult või muul viisil soojendatult.
Supply – inglise keeles “pakku-mine” – S-tähistatakse. Pakkumiskõvera kuju põhjendused: • tootjad tahavad hüvist rohkem pakkuda kõrgema hinna korral; • tootjad on võimelised pakkuma rohkem kõrgema hinna korral (kasvava alternatiivkulu seadus).

Sarnasele probleemile on viidanud Ober-Hausi turuülevaates ka Soraineni juristid, kelle hinnangul on tihti välisinvestoritel ja kohalikel müüjatel väga erinev arusaam büroopindade klassifitseerimisest ning mida ikkagi lugeda A ja mida B klassi hooneteks (Ober-Haus 2014,
Sirgjooneline ehk lineaarne meetod (straight-line method) on kõige enam levinud amortisatsiooni arvestamise meetod, mis lähtub eeldusest, et amortisatsioonikulu sõltub ainult põhivara kasulikust elueast (kasutusajast) ning amortisatsioonisumma on igal aastal sama.
Sobivaid alasid on juba kasutusele võetud), leiti lahendus arenguriikidele põllumajandustootluse tõusuks sobivate kultuuride (sortide) aretuse teel → nimetati “roheliseks revolutsiooniks”. Rohelise revolutsiooni eesmärk on suurendada saaki pindalaühiku kohta.

Skt on territooriumikeskne, rahvatulu aga elukohakeskne mõõdik. Esimesel juhul lähevad arvesse kõik tulud, mis on loodud mingi riigi territooriumil, teisel juhul aga vaid selles riigis elavate inimeste tulud, sõltumata sellest, kus need loodud on.
Saatja - sõnum-kanal-vastuvõtja. Teise, traditsiooniline käsitluse esindajad nt Rogers ja Kincard defineerivad kommunikatsiooni kui protsessi, milles osalejad loovad ja jagavad üksteisega informatsiooni vastastikuse arusaamise eesmärgil, dialoogi vormis.
Siirdetöötus - on olukord, kus inimene jääb tööta, sest ta vahetab töökohta. Uue töökoha leidmine võtab alati teatud aja. Struktuurne töötus - on põhjustatud töötute oskuste, kvalifikatsiooni, asukoha jne., ning ettevõtete vajaduste mittevastavusest.

Spordisaali on vaja kütta, koristada ja vahetevahel remontida.
Säilitajad – jälgivad telerit ja raadiot, huvitatud kultuuriprogramidest, tulevikult ei oota muudatusi ei paremuse ega halvemuse poole, nad on mõõdukad tarbijad, hindavad juba äraproovitut, on väga lojaalsed tarbijad, eelistavad tarbida kodumaiste tootjate
Siirdetöötus on ajutine töötaolek, mis on seotud töökoha vahetusega (inimesed otsivad paremat tööd, vahetavad elukohta, lähevad ühest eluperioodist teise, neid vallandatakse). Kuulub vabatahtliku töötuse alla, on teatud määral ühiskonnas alati olemas.

Strateegiline partnerlus – töötatakse koos mitmete ehitus- projektide juures; pikemaajaline juhtimistegevuse integreerimine; võit tuleneb koostöötamise kogemusest: hoitakse kokku juhtimiskuludelt – koostöö käivitamine maksimaalselt kiiresti ja kõrge kvaliteediga.
Swot - analüüsi tulemusena võib ettevõte käituda erinevate tegevusskeemide kohaselt: • Max-Max strateegia – ettevõtte eesmärgiks on püüda maksimeerida oma sisemisi tugevusi, et läbi nende ära kasutada väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi.
Säästmine – tarbimise edasilükkamine tulevikku ning rahaliste vahendite akumuleerimist tulevase tarbimise heaks Investeerimine – rahaliste vahendite paigutamine eesmärgiga teenida tulu investeeringu väärtuse kasvust või regulaarsetest välja- maksetest

Selveri kaubavalikus on hulgaliselt vähekalorilisi tooteid, mis on mõeldud nii kaalulangetajatele kui ka tervislikust toitumisest lugupidajaile. Ka Selveri Köögi valikus on eraldi Saleneja tootepere, mis sobib nii kaalulangetajale, kui ka kergema söögi eelistajale.
Sidepidaja - koostegevused teiste juhtidega infoga seotud rollid 3 info koguja, vastuvõtja- hangib teavet nii org seest kui väljast info jagaja- vahendab ja korraldab info jagamist org sees kõneleja- info andmine väljapoole org otsustamisega seotud rollid 4
Sotsiaalne turundus on kommertsturunduse meetmete rakendamine programmide analüüsimiseks, planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks, mille eesmärgiks on mõjutada sihtauditooriumi vabatahtlikku käitumist suurendamaks nii nende isiklikku kui ka ühiskonna heaolu.

Suur kokteiliklaas – valik oleneb sellest, kui palju jooki retsepti järgi valmistad (loe cl kokku). Erinevus segujoogist: Segujoogis on ülekaalus alkoholivaba jook, jook on tavaliselt pikk (pikendatud alkoholivaba joogiga, näiteks vesi, soodavesi, toonik, mahlad).
Suvisest üle - Eestilisest uuringust selgus, et 51 protsenti vastanutest doseerib pesupulbrit vastavalt oma sisetundele ja vaid 29 protsenti järgib pesupulbri pakendil olevaid instruktsioone. Kuna uued kompaktpesupulbrid võimaldavad loodust säästa vaid juhul,
Seb pangas on võimalik saada maksimum summat siis kui on õppeaeg 9 kuud ning 960 eurot siis kui nominaalõppeaeg on alla 9 kuu. Swedbangast saab samuti maksimum summa sel juhul kui nominaalõppeaeg on 9 kuud, kuid poole summast siis kui õppeaeg on 6-8 kuud.

Struktuurset kontrolli on võimalik kujutada skaalana, kus ühes otsas on bürokraatlik ja teises informaalne kontroll. Bürokraatlikku formaalset kontrolli rakendatakse mehhanistlikes organisatsioonides, informaalset kontrolli orgaanilise struktuuriga organisatsioonides.
Sissetulekutelt ehk tulumaksud b) maksud kulutustelt ehk tarbimismaksud (käibemaks, aktsiisimaks, tollimaks); c) omandimaksud (maamaks, pärandimaks). 2 Tänapäeval on juba traditsiooniliseks saanud, et enamikus arenenud riikides ületavad eelarve kulud tulusid.
Stardikonto avamiseks on vaja ettevõtte loomist tõendavaid dokumente ja ettevõtte asutaja või asutajate allkirja stardikonto avamisel. Samuti on võimalik, et asutajad määravad asutamislepingus või notariaalse volikirja alusel konkreetse isiku stardikontot avama.

Sularaha - paber- ja metallraha, mis on käibele lastud ja tagatud riigivõimu poolt 3. deposiitraha- kommertspankade poolt laenu andes loodud raha 4. väärtpaber- rahalist kohustust tõendav dokument Ülesanne: ühiskond vajab oma elu korraldamiseks raha.
Seadusandlikest faktoritest on kõige olulisem Sotsiaalhoolekande seadus, mis reguleerib antud ettevõtte seadusandlikku tegevust ning lisaks Sotsiaalministeeriumi poolt sätestatud nõuded hoolekandeasutustele nii elamistingimuste kui õendusteenuste pakkumise poole pealt.
Statistilisi andmeid - elanikkonna vanust, haridust, autode hulka, toitumisharjumusi, haridustaset jne. Näiteks autode hulka, nende hoolduseks kuluvat aega ja olemasolevate hooldusjaamade hulka omavahel võrreldes võib hinnata, kas hooldusjaamu on palju või vähe.

Struktuurimuutuste seletamiseks on kolme sektori hüpotees (Allan Fisher). Hüpotees kirjeldab turumajanduse pikaajalisi struktuurimuutusi Alguses tõrjub sekundaarsektor kõrvale primaarsektori, kuid lõpuks peab sekundaarsektor kokku tõmbuma laieneva tertsiaarsektori tõttu.
Saneerima - sanatsiooni teostama - sanatsiooni teostama
Seksofoobia - hirm vastassugupoole ees. (ka heterofoobia)

Seosekordajaid –  Spearmanni, Kendalli. Siis kui arvad, et nähtuste vahel peaks tulema tugev  seos, aga r tuleb väga väike siiski. Korrelatsioon puudub: r=0; korrel on nullist erinev r =/ 0   (võrdusmärg läbiva kriipsuga)
Siit avastus – olemasoleva kulla võib ju kellelegi välja laenata ja teenida seejuures protsenditulu. Kullassepp muutus lihtsast „pakihoidjast“ pankuri eelkäijaks – kulla hoidmise eest võttis ta teenustasu ja väljalaenamise eest küsis protsenti.
Strateegilised eesmärgid on seotud firma pikaajaliste plaanidega ja hõlmavad firma kasvu, toodete mitmekesistamist, kasumi suurust Operatsioonilised eesmärgid on seotud taotletava strateegia rakendamiseks vajaliku taktika elluviimiseks Välisturule sisenemise motiivid

Suhtarvude puhul on vaja vastata järgmistele küsimustele (Teearu jt 2005, lk 17): kuidas arvutada, mida see suhtarv mõõdab, millistes näitajates väljendatakse, millest räägivad näitaja kõrged ja madalad väärtused; kuidas vastavat näitajat parendada.
Sihtturundus - tehakse kindlaks turu koosseisu kuuluvad  missugustest olulistest teguritest tuleneb probleem, tarbijagrupid ja nii tooted kui ka turundusmeetmed kujundatakse  missuguseid infoallikaid saab kasutada probleemi valitud sihtgruppide jaoks.
Sotsiaalmaks on  pensionikindlustuseks   ja   riiklikuks   ravikindlustuseks   vajaliku   tulu  saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele käesolevas seaduses ettenähtud korras,  suuruses ja tähtaegadel.

Sotsiaalne struktuur - sotsiaalset tervikut moodustavate elementide vahelised püsivad seosed ja vastastikune tegevus; võimaldab määratleda indiviidi/grupi kohta (staatust) sotsiaalses süsteemis (nt ühiskond, organisatsioon, perekond jm sotsiaalsed kooslused).
Stohhastilisteks nimetatakse mudelit, mille konstruktsioonis ja funktsioneerimisel on oluline osa juhuslikkusel ja mida kirjeldatakse selliste mõistete abil nagu juhuslik sündmus, juhuslik suurus, juhuslik protsess, tõenäosuse jaotus ja tõenäosustihedus.
Suunatud 100 – 300 m2 suurusega eelkõige kesklinnas asuvatele A ja A+ kvaliteediklassi pindadele, millel olid head juurdepääsu ja parkimisvõimalused ning kus pakuti professionaalset haldusteenust kui ka erikokkuleppeid soovitavate eritingimuste osas.

Statistiline analüüs - põhineb peamiselt majandusaruannete ja muu avaliku info analüüsil; 237. äriluure (business intelligence) – nt konkurendi klientide küsitlus, visiidid konkurentide objektidele, prooviostude tegemine, konkurendi teenuste tarbimine jne.
Subway on nagu tervislik alternatiiv teiste standartsete kiirtoitude restranide ees. Selle kompanii deviis on “Veel värskem!“ (ingl. Eat fresh!). Selle võrgu nimetus tuleneb inglise keele prefiksist “sub“, lühendmiseks Submarine Sandvich.

Surutis - SKT langus on kestnud kaua (enam kui 2 kvartalit) Majandusaktiivsus kahanenud (nt 10%>) Ettevõtted töötavad alla täisvõimsuse Töötuse määr kõrge Hinnad langevad, kuna nõudlus väheneb 17) Mis on riigieelarve tuludeks ja kuludeks?
Sviit – 70€/öö Jannseni J.V.Jannseni Suvel varikatuse Tervel majal 1ne tuba – 25€/öö Majutus 13, Pärnu võimalus, majutuse ühine 2ne tuba – 40€/öö hinna sees kohv-tee puhketuba küpsistega ning 3ne tuba – 54 €/öö lauavesi.
Sortimendiks on telgedel kootud: • põrandavaibad (90 cm x 2 m) • suuremõõtmelised pehmed istepadjad ( 90 x90 cm) Kogu toodang on valmistatud naturaalsetest materjalidest nagu vill ja puuvill ning kasutatav lõng värvitakse looduslikult taimedega.

Swot - analüüs- tugevused, nõrkused võimalused, ohud Strateegiline juhtimine  Kus me oleme, kuhu me tahame jõuda ja kuidas? • Ettevõtja lähenemine – 1 jõuline isiksus, loob visiooni, kuhu me läheme ja ütleb, kuidas asjad käivad.
Sõnavabadus on piiratud. Kõik ohtlikud meeleavaldused surutakse halastamatult maha, ohtlikud organisatsioonid hävitatakse. Siiski lubatakse ajakirjandusel käsitleda sotsiaalseid probleeme ning paljastada kohalike ametnike korruptsiooni ja saamatust.
Strateegilised – eesmärgid, struktuur, investeeringud, ühinemised • Taktikalised – tehnoloogiad, töökorraldus, palgasüsteem • Operatiivsed – allüksuse tasandil • Töötajate heaolu puudutavad – keskkond, puhkamis-, söömisvõimalused

Suurettevõtetel on enamasti palgal ainult betoonitööde meeskonnad, kuna nende kui peatöövõtjate jaoks on oluline, et hoone karkass oleks kõrge kvaliteediga. Kõik ülejäänud tööd ostetakse sisse selleks spetsialiseerunud väiksematelt firmadelt.
Salakaubandusega võitlusel on üks osa maksuameti teavituskampaaniatel, millega püütakse inimesele selgitada, mida ta tegelikult teeb salasigarette ostes ja kellele tema raha neid ostes läheb. Maksuameti sõnum on see, et salakaupa ostes toetatakse kuritegevust.
Siduskaup - kaubad, mis sageli koos kasutatakse.

Siseaudiitor on füüsiline isik, kes on sooritanud kutseeksami üldosa ja siseaudiitori eriosa kohta, ning kellele kehtib siseaudiitori kutset kinnitav nõukogu poolt registrisse kantud märge. Siseaudiitor võib kutsetegevust iseseisvalt läbi viia.
Sündimusekordaja on hakanud alates 1989 aastast oluliselt vähenema. Loomuliku iibe kordaja oli kuni 1989 aastani positiivne, hiljem muutus negatiivseks. Keskmine eluiga peale sõda suurenes ja saavutas kõrgeima taseme 1989 a. Seejärel hakkas vähenema.
Skalaarseks suuruseks ehk skalaariks nimetatakse suurust, mis on täielikult kirjeldatud ühe arvuga. Skalaarid on näiteks 2; 15; -3; 2x; x + y. Maatriksi korrutamisel skalaariga korrutatakse selle skalaariga läbi kõik maatriksi elemendid: k A ' ( k aij) .

Stop order - Order, mis muutub kehtivaks, kui aktsiahind läheb läbi kindlaks määratud stop-hinna. Seega ostusoovi puhul, kui hind langeb allapoole mingist kindlaks määratud hinnast ning müügisoovi puhul, kui turuhind tõuseb üle stophinna.
Soovitav on keelteoskus. Arvutispetsialist peab peale arvutioskuse omama teatud juhiomadusi, kuna peale arvutite korrasoleku eest vastutamise ja klientide teenindamiseks efektiivsemate programmide väljatöötamise on ta arvutiosakonna juhataja.
Sotsiaalpoliitika ülesandeks on tagada ühiskonna areng ehk jagada väärtusi neile, kes seda ei tooda (lapsed, vanurid, haiged jt). Eristatakse kolme tüüpi riiklikku sotsiaalpoliitikat: 1. Konservatiivne - palgad suhteliselt suured, maksud ja toetused väikesed.

Strateegia valik on seotud tuleviku põhisuundumustega (sh eesmärgid, ressursid, ettevõtte toimivus tegevuskeskkonnas jne). 70. TURUNDUSE STRATEEGILINE JUHTIMINE kujutab endas strateegiliste turundusotsuste tegemist, et saavutada ettevõtte eesmärke.
Swot - analüüs - finantsanalüüsi vorm, kus hinnatakse ettevõtte tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid tagurpidi split – tehing, mille tagajärjel aktsiate arvu vähendatakse olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.
Sisenemis - SUURUS KASV RENTSI BALTI BARJÄÄR SEGMENDID (% aastas) TASE KÄIBE (milj. Kr.) PROGNOOS (milj. Kr.) 1. Jaekaubandus 90 15 kõrge 28 väga madal 2. Aparaadiehitus 19 20 keskmine 16 keskmine 3. Autoteenindus 15 2 väga 5 kõrge kõrge

Sihtgruppide moodustamine on strateegiline protsess, mida iseloomustab lisaks tarbijate rühmade eraldamisele ka spetsiaalsete toodete väljatöötamine nende segmentide jaoks, sest segment on sarnaste vajadustega ning reageerib sarnaselt turundusstiimulitele.
Struktuuridega organisatsioonides on juhtide ülesanne teavitada töötajaid välistest mõjudest ning nende tagajärgedest, organisatsiooni ülesannetest ja andma töötajatele tegutsemisvabadus. Eelisteks on väiksemad juhtimiskulud ja töötajate suurem iseseisvus.
Soodustamise vahendeid on palju. Nende plaanija peab arvestama kellele ta soodustamise suunab – lõpptarbijatele või vahendajatele, millisel turul ta tegutseb, mis eesmärgil ta soodustamist kasutab ja kui palju tal on ressursse erinevateks vahenditeks.

Step - down method (sequential allocation method) allocates support-dept costs to other support departments and to operating departments in a sequential manner that partially recognizes the mutual service provided among all support depts.
Suurettevõtte juhtimine on ära jagatud erinevate tasandite juhtide vahel, kus igaüks peaks võtma iseseisvalt vastu otsuseid. Süü hajuvus on omane üldse suurtele organisatsioonidele, mida suuremaks ettevõte on paisunud, seda rohkem tuleb seda ka ette.
Swift on kasumit mitteteeniv org., ei ole huvitatud korraldamise, k.a em.prospekti välja-töötamise. Em.märkimine- teenus-tasust. teenindab pankasid, maaklerifirmasid, reisitšekke küõik soovijad märgivad, kui palju nad tahavad osta.

Selliseid inimesi on palju, kes seaduse rikkumise hinnaga endale paremat elu luua tahavad ja õn ka nõus vahele jäämisega riskima!? Suur osa inimestest, kes „musta“ palgaga töötavad, on noored, kel pole piisavalt teadmisi tööga seanduvast.
Siinse cobb - Douglas tüüpi funktsiooni korral, kus tegurite astendajate summa =1, näitabki iga astendaja vastavale tootmistegurile mineva tulu osakaalu: ehk siis tööjõule L läheb 2/9 kogutulust ja inimkapitalile H läheb 4/9 kogutulust.
Suhtlusvajaduses on suur osa lähedastel sõprussuhetel, uute sõprade leidmisel, üksindushirmul, teiste abistamisel neist hoolimisel; 3) jõu- ja võimuvajadus tingib soovi kontrollida ja mõjutada teiste inimeste käitumist, nende eest vastutada.

Suur kontrollimis - ulatusega (ühele juhile alluvate inimeste suure arvuga) organisatsioonis on detsentraliseerituse aste kõrgem, kitsalt spetsialiseeritud ja allüksuste töö sisu täpse piiritletuse ning täpsete tege-vusjuhiste korral väiksem.
Salong on avatud esmaspäevast reedeni kella 10-19.00 ja laupäeval kella 10-17.00. Pakutavad teenused: kosmeetik, erihooldused, depilatsioon, kehahooldus, massaaž, maniküür, pediküür, küünetehnik, kõrvaaukude tegemine ja juuksur.
Seb pank - i lehel vastavaid kirjeid ei kohanud. Samuti võib Swedbanki laenusumma olla kuni 90% tagatisvara väärtusest SEB-i 80% kõrval ning Swedibanki lehelt võib leida mitmeid soodustusi seoses kinnisvarafirmade ja panga koostööga.

Salakaubaveduks on alkohol, tubakas ja kütus.
Seaduse paikapidavus on seletatav: Asendusefekt: suhtelise hinna tõustes lülitub tarbija ümber analoogilist kasulikkust pakkuvatele asendus- kaupadele. Oluline on asenduskaupade hind ja juurdepääs neile (olemasolu) – tarbimise struktuur muutub.
Sisekontrolli süsteem on kõikehõlmav alates juhtimistegevusest tipptasandilt hõlmates töö- protseduure, töömeetodeid ehk org-i kultuuride tervikuna, mis annavad kindlustunde, et org-i visioon saavutatakse parimal viisil ja ressursisäästlikult.

Swedbank - is on välja töötatud personalijuhtimise strateegia ehk inimeste juhtimise kesksed põhimõtted ning üldine personalijuhtimise poliitika ehk põhimõtted, mille alusel langetatakse igapäevaseid otsuseid personali juhtimisel.
Süvakultuur - vaadeldava kultuuri aluseks.
Sealiha tükid - 1 .... +1 kraadi 1-2 päeva

Siirdetööpuudus on enamasti lühiajaline ning seda ei peeta üldiselt probleemiks. Struktuurne tööpuudus (structural unemployment) on põhjustatud töötute oskuste, kvalifikatsiooni, asukoha jne., ning ettevõtete vajaduste mittevastavusest.
Saku õlletehasel on suur rõõm, et on tegutseda saanud juba 12 aastat avaliku ettevõtte positsioonis, olnud Eesti õlleturu vaieldamatu liider, väärinud Eesti parima toiduainetööstuse tiitli ja kuulunud Eesti 5 mainekama ettevõtte hulka.
Seadmestamis - või montaažitööde koht; koht, kus toimub loodusvara uurimine või kasutuselevõtmine, samuti nendega seotud järelevalvealane tegevus; koht, kus toimub teenuste (sealhulgas juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste) osutamine.

Seadusandlik organ on kahekojaline Liidukogu, mis koosneb Liidunõukogust (liikmed valivad liidumaade parlamendid) ja Rahvusnõukogust (liikmed valib rahvas). Valida võivad vähemalt 18. aastased ja presidendivalimistel osalemine on kohustuslik.
Sellel meetodil on ka puudusi: treeningukulud suurenevad; ametiühingud võivad nõuda tööliste palga tõstmist, kuna nüüd täidetakse suuremat arvu ülesandeid.; paljudel juhtudel tundub töö igav ja rutiine ka pärast töö lainedamist.
Seminari kestus on kolm päeva ja see viiakse läbi Harjumaal Pähklimetsa puhketalus, kus on seminari korraldamiseks soodsad eeldused, sealhulgas traadita internet ja konverentsitehnika, seminariruumid ning ööbimis-ja toitlustusvõimalused.

Singi - šampinjonipitsa 893 Salaamipitsa 985 Pestopitsa 864 Kreekapitsa 1128 Koorene krevetipitsa 1107 Kolme juustuga pitsa 1944 Kanapitsa 1101 Jalapenopitsa 1013 Hakklihapitsa 1170 KOKKU: 36,157.50 € Omahinna käive 16,991.05 €
Sotsiaalne võrgustik on suhete võrgustik, mis ühel inimesel on teiste inimestega ja nendest inimestest moodustunud gruppidega, mis omakorda koosnevad inimestest, kel on suhted järgmiste inimestega, kes kuuluvad omakorda erinevatesse gruppidesse.
Supply - pakkumine ingl keeles (tähist. S) Pakkumiskõvera kuju põhjendused: *tootjad tahavad hüvist rohkem pakkuda kõrgema hinna korral *tootjad on võimelised pakkuma rohkem kõrgema hinna korral (kasvava alternatiivkulu seadus)

Sihtkogumi e. üldkogumi määratlemine (ära kirjeldada keda tahetakse uurida). Valim on üldkogumi osa, mis on saadud kas juhuprintsiibil või kindlat eeskirja järgides ja mille alusel tehakse statistilisi järeldusi üldkogumi kohta.
Strateegia sisu on eelkõige 18 selles, et ta annab ettevõtte tegevusele suuna ja tagab jõupingutuste kontsentreerituse ja järjepidevuse. Ettevõte vajab strateegiat selleks, et tagada ressursside paigutamine kõige ratsionaalsemal viisil.
Struktuurseid reforme - muudatusi haridussüsteemis, töötuskindlustuses vms. Dünaamiliselt arenevas majanduses saavutavad mõned tööstusharud, firmad ja regioonid majanduslikku edu, kusjuures teised on samal ajal pikaajalise languse seisundis.

Suurepärane – kas sa võiksid veel mõned teha?“ Inimene ei saa aru, miks Selgita, miks sa arvad, et töö on hästi tehtud: „Ettekanne oli sa arvad, et ta on teinud suurepärane, sest sa….“; „Foto oli suurepärane, sest…“
Siseaudit on jaotatud vastavalt valdkondadele neljaks erinevaks: finants-, tulemus-, tegevus-, vastavusauditiks. Samuti peab auditi planeerimisel arvesse võtma mitmeid erinevaid tegureid, millel igalühel on konkreetne mõju auditile.

Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt, millest 20 protsenti on riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ülekantav sotsiaalmaksu osa määr ja 13 protsenti ravitkindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr.
Suhtlemis oskused - oskus töötada koos teiste inimestega (oskus motiveerida, lahendada konflikte, korraldada meeskonnatööd jms.) 3.Kontseptuaalsed oskused - võime luua tervikpilt organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevast keskkonnast.
S20 – aine kasutamise juures mitte süüa ega juua S21 – aine kasutamise ajal mitte suitsetada S22 – mitte hingata sisse tolmu S62 – aine allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist (Mg tüki alla neelamisel näiteks)

Suhtumuslik kohustus tähendab töös millegi enama ülesnäitamist kui lihtsalt selle töö ärategemine ( lisapingutust, uuenduslikku lähenemist jms). See on enam kui kohusetunne päev-päevalt oma tööde ja toimetused korralikult ära teha.
Sekundaarne –  teisejärguline on hind juhul, kui ta kehtestatakse muudest ettevõtte  meetmetest lähtuvalt. Näiteks võimaldab tippkvaliteediga toode kõrget hinda, intensiivne  turustamine aga allahindlust. 
Sihtrühmaks on sõprusseltskonnad. Meie teenused annavad võimaluse tegutsemiseks ka peredele ning ettevõtetele, kes soovivad aktiivselt puhata või korraldada suvepäevi, sünnipäevi ja teisi toredaid ning meeldejäävaid pidustusi.

Skeemis 1 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest (nt. Materjalikulu, tööjõukulu, amortisatsioonikulu). Skeemi 1 on üldjuhul lihtsam rakendada, kuna see ei nõua kulude jagamist ettevõtte erinevatele funktsioonidele.
Skp - s ei arvestata: • Finantssiirded - riiklikud pensionimaksed, toetused jms - Rahaülekanded majandusobjektide vahel • Väärtpaberitehingud • Edasimüüdud/kasutatud kaupade väärtuses • „Mitteametlik“ tegevus
Soomest enam on investeerinud vaid Rootsi ettevõtted (35,3% kõigist otseinvesteeringutest). Enim on Soome ettevõtted investeerinud kaubandus-, tööstus-, telekommunikatsiooni-, ehitus- ja kinnisvarasektorisse ning finantsvahendusse.

Suhtumuslikud kohustused - samade asjade võimalikult hästi, õigesti, täpselt ja kiiresti sooritamine. Töös millegi enama ülesnäitamist kui lihtsalt selle töö ärategemine (lisapingutus, uuenduslikku lähenemist). Kõrgelt hinnatud omadus.
Sidusettevõtteks on ettevõte, mille üle AS-l Simpel on oluline mõju ja mis ei ole AS Simpel tütarettevõte. Olulise mõju olemasolu eeldatakse üldiselt juhul, kui AS Simpel omanduses on rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest.
Soorollid on kindlalt erinevad, rõhutatakse eneseteostust, tulemuslikkust ja sõltumatust. Väga tugev on saavutusmotivatsioon, tööd nähakse elu keskmena, suhtutakse positiivselt, kui firma sekkub eraellu; tööstress on suurem.

Sotsiaalministeeriumi tõlgendus on mõistlik, kuigi seost sellel hetkel kehtivate seadustega ei ole, samas Sotsiaalministeeriumi tõlgendusest üksi ei piisa ja tuleb jääda lootma, et see meetod ka määrusesse reaalselt mustvalgena kirja pannakse (3).
Saematerjal on ehitustööstuses üks hinnatundlikumatest komponentidest, olenemata sellest, kas seda ostetakse Eestis või kusagil mujal maailmas, juba väiksemgi toormaterjali hinnamuutus mõjutab oluliselt valmistoodangu omahinda.
Satay kai – Krillitud kanalõigud maapähkli kastmega 90.- Stai kaeh – krillitud lambalihalõigud hinna kastmega 100.- Tod man goong –traditsioonilised krevetikoogikesed 105 Pikk Kai – Terad sidrunimaitselised kanatiivad 60

Sisemajanduse kogu - Gross domestic product, GDP Валовый внутренний продукт toodang, produkt, SKP Rahvamajanduse Netto national product, NNP Чистый национальный продукт puhastoodang, produkt,
Sisenemisbarjäärid – kui on kõrged barjäärid tehnoloogiliselt, siis on sinna turule raske siseneda ning ka kulukas 5. Nõudluse sõltuvus hooajast – loomulikult on vähem atraktiivsed segmendid, kus nõudlus on seotud sessoonsusega.
Saavutustasandid on oodatavate vas struktuur (oodatavate tulemuste tulemuste täitmine) arvnäitajad) ÜLD- Pärnu linna alla 18 Linna statistika Trennid kallid EESMÄRK Pärnu linna noorte heaolutaseme ja aastastele noortele vaba aega.

Selveri eripäraks on oma Selveri Köök, mis pakub laias valikus maitsvaid ja uudseid salateid, kulinaaria- ja pagaritooteid. Lisaks on Selveril juba suur hulk oma kaubamärki kandvaid tooteid, mis on valmistatud spetsiaalselt Selverile.
Sortimendis on väga lai valik tooteid alates värskest ja külmutatud lihast, kuni valmis lihatoodeteni. Eesmärk on pakkuda tarbijatele taskukohaseid ja maitsvaid tooteid, saavutades seda läbi pideva ja sihikindla tootearenduse.
Sõltuvalt organisatsioonist on selle juhtide ja omanike ootused sisekontrollile väga erinevad, kuid üks valdkond on kõigile sarnane – sisekontroll peab vastama juhtkonna ootustele ja konkreetse organisatsiooni jaoks peab see olema tulemuslik.

Swot - analüüs. „Tunne iseennast ja oma vastast!“ Iseenda, konkurentide ja väliskeskkonna tundmaõppimiseks kasutatakse SWOT-analüüsi. Strengths Weaknesses Tugevused Nõrkused Threats Opportunities Ohud Võimalused
Sotsiaalne turundus – üks kõige laiahaardelisemaid turundusviise, mis arvestab nii sihtturu vajadusi ja soove, ettevõtte kasumilootusi kui ka ühiskonna kui terviku heaolu parandamist. [Mauring 2001, lk 14; Teder&Puulinn 1999, lk 7]
Spiraalid – Hinnad - Palk - Hinnad Hinnad – Vahetuskurss – Hinnad Hinnad – Intressid – Hinnad Hinnad – Hinnad Palgad – Palgad  Mõju majandusele – • põhjustab tulu soovimatu ja ebaõiglase ümberjaotamise.

Swedbank –  intressimäär 0,01%, Eesti Krediidipank – intressimäär 0,15% Intress Intress on tasu (tulu) selle eest, et loobud praegu raha kulutamisest ja võimaldad pangal või mõnel muul asutusel seda kasutada.
Saeveski – Peab olema suurtele veokitele hästi ligipääsetav, kusagile metsale lähemal ( ei saa teha linna sisse ning siis läheks transpordi kulud suureks), linnale siiski lähedale, et inimestel oleks hea tööl käia,
Skp - sse. Sisemajanduse koguprodukt (SKP), on mingis riigis kindla perioodi jooksul loodud teenuste ja kaupade lõpptarbimise kogusumma rahalises väljenduses Valitsuse põhilised kulud võib jagada nelja suurde rühma:

Suhtlustõkked on kõrge riskiastmega reaktsioonid, st reaktsioonid, mille mõju suhtlemisele on sageli negatiivne. Suhtlustõkked kahandavad teise eneseväärikust, nad kalduvad esile kutsuma kaitsehoiakut, vastupanu ja pahameelt.
Saalitöötaja ülesanneteks on laudade ja põrandapinna korrashoid, sh nõude koristamine laudadelt. Samuti on tema ülesandeks buffee-lettide värskendamine vastavalt vajadusele ning tööpäeva lõppedes nende tühjendamine ning puhastamine.
Skp absoluutväärtused on riikide puhul võrreldamatud, sellepärast kasutatakse tavaliselt võrdleva näitajana SKP rahalist väärtust 1 elaniku kohta ja seda nimetatakse SKP per 20 capita, tavaliselt väljendatakse seda USA dollarites.

Skt - arvutamine Tootmise meetid (kogu toodangu arvutamine) Tarbimismeetod • Eratarbimine • Investeeringud • Valitsuskulutused • Netoeksport Sissetulekumeetod • Palgad • Kasumid • Maksud • Amortisatsioon
Standardiseeritud intervjuu – kavandatakse kindlad küsimused ja nende esitamise järjestus ja intervjuule kuluv aeg. Sel meetodi eeliseks on saadud andmete töötlemise lihtsus, ent originaalsete mõtete ja ideede jaoks on siin vähe ruumi.
Stardilaen on mõeldud eeskätt tegevust alustavale või lühikese krediidiajalooga ettevõttele, kelle tagatisvara väärtus pole tavapärase pangalaenu väljastamiseks piisav või kui tagatisvara väärtust on raske hinnata.

Sundmaksud – maksud, tollid 2. Maksud – taolised panused nagu siirded 3. Maksed (inglise keeles „transfer payments“) välismaalt 4. Laenud Tuludest on kindlalt esikohal maksud, mis moodustavad eelarve tuludest enamuse.
Sündivus - on sündide esinemine mingi piirkonna rahvastikus või selle osas • Migratsioon – e. rahvustiku ränne on inimeste ümberasumine riigi sees või üle selle piiri kas elamise või töökoha leidmise eesmärgil.
Seadmel on tehniline maksimaalvõimsus, mille jaoks ta on konstrueeritud ja mitmeid erinevaid kululiike — nt palgad, sotsiaalsed väljamaksed, mida ei saa (või ei tohi) ületada, kuid see ületab tavaliselt majandusliku

Strateegiline kontroll on korporatsiooni., äri- ja funktsionaalse tasandi kontrollsüsteemide ühitamine selleks, et võimaldada juhtidel hinnata ettevõtte edukust oma strateegia ellurakendamisel ja võtta vastu strateegilisi otsuseid.
Senini on autorile teadaolevalt Eestis pankrotistumiste uurimiseks rakendatud ainult diskriminantanalüüsi, logit-analüüsi, korduva ositamise meetodi, kuid autor kasutab ka finantsstabiilsuse reitingu skoori meetodit.
Sünteetiline arvestus tähendab seda, et ettevõttes on kasutusel üks konto „ostjad“ (On ebatäpne, ei saa aru, kes on ettevõttele võlgu ja kes maksnud on.) Analüütilises arvestuses tuuakse välja eraldi konto iga ostja jaoks.

Seadme kasutusaeg on 5 aastat, seega arvestab firma iga aasta amortisatsiooni 1600 EEK D: Põhivara kulum ja väärtuse langus 1600 EEK K: Akumuleeritav põhivara kulum 1600 EEK 27. Maa, maarajatise ja hoone maskumuse eraldamine.
Selgitamiseks on mitmeid definitsooni:  Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaudu, teiste inimeste tegevuse koordineerimine niisuguste tulemuste saavutamiseks, milleni üksi tegutsedes pole võimalik jõuda.
Sink – töödeldud või töötlemata tükilihast toode, enamasti soolatud, võib olla tenderiseeritud, masseritud, tumbleeritud, nööriga seotud või võrku, kesta, vormi vms. pressitud ja termiliselt töödeldud.

Siseaudit – avalikus sektoris alates 2000ndast aastast kohustuslik (rakendamine võttis omajagu aega). Siseauditi funktsioon on kõikehõlmav, st et tapeab katma organisatsiooni kõiki tegevusvaldkondi alates juhtidest.
Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele sotsiaalmaksuseaduses ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel.
Struktuurimuutused majanduses – mida jõukam/arenenum on riik, seda suurem osa tema kogutoodangust moodustavad teenused, samal ajal kui tööstus- ja põllumajandustoodangu osakaal väheneb. Analoogilised muutused toimuvad ka tööhõives.

Suhtevõrgustikud on kliendisuhete juhtimise väärtusahela üks astmetest: Kliendiandmebaasi Kliendiandmete Suhtevõrgustike Väärtuste Kliendi elutsükli Analüüsi analüüs loomine arendamine juhtimine segmenteerimine SCOPE
Seadusandluse risk - kus poliitiliselt on võimalus seadustikku kasutada ettevõttele kahjulikus suunas(nt täiendavad maksud jms.). • Ettevõtlust reguleerib kohalik linnavalitsus, mis väljastab toitlustusteenuse tegevusloa.
Swot - analüüs aitab firmal rakendada tegelikke võimalusi, säilitada konkurendipositsiooni, suurendada käivet ja arendada paremaid tooteid, parandada suhteid töötajate, klientide, tarnijate ja vahendajatega.

Sms mõttes on riikliku pensioni saajaks isik, kes saab pensioni Eesti riigi poolt riikliku pensionikindlustuse seaduse või muu seaduse alusel või tulenevalt Riigikogu poolt ratifitseeritud sotsiaalkindlustuslepingust.
Sotsiaalmeedia on reklaami tulevik(näiteks facebook,twitter jne). Head ideed reklaamiks tulevad külalisel meelde umbes 1minut enne magamaminekut ning ta öökapil on pidevalt paber ja pliiats, et mõtteid üles kirjutada.
Seadusandlikult on ettevõtte planeeritud tegevus ehk lemmikloomade hotellindus allutatud kohalikes omavalitsustes sätestatud koerte ja kasside pidamise eeskirjadele ning mingeid erilubasid ega litsentse ei ole vaja omada.

Siinjuures on turg mingi konkreetne paik, teatud päevadel, aegadel toimuv ostjate ning müüjate kokkuviimine või mingis teatud paigas töötav iseseisev kaubandus- või teenindusettevõte, nn institutsionaalne turg.
Suhtekorraldus on samuti küllalt perspektiivikas eriala, kuna ühiskondlikus ja isiklikus elus, äris ja poliitikas, kunstis, teaduses ja spordis on äärmiselt oluline kujundada stabiilselt positiivset avalikku arvamust.
Suurem tarbijaskond on ettevõtted. Seega suuremad müügid on toimunud: • Mitmed söögikohad Mc Donals, Hessburger jne, • Lennujaam, haiglad, koolid, büroohooned, tööstusfirmad, pangakontorid, katlamajad jne • Eramud

Seadusandlik risk - see eelkõige tuleneb õiguslikku tähendust omavate asjaolude hindamist ja mõjutab eelkõige läbi tüüplepingute, kui hästi või halvasti need vastavad erinevatele seadustele ja seaduse muudatustele.
Sealt alates on aga iive taas negatiivne ning langeb pidevalt(joonis 5/7) Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil jääb vahemikku 23 – 26, kuna lapse saamist lükatakse edasi majandusliku kindlustunde saavutamiseni.
Selektiivsed maksu - konkurentsipoliitikas ja soodustused, subsiidiumid, väliskaubandustingimustes riiklikud tellimused Tööstuspoliitika suunad taktika ja  instrumentide alusel Poliitika instrumendid Poliitika taktika

Siseaudit on funktsioon, mille käigus analüüsitakse ja hinnatakse sisekontrolli süsteemi olemasolu ja selle efektiivsust ning tema vastavust rahvusvahelistele standartitele ja õigusaktides kehetstatud normidele.
Soovitamine - esindab vahetut ja teadlikku vahekorda eestvedaja ning järgija vahel; püütakse inimese mõttekäigud panna liikuma soovitud suunas; tuleb kõne alla eelkõige olukorras, kus on võimalik mitu lahendit.
Sarnaselt neile on ka frantsiisimüügikohtadel üks ja sama tuntud kaubamärk, standardne sisseseade, väliskujundus, standardiseeritud teenused või kaubad ja frantsiisikokkuleppega ette nähtud ühesugune äripraktika.

Shampuse pokaal - Tegu on sihvaka, kõrge ning kumera kujuga klaasiga; kuju on tehtud spetsiaalselt selline, mis hoiaks joogis olevad “mullid” kauem erksana ning et õhu juurdepääs joogile oleks võimalikult väike.
Sooline tõrjutus - traditsioonilised rollijaotused kodus/koduste tööde mitteväärtustamine; spetsiifilised meeste- naiste hõivevaldkonnad - töö tasustamine; sümboliline eristamine – mõju naiste saavutuslikkusele.
Seada tarbija - ja keskkonnakaitseorganisatsioonid ja liikumised, vähemusrahvuste esindused, naiste ühendused jt. Tootja peab ühiskondlike organisatsioonide proteste arvestama ja sõlmima nendega püsivad kontaktid.

Seadusandlik organ on kahekojaline parlament, mis jaguneb Senatiks ja Saadikute Kongressiks. Valida võivad vähemalt 18-aastased. Valitsust juhib esimees, kelle kandidatuuri kinnitab Saadikute Kongress ja nimetab kuningas.
Sellele vaatamata on mõistlikel tingimustel pangad valmis finantseerimist pakkuma ning marginaalid on KIE regioonis madalaimal tasemel peale 2010. aastat, jäädes rahavooga varade puhul vahemikku 4,17 – 4,34 protsenti.
Selvemüük – potentsiaalsel kliendil on suurem valiku võimalus, otseselt klienditeenindaja mõju puudub Messimüük – messidel toimub pidev pakkumine igale messi külastajale kes võib olla potentsiaalne klient

Sisalduva turu - uuringule ning teistele uuringutele toetudes teame, milliseid puhkamis- ja lõõgastumissoovid ning teenuste tarbimisvajadused on erinevatel kliendigruppidel ja kuidas need mõjutavad Hanso turismitalu.
Sobiv tööaeg on muutunud viimastel aastakümnetel üha oluli-semaks hüvitamise võtteks, mistõttu organisatsioonid on tööaega liberaliseerinud, lubades võimaluse korral töötajatel paindliku tööaja kasutamist.
Struktuurne mobiilsus – tingitud majanduslikest ja sotsiaalsetest struktuurimuutustest ühiskonnas. Vaesus: absoluutne vaesus, suhteline vaesus, vaesuspiir; vaesuse riskigrupid absoluutne vaesus - põhivajadused rahuldamata.

Suust - suhu reklaam tänavareklaam linna veebileht C€ R€ elamute kohandamine külaliste vastuvõtmiseks ärikasum kuurordi turundamine mitmesugused toetused sponsortasud vastastikused kokkulepped projektid
Sellisest asjaolust on teie enda huvides, sest tegevuse peatamise perioodil pole kohustust maksta ettevõtlusega seotud makse, hooajalise ja ajutise tegevuse puhul on maksuõiguslikud tagajärjed vaid tegutsemise perioodil.
Sisekujundusfirmal on tekkinud probleem insener Jacob Arnoldiga, kes kardab ise otsuseid vastu võtta. Oma ebakindlusest põhjustatud otsustusvõimetusega tekitab ta lisatööd nii ülemusele kui ka teistele töötajatele.

Sisendid on kas valesti kombineeritud või neid raisatakse (X-ebaefektiivsus). 149. Kas avaliku sektori ebaefektiivsus tuleneb tootmise sisestest või tootmisvälistest põhjustest? Tootmisvälistest põhjustest.
Saavutusvajadus on üks tuntumatest ja uuritumatest ettevõlusega seoud olevatest motivatsiooni tunnusjoontest. Saavutusvajadus on seotud sooviga täita eesmärk või ülesanne efektiivsemalt, kui seda on varem tehtud.
Sektor on tugevalt orienteeritud välisturule, enamik suurematest ettevõtetest põhinevad väliskapitalil (90% ettevõtetest). Reaalselt tegutseb elektri- ja optikaseadmete tootmises ligikaudu 200 ettevõtet.

Sellele toetumine on edukaks disainipraktikaks alati oluline, kuid Clement Moki (2006) andmetel on disainikonsultatsiooni mudel minetanud oma asjakohasuse ja saanud üheks järjekordseks eelarvest lähtumise harjutuseks.
Sellistest ettevõtetes on kohalikele elanikele rohkem kahju kui kasu, sest tööandjad kulutavad infrastruktuure ja saastavad keskkonda, võttes oma töötajad kaasa ja kohalikud elanikud, ei saa ikkagi oma piirkonnas tööd.
Serveerimisel on vaja arvestada järgmist:  pudel võetakse jäänõust ja kuivatatakse;  pudelit esitletakse kliendile;  pudelilt eemaldatakse tinapaber ja traat;  pudel avatakse tavaliselt ilma pauguta.

Sest seal on positiivne mastaabisääst võimalik ja on võimalik tekitada läbi erinevate standardite, kas kasutada patente või muu tehnoloogiline know-how mida me oskame kasutada ühe tootmisprotsessi käigus.
Suurusjärk on kvantitatiivsel võrdlusel muidugi kaalukas, ent peamine küsimus rahapaigutuste kvaliteedis ning investeeritud varade haldamise ja kasutamise jätkuvas protsessis. (Nõmmann, Luiker, Eliste 2002:27)
Süsteemide konkurents on interpteteeritav lepingulise ja evolutsioonilise lähenemisviisi kombinatsioonina, riigid ja kohalikud omavalitsused nt konkureerivad omavahel neis kehtivate tegutsemisreeglite seisukohast hinnatuna.

Samavõrd oluline on nõudluse turgutamine kas suuremahuliste riiklike investeeringute, eksporditoetuste või sisenõudluse kasvatamiseks mõeldud meetmete kaudu, mis aitavad säilitada seniseid ja luua uusi töökohti.
Siirdetööpuudus - (frictional unemployment, ka hõõrdetööpuudus) on seotud töökohavahetustega (parema töö otsimisega). Kuna uue töökoha leidmine võtab enamasti aega, on inimesed mingit aega vahepeal tööta.
Suhtekorraldus - ühiskonnaga heade suhete loomine avalikkuse positiivse tähelepanu kaudu, mis saavutatakse info levitamise ja sündmuste korraldamisega. Ka kätkeb suhtekorraldus ettevõtte identiteedi loomist ning

Seisukohast on otsustuse ettevalmistamisel ülesandeks võtta vaatluse alla kõik alternatiivide teostamise olulised tulemused, sõltumata sellest, millise subjekti juures või millisel ajaperioodil nad ilmnevad.
Skp - l? 8,3% > 4,75% (võrdle alapunkte a ja e) 5 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž 8. Talunik müüs 10’000 krooni eest piima juustuvabrikule, kes omakorda müüs selle hulgifirmale 18’000 krooni eest.
Soe tuba on ennast õigustanud ja andnud piisavalt kasumit, siis tehakse ka reklaamile rohkem kulutusi. Nõudlusest lähutuvalt püüab ettevõtte võita kliente kvaliteetsete puudega ja meeldiva teenindusega.

Suletud majandus – kõikidele asjadele on piirangud, tollimaksud jne. • Ühishüvised – on kaubad ja teenused, mida kasutatakse ühiselt, mille tarbimist ei saa välistada ja mis jagatakse ilma turu vahenduseta.
Surveseadme - , gaasiseadme-, masinatööd; ehitus; kaevandus; raudtee-ehitus; valuutavahetus; vedelkütus; vastavushindamine; elektrikontroll; alcohol; tubakas; väärismetall; kaubandus ja teenindusettevõtjad.
Selleks puhuks on võimalus taotleda erinevaid laene, toetusi ning abirahasid EAS-lt. Ettevõttel peab olema piisavas koguses rahalisi ressursse tegevuse alustamiseks ning juhuks, kui firma sissetulekud vähenevad.

Sellisel turul on ostjaid ja müüjaid suhteliselt palju ning üks müüja moodustab turust suhteliselt väikese osa. Selles olukorras ei saa ükski tootja kontrollida hinda vaid peab leppima turul kehtiva hinnaga.
Suhtarvudest on näha, et mida enam ettevõte ennast sisse töötab, seda paremaks olukord muutub: kasvab müügitulukus, võlgade osatähtsus muutub väiksemaks, lühiajalised kohustused järjest enam kaetumaks.
Seaduslikuks maksevahendiks on raha emiteeriva riigi poolt seaduslikuks maksevahendiks kuulutatud paberraha ja mündid, mida tuleb vastu võtta piiramatult mistahes maksete sooritamisel (samas võivad olla ka mõned piirangud.

Senine tegevus - SVF ettevõtmisel korraldati järjepidevalt mitmeid ja mitmeid heategevuskontserte üle kogu Eestimaa, kus esinesid paljud meie tuntud artistid ja koos kutsuti inimesi üles probleemi teadvustama.
Siseaudiitorite ülesanne on üle vaadata põhitegevusega seotud programmid ning tegevused, et tagada org-iliste väärtuste järjepidevus ehk niiöelda tegevuste voolavus ehk ettevõtte poolt püstitatud plaanide täitmine.
Sotsiaalmaksu maksja on kohustatud andma isikule, kellele maksti sotsiaalmaksuga maksustatavaid summasid või kelle eest maksti sotsiaalmaksu, tõendi nendelt arvestatud ja makstud sotsiaalmaksu kohta isiku nõudmisel .

Statistiline meetod – iga järgmise aasta eelarve koostatakse eelmise põhjal Puudused: eelarved kasvavad, võimaldab mittevajalikke tegevusi, muutuvad üha vähem ülevaatlikuks, valitsused kulutavad üha enam raha.
Sünteetilistele kontodele on enamasti võimalik avada mitut analüütilist kontot. Näiteks sünteetilise konto “Nõuded ostjate vastu” analüütilistel kontodel peetakse arvestust konkreetsete ostjate (klientide) kohta.
Saavutusvajadus on ühiskonna seisukohalt oluline, sest uuringud on näidanud, et mida suurem on kõrge saavutusvajadusega inimeste protsent riigis, seda tugevam ja õitsvam on selle rahvuse majandus ja vastupidi.

Salong on avatud pühapäevast esmaspäevani kella 10- 17.00 ja teisipäevast laupäevani kella 10-19.00. Salongi pakutavad teenused: juuksur, kosmeetik, maniküür, kunstküünte paigaldus ja pediküür.
Samaväärsuskõver – iseloomustab kahe toote kombinatsioone, mis annavad tarbijale võrdse kasulikkuse. Asendamise piirmäär – kuidas ja kui palju peab muutma teise hüvise kogust, et kasulikkusetase ei muutuks.
Situatsioonil on ostuotsuse puhul väga suur osa. Situatsiooniteguriteks on: ümbritsev füüsiline keskkond ehk atmosfäär, ümbritsev sotsiaalne keskkond, aeg, ostu kontekst, tarbija psühholoogiline seisund.

Sotsiaalne pareto - efektiivsus saavutatakse tingimusel: SMRT = SMRS 16. Asenduse piirmääraks on: hüviste hulk, mille võrra tootja peab vähendama ühe hüvise tootmist teise hüvise täiendava ühiku saamiseks.
Sotsiaalne roll on käitumisviis, mida oodatakse teatud staatuses olevalt inimeselt (peaminister, direktor, abikaasa, isa, õpilane, politsei). Rollid teatud ametikohas on määratletud tööandja poolt etteantud.
Staabiorganisatsioon - abistavad, toetavad, teenindavad struktuuriüksused (tugifunktsioonid), funktsionaalne ja tugiorganisatsioon; staabi teenused on sisseostetavad; staap dubleerib end erinevatel juhtimistasanditel.

Säilituskava on   kirjalik   dokument,   kus  on   püstitatud   säilitusalased   eesmärgid,   analüüsitud   olemasolevat  olukorda ja pakutud välja strateegiad eesmärkide saavutamiseks. 
Sirged on negatiivse tõusuga ning ühe firma kasumit maksimeeriv kogus väheneb kui konkurent toodab rohkem. Cournot’i tasakaalu korral on tegemist olukorraga, kus on rahuldatud on mõlemad osapooled.
Soetusmaksumus - 20 000, Kulumimäär 20 000*20*6/12*100=2000 D Amortisatsioonikulu 2000 K Masinate ja seadmete akumuleeritud kulum 2000 D Ostjatelt laekumata summad 14 400 K Käibemaks 2400 K Masinad ja seadmed

Staatiline - uurib nähtuse või protsessi hetkeseisu; võrdlev-staatiline-analüüsib nähtuse või protsessi tulemusi juhul, kui tingimused muutudvad;dünaamiline analüüs- uurib protsessi kulgemist ajas.
Suurusjärguks on seni olnud kuni 2000 pöördumist aastas (mahud on aasta-aastalt kasvanud). Teenust osutatakse Tööhõiveprogrammi 2012-2013 alusel ning teenusega on plaanis jätkata ka 2014-2015 programmist.
Singi - šampinjonipits 8 a 3,2 9 Salaamipitsa 3,05 10 Pestopitsa 3,2 11 Kreekapitsa 4 Koorene 12 krevetipitsa 4,1 Kolme 13 juustuga pitsa 5,05 14 Kanapitsa 3 15 Jalapenopitsa 4,05 16 Hakklihapitsa 3,9

Standards – IFRS) – Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu (ingl International Accounting Standards Board – IASB) poolt kinnitatud standardid ja interpretatsioonid (SIC Interpretations).
Salongis on kaks töökohti ,iga päev salongi töötajate juurde tulevad 6-9 inimest,tihti töötajad töötavad eraldi üks teisest,näiteks täna oli salongis ainult mu tuttav teist töötajad polnud.
Siseviimistluses on arhitektid maitsekalt kombineerinud heledaid materjale: valge õlivärviga kaetud saareparkett, graniitplaat, eritellimuste alusel valmistatud heleda alpispooniga kaetud sise- ja välisuksed.

Strateegilised plaanid on pikaajalised, hõlmates ajavahemikku viiest kuni kümne aastani, põhinevad pikaajalistel prognoosidel turu ja tootmise mahu kohta ning pikaajaliste investeeringute kohta nende saavutamiseks.
Stsenaarium on kirjeldus, milles sündmuste loogilises järjestuses püütakse näidata, kuidas olemasolevast või mõnest teisest etteantud situatsioonist võib samm-sammult lahti hargneda tulevikuseisund.
Suhtlusoskus – oskus motiveerida inimesi, lahendada konflikte, korraldada meeskonnatööd jne. Kontseptuaalsed oskused – võime luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskonnas.

Seadusest tulenevalt on kohustatud isik makse maksma kuid vastavalt lepingule on ka maksumaksja teine isik – näiteks käenduslepingute puhul, kui laenaja jätab tasumata siis on käendaja kohustatud seda tegema.
Sisendid - > [ must kast ] -> Väljundid ceteris paribus Vaadeldakse vaid ühe, käesoleval juhul kõige olulisema teguri mõju resultaadi kujunemisele, eeldades, et teiste tegurite mõju jääb samaks.
Sõjaväes on logistiliste teenuste osutamisega ametis on väga palju inimesi ja liiga suurte varude puhul on hõivatud palju inimesi ja tehnikat, mida oleks võimalik kuskil mujal paremini ära kasutada.

Sügavpuhastav näoõli on mõeldud päeva jooksul nahale ja nahapooridesse kogunenud mustuse, üleliigse rasu ning surnud naharakkude eemaldamiseks. Lisaks pakub JOIK ka veel õrna silmameigi eemaldajat ja roosivett.
Seminaril osalemisel on vajalik eelnev registreerimine telefonil 60 89 888 või organisatsiooni ametlikul koduleheküljel, mis asub aadressil www.euroopanoored.ee. Seminaril saab osaleda maksimaalselt 30 inimest.
Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaks määratud kriteeriumitele.

Spetsiaalmasinate puudumisel on jäetud reavaheks vaoharjal kasvatamisel ka kuni 75 cm. (6) Külviga alustan kohe, kui maa on korralikult ettevalmistatud ja maapind on vajalikul määral sulanud. Seega mai teisel poolel.
Säästukaart on ETK Grupi püsikliendi- ja liikmekaart, mis võimaldab osa saada paljudest sooduspakkumistest ETK Grupi kauplustes, Säästukaardi koostööpartnerite juures ning osaleda boonusprogrammis.
Söödasegaja on seadistatud selliselt, et vahepeal laadib ennastning jätkab seejärel taas loomadele sööda ettelükkamist. Minu arvats, see on väga hea idee, mis ilmtingimata saab probleemi lahendada.

Skp on lõpphüviste väärtuse rahaline mõõt, mida mõõdetakse…lõpphüviste…turuväärtuste… abil…abil 13. Tarbimise piirkalduvuse ja säästmise piirkalduvuse summa võrdub ühega.
Segamajandus on majandussüsteem, mis ühendab endas mitme erineva majandustüübi jooni ja kus ressursside ning hüviste jaotuse otsustavad esmajoones turg ning vähemal määral riik ja traditsioonid.
Siinjuures on kõige tähtsam luua kliendisuhe, mille käigus müüja ettevõte õpib iga kliendi eelistustest, tunneb ära kliendi tegelikud vajadused ja kohandab oma toote/teenuse sellele vastavaks.

Sisekontroll - see on organisatsiooni tegevuskava hõlmates juhtkonna suhtumist, juhtimismeetodeid, protseduure, abinõusid jmt, mis annavad piisava kindlustunde, et püstitatud eesmärgid saavutatakse.
Sisekontrollile on antud lisaks kontrollfunktsioonile ka teatud kõrvalvaataja osa, mis annab omanikele ja juhtkonnale võimaluse saada õigeaegset informatsiooni tekkivate ebakõlade ja probleemide kohta.
Sisenemine tööstusharusse on lihtne. Igal hooajal siseneb ja lahkub antud tööstusharust mitmeid ettevõtteid ning ettevõtte edukuse määrab ära see, kui edukalt suudetakse prognoosida tarbijate maitseeelistusi.

Soovitav on sisseostetava teenuse puhul välja tuua järgmine informatsioon: sisseostetav teenus, teenuse pakkuja ja teenuse eest pakutav hind ning kui palju kuus või aastas seda teenust vajatakse.
Standardhälve –  so ruutjuur dispersioonist. Mida suurem on standardhälve, seda suurem on  tunnuse kui juhusliku suuruse hajuvus. Seda suurem on tunnuse erinevus keskväärtusest.
Strateegia elluviimine on tegevusele orienteeritud (erinevalt eesmärkidest, mis on tulemusele orienteeritud). Selleks otstarbeks koostatakse kindel tegevuskava, mis peab näitama kes, millal ja mida peab tegema.

Suhtarvud - iseloomustavad aktsiate väärtust, s.t kuidas finantsturg iseloomustab ettevõtte aktsiaid Toote all mõistetakse kõike, mida turul pakutakse ja mis rahuldab mingit soovi või vajadust.
Swot - meetodiga kaardistatud tugevuste ja nõrkuste analüüsiks on hea illustreerida neid ühe radardiagrammiga (vt joonis 3), et uurida tugevuste ja nõrkuste määramisel toimivate faktorite
Säästuhoiuse puhul on ka variante, mis lubavad kliendil mingi arv kordi mingi aja jooksul, näiteks kolm korda kvartalis kindla summa säästuhoiuselt välja võtta, tõlgendamata seda lepingu katkestamisena.

Sünergia on meeskonna samasuunaline ja ühise eesmärgi saavutamiseks koostoimimine, kusjuures toime on tugevam ja innovaatilisem meeskonna üksikliikmete osatoime vastastikuse võimendumise tõttu.
Skewness - 0,9189577099 Variatsiooniamplituud 6 Miinimium 1 Maksimum 7 Summa 1088 Valimi suurus 207 Usaldatavus (90,0%) 0,1537913836 Boonuspunktide saamiseks lahenda alljärgnevatest üks ülesanne
Struktuurne töötus – selline tööpuudus, mis tekib siis, kui tööjõu kvaliteet(oskused, hariduse tase ja kvalifikatsioon) ja paiknemine ei lange kokku töönõudmise vajadusega, nt struktuurne töötus.

Sundimine – mõjutamisviis, millega inimest pannakse käituma / nõustuma tema soovide või tõekspidamiste vastaselt, kuna teistsugune käitumine võib talle kaasa tuua ebasoovitavaid tagajärgi.
Suurusjärguefekti mõju – kauplemismahud olid suured ning pangal puudus kontroll börsimaakleri/diileri tegevuse üle. Mida rohkem talle võimu anti, seda väiksemaks läks panga võime ta tegevust kontrollida.
Swot - meetodiga kogutud tekstilise materjali analüüsi eesmärgiks on välja selgitada peategurid (faktorid) SWOT-meetodiga määratud valdkondades: TUGEVUSED, NÕRKUSED, VÕIMALUSED ja OHUD.

Sõjanduses on strateegia sõjakunsti tähtsaim osa, mis lähtub riigi poliitikast ning käsitleb sõjaks valmistumist, sõjapidamist ning strateegiliste operatsioonide ettevalmistamist ja teostamist.
Sükis on üksuse juhataja, kelleks on siseauditi eest vastutav isik, ja piisav arv siseaudiitoreid, kes suudavad tagada kogu süsteemi hõlmava siseauditi teostamise ja seda kõrge kvaliteediga.
Sünnimaaks on USA, kuna seal toimus 20.sajandi algusaastatel majanduse kiire industrialiseerimine, millega kaasnesid laiaulatuslik kauba pakkumine ning sellest tulenevad jaotus- ja müügiprobleemid.

Süsteemiteoorias nimetatakse potentsiaalseks seostatuseks, sõltub nende üldiste ja üldkohustuslike käitumismastaapide iseloomust, mis on antud reguleerimise liigi normatiivseks aluseks, lähtepunktiks.
Skp - st). Kärbete tegemine osutus keeruliseks ja erakondade erimeelsuste tõttu lahkusid valitsusest sotsiaaldemokraadid, kuid vaatamata vähemusele Riigikogus viidi muudatused siiski ellu.
Soetusmaksumus - koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud väljaminekutest, sealhulgas maakleri ja panga teenustasud, registreerimise ning juriidilise ekspertiisiga seotud väljaminekud jms.

Strateegia korral - suurem turgude hulk võib kujuneda loomuliku turundusprotsessi tulemusena D turu laiendamine ei tähenda, et turunduse alased jõupingutused jaotatakse kõikide turgude vahel võrdselt.
Stress on elusorganismi üldine kohanemisreaktsioon. Olenevalt tingimustest on stress kas:  Hea stress ehk eustress – see on positiivne pinge, mis tekib inimese jaoks soodsates tingimustes.
Seamaks on algselt juba sea organismis looduse poolt loodud. Kui sotsiaalmaks varustatakse maksumaksjate rahadega siis seamaks varustatakse verega, mis tuleb pärismaksaartist ja värativeenist.

Sihtkuluarvestus on kulude juhtimise vahend, mida planeerijad kasutavad toote ja tehnoloogilise protsessi väljaarendamisel, et suunata parandusjõupingutusi toote tulevaste tootmiskulude vähendamiseks.
Stsenaarium rakendub on olemas miinimum tööjõu arv. Teise stsenaariumi rakendumiseks saab valmistuda, mõeldes läbi, millisest kanalist ja kuidas leida kiirelt vajaminevad inimesed kui lisavajadus tekib.
Suhteline eelis on võime toota kaupu väiksema alternatiivkuluga Suhtelise eelise mõiste pärineb algselt kaubandusteooriast, kuid seda on viimasel ajal laiendatud ka majanduse teistele valdkondadele.

Sotsiaalsest turundusest on välja arendatud roheline turundus, mille põhimõtteks on tarbijate vajaduste kasumlik rahuldamine, samal ajal võimalikult minimaliseerida ümbritsevale keskkonnale tehtavat kahju.
Strateegia kujundamisel on oluline arvestada, et firma erinevad osad (valdkonnad, osakonnad, tooted) on omavahel seotud, neil on erinev võimalus anda organisatsioonile finantsvahendeid, samuti ka vajadus raha
Saadud kaup on kahjustatud; saadud kaubad on madalama kvaliteediga, kuna ei kontrollita. Ostutellimus on dokument, mis on ametlik taotlus tarnijale, et osta nimetatud tooteid määratud hindadega.

Sademete hulk on u. 1500 mm/a. Jõgesid on palju ja nad on enamasti lühikesed ning kärestikulised. Põhjasaare järved on tekkelt tektoonilised ja Lõunasaare omad liustikutekkelised mägijärved.
Sisemine rentaablus - (e sisemine tasuvuslävi IRR)- arvutuslikel eesmärkidel def-tud kui diskonteerimismäär, mis võrdsustab projekti tulevaste raha sissevoogu nüüdisväärtuse ja projekti esialgsed
Sotsaalne mobiilsus – indiviidi, sotsiaalse objekti või inimtegevuse tulemusena loodud või modifitseeritud väärtuse liikumist stratifikatsioonisüsteemi sees ühest sotsiaalsest positsioonist teise.

Sääst - osa sissetulekust, mida ei kulutata kaupade ja teenuste ostmiseks; säästmine - tarbimise edasilükkamine tulevikku ning rahaliste vahendite akumuleerimist tulevase tarbimise heaks.
Saksa ettevõtetes on hierarhia, Eesti ettevõtetes tavaliselt tasane juhtimissüsteem 2. Eelistatakse ainult saksamaist (autod, tootmistehnika). Kõik mis on võimalik tuua Saksamaalt, seda ka tuuakse.
Sales - quantity variance is the difference between budgeted contribution margin based on actual units sold of all products at the budgeted mix and contribution margin in the static budget.

Sihtmeetod – toetuseelarve määratakse vastavalt toetuse eesmärkidele ja vajadustele Katsemeetod – toetuseelarve püütakse paika panna vastavalt igal turul tehtud uuringutele ja katsetele
Singi - šampinjonipitsa 3520 Salaamipitsa 3050 Pestopitsa 3200 Kreekapitsa 4000 Koorene krevetipitsa 3690 Kolme juustuga pitsa 6312.5 Kanapitsa 3840 Jalapenopitsa 3442.5 Hakklihapitsa 4290
Sissetulekute vahel on kahepoolne: mitte ainult muutused investeerimises ei põhjusta muutusi SKP-s multiplikaatori kaudu, vaid ka muutused SKP-s võivad SKP s SKP s põhjustada muutusi investeeringutes.

Strateegia esmaeesmärk on võita konkurentsieelis, selleks peab ettevõte koostama strateegia, mis loob täiendavaid ressursse ja võimeid ning kindlustab ettevõttele pikaks ajaks kindla koha konkurentsis.
Suurloomaartid on üldjuhul kas eraettevõtjad või on nad koondunud äriühinguteks. Veterinaari palk on üldjuhul kas kõrgem või samaväärne Eesti keskmise palgaga, milleks on siis 814€ kuus.
Sisenemise barjäärid on kas juriidilised või loomulikud takistused, mis kaitsevad ettevõtet uute konkurentide eest. Üheks selliseks juriidiliseks piiranguks on näiteks valitsuse poolt antud litsents.

Schwartz on 1994 identifitseerinud 3 kultuurilist kahepoolset dimensiooni: • Konservatiivsus vs autonoomia • Hierarhilisus vs võrdsus • Ise saavutamine (self achievement) vs harmoonia
Siinjuures on väga oluline maksuhalduri objektiivne suhtumine – ei tohi olla eelarvamusega jne. Näide: ettevõttel tuleb maksta sunniraha, mille vahemik on ette nähtud 5 – 1000 ühikut.
Simuleerimismudel - tuginedes sellele on võimalik analüüsida erinevaid arengutsenaariume ning saada täiendavat infot majandusprotsessi võimaliku käitumise kohta erinevates keskkonnatingimustes.

Singi - šampinjonipitsa 320 Salaamipitsa 384.3 Pestopitsa 252.8 Kreekapitsa 372 Koorene krevetipitsa 328 Kolme juustuga pitsa 484.8 Kanapitsa 300 Jalapenopitsa 376.65 Hakklihapitsa 374.4
Singi - šampinjonipitsa 960 Salaamipitsa 1006.5 Pestopitsa 896 Kreekapitsa 1140 Koorene krevetipitsa 1107 Kolme juustuga pitsa 2020 Kanapitsa 1110 Jalapenopitsa 1012.5 Hakklihapitsa 1365
Skp - antud riigis teatud ajaperioodi jooksul valminud lõpptoodangu kogusumma rahalises väljenduses, sõltumata kes on sellise toodangu valmistamisel kasutatud tootmistegurite omanik.

Soovitav on esitada nn avatud küsimusi, millele inimene ei saaks vastata ainult jah ja ei. Avatud küsimused annavad inimesele võimaluse ennast avada ning meile temast rohkem teada saada.
Suhted tegur – tegur (ressurss-ressurss), kus uuritakse üksikute tegurite suhteid, sel juhul jääb toodang const. Ressursside efektiivsus suhetes tegur-tegur väljendus kulude ökonoomikas.
Selliselt on võimalik koostada kahe kauba kõikvõimalikud kombinatsioonid, mis annavad võrdse (fikseeritud) kogukasulikkuse ilma, et kasulikkuse arvulist väärtust oleks vaja määrata.

Spaapuhkus on lõbusaks vahelduseks ka lastega perekondadele: veepargid ja basseinid on olemas enamikes spaades ning mitmetel neist on olemas ka mänguväljakud ja laste päevahoiu teenused.
Sama müügiga – kui müüd kauba maha, aga saad raha nende eest alles kahe kuu pärast, siis tulu kassapõhisel arvestusmeetodil tekibki alles kahe kuu pärast, kui ostjalt on raha laekunud.
Segamajandus - majandussüsteem, kus kõrvuti turumajanduse elementidega toimivad tava- ja käsumajanduse ning naturaalmajanduse elemendid  sihtkoht (ka: saabumiskoht) - isiku uus elukoht.

Strateegiline plaanimine - on organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna analüüsiprotsess, määramaks põhilised eesmärgid, mis aitavad äriühingul täita oma missiooni ja liikuda oma visiooni suunas.
Suurettevõtetel on lühiajalise rahavajaduse katmiseks ka kolmas võimalus- müüa lühiajalisi võlakirju. Väikeettevõtete puhul on võlakirjadega sekeldamine kulukam kui pangalaenu võtmine.
Sarnaselt fie - ga vastutavad kõik täisühingu osanikud ühingu kohustuste eest võrdselt kogu oma varaga - selline solidaarne piiramatu vastutus nõuab suurt usaldust oma partnerite vastu.

Sotsiaalmaksu määr on 33% ning kui seda ei makstaks, laguneks ühiskond kokku, sest kui arstid jäävad oma varustusest ilma, ei saa nad ka inimesi ravida ja see juba omakorda lõhub tervet riiki.
Spetsialiseerumine on kõige enam levinud tootmise või operatsiooni tasandil, kuid paljud organi-satsioonid on laiendanud spetsialiseerimise baaselemente ka juhtimistasandile ja spetsialistidele.
Suhtlemisoskused - konsulteerimine, intervjueerimine,koolitus Tehnilised oskused - andmebaasid, dokumentatsioon (Aja planeerimine, analüüsivõime, oskus öelda ei, koostööoskus,ärivaldkonna

Suureks puuduseks on aga asjaolu, et kandidaatide järjestuse suletud numekirjades otsustavad enamasti erakonnad – paremal juhul sisevalimiste abil, tihti aga lihtsalt erakonnajuhtide valikul.
Swot - analüüs ... sobib hetkeseisust ülevaate saamiseks (ja andmiseks) ning on abiks nii hetkeolu- korra kaardistamisel kui ka projekti ideede ja strateegiate väljatöötamisel.
Saunas on eraldi 20 m2 kaminaruum. Veega varustamine toimub oma puurkaevust ja kanalisatsioon on lokaalne.Hoone mõlemal korrusel on dušširuumid ja tualetid, mis on üldkasutatavad.

Schools - of-Management.topicArticleId-8944,articleId-8851.html] 11.04.2011. Crainer, S., Dearlove, D. 2003. The Ultimate Business Guru Book: The Greatest Thinkers Who Made Management.
Seadusest tulenevalt on normaalne kliima 18-25 kraadi ja lubatud õhuniiskus 40-50%. Töötamise ruumi peaks olema võimalik vajadusel õhutada, nii külmal kui kuumal perioodil kütet reguleerida.
Subway on üks kiiremini kasvavaid frantsiise maailmas 35302 restorani 98 riigis see on suurim ühe brändi restorani kett maailmas ja on suuruselt teine restorani operaator maailmas.

Suhtekorraldus on kogu organisatsiooni suhtlemisprotsessi organiseerimine ja juhtimine, mille eesmärgiks on saavutada hea arusaamine ning side organisatsiooni ja kindlate sihtgruppide vahel.
Swot - analüüs on hea võimalus, et analüüsida piirkonadade tugevusi ja nõrkusi, mis tulenevad ettevõttest endast ning võimalusi ja ohtte, mis on väliskeskkonnast tulenevad.
Seaduslikud piirangud – patendid , majanduslikud piirangud – firma suurus, mis võimaldab tehnoloogiat täiustada 3. kontroll mõne sisendi või tehnoloogia üle (vajaliku ressursi ainuomandus)

Segakuluks on telefonikulu, kus kõneminutiga seotud kulu on muutuvkuluks ja abonementtasu on püsikuluks) Sõltuvalt tegevusest, kuluobjektist võib liigitada ka otsekulud ja kaudkulud.
Statistikaameti tööjõu - uuringu andmetel tõusis töötuse määr 2009. aasta IV kvartalis 15,5%-ni, aasta keskmine töötus oli 13,8%. Ligi kolmandik töötutest on tööta olnud aasta või kauem.
Sihtturundus - Strateegia, mille puhul püüab ettevõte rahuldada teatud turusegmenti või -segmente. Sihtturunduse kasutamisel eeldatakse, et tarbjatel on erisugused omadused, vajadused

Silver fizz – põhiretsept + munavalge Golden Fizz – põhiretsept + munakollane Royal Fizz – põhiretsept + terve muna Kanamuna kasutades segatakse fizz meelsamini elektrisegistis.
Sisemajanduse koguprodukt on kümne aasta jooksul kasvanud 8980,5 miljonit eurot, 2,3 korda. See näitab, et kümne aasta jooksul on tootmine ja hinnad kasvanud ning elu ja heaolu oluliselt paranenud.
Sisenemis - ja väljumisbarjäärid - kõrged barjäärid kaitsevad olemasolevate ettevõtete positsioone ja kasumeid, madalad barjäärid teevad nad haavatavaks uute sisenejate poolt.

Smp – toode võib olla oma kategoorias, kas esimene või ainus, sel juhul võivad toote esmapilgul nõrgana näivad kohad muutuda müügiargumendiks, kui neid osatakse õigesti
Spetsiifiline risk – (ka mittesüstemaatiline risk, hajutatav risk) kujutab endast ohtu, et väärtpaberi tulusus erineb oodatavast tulususest tänu konkreetse ettevõttega seotud teguritele.
Spot kurss – hetkel noteeritud hind kohe täitmiseks (reaalselt toimub arveldamine kuni 2 päeva jooksul, ingl settlement) Forward kurss – tulevikutehingu täna kokku lepitud kurss.

Standardid - standardid lihtsustavad innovaatiliste toodete, teenuste ja protsesside pääsemist turule, toimivad nad ka teadus- ja arendustegevuse käigus saadud teadmiste vahendajana.
Suhteturundus tähendab ka oma sihtgrupi täpsemat selekteerimist. Suhteturunduse eesmärk on nõudluse suurendamine ja lojaalsete klientide leidmine ning pikaajalise kliendisuhte loomine.
Swot – ANALÜÜS SWOT analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel, mille kaudu kaardistatakse organisatsiooni tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.

Sama tähtis on tõsiasi, et on palju asju, mida äriplaan ei tee. Näiteks ei saa seda kasutada igapäevase tegevuse juhina, küll aga on ta aluseks igapäevaste tegevuste kavandamisel.
Shi – vokaal-istrumentaalseks esitamiseks mõeldud neljasilbilistest riimitutest ridadest koosnev luule (algselt laul), kõige tähtsamad olid hümnid ja ülikute kiidulaulud.
Sisserändele on elanikkond alati kiiresti kasvanud, kiire kasv jätkub ka praegu ning seniste trendide jätkudes ületab USA rahvaarv peale aastat 2050 praeguse Euroopa Liidu rahvastiku.

Staats – und Privatunternehmen angeboten wird, deren Arbeitsregelung sich vollkommen unterscheidet, hat die Firma von Fall zu Fall verschiedene Gehalts-und Arbeitszeitregelungen.
Suhtekorraldus - Kommunikatsiooni juhtimine ehk plaanipärane tegutsemine eesmärgiga lua ning säilitada heatahtlikud kahepoolsed suhted org’i ja kõiki nende vahel, kellega ta suhtleb.
Suureks plussiks on ka head sidemed tootjate ning erinevate maaletoojatega, lisaks plaanib ettevõte saada ise ametlikuks maaletoojaks mitmele nimekale A- brändi elektroonika kaubamärgile.

Seetõtte on panku kohustatud seadusega andma pidevalt aru oma tegevusest pangajärelvalvele, kes kontrollib pankade tegevuse vastavust neile kehtestatud normatiividele ja nõuetele.
Segamajandus on majandusmudel, mis lubab korraga tegutseda nii era- kui tugisambad –eraomand –hinnasüsteem –turukonkurents –ettevõtlikus. riigiomanduses olevatel ettevõtetel.
Segamajandus – tänapäeval eksisteeriv vaba turumajandus, mida valitsus teatud määral reguleerib majandusliku stabiilsuse saavutamiseks ja turutõrgete tagajärgede pehmendamiseks.

Sotsiaalne turundus ehk roheline turundus, kus rõhutakse loodust säästvale tootmisele ja tarbimisele. Suhteturundus, kus kõige tähtsam on partnerlus ning kasulikud ja pikaajalised suhted.
Staap – staabiorganisatsioon kujutab endast ülesehituse osa, mis koosneb organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kaasaaitavatest erialastest ametikohtadest ja allüksustest.
Stand - alone revenue-allocation method uses product specific information on the products in the bundle as weights for allocating the bundled revenues to the individual products.

Seaduse eelnõu on valmis kirjutatud ministeeriumite kabinettides usinate ametnike poolt, kelledest paljudel puudub isiklik kokkupuude või kogemus töövõimetute ja puuetega inimestega.
Selgitustaotlus - on isiku pöördumine, milles isik taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine.
Sellisteks asjaoludeks on tarbija varaline seisund, regulaarne sissetulek, andmed teiste varaliste kohustuste kohta, andmed varasemate maksekohustuste täitmise kohta ja tarbijakrediidilepingust

Senises praktikas on sageli esinenud olukordi, kus ekspertiisi esialgse lähteülesande korrigeerimine tellija poolt on põhjustanud mitmete täiendavate- ja kordusekspertiiside teostamise.
Skp - s, primaartoodete eksport, rahvastiku kasv, urbaniseerumine, tulude ebavõrdne jaotus, tehnoloogia madal areng, sõltuvus teistest riikidest, kultuuriline orientatsioon.
Sotsiaalmaks - Sotsiaalmaksu makstakse riiklikuks ravikindlustuseks ja pensionikindlustuseks (sealhulgas kohustusliku kogumispensioni süsteemi jaoks) vajaliku tulu saamise eesmärgil.

Sotsiaalne tõrjutus – tuleneb komplekssetest protsessidest, mis tingivad indiviidide mittetäisväärtusliku osaluse ühiskonnas; võrdsete võimaluste puudumine ühiskonnaelus osalemiseks.
Sotsiaalseosega turundus - heategevuslik organisatsioon koos eraettevõttega (lepivad kokku, et ettevõte annab toote kasumist mingisugust osa sihtgrupile) - eraettevõte saab omale reklaami teha.
Stratifikatsioon ehk kihitamine. Järgmine samm sisaldab endas raha edasi saatmist läbi mitmete ülekannete, samal ajal muutes raha oleku teisele kujule, et seda oleks keeruline jälgida.

Sugulus - sidemed *võrdlusrühmad- luksuskaubad ja tarbekaubad *arvamusliidrid- inimesed , kes tänu oma teadmistele oskavad anda soovitusi konkreetse toote või margi valimisel.
Swot - ANALÜÜS...........................................................................................................................6 1.TOODE/TEENUS, TURG JA KONKURENTS.
Segmenteeritud hinnakujundus - Segmenteerimine ostja identifitseerimise teel - Segmentide eristamine võib olla lihtne (täiskasvanud, lapsed - juuksuri juures) või vastupidi – küllalt keeruline.

Seguklaas - klaas, milles valmistatakse jooke mida ei shakeita, vaid segatakse Baari sõel- kastutatakse kurnamiseks, jää vältimiseks Baari lusikas Kokteili segaja segamisaeruke
Servituudid on kinnisasja koormatised, mis kohustavad omanikku lubama kellelgi teisel midagi sellel kinnisasjal teha või seda kinnisasja mingil otstarbel kasutada (õigus rajada tee
Singi - šampinjonipitsa 279 Salaamipitsa 323 Pestopitsa 270 Kreekapitsa 282 Koorene krevetipitsa 270 Kolme juustuga pitsa 385 Kanapitsa 367 Jalapenopitsa 250 Hakklihapitsa 300

Sissejuhatus mikro - ja makroökonoomikasse Iga ühiskonna suurim majandusprobleem seisneb selles, et inimeste tahtmised ja soovid on piiramatud, ressursid nende rahuldamiseks aga piiratud.
Suhtlustarkvarad on teinud lihtsaks inimeste kättesaadavuse: on näha, kui inimene viibib arvutis, sõnumi kättesaamine on kergelt märgatav, võimaldab suhelda mitme inimesega korraga.
Säästmis - ja investeerimisotsuseid Ø uute tehnoloogiate väljatöötamist Kui on kehtestatud väga kõrge tulumaksukoormus, vähendab see inimeste soovi oma tööjõudu pakkuda.

Sünnituse tähtajani on vähem kui 70 päeva  Kuni 90 päeva kui peres on 3või enam alla 18.aastast last  Kuni 90 päeva kui sissetulek pereliikme kohta on väiksem kui toimetulekupiir
Segamajandus on üldiselt vaba turumajandus, mida valitsus makroökonoomilise ebastabiilsuse vältimiseks ning turutõrgete tagajärgede leevendamiseks mõningal määral reguleerib.
Segamajandus on majandusmudel, mis lubab korraga tegutseda nii era- kui süsteemis, siis on tegu monetaristliku, kui kahest siis bimetallistliku riigiomanduses olevatel ettevõtetel.

Simplbooks - Eesti esimene täielikult veebipõhine raamatupidamistarkvara, mille lahendus kaotab ära tarkvara installeerimise vajaduse ning kindlaksmääratud töökoha piirangu.
Sjorgsuh1 - cCRNw3-VCgyWBu2pfuP7DdfatnwYMEt2VQRya1v1y- CMs8ORoSI_4zTf55O_OOCLOPER2oJx4865GrR6xUf3lYOM7yHmr5QFycKKZFe fXl0hFq8pBBSHXXvI_HvWb&sig=AHIEtbQsyyq-mBuUVRVhL0a37fEwmukA8w
Soovitav on leida vastused järgmistele küsimustele: 1. Mis on Treegeri kohviku üldplaanis, et töökvaliteeti tõsta? On plaanis muretseda võimalikult kaasaegne küpsetusahi.

Suhtekorraldus on juhtimise funktsioon, mis määratleb, loob ja säilitab kasulikke suhteid organisatsiooni ning erinevate sihtgruppide vahel, kellest sõltub organisatsiooni edu või
Segadusse ajamine – klient justkui uputatakse info sisse ära, 3-5 minutit räägitakse nii, et klient ei saa hingata ka, seejärel küsitakse „Saite ju aru? Teeme siis niimoodi?!“
Slogan on eelkõige turundusliku eesmärgiga - slogan on üks vahenditest, millega soovitakse toodet või teenust konkurentidest eristada ja klientidele meeldejäävaks muuta.

Stabiliseerimisfunktsioon - eesmärk on riigi majandusliku arengu tagamine läbi majanduskasvu, kõrge tööhõive. Seda funktsiooni võidakse ellu viia nii monetaar- kui fiskaalpoliitika kaudu.
Stiimulite analüüs on ka siis tähtis, kui tahetakse hinnata poliitiliste soovituste tagajärgi, näiteks milleni viib maksutõus, uute tootmistehnoloogiate juurutamine või Euroopa Liitu
Seebid - alandavad vee pindpinevust, ei ärrita nahka, lahustuvad vees, on alati leeliselise, eemaldavad alati vaid pealmist mustust, vahutamine takistab mustuse lahustumist.

Selveri ees on 97 parkimiskohta, kauplus on avatud 9-22. Minu peamisteks ülesanneteks oli kaupade väljapanek, müügisaali ja riiulite korrashoid ning klientidele abi osutamine.
Sidusettevõtja - sidusettevõte on ettevõte, mille omakapitalis krediidiasutus osaleb eesmärgiga luua püsivaid sidemeid ja kelle äritegevusele on sidusettevõtte tegevus oluline.
Sisekontroll on olemas igas ettevõttes, on ta kirja pandud või mõttes paika pandud, töötab seal 1 või 101 inimest, kuid palju sellest teatakse ja seda arendatakse on ise asi.

Säästmine on võrdne tuluga; B. tulu on võrdne tarbimisega C. säästmine on võrdne tarbimisega; D. tarbimine võrdub investeeringutega, E. piirsäästmiskalduvus on võrdne 1
Saav isik on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks
Seisukohtadega – kasutades tehnikat et leida lahendusi (peamine tööriist on sugulusdiagramm). Aga selline tehnika võib ja ka ei või muuta tiimi emotsionaalset intelligentsust.

Selliseid võlakirju nimetatakse ka ujuva intressimääraga võlakirjadeks ehk floater ´iteks. Lisaks ettevõtetele võivad võlakirju välja lasta ka riik ja linna – või omavalitsus.
Seotud krediidi - ja finantseerimisasutuste mainet ja usaldusväärsust • Võivad kahjustada usaldust kogu rahandussüsteemi vastu ja suurendada isikute ja avaliku sektori kulusid.
Strateegiad on kõikehõlmavad meetodid, mis on valitud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ja kirjeldavad nende eesmärkide saavutamise vahendeid nõutava ajavahemiku piires.

Säästmisfunktsioon on paigal, investeerimisfunktsioon nihkub (parempoolne joonis). Võimalikud põhjused: tootjate ootused kapitali tootlikkuse suhtes, optimismi/pessimismi vaheldumine.
Sõnastik on välja antud kirjastamist toetava programmi raames ning Prantsusmaa välisministeeriumi, Prantsuse saatkonna Eestis ja Tallinna Prantsuse Kultuurikeskuse kaasabil.
Samsung – Võiks parandada telefoni välimust, kuna paljud väidavad, et telefon näeb odav välja LG – Telefoni ekraan võiks olla suurem, kuna siis on kergem trükkida

Seadmetest on vaja korraliku helisüsteemi, valgustust, suurt ekraani (AIRSCREEN AEROPRO mõõtmetega 20x11 m). See ekraan on oma nime saanud sellest, et see on täispuhutatav.
Strateegia sisuks on keskendada jõupingutused teatud võtmeturgudele, kus loodetakse saavutada edu. Samas loobutakse tegutsemisest suurel hulgal teisejärgulise tähtsusega turgudel.
Singi - šampinjonipitsa 100 Salaamipitsa 126 Pestopitsa 79 Kreekapitsa 93 Koorene krevetipitsa 80 Kolme juustuga pitsa 96 Kanapitsa 100 Jalapenopitsa 93 Hakklihapitsa 96

Strateegilised varad – midagi haruldast ja väärtuslikku, mida ettevõte omab, nt asukoht, brändid, patendid, kvalifitseeritud töötajad, kliendiandmebaasid, olulised partnerlused.
Suur edusamm on juba tehtud aga kaubamärgi enda poolt, mis on tuntud juba praegugi Euroopas ja Eestis ka. Peamiselt on seda tehtud interneti teel, müües tooteid üle maailma.
Sotsiaalkindlustusfondid on väikese ülejöögiga ja omavalitsused tasakaalus, seega on valitsusektori ülejääk ka keskpikal perioodil planeeritud peamiselt keskvalitsuse ülejäägist.

Strateegiline koostöömeetod on end õigustanud eriti väiksemate ettevõtete seas, sest koostöö käigus õpitakse tundma erinevaid võimalusi ekspordi laiendamiseks või selle alustamiseks.
Struktuurne töötus on selline töötus, mis tekib siis kui tööjõu kvaliteet (oskused, haridustase ja kvalifikatsioon) või geograafiline paiknemine ei vasta tööjõu nõudlusele.
Sisendmuutja – juhtkonna otsus, millist finantseerimisliiki kasutatakse bilansi tasakaalustamiseks majanduslikud eeldused – eeldused võimalike majandusstenaariumite kohta

Sotsiaalne taju on (isikutaju ja sotsiaalne järeldamine) protsess, mille käigus inimene püüab mõista ja mõtestada teiste inimeste kavatsusi, omadusi, motiive ja käitumist.
Stabilisatsioonifunktsioon - Eelarve- ja maksupoliitika kasutamine kõrge tööhõive, vastuvõetava hinnastabiilsuse ja majanduse arengutempo (sisemajanduse kogutoodangu kasvu) tagamiseks.
Suurust põhi - ja käibevaradesse juhitakse vastava varade juhtimise (Assets Management) süsteemi kaudu; tootmiskulude suunamine eeldab kulujuhtimise süsteemi olemasolu jne.

Swot - analüüs ei täida auditi funktsiooni, vaid on võrdlev analüüs, kus kindlate valdkondade kaupa määratletakse ettevõtte seisund konkureerivate ettevõtete
Sõna mudarabah on tuletatud väljendist "kingitus maa peal". Selline nimi on antud selle pärast, et Mud-drib (teiste kapitali kasutaja) võib oma töö eest saada osa kasumist.
Sellele vastuseks on laguse järel toimunud 2010. aastal kohe hüppeline 5,5% kasv ning 2011 4,6% kasv, ennekõike tänu kiiretele ja olulistele kärbetele Rootsi valitsuse poolt.

Srgf - u8er pnr!^oos Ppueo^ lseulrtil r$ol s:ptue.te8nl pe,ug,tptpusurn8ru qnlnnu amurenpur peqp8ool nu11 eu^|r$nlu nu[, I rtrrrr8r63lp osrurGprroqq p{{guo{ z sluoof
Stress on kiviajast alates olnud inimesele kaitse- või kohanemisreaktsiooniks, selleks et väliskeskkonna stressoritele reageerimise abil tulla mingi olukorraga toime.
Saabaste tootmisel on riigi A edu 400%-line, tekstiili puhul aga ainult 75%-line. Kuna absoluutne eelis on suurim saabaste puhul, siis on tal ka suhteline eelis selle kauba puhul.

Saadud tulemus on võrdne eespool arvutatud ekvivalentsete annuiteetide vahega taandades 10 aasta peale NPV = (18466 – 16275 ) APV1 10 a ; 10% = 2191 x 6,1446 = 13460 krooni
Salary - Substitute Firms – Ettevõtted mis põhimõtteliselt pakuvad oma omanikule või omanikele sarnast sissetuleku taset, mida nad teeniksid tavapärase tööga.
Seadusandlik organ on ühekojaline parlament e. Riigipäev, mille liikmed valib 4 aastaks rahvas. Valitsusjuhi e. riigiministri kinnitab Riigipäeva esimehe ettepanekul parlament.

Siseaudit – siseauditi funktsioon on hinnata ja analüüsida asutuse sisekontrollisüsteemi olemasolu, selle tõhusust ja vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.
Sotsiaaltoetuste eelarved on arusaadavalt piiratud, oleks otstarbekas mõelda laenu iseloomuga meetmete rakendamise peale, mille eelarveline kulu on toetustega võrreldes palju väiksem.
Suurettevõtetel on sageli lihtsam oma huvisid läbi suruda läbi lobitöö või parteikassade toetamise. VKE-le teatud eritähelepanu pööramine on lihtsalt kompensatsiooniks.

Sajandi institutsiooni – olgu selleks siis äriettevõte või mitteäriline ettevõte – kõige väärtuslikumateks varadeks saavad olema teadmustöötajad ja nende produktiivsus.
Samsung i900 - l 5-megapiksline autofookusega kaamera, kiire andmeside valmidus, GPS-põhine navigeerimistarkvara ja 8GB kasutajamälu. Rahuldab kõiki multimeediavajadusi.
Seaduste muutmine on ainult suur segadus, niikuinii võidavad suuri hankeid ainult need firmad, kes oma alltöövõtjatele korduvalt maksmata on jätnud ja jätavad ka edaspidi.

Seitsmel firmal on euro kasutuselevõtt Eestis tegevust mõjutanud: kõigil on euro kasutuselevõtt ettevõtte tegevust parandanud ja kolmele pole see erilist mõju avaldanud.
Sotsiaalmaks - makstakse riiklikuks pensioni- ja ravikindlustuseks vajaliku tulu saamise eesmärgil töö- ja teenistussuhtes tehtavatelt väljamaksetelt, juriidilise isiku
Suletud majandus - majandussüsteem, millel puuduvad välismajanduslikud suhted Avatud majandus - majandussüsteem, milles lubatakse tehinguid välismaiste majandussubjektidega

Sama dententsi on märgata ka üürikorterite pakkumises, kus kooliaasta lõppedes pakkumiste arv tõuseb, ning langeb taas koos kooliaasta algusega septembris ja oktoobris.
Sama mõiste - esimese all mõistetakse olukorda, kus töötajale makstakse ametlikult miinimumpalka või selle lähedast palka ja ülejäänud palgraha makstakse mustalt.
Seadusandlik organ on kahekojaline parlament, mis koosneb Provintside Rahvusnõukogust (ülemkoda, kaitseb eelkõige piirkondlikke ja etniliste vähemuste huve) ja Rahvuskogust.

Segmenteerimisel on oluline, et tunnuseid ei valitaks juhuslikult, kuna see võib viia ebaefektiivsete tulemusteni – mahamagatud võimalused, mittekasumlikud investeeringud.
Sihtturu valikuks on võimalik kasutada kahte põhilist meetodit: D grupeerimise meetod - potentsiaalsetest turgudest moodustatakse konkreetsete kriteeriumite alusel segmendid.
Specific - täpne ja üksikasjalik • Eesmärk peab olema väga täpselt määratud, nii et kõik, keda see puudutab saavad aru, mis see on, mille poole püüeldakse.

Suhteline vaesuspiir – 60% sissetulekute mediaanist leibkonnaliikme kohta (Laekeni indikaatorid). vaesuse riskigrupid - naised, lapsed, eakad, üksi elavad inimesed ja töötud.
Sundmaksed on oma olemuselt kohustuslikud maksed (kohustuslik liikluskindlustus, kohustuslikud vastutuskindlustused, töötuskindlustus, kohustuslik kogumispension jms.)
Sunniraha - mitterahaliste kohustuste täitmisel, deklaratsiooni mitte esitamine, halduri juurde minemata jätmine, seletustest keeldumine, dokumentide mitte esitamine.

Sama areng on toimunud väärtpaberiturgudel, kus ei eksisteeri enam paberkujul olevaid aktsiaid ja võlakirju, vaid need on vaid arvutis nähtavad varad ja kohustused.
Selgitus – võid lisada, milleks raha kulutasid või kui Sul on vaja mõne tehingu kohta midagi selgitavat kirjutada (näiteks, kui bensiini kulust arvad maha 20%).
Spekulant – raha ettevõttesse paigutamine on vaid paratamatus, mille kaudu teostada oma põhieesmärki – teenida pigem lühiajaliselt tulu aktsiakursi muutustelt.

Suhteline eelisseisund ehk mille tootmise absoluutne eelis on suurim  India mahajäämus on väikseim tekstiili tootmisel, seega omab India suhtelist eelist tekstiili tootmisel.
Suhteliselt madal on põllumajanduse ja ehituse osakaal, kõigest 4-5 protsenti GDP kasvutempo on enam-vähem stabiilselt 1,5-2% suurem kui 15, mis on Euroopa Liidus keskmine.
Suurloomakliinikuid on Eestis kolm: Tallinnas Hipodroomil asuv Hipodroomi Kliinik OÜ, Viljandimaal asuv Saare Tallid OÜ ning juba mainitud Eesti Maaülikooli Suurloomakliinik.

Sõõrikukohviku töö on organiseeritud nii, et ainult sõõrikud valmistatakse kohapeal täisautomaatse seadmega, teised toidud ja tooted saabuvad kõik Treegeri kohvikust valmis
Saatja on isik, kes räägib, kirjutab või žestikuleerib selleks, et edastada sõnumit. Vastuvõtja on isik, kes, kuulab, jälgib või loeb edastatavat sõnumit.
Saga non - stop 1 lehtkäterätikud 250tk(1-kihiline) • LOTUS lehtkäterätikud Super 100tk(2-kih) • KATRIN SAGA One Stop M2 Lehtkäterätikud 145tk (2-kihiline)

Samsung np - Q210 Laud 2100 2100 Laud 3690 3690 Kontoritarbed 500 500 Toolid 4400 4400 Dekoratsioonid 1000 1000 Kokku 55998 4724 51274 0 0 Tabel 2. Vajalikud vahendid.
Sisendid on konstantsed). Töö piirprodukt (MP l) näiteks on kogutoodangu juurdekasv, kui on palgatud üks täiendav töötaja ning maa ja kapitali kogus ei muutu.
Soovitav on raha laekumiste ja väljaminekute kohta ettevõttes koostada liigendatud loetelu, et juhtkond saaks korraldada tõhusat kontrolli rahade kasutamise üle.

Sotsiaalmaksu määr on 33% (millest pensionikindlustus on 20% ja ravikindlustus 13%). Tööandja maksemäär on vahemikus 0,25 – 1,4% ning töötaja maksemäär 0,5 – 2,8%.
Sotsiaalmaksu määr on 33%. Maksustatakse vaid aktiivsest töötegemisest saadud tulu (töötasu, erisoodustused, ettevõtlustulu, juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasu jne).
Stabiliseerimisperiood – algab 1993. a alguses ning peamiseks eesmärgiks on panganduskeskkonna ning rahandussüsteemi usaldusväärsuse tagamine ning stabiilsuse kindlustamine.

Suhtekorraldus on organisatsiooni suhtlemisprotsessi plaanipärane juhtimine eesmärgiga saavutada hea arusaamine ning side organisatsiooni ja kindlate sihtgruppide vahel.
Suvaline kulukeskus on kulukeskus, mille juht vastutab vastava allüksuse lõpptulemuse eest, kuid kulud on organisatsiooni põhitegevuse lõpptulemusega ebamääraselt seotud.
Sales - mix variance is the difference between budgeted contribution margin for the actual sales mix and budgeted contribution margin for the budgeted sales mix.

Skanska probleem on selles, et ehitussektor on ebastabiilne ning toob kahjumit, aga raha investeerimine kinnisvarasse ning mitmekesised projektid võivad tegelikult aidata.
Skp - d mõõdetakse kolmest aspektist: tulude meetod, kulude meetod ning tootmise meetod. Seejuures kõigi kolme meetodi puhul on saadav lõpptulemus võrdne.
Stopp - loss order – order, mille puhul on avatud orderile lisatud limiithinnaga order, millega piirata kaotusi, kui hind liigub liiga palju ebasobivas suunas.

Struktuuris on toimunud bilansikirjel võlad hankijatele, kus on toimunud tõus 16,62%-lt 28,64%-ni, mis võib olla selgitatav realiseerimise netokäibe suurenemisega.
Sätteid - Linnavolikogudele anti õigus : 1) määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa, mis oli maksuvaba; 2)korraldada kinnisvara hindamist oma äranägemisel.
Sõltuvus – nt. Osakond A vajab osakonnalt B informatsiooni, seega osakond B-l oleks võim osakond A ees. Osakond A sõltuks osakonnast B, sest vajab temalt infot.

Segment – Saku Zip.2006. allkirjastati leping Sinebrychoff OY-ga ning Saku Õlletehas alustas 2007. aasta jaanuarist Sinebrychoff toodete edasimüümist Eestis.
Selgita mõistet - personali värbamine? Protsess mille käigus meelitatakse ligi kandidaate kellel on organisatsiooni eesmärkide teostamiseks sobivad võimed ja hoiakud.
Sellised külastused on muidugi huvitavad kuid kui juba on jaotatud grupid rühmadeks nagu keemikud , majanduse tudengid jne. võiks ettevõtted olla ka nende ainetega seotud.

Sellisteks valdkondadeks on tavaliselt kohalike telefonikõnede pakkumine, elektrienergia ja gaasi tootmine. Tegevuse alustamine nendes harudes nõuab väga suuri investeeringuid.
Seoses ümberstruktureerimisega on tööstustoodangu müügi struktuuris aastatel 1992–2001 vähenenud energeetika, mäetööstuse, toiduainetööstuse ja keemiatööstuse osatähtsus.
Sihikulu on suurim võimalik toote/ teenuse kulu, mis võimaldaks rahuldada kliendi vajadusi ja saavutada sihtkasumit prognoositud sihthinna ja müügimahu korral.

Siseklient on organisatsiooni töötaja, kes samaaegselt tarbib pakutavaid tooteid ja teenuseid, olles seega esmaseks reklaamikanaliks organisatsioonist väljapoole.
Statistilis - matemaatilised personali planeerimise meetodid: 1)regressioonianalüüs (taandareng, tagasiminek); 2) produktiivsuse arvestus; 3)personali baasarvestus.
Suhteturundusest on välja kasvanud kliendisuhete juhtimine, kus rõhutatakse win-win suhet, kus pikaajaline partnerlus saab kesta vaid siis kui kõik osapooled võidavad.

Swedbangas on täpsustuseks pandud veel , et mitte kauem kui 20 aastat. Samuti on pankades erinevad hinnad seoses maksegraafiku vajadusel muutmisega, SEB on soodsam.
Sarnaselt monopolile on ka monopolistlikult konkureerivas tööstusharus hind kõrgem kui piirkulu. Lähtudes sellest on monopolistlikult konkureeriv ettevõte ebaefektiivne.
Seadusandlik organ on kahekojaline parlament, mis koosneb Senatist (liikmed nim. kindralkuberner peaministri soovitusel) ja riigi valijaskonda esindavast Kogukondadekojast.

Segamajandus on vaba turumajandus, mida valitsus mõningal määral reguleerib vältimaks makroökonoomilist ebastabiilsust ning leevendamaks turutõrgete tagajärgi.
Sellised hüvised on näiteks odav liha ja bussisõit. Sissetuleku suurenedes hakatakse tarbima kallimat ja kvaliteetsemat liha ning eelistatakse bussisõidule autosõitu.
Siseaudit on sõltumatu, objektiivne, kindlustandev ja konsulteeriv tegevus, mis on suunatud väärtuse loomisele ja organisatsiooni (äri)tegevuse täiustamisele.

Smoot - Hawely seadus ei aidanud ka USAd, kus 1930. aasta jaanuaris oli 3 miljonit töötut, 1932. aastaks oli aga juba rohkem kui 13 miljonit tööta inimest.
Spaasid on püütud ajalooliselt arendada esimese vabariigi ajal ja tööspaasid nõukogude võimu all, täpsemalt kirjeldatakse seda protsessi teises peatükis.
Suhtekorraldus on järjepidev ja plaanipärane ettevõtte kommunikatsioon selleks, et luua ja säilitada kahepoolsed heatahtlikud suhted ettevõtte ja avalikkuse vahel.

Sheiker ehk raputi: 3 osa- roostevabast terasest (nõu, nupp, sõel). 2. Bostoni sheiker- kaheosaline, alumine osa roostevabast terasest, ülemine osa klaasist.
Sihtrühm – kas sihtrühm kasutab internetti • Toode – kas toode sobib interrnetikeskkonnas reklaamimiseks, kas tarbijatel on huvi tootereklaame ise uurida.
Silla kohta on kõik vajalikud andmed teada, aga tunneli kohta ei tea, kui palju võiks maksta maksimaalselt igaaastaseid hoolduskulusid ja kummal variandil on need

Sotsiaalne ettevõtja on uue idee ja lähenemisega algataja, kellel on sisemine kutsumus oma idee mistahes jõupingutustega teoks teha ja uudne lähenemine standardiks muuta.
Sotsiaalne võrdlemine - Sotsiaalse identiteedi teooria lähtub sellest, et meie grupi liikmed erinevad oluliselt (Tajfel 1978) teistest mingite hinnanguliste tunnuste alusel.
Stabilisaatorid – sisse planeeritud majandus- süsteemi endasse ja nad kindlustavad avaliku sektori kulutused automaatse muutumise, kui muutub kogutulu või töötus.

Saneermiskavas on välja ka toodud majandusraskuste analüüs, milles on välja toodud 2006 aasta majanduslangusega kaasnenud turgude vähenemine ja klientide kaotus.
Segmendi profiil on segmendi üldiseloomustus, mis sisaldab peale segmenteerimise aluseks olevate tunnuste ka muid omadusi, mis on segmendis olevatel liikmetel ühised.
Spetsiaaltooted - tooted, mida iseloomustavad unikaalsed tunnused või ka bränd ning mille ostmiseks on tarbijad valmis kulutama veelgi rohkem aega, energiat ja raha.

Stabilisatsioonipoliitikaks nimetatakse poliitikameetmeid, millega püütakse vähendada majanduse liigset kõikumist (volatiilsust), kuna sellega kaasnevad suured heaolukaotused.
Strateegiline kontroll – püüab kindlaks teha, kuivõrd tulemuslikud on funktsionaalse, äri-, ja korporatsioonitasandi strateegiad, saavutamaks organisatsiooni eesmärke.
Stsenaariumianalüüs - kasutatakse näiteks nn „must stsenaarium“ ja „optimistlik stsenaarium“, muutub mingi oluline väilstegur, näiteks tõstetakse aktsiise vms.

Säilitusainete kasutamine on võrreldes tavapäraste toiduainetega rangemalt piiratud ja kontrollitud. Suurim osa mahetoiduainete lisaainetest on looduses esinevad ühendid nagu
Scarcity - because of scarcity a rationing device is needed – whatever the rationing device, people will compete for it. Scarcity and competition are linked.
Shut - down case This is when the amount of lost revenue that a firm gets from producing a unit is even greater than the cost of shutting down the company.

Sisustuskoda oü on esimene eritellimusel mööblit valmistav ettevõte Balti riikides, kes on kombineerinud puutetundliku tehnoloogia käsitööl valminud mööbliga.
Soovitav on asutatava äriühingu põhikirjas ja äriregistrisse kandeavalduses sõnastada tegevusala identselt litsentsil või tegevusloal oleva tegevusalaga.
Splash - 2 dashi BL - baarilusikas tl - teelusikas spl - supilusikas ounze (pony) - unts Inglise puhul 1 unts = 28,4ml; Ameerika vedelike puhul 1 unts=29,6ml

Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab, on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule.
Stratee - giad tegelevad lõppeesmärkide valiku ja põhjendamisega, poliitika aga tee valikuga praegusest situatsioonist strateegilise lõppeesmärgini.
Struktureeritud intervjuus on küsimused täpselt valitud ja esitatakse kindlas järjekorras, kuid struktureerimata intervjuus puuduvad küsimuste sisu ja järjekorra piirangud.

Swot - analüüsi järgselt võib kinnitada, et tegevuse eeldusteks määratletud tugevused on piisavalt tugevad alustamaks edasiste eesmärkide täitmist.
Saneerimiskavas on välja toodud ettevõtte üldiseloomustus, Aru Grupi kinnisvarade iseloomustus, varade koosseis ja ettevõtte väärtus, strateegiad ja tugevused.
Segamajandus – majandussüsteem, mis vastab põhilistele majandusküsimustele, kasutades elemente mitmest majandussüsteemist: turu-, käsu- ja tavamajandusest.

Sellel meetodil on ka puudusi: treeningukulud suurenevad; ametiühingud võivad nõuda tööliste palga tõstmist, kuna nüüd täidetakse suuremat arvu ülesandeid.
Siirdetööpuudus on seotud töökohavahetustega (parema töö otsimisega). Kuna uue töökoha leidmine võtab enamasti aega, on inimesed mingit aega vahepeal tööta.
Sisemajanduse koguprodukt - lõpphüviste turuväärtus ( riigi territoriaalsetes piirides ) Rahvamajanduse koguprodukt- riigi kodanike ja ettevõtete majanduslikku aktiivsuse

Situation analysis - the process of finding a strategic fit between external opportunities and internal strengths while working around external and internal weaknesses-
Smart - mudel S – specific - eriline M - measurable –mõõdetav A –achievable - saavutatav R – realistic - reaalne T – time bounded – ajastatud
Soovituslik on osanike lepingu punkte kirjeldada põhikirjas, sest ainult põhikiri on aluseks äriregistri kannetele, mis on kehtivad kolmandate isikute suhtes.

Sotsiaalmaks on riikliku pensioni ja ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele vastavalt seadusele.
Standardhälve – sõltub nii väärtpaberite osakaaludest, nende tulususte standardhälvetest kui ka väärtpaberite tulumäärade omavahelisest korrelatsioonist.
Suhtarvule on esitatud maailmas aktsepteeritud hindamiskriteeriumid, mis on järgnevad: • CR ≥1,6 hea, • 1,11≤ CR ≤1,59 rahuldav, • CR ≤1,1 nõrk.

Suhtlemise elemendis on muu hulgas ka koosolekute läbiviimine ja tööprotsessi juhtimine töörühmades ning selline töö on jõukohane ainult enesekindlale inimesele.
Swedbank - is on sõnastatud järgmised personalijuhtimise strateegilised eesmärgid: • Väärtustada igat inimest, tema tööd ja panust meeskonnaliikmena.
Swot - analüüs võimaldab välja selgitada väliskeskkonnast tulenevaid ohte ja võimalusi ning organisatsiooni sisekeskkonna tugevaid ja nõrku külgi.

Seadusandjad - poliitikutel on kasulik lubada valijatele maksude alandamist ka siis kui majandusliku stabiilsuse saavutamiseks-hoidmiseks tuleks makse suurendada
Selleks kaubaks on turg. Nimelt on iga kaubandusettevõte lokaalseks turuks, kus kohtuvad nõudmine ja pakkumine, kus tekib ülevaade turust, kujuneb tasakaaluhind.
Sellisele ettevõttele on valitsus kehtestanud hinnapiirid ning tulemusena ei ole löök meie rahakotile nii suur kui olukorras kus monopol saaks ise otsustada hinna üle.

Short sale – tehing, kus investor müüb laenatud väärtpaberid hinna languse ootuses ja on kohustatud tagastama võrdse arvu osakuid mingil ajal tulevikus.
Sihtturundus on protsess, mille käigus jagatakse turg vajaduste alusel erinevateks segmentideks ning valitakse välja üks või mitu segmenti, kellega hakatakse
Sotsioloogide kohaselt on beebibuumi põlvkonna õppimisprotsessid esmakohal nälg tagasiside järele ja tegutse-vaata-tegutse (mitte õpi ja seejärel rakenda suhtumine)

Spetsialiseeritud õppimine – oskuste lihvimine ja arendamine senise rolli piires;  ühendav õppimine – orienteeritud koostööle erinevate ülesannete täitjate vahel.
Standardhälve - statistiline näitaja, mis iseloomustab väärtpaberi riskantsust (ehk tulususe varieerumist). Mida suurem on standardhälve, seda suurem on risk.
Strateegiaks on teha võimalikult palju reklaami, põhiliselt rahulolevate klientide näol ning pidevalt areneda edasi uute toodete ja teenuste pakkumise suunas.

Struktuurne töötus – tekib, kui tööjõu kvaliteet ja paiknemine ei lange kokku tööjõu nõudlusega. Tööpuuduse leevendamiseks peab valitsus sekkuma majandusse.
Swift – standardiseeritud rahvusvaheline pankadevaheline infovahetusvõrk, mille kaudu saab edastada tehingukorraldusi eri tiikides asuvatele pankadele.
Sihtkuluarvestus on vahend, mis arendab ja võimaldab kommunikatsiooni toote väljaarendamise eest vastutava ristfunktsionaalse iseloomuga meeskonna liikmete vahel.

Sisuks on likviidsuspositsiooni täiendamine või parandamine ja mitte investeerimine kui selline, ei ole tootluse kriteerium ei asjakohane ega teostatav.
Stsenaariumi valmimist on seda vaja analüüsida, mille tulemusena püstitakse eesmärgid , määratakse kindlaks kriteeriumid ning vaadeldakse alternatiivseid lahendusi.
Suhted toodang - toodang (produkt-produkt), on tegemist alternatiivsete toodangutega (ressursid on sel juhul const), et oleks võimalik realiseerida kasulikumalt.

Sadamate kaubavoogudest on transiidiga seotud 75% ja raudteel 45%. Kuna Venemaa naftavood lähevad järjest enam läbi tema enda sadamate, siis need osakaalud vähenevad.
.
Segmenteerimine - on ettevõtte tegevus tarbijate sarnaste vajaduste, sarnaste võimaluste ning turunduskompleksi ärritajate sarnaselt reageerivateks gruppideks.
Sishu – “nelikraamat” (tekstid, millest see koosneb) – Konfutsiaanlikku kaanonisse kuuluv nelikraamat, koosneb: Lunyu, Daxue, Zhong yong, Mengzi

Sotsialiseerumine - – isiksuse kujunemise protsess, mille käigus omandatakse ühiskonnale või grupile omaseid väärtusi, norme, hoiakuid, käitumisstandardeid.
Suurettevõtetel on enamasti palgal ainult betoonitööde meeskonnad, kuna nende kui peatöövõtjate jaoks on oluline, et hoone karkass oleks kõrge kvaliteediga.