Sõnu seletav sõnaraamat

Savipinnaste kandevõime on 0..6 kG/cm². Täitepinnasteks võivad olla prahi mahapanekuga tekitatud mulded, ummistunud jõesängid jms. Täitepinnastes võib esineda orgaanilisi jäätmeid, tuhka, räbu jne, mis vähendavad aluse kandevõimet. Täitepinnase tihedus sõltub peamiselt täitematerjali iseloomust, mulde vanusest ja moodustamise viisist.
Siduriteks nim. seadmeid, mis on ette nähtud samatelgselt pöörlevate võllide või detailide ühendamiseks. Jäigad sidurid: kasutatakse võllide jäigalt ühendamiseks • muhvsidur • ääriksidur Kompenseerivad sidurid (mittesamateljelisus 2 mm, nurgalisus 1,5 0): lubavad ühendatud võllide mõningast vastastikust nihkumist ja nurgiasetust • sõrmpukssidur • kettsidur; • liigendsidur; • hammassidur Lülitatavad sidurid: võimaldavad võlle lahutada ja ühendada töötamise ajal.
Solas - konventsiooni nõuetele vastavust tõendavad laevale väljastatavad tunnistused (sertifikaadid): 1. Kaubalaeva konstruktsioonilise ohutuse tunnistus (Cargo ship Safety Construction Certificate), 2. Kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistus (Cargo ship Safety Equipment Certificate), 3. Kaubalaeva raadiovarustuse ohutuse tunnistus (Cargo ship Safety Radio Certificate), 4. Kaubalaeva üldise ohutuse tunnistus (Cargo ship Safety Certificate), mis ühendab kolme eelmise poolt tõendatu.

Samast on toodud andmeid ka mõisamaja sisustusest, näiteks 1693.aastal seisid saalis suur mustrilise linage kaetud ümmargune laud ja üks piklik laud, mil sammuti mustriline kate, kuus kõrgemat ja kuus madalamat juhtnahaga kaetud tooli, neli musta ja üks punane tool, üks keldrikapp, neli suurt protreed ja neli messinglühtrit, ühes saalis kõrvale jäävaist ruumidest paiknes prantsuse magamiskoht ja teises prantsuse voodi koos rauast baldahhiinihoidja ja sulgedest madratsiga.
Survetugevus on   2,5…20N/mm²,   tihedus   on   800...2000kg/m3  ja   soojaerijuhtivus  0,20...0,60W/mK. Segamisel vajavad nad rohkem vett, kuna poorne täitematerjal imeb palju vett  endasse. Kergbetoon vajab pikemat segamise aega.  Kasutusalad:  soojapidavate   piirdekonstruktsioonide   materjal;   seinaplokid,   monoliitsed   seinad,  mõnikord   sarrustatud   konstruktsioonides   (sarrus   peab   olema   kaetud   mingi   korrosioonikaitse 
Spoon bow – LUSIKVÖÖR Clipper bow – KLIPPERVÖÖR PULBIDEGA E PIRNIGA (esineb kiirekäigulistel laevadel, annab eriti edasipürgiva välismulje, kaitseb tekki suure kiruse juures tekkivate pritsmete eest) Icebraker bow – JÄÄMURDJA VÖÖR (veealune osa on 25°-30° kaldu, kasutatakse jäämurdjatel) Bulbous bow – PIRN(BULB) VÖÖR (selline vööri veealuse osa kuju vähendab lainetakistust suurendades seega laeva kiirust ja vähendades kütusekulu) • Ahtri kuju

Snip - i järgi on tugevusklassi tähiseks B3,5…B60 ja see arv näitab betooni garanteeritud survetugevust N/mm². Külmakindluse järgi jaotuvad betoonid külmakindlusmarkidesse (F50…F500). Arv margi tähises näitab külmutustsüklite arvu, mille juures betooni tugevus ei lange üle 15%. Veepidavuse järgi jagunevad betoonid veepidavusmarkidesse (W2…W20), kusjuures arv näitab, millise rõhu juures (N/mm²) vesi imbub standardse katse puhul proovikehast läbi.
Siseruumide temperatuurikäigud – Siseruumide temperatuurikäike on vaja arvutada sellpärast, et see annab olulist informatsiooni: vältimaks jahutussüsteemide üledimensioneerimist; ülekuumenemisohuga tsoonide kohta ning võimaluse kaaluda probleemi lahendamist passiivsete jahutusmeetodite abil; siseruumide temperatuuri arvutamisel võetakse arvesse päikese aastast käiku koos kohalike kliimaandmetega, akende täpseid spetsifikatsioone, päikesekiirgust ja materjalide soojamahtuvust.
Seadmete vabasoojus on 2,4 W/m2 so. 2,477,4=186 W ja kasutusaste 0,6 (12,6 kWh/(m2aastas), 978 kWh/aastas)). Seadmete elektritarve 186/0,7=265 W (18 kWh/(m2aastas), 1397kWh/aastas). Seadmed töötavad vastavalt VVm. 258 lisas 6 esitatud profiilile, vt. Joonis 8.10. Majandusruumis on vabasoojusena arvesse võetud 10% tarbevee soojendamise netoenergiavajadusest, teisendades selle püsivaks aastaringseks võimsuseks (1924 kWh/8760 h10%=22 W: 2,5 kWh/(m2aastas)).

Shared understanding on projects”. 17. Guyer P. (2005), “Design-Build and Design-Bid-Build: An Alternative Construction System”, www: http://www.lao.ca.gov/2005/design_build/design_build_020305.htm 18. Henrich G., Bertelsen S., Koskela L., Kraemer K., Rooke J., and Owen R. (2006), “Construction physics- Understanding the flows in a construction process” 19. Howell G. and Ballard G. (1994), „Lean production theory: Moving beyond „can do‟“, Santiago.
Sreatellis –  müürides, krohvi alla. • Vääriktellis – väärtuslikum, parema pinnaviimistlusega, puhasvuukmüüritis (ei  lähe krohvi alla). • Klombitud tellis • Lõhatud tellis – 250 x 60 x 65 mm , kasut. vooderdustellisena. • Silikaatblokk • Õõnesblokk 250 x 240 x 192 mm. Pealt ümmarguste õõnsustega. PÕLEVKIVITUHKTOOTED: põlevkivituhkgaasbetoon, väikeblokid. Firma SILBET 600 x 300 x 
Suvilasse on tavaliselt kõige sobivam ühe pöördega ja keerusastmetega trepp, nn L-kujuline trepp, mis mahub vahelaetalade vahelt läbi, kui nende vahe on 90 cm. Seda tüüpi trepi puhul võib jätta 2-3 esimest astet enne käänakut vahelae alla, kuid tuleb jälgida, et astme pealt vahelaeni jääks vähemalt 200 cm. • Kõige vähem ruumi majas võtab muidugi keerdtrepp, kuid selle kasutamisel tuleb vähemalt üks läbilõigatud laetala vekseldada.

Sulandid on ained, mis moodustavad saviaine komponentidega kergestisulavaid lisandeid 3.3.5.Kuivatamine Kuivatamisprotsess on keraamikatoodete tootmisel üks kõige tundlikumaid: kuivatamisel leiavad aset suurimad mahumuutused Tänapäeval kasutatakse savimassi kuivamise ühtlustamiseks ka mitmesuguseid lisandeid Tänapäeval kunstlik kuivatamine tunnel- ja konveierkuivatid; Kuivatusprotsess on väga tundlik, kuna siin lahkub sidumata vesi.
Standardi põhimõtted on järgmised: Liigitamise aluseks on kümnendsüsteemil põhinev hierarhia nii pea-, põhi- kui kulurühmadeks Iga rühm võib omakorda jaguneda kümneks alamrühmaks Iga madalamal tasemel pikeneb kulurühma kood (tunnus) ühe numbrikoha võrra Kõrgemal tasandil olev kulurühm haarab kõiki madalamate tasandite kulurühmi Ehituskulude pearühmade hulgas on 3 sellist rühma, mis ehituslikus tähenduses ei ole tarindid (0, 8 ja 9)
Soojaerijuhtivus on seotud • tihedusega, seetõttu teades tihedust, saame vastavast valemist arvutada eeldatava soojaerijuhtivuse; • niiskusesisaldusega 1.5.3.14.Soojamahtuvus Soojamahtuvus on materjali omadus sooja salvestada Salvestatav sooojahulk Q = c (t1 - t2 ) G ( ühik J/kgK või ka J/kgC), kus c on erisoojus (specific heat) J/kg K Erisoojus on soojushulk,mida vajatakse,et materjali massiühiku temperatuur tõuseks 1o võrra.

Sei - nakonstruktsiooni heliisolatsiooni näitajat mõjutavad näiteks: - karkassiruumi paksus - vahelduva kinnitusega karkass - puit- või teraskarkass - plaadi paksus ja kaal - plaadikihtide arv - mineraalvill - konstruktsiooni tihedus Laboratoorsetel mõõtmistel saadakse optimaalne isolatsioon (Rw) otse läbi seina, aga praktikas saadakse tavaliselt madalam väärtus (R’w), mis tuleneb järgmistest teguritest:
Soojajuhtivus on samuti suur, 0,7 ... 0,8 W/m2 0K. Mõlemat tüüpi seinad tulevad täiendavalt soojustada. Tänapäeval ehitatakse rõhtpalkseinu masintöötluse teel, talviseks kasutamiseks tehakse maja topeltseintega. Sel juhul piisab, kui prussidest seinte paksus on 6 ... 10 cm. Kahe seina vahe täidetakse mineraalvillaga paksusega mitte vähem kui 10 cm, sellise seina soojajuhtivus võib olla vähem kui 0,3 W/m2 0K.
Suhteline niiskus on parameeter, mille alusel saab hinnata tarindi soojus- ja niiskuslikku toimivust. Et võrrelda erinevate soojustusmaterjalide niiskuslikke omadusi, tuleb vaadata veeaurusisalduse või veeauru osarõhu suurusi, vt. Joonis 5.13, Joonis 5.14. Erinevatel soojustusmaterjalidel oli siiski väga väike või olematu mõju seina niiskusrežiimile, kuna peamine veeauru osarõhu langus toimus palgi kihis.

Silbeti plokid on valmistatud põlevkivituha baasil, kuivtihedus 500 kg/m3, survetugevus 2,5 N/mm2, soojaerijuhtivus 0,10 W/mK, tulepüsivusklass REI 240, helipidavus 52 dB Silbeti plokk 127€ /alusetäis
St176 tadelakt - poleerimiskivi (kõvakeraamika) Sp4233 Plastist pahtlilabidad silumiseks K4225 Metall-liip 200 x 80 mm K4227 Veneetsia kellu 200 x 80 mm K4228 Veneetsia kellu 240 x 100 mm • SOBIVAD ALUSPINNAD Põhiline aluspind Tadelakti aluspinnaks peaks valima uue lubikrohvi (soovitavalt märgistusega P 2a). Sobivad ka lubitsementkrohvid. Krohvi pind ei tohiks olla liiga siledaks viimistletud.
Sisediameetriga 30 – 40 mm ja suhteliselt suurtel vee sisenemiskiirustel w > 1 m/s aurustustoru algosas tekkivad aurumullid, mis rebides end lahti toru pinnalt liiguvad koos veega ( joonis 12-2 a). Liikumise suunas aurumullide hulk kasvab, aurumullide ühinedes tekivad suured aurumullid, suurtel aurukogustel voolus muutub sümmeetriliseks ja võrreldavaks vardalise režiimiga vertikaalsetes torudes.

Soojuseraldusena on arvestatud 2 W/m2 s.o. 277,4=155 W. Arvestades inimese soojuseraldusega 80 W (ei sisalda varjatud soojust) on arvestatud 1,9 inimesega, kelle soojaeraldus on arvutatud vastavalt ISO 7730 standardile (1,2 met, 0,7 clo). Kasutusaste on 0,6. Inimesed on hoones vastavalt VVm. 258 lisas 6 esitatud profiilile, vt. Joonis 8.9. Ruumide kasutusprofiil on aasta ja nädala lõikes sama.
Sarikad on vastu pidavad, ei vaja välja vahetamist, puuduvad kahjustused, on tugevad ei vaja lisa tugevdamist Seejärel tuleks paigaldada aluskate sobilik oleks Divoroll toode Siis distantsliistud, mille peale uus roovitus paraja sammuga , et saaks kive kinnitada Ja kõige viimaseks paigaldage uued katusekivid ning lõpetada harjadetailidega, äärekividega, tihendidega ja läbiviigud.
Sangaste puhul on säilinud Hippiuse lossi projekteerimist puududavad ülestähendused, kus on kirjas kuidas laduda väiksemaidki dekoorielemente, olgu see siis tellisstiilisornamendikaunistus välisfassaadil või suure saali legendaarne parkett, mille muster jälgis kupli metallkonstruktsiooni joontevõrku, eesmärgiga luau illusiooni maailma kõikehõlmavast sfäärilisest harmooniast.

Spindlile on kinnitatud padrun, kuhu võib kinnitada erinevaid puure ja kruvikeerajaid, keermepuure, lihvimis-, poleerimistarvikuid jne. Enamikku tänapäevaseid elektritrelle on võimalik ümber lülitada ka löökpuurimisele (Joonis 8). Löögimehhanism töötab kahe hambulise põrkeratta abil, mis lisab spindli pöörlevale liikumisele ka teljesuunalise edasi-tagasi liikumise.
Sellisel elamul on välisuks juba ka tänava pool hoone keskteljel ning seda rõhutab ukse peale selle kaitseks paigutatud dekoratiivne sepiskonsoolidel varikatus ja sageli ka selle kohal elamu katuseräästast esile tõusev kolmnurkfrontoon. Hoonet läbib keskel tänavaga risti asetsev koridor, mida kõige vanemates elamutes algselt kasutati ka korruse korteritele ühise köögina.
Survepingeks 10 - %-lisel deformatsioonil tuli keskmiseks EPS 80-nel 88,2 kPa ja EPS 50-nel 47,7 kPa. Tööjuhendi tabelist 9 võib leida, et EPS 80 survepinge 10 %-lisel deformatsioonil on 80 kPa ja EPS 50-nel 50 kPa.[1] Kaudsel meetodil arvutatud keskmine survepinge EPS 80- nel on 94,9 kPa ja EPS 50-nel 53,8 kPa. Katse tulemused ei ole küll täpselt samad, aga peaaegu samad.

Sbs – bituumenrullmaterjalid, mis sisaldab elastomeerseid modifikaatoreid:  Elastsus madalatel temperatuuridel  Vastupidav temperatuuri kõikumistele  Päikese ja UV kaitseks on kaetud kildkivipuistekihiga  Dokumenteeritud eluiga 25 aastat APP – rullmaterjal, mis sisaldab plastomeerseid modifikaatoreid  Kõrge UV kindlusega ja kõrge kuumataluvus
Seinteks on reljeefse pinnaga sünteeskiudriie, kaetud õhukese kilega ja seinal värvitakse üle, • Klassikalised tekstiilmaterjalid ( võib seinal üle värvida), • Dekra on mittekootud õhuke vilditaoline materjal, • Linkrust on paber, mis on kaetud õhukese linoleumi sarnase kihiga, • dermatiin ( kunstnahk) on riie, mis kaetud mingi sünteetilise kihiga.
Spoonid –  õhuke, väärispuidust (meil ka saar, tamm). Paksus 0,5 – 1,5 mm.  Treppidel kasutatakse ­3 mm. *ristspoon – põimitud. VINEERID – valmistatakse kasepuidust, liimitakse 5­7 vineeri kokku, kõige õhem  3. POOLFABRIKAAT – parketiliistukesed, 3 mat. kokku liimitud. Pealmine kith alati  väärispuidust.

Sõltuvus – võistupakkumiseta korraldada? tähtaega) määratakse ressursid vajadused: tööjõud, elekter, rakendatakse suures osas skeemi: tasun siis, kui mulle on peegeldab ühe töö tehnoloogilist või organisatsioonist sõltuvust Erandina võib ehituse riigihanke puhul pöörduda ühe vesi, masinad, materjalid (keskmine, maksimaalne ööpäevas, tasunud.
Sissepuhke - väljatõmbe- eelsoojendatud +80% ventilatsioonisüsteemi sissepuhkeõhuga õhuvahetuse väljaehitamine (soojustagasti tagamine sisekliima klassi II temperatuuri suhtarv 0,8); järgi; Välissein +20 mm  välisseina 20 mm paksuse  välisseina soojusjuhtivuse tuuletõkkeplaadi lisamine koos vähenemine; õhupidavuse õhupidavuse parandamisega.
Selleks võib - olla näiteks: õpilaste arv koolis, kohtade arv parklas, jne. Riigieelarveliste asutuste poolt kasutatavad ehitusmaksumuse normid põhinevad seosel: ehitusmaksumus ühele hoones plaanitud töökohale, vms. Vajalikud andmed saadakse andmebaasidest hiljuti ehitatud analoogsete objektide ehitusmaksumuste tagasiarvestamisel ühe võimsusühiku kohta.

Segaliiklus a – valdavaks on sõiduauto, kuid esineb vähesel määral veoautosid ja busse (<5%) - segaliiklus B – lisaks sõiduautodele on piisavalt palju veoautosid koos üksikute autorongide ja liigendbussidega (viimaseid alla 10%) - segaliiklus C – lisaks sõiduautodele ja tavalistele veoautodele on piisavalt palju autoronge ja liigendbusse (üle 10%).
Seinapaksus on tavaliselt ½ juhul tuleb suitsukäigu sein ruumi pikema aja jooksul kivi (12cm). skeem 10.3 paksem ja soojamüür (mitu päeva). Soojuse Lõõrid on üldiselt kivi või soojeneb aeglasemalt, kuid salvestamiseks peab ahju poole kivi kordsed (olenevalt tema soojamahtuvus on selle mass olema võrdlemisi suur lõõri kasutusalast – võrra suurem.
Soojustuse alla on vajadusel asetatud PE-kile ning tihendatud liivaalus paksusega 50 mm ja tihendatud killustikalus paksusega 300 mm. keraamiline plaat (mattglasuur) paigaldussegul* 10 mm betoonplaat 90 mm vahtpolüstüreen EPS80F 150 mm PE-kile 0,2 mm tihendatud liivaalus 50 mm tihendatud killustikalus 300 mm _______ 600 mm * keraamiline plaat paigaldussegul 10mm

Soojaisolatsioonkiht – aeglustab muldkeha külmumist ja vähendab seega muldkeha külmumissügavust. (Nt kergkruus, EPS, stabipinnas, tööstusjäätmed, lahja betoon, perliit jne). See kiht lisatakse siis kui pole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas kasutada teisi meetodeid. Mõlemad kihid peavad 0,5 m laiemad ülalpool asetsevast kihist olema.
Segu jäikus on pärast vaakumeerimist 30…40 c. Töödeldud pind silutakse ja lihvitakse 3…4 tunni möödudes (kasutades ketas- või labadega tööorganiga masinat SO-170, jõudlusega 60…100 m2/ h või muud Euroopa maades toodetud analoogi firmalt Tremiks). Betoonihöörutid Järgmine etapp betoonitöödes on pinna töötlemine betoonihöörutitega.
Standardšellak on kõige levinum keskmise tumedusega pruun polituur (valmistatakse oranžidest šellakhelvestest). Sobib tumedate lehtpuiduliikide viimistlemiseks ja kahvatute puiduliikide toonimiseks. Valge šellak on pleegitatud šellaki graanulitest valmistatud piimjasvalge polituur, mis sobib heledate puiduliikide viimistlemiseks ja vaha alla krundiks.

Survepind on 20 20 mm, koormamise kiirus 100 kgf/min (981 N/min). Katse käigus määratakse astmeliselt kasvavale survejõule vastav deformatsioon mm. Joonestatakse graafik F=f( ). Suure deformeeritavuse tõttu võetakse puidu survetugevuseks risti kiudu tinglikult pinge väärtus, millest alates kaob lineaarne seos pinge ja deformatsiooni vahel.
Suurprojekt - Projekt, mis seisneb ehitustöödes, meetmetes ja teenustes, mille eesmärk on viia ellu täpse majandusliku ja tehnilise olemusega ühtne ülesanne, millel on selgelt määratletud eesmärgid ja mille kogumaksumus ületab keskkonnaalaste meetmete puhul 25 miljonit eurot ja teiste valdkondade puhul 50 miljonit eurot (~ 782 mln krooni).
Suurpaneel - korterelamud 4,7 6,8 4,0 5,7 Peamised õhulekkekohad puitkorterelamute juures olid:  välisseinad (krohvimata või muul viisil katmata palksein);  pööningu vahelagi ja selle liitumine korstnaga või välisseinaga;  siseseinad ja vahelaed ning tehnosüsteemide läbiviigud nendest;  avatäited ja nende liitumised seintega.

Soojusenergia erikasu - tuse vähenemine 65 %  radiaatoritega küttesüsteemi renoveerimine või väljaehitamine;  soojussõlme välja- ehitamine soojus- pumba lahendusele;  soojustagastusega sissepuhke- väljatõmbe- ventilatsioonisüsteem (η0,8);  akende vahetus: uued aknad U=1,1 W/(m2·K);  õhupidavuse parandamine: q50=8.5 m3/(h·m2).
Soojuskiirgus – 1) energia levib elektromagnetlainetena; 2) soojus kandub edasi ilma materjali vahenduseta; 3) kõik kehad, mille temperatuur on > 0K, kiirgavad soojuskiirgust; 4)soojuskiirgus sõltub: (kiirgava pinna temperatuurist; kiirgava pinna omadustest); 5) kiirgus jaotub (α - absorbeeruv osa; ρ - tagasipeegeldunud osa; τ - läbinud osa.
Sissejoodav vesi on kümme korda ohtlikum kui sama radooni kontsentratsiooniga õhk. Hoonet saab kaitsta radooni eest hoonealuse lausisolatsiooniga, hoone ehitamisega postvundamendil (tuul puhub maja alt läbi) või radooni hoone alt välja tuulutamisega vastava drenaažiga, mis paikneb hoone all. Eestis on radooniohtlikud piirkonnad Põhja- ja Kirde-

Survetugevuseks on fd = fk / γM (müüritise jaoks, kasutada tuleb koormamise suunale vastavat väärtust) ja fd = fck / γM (müüritises oleva täitebetooni jaoks). Kui survetsoon sisaldab nii müüritist kui ka müüritises olevat täitebetooni, tuleks survetugevuse määramisel kasutada nõrgema materjali survetugevusele vastavat pingediagrammi.
Soojus - tagada hoonepiirete soojapidavus , Niiskus – vältida otseselt või kaudselt veest ja niiskusest tekkivaid probleeme, Õhk - tagada hoonepiirete õhupidavus, tagada sisekliima kvaliteet, Heli/ akustika - tagada honepiirete helipidavus_ parandada akustilist kvaliteeti, Valgus – tagada siseruumide piisav loomulik ehk päevavalgus
Soovitav on enne pinnavärvimist kruntida, töödeldes pindasid täies ulatuses täismati veepõhise kruntvärviga Seejärel värvige pinda kaks korda sobiliku värviga Laske värvil enne järgmise kihi lisamist vähemalt 2-3 tundi kuivada Värvimist alustage toa aknapoolsest seinanurgast ning värvimise käigus liikuge suunaga aknast eemale.

Soojusenergia erikasu - tuse vähenemine 63 %  radiaatoritega küttesüsteemi renoveerimine või väljaehitamine;  soojussõlme väljaehitamine soojuspumba lahendusele  korteri- või hoonepõhine mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon (η0,8);  akende vahetus: uued aknad U=1,1 W/(m2·K),  õhupidavuse parandamine: q50=8.5 m3/(h·m2).
Settemoondekivimid –  tekivad settekivimitest  ümberkristalliseerumise teel. MARMOR, IGIKIVI, KALJUKIVI 2. Tardmoondekivimid – tekivad tardkivimitest  ümberkristalliseerumise teel.  GUEIS Keemiline koostis jääb samaks, aga ümberkristalliseerumise käigus  saavad uue struktuuri, muutuvad tugevamaks, tihedamaks. 
Siduskulud – kulud, mis lähtuvad ja on seotud konkreetse elemendi, tööliigi või – osaga ning mahuvad antud osarühma poolt määratletud piiridesse (standardis EVS 885:2005 kasutatav määratlus, nt kulude rühm, mis lähtuvad ehituskavandist või -projektist jm) Näiteks betoonitööde siduskulud on betoonitöödega seotud kulud.

Sobib niiskus - ja soolakahjustatud mineraalse müüritise saneerimiseks sise- ja välistöödel, kantuna Kbelosan P aluskrohvikihile või suurema soolakahjustuse korral kombineerituna tasakaalustava aluskrohviga Kbelosan V. Saneerimiskrohvide ülesanne on transportida niiskuskahjustatud müüritisest välja sinna kogunenud vesi ja soolad.
Sillutustellistest ehitamine on ökoloogiliselt mõistlik: tänu tellise väga väikesele veeimavusele laseb sillutatud pind, milles vuukide osakaal on ainult 10 protsenti, vihmaveel pinnasesse imbuda. Nii annavad sillutistellised olulise panuse ümbritseva pinnase tasakaalustatud niiskusbilansi saavutamiseks ja kanalisatsiooni koormuse vähendamiseks.
Silikaatkivid - JA PLOKID Silikaattooted on liiva ja lubja segust pressitud ning veeauru toimel autoklaavis kõvastatud tehiskivid. Ehitajate poolt hinnatud kui ilmastiku- ja tulekindel, heliisoleeriv ning väga vastupidav ehitusmaterjal. Samas projekteerijatele piiramatuid võimalusi osutades isikupäraste fantaasiate teostamisel.

Sik - sak kinnitusega puitkarkass, karkassipost 66 mm, karkassiruum 95 mm, 2 plaati mõlemal pool karkassi, mineraalvilla paksus 66 mm. GP 66/140 202 M70+70 Kahekordne puitkarkass, karkassipost 66 mm sama laia üla- ja alavööga, karkassiruum 140 mm, paralleelsete karkassijooksude vahe on 5 mm, mineraalvilla 70 + 70 mm.
Silikaattellisel 35 - 50 tsüklit SOOJUS- JA NIISKUSPAISUMINE  Sõltub materjalist ja selle seisundist  Kahanemisel võivad tekkida praod, tellis ei pruugi õigesse asendisse naasta  Paisumine pikkades seintes põhjustab telliste väljaulatuvust ja nurkade pragunemist  Savitellis paisub, silikaat ja tsement tellis kahanevad.
Sangaste mõisahoone ehk loss koos kõrvalhoonetega valmis berliini päritoluga arhitekti, Tallinnasse Kaarli kiriku projekteerinud O.P. Hippiuse projektide järgi 1880.aastatel. (Maiste, 1996) lk 332-338 Sangaste mõisa hoone fassaadi kaunistab kesaegsest linnusearhitektuurist inspireeritud neljakorruseline sakmelise rinnatisega torn.

Sellised elamud on hiljem sageli kohaldatud korterelamuteks, tõsiseks probleemiks võib renoveerimata elamute puhul siinkohal olla ebapiisav soojapidavus ja väheotstarbekas ruumijaotus, kus näiteks külmad verandad moodustavad ebamõistlikult suure osa korterist, sest need elamud ei ole algselt ehitatud aastaringseks elamiseks.
Selleks kasuta - takse peamiselt vibreerimise meetodit ja tihendusmasinad on valdavalt vibro- toimelised. Kasutatavad vibratsiooni allikad e. vibraatorid võivad tekitada kahesuguse iseloomuga võnkumist: a) ringvõnkumine b) suunatud võnkumine Vastavalt sellele jaotatakse ka vibraatorid ring- ja suundvõnke vibraatoriteks.
Selliseid lisandeid nimetatakse külmakaitselisanditeks. Sarrustatud konstruktsioonide betoneerimisel eelistatakse potast ja naatriumnitritit (kuid siiski sildehitistel ja üle 6 meetrilistel taladel neid lisandeid veel ei usaldata kasutada, kuna pikaajalisi katsetamisi ei ole veel paraku tehtud), sest need ei korrodeeri sarrust.

Survepingete on üldjuhul määramatu 8 süsteem, teatavatel juhtudel seinte omakaal, lagede 20. Jäiga konstruktiivse saab siiski olukorda koormus, lumekoormus ja skeemiga hoone põikseinte lihtsustada ja arvutada raami vertikaaljõud seinas tuulest töötamine elemente iseseisvate (hoonele tervikuna). tuulekoormusele.
Suurem painde - , tõmbetugevus; Kõrgem pragunemiskindlus; Kõrgem pinna löögikindlus; Lihtsustub tehnoloogiline protsess; Väiksem töömahukus; Võimalik juhtida pragude tekkimist; Võimalik suurendada töövuukidevahelist kaugust; Võimalik vähendada plaatide paksust; Maksumus madalam võrreldes võrkarmeeringuga.
Samaaegselt koorma - ja noolevintsi töö. Juhtimine on mehhaaniline pidurite ja siduritega. Elektrilise ajamiga masinatel on sünkroongeneraator kus tööpinge on 380V. Koorma ja pöördemehhanismid käitatakse kolmefaasiliste faasirootoriga mootoritega mis võimaldab muuta nende takistuse lisamisega pöörlemiskiirust.

Sellised võimalused on soojustagastiga sisspuhke-väljatõmbe ventilatsioonil või väljatõmbeõhu soojuspump-lahendusel. Soojustagastiga ventilatsiooni alg- investeering on suurem, kuid arvestades lisaks ka pikaajalisi kulusid hoone kütmiseks ja ventilatsiooniõhu soojendamiseks, on soojustagastita lahendused kallimad.
Soojuspumba tööpõhimõte on ümbritsevast keskkonnast (õhust, maapinnast või veekogust) soojuse ammutamine ja teatud ainete (enamasti freooni) füüsikalisi omadusi ja elektrienergiat kasutades, tõsta (pumbata) soojakandja aine temperatuur tasemele, kus seda saab kasutada hoonete kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks.
Soojuslik erikoormus - 24.1 KW/M**2 20.KESKM. TEMPERATUURIDE VAHE - 243.3 K 21.SOOJUSLABIKANDETEGUR - 99.5 W/(M*M*K) 22.SOOJUSYLEKANDETEGURID W/(M*M*K) KONVEKTIIVNE - 107.3 KIIRGUSLIK - 16.2 SISEMINE - 2255.5 23.SOOJUSLIKU EFEKTIIVSUSE TEGUR - 0.850 24.AURU MASSKIIRUS - 432.0 KG/(M*M*S) 25.SUITSUGAASIDE KIIRUS - 12.6 M/S

Sisepindadele on tekkinud hallitust (7 krt.) +6,2 +3,1 +2,5 * +1,0 * Sisepindadele ei ole tekkinud hallitust (18 krt.) +5,5 +2,8 +1,4 * +0,5 * * Erinevus on statistiliselt oluline (p0,05) Tabelist on näha, et õhuvahetust ja niiskustootlust mõjutavad komponendid avaldavad otseselt mõju ka niiskuskoormusele.
Solas - vt. Lisa, Tahvel 2.2. COLREG - vt. Lisa, Tahvel 2.3. MARPOL - vt. Lisa, Tahvel 2.4. LL - 66, Rahvusvaheline lastiliini konventsioon, mis määrab ära vabaparda kõrguse ja veeliini asetuse erinevates kliimavööndites, Rahvusvaheline laevade mõõtmise konventsioon 69, annab laevale mõõtekirja.
Savivõõp on ennekõike mõeldud savikrohvitud pindade katmiseks, kuna selles on savivärviga sama sideaine.

Seestpoolt on peamiseks niiskuskoormuseks välisseinale siseõhu niiskuslisa (sise- ja välisõhu veeaurusisalduste erinevus) ja sise- ja välisõhu õhurõhkude erinevus, mis on potentsiaaliks veeauru difusioonile ja konvektsioonile. Mida kõrgem on õhutemperatuur, seda rohkem võib õhk sisaldada veeauru.
So3 on väävliühend. See põhjustab korrosiooni (korrosioonireaktsiooni intensiivsus kasvab). Suurema koguse vääveloksiidi kui õhu saastaja korral võib liiv täitematerjalina põhjustada materjali hävimise materjalis toimuvate ebasobivatest keskkonnatingimustest tingitud reaktsioonide tõttu.
Saadud indeks on 130 ja hetkel aluseks olevas pakkumuses on üldkulude määr 10%, siis lõpuks indeksiks kujuneb 130(1+10/100) = 143 8. Indeksi leidmiseks mõne üksiku töö puhul kogutakse kõik vaadeldava üerioodi kohta saadud andmed ning arvutatakse nende kas aritmeetiline või geomeetriline keskmine.

Silikaattooted on liiva ja lubja segust pressitud ning veeauru toimel autoklaavis kõvastatud tehiskivid. Ehitajate poolt hinnatud kui ilmastiku- ja tulekindel, heliisoleeriv ning väga vastupidav ehitusmaterjal. Samas projekteerijatele piiramatuid võimalusi osutades isikupäraste fantaasiate teostamisel.
Sisseloikamis – või ühenduskohad alaliste võrkudega 6)ehitusmasinate liikumisskeemid 7)tornkraana tee sidumine hoone telgedega 7)laod ja laoplatsid 9)ohutsoonid ja nende märgistus 10)tulekustutusvahendite ja hüdrantide paigutus 11)betooni ja mördi vastuvõtu kohad 12)piirded 13)valgustus punktid.
Standardite ülesandeks on piiritleda materjalide omadusi, nende omaduste määramise meetodeid ja arendada uute kaasaegsete materjalide kasutamist Standardid on riiklikud dokumendid, milledega kehtestatakse antud riigis nõudmised toodetele või teenustele ning nende vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid.

Silikaattellis - rea- ja vääriksilikaattellis, mõõdud 250x120x (138; 88; 65); Lõhestatud silikaattellis (välisvooder), mõõdud 250x120x (88; 65) ja põletatud keraamilised savitellised, mõõdud 250x120x65 ja fassaaditellis 250x85x65. Kautatavad vuugid: tühivuuk, silevuuk, nõgusvuuk, kumervuuk.
Spoon on õhuke puiduleht (lehtvineer), mida kasutatakse ristvineeri valmistamiseks ja vähemväärtuslike puitmaterjalide vääristamiseks ehk pealistamiseks (spoonimiseks). Spooni kasutamine võimaldab kokku hoida väärtuslikku puitu, sest pealistamiseks kasutatakse ainult imeõhukest lehte.
Silikaatkivi – vana, hea ja kaasaegne materjal [WWW]. http://www.silikaat.com/et/silikaatkivi-%E2%80%93-vana-hea-ja-kaasaegne-materjal (21.10.2013) 6. Raidkivi [WWW], http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/index.php/tooted/category/wolfshoeher-tonwerke-amott (21.10.2013) 7. EPM 3500 Ehitusmaterjalid.

Sulavelektrood on kaetud räbusti funktsioone täitva ja kaart stabiliseeriva kattega (coated electrode). Kontaktkeevitus e. rahvapäraselt punktkeevitus on elektersurvekeevituse alaliik, kus kvaliteetne keevisliide saadakse lisametallita, vahelduvvooluga kuumutatud liitekohti lihtsalt kokku surudes.
Siseuksed on tugevdatud raamiga kõvaplaatkattega toonitud värviga viimistletud mantel- puitsileuksed ning järgmisega varustusega: • ukselingid Primo Presto 3 • ASSA lukud kroomitud TWIN-südamikuga • WC-de ustel sulgur DORMA TS-72 • kiirriiv Primo 2000 Ms/Cr paarisuste teises pooles
Soojendatakse 60 - 90kraadini. Mustsegu valmistamisel pikema ajaliseks hoidmiseks jahutatakse see laos ringilaadimisega kuni 30kraadini. Soovitatav ladustamise kõrgus on kuni 2m. Mustsegus võib kasutada uue jämetäitematerjali lisamisel korduv kasutatavat asfalti, mille terasuurus ei ületa 20mm.

Soojustussüsteemides on lubatud kasutada ainult selleks otstarbeks sertifitseeritud nael- ja kruvitüübleid. Tüübli arv, mark, pikkus sõltub hoone kõrgusest, aluspinnast, kasutatavast soojustusmaterjalist. Tüübli arv on hoone nurkades tihedam, pinnal harvem, kuna tuulekoormus on nurkades suurem.
Standardmõõtmed on 70 ja 100 cm.  Köögimööbli koguukõrgus on 210-235 cm.  Õhupuhastaja kõrgus tööpinnast on 40-70 cm, gaasipliidi kohal vähemalt 60 cm. Vana köögi ümberehitamine, uuendamine Köögile on lihtne uut nägu anda sanitaarremondi ja mööblidetailide vahetamise abil.
Sarvoks –  tumedam, tihedam. Kandetalades oksakohtadega puitu kasutada ei tohi.

Sideaineks on vette dispergeeritud polümeer (polüvinüülatsetaat PVAC, polüakrülaat PMMA ja stüreenakrülaatkopolümeer). Seega koosneb lateksvärv tilgakujulistest polümeeripallidest (1mm). Kui vesi aurustub lähenevad need üksteisele ja moodustavad kelme, mis vees enam ei lahustu.
Sellelt on näha, et vundamendist kuni 10 cm kõrgusel ületas puidu niiskussisaldus puidu küllastusniiskuse (~30%). Kõrgusel 10…40 cm väheneb niiskussisaldus kiirelt ja on kõrgemal stabiilselt 13…16 %. Maja põhjaküljel on niiskussisaldus 3 % võrra madalam kui lääneküljel.
Sub - chapter 3.3.12). In second place, errors and omissions in a project, at 13%, also cause idleness on site. However incorporating changes and corrections in a design during the construction stage is frequently a complicated, time consuming activity and expensive for the owner.

Sandviku bi - metallist saelehed tuld turule 1969.a, kus uue tehnoloogiana võeti kasutusele koos tugeva vedruterase ja vastupidava kiirlõiketerase omadused. Kaks materjali keevitatakse kokku vaakumis, käiatakse kiirlõiketerase sisse saehambad ja korrosiooni vältimiseks värvitakse.
Sisselõikamis - või ühendukohad alaliste võrkudega, ehitusmasinate liikumisskeemid, tornkraana tee sidumine hoone telgedega, laod ja laoplatsid, ohtutsoonid ja nende märgistus, tulekustutusvahendite ja hüdrantide paigutus, betooni ja mördi vastuvõtu kohad, piirded, valgustuskohad.
Soojusenergia kadu on viidud miinimumini, ei vaja passiivmaja enam aktiivset küttesüsteemi.

Saledamat kiudu on sama koguse doseeringu juures rohkem kui suurema läbimõõduga kiudu, mis tagab selle, et lõpptulemuseks on suurem tugevus konstruktsioonile. Traadist tõmmatud kiud annab kõige parema tugevuse tulemuse võrreldes mõne teise kiu tüübiga samade doseeringute juures.
Suhteliselt madalam on renoveerimistööde maksumus ruutmeetri kohta ning seda lühem tasuvusaeg. Elamu energiatõhususe parandamise paketid, mis tagavad väiksema energiatõhususarvu klassi (alla 200 kWh/(m2a)), on lühema tasuvusajaga ja suurema aastase investeeringu keskmise tootlikkusega.
Samott - tellist kasutatakse kohtades, kus esinevad vaga kõrged temperatuurid (küttekollete sisevooder, tööstuslikud põletusahjud jne). - Klinkertellis valmistatakse raskeltsulavast savist ja põletatakse paakumiseni (1200 - 1250 C juures), jahutatakse maha väga aeglaselt.

Sorteerimisparameeter on elastsusmoodul, mille korrelatsioon puidu tugevusega on piisavalt hea aga samuti kasutatakse tihedust, oksasuhet jt. Veelgi parema tulemuse saamiseks on võimalik erinevaid meetodeid omavahel kombineerida nt mõõtes ühe seadmega elastsusmooduli ja teisega tiheduse.
Sindlid on kiilukujulise ristlõikega lauakesed, mille pikkus on 50-70cm, laius 7-12  Kiilukujulise laua paksus õhemast servast 0,5cm, paksemast servast 1,5cm  Sindlli lüüakse üksteise kõrvale nii, et peenem serv sobitatakse kõrvaloleva sindli paksema küljesoonde
Segu val - Sega omavahel hoolikalt veetõkke vedelikuosa A ja pulbriosa X, segamissuhe on 1:1(kaalu järgi). MISTAMINE Loksuta vedelikukanistrit, kalla vedelik segamisnõusse ja puista pulber vedeliku sisse, samaaegselt segades. Jätka segamist kuni moodustub ühtlane mass.

Suurpaneelseinad – laialt kasutuses nii elamuehituses kui ka ühiskondlike hoonete ehitamisel Betoonpaneelid jagunevad välis- ja siseseinapaneelideks Raudbetoon sandwich- välisseinapaneelid Koosneb raudbetoonist , sise-ja väliskoorest ja nende vahel paiknevast soojustuskihist.
Sisevibraatorid – Massiivsetes sarrustatud ja sarrustamata monoliittarindeis ning samuti üksikuis raudbetoontoodetes tihendatakse betoonisegu vahetult segu sisse pandud sisevibraatoritega. Tööorganiks on võnkuv (vibreeriv) masina korpus, mis asetatakse tihendatavasse kihti.
Saneerimiskrohv on väga kõrge auruläbilaskvusega, see seob soolasid endasse.

Struktuurne kergbetoon on tugevusklassifitseeritud kergbetoon, mida valmistatakse tugevusklassis 100..300(...600), tihedused vastavalt 1100...1600(...2100) kg/m3. Erinevalt soojustusbetoonist saab konstruktiivsest kergbetoonist valmistada tiheda konstruktsiooni, mida võib ka lihvida.
Samad tabelid on kasutatavad ka jätkuvplaa- tide arvutamiseks, seejuures on võimalik ar- vesse võtta koormuse ebasoodsat paigutust (joonis 9.16). Leiame suurimad avamomendid väljas A. Ala- lise koormusega on koormatud kõik, kasuskoormusega vaid viirutatud plaadiväljad.
Selgitage punkt - ja joonkülmasildade tekke põhjused? 1.Soojajuhtivad elememdid piirdes – metall(punkt külmasild). 2.Hoone geomeetria tõttu (paratamatud külmasillad) - nurgad, aknad, akna lähiümbrus jne. (joonkülmasild). Näit: metall läbi soojustuse, kiriku aknad.

Silur ehk liiper 10. Haamer + sõrg 11. Hõõruti (2tk, dek. Töödel) 12. Segumikser + vispel (krohv, pahtel ja värv) 13. Teleskoop (eri suurus) 14. Plastanum 15. Püstol (silikooni ja hermeetiku) 16. Värvialus 17. Liimikamm 18. Tapeedilabidas, hari 19. Lihvmasin
Seina puhul on esmane, et 39.Õõnsuste paksus t>=190 mm. kõik sängituspinnad oleks täisbetoneerimine Konstruktiivsed nõuded ühtlaselt mördiga kaetud ja õõnesplokkmüüritises: vt 32 seinte tegemisel on plokkide vahelised 40.Tugiseina töötamine: vt järgnevad.
Sektsioon on võtnud vertikaalasendi, c) luugikaan on täielikult lahti, kõik sektsioonid on vertikaalasendis; d) luugi sulgemise algus, kaks viimast sektsiooni on luugi kohal ja sõidavad ratastel pikiluugikrae eendit, ühenduskett tõmbab järgmist sektsiooni luugi

Sugulusdiagrammid on tõhus viis tarbijatelt või kasutajatelt tulevate andmete organiseerimiseks. See on kasulik töövahend tarbijauuringust saadud rohkete andmete lahtimõtestamiseks ja õhutab täieulatuslikule meeskonnatööle kliendikeskse tootemääratluse arendamisel.
Snipi järgi on tugevusklassi tähiseks B3,5...B60 ja see arv näitab betooni garanteeritud survetugevust N/mm2. EPNi järgi tähistatakse tugevusklassid C12/15...C50/60; väiksem arv näitab silindrilise ja suurem kuubikujulise proovikeha garanteeritud survetugevust.
Seadmed - põrandakatte ja viimistlustööde masinad ja seadmed -plaatijate tööriistad 298-Kuidas liigitatakse elektrilised käsimasinad kasutatava voolu liigi järgi? -alalisvool -normaalsagedusega vahelduvvool(50 Hz) -kõrgsagedusega vahelduvvool(≥200 Hz).

Settekivimid –  tekkinud settimise teel (kihiline struktuur). Koosnevad: kvartsiit, kaoliniit ja  patsiit + magnesiiti. PAEKIVI jaguneb LUBJAKIVI ja DOLOMIIT.  Mahumass 2300 – 2700 kg/m3 Külmakindlus 15­100 tsüklit. Vee imavus 1­6 %
Silikaattellis on tõesti poorsem (24%) ja imab kergemini endasse vett kui graniit (2%). Suure tihedusega ehitusmaterjalid on tugevamad, seetõttu on neid parem kasutada tugikonstruktsioonides. Väikese tihedusega materjale kasutatakse enamasti soojustusmaterjalidena.
Sisetemperatuur on kütteperioodil välistemperatuurist sõltuvuses, see viitab peamiselt kütteseadmete puudulikule võimsusele, piirdetarindite suurele soojusjuhtivusele, aga ka elanike soovile külmal perioodil küttekulutusi sisetemperatuuri langetamisega alandada.

Saadakse segu - ehk kõrval- ehk sekundaarvärvid punane + kollane = oranz punane + sinine = violett kollane+ sinine = roheline Värvi põhikarakteristikud Värvitoon (värvus)- Ideaaliks spektrivärvid Küllastus, kromaatilisus Kromaatilised ehk värvilised värvid
Suhteline õhuniiskus on pidevalt üle 85...90%. Samuti ei soovitata plaate kasutada kohtades, kus temperatuur on pidevalt üle +45°C. Temperatuuri tõustes hakkab kipsi dihüdraatses koostises olev vesi aeglaselt aurustuma, mis nõrgendab kipsplaadi mehhaanilist tugevust.
Savikips on savi ja CaSO4·2H2O segu, liiva ja lubjakivi lisandiga, milles on tavaliselt kuni 30...60% CaSO4 ·2H2O Toorainena kasutatakse vähesel määral ka fosforkipsi ja boorkipsi, 4.6.1.3.Madalatemperatuursed kipssideained Kipsideained on õhksideained.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Soojajuhtivus on kuni 1,85 W/m2 0K. Soojustamata tellisseinu paksusega 51 cm ehitati elamutele 1950-ndate lõpuni, nende sooja- juhtivus on kuni 1,00 W/m2 0K. Kärgtellistest seinte soojajuhtivus on kuni 0,80 W/m2 0K. Gaasbetoonplokkidest seinu ehitati kuni 1990-ndate aastateni paksusega 30 cm, nende sooja- juhtivus on kuni 1,00 W/m2 0K. Gaasbetoon ei talu niiskuse ja külma koosmõju, sellepärast niiskuse eest kaitsmata seinad lagunevad suhteliselt kiiresti.
Suure värvi - ja mustrivalikuga • Olemas on sileda pealispinna kui ka tugevalt reljeefse mustriga variante • Osad vinüültapeedid on väga kulumiskindlad • Pestavad • Kerge kleepida • Tuleb kasutada tugevamat liimi kui tavalistele pabertapeetidele.
Sirg - või kõverjooneliseks liikumiseks mingi kindla, meile vajaliku seaduspärasuse järgi ja vastupidi). 62-Kuidas liigitatakse transmissioonid nende tööpõhimõtte järgi? a) mehhaanilised;b) hüdraulilised; c) elektrilised; d) kombineeritud.

Sobivaks mördiks on meil valmistatavad müürimördid M5 ja M 10 (survetugevusega vastavalt 5 ja 10 N/mm2). Kandeseintes leitakse vajalik mark tugevus-arvutustega. Kui vuugid armeeritakse, siis tuleb tagada nake mördi ja armatuuri ning mördi ja tellise vahel.
Schuykill - i jõele silla ehitamine 2. L-495 kiirtee Virginias (Ameerikas) 3. Brightmani tõste silla remont ja juurdeehitus 4. L-15core maantee ehitus 4 Parsons Brinckerhoff Tegemist on siis ettevõttega mis tegeleb teede projekteerimise ja ehitusega.
Soklisiinide materjalina on parim roostevaba teras, millel on peale korrosioonikindluse ka küllaldane jäikus. Alumiiniumist ja alumiiniumiga kaetud soklisiin on küll korrosioonikindel, kuid nad on pehmemad, mis teeb ehitajal korrektse soklijoone tegemine raskemaks.

Stabiliseerimine - teekatete omaduste parandamine, ilmastikukindluse ja tasasuse parandamine (tsement-, põlevkivituhk-, bituumen- ja kompleksstabiliseerimine). Stabiliseerimine kohapeal: sideaine segatakse kihti otse teel, kasutades teefreesi, liikursegistit.
Survetugevus on valitud põhinäitajaks, kuna: • Eeldatakse, et betoon peaks olema tugev; • Lihtne määrata; • Oluliselt kõrgem, kui muud tugevused; • Iseloomustab kaudselt ka muid omadusi (veepidavus, külmakindlus). Betooni purunemine survel:

Sadulsus on lastimärgi reeglitega normeeritud. On suurendatud ja vähendatud sadulsusega tekke ja täiesti tasaseid, sadulsuseta tekke Kiilujoon võib olla projekteeritud horisontaalne, harvem kaldus ahtri poole, veelgi harvem kaldus vööri poole.
Saviliiv - ja 13 lokaalmoreeni 336, ABI-16258 845,0 m3 0,6 507 90,00 215 982,00 803,7 426,00 teisaldamine kalluriga 00 7 7 1281 kuni 15 km kaugusele 9 336, ABI-16258 560,0 m3 0,6 336 90,00 143 136,00 148,0 426,00 00 8 1282 Lubjakivi teisaldamine 6
Sõuseadme e. käiturite tüübid: FSSK, RSSK, tiivik- ja jugakäitur, düüsiga ümbritsetud sõuseade, asimutaalsõuseadmed. Sõukruvi ehitus ja kinnitus • Laeva käiturid (движители) muudavad laeva peamootorite energia veojõuks.

Sõltuvalt toorainest on tooted ,kas sanitaarkeraamilisest fajansist , poolportselanist või portselanist Toodetakse lobrimenetlusel, valatakse kuiva kipsvormi, millesse imendub osa veest Glasuuritakse Põletatakse Tooted: kraanikausid, vannid, WC-potid
Seljuhul on lehe pikkus 410mm. Poltideks valin 4ø20. Tabelist leian kahelõikelise poltliite ühe lõike kandevõime, milleks on klass 8.8 puhul 94,1 kN. Kuna meil on kokku 8 lõiget, siis ühenduse kandevõime on FRd=8x94,1=752,8 kN> Nsd
Struktuurklaasimis - süsteemis valmistatud klaaspakettide puhul), poleerpinnaga faaslihvimise (kasutatakse näiteks ilma raamita klaasimissüsteemide, klaasuste, dushikabiini elementide jne puhul), poleerpinnaga ümarlihvimise (kasutatakse näiteks

Silikaattellis - Tellis, mis on valmistatud lubja ja liiva segu kokkupressimisel ja sellele järgneva kuumutamisel autoklaavis, veeaurus, nii et moodustub hüdrosilikaatidest sideainel põhinev tehiskivi. Tehnoloogia pärineb 1880. Aastatest.
Soojustamata katused - efektiivse välistuulutusega tagatakse, et katuse aluspinnal ei tekiks terindeid kahjustavat kondensvett, katusekattematerjali valikul tuleb arvestada aluse võimalikke suuri deformatsioonem tuleks eelitada vihmavee välist
Swot - analüüsi teostamine võimaldab sõnastada asjakohased strateegiad, mis (1) kasutavad organisatsiooni tugevaid külgi ja võimalusi, (2) kaitsevad organisatsiooni väliste ohtude eest või (3) parandavad kriitilisi nõrku

Sammaste piki - ja põiksammuks on 6 x 6, 6 x 9 või 3 x 6 m, sammaste põiklõige – 30 x 30 või 40 x40 cm. Monteeritava raudbetoonkarkassi põhiprobleemideks on jätkukohtade valik, jätkude konstruktsioon ja detailide universaalsus.
Segamine - homogeniseerimine ehk laagerdamine (hoidmine atmosfääri tingimustes)), toortoote kuivatamine vaba vee lahkumiseni, toortoote põletamine paakumistemperatuurini, toodete jahutamine, toodete sorteerimine ja säilitamine.
Sildumis - ja haalamisseade on mehhanismide, üksikdetailide ja vahendite kogum, mille eesmärgiks on võimaldada laeva sildumist (kinnitumist) kaldarajatiste (kaid, estakaadid, ujuvkaid jne), teiste laevade või haalpoide külge.

Sorteerimismasinad – levinumateks on mehhaaniline sorteerimise seadmed ehk sõelad, mida kasutatakse ehituslike ja teedeehituslike segude inertsete täitematerjalide sorteerimiseks vajaliku terasuurusega klassidesse ehk fraktsioonidesse.
Saematerjali akna - ja uksepiitade valmistamiseks, kusjuures tema mõõdud mängivad vähem, võrreldes tavalise saematerjaliga ning seda eriti tingimustes, kus ruumi sisetemperatuuri ja välistemperatuuri vahel esineb olulisi erinevusi.
Sandwich - välisseina välispinna viimistlusvõimalused on järgmised: sile vormipind, harjapind, värvitud pind, pesubetoonpind, klinkerplaatpind, tellisplaatpind, lihvitud mosaiikbetoonpind, klombitud pind ja looduskivipind.

Sillusteks nimetatakse seinas olevat ava katvat tarindit, mis võtab vastu tema kohal paikneva seinaosa koormuse Suurplokkseinad Välisseinaplokid liigitati aknavahelisteks, aknaalusteks, vöö-sillus ning rea-ja nurgaplokkideks
Suurendavateks asjaoludeks on hele mööbel, sisustus, seinad, lagi, hele kõrvalhoone, lumi, akna asukoht (katuseaknad kaldkatuses annavad ~ 30 % või rohkem valgust kui vertikaalsed).Mida suurema nurga all kiired tulevad, seda rohkem valgust.
Sellistest kilpidest on lihtne ehitada sirgejoonelised raketised, kohad, kus toimub suuna muutus tehakse koha järgi lõigatud vineeritükkidest. Ennem kui hakatakse raketiskilpide paigaldamist laotatakse vundamendi alla must ehituskile.

Soojustamisel on oluline ka külmasildade võimaliku tekke jälgimine ja nende likvideerimine. Külmasildu põhjustavatel materjalidel kondenseerub õhuaur ja nende läheduses paiknevatel materjalidel suureneb seenkahjustuse oht.
Superplastifikaatorite toime on paljuski sarnane plastifikaatoreile, kuid nende toimeulatus on tunduvalt suurem. Põhi erinevus on see, et neid võib betoonisegusse lisada tunduvalt suuremas koguses, ilma et tekiks negatiivseid kõrvalmõjusid.
Seadmel on hästi nähtav värviline QVGA- puuteekraan ja operatsioonisüsteem Windows Embedded CE 6.0. Tahhümeeter Trimble M3 kasutab tarkvara Trimble Access, mis on suurepäraselt loetav ja menüü navigeerimine lihtne.

Suitsugaaside kiirus on 5 ülemine minimaalne seina aja jooksul tihenedes ja 15 satestudes ei jätaks korstna teha korstna keskele paindemomente nii vertikaal- seina kaitsetuks, tehakse vertikaalne juhtsein, mis kui horisontaallõikes.
Sirg - või kõverjooneliseks lõikamiseks (tislerilintsaed; lindiratta läbimõõt 800...1000 mm). Palgi- ja prussisaagide puhul kasutatakse valts-, vanker- või konveieretteannet, tislerisaagide puhul toimub etteanne
Suezi - ja Panama kanali administratsioonid ei tunnista rahvusvahelist mõõtesüsteemi ja annavad välja kumbki oma süsteemi järgi teostatud mõõtmistele põhinevad mõõtekirjad, mille alusel võtavad kanalimakse.

Suhteline niiskus on kõige madalam, seda tänu tema heale soojatakistusele ja veeaurujuhtivusele. Kuigi 25 mm paksuse puitkiudplaadi aurutakistus on u 1,6 korda suurem kui 9 mm kipsplaadil, on puitkiudplaadil parem soojatakistus.
Soojustus – fooliumkattega pool- või täissulundiga vahtpolüuretaanplaat 100 mm 3. Aurutõke – polüetüleenkile 0,1 mm 4. Tasanduskiht – tsementmört M5 min 20 mm 5. Kandetarind – raudbetoonpaneel või –plaat
Survetugevus on betooni tähtsaim omadus, sest ehituses kasutataksegi betooni just survejõudude vastuvõtmiseks. Survetugevus määratakse kindlaks betoonist valmistatud kuubilise või silindrilise proovikeha survekatsega.

Sellised piirid on tavaliselt mugandatud vastavatest kriteeriumitest, nagu näidatud joonisel 7. See näitab originaalset helispektrit valukoja puhastusruumis ja katseliselt loodud joon, mis näitab vastavat müra standardit.
Soodsaim temp on sõltuv: Segu koostisest, kihi paksusest, sidusainest, laoturi liigist, rulli raksusest ja teistest asjaoludest. Eelrullimine kergete rullidega on kõrgematel temp paremini teostatav kui raskete rullidega.
Soojustusmaterjalid - tselluvill, mullpolüuretaan, mullpolüstüreen 35. Soojustusmaterjale valmistatakse nii looduslikest (roogplaat, tselluvill) kui ka sünteetilistest (polüetüleen, polüuretaanid) orgaanilistest ainetest.

Standart en - 1991 määrab ka koormuste arvutusviisi ning annab kasutusele teatud valemid ning piirangud, mille järgi on võimalik defineerida kõik vajalikud koormused konkreetsele projekteeritavale konstruktsioonile.
Standardi evs - EN 15251 kohaselt on sisekliima vastavust standardi temperatuuri juhtarvudele võimalik hinnata mitut moodi:  I või A klass: protsent ajast, kui sisetemperatuur ületab standardi temperatuuri juhtarve.
Suitsukorsten on omaette ehitis, korstna ehitust ei saa siduda seinte või seinte tarinditena. Torusid, juhtmeid ja muid lõõride juurede mittekuuluvaid seadmeid ei tohi paigutada suitsulõõride sisse või nende külge.

Servamata laud - paksus 13-100mm Servatud lauad- paksus 13-100mm, laiuse ja paksuse suhe üle 2 Prussid, neljast küljest saetud, laiuse ja paksuse suhe alla 2, paksus >100 Latid, erinevad prussist sellega, et paksus <100
Sissejooksu - toru siseneb kere tsentrisse, väljavoolutoru on ääres (perifeerias). Kiiresti pööreldes heidavad labad vee tsentrist perifeeria poole ja mööda spiraalkanalit satub see rõhu all väljavoolutorusse.
Spinellid on kõige kallimad pigmendid (1kg u. 1500krooni), ookrid ja umbread tunduvalt odavamad (1kg u. 350krooni). Olenevalt pinnast (krohv, puit, kipsplaat) ja maalrist saab katta 1l värviseguga 5-7 ruutmeetrit.

Seletuskirjas on märgitud: üldine info, konstruktsiooniosa, arhitektuuriosa, veevarustuse- ja kanalisatsiooniosa, kütte- ja ventilatsiooniosa, elekter, tulekaitseabinõud, jäätmekäitlus ning tehnilised näitajad.
Sisevoodrilaudade kvaliteediklassid on männil EM (erivalikmänd), VM (väheokslik mänd), TM (terveoksaline mänd) ja OM (okslik mänd). Kuusepuidu kvaliteediklassid on VK (väheokslik kuusk), TK (terveoksaline kuusk) ja OK (okslik kuusk).
Savitellised - täistellis, auktellis, viimistlustellis, šamott-tellis, porotherm kärgtellised 15. 1. TÄISTELLIS – ilma õõnsusteta kompaktne risttahukas, veeimavus suurem kui 6%, külmakindlus üle 15 tsükli.

Senistest analoogidest – põlevkivituhkbetoonist ja keramsiitberoonist vaheseinaplaatidest paksusega 100 mm on AEROC Element 100 erinevused järgmised: • suur toodete täpsus ja hea pinnakvaliteet, mis ei nõua krohvimist.
Soolaseks – 10 – 50 g/l ja ülisoolaseks ehk soolveeks – üle 50 g/l. 11. Mis on vee karedus ja millest see sõltub? Vee karedus sõltub põhiliselt neis olevate kaltsiumi- ja magneesiumisoolade sisaldusest.
Seintel on määravaks armeerimine Sellisel juhul summaarne paindejäikus, madalatel horisontaalkoormusele Lagi tuulekoormus W = wl (kN) seintel on määravaks armeeritakse jaotub kõikide tugede nihkejäikus.

Segumikser on ette nähtud vedelate ja pulbriliste ehitusmaterjalide nagu värvid, segud, liimained, krohvid jms segamiseks, kusjuures vastavalt segatava materjali koostisele ja kogusele tuleb kasutada vastavaid
Siseviimistlusplaadi paksus on 12 mm, seinaplaadi pikkus on 2550 või 3000 mm ja laius 600 või 580 mm. Laeplaadi laius on 300 mm ja pikkus 3000, 3600 või 4250 mm. Neljast küjest tapiga laeplaadi pikkus on 1800, laius 300 mm.
Soklitala paksusega20 - 25 cam. Postvundamentide rajamissügavus võiks olla liivases pinnases 70-80 cm, savipinnase korral tuleks postide alla teha kruusatäidis kuni külmumispiirini, mis on harilikult 1,2 m maapinnast.

Soojustus – jäik mineraalvillplaat (50 kg/m3) 140 mm, tuulutuspiludega 4. Aurutõke – polüetüleenkile 0,1 mm 5. Tasanduskiht – tsementmört M5 min 20 mm 6. Kandetarind – raudbetoonpaneel või -plaat
Savimattide veeläbilaskvus on 100 kPa surve juures väiksem kui 5*10 -12 m/s. Õliläbilaskvus sama surve juures on väiksem kui 5*10-11 m/s (Glaymax). Betoniitkihi paksus on kuivana 6,4 mm. Betoniidi kulu on kuni 4,9 kG/m2.
Särava sidruni - kollane) on koos kahevalentse euroopium sinine fosfoore ja trivalentset euroopium punane fosfoore anda "kolmevärvilised" valgustuse tehnoloogia, mis on suurim tarbija maailmas terbium pakkumise.

Silmapaistvad – ta on isegi tugevam kui liimpuit! Teda kasutatakse eelkõige serviti asetatud lae- ja põrandataladena, aga ka teiste ehituskomponentide struktuurielementidena, nagu näiteks I-profiil- talad.
Sae - ja ümarmaterjalist saab teha küllalt suuri konstruktsioone, ühendusteks kasutatakse naelu, ogaplaate, polte, tappliiteid jmt. Materjal ise võib olla üsna erineva töötlusastmega, näiteks
Soojustagastus on maksimaalne ≥ 85% ning sisenev õhk on eelsoojendatud (elektriline või pinnasesse ehitatud soojusvaheti). 9. tarbevee soojendamise lahendus on efektiivne (päikesekollektor, soojuspump jms)

Soojustamisel on kõige olulisem jälgida, et kasutataks õigeid materjale ja kõiki töid tehtaks õiges järjekorras vastavalt vundamendi tüübile, sest valesti paigaldatud soojustus võib kasu asemel kahju
Superplastifikaatorit on kasutatud selleks, et vähendada vee hulka betoonisegus samal ajal töödeldavuse ja tsemendi hulgal, siis vesitsementsuhe väheneb ja betooni tugevus suureneb märkimisväärselt tema kõigil
Suurpaneelid on laialt kasutuses nii elamuehituses kui ka ühiskondlike hoonete ehitusel. Suurpaneelid võivad olla hoone kandvad konstruktsioonid, aga samuti karkasshoonetele välispiirdekonstruktsioonideks.

Säästev renoveerimine on oma olemuselt uus termin, mis tuli kasutusele võtta aastatuhande vahetuse paiku, et kirjeldada sisuliselt ja tegelikkuses vanade majade korrastamises toimuvat uue lähenemisnurgaga protsessi.
Seadmestik on asetatud üksteise kohale ning komponendid tõstetakse kas pidevtranspordivahenditega kulupunkritesse, kust vabalangemisega antakse ette dosaatoritesse ja sealt täitekolu kaugu segistitesse.
Seinte soojustamine on lagedega võrreldes oluliselt keerukam: raskem on kindlustada isolatsioonimaterjali ühtlast liibuvust konstruktsioonielementide vastu kogu seina kõrguses, eriti siis, kui materjal on jäik.

Silluste laius on 100, 120 või 250 mm, pikkus 1290…2980 mm ja kõrgus on olenevalt sillustala pikkusest ja kandevõimest 90 või 190 mm. Tugevdatud silluste nõutav toetuspikkus on 300 mm, tavalistel 120 mm
Soojamahtuvus - on materjali pmadus neelata sooja soojendamisel ja ära anda sooja jahtumisel Tulekindlus - materjali omadus püsida sulamata kõrges temperatuuris (tulekindel, raskelt sulav ja kergelt sulav)
Stefan - Boltsmani seaduse otsene rakendamine nendel eesmärkidel ei ole võimalik tingituna teatud raskustest kiirgava gaasimahu, küttepinna temperatuuride ning efektiivse mustsusastme määramisel.

Silikaatimine - Pinnasesse süstiktakse keemilisi silikaadilahuseid, mis seovad skeleti tervikuks Pinnase sügavtihendamine liivvaiadega Termilise töötlemisel surutakse pinnasesse 600*..800*C kuuma õhku.
Samad paneelide on ka kandvateks osadeks katuslael, mis on pealt soojustatud mineraalvillaga ja kergkruusaga ehk keramsiidiga 340-420 mm ulatuses ning millega antakse katusele ka kalded vee ära juhtimiseks.
Savikrohv –  paksus 10­20 mm, armeeritud hundinuia kiududega + savi, liiv. BITUUMENMATERJALID: • SIDEAINETENA – orgaanilised, seovad kleepuvuselt. Veetihedad, vees  lahustumatud.

Soojustuskihi paksus on 150 mm, soojajuhtivus 0,17 W/ (m²K), välisseina paksus on 430 mm. Juhul kui hoone kaetakse lõhestatud silikaatkividega, on seinas soojustust 100 mm ja seina soojajuhtivus 0,22 W/ (m²K)
Sõrestiksidemed – 36. Väikeplokkehitused (vasta järgmistele punktidele)- tugevusarvutused +smotret 23vopros Seinte konstrueerimine ja arvutamine Väikeplokkehitus on muutunud väga levinud ehitusviisiks.
Sektsioon on   moodustatud   torulaodade   vahele   kinnitatud  õhukeseseinalistest torudest. Õhule soojust üleandev gaas liigub torude sees,  õhk   aga   torude   vahel   risti.

Siit tulenevalt on näha ka maksumusplaanija võimalused kasutades hindadel või ressurssidel põhinevaid arvutusmeetodeid, sest vaid viimase puhul on võimalik jälgida tööde korraldusega seotud kulusid.
Saematerjali mõõtühikuks on ruutmeeter (tihumeeter) • Kvaliteedi järgi jagunevad nad kvaliteediklassidesse (A, B, C, D) Pooltoodete valmistamisel on neidpeale saagimise veel töödeldud (hööveldatud, freesitud
Seeneväädid on valged, arenevad niiske õhu korral, sarnanevad majavammi omadega, kuid on painduvad, juhtseeneniitide ja kiudhüüfidega (#5). Eosed on elliptilised, värvusetud, 5–7 x 2,5–3,5 µm.

Sik - sak karkass Vahelduva kinnitusega (sik-sak) karkass on ühekordse üla- ja alavööga, kusjuures karkassipostid on vööst kitsamad. Karkass on mõlemalt poolt vooderdatud kipsplaatidega.
Silikaattellise tavamõõtmed on 88x120x250 mm Mõõtmete lubatud vead pikkus (a) ± 3mm, laius (b) ± 3mm, paksus (c) ± 2mm • Reatellis • Vääriktellis • Lõhestatud tellis • Klombitud tellis • Õõnesplokk
Sissepuhke - väljatõmbe- eelsoojendatud 60% ventilatsioonisüsteemi sissepuhkeõhuga õhuvahetuse väljaehitamine (soojustagasti tagamine sisekliima klassi II temperatuuri suhtarv 0,6); järgi;

Särevere mõisast on pärit matemaatika doktor hr. Maido Rahula (sünd. 1936) ja loomakasvatusteadur hr. Artur Vask (sünd. 1903). Särevere mõisa härrastemaja on kaasajal kasutusel ka kui kultuurikolle.
Sideainek on vette dispergeeritud polümeer (polüvinüülatsetaat PVAC, polüakrülaat PMMA ja stüreenakrülaatkopolümeer). Seega koosneb lateksvärv tilgakujulistest polümeeripallidest (1mm).
Siit järeldus - muutes pumba või mootori töömahtu või reguleerides pumba konstantse jõudluse korral mootorisse antavat õli hulka saab sujuvalt reguleerida käigu ajal pöördekiirust ja momenti.

Statsionaarsete punkt - keevituse pinkide kasut ka nn punkt-keevitus tange mis sõltuvalt võimusest võivad olla kas käsitangid või rippuvad mis liiguvad monorelss-teedel. 18. R/b toote vormimise seadmed.
Sellisel arvestuse on aga ka teatud raamid: mingid eeskirjad võivad määrata kas üüri või müügihindade piirmäärad, samas kui osa tulust sõltub tihti ümbritsevast keskkonnast ja krundi hinnast.
Silikaatkivid - JA PLOKID Loe. Artiklitest "Miks ma kasutan elamu ehitusel silikaattellist?" Silikaattooted on liiva ja lubja segust pressitud ning veeauru toimel autoklaavis kõvastatud tehiskivid.

Seegamine on perioodilistest ja juhuslikest mõjutustest tulenev horisontaaltasandis võnkumine vertikaaltelje ümber ehk teisisõnu - hälbimine kursist paremale ja vasakule (liikumine 9 Joon.
Seintele on tavaline. Niisketes ruumides, nagu WC ja majapidamisruumid, võib õhu suhteline niiskustase tõusta kõrgeks või põrandale võib sattuda hetkeliselt vett, kuid see on hetkeline.
Sellisel arvestusel on aga ka teatud raamid: mingid eeskirjad võivad määrata kas rendi või müügihindade piirmäärad, samas kui osa tulust sõltub tihti ümbritsevast keskkonnast ja krundi hinnast.

Spooni koorimiseks ehk treispooniks (sellest valmistatakse vineeri). Puiduliigi valikul ei ole määravaks tema dekoratiivsus, vaid pigem ühtlane struktuur, hea töödeldavus ja mehhaanilised omadused.
Star - the building or its contents? Retrieved June 25, 2010, from http://www.tufts.edu/alumni/magazine/winter2008/features/artarchitecture.html Menges, A. (2006). Manufacturing diversity.
Sur - vetsoonis paikneva ja põikiarmatuuriga kahes suunas fikseerimata pikivarda kaugus fikseeritud pikivardast ei või olla suurem kui 150 mm. Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 122

Surutud vöö on ühtlase pingega koormatud kahelt servalt toetatud plaat, s.o ψ = 1 ja kσ = 4,0. fy b/t 38,7 Surutud vöö tingsaledus λp = = = = 0,841 ; σ cr 28,4 ε kσ 28,4 ⋅ 0,81 ⋅ 4,0
Suure elastsusega on kumm, paljud plastmassid, puit jms. 7. PLASTSUS – materjali omadus koormise mõjul deformeeruda ilma pragunemiseta ja peale koormise kõrvaldamist säilitada deformeerunud kuju.
Seeparast on praktiliste arvutusmeetodite aluseks võetud mõned tööhüpoteesid, mis lihtsustvad teoreetilisi tulemusi, tagades seejuures siiski tugiseinte vajaliku tugevuse ja püisivuse.

Sokkel - välisseina alumine osa, mis tavaliselt astub seina tasandist veidi ette- või tahapoole. Kuna sokkel on rasketes tingimustes, tuleb välispind katta ilmastikukindla materjaliga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sissepuhke temperatuur on 18 oC ja väljatõmbel 23 oC ning hetkeline kasutegur ηt=0,8 Hetkelise kasuteguri väärtuse 0,8 korral kujuneks aastaseks kasuteguriks 0,96 ja eelnevale näitele vastavaks aastaseks tarbimiseks kõigest 8 MWh. Mida kõrgem on väljatõmbe temperatuur ja mida madalam sissepuhke temperatuur, seda suuremaks kujuneb sama hetkelise kasuteguri korral tagasti aastane kasutegur.
Sisustuseks on sisseehitatud kapid, köögimööbel.sanitaarseadmed jne. 9.Looduslikud alused Looduslikeks alusteks nimetatakse pinnasekihte, mis võtavad vastu hoonete ja ehitiste koormuse.

Skeem 2 - traditsiooniline Ameerika Ühendriikide ja Briti kasumiaruande esitamise vorm, kus kulud on esitatud tehnoloogilisest järgnevusest lähtudes, vastavalt kulude funktsioonidele.
Standart en - 1991 määrab projekteerimise lähteandmete kuju ja rakendamise viis, selles hulgas on ehitise kasuskoormuse määramine ning alalise ja ajutise koormuse olulisuse määramine.
Sisemised finantsid on investeerimisotsuste langetamisel nii tähtsad, et mõned majandusteadlased väidavad suurte korporatsioonide hinnakujunduse aluseks olevat just vajadused investeeringuteks.

Statistiliselt väljendatuna tähendab piisavalt ettevaatlik keskvääruts seda, et normväärtusest väikemaid väärtusi ei esine üle 5 % juhtudest ehk normväärtus on määratud 95 % garanteeritusega.
Sammkäiturid on kasutusel suure massiga masinatel (näiteks ühekopalised lohikoppekskavaatorid kopamahuga 15...40 m 3), kui teist liiki käiturid ei taga arvutuslikku erisurvet pinnasele.
Seeriaviisilised katsed on vajalikud, kuna katsetulemused on suure hajuvusega, mistõttu mingi üksiku ekspluatatsioonilise faktori mõju üksiku mõõtmise tulemuse põhjal pole võimalik selgitada.

Sisemiselt ruumijaotuselt on sellised elamud erinevad, siia gruppi kuulub nii kahepereelamuid, kus kummalgi korrusel on ainult üks korter kui ka tagasihoidlikumate korteritega keskse trepikojaga maju.
Sulab 80 - 100 oC juures ja on väga hügroskoopne. Taimi, mis eraldavad dammara tüüpi vaiku, on arvukalt: neid loendatakse üle 500 liigi ja nad kuuluvad perekonda Dipterocarpaceae.
Sammkäitur on kasutusel suure massiga masinatel (näiteks ühekopalised lohikoppekskavaatorid kopamahuga 15...40 m3), kui teist liiki käiturid ei taga arvutuslikku erisurvet pinnasele.

Standardite ülesanndeks on piiritleda nende maaranuse meetondil ja asendada uute standartitega niinimetatud riiklikud dokumenti mille koostamisse kaasatakse standardi komitee,spetsalistide kõrval.
Seadmed on suhteliselt kallid, sest seadmesse on ehitatud lisaks soojuspumbale täies mahus otsene elektriküte juhuks kui madalatel välistemperatuuridel õhust sooja võtta pole.
Selektiivne ehk „energiasäästuklaas“ on madala emissioonivõimega klaas, mille pinnale kantud väga õhuke metallikiht laseb läbi päikese lühilainelist kiirgust, kuid takistab

Seotus ehitusega - nt. materjalide tootmisel tehastes eraldub õhku CO2, samas ookeanide ja atmosfääri vahelise ringluse tulemusena tekib ka lubjakivi, mida omakorda kasutatakse ehituses.
Siinjuures on pragunemine seotud betooni iseenesliku tihenemisega raskusjõu mõjul, st et tahketel osakestel on kalduvus liikuda elemendis allapoole kui samas vesi liigub ülespoole.
Sioon – 0,0035 Vahepealses olukorras määratakse deformatsioonidiagramm eeldusel, et deformatsioon –0,002 on ristlõike enamsurutud servast 3/7 ristlõike kõrguse kaugusel.

Struktuuri järgi on tihebetoon, korebetoon ja mullbetoon, viimane jaguneb veel vaht- ja gaasbetooniks Otstarbe järgi jagunevad betoonid konstruktsiooni-, soojaisolatsiooni-, tee-ehituse-,
Sisepõhi ehk tankilagi, mis paikneb talastiku peal ülalt, täiendab üldpikitugevust, takistab vee sattumist laevakeresse välisplaadistuse vigastuste korral, kannab endal lasti.
Silded 10 - 50 m Funktsionaalsetel, esteetilistel või muudel põhjustel on tihti vajadus mitmesuguste kaarekujude järgi, mis erinevad ökonoomsetest ring- ja paraboolkujudest.

Soojaerijuhtivus on sooja hulk džaulides mis läbib 1m paksuse uuritava materjalikihi 1m2 pinnaga ühes sekundis (J/s=W), kui temperatuuride erinevus seina pindadel on 1oK. Tähis λ,
Soovitav on kontrollida tüüblite sisselöömise/kruvimise järel pinna tasapinnalisust. Liiga värske liimi puhul on oht, et tüübliga muudetakse seni sile pind laineliseks.
Sellisteks on baariummetaboraat, tsinkkromaat, tsingi-ja seatinatolm jms. Kasutatakse alusvärvina, mille peale kantakse alküüd-,epoksüüd-,polüuretaan- või ailikaatvärve.

Study on the extensive implementation of LC and BIM. This case study will be included in the second edition of the BIM Handbook, which will be published in the near future.
Sõltub pindalast - suured pinnad tehakse rullidega, ligipääsevusest,tulemuse vajalikkusest jne Siledate valtsrullidega (Joonis 2) saab pinnast tihendada 10…15 (25) cm sügavuselt.
Sammuti on enamus Eestis tehtud palkmaju männist või kuusest, sest neid puuliike on Eestid kõige rohkem ja neist saab jämedamaid palke, kui näiteks kasest või haavast.

Soojapidavus ehk soojatakistus R. Sooja juhtivus (taksituse pöördväärtus) U. Piirete (seinad, katused, laed, põrandad) tarindus peab vältima õhu ülemäärase läbivoolu.
Sulundseinte materjalideks on tänapäeval põhiliselt teras (rb või puit). Enamasti kasutatakse valmisprofiile, kusjuures elementide ristlõige valitakse sulundseina momendiepüüri järgi.
Seente arenguks on vajalik temperatuuri 20˚C-32˚C ja niiskust üle 20%. Seega kui niiskus puidus tõuseb üle 20% hakkavad tekkima sinetust või mädanemist põhjustavad seened.

Silinder - ja ristvõlvid nõudsid oma raskuse tõttu liiga massiivseid ja umbseid välismüüre – nendesse ei saanud teha suuri aknaid ja kirik jäi nii alati hämaraks.
Saneerimiskrohvid on hingavad, lasevad läbi aluspinnast tulevat niiskust ning suure poorsuse tõttu imavad endasse küllaltki suure hulga soolasid, mis jäävad pooridesse pidama.
Sisekõrgus on vähemalt 600 mm peab olema võimalus sinna suunata kustutusjuga tulekindla ukse või luugi kaudu vähemalt ühest trepikojast iga tuletõkke sektsiooni kohta.

Spetsiaalse puuriga on väga lihtne puurida seina sobivaid auke pistikupesade ja lülitite paigalduseks. Sooned elektrijuhtmete ja peenemate torude tarbeks saad teha elektrifreesiga.
Sõrestik - täidisseinad: a- TEP- plaat välisvoodriga sein; b – TEP- plaatidega väljast vooderdatud sein; c – välimise laudvoodriga sein; d – tellisvoodriga sein.
Soojusallikas on kinnise põlemiskambriga ning sisaldab ventilaatorit, mille abil põlemisjäägid suunatakse välja läbi spetsiaalse toru ning põlemisõhk võetakse õuest.

Soojustus – ja tuuletõke: Kui kogu voodrilauda ei eemaldata saab eemaldatud voodrilaua kohta paigaldada ainult tuuletõkkepaberi. See ei tee konstruktsiooni paksemaks.
Soojustusplaatide paksus on 12 või 25 mm, pikkus 2700 mm ja laius 1200 mm. 12 mm soojustusplaadi soojustusvõime on sama kui 44 mm puidul, 210 mm punasel tellisel või 450 mm betoonil.
Standardpaneelid on samas moodulmõõdus, kui muud tüüpilised ripplae moodulplaadid 600x600 ja 600x1200 mm. Loomulikult on võimalik valmistada ka erimõõdulisi laevõrkusid.

Salmilisus – puiu kiud on kõik segamini, KAKSIKTÜVI, KÕVERKASV – mida kõveram puu, seda halvem ta on. PUTUKKAHJUSTUSEGA – putukad söövad ja kahjustavad puitu.
Sprinter 150m on keerulisemate mõõtmiste jaoks, sellel on automaatne kõrguskasvude arvutamine, kõrguskäikude ja täitemahtude programmid, mis lihtsustavad töötamist.
Saal on projekteeritud ristkülikukujulise põhiplaaniga (väikeste väljalõigetega) pidades silmas head otstarvet ka kokkusaamiste ja treeningute korraldamisel.

Siirdekatend – koosneb kiilutud killustikust või optimaalsest kruusaliiva segust, kiilutud killustikust, optimaalsest kruusaliivasegust ning sügav- ja kergimmutusest.
Silded 15 - 50 m Kolme liigendiga ferm on sobivaks lahenduseks juhul, kui sildeavad on massiivsete talade jaoks liiga suured ning kui kaared ja raamid ei ole soovitud.
Silikaatkivi veeimavus on tavaliselt piirides 10…15% (massi järgi) – selline veeimavus tagab tellise hea nakke mördiga, mida pole võimalik saavutada madala veeimavuse puhul.

Skreeperitel on lihtne konstruktsioon ja neid on lihtne juhtida nad on tootlikud, hea manööverdusvõimega ja mobiilsed ning nende ekspluatatsioon ja töökorraldus pole
Sulavad - 1350- 1580 C(ahjutellis), sulavad mat kuni 1350 C(harilik savitellis). 3. EM mehaanilised omadused: Tugevus:mat võime taluda mitmesuguseid väliskoormusi.
Selliseid maju on puidust korterelamute hulgas tegelikult aga suhteliselt vähe, pealegi on uhke eksponeerimiseks mõeldud pind sageli ainult elamu tänavapoolsel küljel.

Seinakattematerjalid on   porandakatetest   marksa   ohemad   (0,5...1,5mm).   Nad   voivad   olla   ̃ ̈ ̃ ̃ samuti aluskihiga (paber, riie) voi aluskihita. ̃
Soojapidavus - clo. Lokaalne soojuslik mugavus sõltub tuuletõmbest, soojuskiirguse asümmeetriast, temperatuuride vertikaalsest erinevustest, põranda temperatuurist.
Sbs - Uniflex pealmine 392 m2 0,6 235,2 209,88 156,00 118964,16 603,2 365,88 kiht 4,5mm, alumine 0 88 KAR-08-18 4881 kiht 3,0mm RUUMITARINDID 5 JA PINNAKATTED

Silindrikolvplokk on aset kaldu ajami võlliga(kuni 30kraadi). PNEUMOAJAM, OMADUSED JA TÖÖPÕHIMÕTE Ajam töötab kolb- või rotatsioonikompressorist saadava suruõhuga.
Social system on site. LPS consists of five different levels, each level more detailed than the preceding one. In the following, each level of LPS is briefly discussed.
Sisepind on kergelt sooneline, lasevad hajutatud valguse. Klaasprofiile kasutatakse valgust läbilaskvate seinte, aknaavade, katusakende ja teiste avade täiteks.

Soovitav on teha lõõrid ristküliku kujulised, sest siis on lõõri sisesinte pind suurem. Mida suurem on lõõri sisepind, seda rohkem soojust võtab ta vastu.
Samba monoliitmiseks nimetatakse vundamendi kannus asuva samba alumise otsa ümber oleva tühimiku täitmist betooniga mille mark peab olema vähemalt samba berooni margiga.
Siseuksed on tugevdatud raamiga kõvaplaatkattega toonitud värviga viimistletud mantel- puitsileuksed ning järgmisega varustusega: • ukselingid Primo Presto 3

Sisemine motivatsioon on enam seotud psühholoogilise tasuga: võimalus rakendada oma võimeid, olla tunnustatud. (Sisemine motivatsioon vastab väitele: ma tahan seda teha.
Standardi evs - EN 1993-1-1 kohaselt on liite kui terviku kandevõimeks FRd = 467,1 kN. Õigem oleks siiski lugeda kandevõimeks valemi (4.3a) kohane FRd = 451,6 kN.
Schweizerischer ingenieur - und Architekten-Verein: Wärmeschutz im Hochbau, Zürich. 1999. Singh J: Allergic reactions: occupational hygiene: Health and Safety, February 2000,

Silded 6 - 12m Täisseinalise tala liitristlõikega konstruktsiooni elementideks on kahest ristuvate laudade kihist sein ja selle külge naelutatud vöölauad.
Soklites - ei ole küllaldase külmakindlusega ja niiskuskindel vees; ahjude, korstnate, lõõride valmistamiseks - ei ole tulekindel On odavam kui keraamiline
Südamerütmi märgatavalt - ligi 50 %. Südamerütmi ja kehamassiinveksi vaheline seos Kehamassiindeksit (KMI) on uuritud kui ühte faktorit, mis mõjutav temperatuuritundmist.

Saaduseks on   kustutatud   lubi   ehk  kaltsiumhüdroksiid. Basseinides peaks lubi pastana laagerduma vähemalt 2­3 kuud,  kuid  pigem  aasta.
Spetsiaalsed ohutusjuhised - Seadme kasutusjuhendis tuleb erilist tähelepanu pöörata sellise sümboliga tähistatud tekstilõikudele, et kaitsta ennast ja elektritööriista
Standardhälve ise - loomustabki tootmisetehnoloogiat ja temas esinevaid kõrvalekaldeid, mida väiksem on stan- dardhälve seda parem on konkreetne tootmistehnoloogia.

Südamerütm on olulises seoses inimese ainevahetuse kiirusega seega võib uskuda, et see on otseses või vähemalt kaudses seoses inimese temperatuurimugavusega.
Sissepandavad on ümartapid (nn lamellod), tüüblid, samuti veedrid (liistud punni asemel). Sissepandavate tappide kasutamine võimaldab 6-10% puitu kokku hoida.
Sellised osad on nt oksad, vaigukäigud ning alad, mis sisaldavad rohkesti vaiku. Imamisvõime on erinev ka kiire kasvuga suvepuidu ja aeglase kasvuga kevadpuidu

Sideaine - portlandtsement.Kõrge tuge vus ja veeaurutihedus,vettimavad. *silikaatkrohvi Mineraalsed krohvid kuuluvad mitepõlevate ehitusmaterjalide hulka.
Soojajuhtivus - Soojaerijuhtivus sõltub materjali omadustest ja koostisest, mida kergem ja kinniste poorsusega on materjal, seda väiksem on tema soojajuhtivus.
Soojustus – fooliumkattega pool- või täissulundiga vahtpolüuretaanplat 100 mm. 3.Aurutõke – polüetüleenkile 0,1 mm. 4.Kandetarind – profiilplekk.

Särevere mõisahoone on eklektiline ehitus historitsistlikust stiiliperioodist Peahoone on suurem kahekordne puithoone, mille teine korrus on ehitatud mansardkorrusena.
Samm n - keermepaari kasutegur 2. Talide ja vintside kasutusala ja liigitus ning käsivintside maksimaalse tõmbejõu määramise kriteeriumid ja seosed.
Sobib alus - ehk jämefraktsioon-saneerimiskrohvikihi ja pealmise mineraalse õheviimistluskrohvi või värvi vahekihiks, samuti krohviparanduste tegemiseks.

Soklile – korrektne on kasutada abinõusid (vt. Joonis 13.14), mis tagavad, et vesi pritsib vastu hoone seina või kust pole tagatud sademevee äravool.
Suured plaadid on tavaliselt glasuurimata. Valmis seinale kleebitavad plaadid on väiksemad (sarnased siseseinaplaatidega). Nad on glasuuritud või glasuurimata.
Suurplokk - hooneid praegu Eestis ei ehitata, kuid olemasolevatest hoonetest moodustavad nad küllalt suure osa ja nende rekonstrueerimisega tuleb tegeleda.

Saepuru - liiva segu 100..200mm Saepuru-savi segu100..200 mm Laelaudis 25-40mm Laelaudis 25-40mm Õhuvahe ~30mm Krohv ja värv ~20mm Värvitud vineer 5mm
Savitellised - täistellis, auktellid, viimistlustellis, šamott-tellis, porotherm kärgtellis Savitellis on kõige enamkasutatav keraamiline ehitusmaterjal.
Seltsi aktsiakapital on jaotatud 100 (ühesaja) eurose nimiväärtusega 210-ks nimeliseks lihtaktsiaks ja 100 (ühesaja) eurose nimiväärtusega 60-ks eelisaktsiaks.

Sideaineks on puidus endas olevad looduslikud vaigud- ligniinid. Kasutatakse mõõbli tegemiseks või katte materjalina ehituses kipsplaadi asemel (seinad)
Sundkonvektsioon – kui soojaülekanne on tingitud välisest mõjust (tuul, ventilaator või muu) Laminaarne – kui osakesed liiguvad üksteisega paralleelselt
Seistes töötamine on vajalik siis, kui töö nõuab töötajalt suurt liikuvust, head ulatuvust, keharaskuse kasutamist jõu rakendamisel või head jalgade tuge.

Sildumine tuulega on seda raskem, mida tugevam on tuul ja mida suurem on laeva purjepind. Triiv on suurem, kui laev liigub väiksel käigul ja/või on ballastis.
Soojamahtuvusega on vedelikud. Seepärast niiskumisel materjali soojamahtuvus suureneb. Väikese soojamahtuvusega on metallid: kuumenevad kiirelt ja ka jahtuvad
Sobilikud aluspinnased on plokid, betoon, tellispinnad, gaasbetoon, krohv, bituumen katted. Alustasapinna tasandamiseks tuleks kasutada krohvi, mitte bituumenisegu.

Suur tolmu - ja liivasisaldus vähendab savi plastsust ja sidumisvõimet ja vormitavust, kuid parandab toote mahupüsivust kuivatamisel ja põletamisel.
Sõltuvus – ei vaja aega ja ressursse; (peegeldab ühe töö tehnoloogilist või organisatsioonist sõltuvust teisest tähistab punktiirjoonega nool)
Seadme põhiosad on pinnasepump, imitoru, imitoru juhtimissüsteem ja pulbitorustik, mille kaldale juhtimiseks ja veepinnal hoidmiseks kasutatakse pontoone.

Sektsiooni piirdekonstruktsiooniks on garaaži ja eluruumide vaheline sein, mille tulepüsivusklass on EI30. Tuletõkkekonstruktsioonis asuva ukse tulepüsivusklass min EI15.
Silikaatkivi – vana, hea ja kaasaegne materjal[www] http://www.silikaat.com/test/index.php?id=7
Siseseinad 340 – m2, kõikide põhipinna tasandite siseseinte pindala summa—Kõrgus all paikneva kandetarindi pealt kuni ülal paikneva lae tarindini.

Sorptsioon - õhu niiskuse suurenedes niiskub ka ma ja vastupidi, et kui õhuniiskus väheneb, siis materjal kuivab, seda nimetataksegi sorptsiooniks.
Sõelmed - killustiku purustamisel tekkiv peenkivimaterjal, mille teradel puudub looduslik pind ja mille teradest 85…99% läbib sõela avaga 4 mm.
Süttimisfaasi kestusel on otsustav osa inimeste evakueerumisvõimalustele, tulekahju avastamisele enne laussüttimist ja tulekahju kustutusvõimaluste edukusele.

Savimörti ehk ahjusavi 2. Rasksulavate ja tulekindlate telliste ladumiseks kolletes kasutatakse rasksulavat savi, koos liiva või šamoti pulbriga.
Subcontractor on the job has the most room to install its systems, the more trades finish their job the less space there is for the next subcontractor.
Seinte seisukord on hea ja fassaadil suuri niiskuskahjustusi ei ole, on põhjust loota, et renoveerimiseks piisab vaid kahjustatud kohtade parandamisest.

Silikaattelliskivi poorsus on 30% ± 5%, EPS poorsus on 100% ± 5%, puidu poorsus on 67% ± 5%, metalli poorsus on 1 – 3 % ning killustiku poorsus on 5,4 – 7,3
Suhteliselt lihtne on määrata üksikvarda nõtkepikkust, kui ääretingimused (s.o varda otste kinnitustingimused) on täpselt ja üheselt määratletud.
Sõelumine on lõppenud, kui üheminutlise sõelumisega proovi kogus sõelal ei muutu enam kui 1,0 %. Tabelis 6.4 on välja toodus katse tulemused.

Sõltuvus – peegeldab ühe töö tehnoloogilist või organisatsioonist sõltuvust teisest (ei vaja aega ja ressursse); tähistab punktiirjoonega
Soojaisolatsioonmaterjalideks nimetatakse poorseid (60%) materjale, mille tihedus on väiksem kui ja00kg/mm3 ja mille soojaerijuhtivustegur ole suurem kui 0,18 W/mK.
Soojus - ja niiskuslikust käitumisest, on vaja läbi viia pikaajalised (vähemalt aasta) mõõtmised arvutusliku niiskuskoormuse tingimustes.

Soojustus – jäik mineraalvillplaat (50 kg/m3) 140, tuulutuspiludega 4. Aurutõke – polüetüleenkile 0,1 mm 5. Kandetarind – profiilplekk.
Spooni paksus on 0,3-1,5mm ja kogu plaadi paksus1- 15mm. Tihedus on ca 1350 kg/m3. Kasutatakse kattematerjalina ja paksemaid ka vaheseinte ehituseks.
Sik - sak karkass Vahelduva kinnitusega (sik-sak) karkass on ühekordse üla- ja alavööga, kusjuures karkassipostid on vööst kitsamad.

Sagedasti on majaseente tekke alguspõhjuseks ka neelukohtade, kahe hoone ühenduskohtade ja väljaulatuvate osade ümbruste puudulik lahendus.
Skaala alusmineraalid on järgmised: 1- talk, 2- kivisool, 3- kaltsiit, 4- sulapagu, 5- apatiit, 6-ortoklaas, 7- kvarts, 8- topaas, 9- korund, 10- teemant.
Sma - kuni 20km. AC- kuni 50km. • Kohandatud veokid (ümardatud kastipõhi): SMA – kuni 40km. Ülejäänud – kokkuleppel tellijaga.

Sarrusteraseks nimetatakse terasvardaid, -võrke või -karkasse, mis betooni valamisel asetatakse tema sisse, saades uue materjali – raudbetooni.
Soome valikus on erikujulisi ja eri suuruses telliseid kümnetes värvivariantides, punase varjunditest valge ning kollaka arvukatesse toonidesse.
Sisenemine - TEMPERATUUR - 0. *C -ROHK - 0.0 MPA -ENTALPIA - 0.0 KJ/KG VALJUMINE - TEMPERATUUR - 300. *C -ROHK - 0.0 MPA -ENTALPIA - 0.0 KJ/KG

Soojajuhtivusega materjale nimetatakse soojaisolatsiooni-materjalideks ja neid kasutatakse hoonete piirdekonstruktsioonides vajaliku soojapidavuse tagamiseks.
Soojamahtuvuse ühikuks on soojaerimahtuvus c (kJ/°C kg või kJ/K kg) ja näitab soojusenergia hulka, mis kulub 1 kg materjali soojendamiseks 1°C võrra.
Spoonikihtides on vähemalt 100 mm. Jätkukohad lähevad ühest kihist teise nii, et samas ristlõikes olevad jätkud on toote erinevatel pooltel.

Standardiga on määratud, et arvutatud tapi paksus ja tüübli läbimõõt ümardatakse lähima mõõduni: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm.
Säilimise nõue on üks tähtsamaid nõudmisi, see ongi tingimus, mis määrab, kas konstruktsioon on üldiselt kasutatav või absoluutselt kasutu.
Sünteetilised kiled on väga õhukesed materjalid, mis tehakse kõige sagedamini polüetüleenist ja polüvinüülkloriidist, harvem muudest vaikudest.

Saeleht on tavaliselt selja poole ahendatud- lehe paksus lõikeservast eemaldudes väheneb; see võimaldab sael saetees kergemini liikuda.
Sillutus - ja äärekivid Sillutiskivid sobivad kõnniteede sillutamiseks, aga ka sõiduteedel ja ekstreemsemates tingimustes kasutamiseks.
Standardite ülesandeks on piiritleda mingil tasemel materjalide omadusi, nende määramise meetodeid ja arendada uute kaasaegsete materjalide kasutamist.

Supergrid 12 on väga mitmekülgne laesüsteem, mis võimaldab kahte paigaldusmeetodit: paneelid kinnitatakse konksudega või lehtvedrude abil.
Seismisel on viskoossuse muutus, lahusti ja sideaine eraldumine (lahusti kihistumine värvi pinnale) ning läike muutus Optilised omadused:
Settekivimid on tekkinud mitmesuguste orgaaniliste ja mineraalsete ainete settimisel aastatuhandete vältel kihiliste kivimite moodustumisega.

Saematerjali pikkus on 1,8...5,4 (6,0) m sammuga 0,3 m. Üha enam kasutatakse ehituses hööveldatud saematerjali, sest see on täpsemate mõõtmete
Sellised hooned on sageli tänava poolt ühe-, hoovi poolt aga kahekorruselised, sisaldades vaatamata oma näilisele väiksusele mitut korterit.
Soojendatakse 60 - 90 oC-ni. Mustsegu ladustamisel jahutatakse see laos ringilaadimisega kuni 30oC-ni. Soovitavaks ladustamiskõrguseks on < 2m.

Sadulsus on lastimärgi reeglitega normeeritud. On suurendatud ja vähendatud sadulsusega tekke ja täiesti tasaseid, sadulsuseta tekke
Santehnilised keraamikatooted on jämekeraamika (kivipurusegune asi) ja peenkeraamika (peeneteraline savi). Peenel on veeimavus alla 5% ja jämedal üle 5%.
Seo - sed betooni struktuuri, deformeeritavuse ja tugevusomaduste vahel on keerulised ja teoreetili- selt korrektsel kirjeldamata.

Silindrile on peale pressitud jahutusribidega valukest: silindri ülaosas paiknev kütusepaak on ühendatud kütusepumbaga lõdviku abil.
Skreeperite töö on tootlik normaalse niiskusega I ja II kategooria pinnastel, III ja IV kategooria pinnaseid tule enne töötlemist kobestada.
Spoonikihtide paigutus on kahesugune. Standardtootel on kõik kihid paigutatud pikisuunas. Ristehitusega toodetel on osa kihte peasuuna suhtes risti.

Süvatank on topeltpõhjast kõrgemal paiknev piki- ja põikvaheseintest moodustuv ülalt teki või platvormiga piirnev kõrge tsistern.
Settekivimid – on tekkinud teiste kivimite lagunemisel temperatuuri muutumise, kuivamise, vee ning teiste mehhaaniliste tegurite mõjul.
Silikaatkivi on raske, mürakindel, suure soojamahtuvusega, väljast hooldevaba, tulekindel ning pea viis korda tugevam tavaliselt kivist.

Soojustuseks on 100+100 mm mineraalvill puidust horisontaal ja vertikaal roovide vahel sammuga 600mm. Vill katta 30mm tuuletõkkeplaadiga.
Soome talo - süsteemis: tööjõud, materjalid, alltöövõtt, omad teenused, muu. • 6 kuluartiklit: näiteks alltöö jaotus kaheks.
Standardselt on triarmatuuride samm 600 mm. Üldiselt on kuni 200 mm paksuse vahelae korral võimalik VLK sille kuni 2,5 m ilma lisatoeta.

Stucco lubipahtel on lubjapastast ja täiteainetest koosneva pastaga on võimalik pärast vahatamist saavutada väga elavaid läikega pindasid.
Seejuu - res muudab purustuskoonus oma asendit liikumatu koonuse suhtes ning purustab materjali. Viimane liigub alla isevoolu teel.
Seejärel külmutatakse - sulatatakse. Kindla külmutustsükli arvu tagant pestakse lahtikoorunud kiht maha ning külmutusvedelik asetatakse uuesti.

Seisuasendis on üldjuhul lubamatu, kuna sellega kaasneb koormus jalgadele, seljale ja vereringele. Töötaja peab saama jalgu liigutada.
Sillus on konstruktsioonelement, mis ülalt katab seinas olevat ava ja võtab vastu kõrgemal asetseva konstruktsiooniosa koormuse.
Suitsetada tule - või plahvatusohtliku protsessiga territooriumi osal on lubatud ainult selleks eraldatud, sisustatud ja tähistatud kohas.

Saxony — seda tüüpi kate tuletab meelde plüüsi, aga on tehtud keerutatud lõngast ja sellepärast karvad ei segune omavahel.
Silikaat - 250 × 2640 5100 5600 9,8 18,9 1931,8 2121,2 tellis 120 × 88 Betoon 20 × 20 8000 18400 19100 3,8 8,75 2300 2387,5 × 20
Sbs - ja APP-materjalideks. Mőlemat tüüpi materjalid sobivad katuste katteks uusehitustel ja vanade katuste renoveerimisel.

Sidekaabelduse osas on peamiseks puitkorterelamute kasutusiga mõjutavaks probleemiks katuselt või posti otsast elamusse tulevad õhukaablid.
Siirdekatend - peamiselt kruus- või killustikkattega katend; tolmutõrjeks võib katta pindamis- või immutuskihiga, IV-V klassi teed.
Sindlid on kiilukujulise ristlõikega lauakesed mille pikkus on 50…70cm ja laius 7…12cm. Paksemas servas on 0.5cm laiune soon.

Skeem 1 – traditsiooniline Saksa kasumiaruande esitamise vorm, mis lähtub kuluelementidest. Kulud on toodud elementide lõikes.
Soojaerijuhtivuse ühik on kcal/(mC tund) (1,163 W/(mK) Soojatakistus R=∂/λ[m/(W/m2K) ja nn. U=1/R = λ/∂, kus ∂ on uuritava materjali kihi
Segamisel on saadud teise korralduse värvid oranz, roheline ja violetne, ning nende segamisel omakorda kolmanda korralduse värvid

Shop - drawing review and submittals can take weeks and even then there might be several issues that have not been discovered.
Silikaattelliseid - 250x120x65/88 2) põletatud keraamilisi savitelliseid - täistellis, harvauktellis, auktellis, kumertellis, nurktellis.
Sobivate klaasidena on aktsepteeritud SGG Cool-Lite SKN 154, 165 ja 172. Alternatiivsed pakkumised kooskõlastada projekteerija ja tellijaga.

Säilinud vabrikuasulaid on Sindi tekstiilitööstuse oma, kus eriti väärtuslikuks tuleb pidada just varasemaid, klassitsistlikke meistritemaju.
Sahk e. lükkamise funktsioon lisandus alles aastakümneid hiljem (Mäendusõpik) . 2 BULDOOSERITE EHITUS JA KLASSIFIKATSIOON
Silinder on jagatud kolviga kaheks töö pooleks, kolvi liikudes paremale tekib vasakus pooles hõrendus ja paremas pooles rõhk.

Sisepraod on harvem esinevad ja nad võivad tekkida kasvavates puudes tormi tagajärjel (ringpraod) või märja puidu külmumisel.
Sadevesi on lahendatud hoonesisese äravooluga, kahest katusekaevust. Hoonele annab avaruse esi- ja küljefassaadi klaasvitriin.
Sang - Hoon Kim, Masanobu Shinozuka (2003). Effects of Seismically Induced Pounding at Expansion Joints of Concrete Bridges.

Savipinnased on niduspinnased. Pinnases leiduv vaba vesi vähendab sidemete tugevust, eraldab osakesed ja suurendab nende liikuvust.
Segistite tüüpe on mitmeid. Kõige levinum on nn vabatoimeline segisti, kus trummel pöörleb ja segu langeb mööda trumli seinu alla.
Sellele eelnevalt on tehtud hulganisti bürokraatilise töid sh planeeringud, projekteerimised, koridori valikud, dokumentatsioon, hanked

Silikoonid - kasutamistemperatuur 140 kraadi, saab kasutada niisketes keskkondades, hea ilmastikukindlus, kasutusiga ca 20 aastat,
Sillusteks nimetatakse seinas olevat ava katvat tarindit (nt. tala, kaar), mis võtab vastu tema kohal paikneva seinaosa koormuse.
Survelise veega on tegemist siis, kui vesi jääb osaliselt või ajutiselt vundamedi küljele seisma või asub hoone alaosa põhjavees.

Survepinna suurus – 16 cm2 = 1600 mm2. 6 Proovikeha Kivistamis- Purustav jõud, N Survetugevus nr. tingimus Üksik Keskmine N/mm2 N/mm2
Soojamahtuvus - on materjali omadus salvestada endasse soojenemisel soojust, et see jahtumisel ümbritsevasse keskkonda tagasi anda.
Soovitud värvitoon on püsiv. Kivid on tulenevalt valmistamise tehnoloogiast väga täpsete mõõtmetega ja ladumisel ei pea kive valima.

Salapulkade vahekaugus on umbes1,2 (max.2.5m). niiskusesisaldus salapulga puidus peaks olema võimalikult sarnane palgi niiskusesisaldusega.
Siseseintele - põrandatele panna savikivi, savikrohv, mesilasvaha või looduslikud kivid, siis hingab kogu maja,” ütleb Roost.
Strateegilises juhtimises on peamine arvestada pikaajaliste eesmärkide prioriteetsust ressursside rakendamisel ja organisatsiooni arendamisel.

Settekivimid - eriliigid, koostis, kasutuskohad Tekkinud on settekivimid mineraalainete settimise teel mitmesugustes tingimustes.
Sideaineks on puidus endas olevad looduslikud vaigud-ligniinid. • Jagunevad: isoleerplaadid, katteplaadid ja jäigad plaadid.
Silluse osas on müüritis laotud tsementmördil. Kiilsillustes paiknevad kivid ava kohal püstasendis, kiilukujuliste vuukidega.

Süsteemi vesi - aur omadused, keemistemperatuuri sõltuvus rõhust, aurustussoojus, küllastunud ja ülekuumendatud auru mõisted.
Seinavärvid on suurema sideaine sisaldusega kui laevärvid, kergemini puhastatavad ja puhastusjäljed ei jää pinnalt paistma.
Servapikkus on 200…500mm ja paksus 2…30mm. Neil plaatidel on tagumisel küljel väljaulatuv ribi, mis ulatub müüri sisse.

Suletud ahjuklapp on tihedam kui siiber. Ahjuklapid tuleb asetada kaldu, madalamale asetatakse seejuures klapi käeoidemepoolne serv.
Sõrmjätkatud materjal on odavam, kui tervetest lamellidest liimitud toode, kuna selle tootmises saab kasutada kehvema kvaliteediga puitu.
Silikaatimine - pinnasesse süstitakse keemilis silikaadilahuseid, mis seovad skeleti tervikuks. Saame tugeva veekindla pinnase.

Sinetus - ja hallitusseened: Puit võib muuta värvi, tõmbuda sinisest kuni mustaks, rikkudes sellega oma dekoratiivsuse.
Soojuspump on energeetiline seade, mis kasutab soojuse tootmiseks meid ümbritsevasse keskkonda salvestunud päikeseenergiat.
Sulg - ja ohutusarmatuur jne. Kaugkütte väljavahetamine lokaalkatlamaja või muude soojusallikate vastu ei ole õige.

Suurematel laevadel on kaks ankrupeli, sel juhul on peli võllil üks trummel ankruketi ja üks või kaks trumlit sildumisotste jaoks.
Sünteetilised pahtlid on sünteetilise vaigu vesiemulsiooni (lateksi) ja peene mineraalaine segu. Mõned neist riknevad vee külmumisel.
Seadmed on reeglina varustatud ka liselektriküttekehadega, sest lühiajaliste tippkoormuste tagamine on nii otstarbekam.

Sisehüdroisolatsioon on selline, mida kantakse keldri siseseinale, mõnel pool on nimetatud seda ka negatiivseks hüdroisolatsiooniks.
Siseõhu seisukohalt on tähtis, et ehitusmaterjalid oleks sellised, et nendest lenduks õhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid.
Sokli juures on olulisimaks renoveerimist vajavaks hooneosadeks puitseina ja vundamendi vaheline hüdroisolatsioon ja veelaud.

Spetsiaal - või erieelarvete meetod 6. Kombineeritud Lk 15. teine pool Detailiseeritud meetod on mikroeelarvestamise tase.
Subsiidium – riigi rahaline abi ettevõtjatele, et kunstlikult muuta nende toodang odavamaks ja konkurentsivõimelisemaks.
Samal eesmärgil on põhja küljes kiil-käsipuu. Selline paat käitatakse kas aerudega, kruvivõlli käsiajamiga või mootoriga.

Segu valmistamisel on ääretult tähtis õige koguse vee lisamine, mille ületamisel võib kahaneda võõba isolatsiooni omadused.
Soojaülekanne on seda efektiivsem mida suurem on temperatuuride erinevus sooja loovutava ja sooja vastuvõtva õhuvoolu vahel.
Savikrohv on naturaalne siseviimistlusmaterjal, mis koosneb looduslikest materjalidest - sideaine savi; täiteaine liiv.

Snip - s on normid kui palju on erinevate toru läbimõõtude jaoks värvi vaja diameetriga 25 mm = 0,16 m2 värvi.
Soojusisolatsiooni seisukohalt on paremad materjalid, mille kinnine poorsus on suur, kuna kinnistes õhk ei tsirkuleeri ja jääb seal soena.
Statsionaarsed mast - noolkraanad on lihtsa konstruktsiooniga, mille eripäraks on mehhanismide ja kandekonstruktsioonide lahusus.

Suhted ühiskonnaga on head. -5 Ühiskond on teadlik et tegutsemine, mis põhjustab müra on vajalik kuid ei kulge ebamääraselt.
Suhteline niiskus on õhus oleva veeauru koguse ja õhus samadel tingimustel maksimaalselt sisalduda võiva veeauru koguse suhe.
Suures ruumis on kõik vastupidi: helienergiat neeldub vähe ja seetõttu on ruum „kärarikkam“ ning kaja kestvus pikem.

Sõltuvus - PUNKTIIRJOONEGA NOOL - EI VAJA AEGA EGA RESSURSSE - TEHNOLOOGILINE SÕLTUVUS - ORGANISATSIOONILINE SÕLTUVUS
Simpleks - kompakt tihendid on koosnevad üksikutest elementidest ja selle võib koostada ühe- või mitmemanzetilise.
Spetsialiseeritud vool – mitu tehnoloogiliselt omavahel seotud osavoolu, mille tulemusel valmib ehitustoodanguna ehitise mingi osa

Spoon on dekoratiivne pinnakattematerjal, mida kasutavad peamiselt mööbli- ja uksetootjad, samuti sisekujundajad.
Statsionaarsetel masinatel on levinumaks elektro-mehhaaniline transmissioon, harvemini kasutatakse elektro-hüdraulilist transmissiooni.
Sõidutee - ainult sõidukite liiklemiseks ettenähtud teeosa; teel võib olla mitu eraldusribaga eraldatud sõiduteed.

Sama lugu on ka ebapiisava õhutuse korral, kus niiskus ei pääse enam konstruktsioonist välja ning hakkab kogunema.
Saneerimiskrohvil on aurumispind müüritise seespool vastupidiselt mineraalsele krohvile mille aurumispinnaks on krohvi pind.
Seintega – värvitud, tapeeditud vms). Siseseinad olid enamasti kandvad, seega oli oluline vältida nende vajumist.

Siselõhed on harvem esinevad ja nad võivad tekkida kasvavates puudes tormi tagajärjel või märja puidu külmumisel.
Sarrusetöödeks on näiteks sarrusevarraste ettevalmistamine ja jätkamine ning sarrusvõrkude ja -karkasside valmistamine.
Seguvahekord on 1:3 … 1:5 ( 1 osa lubja kohta 3…5 osa liiva). Savimört leiab kasutamist peamiselt pottsepatöödel.

Seinte hallitus - , mädanik- ja mardikakahjustused Nähtavat hallitust ja mardikakahjustusi esines uuritud elamutes vähe.
Seisukohast on väga oluline olemasolevaid kimmkatuseid hoida ja säilitada, sest neid on algsel kujul säilinud vähe.
Soeladavaga0 - 4,0 mm, kaal tipsusega0,1g, l liitrine silindriline n6u, 50-milliliitrine mensuw,kaalumis-ja tdstmisn6ud.

Standardini on jõutud avatud ja läbipaistva protsessi käigus, mille aluseks on kõigi huvitatud osapoolte konsensus.
Sulgurid - On seade, mis tagab vedelikke ühesuunalise voolamise väikese rõhu all mitte vastutusrikastes kohtades.
Survetugevus – kontrollitakse kuubi või silindrikujuliste proovikehadega, mis surutakse mingi jõuseadme abil puruks.

Sõrm - Keemi- -laast- Vineerid LVL jätkatud liselt Välimu- Tasa- plaadid se järgi pin sortee- -naline riitud
Süsteemi efekt ON SUUREM KUI TEMA ELEMENTIDE EFEKTIDE SUMMA NÄIDE EHITUSETTEVÕTETE SPETSIALISEERUMINE JA KOOPEREERUMINE
Süvendamine on lubatud, kui süvendaja paigaldab muu toe või võtab tarvitusele ohtu või kahju ärahoidvad abinõud.

Silikaatkivid on niiskest kvartsliiva ja lubja segust pressitud ning veeauru toimel autoklaavis kõvastatud tehiskivid.
Soojustuseks on sarikate vahel 200 mm klaasvillaplaat Isover KL ja selle peal 50 mm jäik tuuletõkkeplaat Isover RKL.
Standardi kohaselt on planetaarseid (jooksurergutiga) sisevibraatoreid neli suurust: otsiku läbimõõduga 34, 50, 75 ja 110

Struktuurtapeet - sissepressitud mustri ja graanulitega tapeedid, mis on ette nähtud emulsioonvärviga ülevärvimiseks.
Sama probleem on töövõtja kasumi ja üldkuludega: iga lepinguga kaasnevad erinevad kulud nii sisuliselt kui mahult.
Saviliiv – kui koostises on kuni kümnendik savi a) kõvas olekus 0,25÷0,3 Mpa b) püdelas olekus 0,2÷0,3 Mpa

Seinakattematerjalid on põrandakatetest märkas õhemad (0,5-1,5 mm). Võivad olla nii aluskihiga (paber, riie) kui ka ilma.
Silikaatvärv - – Kaasaegne kivimajade fassaadivärv, mis koosneb kaaliumvesiklaasist, täiteainest ja pigmentidest.
Silindri töömaht on silindri kogumahu Va muutuv osa 1 kolvikäigu jooksul πD 2 S Vs = 4 Põlemiskambri maht Vc = Va - Vs

Sissemaksest milleks on 2 arvutit • Koostada AS asutamisleping ja põhikiri • Koostada tegevuse järjestus AS asutamisel.
Sobivad harjad on nt: -Fassaadihari (art nr P 6080) -Laehari, väike (art nr P 6054.1) -Laehari, suur (art nr P 6054.2)
Sellised tasakaalustamata e. balansseerimata roolid (unbalanced rudders) on praegu vaid praamidel, s.t. pukseeritavatel laevadel.

Single - piece flow gives flexibility to TPS, which is essential to endure in the rapidly changing car market.
Statsionaarsed masinad on need, mis paigaldatakse kohtkindlalt vundamentidele ja jäävad sinna kogu oma teenistusaja lõpuni.
Suletud poorid on materjalis olevad kinnised mullid, avatud poorid on korrapäratud üksteisega ühendatud tühimikud.

Standardkonsistents on vee vajadus protsentides tsemendi massist, mis on vajalik kindla töödeldavusega taigna saamiseks.
Survetugevus - Kõige sagedamine määratletud näitaja, mille survetugevus on 15-20 korda suurek tõmbetugevusest.
Sealjuures on oluline teada, et mida peenemaks neis piirides on jahvatatud tsement, seda suurem on tema tugevus.

Silikaatvärvidele on iseloomulik suur veeauru läbilaskvus, seina sisenenud vesi saab väljuda ainult aurustumise teel.
Sirgestus - ja lõikepingid et rullides tarnitud armatuur sirgestada ja lõigata vajaliku pikkusega varrasteks.
Spoonliimpuit ehk vineerkihtpuit (kertopuu) on kihiline materjal, mida valmistatakse spoonide kokku liimimise teel.

Survetugevus on tuhaplokil ≥ 3,0 N/mm2. Müüritise tulepüsivus REI 240min. Plokke kulub 7tk/m² ning ühe hind
Selektiivklaas ehk valikuliselt valgustpeegeldavad klaasid – peegeldab pika lainepikkusega soojuskiirguse tagasi.
Sellegi kasuks on veenvaid arhitektuurseid, ehitustehnilisi, sotsiaalseid ning majanduslikke argumente hulgaliselt.

Silindrilise vesiloodiga e. Elevatsioonikruviga - põhidetailid on pikksilm, silindriline vesilood, kolme tõstekruviga alus.
Sillutustellist on eriti lihtne hooldada ja tänu veidi krobelisele pealispinnale on sellel mugav ja ohutu kõndida.
Stukk - krohvi valmistamine on väga töömahukas ja tema kasutamine tuleb kõne alla eritellimuste puhul.

Sunddeformatsioonid - näiteks temperatuuri mõjud, tugede vajumised jms.. Kaudseid koormusi nimetatakse ka mõjuriteks.
Suur niiskusesisaldus on üks põhilisteks takistuseks viimistlustööde tegemisel – eriti seinte ja lagede värvimisel.
Sõlmed on varustatud samade seadmete kompleksiga, mis tehased ning omavad samasuguseid automaatikaseadmeid.

Savi ettevalmistus – kaevandatud savi laagerdatakse, peenestatakse, eraldatakse kivid, segatakse ühtlaseks massiks.
Savikihis on oma töö teinud vihmaussid, bituumenit aga paigaldati nõukogude ajal vahel üsnagi suvaliselt.
Settinud mass on poorne raskestitöödeldav segu, milles tsemendipiima on liiga vähe ja mille tugevus pole suur.

Sisepinna juures on loomulik konvektsioon, mille kutsub esile ruumiõhu ja piirde sisepinna temperatuuride erinevus.
Soojajuhtivus - materjali omadus juhtida soojust läbi enda(mida kergem ja poorsem, seda väiksem soojusjuhtivus)
Spetsia - METSANDUS Eirveod LISTIDE Metsakasvatus metsa üles kaubaveod ETTE- EHITUS Ja hooldus töötamine

Spetsiaalsed tellised - Need tellised on tehtud parimast savist, et kontrollida ja vähendada kokkutõmbe deformatsioone.
Sõrestiksidemed – Tugiseinte otseseks ülesandeks on kõrgustevahe hoidmine pinnases teede ja väljakute ääres.
Sügisperiood on Eestis soe ja niiske, mis loob hallitus- ja mädanikseente kasvuks üldiselt soodsad tingimused.

Sealt juba on võimalik kogu vajalik info määratud koodisüsteemi alusel välja võtta ja eelarvesse kanda.
Sideaine - na kasutatakse harilikku portlandtsementi, põlevkivitsementi või mõnd muud tsemendi eriliiki.
Strukturaalne müra - piirdekonstruktsioonis või muus tarindis leviv mehaaniline võnkumine, meis tekitab õhumüra.

Segamüüritise puhul on täielik sisseviskekiht vajalik, kuna sel viisil on võimalik müüritise imavus ühtlustada.
Sideained – alati mingi konstruktsiooni tagada, et väärkoormamine jaotatakse õhk-(õhklubi) ja osana.
Sinine värv on isegi nii rahustav, et tema mõju tasakaalustamiseks soovitatakse kasutada punast ja oranži.

Stuck 313 - ga tasandatud sein tuleb enne värvimist või tapetseerimist pahteldada weber LR+i või VH-ga.
Sõudelaevad – kasutavad liikumiseks inimese poolt lihaste jõuga tegutsevat sõuseadet, peamiselt aerusid.
Sagedasem tekkepõhjus on betoonis leiduva lubja leke pinnale või sademete tõttu betooni pinnale tekkinud lubjakiht.

Seisuplats on hoonest vähemalt 4 m. 1.5.6 Keskkonnakaitse Projekteeritav ehitis ei ole keskkonda reostav.
Soojamahtuvuse ühikuks on soojaerimahtuvus c (kJ/®C kg) Põlevus Materjalide põlevust iseloomustatakse süttivusega.
Soovituslik kalle on 1:80 ja dušši alusel 1:50. Kalded peavad tagama vee äravoolu ning vältima loikude teket.

Sportijatel on võimalik kasutada ja rentida avaraid saunakomplekse koos WC ning pesu –ja riietusruumiga.
S3 plussiks on otsepeegelduse tehnoloogia, mis võimaldab peaaegu igasuguseid pindu ilma prismata mõõta.
Saadud sulamass on veniv vedelik, mis pihustatakse kiududeks suruõhu- või aurujoas või tsentrifuugpihustis.

Seadmed on paigaldatud ujuvalusele, mis varustatakse fikseerimisvaiadega 4 ujuvaluse paigalhoidmiseks.
Selliste värvidega on värvitud väga palju eluruume, losse ja kirikuid, milledest paljud on säilinud tänaseni.
Sikatiiv on aine (teatavad raudoksiidid), mis lahustub hästi taimeõlides ja kiirendab nende kuivamist

Soojus - ja tulekaitseisolatsiooniks kasutatav materjal ka heli kinni pidav ja täidab ka seda rolli.
Soojusallikaks on keevituspõleti leek, mis tekib põlevgaasi ning tehniliselt puhta hapniku segu põlemisel.
Sulametall on hästi kaitstud ümbritseva keskkonna kahjuliku mõju eest, eriti inertgaaside kasutamisel.

Süvatardkivimitel e. magmakivimitel on suurekristaliline struktuur, maapinnal tekkinutel aga klaasjas struktuur.
Savitellised - täistellis, auktellis, viimistlustellis, šamott-tellis, porotherm kärgplokid- 05.05.2014
Sealjuures on oluline teada, et mida peenemaks on jahvatatud tsement, seda kõrgem tugevus saavutatakse.

Sobilik valik on nt 4 üle veepinna ulatuvat ja kaldapiiri taime, 2 ujulehtedega taime ja 2 veealust taime.
Styrodur on roheline keskkonnasõbralik pressitud vahtpolüstüreen, mille poorid on täidetud õhuga.
Supilinn on keskkond, mis on ainulaadne, natuke hull ja nihkes, aga seda äärmiselt sümpaatsel moel.

Survetugevus on betooni tähtsaim omadus, sest teda kasutataksegi ehitistes survejõudude vastuvõtmiseks.
Sarrusteraseks nimetatakse terasvardaid, võrke või karkasse, mis betooni valamisel asetatakse tema sisse.
Siporex - plokke ja – vaheseinaplaate on samuti kasutatud mitmete Tallinna esindushoonete seintes.

Siseviimistlus – värvkatted tehakse kahes osas: krohv (kus vaja) – pahtel – krunt – esimene värv.
Soojavee magistraal - torule ja jaotuspüstikule paigaldada ringlustorustik ja ringluspump ja liiniseadeventiil.
Soovitav on rajada jalakäijate ohutussaari, kui vähegi võimalik on, ka kaherajalistele tänavatele

Suitsusauna küttekolle on asendatud moodsama metallkerisega, millele on lisatud suitsu ruumist välja viiv korsten.
Sulamistemperatuuriga – vajalik väiksem keevituskaare võimsus; madal soojusjuhtivus (suureneb termotsoonimõju
Sünteetiline pintsel - sobib hästi lateksvärviga värvimisel, sest ei ima nii palju vett kui naturaalne harjas.

Seintele on siiski tugevad vihmad, halva seina konstruktsiooni puhul võib sein läbinisti märguda.
Servamisnurk on umbes 45°-50°.  Lauad kinnitatakse sarikatele ülestikku servatud ääred kohakuti.
Soojakud 32 - li töölistele 4 24 kW Dušiputka 1 6 kW Ehitusplatsiüldvalgustus 3,8 KOKKU Pv: 39,8 kW

Suhteline õhuniiskus on pidevalt üle 85...90%. Samuti ei soovitata plaate kasutada kohtades, kus temperatuur on
Sõna idealiseeritud tähendab siin, et igasuguse arvutuse koostamisel tuleb teha mööndusi tegelikkuse suhtes.
Segamört - tse.annab mört`le hea tug.&lubi v.savi hea plast.&veehoid,seetõttu kasut sageli segam.

Seinapaksus on tavaliselt ½ kivi (12 cm). Korstna lõõrid on üldiselt kivi või poole kivi kordsed.
Sideaine 5 - 20% Tasandamine Täiteaine 60-70% Tugevdamine Vedeldi 30-40% Pinna kaitsmine Abiained 2%
Silikaat - , betoon- jt. kividest). Müüritise tugevus saadakse kivide õige paigutusega müüris.

Sideainel on võimalik kindlaks määrata omavärvi, sära, läbipaistvust, kattevõimet, heledust.
Sidevarustus on mõlemal krundil tagatud piki Kakumäe teed ja Nigli tänavat kulgeva sidekaabli abil.
Suvalises windowsi - masinas kas või koostab selle peale pdf-faili, kus kujutis on mälupulgalt jooksutada.

Segunemis - e legeerimistsoon- keevisõmbluse tsoon, mis koosneb segunenud põhi ja lisametallist.
Sindlid on kiilukujulise ristlõikega puupakust või prussist lõhestatud või saetud lauakesed.
Suletud katuslaed – soojustuskiht suletud aluskonstruktsiooni ja katusekatte vahele ilma tuulutusvaheta.

Saneerimiskrohvi ülesanne on transportida niiskuskahjustatud müüritisest välja sinna kogunenud vesi ja soolad.
Saneerimiskrohvide ülesanne on transportida niiskuskahjustatud müüritisest välja sinna kogunenud vesi ja soolad.
Seeneväädid kollakas - kuni mustjaspruunid, harunenud, üle 3 mm laiad, kiudhüüfide ja juhtseeneniitideta.

Silikaattellis - olulised ehituslikud näitajad, kasutuskohad Silikaattellis on peamine silikaattoode.
Silikaattooted on hinnatud kui ilmastiku- ja tulekindel, heliisoleeriv ning väga vastupidav materjal.
Sissevoolu - ja muud suuremad avad korstna seintes nõuavad erilist raamistust ja konstruktsiooni.

Sokli kõrgus on vähenenud, kuna tänavapind ja maapind on aja jooksul inimtegevuse tõttu tõusnud.
Suletud katuslaes on soojustuskiht suletud aluskonstruktsiooni ja katusekatte vahele ilma tuulutusvaheta.
Sünteetilised pahtlid - kujutavad endast mingi sünteetilise vaigu vesiemulsiooni ja peene mineraalaine segu.

Sellisteks süsteemideks on reeglina meie ehitusplatsidel valmistatud krohvimörtidest tehtud krohvisüsteemid.
Sitallid on spetsiaalselt väljakristalliseeritud klaas - keemiline koostis lähedane klaasile.
Soojustuskrohve on palju kasutatud kivi- ja betoonhoonetel. Ka seal püsib risk vee seina sattumisele.

Saetee on 2...5 korda kitsam kui ketassaagimise puhul, seega läheb vähem materjali kaduma.
Sideaone alküüdvaik - süntetiline. Mida enam õli on vaigus, seda elastsem ja ilmastikukindlam on värv.
Siklaste enam - vähem ovaalse kujuga väljalennuavad on tunduvalt suuremad kui tooneseplaste omad.

Sisseimemiseks on vaja ületada pinnaseosakeste raskuskjõud ja haardumisjõud naaberosakeste vahel.
Sillutustellis on läbinisti looduslik ehitusmaterjal ja sobiv nii linnamaastikku kui aiakompleksi.
Soojustagasti põhikomponendiks on soojusvaheti. Soojustagastid jagatakse regeneratiivseteks ja rekuperatiivseteks.

Soojustus – vahtpolüstüreenplaat 80 mm 5. Killustik ≥ 200 mm 6. Aurutõke 7. Aluspinnas
Soojustuspaneelide tootmine on kallis, kuid kindlasti leidub sihtgrupp, kellele sellist lahendust saaks müüa.
Soovitav on paneelide pealispinda moodustada räästatuulutusega ühendusega õhutuskanalid.

Standardeis tüüp - paigaldusviiside järgi, mille põhimõtted on skemaatiliselt kujutatud joonistel
Surveklaasi meetod - surutakse surve all klaasisulam vette ja siis sellest saabkeerukamad klaastooted.
Sellise menetlusega on võimalik põhimõtteliselt betooni surve- ja tõmbetugevust võrdsemaks muuta.

Sellised krohvid on kuivalt küll tugevad ja kandvad, niiskudes kaotavad nad järsult oma tugevuse.
Silikaattellised – täiendavat viimistlust mittevajavate puhasvuukseinte ja müüride ladumiseks.
Suurem lumekoormus on Pandivere, Otepää ja Haanja kõrgustikul ning väiksem Lääne-Eesti saartel.

Sõrestikpostide samm on tavaliselt 60 cm, siseviimistluseks kasutatakse kipsplaati soovitavalt 2 kihti.
Sambareavahelist ala nimetatakse lööviks. Sammaste vahekaugus piki hoonet nimetatakse samba sammuks.
Seinakatet on lihtne paigaldada ja seda võib teha nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Soodsamad tingimused on maja keskosas, kus temperatuur on mõnevõrra kõrgem kui vundamendi lähedal.
Statsionaarne masin – paigaldatakse kohtvundamendile b) Teisaldatav masin – algelise käiguosaga.
Suitsuandurite paigaldus on kohustuslik vähemalt ühte eluruumi, aga soovitatavalt kõikidesse tubadesse.

Sõltuvalt toorainest on tooted, kas sanitaartehnilisest fajansist, poolportselanist või portselanist.
Savitellised on üldiselt hea kuumakindlusega, kuna nad on põletatud 900... 1000 °C juures.
Seespool on osakesed suuremad, eriti kiu pikkuselt, see annab plaadile vajaliku tugevuse.

Smm – Standard Method of Measurement s.o. tuntuim rahvusvaheline klassifikatsioon.
Soojustamisel on oluline ka külmasildade võimaliku tekke jälgimine ja nende likvideerimine.
Soojustuseks on 150 mm vahtpolüstüroolplaat, mis on kaetud mineraalkrohviga raabitsvõrgul.

Sõuvõllid on seest õõnsad, kus sõukruvi labade pööramise juhtajam paigutatakse võlli
Sarika olukorda on pööningul võimalik lihtsam alt näha ja hinnata kui katusekatte olukorda.
Sedasama on ka kohupiim. Peale toiduaine on kaseiin aga ka ajalooliselt tuntud liimaine.

Seisunditaseme kehtivusaeg - ajavahemik, mille jooksul teeolud peavad vastama nõutavale seisunditasemele.
Silikaattellised - valmiststakse vastavalt oma nimetusele, kustutamatta lubja ja kvartsi segust.
Sindlid on kiilukujulise ristlõikega lauakesed, mille pikkus on 50-70cm, laius 7-12cm.

Sisesein on tellisest kandesein, mille siseviimistlusena on kasutatud pahtlit ja värvi.
Siseviimistlusplaadid on kaetud tapeedi või tekstiiliga, nende pind ei vaja täiendavat viimistlust.
Suur rist - tahukas lõigatakse traatlõikuriga väiksemateks plaatideks või plokkideks.

Saadud pind on veekindel, pragusid sildav ning kasutusvalmis edasiseks lõppviimistluseks.
Siseseinaplaadid - tehakse enamasti valgest savist (fajanssplaat), harvem ka tavalisest savist.
Stockputz on difuusne, vett-tõkestav mineraalne viimistluskrohv sise- ja välistööks.

Stukk - krohv tehakse kipsitaignast, millele segatakse juurde tardumise aeglustajat.
Sõltuvus on ebakindel, ehitust hinnatakse näiteks ühe õpilase koondmaksumuse järgi.
S6el on avaga0,2x 0,2 tnm. Sdelumiseks kaalutakse kipsi 50g ja sdelutakse kasitsi.

Savitellistel on nõutud, et kahe tellise ühenduskoht peab võimaldama 10 mm-st paisumist.
Sein2 on kaks korda rohkem koormatud kui Sein1. Seetõttu edasi arvutamiseks valime
Soojusarvutuse metoodika on esitatud katlaarvutusnormides ja normide alusel koostatud käsiraamatutes.

Soovitav on toovuuk jatta vahem ̈̈ ̈̈ ̈ ̈ tahelepanu aratavasse seinaossa, nait.
Standard evs - EN 1993-1-1 ei anna otseseid juhiseid varraste nõtkepikkuse määramiseks.
Struktuurivahendid - Ühtekuuluvusfond, Euroopa Regionaalarengu fond), finantseerimismehhanismid

Sulandid on ained, mis moodustavad saviaine komponentidega kergestisulavaid lisandeid.
Sõltuvus on ebakindel, eh hinnatakse nt. Koolidel ühe õpilase koondmaksumuse järgi.
Seintega tappliitega on piisavalt tugevad, et võtta vastu vahelagedelt langenud vahelae koormus.

Selliseid komplekse nimetatakse tehnohooldusteks 318-Nimetage üldistatud tehnohoolduste liigid.
Sirgeks freesimiseks on vajalik kinnitada pitskruvidega sirged lauad postile ja rakke külgedele.
Sprinter 250m on ideaalne vahend keerulisemate ning täpsemate ehitusplatsi tööde jaoks.

Salapulgad on mõeldud kaevurake tugevduseks, et küljed ei läheks omavahel nihkesse.
Siseseinad on tehtud täispalkidest lõbimõõduga 200mm. Kõik seined ei ole kandvad.
Sobib krohvi - , kivi- ja betoonipindade, pabertapeetide ning kipsplaatide värvimiseks.

Soovitav on enne värvimist pind kruntida, et takistada niiskuse imbumist aluspinda.
Sugulusdiagrammide loomine on meeskonnatöö. Sel eesmärgil peab niisiis koguma kokku rühma inimesi.
Sünteetilised pahtlid on sünteetilise vaigu vesiemulsiooni (lateksi) ja peene mineraalaine segu.

Seadmine on seega välistatud nii kanepivilla tootmisel kui ka selle paigaldamisel.
Soojamahtuvus - on omadus neelata sooja tema soojenemisel ja ära anda seda ajhautmisel.

Sulavad - 1350- 1580 0C(ahjutellis), sulavad mat kuni 1350 0C(harilik savitellis).
Sulgemisseadmed on ette nähtud süvatankide ootamatu tühjenemise või täitumise puhuks.
Suurem dmax on põhimõtteliselt võimalik, kui on tegu väikese armeerimistihedusega.

Säästev põrandakate on toodetud säästvatest materjalidest ja jätkusuutlikest protsessidest.
Sõelutud kuivliiv on valmistatud Männiku karjääri liivast kuivatamise ja sõelumise teel.
Saali lilleaia - poolses otsa olevat liiliat saadab sõnum puhtusega on kõik võidetav.

Sanglepp - pehme puu, ühtlase struktuuriga, kasutatakse laudmaterjali tootmiseks.
Sobivaim selleks on vastav aknaliiteprofiil, millel on spetsiaalkeeleke kile kleepimiseks.
Soovitatav viimistlus on krohvimine. Kui kivi asub maa all, siis see tuleb katta hüdrokattega.

Suuremaks on kahjustus arenenud, seda keerulisem ja kulukam on selle kõrvaldamine.
Seadmed on minu arvates tehnoloogiliselt heal tasemel, nad on täpsed ja targad.
Seeneniidistik - vammist nakatunud puidul on näha valget seeneniidistikku - mütseeli.

Separeerimine - eraldamine- erinevatel pinnasekihtidel omavahel segunemist takistamine
Settekivimid - liiv0,14-5 mm, kruus >5mm, eesti liivad on peaagu puhtad kvartsliivad.
Sideaine – aine, mis hoiab värvikelme koos ja kinnitab selle aluspinna külge.

Silikoon - viimistluskrohv: krohvi sideaineks on silikoon vaigu vesi dispersjoon.
Sulamitest on ehitusel enamkasutatavad: • pronks, • messing, • duralumiinium.
Sildumine tuulega on seda raskem, mida tugevam on tuul ja mida suurem on laeva purjepind.

Sindlil on kindel kuju, mistõttu paistab sindelkatus nägusam kui laastukatus.
Sitallideks nim. materjale, mida saadakse klaasisulami reguleeritud kristallumisel.
Soodsates tingimustes on puit vastupidav materjal, ebasoodsates aga kerkesti häviv tooraine.

Sõltuvalt müratasemest on kehtestatud ajalised piirid, mille jooksul müra loetakse kahjutuks.
Sedimentatsioon on protsess, kus tahked pulbrilise aine osakesed sadestuvad raskusjõu
Sfl - A ,/ + -Y+- dr,,, Vafia pi" '^t par^^ir^r. Lal.^t - -t'' * .- , -' i

Sideaineks on kivinev õli: linaseemneõli või paksendatud maalriõli nn oksool.
Sillaehitus on kallis ja raha leidmiseks lisati inimestele igasuguseid koormamisi.
Sisaldab50 - 60% kvartstiivaja tolmu). K6ik kokku moodustabv€egasegades plastse

Supergrid 24t on ette nähtud kasutamiseks standardse T - 24 kandekonstruktsiooniga.
Sbs – bituumenrullmatejal, mis sisaldab elastomeerseid modifikaatoreid.
Seestpoolt on välisseinad kaetud papi, ehitusplaadiga või on seinad krohvitud.

Sisselõikekes nimetatakse põhimetalli paksuse vähenemist keevisõmbluse servadel.
Sitalltooted on väga tugevad (paindetugevus kuni 350 N/mm 2). Sitallist on tehtud
Skreeper – töötleb pinnast järjestikku kaevates, teisaldades ja laotades.

Soklikorrus - korruse põrandast maapinnani on maksimaalselt ½ ruumi kõrgusest.
Spetsiaalne üle - vaatus kere eraldi ja mehhanismid eraldi toimub iga 4 aasta tagant.
Survetugevus 5 - 55 MPa. Paindetugevus moodustab ca 20-25% survetugevuse näitajast.

Suvedel on majaseente arengukiirus üle kahe korra suurem kuivadest suvedest.
Sünteetilised kiud on seega siis ainult puhaspõrandate valmistamisel- 5-7cm pealisvalu.
Seente arenguks on vajalik puidu niiskus üle 18%, st kuivas puidus seened ei arene.

Silbet plokid - keskkonnasõbralik materjal; koosneb looduslik liiv, vesi ja tuhk.
Sõiduteedele on 1000x300x150mm (tüüp 100.30.15) ja kõnniteedele 1000x200x80mm.
Sõmerad tardkivimid on tekkinud vulkaanipursete juures gaaside poolt pihustatud magmast.

Saagimine - kasutatakse kõvasulamist lõikehammastega ketas- või kettsaage.
Savimassi laagerdamist on aastasadu läbi viidud tema hoidmisega atmosfääri tingimustes.
Seinaga on tavaliselt uute elamute projektides arvestatud lume kuhjumisega.

Sellised lahedused on aluseks etapi viisiliselt täpsustuvatele eh.organ. lahenustele.
Settekivimid on tekkinud kas teiste kivimite lagunemisel temperatuuri muutumise,
Sideaine on • Nõrk lõhn võib vahel olla valitav • veepõhine tülikas

Silded 30 - 120 m Suurte avade katmisel on talastikud väga materjalimahukad.
Silikaat - tellisel mitmeid veesisalduse ja tema muutumisega seotud omadusi.
Silikaatkivide kuumakindlus on väiksem. Tsementki- ve lubatakse kasutada l50. .700 °C juures.

Sisemist auru - ja õhutõket või siseviimistlusplaati ja välimist tuuletõket.
Sisetööd – trepid, põrandad, viimistlus 3. Väga keeruka kujuga detailid.
Sobilikud aluspinnad on plokid, betoon, müüritis, gaasbetoon, krohv ja bituumenkatted.

Soojamahtuvus on materjali omadus soojenemisel salvestada endasse soojusenergiat.
Sõelad – avaga 5; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 mm Kaalumis ja tõstmisnõud

Sõukruvi korral on sõuvõll tehtud äärikuta ja sõuvõll pannakse paika ahtrist.
Sideaineks on puidus endas olevad looduslikud vaigud, tehisvaiku ei kasutata.
Suhtarv on katuse külje kõrguse ja katuse horisontaalprojektsiooni suhe.

Saadus on jäänud kas murenemise kohale või kantud veega sealt eemale.
Seene viljakehad - majaseene viljakehasid esineb ainult kaugele arenenud juhtudel.
Seina sooja - ja tuulepidavus sõltub sellest kui hästi on sein tihendadtud.

Sellised üllatused on küll põnevad, kuid samal ajal pikeneb tööde teostamise aeg
Sideaineks on portlandtsement, täitematerjalideks liiv ja graniitkillustik.
Sindelkatus on laastukatusest mõnevõrra siledama ja korrapärasema pinnaga.

Skaala ühikuks on 1/10 mm. Nõela vajumist kontrollitakse kolmes erinevas kohas.
Survetugevuse tulemused on tabelis 5 ja survejõu sõltuvus deformatsioonist graafikul 2.
Seeder on looduslikult säilinud Türgis Tauruse mägedes ja Küprosel.

Seinamärk on kiviehitisse paigaldatud metallplaat auguga nt.Jaani Kirikul.
Settekivimid on kihilise ehitusega, mis on tingitud sadenemise ebaühtlusest.
Sideaine - portlandtsement.Kõrge tugevus ja veeaurutihedus , vettimavad.

Sisepinnad on reljeefsed, seetõttu lasevad läbi ainult hajutatud valgust.
Soovitav on plaadiridade omavaheliseks nihkesammuks ca 0,5 plaadipikkust.
Standardite iso - 14000 ja ISO-9000 erinevust; selgita RYL-i sisu ja viidete RIL

Survetugevusele on tootmise algperioodil ning pideval tootmisel kindlad nõuded.
Sarruse kg - d, teatud vahelae m2 kohta ja korrutatakse vaheala m2 arvuga.
Seeria 1 - 317 maju ehitati suurel hulgal kogu Eestis ja üsna erinavlt.

Segatakse üheaegselt – kui tooraine niiskus üle 10%, siis eelneb trummelkuivatus.
Sellisteks on baariummetaboraat, tsinkkromaat, tsingi- ja seatinatolm jms.

Silikaat - tellised jagunevad rea-, väärik- ja lõhestatud tellisteks.
Silikaat - tellisest? Erineb selle poolest, et liivaterad on purustatud.
Silikaatvärv - koosneb vesiklaasist, mingist mineraalpulbrist ja pigmendist.

Silindri külge on kinnitatud neli rammipuki juhikuil vabalt liikuvat liugurit.
Summaarne toetuspind on kuni 4..5% silindri pinnast mille moodustavad nukkide tipud.
Sõlmis oü - ga Ehitusmehed lepingu, mida nad nimetasid töökokkuleppeks.

Selgita miks on alt tuulutatavad põrandakonstruktsioonid niiskustundlikud?
Sellisteks jõuallikateks on elektrilised, pneumaatilised ja hüdraulilised jõuseadmed.
Setted on tekkinud sõmeratest setetest nende kokkukleepumise toimel.

Sideaine – Sideaineks on betoonis üldjuhul tavaline portlandtsement.
Silex on samuti Eestis valmistatud ning põhineb ka Eesti kapitalil.
Sisemised uksed on puituksed, mis on üle lakitud ja osadel ka keskel klaasid.

Soojustusplaatide liimimiseks on kaks meetodit: äär-punkt meetod ja täispinnaline meetod.
Standardsed – tagavad andmevahetuse ühtluse erinevate projektide vahel.
Summa km - ga ja Puudulikult täidetud vuugid nõrgendavad müüritist.

Survetugevus on materjali võime taluda purunemata tekkivaid tõmbepingeid.
Seotud kesk - Devoni Aruküla, Burtnieki või Gauja lademe liivakividega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sillutiskivi tri - radial Fassadikivid Soliidkivi 90x57x190 on valmistatud portlandtsemendist, veest, sobivatest mineraalsetest täiteainetest koos või ilma lisanditeta vibropressimise meetodil ja aurutamisega kasutades USA firma Columbia Machine Inc. tehnoloogiat ja seadmeid.
Soojuspumba efektiivsus on seda suurem, mida madalam on soojendatava vee temperatuur.
Sub - flows, or prerequisites), while manufacturing has only two.

Sulamitest on ehitusel enamkasutatavad pronks, messing ja duralumiinium.
Supergrid 14t on spetsiaalselt välja töötaud lihtsustamaks paigaldamist.
Surutud vöö - 3. klass; sein - 4. klass; ristlõige tervikuna - 4. klass.

Sõltuvalt niiskusest - savikivid paisuvad, suurenevad niiskussisalduse suurenedes,
Silded 20 - 100 m Liimpuidust võib teha ka kõveraid konstruktsioone.
Soojusjuhtivus - Soojusjuhtivustegur (λ-väärtus) sõltub temperatuurist.

Standardis evs - EN 1993-1-1 on antud mitu erinevat kiivearvutuse meetodit.
Surve tagajärjel on suured deformatsioonid, seega ei teki habrast purunemist.

Satiin klaasid on läbikumavad ning tema töödeldud pind on viimistletum.
Sbs - bituumen katusekatte dokumenteeritud eluiga on 25 aastat.
Sette sissevool on probleemiks otse vooluveekogule ehitatavatele tiikidele.

Setted on juba tekkinud, tuleb puhastada happelise puhastusainega.
Sideainet vähe - 5-10%, mistõttu selline värv võimaldab hoonel hingata.
Sikatiiv – aine, mis oksüdeerudes kiirendab värvainete kuivamist

Silikaat - tellise tootmisel esinevad järgmised põhioperatsioonid:
Soojamahtuvus - puidu soojamahtuvus sõltub tihedusest ja temperatuurist.
Soojuspumpasid on võimalik juhtida tegutsema nagu kaugjuhtimispuldi abil.

Soojussõlm on vahelüli katla (soojusallika) ja küttesüsteemi vahel.
Sulfaadikindel tsement – mis on vastupidav väävliühendite kahjulikule toimele

S3 robot - süsteem on suurepärane, saab ühe mehega töö tehtud.
Saunadele on soovitav kasutada Fibergum hüdroisolatsioonimastiksit
Simplex - ja Cederwalli võllitihendite tööpõhimõte ja ehitus.

Sobivaks on RAN120/0,8 (g =0,11 kN/m2) ühesildelise skeemi järgi.
Sulatuspõkk – Keevitamiseks kasutatakse ühefaasilist vahelduvvoolu.
Sõiduvahendite areng – autode ilmumisega täiustati 1889 tehnilisi tingimusi.

Seadmed on varustatud veermikuga ning neid on kerge transportida.
Servavahemik - keevitamiseks ette valmistatud detailide vaheline ruum.
Sideaine klass on tema tugevuse 95%garanteeritud piirväätuse näitaja.

Sideaineteks on kips, liimid, polümeerdispersioonid, tsemendid, lubi.
Skreeperid - pinnast järjestikku kaevates, teisaldades ja laotades.

Soovitav ülekate on 30cm. Kasutatakse lamekatuste katusekatte materjalina.
Sz0 - lõikega eraldatud osa staatiline moment peakesktelje z
Sarvoks on muust puidu osast märksa tihedam, tumedam ja kõvem.

Segalastilaevad on arvukaim kaubalaevade alaliik–umbes 80% üldarvust.
Selguse mõttes on antud juhendis need lahendused üksteisest eraldatud.

Sellised piirangud on seotud enamasti elanikega, kes majas ka ehitustööde
Sideaineks on puidus endas olevad looduslikud vaigud – ligniinid.
Siserõhku on täpsemalt käsitletud EPN-ENV 1.2.6 jaotises 10.2.9.

Soojustatud plokke on vaj nurgas lõigata, et vältida külmasildade teket.
Struktuurne kaseiin - savivärv Siseruumide (lagede ja seinte) värvimiseks.

Sanglepp – pehme, ühtlase struktuuriga ja hästi töödeldav.
Savisegu vuuk on sees 5 cm ja väliskestas 10 cm. Alumine osa 2 rida.
Seetüttu on üldine müra vähendamine selle meetodiga piiratud.

Sellised uksed on välisnurga või klaasseina läheduses olevad uksed.
Silluse lähteained on kergkruus, tsement, vesi ja ruumiline terasarmatuur.
Soojuskandjaks on küttesüsteemis vesi, mida saadakse soojussõlmest.

Spetsiaalsed kettad on nii kõva, keskmise kui pehme täitematerjali jaoks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Suhteline õhuniiskus – õhu tegeliku niiskussisalduse ja sellele temperatuurile vastava suurima võimaliku õhu niiskussisalduse suhe φ või RH (- voi %). Absoluutne õhuniiskus – ühes massi või mahuühikus gaasis leiduva vee(auru) mass või maht (kg/m3, kg/kg, m3/m3).

Suurendatud pildil on näha pealispinna libisemist takistavat reljeefsust.
Söestumine - põlemise tagajärjel tekkinud pindmise osa kahjustus

Süstikskeem - 1 VEDUK JA 3 HAAGIST – TEHASES – TEEL – PLATSIL