Sõnu seletav sõnaraamat

Sõnaliigid - - fraasid Lauseliikmed (grammatical/syntactical function; grammatical relation) ja nende tüüpilised väljendajad Nimisõna ehk substantiiv – substantiivifraas ehk Alus ehk subjekt - NP noomenifraas = NP Öeldistäide ehk predikatiiv – NP või AP Sihitis ehk objekt - NP Omadussõna ehk adjektiiv - AP Täiend ehk atribuut – AP Öeldistäide ehk predikatiiv – NP või AP Tegusõna ehk verb (sh infinitiivid ja partitsiibid) - VP Öeldis ehk predikaat - VP
Süntaks - seosed sõnade vahel ja lausete ehitus =MORFOSÜNTAKS Morfeemiaanalüüs- morfoloogiline segmentimine: Ma e-lan veel koleda-ma-s paneel+maja-s kui eelmise-l aasta-l. Morfoloogiline info lisamine-töönimetus glossimine: -1SG –KOMP-ELAT-ELAT- ADE-ADE Sõnajärg Sõnajärg on väga oluline tähendust kandev vahend (eriti analüütilistes keeltes) Nt. Ing.k Mary killed John / john killed Mary Sünteetilised keeled +/- muutevormid, nt. Jahimehe0 tappis karu.
Sokrates on kõndiv; sarnaneb keskaja skolastikute universalismile; - Dionysios Thrax (2. saj eKr), esimene säilinud täielik grammatika “Techne grammatike”: sõnaliigid (va adjektiiv), grammatilised kategooriad, lause mõiste; traditsiooniline grammatika; B) Keskaja Euroopas: - Ülikoolides eristus trivium (grammatika, loogika, retoorika) ja quadrivium (aritmeetika, geomeetria, astronoomia, muusika) - Keelekäsitluses universalism abstraktsete arutlustena.

Semantiline kaart - tegelikud eristused, mida mingi keel või keeled ühe semantilise ruumi piires teevad leksikaalne tüpoloogia- osa tänapäeva keeletüpoloogiast rekursiivsus - Grammatika (kompetents) genereerib lõplikust hulgast elementidest lõputu hulga lauseid (rekursiivsuse tõttu), millest enamus on ainukordsed transformatsioonireeglid - Tuumlause esitusest võib transformatsioonide kaudu saada muid lauseid.
Skelett ehk toes, ehk skeletisüsteem on organismi elundkond, mis tänu oma jäikusele ja tugevusele võimaldab organismil säilitada kuju.
Silbid on rõhutud. Pearõhk on tavaliselt 1. silbil, kaasrõhk 3., 5. jne silbil, paarisarvulised silbid on reeglina rõhutud.

Sünoviaalne ühendus e. liiges on selline ühendusvorm, kus liigestuvate luude otste vahele jääb pilujas õõs. Luude ühendamise kõrval on liiges esiplaanil liikumisfunktsioon 5. Skeleti mõiste ja jaotus Luudest, kõhredest ja sidemetest moodustuv toes ehk skelett on keha toeks ning ka samal ajal ja keha suuruse ja kuju määrajakas.
Silbid on lühikesed lahtised (tuumaks lühike vokaal ja puuudb silbilõpp) ning pikad kinnised (silbilõpuga) või lahtised.
Sisseütlev kääne on sisekohakäänete seas sihikääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:

Seotud morfeemid on afiksid: * prefiks - tüve ees; eba-, re- jne * infiks - tüve sees; kelle-le-gi * sufiks - tüve lõpus; jalu-st * tsirkumfiks - tüve ees ja lõpus Seotud morfeemid saavad esineda ainult koos teiste morfeemidega või sõnadega, on enamasti grammatilise tähendusega, ei esine kunagi iseseisvalt
Silbis on eesti keeles 36 diftongi (esimeseks osaks kõik 9 vokaali, teiseks 5 vokaali: a, e, i, o, u), 26 diftongi omasõnades või vanemates laensõnades, 10 diftongi esineb vaid võõrsõnades). Väljaspool pearõhulist silpi esineb ainult 3 diftongi: ai, ei, ui. Eesti keeles pole triftonge.
Silmamuna on ühendatud peaajuga nägemisnärvi kaudu ning selle sein on kolmekestaline – väljastpoolt sissepoole on kihid järgnevad: kiud- ehk fibrooskest, soon- ehk vaskulooskest ja sisekest e. võrkkest. Silmamuna sisemus koosneb vesivedelikust, läätsest ja klaaskehast.

Semantika – keelelised (=keeles väljendatud) tähendused; Tähendus võib olla: 1) abstraktne: süsteemi tähendus 2) konkreetne: a) kõneleja tähendus b) kuulaja tähendus Olulisemad semantilised rollid e tähendustüübid on agent, tegevusobjekt, instrument, koht.
Siirdehäälikud – kahe kõrvuti asetseva konsonandi vahele hääldatakse (tahtmatult) veel lisahäälik, vokaal või konsonant: leh(e)m. kal(a)pa: tekib, kui l konsonandina hääldatakse lõpuni (švaa-vokaal) st siirdehäälikud tekivad hääldamise hõlbustamiseks.
Sõnajärg on väga oluline tähendust kandev vahend (eriti analüütilistes keeltes!). Millal sõnajärg muutub? - lause esiletõste / rõhuasetus muutub - lause infostruktuur muuutub (infostr = mida esitatakse uuena, mida tuntuna) Palju rahvast tuli sööma.

Suuõõs - suuhäälikud e oraalid Häälduselundid: Pehme suulagi - pehmesuulaehäälikud e velaarid Lõpeb kurgunibuga - nibuhäälikud e uvulaarid Kõva suulagi - kõvasuulaehäälikud e palataalid Hambavall ehk hambasombud- somphäälikud e alveolaarid
Sotsiolingvistiline variaabel on elementide loend, mille puhul on ette teada, et nendel on erinevad variandid, nt eesti keele variaablid on –nud ja –nd. Igal variaablil on variantide loend. Uurija ülesanne on uurida, milliseid variante, miks ning kuidas kasutatakse.
Suhtlusvõrgustik - • Kui varem leiti sotsiolingvistikas, et inimese keel sõltub sotsiaalsest grupist (sugu, vanus, haridus, varanduslik seis), siis nüüd leiti, et need pole ainukesed sotsiaalsed parameetrid, oluline on ka see, kellega suheldakse.

Seemnejuha – on munandimanuse juha vahetuks jätkuks, ühendades viimast kusiti vaagnaosaga. Seemnejuhal eristatakse seemneväädis paiknevat seemneväädiosa, sellele järgnevat abdominaalset osa ja vaagnaõõnde suunduvat vaagnaosa.
Süntaksi põhiüksused - Lause ja Fraas 1. Lause Kirjakeeles lause= üksus mis algab suure tähega ja lõpeb punktiga Suulises kõnes: süntaktiliselt ja tähenduslikult terviklik üksus, mida osutab mh intonatsioon -lause lõpus toon langeb.
Sünonüümia – samatähenduslikkus; leksikaalne suhe, mis põhineb sõnade tähenduste sarnasusel (EKK: Sünonüümid on kujult üksteisest erinevad, kuid tähenduse poolest sarnased või lähedased samast sõnaliigist sõnad.

Sõna hoidjakeel on tulnud soomekeelsest terminist 1990- ndate paiku selle järgi, et lapsega suhtlevad ka teised peale ema. Autor paigutab lastekeele ja hoidjakeele eraldi kui jagab need ühe registri kaheks alamvariandiks.
Silbivälteteooria - Ferdinand Johann Wiedemanni „Grammatik der Ehstnischen Sprache“ (1875). Jagab pearõhulised silbid lühikesteks nõrgalt rõhutatud silpideks ja pikkadeks kerge rõhuga või raske rõhuga silpideks.
Süvast e. profundsest pinnast või vastavalt eksternne (välimine) ja internne (sisemine). Kereõõntes asuvates organites eristatakse seina vastas seisvat e. parietaalpinda ja sisusepoolset e. vistseraalpinda.

Semantika ehk tähenduse õpetus Tähistaja/häälikuline vorm/keel---Tähistatu/mõiste/meel---referent/entiteet/maailm Tähistaja ehk sümbol, sõna puhul nn ’’sõnakest’’ häälikulise vormi kirjakuju.
Süva - ja pindstruktuur Süntaksipuud Süntaktilised tranformatsioonid: SIIRE (permutatsioon), sh topikaliseerimine; ASENDUS; LISAMINE; KUSTUTUS Valentsiteooria e sõltuvusgrammatika Verbi argumentstruktuur
Süljenäärmeteks nim. suhu avanevaid ja sülge produtseerivaid suu näärmeid, mille ülesanne on toidu niisutamine, pehmendamine, maitseainete ekstraheerimine ja eesmaos tekkivate hapete neutraliseerimine.

Sünkroonia tähendab nähtuse vaatlust mingil tema arengust eraldatud hetkel ajalugu arvestamata, diakroonia uurib keelenähtust ajaloolises arengus, osutades tekkele, muutustele ja nende põhjustele.
Suhteliselt universaalne on see, et keelte normaalses põhisõnajärjes on subjekt enne objekti. Erandiks on siiski näiteks Madagaskaril räägitav malagassi keel, mille tavaline sõnajärg on - Ostis lambi isa.
Surm iseenesest on juba ülimalt mitmekülgne nähtus olles ajatu ja paratamatu, üheaegselt nii kauge kui ka aktuaalne, midagi, mille üle meil puudub kontroll ja millest pole pääsu meil kellelgi.

Suprasegmentaal - e. prosoodilised foneemid on seotud häälikutest suuremate üksustega (rõhk) rõhuastmed – pearõhk, kaasrõhk, nõrk rõhk ja (välde) eriline silbikvantiteet – III välde.
Sõnajärg on eriti oluline neis keeltes, kus : Agenti ja patsienti aitab eristada ühildumine - verbile lisandub marker, mis märgib, kumb osaline sihitislikus lauses on alus ja kumb sihitis.
Slaavlased - panevad liikuma Avaaride surve 6.sajandil ületasid Doonau ja asuvad Balkani poolsaare aladele, kus teame, et tänapäeval on suur osa Balkani ps põhjaosast slaavikeelsed alad.

Seedeaparaat – koosneb toidu vastuvõtuks, seedimiseks ja imendumiseks ning seedimata toiduosade kõrvaldamiseks ühinenud organitest, mis moodustavad toruja seedekanali ehk seedetrakti.
Sünonüümia - samatähenduslikkus; leksikaalne suhe, mis põhineb sõnade tähenduse sarnasustel. Kujult erinevad, kuid tähendus sarnased või lähedased samast sõnaliigist sõnad.
Slaavi - rumeenia kakskeelne psalter Voronetsist kalvinistliku lauluraamatu fragment (u. 1570) jne. Ilukirjandus: bütsantsi kirjandusest inspireeritud teosed (kirillitsas)

Släng on sotsiolekt, mis erineb üldkasutatavast kõnekeelest suuresti just sõnavara poolest. (EKK: Leksikoloogia) Slängiuurimine on üks haru suulise kõne uurimisest.
Sõna äpp on ingliskeelsest sõnast application eesti keelde võetud tähistama mobiilirakendust ja on ka üldkeeles üpris levinud lühenenud suupäraseks kujunenud sõna.
Suur verering - algab südame vasakust vatsakesest keha suurima aretriaalse veresoone- aordiga.Aordis eristatakse kolme alaosa: ülenevat aorti, aordikaart ja alanevat aorti.

Sufiksiline astmevaheldus on sõltuv rõhust, s.t astmevahelduslikud liited saavad esineda vaid kaasrõhulises silbis; s.t järgsilpide kvantiteedisuhted sõltuvad silbi rõhulisusest.
Semantika ehk tähendusõpetuse olulisimad mõisted: tähistaja, häälikuline vorm, keel; referent,etiteet,maailm; tähistatu, mõiste, meel TÜPOGRAAFILISED
Soolkanal on seedetrakti kõige pikem osa. Diameetri ja ehituse alusel jaotatakse soolkanal peen- ja jämesooleks ning kumbki jaotub omakorda komeks alaosaks.

Sümfüüs – Luid ühendavad kõhrekihis esineb pilukujline õõs(puusaluu). Looma vananedes võivad ühendused asenduda luukoega, muutudes luuliidusteks.
Soovitus või - keeld) ja stiilimärgendeid koos? - Eesti keele käsiraamat b) eesti omasõnade tähendust ja kasutusümbrusi? - Õigekeelsussõnastik.
Seemnejuha – on munandimanuse juha vahetuks jätkuks, ühendades viimast kusiti vaagnaosaga. Skrootum – ehk munandikott on naha väljasopistis.

Seletab astroloo - giliselt h¨ rja a kaudu, mis m¨ rgib Kotka t¨ htkuju Altairi a a . Altairi t¨ ht oli a ‘suur asi’ k˜ iksuse o korrastamises.
Stik - , mik-, nik-, lik-, vik-liitega sõnades on esimeses KTs 1-2 silpi, nt maas|tikule, maas|tikku jne, kus teine osis muutub nagu TIKK.
Sarnased riitused on peaga t˜ rjerituaal o ning kaunistatud kulmuga silm . Pesemine t¨ hendas algselt teeloleku j¨ rgset jalga- a a de puhastamist.

Söögitoru on neelu maoga ühendav voolikukujuline lihaseline organ, mille pikkus veisel on 125-150 cm. Eristatakse kaela-, rinna- ja kõhuosa.
Sünkroonilisest uurimisest on kasu nimede etümoloogia selgitamisel, sest ühe nime seletamisel on abi teiste samasse süsteemi kuuluvad nimede analüüsist.
Skolastikud - Skolastikaks nimetatakse keskaegset filosoofiat, milles püütakse usulist maailmavaadet põhjendada loogilise arutluse abil.

Sihiseb - - sahiseb -- sohiseb -- suhiseb -- sähiseb, sulin -- vulin -- pulin -- mulin -- kulin -- lulin, kilin -- kõlin -- kulin --
Svo - subjekt-verb-objekt Pr- prepositsioon (kasutatakse peamiselt eessõnu), eesti keel kuulub rühma Po, ehk meil on valitsevaks
Sünonüümia - samatähenduslikkus; leksikaalne suhe, mis põhineb sõnade tähenduste sarnasusel. Klassikalise semantika põhimõiste.

Spektogramm – heli kolmedimensiooniline kujutus ehk funktsioon, mille y-teljel on sagedus, x-teljel on aeg ning z-teljel amplituud.
South - east Britain always (to be) the most populated part of the island because it (to have) better agricultural conditions.
Sarjanimed on palju kasutust leidnud meetod nimetamiseks – üheteemalised nimed lähestikku: TLN Raua, Vase, Tina, Pronksi tn.

Suulaekülgseinad - põsed-koosnevad nagu mokadki nahast,lihastest ühes side- ja rasvkoega ning näärmeid sisaldavast limaskestast.
Seestütlev kääne on sisekohakäänete seas lähtekääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:
Substantiiv ehk sõnaliik millesse kuuluvad sõnadega väljendame entiteete nt esemeid olendeid kohti,-viitab entiteedile

Surrounding lower - lying lands were flooded ______ ____ the melting ___ the ice sheet. The word Albion is ____ Celtic origin.
Sünoviaalse ühenduse e. liigese puhul liigestuvate luude otste vahele jääb pilujas õõs – esiplaanil on liikumisfunktsioon.
Sünteetiline keel - on keel, milles sõnadele liitub palju morfoloogilisi elemente, nt eesti keeles 'lauale'; sünteetiline

Suuõõs - on seedekanali algusosa, mis on ühendatud välismaalilmaga suupilu ja neeluga kurgukitsuse kaudu.
Skelett - organismi elundkond,mis tänu oma jäikusele ja tugevusele võimaldab organismil säilitada kuju.
Sonorant – heliline kaashäälik, mis on vähemheliline kui täishäälik ja võib esineda silbilisena.

Surma ees on kõik võrdsed ja surevad kõik, vaatamata nende seisusele, rikkusele või saavutustele elus.
Seesamluud on väikesed luukesed, mis esinevad mõnede lihaste kõõlustes nende kinnituskoha läheduses.
Sümboli põhijuhtum on tavaline sõna, näiteks hobune, mis lihtsal viisil näitlikustab tähenduse ja heli seost.

Suuri süljenäärmeid on kolm paari: Kõrvasüljenäärmed, alalõuasüljenäärmed ja keelealused süljenäärmed.
Suur eelis on see, et ta töötleb keelt statistilise õppimise tulemusena, mitte reegleid õppides.
Seedekanal on seestpoolt kaetud limaskestaga, mis suupilu- ja pärakupiirkonnas läheb üle nahaks.

Seedekanali limaskest on seedefermentide produtseeriaks, imendusorganiks ja oluliseks retseptoorseks väljaks.
Seedekanali sein on seestpoolt kaetud limaskestaga, mis suupilu- ja pärakupiirkonnas läheb üle nahaks.
Silbi vokaal on poolpikk, kui 1. silp on lühike; kui 1. silp on pikk, on 2. silbi vokaal lühike jms

Sotsiolingvistika on keeleteaduse haru, mis uurib keele ja ühiskonna vahekorda ja vastastikuseid suhteid.
Sinusoidaalne võnkumine – lihtsaim perioodiline võnkumine, millest põhjustatud heli on siinusheli ehk toon.
Sihtvaldkond - (metafoori mõiste juures) argumenteerimine/väitlemine, inimestevaheline suhe, aeg.

Sisekõrv – moodustab tigu, mille olulised osad on ovaalaken, basilaarmembraan ja Corti elund.
Sisuanalüüs ehk tähistusfunktsioonid annavad edasi kirjelduse valdkonnast, mida tekst käsitleb.
Soengu kor - a da s¨ ttimiseks kulub ‘mitu aega’, siit ilmselt side praeguse t¨ hendusega.

Supletiivsus – tüveasendus, mis tähendab, et pmst sama tähendusega sõnadel on erinev tüvi.
Situatsiooniline – nt stiil, formaalsus (kõik räägivad erinevates olukordades veid erinevalt).
Substantiivi ees - need on huvitavad, sest annavad infot keele ehituse seoste ja piirangute kohta.

Seestpoolt on ta kaetud limaskestaga, mis suupilu- ja pärakupiirkonnas läheb üle nahaks.
Skolastika alusteks on patristika ja antiikfilosoofia, eelkõige Platoni ja Aristotelese õpetused.
Siirdehäälikud on lisahäälikud, mis hääldatakse kahe kõrvuti asetseva konsonandi vahele.

Soodne – üha enam esile tõusnud, see laiendab mitteesemelisi, abstraktseid sõnu.
Süllogism - Süllogismi mõiste tuleb kreeka keelest syllogismos ja tähendab järeldus.
Saj ekr - 1.saj. pKr Gallia (59-51) Prantsusmaa alad, sõda keltide ja Caesari vahel.

Simulatsioonid – mudelite töölerakendamine, mudeli töökindluse põhjal järeldamine.
Sama süsteem on ka korealastel ja jaapanlastel – enne perekonnanimi, siis eesnimi.
Sest tegemist on pea iga eestlase suulise keele sõnavarasse kuuluvate argisõnadega.

Samasse mudelisse on koondatud nii sotsiolingvistilised kui ka puht keelelised aspektid.
Südamelihaskude – tumepunase värvusega, talitluse osas tahteliselt mittemõjustatav
Susi – sussi – sussi – kolm eri vältes s-i: /susi/ /sussi/ /susssi/

Sapir - oli ameerika antropoloog ja keeleteadlane, Boasi andekaim õpilane
Sajnovics - 1770 postuleeris Sajnovics ungari ja lapi (saami) keele suguluse
Semantilised primitiiv ehk elementaartähendus. Elementaartähenduse mõiste kaks liiki:

Supletiivsus – e. Tüveasendus kui ühel sõnaparadigmal on erinevad juured.
Süntaks - lauseehituse uurimine; sõnade liitmine suuremateks üksusteks.
Seemnefastsia – moodustab kõhu välimise põiklihase fastsiast; 2) sisemine

Substraat on keel, mida mõjutab mingi teine, temaga kontaktis olev keel.
Sõnajärg on üks süntaktiliste funktsioonide väljendamise vahendeid.
Sünteetiline keel – kasutab palju morfeeme abisõnade ja partiklite asemel

Söögitoru - on neelu maoga ühendav voolikujuline lihaseline organ.
Südamehäädust – seda jätkub ainult noortele preilidele ja loomadele.
Saksa nimed on Reval, WeiBenstein, Fellin, Werro, Hapsal, Wesenberg.

Slänguurimine eestis on tähendanud slängisõnade kogumist ilma kontekstita.
Spektrogramm – saadavaid kujutisi nimetatakse hääliku spektreiks.
Subjekti rollis on nimetamata juhuse korral tegu impersonaliseerimisega:

Spetsiaalne matkariietus on valmistatud mittepestavast ja vetthülgavast kangast
Spektrogramm – tuvastab põhitoone (kitsaribaline) ja ülemtoone.
Sotsiaalsed nähtused on äärmiselt mitmekesised ja raskesti mõõdetavad.

Seemnefastsia – on kõhu ristfastsia jätkuks; 3) vaginaalkest.
Seletab onomatopoee - tiliselt kirvega puu langetamisel tekkiva helina.
Suhteliselt õhuke on kompaktainekiht lamedates ja lühikestes luudes.

Spetsiaalne matkariietus on valmistatud märgumatust teflonkattega kangast.
Seede - , hingamis- ja kuse-suguorganid. Ühtse funkts.
Silpkirjades on vahel konsonant ja vokaal vales järjekorras.

Suuõõne põhjas on keel. Keele osad: keelepära, keeleselg.
Sihitise - omastav vormistab kindlatel tingimustel:
Sinimaa taavet – Juula naaber; loomaarmastaja; tisler.

Siirdehäälikud – tekivad hääldamise hõlbustamiseks

Saj ekr - 3.saj pKr- sõlmitakse liidulepingud.

Sarved on mäletsejaliste kaitseorganeiks.

Sigimis - ehk reproduktsioonitsükliks.

Suubumiskoht jämesoolde on varustatud sulgurlihasega.
Sündmusetuse - esteetika peale tahtmatult.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Sueebid - tulid algselt koos vandaalidega, kuid edasi Aafrikasse ei läinud 409 kuningriik Galiitsias 575 liideti läänegoodid kuningriigiga

Vote UP
-1
Vote DOWN
Söögitoru lihaskest on paks ning koosneb sisemisest,tsirkulaarsest ehk ringlihaskihist ja välimisest,longitudinaalsest ehk pikilihaskihist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Seesütlev kääne on sisekohakäänete seas asukohakääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto