Sõnu seletav sõnaraamat

Suhtlustõkked on liigitatud kolme rühma: 1. Keskkonnast ja situatsioonist tingitud suhtlemistõkked: • müra sidekanalis: kehv kuuldavus, vilets nähtavus, halb käekiri • keelebärjaar: võõrkeele mittetundmine, slängi tarvitamine, arusaamatu terminoloogia • suhtlejate staatusevahest, professionaalsest või ametkondlikust isoleeritusest tingitud mõistmisraskused • situatsioonilised tegurid: kellaaeg, ruum, koht, kõrvaliste isikute
Sotsialiseerimine on   nii   üldine  (kuulekus, täpsus, distsipliin) kui ka eriline (õpilaste jagamine ülikooli ettevalmistus­ ja kutserühmadesse.)  Hariduse varjatud funktsioonid:  Varjatud   õppekava   tähendab   ametliku   õppekava   välist  õppetegevust, mida koolid pakuvad inimestele sellistes küsimustes nagu vanemate austamine ja etnotsentrism.  Lastele õpetatakse juba varakult selgeks sotsiaalse hierarhia toimimine ja igaühe asupaik selles. 
Strandberg - Larsen M and Krasnik A (2009) ‘Measurement Kodner DL and Spreeuwenberg C (2002) ‘Integrated care: of integrated delivery: a systematic review of methods and meaning, logic, applications, and implications – a discussion paper’, future research directions’, International Journal of Integrated International Journal of Integrated Care 2(e12). Care 8, 1–10. Leutz WN (1999) ‘Five laws for integrating medical and social Vrijhoef B (2010) Measuring the Impact of Integrated Care.

Sotsiaalne staatus - teatava sotsiaalse rolli täitja asend sotsiaalsete suhete süsteemis, mis on määratud selle süsteemi jaoks oluliste tunnuste kaudu (majanduslikud, professionaalsed kultuurilised jm. tunnused). A: 95 /, /AU: 94-95/, / HMS: 49-51, 121-122 / Staatuse mõiste väljendab: a) Rolli täitva inimese sotsiaalse seisundi kindlaksmääramist sotsiaalsete suhete süsteemis (kindel töösuhe, sugulussuhe, naabrussuhe jne.). Kindla seisundi omamine suhetes teistega on inimese jaoks väga oluline.
Sotsiaalprobleem – eksisteerivad teaduse ja poliitika tihedad seosed: Vaesuse põhjuste seletus USA-s  Enne 1960. aastaid – “cultural deficit” “cultural deprivatisation” jm teooriad – esiplaanil olid individuaalsed vaesuse põhjused  1960-70 aastatel kui ameerikas viidi ellu Great Society programme(Kennedy), tuli päevakorrale “blocked opportunities” teooria – vaesuse põhjused on nii individuaalsed kui ka struktuursed (ühiskondlikud). Ühiskonnal roll elujärge parandada.
Suhted esivanematega – olulisemad indikaatortunnused 1) austav suhtumine vanematesse inimestesse, sõnakuulelikkus 2) vanemate elutöö jätkamine 3) surnute eest hoolitsemine – hiljem surnutega kontakti otsimine (hingedeaeg), matusepaikade korrashoidmine ja nende külastamine tähtpäevadel 4) esivanemate nimede ja elulugude mäletamine 5) rituaalsed suhtlemised elavate ja surnute vahel – hingedepäeval kojukutsumine, surnute haual söömine 6) loodeti esivanemate abile kriitilistes olukordades

Sotsiaalne vajadus - täidetud, kuna töötab suuresfirmas kus tal on toetav kollektiiv ümber, ta julgeb neilt nõu küsida ja teda ei tõrjuta 4. Austuse ja staatuse vajadus- Ei ole täidetud, kuna ta käib ja otsib abi (tunnustus) kaastöötajatelt, kuna tal endal puudub enesekindlus ise otsustada.
Sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem, kus : 1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus, mis soodustab inimese igapäevases elus toimetulekut; 2) sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus; 3) muu abi on sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus, mis ei ole sotsiaalteenus.
Sotsiaalne kaasatus tähendab inimeste võimalust osaleda täisväärtuslikult ühiskondlikus elus, omada ligipääse ressurssidele ja teenustele, olgu nendeks siis näiteks: 1 võimalus tööd teha 2 saada sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid 3 omandada haridust 4 kasutada infotehnoloogia võimalusi Sotsiaalne kaasatus on mitmetahuline protsess, kus lisaks sissetulekutele, mida käsitletakse peamiselt vaesuse kontekstis, on oluline osa ka sotsiaalsetel võrgustikel.

Subjektne käitumine on selline käitumine, kus inimene teeb teadlikke otsuseid, mis parandavad tema elu.  Enesearengu subjekt – on teadvustatud aktiivsuse kandja, kes on suuteline orienteeruma, otsustama, tegema seda, mida ta on kavatsenud teha ning vajadusel ka oma tegevust korrigeerima.
Sellised küsimused – alles 20 saj esimesest poolest • Organisatsiooni hinnangu- ja arengudimensioonid: efektiivsus, ressursisäästlikkus, inimkesksus, tulemuse kvaliteet … • Organisatsiooni arendamise (vastuolulised) vaatepunktid: omaniku perspektiiv, juhi positsioon, töötaja vaatepunkt, ühiskonnaliikme arusaam … • Meie: kuidas mõeldakse organisatsiooni arengust, kaks vaatepunkti põhjalikumalt – – Esmane organisatsiooni arengukäsitlus = probleemilahendamine.
Sekretäril on raske pakkuda kliendisõbralikku teenindust, kui nende firmakultuur näeb kliendis vaid tuluallikat ega väärtusta kliendikesksust laiemalt, ei suhtluses sise- ega väliskliendiga. Kui sekretär ei tunneta end oma firma meeskonna liikmena, tal puudub vastutus ja õigus teha kliendi jaoks olulisi otsuseid, kuid samas peab õigeks kliendist lähtuvat teenindust, on selle tulemuseks sisemine pinge, mis väljendub ka igapäevastes teenindussituatsioonides.

Sotsioloogias on üheks tähtsamaks küsimuseks milline ühiskond on? Kas reaalselt koos eksisteerivate inimeste kogum või midagi sellist, mis ühendab inimesi? Kas ühiskond on midagi inimestest eraldiseisvat või nendega otseses seoses? Teadlased jagunevad kaheks: • objektivistid – rõhutavad ühiskonna väljapoolsust ehk ühiskond on inimestest eraldi • subjektivistid – ühiskonna mõtestamine algab inimeste tegevustest, käitumisest ja koostoimest.
Sotsiaaltöötajal on õigus teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks, anda arvamusi ja kooskõlastusi, kokku kutsuda nõupidamisi ning teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel. Arvan, et on väga oluline, kui sotsiaaltöötaja teeb oma tööd armastuse ja hingega ning püüab sotsiaalvaldkonda aina paremaks muuta.
Sellekohapealt suure - Jaani Vallavalitsuse ametijuhend, kuna sotsiaaltöötaja peakski alluma sellise ametniku korraldustele, kes on erialaselt seotud ja kursis sotsiaaltööga. Nii Viljandi Vallavalitsuse kui Suure-Jaani vallavalitsuse põhieesmärk on ühine- sotsiaalhoolekande arendamine, vähesel määral erineb Abja Vallavalitsuse eesmärk- sotsiaaltöötaja on ka päevakeskuse juhataja, seepärast on üheks eesmärgiks ka päevakeskuse töö korraldamine.

Sotsiaalne institutsioon – (millegi korraldatus, kehtestatus ühiskonnas). Kitsamalt: ÜHISKONNA (GRUPI) SOTSIAALSETE VAJADUSTE RAHULDAMIST TAGAV SOTSIAALNE MEHHANISM, MILLE KOMPONENDID ON: 1. ÜHISKONNA VAJADUSTEST LÄHTUVAD VÄÄRTUSED, NORMID, MUDELID, MIS REGULEERIVAD INIMESTE TOIMIMIST ANTUD VALDKONNAS, 2. NENDE (VÄÄRTUSTE, NORMIDE, MUDELITE) JÄRGIMIST KINDLUSTAV ORGANISATSIOONILINE VORM, 3. ANTUD ORGANISATSIOONILISELE VORMILE VASTAV ROLLIDE SÜSTEEM.
Sotsiaalne institutsioon on rollide ja staatuste kogum, mis arvestab teatud sotsiaalsete vajaduste rahuldamist (Smesler) Sotsiaalne institutsioon on reeglite, normide, põhimõtete, käitumismallide jms püsiv kogum, m is reguleerib inimtegevuse teatud valdkonda, organiseerib inimesi kindlatesse rollidesse, staatustesse, suhetesse mingi olulise sotsiaalse vajaduse rahuldamiseks (Kenkmann) Sotsiaalse institutsiooni olulisimaks tingimuseks on sotsiaalne vajadus.
Swot analüüs - sisekeskkond(sisemised tugevused, nõrkused), väliskeskkond(välimised võimalused,ohud). Mikro-lähikeskkond(kliendid, konkurendid), makro- üldkeskkond(masu, poliitika). **Konseptuaalne areng, McGregor:X-teooria. Inimene ei armasta töötada ja püüab seda vältida, juhi roll on sundida ja kontr oma alluvaid, Y-teooria-inimene pole loomupoolest laisk, töö on loomulik tegevus. Juhi roll on arendada alluvate potensiaali.

Soft news – kultuur, haridus, inimesed). • Ajakirjanike ettevalmistus ja eelistused – nn. Isiklik faktor, haridus, lemmikud jne. Ajakirjanik on … “ikkagi inimene”. • Allikate surve – ajakirjanik peab säilitama oma sõltumatuse, hoides samal ajal häid suhteid kontaktisikuga. • Uudise toimetusse saatmise aeg – parem hommikupoole ja paar päeva ette, siis jääb ajakirjanikul aega sellega töötamiseks.
Strukturaalne mobiilsus – mobiilsus mis tuleneb tööturu struktuuri muutustest – st. sellest, et mingisse kihti kuuluvaid töökohti tuleb juurde (või jääb vähemaks), mistõttu inimesed sisenevad sellesse klassi (või väljuvad sellest). Näiteks ülal kujutatud tabelis on laste põlvkonnas kapitalistide klass suurem kui isade põlvkonnas ja seega on toimunud strukturaalne mobiilsus tööliste klassist kapitalistide klassi.

Sotsioloogia ülesanne on inimese sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine. Mida peab uurima mõistev sotsioloogia? sotsioloogia ülesandeks on inimeste sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine (Weberi järgi) Mida tähendab Max Weberi kohaselt ideaaltüüp ning milleks on seda vaja kasutada sotsioloogias? Ideaaltüübid: fenomeni omadustest üldistamise teel saadud tüüp, millega igal üksikjuhtumi omadused ei pea vastama.
Sotsiaalne ruum - sotsiaalse praktika organiseerumine vastavalt ühiskonnad kujunenud positsioonide hierarhiale Sotsiaalse ja füüsilise ruumi kokkulangevus: inimeste erinev paiknemine elamiskohas vastavalt sotsiaalmajanduslikule staatusele Sümboliline võim - võim konstrueerida reaalsust, kehtestada tunnetuslikku korda(tunnustamine, mittetunnustamine, huvide realiseerimine) Sümboliline võim - sümboliline kapital??
Sotsiaalne struktuur - sotsiaalset tervikut moodustavate elementide vahelised püsivad seosed ja vastastikune tegevus; määratleb indiviidi/grupi koha sotsiaalses süsteemis(ühiskond, organisatsioon, pere) • objektiivne(indiviidi-väline)/subjektiivne - kuidas isik väliseid piiranguid ja võimalusi mõtestab • struktuur loob nii võimalused kui piirangud, indiviid muudab ja taastoodab oma tegevusega • ajas muutuv

Selged eesmärgid on tõenäolisem, et meeskonnad välja rühmad) Juhtimise nõuded ja rõhud (meeskonnad olema ehitatud, sest suurem asutus; rühmad ei ole. Tegelikult mõned rühmad võivad laguneda, sest suurem surve ja nõudmised) Mõnikord taju väljaspool ohtu või välise surve muudab rühma areneda ning võivad anda sellele lisada või suurendada ühtekuuluvust, sest suurenenud ärevus võib see kõrgenenud
Sotsiaalne kihistumine - 3 ressurssi 1. Võim võime sundida tahet teistele peale 2. Prestiiz – teiste inimeste austus, lugupeetavus 3. Omand – varandus, mida mõõdetakse maatükkides, naftas, paberitükkides (rahas )jne. Kihistumise Funktsionalistlik käsitlus- seletab sotsiaalseid struktuure olemasolevate ühiskonnakorralduste põhjal :mis juhtub kuna nii- ja niisugune sotsiaalne süsteem on juba olemas.
Scientific management - 20. sajandi alguses Frederick Winslow Taylor esitas oma ettepanekud tehasetöö ratsionaliseerimiseks (teilorism = Scientific Management) * tööjõu võimalikult kitsas spetsialiseerumine, # protsess analüüsiti oma kõige väiksemateks koosttisosadeks, nende tegemiseks vajalike liigutuste kestus mõõdeti stopperiga, tööd jaotati erinevate töötajate vahel => suurem efektiivsus.

Simply focusing on organisational integration in an attempt to integrate providers is unlikely to create improvements in care for patients (Ramsey and Fulop, 2008) and can fail to alter the way in which doctors practise medicine and collaborate with other health care professionals (Burns and Pauly, 2002), which also requires underpinning clinical and normative changes in teamwork and care delivery.
Siit võib - olla isegi saab aga inva parkimiskoht [ ] inva parkimiskoht peab olema kolm pool meetrit lai, see on nagu kohustus, et kõrval kõrvalt sisse saada kui me kui me siin hindame mõnda inva parklat siis vaatame need mõõdud ära, tähistused teeme vastavad ettekirjutused. Sellel pildil nagu ratastoolis inimene saab autosse istuda? Võib saada kuid see on kitsas praegu.
Sotsiaaltöös on väga oluline juhtumi kontekst. Info kogumise järel järgneb võrgustikukaardi, genogrammi ja hindamiskokkuvõtte koostamine. Sellega tegeleb spetsialist, kes hindamise läbi viis, kuna ta on teadlik kliendi olukorrast. Hindamiskokkuvõte ja sekkumiskava koostamisel peab sotsiaaltöötaja kliendile seletama milliseid probleeme-vajadusi tema näeb hindamise põhjal.

Süsteemiteooria – tegevuse analüüsist loobus ja ühiskonnateooria keskmeks sai süsteemiteooria (uurib erinevate süsteemide käitumist), peamised süsteemid: sotsiaalne, kultuuriline ja psühholoogiline (isiksus). Internaliseerimise kontseptsiooni edasiarendaja – ühiskond püsib koos tänu sellele, et enamus selle liikmed on internaliseerinud ühiskonna põhiväärtused.
Sotsiaaltöö korraldusele on iseloomulik väärtuste lepitamatu konflikt, kus pole kunagi võimalik teha absoluutselt õigeid otsuseid ühtviisi õiglaselt kõigile abivajajaile, olenemata tahtmisest arvesse võtta erinevate osapoolte huvisid ja vajadusi, sest vajadused on alati pigem suuremad ja ressursid on alati pigem väiksemad kui vajaduste kindlustamiseks vajalik.
Skisofreeniahaigetel cogpack - i kasutamise tulemusena, 2012)  milline on rehabilitatsiooniteenuse osutaja enda varasem kogemus (nt varasemalt osutatud rehabilitatsiooniprogrammi tulemused/kogemused või mõne sekkumise tulemus); CANTAB-i testide tulemused näitavad eksperimentaalgrupi keskmiste märgatavat parenemist pärast COGPACK-i treeningut skisofreeniahaigetel.

Schleswig - Holsteinis ilmunud “Aja Kaja”. Uklei laagrisse koondati eesti endisi sõjavange, kelle arv tõusis varsti üle 3000. Sellistes oludes osutus bülletään hädavajalikuks. Aja Kaja paljundati kirjutusmasinal, mõne numbri järel hakkas ilmuma 6 korda nädalas “Päevauudised”. Saksamaa pinnal ilmus Päevauudiseid kokku 55 numbrit.
Sotsiaalsed faktid on seega sotsiaalne reaalsus, mida indiviid ühiskonda sündides eest leiab ja millega peab arvestama sama tõsiselt nagu loodusnähtustega.
Strandberg - Larsen and Krasnik, 2009). In addition, many evaluations of specific integrated care interventions fail to describe the previous model of service delivery and hence are unable to describe fully the potential additional benefits of integration (Vrijhoef, 2010). Further work is needed to develop appropriate measures, tools and approaches.

Sotsiaaltöö riskirühmad - varjupaik, öömaja, sotsiaalmajutusüksus, kriminaalhooldus, vanglasotsiaaltöö, sõltuvusravi ja rehabilitatsioon jms 3. Sotsiaaltöö meetodid: grupitöö – grupiteraapiat rakendatakse inimeste sügavate kogemuste integreerimiseks nii kognitiivsel kui emotsionaalsel tasandil, et vältida negatiivsete reaktsioonide süvenemist.
Sotsialiseerumine - isiksuse kujunemise protsess, mille käigus omandatakse ühiskonnale või grupile omaseid väärtusi, norme, hoiakud, käitumisstandardeid; individuaalne sotsiaalne kogemus • primaarne: lapsepõlv(pere, kool) • sekundaarne: hilisemad mõjutajad • agendid: perekond, eakaaslased, kool/haridussüsteem, organisatsioonid, meedia
Sotsiofugaalses ruumis on lastel raske kontakti leida, inimesed eemalduvad üksteisest (lapsed istuvad laua ääres üksteisest kaugel, mistõttu suhtlemine on takistatud). Sotsiopetaalses ruumis saavutavad lapsed üksteisega kontakti kiiremini (näiteks ümarlaud). Kõik laste jaoks loodud keskkonnad peavad toetama lapse arengut, tervist ja heaolu.

Sotsiaalses seisus on pereliikmed (c), kas pereliikmetel esineb vaimse tervise probleeme (d), mida sisaldab patsiendi haiguslugu minevikus -kas tal on olnud sarnased vigastusi minevikus, ja (e) kuidas patsiendi hooldaja väljendab viha (2) intervjueerida lapse ravile toonud isikut, et näha kas on olemas mingi konflikt tema ja lapse jutu vahel.
Sinikraed - töölised ja valgekraed-teenistujad. Sinikraed on seotud masinate ja mehhanismidega, valgekraed aga inimeste ja ideedega.
Sotsiaalne liugulaskmine - in. panus väheneb meeskonnas töötades Isikupärasus- in. tegutseb oma rolli väliselt ja läheb teistega kaasa Rühma vastandumine- arvamused võivad polariseeruda ja võimenduda Paigutav õppimine • Lave ja Wenger kohaselt peaks õppimist käsitlema laiapõhjalise sotsiaalse tegevusena, mis leiab aset ka argielus.

Sotsiaalsed funktsioonid – solidaarsus ja normide tugevnemine, rahulolematuse väljendus kehtivate normidega, mis võib viia normide muutmiseni 13.Inimese staatus ühiskonnas, omistatud ja omandatud staatus Vastus: Inimese käitumist ei määra mitte ainult tema individuaalsed omadused, vaid ka positsioon või staatus, mida ta ühiskonnas omab.
Suudavad 4 - kuused imikud kindlaks teha, kas inimene, keda nad rääkimas näevad, on hääle allikaks. Uurimuse kohaselt on tõendid, et 4-kuuselt tekivad imikutel teatud ootused selle suhtes, milline hääl millise näoga kokku käib - vähemalt ema ja isa puhul, kes on imikule tuttavad. (Butterworth, G., Harris, M. 2002, 108.)
Sotsiaalne klass - defineerimiseks saab kasutada inimese reputatsiooni kogukonnas, kasutada tema eluviisi või inimese enda klassikuulumise määratlust. Klassiteadlikkuse ja klassiteadvuse erinevus- klassiteadlikkus tähendab mõistmist et sissetuleku, elukutse prestiizi ja eluviisi erinevused määravad ära inimese klassikuuluvuse,

Senso - motoorne staadium (0 – 2 a). Selle perioodi alguses ei mõista lapsed objektide konstantsust (et objektid ka siis edasi eksisteerivad kui neid näha ei ole). 2. Preoperatsionaalne staadium (2 – 7 a). Selles vanuses laps on egotsentrist – arvab, et teised näevad maailma täpselt samamoodi nagu tema.
Sotsiaalne mobiilsus - sinna hulka kuuluvad inimesed, kes langevad karjääri redelil(kaotavad töökoha, kukuvad koolist välja, lahutavad jne). Eristatakse veel: Põlvkondade vahelist mobiilsust – ülespoole suunatud või allapoole suunatud mobiilsus; teatud põlvkonna seisundi muutus võrreldes nende vanemate põlvkonnaga.
Sotsiaalsed institutsioonid on olemas igas ühiskonnas sõltumata selle suurusest või arenguastmest. Durkheimi järgi on sotsiaalsed institutsioonid kui sotsiaalsete sidemete ja suhete „taastootmise vabrikud” ehk need on siis teatud liiki ühiskondlikud suhted, mida ühiskond pidevalt vajab ja mis seetõttu üha uuesti sünnivad.

Subjective well - being: inimese subjektiivne vaade elule – usaldus, rahulolu, sallivus, õnn … Kõrvuti arengu väliste ja suhteliselt hästi mõõdetavate näitajatega (eluiga, sissetulek, haridustase jm) on arenguhindajate huvifookusesse jõudnud ka inimese subjektiivne maailm, suhtumine endasse ja ümbritsevasse.
Suhtlemisring - tööl olles töökaaslastega; trennis – trennikaaslastega; sõbrannaga, tütrega ja tema lastega- telefoni, Skype, Facebooki abil, kord kuus käib tütre ja lapselaste juures , surnud tütre elukaaslasega siiani on head suhted, käivad teineteise külas( tema elab Tallinnas). Enesearendamine: treenib
Sügav puue - inimene vajab pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt; • Raske puue - inimene vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval; • Keskmine puue - inimene vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas.

Suhetel ON MITMEID TÄHENDUSI: - ISIKU SOTSIAALNE JA TAHTELINE HOIAK MILLEGI SUHTES - TEGEVUSE JA KÄITUMISE VASTASTIKUNE SEOS - SOTSIAALSE SÜSTEEMI ELEMENTIDE VASTASTIKUNE SEOS JA ASEND - SOTSIAALSETE OBJEKTIDE VÕI OBJEKTI ERI KÜLGEDE MÕTTELINE VASTANDAMINE, KÕRVUTAMINE, SEOSTAMINE 13. Sotsiaalne struktuur
Sotsiomeetria - uuring gruppide evolutsiooni ja organiseerituse ning grupis leiduvate indiviidide positsioonide kohta.
Subkultuuriliseks kohandumiseks ehk subkultuuriks. Subkultuurid tekkivad alati kui ühiskonna liikmete juurdepääs üldisele kultuurile on erinev .Kuna küikides ühiskonndades esineb tööjaotus ,spetsialiseerumine ning erinevusedvõimus ja prestiizis,võib seesuguseid alarühmitusi leida peaaegu igas ühiskonnas 33.Kultuuritasandid

Sildkapital - avatud/nõrgad sidemed • võimalus uue informatsiooni ligipääsule • konkurentsieelise loomine turuvahetuses Väljundid: võimalused grupi liikmetele vs piirangud teistele(grupisolidaarsus); konformsus vs innovatiivsus(sotsiaalne kontroll); kohustused vs individuaalne vabadus(sotsiaalsed suhted)
Sotsiaalteadustes on palju loodud teooriaid mis tegelevad spetsiaalselt käesoleva või varsti saabuva perioodiga ühiskonna arengus; mis kirjeldavad sellised kaasaja sotsiaalseid protsesse nagu moderniseerumine, industrialiseerumine, postmoderniseerumine, postindustrialiseerumine, globaliseerumine, urbaniseerumine jne.
Sildistamise teooria - määratleb käitumist hälbelisena ja väidab et hälbelisus ei ole indiviidi käitumisega loodud personaalne kvaliteet, vaid loodav grupi määratluste ja reageeringutega. Kellegi sildistamine hälbeks võib muutuda ennast võimendavaks ja tõugata inimese käitumist veel enam hälbelisuse poole.

Sisendiks on kõik tööalased panused (eelnev töökogemus). Väljundiks on hüved, mida tuntakse olevat saadud läbi oma töö ülemuselt (töötasu). (2) Tähtsuse omisatmise teooria – kui juht jälgib alluva tegevust või selle tagajärgi, huvitab teda , kas see on kogu töö suhtes kasulik või mitte.
Soo jätkamine – seksuaalsuhted ja perekondlikud püüdlused legaalselt ühiskonna kultuurilise järjepidevuse kandmine perekond annab oma lastele sotsiaalse seisundi perekond kindlustab emotsionaalsete vajaduste rahuldamise perekond kui sotsiaalse kontrolli süsteem – normidest kinnipidamine, seksuaalsus jm.
Struktuuri mõte on selles, et igale töörühmale tekib oma identiteet, samuti tõhustab see üksikisikute ja rühmade omavahelist kommunikatsiooni. Struktuuri eesmärk on korraldada organisatsiooniliikmete tööjaotust nii, et igaühe panus oleks organisatsiooni eesmärkide saavutamisel rakendatud parimal viisil.

Stroomi rannas on suvel vee puhtuse regulaarne kontroll, samuti on rannahooajal olemas rannavalve, kes jälgib suplejate turvalisust. Stroomi randa vaadeldi 28. juulil 2013.a. ranna alal ringi jalutades ja fikseerides olukordi fotoaparaadiga. Ilm oli päikesepaisteline, kohati pilvine, sooja oli umbes 23 kraadi.
Sotsiaalstaatika – kord ja stabiilsus ühiskonnas; Sotsiaaldünaamika – ühiskonna muutus ja kestvus; Täpsed faktid, loodusteaduslikud meetodid Mida tähendab Comte kohaselt, et sotsioloogia peab olema positiivne teadus? –Peab olema ainult numbritel ja empiiriliselt tõestatud seaduspärasustel põhinev.
Sooline kihistumine tähendab inimeste sotsiaalse väärtuse hindamist nende bioloogilise soo alusel, mis viib edasi võimu, prestiiži ja omandi ebavõrdsele jagunemisele ühiskonnas. Selle tulemusena tekib sugude hierarhia, milles meessugu asetseb hierarhia kõrgemal ja naissugu hierarhi madalamal positsioonil.

Sztompka – väli koosneb: 1. Ideedest (strukturalistide vaatenurgast teadlikkus, ideoloogia, teadvus) 2. Reeglitest (~ institutsioonid) 3. Tegudest (~ organisatsioonid – kuidas me tuleme kokku ja teeme midagi, kuidas seda kontrollime) 4. Huvidest (~ kuidas oleme hierarhiseerinud selles ühiskonnas)
Seksuaalsel diferentseerimisel on sama alge, mis kõigil teistelgi ebavõrdsuse vormidel: diferentseeritud juurdepääs tootmisvahenditele ja toodetele, teenustele. Meessoo domineerimine ei põhine mitte ainult tootmise kontrollil, vaid ka kontrollil ressursside jagunemise üle perekonnas, töökohal või riigis tervikuna.
Suunitlus on jällegi sinna, et naised tunnevad meestest enam nii saastatud õhku, mida märkis 66% (meestest 47%); tolmu leiab Tallinnas palju olevat 69% naistest ja 55% meestest; müra kuuleb väga palju või palju 61% naistest ja 52% meestest ning ka vibratsiooni tajub 28% naistest 23% meeste vastu.

Suulisel suhtlemisel on tähtsad kontakti loomine, vestluse arendamine, informatsiooni andmine, küsimustele vastamine ja õigete küsimuste esitamine, pauside pidamine, suhtluspartneri (kliendi) kuulamine, soovitused, asjakohased vahepalad (ehk nn small talk) ja tähelepanuavaldused kui ka kontakti lõpetamine.
Suhteline vaesuspiir – 60% sissetulekute mediaanist leibkonnaliikme kohta (Laekeni indikaatorid) Vaesusriskis grupid kaasajal: pikaajalised töötud, osa-tööga hõivatud, juhutöötajad, vanurid, puudega inimesed, etnilised vähemused, lapsed, naised, ühe vanemaga perekonnad, paljulapselised perekonnad
Sotsiaaltöö eesmärgid - aidata inimesel keskkonnaga kohaneda, aidata tal leida selleks vajalikke ressursse.

Saadud segus on alkoholi kuni 16%. Pärast kui alkoholil on lastud selgineda ja muud töötlemised tehtud, võidakse sellised produktid turustada neid juba alkohoolsete jookidena. Suurema alkoholisisaldusega jookide saamiseks destilleeritakse kääritamisel saadud segu kuni 80-kraadises kuumuses.
Sots agentideks on inimesed ja organisatsioonid kelle ülessandeks on sotsiaalsete normide ja vajalike rollide õpetamine 1. vanemad-esimesed ja kõige tähtsamad esimesel aastal liigub info lapseni liigutuste abil, lapsed on ülitundlikud ehk sensitiivsed sest kardavad kaotada vanemate kiindumust.
Sotsiaalne kapital – Robert Putnam populariseeris selle termini (Bill Clintoni abiga). Seda mõistet kasutas ka urbanist Jacobs (Youtube) – mis hoiab linna meeldiva kohana? Ka Bourdieu puudutas seda mõistet – tema jaoks oli sotsiaalne kapital see, tänu millele saame vahetada erinevaid kapitale

Saadav pension on väike.  Saab kui elad Soomes vähemalt 3 aastat peale 16 aastaseks saamist.
Sotsialiseerumine on protsess, milles inimene omandab kultuuri ning ta õpib tundma ennast, oma sotsiaalset mina, areneb välja arusaam sellest, kes ta on ja milline ta on. Sotsialiseerumine on kogemuste ja väärtusorientatsioonide omandamine selleks, et inimene saaks täita oma sotsiaalseid rolle.
Sotsiaalsed grupid - inimeste hulk, kes on omavahel vastastikustes suhetes. sotsiaalset gruppi kui sotsiaalsete persoonide tuntavat, struktureeritud, püsivat kooslust, kus vastavalt sotsiaalsetele normidele, huvidele ja väärtustele täidetakse sotsiaalseid rolle ja taotletakse ühist eesmärki.

Standartsed testid on objektiivne vahend selle eesmärgi saavutamiseks  testi tulemuste erinevused peegeldavad kaasasündinud intellektuaalseid erinevusi Funktsionalistid väidavad, et ühiskond kui tervik saab kasu oma targimate liikmete oskustest ja kõikidel isikutel tuleb aidata leida oma
Stigmatisatsioon - : inimesele surutakse peale „rikutud” identiteet mis piirab tema võimalusi sotsiaalses tegevuses. Erving Goffmani mõiste, üks selliseid mõisteid mis näitavad deviantsuse olemust indiviidi ja sotsiaalse keskkonna vahelise (võimu osas mittesümmeetrilise) vastuoluna.
Subkultuurid on loodud teoreetikute poolt- see ei tähenda, et subkultuurid autentsed oldnu ei oeks, vaid otsutab pigem sellele, et tänu sellele, et keegi nendega isiklikult rääkima ei läinud ja nende igapäevases keskonnas aega ei veetnud, oli võimalik neid autentsete teoretiseerida.

Sotsiomeetriline küsitlus – lastakse kõikidel grupi liikmetel öelda, milline ülejäänud grupi liikmetest talle kõige rohkem meeldib (või kellega ta tahaks koos töötada, mängida, vestelda vms.). Sedasi saadakse teada, millist grupiliiget kõige rohkem valitakse ja keda üldse ei valita.
Staatuse sümbol – esemed ja tegutsemisviisid, mis on staatuse välisteks tunnusteks
Suurtööstusele - töökaaslased, naabrid, kõige olulisimad, kogukond polnud tähtis sugulased käisid tihedalt läbi - − arusaam ühiskonnast: klassid on − arusaam ühiskonnast: klasse eristavad vastuolulised, võim on oluline tegur teineteisest erinevad majanduslikud võimalused

Sotsiaalkindlustus on riigi poolt antav garantii, millega teatud sotsiaalsete riskide (surm, toitjakaotus, vanadus, töövõimetus, lapse sünd) realiseerumise korral tagatakse täiendav sissetulek või sissetulekute jätkumine vähemalt tasemel, mis võimaldab inimväärset äraelamist.
Sotsialiseerumisega on tegelenud psühholoogia, pedagoogika, sotsiaalpsühholoogia, sotsioloogia, aga ka politoloogia, majandusteadus, õigusteadus, kriminoloogia, antropoloogia ja humanökoloogia (uurib inimpopulatsioone ohustavate keskkonnategurite ja –protsessidega seotud probleeme)
Sealt edasi on neli strateegiat: • Tähenduse esiletoomine – kliebdid kõnelevad laiemalt oma mõtetest ja kontseptsioonidest, nõnda, et ebajärjekindlus ja vigane mõtlemine esile tuleb • Tähenduse projitseermine – kliendid näitavad, kuidas nende mõtlemine töötab.

Sotsiaalpoliitika kese on sotsiaalne kaitse, mis hõlmab riiklikke toetusi, mis on saadud sotsiaalmaksust erinevate riskide leevendamiseks (vanadus, invaliidsus, toitjakaotus, haigus, töötus) ning kriitilises vaesuses olevate inimeste ja perede (eelkõige lasterikkad pered) abistamiseks.
Sotsioloogias on vaja seega eristada isiklikest kogemustest, mis on eraasjad ja piirduvad igapäevaelu asjadega, ühiskondlikud kogemused, mis asuvad üksikindiviidi kontrolli alt väljas, kuid kokkuvõttes mõjutavad igapäevast elu. JOONIS 1. AUGUSTE COMTEAUGUSTE COMTE ELULUGU
Sektanktlikud konfliktid – religioonidevahelised suurtülid Süsteemide struktuur – kolm olulist komponenti – pärinemismüüt (Piibli maailma loomise lugu); käitumisreeglid (taaskehtestavad sotsiaalset korda, nt 10 käsku); tulevikunägemus (“hea sõna” levitamine, saatusetunne)

Sisserände kvoodid – määravad sisserände üldvoo 2. Selektiivne konkreetsete erialade esindajate lubamine riiki Pakkumise hindamine: Kanada punktisusteem (al 1967. a.; võimalik koguda 100 punkti) Haridus =25, keeleoskus =24, tööoskus =21, vanus =10. Viisa saab min 75 punktiga.
Subkultuurid on huvitanud sotsiolooge juba 1930-ndatest (nn. Chicago koolkond). Populaarkultuur ka uurimise alla: kaubavormi tõttu on eesmgiks lai levik, ning on tihti ühiskonnas valitsevatele arusaamadele/ideoloogiatele lähemal, kergemini nähtavalt seotud kui kõrge kunst.
Sünnikohort – on inimeste grupp, kes on sündinud kindla ajaperioodi jooksul Žargoon – subgrupi / subkultuuri eriline keel Tabu – ühiskonnale vastuvõetamatu ese, olukord või käitumine Tava – heakskiidetud käitumise standard, mida antakse edasi ühelt põlvkonnalt

Sellekohaselt on organisatsioone kõige õigem käsitleda „sotsiaal-tehniliste süsteemidena“. Tänapäeval on kõikjal maailmas tõestatud, et mis tahes sotsiaalsete süsteemide kujundamises ja juhtimises tuleb silmas pidada tehniliste ja inimlike vajaduste lahutamatust.
Suhtekorralduse peidetud ehk jäämäe veealuse osa moodustavad:  Juhtidenõustamine,  Uuringud ja analüüsid  Programmide planeerimine  Programmide hindamine Seega kõik need tegevused, mis on esmapilgul silmale nähtamatud ning reegline leiavad aset organisatsiooni sees.
Soolokompleks - üksinda rügamine, mille taga võib peituda suurenenud tunnustuse vajadus kui ma palun teise abi, siis võib kogu au temale langeda ja mind ei märka mitte keegi • messiase kompleks, mille puhul inimene arvab, et saab ise kõigega kõige paremini hakkama.

Sotsialiseerumine – läbi kogu elu, seejuures teatud omavahel seotud ning üksteisest tingitud astmetena kulgev protsess, millel on individuaalsed jooned, kuid mida samas määravad antud ühiskonna põhiiseärasused (Kenkmann, Loenguid sotsioloogia üldkursusest, 1997,lk.46)
Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, manipuleeritakse või alandatakse teist inimest . Paarisuhetes võib esineda sega tihedalt, kuna tekib omanditunne, mis tähendab kohustuslikku allumist partneri seksuaalsetele soovidele.
Sümboolne - interaktsionalistlik perspektiiv – makrosotsioloogiline lähenemine asendub mikrosotsioloogilisega ja seksuaalset käitumist käsitletakse inimestevahelise sotsiaalse integratsiooniga ning rõhk liigub seksuaalsetelt rollidelt seksuaalsele identiteedile.

Societas – ühiskond, seltskond Siit: “ Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimest kui kaaslast (seltsilist), kui teatud koosluse (grupi, kogukonna) ja ühiskonna liiget” -Sotsioloogia tegeleb igapäevase eluolu uurimisega – omaenda perspektiivist lähtudes.
Staatusturg - turu korrastatus ja hinnad kujunevad eelkõige tegutsejate turuidentiteedi ja staatuse baasil; vajalik turusisene informatsioon; esteetilised turud, unikaalsed kaubad, brändid • rõivaste jaemüük(rolliturg); basaar-idamaa kaubatänav(vahetusturg)
Subjektiivsuse eitamine – see uksnes hairib objektiivset ̈ ̈ teaduslikku tunnetust • (Absoluutne subjekti ja objekti vastandamine); • Tugev normiteadlikkus (ainult meeleline kogemus ja loogiline motlemine on normaalne, koik muu on kas teadmatus voi halve). ̃ ̃ ̃ ̈

Seadusandlik organ on kahekojaline parlament: Riigiduuma (alamkoda) ja Föderatsiooninõukogu (ülemkoda). Täidesaatev võim on jagatud presidendi ja peaministri vahel , seadusandlik Riigiduuma ja Föderatsiooni Nõukogu ning kohtuvõim justitsministeeriumi haldusalas.
Strukturaalne lähenemine - inimese valikuid ja tegevust juhivad tema poolt kontrollimatud sotsiaalsed jõud (nagu sotsiaalne struktuur). 5. Milline on inimloomus? Geneetiline lähenemine - Inimese olulisemad omadused on sünnist kaasa antud, kasvatus neid omadusi ei muuda.
Suhetes juht - alluv peavad mõlemad osapooled kujutlema kolme erinevat rolli: a) juhtide oma rollikujutlust, b) kuidas nad tunnetavad alluvate ootusi neile, ehk juhi kujutlus teise poole rollist; c) juhi kujutlus sellest, kuidas kujutleb tema rolli teine pool.

Sotsiaalministeeriumi vastuses on kirjutatud: “Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmetega, sealhulgas abordi jäätmetega, toimitakse vastavalt „Jäätmeseadusele“. 10 Mille poolest ohtlik?  Põiekahjustus
Semiootika – teadus märkidest ja tähendustest. Järelduste tegemine – Milline on uuringu tulemuste teaduslik tähendus, kuidas sobivad tulemused kokku teiste uurijate tulemustega? Milline on tulemuste praktiline väärtus? Mida tasub edaspidi uurida?
Saavutusvajadus – vajadus püstitada eesmärke, viia asju lõpuni ja alustada uutega • Võimuvajadus – vajadus mõjutada inimesi ja olukordi, olla tähelepanu objektiks • Kuuluvusvajadus – vajadus osaleda rühma töös, olla seotud teiste inimestega

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sotsiaaltöö tegevusalad – jagunevad kolmeks grupiks: ennetav (päevahoid, kooli sotsiaaltöö, noorsootöö, andragoogika, töö eakatega), integreeriv (puuetega inimesed, migrandid, kasvatusmajad, pagulased, töötud), rehabiliteeriv (kohanemisraskustega inimesed, vangid kriminaalhooldusalused, vaimse tervise häiretega inimesed, pikaajalised töötud). 2. Sotsiaaltoetused: olemus- professionaalne lähenemine inimese elukeskkonna ja heaolu paremaks muutmiseks.
Suhteturundus on suhete loomine, säilitamine ja tugevdamine klientide ja teiste osapooltega kasu saamise eesmärgil nii, et mõlema osapoole eesmärgid saavutatakse, seejuures eesmärkide saavutamise aluseks on vastastikkune vahetus ja lubaduste täitmine.
Sissetulekuga inimesed – erastamise tulemus  Üürisektori marginaliseerumine  Eluasemekulude kasv  Sotsiaalse tõrjutuse kasv Ida-Euroopa  Avalike eluruumide erastamine  (Osaliselt) denatsionaliseerimine – elamispindade tagastamine omanikele.

Sõnasta ala - eesmärgid (set goals); 5. Vali meeskonnaliikmed (identify members); 6. Loo ja arenda suhteid (establish relationships); 7. Vali suhtluskanalid (choose media). Need seitse sammu sobivad kasutamiseks erinevate virtuaalmeeskondade jaoks.
Sotsiaalpoliitika on otseselt ja eranditult poliitiliste süsteemide looming, mille mõistmiseks tuleb tutvuda valitsuse ideoloogiaga, eesmärkide, eeskujude ja põhimõtete ning bürokraatlike menetlustega.Poliitika on eelnevate otsustuste lõpptulemus.
Sotsialiseerumisprotsessis on oluline osata määratleda oma koht – milliseid tegureid see endas sisaldab? Oma koha määramine sisaldab järgmisi olulisi elemente: – Vajalik informatsioon – mida see staatus endast kujutab, mida peab tegema

Sotsiaalkaitse on ühiskonna erinevate sotsiaalsete riskide maandamise süsteemide ja mudelite kogum: • hõlmab sotsiaalset turvalisust • sotsiaalhoolekannet • tehnilisi lahendusvõimalusi (kindlustamine, teenuste pakkumine, fondeerimine jms.)
Sotsiaalne institutsioon on reeglite, normide, põhimõtete, tegutsemismallide püsiv kogum, mis reguleerib inimtegevuse teatud valdkonda, organiseerides inimesi kindlatesse rollidesse, staatustesse, suhetesse mingi olulise sotsiaalse vajaduse rahuldamiseks.
Sotsiaalsed sanktsioonid – ühiskondlik reaktsioon inimeste käitumisele eesmärgiga tagada normidest kinnipidamine. 1) positiivsed sanktsioonid – soodustavad normidepärast käitumist 2) negatiivsed sanktsioonid – karistavad normidevastast käitumist.

Stereotüübid - naised/mehed. 27.Bioloogiline ja sotsiaalne sugu Vastus: Bioloogiline sugu – „mees” ja „naine”. Kaasasündinud,bioloogiliselt determineeriud. Sotsiaalne sugu - feminiinsus ja maskuliinsus on sotsiaalselt konstrueeritud.
Samuti või - gija, et tema kuritegelikul käitumisel on vahetud tagajärjed, alset abi vägivaldse maldatakse poisil külastada pärast koolitunde pikapäe- käitumise kiire reageerimise korral tunnetab ta selgemini seost oma teo otsida.

Stsenaariumides - tollal on koolis palju lapsi neilt vanematelt, kes praegu moodustava nn asotsiaalide või tänavalaste hulga ; see tekitab kasvava vajaduse ravipedagoogika, pedagoogilise teraapia ja tugiõppe järele igapäevases koolielus.
Südametunnistuse väljakujunemisega on probleeme neil lastel, kellel Ka südame- ei ole olnud usalduslikku suhet oma vanematega, tunnistus Nii kujuneb välja iseloom kujuneb välja Teisel eluaastal ilmnevad lapsel esimesed tegevusvalmiduse esimestel eluaastatel.
Sellisteks teguriteks on näiteks tunnustus, ametialase tõusu võimalus, saavutamine ja töö ise. Jacobi puhul võib olla tegemist ka ametialase tõusu võimaluse puudumisega, seega ei näe ta põhjust enda oskuste näitamiseks ja pingutamiseks.

Sisemiste sihtrühmadega ehk oma töötajatega, sest: töötajaid peab informeerima, töötajaid peab motiveerima, • Uudiste hulk konkreetses numbris – päevad pole vennad, seetõttu võib mõnel päeval uudisekünnise töötajad on o saadikud.
Sotsiaalne agregaat – inimeste kogum, kes asuvad samas kohas samal ajal kuid pole omavahelises interaktsioonis (teoreetiliselt agregaatides mitmesuguseid suhete tasandeid) (E. Goffman – inimeste kogumid mittefokuseeritud interaktsioonis;
Sotsioloogia uurimisobjektiks on sotsiaalsed faktid (elanike arv riigis, riigikord, religioon ...). Sotsiaalsed faktid on üksikindiviidist sõltumatud nähtused - nad pole kellegi konkreetse poolt loodud, vaid on pigem paljude inimeste ühislooming.

Standarditurg - korrastatus kujuneb eelkõige standardite põhjal(hind, kvaliteet); laienemine ja turule sisenemine enamasti lihtsam; müüja/ostja isik ei ole oluline • lillede hulgimüük(rolliturg); väärtpaberiturg(vahetusturg)
Seotud tegevused on nn kohustuslikud eri ühiskonnas ja mis vabatahtlikud? Iga kultuur kirjutab ette reeglid, milline on normaalne keha ning kuidas ja mil määral seda normaalsuse piires muuta võib? – vahel on muutmine kohustuslik.
Sotsiaalne suhtlus on ettearvamatu. Ühiskond kujuneb käitumise, rääkimise, žestide varal suhtlemise käigus (sotsiaalsete suhete/tegevuste summa=ühiskond). Ühiskond eksisteerib meie meeles igapäevaste rollide ja inimsuhete kaudu.

Suurtel tuluerisustel on edasisele • majandusarengule kahesugune mõju: – Otsemõjuna stimuleerivad nad majanduskasvu - inimesed peavad enam pingutama; – Kaudmõjuna nad takistavad majanduskasvu, kuna erodeerivad sotsiaalset kapitali.
Sotsialiseerumine – protsess mille käigus inimene (enamasti laps) õpib reegleid ja rolle, mis on vajalikud eluks sotsiaalse koosluse liikmena; sotsialiseerumine on kultuuri omandamine, ühiskonna täieõiguslikuks liikmeks saamine.
Suhtekorraldus on rakenduslik sotsiaalteadus, organisatsiooniteooria haru, millesse annavad om atugeva panuse ka süsteemiteooria, organisatsiooniteooria, sotsiaalpsühholoogia, mänguteooria ja teisedki sotsiaalteaduste valdkonnad.

Suhteline vaesus - inimeste/leibkonna sissetulekud allpool arvestatud piiri 29. Pikaajaline töötus - kui inimene on üle 1 aasta töötu olnud 30. Õpitud abitus - Õpitud abitus on inimese kehalise ja psüühilise teotahte langus.
Sotsiaaltöö meetodid – individuaalne töö kliendiga, grupitöö, sotsiaaltöö perekonnaga, kogukonna sotsiaaltöö, juhtumikorraldus, rehabilitatsioon, võrgustikutöö, organisatsiooni juhtimine, avalik haldus ja administreerimine
Süvaintervjueeritav – UK. Uurimustöö käigus läbi viidud intervjuude eesmärk oli fenomenoloogiliselt uurida nende inimeste mõtteid ja nägemusi antud probleemi kohta, mismoodi asjaosalised ise näevad ja hindavad antud olukorda.

Seksuaalne käsikiri tähendab inimese enesemääratlust seksuaalse olendina; aga tähendab ka seksuaalselt laetud olukorda – tavaliselt klassiruum on mitteseksuaalne, kus inimesed ei käitu oma seksuaalsest identiteedist lähtuvalt.
Sektormudel - kus linnade kujundamise ja kasvumustrite aluseks on linna mingi füüsiline aspekt, nt liiklusteed, ebatavaline looduslik ilu vm. Linn jaotub sektoriteks, mis ulatuvad kiirtena välja tsentraalsest ärirajoonist.
Sümbolsüsteemiks on keel.  Anda märku enda positsioonist, staatusest (nt abielunaise staatus, lein, koolilaps jne)  Anda edasi sõnumeid oma tunnetest, emotsioonidest, hoiakutest  Võimalus oma verbaalset teksti ilmestada

Super - EGO (ülimina) – kultuuri poolt kehtestatud reeglid, mida tuleb täita • Reeglite ja normide internaliseerimine – protsess, mille käigus kultuuri poolt esitatud nõudmised saavad osaks inimese isiksusest.
Sotsiaaltöötaja on kohustatud pidevalt täiendama oma teadmisi kõigis HIV-d puudutavates aspektides, sealhulgas olema kursis uute ennetamise strateegiatega, ravi ja hoolduse mudelitega, ravimite, teadusuuringute ja poliitikaga.
Sotsialiseerumine – protsess, mille käigus õpitakse hoiakuid, norme, motiive ja käitumismudeleid, mida peetakse sobivaks või kohaseks inimesele, kes on ühiskonna täieõiguslik ja aktiivne liige ( Lindgren Suter, 1994, S65)

Sotsiaalne süsteem - mõiste aitab aru saada , millest koosneb sotsiaalsete suhete struktuur ja kuidas ta toimib. Iga süsteem koosneb üksteisest sõltuvatest elementidest, mis aja jooksul omavahel liituvad stabiilseks tervikuks.
Sotsiaalpoliitika on abinõude süsteem ühiskondlike probleemide, näiteks tööpuudus ja väljaränne, lahendamiseks ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks, milleks on eelkõige elanikele inimväärsete võimaluste tagamine.
Sekt – argikeeles väga negatiivse tähendusega sõna, seepärast on religioonisotsioloogias sekti asemel sageli tarvitusel väljendid väikesed usugrupid, äärmuslikud usuliikumised, religioossed vähemused jne.

Sotsialiseerimine on eluaegne protsess, mille käigus inimene omandab kultuuri, õpib tundama ennast ja oma sotsiaalset mina, areneb välja arusaam sellest, kes ta on ja milline ta on.Sotsialiseerumisel on seega duaalne iseloom.
Skinner - katsed rottidega (rotid õppisid raskusi ületama,et tasu e. toiduni jõuda). Sellest järeldas Skinner, et operatiivse tingitusena võib õpetaja kontrollida ja kujundada õppija käitumist soovitud suunas.
Sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Siirderituaal - avalikud tseremooniad, millega tähistatakse mõne isiku positsiooni muutumist ühiskonnas . Kõige tavalisemad on noorukiikka jõudmisega siirderituaalid, mis on oma vormilt erinevad kõigis ühiskondades.
Sissetulekute ebavõrdsus - > Avaliku sektori töötajate sissetulekute kasv on võrreldes erasektoriga kiirenenud Mida me selle asja kohta juba teame? • Kirjandus • Varasemad uuringud • Eeldatavad mõjud (nt seadusandliku akti
Sooline võrdõiguslikkus ehk naiste ja meeste võrdõiguslikkus lähtub arusaamast, et mehed ja naised on vabad arendama oma võimeid ning tegema valikuid ilma stereotüüpsetest soorollidest ning eelarvamustest seatud piiranguteta.

Suurusjärgus 1 - 5%, kuid mõned ka suuremaid, vahemikus 10-30%. Kinnipeetavad tundusid olevat täpsemad väiksemate arvude osas, sest nad asusid uimasteid iga päev tarbivaid kaaslasi loendama ja arve omavahel võrdlema.
Suurem vabadus on ka tööandjal, kes võib töövõtulepingu´vajadusel üles öelda, ilma et peaks arvestama töölepinguga nõutud (tavaliselt kahekuulist) etteteatamise aega ja tööstaažist sõltuvat koondamistasu.
Sookonflikti vaatenurk on seotud feminismiga Rassikonflikt: Lähenemine, mis rõhutab rassilist ja rahvuslikku ebavõrdsust Kriitika: Teooria eirab ühiste väärtuste ja vastastikuse sõltuvuse siduvat funktsiooni ühiskonnas.

Sellel tasemel on lisaks projektijuhtimise tehnikate ja abivahendite valdamisele oluline inimeste juhtimise kogemus, organisatsiooni toimimisest arusaamine ja teiste projektijuhtimist puudutavate alade laiem tundmine.
Skinner - Tagajärje reegel Juht võib valida oma tegevuse vastavalt alternatiivsetele tagajärgedele : 1. Käitumist julgustav, positiivne toetus (Positive reinforcement), millel on soodsad tagajärjed, näit.
Sotsialiseerumisprotsessis on oluline osata määratleda oma koht – milliseid tegureid see endas sisaldab? Oma koha määramine – õpib selgeks oma staatusele sobiva käitumise, millised on selle staatusega kaasnevad rollid.

Sotsiaalsed organisatsioonid - organiseerumine = Pideva kollektiivse tegevuse korraldamine teatud ühise eesmärgi saavutamiseks; organisatsioon = kollektiivse tegevuse struktuur: eesmärgid, vahendid, kontroll, administratsioon.
Suur grupp - inimühendus kogu ühiskonna tasemel: klass, kiht, rahvas, rahvus, suur organisatsioon jm. LOKAALNE GRUPP - inimühendus piirkonna tasemel: ühe ettevõtte töötajad, linnaosa või küla elanikud.
Sajandini – ühiskond kui looduliku olemuse kohaselt tegutsevate indiviidide summa. Georg Simmel vastandub väitega, et ühiskonna mõistel on mõte vaid siis, kui see ei piirdu ainult indiviidide summaga.

Sots järjehoidja on veebirakendus, mis võimaldab kasutajal • Meedius Eesti OÜ on üks Eesti suurimaid meedia- ja äriseire firmasid, kuhu on koondunud 13 oma ala luua online keskkonda oma veebilinkide kogumiku.
Sotsioloog on huvitatud inimesest ja tema maailmaist, tema institutsioonidest (perekond, töö, hierarhia), tema ajaloost, tema ihadest, ja selle pärast ei ole midagi iga tema jaoks, mis on inimesega seotud.
Sotsiobioloogia – inimliigi esindajatel on evolutsiooni jooksul kujunenud kaasasündinud vastumeelsus teiste petmise vastu, kuna selline vastumeelsus on soodustanud inimeste võimet liigikaaslastega koos elada.

Sajandi inimesed on erineva tehnoloogia ja muu uudsusega nii ära hellitatud, et mõte sellisest ajast, kus töötati ja elati nii kitsastes ning ohtlikes tingimustes nagu 19. sajandil, tundub täieliku ulmena.
Sotsiaalne inimene on bioloogilisest välja kasvanud, bioloogiline alge säilib; ühiskonnaliikmete käitumine ei ole loomade elu mugandus, see on kvalitatiivselt erinev – sotsiaalne oma olemuselt (Allik, 1996)
Sotsiaalne klass on arvatavasti kõige võimsam sotsiaalteaduslik muutuja, kuna peaaegu kõik teised meile huvi pakkuvad muutujad, keskmisest elueast kuni eluga rahuloluni, on sotsiaalsest klassist mõjutatud.

Sotsiaalne areng – toon välja imiku sotsiaalse suhtluse, lähedaste inimeste olulisuse imiku arengus, räägin turvatundest, imiku hirmudest ning toon välja emotsionaalsete väljendite arengu kuude kaupa.
Sotsiaaltöö korraldaja – inimeme, kes opereerib keskkonnas keerukalt lihtsamale, sulatades oskuslikult ühte juhtimise ja korralduse kontseptsioonid, tehnikad ja mudelid, kasutades selleks olemasolevat ressurssi.
Sugupoolte konflikt - vangidilemma: olukord kus vastastikune koostöö on mõlemale osapoolele kasulikum kui vastastikune petmine, aga kõige kasulikum on ise teist petta siis kui teine püüab koostööd teha.

Suureks abimeheks on sotsiaaltöös ka kutsestandard, mis paneb paika kriteeriumid sotsiaaltöötajatele. Kuna sotsiaaltöö valdkond on väga lai, siis on võimalik spetsialiseeruda igas valdkonnas eraldi.
Sasseni arvates on suurlinnadel (u. 35 linna) oluline roll globaliseerumise tootmises – kasvanud rahvusvaheliste tehingute mastaap ja keerukus nõuab neid kõrgtasemel multinatsionaalseid peakortereid.
Sotsiaalne staatus - teatava sotsiaalse rolli täitja asend sotsiaalsete suhete süsteemis, mis on määratud selle süsteemi jaoks oluliste tunnuste kaudu (majanduslikud, professionaalsed kultuurilised jm.

Seksuaalne ahistamine – pealtnäha süütud seksuaalse alatooniga aktid aga ka iga kaalutletud ja korduvat mitteoodatud sõnalist kommentaari, žesti või füüsilist kontakti, millel on seksuaalne iseloom.
Sotsiaalne protsess on ükskõik millise sotsiaalse objekti või tema koostisosade järjepidev muutumine (inimeste areng ja kasvamine). Funktsionaalsed protsessid tagavad objekti kvalitatiivse taastootmise.
Sotsioloogia rajajad - klassikud: - A. Compte - K. Marx – konfliktiteoreetilise suuna rajaja - E. Durkheim – funktsionalistliku teoreetilise suuna rajaja - M. Weber – interaktsionalistliku suuna rajaja

Sümptomite taandumisele on võimalik töötada selle kallal, kuidas edaspidi depressiooni ennetada. Meil kõigil on hoiakuid ja reegleid, mis ei ole mõistlikud ja pigem takistavad kui soodustavad toimetulekut.
Siit tulenevalt – inimesed, kel on kehvad materiaalsed võimalused, kannatavad sagedamini psühho-sotsiaalsete terviseprobleemide all ning nende käitumine on suurema tõenäosusega tervistkahjustav.
Sotsialiseerumine - on organisatsiooni puhul selle väärtuste saamine ühisväärtuseks. Töötajad võivad mõjutada organisatsiooni kultuuri ja tegevust so. individualiseerimine ehk isikupärastamine.

Sümboolne - interaktsionistlik perspektiiv: eelnevad mudelid olid makrosotsioloogilised ning keskendusid sugutungile üldiselt, selle lähenemise puhul keskendutakse seksuaalsele identiteedile.
Sotsiaalprotsessid on nähtuste seeriad, mis mõjutavad üksteist vastastikku või toimuvad gruppide organisatsioonis ja struktuuris ning millel on inimeste või koosluse elementidevahelised seosed.
Sümboolne kapital - tõe monopol mingis valdkonnas: inimese õigus öelda“ kuidas asi on“. Kui mõnel inimesel on õigus öelda, kuidas asi on siis see tähendabki, et sel inimesel on võimu.

Sekundaarne deviantsus - Sekundaarne deviantsus tekib, kui inimesel on alguses millegi suhtes vastuolu, mille järel omistatakse talle deviantne identiteet ning lõpuks võtabki inimene selle omaks.
Sihtrühm – vaesuse leevendamisele suunatud poliitikate suhtes prioriteetne elanikkonna kategooria, toimetulekut tagavate ja kindlustavate sotsiaalpoliitiliste meetmete otsene objekt.
Sotsiaalpsühholoogia – on psühholoogia haru, mis uurib inimühenduste psühholoogilist külge, kuidas mõjuvad inimese tunnetele, mõtlemisele ja käitumisele teised inimesed ja ühine tegevus.

Sotsiaaltöö korraldus – tegevus, mis aitab viia toetuse või teenuse inimeseni ja mille läbi peetakse üleval organisatsioone ning aidatakse kindlustasa nende organisatsioonide püsimajäämine.
Sotsiaalkulutused gdp - st • Pere- ja lapsetoetused (EL27 = 2,2%) Helded: Taani, Saksamaa, Luksemburg, Soome, Rootsi Kasinad: Malta, Hispaania, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, Eesti, Läti, Leedu
Sekundaaranalüüs - kõik eelmised meetodid andsid uut teavet aga see analüüs tähendab juba varem kogutud teiste teadlaste poolt või olemasolevate materjalide uurimist ja analüüsimist.

Siirderituaal –  avalikud tseremooniad, millega tähistatakse mõne isiku positsiooni muutumist ühiskonnas. nt.  sündminine, surm, meheks/naiseks saamine, abiellumine.
Seadustes on ära toodud ratastooli gabariidid ja pinnavajadus, millega peaksid arvestama arhitektid ja insenerid, projekteerides avalikke hooneid ja nendes liikumise võimalikkust.
Sekretäri missioon on olla lojaalne ametlikul ja mitteametlikul suhtlustasandil ja kanda edasi häid tavasid: ei kuulujuttudele ega väärale informatsioonile, räägitakse ainult faktidest.

Signed on to the UN Global Compact, a framework of ten core principles to guide business behavior in areas such as human rights, the environment, labor practices, and corruption.
Sotsiaalmeedia on meedia, kus inimesed suhtlevad, loovad, jagavad teavet ja ideid virtuaalsetes kogukondades ja võrgustikes CEO - Ettevõtte tegevjuht on ettevõtte kõige kõrgem juht.
Sotsiaalne stratifikatsioon e. ebavõrdsus e. kihistumine (vertikaalne dimensioon) – inimeste vahelised erinevused hüvedes (raha, staatus), mis seavad osad inimesed paremasse olukorda kui teised.

Sünnitoetust on õigus saada lapse ühel vanemal (423EURi) ● Vanemahüvitist makstakse lapse ühele vanemale kuni lapse aastaseks saamiseni- 70% vanema eelnevast keskmisest palgast.
Sestap nimetatakse tema teooriat ka „dramaturgiliseks“. Ta käsitleb inimest kui näitlejat, kes töötab teatud sotsiaalsetes piirides, teatud sotsiaalsete ressurssidega.
Sotsioloogiaks NIM. TEADUST, MIS UURIB INIMESE KÄITUMIST GRUPIS, HÕLMATES NII KOLLEKTIIVSEID JÕUDE KUI KA VIISE, KUIDAS INIMENE ISESEISVALT MÕTESTAQB OMA KOGEMUSI (ENESEPEEGELDUS)

Sõja mõju – esimese maailmasõja ajal töötus praktiliselt kadus, elamispindade üür võeti kontrolli alla, toiduratsioonide kindlaksmääramine, miinimumpalkade kehtestamine
Sapi - Whorfi hüpotees- inimesed on ühiskonnas valitsevaks saanud väljendusvahendiks oleva keele meelevallas, reaalne maailm on üles ehitatud keelelistele harjumustele.
Sellegi poolest on puuetega inimesi kõikjal maailmas ja igas ühiskonnakihis ning nende elu iseloomustab tihti püüd olla iseseisev ja sõltumatu ning luua sotsiaalseid inimsuhteid.

Sotsiaalkaitse ülesehitus - solidaarsusprintsiip Enamik Eesti sotsiaalkaitse liikidest põhinevad solidaarsusprintsiibil Need on ravikindlustus, pensionikindlustus (I sammas), lapsetoetused jm.
Sotsiaalsed normid on käitumisreeglid ehk ettekirjutused, mis kirjeldavad ühiskonnas sobivat käitumist, aga ka keelud, mis määravad ühiskonnale vastuvõetamatu käitumise ehk tabu.
Süstemaatiline juhuväljavõtt - objektide valimisse võtmine objektide loendist toimub fikseeritud sammu tagant kõigi üldkogumi objektide loendist, kusjuures esimene objekt valitakse juhuslikult.

Sekundaaruurimus e. kirjutuslauauurimus - Uurimuse tarbeks ei koguta ise empiirilist algmaterjali va analüüsitakse teistes uurimustes kogutud andmed vms juba olemasolevat materjali.
Sotsiaalkultuuril on suur mõju inimeste tööalasele käitumisele Sotsiaalkultuurialased teadmised on olulised sotsiaalse kultuuri muutumisel ja paljurahvuselise töökeskkonna puhul.
Sotsiaalpoliitika aspektist on neil täielikud sotsiaalsed õigused ? Pagulastele antavad eelised 4. Immigrandid-kodanikud – kodanikud naturalisatsiooni kohaselt või sünnijärgsed kodanikud.

Sotsialiseerumine – uute ühiskonnaliikmete ettevalmistamine eluks sotsiaalses maailmas, so protsess, kus indiviid õpib mõtlema, tundma ja käituma vastavalt antud grupi normidele.
Seadustes on välja toodud punktid kus kõik riigid peavad tagama, et puuetega inimestel oleks võimalus osaleda kõikides kultuuritegevustes võrdsetel alustel koos teistega.
Sõltuvusfaas - inimesed tulevad kokku – produktiivsus madal, rahulolu kõrge, juhitavus suhteliselt kõrge (kõik ootavad, et inimene, kes nad kokku kutsus, juhiks protsessi).

Sünnikohordid – kindla ajavahemiku jooksul sündinud lapsed (ühine ajalugu, taust, maitse-eelistused jms) 2. rollistruktuur – ühiskonnas täitmist vajavate ülesannete arv.
Sestap on ajakirjaniku ja suhtekorraldaja rollid rahvusvahelised meediakorporatsioonid ja sk. sarnased. Mõlemad tegutsevad meediasüsteemis ja pruugivad sarnaseid koode.
Sotsialiseerumine on indiviidi ja teda ümbritsevate kaasinimeste vastastikuse mõjutamise protsess, mille käigus võetakse sotsiaalse käitumise eeskujusid ja kohandatakse endale.

Sotsialiseerumine on protsess, mille vahendusel õpime hoiakuid, norme, motiive ja käitumismudeleid, mida peetakse sobivaks ühiskonna täieõiguslikele ja aktiivsetele liikmetele.
Subkultuur – erilaadse käitumise ja tõekspidamistega inimeste grupp, mis eksisteerib suuremas kultuuris. Võivad põhineda ühisel eal, religioonil või tõekspidamistel.
Sotsiaalerialadele on Valliku sõnul viimastel aastatel kasvanud ning see näitavat, et tänapäeva noortel on usku pisut teistsugustesse väärtustesse, kui oli/on nende vanematel.

Sotsiaalne grupp - kaks või enam inimest, kes samastuvad üksteisega ning kes suhtlevad üksteisega(toimivad vastastikku). 25. Defineeri ja kirjelda esmaseid ja teiseseid gruppe.
Subsidiaarsus - põhimõtet järgides on hoolekandeteenuste arendamine, korraldamine ning neile juurdepääsu tagamine kliendile kõige lähemal seisva võimuorgani ülesanne.
Sisenemisbarjäärides – Riho ise ning tema kaubamärk ei olnud tuntud (turule tulek raskendatud). Edu saavutamiseks Riho investeeris kaasaegsesse tipptehnoloogiasse ja tööjõudu.

Sotsiaalsed muutused on eriti kiirelt toimunud viimaste sajandite jooksul, samas on muutused erinevates institutsioonides ja valdkondades erinevad ning toimunud erinevate kiirustega
Satelliitkontori idee on välja arenenud vajadusest pakkuda inimestele, kes ei saa kodus töötada või ei taha iga päev pikka vahemaad tööle sõita, töö tegemiseks võimalust.
Sotsioloogiaks nimetatakse teadust, mis uurib inimese käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi.

Stebbins – Serious Leisure – süsteemne pingutamine (amatöör, hobi või vabatahtlikus korras) – sellest võib kasvada välja mingil määral inimese karjäär.
Silmis on süsteem sama,mis ütlusel "ei tule halba ilma heata,ning head ilma halvata".Kui lotoga miljoni võidad,siis sa ei saa väita,et nüüd on elu supperluks.
Sotsiaalne fakt - so käitumisviisid, mõtlemisvormid, mis on indiviidist sõltumatud, kuid omavad teatud sundiseloomu, on kohustuslikud inimesele, sõltumatult inimese enda

Sellised organisatsioonid on pigem agressiivsed kui kohanemisvõimelised, pigem tugevad kui paindlikud. Zeusi kultuur ei sobi sinna, kus paindlikkus ja tundlikkus keskkonna suhtes on
Sorakin – kultuuritsüklid, mis kultuuri arengus korduvad: ideatsiooniline, meeleline ja segatsükkel (idealistlik). 83. Walt W Rostow – moderniseerumisteooria.
Sajandil järk - järgult legaalset aborti lubavate seadustega, seoses hääletamisõiguse laienemisega naistele ning moodsate rasestumisvastaste vahendite leiutamisega.

Sarna - juurde. se|t |oomarj jgj|e võjD misele väljaspool kõdu (vt. Ebapiisavvanemlik järelevalve ja eriti poiste hulgas täheldada tõsist võimuvõitlust.
Sotsiaalriigi põhimõte tähendab esmalt, et avaliku võimu ülesanne on soodustada igati seda, et need inimesed, kes suudavad praegu ise toime tulla, suudaksid seda ka edaspidi.
Sotsialiseerumine on protsess, milles inimene omandab kultuuri ning ta õpib tundma ennast, oma sotsiaalset mina, areneb välja arusaam sellest, kes ta on ja milline ta on.

Sama tendents on nähtav ka jalakäijate teedele hinnangu andmisel – 39% Tallinna elanikest pidas olukorda kehvaks ning 34% väljaspool linna elavatest vastajatest.
Sotsiaalsed rollid - Eri inimeste jaoks eksisteerib erinevaid norme => inimese ühiskondlik positsioon mõjutab tema käitumist, mitte ainult tema individuaalsed omadused.
Sci - Fy/Thriller. Internet Movie Database (IMDb) reiting filmile on 7,7. Film on toodetud USA’s , valminud 2004 aastal ning kestab 1 tund ja 53 minutit.

Sotsiaalne mobiilsus tähendab inimeste ja gruppide liikumist stratifikatsioonisüsteemi sees. Uuritakse kuivõrd on võimalik ühiskonnas ületada staatuse vahelisi piire.
Staatushierarhiad on üldiselt rombikujulised, sest kõige rohkem ja kõige vähem soovituid tunnuseid omavaid inimesi on ühiskonnas vähe, kuid keskmiseid kõige enam.
Strukturaal - funktsionalistlik perspektiiv – s.o võimas kirg mille juured on bioloogias ja mida tuleb teadlikult kanaliseeridasotsiaalselt produtiivses suunas.

Strukturaalne funktsionalism - teooria, mis näeb ühiskonda kui keerulist süsteemi (struktuuri), mille osad töötavad üheskoos selleks, et edendada stabiilsust ja solidaarsust.
Sooidentiteedi sotsialiseerumine – soolistatud minast õppimine sarnaneb iga muu sotsialiseerumise kogemusega ja seda õpetavad samad agendid: vanemad, kool, kaaslased, massimeedia.
Sotsiaaltöö on suunatud muutustele inimeste elus, aga muutus ja õppimine tulenevad kommunikatsioonist. Kommunikatsiooniteooria käsitleb eriti kontrolli suhetes.

Stratifikatsioon - (kihistumine): ühiskonna liikmed jaotatakse hierarhiliselt teatud dimensioonide järgi (sissetulek, varandus, võim, prestiiž, vanus, rahvus jne).
Sotsiaalpoliitika – avaliku võimu prioriteedid ja sihipärane tegevus sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, inimarengu edendamiseks ning ühiskonnaliikmete heaolu
Subjektiivne vaesus – vaesus kui enesehinnang (ka elustiili põhjal antud hinnang väljastpoolt)  Otsene (absoluutne vaesus) – rahvuslikult määratud vaesuspiir.

Suitsetamine on aktuaalne ka keskkoolijärgsete õpilaste seas, kelle suitsetamisele on piirangu pannud ainult kooli territoorium, kus suitsu ennepanek on rangelt
Sünergia – grupiliikmete ideede ja arvamuste vahetamisel tekivad uued mõtete kombinatsioonid, mis on oma olemuselt paremad kui üksikisik oleks saavutanud.
Samuti jul - klassi õpilaste seas läbi küsitlus (vt. lk. 102, Kirjandust, Olweus, gustab käesolev raamat teid abi otsima, seda pigem varem kui liiga hilja.

Sildistamine - selle tulemusel pannakse inimesele külge (kurjategija) silt Teisene deviantsus – inimene võtab omastatud silmi omaks ja hakkab edaspidii norme
Staatuskindlus tähendab olukorda, kus inimene kuulub eri staatushierarhiates sarnasele astmele. Staastuskindlus sõltub nii omandatud kui ka omistatud tunnustest.
Strateegiaks on “Saada nulli”. See tähendab, et HIV-i nakatunute arv on null, diskrimineerimine on null ning samuti ka AIDS- iga seotud surmade arv on null.

Selleaastane kohtumine on pühendatud AIDS-i ennetusele, kuidas vähendada AIDS-i levikut ja sellega seotud mõjusid ning kuidas sotsiaaltöö saaks sellele kaasa aidata.
Sotsialiseerumise agendid on need ühiskonna institutsioonid ja inimkooslused, kelle ülesandeks on edastada sotsiaalset mälu uuele põlvkonnale või kujunevale isiksusele.
Süsteemi eelduseks on alluvate tugev motiveering arendada oma tööalaseid võimeid, nende enesekindluse suurenemine ja mitmekülgsete võimetega tööjõu olemasolu.

Sekretäridel on probleemid silmadega, kuna kontorimööbel on ju tellitud vaikimisi ning ei ole sobilik igale indiviidile. Näiteid võib leida veel mitmeidki.
Skaalapunkt tähendab antud koondtunnuse puudumist (mittelugemist, mittetegelemist, mitteomamist vms), on seegi väärtuslik ja selgelt tõlgendatav näitaja.
Subkultuur on mingi ühiskonna alagrupi kultuur .Selle abil kohaneb inimene üldise kuktuuriga sest kõigil puudub võrdne juurdepääs üldisele kultuurile.

Sümboolne interaktsionism – vaatab sotsiaalsele süsteemike kui sotsiaalse interaktsiooni produktile ja tähendustele, mida inimesed annavad konkreetsetele olukordadele.
Sotsiaalne sugu on seotud ühiskonna poolsete määratlustega mehelikest ja naiselikest tunnusteks ning need ei pruugi kattuda inimese bioloogiliste tunnustega
Sisenditeks on kõik tööalased panused: haridus, staazh, eelnevad töökogemused, lojaalsus, enese sidumine, kulutatud aeg ja energia, töö teostamine.

Soovitud tagajärg on see, et mõned agendid oleksid rohkem mõjutatud välisest autoriteedist, mõned erinevate naabrite poolt ning mõned oleksid peamiselt ise
Sotsiaalteadustes on kvalitatiivuuringute eesmärgiks kirjeldada ühiskonnas toimuvat ning mõtestada seda lahti mingist teoreetilisest raamistikust lähtuvalt.
Seaduslik varas on professionaalne kurjategija ja kuritegeliku elulaadi aktiivne propageerija, kellel on õiguskaitseinstitutsioonidele vastandumise kogemus.

Seisukohast on oluline, et toimetulekuraskustesse sattunud isikute kaasamine loomulikku ühiskonnaellu oleks sama tähtis kui teised riigielu valdkonnad.
Sotsioloogial on interaktiivne iseloom Sotsioloogia kui teadus: 1) Uurib ühiskonnas toimuvaid protsesse ühiskonnaelu erinevate valdkondade seoste kaudu.
Suhtekorraldus on järjepidev ja plaanipärane tegevus, eesmärgiga luua ja säilitada kahepoolsed heatahtlikud suhted organisatsiooni ja avalikkuse vahel.

Sotsiaalne süsteem ON KORRASTATUD JA PÜSIV SOTSIAALNE TERVIK, MIS KOOSNEB PALJUDE SIDEMETEGA JA VASTASTIKUSTE TEGEVUSTEGA SEOTUD SOTSIAALSETEST ELEMENTIDEST.
Sotsialistlik majandussüsteem – maksimaalne riiklik kontroll, valitsusepoolne tootmine ja jaotamise planeerimine, tuleb lähtuda rahva vajadustest, mitte aga kasumist.
Stigma – moraalse halvustamise märk, millega tähistatakse ühiskonna normalsetele või normatiivsetele ootustele mittevastavat inimkäitumist.

Serious leisure – süsteemne pingutamine (amatöör, hobi või vabatahtlikus korras) – sellest võib kasvada välja mingil määral inimese karjäär.
Siedropi väide – Euroopalik riik on eripärane valitsemisvorm 50. Traditsiooniline domineerimine on võimuvahekord, kus kõige olulisem on traditsioon.
Siinjuures on tegemist kahe tasemega: 1) mida laps on võimeline ülesande lahendamisel tegema iseseisvalt; 2) mida laps sooritab täiskasvanu abiga.

Staabiorganisatsioon - kujutab endast ülesehituse osa, mis koosneb org. eesmärkide saavutamisele kaasaaitavatest erialastest ametikohtadest ja allüksustest.
Sotsiaalne kaasatus - lihtne ja selge,see on ju strateegiline meetmete kompleks, mida rakendatakse sotsiaalse tõrjutuse leevendamiseks või ära hoidmiseks.
Sotsioloogia ülesanne on inimese sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine. Mõistmine (Verstehen). Sotsiaalteadused on olemuslikult erinevad reaalteadustest.

Süsteemi mõiste ehk sots.süsteem on tervik, mis koosneb omavahel seotud osadest, millest igaüks täidab oma olulist funktsiooni terviku säilitamiseks.
Sotsiaalne kapital on sotsiaalsete suhete võrgustik organisatsiooni liikmete vahel, mida reguleerivad normid ning mis tugineb mitteformaalsetele suhetele.
Stress on bioloogiline muutus, mille toovad kaasa tugevad emotsioonid nagu armastus, vaimustus, joovastus, pettumus, viha, hirm, kadedus, mure.

Sotsiaalne liikumine on kollektiivne liikumine, kus on kõrge pühendumuse tase ja poliitiline aktiivsus, mis ei ole ilmtingimata baseeruv organisatsioonil.
Sekundaarne deviantsus - EI LEIA  2. rollikonflikt- # Üksikute rollide kohta on võib-olla olemas erinevaid ootusi teiste poolt, erinevate normide poolt.
Sotsiaalset tõrjutust on võimalik käsitleda, lähtudes Allardti põhivajaduste konseptsioonile toetuvatest heaolu dimensioonidest ning nende defitsiidist.

Sõnum kuulajale on teda vaimselt ette valmistada töötubadeks, kus räägitakse avalikult hirmudest ning sisendada, et kõik on ületatav ja õpitav.
Süsteemiteooria – hiljem loobus Parsons tegevuse analüüsist ja liikus aina enam sotsiaalse süsteemi (e. ühiskonna) kui terviku analüüsi poole.
Sageli proble - Last ei tohi sööma sundida, temalgi on õigus valida, mida Selles näites astub ema vahele, käsutades kontakti saavu- maatiline.

Sotsiaalne roll on käitumise, hoiakute ja kohustuste kogum, mida oodatakse mingi staatusega inimeselt. Rollid omandatakse sotsialiseerumise käigus.
Sotsiaalne tasakaal - on seisund, mille puhul on omavahel sõltuvad osad tasakaalus. Iga suur ja ootamatu muutus võib süsteemi tasakaalust välja viia.
Sotsiaalne väljateooria – ühiskond koosneb väljadest (majanduslik väli, kultuuriline väli, poliitiline väli) e. sfääridest kus kehtivad oma reeglid.

Stereotüübid on mõtlemise skeemid, mis sisaldavad otsusi teatud gruppi kuuluvate inimeste isiksuseomaduste, välimuse ja käitumisviisisde kohta.
Sundimise asemel on soovitatav arutada ja leida hea põhjus selleks, miks võiks teatud inimene täita seda ülesannet või osaleda sellel üritusel.
Sotsiaalne kapital on inimese tutvused, tema sotsiaalne võrgustik; kõrge positsiooniga tuttavad, suur võrgustik jms soosivad inimese karjääriedu.

Sotsiaalne muutus on protsess mille kaudu aja jooksulmuutuvad väärtused, normid,institusioonid, sotsiaalsed suhted ja stratifikatsiooni süsteemid.
Suhtekorraldaja ülesandeks on kujundada ning edendada firma mainet, läbi tõhusa avaliku arvamuse kujundamise abil, ent see eeldab strateegilist lähenemist.
Sünnitus - ja abordikäitumist ühiskonnas mõjutavad levivad väärtushinnanugs, riigi majanduslik olukord ning sotsiaal- ja perepoliitika.

Sapir - Worfi hüpotees: Inimesed ei ela ainult objektiivses maailmas, vaid on suuresti selles ühiskonnas valitseva keele meelevallas.
Sotsiaalne rühm – teatud hulk inimesi, kellel vahel toimub regulaarne interaktsioon ning kelle rühmakuuluvus tugineb tunnetatud identiteedile.
Soost sõltuvalt on koduses keskkonnas hõlpus ruume erinevalt disainida, lasteaias on see küsimus lahendatav erinevate mängunurkade loomisega.

Sotsialiseerimine on nii üldine (kuulekus, täpsus, distsipliin) kui ka eriline (õpilaste jagamine ülikooli ettevalmistus- ja kutserühmadesse.
Sotsialiseerumise ülesandeks on pakkuda lapsele üks ja ainus tähenduste maailm.Mikrotasandil antakse see info edasi läbi sotsiaalsete rollide õppimisega.
Sotsioloogia ülesandeks on oma uuringuteks kindlaks määrata, kelle või mille suhtes teatud käitumine või struktuurid on funktsionaalsed või mitte.

Suhetega seotud – suunatud grupi kooshoidmisele ja emotsionaalsete vajaduste rahuldamisele.Need eesmärgid võivad mõnikord olla konfliktsed.
Sotsiaalne grupp - teatud viisil organiseeritud suhteliselt püsiv inimühendus, kellel on teatavad ühised huvid, väärtused, käitumisnormid.
Sotsiaalsed liikumised - Durkheim kirjutas „mehaanilisest ja orgaanilisest solidaarsusest”. * lihtsam, ühesugune vs. keerulisem, diferentseeritud

Sotsioloogia ajalugu - klassikaline sotsioloogia Sotsioloogia ajaloos võib eristada 3 perioodi: 1. Eelajalugu - enne sotsioloogia mõiste tekkimist
Sümbolistlikus perspektiivis on haridus üks rituaalne etendus või tseremoonia, kus õpilased sisestavad endasse müüte, mis seadustavad sotsiaalset korda
Sotsiaalne probleem on elukvaliteedi halvenemisest tekkiv toimetulematus või võõrdumus, mis haarab suure osa ühiskonnast või kogu ühiskonna.

Sotsialiseerumine on teatavasti eluaegne protsess, kogemuste ja väärstuste omandamine selleks, et inimene saaks täita oma sotsiaalseid rolle.
Siinjuures on   oluline,   et   haavatavad   grupid  osalevad   planeerimisprotsessis   ning   prioriteetide   määratlemisel.
Sünkrooniline lähenemine – ühiskonda tuleb uurida sellisena nagu ta on praegusel ajahetkel, muutumised võib lihtsuse huvides tähelepanuta jätta.

Sekkumise soov on inimese tahe suurendada oma mõjuvõimu, olla "nööritõmbajaks". Inimesed soovivad end tunda hästi, olla enesekindlad.
Sellisteks märkideks on kindlasti internetiapteegid, perearsti nõuande telefonid, võimalus konsulteerida teiste arstidega interneti vahendusel.
Sotsiaalne kontroll - ühiskondlikud meetmed inimeste normipärase toimimise tagamiseks, vahendiks SANKTSIOONID e. normide täitmisele sundimise

Subjektiivne heaolu on pealiskaudsem ja põhineb rohkem hetkeemotsioonidel, mis muutuvad kogu aeg. 17. E. Dieneri uurimisvaldkond heaolu teemal.
Südameprobleemide osas on korrelatsioon inimese majandusliku heaolu ja tervise vahel positiivne lääne ühiskondades, aga negatiivne arengumaades.
Seksuaalne vägivald – on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, manipuleeritakse või alandatakse teist inimest.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas on abi saamisega seonduvate küsimuste reguleerimine vajalik seadusega, on tegemist keskvõimu põhiseadusliku kohustusega.
Sotsiaalne mobiilsus on protsess, mis hõlmab indiviidide ja sotsiaalsete rühmade liikumist erinevate sotsiaalmajanduslike positsioonide vahel.
Suhtekorralduse protsesse on seni uuritud enamasti stabiilsetes ühiskondades tingimuste, kus muutunud on ainult üks või paar süsteemi komponenti.

Sattunuist on seletanud kaklemis enesekaitse vajadusega, sooviga pidevast mõnitamisest, solvamisest ja alavääristamisest vabaneda.
Seepä - võib ka olla üheks põhjuseks, miks kriminaalstatistikas domi- rast võib see laps tegutseda vägivaldselt edaspidigi.
Sellised grupid on püsivamad just siis, kui nende koosseisus on ERINEVATE omadustega inimesi, kes on võimelised täitma erinevaid rolle.

Sellised hälbekäitumised on tingitud Kayleighi ja Tommy isa mr. Miller hälbekäitumisest mis avaldub tema perverssest soovist filmida lastepornot.
Sooline ebavõrdsus on probleem, mis puudutab igaüht, tuues nii naistele, meestele kui ka tervele ühiskonnale kaasa negatiivseid tagajärgi.
Sotsiaalne morfoloogia - elanike arv,tihedus,paiknemine: teed ja ehitised • Institutsioonid- majandus,poliitika,seadused,kunst,religioon,teadus

Sotsiaaltoetus on isiku või Teenusel pole esemelist vormi ja ta • sotsiaalhoolekannet perekonna toimetuleku ei saa olla kellegi omand.
Sakraalne - sisaldab pühasid, jumalikke ning müstilisi või üleloomulikke jõude. Profaanne- on maine, arusaadav ja mõistetav.
Soodustavaks momendiks on töötamine aladel, kus tuleb intensiivselt tegeleda inimestega, kes erinevatel põhjustel ei saa ise endaga hakkama.

Sotsiaalne võrgustik – inimeste suhete “võrk”; tekib kui joonistada inimesed paberile ja ühendada üksteist tundvad inimesed joonega.
Step - in – Vastukaaluks rihmadele sidemetüüp ning ilmselt seni kõige loodi klambrid, mida saab kiiresti ja populaarsem.
Strong self - EXPRESSION -Evolutsioon: võimekus, eneseteadvus, eneseväärtustamine ... -Tsiviliseerumine: normi internalisatsioon.

Sümboolne interaktsionism - kuidas mõistavad inimesed oma maailma, mõjutavad üksteist, määratlevad kes nad on ja mida nad ühiskonnas teevad.
Sotsiaalne süsteem on tervik, mis koosneb omavahel seotud osadest, millest igaüks täidab oma olulist funktsiooni terviku säilitamiseks.
Sotsiaalsed sanktsioonid – reaktsioon hälbelisele käitumine Pos – soodustavad normidepärast käitumist Neg – karistavad käitumise eest

Sotsialiseerumise agendid - nim inimesi ja organisatsioone, kelle ülesandeks on sotsiaalsete normide ja ühiskonnas vajalike rollide õpetamine.
Suhe ema - laps,soodustused. 53. Milline on hoolekande asutusi, kõrged hinnad, hetkeseis Eestis? vanadekodude elukohast kaugel.
Sisemised tasud on raskesti hoomatavad, nende alla kuuluvad näiteks saavutus- ja edutunne, tunnustamine ja kõrgenenud vastutustunne.

Sotsiaalteenused – mõiste, mis 60ndaist aastaist peale on hakanud katma osaliselt samu asju, mida varem nimetati sotsiaalhoolduseks.
Sotsialiseerimine - Sotsialiseerimise teguriteks on need faktorid ja tegevused, mis mõjutavad inimese käitumist, hoiakuid ja tegevust.
Suitsetamine on tänapäeva noorte seas tõusev „trend.” Mida aasta edasi, seda rohkem hakkab see levima nooremate õpilasteni.

Sotsiaalne tegevus ON SELLINE TEGEVUS, MILLE EESMÄRK ON MUUTA INIMESE KÄITUMIST, HOIAKUID VÕI KA INDIVIIDIDE JA KOOSLUSTE PÜÜDLUSI.
Suhtekorraldus on asümmeetriline, keskendudes kitsalt kliendi eesmärkide saavutamisele ning jättes kõrvale ühiskondlikud huvid.
Sotsiaalne süsteem – tervik, mis koosneb omavahel seotud osadest ning millest igaüks täidab olulist rolli ühiskonna säilitamiseks

Sotsiaalses plaanis on paratamatu, et antud ajahetkel puudub Eestis miski kandev usk või idee, mis kumuleeriks positiivseid emotsioone.
Sotsioloogia uurimisvaldkond on äärmiselt lai alates indiviidide vahelise suhtlemise analüüsist kuni globaalsete ühiskondlike protsessideni.
Spetsialistid on jõudnud ühisele arusaamale, et emotsionaalne väärkohtlemine avaldab lapse arengule kõige hävitavamat mõju.

Selliseid probleeme on võimalik ennetada virtuaalmeeskonna liikmete suhete maatriksi (vt. tabel 10) koostamise ja läbiarutamise teel.
Sihiratsionaalne tegevus – ratsionaalset eesmärki taotletakse ratsionaalsete vahenditega. Põhilised märksõnad on: edu, saavutus, kasu.
Sooritanud inimesed on olnud liiga enesekesksed ja isekad, et näha, millist kaotusvalu nende käitumine nende lähedastele põhjustab.

Sotsiaalne struktuur – ................................................................................... 75 10. Sugu ja seksuaalsus.
Sotsiaalne süsteem on teatud staatuste ja rollide korraldus, mis eksisteerib lahus inimestest, kes omavad staatust ja täidavad rolle.
Sotsiaalsüsteemis on inimeste vahel kahesugused mõjud: a) organisatsiooni sisesed mõjud- inimesed mõjutavad üksteist vastastikku.

Staatuse sümbolid - sotsiaalse staatuse väljapoole suunatud märgid, mille abil inimesed kujundavad teistele endast jäävat muljet.
Stigma - moraalse halvustamise mark pannakse ühiskonna normaalsetele ootustele mittevastava käitumisega inimeste külge.
Subkultuuriliseks kohandumiseks ehk subkultuuriks. Subkultuurid tekivad alati, kui ühiskonna liikmete juurdepääs üldisele kultuurile on erinev.

Summaindeksi puuduseks on suured tõlgendusraskused, kui algskaalad ei kujuta endast kindla mõõtühikuga (etaloniga) intervallskaalasid.
Sünkretism – individuaalne religioon on igaühe enda välja mõeldud – aga siis ei oleks see nendele inimestele ju usutav.
Siirderituaal on avalik tseremoonia, millega tähistatakse inimese positisiooni muutumist ühiskonnas.nt haridustee lõpetamine.

Suitsiid on tegu, mis toimub kiiresti, kuid protsess, mis viib suitsidaalse mõtlemiseni, jällegi võrdlemisi aeganõudev.
Sellistel juhtudel on raske tõendada, et politseinik kasutas põhjendamatult liigset jõudu, kuna ametnik ise väidab, et oli ohus.
Sisemisi motivaatoreid on inimesed koguaeg vajanud, aga alles tänapäeval on mõistetud nende tegelikku ja möödapääsmatut vajadust.

Sotsiaalepidemioloogia – haiguste levik sotsiaalses keskkonnas, kuidas on konkreetsete haiguste levikuga seotud just inimeste elulaad.
Stressoreid on 3 sorti: 1) oht, ärevus; 2) kaotus, depressioon; 3) väljakutse, kerge ärevus, ootus, lootus, lahenduskatsed
Strukturaalne lähenemine – inimese valikuid ja tegevust juhivad tema poolt kontrollimatud sotsiaalsed jõud (nagu sotsiaalne struktuur).

Seotud tervishoiuteenused on tervishoiu lahutamatus osa, mis peavad olema seadusega lubatud, ohutud ja kõikidele naistele kättesaadavad.
Sotsialiseerimine on iga grupi kaitse hälvete vastu, inimese alateadvus on kõige efektiivsem ja odavaim hälbimise vastane relv.
Staatuse allikad - tööalaselt haridus, ametiaste, inimese võimed, ametioskused, töö liik, töötasu, vanus, töötingimused.

Suhted esivanematega – ajalooline dünaamika Esivanemad uskusid, et peale surma elab hing edasi kas siis teises paigas või olekus.
Sealne vaimsus on selline, et igal ettevõtte liikmel on alati head kombed, mida rakendatakse teistele meele järele olemisel.
Sinikraede töö on aga tugeva kontrolli all, tavaliselt sisaldab töö juhendite täitmist ja töö on ajaliselt määratletud.

Sotsiaalne väli ON SOTSIAALSETE FAKTORITE KOGUM, MIS MÕJUTAB INIMESE TEGUTSEMIST JA KÄITUMIST, SAMUTI SOTSIAALSET GRUPPI VÕI
Sotsiaalseid fakte on antud filmis erinevaid kuna filmi ülesehitus on omalaadne ja jagatud episoodideks kus reaalsus on muutunud.
Sotsiaaltöö meetodid - • klienditöö • juhtumikorraldus • grupitöö • kogukonnatöö • väärtuste hoidmine, arendamine

Sotsialism - tootmisvahendite eraomandus puudub - toodetakse vastavalt riiklikule plaanile, mis lähtub rahva vajadustest.
Süsteemi puuduseks on alluvate koolitamiseks tehtavate kulutuste suurenemine, kui sellega ei kaasne töötulemuslikuse parenemist.
Sotsiaalhoole - kanne kujutab endast toetuste, teenuste ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteemi.

Sotsialiseerumine – kogemuste ja väärtusorientatsioonide omandamine selleks, et inimene saaks täita oma sotsiaalseid rolle.
Sotsialism – ühiskonnakorraldus kus igaühelt võetakse tema võimete kohaselt ja igaühele antakse tema töö alusel.
Sihtgrupid on need grupid või indiviidid, kellega organisatsioon üksteist vastastikku mõjutav ja vastastikku sõltub.

Skoorid t - skoorideks kasutades norme, mis on välja töötatud Ameerika meestest ja naistest koosneva valimi põhjal.
Sotsiaaltöö on paljuski seotud riikide- ja valitsustevahelise tööga ning organisatsioonidega, sh punane Rist ja UNICEF.
Sotsiaalne süsteem on püsisuhetes olevate sotsiaalsete elementide (sh sotsiaalsete rollide, gruppide, institutsioonide) kogum.

Strukturaalne pinge – tekib institutsiooni siis, kui inimesed tunnetavad ebavõrdust, mis tuleneb sotsiaalsetest tingimustest.
Subsidiaarsus – põhimõte, mille järgi abivajajaid tuleb toetada neile lähimal tasandil (probleemi kohalik lahendus).
Suureks probleemiks on laudisteede kasutamine, kuna need on ebatasased ja kõrguste vahed erinevate tasapindade vahel on suured.

Sümbolid on nähtuse või objekti nähtavad märgid, mis asendavad nähtust ennast ja annavad edasi selle tähenduse.
Sümboolsed ressursid on tähtsad. Teoreetikud arvavad, et kaasaegsetes industriaalühiskondades leidub alati põhjusi protestiks.
Sotsiaalne kontroll on planeeritud, planeerimata protsess, millega õpetatakse, veendakse, sunnitakse inimesi normidele alluma.

Suhtlemisstiil on üks inimest iseloomustavaid komplekse, mis kujuneb tema tõekspidamiste, huvide ja võimete koostoimes.
Sotsialiseerimiseks nimetatakse kasvatustööd, mille eesmärgiks on õpilaste sotsiaalsete oskuste ja pädevuste kujundamine.
Sugudevahelised suhted – rõhk ka mehel ja maskuliinsusel, kuidas ühiskond mõjutab mehe identiteedi kujunemist ja käitumist?

Suhted kaaslastega on muutunud kardinaalselt: ühtekuuluvustunne Mairil nendega puudub, pigem on palju häirivaid asjaolusid.
Sildistamisteooria järgi on hälbimus seotud hoopis suhtlemisprotsessiga deviantse ja mitte-deviantse käitumisega inimeste vahel.
Subjektiivne reaalsus on meie meeles olevad ideed ja tunded, mis arenevad suuresti sotsiaalsete vastastikuste mõjutuste kaudu.

Substantivistlik majandusteadus – kõikides kultuurides on majandusprotsessid unikaalsed 68. Adam Smith - pani aluse majandusteadusele.
Sihtrühmad on need, kellega organisatsioon peab arvestama, sest nad võivad organisatsiooni aidata või kahjustada.
Sobivaid kandidaate on vähe. Ratastoolis liikuvaid inimesi, kes veedaks oma vaba aega rannas ujumas käies, on raske leida.

Subkultuuriks ehk sulbkultuuri kohandumiseks nimetatakse erinevusi väärtustes, arusaamades, normides ja käitumises.
Suhtlemispädevuse sisu on oskus häälestada end teise inimese tujudele ning seejärel juhtida suhtlemise emotsionaalset tooni.
Sünniloost on Aarne Viisimaa jutustanud järgmist: “Elasime tookord Kivimäel, kust Tallinnasse sõitsin rongiga.

Sobiv elu - ja töörežiim, 10) otsige kahtluse korral asjatundjate abi isiksuse arenguga seonduvatel teguritel.
Sotsiaalkultuuriline evolutsioon - muutumisprotsess, mille aluseks on ühiskonnas uue informatsiooni (eelkõige tehnoloogia) omandamine.
Sotsiaalpoliitika on abinõude süsteem sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks.

Sotsiaaltöötajal on informatsiooni, kas teatud perega on eelnevalt olnud probleeme või kokkupuuteid sotsiaalvaldkonnas.
Subkultuurid – eristuvad, kuid ei kujuta endast ohtu valitsevale (domineerivale) kultuurinormile antud ühiskonnas
Surmajärgne elu on islamis tähtsamgi kui maine elu. Surnukeha pestakse kombekohaselt ning keeratakse valgesse linasse.

Saavutusvajadus – soov arendada paremaid tulemusi, lahendada keerulisi probleeme, vastutada tulemuse soorituse eest.
Sekundaaranalüüs - ei kogu uusi andmeid, kasutab juba olemas olevaid Nt. Ministeeriumist andmeid, palju saavad emapalk.
Sotsiaalsed rühmad on kollektiivid, mis koosnevad indiviididest, kes omavahel suhtlevad ja loovad sotsiaalseid vahekordi.

Süsteemisisesed konfliktid – annavad märku ühiskonna muredest ja muutuste vajadustest; konflikti lahendus võib tuua muutuse.
Sageli tunneta - takse nende kaudu oma tegude suunatust tulevikku, nende olemas-olu annab kindlama mõtte tehtavale.
Sapiri - Worfi hüpotees – reaalne maailm on alateadlikult üles ehitatud grupi keelelistele harjumustele.

Schein on vägagi tunnustatud uurija organisatsioonilise kultuuri ja organisatsioonlise kliima valdkondades.
Soovitusprogrammid – ka ratsionaliseerimise ettepanekud: töötajatel palutakse teha ettepanekuid töö parandamiseks.
Sotsiaalkultuuril on kaks olulist väärtust: a) töö eetika- töö on inimesele väga oluline, soovitav elu eesmärk.

Sotsiaalne roll on määratletav sotsiaalsete vajadustega ja piiritletud sotsiaalse grupiga, milles teda täidetakse.
Sotsialiseerumine on isiksuse kujunemise protsess, mida mõjutavad kultuur, kogemused ja ümbritsevad inimesed/ grupid.
Suhtlemise tasandid – sugupoole režiim, mis peegeldab sugupoolte vahelisi suhteid kindlas sotsiaalses institutsioonis.

Segu põhja - Ameerika ja Euroopa kohvijoomise, toiduvalmistamise ja sotsiaalse läbikäimise traditsioonidest.
Sellekohased seosed on ära toodud joonisel 1. Tulemusmõõdikud peaksid olema võimalikud objektiivsed ja järgitavad.
Seondub tööga on püha, ei ole oluline milline see töö on. Ühiskonnahoovaks on raha, raha paneb kõik liikuma.

Sotsiaalkultuur on inimeste uskumuste, tarvete, teadmiste ja kogemuste kogum. See on keskkond, milles inimene elab.
Sotsiaaltöötajal on õigus külastada kodu ning hinnata sealset olukorda, vanemate oskusi ning suhtlemise keskkonda.
Süüdistavat sina - sõnumit, nagu "Jälle käitud sa halvasti!". Nii tunnevad lapsed end tõrjutuna ning alandatuna.

Sellistest kasvatussuundumustest on eristatavad kaks suundumust: soorolli kujundamine ja vanuseastmele vastavate rollide täitmine.
Suhtekorraldajad on kui muudatuste agendid, kes aitavad organisatsioonidel kohaneda avalikkuse muutuvate ootustega.
Suhtlustsoonid on jagatud neljaks: 1) intiimne tsoon; 2) personaalne tsoon; 3) sotsiaalne tsoon; 4) avalik tsoon.

Sots faktid on sotsiaalse elu aspektid, mis kujundavad iga inimese individuaalseid käitumisviise ja tegevusi
Sotsiaalhoolekande ajalugu on uuritud, kui nii võib öelda, postmodernistlikus võtmes, keskendudes üksikutele gruppidele.
Sotsiaalne struktuur ON SOTSIAALSET TERVIKUT MOODUSTAVATE ELEMENTIDE VAHELISED PÜSIVAD SEOSED JA VASTASTIKUNE TEGEVUS

Suhterollid grupis – tagavad ladusa grupisisese suhtlemise ja aitavad grupil püsivalt toimida soodsas õhkkonnas.
Saabumisel on teada, et projekt nõuab lisaaega, võib poolte kokkuleppel töölepingu tähtaega pikendada.
Sidususe saavutamiseks on kaks peamist eesmärki: 1. ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine

Sotsiaalnõustamine – sotsiaalteenus, mis annab isikule vajaliku teabe sotsiaalsetest õigustest ja võimalustest.
Sotsialiseerumisprotsessis on osapoolteks inimene (laps, nooruk, täiskasvanu vanur) või põlvkond ja sotsiaalne keskkond.
Stakeholder - teooria- sihtgupid on need grupid v indiviidid, kellel on o-ga vastastikused sõltuvad suhted.

Suhtlemisoskus – oskus motiveerida inimesi, lahendada inimestevahelisi konflikte, korraldada meeskonnatööd.
Süvauuring - Süvauuringute eesmärk on luua, kontrollida ja täiustada teaduslikke teooriaid ja meetodeid.
Sarnaselt jon - nieale kaasneb nimetatud Igapäevane ühishetk iseseisvumisega sageli agressiivne käitumine.

Sotsiaalne institutsioon on rollide ja staatuste kogum, mis arvestab teatud sotsiaalsete vajaduste rahuldamist (Smesler)
Sotsiaalne kategooria – statistiline üksus, inimeste kogum klassifitseerituna teatud neile ühiste tunnuste alusel
Struktuurfunktsionalism – väidab kui mingi tervik grupp tahab säilida peab iga tema alaosa täitma oma funktsioone.

Sustainable development - > interconnection between economic, social, cultural and enviromental elements of development
Sünnimo - mendil. , kuid moraalselt ja psüühiliselt arenetakse selle suunas juba lapsepõlvest peale.
Siirderituaalid on avalikud tseremooniad, millega tähistatakse mõne isiku positsiooni muutumist ühiskonnas.

Siirdeühiskonnad – ....................................................................................... 74
Sk allüksus - O siseselt on maailmapraktikas levinud kaks peamist viisi skallüksuse töö korraldamiseks.
Sotsiaalsed institutsioonid on teatud eluvaldkonda puudutavad sotsiaalse elu korraldused, mis puudutavad kõik ühiskondi.

Süsivesikud on organismi peamised energiaallikad, toiduenergiast peavad nad katma 55-60% (Vaasak jt 2006).
Sekundaarne tootmine – millegi toormaterjalist valmistamine ja siis tarbimine, nt käsitöö saadused, autod vms
Sotsioloogias nimetatakse uskumuste süsteemiks arusaamiste kogumit elu põhiväärtustest ja elu mõttest.

Sekundaarne grupp - suur ja isikupäratu sotsiaalne grupp, mille liikmetel on ühine eesmärk või tegevusala.
Situatsiooniteooria - o-d loovad sihtgruppe, kui nende tegevusel on tagajärjed teiste o-de v in rühmade jaoks.
Sotsioloogiline aspekt – kui pannakse toime tegu, mis ei ole teiste isikute või ühiskonna poolt aktsepteeritav;

Sotsioloogiline kujutlus tähendab oskust näha igapäevaste sündmuste taga olevaid neid mõjutavaid makroprotsesse.
Strukturaalne edendavus – sotsiaalsed institustsioonid on ehitatud edendama või piirama kollektiivset käitumist.
Sihiratsionaalne tegevus – tegevus mille eesmärgiks on võimalikult väikese vaevaga saavutada soovitud eesmärk.

Sild võrgustikus – suhe mis ühendab kaks inimgruppi, kelle vahel muidu ühtegi ühendavat seost ei olnud.
Sotsiaalne kogukond - statistiliselt määratletav. Kogukonnas on tugevam eneseteadvus, erinevalt kategooriast.
Sotsiaalne struktuur on sotsiaalset tervikut moodustavate elementide vahelised püsivad seosed ja vastastikune.

Sotsiaalne tasakaal on dünaamiline seisund, mille puhul on omavahel sõltuvad süsteemi osad tasakaalustatud.
Struktuurne mobiilsus - muutused inimeste sotsiaalses staatuses on tingitud majanduslikest struktuurimuutustest.
Sõnavara tundmine on kasulik nende probleemide väljaselgitamisel, mis on olnud tähtsad grupi säilimisele.

Sünonüümid - teisendsõnad on tähenduse poolest sarnased või lähedased samast sõnaliigist sõnad.
Sellele sõjale on PR ajaloolaste arvates iseloomulik, et tekkis konflikt ka nö avaliku arvamus erindel.
Sellised muutused on võimalikuks saanud tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kiirele arengule.

Sihtauditoorium - inimeste kogum, kellele edastatav teave on mõeldud, keda sellega tahetakse mõjustada.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Silmside - kujuta ette, et sa räägid ühele inimesele korraga, alusta sõbraliku õhkkonna loomist enne esinemist, kui kuulajad saabuma hakkavad, kasuta uhuslikku silmside hoidmise mustrit, ära kuulajat jõllitama jää, leia endale inimesed sellest seltskonnast, kes sind sõbralikult vaatavad.
Soovitav norm - vabatahtlik toimimine, mis vallandub väärtuste, teiste eeskuju või suhtumise mõjul.

Sotsiaalne probleemilahendamine – sisuks on sotsiaalsete probleemide hindamine ja alternatiivide leidmine ja kaalumine.
Strukturaal - funktsionalistlik teooria:...........................................................66
Sõnavara tundmine on ka kasulik keskkonna nende aspektide mõistmiseks, mis on tähtsad grupi säilimisele.

Sotsiaaldarvinism - tänapäeval on see sõimusõna, millega tähistatakse igasuguseid rassistlikke ideid.
Sotsiaalne struktuur on õlimahukas kogum, millesse kuuluvad kõigi sotsiaalsete elementide vahelised suhted.
Sotsialiseerumise agendid – kõik rühmad või sotsiaalse tegevuse kontekstid, kus sotsialiseerumine aset leiab.

Swot analüüs on väga tuntud, lihtne ja laialt levinud analüüsi mudel, mille kaudu kaardistatakse o
Sotsiaalne mobiilsus - indiviidide ja gruppide liikumine erinevate sotsiaalmajanduslike positsioonide vahel.
Sotsiaalne norm on seega käitumisreegel, mida toetatakse sunnivahendite e. sanktsioonidega (E. Allart)

Sotsialiseerimise teguriteks on need faktorid ja tegevused, mis mõjutavad inimese hoiakuid, käitumist ja tegevust.
Sotsialism – vajalik vaheaste kommunismini, võetakse võimete kohaselt ja antakse töö alusel.
Sotsiaalprobleem – eksisteerivad teaduse ja poliitika tihedad seosed Vaesuse põhjuste seletus USA-s

Sotsioloogiline kujultus ehk oskus näha igapäevaste sündmuste taga olevaid neid mõjutavaid makroprotsesse.
Stress on kasulik siis, kui ta annab inimesele jõudu ja julgust, stimuleerib tema tugevust.
Sõna fundamentalism on pärit kristlikust kontekstist; nähtuse juured ulatuvad 19. sajandi teise poolde.

Sünergia – grupiliikmete ühistegevus on rohkem produktiivne kui üksikliikmete tegude summa
Süvakultuur on justkui organisatsiooni süda ja aju, mis annavad igapäevaseid tegevuse juhiseid.
Seals - CREATING SOCIAL ACTIVISM AGAINST POLICE BRUTALITY ADOPT-A-SPOT ; 2000 ; lk 104-105

Standardiseerimine on normatiivide väljatöötamine, millega tegevusi, tulemusi või oskusi võrrelda.
Suhtlemistõkked - barjäärid mis osaliselt või täielikult blokivad info või tekib ebaõige info.
Sellised pedagoogili - ennast! se ning psühholoogilise suunitlusega vestlusringid on väga ka- sulikud.

Sotsiaalpoliitika on moodus, kuidas riik sekkub ühiskondlikesse suhetesse, tagamaks kodanike heaolu.
Suhteid lõhkuvate e. destruktiivsete konfliktide puhul on aga vajalik analüüs, et suhteid taastada.
Sildistamise teooria – inimesele pannakse silt külge ja see võib näiteks noorele inimesel mõjuda.

Sotsiaaldarvinism – loodusliku valiku teooria kehtib ka inimühiskonnas, tugevamate ellujäämine.
Sotsiaalsed protsessid on allutatud väga paljude nii objektiivsete kui subjektiivsete asjaolude toimele.
Sotsialiseerimine – inimese kujundamine ühiskonna liikmeks ja seotud kellelegi mõju avaldamisega

Sotsialiseerumisprotsessis on oluline osata määratleda oma koht – milliseid tegureid see endas sisaldab ?
Stigma on moraalse halvustamise märk, mis pannakse mitte ootuspäraselt käituva inimese
Suitsiid on justkui võitlus saatusega ja õigemini suitsiidi sooritaja võit saatuse üle.

Supply - driven models of care ratings and enhanced access to intermediate care services.
Seisundid on avatud või peidetud (kui need on vastuolulised, siis tõstatuvad probleemid).
Spetsiifilisemalt on tegu uurimusega, kuidas tajuvad erinevad sood vaesust ja majanduslikku pinget.

Samu asju – keelt, väärtusi ja uskumusi, siis eeldatakse, et tekib väärtuskonsensus.
Sotsiaalsed indikaatorid – statistilised näitajad mille abil iseloomustatakse ühiskonna heaolu taset.
Sotsialistlik majandussüsteem – maksimaalne riiklik kontroll, valitsusepoolne tootmine ja jaotamise probleem

Stressi põhjuseks on ootamatu või väljakutsuv keskkonnasündmus, millega organism peab kohanema.
Suhtekorralduse ülesandeks on edendada muudatuste elluviimist läbi info pakkumise, avaliku debati loomise.
Sõltuvus - enda huvides Sots.toimimise tüübid 1 Eesmärgiratsionaalne 2 Väärtusratsi.

Sarnas - KÕRGE Mehaaniline solidaarsus (jäigad Madal solidaarsus (diskrimineerimine,
Sooline kihistumine tähendab inimeste sotsiaalse staatuse kujunemist tema bioloogilise soo alusel.

Sots grupp – sots elu osa, mille tunnusteks solidaarsus ja liikmete vastastikune tegevus
Sotsiaalne tõrjutus – võimaluste puudumine elada täisväärtuslikku elu konkreetses kooskonnas.
Sõnumid undp - lt ja MDG analüütikutelt • MDG – tänapäeva globaalne arengukonstrukt.

Sociology 1020 - SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL CHANGE  Haigused ja kriis tervishoiusüsteemis
Sotsiaalne kapital - inimestevaheline sidusus, usaldus, toetus, võrgustikud, sotsiaalsed normid.
Sotsiaalpsühholoogia - uurib inimeste käitumist ühiskonnas, isiksus on sotsiaalsete suhete summa.

Staatussümbolid - on nähtavad ja tajutavad asjad, mis tõendavad inimese sotsiaalset asendit.
Seaduse vastane on kuritarvitada vanema õigusi või kohelda last julmalt ning vägivaldselt.
Staatusesümbolid – nähtavad ja tajutavad asjad, mis tõendavad inimese sotsiaalset asendit.

Suhetega seotud – suunatud grupi kooshoidmisele ja emotsionaalsete vajaduste rahuldamisele.
Sanktsioonid – ühiskonna poolne reageering inimkäitumisele eesmärgiga tagada normide
Socius - kaaslane, logos- mõistus, millegi uurimine). Ühtlasi positivismi rajaja.

Sotsiaalne darvinism – sobivaim jääb ellu (inimese edu puudumine on inimese enda puudulikkus)
Sotsiaaldünaamika – ühiskonna muutus ja kestvus Täpsed faktid, loodusteaduslikud meetodid
Sotsiaalpoliitika – kellele ja kuidas? Loeng „Sissejuhatus sotsiaalteadustesse“ raames.

Stratifikatsioonisüsteemid on ühelt poolt ebavõrdsuse põhjuseks, ent teisalt ka selle tagajärjeks.
Sugupoole hierarhia – eksisteerib väga erinevaid femiinsuse ja maskuliinsuse väljendusvorme
Suurendamine on võtted, mis lõhuvad endisi seisundeid ja tõstavad konfliktsuse taset.

Sotsiaalsed hüved – jõukus, võim ja prestiizh antud sotsiaalses süsteemis, ühiskonnas.
Suhtlemine eakaaslastega on lapse normaalse arengu jaoks palju olulisem, kui suhtlemine vanematega.
Sümboolne interaktsionalism – arvestab keele ja tähenduste rolliga sotsiaalsete suhete kujunemisel.

Süsteemne lähenemine - organisatsioon on süsteem, mille osad mõjutavad üksteist vastastikku.
Semantika – tõlgendamine – lahendus tunnetuse ratsionaliseerimise probleemile:
Sest süstlad on kallid ja raskesti kättesaadavad ning igal hetkel võib valvur tulla.

Sotsiaalne stratifikatsioon - süsteem, mille järgi ühiskond paigutab inimkategooriad hierarhiasse.
Sublimatsioon - võimendab end selles sfääris selle arvelt mis on talle kättesaadav.
Suhtlemisvajadus – ajendab looma ja hoidma sooje, sõbralikke suhteid teiste inimestega.

Suured muutused on läbi teinud keskharidusele järgnev haridus, sealhulgas kõrgharidus.
Seek on Eesti haigla eelkäija, seek – kiriku juures olev vaeste haigemaja.
Seeõttu on kuulmispuudega olla mitmes mõttes väsitav ja psüühiliselt kurnav.

Seisused – feodaalsüsteem, kus seisustel olid erinevad õigused ja kohustused.
Seoses hip - hopi murrangulise populaarsuse süvenemisega on ka tekkinud murekohti.
Sotsiaalne ring - inimeste vaba ühendus, milles ei ole püsivaid sotsiaalseid sidemeid.

Sotsiaalne tegevus on selline tegevus, mille subjektiivne mõte arvestab teiste inimestega.
Sotsiaalne teooria – üritas kuritegevust seletada eelkõige sotsiaalsete tegurite kaudu.
Sotsioloogiline kujutlusvõime on oskus näha inimeste elu ja probleeme laiemas sotsiaalses kontekstis.

Strukturaalne funktsionalism – olulisemad ja keerulisemad ametid peaksid olema paremini tasustatud.
Selgitades on aluseks võetud ajakirjaniku isa amet, mis selgus elulugude põhjal.
Sestap on käsitlused isast muutlikud ning eri aegadel valitseb erinev isadus.

Sissetuleku reedal on kindel elurütm, turvaline rutiin, inimkontaktid (saab rahuldada oma
Sotsiaaldarvinism – tugevamate ellujäämine, toimib ka ühiskondade vahelises suhetes.
Sotsiaalne funktsionalism – institutsioonide ülesanne on tagada sotsiaalse tasakaalu säilime.

Samased on ka füüsilise ja seksuaalse väärkohtlemise tagajärjed lastele2.
Sotsiaalne roll – ootused, mida ühiskond kirjutab ette teatud staatusega inimesele.
Sotsiaalne süsteem ON : - PEREKOND - MINGI MUU INSTITUTSIOON - ORGANISATSIOON - ÜHISKOND

Sotsialiseerumine – inimese kujunemine ühiskonna liikmeks (inimene täiustub, omandab
Süvavajadus on siis see, kus vajadus riiete, toidu jne järgi on jäänud katmata.
Selliseid õpetajaid on meie elus vähe kuid nad mõjutavad elukutse valikut ja karjääri

Sotsialiseerumine on interaktiivne protsess, mille käigus inimene omandab isiksuslikud
Seksuaalsus on paindlik ja muutub sõltuvalt olukorrast ja inimese eluea jooksul
Sotsiaalne institutsioon on suurema grupi sotsiaalsete vajaduste rahuldamist tagav sotsiaalne

Sotsiaalne struktuur on enamiku sotsioloogiliste teooriate põhimõiste ja uurimisobjekt.
Sotsiaalteadlaste organisatsioonid on kirja pannud ka eetikakoodeksid, kus on kirjas uurija kohustused.
Suhtekorraldusfunktsioonil on organisatsioonis usaldusväärne maine ja kaastöötajate toetus.

Sotsfaktid on väljaspool indiviidi, mida võib vaadelda kui füüsilisi asju.
Sotsiaalne institutsioon – vajadus millegi ühise järele – ühiselus realiseerumine –
Sotsiaalne looderdamine – grupi ühistegevuse tulemus o madalam kui üksikult tegutsedes.

Sotsiaalteenus - isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.
Sotsiaaltöö meetodid - Töötaja saab kasutada meetodeid, et rahuldada kliendi vajadusi.
Sotsialiseerumine on protsess, millega inimene ütleb ära kohese naudingu vajadusest

Samastumine on seda tugevam, mida enam ühiskondlikku tuntust roll võimaldab.
Seelne ük – eristamine Tööstuslik hooldus inst-ne T.järg.Ennetav toler.
Sekulariseerumine – ilmalikustumine, religiooni tähtsuse vähenemine ühiskonnas.

Sotsiaalne muutus on protsess, millega aja jooksul muutuvad väärtused, normid jne.
Subjektiivsed tunnused - Tahtlus või ettevaatamatus, teatud juhul ka motiiv ja eesmärk.
Suhtumise aluseks on teadvustada endale teise poole huvid, et saaks teha koostööd.

Suitsetavad lapsed on õppinud üle olema droogide käsutamisega tekkivast ning hirm.
Sümbolid on sõnad, žestid, hääletoon, kehahoiak, käitumisviis jne jne.
Samuti toitumis - ja ravimiõpetuse aluseid; alternatiivkommunikatsiooni aluseid.

Sealiha söömine on karmilt keelatud ning enamik moslemeid peab sealiha roojaseks.
Seitse vastanut – viis töötajat ja kaks kinnipeetavat - väitsid vastupidist.
Sotsiaalne hõlbustamine – teiste juuresolek parandab sooritust, kui on kerge ülesanne.

Sotsioloogia aine on ühiskondliku kooseksistentsi ja toimimise ametlik korraldus .
Sõprussuhetel on teismeliste väärtushinnangute kujunemisel otsustav tähtsus.
Sapiri - Worfi hüpotees: inimesed ei ela ainult objektiivses maailmas.

Sees hoidmine on kahjulik ja tekitav väga palju pinget, stressi ja masendust.
Selliselt toimi - tuleks teil alati püüda probleemi lahti lapsed nii seletada.
Sotsiaalne roll tähendab inimese tegutsemise mudelit suhetes teiste inimestega.

Sotsiaaltöö eetika - järgib samu põhimõtteid kui mistahes inim- ja aitamistöö.
Sotsiaaltöötaja on keegi, kes on võimeline reageerima muutuvatele olukordadele.
Sotsioloogia ülesanne on argimõtlemise kriitika ja osutamine sotsiaalsetele suhetele.

Strateegilised plaanid – millistes tegevusvaldkondades org jätkab oma põhitegevust.
Struktuurid on funktsionaalsed, emotsion, kommunikatiivsed ja hierarhilised.
Suhteline vaesus – on olukord, kus elamistingimused on alla ühiskonna normide.

Suurbritannia on koht kus ühiskondlik hoolekandesüsteem tekkis kõige varem.
Söömine on söömaajad, sest lapsed keelduvad pakutavat toitu söömast.
Soovitud tulemus on kergesti saavutatav ja ei nõua riigilt erilisi lisakulusid.

Sotsiaalteenused – kellele, miks ja kuidas? Pärnu: 2002, TÜ Pärnu kolledž,
Sotsiaaltöös on põhjapaneva tähtsusega inimõigused ja sotsiaalne õiglus.
Sotsiaaltöötaja - parandada Maria elukvaliteeti, korraldada võrgustiku tööd.

Sotsialiseerumine – ühiskonna liikmeks saamine, rollide ja reeglite õppimine.
Sotsialistlik majandussüsteem – demokraatia; kapitalism ei soosi võrdsust ega demokraatiat
Struktuuraalsetele aspektidele - organisatsioonidele, turgudele, tööstusele, jaotusahelatele

Süvavaesus – leibkonnad, kelle sissetulek on allpool süvavaesuse piiri.
Sest ford on tegelikult kokku loonud üle 200 erineva sõiduauto mudeli.
Sihiratsionaalne tegevus – saavutada võimalikult väikese vaevaga soovitud eesmärk.

Sisse astudes on esmane mulje justkui oleks saabunud Inglismaa õllepubisse.
Sotsiaalne mobiilsus - inimeste ümberpaiknemine sotsiaalse kihistumise süsteemis.
Sotsiaalpoliitika on olnud teatud mehhanismiks rahvusliku ühtsuse saavutamisel.

Sotsialiseerumise protsess – eluaegne protsess, mille käigus inimene omandab kultuuri.
Säärased arengud on ühiskonnale vajalikud, kuid teisalt ohustavad ka kultuuri.
Sõnumi edastmine on protsess, kus tuleb arvestada ka müra tekkimise võmalust.

Semiootika – sümbolite ja märkide uurimise teadus: tähendus luuakse
Sisemised tasud on olulisemad motivaatorid kui palgatõus ja ametikõrgendus.

Sotsiaalne süsteem – staatuste kogum; omavahel teatud suhetes olevate inimeste
Sotsiaalsed kontaktid – võimalus leida sõpru ning osaleda erinevatel üritustel
Sotsiaaltöötajad on kvalifitseeritud, et täita eelpool nimetatud ülesandeid.

Sõpradel on palju valu ja nad ei oska teisiti oma konflikti lahendada.
Süüde koosseisul on kindlad tunnused : Objektiivsed ja Subjektiivsed tunnused.
Sotsiaaldarwinism – kõige tugevamad ja kohanemisvõimelisemad jäävad ellu

Sotsiaalne küpsus on inimese valmidus täiskasvanuprobleemidega hakkama saada.
Sotsialiseerumine - eluaegne protsess, mille käigus inimene omandab kultuuri.
Subsidiaarsus - probleemidega tegelevad kõige lähemal asuvad instantsid.

Superego - indiviidi moraalinormide kogu-kontrollimaks EGO avaldumist
Sarnas - KÕRGE Mehaaniline solidaarsus (jäigad Madal solidaarsus
Sekundaarrühmad - suuremad, iga liige ei pruugi suhelda iga teise liikmega.

Singulaarsus - Pidevalt toimub midagi uut, uued muutused, uued leiutised
Sisemajandusliku koguprodukti e. SKP) ja riigis valitseva ebavõrdsuse seos on järgmine:
Soo jätkamine – seksuaalsuhted ja perekondlikud püüdlused legaalselt.

Soovitav on projektijuht kaasata juba projekti plaanimise protsessi.
Sotsiaalne mobiilusus tähendab inimese liikumist stratifkatsioonisüsteemi sees.
Sotsiaalne sidusus - kui on palju suhteid, tuttavaid, siis on rikkam ja parem.

Sotsiaalsed faktid on igapäevaelus mingi grupi liikmete poolt tehtud otsused.
Subkultuurid – alagrupid ühiskonnas, kelle elustiil erineb üldisest.

Suitsiidi - uuringud. Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituut: Tallinn.
Siirde põhiprobleeme on selles, kuhu ühiskond suundub, millised on eesmärgid.
Sotsiaalsed faktid - on kindlamustrilised inimkooslust iseloomustavad faktid.

Sotsiaalsetel reeglitel on võim määrata inimkäitumise aktsepteeritavuse piire.
Subkultuur on mingi ühiskonna ala grupikultuur nt noorte subkultuur.
Subsidaarsuse põhimõte – teenused ja otsused on kliendile võimalikult lähedal

Sugu tegemine - kuna tema inimlik funktsioon on taandatud looma omadele.
Stress on inimese reageering ümbritseva keskkonna mõjutustele.
Suhteline mobiilsus – tööturu struktuuri muutustest sõltumatu mobiilsus.

Suhteline vaesus on see, kuidas me ise hindame ennekõike oma materjaalset
Sündivus on võrreldes 2007 aastaga vähenenud 20-ne lapse võrra.
Sarnasusastme alusel – automatiseeritud klassifikatsioon, klasteranalüüs.

Sekundaaranalüüs tähendab teiste poolt varem kogutud andmete kasutamist.
Sotsiaalne ebavõrdsus - sotsiaalsete hüvede ebavõrdne jaotumine ühiskonnas.
Sotsiaalne fakt on fikseeriv, kirjeldav sotsiaalse tegelikkuse fragment.

Sotsiaalsed protsessid - ükskõik mis sotsobjekti või koostisosade muutumine.
Stressist vabanemine on väga tähtis, sest nii parandame oma elu kvaliteeti.
Sakraalne – käitumiste ja objektid kogum mida peetakse pühaks

Sooline ebavõrdus - naised on kodus ja kasvatavad lapsi,mehed töötavad.
Sotsiaaldemokraatia sümboliks on erinevais riikides kas punane nelk või punane roos.
Sotsiaalsed normid on kaotanud kehtivuse ja uusi norme pole veel tekkinud.

Stipendium on teema, mis paneb värisema iga KHK õpilase südame.
Subkultuur – mittepriviligeeritud vähemuse seas levinud kultuur
Sildistamine on ainus ja peamine hälbelise karjääri põhjustaja.

Sotsiaalne süsteem on püsisuhetes olevate sotsiaalsete elementide kogum.
Sotsiaalpedagoogika on tihedalt seotud psühholoogiaja ja sotsiaaltööga.
Staatusevaldaja on isik, kes omab teatud staatust kindlal ajamomendil.

Subkultuuri konstrueerimine on oluline, kuna kaitseb ja abistab sellesse kuuluvaid
Suve laagrites on nad käinud Karepal, Remnikul, Rutja, ja Sinisalus.
Sõltuv muutuja – sõltumatu(te)st muutuja(te)st mõjutatud muutuja.

Staatuskindlusetus ehk eri tasemetel olemine sotsiaalsetes hierarhiates.
Sunnitud ränne – sunnitud kodumaalt lahkuma  Vabatahtlik ränne

Sisulõigud - annavad edasi peamist mõtet ja olulisi argumente.
Strukturaal - funktsionalistliku ja konfliktiteooria ühisjooned
Sõiduk on päevinäinud ja patuga pooleks sõitev vanaraud.

Sanktsioonid - üleastumise korral ja konformsuse kinnitamiseks.
Sotsiaalsus - tung olla teiste inimestega, osaleda töögrupis.
Standartsed testid on objektiivne vahend selle eesmärgi saavutamiseks

Surnu kodukäimispõhjus – surnu käed, jalad on unustatud lahti sidumast.
Suureks probleemiks on õiguslikud küsimused, mis lahendatakse kohtus.
Süüteo katse on tahtlik tegu mis algab süüteo toimepanemisest.

Sotsiaalseid fakte e. neid, mida uuritakse, nimetatakse muutujateks.
Sotsiloogia klassikud - ajatud E. Durkheim -juudi päritoluga teadlane.
Sanktsioon on käitumisnormi järgimise reguleerimise viis.

Seadustega on reguleeritud autode heitgaaside piirmäärad.
Sest neis on terve mõistus ja pole midagi üleloomulikku.

Sotsialism on vajalikuks vaheastmeks kommunismi jõudmisel.
Sugudevahelised erinevused on kultuuri produkt, mitte bioloogiast tingitud.
Sotsioloogia ülesandeks on analüüsida indiviidi mõtestatud tegevust.

Sotsiaalne erivajadus – oskamatus, suutmatus toime tulla suhetega.
Sotsiaalne süsteem tähendab grupiks koondunud staatuste kogumit.
Sotsiaalne vastutus – organisatsiooni keskne hindamisdimensioon.

Sundivad – tekitavad halvakspanu, karistused kergemad
Sekkumise soov - on inimese tahe suurendada oma mõjuvõimu.
Sekundaarsed grupid on suuremad. Vähesed emotsionaalsed sidemed.

Sotsioloogias on traditsiooniks välja tuua kolm paradigma.
Sündinud kurjategija – Cesare Lombroso poolt töötatud teooria.
Süüdistataval on võimalik end kautsjoni vastu vabaks osta.

Sotsiaalne staatus – indiviidi koht (positsioon) ühiskonnas.
Sotsioloogile on vaimuhaigus residuaalne ehk jääkhälve.
Suur teooria – kõiki sotsiaalteadusi ühendav teooria.

Sõltuvusteooria - Baseerub: ühiskondliku konflikti teooria.
Sõnadel on ka hinnanguline mõõde, mis ajas muutub.
Sõrmeküüned on õhenenud ja varbaküüned on paksenenud.

Sama ohtlik on mittekooskõlalised tugevad väärtused.
Sellise mõtlemisega on mugav ennast eetilise tegutsejana tunda.

Sootsialharta eesmark on turvuta ja edendada sootsialseid oigusi.
Sotsioloogiale tähendab seda, et on religioonisotsioloog.

Süsteemsus - hea struktuur, et oleks lihtsam aru saada
Saanud vägivald on sageli raskem ja tagajärjed rängemad.
Sotsiaalhoolekanne on oma olemuselt teistsuguse suunitlusega.

Surveavaldajana mehele - isale nii positiivses kui ka negatiivses
Süsteemne läh - org käsitlemine tervikliku süsteemina.
Sidelõigud - seovad ettekande loogiliseks tervikuks.

Sotsiaalkaitsele on välja makstud Vabariigi üldkuludest.
Sotsiaalne nähtus on suur probleem tänapäeva ühiskonnas.

Sotsioloog - peab tundma matemaatikast filosoofiani.
Sotsioloogial on ka eelarvamuste kummutajana suur roll.
Suurimaks probleemiks on pikaajaline tööpuudus ja selle kasv.

Sõpruskonnas on alkohol popp, tuleb see ära proovida.

Seletavaks faktoriks on sotsiaalne integratsioon ühiskonnas.
Subkultuur – mingi vähemuse seas levinud kultuur
Semiootika – teadus märkidest ja tähendustest.

Sildid on lakoonilised ja selgelt arusaadavad.
Sots probleemid on äärmiselt vastuolulised nähtused.
Spencer - sotsiaaldarvinistliku suuna esindaja.

Suursaadik on väga laiameelne, aga pisut üldine.
Sorokin - indük eliit on amoraalne kõrgkiht.

Sõnadel on tavaliselt ka argikeelne tähendus.
Soovide arvestamine - osapoolte esindatuse võimaldamine.
Sotsiaaltöötajal on tegevusvabadus ja aruandekohustus.

Staatiline – noorsootöö ongi noorsopoliitika
Strukturaal - funktsionalistliku analüüsi looja
Sünnitoetus on ühekordne toetus, mida makstakse:

Süsteemi osad on seotud teatud kindla struktuuriga.
Situatiivsed rollid – ajutised v lühiajalised rollid.

Sotsioloogiline teooria on loogiliselt seotud väidete kogu.

Subjektiviseeritud – isikuliste omaduste kasvav roll.
Sündides on lapsel olemas erinevad refleksid:

Staatuste kogum – kõik indiviidi staatused kokku
Straatumitel on erinevad kohustused ja õigused.

Sotsiaalstaatika – kord ja stabiilsus ühiskonnas
Sotsiaaltöös on väga oluline juhtumi kontekst.

Sotsialiseerumine – uuritakse ühiskonna mõjutusi
Struk - funk põhihuviks on suhted sots.
Saatusekaaslastele - nakatunutele ja narkomaanidele.

Sotsiaalne ebavõrdsus on klasside formeerumise aluseks.
Staatust nimetatakse omandatud staatuseks.
Seksuaalsus on ühiskonna sotsiaalne produkt

Sociability - on asju, millest ei räägita.
Sotsiaaldemokraatia on vasaktsentristlik ideoloogia.
Sotsiaalne mobiilsus – kasti – ja klassisüsteem.

Stress võib - olla nii kasulik kui kahjulik.
Super - ego on inimese moraalikoodeks.

Sihtgrupp on reeglina aktiivsem kui turg.
Sissetulekule on viimasel ajal just kasvanud.


Sõprusgrupid – omavaheliste suhete alusel.
Seadusliku esindajana on vanemal eestkostja volitus.