Sõnu seletav sõnaraamat

Saratseenid – Jõuavad 711 Pürenee poolsaarele, vallutavad kogu Hispaania (vabaks jäi vaid sueebidega asustatud loodeosa, kus kujunes välja Astuuria kuningriik, mis oli Hispaania riigi eelkäija ja reconquista lähtepunkt). Kujunesid välja iseseisvad emiraadid (Cordoba emiraat, muutus hiljem kalifaadiks). 732. a saavad Karl Martellilt Poitiers'i lahingus lüüa.
Sajandil järk - järgult tugevneva Rooma riigi võimu alla, mõjutas nende kultuur ka edaspidi tugevasti Rooma oma. Rooma riigi kujunemine • Kokkulepe gallidega 4. saj eKr • Kesk-Itaalia • Kreeklastelt Lõuna-Itaalia • Kartaago alad • Makedoonia alad • 1. saj eKr vallutati Gallia, Egiptus ja Mesopotaamia Muistne Itaalia ja Rooma riigi algus • Rooma linna rajamise legend - Pärimuse järgi asutasid Rooma linna seitsmele künkale 753 a. eKr sõjajumal Marsi pojad Romulus ja Remus.
Senat – valitsev riiginõukogu, koosnes nii edistest kui ka tegevates magistraatidest, senaatorid olid ametis eluaegselt, senati käes olid tähtsaimad valitsemisalad: välispoliitika, sõjandus ja rahandus, vaid senati poolt heaks kiidetud seaduseelnõud esitati rahvale.

Suveräänsusdeklaratsioon - 16 november 1988 aastal võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni, millega sätestati Eesti NSV seaduste ülimuslikkus üleliiduliste seaduste ja määruste suhtes.
Sakramendid - 1. Ristimine 2. Armulaud 3. Leeritamine 4. Pihtimine 5. Viimne võidmine 6. Kiriklik laulatus 7. Vaimulike ametisse pühitsemine Mitra- kõrge kolmnurkne peakate Tiaara- kõrge kalliskividega kaunistatud kroon Ketser- Katoliku kiriku õpetuse vastane Inkvisitsioon- Katoliku kiriku kohtupidamine, suunatud ketseritele ja eesmärgiga inimest ümber veenda ning vajadusel karistada.

Sünteetilised liimid - Fenoolliimid- saadakse fenoolide ja aldehüüdide (peamiselt formaldehüüdi) polükondensatsioonil. esimene sünteetiline liim (vineeriliim) Epoksüliimid- eelisteks on hea kohesioonitugevus, lenduvate ühendite puudumine kõvenemisel, tühine mahtkahanemine ja väikesed sisepinged, võimalus kasutada liimi ilma lahustita, vastupidavus kemikaalidele ja keskonnatingimustele.
Strateeg – väepealik; Ateenas valiti maa- ja mereväe juhtimiseks 10 strateegist koosnev kolleegium, millel oli suur mõju poliitikale; tegelikult valitsesid nad ka riiki
Spartiaadid – tööd ei teinud, tegelesid sõjaliste kohtunikud ja riigiametnikud valiti harjutustega; heloodid olid orjastatud põliselanikud – loosi teel kõigi kodanike seast; naised, harisid spartiaadide põlde; riiki juhtisid kaks kuningat võõramaalased ja orjad ei kuulunud ja vanemate nõukogu; rahvakoosolek kinnitas nende kodanike hulka; demokraatlik otsused.

Saksamaa taasrelvastumine – algas Adolf Hitleri võimuletulekuga aastal 1933. Ta hakkas koos oma abilistega looma võimast sõjaväge.
Sb suhted - 1924 Sb-s tuli võimule leiboristlik valitsus, algusest peale oli konservatiivide pahameel neil. Leiboristid sõlmisid 1924 kohe uue kaubanduslepingu NL-ga, põrkus parlamendis vastuseisule. Nähti NL mõju suurenemist Sb-le. Ilmus välja Zinovjevi kiri- väidetavalt tegu tema poolt kirj kirjaga, mis saadeti Briti ametiühingute esindajatele, kubises Briti valitsuse vastastest avaldustest ja oli suunatud sellele, et alustataks võitlust seadusliku valitsuse kukutamiseks relv võitluse teel.
Suuremast fraktsioonist – Ühinenud põllumehed, Rahvuslik Keskerakond ja Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei • Maj olukorra halvenemisega süvenes kiiresti rahulolematus • Parteid hakkasid lagunema ja valitsused kestsid järjest lühemat aega • Kerkib esile uus poliitiline jõud – vabadussõjalased – “vapsid” • Vabadussõjalaste Keskliit sai populaarseks valitsuste kritiseerimise ning eelkõige uute liikmete lubamisega (Kes polnud VS-ga seotud) • Erukindral Andres Larka ja advokaat Artur

Separaatrahu - rahu, mille on vastasriigiga sõlminud üks liitlasriik, testest liitlastest eraldi.
Spartiaat - vabad poliitiliste õigustega inimesed, enamasti elukutselised sõjamehed Spartas
Stalini isikukultus - kuulutati maailma töörahva juhiks ja õpetajaks, plakatid skulptuurid, tema tähtsuse suurendamiseks kirjutati ümber kompartei ajalugu ja võltsiti ajaloolisi fotosid.Stalin likvideeris igasuguse eraettevõtlus, põllumajanduse, võttis kursi maailmarevolutsioonile, käivitas ulatusliku relvastusprogrammi ja asus Punaarmeed ettevalmistama sõjaks, selleks loobus ta majanduse tasakaalustatud arendamisest ja tegi panuse uurtööstuse eelisarendamisele industrialiseerimisele.

Sept 1944 – 22. Juuni Kuna paktil oli salajane lisaprotokoll, mille kohaselt olid diktaatorid Ida- 1941? Euroopa ära jaganud ning hiljem müüs Saksamaa Leedu NSV Liidule, Belgia, Holland, Prantsusmaa, Taani, Norra, Poola, Jugoslaavia, Kreeta sellega võis alata teine maailmasõda 4. Mida sisaldas MRP pakt, mida selle salajane lisaprotokoll? 9. Mis nime kandis Saksamaa Venemaa vastase sõjategevuse plaan? MRP – mittekallaletungi leping, mis sõlmiti Saksamaa ja NSV Liidu vahel.
September 1939 – 22. juuni 1941 Hitleri kallaletung Poolale kuni kallaletungini NSV Liidule; b.) 22. juuni 1941 – 7. detsember 1941: Hitleri kallaletung NSV Liidule kuni Jaapani kalletungini USA-le ja Inglismaale ning USA sõjakuulutamiseni Saksamaale; c) detsember 1941 –november 1942: saksamaa, jaapani ja nende liitlaste üldisest pealetungist kõikidel rinnetel kuni Hitleri-vastase koalitsiooni vastupealetungi alguseni Punaarmee pealetung Stalingradi all, Briti vägede pealetung
Seedripuud - laevad, mäed ja kiltmaad kauplemine, riide värvimine (teod), põlluharimine Ühiskond, valitsemine Impeerium, mille kooseisus Ülisuur impeerium, alis-tatud Linnriigid(Ugarit, Byblos, Rangelt käsuõpetusest Orjanduslikud sõltlas -riigid.Valitses rahvastesse suhtutii Tyros, Siidon), kolooniad lähtuv ühiskond(Moosese ühiskonnad kuningas koos sõjalise lugupidamisega, tänu sellele Küprosel, Kartaagos jm. seadsed e toora)X saj eKr aristroktaatia ja stabiilsus.

Seitseaastak 1959 - 1965 • 1961 NLKP XXII kongressil võttis partei vastu uue programmi, mis lubas kommunismi saabumist 1980. a. Leonid Brežnev 1964-1982 • mõõdukas neostalinist • improvisatsioonid lõppesid • liiduvabariikide õigusi kärbiti taas • pöördepunkt 1968 Praha 1968 Stagnatsioon • Algas 1960. aastate lõpust ja süvenes 1970. aastatel • Majandust arendati ekstensiivselt • Majandus püsis gaasi- ja naftadollaritel • Kaupade puudus ehk defitsiit muutus
Setete õietolmuanalüüsid – säilib väga hästi hapnikuvaeguses (näiteks soosetetest, järve põhjasetetes), kihilisusega saab määrata vanuse ja olnud taimestiku koosseisu (tuleb arvestada, et erinevate liikide õietolm levib erinevatele kaugustele ja erinevad liigid produtseerivad õietolmu erinevalt). Setetest saab vaadata ka söeosakeste leidumist, põldude loomisel esineb setetes rohkem org.ainet.  C14 – see kuidas määratakse mingisuguste vanade (muinasaegsete) asjade vanust.
Saaliõiguses on kirjas see, et põllumaa on külakogukonna oma , üksikpere ainult kasutas seda ( kasutusõigus päranduslikult ainult poja puhul, muidu läheb tagasi külale ) • Naisvalitsejaid Prantsusmaal ei leidu • Peamine elatusallikas oli põlluharimine, seal kõige tähtsamaks loomaks oli härg • Saaliõigusest tuleb välja see, et sugukondlikud sidemed olid väga tugevad – neil oli veritasu, mis asendus meherahaga • 200 solidus – 1 solidus oli 4, 55 gr kulda.

Sõdijad – sõdurid töötegijad – talupoeg (lühend tp.) ♥ põhisuhe: lääniisandad ja vasallid 2. Hiline Rooma impeerium ja barbarid − 395 a. lagunes 2 ossa: Ida – Rooma ja Lääne – Rooma − 476 a. varises Lääne – Rooma kokku (keskaja algus) − tähtsamad barbarid olid: ☺ keldid – asustasid Põhja – Itaalia, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Iirimaa ☺ germaanlased – asustasid alad Reini jõest Visla jõeni ja Läänemerest Doonau jõeni
Suurimaks ohuallikaks on peetud sõjaliselt aktiivset Venemaad, kes on kogu aeg soovinud oma impeeriumi piire laiendada, raiuda akent Euroopasse ning unistanud ülemaailmsest kommunistlikust revolutsioonist. Teiseks suuremaks ohuks Eestile peeti Saksamaad, kes võis ajaloolisele kogemusele tuginedes pretendeerida Baltikumi valitsemisele. Lisaks nõudis Saksamaa endale järjest suuremat eluruumi ning oht kasvas eriti suureks kui võimule tulid natsid, kes kavandasid ittatungi jätkata.
Sarnasusjooneks on   kahel   tsivilisatsioonil   jõe   või   jõgede   olemasolu,   millest   sõltus  põlluharidus. Vahe peitub aga selles, et Niilusel olid korrapärased üleujutused, mis jättis  endast maha viljaka muda, mille järgi saadi põlluharidust reguleerida. Mesopotaamias oli lugu hoopis teistsugune – seal tehti nii kuivendus­, kui niisutustöid.  Mõningal   määral   on   loodusega   seotud   ka   arhitektuur.

Seisukohal on nii Urmas Salo kui ka Olev Teder). Eesti poolel oli lahinguks rivis kokku 683 meest, 21 kuulipildujat ja kuus suurtükki (Urmas Salo andmetel 900 meest: 600 soomlast ja 300 kuperjanovlast), vastase kahel läti kütipolgul koos vene polgu osadega kokku aga vähemalt 1200 meest ning 32 kuulipildujat (Salo andmetel 800-1000 meest). Punaväelasi toetasid veel neli suurtükki ja soomusrong, mis sai mõisa kõrvalolevalt raudteelt enamlasi oma tulega hästi katta.
Saha - Loo (vanimad • Tindimurru välakaevamispaig ääres põllud) (rauasulatuskoht) ad • Kunda lammasmägi • Asva, Saaremaal • Jaagupi • Tamula järv (kindlustatud asulad) (tarandkalmed) • Valma (Võrtsjärve • Jõelähtme, Tallinna • Salme, Saaremaal ääres) lähistel (kivikrstkalmed) • Lihula • Ardu kalme Harjumaal • Soontagana • Rõuge Muutused Kalastus, küttimine, korils, Põlluharimise ja Põlispõllundus (kolme inimeste keraamika.
Säilituskava – kirjalikult fikseeritud juhtdokument, mis on säilitamise korralduse aluseks ja milles sisaldub: • Säilituspoliitika • Säilikute füüsilise seisundi kontrolli ja hoolduse korraldus • Keskkonnatingimuste seire ja nende tagamine • Ohuplaneering ja julgeolek • Personali ja kasutajate koolitus • Konserveerimine • Informatsiooni uuendamine • Institutsioonidevaheline koostöö Säilitamise korraldus nõuab rmtk osakondadevahelist koostööd.

Sks - Schlieffeni plaan; Prantsusmaa kiire purustamine ja seejärel vägede paiskamine itta Venemaa vastu Pr- plaan 17; nägi ette Lotringi ja Elsassi hõivamist Prantsusmaa käest ja seejärel sissetung Saksamaale GBR- iseseisev sõjaplaan puudus ning oli nõus koostööks Prantsuse vägedega Vm- kaks rünnaku suunda Ida- Preisimaa ning A-Ungari vahel Austria-Ungari- tuleb võidelda mitmel rindel: lõunas Serbia ning idas Venemaa vastu (lisaks Saksamaa toetus)
Spr - i puhkemis põhjused- ühiskondlik poliitiline kriis ( seisused ) , majanduskriis ( kun priiskav elu, sõjad, ikaldus) , kuningas nägi ainukes võimalusena I ja II seisuse maksustamise kaotati seisuslikud õigused, võrdsustati kõigi seisuste maksustamine ja pääs riigiametisse, talupojad vabastatu teotööst, kaotatai kiriku kümnis, deklaratsioon, põhiseadus bastille vallutamist 1789 rahva poolt, lõpuks 9. nov 1799 napoleoni tungi seadusandlikusse
Saladin – Egiptuse valitseja, kes vallutas Jeruusalemma tagasi Rotterdami Erasmus – silmapaistvaim mõtleja, oskas ladina ja kreekakeelt, naeruvääristas lugupeetuid ameteid, kriitiline vaimulike ja kiriku vastu Hernan Cortes – Fernao Magalhaes – esimene ümbermaailmasõitja Mikolay Kopernik – poola õpetlane, pani aluse heliotsentrilisele maailmavaatele Amerigo Vespucci – Itaalia geograaf, kes esimesena ütles välja, et see ei ole India, sai nime

Sõltumatu välispoliitika - vastustati USA mõju Lääne-Euroopas, lahkuti NATO sõjalisest organisatsioonist, pingelõdvendus N. Liiduga • gollistid – C. de Gaulle’i pooldajate partei - Liit Uue Vabariigi Kaitseks (konservatiivid) – võitsid 1958.a. parlamendivalimised, tõrjudes esmakordselt 2. kohale KP • C. de Gaulle’i erruminek 1969 seoses noorterahutustega autoritaarsuse ja korruptsiooni vastu (suri 1970) • 1969 – 1974 presidendiks gollist G. Pompidou
Sotsialistide - revolutsionääride Partei (esseerid)- pahempoolne partei, suur mõju talurahva hulgas, nägid Venet sotsialistliku riigina, milleni jõuda järkjärguliste reformide kaudu 3) Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei (VSDTP) reformistlik org. (vähemlased)- mõju linnatööliste a haritlaste hulgas, ühel meelel esseeridega 4) VSDTP marksistlik org. (enamlased)- eesmärk kehtestada proletariaadi diktatuur ja ehitada sotsialistlik Venemaa
Sõjakomminism - majanduspoliitika, kus kogu majandus allutati riigi kontrolli alla  Toitlusdiktatuur – riigile toiduainete andmise kohustus, viljaga kauplemine keelati  Jõukalt talurahvalt võeti ära osa maad, anti kehvikutele, loodi ka ühismajapidamisi - kommuune, sovhoose, kolhoose  Natsionaliseeriti ka kesk- ja väikeettevõtteid  Seati sisse nn.klassipajuk  1920.a. lõpul palk produktidena  Osa kaupu ja teenuseid jagati tasuta – *

Setsessiooni ajend – Abraham Lincolni astumin presidendi ametikohale 1861 Sõja ajend – 14. aprill 1861 tulistati Lõuna-Carolinas, sadamas föderaalvägesid Unioon (Põhi)  Konföderatsioon (Lõuna) Põhja võidu põhjused:  Uniooni pooldajaid oli rohkem  Vabatahtlike armee  Võimekad väejuhid  Põhja sõjalaevastik – mereblokaad  1862 sundmobilisatsioon  1862 jaosmaade seadus 7. USA tööstuslikku arengut soodustanud tegurid.
Siegfried fischer - Fabian, Aleksander Suur: unistus rahust rahvaste vahel, saksa keelest tõlkinud Rein Kärner, Olion, Tallinn 2002 11. Ian Worthington, Alexander the Great, Pearson, Harlow, England, 2004 12. Jakob Wassermann, Aleksander Babülonis (ajalooline romaan). Saksa keelest tõlkinud Uno Liivaku, Monokkel, Tallinn 2005 13. Simon Adams, Aleksander: poiss-sõdur, kes vallutas maailma (lühielulugu, 64 lk.). Inglise keelest tõlkinud Tiina Põldaru.
Stonehenge on nii astronoomilises kui ka qeomeetrilises mõttes paika pandud sarnanedes selle poolest paljude teiste Euroopas leiduvate samalaadsete kivirajatistega mida on ühtekokku umbes 600. Oxfordi ülikooli tehnikateaduste professor doktor Aleksander Thom avastas 1967. aastal esimesena, et nende juures on kasutatud ühtset mõõtühikut ehk megaliitjardi (2,72 jalga). Kõigi ringide ehitamisel on lähtutud täisnurkse kolmnurga omadustest.

Sultan - valitsemistiitel islamisusulistes maades Saksa Rahvuse Püha Rooma Keisririik- Osman 1- rajas türklastele uue tugeva riigi 15 saj. – olid kujunenud Lääne-Euroopas 3 tugevat ja suurt Kuningriiki (Prantsusmaa, Inglismaa ja Hispaania)
Sõjategevust lõuna - Vietnamis. See viis USA sõjalise kohaloleku suurenemiseni Lõuna-Vietnamis, mille põhjuseks oli doominoteooria (kartus, et kommunism levib riigist riiki edasi, kui õigel ajal sellele piiri ei pane).  1964-1973 aastatel puhkes Vietnamis uus sõda, mida tuntaksegi Vietnami sõja nime all. Antud perioodil võtsid sõjapidamise raskuse Lõuna-Vietnami vägedelt üle USA väed ja sekkusid otseselt kommunistidega peetavasse sõtta.
Saksa sotsialist on selles mõttes meelestatud “internatsionaalselt”, et ta oskab vaid nuruda ja pugeda oma internatsionaalsete “seltsimeeste” ees. Tšehhi sotsialist ja poola sotsialist käituvad sootuks teistmoodi. Ühesõnaga, ma mõistsin juba siis, et häda peitub vaid poolest saadik neis õpetustes enestes, muus osas on ta meil valitseva vale rahvusliku kasvatuse tulemus, mille tagajärjel tekkib palju väiksem andumus oma rahvusele.

Senat - aristokraatlik vanemate nõukogu, kes juhtis Rooma riigi poliitikat Rooma õigus- Rooma õiguse all mõistetakse roomlaste õigust, mis Rooma kui linnriigi õigusest arenes üldiseks suureks Rooma riigis kehtivaks õigussüsteemiks.
Seth – Osirise ja Isise vend, kõrvetav ja viljatu läänetuul; ründas Osirist, tappis ta ja saatis keha kastiga mööda Niilust, Isis leidis keha Aasiast, tõi ta tagasi, sigitas järglase, Seth sai keha taas enda kätte, tükeldas selle, viskas tükid laiali, Isisel oli sündinud poeg Horos, otsisid tükid kokku, tegid esimese muumia ja äratasid ellu, Osiris hakkas surnuteriiki valitsema, Horose ja Sethi võitlus, Horos võitis
Sotsialistlik orientatsioon – vähemarenenud riigid Aasias, Aafrikas, Lad.-Ameerikas, kus aidati võimule Moskva-meelsed poliitilised jõud: • Etioopia, Mosambiik, Angoola, Afganistan, Nikaraagua jt. • NSVL toetas neid nii majanduslikult kui sõjaliselt

Sõdida – et poleks enam sõda Euroopas, seepärast see liit kord loodi – on “mädanenud ideoloogia”. Selline mõtteviis ei ole maailmas muidugi midagi uut, ka tänapäevases maailmas mitte, kuid tavaliselt ei argumenteeri sellelt aluselt meie liitlased Euroopa Liidus, vaid naabrid Venemaa valitsuses – ja seda kasutasid ka kaugemad naabrid Serbias, rõhudes “teravale ajaloolisele mälule” ja vajadusele vastu astuda oma
Sametrevolutsioon – Tsehhoslovakkias toimunud meeleavaldused ja hoiatusstreigid, mille tulemusega oli valitsus kohustatud alustama läbirääkimisi opositsioonijõududega ning selle tulemusena moodustati valitsus, mida kontrollis opositsioon*
Scott vanish - R , Conehead Bell (Drop) Yakkay BERN Hödving Lazer Sport Tardiz Lazer Rollsys System Hödving Leng Magnet resonants kiiver Tron Legacy Maal esimesest jalgrattavõistlusest Safari kiiver Karl von Drais jalgrattas Nahast kiiver 1938 Tour de france Fury mootorrattakiiver Esimene õhutusavadega kiiver Lil Bell Shell Jaapani lastekiiver Jim Gentes´e kiiver Giro Salvole disainitud kiiver D3O Dora kiivri konspetsioon Rockwell

Sotsialistide - revolutsionääride Partei (esseerid)(suur mõju talurahva hulgas, vasakpoolne, nägid Vnm tulevikku sotsialistliku riigina), Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei (VSDTP) reformistlik organisatsioon(vähemlased)(suurim mõju linnatööliste ja haritlaste hulgas). VSDTP marksitlik organisatsioon (enamlased) (eesmärk oli kehhtestada proletariaadi diktatuur ja vägivallaga üles ehitada sotsialistlik Venemaa)
Srp - 2 (SALT-2) valmis 1979. aastal – kumbki pool pidanuks oma strateegiliste kandurite arvu vähendama 1985. aastaks 2400-lt 2250-le. Samal aastal viis Nõukogude Liit oma väed Afganistani ja USA jättis lepingu ratifitseerimata • 1981. a. USA presidendiks saanud R. Reagan kuulutas, et edaspidi peavad Ühendriigid NSV Liiduga mitte SRP (SALT), vaid SRV (START) - strateegilise relvastuse vähendamise läbirääkimisi.
Soome talvesõda – 30 nov. 1939 , NSVL ründab Soomet kuna soome keeldus baaside lepingust, märts 1940 soome loovutab NL-le piiriäärsed alasi kuid säilitab iseseisvuse, NL kaotus annab objektiivse info Nõukogude riigi sõjalise nõrkusest maailmas Hitleri vastane kualitsioon( usa, UK , NL ) 1939-1941: 3sept. UK ja Prantusmaa kuulutavad saksale sõja, pärast prantsuse alistamist jääb UK ainsaks saksa vastu tegutsevaks riigiks.

Surnukeha mumifitseerimine – spetsiaalne töötlemine tema paremaks säilimiseks – moodustaski Egiptuse matuserituaalide keskse osa. Allikas: Herodotos Egiptuse matusekommetest ja balsameerimisest: Leina ja matusekombed on neil sellised: Kui mõnes majas sureb silmapaistev mees, siis määrivad kõik maja naised pea ja näo mudaga, jätavad surnu majja ja lähevad koos kõigi tema naissugulastega välja, peksavad ennast ja paljastavad rindu.
Sõnas meile on ilmutanud ja keda selle sõna alusel kõik tõelised ristiinimesed tunnistavad ja kiidavad, on ainus ja tõeline Jumal? Siis kinnita seda ja ütle: Jah! Vastus: Jah! 3) Kas sa usud, et patused saavad õndsaks üksnes elava usu läbi sellesse ainsasse igavesse Jumalasse, kes meid on lunastanud Jeesuse Kristuse, oma Poja, meie Õnnistegija läbi, kes meie eest on risti löödud ja üles tõusnud? Siis kinnita seda ja
Sassi 6 - klassiline algkool oli igati jätkusuutlik: 1928./29. õppeaastal õppis koolis 72 õpilast, 1929./30. oli lapsi 81, 1930./31. oli õpilaste arv 80. 1932./33. õppeaastal astus I klassi 29 õpilast, edaspidi, aastatel 1934 – 1938, püsis kooli astujate arv vahemikus 21-27. 8 Lapsed õppisid koolis emakeelt, usu- ja kõlblusõpetust, matemaatikat, joonistamist, laulmist, saksa keelt, tööõpetust, võimlemist.

Samizdat - omaalgatuslikud väljaanded, mis olid käsikirjalised, väikse tiraažiga, neid kirjutati ka käsitsi ümber jne. Samizdat väljaanded võisid olla teatud sündmuse pol ülevaated või luuleraamatud, kus luulevormis režiimi kritiseeriti, mingi ilukirjanduslik jutustuste kogumik jne. Samizdat väljaanded on väga tähtsaks väljaandeks. Need sumbunud ideoloogilises õhustikus andsid teistsugust informatsiooni.
Sappho stroof – koosneb kolmest Sappho üksteistsilbikust (Sappho väikesed värsid) ja neile järgnevast adoneusest: (See näib mulle võrdne taevasega, / taevasistki kõrgem – kui öelda võib nii –, / kes su vastas istudes lakkamatult / kuuleb ja näeb sind ). Atika tragöödia 5. saj eKr – majanduslikult ja sõjaliselt kerkis esile Ateena, Kreekat oli korduvalt rünnanud Pärsia armee, kuid tulutult, saabus Kreeka
Seisused – Rüütelvennad(vormiriietus valge mantel musta ristiga),poolvennad (käsitöölised-pagarid,sepad jm),preestervennad(toimetasid vajalikke kiriklikke kombetalitusi).Maapäev-otsus asuda Eesti maa ja rahva täieliku iseseisvumise poole(maanõukogu).Jüriöö ülestõus – 1343-1345 a. Plaaniti kukutada taanlaste ja sakslaste võim,kuna talurahva olukord halvenes, koormiste kasv ja uute mõisate asutamine.

Sokrates – astus sofistidele vastu; ei kirjutanud ühtegi teost, vaid edastas oma vaateid suulistel vestlustel; ei võtnud selle eest tasu; leidis et sofistid petavad oma õpilasi õpetades neile voorust, teadmata, mida see tähendab; vooruse mõistmine oli tema filosoofia peamine mõte; esitas oma õpilastele kimbatusse ajavaid küsimusi ja siis suunas nende vastusteni, kuid mõistmiseni pidi õpilane ise jõudma.
Saatanlikud 30ndad – sõjaohu suurenemine a) Poliitilised põhjused:  Saksamaa soovis Versailles´ rahu kui ebaõiglast tühistada ja sõjakaotust tasa teha  Jaapani ja Itaalia solvumine, et võitjatena ei saanud maailmasõjas osalemise eest piisavalt asumaid  meelevaldselt kehtestatud riigipiiridest tingitud pinged naaberriikide vahel (nt Poola-Leedu)  RL suutmatus lahendada kriise, kus osalesid suurriigid
Sufražetid - naisõiguslane 19. sajandil ja 20. sajandi algul, kes võitles naistele valimisõiguse andmise eest majanduslik liberalism- poliitika, mille puhul riik sekkub majandusse võimalikult vähe Suurbritannia Prantsusmaa USA Olukord 1930’ndatel *1935.a. tuli võimule *1934.a. veebruaris *USA-s 1921-1933 Baldwini korraldasid võimul olnud konservatiivide äärmuslased Pariisis Vabariiklik Partei valitsus.

Stensby leping – on 7. juunil 1238 Taanis Sjællandi saarel Taani kuninga Valdemar II ja Liivimaa ordumeistri Hermann Balke vahel sõlmitud kokkulepe eesmärgiga lõpetada 1225. aastal Põhja- ja Kesk-Eesti kuuluvuse pärast puhkenud taanlaste ja Liivi ordu eelkäija Mõõgavendade ordu vaheline konflikt. Konflikti käigus vallutas Mõõgavendade ordu suveks 1227 taanlastelt kogu Põhja-Eesti koos Tallinnaga.
Sajandil taanduma - Solon andis rahvale senisest suuremad võimalused poliitikas kaasarääkimiseks, suurenes rahvakoosolekute tähtsus  Periklese ajal (5. saj) kujunes välja kindel demokraatlik kord, Ateenast sai tugeva laevastikuga mereriik  Kodanikkonna moodustasid kõik täiskasvanud Atika meessoost põliselanikud  Kõik kodanikud said rahvakoosolekutest osa võtta, mis kogunes iga 10 päeva tagant.
Sophoklese tragöödias on minu arust näidatud inimese saatuse ja tema käitumise vahekorda. Olenemata jubedast ettekuulutusest, võitlevad tegelased selle vastu, esiteks Laios ja ta naine Iokaste üritavad oma last hukule määrata, see neil ei õnnestu ning teiseks Oidipuse lahkumine oma kodulinnast ja arvatavatest vanematest, et ei täituks jube ettekuulutus, kuid mis siiski täitub just selle tõttu, et ta lahkus.

Seisused – senaatorid (omasid latifundiume, enamus aega veetsid roomas kõrgametnikena), ratsanikud (algus sõjaväes, hiljem kõik jõukad kodanikud, suurmaavaldajad, kohtunikud), vabad mehed (käsitöölised, talupojad ja rentnikud, proletaarid), vabakslastud, orjad (orje rohkem ja olukord halvem kui kreekas) 10. Perekond ja naiste positsioon – mehe piiramatu võim peres, kodanikuõiguseta naised.
Stephan raabest - juhtis Narva lahingus Rootslaste ratsanikud venelaste selja taha, mis tagas kiire võidu Simon Wanradt-Niguliste kiriku õpetaja, kes pani kokku luterliku katekismuse (usu õpetamise raamatu). Stefan Batory-Transilvaania vürst,Poola kuningas 1576–86.Edukas sõjamees,sundis venelased Liivimaalt taanduma.Jam Zapolski vaherahuga sai Vana-Liivimaa lõunaosa,hiljem kujunes Liivimaa kubermang.
Saj lõpus on nii Tallinnas kui Riias rajatud eraldi mittesaksa jutlustajate kohad - annetustest suurkaupmeestest soovil on rajatud kapitalid, mille eest on üleval peetud mittesaksa jutlustajad - selles spetsiifilises linnakontekstis mittesakslased kasutati maal elavate eestlaste kohta - nende mittesaksa jutlustajate eesmärgiks oli maalt linna tulnud, linna külastavate eestlaste evangeliseerimine.

Seldsuki periood – nende riike oli 3:  suurte seld riik 1040 – 1157  Anatoolia seld riik 1077 – 1307  Süüria seld riik 1078 – 1171 Tänapäeva Iraani, Iraagi, Turkmeenia aladel asunud Suurte s riik killustus 1118a. Sultan Sandžari riigiks ja Iraagi seld riigiks (1191). Suurte seld riigi sultanid: 1) Tug´rul hu (1040 – 1063) 2) Alp Arshan (1063 – 1072) 3) Malik Šahh (1072 – 1092)
Sigismund – Augusti privileeg • Liivi sõja ajal, kui ordu ja Riia peapiiskop end Poola alla heitsid, said Liivimaa aadlikud kinnituse, et neile jäetakse nende talupojad ja luteri usk • Põhja –Lätis nii ka läks • Lõuna –Eesti oli Liivi sõja ajal kaua venelaste käes ning kui sõda läbi oli, siis kuulutati katoliikluse taasjuurutamine ehk vastureformatsioon ametlikuks eesmärgiks.
Sajandist tegutsenud - ning tegutsevate linnaasutuste alatise säilitusväärtusega arhivaale, samuti muid alatise säilitusväärtusega arhivaale, mis on olulised Tallinna linna ja tema ajaloo uurimise seisukohalt ning tagab nende kasutamise". 1990. aasta oktoobris tagastati Nõukogude Liidu ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise kokkuleppe alusel Tallinna linnale tema 1944. aastal Saksamaale viidud arhivaalid.

Satraap - Pärsia asehalduskord Mesopotaamias (võõra Tihe kaubavahetus Egiptusega võimu isemeelne esindaja) Neil oli semiidikultuur • Mazdaism- õpetus heast ja halvast Pärsia riigis 21. Kuidas kujunesid Juuda ja Iisraeli riik? Iistraellaste kuningas Taavet ühendas kogu Kaanani lõunaosa oma • Egiptuse poos-kunstis viljeldav poos- keha külgvaates, võimu alla ning tekkis Iisraeli riik.
Sellised väärtused on naturaalsus ehk mittetööstuslikkus, heategevus, sotsiaalne - moraalne pieteet, tagasihoidlikus, mõõdukus – tasakaalukus, kokkuhoidlikus (eelkõige inimsuhete mõttes, aga ka majanduslikult), argipäevane elustiil aga ka rohkem inglasliku tagapõhjaga õiglus, iseseisvus, energilisus, jõulisus; • Töö on väärtus omaette ja ainus aktsepteeritav viis oma heaolu parandamiseks.
Skinneriga – tema ja kolleegid väitsid, et Lovejoy unustab ära kaks äärmiselt olulist aspekti: autori kavatsus – miks ta midagi ütleb? Mida ta teha tahab? Mis on tema eesmärk? Teiseks: selleks, et autorit mõista, peab teadma ajaloolist konteksti ja probleeme – keda kritiseerib, keda ülistab – ning keelelisi tavasid, tol ajal tähendas mõiste võib-olla midagi muud kui tänapäeval.

Suur kriis – põhjused ja tagajärjed ning lahendused PÕHJUSED TAGAJÄRJED LAHENDUSED • Ülemaailmne majanduskriis; • Väliskaubanduse bilanss muutus • Eesti kroon devalveeriti; • Rahulolematus liberaaldemokraatliku negatiivseks (sissevedu > väljavedu) • Korraldati hädaabitöid; riigikorraga, taandumine ärid suleti, lühendati tööpäeva, tööliste • Väliskaubanduse kontroll.
Sisse ida - preisimaale vallutama saksamaa • 4.august ründab Belgiat, aga • venemaa liikus kiirelt edasi kolooniaid mitte edukalt • saksa armeele määrati idas • Türklased tapavad • Prantsusmaa keskendus uus juhtkond umbes miljon lõunalõigule kuigi oleks • Tannenbergi lahingus armeenlast pidanud keskenduma suudeti venelasi lüüa, Ida- • Saksalsed hävitasid vasakule tiivale.
Savisaar on Võimu kehastus ja see ongi tema nõrkuseks – ta on liiga tugev, et olla oma rahvuse poolt armastatud." Oma mahukas teoses kirjeldabki autor endale iseloomuliku otsekohesuse ja poliitilise aususega sündmusi Eesti lõpliku iseseisvuse saavutamisel. Põhjalikult on analüüsitud nii kriisisituatsioone, majandusreforme kui ka valitsuse moodustamise tagamaid ja tööpõhimõtteid.

Sdv - ga (Bonnis nimetati seda ajastut Saksa-Saksa ajastuks). • lepiti põhimõttega “ kaks riiki ühe rahvuse piires”. • 1984.a. lõdvendati SDV-s emigreerimisseadusi ja SLV andis kohe SDV-le suuri laene majanduse arendamiseks (osa Lääne ajakirjanikke võrdles seda inimeste ostmise ja müümisega). • 1987.a. toimus SDV kommunistliku diktaatori Erich Honeckeri visiit Bonni.
Seltsiliikumine – peamiselt kultuuriline, mis haaras masse Meestelaulu seltsid, 1845 I saksa laulupidu, Haydn nii elukutse kui tegevusalade järgi rahvuslik „Saksamaa, Saksamaa üle kõige“ Poliitiline liikumine – erakondade loomine, esiplaanil 1834 Saksa Tolliliit, 1832 Hambachi peol nõutakse võitlus rahvahariduse edendamise eest rahvusriiki Rahvusriigi loomine Saksamaa ühendamine 1871
Süüdlasena on välja toodud ainult Calley, nagu juhtunu oleks olnud vaid ühe mehe süü. • 1969 - Nixon teavitab oma rahukõnelustest Põhja – Vietnamiga • Nixon alustas sõjapidamise üleandmist lõunavietnamlastele, lootuses, et nad suudavad Ameerika relvade ja nõuandjate abil vastu pidada • Lõuna – Vietnami väed tungivad USA toetusel Laosesse • 1973 – Pariisi rahuleping.

Surnukehade mumifitseerimine – spetsiaalne töötlemine selle paremaks säilitamiseks. Palsameerimine- muumia valmistamine Kultuur: hieroglüüfid 4-3 a.t. (poliitiliste ja religioosse sisuga tekstides) Hieraatiline kiri (igapäevaselt), päikesekalender, geomeetria, arstiteadus, mastaba, astmikpüramiid (2650 ekr), püramiidid (27 saj ekr), kaljuhauad 818 saj ekr), kaljutemplid, portreekunst, pinnakunst
Sotsialism - liberaalid jäid seisukohale, et riik ei tohi sekkuda ei majandus- ega sotsiaalsuhetesse, ja konservatiivid olid arvamusel, et töötajate olukorra parandamine kahjustab riigi konkurentsivõimet, Sotsialistide arvates tuli protestida olemasoleva vaesuse vastu, pöörata suuremat tähelepanu ühiskondlikule heaolule ja usk inimeste võrdsusse, vendluse ja koostöö ideaali.
Skolastik – toomkooli toomhärrast juhataja  Sinod – vaimulike kogunemine, piirkonna kõik vaimulikud ̵ Visitatsioon – kirikukatsumised, külaskäik  Klooster – ühiselamu õue ühest ladinakeelselt nimetusest claustrum, nelinurkne siseõu, mida piirab põhja poolt kirik  Mungaordud ̵ Tsistertslased – ehk bernardiinid, 1098.aasta; elasid kesiselt hädavajalikust.

Seetõtu on seda otstarbekas jagada väiksemateks perioodideks, seda võib teha vastavalt klassiklalisele jaotusele kasutatava tehnoloogia järgi (Eesti kiviaeg, Eesti pronksiaeg, Eesti rauaaeg), mis omakorda jagunevad veel alaperioodideks (näiteks Eesti rauaaja puhul vanem, keskmine ja noorem rauaaeg). 2) Eesti keskaeg hõlmab tavaliselt perioodi 13. sajandist kuni Liivi sõjani.
Schenkenberg -  Hertsog Magnus – Taani kuninga vend, kelle anti Saara-Lääne alad  W.V.Plettenberg – Liivi ordumeister  B.Notke - kunstnik  J.Koell – jutustaja, kes tõlkis eesti keelde luteliku katekismuse  B.Russow – kirjutas Livimaa kroonika  S.Wanradt - teostas luteliku kateismuse  M.Sittow - eesti kuulsaim maalikunstnik  B.Hoeneke – kroonik.
Saj ekr – keldid Prantsusmaale ● 4. saj eKr oli keltidel väga suur ala, mille peatasid roomlased ● keltidel polnud kunagi ühtset riiki ega ainujumalat ● 4. saj eKr – hanelugu – Rooma üritas vallutada ● 1. saj eKr – Caesar vallutas Gallia – romaniseerus ● Suure rahvastarände tulemusena läks Gallia frankidele ● keldid suruti täielikult äärealadele

Seek – haigete ja vaeste varjupaik 2. Kuhu ja miks tekkisid keskajal linnad, mis iseloomustas? 11.saj hakkas rahvas hoogsalt kasvama ning toimus suur põllumajanduse areng.
Sõda iseenesest on väga tasuv tegevus nii relvatöösturitele, krediidiasutustele – juhul kui nad ise eemale jäävad. Samuti on sõda tõhus vahend sotsiaalse ja poliitilise kontrolli säilitamiseks suure inimhulga üle. Sõjaseisukorda on võimalik ära kasutada selleks, et mõjutada inimesi heaks kiitma selliste institutsioonide loomist, millega nad tavaolukorras ei lepiks.
Sovjet – nõukogustamine (tööliste ja soldatite aadikute nõukogud)  Kogu elu allutamine Moska korraldustele  NLKP – EKBP (Eestimaa Kommunistlik (bolševite) Partei + I sekretär Karl Säre – kui Sakslased tulevad Eestisse, siis Karl Säret Eestist ära ei viidud vaid ta jäi siia, kukkus kinni ning rääkis Sakslastele kõik kom-partei saladused välja.

Suurriikide valitsejatele – monarhidele). Õukonna kombed ja elulaad oli üldjoontes kreekapärane (ka idamaades), aga võeti eeskuju ka idamaa varasematest valitsejatest ja riigikorraldustest. Muutus sõjaväekorraldus – koosnes palgasõduritest + hakati kasutama sõjaelevante. Linnade vallutamiseks kasutati kiviheitemasinaid, piiramistorne ja sõjalaevad olid suuremad ja kiiremad.
Sellel alaperioodil E. Naaritsa jäämine ainult naiste korvpalli peale kiirendas samas Eesti naiste tõusu tollal absoluutsesse tippu NL-s – n.ö. naiste “hõbeaeg” 1957-60.a., 4-l korral järjest NL mv-te hõbe, kuld ka küll 1958.a. kuid NL a/ü meistrivõistlustel ja veel tipuks 1961.a. Euroopa karikavõistluste poolfinaali jõudmine hilisema superklubi Riia TTT vastu.
Stalingradi lahing - 21.aug 1942- 2.veebr 1943, oli Saksamaa ja NSVL vaheline sõda, saksamaa kaotas Kurski lahing- juuli-august 1943, on siiani olnud suurim tanki lahing, saksamaa kaotas Wannsee nõupidamine- 20.jaan 1942 seal arutati juuudiküsimusi Varssavi ülestõus- 1.aug 1944, mis suruti maha, Hilter soovis kogu linna hävitada, aga 17.jaan 1945 Punaarmee vallutas ära.

Sundkollektiviseerimine - talumajapidamiste ühendamine ühismajanditesse ehk kolhoosidesse, Kolhoos – Põllumajandusettevõte, milles tootmisvahendid on kolhoosi liikmete ühisomand.
Sovhoos – riigimajandus ; Kolhoos – eramajandus keelati viljaga kauplemine Poliitika: proletaarlane vs kapitalist; tekkisid klassid (alamklass, kõrgklass, keskklass) ei olnud rahvust; Relvastatud võitlus vaheldus parteide rahulikuma poliitilise konkurentsiga; põhimõte – võimalikult kiirelt ja sügavalt kindlustada oma võimu proletariaadi diktatuuri abil.
Sean connery – 20. sajandi üks tuntuimaid näitlejaid ● Juri Gagarin – Esimene inimene kosmoses ● Neil Armstrong – Esimene inimene Kuul ● Biitlid – Tuntuim 20. sajandi popansambel ● Dolly – Maailma esimene kloonitud elusolend ● Percy Spencer – Mikrolaineahju leiutaja ● Vigdis Finnbogadottir – Esimene demokraatlikul teel valitud naispresident

Satraapia – asehaldurkond Pärsias, mille eesotsas on asevalitseja satraap (tavaliselt Pärsia ülik). Riigi eri piirkondade vahel korralike ühendusteede pidamine.
Stagnatsioon – 1970.– 1980. aastad • Poliitiline stagnatsioon – gerontokraatia • Ühiskondlik stagnatsioon – sotsiaalne apaatia Perestroika • 1985 – M. Gorbatšovi võimuletulek: kiirendamine, uuendamine, avalikustamine, perestroika Berliini müüri langemine • 1989. aastal lammutas juubeldav rahvas külma sõja vihatuima sümboli Berliini müüri.
Suuromanikud ehk aristokraadid(parimate võim) ; nii riigimehed kui ka vaimuinimsed pärinesid valdavalt aristokraatide seast; enese igakülgne arendamine; konkureerivad aristokraatlikud sõpruskonnad; ühised pidusöögid ehk sümpoosionid(koosjooming) sõpruskonna ühe või teise liikme majas; kreeka aristokraatiat iseloomustas sügavalt juurdunud konkurentsivaim.

Sõna kultuur on eesti keelde tulnud ladinakeelsest sõnast cultura (loe: kultura), mille algupäraseks tähenduseks oli maaviljelus. Hiljem hakati sõnaga kultuur tähistama kõiki inimese ainelisi ja vaimseid saavutusi, mille hulka kuuluvad nii tööriistad, tarbeesemed, ehitised, riietus, ehted kui ka teadmised, tavad, uskumused, kunstiteosed, ühiselu viisid jne.
Saint laurent - tema kasakatest inspireeritud rõivad olid 1970ndate moe kõrgpunkt, ning ta tõstis päevakorda cross-dressingu idee suurepäraselt õmmeldud klassikalise musta smokinguga naistele; lõi ka safaristiilis rõivaid ja muid pükskostüüme, stiilseid rõivaid täiskasvanutele ja uhkeid prokaadist tualette, et täiendada oma pöörast lõhnaõli Opium.
Seos ateenaga on näha ka müntimistehnika jäljendamises. Atika ja Korintose müntide ja neil kujutatud kiivrite võrdlus näitab, et tegemist on kahe erineva isikuga. Atika müntidel on naine Ateena kiivriga ja ilma kaelakeeta; Korintose müntidel seevastu on algusest peale kujutatud naisepead Korintose kiivriga, kusjuures kogu kael on nähtaval, kaelas helmekee.

Sisepoliitika – 1919.-1920. Iseloomustas USA sisepoliitikat nn „punane hirm“. Kartus, et enamlaste edu Venemaal innustab ka Ameerika punaseid vägivallategudele.
Sokrates on ka seisukohal, et halb tegu kahjustab eelkõige tegutsejat ennast, nimelt tema hinge (Gorgias 477 a). Seega võiks Sokratese seiskohta, et “Keegi ei toimi vastupidiselt sellele, mida ta teab olevat parima”, pidada võrdtähenduslikuks väitega, et keegi ei saa teadlikult tahta midagi sellist, mis on vastuolus tema õigestimõistetud huvidega.
Sõjapidamises - nt. Stalin nõudis teise rinde avamist; NSVL nõustus pärast sõja lõppu Euroopas alustama sõjategevust Jaapani vastu Jalta konverents (Krimmi konverents) 4. – 11. veebruar 1945 • Osalesid: J. Stalin (NSVL), F. D. Roosevelt (USA), W. Churchill (Suurbritannia) • NSVL, USA ja Suurbritannia jaotasid ära Teise Maailmasõja järgse Euroopa ja

Sajandi avalikkus - - piiratud osa rahvastikust (ühiskonnast) Saksamaal klubilised koosviibimised ja lugemisringid --> diskusioonid --> arutelu jõuab poliitikasse Jürgen Habermas -- uut liiki avalikkus nö "massiühiskond"; klassikalise liberaalsuse vabadus ei kehti; ühiskond kui "vabaduste tarbija" kui valmistaja; kes pole tugev, tarbib teiste poolt valmistatud
Schleswig - Holsteini konflikt 1863-1865 (Düppeli lahing ja Gasteini konventsioon). Gasteini lepinguga sai Austria Holsteini? ja Preisi sai Schleswigi 1866. a sõjaline konflikt Austriaga (Königgrätz, Praha rahuleping, Saksa Liidu lõpp, Preisimaa sõjalise üleoleku põhjused). 1866 sõlmis Bismarck liidu Itaaliaga, kui Itaalia tahtis Veneetsiat tagasi.
Sajandi talurahvaharidus – ennekõike üksikute entusiastide katsed, samuti mingil määral hernhuutlike jutlustajate tegevus, mingil määral tegelesid sellega 18. saj lõpus ka kihelkonnakirikute juurde ametisse pandud köstrid, kes pidid palveid ja kirikulaule õpetama lastele, aga mõned neist piirasid tähelepanu ka kirjasõnale ja üritasid lapsi lugema õpetada.

Senjöör – feoodi ehk lääni andja, kes sai vasallilt vastu truudusvande, millega too kohustus senjööri kutsel väesalga eesotsassõjateenistusse ilmuma
Saksamaa hirm – UK ülemvõim merel Saksamaa soov laieneda oma territooriumi Venemaa arvelt ja saavutada ülemvõim Euroopas. Prantsusmaa soovis tagasi Elsass ja Lotringit, mi solid kaotatud Prantsuse- Preisi sõjas 1870 a. Venemaa soov sekkuda Balkanil ning toetada serblasi, saada läbi Dardanellide Vahemerele, mis kuulus sel ajal veel Türgi Impeeriumile.
Seyss – Inquard Müncheni kokkulepe (Inglismaa lepituspoliitika kulminatsioon) – Tšehhoslovakkia okupeerimissooviga Hitler esitas Tšehhoslovakkiale nõude loovutada Sudeedimaa (ette käändeks sealsete sakslaste tagakiusamine) ning ähvardas sõjaga, kui oma tahtmist ei saa, Tšehhoslovakkia keeldus ning see oleks paisanud kogu Euroopa sõtta.

Sin - na kogunesid 13. juuni õhtul küüditajad ja samuti olid käsutatud veomasinad EÜS-I maja juurde. Seal toimus operatiivgruppidebrigaadide moodustamine, küüditamisele määratute nimekirjade väljajagamine ja brigaadide “ tööle ”lähetamine. Poliitiline ja instrueerimine peeti “Töölismajas”, kust otse tuldi Viljandi tänavale.
Sabat – (heebrea k.: puhkus) juudi nädala seitsmes päev, mida pühitsetakse reede õhtust laupäeva õhtuni (võrdle vene keelega: суббота)
Stoikud – voorusliku elu aluseks on õige tunnetus, sellest, mis on hüve, õiged hüved on seesmised, loomupoolest head, mis ei olene sellest, kuidas neid kasutatakse (õiglus, julgus, mõõdukus). Õnn tähendab kindla vooruse omamist, aga omades kindlat, aga me saame olla kindlad vaid seda voorust omades ja seega on õnn ja voorus samad asjad.

Süüdatakse 9 - haruline küünlajalg - minoora (iga päev lisatakse üks küünal, üheksas põleb pidevalt, sest sellega läidetakse ülejäänud). Hannuka võtmesõnadeks on truudus, vabadus ja julgus ka rõhumise all oma Jumalale ja usule kindlaks jääda (Sakarja 4:6). Hannukat peetakse enamasti ajal, kus enamus maailma tähistab jõule, detsembris.
Sigmund freud – sai kuulsaks oma psühhoanalüüsiga, 1900. aastal ilmus n-ö klassikaline teos “Unenägude tõlgendamine”, milles esitas Freud oma teooria põhialused, mille tuumaks oli seisukoht, et inimese tegusid määrab olulisel määral nn teadvustamatus ehk alateadvus ja et alateadvus koosneb peamiselt allasurutud seksuaalsetest tungidest.
Staaroskonnad - riigimaadele moodustatud halduspiirkonnad Riigimõisad e. folvarkid : jaotusid staaroskonnad (Presidentkond(hiljem vojevoodkond) – Staaroskond – riigimõisad e. folvarkid) Kubjas e. vardjaskond: Poola-Leedu alal jagunesid riigimõisad kubjas- ehk vardjaskonnaks, eesotsas eestlastest kubjaste või vardjatega, kes korraldasid kohalikku

Suveräänsusdeklaratsioon - 1988. 16. nov millega sätestati eestlaste ülemuslikkus Balti kett- 23.august 1989 inimkett Tallinnast – Vilniusesse Eesti, Läti, Leedu
Sajandi teisel - kolmandal veerandil hakkasid taanlased olemasoleva valli ja puitpalissaadi varjus rajama kivihooneid, millest vanimatena on säilinud kahe poolkeldri müürikatked hilisema pealinnuse edelanurgas. Tõenäoliselt 14. sajandi esimesel poolel rajati uus ringmüür, mis pinnamoodi järgides moodustas põhiplaanis ebakorrapärase nelinurga.
Salomonlik otsus - väga tark otsus, see tuleneb sellest et saalomon palus jumalalt tarkust kui ta Iisraeli kuningaks sai ja ükskord tulid tema juurde kaks naist kes vaidlesid kumb on lapse ema ja siis saalomon ütles ei laps tuleb pooleks raiuda ja mõlemale pool anda ( ta ei mõelnud nii teha)ja siis ütles õige ema ei andke teisele aga ärge raiuge.

Saj ekr – 5.saj pKr) * linnuste rajamine  sõjaline oht *relvad haudades  elu ohtlikkus *tarandkalmed  põletamismatused! *soomaagist raua sulatamine  käsitöö ja põllumajanduse areng *varandusliku ebavõrdsuse kasv  vanemate esilekerkimine 9. Rahutud aastasajad (6.saj-11.saj) *7.saj- 8.saj oli linnuste ehitamise kõrgajaks.
Sõlmiti usa - ga majandusliku- ja sõjalise koostöö leping  1955a.Hispaania võeti vastu ÜRO-sse  1956a. üliõpilasrahutused riigis ja üleriigilised streigid elukalliduse tõusu vastu  1959a. Baskide separatistliku grupi ETA loomine  1962a. Vahemereranniku turism saab ametliku soosingu  1962-1963a. streikisid Astuuria kaevurid.
Saladus –  ordu kasutas seda aega  pealetungiks ja eestlaste väe hävitamiseks.  Sõjamäe lahingus hukkus 3000 eestlast.  Taanlased andsid endid ordu kaitse alla   Eestlastele appi palutud Turu foogt leppis  läbirääkimiste käigus taanlastega kokku.  Vene väed rüüstasid Tartu piiskopkonda.

Sotsialistlik maailmasüsteem – idablokk, kommunistide võimu all olev alam, millel asus 13 riiki, Moskva diktaadile allumine va Jugoslaavia, lühidalt öeldes kommunismi mõjuvõimu laienemine Sotsialistlik sõprusühendus – riigid, mida Moskva kasutas eristamiseks oma liitlasi teistest kommunistlikest riikidest, sinna kuulusid riigid, kes kuulusid VMN-sse ja
Suur palvekiri - kirjutas alla 520000 inimest üle Soome, et jõuda rahvusvahelisele tasandile, kuid vene võim ei kuulanud seda ja jätkas venestamist, hakati valmistuma relvastatud vastupanuks, 16.06.1904 tulistas aktivist Eugen Schauman Helsingis Bobrikovi, kes järgmisel päeval suri, puhkes revolutisoon ja Nikolai oli sunnitud järelandmisteks.
Sõjakulud - 360 miljardit dollarit, sõjapurustused 28 miljardit dollarit, sõja käigus kadusid senist impeeriumi, monarhiat (Austria-Ungari, Venemaa, Saksamaa, Türgi) Sõjapidamine: uued väeliigid (lennu-, tanki- ja õhukaitsesuurtükivägi), tsepeliin, sõda muutus kolmemõõtmeliseks (merel, maal ja õhus), autosid toodeti 5 korda rohkem.

Sisemine voorus on sees. • Mis on sõjas tõeline kurjus? Mitte surm iseenesest, vaid ihad ja tungid (verejanu, kättemaksuhimu). Kurjus seisneb patustes soovides (nt abielurikkumine). Kui tahame kedagi tappa valedel põhjustel mingist omakasupüüdlikust ihast lähtudes, on see patt, hoolimata sellest, kasu tegu sooritatakse (juba mõte on patt).
Siseriiklikud vastupanukolded - madrused - Kroonlinna mässud, esseerid - Jaroslavli ülestõus (06-21.07.1918), talupoegade ülestõusud: (Tambovi kubermangus Aleksandr Antonovi juhtimisel (1920-1921); • siseriiklikud- vasakesseerid - III Vene revolutsioon ja rahvusvahelised vandenõud saadikute vandenõu, Sidney Reilly, Bruce Lockhard võimukukutamiseks jne.
Skandinaavia - Norra oli Taani võimu all. Rootsis põimusid reformatsioon ja püüded vabaneda Taani võimu alt. 1523 Rootsi kuningaks valitud Gustav I Vasa lõi Taanist lahku. Soome oli Rootsi võimu all.Itaalia-poliitiliselt killustunud, jõukas, meelitas ligi vallutajaid. Põhja-Itaalia pärast pidasid Itaalia sõdu Hispaania ja Prantsusmaa.

Seltsiliikumine – peamiselt Meestelaulu seltsid, 1845 I kultuuriline, mis haaras saksa laulupidu, Haydn masse nii elukutse kui „Saksamaa, Saksamaa üle tegevusalade järgi rahvuslik kõige“ Poliitiline liikumine – 1834 Saksa Tolliliit, 1832 erakondade loomine, Hambachi peol nõutakse esiplaanil võitlus rahvusriiki rahvahariduse edendamise
Sinekuur – palka saab aga tööd ei pea eriti tegema, vaimuliku palgatulud, mille omamine ei olnud seotud kohustusega teha vaimuliku tööd.
Skriptoorium – raamatute ümberkirjutamise koht − Kloostrites olid ka raamatukogud − Kloostrid olid ka majanduskeskused – neile kuulusid väga suured maavaldused, tulid kasutusele erinevad uuendused põllumajandustes kloostrites ( nende kaudu levisid uuendused talupoegadeni ) − Kloostrid olid omalaadsed sotsiaal- ja arstiabi keskused.

Schöne - rer andis endale kahjuks väga vähe aru selles, kuivõrd piiratud on tahe võitluseks niinimetatud soliidse kodanluse rin-gides. Ta ei mõistnud, et niisugune temapoolne suhtumine tuleneb kodanlase majanduslikust positsioonist: sellisel kodanlasel on, mida kaotada ja see sunnib teda sellistel juhtudel olema enam kui vaoshoitud.
Sõjategevus sx - ga (1941 – 1945): 25 22. juuni 1941 Sx väed ületavad NSVL piiri (Suur Isamaasõda) 26 Venemaa vastu alustavad sõda ka Rumeenia, Itaalia, Soome (Jätkusõda), Slovakkia ja Ungari 27 NSVLi tähtsuselt teine linn, Leningrad, oli sakslaste poolt ümberpiiratud 1941. aasta sügisest 1944. aasta jaanuarini nn. Leningradi blokaad.
Saksa sõjaplaan ehk Schlieffeni plaan (välksõjaplaan), mille järgi kavatseti Prantsusmaale tungida läbi Belgia, vallutada kiiresti Prantsusmaa ja võita sõda maksimaalselt kolme kuni nelja kuu jooksul. Plaan ebaõnnestus! Prantsusmaa sõjaplaan ehk plaan 17, mille järgi kavatseti kindlustada Saksa-Prantsuse piir ja seal pidada kaitsesõda.

Sigitis tähendab riigile ainult koletist ja katku,„ oli olnud tema vastus õnnesoovidele, see annab aimu, et beebi ei olnud pärast üheksaaastast abielu enam sugugi soovitud laps, igatahes mitte Ahenobarbusele. Pärast üheksa päeva väldanud valimist jõuti üksmeelele – lapse nimeks sai, isa järgi, Lucius Domitius Ahenobarbus.
Suri 17 - aastaselt, 9.valitsusaastal malaariasse, tal olid ka füüsilised puuded Elu pärast surma (uskumused) Usuti elusse pärast surma surnute riigis Lahkunud vaarao veedab aega koos päikesejumalaga, teinekord peeti surnud vaaraod päikesejumalaks Teisalt usuti, et pärast surma saab vaaraost Osiris, kes on ühtlasi surnute riigi
Stahli kirjaviis – eeskujuks saksa keel, see tähendab eesti keele grammatika pidi lähtuma saksa keele grammatikast (mets – metz, lesk – lesck) Forseliuse kirjaviis – eeskujuks talurahva kõnekeel, mistõttu tuleb tähestikust välja jätta tähed, mida eestlane ei häälda 20. Nn piiblikonverentside kokku tulemise põhjus ja tulemus.

Suurt mõjuvõimu – tööstus, turu hõivamine Maailma jagamine 20. saj. algul • 20. saj. alguseks oli kogu maailm jagatud Euroopa riikide asumaadeks või mõjusfäärideks (56% maakera elanikest elas kolooniates) • Euroopa kõrval olid veel 2 mõjuvõimsat riiki – Ameerika Ühendriigid ja Jaapan • Norra rahumeelne eraldumine Rootsist
Sisepoliitika 1930 - ndatel • Passiseadus +sissekirjutus  liikumisvabaduse kontroll • 1934.a. massiterror • Stalini terrori õitseaegadel, aastatel 1937 – 1938 hukati NKVD poolt kuni 40 tuhat inimest kuus (480 tuhat aastas) • 1939.a. keelati lahkuda ilma võimude loata • Isikukultus • Rahvavaenlasi peab olema 4,6% elanikkonnast
Sõjaväelaste läbirääkimised – baaside täpsustamiseks, NL sai õiguse rajada lisaks baase veel Rohukülla, Kloogale ja Laulasmaale ning varulennuväljad Kehtnasse ja Kuusikule *18.10 maavägede sissemarss *Moskva keelas kontaktid eestlaste ja Punaarmee ning NL saatkonna vahel *Eesti muutus NL protektoraadiks ja välispoliitika sõltuvuses idanaabrist.

Sokrates - vaidles sofistidele ägedalt vastu; tema arvates oli vaja filosofeerida selleks, et ,mõista , mis on hüve(see mis on olemuselt hea) ja milles seisneb vorus(see, mis aitab hüveni jõuda);ei pooldanud ateena demokraatliku riigikorda; ta anti noorsoo rikkumises ja jumalate salgamises süüdistatuna kohtu alla; ta mõisteti
Saj ekr - 5. Saj eKr. 2. Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik? Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega? Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduses? Kreeka kirjandus on ainus kirjandus Euroopas, mis on arenenud iseseisvalt ilma ida mõjutusteta, ta on esimene Euroopas.
Sdv - ks ja demokraatlikuks SLV-ks, 3) Poola kaotas oma läänepoolsed alad, mis liideti Lääne-Ukraina nime all NSV Liiduga, 4) Eesti, Läti ja Leedu kaotasid oma iseseisvuse ja okupeeriti NSVLiidu poolt, 5) Soome pidi loovutama NSVLiidule Karjala, 6) Rumeenialt võeti ära Bessaraabia ja liideti Moldaavia nime all NSVLiiduga

Silbiline stiil – igale silbile vastab üks noot (retsiteerimisel, hümnides) 2. Rühmaline stiil – igale silbile vastab 1-4 nooti, noodikirjas vastab igale heligrupile üks noodimärk ehk neuma (antifoonides) 3. Kaunistatud stiil – tähtsamad silbid ja sõnalõpud on kaunistatud pikkade vokaliiside ehk melismidega (alleluia-laulud)
Strateegilised relvad – relvasüsteemid, mis koosnesid kahest osast: tuumapommist ja selle kohaletoimetamise vahendist – kandurist, milleks esialgu oli ainult lennuk, 50. aasate lõpust rakett • Esimesed 13 aastat pärast II maailmasõda olid jutud desarmeerimisest või ka ainult võidurelvastumise piiramisest tühipaljas propagandakära.
Soome põhja - Eestis sai vaadata Soome televisiooni saateid ning 1965 avati Tallinn-Helsingi laevaliin. Nõukogude maj. Poliitikat iseloomustas tõõstuse sunniviisiline eelisarendamine (indutrialiseerimine), põllumajanduse sundkollektiviseerimine (kolhoseerimine) , ning jäiga riikliku plaanimajanduse juurutamine kõigil elualadel.

Statuut – Briti parlamendi poold vastu võetud seadus, mis muutis senised dominioonid sise- ja välispoliitiliselt täiesti suveräänseks, panne aluse Briti Rahvaste Ühendusele, rahvarinne – prantsuse kommunistide ja sotsialistide koostööleppe ning idee, mis avas võimaluse koostööks kodanlike erakondadega, autoritaarne
Suveräänsusdeklaratsioon - 16.nov.1988 vastu võetud iseseisvuse dokument(seadused,määrused) ehk Eesti seadused on tähtsamad kui NSVL määratud
Sajandi lõppu on nimetatud venestusajaks, mil Vene keskvõimu poliitika tõttu eestlaste rahvuslik liikumine mõnevõrra nõrgenes, kuid samas halvenesid ka baltisakslaste positsioonid. Viimane võimaldas linnaeestlastel poliitikasse sekkuda, eestlaste enamuse poliitiline aktiivsus avaldus esmakordselt 1905. aasta revolutsiooni ajal.

Seltsitegevus ehk kultuuri iseorganiseerumine  Vähemusrahvuste kultuurautonoomia (juudid, venelased jt)  Uued kultuurikanalid (kino, raadio, foto)  Kultuuritarbijaskonna kasv  Professionaalse kultuuri väljakujunemine ja kutseühingute (kirjanike, kunstnike, heliloojate jt liidud) teke  Riiklik toetus eesti kultuurile
Sureb nl - i juht Leonid Brežnev, tema asemel tõuseb riigi etteotsa Juri Andropov 1983 Poolas tühistatakse sõjaseisukord USA väed tungivad Grenadasse, et takistada NL-i rahastatava lennuvälja ehitamist 1984 NL-i hävitaja tulistab alla nõukogude õhuruumi rikkunud Lõuna-Korea reisilennuki Boeing 747, hukkub 269 inimest.
Saksamaa taasühinemise - all mõistetakse protsessi aastatel 1989-1990, mis viis SDV ühendamiseni SLV-ga 3.10.1990. Sellega lõpetati üle neljakümne aasta kestnud Saksamaa lõhestatus. Saksamaa ühtsus muutus võimalikuks pärast Berliini müüri langemist 1989. a. Samuti oli vajalik nelja endise okupatsioonivõimu (1945-1949) nõusolek.

Sisearhitektuur - kujundus muutub dekoratiivsemaks, levinum mjanter(?) ja armastati rippuva rätiku motiivi ning trofeekimpu Direktooriumi ajastu- Malmaisoni interjöör, seinamaalingud omased Pompeile, lihtsam ja rangem Ampiir ajastu- luksuslikus ja rikkus, baldahhiin voodi, kasutatakse ära vorme, ntks kreeka vaasi kujulised urnid
Skolastika – keskaegne filosoofia, mis püüdis peamiselt piibli ja antiikfilosoofide teoste abil mõista Jumalat ning maailma.
Sotsialistlikud riigid – Tallinnast edastati näiteks järjepidevalt soomekeelseid saateid helsingilastele kuulamiseks ning nende „valgustamiseks“. Mõistagi polnud propaganda määratud vaid võõrriikide kodanikele, nii ida- kui ka läänebloki riikides sai tavaliseks rõhutada enese üleolekut teise poole suhtes ka oma kodanikele.

Sündik – seadusetundja Rae ülesanded: Soodustada kaubandust,käsitööd, linna huvide kaitse Seaduseandja,julgeolek kohtumõistja Vaeste hoolekanne, vaestemaja ülevalpidamine Erialane jagunemine tsunftidesse -Käsitööliste tsunftid Tsunftigildi juhtis meister ehk oldermann elu ja tootmist korraldas põhikiri ehk skraa
Splm - SPLA-d ehk Sudaani Rahvavabastusliikumist ja selle sõjalist tiiba Sudaani Rahvavabastusarmeed on toetanud Etioopia liider Mengistu Haile Mariam, aga samuti Kuuba, Iisrael, Eritrea, Uganda, Tšaad ja ka endine Ida-Saksamaa. Valitsusvägesid omakorda on toetanud islamimaad, eriti on tõstetud esile Liibüa osalust.
Stalin - 1922-1953 kollektiv, keskendumine sõjatööstusele, kompartei diktatuur, isikukultus, sõnavabadust pole,Hrustsov- 1953-64 majanduse tõus, maisikasvatus kartul, kergetööstus ja elamud, mõõduvõtt USA-ga, vägivallareziim, kompartei on ainuvalitseja,Breznev- 1964-82 nafta vastu teravili, plaanimajandus, sots.

Skandinaaviamaades on mitmed uurijad osutanud ringvall-linnustele kui võimalikele kultuskohtadele. Sama võib kehtida ka Eesti ringvall-linnuste puhul (eeskätt näiteks Võhma ja Pidula linnused Loode-Saaremaal). Üks funktsioon ei välista siiski teist ning kindlustatud kultuskohta võidi koguneda ka vaenlase kallaletungi korral.
Sotsiaaldemokraatia – vasakpoolne liikumine, mis taotleb ühiskonna õiglasemaks muutmist demokraatlike vahenditega ja ühiskondlike kokkulepete kaudu sotsiaalne turvalisus – riigi sotsiaalpoliitika eesmärk, mille kohaselt riigi kodanik võib haiguse, töökoha kaotuse, vaesumise või mõne muu õnnetuse korral loota riigi abile
Sisuliseks põhjuseks on esitatud argument, et metalli leidus tollal veel vähe ning suuremalt jaolt jätkus kiviriistade valmistamine ja kasutamine. Varase metalliaja mõiste loomise ajal (1950ndad) tunti pronksi- ja eelrooma rauaaja muistiseid ja leide tõesti veel tagasihoidlikult, kuid nüüdseks on see pilt tundmatuseni muutunud.

Soomepoisid – on Teises maailmasõjas Soome poolel vabatahtlikena võidelnud eestlased NSVL relvajõud II maailmasõjas: Hävituspataljonid(ül oli võitlus metsavendade vastu, kasutasid põletatud maa taktikat ning said kurikuulsaks oma metsikusega). 22. territoriaalne laskurkorpus - selle ridadesse kuulusid ka eestlased.
Suurlinn - seda ümbritses muldvall ja kraav, savist majades veevärk, peatänavaid katsid keraamilised plaadid, linna südames valitsejaloss • Rauasulatamine ja –töötlemine, millest valmistati kultusesemeid • Eriti hinnatud oli vask, mida toodi sisse Põhja-Aafrikast • Pronksivalu • Pronks- ja terrakotakujud.
Suhted usa - ga halvenesid, USA ei ostnud enam Kuuba suhkrut, oleks majandusele surmahoobi andnud, aga NSVL ostis selle ise ära. C natsionaliseeris ameeriklaste ettevõted, siis ka kuubalaste ja kuulutas, et toimub sotsialistlik revolutsioon. USA verivaevlase rollis, oli häiritud NL sateliitriigi tekest lähinaabrusesse.

Skisma - aeg, sisu, millised pooled kujunesid(kus asus keskus, kes juhtis) millises kirikus olid lubatud emakeelsed jumalateenistused? Skisma 1054.a, usk ja kirik lõheneb, kujunevad kaks poolt: läänekirik: Rooma paavst, ladina keelne, katolik ja idakirik: allus Konstantinoopoli patriarhile, ortodoksia, rahvuskeelne
Simon wanradt - Niguliste kiriku õpetaja, kes pani kokku luterliku katekismuse 14. Johann Koell- pühavaimu kiriku jutlustaja, kes tõlkis luterliku katekismuse eesti keelde 15. jumalateenistuse käsiraamat 1525- loetakse esimeseks teadaolevaks eestikeelseks trükiseks 16. luterlik katekismus 1535-luterliku usu käsiraamat
Skandinaavia ruunikiri - algselt 24 ja hiljem 16 tähemärgist koosnev kiri oli tuletatud kas kreeka, ladina või etruski tähestikus.

Sophokles – näitekirjanik, teose „Kuningas Oidipus“ autor Teatrietenduste tähtsus: * pakkusid meelelahutust * harisid rahvast poliitiliselt * arenes näitekunst ja näitekirjandus * kasvatasid kodanikke moraalselt * austati Dionysost 15. Teatri põhiplaan: theatron, orkestra, proskeenion, skenee; osade otstarve.
Sinod - nendega teostati vaimulikku järelvalvet 16. Toomkapiitel-kõrgem vaimulike kolleegium, 12 toomhärrat 17. Missa- armulauaga jumalateenistus 18. Liturgia- kindla korra järgi peetav jumalateenistus 19. 4 kloostrit: tsistertslaste ordu, dominiiklaste ja frantsisklaste kerjusmungaordud ja augustiinlaste ordu.
Suveräänsusdeklaratsioon - 16.nov. 1988 ENSV Ülemnõukogu otsus „Eesti riiklikust staatusest“ - 30.märts. 1990 Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine – 20. august 1991 Balti kett – 23. august 1889 rahvahääletusel võetakse vastu Eesti Vabariigi põhiseadus – 28. juuni 1992 presidendi ja riigikogu valimised – 20. sept.

Saavutati — vallutati jeruusalemm,. Asutati 3 vaimulikku ordut:Templi,Johanniitide,teurooni. Tulemused: euroopale-itl kaubalinnade tähtsuse tõus, süvenes vaen teiste uskudega, idamaadelt õpiti uusi kombeid; idamaadele-ühines, hakkas rohkem omavahel suhtlema, suutsid säilitada oma sõltumatuse Tsunfit põhiül.
Siid on väga ilus ja kallis tekstiilimaterjal, seepärast ongi leiutatud mitmesuguseid tehis- ja sünteeskiude, mis on välimuselt siidiga sarnased, kuid palju odavamad.Mehaanilisele koormusele (kulutamisele) ei pea siid vastu, siid ei talu ka kuuma temperatuuri ning ta pleegib intensiivse päikesevalguse käes.
Satraap – Ahhemeniidide riigis provintsi asehaldur, kellele kuulusid kõrgeim sõjaväeline, haldus- ja kohtuvõim

Separa - tism on võimeline viima iga ühiskonna konfliktide tupikusse, kus igaüks vaenutseb igaühega. See pole rahvusliku vabaduse, vaid sügava lõhenemise ja vastasseisu tee. Parteilis-riiklikule eliidile olid rahvuslikud liikumised esialgu sotsiaalse destabiliseerimise ja Moskvale surve avaldamise vahendid.
Slaavlased - indoeurooplased. 6saj alustasid oma alade laiendamist 1)Lääne-sl e veneedid- poolakad, tšehhid, slovakid(liikusid Poola ja Tšehhi aladele) 2)Lõuna-sl e sklaviinid- vallutasid 6saj Bütsantsilt Balkani ps põhjaosa(Serbia, Bulgaaria) 3)Ida-sl e Andid-venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste eelkäijad.
Suveräänsusdeklaratsioon - ENSV Ülemnõukogu otsus, mis sätestas Eesti NSV seaduste ülemuslikkuse üleliiduliste seaduste suhtes.

Sotsialismeer –  Moskva all kontrolli all olevad riigid, euroopa­tšehhoslovakkia, SDV, Ungari;Aasia – Hiina, Mangoolia, P­ Vietnam, L­Vietnam.  Sotsialistlik sõprusühendus – Riigid mis jäid Nõukogude liidule kuulekaks, hakkas Moskva nimetama Sotsialistlikuks  sõprusühenduseks.
Stensby leping - Stensby leping on 7. juunil 1238 Taanis Sjællandi saarel Taani kuninga Valdemar II ja Liivimaa ordumeistri Hermann Balke vahel sõlmitud kokkulepe eesmärgiga lõpetada 1225. aastal Põhja- ja Kesk-Eesti kuuluvuse pärast puhkenud taanlaste ja Liivi ordu eelkäija Mõõgavendade ordu vaheline konflikt.
Sirk - Uus põhiseadus kukkus 2x rahvahääletusel läbi - 1933 augustis üleriigline kaitseseisukord - kolmas põhiseadus ( EVKL-i oma) sai kindlalt rahva poolt vastu võetud - Moodustati üleminekuaja valitus eesotsas Pätsiga - 1934. jaanuar astus jõusse uus põhiseadus (suurendas riigivanema võimupiire)

Subtroopiline mikrokliima on vastava tehnoloogiaga tagatud mitte üksnes hoone sees, vaid ka selle ümber raadiusega 108,37 m. Palmid, taltsutatud ahvid, sulisevad purskkaevud, kaskaadid6, solaariumid (iga klassi peale 2, üks noormeestele, teine neidudele) – kõik see on väikeste ja suurte lütseumlaste päralt juba 1-2 aasta
Suri 15 - kuuselt. Bestuževi langus • Bestuževi vastu tegutsesid väga agaralt Šuvalovid ning asekantsler Mihhail Vorontsov, keda omaltpoolt õhutas takka veel Prantsuse saadik L´Hopital. Väidetavalt olid nad leidnud tema kirjad koos Katariina kirjadega ning palju muid asju, mida tema vastu ära kasutada.
Sdv - s toimunud valimistel oli kodanikel võimalik hääletada ainult Rahvusrinde koostatud nimekirja poolt (või vastu, kui julgust jätkus). Nendesse nimekirjadesse olid kantud kõikide DSRR-i kuuluvate parteide ja organisatsioonide esindajad, kuid sellistes proportsioonides, mis tagasid SSÜP ülekaalu.

Sotsialistlik sõprusühendus – Nii kutsus NSV Liit riike, kes jäid neile kuulekaks.’ VMN – Vastastikuse Majandusabi Nõukogu.
Stalin –  NSVL­i juht.Tuli vastu tahtmist võimule Venemaal 1922. Diktaator. Jossif Džungašvili, lasi  ennast kutsuda Kobaks(raudmees), esimest korda kasutas ta nime Stalin 1913. Ajaleht "Pravda"  toimetaja. Kommunist, küüditas paljud, lõi vangilaagrid. Lõi NSVL liidu.
Suveräänsusdeklaratsioon – 1988 nov, sätestas Eesti NSV seaduste ülimuslikkuse üleliiduliste seaduste ja määruste suhtes.

Sakrament – Kristuse seatud püha toiming, milles Jumal annab oma Sõna ja sellega ühendatud kiriklike atribuutidega meile armu, mille Kristus on ära teeninud • Millal ja kelle vahel sõlmiti Wormsi konkordaat ( kokkulepe)? Mida see sisaldas? Sõlmiti 1122. aastal Heinrich V ja paavsti Calixtuse II vahel.
Spartiaadid – umbes 1000 aastat eKr Peloponnesose poolsaarele Lakoonika maakonda tunginud doorlased, algselt nelja lähestikku asuva küla elanikud, kes moodustasid Sparta riigi elanikkonnast väikese osa ja pühendusid täielikult sõjalistele harjutustele SS – natside partei sõjaväestatud organisatsioon
Suur isamaasõda – Stalin nimetas sakslaste Moskva alla tungimise vastu võitlemise Suureks Isamaasõjaks ja leevendas patriotismi õhutamiseks mõnel alal terrorirežiimi (n õigeusu kiriku suhtes). Siberis pandi käima evakueeritud sõjatehased; LR abitarned aitasid taastuda ning lõpuks tagasi suruda sakslaste

Suveräänsusdeklaratsioon - sellega sätestati Eesti NSV seaduste ülimuslikkus üleliiduliste seaduste ja määruste suhtes.
Sokrates - kreeka filosoof, ei kirjutanud midagi, püüdis kasvatada enesetunnetamisele ja tõe leidmisele. Platon- kreeka filosoof, Sokratese õpilane, rajas Ateenas kooli (akadeemia); õndsuse eelduseks voorus. Aristoteles- suurim kreeka filosoof& õpetlane, Aleks Suure õpetaja, asutas Lükeionis kooli.
Soomlaste kaitsepos - st murti läbi, mitmed soomlaste katsed kindlustada end ajutistel kaitsejoontel ebaõnnestusid, 20.juunil langes punaarmee kätte Viiburi. Pärast Viiburi langemist hakkasid soomlased avaldama Karjala kannasel Punaarmeele tugevamat vastupanu, suurrünnakus oli Punaarmee verest tühjaks jooksnud.

Sumbkülad – väga lähedalt teine teist Ridakülad- mõlemate teede pool Hajakülad – väga kaugelt teine teist 22. Kirjelda Eestis tekkivat sotsiaalset ebavõrdsust ja ülikute-vanemate väljakujunemist 3p Õiguste poolest olid Eesti elanikud võrdsed, kuid majanduslik kihistumine on selgelt eristav.
Sekkuda sk - s Sb. Kui Sb väed viidaks Rootsi sisse, oleks ilmselgelt tähendanud, et Sm jääb ilma Rootsi tarnetest, rauamaagist jne. Hitler ja Ribbentrop polnud valmis NL-le vastu tulema, üritasid juhtida NL tähelepanu Briti valdustele Aasias, Sb oli sõjategevuse tõttu Sm-ga käsist-jalust seotud.
Slv - s. • 1940-ndate teisel poolel seoses Ida-Euroopa sovietiseerimisega hakati rääkima “raudsest eesriidest” Lääne- ja Ida-Euroopa vahel, mille all mõisteti Nõukogude bloki poolt kehtestatud salastatust, repressioone, eriti aga tõkkeid inimeste, kaupade ja mõtete vabale liikumisele.

Suveräänsus on kunstlik hing, õigusmõistmine on liigesed, hüvitus ja karistus on närvid, üksikute liikmete jõukus ja rikkus on tugevus, nõunikud on mälu, õiglus ja seadused on mõistus ja tahe, üksmeel on tervis, mäss haigus ja kodusõda surm Salus populi (inimeste turvalisus) on selle eesmärk.
Somaalia kodusõda on relvastatud konflikt Somaalias, mis algas 1988. aastal 1993. aastast saadik puudub keskvõimul kontroll enamiku riigi üle. Esimene kodusõja faas sai alguse Siad Barre diktaatorliku režiimi vastaste konfliktidega. 1991 aastal kukutasid sõjapealikud ta võimult, kuid konfliktid jätkusid.
Sõjapurustused põhja - ja Kirde-Prantsusmaal (kõige arenenumas tööstuspiirkonnas) • okupatsioon Põhja- Prantsusmaal (kaasa arvatud Pariisi linn) • sõjakontributsiooni maksmine Saksamaale b) ülekaalus olid väikeettevõtted c) kasutati vana tehnikat (väikeettevõtted ei suutnud uut tehnikat muretseda)

Sööki - jooki viidi kalmule hiljemgi, kui seal peeti mälestussööminguid; setudel on see kõmme püsinud isegi tänapäevani. Surnute hinged jäid edaspidi mõjutama perekonna elu ja käekäiku. Hilissügisel oli hingede aeg. Surnute hinged liikusid siis ringi ja võisid tulla kõdu külastama.
Süüasi on seotud ka Eestiga, ühelt poolt seetõttu, et süüasja käigus represseeriti ka Eestis II sekretärina töötanud Georgi Gedroff ning on põhjust arvata, et ka Karotamme maha võtmisel ja Eesti juhtkonna välja vahetamisel 1950 märtsis on Leningradi süüasja taust ning mõõde olemas.
Suurriikide huvid – nn. „püssirohutünn“  Suhteid pingestasid Serbia agressiivne poliitika ja Türgi nõrgenemine  1908.a. liitis Austria-Ungari endaga Bosnia ja Hertsegoviina  1911-1912.a. Itaalia-Türgi sõda  1912-1913.a. toimusid 2 Balkani sõda, kus oma vahel sõdisid Balkani riigid;

Saksa kultuuriruumis on oluline juut Ernst Bernheimi tööl ‘Einleitung in die Geschichtwissenschaft’. Uute suundadega allikakriitikas oli seotud britt Robin George Collingwood – ‚The Idea of History’. Ta oli nii filosoof, ajaloolane kui ka arheoloog, seetõttu on tema allikate käsitlus väga avar.
Srp - 2 lepingu labirääkimised hakkasid 1973.a. kuid tekst kooskõlastati alles 1979.a. Selleks ajaks oli aga pingelõdvendus lõppenud ning Washington ei allkirjastanud seda lepet! Helsingi protsess e euroopa julgeoleku ja koostöönõupidamine kujunes pingelõdvenduse sümboliks euroopas.
Sajand ekr - 476 pKr) III Muistne Egiptus: Ajalugu, riik ja ühiskond Egiptuse geograafiline asend ja looduslikud olud: Egiptus paikneb Niiluse kesk- ja alamjooksul ning jaguneb Alam- ja Ülem-Egiptuseks. Alam-Egiptus hõlmab Niiluse tasast suudmeala, kus jõgi moodustab hargnedes kolmnurkse delta.

Suurel määral on tema luule temaatikat mõjutanud ka tütarlaste kooli ringkond: mõne jumalatari kultus pidustustega, pulmad, sõbrataride omavaheline suhtlemine ja kiindumus, armukadeduspiinad, lahkumisvalu, igatsus eemal viibiva sõbratari vastu jne. Kuulsaks sai tema neljarealine nn Sappho stroof.
Sarnane egipt - ga:ohverdati jumalatele loomi, templites jumalakujud, preestrid hoolitsesid nende eest, toimus ennustamine ohvrilooma sisikonna järgi, tähistaeva järgi-astroloogia. kiri ja haridus-kiilkiri savitahvlitel-oli mõiste-ja silpkirjade kombinatsioon.Kirjaoskus oli kõrgem kui Egiptuses.
Soos valitseja - messiase - saabumist . Jeesus oli juudi soost puusepa poeg kes rändas mööda maad ja kuulutas jumalariigi saabumist, tema õpetus pandi kirja pool sajandit peale tema surma , pooldajad alamkihtides . umbusaldus ülemkihis , juudi preesterkonna ja jeesuse suhted muutusid vaenulikuks

Stuupa alust nimetatakse kas anda (“muna”) või garbha (“idu”). See viitab kosmilisele sümboolikale: stuupa alus tähistab maailma, universumi, mis mütoloogia kohaselt tekkis hiranjagarbhast ehk ”kuldsest seemnest”. Kupli kohal kõrgub väike nelinurkne harmika (seal hoiti reliikviaid.
Suuremad lääne - Eesti saarte vallutamisel osalenud sõjalaevad kuulusid hoopis Soome mereväele. Kaks rannakaitse soomuslaeva, „Ilmarinen” ja „Väinämöinen”, kuulusid pettemanöövri „Nordwind” koosseisu, mis pidi septembri keskel imiteerima dessanti Ristna neemele Hiiumaa läänetipus.
Salajane protokoll - selles piiritleti nõukogude liidu ja saksamaa huvipiirkonnad ida ja kagu euroopas. NSV mõjusfääri läksid selle alusel soome, eesti, läti, poola idaosa (praegune lääne ukraina ja lääne valgevene) ning bessaraabia(moldova). poola lääneosa ja leedu jäid saksa huvipiirkonda.

Selgita väidet - maailm 20.sajandi algul oli Euroopa- keskne . 1) 20.sajandi algul oli enamus maailmast oli jagatud Euroopa riikide asumaadeks või mõjusfäärideks. 2) Euroopa tsivilisatsiooni, mille mõte oli isikuvabadus, demokraatia ja eraomand, esitleti kui ainuvõimaliku tsivilisatsioonivormi.
Sisepoliitika – ainupartei, vastaste arreteerimine, salapolitsei (SA, SS), välispoliitika oli sõjakas – saklaste eluruumi lainedamine, taasrelvastumine 16. Võrdle totalitaarseid diktatuure (NSV Liit, Itaalia ja Saksamaa) 2 maailmasõja vahelisel ajal, tuues näiteid erinevatest valdkondadest.
Söömaaeg 8 - 9 paiku, lõuna 12-15 ajal, õhtune 21-22. Talvel oli vaid kaks kindlat söömaaega.

Sametrevolutsioon – vägivallatu võimuvahetus Tšehhoslovakkias, kus sai presidendiks Vaclav Havel.
Savitsivilisatsioon – savi oli Mesopotaamias leiduv peaaegu ainuke loodusvara, sellest ka selline nimi
Sisepoliitikas - vähenes parte juhtroll riigi poliitilises elus, paljud tagurlikud partei juhttegelased sunniti ametist lahkuma, kehtestati presidentaalne valitsemissüsteem, Gorbatšov NL Ülemkogu Presiidiumi esimeheks, kel olid senisest suuremad volitused riigi volitused riigiasjade juhtimisel.

Saksa tavaõigus - shvaabi peegel 1274-75 - ütles aga, et igaüks võib oma asjas pitserit kasutada, seevastu võõras asjas ainult paavst, keiser, kuningad, vürstid, kõik kloostrid ja konvendid, linnad (kui neil on maahärra kinnitatud pitsat ja ainult oma kodanike asjus), kohtunikud kohtuasjus.
Suveräänsusdeklaratsiooni – mitte tunnistada eesti suveräänsusega vastuolus olevaid üleliidulisi seadusi
Sõjaväestatus – rasketööstuse eelisarendamine; • Eesmärk über töötada Versaille´i rahuleping ehk uus sõda?! • Ülemaailmne revolutsioon • 1935.a. asusid uuesti sõjaväge taastama – Reini demilitariseeritud tsooni ehitati sõjaväebaasid ja seati sisse üldine sõjaväekohustus.

Stagnatsioon – 70ndatel kõikides valdkondades – majanduses, poliitikas, vaimuelus valitsev
Sparta haridus - 7ndast eluaastast elasid poisid eakaaslastega rühmades kodust eemal, tegelesid füüsilise treeninguga ning pidid ise hakkama saama polise elanikkonna erinevate kihtide seisund kodanikud osalesid linnriigi valitsemisel ja moodustasid sõjaväe, õigus osaleda rahvakoosolekutel.
Surnukehad on säilinud kas konserveerimise tõttu (palsameerimine) või on nad konserveerunud tänu erilisele keskkonnale (kuivamine kuumas liivas või kõrgmäestikus, äkiline külmumine või sohu uppumine).Surnukehad palsameeritakse peamiselt rituaalsetel eesmärkidel, kuid mitte ainult.

Suveoo - unenagu&usg=__gRBrqTylSj7pu4htMONgfrF9Ddk=&h=346&w=254&sz=20&hl=et&&sig2=vmDJyc-1Iq4uUmGmg_Th2g&zoom=1&tbnid=IxxJHQKL_OiVYM:&tbnh=120&tbnw=88&ei=iCWCUZiPJsmRtAbfsYDoDw&prev=/search%3Fq %3Dothello%2Braamat%26um%3D1%26hl%3Det%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBQ
Saab sekkuda - võib taotleda tema vabastamist, kuid kui nt nõukogu võib vabastada juh liikme ilma põhjuseta, siis toimkond saab pöörduda kohtu poole, kui on tegemist rikkumisega, kohus võib ise ka vabastada, aga vaid siis, kui see on seotud rikkumisega. V-o ka võlgniku kaebus kohtule.
Stabiilsete kultuuri - ja poliitiliste institutsioonide loomiseks ei olnud kristlus ega islam hädavajalikud. Läänemere idakaldal algas usuvahetus alles XII-XIII saj. Leedu jäi kindlalt paganlikuks XIV saj lõpuni ja ka siis toimus usuvahetus poliitilistel põhjustel ning Leedu seatud tingimustel.

Sõlmisid kokkuleppe – Atlandi Harta: 1. loobutakse käimasolevas sõjas igasuguste territooriumite vallutamistest 2. tunnistatakse kõigi rahvaste õigust sõltumatusele ja valimiskorra valimisele 3. loobutakse jõu kasutamisest riikidevahelistes suhetes 1941. aasta sügisel liitus sellega ka NSVL
Spiritus - temporis.com/marie-antoinette/ http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette http://et.wikipedia.org/wiki/Kaelakeeafäär http://et.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresa_of_Austria http://www.lucidcafe.com/library/95nov/antoinette.html
Sõjategevus 1944 - 1945 Berliini vallutamine NSVL poolt, 1945 • Tsiviilelanikega käituti metsikult • Hoolimata Punaarmee kaotustest vallutati Berliin • Hitler tegi enesetapu • 2.mai.1945 Berliin kapituleerus Saksamaa alistamine • NSVL väed sundisid Saksamaa 8.mail.1945 kapituleeruma.

Sekretariaat - ÜRO haldusorgan, mille eesotsas on peasekretär, kes valitakse viieks aastaks ja kelleks on praegu Ban Ki-moon. Lisaks koosneb veel ÜRO spetsialiseeritud valitsustevahelistest organisatsioonides, kes on nt:UNESCO ja abiorganisatsioonidest nagu nt:UNICEF Tähtsus Eesti jaoks
Samba tants on elav ja rütmikas, 2/4 taktimõõdus, kuid igas taktis tehakse kolm sammu.
Seadusandlik kogu - jakobiinid, soo ja žirodiinid Soo Saadikud, kes ei suutnud end poliitiliselt ära määratleda, kord toetasid jakobiine, kord monarhiste Rahvapäästekomitee Loodi kõikide poliitiliste probleemide lahendamiseks Selle juhiks sai Danton Rahvapäästekomitee pidi tagama riigi

September 1939 – 2. september 1945) oli ohvriterohkeim sõda, mis seni Maal toimunud on. On vaidlusi selle kohta, kas Teist maailmasõda pidada esimese jätkuks või mitte, aga sõja algatajate Nõukogude Liidu ja Saksamaa olukorda ning sealseid hoiakuid mõjutas see kindlasti määravalt.
Siit edasi on hariduse areng juba sujuvam, kuigi pikalt ei saada lahti kiriklikest stampidest. Nii võib tänapäeval naljakana tunduda 1774 aastal välja antud instruktsioon, kus kohustatakse kirikueestseisjaid valima koolmeistriteks neid talupoegi, kellel hea lauluhääl ja lauluoskus.
Sofistid – esimesed elukutselised õpetajad, kes õpetasid riigivalitsemiseks vajalikke oskusi, eelkõige vaidluskunsti ja oskust oma seisukoht läbisuruda, isegi kui need valed on. Sofistide arvates on mõisted õige ja väär suhtelised-mis ühele vale, võib teisele tunduda õige.

Sametrevolutsioon - 1989 Tšehhoslovakkias toimunud rahumeelne revolutsioon,kus NSVL andis ise
Sumbküla – talud keset põlde tihedalt koos, ridaküla– Ida-Eesti voortel, hajaküla– Lõuna- Eesti künklikul maastikul  Kihelkond – teatud piirkonna küladest  Maakond ̵ Virumaa, Rävala, Järvamaa, Harjumaa, Läänemaa, Saaremaa, Ugandi ja Sakala ̵ maavanem ̵ malev
Sünnipaiga järgi on Eestiga seotud paljud tuntud vene teadlased, sõjaväelased, kultuuritegelased nagu näiteks Narvas sündinud kuulus vene keele ja kultuuri teoreetik Aleksei Šahmatov (1864–1920) või kunstnik Vladimir Gau (1816–1895). Eestis on töötanud sellised vene suurkujud nagu

Seanina - konksader Toreida vaherahu- 1212.a. alguses sõlmitud vaherahu Liivimaa ristisõja ajal Riia piiskopi, Mõõgavendade ordu, liivlaste ja latgalite vahel muinaseestlastega kolmeks aastaks, et Sakala maakond jääb piiskopi ja sakslaste võimu alla ning see ristiusustatakse.
Stolbovo rahu - 1617.a - Venemaa ja Rootsi vahel - leping õnnestus Rootsil nihutada Rootsi- Vene piiri Narva jõest kaugemale itta, millega Venemaa oli läänemerest täielikult ära lõigatud Altmargi vaherahu - 1629.a - Rootsi Poole vaheline leping - Eesti mandriala jäi Rootsi kätte,
Sõda romantiseeriti – 20.sajandi algul oli levinud kujutelm, et sõda on romantiline, ülev ja hiilgav 3. Rahvusvahelisi kriise reguleerivate institutsioonide puudumine - maailmas polnud 1914.aastal organisatsioone, mis oleks suurnud kiirelt korraldada näiteks suurriikide liidrite kohtumisi.

Söödipõllundus – põllundusviis, kus põldu hariti paar aastat ning siis jäeti sööti.
Suri 58 - aastasena. Karl V perekond • 1526-1539 oli abielus Portugali kuninga tütre Isabellaga, kellega sündis 5 last • 1539.a. Isabella suri, kui oli sünnitamas kuuendat last • Karl V rohkem ei abiellunud (oli leinas, kandis musta), kuid olid armusuhted ja ka sohilapsed.
Sophie - art.com/index.php?route=product/category&path=75_76 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81 %D1%82%D1%8E%D0%BC_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0% D%D0%B5%D0%B9_% D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 http://aldanov.livejournal.com/280501.html AITÄH TÄHELEPANU EEST!!!

Suured maa - alad, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa. Kanada , Lõuna-Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa olid dominioonid, ehk peaaegu iseseisvad Briti Rahvaste Ühenduse liikmesriigid. Ainuke asi, mis neid Suurbritanniaga sidus, oli see, et nad tunnistasid riigipeana inglise kuningat.
Sajand ekr – 1. sajand Vanem e. rooma rauaaeg 1. sajand – 5. sajand Keskmine rauaaeg 5. sajand – 8. sajand Noorem rauaaeg 9. sajand – 13. sajand 4. Mesoliitikum Eestis 8 aastatuhande keskpaigast pärineb praegu vanim teadaolev inimeste pesitsuspaik Eestis nimega Pulli asula.
Sõnavabaduse piiramine – tsensuur, ajalehtede tegevuse peatamine (Tõnisson tagandati Postimehe toimetaja kohalt), ka nii kirjandus, kunst, teater Teostajaks Riiklik Propaganda Talitus. Kampaaniad: eestistamine, kodukaunistamine, rahvuslipu, eesti keele, rahvariiete ja kommete tähtsustamine.

Saksamaa lõhenemine – 1949 3. Korea sõda – 1950 4. uus idapoliitsika – 1960 5. Berliini müüri ehitamine – 1961 6. Kuuba raketikriis – 1962 7. Nõukogude vägede sissetung Afganistaani – 1979 8. Saksamaa taasühinemine – 1990 3.okt. 9. Soome liitumine Euroopa Liiduga - 1995
September 1941 – 18. jaanuar 1943, lõplikult 27. jaanuar 1944 Linnas asus piiramise hetkel peaaegu 4 miljonit inimest Nõukogude Liidu poolel langes lahingus, vangistati või jäi kaduma 1,5 miljonit sõdurit miljon tsiviilisikut suri nälga Sakslased kaotasid kuni 500 000 sõdurit.
Sokrates - keskmise jõukusega ateenlane, kiviraiduri poeg, hakkas õpetama, Peloponnosese sõja ajaks oli temast saanud tunud veidrik ateenas, kes liikus noorte sophistliku noorte seltskonnas ja õpetas neid oma vestluste kaudu, ja kutsus neid noori enda juurde sümboosiumitele.

Sündis põhja - Ksahstanis sulase perekonnas ning enne revolutsiooni hankis ka ise ülalpidamist sulasena. Võttis osa Kosusõjast ja riigipöörde mahasurumisest Põhja-Kasahstanis. Partei liige aastast 1920. Trükki pööses 1922. 1935 lõpetas Punase Professuuri Instituudi Moslvas.
Sellel õnnestumisel on mitmeid põhjusi: kuningakohtunike (judges itineram) liikuvus, juba 13. Sajandil ragatud kõrgema kohtu residents Londonis, vandemeeste (jury) osalemine õigusemõistmises, kuninglike kohtute praktika tõmmata kuninga käsul (writ) enda arutada õigusasju kogu maalt.
Suveräänsusdeklaratsioon - 16. nov 1988 Vene vägede täielik lahkumine Eestist - 31. aug 1994

Sümpoosion - koosviibimine (koosjoomine). 15. Alfabeet - tuletatud sõnadest alfa ja beeta (kaks esimest tähte Kreeka tähestikus). 16. Ateena rahvakoosolek - ekleesia, saadi kokku umbes 40 korda aastas, otsustas tähtsamad riigiasjad, osa võisid võtta kõik Ateena täisealised
Saj alguses – Noor-Eesti Kuidas ilmnesid maailma arengule iseloomulikud jooned eestis? 2näidet *urbaniseerumine – olulised linnad Tallinn, Narva *Tööstus – tööstus areneb, euroopast masinad, eeskuju+kaubavahetus *sotsiaalne demokraatia – tahetakse võrdsemaid õigusi
Salt – Stratreegilise relvastuse piiramise läbirääkimised. 1972a kirjutasid USA ja NSVL Moskvas alla kahele kokkuleppele: 1) esimene käsitles raketitõrjesüsteemide rajamist – kumbki pool ei või neid ehitada üle kahe ja esialgu ainult ühe. Leping oli tähtajatu.

Schwarzenberg - Torma kirikuõpetaja, kritiseeris feodaalset mõisamajandust kui ebaproduktiivset ja perspektiiivitut, mis vajab uuendusi, avaldas kirjutise “Liivimaa talupegade pärisorjusest”(1764), pidas vajalikuks kaotada pärisorjus ja viia talupojad teorendilt raharendile.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Seadusandlik võim - 3. 20 aasta jooksul 41 valitsust – parlament ebastabiiline poliitika Täidesaatev võim-valitus. 4. Kooloniate ülestõusukatsed 3. Peamised poliitilised 5. Asumaid oli vähem jõud: konservatiivid ja liberaalid  Diktatuuridega võitlemiseks loodi Rahvusrinne, kuhu  Sõe asemel vedelkütus koondusid pahempoolsed  Välismaised toorained erakonnad  Suleti kaevandusi  Tunduvalt vähem kolooniaid  Briti impeeriumil ülisuured moolad kogu maailmas.
Singapur - 9. august 1965, eraldumine Malaisiast • Slovakkia - 1. jaanuar 1993 iseseisvumise (Tšehhoslovakkiast eraldumise) päev, iseseisvusdeklaratsioon ise võeti vastu 17. juuli 1992. • Sloveenia - 26. detsember 1990, selgusid iseseisvusküsitluse ametlikud tulemused.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sotsialism - kommunism ja sotsiaaldemokraatia Vasakpoolsed parempoolsed Sotsiaalne võrdsus Ühiskonda viib edasi karm konkurents Puuduvad olulised erinevused inimeste Poliitika loob tingimused, et inimesed tahaks sissetulekutes ja võimalustes töötada ja pingutada Isikud ja firmad maksavad rohkem makse Esiplaanil jõukamate, ettevõtlike inimeste huvid Vastutus inimeste elujärjel lasub riigil Mitte koormata edukait kõrgete maksudega Toimetuleku eest vastutab inimene ise
Srp1 - Käsitles strateegilise relvastuse piiramist ning sätestas, et AÜ ja NSVL külmutavad järgmiseks 5a tuumarelva rakettide ja pommituslennukite arvu saavutatud tasemel, kumbki pool 2400ühikut. Pidi järgnema SRP2 –oleks vähendanud strateegiliste kandurite arvu.
Sündmustest lõuna - Lätist otsustas meie sõjavägede ülemjuhatus toetada Läti rahvuslikku Ulmanise valitsust. 3. Juunil 1919 saatis Laidoner Landeswehrile nõudmise et nad tõmbuks tagasi et põhja Lätis pole enamlasi et kui nad tahavad siis võidelkus koos meiega enamlaste vastu.

Septembris 1860 on hakatud pidama ümberasumiskoosolekuid. Pöördutakse järelpärimisega Peterburi, et uurida ümberasumisvõimalusi. 1850. aastate keskel on Põhja-Eestis alguse saanud usuline ja sotsiaalne liikumine, mille eesotsas Juhan Leinberg, keda tunti prohvet Maltsvetina.
Strateegiline relvastus - tuumarelvad, vesinikpomm, lühi- ja keskmaaraketid, ballistilised
Sellele perioodile on iseloomulik, et ajakirjad on spetsialiseerunud ühele või teisele eluvaldkonnale, kuigi mitte ainult antud valdkonna spetsialistidele. Üheks ajakirjaks, mis on ajaloolastele oluline, oli 1836. aastal jurist Georg Friedrich Bunge välja andma hakatud Das Inland.

Sotsialismi rajamine - (Alexander Dubček) see tähendas, et sotsialismi alustalad pidid paika jääma, kuid neile lisati mõned turumajanduse elemendid: väikeettevõtlus, kaotati tsensuur ja ideoloogiline järelvalve. Ülestõusu ei toimunud, kommunistliku partei asutusi ei rünnatud.
Sureb nl - I juht Juri Andropov, tema asemel tõuseb riigi etteotsa Konstantin Tšernenko.Kõik relvastuse piiramise alased kõnelused lõpevad ning külm sõda kogub taas hoogu, paljuski seoses USA “tähtede sõja” programmiga 1985 Sureb NL-I juht Konstantin Tšernenko.
Suurbritannia – Majanduse areng oli aeglasem kui SLV-l, kuna suur ülemereturg ei stimuleerinud arengut. Leibortistide võim aga tõi tervisekindlustussüsteemi ja abi vaestele, riigistati palju tööstusettevõtteid. Prantsusmaa – 1960-ndail aastail toimus suur majanduskasv.

Staadionijooks – distants pikkusega 192 meetrit; ühtlasi ka kreeklaste peamine pikkusmõõt), maadlus, rusikavõitlus, pankraation (segu rusikavõistlusest ja maadlusest), viievõistlus (jooks, odavise, kettaheide, hoota kaugushüpe ja maadlus) ning hobukaarikute võidusõit.
Sumbküla – küla, kus talud olid tihedalt põldudel koos (nt Saaremaal, Põhja- ja Lõuna-Eestis) 2. Ridaküla – talud paiknesid üksteise kõrval (nt Ida-Eesti voortel) 3. Hajaküla – talud paiknesid üksteisest kaugel n-ö oma künkal (Lõuna-Eesti kuppelmaastikel)
Sõlmiti lääne - Berliini leping USA Suurbritannia, NLi ja Prantsusmaa vahel: 29. Mis olid idalepingud? Miks oli oluline Oder-Neisse jõe joon? 1970 sügisel sõlmis Saksa Liitvabariik NLi ja Poolaga idalepingud, milles tunnistas Saksa Liitvabariigi idapiirina Oder-Neisse jõge.

Sotsiaaldemokraadid – tööliste huvide kaitsjad • Esindajad: Speek, Martna, Vilde • Peamised nõudmised: Isevalitsusliku korra asendamine demokraatliku vabariigiga; vähemusrahvuste õiguste austamine; sooviti vastutulekut eestlaste rahvuslikele soovidele • Ajaleht: Uudised
Saartest saare - Lääne piiskopkonna, mille keskus asus esialgu Lihulas, hiljem Vana-Pärnus. Mis 1263.a. hävitati ning siis otsustas piiskop Hermann I Buxhöwden rajada aastatel (1262-1285) keskuse Haapsallu kuhu algul ehitati peakirik ja siis hakati rajama piiskopilinnust.
Sonaat - 3-4 osaline teos soolopillile, klassikaline sonaat, mille esimene osa on sonaat-allegro vormis kujunes välja Viini klassikute loomingus Concerto grosso- 17-18 sajandil kujunenyd mitmeosaline heliteos, mis põhineb soolopillide rühma ja orkestri vastandamisel

Srü - Sõltumatute Riikide Ühendus on riikide ühendus, mille moodustasid Valgevene, Venemaa ja Ukraina 08.12.1991. Need riigid deklareerisid, et NSV Liit on sügavas kriisis ning lõpetab oma olemasolu (saadetakse laiali). SRÜ loodi poliitiliseks, majanduslikuks,
Sõlmiti vene - Saksa majanduspoliitiline kokkulepe, mis osaliselt lõpetas Nõukogude Venemaa eraldatuse muust maailmast. 1919. a. loodud Komitern ühendas eri riikide kommunistlikud parteid tugevaks organisatsiooniks, mille lõppeesmärk oli proletaarne maailmarevolutsioon.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sekundaarne tsivilisatsioon – teisene tsivilistatsioon, kujunes teiste tsivilisatsioonide mõjutusel ja mitte iseseisvalt (nt. Vana-kreeka – kreeta saared u. 2000ekr). c) vanimad tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede viljakates orgudes – mesopotaamia (eufrat ja tigris, u 3000 ekr) ; egiptus (niilus, u 3000 ekr) ; india (indus, 2500 ekr) ; hiina (huanghe, 1600 ekr) ; peruu (u 1200 ekr) ; kesk-ameerika (u 1200 ekr). d) Tekkimise eeldused – viljelusmajandus ja paikne eluviis.

Sokrates – V sajandi teisel poolel eKr elanud Ateena mõttetark, pööras põhitähelepanu sellele, kuidas inimene oma elus käituma peaks; teda süüdistati selles, et ta ei austanud jumalaid ja rikkus oma õpetusega noorsugu, misjärel kohtunikud ta surma mõistsid.
Suured maadeavastused on just seepärast oluliseks etapiks inimkonna arengus, et Kolumbus avastas Ameerika, A. Vespucci ja Vasco de Gama avastasid ümber Aafrika Indiasse kulgeva meretee ning F. de Magalhãesi esimene ümbermaailmareis täiendas ja korrastas oluliselt maailmakaarti.
Saksamaa 1919 - 1929 1) territoriaalsed muutused (millistele riikidele ja kui suure osa ter-st): Elsass-Lotring läks Prantsusmaale, Põhja-Schleswig Taanile, Posen, osa Pommerist ja Sileesiast läksid taasloodud Poola koosseisu, Hultschin Tšehhoslovakkiale, Memel Leedule.

Savitsivilisatsioon - Mesopotaamia teine nimetus, kuna seal oli väga savine maa
Saksa dv - s ja Saksamaade ühendamine II SDV juhkonna katsed rahva rahulolematuse kasvu veidigi pidurdada läbi lubaduse alustada reforme jäid lootusetult hiljaks, senine kommunistlik diktaator Erich Honecker vahetati välja liberaalsema kommunistliku tegelase
Sekretärid - kirjutavad vaimulikud • Aja jooksul hakkas nõunikeks saama ka mitte aadlikke, juriste jne ESTINDUSKOGUD • Suurfeodaalid püüdsid nõuandmiskohustust muuta õiguseks ning see õnnestus, sest kuningal ei olnud tegutsemiseks piisavalt rahalisi vahendeid.

September 1939 – juuni 1941 Võrreldes I MS-ga oli kolm jõukeset (esimeses oli kaks). 1. Teljeriigid (Saksamaa ja tema liitlased) 2. Lääneriigid (USA oli neutraalne alguses) 3. NSVL (Saksamaaga mittekallaletungileping) Teljeriikide ja Lääneriikide vahel sõjategevus.
Skenee – Kreeka teatri puust lavaehitis, mis täitis ka dekoratsiooni , taustaks olemise ülesannet. Skenee ees asetses näitemänguplats, mille ümber paiknesid poolringis vaatajate kohad. Skenee oli ka mõeldud näitlejatele kostüümide ja maskide vahetamiseks.
Stalingradi lahing - 1942.aasta suveks olid Saksa väed jõudnud sinna ( Volga jõe vasakul kaldal, ka natuke vasakul) Novembris 1942-1943 veebruar läksid Nsvl väed Stalingradi all esimest korda peale tungile. Põhja-Lõuna suunast tulid Nsvl väed, piirasid ümber sakslased.

Sõja definitsiooni on autor kirja pannud aga hoopis nii: „Sõda on seega vägivallaakt, et sundida vastast toimima meie tahte kohaselt“ . Määratlusteks kõlbaksid paljud teisedki ütlused, olgu need siis filosoofilisemad ja üldistusküllased või lihtsamad, otseütlevad.
Sõjapäevikusse on sisse kantud, et sel samal päeval, 1. oktoobril, tulistati kahuripaatidelt Kõinastu laidu, et julgestada Saksa sõdurite äratoomist, kuna laid oli vahepeal venelaste poolt hõivatud (BA MA, RM 45 I/79, 423). Paraku punaväelasi seal veel küll ei olnud.
Saj uus - Assüüria impeeriumile alusepanija, sest taastas Assüüria vägevuse enda ümberkorraldustega: suurendas adminsitratiivpiirkondade arvu, lõi alalise armee, alistas Babüloonia, ülemvõim ka Süürias ja Foiniikia linnade üle, Damaskus, Iisrael, Juuda.

Siit järeldus – Protagoras ei tegele oma teesides mitte niivõrd abstraktse epistemoloogilise probleemiga sellest, kas üldkehtiv teadmine on saavutatav, ega ka mitte üldiste ontoloogiliste probleemidega, mida arutasid varasem physiologia või eleaatide olemiskäsitus.
Socialis - ühiskondlik) - töölisklassi arvuline kasv tõi kaasa nende mõju kasvu ühiskondlikus elus (vt. õpik III, lk.185). Kujunes oma ideoloogia, sotsialism, mille tuumaks oli omandiidee kriitika üldise hüvangu seisukohast ja küsimus mõistlikust omandist.
Sponton on lühema teravikuga partisane, kõrvallehti rohkem kui üks, levinud Lääne-Euroopas. Suurtükiväelase oda on teravad, kuid laiendeid ei ole ja ühel/kahel otstel lõhikud sees, mille vahele pandi süütenöör, et süüdata suurtükki ohutult kauguselt.

Sulla – toetus senaatoritele; 82 eKr kehtestas I riigimehena vägivaldselt ainuvõimu Marius ja Sulla võistlesid omavahel, samal ajal toimus Itaalia liitlaslinnade ülestõus, suruti maha, kuid rahutuste vältimiseks anti kõigile Itaalia elanikele kodakondsus.
Selgitav etapp - kas võlgnik on maksejõuetu või mitte? Peamiselt ajutise halduri ül. Kui kohus jõuab järeldusele, et on püsivalt maksejõuetu, siis kuulutatakse p välja, kui mitte- piirdub p men esimese etapiga ja p men lõpetatakse, avaldus jäetakse rahuldamata.
Sofistika – esimene filosoofiline suund, mis hakkas elufilosoofiat teoreetiliselt arutlema ja traditsioonilisi töekspidamisi vaidlustama Sofistlike vaadete rakendamine poliitikas töi kaasa probleeme, mistöttu tekitasd sofistlikud seisukohad tösise opositsiooni.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Stagnatsioon 1964 - 1985. Ühelt poolt saavutas Nõukogude Liit suurima välise ja sõjalise võimsuse, teisalt kujunesid pöördumatud, järjest süvenevad vastuolud sotsiaalmajanduslikes, sise- ja välispoliitilistes suundades • Teaduslikult põhjendamata gigantprojektid majanduses, mis lõpuks tõid korvamatut kahju, seda nii tohutute materiaalsete ressursside mõttetu raiskamise kui looduskeskkonna saastamisega • Jätkati aina uute hüdroelektrijaamade ehitamist.
Suur reduktsioon - Karl XI asus kärpima otsustavalt balti aadlike võimu.
Sõnavõtuga – väitis otseslt, et Eestis on tegemist autoritaarse valitsusega, lisas, et autoritaarsus on välja kujunenud pol situatsioonist johtuvalt, see on ainus viis kriisist väljumiseks. Juba paar päeva hiljem sisekaitse ülemaks ja peaministri asetätijaks.

Sõlmiti lääne - Berliini küsimuses neljapoolne kokkulepe mis lõpetas ummikseisu (Saksa LV-l on õigus esindada Lääne Berliini, aga seda ei liideta Saksa LV-ga. 1972 tunnustas Saksa LV Saksa DV-d. Astusid ÜRO liikmeks 1973 külastas Saksa LV pealinna Bonni Breznev.
Samateemalisest raamatust on nüüdseks möödas 15 aastat ja käesolev essee üritab arutleda, mil määral on tema peamised ideed Lääne ja islami tsivilisatsioonide kokkupõrkest ikka veel relevantsed. Huntingtoni teeside kõrval keskendub essee ka tuntud Palestiina päritolu
Sengu - ja langusaeg (umbes 8. sajandist eKr kuni 5. sajandini pKr) on 16 aga tuntud antiikaja nime all. Klassikalise antiiktsivilisatsiooni lõppu, mida sümboliseeris viimase Lääne-Rooma keisri kukutamine 476. aastal pKr, loetakse ühtlasi vanaaja lõpuks.

Skulptuurkompositsioon on jaotatud kuueks osaks ning iga grupi kesksel figuuril on oma sümboolne tähendus: * Rjurik - Vene riigi sünd (862), lõuna, näoga Kiievisse * Vladimir - Kiievi-Venemaa õitseng (ristimine,988) * Dimitri Donskoi - võitlus mongoli-tatari ikke vastu.
Suuremat tähelepanu on aga pälvinud bibliograafia Adolf Hitlerist (1974). Ajaloolane Fest on kirjeldanud Hitleri populaarsust rahva seas järgnevalt: „Heeringa konserv sai nimeks Hea Adolf, karastusjook ilmus müügile reklaamlausega Minu Võitlus(Mein Kampf) janu vastu.
Saksamaa lüüasaamine – armee või tagala nõrkus? Mõlema. Armee, sest sõdurid olid kurnatud, neid jäi järjest vähemaks ja neil puudus võitlusvaim. Tagala, sest polnud kuskilt võtta uusi sõdureid juurde ja polnud korralikku sõjavarustust, näiteks tankid puudusid.

Sametrevolutsioon - 1989 Tšehhoslovakkias toimunud veretu riigipööre
Suveräänsusdeklaratsioon – Eesti kuulutas ennast NSV Liidust suveräänseks.
Sügisene madisepäev on nime saanud apostel Matteuselt, veebruarikuine aga Kristuse reetnud Juudas Iskarioti asemele valitud apostel Mattiaselt. Talvine madisepäev (24. veebruar) Madisepäeval ei tohi metsast puid või hagu tuua, muidu tulevat suvel palju usse maja juurde.

Süzeel - sisu oli vaatajale teada, oluline oli autori oskus tuua välja õpetlik iva. Kuulsamad näitekirjanikud olid Aischylos(„Oresteia“) ja Sophokles(„Kuningas Oidipus“)- näidendid rääkisid inimeste ja jumalate vahelisest seosest ja suhtlemisest.
Seisundile – ülimuslikkus(vanemad lapse suhtes, riigis monarhia), paremus(mees naise suhtes, riigis aristokraatia), võrdsus(vennad omavahel). Täiuslikku sõprust on vaid üksikute vahel, selles teostub loomutäius, tõelise hüve äratundmine ja saavutamine.
September 1939 – Saksamaa alustab sõda Poola vastu 22.juuni 1941 – Saksamaa tungib kallale NSL-ile 7.detsember 1941 – Jaapan ründas USA mereväebaasi Havai saarestikus 6.juuni 1944 - maabusid USA, Suurbritannia, Kanada ja Poola sõjajõud Lääne-Prantsusmaal

Sisaldab 1 - 2% eeterlikke õlisid, samal ajal nõmm- liivatees on neid tunduvalt vähem (0,1-0,2%). Nõmm-liivatee on rikas mineraalainete poolest, rikkalikult leidub joodi, kuid kasutamise minimaalkogused ei võimalda nendega meil organismi vajadusi rahuldada.
Suur terror - Vägivallakampaania, mille alustas Stalin, et oma võimu kindlustada enne II maailmasõda, eemaldas oma vastaseid komparteidest, nõukogude võimu keskasutustest, julgeolekuorganitest ja armeest, terrori ohvriks langesid ka NSVL’i rahvusvähemused
Sõnastusest on aru saada, et tegu ei ole mitte müüri uuendamise vaid esmakordse rajamisega. Tallinna tekke problemaatika arheoloogiliste allikate põhjal Juba 1930ndatel aastatel hakati Tallinna vanalinnas väikesemahulisi ehitusarheoloogilisi uuringuid tegema.

Seisuste esinduse e. generaalstaatide Friedrich II; Vana Fritz Tahtis vähendada kokkukutsumist. Generaalstaatide istungitel talurahva teotöö päevi 5-6 -lt kolmeni, kuid aadlid paistis silma vaimuliku seisuse esindaja piiskop olid selle vastu ja seda ei rakendatud.
Sekretäri institutsioon - see igapäeva võimu funktsoneerimise seisukohalt tähendas seda, et üldreegline parteijuht oli kohalik, aga tema lähim abiline, 2. sekretät oli Moskvast saadetud, 2. sekretäri ametisse nim ei olnud kohalikul võimuaparaadil sõna sekka öelda.
Simon wanradt - Tallinna Niguliste kiriku õpetaja 1535.a. Johann Koell- Pühavaimu kiriku eesti jutlustaja luterlik katekismus a 1535 Hans Susi-Tallinna linnakooli õpilane kelle kätte usaldati piibli tõlkimine, kuid töö jäi katki, sest ta suri 1549.a katku.

Saksamaa n - Liidu vastast plaani kutsuti ‘Barbarossa plaaniks’, see nägi saksa vägede sissetungi 1941. a. kevadel, moskva pidi pooleteise kuuga alistuma. Venelased osutasid aga tugevat vastupanu ning Sakslased ei olnud arvestanud Venemaa külma talvega.
Sisepoliitika - Majanduskriisiga kaasnes sisepoliitiline kriis.
Sõjajumalanna - Athena, valgus/luule/muusika-Apollon, jaht-Artemis, tiibadega Hermes-teekäija, Aphrodite- armastus/ilu, vein/sigivus-Dionysos. Chaosest, Uranos(taevas), Eros, Gaia(maa): 3kükloopi, gigandid, 12titaani:Phoibe/Koios, Tethys/Okeanos ja Kronos/Rhea

Sobivad paarid – nõukogude liidu välisminister – molotov usa president jalta konverentsil – Roosevelt pr.maa põrandaaluse vastupanuliikumise juht sõjaajal – charles de gaulle aafrika korpuse juht, tuntud kui kõrberebane – erwin rommel briti peamin.
Sotsialistid - lihttööliste huvide kaitsjad pahem poolne partei , hiljem lisandusid neile sotsiaaldemokraadid ja nende oluseim sõnum /suurem nõudmine oli lihtrahva elu parandamine ja varalise ebavõrdsuse vähendamine , reformid , rikastele suuremad maksud.
Sport – Sport politiseeriti (vastaseis Ida ja Lääne vahel ) Olümpia mängude boikoteerimine . Topingute kasutamine . Ameerikas demokraatia ülistamine action filmid ( James Bond ) , Nõukogude liit tegi sõjafilme mis ülistasid teist maailmasõda .

Seadusandlusorgan on Kongress; see koosneb Esindajatekojast, kuhu igast osariigist valitakse esindajad otsestel valimistel 2 aastaks võrdeliselt elanike arvuga (Esindajatekojas on 345 saadikut), ja Senatist, kuhu igast osariigist valitakse 2 senaatorit 6 aastaks.
Sofistid – esimesed elukutselised õpetajad, kes õpetasid riigi valitsemiseks vajalikke oskusi, eelkõige vaidluskunsti ja oskust oma seisukohti läbi suruda isegi kui need on valed. Sofistide arvates on mõisted „õige“ ja „väär“ suhtelised.
Struktuurne orientatsioon - tööstuse eelisarendamine, vaatamata selline, et Eesti oli tollal täiesti selgelt põllumajanduslik maa. Väljaõppinud tööstustööliste kaadri olemasolu - leiti, et Eesti võibki senisest suuremat rohku panna just tööstuse arendamisele.

Shavuot - püha ehk nädalate püha ehk nelipüha ajal (heal lapsel mitu nime) on paljudes juudi kogudustes kombeks kaunistada kodude ja sünagoogide sissekäigud ja seinad puuokste ja roheliste taimedega, selleks et piltlikustada Siinai mäe sündmusi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sirginimene - oskasid tööriistu kasutada; 300 000 a. tagasi Aafrikas, 30 000 a. tagasi Euroopas- Neandertaallane,lühike, laiaõlgne, loomanahast riided, elati koobastes, maeti surnuid, küttiti loomi; 40 000a tagasi Euroopas, 150 000 a. tagasi Aafrikas-Homo Sapiens e. tarkinimene- arenenud aju ja osavate kätega, tule saamine, kunsti teke, tööriistad olid arenenud, tekkis religioon. Hakkasid kujunema inimrassid:negriidid, europiidid ja mongoliidid.
Suur rahvasterändamine - 4 saj liikusid musta ja kaspia mere steppidest lääne suunas hunnid, mis pani liikmele mitmed germaani hõimud, kellele roomasõjavägi vastu panna ei suutnud ning suured alad langesi germaanlaste(goodid, vandaalid, frangid, barbarid) kätte.

Sünniaeg - ja koht : 23. veebruar 1874 – 18. Jaanuar 1956, Tahkuranna vald, Pärnumaa Vanemad ja nende tegevusalad : Konstantin Pätsi isa Jakob Päts oli pärit Heimtali vallast Viljandi lähedalt ja oli tubli ja kõikide poolt austatud ehitusmeister.
Sophokles - kreeka (näite)kirjanik; Ateena demokraatia õitseaja poeedina kaitses traditsioonilist polise usundit ja moraali; saatustragöödia(kunn Oidipus). Thales- kreeka filosoof, 1 7st targast,veest arenenud kogu maailm, Mileetose koolkonna rajaja.
Sotsiaaldemokraatia - > M.Martna ja P.Speek -> "Uudised" IDEED -> Vähemusrahvaste repekteerimine ja eestlaste rahvuslikele soovidele vastutulemine. TOETAJAD ->Tudengid ja gümnaasiumiõpilased, hiljem pooldasid ka töölised ning kõrgem selts, ka TÜ õppejõud.

Spartas 40000 - 60000 ja orje oli ligikaudu 140000-200000. Kreeka ühiskond oli patriarhaalne{meeste võim}. Sparta ori kuulus riigile, riik määras, kus ori olema peab(oli maa külge kinnistatud ja haris seda iseseisvalt); tohtisid omada perekonda ja vara.
Stefan batory - oli Transilvaania vürst ja Poola kuningas 1576–1586. Ta oli edukas sõjamees ning sundis venelased Liivimaalt taanduma. Jam Zapolski vaherahuga sai Stefan enda kätte kogu Vana-Liivimaa lõunaosa, millest hiljem kujunes Liivimaa kubermang.
Satelliitriigist holstein - Gottorpist, kus nad toetasid nõudlusi Schleswigi osale, mis kuulus Taanile. August II Tugev tahtis vallutada Liivimaa, et teha lõpp Rootsi ülemvõimule Baltimaades. Ta tahtis arendada Poola majandust, kuid Rootsi konkurents takistas seda.

Sept 1919 – rahukõnelused Pihkvas  nov – läbirääkimised Tartus + Jaan Poska + Adolf Joffe  31. dets – vaherahuleping  3. jaan 1920 kell 10.30 - vaherahu jõustus  2. veebr – Tartu rahuleping  30. märts – rahuleping jõustub
Salongikunst - kujunes välja Louveri ühest salongist.
Sarnane riigipöördele e. corp d’etat’ le. Konstantin Päts kui riigivanema kohusetäitja kuulutas kaitseseisukorra, nimetas kindral Laidoneri sõjaväe ülemjuhatajaks, sulges vabadussõdalaste organisatsioonid ning arreteeris nelisada vabadussõdalaste juhti.

Sparta - Lisaks eeskujule diktatuuririigina on Sparta saanud ka noorte range kasvatuse sümboliks. 10.sajandil E.Kr, kui doorlased tungisid Peloponnesose saarele muutsid nad oma keskuseks Sparta linna, mis tollel ajal meenutas pigem küla kui linna.
Sõjakommunism – 1918-20 – kodusõja ajal, et elanikkonda ja sõjaväge varustada eesmärk: Tagada nõukogude võimu püsimine 1)kehtestati toiduainete riigile andmise kohustus – ülejääk tuli anda tasuta ja võeti vägivaldselt, kui muidu ei antud.
Samuti lätlased – pilgati lätlase Mooseseks, pandi talle igasuguseid süütegusid süüks, sunnitud mõneks ajaks koguni kodumaalt lahkuma, rändas ringi Poola aladel, pöördus tagasi Karl XI ajal, reduktsiooni ajal, kinnitati uuesti pastoriks Kokneses.

Soloni 400 - nõukogu asemele moodustas Kleisthenes igal aastal uuesti komplekteeritava 500-nõukogu, kuhu valiti 50 liiget igast füülist, ja mille ülesanne seisnes rahvakoosolekul arutatava ettevalmistamises ning igapäevase riigielu korraldamises.
Sürrealism - pärast sõja lõppu otsiti dadaismi anarhistlike meeleolude asenduseks midagi positiivsemat. Freud defineeris sürrealismi kui puhast psüühilist automatismi, mis väljendab mõtte tõelisi käike ning ei arvesta eetilisi vms kaalutlusi.
Saj põhja - Prantsusmaal, levis kogu Lääne-Euroopas, asendus 15. saj aegamööda renessanss-stiiliga. Gootikat iseloomustavad ehituskunstis teravkaared, roietele toetuvad ristvõlvid, skulptuurkaunistused, nt värvilised kanad, suunitlus kõrgusse.

Sajand ekr – etruskide ülemvõim Itaalia kesk- ja põhja osas • 753 eKr – Rooma linna legendaarne asutamine • 753-510 eKr – Kuningate aeg Roomas • 510-133 eKr – Rooma vabariik • 133-30 eKr – Vabariigi languse ja kodusõdade ajajärk
Saksa okupatsioonivõim on Eestis kokku kukkunud ja kogu võim kuulub Eestimaa Ajutisele Revolutsioonikomiteele - püüdis jätta muljet, et tegemist on klassisõjaga - klassisõda eestlaste eneste vahel, võeti vastu otsus koondada kõik kütiväeosad Narva alla.
Sellised aktid on nt. seadused, määrused ja dekreedid 31. Mis on üksikakt? Üksikakt ei sisalda õigusnorme , vaid on individualiseeritud subjektile või konkreetse üksikjuhtumi lahendamisele . Sellised on näiteks otsused , korraldused , käskkirjad.

Sõjajärgne majanduskriis - Peale sõda ei suutnud majandus rahuaja tingimustega kohaneda, maailmakaubandus ei  taastunud oodatud kiirusega, ebakindel oli olukord rahanduses. Tööpuudus. Saksamaal algas hüperinflatsioon ning raha väärtus 
Sõjamehe - , aadli- ja rikkusega seotud au kriitika; ideaaliks meritokraatlik kodanikuau; lootus asendada edevusel ja kadedusel põhinev ühiskonna konkurents ausa võistlusega; meritokraatlik au saavutatakse heategevuse või silmapaistvuse eest oma
Sotsialismi maades - töötati välja Presnevi pehmenema doktriin sarnasused Toimusid massilised arreteerimised, ning viidi läbi põhjalik puhastus riigi- ja parteiaparaadis Demokraatlikud ümberkorraldused likvideeriti Võimule pandi Moskva meelne valitsus

Sumerid – kõige varasemad rahvad Riiginimed:
Suur äravoolukanal - > arenes kanalisatsiooni süsteemiks.
Sõjakommunism – kehtestati toiduainete riigile andmine, üldine sunduslik töökohustus, tööstusettevõtted riigistati, toitu hakati tasuta jagama, juurutati mitmesugused teenused, lühikest aega oli linnades korter ja transport, teatrid jms tasuta.

Sündik - keskajaturist Sunnismaisus- pärisorjus Vakus- maa jagati küladeks või taludeks, korjati kokku maksud tavaliselt kord aastas, sügiseti, milläänimees või mõngi kõrgem käsnik oma vakused läbi sõitis, puhul korraldati vakusepidu.
Sannamees on loonud ühe eesti tähendusrikkamatest Vabadussõja monumentidest "Reaali Poisi" (mis on minu jaoks suur üllatus) ent ka pärast kommunistlikku pööret 1940. aastal suutis ta säilitada oma positsiooni ühe suurima eesti skulptorina.
Surnumask – Vana-Egiptuses surnu näole asetatud mask, millele oli maalitud tema portree. Kõige tuntum surnumask kuulus vaarao Tutanhamonile, kes valitses aastatel 1334- 1325 eKr. See on kullast mask, mis kattis kuldsargas asetsenud muumia pead.

Sõjahüvitiste ehk reparatsioonide maksmine 6) Mis on positsioonisõda ja kelle vahel see toimus? alates septembrist 1914 algas positsioonisõda ehk kaevikusõda - sõjategevus jäi pikaks ajaks paigale; rinne oli mõlemalt poolt tugevasti kindlustatud.
Saadetud teod ehk karma määrab, millisesse kehasse ta sünnib, kui naudiav ja kui pikk on see elu. Ka sünd ühe või teise kasti liikmena on seega karma tulemusel ette määratud, mistõttu sai taassündide õpetusest kastikorra oluline põhjendus.
Sofistid – Sofistideks (vanakreeka keeles sophos (elu)tark, laia silmaringiga, asjatundlik) nimetatakse Filosoofia ajaloos mõtlejaid, kes elasid Vana-Kreekas ning kogunesid rändõetlastena sõnavabaduse ja silosoofia kantsi, Ateena linnriiki.

Suhteid usa - ga, 1994 lõpetas viimane kaubandusembargo, 1995 loodi diplomaatilised suhted. 1992 kehtestati Vietnamis uus põhiseadus, mis säilitas Vietnami Kommunistliku Partei võimumonopoli, kuid legaliseeris mõningad demokraatlikud vabadused.
Sumerid - rajasid Mes. Tsivilisatsiooni, tegelesid niisutuspõldudega, rajasid küllaltki suuri asulaid, kasutasid piltkirja, hakkasid kasutama vasest tööriistu, leiutasid ratta, võtsid kasutusele kiilkirja, kõrgetasemeline kirjandus, kunst.
Skp - st. Tulevikus peaks energiajulgeoleks saama NATO kriisihaldamise süsteemi osaks,kuna aina enam taedvustab NATO energiajulgeoleku militaarse mõõtme tähtsust ja diskussioonid on liitlaste vahel energiajulgeoleku üle aina tihenenud.

Sotsialistide - revolutsionääride Partei (esseerid) 7 kohta, Eesti Maarahva liit 8 kohta (olid väga pettunud, ainus pol ühendus, mis Saksa okupatsioonil sai legaalselt tegutseda, mitmed nimekad liidrid olid avaldanud seisukohti okupatsiooni ajal.
Sparta linn – õigemini neli küla, mis aja jooksul kokku kasvasid, kuid mis kogu arhailise ja klassikalise perioodi jooksul jäid müüriga ümbritsemata – paiknes Lakoonika viljaka tasandiku põhjaserval mägede jalamil, Eurotase jõe kaldal.
Sekretär 1964 - 1986. Poliitbüroos 1971-1987, liikmekandidaat 1966-1971. Vassili Mžavanadze (1902-1988): Gruusia KP 1. sekretär 1953-1972. Poliitbüroo liikmekandidaat 1957- 1972. Läbinisti korrumpeerunud, seetõttu lõpuks ka vabastati ametist.

Saavutab lääne - Berliini mitteliitumise Lääne-Saksamaaga. Lääneriigid 1949 NATO – 1948 allkirjastasid Belgia, Luxemburg, Holland, Prantsusmaa ja Suurbritannia 50-a poliitilise, majandusliku ja sõjalise koostöö leppe, et seista NSVL vastu.
Senjööri õigused - vasall aitab teda 2. Millised konfliktid seisuse sees tõid kaasa feodaalsuhted? Läänimehed läänistasid omakorda edasi neile antud maid ja seega neil oma vasallid ja nende senjööridel polnud õigust käsutada vasalli vasalli.
Sotsiaalne etikett - iga ajastu jätab jälje sotsiaalsesse etiketti, mille all saame mõelda sotsiaalseid suhteid fikseerivaid elemente - kõige olulisemad on autasude süsteem, vormiriietus, eraldusmärgid, nomenklatuur ja nomenklatuursed ametikohad.

Suurbritannia - Probleemid majanduses:* ei olnud maailma esimene ja juhtiv tööstuslik riik * vananenud tehnika kaotanud juhtpositsiooni*suur töö puudus *võlad USA-le*kriis tekstiili tööstuses-muutus mood*kaevurite sterigid*tooraine odavnes.
Suureks skismaks nimetatakse katoliku kiriku lõhenemist, mis leidis aset 14.sajandi keskpaiku. See sündmus sai alguse sellest, et paavstil polnud enam turvaline Roomas elada ja ta asus elama Avigoni Prantsusmaal, ta lükkas oma Rooma-asumist edasi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sõltumatus on ajutiselt teravdanud tema suhteid valitsuse ja parlamendi valitsus- koalitsiooniga. Aga sellise rahapoliitika kõige üllatavam tulemus oli see, et Eesti majanduse langus lõppes varem kui teistel endise NSV Liidu majandusruumi kuulunud maadel, millised samuti siirduvad sotsialistlikust majandussüsteemist turu- majandusse. Mis mõjutas majanduskasvu? Kvaliteetsemal rahal on stabiilne vahetusväärtus siseturul ja välisturul.

Sageli 4 - 5 korruliselised 20-25 m kõrgused ehitised (vt säilinud Pika jala väravatorn). Väravatornide esiküljel olevas katmata nishis paiknes palkidest kokkusepistatud langevõre, mille tõstemehhanism asus harilikult teisel korrusel.
Samast kohast on leitud ka linasest riidest aluspükse, kuid nende kohta väidetakse, et need ei ole mitte naise omad (naised ei kandnud aluspükse), vaid meeste omad. Neid kandsid kõrgema klassi inimesed ning need olid võimu ning domineerimise
Sfnv posti - ja telegraafi rahvakomissar Leonid Krassin, Vene SFNV Välisasjade rahvakomissariaadi kolleegiumi liige Maksim Litvinov, VK(b)P KK liige Karl Radek ja Vene SFNV Riigikontrolli Rahvakomissariaadi kolleegiumi liige Issidor Gukovski.

Skane - s( 1658 Roskilde rahuga). Tuleb arvestada, et alternatiiviks on Pommer ja Rügen, mis jäid rootsi alla ka 18 sajandiks, kus seal rootsi keskvalitsus ka siis täiel määral pärisorjust aksepteeris ja ei asunud seda likvideerima.
Soomusautod putilov - Garford (Venemaa; soomus: 7–9 mm, kaal ca 11 tonni, relvastuses üks 76 mm mägisuurtükk ja kaks 7,62 Maxim-kuulipildujat) ja Austin I(Suurbritannia; soomus 5–8 mm, relvastuses kaks 7,62 mm Maxim-kuulipildujat) meeskondadega.
Strateeg – väejuht, strateegia tundja.

Suhted usa - ga halvenesid, USA ei ostnud enam Kuuba suhkrut, oleks majandusele surmahoobi andnud, aga NSVL ostis selle ise ära. C natsionaliseeris ameeriklaste ettevõted, siis ka kuubalaste ja kuulutas, et toimub sotsialistlik revolutsioon.
Saviplastika – sarkofaagid surnute kujudega kaanel (figuuride proportsioonid tavaliselt valed, detailid aga õnnestunud; sarkofaag, millel on naise ja mehe skulptuur, lösutavad sarkofaagi kaanel). Suurt osa etendas ka templite kaunistamisel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Stagnatsioon - majandusilpoliitiline ideoloogia seisak, liikumatus, ühiskonnas ja majanduses tähendab see edasiliikumise ja efektiivsuse kadumist,sovetiseerimine-NSVL mõju alla sattunud riikide majanduskord muudeti NSVL omega sarnaseks dissidentlus- teisitimõtlemine,inimesed kes on aktiivselt vastu kehtivale arvamusele,seisukahel,poliitilisele reziimile, tekkis nõukogude ühiskonnas 1960, seoses tegurluse pealetungiga stagnatsiooniajal

Sünnivad – arhivaar kinnitab (või kooskõlastab) institutsiooni asjaajamise juhendi ja kaustade säilitustähtajad. Venemaa arhiivindus: Ivan IV arhiiv, vene arhiivinduse väljakujunemist mõjutanud korraldused ning iseloomulikud jooned.
Samruk ehk Rannaküla (samuti 1861), Dzurtši, Kontši-Savva (mõlemad 1863), Sõrt- Karaktšora (1864), Tarhan (1879). Selle esimese ümberasumislainega arvatakse mujale elama asunuvat umbes 1400 lõunaeestlast ja 2200 põhjaeestlast33.
Sissetungiga kesk - Aasiasse (Baktriasse ja Sogdianasse). Kuigi piirkonna kaitset juhtinud Bessos hüljati toetajate poolt, langes vallutajate kätte vangi, saadeti Ekbatanasse ja hukati piinarikkalt, kulus Aleksandril maa alistamiseks neli aastat.

Stalin – veebruaris W.Churchil – Fultoni kõnes märtsis  Esimene samm NSVL poolt – Moskva-meelsete nukuvalitsuste moodustamine Ida-Euroopa riikides (repressioonid, võltsimised, demokraatia likvideerimine). KÜLMA SÕJA MÕISTE
Suuri maa - alasid. Metsade rohkus ei lasknud päikesekiiri maapinda küllaldaselt soojendada. Seepärast oli maapind niiskem ja külmem, kui praegu, ning kandis vähe vilja. Põlluharimiseks kõlblikku maad oli aga tarvis juurde muretseda.
Sümbolism - käsitleti suuri ja igavesi teemasid (surm, sünd, erootika, armastus, üksindus), olukordi toodi välja ebatavaliste mitmetimõistetavate süžeede abil, rõhutati, et elu on müsteerium, oluline mida kujutatakse, mitte kuidas.

Sappho – erootilised armastuslood.
Sumeri rahvus - ratta leiutajad;Akkadi riik • Linnakultuur-jeeriko, Uruk, Ur • Hilisemate Pärsia ja Babülooni impeeriumide ala • Hiina,huange ja jangtse orgudes • India,induse jõealadel • Egiptus-võimsaim vana-aja tsivilisatsioon
Selgeid tõendeid – ega ole esitatud siiamaani – et akendelõhkumine oleks olnud kuidagi poliitiline akt. Veel enam, hilisemad uurimised on näidanud, et mitmetel lõhkujatest ja vägivallatsejatest oli kriminaaltoimik olemas juba varasemast.

Suurt majandus - ja relvaabi ning toetas NSV Liidu poliitikat kõigil võimalikel juhtudel (näiteks Kuuba vägede saatmine Angoolasse, kaitsmaks sealset Moskva-meelset valitsust või vasakpoolsete sissirühmituste toetamine Ladina-Ameerikas).
Sõlmitud vene - Prantsuse liidulepinguga oli alanud teise bloki kujunemine. 1904. a. aprillis sõlmiti Inglismaa ja Prantsusmaa vahel leping, mida ametlikult nimetati Entente Cordiale (Südamlik leping). 1904. a. tekkis Vene-Inglise konflikt.
Seintel on neli evangelisti oma sümbolismi all (lõvi, kotkas, ingel ja pull). Ristvõlv kooriruumi kohal on rikkalikult kaunistatud lehtede, puuviljade, lindude motiividega. Keskel on “jumala lammas”, mida ümbritseb neli inglit.

Suuline pärimus - kirjalikult üleskirjutatud- Selge et roomlased al 3 saj kui hakati kirja panema oma ajalugu põhjalikumalt, olid tihedamas kontaktis kreeklastega, ja roomlased üritasid end legimeerida otsides kontakte kreeka mütoloogiaga.
Sõjaväe arendamine - sõjaväel oli suur tähtsus, see pidi kaitsma riiki sõdadel ja seega oli selle arendamine väga vajalik Uute külade ja talude rajamine Arvati et valitsejal peab täielik võim olema ja seega peab ka valitseja reforme läbi
Separatism - liikumine, mis soovib eralduda emamaast Kolmas maailm – külma sõja aastate riigid, mis ei kuulunud ei demokraatlike läänemaade ega ka kommunistliku idabloki maade hulka India Rahvuskongress - juhtis iseseisvusvõitlust

September 1939 – 2. september 1945) oli ülemaailmne sõjaline kokkupõrge, millesse oli kistud suurem osa maailma rahvastest  Saksamaal olid kõik poliitilised parteid seisukohal, mille järgi tuli Versaille's sätestatud piire muuta.
Sport - olümpiamängud Zeusi auks 4.Teater-Dinsoyose auks -tragöödiad (vääriskasvatus) ja komöödiad (poliitikute pilamine) -amfiteater-teatri läbiviimise koht 5.Lüürika – kangelaslaulud, luule flöödi ja lüüra saatel
Saksa sõjaplaan – Schlieffeni plaan: Prantsuse kiire purustamine (enamus oma jõududest; läbi Luksemburgi ja Belgia liikumine; loodeti 39 päevaga Pr kotti tõmmata ja sõda 3-4 kuuga võita) ja seejärel vägede paiskamine Venemaa vastu

Sariaat - islami seadus-sariaat-lähtub Koraanist,hõlmab kõike mida Allah inimeselt nõuab,mees võib võtta endale kuni 4 seaduslikku naist kuid mees peab suutma üleval pidada ja kohtlema neid võrselt,karistati piitsahoopidega.
Skulptuur – suuremõõdulised, kas seisvad või istuvad, mustad juuksed, mesopotaamia omast realistlikum, tundlikum, Ehnatoni ajal õistes portreekunst , kaunim teos Nofretete pea Pinnakunst väga levinud ehk Palju reljeefe ja maale
Stagnatsioon –  seisak. 70.ndatel abiks  osakaal tööjõu hulgas. põllumajandus, arenes tarbekuapade  "naftadollarid" toiduainete ja  tootmine, elavnes  elamuehitus. tarbekaupade suur puudus. Tehnika  mahajäävus.

Sundtoomine - kui on alust arvata, et ise kohale ei tule, hoiab kõrvale, võlgnik ignoreerib, siis võib kohaldada sundtoomine- võetakse vahi alla, pärast tuleb vabaks lasta. Spets sanktsioonina võib kohaldada ka aresti kuni 3 kuud.
Sürrealism - Sürrealism on 20. sajandi kunsti- ja kirjanduse vool, milles on olulisel kohal ebareaalsus, unenäod, hallutsinatsioonid, patoloogiliste seisundite jms. 2).Aastaajad: 28.Nov 1918-Vabadussõda. 2.Veb 1920-Tartu rahuleping.

Suitsusaun on saun, mille kütmisel tekkivaid suitsugaase ei juhita küttekoldest korstna kaudu ruumist välja. Kerisekivid on küttekolde kohal; leegid kuumutavad kive vahetult ja suits tõuseb otse läbi kerise ümbritsevasse ruumi.
Sõiduvahendid on muutunud Kasutatakse keskkonnasõbralikke ja ümbertöödeldud Kiivri tähtsaim roll on kaitsta ratturit, ehitus ja vorm alguses. Ratas koosnes puitraamist, sadulast ja kahest vankrirattast varjamaks nägu päikese eest.
Sõja järelkajana on mõlemad tema pojad sõjas kadunuks jäänud, ent õnnelikul moel pöördub üks neist romaani lõpus tagasi). Ramazan väljendub koosolekuil ning ka üldse, äärmiselt lakooniliselt, ning asjatundlikult, kaitseb noori.

Saksa edela - Aafrika muutus maailmasõja puhkedes sõjakoldeks, millest riik pärast sõda ka ilma jäi. Suurbritannia tahtis, et LAU koondaks kõik enda väed Edela-Aafrika piiridele, aga sel ajal olid tekkinud ka sisepinged riigis.
Sama palju on Prantsusmaal ka inimesi, kes leiavad end praegu halvemini elavat kui aastal 2000. President Nicolas Sarkozy võimuletulekut tervitati Prantsusmaal 2007. aasta mais küll rõõmupuhangutega, mis jäid aga lühiajaliseks.
Seinamaalinaisele on tänapäeval antud hüüdnimi “Pariisitar”. NB! Suurenda pilte! b) Knossose palee seinamaal hüüdnimega „Pariisitar” (originaal) a) Knossose palee osaliselt restaureetud tuba c) Jumalannakujuke Knossose paleest

September 1938 - Briti peaministri Neville Chamberlaini eesjuhtimisel kirjutasid alla Inglismaa, Prantsusmaa ja Itaalia, Münchenis kokkuleppele, millega Tšehhoslovakkia pidi loovutama Sueedimaa Saksamaala kuid tagas endale puutumatuse.
Siidiuss - toodab täpselt sama menetluse järgi, nagu toodetakse tööstuses tehis- ja sünteeskiude. Siidiuss pressib siidinäärmetest välja valgulahust, mis õhu käes kohe tardub ühtlase läbimõõduga läikivaks siidikiuks.
Säästukaart –  eraldi allahindlused, sooduskampaaniad ning iga ostuga boonusraha  kogumine • Säästukaart Pluss – maksekaart, millega saab veel paremaid allahindlusi,  sooduskampaaniaid ning rohkem boonusrah

Sügis 1956 – toimus 1952- Eg. riigipeaks sai juudid vs palestiinlased, NSVL ja isoleeris Lääne- Lõuna-Korea, USA, NSVL Budabestis demonstrats, G.A. Nasser, kes püüdis sest palestiinlased ei Berliini Lääne-Sksm.-st. ja Hiina.
Saksapärased linnanimed – Liivi söja alguseks: Tallinn – Reval, Tartu – Dorpat, Viljandi – Fellinn, Vana-Pärnu – Alt-Pernau, Uus-Pärnu – Neu-Pernau, Haapsalu – Hapsal, Paide – Weißenstein, Rakvere- Wesenberg, Narva – Narwa.
Sest maa on rahvale loomusund: maa sunnib inimesele oma tahte, vaimu ja usundi peale, maa sunnib eestlast jääma eestlaseks. Alalhoiuinstinkt hoiab inimest maa küljes; see vaid on igavene, mis põhjeneb inimese ürginstinktidel.

Sisepoliitika 1918 – 39 Maanõukogu ja Ajutise Valitsuse tegevus 1918–19. Asutav Kogu valimised, muutused erakondlikul maastikul (Eesti Maarahva Liit, Eesti Rahvaerakond, Kristlik Rahvaerakond, Saksa Partei Eestimaal), valimistulemused.
Sovietisileerimine - nõukogustamine • Vastastikuse Majandusabi Nõukogu- loodi Ida-Euroopa sotsialistlike riikide poolt 1949. Organisatsiooni eesmärgiks oli liikmesriikide majanduse integreerimine ja vastastikuse koostöö suurendamine.
Strateegilised relvad – relvad, mis pidid kahe üliriigi vahelises suures sõjas tagama ühele neist võidu. Tegelikkuses olid need relvasüsteemid, mis koosnesid kahest osast: tummapommist ja selle kohaletoimetamise vahendist – kandurist.

Sünnikoht – märgitakse vabariik, krai, oblast, linn, töölisasula, küla nimetus (kirjutatakse maha passi 2st lahtrist), (peale perekonnanime ja teiste andmete sissekandmist järgmise isiku kirjutamisel jätta vahele üks joon.
Sajandisse kaug - Idas viis V. traditsiooniline agressiivsus välispoliitikas kokkupõrkeni Jap-ga. V.-Jap-i sõjas 1904-1905.a sai V. raskelt lüüa. Kaotus Jap-le soodustas 1905.a revolutsiooni puhkemist, millele järgnesid rahutused.
Samuti kesk - Aasia.  Pärast tema surma lagunes kolmeks riigiks: 1. Egiptus 2. Seleukiidide riik (hõlmas Aleksandri vallutusi Aasias) 3. Makedoonia  Juurde tuli palju uusi tähtsaid linnu nt Aleksandria, Antiookia, Pergamon.

Stalin - NSVL juht Austria Anslus- märts 38. Austia liitmine saksamaaga Müncheni kokkulepe- 29.sept 38 tsehhoslovakkia sunniviisiline liitmine Saksamaaga MRP- 23.august 39 kokkulepe et üksteist ei rünnata+salajane protokoll
Satiiri objektideks on stoikude õpetused jumalikust hoolest ja oraakleist, religioosne ebausk, vara-ja võimuahnus, rikaste veidrused, filosoofide dogmaatilisus, nende ebaväärikas eluviis, edevus ja kadedus, nägelemised ja orjameelsus.
Sumereid on nende naabritest erineva keele, kultuuri ja võib-olla ka välimuse tõttu peetud sissetungijateks ja migrantideks, kuigi ei ole suudetud kindlaks teha sisserände aega ega ka sumerite algset geograafilist päritolu.

Suvesõda - Suvesõda oli Eestis pärast Teise maailmasõja algust 1941. aastal juulikuust kuni 21. oktoobrini eesti iseseisvuslaste (metsavennad ja Omakaitse) ja Saksa 18. armee võitlus NSV Liidu 8. armee ja NKVD vägede vastu.
Sünniaeg - ja koht :26.07.1841 Tartus Vanemad ja nende tegevusalad : isa oli Adam Jako- bson,kes pidas koolmeistri ametit . Õed ja vennad : Natalie Auguste Johanson-Pärna oli Tema õde ning ning Eduard Magnus Jakobson oli tema
Seppa töö on üks vanemaid käsitöö-alasid. Sellele viitab Click to edit Master text styles sõna “s e pp” kasutamine ka teiste oskustööliste Second level kirjeldamiseks, näiteks Third level kingsepp, pottsepp, puusepp.

Sugukond –  on omavahel suguluses olemate perekondade ühendus. Sugukonna elu juhtisid vanemad ja auväärsemad liikmed. Arenesid tööriistad: Kivist ­ oda, nooleotsad loomaluudest ­ nõelad, harpuunid.
Saksa protestante – järgides mitte religioosseid ja moraalseid kaalutlusi, vaid raison d’étati. See on põhimõtteliselt igasuguse reaalpoliitika alus – riik peab järgima oma (võimupoliitilisi) huve, mitte muid põhimõtteid.
Sumerid - kohandasid kiilkirja savitahvlitele, rajasid suurte templite ümber linnas, võtsid kasutusele ratta, rajasid niisutuskanaleid, kasvatasid otra, juurvilju, datlipalme ning sulatasid vaske ja valmistasid tööriistu.

Sept lõp – NSVL all kogu Eesti mandriosa Suur põgenemine 1944 kevadel - Eesti Vabariigi Rahvuskomitee – taheti taastada iseseisvus 18 sept 1944 nim Jüri Uluots (eesti viimane peaminister) ametisse Esti VR uue valitsuse.
Servas on mõisaaegne maakividest laotud kaev, mille pudelikaela meenutavat sisemust näeb läbi klaaskatte. Räpina pargi vabakujulises osas on alles mälestusmärk aastail 1918–1919 nõukogude võimu eest võidelnutele.
Sest min - na an-nan hen-nast / min-no ih-ho ning Hin-ge / om-ma kun-nin-gast / Ül-le-mad ning Wan-ne-mad keik ris-ti rah-wast / min-no sug-gu ning Wös-sa / ning keik me min-nul on sin-no jum-ma-lik-ko hool-de ning kät-te;

Sputnik kosmosesse – 1957. Juri Gagarin kosmoselend – 1961. Ameerika kosmonaudid kuul – 1962. 1960ndate liikumised: noorterahutused, mustanahaliste liikumine(Martin Luther King „Mul on unistus“), naised, seksuaalrevolutsioon.
Suurimasse lõuna - Aafrika linna, Johannesburgi, elama asudes puutus ta kokku rassismiga. 1942. aastal soovis ta parandada tumedanahaliste elujärge ning ta astus neegrite diskrimineerimise vastu võitlevasse Aafrika Rahvuskongressi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sõjakommunism – enamlaste vallutuspoliitika 1919-21 kodusõja ajal, eesmärk allutada vastased majanduslikult, viidi sisse mõned tunnused, mis meenutavad kommunismi, nt: • kogu majandus allutati riigikontrollile • kaotati palgad ja tasu paljude teenuste eest – rahal polnud väärtust • toiduaineid ja esmatarbekaupu jaotati tsentraliseeritud korras • talupoegadelt konfiskeeriti toiduaineid • transport oli tasuta

Sekretär 1956 - 1965. Teine kuulekas käsu-täitja, lahkus poliitbüroost 1978. Pjotr Mašerov (1918-1980): Valgevene KP 1. sekretär 1965-1980. Poliitbüroo liikme-kandidaat 1966- 1980. Peeti võimalikuks Brežnevi järglaseks.
Surmajärgsus - inimene jätkab oma elu ka pärast surma, surnukeha mumifitseeriti, toimus matusetseremoonia, palsameerimine-muumia valmistamine, toimus rongkäik hauakambrisse, muumia asetati sarkofaagi ja suleti hauakambrisse.
Suurimaks tööks on viieköiteline “Tõde ja õigus”. Tammsaare omapäraseima loomingu hulka kuulub ka tema viimane romaan “Põrgupõhja uus vanapagan”. Tammsaare kõrval oli üheks omalaadseimaks kirjameheks August Gailit.

Saared kesk - Ameerika ees. Jaa, isegi Lõuna-Ameerika mandrit nägi ta alles oma kolmandal reisil 1498. aastal, kuid aasta varem, 24. juunil 1497, oli Põhja-Ameerika tõeliselt uusavastanud John Cabot, kes tuli Inglismaalt.
Saksa okupatsioon – arreteerimine, baltisakslasega asendamine, tsensuur, koonduslaagrid, väeosade laialisaatmine, erakondade tegevuse lõpetamine jne. Elatustase langes, hinnad tõusid, linlasi varustati kaardisüsteemi algusel.
Sõled – just siis hakkavad levima sõled Kaelavõrud – 1,9 kg Peitleiud – Alulinna peitleid on (eriti ketassõled), palju oli kasutusel kaaluvad kõige parem: umbes 100-esemeline emailkaunistustega hoburaudsõlgi.

Selliseid katkendeid on säilinud. Erinevalt nüüdisaegsetest koolidest olid sumeri õppeasutused ka omapärased kirjanduskeskused, kus mitte ainult ei uuritud ega kirjutatud ümber mineviku kirjandusteoseid, vaid ka kirjutati uusi.
Siiditee hiina - Pärsia-Araabia-Lähis-Ida (siid, portselan, paber, muskus, vürtsid, juveelid, klaas) Vürtsitee Moluki saared – India ookean - Punane meri - Egiptus (maitseained, narkoained, oopium) Läbi Vahemere sadamate
Suurema vaasa - Siivertsi-Vepsküla sillapea likvideerimisel oli otsustav Ostubaf Ain-Ervin Mere pataljon (I/46.) , kus noor Uscha Harald Nugiseks sai esimese eesti sõdurina rüütliristi .6.märtsiks oli ülesanne täidetud.

Senat – valitsev riiginõukogu – koosnes endistest ja tegevatest magistraatidest, ametis eluaegselt; välispoliitika, sõjandus, rahandus, seaduseelnõu pidi senatis heaks kiidetud olema, senati otsus oli tähtis.
Sisekaitse - üksusteks, nende ülesandeks oli korra kaitsmine, kõikvõimalike vastupanuliikumiste maha-surumine jne. Impeeriumi sõjad ja Eesti: • 1801. Kevadel tungis Tallinna alla kuulus Briti admiral Horatio Nelson.
Skulptuur - istuv, jalad koos, käed põlvedel, või seisev vasak jal ees, käed küljel ja rusikas Pea oli alati sirgelt püsti, pilk suunatud kaugustesse Maal, Reljeef- nägu külgvaates, silmad otse, õlad otse, jalad

Slovakkia – liitus kolmikpaktiga, sest ta oli Saksamaast sõltuv nukuriik 5. Ungari – Hirm Moskva ees 6. Rumeenia – hirm Moskva ees 7. Bulgaaria – hirm Moskva ees 8. Soome – Tahtis kaotust Talvesõjas tasa teha
Solon – sisetülide järel Ateenas vahekohtunikuks ja lepitajaks määratud suursugust päritolu riigimees, aastal 594 eKr viis ellu mitmed ümberkorraldused ning Ateena riigikord muutus senisest demokraatlikumaks.
Stefan batory - oli 1571–1576 Transilvaania vürst ja alates 1576 kuni surmani Poola (Rzeczpospolita) kuningas; Stefan Batory sai tuntuks oskusliku diplomaadina, ta kaitses Ungari kuninga János Zsigmondi õigust troonile.

Sumer - u. 3000-2334 e.Kr. Linnad templite juures, ümbritsetud müüridega Leiutasid ratta, vankri, adra Lõid vanima eepose “Gilgameš” Võeti kasutusele kiilkiri Tsikuraadid Niisutuskanalid Mesopotaamia Riigid
Silmapaistvamad kantslerid on olnud: • Konrad Adenauer (KDL) 1949.a.-1963.a. (14 aastat) • Helmuth Kohl (KDL) 1982.a.-2000.a. (18 aastat)  Riigipeaks on 5 aastaks valitav president, kellel on peamiselt ainult esindusfunktsioonid.
Sudeedisakslased – Sudeedimaa sakslased, kes sattusid Tšehhoslovakkia äärealadele elama Poola koridor – Poola väljapääs Läänemerele; jagab Saksamaa kaheks Rahvasteliit: Idee ja nimetus USA-st – Wilsoni 14 punkti.

Saj 40 - 80 oli Eestis esimene ärkamisaeg? Käsitlen arutluses 19. sajandil esile tõusnud rahvuslust Eestis, Vene impeeriumi koosseisus. Käsitlen teemasid: laulupidu, rahvaluule kogumine, seltsid, ajakirjandus ja
Samurai - õpetusi võib tänapäeval kohata võitluskunstis KENDO – mis tähendab “mõõga rada” 4. Pärast katastroofilist sõjaliste suhete arendamist Tang Hiina ja Sillaga, läbis Jaapan laialdase reformi.
Sealsed mungad - õpetlased huvitusid ühtaegu nii ladinakeelsest kristlikust kultuurist kui ka keldi keeles talletatud kohalikust pärimusest ja püüdsid neid ühtseks tervikuks lõimida. Iirimaal tekkis keldi kirjakeel.

Seattle – USA olulisim kultuuri suunaja Uuenduslik ettevõtlus (noored) Kõrgtehnoloogilised keskused Asustus ca 4000 aastat (Eurooplased 19 saj) 100 aastane sümfooniaorkester (maailma enim lindistatud orkester )
Sisekaitseüksused - korra kaitsmine,;kõikvõimalike vastupanuilmingute mahasurumine; valveteenistuse pidamine; pagenud nekrutite ja talupoegade püüdmine; kontroll nekrutivärbamiste üle ja nende esialgne väljaõpetamine.
Siseriiklike dokumentidega - kõik passiomanikud pidid kohalikus miilitsajaoskonnas võtma endale templi, mis tõendas, et nad on sisse registreeritud mingisse kindlasse elukohta, linnades hakati kontrollima passirežiimide rikkumisi.

Sõjajärgsel perioodil on domineerinud kaks parteid: • Kristlik Demokraatlik Liit / Kristlik Sotiaalne Liit (kristlikud demokraadid) - esindavad konservatiivset maailmavaadet • Sotsiaaldemokraatlik Partei (sotsiaaldemokraadid)
Sõjaplaanid – Schlieffeni plaan, ei uuendatud julgeoleku poliitikat, sõjaplaanid olid muutunud keeruliseks, täpseks ja jäigaks) * kõik suurriigid soovisid oma majanduslikku, poliitilist ja sõjalist mõju maailmas
Sept 1944 – 22. Juuni 1941? • Belgia • Holland • Prantsusmaa • Taani • Norra • Poola • Jugoslaavia • Kreeta • 9. Mis nime kandis Saksamaa Venemaa vastase sõjategevuse plaan? Kirjelda seda plaani.

Sisepoliitika 1918 – 39 Maanõukogu ja Ajutise Valitsuse tegevus 1918–19. Lähtudes 1918. aasta sündmustest Venemaal ja esimese maailmasõja rinnetel, otsustas maanõukogu vanematekogu välja kuulutada Eesti iseseisvuse.
Sürrealismile on omane agressiivne suhtlus publikuga, provokatsioonid, skandaalid, mäss, luule, visuaalse külje tähtsustamine, kõlaefektidele rajatud luuletuste viljelemine, oma seisukohtade väljendamine manifestis.
Saksa sõjaplaan ehk Schlieffeni plaan: Prantsusmaa kiire purustamine ja seejärel vägede paiskamine itta Venemaa vastu Prantsuse sõjaplaan ehk plaan 17: Lotringi ja Elsassi hõivamine ning seejärel sissetung Saksamaale

Sisekontroll – kontrollitakse tööülesannete täitmist, toimivust jne - Poliitiline kontroll – 1. Riigikontroll kontrollib, kuidas ametnikud ja asutused käivad ringi oma raha, hoonete, tehnika ja muude varadega.
Sokratese kõne - esitab alguses Agathonile küsimusi, mille tulemusena jõutakse ühiselt arvamuseni, et armastatakse ja ihaldatakse seda, mis endal puudub, seega ei saa Eros ise ilus olla, kuna ta armastab kauneid asju.
Suhted venemaaga - USA survel lahkusid vene väed 1993 Lit, 1994 Lat, Est. Venemaa kritiseerib Balti riikides vene vähemuse kohtlemist ja ürtiab Balti riike näidata ebaadekvaatsetena, mistõttu viivtas ka piirilepetega.

Sõdinud ohvitser – T.L.) ohvitser (tegelikult üks GPU agente) ja kus trükitavat opositsiooni dokumente. Oktoobrirevolutsiooni 10. aastapäeval (1927 – T.L.) oli opositsioon otsustanud oma loosungitega meelt avaldada.
Sõjad on tuntud, kui Puunia sõdade all. Esimeses Puunia sõjas, mis toimus 264-241 eKr, käis põhiliselt merel ja Sitsiilia saarel. Kuna roomlaste jõud käis üle, pidi Kartaago osa oma valdusi Roomale andma.
Saada 750 - 800 meest, saadi tegelikutl kokku ca 350. needki ei olnud mitte kõik paadunud kommunistid, vaid 30. nov õhtul kutsuti salakorteritesse mitmesugust rahvast, kel kommunistidega mingisugused suhted olid.

Salernos - X sajandil Euroopa tähtsaim arstide kool ➢ Bolognas- tekkis XI-XII sajandi vahtusel, peamiselt õpetati õigusteadust ➢ Pariisi ülikool- tekkis XII sajandil kloostri ja kiriku koolide ühinemisel.
Sellel reeglil on ainult üks võimalik erand: kui asi läheb kuni viimseni kõikide antud idee kandjate täieliku hävitamiseni, kuni nende täieliku füüsilise hävitamiseni, kes võiksid traditsiooni edasi jätkata.
Sõjaline korraldus - kõik kodanikud olid sõjaväekohustuslikud, v.a kõige vaesemad, kes ei suutnud mingit relvastust välja panna ja nende väärtus seisnes vaid järglaste tegemises, proles ja seega olid nad proletarit.

Saksa armee ehk Reichswehriga ei olnud ju konsulteeritud, kui Hitler määrati Kantsleriks. Saades aru, et sõjaväeline riigipööre võib purustada tema ja ta partei plaanid tuleviku suhtes, asus Hitler tegutsema.
Sama sona on säilinud ka eesti murdekeeles: rõun, -a – rõunak, -u „mäekülg” (vastu rõuna „vastu mäge ülesse”). Mainitud rannaastang läbib Edise mõisa keskuse, mille kohal muinasajal asus küla.
Senaatoriseisus - mood Rooma riigi ülikud,senaatoriperekonnad. Algselt oli see Rooma linnriigi aristokraatia,kuid keisririigi ajal tõusis senaatoriteks ka esmalt Itaalia ja seejärel provintsiaristokraatia esindajaid.

Sõja käigus on TARTU lühiajaliselt Vene vägede poolt okupeeritud Rootsi kuninga plaan rajada Rootsi-Poola ühendriik, pealinnaga Stockholmis, mis aga Vene vägede tegevuse ja kuninga varase surma tõttu ei teostu.
Sügavamõttelise ettekujutusega on veel kord tõestatud, et meie kõrged valitsejad ei näinud kunagi vaeva, et vähegi tõsisemalt tutvuda marksistliku õpetusega, vastasel juhul poleks saanud selline totter mõte neile pähegi tulla.
Sakramendid – püha toimingud, mis tagasid taevariiki pääsemise nt. Ristimine, usu kinnitamine, armulaud, pihtimine, patukahetsus Püha Kolmainsus – Jumala olemus Isana, Pojana e. Kristusena ja Püha Vaimuna.

Semiramise kohta on palju legende, kuid arvatakse et temaks oli Assüüria kuninga Salmanassar kolmanda poja Šamšiadad Viienda surma järel valitsenud lesk Šammuramatt kr.k. Semiramis), kes oli ilus ja andekas naine.
Senat - Vana-Roomas aristokraatidest koosenv nõukogu, mis juhtis riigi välispoliitikat, sõjandust ja rahandust Suur rahvasterändamine- paljude Euroopa rahvaste rändamine võõrastele aladele 4-7.sajandil
Septembris eesti - Läti –Leedu koostööleping ( selle taga seisis NSVL, kes lootis Leedu kaudu mõjutada Eestit ja Lätit; nn. Balti kolmikliidu idee) Eriline tähtsus lepingul puudub, ka NSVL lootused ei täitunud.

Sinod - piiskopkonna oluline vaimulike koosolek, kus arutati ja peeti nõu päevakorras olevate teemade üle. Visitatsioon-kulastus, mille käigus piiiskop kontrollis, kas kirikud peavad ordureeglitest kinni.
Sotsialistide - revolutsionääride Partei Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei VSDTP marksistlik organisatsioon Enamlased lubasid ainsana rahvamassidele kõike, mida viimased soovisid: nii rahu, leiba kui
Sõjakommunism – Tasuta teatrid , transport ja korterid . Anti vaesematele toitaineid tasuta . Uus majanduspoliitika – Kaotati ära tasuta teenused , korterid , teatrid jne. Vaesematele ei antud enam toitaineid .

Sõjategevus 1940 - 1942 • 1. septembril 1939. aastal ründas Saksamaa Poolat • Teraspakt 1939 – Saksamaa ja Itaalia vaheline sõjalisliit • Kolmikpakt 1940 – Saksamaa, Itaalia ja Jaapani vaheline sõjalisliit.
Sõprus era - ja avalikus sfääris: Enamus inimühendusi põhineb naudingul või kasul, isiklikel või avalikel vajadustel, ja erinevad seega sõprusest, lisades sellesse muu põhjuse ning sihtmärgi kui sõpruse.
Salateenistuste tegevus – nõukogude liidu võimsamaks salateenistuseks oli Riikliku Julgeoleku Komitee (KGB), USA-s oli suurimaks välisluure organiks Luure Keskagentuur (CIA). 1945- loodi Ühinenud Rahvaste Organisatsoon.

Seast olulisim on Demokritose jt atomistikakoolkonna mõtlejate teooria aatomitest, mille kohaselt koosneb maailm tühjusest ja selles liikuvatest ning omavahel põrkuvatest jagamatutest algosakestest ehk aatomitest.
Seevastu ida - Rooma riigil oli oma palgasõjavägi, nad ei olnud häälestunud kaitsmisele, vaid ründamisele. Vastupidiselt ida- roomlastele ei tundnud nende vastased barbarid laevastikku, see käis neile kasuks.
Seisvas – vasak jalg ees, käed all rusikas, emotsioonid puuduvad • Istuv – jalad kõrvuti, käed põlvedel mõnikord 1 käsi rinnal • Tavainimesi kujutati töötegemis poosis • Proportisioonis kujud

Siinsetel tänavatel on astunud taanlaste, poolakate, sakslaste, venelaste jalad, siin on aastasadu elanud rannarootslased, veetnud puhkust Vene aristokraadid ja loomingulised inimesed, elanud ja töötanud baltisakslased.
Sumerid – Mesopotaamias 4. aastatuhande lõpus, 3. aastatuhandel eKr elanud rahvas, kes leiutasid kiilkirja, rajasid suuri asulaid ja andsid edasi Mesopotaamias elavatele järgnevatele rahvastele religiooni.
Suurbritannia - Prantsusmaa mitmete konfliktide kõrgpunktiks sai Fashoda intsident 1898. a. Kui 1882. a Egiptus brittide poolt okupeeriti, oli see prantslastele alanduseks, sest Napoleon oli selle varem vallutanud.

Sööki - jooki viidi kalmule hiljemgi, kui seal peeti mälestusööminguid. 7.Hingede aeg? Vastus.Mihkli- ja mardipäevavahel olev aeg, mil surnute hinged liikusid siis ringi ja võisid tulla kodu külastama.
Sainte - Chapelle Pariisi, mis on tuntud gootika hällina, lõi kontrastiks suurtele katedraalidele 1244. ja 1248. aasta vahel Louis IX väikese kuningate lossikabeli Sainte- Chapellei otse linna südamesse.
Saksamaa iive on olnud üldjoontes juba 18. sajandist positiivne, Rahvastiku tihedus on 230 in/km2 Riigipea Peaminister Parlament 19 sajand keiser riigikantsler bundestag 20 sajand President Liidukantsler bundestag

Seadustes on vaid üks punkt kus käsitletakse inimvargust (49). Surmanuhtluse toob veel paleesõltlase poja või naise pantvangi võtmine ja tema surma põhjustamine, samuti ka teise mehe mõrsja vägistamine.
Soomlasi on u 92%. Suuremad vähemusrahvuste grupid on rootslased ja saamid. Suurimad sisserännanud välismaalaste grupid on venelased, eestlased, rootslased ja somaallased. Riigikeeled: Soome ja rootsi keel.
Srü – Sõltumatute Riikide Ühendus, riikide ühendus, mille moodustasid Valgevene, Venemaa ja Ukraina 8. detsembril 1991. 6) Liiduleping – leping, millega Gorbatšov tahtis hoida Liiduvabariike koos.

Sõbrakaubandus - Keskajal otsisid maalt kaupu, eriti vilja kokku ostvad kaupmehed endale usaldusväärsemaid talupoegi, keda võiks kasutada kaupade müüjate otsimiseks ning kauba vahendamiseks ehk kaubaagentideks.
Saksamaa lõhenemine – peale Berliini blokaadi Saksamaa lõhenes 1949. aasta mais, Lääne-Saksa aladel kuulutati välja Saksamaa Liitvabaariik, Nõukogude okupatsioonis loodi samal aastal Saksa Demokraatilik Vabariik.
Sellel põhjusel on oletatud, et templirüütlid kandsid varjatult edasi katarite pärimust. Selle tõenduseks on osutatud asjaolule, et templirüütlitele esitatud süüdistused olid sarnased kataritele esitatutega.

Sillakohtunikud - Rootsi valitsusajal loodud kohtukorraldus jäi püsima 19.saj.lõpuni. Avaliku korra tagamiseks seati Eestimal ametisse kohalike mõisnike hulgast valitud adrakohtunikud, Liivimaal sillakohtunikud.
Sindi - Lodja (200 a Pullist noorem) Kunda Lammasmäe (umbes 8500 a eKr) Asulad, hooned Asulad paiknesid Asulad paiknesid Asulad paiknesid jõgede ja järvede enamasti jõgede ja kaugemal suurtest ääres.
Skandinaavia ühiskond – bond-taluperemees,ting- kohalik rahvakoosolek,allting- maakonnakoosoled,komeng–kogukonnapealik,nim ka kuningaks ,trääl-ori. 9-11 saj viikingite saj. Skan jumalad: 2 perekonda:Aasid ja Vaanid.

Sudeeli - Sakslaste väemus, tollal suuruselt teine rahvusgrupp Tšehhide järel (Slovakkid olid kolmanal kohal). Sudeedi sakslastel tekkis Saksamaaga ühinemist nõudev Natsipartei, mida suunati Berliinist.
Sabatiivik on väike propeller, kuid kuna ta kiirleb 6 korda kiiremini kui põhitiivik ja tekitab suurt tõukejõudu, siis suudab ta edukalt ära hoida Torque reaktsiooni ja hoida kopterit enam-vähem sirgena.
Sajandi keskpaik on Euroopa linnade õitsenguperiood, mil vanad roomlaste linnad muutuvad rahvarohkemateks ja tekib ohtralt uusi linnu valitsejate ja piiskoppide residentside ümber ja kaubateede ristumiskohtadesse.

Seldzuki - turgi rändhõimud, kes rajasid 11. saj. võimsa riigi Väike- ja Kesk-Aasias. Janitsar- Türgi jalaväelane 14.–19. saj. Pasa-kõrgemate riigiametnike ja sõjaväelaste tiitel Osmanite Türgis.
Selliselt võetuna on agraarühiskonna muutumine tööstusühiskonnaks sootuks keerulisem probleem, sest see toimus vaid korra inimkonna aja- loos. Teistel juhtudel oli ju tegemist juba eelneva kogemuse kopeerimisega.
Senati aristrokraatia - pärilik, suurmaaomanikud,kaubandusega tegelejad, provintside asevalitsejad, leegionite ülemad, 2.ratsanikuseisus-rikkad ja mõjukad inimesed, 3.käsitöölised ning maal vabalt elavad rentnikud.

Siseseinad on liigendatud kolme horisontaalsesse ossa: alumine on kaunistatud suurte sammaste ja niððe raamivate pilastritega; selle kohal on rida petikaknaid, mille vahele on paigutatud väikesed pilastrid.
Sotsiaalne turumajandus - kristlikud-demokraadid alustasid Saksamaal radikaalset majandusreformi, nad leidsid, et riik ei pea majandust vahetult reguleerima , küll aga kehtestama reeglid, mida ettevõtjad peavad jälgima.
Strukturaalsed nõrkused – riigid ajasid oma fiskaalpoliitikat ja proovisid jälgida iseseisvalt piiranguid. Probleemid hakkasid idanema juba eoses, sest riigid liitusid eurotsooniga ettenähtud kriteeriume mitte täites.

Suurimad rahvad on hausad (21%), fulanid ehk fulbed (11%), jorubad (21%) ning ibod ehk igbod (18%). Mitmed neist rahvusgruppidest on moslemid, mitmed kristlased ning suur osa ka traditsiooniliste usudite järgijad.
Sõlmitud molotovi - Ribbentropi pakti tühistamist ja andis mööda Tallinnast Vilniuseni ulatuvat katkematut inimketti edasi sõna “vabadus”, oli astutud suur samm nii vabaduse kui ka vabariigi taastamise poole.
Saha - Loo vanimad põllud – kivikoristuse käigus kuhjatud ümmagused kivihunnikud ja piklikud kivipeenrad, mis piiravad osaliselt või täielikult paarikümne meetri laiuse ja pikkusega põllulappe.

Seep on üks vanemaid pesemisvahendeid, mille efekt tuleneb vees lahustuvatest rasvhappesooladest. Seda hakati valmistama umbes 2000 aasta eest, esialgu tuhast ja rasvast, hiljem aga soodast ja rasvast.
Sest min - na an-na hen-dä / min-no ih-ho nink Hen-ge / nink kik me min-nul om sin-no kät-te. sin-no püh-hä en-gel ol-go min-no man / et se kur-ri Wain-lan-ne üt-te-ke Wäk-ke min-no ül-le ei löw-wä
Skulptuur on huvitav veel selle poolest, et Kristuse keha toetab ei keegi muu kui Michelangelo ise. Selle autoportree järgi võib järeldada, et kunstnik võrdles oma eluteed Kristuse kannatustega Kolgatal.

Slv - lääneriikidele ja SDV-NKL võimu all. NKL alustas tsooni piiride ja Berliini läänesektori blokeerismist, ettekäändeks rahareform ja eesmärk oli sundida lääneliitlased Berliinist loobuma.
Sotsiaaldemokraadid - SOTSIALISMI IDEED JÕUDSID BALTIKUMISSE juba 19.saj lõpul - tsaarivalitsus saatis tabatud sotsialistid meelt parandama vaiksesse provintsi: 1. TÖÖSTUSTÖÖLISED TALLINNA 2. ÜLIÕPILASED TARTU
Stoikude eetika – nad nim eetikat elu filosoofiaks. Rõhutati praktilist kallakut. Kõige lihtsam tee õnneni on püüda läbi saada ühiskonnaga, püüda mitte sattuda vastuollu riigiga, iseendaga ja loodusega.

Sõja põhjused on ühiskonna valitseva eliidi (etnilise, poliitilise, sõjalise) poolt loodud, “konflikti diskursus” monopoliseeritakse eliidi poolt – läbi meedia, kõrghariduse, religiooni ja popkultuuri.
Sinod – piiskopkonna kõigi vaimulike koosolek - teostas piiskopkonnas vaimulike järelvalvet - ülevaade jumalasõna kuulutamisest, rahva õpetamisest preestrite poolt - arutati usuelu väärnähtusi
Skulptuur - realistlik, figuurid pikemad ja saledamad; maalikunst-tahvelmaal, värvil virtraažidcanterbury Saja aastane sõda1337-1453. pr võtsid tagasi ingl poolt vallut alad, ingl jäi 1 ala- calais.

Sotsialistlik riik – riik, kus on kehtestatud tootmisvahendite riiklik omand (eraomand kaotatud). Poliitika ja majanduse vallas on range riiklik regulatsioon eesmärgiga ühiskondlikku rikkust võrdsemalt jaotada.
Suhted venemaaga on endiselt Eesti välispoliitika võtmeelemente. Eesti-Vene suhteid komplitseerib eeskätt riikidevahelise lepingulise baasi nõrkus, omaette valupunktiks on lõplikult lahendamata piiriprobleem.
Suur kolmik - Aga peaotsustajateks olid siiski Prantsusmaa peaminister ( Clemenceau ), USA riigipea ( Wilson ) ja Suurbritannia peaminister ( Lloyd George) Nende otsustega pidid kõik teised riigid nõustuma.

Sõjajärgne aeg - Stalini surmani • Sõjaline võimsus (NL väljus sõjast võimsamana kui kunagi varem, 1945 12miljonit inimest armees, rahuajal 3 miljonit, peaeesmärk aatomirelva loomine ja kasutuselevõtt);
Sõjakommunism – 1918 – 1920 Uus Majanduspoliitika – NEP – 1920 aastad Industrialiseerimine (tööstuse eelisarendamine) mis tagaks riigi sõjalise võimsuse ja võimaldaks teostada maailmarevolutsiooni.
Saj kloostri - v linnakoolid baasil: Bologne (Ita õigustead), Pariis (teoloogia), Oxford (loodusteadused). 13.saj Cambridge (Ing), Salamanca (Hisp). Kesk-Eur esimesed ük 14.s Heidelberg, Krakov, Viin, Buda.

Sitton on kõige kuulsam eestist pärit madalmaade stiili esindaja(Eestis tema maale pole säilinud,välismaal küll) Kõige kuulsam on Eestis B.Notke “surmatants”,samas Notke oli pärit saksamaalt.
Sotsiaalkindlustus on riigi poolt antav garantii, millega teatud sotsiaalsete riskide korral tagatakse täiendav sissetulek või sissetulekute jätkumine vähemalt tasemel, mis võimaldab inimväärset äraelamist.
Sport on Iisraelis sama populaarne kui teistes maailma maades, eriti noorema põlvkonna hulgas ning riik toetab sportlasi igakülgselt, tänu millele sportlaste professionaalsuse tase pidevalt tõuseb.

Suur kolmik - sõjasüüdlaseks.reparatsioonid-sõjakahjud,mida saksa pidi Usa(W.Wilson),Uk(D.L.George),Prantsusmaa(Clemenceau).versailles hüvitama.rahvasteliit-1920.pidi riikidevahelisi tülisid lahendama.
Sõjaväereform - Rooma sõjaväkke hakati võtma piiritaguseid barbareid, eelkõige germaanlasi. Armee jäi küll võitlusvõimeliseks, kuid barbarid ei saanud aru nendest väärtustest, mida neil kaitsta tuli.
Sõlmiti inglise - Saksa mereväeleping, mis andis Saksamaale õigus suurendada oma sõjalaevastikku. Nsvl tahtis Eestit Moskvaga lähendada ning Eesti keeldumise korral hakkas Balti kolmikliidu loomist õhutama.

Sakramendid –  rituaalsed toimingud, mida võib läbi viia ainult preester ning mis peavad usklikele üle andma jumala  armu. Ristimine, armulaud, piht, leeritamine, viimne võidmine
Seltside nimekiri on üllatavalt mitmekesine maa kohta, kus juutide arv oli vaid neIi ja pool tuhat, -alates draamaseltsist "H. N. Bialik" ja lõpetades Tõrva Sionistide Seltsi ja Tallinna Juudi Bridzhi Klubiga.
Silmapistvamad on Boriss Mailini (1894-1939) jutustused (eriti „Šugi mälestussammas“32, 1926), milles kujutatakse kasahhi auuli elu 1920. aastatel, pööratakse tähelepanu uuele, paljastatakse vaenlasi.

Somaalia loodeosas on aga Djibouti ja kirdeosas piirkond, mida tuntakse Puntlandi nime all. (16) 3. detsembril 1992 võttis ÜRO vastu resolutsiooni, mis kiitis heaks ÜRO rahuvalvajate, sisse viimise Somaaliasse.
Sotsiaalsetest kihtidest on rahva tuleviku eest reaalselt vastutajaks — maa, sest tema vastutab oma nahaga, s. o. põllumees oma taluga, mis saab jääda põliselt temale ja tema suguvõsale ainult Eesti rahvusriigis.
Stalin 1945 - 1953 N. Karotamm 1945-1950 Rasketööstuse eelisarendamine, repressioonide Nõukoguliku võimustruktuuri loomine, jätkumine, juhikultus, nn teaduslikud territoriaalsed muutused, metsavendlus,

Sunnismaisus - oli üks pärisorjuse põhitunnuseid millega talupojad kinnistati maa külge ja neil puudus liikumisvabadus elukoha valikuks. Sunnismaine talupoeg ei tohtinud feodaali loata elukohta vahetada.
Saj vana - Babüloonia valitseja, kes alguses oli rahumeelne, st korrastas ja tugevdas Babüloni, siis aga vallutas Eelami, Larsa ;Mari, Assüüria ning pani sellega aluse Vana-Babüloonia impeeriumile.
Sõnajalaõis - Kaunis õis, mis puhkeb jaaniööl lühikeseks ajaks ja annab oma noppijale rikkuse, õnne, kõigi lindude, loomade ja inimeste keele mõistmise võime, teadmised kõigi maailma asjade kohta.

Süit - mitmeosaline instrumentaalteos, baroki ajal oli populaarne tantsusüit mis koosnes iseloomult, tempolt ja rütmilt kontrastsetest tantsudest Heinrich Schütz- oli saksa helilooja ja organist.
Sagedaminni on nende hulka arvatud Egiptuse Cheopsi püramiid, Babüloni nn. Semiramise rippaiad, Efesose Artemise tempel, Olümpia Zeusi kuju, Halikarnassose musoleum, Rhodose koloss ja Pharose tuletorn.
Saj kp - st. Eesti alal on märgitud 5-6 geograafilist nimetust, sh Tallinn – Koluvan – 1154. Rataskaart, mappae mundi, mungakaart – põhineb fantaasial, maailma keskpunktis seisab Jeruusalemm.

Seadusandlik kogu - parlament Seadusandlik võim Täidesaatev kuningal, kohtuvõim kohtul 1792-93 rahvuskonvent (soo, žirondiinid, jakobiinid) 1793 jakobiinid 1794 kuningas hukati Direktooriumi periood 1795-99
Seesmiselt on head voorused: õiglus, mõõdukus, julgus Õnn tähendab kindlust hüve omamises, ent ainult tõelise hüve omamises saab kindel olla. Järeldus: õnn ja vooruslikkus on kattuvad mõisted.
Semiramise rippaiad – üks vanaaja seitsmest maailmaimest, mis ehitati Nebukadnetsari koduigatsust tundvale naisele Marduki tempel – Babüloni kaitsejumal, kelle auks ehitati/pühendati Hammurapi ajal tempel.

Sireenideks nimetatakse naisepeaga linde, keeridega suguluses olevaid deemoneid. Nad on terve oma aja ohtlikel karidel ning meelitavad oma ilusa lauluga meremehi enda juurde, et laev karile otsa sõidaks.
Saadik üro - s, Vabariikliku Rahvusliku Komitee esimees, USA sidekontori juht Hiinas, Luure Keskagentuuri direktor, Houstoni Esimese Rahvusvahelise Panga esimees, USA asepresident, lendur USA mereväes.
Stoitsism - maailm toimis õiglase ja vääramatu jumaliku korra järgi, kõik oli jumalatest ja saatusest ette määratud ja saatusele ei olnud mõtet vastu hakata, himud ei laskunud saatuega leppida.

Surnukeha mumifitseerimine – spetsiaalne töötlemine selle paremaks säilimiseks – moodustaski Egiptuse matuserituaalide keske osa. Matusetseremoonia algas surnu väljakandmise ja palsameerimismajja toimetamisega.
Suur hüpe – 1958 geniaalne kommunistlik partei kuulutas välja nn Suure Hüppepoliitika. Eesmärgiks oli hüpata lühikese ajaga teistele riikidele järele ja neist ette. Selleks loodi rahvakultuure.
Saagad – suuliselt edasiantud pikemad jutustused ajaloosündmustest, mis pandi kirja 12.-13. sajandil (“Vanem Edda” – islandi eepos) • Kunstilised kaunistused ruunikivid ja kaljujoonised.

Semiidi keeled on aga väga kaashäälikurohked - täishäälikud on olulised eelkõige vaid käände või pöörde näitajatena. Seetõttu leiti peagi, et piisab silbi keskse kaashääliku tähistamisest.
Senat – riiginõukogu, 300 liiget, e senaator (senex – vanamees, rauk), endised ja tegevad magistraadid, ametis eluaeg. Senat kujundas sise- ja välispoliitikat, juhtis sõjandust ja rahaasju.
Suuline ajalugu - omaette teemavaldkond; sekundaarne teave ja intervjueeritav võib rääkida juttu, mida arvab kuulajat kuulda tahtvat . Usaldusväärseim on väljatrükitud ja allkirjastatud intervjuu.

Suurejoonelised meetmed – nn. “lahingud“ 11. põllumehi kutsuti üles rohkem nisu kasvatama (nn. lahing vilja pärast); perekondi kutsuti üles sigitama rohkem lapsi (nn. lahing sündide suurendamise pärast)
Sõja käik - Vana-Liivimaa oli killustunud viieks omavahel vaenujalal olevaks väikeriigiks- Saksa Ordu, Liivimaa haru territoorium, Riia peapiiskopkond, Tartu-, Saare- Lääne- ja Kuramaa piiskopkond.
Sakamaal on palju erinevaid parteisid, mõjukaimad neist on kolm: konservatiivid, liberaalid ja sotsaaldemokraadid. Sotsaaldemokraatlik partei Saksamaal on Euroopa tugevaim ja osaleb ka parlamendis.

Saksi dünastia – Pärast viimase Karolingi valitseja surma ja segadust hakkas kuningas Franki Konradi ajal valitsema Saksi dünastia (919-1024). Tugevdati kuningavõimu, pandi alus Saksa- Rooma riigile.
Sara aldrete - ülemnõid (madrina) • 1988-1989 13 inimest- meessoost- valdavalt rivaalitsevad narkoparunid • 28.05.1988 püstolilaskudega narkoärikas Hector de la Fuerte ja farmer Moises Castillo.
Senat - vanemate nõukogu, mis kujundas poliitilist karjääri teha, tagas mõjukuse ja riigi sise- kui ka välispoliitikat, juhtis oli suursuguste roomlaste seas endiselt sõjandust ja rahaasju.

Struwe - astronoom, kelle ajal Tartu ülikooli observatoorium saavutas ülemaailmse tuntuse * K.E. von Baer - loodusteadlane, embrüoloogia rajaja *M.K.Jacobi - füüsik, galvanoplastika leiutaja.
Saar1815 - „sada päeva“ 1815.a. - ükski suurriik ei tohtinud muutuda Waterloo lahing, Napoleon kaotas teistest märgatavalt võimsamaks, koalitsioonivägedele ja loobus lõplikult tugevamaks.
Satiirides on palju liialdusi, skandaalsust, ent samas puudutab I rida tõsiseid ja olulisi Rooma ü-konna väärnähtusi. Loomingu teises pooles siirdub vihaselt satiirilt filosoofilise diatriibile.

Sophistes - õpetlane, mehed, kes õpetasid neile kes õpetust kuulda tahtsid ja selle eest maksta tahtsid , praktiliselt tarvilikke asju, peaasjalikult kõik mis puudutas poliitikat ja kõnekunsti.
Surmajärgne elu – taevariik ja paradiis viimne kohtupäev – enne Jumalariigi saabumist pidi tulema ka viimane kohtupäev, kui kõik surnud pidid haudadest üles tõusma ja Jumalale pattudest aru andma
Suur nälg - 1695-97 Eestis, suri 70 000–75 000 inimest – viiendik tolleaegsest eesti rahvastikust.Põhjasõja põhjused: 17.saj.lõpuaastatel hakkas Rootsi riigi kohale kerkima tõsine hädaoht.

Suvesõda – oli Eestis pärast II ms algust 1941. a juulikuust kuni 21. oktoobrini eesti iseseisvuslaste (metsavennad ja Omakaitse) ja Saksa 18. armee võitlus NSVL 8. armee ja NKVD vägede vastu.
Sarnased jooned on omased ka kõigile teistele Vana-Ameerika kõrgkultuuridele. 14. ja 15. sajandil ühendasid asteegid suure osa praegusest Mehhikost üheks impeeriumiks, alistamata jäid ainult maajad.
Sekkunud on ka Chad, Namiibia, Zimbabwe, Sudaan, Kongo Vabariik, Liibüa, Botswana ning LAV, Aasiast Hiina ja Põhja-Korea, endistest idabloki riikidest Bulgaaria, Rumeenia ja Ukraina relvatarned.

Senat – valitsev riiginõukogu Koosnes nii endistest kui ka tegevatest magistraadidest Senaatorid olid ametis eluaegselt Senaatorite arv vabariigi lõpul- 600 Senati otsusel oli seaduse jõud
Sotsioloogide uuringud on näidanud, et vaestest peredest väljakasvanud lapsed on omaks võtnud oma vanemate mõttemaailma, neil puudub piisav auahnus, eneseteostustahe, loomulikult ka majanduslikud ressursid.
Spokane – Tuntud kui „isadepäeva“ sünnikohana (Sonora Smart Dodd) Tootlikuim kaevandus piirkond põhja-Ameerikas Nimi tuleb põlis ameeriklaste hõimust Spokane ( „ Päikese lapsed „)

Studiosus ehk student (siit eesti keelde mugandatud tudeng) tuletati verbist studere, mis tähendas hoolsalt õppima, millegi poole püüdlema ja mis pidas vähemalt osa üliõpilaste suhtes paika.
Sugulasmaa sündroom – kui ühte tsivilisatsiooni kuuluvad rühmitused või riigid astuvad sõtta teise tsivilisatsiooni esindajatega, püüavad nad leida toetust teistelt oma tsivilisatsiooni esindajatelt.
Suhted sdv - ga olid madalaimas seisus 1960. aastail, pärast seda, kui Moskva ja Ida- Berliin olid püstitanud Berliini müüri 1961. 1960. aastate lõpul hakkas Bonni poliitika SDV suhtes muutuma.

Suv - DEKL (16.nov.88)sellega kinnitati liiduvabariigi"seaduste ülimuslikkus ENSV territooriumil" ja deklareeriti,et NSVLi keskvõimu ja liiduvabariigi suhete aluseks pidi saama liiduleping.
Säilis kaheparteisüsteem – kord võimul konservatiivid, kord leiboristid. Esimesena võimul leiboristid, kes asusid tegema vasakpoolseid reforme: riigistasid osa tööstust, laiendasid sotsiaalhooldussüsteemi.
Sellistes riikides on president riigipea ja riigi juht ühes isikus. Nendes maades valib kogu rahvas ka presidendi (otsesed valimised). Teistes riikides on presidendil tasakaalustav ning esindusfunktsioon.

Sisepoliitiline areng - Demokraatia ja vabariiklik riigikord olid saanud paljude eestlaste paleusuks juba 1905.a vabaduse päevadel, kuid realiseeruma hakkasid need ideed alles pärast Veebruarirevolutsiooni.
Sissepääs on tasuta ning kodanik veedab siin keskmiselt kaks tundi päevas. Dekoratsioonid on hiilgavad, põrdandal marmor ja mosaiigid, värvilistest klaasidest vitraazid, kullaga kaetud võlvid.
Sobimatu on niisugune valitsemisasutus, kus viimane sõna antakse massikoosolekule, kus vaid väga vähesed omavad tõelisi teadmisi ja kogemusi nende küsimuste lahendamiseks, mis seal tekkivad.

Sotsialitlik sõprusühendus – ühendus NSVL-i ja riikide vahel, kes jäid Nõukogude Liidule kuulekaks. Kuulusid: NSVL, Vietnam, Poola, Rumeenia, Saksa DV, Tšehhoslovakkia, Ungari, Bulgaaria, Kuuba ja Mongoolia.
Sõjaplaani nim. Plaaniks 17. See nägi ette lõuna pool asuvate Lotringi ja Elsassi – mida prantslased lugesid Prantsusmaa ajaloolisteks osadeks – hõivamise ning seejärel sissetung Saksmaale.
Sõlmitud eesti - Läti-Leedu poliitilise koostöö kokkulepe ega erapooletuse väljakuulutamine 1938. a. Seega osutus Eesti II maailmasõja puhkemisel rahvusvaheliselt isoleerituks. Eesti sisepoliitika

Semiramise e. Rippuvad aiad (Pabyloni aias) 3. Zeusi kuju Olümpias 4. Aleksandria tuletorn/majakas (Aleksandrias) 5. Rhodose koloss (Rhodose saarel) 6. Halikarnassuse mausoleum 7. Artemise tempel
Siiditee – iidne kaubatee, mis ühendas Hiinat Lääne-Aasiaga. Kuna sellel veeti peamiselt idamaiseid kaupu, muu hulgas ka Hiinas valmistatud siidikangaid, siis nimetati seda teed siiditeeks.
Sinuhe jutustus – Egiptuse kuulsaim kirjandusteos, mis räägib Egiptuse üliku seiklustest võõrsil ja tagasipöördumisest enne surma Egiptusesse, et saada nõuetekohaselt maetud (palsameerimine).

Sotsialism - poliitiline õpetus, mis taotleb kõigi inimeste võrdsust ja eraomandita ühiskonda 2. keeluseadus- seadus, mis keelab alkohoolsete jookide valmistamise, müügi, sisse- ja väljaveo
Streik – ajutine kollektiivne töökatkestus, mille eesmärk on saavutada streikijate nõudmiste täitmine stuupa – kuplikujuline budistlik pühamu, millel on sissepääs igast ilmakaarest
Sundindustrialiseerimine –  sunniviisiliselt tööstusmaaks muutmine(E põlevkivi­, masina­ ja  kergetööstus), toimus Eestis NSVLi teise okupatsiooni ajal. Plaanimajandus, erasektor puudus

Suurbritaania rahvad - Asustus tekkis peale jää sulamist, esimene rahvas oli Indoeurooplased, elatusaladeks oli loomakasvatus ja algeline põlluharimine, kohalikust rahvast tekkisid hõimud tuntum piktid.
Suured maadeavastused on tähtsad kuna Kolumbus avastas Ameerika, Vespucci avastas ümber Aafrika Indiasse kulgeva meretee ja Magalhãesipani korralikumale maailmakaardile aluse enda ümber maailma sõiduga.
Sõjakommunism - Venemaa kodusõjaaegne poliitika, näiteks pidid talupojad andma kõik vilja ülejäägid tasuta riigile, kehtestati töökohustus kõigile ja riigistati enamik tööstusettevõtteid.

Süveräänsus on 'absoluutne ja igavene võim riigis'. Suveräänist ei saa olla ühtegi teist kõrgemat võimu (absoluutne), mis saaks teda piirata vms. Suverään ei allu ühelegi teisele võimule.
Srp - 2 valmis 1979. Selle kokkuleppe järgi pidanuks kumbki pool oma strateegiliste kandurite arvu vähendama 1985. aastaks 2400-lt 2250-le. USA jättis kokkuleppe ratifitseerimata. Miks?
Stensby leping - ordu pidi Taani kuningale tagasi andma Tlna, Rävala, Harju, Järva ja Viru- Eesti hertsogkond, keskus Tln, Järva andis ordule tagasi tingimusel, et sinna ühtegi linnust ei rajata.

Samal seisukohal on ka Malia (1994), kes nimetab Oktoobrirevolutsiooni väikese seltskonna sõjaliseks avantüüriks enamuse nimel, millega hõivati Petrogradi närvikeskused ja teostati riigipööre.
Sotsialism - tekkis kuna ühiskonnas avaldus ebavõrdsus ja see ei jäänud märkamatuks haritlastele, kelle seast mitmed polnud rahul ühiskonnas ohtlikult süveneva varandusliku kihistumisega.
Sparta on üks linnriike, mis paistab silma oma erilise rangusega poisslaste kasvatamisel. Seitsmendast eluaastast võeti nad pere juurest ära ning pandi elama koos endavanuste noorukitega.

Sidemed kesk - Rootsi ja Edela-Soomega. Raud oli pronksist igatepidi parem, Eestisse jõudsid need esemed V sajand eKr. Pronksiaega ja varajast rauaaega nimetatakse kokku varajaseks metalliajaks.
Skulptuur – alasti inimkeha, anatoomiliselt täpne inimkeha, autori isikupärasus, vabaplastika taassünd, ruumi – ja värviperspektiiv, sümmeetrilisus, fresko ja õlivärvide kasutamine.
Sofistid – õpetasid rikastele kodanikele riigivalitsemiseks tarvilikke oskusi, eriti kõnepidamist; tugevama õigus; polnud põhiväärtusi, tõe kriteerium oli selle kasulikkus inimesele.

Sotsialism – poliitiline õpetus, mis püüab saavutada ühiskonnas sotsiaalset võrdsust utopistlik sotsialism – õpetus, mille seisukohad tunduvad naiivsete ja tegelikkuses teostamatutena
Sunnismaisus – ei tohi vahetada elukohta ja peab peremehele koormisi maksma või tema heaks tööd tegema Kuidas vabad talupojad muutuvad pärisorjadeks? Anti ennast suurfeodaalide kaitse alla.
Saksa dv - s ja Saksamaade ühendamine I • Samal ajal kui teistes Ida-Euroopa riikides algas 1980-ndate teisel poolel vaikselt demokratiseerimisprotsess, ei juhtunud SDV- s esialgu midagi.

Sama suppi – kuid ilma liha ja kalata – anti õhtusöögiks. […] Leivanorm oli 700 grammi päevas, suhkrunorm 1 kilo kuus, peale selle anti meile ports tubakat, sigarette, teed ja seepi.
Savitahvlid - alates neljandast aastatuhandest eKr kuni ligikaudu 100 aastani pKr Mesopotaamias, (Sumer, Assüüria ja Babüloonia) Stilus ehk kirjutusriist oli valmistatud roost, puust, luust.
Skraa e. põhimäärus • Hierarhia: meister, sell, õpipoiss • Eesotsas – vanem – oldermann • Kaitsepühak – oma kabel või kirik • Seltsielu korraldus: käitumine ja joodud

Spekuleeritud on ka selle üle, et võib-olla ta soovis anda Eestile, Lätile, Leedule anda samasugust staatust nagu oli Poolal, Tšehhoslovakkias ja SDV-s. Kulagist vabastati 1,1 miljonit vangi.
Suveräänsusdekl - dekl, millega sätestati eesti nsv seaduste ülimuslikkus üleliiduliste seaduste ja määruste suhtes 16.11.1988. Eesti kongress, esindusorgan, kus arutati omariikluse küsimust.
Sõjategevus 1914 - 1918: 1) Läänerindel võitlesid peamiselt Inglismaa, Prantsusmaa ja Belgia väed Saksa vägede vastu: - Sõjategevus toimus valdavalt Kirde-Prantsusmaa ja Belgia territooriumil.

Sõprus era - ja avalikus sfääris Enamik inimühendusi põhineb naudingul/kasul, isiklikel või avalikel vajadustel ja erinevad seega sõprusest, sest seal muu sihtmärk kui lihtsalt sõprus.
Saksmaa - novembrirevolutsioon, kukutati keiser Wilhelm II; pidi maksma 132 miljardit marka reparatsioone; kaotas 1/8 territooriumist, sh töösstuspiirkondi; inimkaotused kõige suuremad.
Sest usa - s ei teatud siis veel tuumapommi täpsetest mõjudest. Kuid USA pommitas ka Nagasaki linna (pomm nimega fat man) kui oli juba teadnud tuumapommi tagajärgedest ja purustusjõust.

Skaala 0 - 15, iga osa max 3 punkti)  sotsiaalkultuuriline ühtsus  hoiakud – agressiivsus/mitteagressiivsus  poliitiline seotus  majanduslik seotus  geograafiline lähedus
Sunnismaisus - puudus liikumisvabadus; isikliku elu piiramine; talupoegade ost-müük- vahetus; kodukari- mõisinike karistus talupoegadele; ei osalenud riiklikus elus; ei tohtinud kanda relvi.
Suspensiivse e. edasilükkava õiguse puhul võib riigipea seadusprojekti küll parlamendile täiendusteks tagasi saata, kuid korduva tagasisaatmise puhul võtab parlament seaduse ikkagi vastu.

Suurriigi loojaks – üks julmemaid valitsejaid ajaloos Hertsog Magnus on Taani kuninga vend, kes sai endale võimu Lääne-Eestis. Hiljem andis Ivan lV Julm talle Liivimaa Kuningriigi valitsemise.
Suurriikide lepituspoliitika – suurriigid arvasid, et saavutatud edu järel diktaatorid rahunevad; nad uskusid, et suudavad diktatuurid üksteise vastu välja mängida ning seega ei sekkutud nende tegevusse.
Svealased - läänenaabrid soomlased,hämelased-põhjanaabrid karjalsed, vadjalased, sloveenid-idanaabrid kuralased, liivlased, latgalid-lõunanaabrid 9000 eKr- vanim Eesti asulakoht (Pulli)

Sõjategevus 1915 - 1917. (ptk.6) Positsioonisõda • Positsioonisõja põhjusts sõjanduses selleks ajaks välja kujunenud olukord, kus kaitserelvad ja –vahendid olid ründerelvadest tõhusamad.
Seaduseks on diktaatori suva) • Peale võimuhaaramiskatset Münchenis suruti mässukatse maha ja hitler määrati vangi- kirjutas teose Faśistlik diktatuur itaalias: ´´Mein Kampf´´´
Sekkuda ida - Euroopa sotsialistlike riikide siseasjadesse juhul, kui kuskil sotsialismi püsimajäämine satub kurnata: hädaohtu); sellega oli võimalik alustada reforme ka nendes riikides.

Sellele mehele on hauda kaasa pandud umbes 5000 mammuti kihvast valmistatud helmest, need on olnud kinnitatud ta riiete külge. Helmeste asendite järgi on võmalik selgeks teha ka tema riietus.
Senised austria - Ungari lõunaslaavi piirkonnad ja Tšernogooria liitusid Serbia-Horvaatia-Sloveenia Kuningriigiks (hilisem Jugoslaavia). Venemaa – eraldusid Poola, Läti, Leedu, Soome, Eesti.
Skulptuurides on kadunud rahu ja senine tasakaal, kujud on täis liikumist ning maalilisemad. Kuna kujud muutusid ka saledamaks, kergemaks ja graatsilisemaks, nimetatakse seda kauniks stiiliks.

Suurbritannia - Saksamaa, Itaalia Saksa vägede alistumine 1943 mai. Saksamaa viis oma väed okupeerimata Prantsusmaa alale, prantslased uputasid oma laevad, et need ei satuks sakslaste kätte.
Suurimaks eelduseks on siskin tooraine olemasolu, sest ilma selleta ei saa ju midagi toota, ning siis pole ka valmistoodangut mida pakkuda klientidele, kuid peaks ka olemas olema ostuvõimeline turg.
Sõjategevus 1915 - 1917 n Läänerinne 1915.a. alguseks oli kujunenud läänerindel välja positsioonisõda – kaevikusõda pikaks ajaks paigale jäänud ja tugevasti kindlustatud positsioonidel.

Saj lõpul - 20 saj algul Senine rahvusromantiline suund, millele pandi aluse Jakobson ja Hurt, hakkas 19.sajandi lõpust diferentseeruma, jäädes siiski veel asjaarmastajalikule tasemele:
Savisaar - (sündinud 31. mail 1950 Harku vallas) on Eesti poliitik, 1988 Rahvarinde üks asutajaid, taasiseseisvumisaja üleminekuvalitsuse peaminister 1990–1992, Keskerakonna esimees.
Seiklus - ja saamahimu ajendas neid sageli vastastikusele röövretkedele ning põhjustas kodusõdu. Selline suhete areng nõrgendas kuningavõimu ja suurendas poliitilist ebastabiilsust

Septembrist 1791 – 21. septembrini 1792. Ta krooniti Reimsis 11. juunil 1775. 16. mail 1770 abiellus ta Austria ertshertsoginna Marie Antoinette'iga, kellega tal oli kaks poega ja kaks tütart.
Seaduslikkuse põhimõttest – peeti seaduslikuks dünastiate pretensioone 3) solidaarsuse põhimõttest – kohustuti kooskõlastatult tegutsema igasuguse revolutsioonilise ja liberaalse liikumise vastu.
Sept brest - Litovski linnas Punaarmee ja Wehrmachti ühise võiduparaadiga- mõlemad olid saavutanud oma tahtmise ning jõudnud välja MRP-s määratud joonele, Poola oli lakanud olemast.

Soodsaid laene – nii muutus see juhtivaks luksus ja moekaupu tootvaks riigiks, kehtestas suured tollimaksud, mis sundisid inimesi kodumaiseid kaupu ostma, ehitati palju kanaleid ja maanteid.
Sotsiaaldemikraadid – eesmärgiks ühiskond, kus elanike vahel pole suurt majanduslikku ebavõrdsust; Selleks  riigi suurem sekkumine majandusellu (N: kõrgemad maksud, et aidata abivajajaid),
Subudai - bagaturi pealetung kujutas endast ettevalmistavat luureretke, mis teostati Tšingis-khaani käsul. Viimane kavatses ette võtta sõjaretke läände, et vallutada kogu Euroopa.

Suurema tõu - ke sai eelmise sajandi teisel poolel, kui sinna rajati eurooplaste istandused ja hakati kasvatama puuvilla, maisi, kohvi, tootma kookoshelbeid, välja viiakse ka kala ja liha.
Senat – valitsev riiginõukogu, koosnes magistraatidest, nad olid ametis eluaegselt, hoolitsesid kõigide tähtsamate valitsemisalade eest: välispoliitika, sõjandus ja rahaasjad.
Soomus - rongid ei saanud siin partisane toetada, kuid sellest hoolimata tungis 3.kompanii leitnant J.Soodla juhatusel otse taganevate venelaste kannul 30.jaanuaril Paju mõisa sisse.

Sotsiaaldemokraadid - Lähtuti uus idapoliitikast, mille alusel SLV parandas suhteis SDV ja teiste idariikidega (1972 SLV tunnustas SDV-d), mis viisid müüri langemiseni ja Saksamaa ühinemiseni.
Sparta - vaenulik. Ehitas Ateena kindlustuste süsteemi (pikad müürid Pireuse sadamani) ja taastas 437 Akropolil pärslaste lõhutud templid kasutades selleks Delose mereliidu raha.
Seigale – nimelt on alust arvata, et Thutmosis asus tõendeid kustutama ligi paarkümmend aastat pärast vaaraoks saamist ja võimalik, et seda tehti hoopis pärast tema enda surma.

Sellistest näitemängudest ehk müsteerumidest kõige vanema ja pikka aega levinum “Aadama mäng” kujutas üht ristiusu seisukohalt olulisimat Vana Testamendi lugu – Aadama ja Eeva pattulangemist.
Sigismund - (1411-1437) Karl IV noorem poeg, kes sai võimule pärast kaht ebaõnnestunud valitsejat (esimene tema vend Wenzel). Viimane Luksemburgi dünastiast pärit Saksa kuningas ja
Sophokles – Ateena tragöödia suurkuju, kirjutas 5.saj eKr ,,Kuningas Oidipuse'' 15. Filosoofia: sofistid ja Sokrates, Platoni ja Aristotelese õpetus ideedest ja ideaalsest riigist.

Sotsialistid - Revolutsionäärid. Nende partei lähtus ennekõike vanast, end ammendanud trad narodnikluse traditsioonidest, üritas neid ühendada, kokku sulatada sotsdem maailmavaatega.
Standardi evs - EN 1078 «Kiivrid jalgratturitele ja rulade ning oluliseks ka keskkonnakaitset see on ajendanud disainereid eksperimenteerima Kiivrid ei pruugi olla enam nn kiivrikujulised.
Sten - Kristjan Nurk 8.klass Püünsi kool Juhendaja: Veronika Uussaar Teematutvustus ● Valisin selle teema, sest teadsin sellest juba enne nii mõndagi ja see pakkus mulle huvi.

Stroof on mitme värsi (värsimõõdult ja rütmilt ei pea tingimata sarnanema) meetriline süsteem, mis kordub ühe laulu vältel reeglipäraselt (Alkaiose, Asklepiadese, Sappho jt.
Suira proov – proov soo turbakihist, õietolmu uuritakse mikroskoobi all, selgunud, et 3900 – 3500 esineb kultuurtaimede õietolmu (nisu, oder, kaer). Õietolmust radiosüsinikuproov.
Sakramenti - ristimist ja armulauda, kiriku hierarhiat ei pooldanud, mõistis hukka indulgentside müümise, vaidlustas paavsti ilmeksimatuse, koostas 95 teesi, kus seletas oma vaateid.

Sarnanevaid pikk - kuubi kuni linnamoele üleminekuni • Põhja-Tartumaa ja Põhja-Viljandimaa olid suhteliselt vastuvõtlikumad uuendustele ja moemõjutustele, mis siit levisid lõunapoole.
Sellesse teosesse on kirja pandud ka tänapäevani kehtiv arstide tõotus, nn Hippokratese vanne, mis kohustab arste igas olukorras ennastohverdavalt võitlema patsientide elu ja tervise eest.
Seoses 8 - aastase koolikohustuse kehtestamisega muudeti kool 1961/62.õppeaastast 8-klassiliseks. 1982 sai Haljala koolist keskkool ning 2001. aastal sai sellest Haljala Gümnaasium.

Sofistid – hakkasid tegelema elufilosoofiaga, nad leidsid, et hea ja halb on suhtelised, vastavalt inimeste erinevatele veendumustele, leidsid, et tugevad peavad allutama nõrgemad.
Sotsialism - suuremat sotsiaalset võrdsust taotlev poliitilne õpetus; ühiskonnakord pärast kapitalismi, mil tootmisvahendid on ühiskondlikus omandis ja lõpeb tööliste rõhumine.
Sõjaplaanid i - ks Ms-ks 1) Parim sõjaplaan oli Sm-l, oli seda välja töötanud 20 a „Kiire võidukas sõda Pr vastu”, autor oli Schliefen, seda oli täiendanud Moldke – kindralid.

Sõlmitud mittekallaletungilepingu ehk Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide tühistamiseks, millest loodeti uusi võimalusi iseseisvumiseks ning oma taotlustele tugevama rahvusvahelise toetuse saamiseks.
Sacred - destinations.com/england/images/london/westminster-abbey/isaac-newton-tomb- paradox.jpg (third picture) http://cache.eb.com/eb/image?id=97433&rendTypeId=4 (second picture)
Sissetungi ida - Preisimaale 4.august Alustab Saksamaa 2. kindral Hindenburg ja Luddendorff 1914 sissetungi Belgiasse septembril suutsid vene armee 1914 Tannenbergi lahingus puruks lüüa.

Sofism – sõnade ja mõtete oskuslik väänamine ning kaval arutlus, kus kõik tundub korras olevat, kuid siiski ei ole. Sokrates (469-399 eKr). Märksõnad: teadmised ja voorus.
Sotsialistlik sõprusühend - neid riike, kes jäid Nõukogude Liidule kuulekaks hakkas Moskva 1960 aastatel nii nim. VMN-Oluline majandusala koostöö organisatsioon Vastastikuse Majandusabi Nõukogu.
Sportlased ehk atleedid kogunesid Olümpiasse kõikjalt, kus Kreeklased elasid: Balkani- Kreekast, Sitsiiliast ja Itaaliast, Väike-Aasia rannikult ja Musta mere äärsetest linnadest.

Säärane konstruktsioon on suutnud püsida tuhandeid aastaid niivõrd suurel territooriumi vaatamata vallutusretkedele nii sõnaliselt, intellektuaalselt kui ka spirituaalselt, on tõeline fenomen.
Samal 1740 - ndal aastal algab sõda Austria päranduse eest, kus Friedrich võttis väga aktiivselt osa. Teda ei huvitanud „Austria pärandus“, vaid teda köitis hoopis Sileesia.
Seisnesid etendused ehk draamad koori ja ühe näitlejaga dialoogides, hiljem lisandusid juurde eel mitmed näitlejad, kuid koor püsis kogu klassikalise ajajärgu vältel teatri keskse osana.

Silmiksõlg - Üks varasemaid sõlevorme on ka silmiksõled, mis on eriti levinud Kirde-Eestis. Nende tunnuseks on peaossa sissepressitud silmakujundid: augud, lohud või topeltringid.
Skraa - tsunfti põhikiri Venemaale veeti: Flandria kalevit, Reinimaa relvi, metalltooteid, Rootsi vaske, Skane heeringaid; Pr. , Portugali ja Saksa sooli, veini, õlut, vürtse.
Sokrates - Üritas seletada inimestele voorusi ja Perioig - Sparta põliselanik, kellel ei olnud neid määrata, mis pidid tagama õnneliku elu. poliitilisi õigusi Ateena filosoof.

Spartacus – oli gladiaator . 74 – 71 aastal toimusid Itaalias suurte orjade ülestõus ning seal oli ta nende juht . ta oli gladiaatorite koolis treener . Ta pärines Traakiast .
Stalini võimuletulek - riigi juhtkonnal oli valida kahe arengutee vahel- kas edendada majandust tasakaalukalt, arvestab rahva ja majandusharude vajadustega, või asuda tööstust eelisarendama.
Suurem tsikuraat on Paabeli torn, mõõtmetega: alus 91x91, kõrgus 90 m. Seda on peetud vanal ajal üheks maailmaimedest, see asus Babüloonias ja oli pühendatud viljakusjumala Madrukile.

Schröder on oma poliitikas valinud brittide eeskujul nn. “ kolmanda tee poliitika,” mis püüab ühendada parimaid osi traditsioonilisest parem- või vasakpoolsest poliitikast.
Seadusandliku kogu ehk Legislatiivi valimistel osalenud mitte kõik Prantsusmaa kodanikud, vaid ainult need, kellel oli vastav varanduslik tsensus ning kes ei töötanud kellegi teenistuses.
Seisid metropoliidid ehk peapiiskopid, kellel oli kirikut ja usku puudutavates küsimustes teistest suurem sõnaõigus. Tähtsamaid küsimusi arutati korraldavatel kirikukogudel ehk sinoditel.

Sakraalehitisid – usukultusliku otstarbega hooned: kirikud, kabelid, kloostrid, mošeed jt.; ilmalikud ehitised on profaanehitised: raekojad, kohtuhooned, paleed, teatrid ,muuseumid jt
Senati volitusteks on kontrollida magistraatide tegevust, hääletada sõjavögede värbamise, valvata rooma rahva hüvede üle ja jälgib et säiliks usukultus ning juhib välispoliitikat.
Skorpion - jumalanna Selk, kelle peal asus skorpion, igas sõras elumärk. Jumalad ja jumalannad sisenesid vaikselt magavasse paleesse, kus Thot nad kuninganna Aahmese tuppa viis.

Stasis - ehk vastasseis, see oli norm ja see käis mitmel erineval tasandil, üheltpoolt need grupeeringud, parimalt on teada Lesbose saarel, kõik kes pole liitlased on halvad.
Suverääni võim on absoluutne ja jagamatu (ei allu teistele). Suveräänne riik saab olla kas demokraatlik, aristokraatlik või monarhistlik – nende segud, kombinatsioonid pole riigid.
Saj ekr - Gizas suured püramiidid: Cheops, Chephren ja Mykerinos • 14.saj eKr- valitsejad Amenhotep III, Ehnaton, Tutanhamon • 30eKr- Egiptus langes Rooma riigi võimu alla

Sajandi lõpust – 16. sajandi algusest on pärit veel jooniseid päris hiidambudest, kuid neid 13. sajandil kindlasti ei eksisteerinud ning võib-olla ka mitte isegi 15.-16. sajandil.
Sajandist alates on allikais mainitud mõningaid mõisate rahapalgalisi käsitöölisi, nagu kanguruid, köösnereid, rätsepaid, kingseppi, puuseppi ja tislereid (entsüklopeedia 1998).
Sajandivahetus on vaid mõne inimese kehtestatud ajaarvamissüsteemi tehniline kaasnähtus, inspireeris 20. sajandi algus rohkelt mõtteavaldusi selle üle, mida uus sajand kaasa toob.

Schenkenberg - Vene-Liivi sõjas juhtis Vene vägede vastu sõdinud eestlaste väesalka Igantsi Jaak ja Pakri Hansu Jüri-Forseliuse õpilased, kes käisid Rootsi kuninga vastuvõtul
Seisuslik kord - I seisus- ORATORES – vaimulikud II seisus- BELLATORES – aadlikud, feodaalid III seisus- LABORATERS – need, kes töötavad (kodanlased, kaupmehed, käsitöölised
Senaator mccarthy – algatas kommunistide- ja juutidevastase poliitika, mis muutis tagakiusatavateks mitte ainult vasakäärmuslased, vaid ka paljud vabamõtlejatest ühiskonnategelased.

Siinsed mõisnikud – Joh. Reinhold von Patkul (põgenes ja aitab luua Rootsi- vastast sõjaliitu) Suur nälg 1695-1697 (Eesti ajaloo suurim) – sureb u. 75000 inimest e. iga 5 eestlane.
Süntaks - lauseõpetus on keeleteaduse osa, mis uurib lausete struktuuri ning püüab formuleerida reegleid, mille aluselsõnad moodustavad fraase ning fraasid omakorda lauseid.
Sajandisse - jäävad Itaalia sõjad (1494-1559), lisaks neile veel Hispaania ja Portugali meeletult suured koloniaalvallutused koos Ameerika vanade tsivilisatsioonide hävinguga.

Sama olukord on ka Sudaanis, kus sõda puhkes 1956. aastal, kestis 1972. aastani, mil saavutati kokkulepe millega Sudaani lõunaosale anti teatav autonoomia, ent puhkes siis uuesti.
Sest rahvus on prioriteet nr üks. Ende sõnadega panigi Mussolin It rahvast omale juhiks tahtma, sest temas nähti kindlakäelist ja tarka valitsejat, kes viib It kriisist välja.
Spartacus – gladiaator, 74.-71. a eKr Itaalias toimnud suure orjade ülestõusu juht, pärines Traakiast, oli Capua linnas gladiaatorite kooli treener, langes lõpuks lahingus.

Struve – Autonoomia – tähetorn 2. Adamson- skulptor - Russalka 3. Paul I – Venemaa valitseja kes tapeti 4. Aleksander I – Paul I järgija, väga liberaalne valitseja.
Sulaaeg – Periood, mis algas pärast Stalini kuritegude paljastamist, hakati pöörama rohkem tähelepanu välissuhete arendamisele, põllumajandusele ning kergetööstusele.
Saavutasid hitleri - vastasesse koalitsiooni kuulunud riigid: Prantsusmaa, Suurbritannia, NSV Liit, USA jt. Eesti kaotas Teise maailmasõja tagajärjel iseseisvuse rohkem kui 50 aastaks.

Savisaare elulugu - see sisaldab tema sündi , karjääri algusaastaid, tegevust poliitikuna,hariduskäiku, ametikohti, tunnustusi ja tiitleid, ühiskondliku tööd ning publikatsiooni.
Silmapaistvad kääpad – Jellinge (kuninglikud) kääpad Taanis, Kuninglikud kääpad Vana- Uppsalas, Osebergi kääbas (1904) Norras (kuna kasutusel olnud ka savi, siis säilinud ka puit)
Siseriiklikus prop - s kujutati, et väikerahvad on olnud 20 a Poola panide rõhumise all, nüüd on alustanud rahvaülestõusu, Punaarmee on läinud oma vendadele idaslaavlastele vastu.

Skraa - tsunfti põhikiri, mis määras ära, mis tingimustel saadakse meistriks ja tsunfti liikmeks ning millised on vastaval erialal töötamise ja konkureerimise reeglid.
Sparta – Lakoonika maakonnas L-Kreekas; spartalased olid dooria päritolu sissetungijad, vallutasid ka naabermaakonna Messeenia – ainus polis, mis hõlmas kahte maakonda.
Srp - 1 Moskvas sõlmitakse NL ja USA suhete aluste kokkulepped Vietnamiseerimine USA-s Torontos toimuvad esimesed ülemaailmsed Eesti päevad (kodueestlaste osavõtt pole

Stesichoros – koorilüürik Sitsiilias Himeras, kasutas luules vabalt töödeldud mütoloogilisi süžeid ning viljeles eepose, koorilüürika ja tragöödia vahepealset žanri.
Su shi - Kuigi ise oli päris tuntud ja hea luuletaja, Wangi üheks põhioponendiks Su Shi(neokunfutsinistide grupist). Neokonfutsianistid kahtlesid tema reformide vajaduses.
Sellisena on ta avaldanud suurt mõju nii ristiusule kui ka islamile, kujundades arusaamu jumala ja saatana vastasseisust, paradiisist ja põrgust, ning viimsest kohtupäevast.

Seltsiliikumine - hõlmas teadusseltse kui ka üliõpilaskorporatsioone jne.Aitas säilitada baltlaste identiteeti,aga ka ka majanduslikku ja politiilist juhtpositsiooni ühiskonnas.
Stalin - viis peasekretärina ellu Vladimir Lenini poliitikat, mille eesmärk oli sotsialistliku ühiskonnakorra kehtestamine üle kogu maailma, vajaduse korral relva jõul.
Suure ida - Aasia Ühisõitsengu Sfääri loomist (Jaapani impeerium). Tokyo agressiivsus häiris suhteid Washingtoniga (sept.1941 USA kehtestas Jaapani-naftatarnetele embargo.