Sõnu seletav sõnaraamat

Sündimus on 1960. aastast pidevalt vähenenud. 83% rahvastikust elab linnades ( see on rohkem kui 1000 elanikuga asulad ). 1986 aasta rahvaloenduse alusel elas Kanadas 25 354 000 inimest, neist olid 40,2% briti päritoluga, 26,7% prantsuse päritoluga, 4,1% saksa päritoluga, 3,1% itaalia päritoluga , 2,2% ukraina päritoluga, indiaanlasi ja eskimoid oli 1,7%. Eestlasi elas Kanadas umbes 20 000 inimest.
Sündimus on madal(10 promilli), suremus on madal(10 promilli), iive: rahvaarvu väga aeglane kasv või isegi mõningane kahanemine, Laste osatähtsus väheneb, inimesed elavad vanemaks ja vanurite osakaal tõuseb 20-25%ni, Suurbritannia 7. Iseloomusta rahvusvahelisi rändeid kaardi põhjal Praegune migratsioon on avaldanud väga suurt mõju.
Sündimus - väga kõrge Põhjused: a)Naise roll madal b) Usulised põhjused (islam, katoliiklus) *Keelatud abardid ja rasestumisvastased vahendid c)Majanduslikud põhjused-lapsed, kui tööjõud d)Sotsiaalsed põhjused- puuduvad pensionid e)Pere väärtustamine! f)Madal haridustase

Sündimus on 15,95 0/00 ja suremus 6,74 0/00. Imiku 0 suremus on 28,08 /00, laste arv naise kohta on 1,82. Aidsi on nakatunud 0,1% rahvastikust. Mehi on Hiinas 672 717 282, kellest 148 134 928 on 0-14 aasta vanused, 477 182 072 15-64 aasta vanused ja 47 400 282 üle 65 aasta vanad.
Sündimus – uute järglaste arv vanusel x; Fx või siis järglaste arv keskmise algse liikme kohta vanuses x; lxmx või järglaste arv liikme kohta vanuses x; mx – valige ise. Deevey kõverad – näitavad populatsioonis toimuva elumuse ehk ellujäämuse sõltuvust elueast.
Sündimus on tavaliselt arenenud riikides kohutavalt madal, ent see eest on ka imikusuremus madal. See viitab jällegi meditsiini heale järjele, Samas kui Afganistaanis ja Zimbabwes on sündimus üpris kõrge, aga tänu meditsiini madalale tasemele, on kõrge ka imikusuremus.

Sündimus väheneb - Guatemala näide • Suhteliselt madala arengutasemega riik Kesk- Ameerikas, Guatem • rahvaarv 14 miljonit; ala • lühikese aja jooksul on sündimuse ja suremuse näitajad • Ladina-Ameerikas noorima rahvastikuga riik, mediaanvanus 20 märgatavalt langenud.
Sündimuse langus on adaptiivse protsessi (eduka imiteerimise) mitteadaptiivne kõrvalprodukt Ühiskonnas silmapaistvate (domineerivate, juhtivate) isikute teguviiside ja käitumise jäljendamine on olnud EEAs adaptiivne, sest eeldatavasti oli sellistel liidritel palju järglasi.
Sündimus on 9,59 tuhande inimese kohta ja suremus15,76 inimest tuhande kohta(2012). Seega on iive negatiivne -0,63 (2012). 17/1000 väikelapsest sureb enne 5 aastaseks saamist(2012). Viimase viie aasta jooksul on sündimus natukene suurenenud ja suremus vähenenud.

Sündimuskordaja ehk sündimuskoefitsient on mis tahes näitaja, mis saadakse, kui mingi piirkonna kogu rahvastiku või selle osa elussündide arv või sündide arv mingil ajavahemikul jagatakse vastava rahvastiku keskmise rahvastiku keskmise suurusega sellel ajavahemikul.
Sündimusekordaja on hakanud alates 1989 aastast oluliselt vähenema. Loomuliku iibe kordaja oli kuni 1989 aastani positiivne, hiljem muutus negatiivseks. Keskmine eluiga peale sõda suurenes ja saavutas kõrgeima taseme 1989 a. Seejärel hakkas vähenema.
Sündimus on 22.17 tuhande inimese kohta ja suremus 6.81 tuhande inimese kohta, inimikusuremus on 48. Sündimus on viimase 5 aasta jooksul vähenenud, kuid riik on siiski jäänud demograafilise plahvatuse etappi.

Sündimustaseme kõrval on teiseks oluliseks rahvastiku sündimust kirjeldavaks aineseks sündimusajastus. Viimase poolsajandi jooksul, intensiivistudes mõneti 1970. aastatel, on sündimus Eestis järjekindlalt noorenenud.
Sündimus suur - niger,India, Bangladesh-Sündimus väike- Eesti, USA, Saksamaa-Suremus suur- Niger,India, Bangladesh-Suremus väike-USA,Saksamaa, Erinevused keskmises elueas-Haridustasemest ja tervishoiust.
Sündimus – ajaühikus sündinud isendite arv. Sündimus jaguneb: 1) maksimaalne sündimus – uute isendite juurdetuleku teoreetiline maksimumkiirus ideaalsetes tingimustes, s.t. siis.

Sündimus - väga kõrge Põhjused: a)rahvuste roll ühiskonnas väga madal – naine on sünnitaja ! b) majanduslikud põhjused – lapsed on tööjõud c) kompenseerib kõrget suremust
Sündimusnäitajad - vahemeremaades halvim, ka uutes halb; head Prantsusmaa, Iiri, Skandinaaviamaad; pigem täheldatav positiivne seos naiste kõrgel tööhõivel ja headel sündimusnäitajatel
Sündimus on suur, kuna naiste rolliks ühiskonnas peetaksegi laste sünnitamist ning rasestusmisvastased vahendid ei ole kättesaadavad ning neid neid kasutatakse suhteliselt vähe.

Sündimus väheneb - Guatemala Pereplaneerimine näide • Keskmine laste arv naise kohta on vähenenud 5,6 lapselt (1987) 3,2 lapsele (2011). • See on saavutatud tänu pereplaneerimisele.
Sündimus - aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvu . väljendatakse tuhande inimese kohta (promillides) Suremus-aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvu.
Sündimus on küll viimastel aastatel üsna kiiresti kasvanud, ning suremus on pigem pisut kahanenud, ei ole see päris võimatu et 2009. aastal muutub iive positiivseks.

Sündimust mõjutavad – rahvastiku vanuselise koosseisu muutumine, pereplaneerimine, linnaline eluviis, ühiskonna suhtumine lastega peredesse, toetused lasterikastele peredele.
Sündimus - elussündinute arv aastas 1000 elaniku kohta; sündimuse arvutamisel kasutatakse aasta keskmist elanike arvu, mis on aasta alguse ja lõpu rahvaarvu
Sündimus on tavaliselt üldjoones tasakaalus, kusjuures epideemiad pühivad perioodiliselt välja enamiku rahvaarvu kasvust, mis oli tulnud pikema aja jooksul.

Sündimuse langus on viinud nii madala taastootmisnäitajani (alla 1%), et praegust rahvaarvu on pikemas perspektiivis võimalik säilitada vaid sisserände abil.
Sündimuse näitajad on 12,91 sündi/1000 elaniku kohta ja suremuse näitaja on 8.97 surma/1000 elaniku kohta,väikelaste suremus on 3.41 surma/1000 sünni peale.
Sündimuse näitaja on võrreldes Hispaaniaga väga kõrge, suremus on aga madalam kui Hispaanias, sest maailmas on erinevaid riike, ja nende iive on erinev.

Sündimus on suur, kuna naiste rolliks ühiskonnas peetaksegi laste sünnitamist ning rasestumisvastaseid vahendeid kasutatakse suhteliselt vähe.
Sündimus on enamvähem jäänud protsendiliselt samale tasemele viimasel ajal aga suremuse vähenemine on pigem see, mis tõstab rahvastiku arvu.
Sündimus on aastatega järjest vähenenud. Põhjuseks on pühendumine ametile ja karjäärile - noored eelistavad perekonna rajamisele ametiedu.

Sündimus on 15,95 0/00 ja suremus 6,74 0/00. Imiku suremus on 28,08 0/00, laste arv naise kohta on 1,82. Aidsi on nakatunud 0,1% rahvastikust.
Sündimus on 10,7 % ₒ, suremus 8,8 %ₒ. Imikusuremus on Hispaanias väike 3,4 %ₒ. Sündimus Hispaanias on viimastel aastatel suurenenud.
Sündimus on madal, kuna inimesed kasutavad rasestumisvastaseid vahendeid ning soovida ennast harida ja pühenduda karjäärile, ka naised.

Sündimus on 22,4‰, suremus 5,6‰, imikusuremus on 14,6‰. 4. Kui suur osa rahvastikust elab linnades? 83% rahvastikust elab linnades.
Sündimus on viimastel aastatel vähenenud umbes 23%. Viimase 5 aasta jooksul sündinud poiste ja tüdrukute suhe on enamvähem võrdne.
Sündimuse vähendamine on põhjustanud inimeste siirdumis maal linna ja ennustakse , et aastal 2015 elab 49,5% inimesi ja sajandi lõpul koguni 95% .

Sündimus – ajaühikus sündinud isendite arv. Teisiti öeldes, sündimus on populatsiooni võime suurendada oma isendite arvukust.
Sündimus on vähenenud, suremus vähenenud, eluiga pikeneb, iive langeb, algab linnas, sest toimub linnastumine ja see on tagajärg.
Sündimus on järsult langenud ning vanemaealiste osakaal on suurenenud, seega võib öelda, et Kreeka on vananeva rahvastikuga riik.

Sündimus on suur(17 sündi 1000 elaniku kohta ja 6 surma 1000 elaniku kohta) ja tänu sellele on olnud kiire rahvastiku juurdekasv.
Sündimuste näitaja on 13,39 sündi/1000 elaniku kohta ja suremus 10‰. Poisse on viimaste aastate jooksul rohkem sündinud kui tüdrukuid.
Sündimuse taga on suhteliselt suur madala haridustasemega inimeste ja immigrantide hulk, kelle sündimus on põhirahvuse omast suurem.
USA

Sündimus on endiselt kõrge, suremus langeb etapi jooksul pidevalt, sest paranevad inimeste elutingimused ja paraneb arstiabi.
Sündimus on 27‰, suremus 8‰ ja imikusuremus on 65‰. Suremus on viimastel aastatel suurenenud ja sündimus kahanenud.
Sündimus on 9.6 inimest ja suremus 15.8 inimest 1000 elaniku kohta. Rahva populatsiooni suurenemine on – 0.6 % aastas.

Sündimus on 10‰, suremus 8‰ ja väikelaste suremus 4,3 ‰. • Sündimus on viimastel aastatel kiiresti vähenenud.
Sündimus – ajaühikus sündinud isendite arv. 117. Immigratsioon – isendite sisseränne teistest populatsioonidest.
Sündimuskordaja - on sündinute arv mingis piirkonnas või riigis 1000inimese kohta aastas , mida väljendatakse promillides .

Sündimus on 10%0 Suremus on 10%0 Imikusuremus on 10%0 Sündimus ja suremus on tasakaalus, kuid iive ei ole positiivne.
Sündimuskordaja – sündide arv mingis piirkonnas või riigis tuhande inimese kohta aastas, mida väljendatakse promillides.
Sündimus – ajaühikus sündinud isendite arv. a) maksimaalne sündimus b) ökoloogiline e. realiseerunud sündimus.

Sündimus - aastas sündinute arv. Suremus- aastas surnute arv. Iive- sündimus- suremus. Sündide ja surmade vahe.
Sündimus - suremus; imikusuremus; keskmine eluiga; sisse- ja väljaränne; asustustihedus; paiknemine; kirjaoskus.
Sündimus on 10,04%o ja suremus on 8,34%o Imikusuremus on 3,88%o . See on väga väike võrreldes teiste riikidega.

Sündimus - suremus. Sündimus on 12,31, suremus 7,17. Loomulik iive on 12,31-7,17=5,14 tuhande elaniku kohta.
Sündimuse langus on adaptiivne, sest järglaste kvaliteet mõjutab vanemate tegelikku kohasust rohkem kui nende hulk.
Sündimus on jaapanlastel 8 vastsündinut 1000 elanikku kohta ja suremus ligi 9 inimest 1000 elanikku kohta.

Sündimuse alusel on võimalik üsnagi täpselt prognoosida hariduse, sealhulgas koolivõrgu ja õpetajate vajadust.
Sündimus on 10 ‰ , suremus on 13‰ ja väikelaste suremus on 6,1 ‰. (tv 82) sündimus on vähenenud.
Sündimuse graafikult on näha, et aasta 2008 toimnus suur tõus, ning peale seda on taaskord toimunud suur langus.

Sündimus - aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvu aasta algul(‰- tuhande inimese kohta).
Sündimus on üldiselt viimastel aastatel suurenenud, kuid vahepeal on esinenud väikeseid kõikumisi.
Sündimuskordaja on 10,12 Suremuskordaja 10,74 Keskmine eluiga on 78 aastat, meestel 75 ja naistel 82 aastat.

Sündimus on väike 8, põhjuseks on see, et naised on haritud, käivad tööl ja abielluvad hiljem.
Sündimus väheneb - Guatemala Sooline ebavõrdsus näide • On siiski endiselt suur ja väheneb aeglaselt.
Sündimuse näitaja on 10,4 inimest 1000 elaniku kohta, suremuse näitaja on 8,88 inimest 1000 elaniku kohta.

Sündimus – sündide arv 1000 elaniku kohta (promillides) või 100 inimese kohta (protsentides)
Sündimuse suuruseks on 8,33 sündi/1000 inimese kohta ja suremuse suuruseks 11,04 surma/1000 inimese kohta.
Sündimus on stabiilne ja tööliste osatähtsus suureneb järjest ning keskmine eluiga pikeneb.

Sündimus on seal väike. Sündimus on suurem kui Euroopas, kuid väiksem Aafrikast ja Aasiast.
Sündimus on küll langenud allapoole taastetaset, kuid selle korvavad migrantide sisseränded.
Sündimus on 2002 aastaga võrreldes palju vähenenud ning vanurite osatähtsus on väga suur.

Sündimus on 9 promilli ja imikusuremus on 10 promilli, seega imikusuremus ületab sündimust.
Sündimus - aasta jooksul sündinud laste tootmiskulud tooteühiku kohta arvu suhe rahvaarvu.
Sündimuse näitaja on 13,39 sündi/1000 elaniku kohta ja suremus on 9,78 surma/1000 elaniku kohta.

Sündimus - sündide hulk mingis piirkonnas Suremus- surmajuhtude arv mingis piirkonnas.
Sündimus - aasta jooksul elusalt sündinud laste arvu suhe aasta keskmisse rahvaarvu.
Sündimuse näitaja on 9,26/1000 elaniku kohta ja suremuse näitaja on 6,52/1000 elaniku kohta.

Sündimus on Marokos 19,19 sündi 1000 inimese kohta, suremus 4,75 surma 100 inimese
Sündimus on 16,1 sündi/1000 inimese kohta ja suremus 6,4 surma/1000 inimese kohta.
Sündimus on viimastel aastatel suurenenud (2000 – 2013 aastatel, 231 000 võrra).

Sündimus on Dominikaani Vabariigis 23,22 promilli ja 6 suremus on 5,73 promilli.
Sündimus on iga aastaga langenud, aga on märgata selle kontrolli alla saamist.
Sündimus on Ühendkuningriigis kõrgem kui Euroopas, kuid madalam kui maailmas.

Sündimuskordaja – elussündide arv 1000 inimese kohta aastas (‰). Oleneb eelkõige
Sündimus — aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvuga aasta algul.
Sündimus on suurem kui suremus, väikelaste suremus on suurem kui sündimus.

Sündimus - on sündide esinemine ingi piirkonna rahvastikus või selle osas.
Sündimus on üpris hea, poisse ja tüdrukuid sünnib suhteliselt võrdselt.
Sündimus nepalis on 23.18‰ ja suremus 8.97‰ ning loomuli iive on seega 13.21‰

Sündimus on oluliselt tõusnud 31. tänapäeval olemas rahvastikuminister
Sündimus – aasta jooksul elusalt sündinud laste arv 1000 elaniku kohta.

Sündimus 1000 - de elaniku kouta on 18,45 promilli ja suremus 9,34 promilli.
Sündimus on viimasel ajal suurenenud. Kuid aastaks 2050 see väheneb.
Sündimus on suhteliselt madal ja iga aastaga see tegelikult väheneb.

Sündimus on vähenenud ja vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvanud.
Sündimus on suurem kui Euroopas, kuid väiksem Aafrikast ja Aasiast.
Sündimus - Suremus/riigi rahvaarv x 1000. Sündimuse mõjutegurid.

Sündimus on 12,14 ‰, millega Austraalia on maailmas 171. kohal.
Sündimus on märgatavalt vähenenud, vanurite osakaal suureneb.

Sündimus on viimase kümne aasta jooksul ühtlaselt vähenenud.
Sündimus - aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvu.
Sündimus on kõrge : 40-50 last tuhande inimese kohta aastas.

Sündimuse tase on madal ja kõvasti allpool rahvastiku taastetaset.
Sündimus kordaja on 10,12 promilli ja suremuskordaja 10,47 promilli.
Sündimus on sündide esinemine rahvastikus või selle osas.

Sündimus on väga suur, poisslaste osakaal on pisut suurem.
Sündimus – sündide esinemine mingi piirkonna rahvastikus
Sündimus – suremus x 100 = suhteline loomulik iive ( % )

Sündimus on samuti suur, 40-50 last tuhande inimese kohta.
Sündimus on vähenenud ja noored ei pea tööd tegema.

Sündimus on niisutamiseks ja naftatööstusel, väga.
Sündimus on viimastel aastatel väga vähe tõusnud.
Sündimus on viimastel aastatel püsinud stabiilsena.

Sündimus on Iirimaal väga palju suurem kui suremus.
Sündimus on viimase kümne aasta jooksul kõikunud.
Sündimus on ka oluline riigi arengutaseme näitaja.

Sündimus on 16,79 1000 elaniku kohta Linnastumine:
Sündimuse üldkordaja ehk sündide arvu tuhande elaniku kohta.
Sündimus on vähenenud viimaste aastate jooksul.

Sündimus – 10,24 in/1000 el kohta (190) (2012)
Sündimus - sünnijuhtude arv 1000 elaniku kohta
Sündimuskordaja – 10,12 ‰ Rännatakse põhiliselt:

Sündimus on viimastel aastatel pisut langenud.
Sündimus on 18,91‰, suremus on 4,9‰, laste
Sündimus – 14,18 sündi / 1000 elaniku kohta

Sündimus on 27 promilli ja suremus 8 promilli.
Sündimus on kõrge. Keskmine eluiga on madal.

Sündimus – 18,89 sündi 1000 inimese kohta.
Sündimuse langus on saanud probleemiks kogu Euroopas.
Sündimus — 19.71 sündi/1000 inimese kohta

Sündimuse näitaja on 7.31 sündi/1000 inimese kohta.
Sündimus on viimastel aastatel vähenenud.
Sündimus on peaaegu kaks korda vähenenud.

Sündimus on viimastel aastatel suurenenud.
Sündimus on madal ja samuti loomulik iive.
Sündimus on suur, kuid langeb iga aastaga.

Sündimus on suur ning vanureid on vähe.
Sündimus on viimaste aastatega tõusnud.

Sündimus - sündide arvu suhe rahvaarvu.
Sündimus on 20 aasta jooksul vähenenud.
Sündimus on suur, kuid tasapisi langeb.

Sündimus - 10.36 sündi/1,000 inimesest
Sündimus on madal,suremus on ka madal.
Sündimus on viimasel ajal suurenenud.

Sündimus on maailmas 188 ndal kohal.
Sündimus on 15‰ ning suremus 15‰

Sündimus on aastatega vähenendud.
Sündimus on kindlasti suurenenud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Sündimuse vanusekordaja on sündide arv aastas 1000 samas vanuserühmas (nooremad kui 14, 14-19, 20-25 jne) naise kohta.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto