Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Regionaalpoliitilises võtmes – vähearenenud piirkondade edendamine • Sotsiaalne dialoog (tööandjate ja töövõtjate läbirääkimised erinevates tööelu küsimustes) • Hakati pöörama suuremat tähelepanu töötingimustele • SP otsuste hääletamissüsteemi lihtsustumine, kasutusele võeti kvalifitseeritud häälteenamuse nõue – see soodustas EL kompetentsi laienemist SP osas Euroopa Liidu Sotsiaalharta, 1989 Võeti vastu vältimaks sotsiaalse heaolu arvelt saavutatavat majanduskasvu.
Regionaalarengu seisukohalt on samuti äärmiselt tähtis ettevõtluse arendamise tugisüsteemi edasiarendamine (sealjuures struktuurivahendite kaasamiseks). Selle eesmärgiks on: Riigi majanduse konkurentsivõime kasv ja regionaalsete sotsiaal- majanduslike erisuste vähendamine; Sünergia erinevate ettevõtlus, tööhõive, koolitus- ja regionaalarengu programmide vahel ja selle tulemusel eelarveliste vahendite efektiivsem rakendamine ning kulutuste läbipaistvus.
Regionaalne eripära – tööjõu väljaõppega, kogemustega, oskustega seonduvad aspektid tööjõurakendamise eeskirjad , reeglid mis on piirkonnas kehtestatud 2)looduskeskkonna mõju – ilmastik, reljeef, tehiskeskonnamõju 3) õppivuskõver – osavus ja tootlikus kasvavad, kui kogemus on suurem Kui selline korduvus saab katkestatud, siis tootlikkus langeb uuesti – mitteõppimiskõver.

Regilaulu traditsioon on oma olemuselt suuline, lauludel puudub identifitseeritud autor. Noodistuse ja esituse vahelisest dihhotoomiast regilaulus rääkida ei saa. Regilaulu muusikalist kuju määratletakse sageli värsirea standardse esituse kaudu – neljajagne kaheksasilbik; teksti ja viisi vahekord on süllaabiline . igale tekstisilbile vastab üks noot.
Regiment on Suurbritannia põhiline TBK-kaitseüksus TBK-kaitseüksusi peetakse lahingutoetusüksusteks ning nende eesmärk on toetada manööverüksusi lahingutegevuses Eesti kaitseväes plaanitakse ja juhitakse TBK-kaitset Kaitsejõudude Peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonnas lähtuvalt NATO TBK-kaitse doktriinist Tänan kuulamast!
Regilaul on põlluharijate ja karjakasvatajate traditsioon: -paiksus(põlvest põlve on samal maa-alal elatud ja põlde haritud -viljakusvajadus *daatumeid: põlluharijate ja viljakasvatajate põhitegevusalaks 600 eKr soomaagi e raua tähtsuse kasv 10-13 sajn talirukki kasvatamine(sellest ajast pärinevad õlgkatused)

Regilaul on valdavalt ühe häälne, mitmehäälset laulu harrastati (kus?) Lõuna-ja Kagu Eestis.
Regilaulude puhul on oluline lauliku asjatundlikkus oma kunstis ning lauldu mõju ja tähendus, mis on seotud kindlate kombetalitustega. Ühtlasi peab esitatu sobima ühiselt mõistetavate tunnete ja mõtete väljendamiseks, mis on ju tegelikult ka tänapäeval laulu populaarsuse tingimuseks.
Regionaalpoliitika on suunatud: o vähemarenenud regioonid, mille SKT elaniku kohta on kolme viimase aasta jooksul alla 75% Euroopa Liidu keskmisest o regioonid, kus toimuvad ulatuslikud majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused o inimressursside arendamine väljaspool kahte esimest sihtala

Regionaalpoliitika – avaliku võimu sihipärane tegevus riigi või riikide ühenduse kõigi piirkondade arengueelduste loomiseks ning sotsiaalmajandusliku arengu tasakaalustamiseks, lähtudes piirkondade ja riigi või riikide ühenduse kui terviku huvidest.
Regionaalpoliitika mõiste - on avaliku võimu sihipärane tegevus riigi või riikide ühenduse kõigi piirkondade arengueelduste loomiseks ning sotsiaalmajandusliku arengu tasakaalustamiseks, lähtudes piirkondade ja riigi või riikide ühenduse kui terviku huvides.
Regionaalne fond – paigutab raha konkreetse geograafilise piirkonna väärtpaberitesse Majandussektori fond – paigutab raha mingi majandusharu väärtpaberitesse Fondi osaku puhasväärtust (Net AssetValue, NAV), osaku müügi-ja ostuhinnale aluseks.

Regi - ja uuema rahvalaulu tunnused Liigid: töö-, kalendri-, tavandi-, laste-, kiige- ja lüroeepilised laulud Tunnused: *aluseks värss (8silpi), refräänisõna võis lõpetada (kaske, jaani, alee-aa)
Regionaalne fond - investeerimisfond, mis paigutab raha vaid teatud regiooni väärtpaberitesse regulaarse investeerimise strateegia - väärtpaberite ostmine kindla summa ulatuses regulaarsete ajavahemike järel
Regionaalpoliitika – riigi poliitika mõjutamaks eri piirkondade majandusarengut võrdsete majanduslike võimaluste loomise, infrastruktuuri arendamise, töökohtade loomise ja inimeste mobiilsuse kasvatamisega.

Regionaalpoliitika – struktuurifondid, abirahad Keskkonnapoliitika Sotsiaalpoliitika II sammas: ühine välis- ja julgeolekupoliitika III sammas: koostöö õigus- ja siseküsimustes.
Regionaalpoliitika on olnud üheksakümnendatel aastatel seotud eelkõige avaliku teenuse üleandega riigi keskvõimu vastutusalast kohaliku omavalitsuse vastutusalasse.
Regilauludes on luik tihtipeale neiu sünonüüm46. Käesoleva usu juured võivad olla Kreeka muinasloos, kus luik laulab enne oma surma ebamaiselt kauni laulu.

Regilaulu aluseks on mõttekordus, algriim ja värss (8-silbiline, igale silbile vastab üks noot). Põhiliselt lauldi esilaulja ja koori vaheldumise põhimõttel.
Regionaalpoliitika on üks nendest valdkondadest, mis on lisandunud ELi prioriteetide nimekirja ja millele algselt Euroopa Majandusühenduse aluslepingus – Rooma
Regilaul on tekkelt suulise rahvaloomingu nähtus: laulu esitajad ehk laulikud ei õppinud laule raamatust või noodist ega kirjutanud oma loodut üles.

Regionaalanesteesias - lokaalanesteetikumide toimel blokeeritakse valuimpulsi edasijuhtimine närviteedes (lokaalanesteesia, epiduraalanesteesia, spinaalanesteesia)
Regionaalpoliitika - *sektoripoliitika, *ettevqtluspoliitika *tööhõivepoliitika *infrastruktuuripoliitika *koolituspoliitika (nõuanne) *ümberõppepoliitika
Regionaalpoliitika põhisuundadeks on maakondlik arendustegevus, sihtaladele suunatud regionaalpoliitika ja harupoliitikate kooskõlastus regionaalpoliitiliste eesmärkidega.

Regionaalne töötus – ühes regioonis mingi eriala või haru töötajad ei leia tööd, ehkki mõnes teises piirkonnas oleks nõudmine nende järele suur.
Regilaulud on ühehäälsed. Lõuna-Eestis burdooni(pidev mitmehäälsus). Setumaal mitmehäälsus(ülemine hääl killõ, alumine hääl torrõ)
Regionaalminister - Siim Kiisler Jne, jne... Millise riigi eest seisame? Tahame üles ehitada riiki, mis: usaldaks inimest ega kipuks tema eest valikuid

Regionaalne töötus - struktuurne tööpuudus esineb riigi mõnedes geograafilistes piirkondades (ääremaadel, looduslikult halvemates tingimustes).
Regionaalne tasand - siin on aluseks näiteks mingi valla või maakonna maaressursid ja väljakujunenud maakasutuse ja tootmise struktuur.
Regilaulus on tunnete ja mõtete väljendamiseks kasutatud igapäevasele suhtlemisele vastanduvat erikeelt või poeetilist koodi.

Regionaalpoliitika on riikidevahelise organisatsiooni poolt kavandatavad abinõud majandustegevuse ruumilise korralduse parandamiseks.
Regionaalpol on riigivõimu sihipärane tegevus regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks.
Regionaalpoliitika on riigivõimu sihipärane tegevus regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks.

Regionaalne ebavõrdsus – riigi erinevate piirkondade ebaühtlane areng; arenenud ja mahajäänud piirkonnad, keskused ja äärealad.
Regionaalne kihistumine – lähtuvalt elukohast sõltuvad inimeste majanduslikud võimalused ning ligipääs teenustele ja hüvedele.
Regionaalpoliitika on riigi poolt rahastatavad regionaalsed programmid kriisipiirkondade majanduslikuks ümberstruktureerimiseks.

Regionaalpoliitika vajadust on võimalik põhjendada väga erinevate argumentidega alates filosoofilistest ja lõpetades majanduslikega.
Regilaulu normiks on aga, tänapäevaste trükis avaldatud lauludega võrreldes, tekstide pidev muutlikkus ehk varieerumine.
Regilauludes on   poeetilisi   sünonüüme   kasutatud   enam   haugi   kui   teiste  kalaliikide   kohta.

Regionaalne integratsioon on oluline ka välisinvesteeringute ligimeelitamise seisukohalt, kuna suuremad turud on atraktiivsemad.
Regio - kaardid.-Kättesaadav: http://alfa.regio.ee/delfi_et/map.php?id=1&fs&q=Mere%20pst%204 (19.12.2012)
Regilaul - tunnused, teemad : Regilaul on kõige vanem rahvaluule liik, meloodia üksluine ja kurvameelne.

Regionaalne tööpuudus – Eesti tööjõud ei ole piisavalt mobiilne tagamaks inimressursi paindlikku ümberpaiknemist.
Regilaul on igal laulmisel veidi isesugune, just nagu piltki, mida vaadeldakse iga kord veidi isemoodi.
Regionaalne metamorfism – regionaalne dünamotermiline metamorfism ja mattumismoone ning mis on nende erinevus.

Regilaul on valdavalt ühehäälne, lauldi pillisaateta, eeslaulja ja järellaulja vaheldudes.
Regilaul ehk regivärsiline rahvalaul ehk vanem rahvalaul on vanemat tüüpi eesti rahvalaul.
Regilaulul on kolm põhitunnust : algriim , värsiridade parallelism, trohheiline neljajalaline

Regionaalne mitmeksisus – hõlmab suurema ala liikide mitmekesisust, on võrreldav liikide leviku aladega.
Regio - seal on tööl palju välismaalasi, kes annavad selle ettevõttele palju juurde.
Regilaulude liigitamises on uurijatel olnud erimeelsusi, sest arvestada tuleb mitmesuguseid tunnuseid.

Regilauludes on poeetilisi sünonüüme kasutatud enam haugi kui teiste kalaliikide kohta.
Regilaul on omapärane ja tal on märkimisväärne tähtsus eesti kultuuripärandis.
Regionaalne tasand - REGIONAALSED TÖÖANDJATE ÜHENDUSED kolme- või kahepoolne AMETIÜHINGUD

Regionaalpoliitika - riigi poliitika mõjutamaks eri harule, milles mahajäämus on väikseim.
Regilaulud – muusika • Taime seemnest kasvatamine – üldoskus, keskkond ja mina
Regionaalpoliitika – riigi poliitika mõjutamaks eri piirkondade majandusarengut.

Regionaalosa – maastikuline liigestus ja maastikurajoonide iseloomust.
Regilaul on vanem. ( peab olema 8 silpi, parallelism, mõttetera).
Regilaulul on esikohal sõnad, kus muusika pidi suurendama ilmekust.

Regilaulude viisid on hästi lühikesed ja jäävad väga kergesti meelde.
Regionaalne tasakaalustatus – tööpuuduse tase ei ületa 8 % üheski regioonis.
Reginaalvalitsus on vahendajaks keskvõimu ja kohalike võimude vahel.

Regilaule on tuhandeid, kuid nad kõik on ehitatud ühtemoodi.
Regilaulul on kolm tähtsat komponenti: sõnad, viis ja esitus.
Regilaulus on esikohal sõnad, muusika lisab tekstile ilmekust.

Regionaalpoliitika on riigi poliitika mõj. eri piirkondade majandus.
Regionaalpoliitika prioriteedid on suunatud Lõuna-Itaalia majanduse arendamiseks.
Regilaul on laul, mis on omane vaid Soome-Ugri rahvastele.

Region created – deleted või Null solid created – deleted.
Regionaalpoliitika on kasulik kogu riigi arengule ning majandusele.
Regilaul on säilinud elavana kõige kauem pulmades.

Regiolekt – ühele regioonile, alale omane dialekt.
Regilaululiike on arvukalt. Üks vanematest on töölaul.
Regionaalminister - Vallo Reimaa, Isamaa ja Res Publica Liit

Regilaul - koosneb tekstist, viisist ja esitusest.
Regionaalne mitmekesisus on tugevalt positiivses korrelatsioonis.
Regionaalpank - konkreetse piirkonna huvisid arvestav.

Regionaallinnastu - riigi mingis osas paiknev lin­ lust.
Regionaalpoliitika tähendab investeerimist inimestesse.
Regilaulu liike on arvukalt. Vanimaiks on töölaul.

Regilaulu viisid on väikese ulatusega ja lühikesed.
Regilaulude viisid on väikese ulatusega ja lühikesed.
Regionaalsed erinevused on majanduskriisi mõjul kahanenud.

Regilaul – lühike, anonüümse autoriga.
Reginald blomfield - arvas et planeerimine on vajalik
Regilaule on samuti koondatud tsüklitesse.

Regilaulu viis on lühike ja väikese ulatusega.
Regierungschef – Premierminister Andrus Ansip

Regionaalminister - Jaak Õunapuu, Rahvaliit
Regilaulus on alati esikohal sõnad.

Region – jaotub servjoonteks;

Regionaalminister – Siim Valmar Kiisler
Vote UP
-1
Vote DOWN
Regilaul - vanim rahvalaul(13.sajand) regilaulu tunnused: algriim, 6-silbiline, ühehäälne, pilli saateta, naised esitasid, eeslaulja ja koori vaheldumine,
Vote UP
-1
Vote DOWN
Regilaulude tekstid on vanemas murdekeeles ning laulu ehituse aluseks on värsirida, mis moodustub mõttelise terviku.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Regi - e. runolaul 2) uuem rahvalaul Vanema rahvalaulu esitajateks olid naised.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun