Sõnu seletav sõnaraamat

Rakendustarkvaraks on programmid, mida tavakasutaja mingi konkreetse töö tegemisel kasutab. Näiteks tekstitoimetid (Microsoft Word), esitluste tegemiseks mõeldud programmid (Microsoft PowerPoint), tabelarvutusprogrammid (Microsoft Excel), andmebaasisüsteemid (Access), joonistamisprogrammid (Paint) jne. Tarbeprogramm teeb konkreetset vajalikku tööd (arvutab, joonistab, mängib muusikat, töötleb tekste jne.). Kolmanda osana tarkvarast võib vaadelda programmeerimiseks mõeldud vahendeid.
Rakendusbioloogia - bioloogia haruteaduste poolt avastatud praktilise kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimine ning teostamine’ Üldbioloogilised teadused:geneetika, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, arengubioloogia Eribioloogilised teadused:botaanika, zooloogia, loomafüsioloogia, taimegeograafia Bioloogia seos teiste teadustega:1)teoreetline seos- nähtuste seletamine;psühholoogia, pedagoogika, 2)rakenduslik seos- meditsiin, veterinaaria, toiduainete
Rakendus - hõmab tegevusi, mille käigus etnoloogid ja antropoloogid saavad lahendada probleeme eri ühiskondades – põlisrahvaste teadmisi siia või lääne know how’d sinna Antropoloogia ja etnoloogia rakendusvaldkonnad on ette nähtud kohalike kogukondade abistamiseks nende sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide saavutamisel. Selle asemel, et uurida kogukonda, uuritakse kogukonna jaoks.

Rakendusnäited - KKMMi abil saab õpetada õpilastele, kuidas ohjeldada liigset impulsiivsust ja agressiivsust, läheneda loominguliselt ülesannetele, tõsta tagasitõmbunud õpilaste suhtlemisvalmidust, suhtuda mõistlikult ebaõnnestumistesse jne. Sarnasus ja erinevus- KKMMi ja BKMMi sarnasus on selles, et mõlemate eesmärgiks on õpilaste väliselt jälgitava käitumise muutmine.
Rakendusüksus - Vabariigi Valitsuse määratud riigiasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kelle ülesannete hulka kuuluvad muuhulgas toetuse taotluste menetlemine, toetuse rahuldamise otsuse alusel toetuse väljamaksmise jaoks vajalike dokumentide vormistamine ja makseasutusele edastamine ning projektidele eraldatud toetuse seire teostamine.
Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille jooksul omandab üliõpilane kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Rakenduskõrgharidust on võimalik omandada rakenduskõrgkoolides, keskkooli baasil tegutsevates kutseõppeasutustes ja ülikoolide kolledžites.

Rakendus - (või praktiline) eetika kompetents rakenduseetikas tähendab olla võimeline tegutsema vastutustundlikult, asjakohaselt ja tõhusalt erinevates olukordades, oskust esitada selge, sidus ja loogiline põhjendus oma eetilistele otsustele ja käitumisele, viidates üldiselt aktsepteeritud standarditele.
Rakendusuuringu teema on „Bioloogiliste varade arvestus vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale põllumajandus ettevõttes “. Rakendusuuringu eesmärk on välja selgitada bioloogilise vara arvestuspõhimõtted põllumajandus ettevõttes ja analüüsida nende vastavust Eesti heale raamatupidamistavale.
Rakendusteadus - tegeleb praktiliste rakendamise meetoditega Bioloogia jaguneb üldbioloogilisteks teadusteks (geneetika, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, ökoloogia, evolutsioon) ja eribioloogilisteks teadusteks (botaanika, zooloogia, füsioloogia, taimegeograafia, lihhenoloogia, mükoloogia).

Rakendusprogrammid on nt tekstitöötlusprogrammid, graafikuprogrammid, audio-videoprogrammid, arvutimängud jne. Enam levinud operatsioonisüsteemid on Windows (Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8) ja Linux(Ubuntu-Estobuntu, Red Hat Linux-Red Hat Enterprise, Fedora) ning ka Android.
Rakendusviisid on erakordselt laiad, sest süsteeme võime leida igast eluvaldkonnast. 22. Millised on peamised süsteemse käsitluse printsiibid? Esiteks printsiibid, mis on seotud süsteemse käsitluse alustega – printsiibid, mis on seotud süsteemide loomise, rakendamise ja uurimisega.
Rakenduspraktika on järginud järgmist konstruktsiooni: 1. kas isikut koheldakse võrreldes teistega erinevalt; 2. kas tegemist on võrdsete situatsioonidega; 3. kas sellisel kohtlemisel puudub objektiivne ja mõstlik õigustus; 4. kas eesmärk on proportsionaalne kohaldatavate vahenditega.

Rakendusbioloogia on eriti paljutõotav põllumajanduses ja kalanduses, kus bioloogiliste vastastik- ja koostoimemehhanismide toimimist ära kasutades või toimimist tootmisele soodsas suunas mõjutades saab kas paremat saaki või näiteks vähendada kasutatavate taimekaitsevahendite hulka.
Rakenduskiht - > Transpordikiht -> Võrgukiht -> Transpordikiht -> Rakenduskiht.
Rakendusseadus on vastu võtmata, mis peaks selle ohumõtlemise meie korda tooma.

Rakendusuuring - Rakendusuuringute eesmärk on leida vastust praktilistele uurimisküsimustele nt. saad andmeid, mis aitaks kavandada mingit tegutsemisstrateegiat, võtta vastu otsuseid jms. 29.Longitudinaaluurimus - Uuritakse nähtust kui protsessi, selle muutumist aja jooksul.
Rakendusvõimaluste on bioloogia alusteaduseks meditsiinile, veterinaariale ja põllumajandusele, kuid olulisel määral kasutavad bioloogilisi printsiipe ja tehnoloogiaid ka toiduainete- ja farmaatsiatööstus ning isegi tehnilis-matemaatilised teadused - bioonika ja küberneetika.
Rakenduste tõmbamiseks on vaja ekraani, mille eraldusvõime oleks vähemalt 1366 x 768. Internetiühendus (kehtida võivad ISP tasud). Turbekäivitus nõuab püsivara, mis toetab UEFI versiooni 2.3.1 Errata B ja millel on UEFI signatuuri andmebaasis Microsoft Windowsi sertimiskeskus.

Rakendusnäited - KKMM-i abil saab õpetada õpilastele, kuidas ohjeldada liigset impulsiivsust ja agressiivsust, läheneda loominguliselt ülesannetele, tõsta tagasitõmbunud õpilaste suhtlemisvalmidust, suhtuda mõistlikumalt ebaõnnestumistesse jne. Sarnasus ja erinevus.
Rakendus - (praktiline) eetika on mingi eluvaldkonna eetika või mingi professiooni kutse-eetika. Rakenduseetika ehk praktiline eetika püüab rakendada üldisi moraalinorme ja teooriaid üksikutele tegevusvaldkondadele, kontekstidele või probleemidele.
Rakenduslingvistika - on püüdnud leida keeleõppimise ja- omandamise üldisi seaduspärasusi, uurides nt. neid vaheetappe, mida mööda saavutatakse kommunikatiivne kompetents e. suhtluspädevus − võime kasutada keelt nõutaval viisil õigetes olukordades.

Rakenduspunktist kõrgemal on tegemist tõmbepingega. Kuivõrd pinnase tõmbetugevus on väga väike või puudub üldse (liivpinnas), on realiseerub Mindlini lahendusele põhinev pingejaotus ainult juhul tõmbepinge ei ületa pinnase omakaalust tingitud survepinget.
Rakendused - klassikalise tingituse põhimõtet kasutatakse laialdaselt reklaamis (reklaamitav kaup+positiivne emotsioon). Kooli oludes on palju võimalusi õppimiseks klassikalise tingituse vahendusel (N: naeratav õpetaja – kool meeldib; kuri
Rakendustarkvaras on tavaliselt kasutusel graafiline kasutajaliides (GUI). 29. Kasutajaliides - on arvuti kasutamise keskkond, milles kasutatakse lisaks tekstile ka graafilisi elemente, kuvamaks infot ja tegevusi, mis on kasutajale saadaval.

Rakendusaktid on vastu võetud komisjoni poolt või nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel või ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas nõukogu poolt, et tagada ELi õiguslikult siduvate aktide rakendamise ühtlustamine.
Rakendusteadus - teadmiste praktiliste rakenduste leidmine Üldbioloogilised teadused- geneetika, molekulaarbio, rakubio, arengubio, öko, evolutsioon Eribioloogilised teadused- botaanika, loomafüsioloogia, taimegeo, lihhenoloogia
Rakendusbioloogia - teadus, mis seisneb bioloogia põhiharude avastatud seaduste ja loodud teooriate praktilise kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimises ning teostamises, luues vastavate juhiste, meetodite ja võtete süsteemi.

Rakendusbioloogia ON TEADUS, MIS SEISNEB BIOLOOGIA PÕHIHARUDE AVASTATUD SEADUSTE JA LOODUSE TEOORIATE PRAKTILISE KASUTAMISE VÕIMALUSTE JA LAHENDUSTE UURIMISES JA TEOSTAMISES, LUUES VASTAVATE JUHISTE, MEETODITE JA VÕTETE SÜSTEEMI.
Rakendused - klassikalise tingitust kasutatakse laialdaselt reklaamis(positiivne reklaam-positiivne kaup). Kooli oludes on palju võimalusi õppimiseks klassikalise tingituse vahendusel(naeratav õpetaja-kool meeldib, kuri
Rakendus - ja ennistuspinge kontrollimiseks lülitatakse relee koos volt- meetriga reguleeritava pinge allikaga(autotrafo,liugkontaktidega reostaat) ning määratakse pinge, mille juures relee rakendub ning ennistub.

Rakendusteadus – teadus, mis tegeleb tehnilistes seadmetes mitmesuguste ainete tootmiseks ning organismide loodusteaduslike teadmiste praktilise rakendamise printsiipide ja meetodite sigimise ja pärilikkuse muutmiseks.
Rakendussuunas on rõhuasetus praktilise suunitlusega valikainetel, mis kindlustaks lõpetanule lisaks heale üldharidusele ka Oma elus juhtivale positsioonile asumine nõuab parasjagu julgust, võib praktilised oskused.
Rakendustarkvaras on tavaliselt kasutusel graafiline kasutajaliides (GUI). fail - sarnaste andmete kogum, mis on salvestatud tavaliselt arvuti kõvakettale eraldiseisva üksusena, ning mida töödeldakse arvutis tervikuna.

Rakendusalad on tootmine, läbilaskepõhine raamatupidamine, kriitilise ahela projektijuhtimine, levitamine, ühendatud raknedused müük ja turundus, strateegiline juhtimine ning üldine juhtimisoskuste arendamine.
Rakendusalad on riigi, - maailmamajandus analüüs ja ettevõtted k.a. Indeksid on vajalikud selliste nihete ja muutuste uurimisel, mis pole empiiriliselt täpsed ja jääksid muidu analüüsia pilgu eest varju.
Rakenduslikud distsipliinid – vundamentide, tunnelite, tammide, teede jne projekteerimine – kasutavad pinnasemehaanika loodud arvutusmudeleid, lisades kogemusel tugineva varutegurite süsteemi ja konstruktiivsed võtted.

Rakendused on saavutanud organisatsioonides kriitilise tähtsuse (rakenduse mittefunktsioneerimine võib tähendada organisatsiooni töö seiskumist). Teabehallikate haldus muutub ajas üha keerulisemaks.
Rakendusaktide näol on tegemist erandiga põhimõttest, mille kohaselt Euroopa Liidu siduvate õigusaktide rakendamiseks vajalikke meetmeid võtavad liikmesriigid kasutusele vastavalt riiklikele eeskirjadele.
Rakendusteadus - tegeleb loodusteaduslike teadmiste praktilise rakendamise printsiipide ja meetodite otsimise ja arendamisega põllumajanduse, meditsiini, tööstuse, energeetika, transpordi jm tarbeks.

Rakendusbioloogia - bioloogia avastuste rakendamine praktikas ● Biotehnoloogia - rakendusbioloogia valdkond, me etodite kogum, mille abil kasutatakse organismidele omas eid protses s e inimes e huvides
Rakendustarkvara ehk lõppkasutajaprogrammid nagu andmebaasiprogrammid, tekstitöötlusprogrammid, tabelarvutusprogrammid jne suudavad arvutiga suhelda ainult üle opsüsteemi ja süsteemiutiliitide.
Rakenduslikud ehk probleemisuunitlusega uuringud (applied or solution seeking research) ehk ad hoc uuring. Uurijale antakse tellija poolt probleemi üldine olemus ja ta peab valima uuringusuuna.

Rakenduslik psühholoogia - rakendus psühholoogia mitmed harud püüavad psühholoogia psühholoogia teoreetilistes distsipliinides saadud teavet kasutada konkreetsete eluliste probleemide lahendamiseks.
Rakendustarkvaraks ehk tarbeprogrammiks on programmid, mida tavakasutaja mingi konkreetse töö tegemisel kasutab ning mis käivitatakse alles pärast operatsioonisüsteemi tarkvara alglaadimist.
Rakenduslikult on kõige tähtsamaks pooljuhiks olnud räni (Si), aga tähtsad on ka germaanium (Ge) ja gallium-arseen (GaAs). n - pooljuht • n - pooljuht (elektronjuhtivusega pooljuht).

Rakendusuuringute - keskuse-centar-uuringu-kokkuvote-sotsiaalministeeriumi- toimetised-2011/  . http://enut ee/tegevusjuhis-naiste-ja-meeste-vordseks-tasustamiseks-vordvaarse-too- eest/
Rakenduskihi tulemüür on palju turvalisem ja usaldusväärsem võrreldes pakett-filtri tulemüüriga, kuna see töötab kõigil seitsmel OSI mudeli kihil, rakendusest kuni füüsilise kihini.
Rakendus - programmid saadavad opsüsteemile nõudeid teenuste järele läbi ra- kendusliidese(API).IP-aadress,internetiaadress IPvõrku arvuti või muu seadme identifikaator.

Rakendusbioloogia on bioloogia põhiharude tõestatud seaduspärasuste ja teooriate praktilises elus kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimise ning teostamisega tegelev teadusharu.
Rakendusbioloogia on aga teadus, mis seisneb bioloogia põhiharude avastatud seaduste ja loodud teooriate praktilise kasutamises, võimaluste ja lahenduste uurimises ning teostamises.
Rakendusakt - loob ühetaolised tingimused liidu õiguslikult siduvate aktide kehtestamiseks g. Õigusloome tavamenetlus- annab Parlamendile ja Nõukogule võrdse osatähtsuse.

Rakendused on näiteks vabade neutronite tootmine (näiteks materjalide uurimiseks) ning teatud radioaktiivsete nukliidide tootmiseks, näiteks meditsiinilisel otstarbel.
Rakenduskõrghariduse erialadeks on Hotellimajandus, Reisikorraldus,Toitlustusteenuste korraldus,eksternõpe ning kutseõppe erialadeks on reisikorraldus, toitlustusteenindus ja hotellindus.
Rakendusbioloogia – teadusharu, mis tegeleb bioloogia põhiharude tõestatud seaduspärasuste ja teooriate praktilises elus kasutavate võimaluste ja lahenduste uurimisega.

Rakenduslik haru - tehnopsühholoogia,tööstuspsühholoogia,organisatsioonipsühholoogia, kasutavad psühholoogia teoreetilisi teadmisi konkreetses praktilises valdkonnas.
Rakendustes - põllumajanduses ja toiduainetööstuses, puidu ja keemiatööstuses, energeetikas, materjaliteaduses, arstiteaduses, nanotehnoloogias, keskkonnakaitses.
Rakendused on häid tulemusi toonud AS Magnum Medicalis, kes suutis oma protsesse paremini juhtida, oma klientidele parem partner olla ja teenida suuremat kasumit.

Rakenduspunkti all on väiksemad, kuid rakendussirgest kaugemal Maksimaalne peapinge 5.3.2 Maksimaalne võimalik vertikaalse nõlva kõrgus nidusas mõnevõrra suuremad.
Rakendusökoloogia – inimese praktilise tegevusegam, eriti taime- ja loomakasvatuse, kalanduse, metsanduse, maaparanduse ja kaevandamisega seonduvad ökoloogiaharud.
Rakenduseetika ehk praktiline eetika püüab rakendada üldisi moraalinorme ja teooriaid konk- reetsetele tegevusvaldkondadele, kontekstidele või probleemidele.

Rakendusteadus - teadus, mis tegeleb mitmesuguste loodusteaduste abil saadud teadmiste praktilise rakendamise põhimõtete ja meetodite otsimise ja arendamisega.
Rakendusprogrammliides on kirjelduste (teenuste) kogum, mis kirjeldab riistvaraga suhtlemise korra, peites kasutaja ja programmeerija jaoks ära riistvara omapärad
Rakendusasutus - Prioriteedi või meetme rakendamiseks Vabariigi Valitsuse poolt määratud ministeerium, mis vastutab nende eesmärkide saavutamise eest.

Rakenduste multitegumtöötlus on võimalik. Häälepõhised funktsioonid Google'i otsing hääle abil on olnud võimalik alates Androidi esimese versiooni avaldamisest.
Rakenduslikud küsimused – küsimused, mis asetavad teose laiemasse konteksti ning aitavad meil näha kirjanduse ja elu seoseid; eeldavad isiklikku vaatepunkti.
Rakendusvald - kondi, hinnataset, jne)? • Millised on meie konkurentsieelised? 230. -> Tulemuseks on teadmine oma toote konkurentsipositsioonist.

Rakendus - ja osalusteater – sotsiaalsed, hariduslikud, reaalne kontekst, vaatajad osalevad etendusprotsessis, võivad etenduse käiku muuta
Rakenduslikel eesmärkidel – põllumajanduses, toiduainete tootmises, inimeste ja loomade mitmete omaduste muutmises ning haiguste diagnoosimises ja ravis.
Rakendus - (startup, e-maksekeskus, internetipank, e-pood jne) 7.3. kampaania (saata võib ka bänner, kampaanialeht ja sotsiaalne meedia)

Rakendustarkvaraks on programmide komplekt kindlat liiki ülesannete klassi tarvis ja nendega puutub tavakasutaja kokku oma igapäevases töös.
Rakendusteadus – teadus, mis tegeleb loodusteaduslike teadmiste praktilise rakendamise printsiipide ja meetodite otsimise ja arendamisega.
Rakendusteadus – Seisned bioloogia haruteaduste poolt avastatu praktilise kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimises ning teostamises.

Rakendusuuringute maht on nii kahjustuste põhjuste, ulatuse kui ka vältimise ja tõrjevõtete aspektist pädevate otsuste langetamiseks ebapiisav.
Rakendusbioloogia - seisneb bioloogia haruteaduste poolt avastatu praktilise kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimises ning teostamises.
Rakendused - Ehedalt ja kergsulamitena konstruktsioonimaterjalina, elektrijuhtmetena, valgust ja soojuskiirgust peegeldavate katetena.

Rakendusteadus – Tegelevad loodusteaduslike teadmiste praktilise rakendamisega, arendamisega nt. Meditsiiini ja põllumajanduse tarbeks.
Rakenduslikust seisukohast on skeem 1 üldjuhul lihtsam kasutada kui skeem 2. Skeemi 2 kasutavad üldiselt suured tootmis- ja kaubandusettevõtted.
Rakenduslik - teoreetilise psühholoogia distsipliinides saadud teabe kasutamine konkreetsete eluliste probleemide lahendamiseks

Rakendustes on enimlevinud kahendpuu ehk Bi-puu, kuna järjestatud kahendpuu võimaldab kiiret otsingut, lisamist, eemaldamist.
Rakenduseetika puhul on probleemid, millest algab elu. Vägivallaeetika, karistuseetika. Arsti ja patsiendi suhted, loomade õigused.
Rakendusvalkonnad on ette nähtud kohalike kogukondade abistamiseks nende sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide saavutamisel.

Rakendusbioloogia - teadusharu, mis kasutab bioloogia erinevate haruteaduste poolt avastatud seaduspärasusi inimkonna huvides.
Rakendusgeodeesia - käsitleb ehitiste (hooned, teed, sillad jne) rajamisel rakendatavaid mõõtmismeetodeid ja mõõteriistu.
Rakendusteadusena on geodeesia tähtis ehitustehnikas, mäeasjanduses, põllumajanduses, metsanduses, sõjanduses ja mujal.

Rakenduslik – peamised rakendusvaldkonnad on : meditsiin, veterinaaria, põllumajandus ja toiduainete tööstus.
Rakenduskõrghariduse on omandanud rohkem kui 300 hotellimajanduse, toitlustusvaldkonna ja turismivaldkonna spetsialisti.
Rakendustarkvara – andmehõive, reaalreguleerimine, superviisorjuhtimine inimliides, arvutused, veatöötlus jne.

Rakendustest on lihtsalt ignoreerinud meetodiga seotud probleeme, näiteks juba mainitud jaotumise küsimust.
Rakenduseetika on eetika vaatab Aristoteles uutmoodi ka vastutuse küsimust, seostades selle inimese endaga.
Rakenduskiht – Sisaldab OSI rakendus-, esitlus- ja kommunikatsiooni jaoks on olemas vajalikud ressursid.

Rakendusteadusena on geodeesia tähtis ehitustel, sõjanduses, katastrimõõdistamisel, metsanduses ja mujal.
Rakenduslik majandusteadus - tegeleb seletatud ja tundmaõpitud seaduste majandussubjektide huvides ärakasutamisega.
Rakendus - (praktiline) eetika on mingi eluvaldkonna eetika või mingi professiooni kutse-eetika.

Rakendus alkoholidel on joomine täis jäämine mõningal juhul happena kasutamine neutraliseerija ja ravim.
Rakendusbioloo - giaga kaasnevad teaduslikud, majanduslikud, seadusandlikud ning eetilised probleemid.
Rakendustarkvara ülesanne – rakendustarkvara ülesandeks on täita otseselt kasutaja poolt antud ülesandeid.

Rakenduslik uuring – selle tingib inimeste praktiline vajadus või lahendatakse praktilist probleemi.
Rakendusgeodeesia – käsitleb ehitiste rajamisel rakendatavaid mõõtmisvahendeid ja mõõteriistu.
Rakendusbioloogia - erinevate haruteaduste avastatud seaduspärasuste kasutamine inimkonna huvides.

Rakenduslik psühholoogia – rakenduslikud harud kasutavad teoreetilisi teadmisi konkreetses praktilises
Rakendustarkvara - rakendustarkvara võimaldab kasutajal teatava kindla ülesande täitmist.
Rakendustarkvaraks on programmid, mida tavakasutaja mingi konkreetse töö tegemisel kasutab.

Rakenduslik – kasutab saadud teavet konkreetsete eluliste probleemide lahendamiseks
Rakendusteater – eesmärk on ühiskondlike probleemidega tegeleda, mitte kunsti teha.
Rakendusbioloogia - bio haruteaduste avastatu praktilise kasustuse võimaluste uurimine.

Rakendused - klassikalise tingitust kasutatakse laialdaselt reklaamis(positiivne
Rakendused on kasutusel nii eraettevõtluses kui ka teduslikes uurimistöödes.
Rakenduseetika – viimaste aastatekümnete üks huvitavamaid filosoofia valdkondi.

Rakendusi – vesirattaid ehitati jõgedele juba vähemalt 2000 aastat tagasi.
Rakendushind on 500 krooni, samal ajal kui aktsia hind turul on vaid 350 krooni.
Rakenduskontekstist teise – väljakujunenud elementide kombineerimine eri turgude tarbeks.

Rakenduspunkti all on väiksemad, kuid rakendussirgest kaugemal mõnevõrra suuremad.
Rakenduspunkti koordinaadid on teada. M x = yFz − zF y M y = zFx − xFz M z = xFy − yFx
Rakenduskestus trak – ajavahemik relee pingestamisest kuni mähise rakendumiseni.

Rakendusteadused – loodusteaduste abil saadud teadmiste praktiline kasutamine.
Rakendussätted – võib sisaldada sätteid, millel on tagasiulatuvat mõju.
Rakendustarkvaraks ehk tarbeprogrammideks on programmid, mida tavakasutaja mingi

Rakenduste ehk programmide kogum spetsiifiliste ülesannete täitmiseks.
Rakendusbioloogia tegevus - valdkonnad ning selle osa majanduses ja igapäevases elus.
Rakenduses on võimalik uurida aadresseerituid objekte üle kogu Eesti.

Rakendustarkvara – võimaldab kasutajal teatava kindla ülesande täitmist.
Rakendusteadus – otsib avastatud loodusseadustele kasutamisvõimalusi.
Rakendusteadus – otsivad avastatud loodusteadusetele kasutusvõimalusi

Rakendustarkvaras on tavaliselt kasutusel graafiline kasutajaliides (GUI).
Rakenduslingvistika on keeleteaduse osa, mis rakendab teooria praktikasse.
Rakendusteadus - tegeleb praktilise rakendamise meetoditega.Üldbiol.

Rakendusi – mida rohkem on rakendusi, seda rohkem saate teha.
Rakendusala on väga lai. Eriti suur tähtsus on neil akustikas.
Rakendusi on näiteks mikroobjektide holograafia ja laserrelv.

Rakenduskiht – Sisaldab OSI rakendus-, esitlus- ja seansikihti.
Rakenduslik klassifikatsioon - AINE OLEKUT, KASUTAMIST JA KOOSTIST SILMAS PIDADES
Rakendusteadused – pedagoogika, psühhiaatria, tehnilised teadused.

Rakendusala on aga laiem ja seda saab kohaldada ka klientidele.
Rakendusbioloogiline tähtsus – nende tööstuslik ja igapäevaeluline kasutus.
Rakendus on personaalne, ettevõtte logode ja kujundusega.

Rakendus nõuded on otsustavad kohad, paindlikkus ja kohandatavus.
Rakendusala on taimede kasutamine õhu saastamise hindamisel.
Rakendusala on läinud palju kaugemale meditsiini praktikast.

Rakendused k - l ei ole alati veenvad, nt seksuaalküsimustes.
Rakenduslik e. Praktiline psühholoogia, arengupsühholoogia.
Rakendustarkvara on üldiselt soetud graafilise kasutajaliidesega.

Rakendusvaldkond on mõjutanud kõvasti antropoloogilist eetikat.
Rakenduslikud distsipliinid – vundamentide, tunnelite, tammide, teede jne
Rakendusteadused - Fundamentaalteadmiste praktiline rakendamine.

Rakendused on tasuta. Mõnda saate enne ostmist proovida.
Rakendusteadus - Teadmiste rakendamine praktilisse tegevusse.
Rakendusbioloogia - bioloogia avastuste rakendamine bioloogias.

Rakendusbioloogia on bioloogia avastuste rakendamine praktikas.
Rakenduste areng on olnud GNU litsentsi all. (Vikipeedia 2013)
Rakendus on andmete kao suhtes tolerantsem kui teine.

Rakenduskiht - selle loogika peab toetama edasi saata.
Rakenduskõrgkoolis nelja - aastasel rakendusarhitekti õppekaval.
Rakenduse üleslaadimiseks on SDK tööriistaribal nupp Deploy.

Rakenduseks on optiline kaabel ( valgus kaabel).
Rakendusvaldkond on toiduainete ja alkoholi tootmine.
Rakendus - , tervise-, ja võistlusujumist.

Rakendus - ehk täideviimiskulu analüüs.
Rakenduskava - määratakse personali rollid.

Rakendus - , esitus- ja seansikihis.
Rakendusprogrammid on nagu teenindav personal.

Rakendus - ja kasutamisvõimalusi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Rakendusseadus – Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosaseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse rakendamise seadus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto