Sõnu seletav sõnaraamat

Riigieelarve tulu - ja kululiigid Tulud kajastatakse sageli tululiikide kaupa ning detailsemalt kasutatakse ka ametkondlikku liigitust näiteks näidatakse tulud allasutuste l6ikes liigitatuna tulu liikide lõikes.
Ründemürk on sünteetiline keemiline ühend vastase elavjõu hävitamiseks, elavjõu võitlusvõimetuks muutmiseks, maa-alal taimestiku ja/või loomastiku hävitamiseks. 7 SILMAPAISTVAMAD ISIKUD
Rendiruumi üleandmise – vastuvõtmise aktile; 5.2.2 kasutama rendiruumi sihipäraselt vastavalt Lepingule ja rendiruumi otstarbele; 5.2.3 tasuma igakuiselt rendi ja kõiki teisi makseid Lepingus fikseeritud tingimustel; 5.2.4 tagastama rendiruumid rendileandjale Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel vastavalt Lepingu tingimustele üleandmise- vastuvõtmise akti alusel; 5.2.5 kooskõlastama rendiruumis tehtavad parendused ja muudatused kirjaliku kokkuleppe vormistamise teel eelnevalt rendileandjaga.

Reservatsioonipalk on madalaim palk, mille eest on töötu nõus tööle asuma (vastasel juhul ta jätkab tööotsinguid, töötuna olekut). Mida suurem on (1) alternatiivne sissetulek (sh töötushüvitis), (2) sobiva tööpakkumise leidmise tõenäosus ja (3) loodetav palk, seda suurem on ka reservatsioonipalk.
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema järgmised andmed: 1) dokumendi nimetus ja number; 2) koostamise kuupäev; 3) tehingu majanduslik sisu; 4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 5) tehingu osapoolte nimed; 6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid; 7) majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist; 8) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber.
Rahaline perspektiiv - millist finantstulemust ootavad ettevõtte omanikud;- käive, kasum, rentaablus, investeeringute tasuvus, rahavood 2. Kliendi perspektiiv- mida soovib klient, milline on tema rahulolu;- turuosa, kliendi rahulolu, püsiklientide osakaal, klientide arvu kasv, uute klientide leidmine 3. Sisemise protsessi perspektiiv- milliseid sisemisi protsesse peab valdama, et rahuldada omanike ja klientide soove;- kvaliteedinäitajad, tootmise efektiivsuse näitaja, tootmisvõimsuse kasutamise näitaja.

Rendinõuded - Laekumata tulu aruandeperioodil( viitlaekumised, lekuvad järgmisel perioodil) Intressid Laekumata tulu aruandeperioodil( viitlaekumised, lekuvad järgmisel perioodil Dividendid Laekumata tulu aruandeperioodil( viitlaekumised, lekuvad järgmisel perioodil Maksude ettemaks ( nt KM ettemaks) Rendi ettemaks - Tulevaste perioodide ettemakstud kulud( nt kindlustus,) P õ h i v a r a ( kasutusaeg üle aasta) Pikaajalised finantsinvesteeringud- finantsvarad( nt osteti pikaaj.
Reiting on reitingusümbolites väljendatud hinnang laenuvõtja lubadusele täita enesele võetud kohustused. Finantsturg koosneb kapitaliturust (kus kaubeldakse pikaajaliste instrumentidega) ning rahaturust (kus kaubeldakse lühiajaliste instrumentidega). Finantsturu eesmärk on ümber jaotada majanduses tekkivaid sääste. Väärtpaberiturg jaguneb: (1) esmasturg — toimub väärtpaberite emissioon; (2) teisene turg — toimub kauplemine juba olemasolevate väärtpaberitega.
Ruumiline kooseksisteerimine - aglomeratsiooniefekt Majanduslik interaktiivsus Ühine sotsiaalne kapital Suurem tootlikkus ja efektiivsus Uuenduste kiirem levik Uute toodete turule toomine ja uute ettevõtete asutamine on lihtsam Ühtlasi loovad klastrid regioonile mainet kui konkurentsiressurssi, mis: parandab kapitali kättesaadavust, soodustab inimeste sisserännet ja suurendab otseinvesteeringute mahtu Edukad klastrid on arendanud välja bränditootmise, millesse sageli kaasatakse ka regioon.

Remont - ja hooldustööde hinnad; uute hoonete maksumus; sissetulekute tase; valitsuse poliitika (näiteks muinsuskaitse-alane); olemasolevate hoonete vanus ja seisund (remondivajadus); omandiga seotud mõjud – eraomanduses olev kinnisvara on üldiselt paremini hooldatud.
Rahandusteenused on kui majanduse vereringe, mis hoiab süsteemi töös ja mis on seetõttu teravdatud tähelepanu all. Rahanduses on seetõttu kõrgeimalt tasustatud sektor majanduses üldse ja sinna üritatakse kaasata parim inimressurss. Rahandus ise on muutunud traditsioonilisest konservatiivsest pangandusest oluliselt erinevaks, pigem infomajanduseks, kus kogutakse, vahendatakse ja töödeldakse tohututes mahtudes informatsiooni ja kus kiirusel on edukuseks määrav roll.
Ravikindlustusega on äriühingute puhul aga nii, et juhatuse liikmed saavad selle alles kolmekuulise ooteaja järel pärast ravikindlustuse andmebaasis registreerimist (FIE-l 14 päeva), ning ravikindlustuse kestus sõltub seejuures sotsiaalmaksu maksmisest (FIE-l ei sõltu). Kui osaühing on jätnud juhatuse liikme sotsiaalmaksu nõutud summas ja nõutud tähtajaks maksmata, lõpeb ravikindlustus 14 päeva pärast36. Ravikindlustuse tekkimise ja lõppemise praktiline tähtsus

Rahvusvaheline rekonstruktsiooni - ja Arengupank(IBDR) –maailmapank ka. Kui IMFi põhieesmärk on rahvusvahelise rahandussüsteemi stabiliseerimine ning maksebilansi tasakaalustamisega raskustes olevate riikide abistamine, kellele antakse suhteliselt lühiajalisi laenusid, siis IBDRi põhifunktsiooni on arenguriikide pikaajaline majanduse toetamine, selle eesmärgil annab IBDR neile pikaajalisi laenusid ning abistab pikaajaliste majandusprogrammide väljatöötamisel ja nende rakendamisel.
Raamatupidamise sise - eeskirjad koosnevad: 1. Üldpõhimõtted; 2. Raamatupidamisdokumentide vormistamine ja säilitamine; 3. Põhivara arvestus; 4. Käibevara arvestus; 5. Tulude ja kulude kajastamine; 6. Varade ja kohustuste inventeerimine; 7. Omakapitali arvestus; 8. Aruannete koostamine ja esitamine; 9. Kasutatav kontoplaan. Raamatupidamise arvestuse korraldamise aluseks on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Rahavood finantseeri - MISEST • Muutused laenudest 775 • Tasutud laenud -496 • Makstud intressid -343 • Makstud dividendid -820 • Sissemakstud kapital 103 Rahavood finantseerimisest kokku -781 RAHAVOOD KOKKU -5 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 335 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 330 Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 Nagu näha rahavoogude aruandest ja kasumiaruandest, selgus, et ettevõte töötas kasumiga, kuid raha tegelikult ei jätkunud.

Reguleerimisfunktsioon - hälvete puhul langetatakse kiiresti ja paindlikult eesmärgile suunatud kursile tagasi toovaid otsuseid (vt süsteemne juhtimistsükkel) i. Tegevuspõhine juhtimine (activity-based management), lean accounting: – lisab kliendi poolt tunnetatud väärtused igale tegevusele, – eristab väärtust lisavad ja väärtust mittelisavad tegevused, – suurendab väärtust lisavaid tegevusi ja vähendab või elimineerib väärtust mittelisavad tegevused.
Raadiojaamu on rohkem kui telekanaleid ja raadiot saab kuulata igal ajal ning millegi muu tegemise kõrvalt (nt puhata või sõita autoga). Raadioreklaami koostamise soovitused: - häälte ja muude helidega saab reklaami elavdada; - esitada korraga ÜKS idee; - võida tähelepanu kohe sõnumi alguses; - mainida brändinime korduvalt; - kasutada meeldejäävat ja meeldivat raadiohäält ning muusikat; - kasutada võimalust eetrisse helistada või kirjutada.
Raamatupidamise sise - eeskirjad Raamatupidamise sise-eeskirjad reguleerivad Osaühingu raamatupidamisarvestuses kasutatavaid põhimõtteid ja on nende põhimõtete kirjalikult kinnitatud dokument, mis koosneb järgmistest osadest: Majandustehingute dokumenteerimine: määratakse ära dokumendid, mis on kulude, realisatsiooni, töötasu arvestuse ja väljamaksmise, aruandvate isikute aruannete ning komandeeringu aruannete aluseks ning nende esitamise tähtajad.

Reaalses majanduses on turu reguleerimiseks vaja kehtestada, kas max. hinnad, millest kõrgema hinnaga müüa ei tohi (näiteks korteriüüri piirmäär) või min. hinnad, millest madalam hinnaga ei saa müüa (selleks piiriks on enamasti omahind). Näiteks eestikeelsete raamatute hinnad on kõrged võrreldes inglise, saksa või venekeelsete raamatutega sellepärast, et eestikeelsete raamatute trükitiraažid on nii väikesed, et raamatu hind kujuneb kõrgeks.
Regionaalarengu seisukohalt on samuti äärmiselt tähtis ettevõtluse arendamise tugisüsteemi edasiarendamine (sealjuures struktuurivahendite kaasamiseks). Selle eesmärgiks on: Riigi majanduse konkurentsivõime kasv ja regionaalsete sotsiaal- majanduslike erisuste vähendamine; Sünergia erinevate ettevõtlus, tööhõive, koolitus- ja regionaalarengu programmide vahel ja selle tulemusel eelarveliste vahendite efektiivsem rakendamine ning kulutuste läbipaistvus.
Raamatupidamine on süsteem, mis mõõdab ettevõtte äritegevust ja töötleb sellega seotud informatsiooni aruanneteks, mis edastatakse juhtkonnale. KMK-analüüs on kulude käitumise analüüs, mis lähtub kulude, müügimahu (tootmismahu) ja kasumi omavahelisest seosest KMK-analüüsi kasutatakse müügi- ja tootmisstruktuuri kujundamisel, hinnakujundamisel ja ettevõtte strateegiliste kitsaskohtade lahendamisel optimaalsete otsuste vastuvõtmiseks.

Rahvamajandus on kõigi ettevõtete tegevuse tulemus.
Registreerimata aktsia - või osakapital Ülekurss Aktsiate või osade emiteerimisel üle nimiväärtuse saadud tasu Oma aktisad või osad (-miinus) Ettevõtte valduses olevad emiteeritud aktsiad või osad Kohustuslik reservkapital Ei ole kohustuslik alates 01.01.2011, kui põhikirjas pole märgitud teisiti Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Omakapital kokku Passiva (kohustused ja omakapital) kokku.
Riigilõiv on kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest (näit. kohtuasjade, autoregistri, perekonnaseisuasutuse, kodaniku passi väljastamise ja kodakondsusasjade, elamis- ja tööloa, välismaalase passi jm toimingud). Riigieelarve • ... on plaan, mille alusel valitsus kasutab riigi raha ja on seega üks olulisemaid vahendeid riigi juhtimiseks.

Rahatsükkel on seotud puhta käibekapitaliga.
Raamatupidamise toimkond on välja andnud Raamatupidamise Toimkonna juhendi (edaspidi RTJ) 11 (muudetud 2011) „Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine“, eesmärgiga sätestada reeglid äriühenduste arvestuseks ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamiseks Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostavates konsolideeritud ja emaettevõtte raamatupidamise aastaaruannetes. Juhend RTJ 11 annab mõistetele alljärgnevad tähendused:
Reaalintress - saadakse nominaalintressist inflatsioonimäära lahutamise teel reaalinvesteering - investeering reaalvarasse ehk näiteks kinnisvarasse, tootmisseadmetesse jne reaalne SKP - näitab SKPd püsivates hindades, st nominaalset SKPd on korrigeeritud baasaasta hinnaindeksiga realiseerimise printsiip - raamatupidamises rakendatav printsiip, kus tulud arvestatakse realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta.

Rahvusvahelistumine tähendab aga ka seda, et teistest riikidest oluliselt erinevad normid võivad vähendada võimalike investorite huvi riigi vastu – tihti on lihtsam investeerida mujale, kui hakata välja selgitama õiguskeskkonna võimalikke mõjusid investeeringule. • Investeeringute juhtimine Mida keerulisemad on tingimused maailma majanduses, seda enam on hinnas inimesed, kes saavad aru kuhu ja kuidas raha tegelikult liigub.
Registreerida e - Registreerida notari asutajate arv äriregistrisse asutamiskoosolek, äriregistris või asutada kaudu/1 (minimaalselt) kandmiseks/1 sõlmida asutamisleping notari kaudu/1 (lisana kinnitada MTÜ põhikiri)/2 Algkapital Puudub Puudub 2500 25000 Juhtimine Juhtimisorganid Kõrgeim juhtorgan on Kohustuslik Kõrgeim juhtimisorgan puuduvad liikmeskond juhtimisorgan on on aktsionäride juhatus, nõukogu peab üldkoosolek.
Rahapesul on nii otsene kui kaudne ja ka rahaline mõju ettevõtlusele, riigi majandusele ja poliitikale (maksudest saamata jäänud tulu, riikidevahelised suhted ja välispoliitika, korruptsioon, seadusandlus) ning kuritegevusele (sh terrorismi rahastamine, massihävitusrelvade levik jmt). Maailmas toimuva globaliseerumise ning elektrooniliste seadmete arengu tõttu on rahapesu võimeline saavutama mastaapsemaid mõõtmeid.

Rõõmustav uudis on see,et üha rohkem välisturiste külastab Eestit,ning on ka rõõmustav,et ka meie siseturism on kasvujoonel  Turism on väga oluline majandusharu kogu maailmas,mis hõlmab reisibüroode,reisiveondusfirmade,majutus- ja toitlustamisettevõtete,valuutavahetuskontorite,suveniiride kaupluste,muuseumide ja muude teeningusasutuste tegevust  Eesti sisemajanduse kogutoodangust annab puhkemajandus ja turism u 10%
Reaalinvesteering - investeering reaalvarasse ehk näiteks kinnisvarasse, tootmisseadmetesse jne sisemajanduse koguprodukt (SKP) - riigis aasta jooksul loodud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses sisemine kogutoodang, SKT - riigis loodud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses SKP ühe elaniku kohta - saadakse, kui jagatakse aasta jooksul loodud SKP riigi rahvaarvuga
Ratsionaalne ignorantsus - ratsionaalne on olla ignorantne, kui ratsionaalseks käitumiseks vajalik informatsioon maksab oma väärtusest rohkem  ratsionaalne majanduslik käitumine - tähendab, et majandussubjektid maksimeerivad kasulikkust mingite kehtestatud piirangute raamides  ratsionaalsete ootuste hüpotees - majandusprotsesside analüüsimisel võetakse vaatluse alla ka ootused, mis tekkivad kogemustest ja õppimisest.

Raamatupidamise sise - eeskiri (RPSE ). RK-ne on kohustatud koostama RPSE, mis reguleerib maj.tehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, varade ja kohustuste inventeerimist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, kontoplaani, koodide ja lühendite kasutamist, vara põhi- ja käibevaraks liigitamise kriteeriume, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning aruannete koostamise korda.
Raamatupidamisbilanss on üks tähtsamatest raamatupidajate poolt koostatavatest raamatupidamisaruannetest, mis iseloomustab ettevõtte finantsmajanduslikku olukorda (varade paigutust ja nende moodustamise allikaid) rahalises väljenduses teatud ajamomendil (tavaliselt mingi ajaperioodi lõpus). Bilanss-on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali.
Reklaamiga kaasnevad - reklaami tootmine on kulukas ning see tõstab ohud mõnede toodete hinda - reklaam võib panna inimesi tegema asjatuid oste - meedia sõltub reklaamist Millele mõelda, kui - ohutus plaanid säästa - tulumäär - likviidsus Ohutus Riik tagab sinu hoiuste turvalisuse kuni 20 000.- kroonini Tulumäär Tulumäära väljendatakse protsendina hoiustatud summast (põhisummast) aastase perioodi kohta.

Rentnik on kohustatud maksma selle eest tasu (renti). Põllumajandusliku rendilepingu esemeks võib olla peamiselt põllumajanduslikuks tootmiseks määratud ettevõte, sealhulgas põllumajandusliku tootmisega seotud mittepõllumajanduslik ettevõte, põllumajanduslik kinnisasi või selle osa. Põllumajandusliku kinnisasja rentimisel eeldatakse, et rendileping hõlmab ka päraldisi ja kinnisasjaga seotud
Raskeveokimaksust on vabastatud järgnevad asutused: Kaitseväe-, Kaitseliidu-, piirivalve ja politseiasutused ning riigi ja kohalike omavalitsuste tuletõrje- ja päästeasutuste raskeveokid. (Lehis, Lasse 2009) Raskeveoki maksja elukoht, raskeveoki registrimass või täismass, telgede arv ja veotelje õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu on määratud liiklusregistrisse kantud andmetega.
Ressursina – kui on loodud tingimused inimeste isiksusliku potentsiaali avaldumiseks ja väljendumiseks, selle taastumiseks ja vajalikuks muutmiseks ehk arenguks. Personali arendamine on organisatsiooni tegevuste jada, mis on suunatud õppimisele: • õppimine töökohal; • karjääri arendamine ja elukestev õpe; • organisatsiooniline õppimine ja teadmus; • koolitus, õppimine ja arendamine.

Rahvatulu - ühiskonna majandussubjektide (majapidamised, ettevõtted, valitsus) teenitud kogutulu  rahvusvaheline investeerimispositsioon - riigi kõigi majandussektorite finantsvarade ja -kohustuste konsolideeritud koondbilanss  rakenduslik majandusteadus (inglise k. business administration)- kasutab majandusteooria poolt seletatud ja tundmaõpitud seadusi üksikute majandussubjektide
Rooma - germaani õigussüsteemiga maades, nn tsiviilõigusega maades (näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa), kus õigusemõistmine on rohkem seadusetähes kinni, ei tunta kaugeltki nii suurt vajadust ärieetika järele. Kuid ka tsiviilõigusega maades ärieetika tähtsus viimastel aastatel aina tõuseb. Selle põhjuseks on suurel määral ettevõtluse rahvusvahelistumine.
Residendist äriühing on kohustatud aktsiakapitali, osakapitali või sisemaksete vähendamisel või aktsiate või osade tagasiostmisel tehtud väljamaksete või likvideerimisjaotiste väljamaksmise kohta esitama Maksu- ja Tolliametile INF deklaratsiooni ning nimetatud väljamakse tegija on maksumaksja nõudmisel kohustatud andma tõendi tehtud väljamaksete kohta järgmise kalendrikuu 5. kuupäevaks.

Rentaablus on kasumi suhe mingisse teise näitajasse. Rentaabluse e koondefektiivsuse analüüs näitab, millised tegurid millisel määral on mõjutanud ettevõtte teisese majandustulemuse -
Rkp - ehk rahvamajanduse kogutoodang on majanduses teatud ajaperioodil toodetud lõpphüvise summa, millele on juurde arvatud ekspordi ja SKP kui maj. indikaatori puudused:1.Riikide rahvaarv on erinev 2.Hinnataseme muutused 3.Valuutade ostujõu erinevused 4.SKP ei arvesta vaba aja väärtust 5.SKP ei näita, milliseid kaupu ja teenuseid ning millises proportsioonis toodetakse.
Reklaamitrikiks on midagi märkamatult tegema hakata, ning et hiljem tekiks sümpaatia selle ala vastu(näiteks muusika või joonistamine)Mika arust on bännerid väga häirivad ning tuleks teha raskemaid reklaame, kuna bänneri tegemine on lihtne ja tulemuseks on ainult klikkimine sellel, Mika sõnul tuleks inimesi panna osalema mingis võistluses või panna reklaami abil inimest ostma.

Rahaekvivalentideks on lühiajalised (üldjuhul kuni 3 kuud), kõrglikviidsed investeeringud, mida saab kohe konventeerida teadaolevateks rahasummadeks (lühiajalised deposiidid, võlatähed, vekslid, obligatsioonid). Rahavoogude aruandes näidatakse eraldi rahakäive äritegevusest, investeerimisest, finantseerimisest. Rahajäägi muutus äritegevusest on sisuliselt kassapõhine ärikasum.
Restorani toit on väga kvaliteetne”). Viimaste aastate uuringute tulemused näitavad kõikjal klientide nõudmiste suurt kasvu teenindusteenuse kvaliteedi ehk teeninduskvaliteedi osas.
Riskivastutus - Kahju tekitaja peab kahju hüvitama igal juhul!*Kahjustaja suurendab ettevaatust ja ettevaatuskulusid seni kuni selle piirkulu* saab võrdseks marginaalse kahjuootusega – lisakulu võrdub lisatuluga*Probleem: E ei ole motiveeritud oma panuse andmiseks kahjude vältimiseks*Näidisülesanne (E-st ei sõltu midagi): Õnnetuskahju on sisuliselt negatiivne välismõju.

Riskianalüüs on meetod, mille abil tööandja selgitab välja, hindab ja kontrollib töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajat ohustada. Riskianalüüsi eesmärgiks on selgitada välja, kui suure ohuga on tegemist, kas riski vältimiseks või vähendamiseks on rakendatud piisavalt ettevaatusabinõusid või on vaja ette võtta midagi enamat tervisekahjustuste ennetamiseks.
Revidendil on õigus ära võtta asjasse puutuvaid originaaldokumente või asju kui kontrollimise käigus avastati rikkumisi või kui selleks annab nõusoleku maksukohustuslane. Kui lepitakse kokku, et revident võtab dokumente kaasa, peab koostama võetuse akti (number, sisu, maht jne) Revident võib maksukohustuslase juures läbi viia ka kassa ja väärtpaberite inventuuri.
Riviorganisatsiooni ülesanne on toodete valmistamine või teenuste osutamine, milleks ettevõte või asutus on mõeldud (põhitegevus). Staabiorganisatsiooni ülesanne on varustada riviorganisatsiooni erialaste teadmiste, oskuste, andmete, lahenduste ja nõuannetega (põhitegevuse ladusamaks muutmine) – personali, raamatupidamise, õigusliku ja varustamisega seotud ametikohad ja allüksused.

Ressursisäästlikkust – tööjõukulu vähenes, bürooruume ja rendihooneid müüdi maha, et kulusid kokku hoida jne. Antud ametid töötavad koos palju efektiivsemalt – nt koostööl on tabatud erinevaid kuritegelikke jõuke (narkootikumid, salasigaretid) - Negatiivne pool on see, et pidevalt muudetakse maksuseadusi ümber ja see muudab keeruliseks ja kulukaks muudatuste tegemised
Ressursid – kohalikud ressursid antud kohas elektrienergiaga varustatus vesi– need on 2 kõige tähtsamat tugitegevus-reovesi küte – parim:kohalik kaugküte (all tema +ja-) peab olema stabiilne, häireteta, reguleeritav +endal pole hoolt –võib midagi juhtuda asukoht! ehk kui kaugel on klient – kas kohalik elanikkond on nõus, et siia tuleb selline ettevõtmine.
Rahavood on planeeritud vastavalt nõustamisteenuste toimumise prognoosile, tuginedes eelnevale kogemusele Türi linnas ning vestlustele teenuse vajalikkusest Järva maakonna KOV-dega. Teenuse eest tasumine toimub nõustatava poolt kohapeal peale teenuse kättesaamist ning vastavalt kokkuleppele KOV-dega nende osas kas samal hetkel või kord kuus tehtavate arveldustega.

Registreerimis - Väiksemad reg.kulud, lihtne Suuremad reg.kulud, ja raamatupidamine keerukam raamatupidamine, tegutsemiskulud raamatupidamise aastaaruanne Asutajaid Üks Üks või rohkem Tööandja Harva Sageli Maksustamine Ettevõtlustulu Ettevõtja võib saada nii palka maksustatakse nii tulu kui kui dividende, viimased ka sotsiaalmaksuga maksustatakse vaid tulumaksuga.
Reklaam on igasugune makstud, mitteisiklik ideede, toodete või teenuste esitlus, mida tehakse Eesmärgiks - brändi tuntuse suurendamine, esmaostjate arvu suurendamine ( %), kordusostjate arvu suurendamine (%), kordusostjateks viimine esmaostjatest (%), brändi või ettevõtte maine parandamine, uue hinna, ostukoha või lisahüvede tutvustamine, muud eesmärgid.
Raskestitalutavas olukorras on parim viieastmeline kehtestav käitumine : -olukorra neutraalne kirjeldamine- -oma tunnete väljendamine - teisest poolest arusaamine, empaatia - alternatiivide väljapakkumine, läbirääkimine - Võimalikele tagajärgedele viitamine Konfliktide õhutamise viisid - Org.kultuuri muutmise teel- edastatakse alluvatele et antud konflikt on seaduspärane.

Resident on piiramatu maksukohustusega isik, kelle tulude maksustamisel kehtib nn maailmatulu printsiip  Mitteresident on piiratud maksukohustusega isik, sest tema maksab tulumaksu ainult Eestis asuvatelt tuluallikatelt saadud tulult (allikaprintsiip). Üldjuhul toimub mitteresidendi maksustamine tulumaksu kinnipidamise teel ning mahaarvamist tulust ei tehta.
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid, kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites, koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded RPS-es ja teistes õigusakti¬des sätestatud korras, säilitama raamatupidamise dokumente.
Realiseerub - Tööandja peab olema töötervishoiu  ja veendunud tööalases Milline  on  tööandja ennetustegevus? tööohutusalane ohutuses - nt hingatava õhu ennetustegevus  ettevõttes suhtes, toidu puhtuses, ja selliste  muudatuste nõuab muude võimalike rakendamises ohtude likvideerimist ja töökeskkonnas,  mis  tagavad töötajate jälgimist.

Riiklik ehitisregister – saab otsida registreeritud ehitisi ja vaadata nende andmeid ning otsida ehitisregistrile esitatud dokumente ja vaadata nende andmeid 3.Maakataster - riigi põhiregister, mille pidamise eesmärk on maa väärtust, maa looduslikku seisundit ja maa kasutamist kajastava informatsiooni kogumine, säilitamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine.
Rahvusvaheline juhtimine - miks teatud riigis mingid mudelid toimivad, mujal mitte, millised on kultuurilised/rahvusvahelised/usulised erinevused  Motivatsioonisüsteemid organisatsioonides- Mida peale palga veel inimestele pakutakse, et nad õnnelikud oleksid?  Väärtused eesti organisatsioonides- Tegutsemise põhimõtted: ausus, usaldusväärsus, kliendikesksus
Rahvusvaheline majandus - käsitleb riikide vastastikust majanduslikku sõltuvust, ta analüüsib kaubavoolusid, teenuste liikumist ja makseid ühe riigi ning ülejäänud maailma vahel, neid voogusid reguleerivat poliitikat ja selle mõju riigi heaolule; uurib üksikute rahvusriikide vahelisi suhteid maailma nappide ressursside jaotamisel inimvajaduste rahuldamiseks.

Rahapakkumine on määratud pangasüsteemi poolt Rahanõudlusel on kolm komponenti: • Tehingunõudlus (raha vajatakse maksevahendina) • Ettevaatusnõudlus (raha hoitakse tagavaraks) • Spekulatiivne nõudlus: (raha hoitakse väärtuse kogumiseks, juhuks, kui intressimäär tulevikus peab tõusma, siis väärtpaberite hind langeb ja tuleb aeg neid osta)
Reaalpalk on suurenenud kaheksa viimast kvartalit järjest ning jõudnud väga lähedale kriisieelsele tipptasemele, olles sellest veel vaid 1,3% madalam.
Reklaam on sõnum. Tema eripära seisneb selles, et sõnum: - koostatakse spetsialisti või reklaamiagentuuri töötaja poolt; - edastatakse reklaamikanali ja –vahendi kaudu; - makstakse tellija poolt kinni; - lähetatakse paljudele inimestele; - on mõeldud sihtturu informeerimiseks ja mõjutamiseks; - sisaldab teavet firma ja selle toodete kohta.

Rahavoogude nüüdisväärtus on selle määra järgi suurem kui esialgsed kulud, tuleb määra tõsta; kui see on esialgsetest kuludest väiksem, tuleb määra vähendada.
Renditakse 6 - ks aastaks, kuid hiljem kui 6 aastat möödunud on 20)Keskaegse Euroopa majandus-14.saj valitseb feodaalne * Ka feodaalil puudus huvi oma maatüki ülestöötamise vastu, sest võimalik maad pärandada ja tasuda (85% metsafondist)tuli 0.5 korraldus,kujuneb lõplikult välja seisuslik korraldus,areneb ka tema oli piiratud õigusega omanik.
Raamatupidamistavast lähtuvalt on raamatupidamise aastaaruanne koostatud; 2) aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted; 3) selgitused põhiaruannete oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil; 4) muud olulised asjaolud õige ja õiglase ülevaate andmiseks raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Ratsionaalne käitumine – Mikroökonoomilises mudelis tegutsev homo oeconomicus teab oma eesmärki (majapidamisel on see hüviste tarbimisest saadava kasulikkuse maksimeerimine) ja piiranguid (hüviste hinnad ja tarbimiseelarve). Piirangute raames on tarbijal võimalik teha kõige otstarbekam valik oma eesmärki silmas pidades, seega on valiku tulemused teada.
Referaadi koostamisel on toetutud erinevatele internetiallikatele, kõige rikkalikumalt aga andis leitud esemete kohta huvitavat ja konkreetset infot Briti Muuseumi kodulehekülg (http://www.thebritishmuseum.ac.uk). Väga suur ja oluline osa leide, mis kajastavad elu iidses Sipparis, on tulnud välja Hormuzd Rassami kaevanduste käigus 1880. aastate algul.
Riikide konkurentsivõime - OECD definitsiooni kohaselt iseloomustab riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet tase (määr), mis näitab kui palju riik suudab vabades, turumajanduse tingimustes toota kaupu ja teenuseid, mis vastavad välisturgude nõuetele, samaaegselt suurendades oma elanike sissetulekuid (nimetatakse ka riigi müügi- või ekspordivõimeks)

Riist - ja tarkvarale tehtud kulutused;  9% nn halduskulud;  27% tehnilised probleemid ning nende lahendamiskulud;  43% kuludest moodustavad kasutusprobleemid - valed töövõtted, vähene koolitus, oskamatus arvuti ressursse ära kasutada - mis kõik tähendavad raisatud tööaega, mis firma puhul väljendub otseselt palgakulus.
Raudteefirma skinest - *Varuosade tarnimine *Raudtee ehitus *Raudteeveeremi remont *Tehnilised konsultatsioonid *Raudteeveeremi müük ja rent *Veeremi moderniseerimislahenduse väljatöötamine *1992 asutati AS Skin *1997 asutati Skini AS Skinest Projekt *2000 saadi raudtee ehitusega tegelemiseks tegevusluba ja asutati Lätti samanimeline tütarfirma.
Riigieelarve on riigikogu poolt valitsusele antud volitus rahvaraha kasutamiseks ja selleks peab riigikogu kinnitama igal aastal valitsuse esitatud riigieelarve seaduse eelnõud ja kui riigikogu eelarve aasta alguseks pole eelarvet kinnitanud, siis on valitsusel õigus kasutada eelarvevahendeid 1/12 ulatuses eelmise aasta riigi eelarvest kuus.

Riiulijagajad on head, sest sageli kipuvad välja pandud kaubad sassi minema ja omavahel kohti vahetama ning neid on mugav kasutada ning neid on lihtne riiulist vajadusel eemaldada. Klambri põhimõttel kasutatavat hinnariba on mugav kasutada, sest selle seest on mugav lisada ja eemalda hindu ning vajadusel ka hinnaribasid välja vahetada.
Riviorganisatsioon – ülesanne on nende tööde vahetu tegemine, st toodete valmistamine või teenuste osutamine, milleks ettevõte on mõeldud.
Raha unikaalsus on tingitud sellest, et teda on alati vähe ; b) raha unikaalsus on tingitud sellest, et teda ei toodeta erasektoris; c) raha unikaalsus on tingitud sellest, et teda eipalju turvaelemente; c) raha unikaalsus on tingitud sellest, et tal on toodeta erasektoris; d) raha polegi unikaalne, kuna teda kasutatakse väga laialdaselt.

Ressurssid on fikseeritud, tootmistegurite võimalik pakkumine on fikseeritud nii koguselt kui kvalteedilt ( suht madala kvalifikatsiooniga töötaja on rakendatud vastaval töökohal, näiteks juristi või arsti kvalifikatsiooniga in ei tööta mingil muul töökahal). 3. Tehnoloogia on fikseeritud, ei tohi muutuda analüüsi jooksul.
Raamatupidamisbilanss on üks tähtsamatest raamatupidajate poolt koostavatavatest raamatupidamisaruannetest, mis iseloomustab ettevõtte finantsmajanduslikku olukorda (varade paigutust ja nende moodustamise allikaid) rahalises väljenduses teatud ajamomendil (tavaliselt mingi ajaperioodi lõpuks). Aktiva ja passiva iseloomustus ja koostisosad.
Raamatupidamiskohustuslane - (Raamatupidamiskohustuslaseks on Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna (edaspidi riik), kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või avalik- õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal (edaspidi filiaal).

Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (rah a ja raha ekvivalentide laekumisi ja väljamakseid). Rahavoogude aruandes on rahavood rühmitatud vastavalt nende eesmärgile:  äritegevuse rahavood  investeerimistegevuse rahavood  finantseerimistegevuse rahavood
Reklaam on turunduses kasutatav kommunikatsioonivõte toodetele vahendatud tähelepanu pööramise kaudu tarbijate manipuleerimiseks. Strateegiad: 1.Mõistusele suunatud-peenike tekst,tark nägu,info andmine,usaldusväärsus,tõestatud. 2.Tunnetele suunatud-saab lõbutseda,populaarsus,puhtus,maitsemeelte,lõhnade jne aistingu
Reaaltulu säilitada on nad sunnitud tööd tõhustama, ent palga kasv võib suurendada nende makse sedavõrd, et reaaltulu ikkagi kahaneb.

Rakendamise ohtudeks on kiired ja positiivsed tulemused, mille najale ettevõte puhkama jab, teine oht seisneb selles, et kui häid tulemusi on saavutanud näiteks ainult üks osakond siis tekib teistel trots Piirangute teooria rakendamise suhtes ning kui rakendamist ei levitata ettevõttes ühtselt võib see tekitada negatiivse mõju.
Registreerimiseks on vajalik esitada avaldus  Avaldus esitatakse kolme tööpäeva jooksul  Isik võib esitada avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks ka siis, kui tal ei ole registreerimiskohustust tekkinud  Isik peab registreerimiseks tõendama, et tegeleb ettevõtlusega Eestis või alustab ettevõtlust Eestis
Rahvusvahelised korporatsioonid ehk miks suurettevõtted rahvusvahelistuvad? • On paremini kaitstud kaubanduspiirangute eest • Lähedus turgudele ja vastavale infole • Osalemine kohalikus ärikliimas • Võib-olla ressurssidele lähemal • Sobiva tööjõu olemasolu • Soodne ettevõtluskliima ja sihtmaa valitsuse toetus • Väike risk

Riigivõlga on võimalik tasuda: Student Response Value Correct Answer A. võla refinantseerimisega, lastes välja uusi võlakirju, et 100% tasuda varem võetud võlgu B. maksude vähendamisega 0% C. avaliku sektori kulutuste suurendamisega 0% D. üheaegselt maksude vähendamise ja avaliku sektori 0% kulutuste suurendamisega
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema järgmised andmed:  Dokumendi nimetus ja number (nt arve).  Koostamise kuupäev  Tehingu majanduslik sisu (tuleb välja algdokumendi nimest nt kui nimi on arve, siis teame et osteti-müüdi. Tuleb lisada ka mida osteti-müüdi – maksude
Riigieelarve – teatud perioodiks koostatav tulude ja kulude süsteemne kalkulatsioon Eelarve periood – ajavahemik, mille kestel vastuvõetud riigieelarve kehtib Eelarve eelnõu – valitsuse poolt esitatud eelarve kava, mida täiendatakse ja parandatakse kõrgema võimuorgani poolt ja reeglina võetakse vastu eelarvena.

Rahandus - ja arvestussüsteem • annab ettevõtjale info olulistest finantsnäitajatest ja loob sellega võimaluse ratsionaalseks majandamiseks- kuidas on kõige sootsam ettevõttele • on abiks otsuste langetamisel • jälgib ettevõtte maksevõimet • annab infot, kuidas planeeritud investeeringuid finantseerida
Renoveerimis - ja ehitustöid, seetõttu taastatakse üha enam mõisaid koos kõrvalhoonetega (nt Palmse mõis). Eestis on järel üsna vähe väljaarendamata mõisakomplekse, mille hoonetest veel midagi suurt järel oleks, seega ei saa enam palju otse konkurente juurde tulla, vähemalt vanaaegsete mõisate näol mitte.
Raha emiteerimine on tänapäeval keskpanga ainu õigus, siis on sularaha hulga reguleerimine suhteliselt lihtne ülesanne.

Rühmajaotus – määra %! (head, rahuldavad, madal) Punktimeetod (teat. arv punkte jagatakse töötajate vahel kriteeriumi alusel) 54. Hindamise vead ja 360* hindamise meetod 1. Tööootuste hiline fikseerimine 2. Hindamisprotsessi hirmuäratavus 3. Hindamisprotsessi salastatus 4. Hindamistulemuste mitterakendamine
Rahvastiku kasv – on võimalus, kuna suureneb nõudlus Rahvastiku vananemine - on oht, sest inimeste pensionile jäämine toideainete järele, siis tekivad laiemad võimalused survestab maksumaksjaid, suurendab riigi sotsiaalkulutusi, väheneb põllumajanduslike toodete ja muude toiduainete tööjõu kättesaadavust.
Regressiõigusega faktooring - faktoril (finantseerijal) on õigus ostja poolt tasumata jäetud arve oma kliendile tagasi müüa; Regressiõiguseta faktooring – faktoril puudub võimalus tasumata jäetud arve tagasi müüa (krediidiriski kannab finantseerija). Seega pakub faktor lisaks finantseerimisele ka nn krediidikindlustust.

Raamatupidamisbilanss on üheks olulisemaks dokumendiks, mida raamatupidaja koostab. Tavaliselt on bilanss koostatud tabelina või ülalt alla ridade esitlemisega (no oleks ikka raske ju küll taga ajada numbreid mööda tavateksti). Bilansi päises peaks olema nimetatud firma nimi, soovitavalt äriregistrikood ja dokumendi
Rvf - i olulisimaks panuseks Eestile olid majanduspoliitilised nõuanded ja tehniline abi. Erinevalt mitmetest muudest üleminekumajandusega riikidest võtsid Baltimaad RVF-i nõuandeid äärmiselt tõsiselt, osalesid aktiivselt majandusprogrammide väljatöötamisel ja viisid need ka täiel määral ellu.
Rtj 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2005) 21.06.2005. - RTL 2005, 66, 952. 14. RTJ 2 – Nõuded informatsiooni esitlusviisile raamatupidamise aastaaruandes (muudetud 2005) 21.06.2005. – RTL 2005, 66, 952. 15. Rünkla, J. Ettevõtte kulud, varud ja juhtimisotsused.

Rahvamajandusõpetus – käsitletakse rahvamajandust tervikuna a) mikroökonoomika- kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust . maksimeerivaid majandussubjekte b)makroökonoomika- kirjeldab majandussektorite (majapidamised, ettevõtted, valitsus, . välissektor) vahelisi seoseid.
Riigirahandus - kogu riigi rahalised resursid • Ettevõtete rahandus • Majanduseobjektide rahandus (pered, FIEd ja osaliselt väike ettevõtted) • Ettevõtlusega mitte tegelevad üksused (MTÜd ja sihtasutused) Ettevõtte rahandus käsitab ettevõtte rahalisete resursside tekkeallikaid ja nende suunamist.
Rahaturg - lühiajaliste, kuni 1 aastaste instrumentide turg Kapitalituruks - pikemaajaliste instrumentide turg • Finantsinstrumendi elutsükli järgi: Esmasturg ja järelturuks • Finantsinstrumendi liikide järgi: Võlainstrumentide, omandiväärtpaberite, valuutaturg ja tuletisväärtpaberite turuks

Repo - ja nüüdisväärtuse PVn=FV*vn , kus vn-diskon- pöördrepotehingud 50% risk; valmisolekulaenud 0% teerimisfaktor vn=1/(1+i/n)t*n Liisingu põhieelised risk- laen, mille leping on sõlmitud, tähtaeg määratud, rentnikule on: 1)rentnik saab kauba vajadusel, mitte kuid pole veel väljamakstud.
Rpk finants - seisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest; 2) dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; 3) kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid RP registrites; 4) koostama ja esitama vajalikke aruandeid; 5) säilitama RP dokumente.
Raha kasutamisel on see, et saamata jäävad intressid, mida selle raha paigutamisel panka oleks võimalik saada.

Riigieelarvel on igas riigis täita eelkõige finantspoliitiline funktsioon , mis seisneb valitsuse kavandatud programmide finantseerimises ning valitsuse muude funktsioonide täitmist. Seega on eelarve valitsuse kvantitatiivne programm, mis võimaldab parlamendil kontrollida ja hinnata valitsuse tegevust.
Riigieelarve on miinuses. Prognoositakse aina suuremat puudujääki ning tehakse aina rohkem eelarvekärpeid. Uued maksud ja aktsiisid ning riigilõivud ja muud load tooks riigieelarvesse kena kopika, mille saaks näiteks puudujääva osa lappimiseks kasutada või kasvõi noorte üksikemade toetamiseks.
Raamatupidamiskohustuslaseks on Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna (edaspidi riik), kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal (edaspidi filiaal).

Rahavood finantseeri - MISEST • Muutused laenudest 775 • Tasutud laenud -496 • Makstud intressid -343 • Makstud dividendid -820 • Sissemakstud kapital 103 Rahavood finantseerimisest kokku -781 RAHAVOOD KOKKU -5 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 335 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 330
Riigieelarve on otseses tähenduses riigi eelarve ehk riigieelarve koondab kõikide ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide ning Riigikantselei eelarved ning ei hõlma kõikide valitsussektori institutsioonide (kes otseselt või kaudselt maksutulude arvelt oma tegevusi ellu viivad) eelarveid.
Regulatsioo - nina. Viimase all käsitletakse soolist, vanuselist, rahvuslikku, rassilist ning seadustega pahuksisse sattunud ja puuetega inimeste diskrimineerimist Olulist mõju töö hüvitamisele avaldavad ka paljud huvigrupid, millest oluli-semad on ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid.

Rooman inflatsioon on mõneprotsendiline pidev hinnatõus ning selle puhul tuuakse kõrvuti negatiivsete külgedega välja ka positiivne mõju, milleks on see, et rahaühiku mõõdukal odavnemisel on kahjulik hoida sääste sularahana või madala intressimääraga hoiusena ning see soodustab investeerimist.
Raha emissioon – paberraha ringlusesse laskmine keskpanga poolt vastavalt olemasolevale kattevarale.
Rakendusuuringu teema on „Bioloogiliste varade arvestus vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale põllumajandus ettevõttes “. Rakendusuuringu eesmärk on välja selgitada bioloogilise vara arvestuspõhimõtted põllumajandus ettevõttes ja analüüsida nende vastavust Eesti heale raamatupidamistavale.

Registreerimiskohustus – äriregister, mittetulundusühingute sihtasutuste register jne. b. arvepidamiskohustus – aruandlus c. dokumentide säilitamise kohustus (vt eelpool toodud) d. deklareerimise kohustus – deklareerida tuleb nii maksuarvestuse aruannetes (nt. aktsiisid) kui ka maksudeklaratsioonil.
Riigi rahavajadus on viimaste aastasadade jooksul kasvanud, sest riik on võtnud enda kanda väga suure hulga ülesandeid, mille täitmiseks on vaja üha rohkem vahendeid. Mida rohkem riik makse nõuab, seda rohkem muutub riik nn maksuriigiks, s.t kodaniku jaoks hakkab riik samastuma kõrgete maksudega.
Ruumi üüritasu on 3.50 €/m², millele lisandub kommunaalmaksed, mis on 1,5 €/ m²-1,8 €/ m². Kogupinnaks on 350m². Lisaks on olemas ka autoparkla. Kuna ettevõtte ei asu päris kesklinnas, siis antud kohas on olemas ka Magazini kauplus ning kohvik, kus kliendid saavad oma aega veel sisustada.

Reklaam on tugeva kriitika alla võetud, kuna manipuleeritakse ostjatega. Selle käsitluse vastand on “suveräänse tarbija kontseptsioon”, mis väidab, et tarbija on võimeline andma hinnangut mõjutamisstrateegiale ja tegema ratsionaalseid otsuseid. Suveräänne tarbija ei vaja kaitset.
Rfm mudel – kategoriseerib kliendi ostusuma, ostusageduse ja viimasest ostust möödunud aeg.
Raha funktsioonideks on raha kui väärtpaber, raha kui vahetusvahend ja raha kui väärtusmõõt 4. Bartervahetus eeldab tehingu osaliste vajaduste kahepoolset kokkulangemist 5. Raha millel puudub sisemine väärtus, nimetatakse sümbolraha 6. Kuld on näide nn kaup rahast, millel on sisemine väärtus.

Reklaam on minu jaoks oluline, sest eelkõige just selle kaudu saan teada uutest toodetest. Loomulikult ei saa uskuda reklaami nö pimesi, sest iga kaupmees kiidab oma toodet ja siinkohal peaks tarbija enne toote/teenuse ostmist põhjalikumalt ostetavaga tutvuma ja võimalusel ka proovima.
Raamatupidamisregistrid on andmekogumid, mis sisaldavad informatsiooni kontodel kajastatud raamatupidamiskirjendite ja saldode kohta, samuti andmekogumid, mis sisaldavad raamatupidamiskirjendite aluseks olevat üksikasjalikku informatsiooni majandustehingutest kontode kaupa kronoloogilises järjekorras.
Rahuldamatu vajadus on motivaator Rahuldamata hügieenivajadus ei ole motivaator, teised rahuldamata vajadused on motivaatorid Palk on motivaator(kui rahuldab vajadusi) Palk ei ole motivaator Vajadused on hierarhilises järjekorras Puudub hieraria Sobib kõikide ametitega Sobib kõrgemate ametitega

Rahvatulu – see on: A. C+T+G-siirdemaksed+kaudsed maksud B. investeeringud miinus säästud C. kestva kasutusega esemete ja teenuste maksumus D. isiklik tulu+isikumaksud-subsiidiumid riiklikele ettevõtetele E. renditulu, töötasu, intressitulu, tulud omandilt ja äriühingute kasumid
Referaadi koostamisel on autor kasutanud mitmesuguseid teoseid, nendest enamlevinudmad on Anu Allikvee teos „Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine“, Evi Kikas „Raamatupidaja assistent I tase“, Raamatupidamise Toimkonna juhendid ning paljud teised eralased autorid ja interneti kirjandus.
Raamatupidamisbilanss on arvestuse informatiivne vorm, mis lubab vastu võtta põhjendatud juhtimisotsuseid. Bilansi lugemise oskus on, kõigepealt, teadmine, mida tähendab iga kirje; kuidas saab seda hinnata; kuidas see on seotud teiste kirjetega; mis rolli mängib iga kirje ettevõtte tegevuses.

Riigitulude sise - ja välisallikad Siseallikad: a) omal maal toodetud rahvatulu, rahva rikkus Välisallikad: a) teistelt riikidelt saadavad laenud b) välismaised investeeringud 43. Eesti Vabariigi rahandussüsteem Riigi rahandussüsteemi moodustab riigis olemasolev rahandusasutuste süsteem.
Rahapoliitika - vabaturu operatsioonid (valitsuse väärtpaberid) reguleerimisvahendid - diskontomäära muutused - kohustuslik reservimäär Diskontomäär Diskontomäär on keskpanga poolt kommertspankadele ja teistele finantsvahendajatele antavatele laenudele kehtestatud intressimäär.
Riskid – alustuseks paar lihtsat tõsiasja: a) kuna projektid on ühekordsed ettevõtmised ja kindlates ajalistes piirides, ei jää harilikult võimalust suuremate möödalaskmiste parandamiseks: b) kuna iga projekt loob midagi uut, tavapärasest erinevat, kaasnevad alati riskid.

Raamatupidamise sise - eeskirja tuleb säilitada seitse aastat pärast selle muutmist või asendamist. Raamatupidamisregistreid, mis on loodud elektrooniliselt, on Ettevõte kohustatud ka säilitama elektrooniliselt. Elektrooniliste andmete loetavus peab olema tagatud kogu säilitusaja jooksul.
Rahvuslik kogutoodang - riigi residentide poolt toodetud kogutoodang ehk lisaks riigi territooriumil toodetule lisandub välismaal teenitud tulu kodumaiste tootmistegurite kasutamisest (ja loomulikult vähendatakse tulu, mis teeniti riigi territooriumil välismaiste tootmistegurite kasutamisest)
Riigi roll on kehtestada kõrged tollimaksud importkaupadele ja soodustada eksporti  Riikide majanduslikud huvid on vastandlikud, kuna ressursside hulk on fikseeritud toob ühe riigi tulu teisele riigile kaotust  Väliskaubandus on nullsummaline mäng (ühe tulu on teise kaotus)

Riskikapital – fondid ja äriinglid - väljaminekud perioodi jooksul 9. Klientide poolt antav avanss (krediit) Raha perioodi lõpul (ei tohi olla negatiivne) 10. Laenu-hoiuühistud, väikelaenugrupid 11. Laen eraisikuna, sh õppelaen 56. Püsi- ja muutuvkulud, tasuvuspunkti leidmine.
Rtj on lühendatud variant Rahvusvahelisest Finantsaruandluse Standardist (IFRS - International Financial Reporting Standards) ning mõeldud keskmiste ja väike ettevõtete jaoks, kel puudub vajadus rakendada finantsaruannete koostamisel rahvusvahelisi standardeid täismahus.
Rahasumma on hoiustatud kuueks aastaks, intressimääraga 8%. Kui intresse arvutatakse kvartaalselt, siis teguri tabeliväärtus leitakse, kasutades: a) 8% ja 6 perioodi; b) 2% ja 6 perioodi; c) 2% ja 24 perioodi; d) 8% ja 24 perioodi; e) Mitte ükski eeltoodud vastus pole õige.

Regionaalpoliitika on suunatud: o vähemarenenud regioonid, mille SKT elaniku kohta on kolme viimase aasta jooksul alla 75% Euroopa Liidu keskmisest o regioonid, kus toimuvad ulatuslikud majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused o inimressursside arendamine väljaspool kahte esimest sihtala
Ritti - Marduki sõjalisi teeneid kuningale Nebukadnetsar I (1125-1104 eKr) Elami sõjakäigu ajal, mis oli korraldatud kättemaksuks elamlaste haarangute eest Põhja-Babüloonias. Rünnak toimus suvel ning Babüloonia armee kannatas tõsiselt palavuse ning veepuuduse käes.
Rahaline sissetulek on konstantne, kuid kahe vaadeldava kauba hinnad varieeruvad sõltuvalt ostukoguse suurusest c. Koordinaatide alguspunktist kõrgemal asuvad ÜKK-d annavad tarbjale suurema kogurahulolu d. Tarbja kohukasulikkus on seda suurem, mida kõrgemas antud ÜKK punktis ta asub

Rahareformist alates on valuutakomitee põhimõtted Eesti rahasüsteemi alusena end igati õigustanud. Eesti rahasüsteem on stabiilsena vastu pidanud nii spekulatiivsetele rünnakutele kui ülemaailmsele raha- ja börsikriisile, kroon mitte ei erguta, vaid ohjeldab üldist hinnatõusu.
Reklaam on identifitseeritud tellija kinni makstud mitteisiklik kommunikatsioon massimeedia kaudu, et veenda või mõjutada mingit auditooriumi REKLAAM kujutab endast müüjapoolset (ühesuunalist) info edastamise liiki, mis on tellitud ja finantseeritud kindlal eesmärgil.
Räägib pikalt - laialt sellest, mis teda murelikuks teeb või mida ta kavatseb.

Rvf - i egiidi all lõpetati hiljuti mahukas uuring, mille raames analüüsiti 21 tööstusriigi ning 64 arenguriigi säästuandmeid aastail 1971-1993. Ilmnes, et rahvusliku säästumäära seos (arenguriiki) sisse voolava väliskapitali hulgaga pole kaugeltki ühene.
Ressursid on piiratud Ressursside piiratuse kontseptsioon, mis on majandusteooria tähtsaim lähtealus ja majandussubjektide (ratsionaalse) tegutsemise keskkonna põhijoon, väljendub VTP joonisel selles, et punktid väljaspool võimaliku tootmise piiri ei ole võimalikud.
Raha abil on suhteliselt lihtne võrrelda erineva väärtusega kaupasid.

Rahandus on teadus rahaliste ressursside ehk kapitali juhtimisest, kusjuures ettevõtte tegevuses ilmnevate rahandusküsimuste lahendamisel võetakse aluseks mitmed eriained ehk eridistsipliinid näiteks nagu mikro- ja makroökonoomika, raamatupidamine, finantsanalüüs.
Raamatupidamise korraldusviisist – kas käsitsi või programmi abil, võib kontoplaan eksisteerida kas ainult peakontodena või täieliku loeteluna – peakontod, allkontod, jaotused. Lahtilaotatud kontoplaan on majandusarvestuse seisukohalt õigem ja õiglasem ning oluliselt informatiivsem.
Reklaamiseaduses on vajalik sätestada, et tarbijakrediidi reklaam võib sisaldada üksnes esmavajalikku teavet pakutava finantsteenuse, teenuse osutaja (nimi, tegevusloa number) ning tegevuskoha kohta, mis esitatakse ilma igasuguste sõnaliste ja/või kujunduslike lisanditeta.

Reaalse näitajaga ehk ka inflatsioon ning vahetuskurss või erinev valuuta ei mängi rolli? Võrdleme võrreldamatuid, ehk siis see mida toodeti 1990 plaanimajanduse tingimustes, erines kardinaalselt sellest, mida toodeti 2002. Hüviste sortiment oli põhimõtteliselt muutunud.
Reaktorid on olnud ohutusprobleemiks, kuid nende turvalisust on täiendatud ja praegu on nad palju usaldatavamad kui 1986. a. Tšernobõliga analoogne avarii ei ole tehniliselt võimalik üheski Lääne- tüüpi reaktoris või mistahes tänapäeval ehitatavas reaktoris.
Ressursiturg – vabatahtlik vahetus ressursipakkuja ja ettevõtte vahel.

Rentimisel on "Reel.com" peaaegu et ainukene arvestatav ettevõte ( hiljuti lisandus "Bigstar" ). "Reel.com" omab maailma suurimat müügiks pakutavate filmide nimekirja, seda 85000 nimetusega, mis on tüüpilise ameerika "Video Superstore" valikust seitse korda suurem.
Riiklikud regulatsioonid - hinnakokkulepete keelustamine, diskrimineerivate hindade keelustamine, dumpinghindade keelustamine, pettehindade keelustamine jne; • ärieetika -kui hind ei realiseeru tüüpsituatsioonis; Ostjate hinnatundlikkus Ostja hinnatundlikkust mõjutavad tegurid:
Raamatupidamis sise - eeskirjades tuleb näidata automatiseertud andmetöötluse põhikirjeldus, millise programmi järgi arvutil raamatupidamisandmete töötlemine toimub [7 : 31]. Raamatupidamisregistreid võib vormistada: • käsitsi kirjutatud või trükitud dokumentidena;

Riigieelarve seaduses on jäetud võimalus teatud kulutuste tegemiseks ka eelmise aasta eelarves ettenähtud kulutuste arvel, näiteks kapitaalmahutusteks või teatud soetusteks (§ 33 lg 2). Aastase kehtivuse range printsiip välistab kulude ülekandmise järgnevateks aastateks.
Rahatähed on trükitud USA’s, Suurbritannias ja Saksamaal. Ringluses olevas sularaha kogusummas mood rahatähed 99,2%, käibemündid 0,7% ja meenemündid 0,1%. Rahatähed on trükitud V. Taigeri kavandi järgi, vaid 2-kroonised on tehtud U. ploompuu kavandi järgi.
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõik majandustehingud dokumenteerima kohe ning kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist selliselt, et oleks tagatud õigusaktides ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine (RPS § 6 lg 2)

Ratsionaalsusprintsiip - vahendite kokkuhoid; teatud kindel tulems saavutatakse võimalikult väheste vahenditega (minimaalsusprintsiip); antud vahenditega saavutatakse võimalikult hea tulemus (maksimaalsusprintsiip), 12 See on formaalne printsiip, ei ava eesnärke ega motiive.
Rahandus – on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks, majandustegevuses rahaliste vahendite moodustamise ja kasutamisega ning rahaliste tehingute sooritamisega tekkinud suhted.
Raskeveokimaks – (2004) riigi poolt kehtestatud Maksustades lähtutakse kahest põhimõttest: • Turuosaliste maksustamine ühishüvede aluses • Turuosaliste maksustamine tegeliku maksevõime järgi Valitsusel on õigus kehtestada maksusoodustusi või maksulisasid.

Referaadi eesmärkideks on määrata kindlaks, mis määral emotsioonid mõjutavad ratsionaalset otsustusprotsessi juhtkonnas, liigitada emotsioone klassideks ja hinnata nende positiivne ja negatiivne mõju otsustajate käitumisele nii individuaalses kui ka meeskonna tegevuses.
Riskianalüüsi tulemused on aluseks kriisireguleerimisplaanide koostamisel, maakonnaplaneeringute koostamisel, valla ja linna üld- ja detailplaneeringute koostamisel, ehitiste ja rajatiste projekteerimisel ning kriisireguleerimisalase koolituse planeerimisel ja korraldamisel.
Raamatupidamiskohustuslane on Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku isikuna (riik), kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või avalik- õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal.

Realiseerimiseks ehk kui palju see maksab? 2) Kas oodatavad tulemused õigustavad tehtud kulutusi ehk kas asi tasub end ära? Nendele küsimustele vastute leidmine arvutuste käigus ongi summeerida kõik vajalikud kulud projekti rakendamiseks, koostada kulude eelarve.
Rahandusministeeriumi ülesanne on töötada välja või muuta: 1) Siseaudiitori kutsetegevuse aluseks olevad standardid 2) Tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise kord 3) Siseudiitori tegevusaruande koostamise ja esitamise kord 4) Siseaudiitori täiendõppe programm
Rahvaluule - ja keeleteadlane Tamme-Lauri tamm 25 Anton Hansen kirjanik Vargamäe talu Tammsaare 50 Rudolf Tobias helilooja Estonia teater 100 Lydia Koidula luuletaja Põhja-Eesti paekallas 500 Carl Robert Jakobson publitsist, kirjanik, pedagoog Suitsupääsuke

R põhivool - „Järvekoolkond“ Wordsworth, Coleridge, Southey- 3 meest ing järverikkas pk, tõmb üh eemale, süvenesid müstikasse; näha ilu ja igapäevases, lihtsas; „Lüürilised ballaadid“(W,C). G.G.N.Byron- „Jõudetunnid“, Värssromaan “Don
Raamatupidamise sise - eeskirju täiendavad EV raamatupidamise seadus, EV Valitsuse vastavasisulised määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid ja metoodilised soovitused ning kehtivad õigusaktid, mis käsitlevad riiklikke ja kohalikke makse.
Raamatupidamine on kassapõhine, teeb ise. Võib kasutada ettevõtlus tulu Täielik vastutus Stardikapitali puhul ei ole piiranguid Huvi kasumi reinvesteerimise vastu: tulumaksuvabastus eriarve puhul FIE-l pole palka ega töötasu, on vaid tulu, mis maksustatakse.

Raja selgitus – liider aitab mõista juhtimise iseärasuste (käitumise) hädavajalikkust eesmärkide saavutamisel;  Tasude suurendamine – liider toetab töötajaid, suurendab tasusid ja pöörab tähelepanu töötajate heaolule, staatusele ja mugavusele.
Riigikeel on inglise keel ja Walesis kõmri, Šotimaal gaeli ja P-Iirimaal iiri keel, Rahaühikuks Inglise nael (GBP). Suurbritannia on konstitutsioonilise monarhiaga riik, riigipea on päritava võimuga kuningas või kuninganna, kelle osa on tseremoniaalne.
Riinal on   2   aasta   pärast   11025€.     Anne:  LIHTINTRESS! 10000/100*5,5=550(€) saab aastas ; see kasvik makstakse kohe välja, ei lisata  põhisummale; 10000+550=10550(€) ; Annel on kahe aasta möödudes 10550€.

Raamatupidamise sise - eeskiri, mis see on ja kelle jaoks koostatud? Raamatupidamise sise-eeskiri, ( ingl accounting manual) – on raamatupidamiskohustuslase jaoks kohustuslik dokument igapäevase jooksva raamatupidamise korraldamiseks ning aruandluse läbiviimiseks.
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud lōppenud majandusaasta kohta koostama raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb: põhiaruannetest – bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest ning lisadest (nt kasutatud arvestusmeetodid).
Vote UP
-1
Vote DOWN
Rahaagregaadid - varasemast tagasihoidlikum välisraha sissevool, reaalmajanduse kasvutempo pidurdumine ja finantslõhenemine aeglustasid 1998. aastal rahaagregaatide kasvu. Alates suvest aeglustus rahapakkumise kasv järsult ning lisaks väliskeskkonnast ja reaalsektori arengust tingitud tegureile langesid juunis rahapakkumisest välja pankrotistunud Eesti Maapanga ja oktoobris moratooriumi all oleva ERA Panga ja pankrotistunud EVEA Panga klientide hoiused.

Riskide globaalsus – Riskid ei tunne piire ning võivad mõjutada väga suurt ala, kuna liikumine on üsna vaba ning enamus riike on omavahel seotud (viiruste levik, finantssüsteemide sõltuvus üksteisest jne). Rahvusriigid ei suuda kontrollida kõiki protsesse.
Rahvusvahelised suhted - Kui lapsi sünni rohkem, siis see tähendab tulevikus Kui suhted on kliente. rahvusvahelised, siis saab oma ettevõttest teatada ka välisriikides ja klientidel võib riigis huvi selle vastu tekkida ja tahavad kuidagi külastada minu puhkemaja.
Realistlikkus - saavutatavus olemasolevate (või prognoositavate) ressurssidega ja ajalistes piirides, eristatavus - edu (eesmärgi saavutustaseme tõusu) seostatavus projektiga, mõõdetavus - edenemise fikseeritavus vastuvõetavate kulutuste ja pingutustega.

Rikkuse allikas on tootmise maht ning see sõltub sellest kuidas riik suudan oma tootmistegureid rakendada. (füüsiline kapital, finantskapital, loodusressurs, tööjõud) 3. Mis on SKP? Kindla perioodi jooksul riigis toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus.
Ravimi tootmine on väga kallis ja aeganõudev (ca 1 mlrd USD ja 10 aastat). Henry Chesbrough pani kokku avatud innovatsiooni strateegia, kuidas ettevõtted saaksid tootearendusprotsessi kulusid alandada ja tuua juurde uusi tuluallikaid tootearendusprotsessis.
Riskikapital on kapital, mis investeeritakse märkimisväärset riski sisaldavatesse tehingutesse, alustavatesse või varases arengujärgus olevatesse ettevõtetesse, mille edukuse võimalused on ebakindlad. Riskikapital esineb enamjaolt lihtaktsiate näol.

Rakendama on hakatud veel kontrollreide e ootamatuid kontrollreide, mis on alguse saanud peamiselt ümbrikupalkade kontrollimisest, kuid nende rakendamine on veel probleemne, kuna pole seadustatud ja tekib vastuolu kontrolli põhimõtetega (vt eespool).
Risc – on rahvusvaheliselt ja laialt kasutatav metoodika, mille puhul on segementeerimise aluseks tarbijate vastuse 100-le indikaatorküsimusele, selle väljundiks on sotsiaal-kulturiline väärtusruum, kus vastajad paigutuvad kolme telje suhtes.
Ressurssideks on põllumajanduslik maa ning energiakandijad (nafta, kivisüsi, maagaass), taastuvad energiaallikad (hüdro-, päikese-, tuule- ja biomassienergia). Füüsiline kapital – pikka aega on seda peetud kõige olulisemaks majanduskasvu teguriks.

Ringluskiirus päevades ehk väldetes ABC-analüüs • ABC analüüs (ingl. k. ABC analysis) – nn analüüs Pareto reeglit - 20/80 järgides on logistikas ja kategooria juhtimises sagedasti kasutatav instrument varude, klientide ja tarnijate paremaks juhtimiseks.
Rõivatootjad on võtnud suuna esinduskaupluste võrgu loomisele. Selles harus on väikeettevõtete areng komplitseeritum, nende pärusmaaks jäävad üldjuhul allhanketööd. 1997. aastal oli suuremate rõivatootjate allhanketööde osa 10 –30 % piires.
Rajamiseks on vajalik adekvaatne ja reaalne kapital: algusmahutus peab olema 15,000$ kuni 50,000$, ning kogu investeerimine peab koostama 20,000$ kuni 60,000$. Kuid täpne summa tegelikult sõltub püsikuuludest ja kohast, kus see ettevõtte rajatakse.

Revidendil on õigus läbi viia vaatlusi, kaasata eksperte ja spetsialiste, teha dokumentidest väljavõtteid ja ärakirju ning sooritada muid käesoleva seaduse 6. Peatükis sätestatud toiminguid, arvestades käesolevas peatükis sätestatud erisusi.
Rõõmsam on teadasaamine, et kogu meeskonna peale on informatsiooni tunduvalt rohkem, st igaüks teab reeglina midagi sellist, millest teistel aimugi ei ole. Paraku ei ole olnud enne selliseid arutelusid vajadust taolistel teemadel mõtteid vahetada.
Rahalised - ja tootmisandmed). Kui AIS integreerib informatsiooni erinevate tsüklite, allikate ja tüüpide kohta, siis kokkuvõttes on võimalik koostada piiramatul hulgal aruandeid. Raamatupidajad peaksid neid aga pidevalt täiustama ja parandama.

Rakendamisel on omavahel seotud soetusmaksumus, lõpetamismaksumus ja tegevusmaht (nt valmistatud toodete hulk või kogus, töötunnid, läbitud kilomeetrid jms). Soetusmaksumuse kuluks kandmine toimub vastavalt põhivaraobjekti tegelikule kasutamisele.
Reisipakett – reklaam ettevõtte kodulehel, facebookis, televisioonis, raadios, väga oluline on müügisoodustus, kuna tegemist on teenusega, mille kohta hangitakse enne ostmist põhjalikult informatsiooni, üheks valikutingimuseks on hinna soodsus.
Raamatupidamine on üldjuhul passiivses rollis, v.a juhud kui on näha, et võib tekkida olukord, mis on Osaühingule kahjulik (nt kunagi ei maksta pangakontot tühjaks, sõlmitakse tööleping kahtlase isikuga, kui kliendi maksetähtaeg on ületatud jne)

Raamatupidamise seadusega - kehtestatakse põhinõuded raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamiseks. Raamatupidamiskohustuslane on Eesti Vabariik, kohaliku omavalitsuse üksus, juriidiline isik, FIE ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal.
Rahapoliitika - eesmärgid, liigid ja täidesaatja Rahapoliitika eesmärk on majanduse ühtlane kasv, hindade stabiilsus, k6rge täähõive, maksebilansi tasakaal jms. Rahapoliitika liigid: leebe rahapoliitika - tulemuseks on raha pakkumise kasv ja karm
Read e - mail, newspapers; use bank services and so on. I find it being impossible to not mention the voting opportunity through the internet in fact 140 00 voters (24, 3% of actual voters) used online voting when the election of 2011 took place.

Rõivad on orienteeritud sportlikule, mugavust armastavale ning samas ka originaalsust ja stiili otsivale noorele, kes tegeleb kas extreme-spordiga, kuulab hip-hop muusikat või armastab lihtsalt kända moodsaid, mugavaid ja omapäraseid rõivaid.
Raamatupidamine on majandusarvestuse süsteem ettevõtte tasandil, kajastades Muutuvkulud varieeruvad koos tegevuse mahu muutumisega, kuid nad on püsivad ettevõtte varasid ja nende varade moodustamise allikaid ning nendega kaasnevaid tooteühiku kohta.
Raha ajaväärtus on põhjustatud meie eelistustest ning valikutest tänase tarbimise ja säästmise- investeerimise vahel ning ta avaldub selles, et turuosalised hindavad olemasolevaid varasid kõrgemalt kui mingi aja pärast oodatavalt saadavaid varasid.

Rannavillad on ehitatud aastaringseks elamiseks, on seal võimalik pakkuda ka talvel spaateenuseid. Kohvikud saavad talveks samuti sisetingimustesse kolida, kuid meele- olukaid talveüritusi saab tänavatel ja rannas sellele vaatamata organiseerida.
Regionaalne fond – paigutab raha konkreetse geograafilise piirkonna väärtpaberitesse Majandussektori fond – paigutab raha mingi majandusharu väärtpaberitesse Fondi osaku puhasväärtust (Net AssetValue, NAV), osaku müügi-ja ostuhinnale aluseks.
Rentaablus - kogu kasumist arvame maha laenu intressidesumma ja jagame selle omakapitaliga (omakapitali puhul tahame ikka teada, palju meile jääb investeerimisel). Tähtis on et omakapitali puhastulu jagatakse omakapitaliga, mitte kogukapitaliga.

Raha pakkumine – mõiste ja valem hoiuste suuruse ja kohustusliku reservi määra järgi Raha pakkumise all mõistetakse kogu ringluses olevat raha, mida majandusagendid kasutavad majandustegevuses, st reaal- ja finantsvaradega tehinguid sooritades.
Reklaam on vastuolus reklaamiseadusega. Kõlvatu on reklaamiseaduse järgi reklaam, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega või mis kutsub üles käituma seadusevastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme või mis sisaldab sellist tegevust.
Rahabaas - kitsaim rahaturu agregaat, mis peegeldab keskpanga poolt emiteeritud raha; tähistatakse enamasti M0 rahade asendamine - situatsioon, kus usalduse puudumisel hakkavad koduse raha asemel ringlema kas mingid kaubad või teised valuutad

Rahandus on teadus rahaliste ressursside ehk kapitali juhtimisest kaasa arvatud ettevõtte rahandus, kuid mille selgitamisel tuleb appi võtta sellised valdkonnad (mikro-, makro-, tööstus-) ökonoomikad, raamatupidamine ja finantsanalüüsid.
Retseptaar - käsimüüja juhindub oma töös:
Raamatupidamisregister on raamatupidamisarvestuses kasutatav andmebaas, mis vormistatakse kronoloogilises järjekorras (päevaraamat) ja kontode kaupa (pearaamat). Raamatupidamisprogrammis Pmen kasutatavad raamatupidamisregistrid toon välja alljärgnevalt:

Reljeeftrükki on tunda, kui libistada sõrmedega või tõmmata küünega õrnalt üle pangatähe pinna. 200-eurose rahatähe alumisel serval ja 500-eurose rahatähe parempoolsel serval on lisaks veel sõrmega kombitavad turvamärgid vaegnägijaile.
Reaalpalk – saadakse nominaalpalga jagamisel mingi hindade muutust väljendava näitajaga – tarbijahinnaindeksiga. Tööjõu pakkumine sõltub paljudest erinevatest asjaoludest – palgast, vaba aja suurusest, inimese jõukuse tasemest vms
Reageerib kohaselt – vaikib tähelepanelikult, väliseid segajaid, hoiab pilkkontakti ja g j , p j soodustab/ julgustab, esitab küsimusi, ei j g , , silmade ühist kõrgust, mugavat katkesta kõnelejat suhtlemisdistantsi, kasutab sobilikku kehakeelt

Rahuloluon ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühingEttevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb.
Rahvamajandusõpetuseks on üldlevinud. Ettevõttemajandusõpetuse uurimisobjektiks on kogu ettevõtetes toimuv majandustegevus (mikrotasand); rahvamajanduseõpetus aga tegeleb omavahelistes suhetes olevate majandusüksuste kompleksiga ehk kogumajandusega.
Reaalne toode – väliskujundus, pakend, hind, omadused, kvaliteet, kaubamärk, 3) toode lisanditega – montaaz, krediit, kättesaadavus, kohaletoimetamine, garantii, nõuanne, müügieelne ja –järgne teenindamine, teenindamine müügi ajal.

Restoranid on avatud hiliste õhtutundideni nii hotellikülastajatele kui kõigile teistele soovijatele. Enamike hotellide hinnas sisaldub ka kerge hommikueine ning paljud hotellid saavad uhkustada basseinide, SPA-de, saunade ja jõusaalidega.
Raamatupidamise sise - eeskirjades peab olema sätestatud, missuguste ettevõtte struktuuriüksuste juhid esitavad töötasu arvestuse lähteandmed ja mis kuupäevaks ettevõtte raamatupidamisele ning kes kinnitavad erinevad palgaarvestuse dokumendid.
Riigieelarve kulud on vastavalt seadusele 1. assigneeringud (vahendite eraldamine), presidendi kantselei, riigikogu kantselei, riigikontrolli, õiguskantslerikantselei, riigikohtu, riigikantselei ja ministeeriumite valitsemisalade finantseerimiseks.

Raamatupidamine on füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE) vajalik, et omada ülevaadet raha jäägist, tasumata ja laekumata arvetest, tuludest ja kuludest ning saada andmeid tuludeklaratsiooni vorm E (ettevõtlusest saadud tulu) koostamiseks.
Raamatupidamise sise - eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks raamatupidamise ja aruandluse korraldamise põhimõtted ettevõtte finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest olulise, objektiivse ja võrreldava info saamise eesmärgil.
Rahapol instrumentideks on avaturuoperatsioonid (juhitakse lühiajalist intresside kujunemist), laenu ja hoiuse püsivõimalused, pankade kohustuslikud reservid keskpangas (eesmärgiks stabiliseerida rahaturu intressimäärad ja kontrollida likviidsust)

Rahvusvahelised hiidettevõtted - RVE (1) osaleb majandustegevuses enam kui ühes riigis, (2) kasutab maade ja regioonide vahelisi geograafilisi erinevusi, (3) on geograafiliselt paindlik, nihutades ressursse ja eri operatsioone erinevate maailma kohtade vahel.
Riigikontroll – Eestis tähistab see konkreetset riigi institutsiooni, mille peamine funktsioon on majanduskontrolli kaudu anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori ressursse kasutatakse seaduslikult ja tulemuslikult.
Riviorganisatsioon - põhitegevuse allüksused (äriidee elluviimine, põhiprotsess, põhifunktsioonid); struktuuriüksuste koosseis sõltub äriidee formuleerimisest, nn liiniorganisatsioon, väärtust loov organisatsioon, organisatsiooni selgroog

Rahaturufond on mõeldud investorile, keda huvitab vähese riskiga lühiajaline rahapaigutus. Selline investor on näiteks ettevõte, kes tahab panna oma käibekapitali veidi suuremat tulu teenima kui ta seda saab raha arvelduskontol hoides.
Raha tähendus on aegade jooksul muutunud.
Rvf - i asjatundjad paistavad praegu olevat seisukohal, et üldjuhul võiks talutav kapitali sissevoolu suurus ulatuda 4-6%-ni SKT-st. Muidugi sõltub igal konkreetsel juhul palju ka riigi tegelikest oludest ja majanduspoliitikast.

Raamatupidamiskohustuslasena on ühingul samuti raamatupidamise seaduse § 4 punkti 5 ja § 12 lõike 1 kohaselt kohustus säilitada raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.
Retseptaar - käsimüüjal on õigus:

Riiklik pension on solidaarsuspõhimõttele tuginev igakuine rahaline sotsiaalkindlustushüvitis vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral, mida makstakse riigieelarvest riikliku pensionikindlustuse kuludeks määratud vahenditest.
Raamatupidamisregistrid on andmekogumid. Raamatupidamisregistreid võib vormistada ja säilitada: käsitsi kirjutatud või trükitud dokumentidena; kirjalikku taasesitamist võimaldaval infokandjal, kui on tagatud sellel säilitatava info autentsus.
Ratsionaalselt käituv on tarbija mikroökonoomikas seetõttu, et teeb alati parima võimaliku valiku, mis tähendab tegelikult, et ta valib võimalike alternatiivide hulgast sellise mis annab rohkem kasulikkust juurde võrreldes teiste valikutega.

Ravikindlustus on ka olemas, kuid see ei kata mitte saamata tulu, vaid ravikulud,» ütles ta. Datskovski kinnitas, et kui riik tuleks omalt poolt maksude osas vastu, tuleks tööandja kindlustamine töötaja haigestumise suhtes kõne alla.
Reaktsioon – kuidas treening meeldis? 2. õppimine – kui palju teadmisi ja oskusi treenitav omandas? 3. käitumine – kas käitumises on muutusi märgata? 4. tulemused – kas töö tulemused on pärast treeningut paremad kui enne?
Regressioonanalüüsi korral on otsustusmuutujad sõltumatud, igaüks kirjeldab sõltuva muutuja hajuvusest üht kindlat osa. Otsustusmuutuja kordaja näitab otsustusmuutuja mõju juhusliku suuruse Y keskväärtusele, kui teised muutujad jäävad samaks.

Revisjoni korraldus – et revisjoni läbi viia selleks koostatakse revisjoni korraldus 4) Deklaratsiooni esitamise korraldus Korraldused, mille aluseks on mitterahalised maksukohustused, võivad kaasa tuua rahalisi kohustusi ehk raha liikumisi.
Roheline kaart - Roheline kaart on välismaal kehtiv kohustuslik liikluskindlustus, mida tunnistatakse enamikus Euroopa riikides. Rohelise kaardi alusel hüvitatakse kahju, mille põhjustad välismaal olles kaasliiklejale või sõidukitele.
Reklaam – olemus, eesmärgid, sõnumi ja kanali valik Reklaam on mitteisiklik massiteabelevi kanalite kaudu edastatav sisendava iseloomuga teave, mille eesmark on propageerida teatud tooteid, teenuseid, organisatsioone või ideid.

Riskide hindamiseks on mitmeid võimalusi – näiteks võivad struktuuriüksused tuvastada ja hinnata oma tegevusega seotud riske ise. Samas võib piirduda ka sellega, et struktuuriüksused tuvastavad riskid ning neid hindab asutuse juhtkond.
Ristkurss on vajalik, kuna ametlikes valuutakursside tabelites tuuakse eri riikide valuutade kursid enamasti vaid USA dollari suhtes, kui aga vajame näiteks Saksa marga kurssi Vene rubla suhtes, tulebki see leida dollari vahendusel.
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud dokumenteerima ja kirjendama kõiki majandustehingud nii kronoloogiliselt kui ka süstemaatiliselt raamatupidamisregistrites nende toimumise momendil või kui see ei ole võimalik, siis vahetult pärast seda.

Reservide hindamisel on tegemist nende suurenemise või vähenemisega. Hindamisel on oluline teada, et reservide ja välisaktivate suurenemist tähistatakse miinusega ja vähenemist plussmärgiga. Maksebilansi koostamisel kasutatakse erinevaid
Roca - рентабельность текущих активов (Return Оn Сurrent Аssets, Käibevara rentaablus) чистая прибыль ROCA = * 100% ,(2) средняя величина текущих активов
Restoran - puudub menüü ja hinnakiri-olemas lahtiolekuajad, tubade pildid-kuid kõikide tubade hindu ei ole, paketid-kirjas mida sisaldab ja hinnad kõik olemas, aadress ja kontakt nr-id on, koduleht on eesti ja inglise keeles).

Riiklikud omandimaksud – maamaks, raskeveokimaks Kohalikud omandimaksud – loomapidamismaks, mootorsõidukimaks Eesti baasseadusandlus: Asjaõigusseadus, Pärimisseadus, Riigilõivuseadus Omandimaksude liigiks on ka kinke- ja pärandimaksud.
Roe ehk kasumitootlus. Näitab aktsionäride investeeringute tasuvust ja võimaldab otsustada ettevõttejuhtimise efektiivsuse üle. Mida kõrgem on omakapitali rentaablus, seda efektiivsemad on investeeringud antud firmasse.
Rahavoogude aruanne – näitab raamatupidamiskohustlase aruandeperioodi rahavoogusid (e raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid) rühmitatuna vastavalt nende seostatusega äri-, investeerimis- või finantseerimistegevusega.

Raamatupidamise sise - eeskirja tuleb säilitada seitse aastat pärast selle muutmist või asendamist [16]. Raamatupidamisregistreid, mis on loodud elektrooniliselt, on raamatupidamis- kohustuslane kohustatud ka säilitama elektrooniliselt.
Rahakordaja - esialgse hoiuse kasvukordaja, valem: m=1/r kus m – rahakordaja, r – kohustusliku reservi määr Tegelik rahakordaja - näitaja, mis võtab arvesse nii täiendavad reservid kui ka raha väljavoolu pangasüsteemist.
Ressursi mõistes tähendab kapital kõiki tootmisvahendeid (hooneid, tööriistu ja masinaid), mida kasutatakse hüviste valmistamiseks. Raha ise-enesest ei ole kapital, vaid on vahend teiste ressursside ehk tootmistegurite soetamiseks.

Riigieelarve on riigi ühe aasta raha ja muu finantsvara sissetulekute ja väljaminekute plaan, mille alusel kasutavad põhiseaduslikud institutsioonid ja Vabariigi Valitsus riigile laekuvat raha erinevate poliitikate elluviimiseks.
Riiklikudvõlakirjad on üks riigi rahaliste vahendite hankimise meetodeid. Mis puudutab võlakirjadega seotud riske, siis riiklikelvõlakirjadel on kindlasti kõige väiksem riskitase – riigi võimalused pankrotiks on vähetõenäolised.
Rahapakkumine – säästude pakkumine majapidamiste (lõpplaenuandjate) poolt Mida kõrgem intressimäär, seda vähem soovivad investorid võta laenu ja seda kõrgem on säästude tase. Rahaturul kujuneb tasakaalu intressimäär.

Rasked klienditüübid on järgmised: Liiga jutukas klient , saamatu klient , ükskõikne , passiivne klient , familiaarne klient , klient lööb külge , manipuleerija, "konstruktiivne klient" e "argumenteeriv ekspert" ning joobes klient.
Reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil
Riskide hindamine tähendab nende identifitseerimist ehk kindlaks tegemist, viima läbi eesmärkide saavutamist takistavate ohtude analüüsi, mis on aluseks edasipidistele tegevustele ehk riskide maandamiseks ehk riskide juhtimiseks.

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.
Reklaam on peibutis toomaks tarbijat kauplusesse, kuid lõpliku valiku teeb ta üldjuhul konsulteerides müüjaga näiteks ka selliste teemade osas, mida reklaamis üldse polnud mainitud-garantii, järelhooldus, remont jne.
Riigikaubandus – valitsus tegutseb ise ostjana ja müüjana ning otsustab ise imporditavate kaupade koguste, ostmise aja ja koha üle. Subsiidiumid - subsiidiumides, millega kaitstakse kodumaiseid tootmisharusid ja soodustatakse

Rootsi majandus on olnud viimastel aastatel stabiilne ja eelarveülejääk arvestatav, kuid vaatamata sellele on 2007. aasta sügisel USAst alguse saanud globaalne finants- ja majanduskriis mõjutanud Rootsit oodatust jõulisemalt.
Raha nimiväärtus – pariteet Raha siseväärtus – ostujõud Raha välisväärtus – kui odavalt või kallilt saab raha vahetada teise riigiga Raha omadused: aktsepteeritavus homogeensus e ühetaolisus jaotatavus kaasaskantavus.
Reklaam - kõrged 30.00% 8 2.4 Sooduspakkumi Kasutada finantskulud, vähene se taotlemine rohkem reklaamitihedus kuulutusstendide reklaami(odava m) Turundus ja 60.00% 5 3 Reklaam Leida uusi turge Konkurendid (kliendigrupp)

Riigi pühifunktsioon - sissetulekute ümberjaotamine, et vähendada sissetulekute ebavõrdsust. Ebavõrdsuse allikad Tootlik tegur % ja dividendid Tööaeg 24 tundi algne teguri kulu Kapital palk Kinnisvara, maa rent ettevõtlus kasum
Rteater - dünaamiline, ajas ja ruumis kiiresti liikuva süžeega; Christopher Marlowe (1564- 93) „Doktor Faustuse traagiline lugu“. William Shakespeare (1564 – 1616) Komöödiad elurõõmsad; valits teema armastus.
Raha ajaväärtus - kui lähtuda firma likviidsuse hindamisest ning seada kesksele kohale firma likviidsed varad, et vältida tulevasi riske, oleks kõige optimaalsemaks lahendiks hoida firma varad kõige likviidsemana ehk rahas.

Rahapesu tõkestamine on samuti korraldatud eelkõige rahvusvahelisel tasandil, st et soovitused ja direktiivid töötatakse välja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt ning Euroopas tuleb riikidel täita Euroopa Liidu direktiive.
Rahvamajanduse koguprodukt - (RKP) (inglise keeles Gross National Product - GNP) on antud riigi tootmistegurite poolt teatud perioodi (tavaliselt aasta) jooksul loodud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste kogusumma rahalises väljenduses.
Rahvusvaheline turundus - vahendite kogum, millega ettevõte püüab pakkuda toodet või teenust teatud riigi turu või selle osa klientide vajaduste rahuldamiseks mingis kindlas poliitilises, kultuurilises ja majanduslikus keskkonnas.

Raamatupidamise sise - eeskirju muudetakse, tuleb muudatustes märkida, mida on parandatud või täiendatud (osa, punkti, lõiku või peatükki). Muudatus lisatakse sise-eeskirjadele koos XXXX OÜ juhatuse vastavasisulise otsusega.
Raamatupidamiskohustuslased - Eesti Vabariik, kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal
Rahaturul on lühiajalised tehingud (kuni 3 kuud) ja kapitaliturul pikemaajalised tehingud (rohkem kui 3 kuud). Finantssüsteem pakub reaalmajandusele teenuseid, mis on eluliselt tähtsad majanduse pikaajaliseks kasvuks.

Reageeriv - > Ennetav Tehingud -> Suhted Võlunimekiri -> Kliendipõhised teenused Rahulolevad kliendid -> Väga rahulolevad kliendid Väga rahulolevad -> Äärmiselt rahulolevad kliendid Täida ootused -> Ületa ootused
Riigikeeleks on korea keel ja rahaühikuks Lõuna-Korea won. Lõuna-Korea on presidentaalne vabariik, presidendi valib 5 aastaks rahvas enamusvalimistel (võimalik 1 ametiaeg). Seadusandlik organ on 299-kohaline Rahvuskogu.
Riskijuhtimine on oskus näha ette tegevusi ja protsesse, mis võivad ohustada elluviidavate tegevuste käiku, ning nende tegevuste ja protsesside juhtimist eesmärgiga vähendada riskijuhtumite võimalikku negatiivset mõju.

Raamatupidamise sise - eeskirjad.................................................................... 11 1.6.2. Rahaliste vahendite arvestus ......................................................................... 12 1.6.3. Varud.
Riigi majanduskasvuks - nimetatakse tendentsina perioodist perioodi toimuvat reaalse kogutoodangu suurenemist, mida tavaliselt mõõdetakse SKP (sisemajanduse koguprodukti) juurdekasvutempoga või per capita SKP juurdekasvutempoga.
Rosina - , juustu- ja kookoshelvestega kookide nõudlus suureneb 50 koogi võrra ( 250-lt 300-le). Lubatud suurenemine on aga 35,714. Muutuks ressursi hind ning ülesanne tuleb lahendada uuesti, et leida õige lahend

Rtf on masinloetav, toetab mitmekeelseid kirjamärke, mitmeid lehekülgi, suudab teatud määral säilitada laotust, kuid ei toeta vähegi keerukamat kujundust ning seetõttu ei sobi hästi selleks, milleks loodi.
Reklaamsõnumid on koostatud reklaamiosakonnas või reklaamiagentuuri poolt, müügiinimeste sõnumid on koostanud müügijuht, oma ala spetsialistid vastutavad suhtekorralduse, otseturunduse ja kodulehe ajakohastamise eest.
Riigieelarvet on võimalik eelarveaasta kestel Vabariigi Valitsuse ettepanekul muuta või täiendada (kulude kogumahu suurenemisel või vähenemisel) lisaeelarvega Vabariigi Valitsusele antud täiendavate volituste alusel.

Riskikonsentratsiooni määr - (tuleneb riskide jaotamise ideest). Suure riskiga laenuks loetakse laenu, mis ületab 10% krediidiasutuse omavahenditest, milliseid tohib anda ainult vastava pädevusega põhikirjalise organi otsuse alusel.
Reitinguagentuur on seisukohal, et euroala riikidele antud võlakirjade ja pangahoiuste Aaa-reiting peegeldab sarnaselt teistele euroala riikidele nüüd ka Eesti puhul seda, et moratooriumi kehtestamise oht on väga väike.
Rahandus on teadus rahaliste ressursside (kapitali) juhtimisest, kusjuures ettevõtte tegevuses ilmnevate rahandusküsimuste lahendamisel võetakse aluseks sellised distsipliinid nagu ökonoomika ja raamatupidamine.

Rahavoogude plaan - rahavoogude üksikasjalik plaan, 4 elementi: raha laekum, r väljaminnek, rahaliste vahendite muutus antud per-il ja täiendavalt vajatav r. Plaaniline bilanss-firma ressursside seisund eelarveper lõpus.
Red clause - akreditiivid - Seda tüüpi akreditiivid võimaldavad müüjal saada enne kõigi tingimuste täitmist osa akreditiivi summast ettemaksena kätte (kauba soetamiseks või tootmiseks, veokulude katteks vms).
Reguleerimiseks on 2 poliitikatüüpi: eelarvepoliitika (maksumajandus, avaliku sektori eelarve planeerimine) ja rahapoliitika (raha tootmine, laenuintressid, vahetuskursid). Lisaks on oluline finantsteenuste regulatsioon.

Raamatupidamise arengusse on oma panuse andnud veel rida kuulsaid mitteraamatupidajaid nagu Gerolamo Cardano, Simon van Stevin, Jacques Savary, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, Daniel Defoe, Josiah Wegwood, Andrew Morrison Carnegie.
Raamatupidamise sise - eeskirju tuleb säilitada seitse aastat pärast nende muutumist või asendamist. Töölepingut, isikukaarti ning välja võtmata tööraamatut säilitatakse 50 aastat, arvates töölepingu lõpetamisest.
Rühmaotsused on vabad isiklikest eelarvamustest, sest nende aluseks on paljude seisukohtade kombinatsioon (Kotkas, 1999). Adidase puhul oleks rühmaotsus olnud kindlasti praktilisem ja vähem kahju teinud ettevõttele.

Raha piiratus – raha peab ringluses olema parasjagu, seda ei tohi olla ringluses rohkem, kui normaalne majandusareng vajab, ei tohi olla ka liiga vähe, mis hakkab pidurdama majanduse potentsiaalset arenguvõimalust.
Riigi tasandil – töötuse kuluks on SKP vähenemine (tegelik kogutoodang on töötute tõttu väiksem kui potentsiaalne kogutoodang); b. üksikisiku tasandil – inimesel väheneb töötuse tõttu isiklik sissetulek.
Riiklik tarbimine – kaupade ja teenuste ost, investeeringute ja kapitali ost. Suure osa valitsuse kulutustest moodustavad ümberjaotatavad maksed – rahalised vahendid tekivad tulude ümberjaotamisel riigieelarve kaudu.

Rahanduspoliitikat ehk täitevvõimu (valitsuse) eelarvepoliitikat ei tohi segi ajada rahapoliitika ehk monetaarpoliitikaga, mis juhib rahapakkumist ja valuuta stabiilsust, pidades tihti silmas tarbijahindade inflatsiooni.
Rahvusvaheline terrorism on terrorism, mis hõlmab endas rahvusvaheliste tagajärgedega intsidente. Rahvusvaheline terrorism on väga subjektiivne: keegi kes on ühe riigi arust terrorist, võib teise riigi jaoks olla vabastaja.
Rahvusvahelises arvestuspraktikas on kasutusel ka LIFO-meetod (“last in – first out” - viimasena sisse - esimesena välja). See on vastupidine meetod FIFO-le. RTJ nr 4 ei näe ette selle meetodi rakendamist Eesti arvestuspraktikas.

Referaadi autor on seisukohal, et koostatud töö võiks pakkuda teistele majandustudengitele huvitavat lugemist ning esialgu püstitatud eesmärk anda ülevaade Jaapanis populaarsest keiretsu süsteemist sai täidetud.
Rkt - rahvusvaheline kogutoodang- ühe riigi tootmistegurite poolt ühes aastas loodud kaupade ja teenuste rahaline koguväärtus (ainult Eesti kapital). • Nominaalne SKT- arvestatakse jooksvates hindades.
Roe – рентабельностью собственного капитала (Return On Equity, Omakapitali rentaablus) чистая прибыль ROE = * 100% ,(3) собственный капитал

Rakendusalad on tootmine, läbilaskepõhine raamatupidamine, kriitilise ahela projektijuhtimine, levitamine, ühendatud raknedused müük ja turundus, strateegiline juhtimine ning üldine juhtimisoskuste arendamine.
Reiganoomika – majanduse elavdamiseks maksude alandamine ja ettevõtluse toetamine 8) Keinsism (neokeinsism, 1936. a. põhjapanev « Hõive, protsendi ja raha üldteooria» . Makroökonoomika postkeinsism) rajaja.
Ricardo järgi on väärtus esialgne faktor, tulud aga teisejärgulised, tulenevad. (Krinal, 1998, 106) Ricardo samastas kapitali tootmisvahenditega ja viis oma seisukoha loogilise lõpuni: ta nägi kapitali kõikjal.

Reaalinvesteeringute puhul on objektiks mingisugune materiaalne või immateriaalne vara (maa, tehaste sisseseade jne.). Finantsinvesteeringute objektiks on seevastu mitmesugused rahalisi õigusi ja kohustusi sisaldavad lepingud.
Riskivaba kasuminorm on 7% ja eeldatav turu kasuminorm on 12%. a) Kasutades finantsvarade hindamise mudelit arvutage antud aktsia eeldatav kasuminorm b) Kui suur on tururiski preemia? 9. Võtame aluseks harjutuse 8 andmed.
Running on a platform to revitalize the economy, Ahtisaari, a Social Democrat, won the country's first direct presidential election in a runoff in Feb. 1994. Previously, presidents had been chosen by electors.

Rainbow - Marineeritud heeringas, Rainbow - Marineeritud heeringas sibulaga, Rainbow - Marineeritud heeringas sinepikastmes, Rainbow - Marineeritud heeringas vürtsidega, Räimerullid juurviljadega marinaadis
Referaadi autor on veendunud, et koostatud töö võiks pakkuda majandustudengitele huvitavat lugemist ning esialgu püstitatud eesmärk anda selge ülevaate Eesti energiastrateegiast ja –politiikast sai täidetud.
Rahaturud on kogu maailmas omavahel integreeritud ning majanduslikud efektid kanduvad ühest majandusruumist väga kiiresti teise üle. Raha nõudmise ja pakkumise tasakaalustamist illustreerib toodud graafik.

Raamatupidamine on vaatamata küllalt suurele valikute tegemise võimalusele siiski standardiseeritud mõõtmine, mis ei saagi arvesse võtta kõiki üksikute ettevõtete tegevusega seotud spetsiifilisi asjaolusid.
Rahvusvaheliselt on riikide majandused omavahel väga seotud ja see seotus tiheneb veelgi. See tähendab aga seda, et riigid sõltuvad üha enam teineteisest ja riskid majanduses võivad lähtuda ka naaberriikidest.
Referaadi teemaks on valitud väikeettevõtlus Eestis ja ettevõtluse eripärad Pärnumaal, sest Eestis on ettevõtluse vormidest kõige levinum väikeettevõtlus ja Pärnumaa on üheks paremaks näiteks selle kohta.

Registreerimisest on elujõus 63,2% ettevõtetest, mis näitab, et rohkem kui kolmandik ettevõtetest kuulub likvideerimisele juba kolme esimese tegutsemisaasta jooksul, mis on veidi kõrgem näitaja kui EL keskmine.
Riikidest välisturistidel on lihtsam meile reisida (turismi hinnainfot lihtsam tõlgendada, vähem vajadust rahavahetuseks jm.). Samas võib see lisada ka teatud määral kindlustunnet Eesti kui turvalise reisi sihtmaa osas.
Rothschildid – Lääne-Euroopa pankurite suguvõsa 18.-19.saj – olid majanduslikult väga edukad just tänu mitmes regioonis asuvatele informaatoritele, kelle antud teave aitas võita ja edastada konkurente.

Raamatupidamise sise - eeskirjades fikseeritakse missugustes registrites ja kuidas ostutehing registreeritakse. Ettevõttes võib olla kehtestatud ostuarvete kinnitamise kord ettevõtte juhi või allüksuse juhi poolt.
Regressioonianalüüs –   kui   kahe   näitaja   vahel   on   mingil   nivool   statistiliselt   oluline   seos  (Pearson;   Spearman),   siis   peab   seda   analüüsima   regressioonianalüüsiga.
Rohumaade uuendamisel on kavas külvata kõrge saagikusega rohukultuure, näiteks madalamatele maadele päideroog, kuivematele kohtadele söödagaleega ja kultuurmaadele lutserni, ristiku ja mitmeaastase raiheina segud.

Rvf - i liikmeks võetud riikidele tagati vajalikud laenud, fondiga sõlmitud majandusprogrammid olid abiks seatud eesmärkide saavutamisel, märkimisväärne oli ka fondi poolt osutatud nõustamisabi.
Rahuldustpakkuv töö – ettevõtte rajatakse valdkonnas, mis on südamelähedane ● Hea sissetulek – ettevõtjate osakaal on rikkaimate inimeste edetabelis suur ● Ettevõtja maine – kaasneb enamasti positiivne
Riigirahandus on avaliku sektori majandusteooria valdkond, mis tegeleb riigikulude, -tulude ja majandusagentide (valitsuse, kodumajapidamiste, ettevõtete ning kolmanda sektori) vaheliste suhete korraldamisega.

Riskiteguriks on rahvusvahelise finantssüsteemi vastu puuduv usaldus ja finantssurutise levimine uutesse piirkondadesse. Samuti peab maailmamajandus saama üle viimastel aastatel tekkinud tasakaalustamatusest.
Raamatupidamislausend alg - või koonddokumendil, kusjuures lausend peab sisaldama: 1) majandustehingu kuupäev; 2) raamatupidamiskirjendi järjekorranumber; 3) debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad;
Rahavoogude aruanne on kassapõhine, ta võtab kokku aruandeaasta need majandustehingud, mis tekitasid raha sissetuleku ja väljamineku, jättes kõrvale kasumi arvutamise ning tulude ja kulude vastavuse printsiibi.

Regionaalne fond - investeerimisfond, mis paigutab raha vaid teatud regiooni väärtpaberitesse regulaarse investeerimise strateegia - väärtpaberite ostmine kindla summa ulatuses regulaarsete ajavahemike järel
Riigi kulusid nimetatakse valitsuse kuludeks palgates riigi halduses olevatesse asutustesse tööjöudu, jne. Riigihalduses olevad asutused on näiteks rahandusministeerium, sotsiaalamet, politsei, söjavägi.
Riskide maandamiseks on futuur väga sobiv instrument, riskide maandaja ostab oma positsiooni katteks vastupidise sisuga futuure, millega ta annab ära võimaliku tulu, kuid piirab sellega samas võimalikku kahjumit.

Rootsi majandus on vähemalt osaliselt selle fondi tõttu olnud stabiilne, kuna see fond lahendab suvalise fiskaalpoliitikaga seotud viitaja ning ebaefektiivsuse p g j g probleemid ja mõjub hästi ka ootustele.
Raamatupidamise lihtsustamiseks on ettevõttes kasutusel programm „Merit“. Töö ajalise korralduse kohta saimed teada, et kontoritöötajatel ja koristajatel on tavaliselt kindel tööaeg. Palka makstakse neile kuutasuna.
Raamatupidamisregistrid on andmekogumid, mis sisaldavad informatsiooni kontodel kajastatud raamatupidamiskirjendite ja saldode kohta ja sisaldavad raamatupidamiskirjendite aluseks olevat üksikasjalikku informatsiooni.

Rahandus - ehk finantsteenused ja kindlustus 8. Ravi- ja sotsiaalteenused 9. Turism ja hotellindus, sh. toitlustus, reisiteensued 10.Puhke- ja kultuuriteenused (sh.turism), sport, raamatukogud, muuseumid
Riigiraamatupidamiskohustuslaseks on iga ministeerium ja Riigikantselei oma valitsemis- ja haldusala ulatuses ning põhiseaduslikud institutsioonid – Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler ja Riigikohus.
Riigisektori sisend - väljund • otsustaja subjektiivne • “hindade” asemel info valijatelt (nagu kasum erasektoris). • sisendiga seostuvad inimeste huvid  see sunnib juhti arvestama objektiivse infoga.

Raha kulutust on vähem Madalama hinnaga saab rohkem aga kõrgemaga vähem Kui raha on vähe siis kohe kindlasti valitakse odavam toode Odavama toote ostmisel üle jäänud rahast saab siis midagi muud osta.
Refleksiivne modernsus on kaasajastamise protsess, mis on välja arenenud tööstuslikust modernsusest, sellele on omane, et ei toimu enam nii suurt tööstuslikku arengut, kui see oli tööstusliku modernsuse ajal.
Riistvara komponendid on turu parimad ja võimalusel maailma tippklassist, vastavalt turu hindadele, paremad kui Tootel 2. Komplektil kõik vajalikud omadused ja detailid olemas mida vajab väga nõudlik kasutaja.

Rikkusega on asi samasugune. Teise või kolmanda generatsiooni rikkad ei pea enam nii palju muretsema oma igapäevase leiva pärast ning võivad rohkem kulutada enda harimisele ja kultuuri tarbimisele.
Raamatupidamise sise - eeskiri – dokumentide lühendid Näiteks algdokumendi nummerdamisel on 9105/NR kus, - 9 aasta viimane nr - 10 kuu nr - 5 algdokumenti koostanud allüksuse nr - NR algdokumendi jooksev nr
Rahal on veel kolm funktsiooni: Ø vahetusvahend Ø väärtusemõõt Ø akumulatsioonivahend Kui inimesed soovivad saada mingi kauba omanikuks, siis on neil võimalik see kaup omandada raha vastu.

Rahavood on raha ja selle ekvivalentide laekumised (positiivne rahavoog) ja väljamaksed (negatiivne rahavoog). Rahavoogude aruanne kajastab kõiki aruande perioodil toimunud reaalseid rahaliikumisi.
Reageerimisvajaduse puhul on kergem koordineerida erinevaid funktsioone; lisab jäigale struktuurile paindlikkust; toodete arendamisel ja kvaliteedi tagamisel keskendub kliendi vajadusele; arendab igakülgseid juhte.
Regulaatorid on organisatsioonid ja rühmitused, kes võivad kontrollida ja mõjutada organisatsiooni tegevust. Eristatakse kaht tüüpi regulaatoreid: valitsuse poolt loodud ja inimeste poolt algatatud.

Regulaatorid – kontrollivad või mõjutavad organisatsiooni tegevust Strateegilised liitlased – organisatsioonid, kellega koostöö 2) Nimeta organisatsiooni makrokeskkonna tegureid ja kirjelda neid.
Reklaam - mitteisiklik massiteabelevi kanalite kaudu edastatav (tavaliselt tasuline) sisendava iseloomuga teave, mille eesmärk on propageerida teatud tooteid, teenuseid, organisatsioone või ideid.
Rikaste kasulikkus on kindlasummalise maksu korral kindlasti suhteliselt kõrgem, sest nende puhul on väljaminek maksu näol sissetulekutest suhteliselt palju väiksem kui vaeste puhul, absoluutkasu aga sama.

Roa müügihind on käibemaksuta 6,5 €. Mis on müügihind koos käibemaksuga? Arvutamine: 1. Müügihind käibemaksuta on 6,5 € - 100% Käibemaks: X € - 20% X = (6,5 * 20) : 100 = 130 : 100 = 1,30€
Rutem sat - testi (akadeemilise üldvõimekuse test, mis tuli teha, et õppida Ameerika ülikoolis) tegema ning tutvus Bentley kolledžist ühe naisega, kes tahtis arendada suhteid Nõukogude Liiduga.
Rahavoogude aruandes on kajastatud järgmised summad: - Tasutud tütarettevõtjate soetamisel 2 mln eurot: Baltic Premator OÜ tegi sissemakse BLRT Masinaehituse OÜ osakapitali summas 2 mln eurot 2010. aastal.

Refleksiivsuse näol on tegemist mõtlemise ja reaalsuse vahelise vastastikuse tagasisidemehhanismiga. Finantsturud püüavad prognoosida tulevikku, mis sõltub nendest otsustest, mida inimesed teevad olevikus.
Rahvatulu on aasta jooksul kõigi ühiskonnaliikmete poolt kokku saadud telede üldsumma, millest üks osa kulutatakse tarbimise eesmärgil, teine osa säästetakse ning muudetakse uueks kapitaliks.
Religioon on ühiskonna jaoks ühendav. Ühiskond on ühtne, kui tema liikmed omandavad teatud ühised väärtused ja eesmärgid. Integratsioon võimaldab ühiskonnal toimida süsteemina.

Rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsioonil. Rolliootused võivad olla täpselt formuleeritud või mitteformaalsed, sageli ka teadvustamata.
Raplas on ta teinud nn. Kontorimassaaži (OnSite massaaž), kus vastava massaažitooliga käib asutustes ja soovijad saavad nautida 20 minutilist massaažiseanssi läbi riiete otse töö juures.
Ressursside tõhusust – eeldatavalt väga väikese mõjuga väliskeskkonna tegurite mõju analüüsile kulutatud ressurssi väärtus võib kujuneda suuremaks kui analüüsiga saavutatav tulemuste paranemine.

Riigieelarve on tavaliselt kõrgeima otsustusorgani poolt vastuvõetud dokument (seadus), milles kajastuvad valitsussektori planeeritud kulutused ning on näidatud eelarve tuluallikad a) Õige b) vale
Riiklikud maksud on : § tulumaks § käibemaks § sotsiaalmaks § maamaks § hasartmängumaks § tollimaks § aktsiisid (kütuse-, alkoholi-, tubaka-, mootorsõiduki- ja pakendiaktsiis) § raskeveokimaks
Raha ülekandemehhanism on kaasaegse makroökonoomika üks tähtsamaid osi. •Neoklassikud usuvad et muutused raha pakkumises mõjutavad ainult inflatsiooni Neoklassikud usuvad, määra, mitte tootmissfääri.

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud oma raamatupidamise sise- eeskirjades detailselt kirjeldama, milliseid tulusid ja kulusid millistel kasumiaruande kirjetel kajastatakse, ning seda järjepidevalt järgima.
Rybczynski teoreem - maailmaturu muutumatute hindade tingimustes toob ühe tootmisteguri pakkumise kasv riigis kaasa selle riigi toodangu kasvu valdkondades, kus kasutatakse intensiivselt antud ressurssi.
Rahavooline maksejõuetus on olukord, kus võlgnik ei ole võimeline täitma tähtaegselt võlausaldajate nõudeid ja bilansiline maksejõuetus on situatsiooni, kus võlgniku kohustuste maht ületab tema vara.

Reform on jätkuvalt avalikkuse eest varjul, kuna tegemist on keerulise teemaga ning seda eriti olukorras, kus erivajadustega inimeste igapäevaprobleemid on mugavalt avalikkuse eest peidus.
Riigieelarvestrateegia raames on alastrateegiana „Riiklik struktuuridevahendite kasutamise strateegia 2007- 2013“, millega määratletakse Euroopa Liidu struktuurivahendite peamised eesmärgid ja prioriteedid.
Rulaad – töödeldud või töötlemata tükilihast, kamarast, taimsetest komponentidest jms. toode, rulli keeratud, seotud või vormi asetatud ning kuumtöödeldud, mõnikord ka pressitud.

Rahajuhtimise teoorias on raha hankimise probleemid üheks keskseks, kuna finatsturgude areng liigub globaliseerumise suunas siis muutuvad raha tehingud mitmekesisemaks ja väga dünaamiliseks (kiiremaks).
Reklaamindus on oluline toodete ja teenuste müügimeetod. See on vahend motiveerimiseks, harimiseks või antud juhul ka töötajatega suhtlemiseks. Teenuste puhul on oluline ka reklaami pidevus.
Religiooni moodus - tavad õpetused, kultused, müüdid, eetika, riitused, tavad, harjumused, elurütm, sotsiaalsed struktuurid jne. Religiooni ja majanduse vahekordi uurib religioonisotsioloogia.

Rahaühiku kohta on suurem). Nii valides kulutab tarbija oma tarbimiseelarve erinevatele kaupadele viisil, kus viimane kulutatud rahaühik erinevatele kaupadele annab ühte moodi kasulikkust juurde.
Riigi seisukohast on põllumajanduse põhiprobleemiks a. põllumajandustoodangu vähenemine b. raskused toiduainetööstuse ettevõtete varustamisele toorainega c. tööpuudus, sotsiaalsed probleemid
Rollil on justkui potentsiaali, aga praegusel momendil kaldub vaekauss palgatöötaja variandi kasuks algkapitali, vajalike ressurside, ideede ning vajalike isikuomaduste puudumise tõttu.

Rakenduslikud ehk probleemisuunitlusega uuringud (applied or solution seeking research) ehk ad hoc uuring. Uurijale antakse tellija poolt probleemi üldine olemus ja ta peab valima uuringusuuna.
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjendama raamatupidamisregistrites tehingute toimumise ajal või kui see ei ole võimalik, siis vahetult pärast seda.

Raha ülekandemehhanism on kaasaegse makroökonoomika üks tähtsamaid osi. Rahandusteadlased väidavad, et raha pakkumine on tähtis põhjuslik faktor, millel on võimas mõju majanduse igale sektorile.
Regioonide komitee on Euroopa Liidu nõuandev komitee, mille 317 liiget on kohalike ja regionaalsete võimuorganite esindajad, kes on määratud liikmesriikide poolt. Asutatud Maastrichti lepinguga.
Renoveerimine ehk   uuendamine   –   objektides   tehtud   muutused   eesmärgiga   parandada   nende   füüsilist  seisundit, varasema seisundi saavutamine ei ole oluline. 

Rahatähti on võimalik eristada ka selle järgi, et reljeefsused asuvad erinevates kohtades ja raha on kohati erineva paksusega Euro münte ega sedeleid ei tohi müüa edasi ega kopeerida.
Rahulolev klient on lojaalne ja seega firmale kõige odavam klient, levitab positiivset suhtumist firmasse ja selle toodangusse ning on raskesti mõjutatav konkurentide reklaamikampaaniate poolt.
Registreerimine maksu - ja Tolliametis Kui teie ettevõte maksustatav aastakäive ületab 250 000 krooni aastas, tekib kohustus registreerida ettevõte Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena.

Regressiõiguseks nimetatakse poolte kokkulepet faktorile lepinguga kindlustatud õigust müüa faktooringust tulenev nõue ostja vastu müüjale tagasi kokku lepitud regressi rakendamise päeval.
Rkp - tavaliselt ühe aasta jooksul riigi rahvusliku majanduse e residentide poolt riigi majandusterritooriumile ja ka väljaspool seda toodetud lõpptoodangu väärtus turuhindades.
Rahapoliitika ehk monetaarpoliitika eesmärk on hindade stabiilsus (s.o madal inflatsioon või kindel välisvaluutakurss), majanduse üldine kasv, kõrge tööhõive ja maksebilansi tasakaal.

Rahvastiku koosseis on noorenev, mis soodustab ettevõtlust, seega ka meie tegevusala. Lisaks leiame, et praegusel ajal on Eesti majandus- ja poliitiline keskkond sobilik alustamaks uut ettevõtet.
Rasedus - ja sünnituspuhkus Naisel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust 140 kalendripäeva. Isapuhkus Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul.
Ratsionaalne tee – esitate argumendid; emotsionaalne tee – kirjeldate oodatud positiivset tulevikku (peab teadma, mis on kliendi jaoks väärtus). Tuleb kasutada mõlemat teed paralleelselt.

Riigi majanduses on ühendatud vabaturu põhimõtted ja riiklik reguleerimine. Tunnused Segamajandus ühesugused, kui vabaturumajanduselt : eraomandi, konkurentsi, vaba ettevõtluse, turusuhted.
Rootslased on saanud Euroopa Liidu peakorteris vägeva kultuurišoki. Taanlased ja soomlased – samuti mõlemad luterlased – on aga millegipärast tunduvalt paremini hakkama saanud.
Rühmaotsustamisel on mitmeid eeliseid, selles osalevad tavaliselt erinevad spetsialistid, kes suudavad luua rohkem ja paremaid alternatiive ning lähenevad probleemile erinevatest vaatenurkadest.

Raha nõudlus on pöördvõrdelises sõltuvuses raha hinna ehk intressimäärga Monetaar ehk rahapoliitika  Rahapoliitika elluviimine ja finantssüsteemi juhtimine on keskpanga ülesanne.
Rahaülekanded kodumaale - raha kulutamine kodumaal jne Negatiivsed mõjud:  Inflatsiooniline surve- Nimelt välimaal teenitud raha arvelt võivad tõusta nii esmatarbekaupade kui kinnisvara hinnad.
Repotehingud - tegemist on tagasiostu tehingutega, see tähendab pank või klient müüb teisele kliendile või pangale finantsvara tingimusel, et üleantud vara müüakse müüjale tagasi.

Rineeriv konkurents – lõpuks ei saa keegi enam kasu ja jävad kahjumisee Ühe Ameerika majandusteadlase soovituse kohaselt tuleks autod varustada turvapatjade asemel juhile suunatud teravikega.
Raha paigutamine on üldiselt veidi väiksema riskiga kui üksikuid aktsiaid ostes, sest ühes investeerimisfondis on mitme ettevõtte aktsiaid/võlakirju ning seetõttu on riskid hajutatumad.
Rahvusvaheline valuutafond on üks mõjukamaid rahvusvahelisi rahaasutusi, mille ülesanne on jälgida riikidevahelisi rahandus-ja kaubandusleppeid ning anda laenu riigi maksebilansi tasakaalustamiseks.

Rendikulud on igakuiselt 7 000 krooni(kuni üürile andja soovib üüri tõsta või langetada) ja 1500 krooni ulatuses kommunaalmakseid, palkadeks on arvestatud igakuiselt 25 327 krooni.
Ressursside piiratus - majandusteooria postulaat, mis väidab, et vajadused on alati suuremad võimalustest nende rahuldamiseks ning, et hüviseid on alati vähem võrreldes sooviga neid omandada.
Raha pakkumine on endogeenne kahel p p g peamisel p j põhjusel: 1. Pangad annavad esmalt laenu ja alles seejärel vaatavad üle reservid 2. Keskpangad jälgivad sageli mugandumispoliitikat

Rahapakkumine – säästude pakkumine majapidamiste (lõpplaenuandjate) poolt Mida kõrgem intressimäär, seda vähem soovivad investorid võta laenu ja seda kõrgem on säästude tase.
Rahavoo kulutamine - - - Rahavoo kulutamine - - - Turukasv 0 (-) -- 10 % RAHALEHMAD KOERAD Aeglane Rahavoo tekitamine +++ Rahavoo tekitamine + Rahavoo kulutamine - Rahavoo kulutamine - 0% ++ 0
Remondi - ja asenduskulud, madalast kvaliteedist tingitud tootetagastusest põhjustatud kulu Kvaliteedi välistõenduse kulud on seotud kliendiga, kes nõuab tõestusi ja tõendusi.

Riigi loomist on käsitletud lepingu sõlmimisena ja maksud on üks lepingutingimusi, mingi tasu, mida lepingu sõlmijad on otsustanud riigile maksta eelltoodud eesmärkide saavutamiseks.
Riigid ise on globaliseerumise kui kapitali, kaupade ja tööjõu vaba liikuvuse poliitiliste tõkete vähendamise taga, tugevamad riigid tugevdavad selle abil oma positsioone veelgi.
Riigi eelarvel on igas riigis täita eelkõige finantspoliitiline funktsioon, mis seisneb valitsuse kavandataud programmide finantseerimises ning valitsuse muude funktsioonide täitmist.

Rahapesu – kriminaalkorras karistatava teo otsese tulemusena saadud varaga tehingute tegemine, mille eesmärgiks on vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine.
Rahasumma on väärt rohkem, on see, et praeguse summa saab kohe investeerida, teenimaks tulu (intressi), ja teiseks välistab see riski, et tulevikus saadav raha jääb laekumata.
Rahvusideoloogiline - seega on ka nimetus “eesti rahvausund” mingis mõttes vaid pelk abstraktsioon, mis on kasutusele võetud ennemini mingi ainehulga piiritlemiseks rahvaluuleteaduses.

Reklaam on suunatud eelkõige neile, ehkki tarbijaskonda võib leiduda peaaegust et igast vanusegrupist. Mõistetavalt on Saku Õlletehas hakkama saanud sobimatu tootereklaamiga.
Rtj - i eesmärgiks on selgitada raamatupidamise seaduses defineeritud mõisteid ja alusprinsiipe ning sätestada konkreetsed reeglid rakendatavate arvestuspõhimõtete osas.
Raha arvestuspõhimõtteks on õiglane väärtus [8 : 39]. Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus [11].

Raskestikõrvaldatavad - nendest hoidumiseks praktiliselt võimalusi pole 6.12.Mis on materjali kaod? Kaod erinevad jääkidest seetõttu, et neid ei saa enam toodangu valmistamiseks kasutada.
Reaalväärtus on jääkmaksumusest kõrgem, kajastatakse vahe bilansikirjel Ümberhindluse reserv (IAS nr 40). RTJ nr. 6 nõuab vahe kajastamist Eelmiste perioodide jaotamata kasumis.
Regulatsioon on toodud tulumaksuseaduse § 48 ning rahandusministri määruses nr 2, 13.01.2011. Täpsemalt võib lugeda selle kohta aadressil: http://www.emta.ee/index.php?id=30227

Ressursside piiratus – ressursid (kliima, geograafiline asend, tööjõud, kapital) on jaotatud ebaühtlaselt  Toodete mitmekesisus – kaubanduse aluseks on tarbijate maitse-eelistused
Rid on tingitud mastaabisäästust tahab alustada mastaabisäästu (loomuliku tootmist ja st. monopoli puhul), minna turule tehnoloogiast või miski ei sega seadusandlusest.
Rahavoog on eraldatud. 5.1.3.5.2 FIE omakapital Omakapital aasta alguses Ettevõtte jooksva aasta väljamaksed/sissemaksed omakapitali Aruandeaasta kasum/kahjum Omakapital kokku

Realiseerimis - käibekulumeetodi oluliseks tunnuseks on, et käibelaekumine (müügitulu) vastab ainult selle käibe saavutamiseks tehtud kulutustele ja funktsionaalselt liigendatud
Raamatupidamine on lihtne. FIE vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga (piiramatu vastutus). Raha, mida FIE suudab koguda, on piiratud tema enda säästude ja laenuvõimalustega.
Raamatupidamise sise - eekirjad ... sissejuhatav ohutusjuhend ... tuleohutusjuhend ... töö sisekorra eeskiri Rahandusministeerium, 2o... http://www.fin.ee/riigihanked. Tegevusvaldkonnad.

Retsipient on Maletzkw käsitluses aktiivne: ta valib pakkumiste seast ning valiku aluseks on muu hulgas ettekujutus meediumist ja kommunikaatorist, samuti normid ja väärtused.
Raamatupidamise korraldamiseks on järgmised võimalused: • võtta tööle raamatupidaja; • kasutada lepingulist raamatupidajat tööde teostamiseks; • kasutada raamatupidamisfirma teenuseid.
Rahavormi nimetatakse kauprahaks. Ühe kauba vahetamine raha vastu ja seejärel omakorda raha vahetamine mõne muu kauba vastu võib muuta tehingud esmapilgul veel keerukamaks.

Rakendus - programmid saadavad opsüsteemile nõudeid teenuste järele läbi ra- kendusliidese(API).IP-aadress,internetiaadress IPvõrku arvuti või muu seadme identifikaator.
Rakenduva - direktiivi-kohta 4. http://www.deloitte.com/view/et_EE/ee/toostusharud/finantsteenused/teemad- trendid/mifid/index.htm 5. http://www.marketswiki.com/mwiki/MiFID_II
Ratsionaalne ehk regressiivne. 5. maksustamise kord ja tähtpäev – tegemist on formaal-juriidiliste nõuetega, mis (otseselt maksusisusse ei puutu) täpsustavad maksumenetlust.

Reservkapitali moodustamine on kohustlik ja vajalik selleks, et ettevõttel oleks lisakapital ja seda võib kasutada ainul kahel eesmärgil- kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks.
Ressursid on kõik tuleb järjestada, nende tähtsuse järgi –esikohal olev valik on ostutehingu aluseks – tootmissisendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks.
Riigireitingu väljavaade on negatiivne. • 8. aprillil 2009. aastal, alandas reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingut astme võrra tasemele BBB+, jättes reitinguväljavaate negatiivseks.

Rakendamisel on Akumuleeritud kulumi konto jääk 31. Detsembri 20X9 seisuga arvutatav järgmiselt: (100 000 : eeldatav läbisõit kokku) * 20X8 a ja 20X9 a summaarne läbisõit.
Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksjaks, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ja tema andmed on kantud liiklusregistrisse.
Referaadi teemaks on „Erinevad klienditüübid ja nendega suhtlemine“. Teenindus on kliendi vajaduste (probleemi) tuvastamine ja rahuldamine (lahendamine) klienditeenindaja poolt.

Relational capabilities - Relational capability has capacity to purposefully create, extend, or modify the firm's recourses base, augmented to include the resources of its alliance partner.
Riigi eelarve on bilanss, mille ühel poolel on avaliku sektori kõik tulud ja teisel poolel kulutused. Muutused avaliku sektori kulutustes või maksupoliitikas mõjutavad eelarve
Rvf - is. Kvootide suurust korrigeeritakse vähemalt kord viie aasta jooksul, võttes arvesse maailmamajanduse kasvu ning liikmesriikide majandusliku võimsuse suhtelist

Rahaasendajad on finantsvarad, mis täidavad küll vahetusvahendi funktsiooni, kuid pole akumulatsioonivahendiks. N.: krediitkaardid, mis pole tegelikult raha, sest ta pole vara.
Rahvusvaheline kaubandus on lõbus äri, kui sul on huvi rahvusvaheliste turgude kohta, kui sulle meeldib reisida ja kui sul pole riskimise vastu midagi, siis võib olla see ala just sulle.
Raskeveokimaks - raskeveokimaksu seadus sätestab raskeveokimaksu, millega maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud 12-tonnise või suurema registrimassiga veoauto ja autorong.

Ratsionaalne on olla ignorantne, kui informatsioon maksab rohkem kui ta väärt on. Tõene 11. Ratsionaalsus on alati nii individuaalse kui kollektiivse käitumisega kategooria.
Registrikanne – peab täpselt sisaldama kõiki tegevusvaldkondi, mis põhikirjas on kajastatud. Kui mõne tegevus jääb kajastamata, siis võib sellest tekkida maksuprobleeme.
Residendiks on isik, kes vastab järgmistele kriteeriumitele: - kui ta omab korterit; - pereliikme alaline elamiskoht on Ungaris; - kui ta viibib Ungaris rohkem kui 183 päeva.

Ressursid on kõik kokkuvõtta 3 kõsimusega: -mida toota? –Kuidas toota? –kellele toota? Ettevõtlikuse tootmissisendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks.
Riigi roll on tänaseks pidevalt muutunud, täna ei ole enam IA riikides selline olukord kus riik loob ettevõtteid kõrgtehnoloogilises valdkonnas, on erinevusi nt. Singapur.
Riskianalüüs - viiakse läbi SWOT analüüs, kus analüüsitakse ettevõtte tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte; - tuuakse välja riskid ja nende maandamise võimalused

Raamatupidamise sise - eeskirja tuleb säilitada seitse aastat pärast selle muutmist või asendamist. Aruandeperioodi raamatupidamise dokumentide hoidmise eest vastutab raamatupidaja.
Rahapoliitika ehk monetaarpoliitika. Rahanduspoliitika ehk fiskaalpoliitika või eelarvepoliitika on valitsuse otsused maksustamisest ja eelarvesse laekunud rahade kulutamisest.
Reaalne skt - korrigeeritud hinna(tõusu) indeksiga (inflatsioonimääraga), võimaldab võrrelda erinevate perioodide SKT-d. - alates 2008 SKT arvutamiseks aheldamise meetot.

Reklaamikogemus on limiteeritud. D Mitme maa jaoks individuaalse kampaania loomine tekitab täiendavaid kulusid erinevate plaanide, fotosessioonide ja reklaamiklippide tootmiseks.
Rentaablust ehk kasumlikkust. Rentaablus näitab, kui palju on klient nõus maksma rohkem, kui ettevõte tegelikult toote valmistamiseks või teenuse osutamiseks raha kulutas.
Ressursihind – selle määrab kasulikkus (kui kasulik on ressursi ostjale, ehk siis mida ta sellega peale hakkab). Kasulikkust ei vaadata ainult hetke kohta, vaid ka kaugesse

Rtf formaat – Rich Text Format on dokumendifaili formaat, mis on välja töötatud Microsoft Corporation poolt 1987. a programmidevahelise dokumendivahetuse hõlbustamiseks.
Raha ekvivalendid on lühiajalised kõrglikviidsed investeeringud, mida saab kergesti konverteerida teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumise risk on väike.
Rakvere missioon on pakkuda miljonitele inimestele naudingut ja rahuolu heast ja maitsvast toidust, kasutades selleks oma teadmisi, oskusi ja kodumaiseid kvaliteetseid tooraineid.

Reklaami tootmine on kulukas ning see tõstab mõnede toodete hinda reklaam võib panna inimesi tegema asjatuid oste meedia sõltub reklaamist Säästmine sõltub: tulude suurusest
Roheline liising on tegevus millega SEB võtab ümbritseva looduskeskkonna ees vastutuse. Esimesena pangana eestis pakub SEB keskkonnasäästlikutele autodele soodsamat liisingut.
Rahvusvaheline tööjaotus - riikide spetsialiseerumine mingile kindlale tootmisalale ja selle toodangu vahetamine teiste riikide toodangu vastu, territoriaalse tööjaotuse kõrgeim vorm.

Rannikuäärsed piirkonnad on enamiku turistide meelispaigad, mistõttu on vajadus ühendada omavahel majandusareng, keskkonnasäästlikkus ja elukvaliteet nendes piirkondades eriti terav.
Regulaatorid – on org ja rühmitused, kes võivad kontrollida ja mõjutada org tegevust (tarbijakaitse, tervisekaitse, keskkonnakaitse, töökaitse, rohelised liidud,lidud)
Rümpade jaotamiseks on erinevad jaotusskeemid. Näiteks on eri skeemid suurte loomade (veis, karu, põder), väikeste loomade (vasikas, lammas, metskits) ja searümpade jaotamiseks.

Raamatupidamise sise - eeskirjades on määratud ka valuutakassas ja -arvelduskontodel rahaliste vahendite arvestus, kuid valuutaga ei ole ettevõttel arveldamist veel ette tulnud.
Rahandusministeeriumi ülesandeks on aidata teistel ministeeriumidel eelarvesummade jagamisel kokkuleppele jõuda ning koostada vajalikke tegevusi hõlmav ja tervikuna otstarbekas riigieelarve.
Raskeveokimaksu määrad on diferentseeritud lähtuvalt registrimassist, telgede arvust ja veotelje vedrustuse tüübist .Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud:

Revisjoni aeg on läbi, kuid maksuhaldurile tundub, et mingite tõendite osas on veel küsimusi, on tal võimalus läbi viia täiendav kontroll, kuid mitte uuesti revisjoni.
Riski analüüs – mis juhtub, kui... • Pakkumiste hindamise kriteeriumid 50. Selgita IS funktsionaalseid omadusi  Funktsionaalsed nõuded ehk mida süsteem peab tegema.
Riskianalüüs – on ühiskonnas erinevate riskiobjektide ja ohtude süstemaatiline kindlaksmääramine ja hindamine lähtudes tõenäosusest ja võimalikest tagajärgedest.

Riskianalüüsi tulemused on aluseks omavalitsuse otsustele, kas nad annavad suure õnnetuse ohuga ettevõttele ehitusloa ning kehteastavad vajadusel üldplaneerigu ja detailplaneerigu.
Regionaalökonoomika on majandusteaduse haru, mis uurib mingi piirkonna majanduse olukorda ja otsib sealse majanduse edendamise ja sotsiaalsete probleemide lahendamise võimalusi.
Reklaam on mõjuvõimas suhtlemise jõud ja tähtis turundusmeetod, mille abil müüakse tooteid, teenuseid, ideid ning pilte läbi teabekanalite ning veenmisoskuste.

Rakenduskõrghariduse erialadeks on Hotellimajandus, Reisikorraldus,Toitlustusteenuste korraldus,eksternõpe ning kutseõppe erialadeks on reisikorraldus, toitlustusteenindus ja hotellindus.
Raskendatud on ärisuhtlemine suvepuhkuste (u 20. juunist kuni 8. augustini), aga ka jõulupuhkuste (20. detsembrist kuni 5. jaanuarini) ja lihavõttepuhkuste perioodil.
Rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsioonil b. Juhi rollid Mintzbergi järgi Suhtlusrollid Esindaja, juhtija.

Rännaku juhina on minu ülesanne luua keskkond, milles inimesed määratlevad mõõdetavad näitajad ja tasustamise koos oma klientidega. Ja siis hakkavad piisonid lendama.
Raamatukauplustes on tootevalik jaotatud veel eraldi ka demograafilistel alustel nagu vanus, sugu ja haridus ja ka psühholoogilistel alustel nagu isikuomadused ning elulaad.
Raamatupidamine on üks ettevõtja sisefunktsioonidest ja seda reguleerib üks seadus, mis definitsioonide ja printsiipide näol annab vaid raamid ettevõtja omaloomingule.

Raamatupidamise sise - eeskirju tuleb säilitada seitse aastat pärast nende muutmist või asendamist. Dokumente, mis kajastavad töötajate andmeid, tuleb säilitada 50 aastat.
Rahal on mitmeid funktsioone, ta on • Vahetusvahend- raha kui vahetusvahenid kasutamine teeb kaupade ja teenuste vahetamise võimalikuks ilma bartertehinguteta.
Rahavoog - ettevõtte rahaliste vahendite laekumiste ja väljaminekute vahe rahavoogude aruanne - kajastab ettevõtte rahaliste vahendite laekumisi ja väljaminekuid

Rahavoogude tabelis on näha, et kogukuludest tekkis ka rahajääk, mis on positiivne näitaja. Järeldusena võib kinnitada, et vabavahendite katkestusi projektis ei tekkinud.
Raskustes laenumaksjaid on Eestis ligi 2000. Maksepuhkust võtnud inimeste arv küünib sadadesse, Swedbankil on niisuguseid kliente 400, kõigil teistel pankadel tunduvalt vähem.
Riigieelarve olemus - finantsplaan, rahaline plaan, kalkulatsioon, eeloleva perioodi tulude ja kulude arvestus, plaanide ja oodatavate tulemuste esitlus rahalises väljenduses.

Riigivõlakirjad – kas atraktiivsed investeerimisobjektid, kindel ja turvaline rahapaigutus või hoopis mõttetu investeering? Tooge näiteid maailma “turvalisematest”
Rohkem tootjaid – turupakkumine suureneb; valitsuse mõju; nt maksustamiste ja toetuste poliitika, seadusandluse muutus jne mõjutab pakutavaid koguseid iga hinna juures.
Rvf - i missioonid külastasid Eestit kord kvartalis, algul osaleti järjekordse programmi formuleerimisel, seejärel selle täitmise jälgimisel ja toetamisel.

Rama on algusest peale (alates 1920ndatest aastatest) olnud üks Euroopa liidritest margariini tootmise alal - meil on olnud õnn teenida paljude emade usaldus.
Ressursiturud –  kujutavad endast vabatahtlikku vahetust ressursiomanike ja  ettevõtete vahel. Ettevõtted vahetavad oma raha tarbija ressursside vastu
Riist - ja tarkvara, autod ja bensiin) Maksukoormus on kõigi maksude kogusumma protsendina ühiskondlikust kogutulust (sisemajanduse koguproduktist, ehk SKP-st)

Riistvara komponendid on väga heal tasemel, vastavalt turu hindadele, paremad kui Tootel 1. Komplektil kõik vajalikud omadused ja detailid olemas mida vajab nõudlik kasutaja.
Radikaalse reflex - deflex kujuprofiiliga, s.t. käepidemeosa on tahapoole ja kaared vastavalt ettepoole kumerdatuna, tänu millele on vibu kauni ja voolujoonelise vormiga.
Rahvamajanduse koguprodukt on aasta jooksul riigi residentide poolt riigi majandusterritooriumil ja ka väljaspool seda valmistatud lõpptoodete ja -teenuste väärtus turuhindades.

Religiooniks nimetatakse üldjuhul usku üleloomulike, inimesest üle olevate ja tema saatust mõjutavate jõudude või olendite olemasolusse ning nende kultust.
Revisjoni käigus on maksukohustuslasel õigus saada infot revisjoni käigu kohta, tehtud avastuste kohta ja selle kohta, kuidas need võivad mõjutada tema maksukohustust.
Riigieelarve - valitsuse kulude ja tulude finantsplaan • Valitsusprogrammi rahaline väljendus • Planeeritud tulud ja kulud • Määrab avalike hüviste pakkumise

Riigikassa ülesanne on teostada ühtset eelarvepoliitikat, mis seisneb kogutud rahaliste vahendite koondamises riigikassasse, kust tehakse eelarves ettenähtud väljamakseid.
Riiklikud maksud on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid, kindlustusmaksed. Kohalikud maksud on müügimaks, reklaamimaks, mootorsõidukimaks.
Raamatupidamine on majandusarvestuse süsteem ettevõtte tasandil, kajastades ettevõtte varasid ja nende varade moodustamise allikaid ning nendega kaasnevaid tehinguid.

Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema vastavalt raamatupidamise seadusele järgmised andmed:  dokumendi nimetus ja number;
Raamatupidamislik ehk arvestuslik kasum = kogutulu – otsesed kulud Normaalkasum on firmal siis, kui arvestuslik kasum on vähemalt nii suur, et katab ära kaudsed kulud.
Rahakordaja - ideaalne rahakordaja on kohustusliku reservi pöördväärtus, mis eeldab, et pidevalt taashoiustatakse kogu raha ja et ka kogu raha välja laenatakse.

Raamatupidamise korraldusviisist – kas käsitsi või programmi abil, võib kontoplaan eksisteerida kas ainult peakontodena või täieliku loeteluna – peakontod, allkontod, jaotused.
Raha ajaväärtus on erinevatesse finantsinstrumentidesse paigutatud rahaliste vahendite reaalväärtus mistahes ajamomendil enne instrumendi tegeliku tähtaja saabumist.
Rahandussuhtarv on näitajate jagatis, mida tavaliselt väljendatakse protsentides või kordades. Finantsanalüüs rahandussuhtarvude abil võimaldab hinnata ettevõtte

Rakendused on häid tulemusi toonud AS Magnum Medicalis, kes suutis oma protsesse paremini juhtida, oma klientidele parem partner olla ja teenida suuremat kasumit.
Rentaabluse näitaja on tähtis selle poolest, et firma teenib oma aktsionäridele tulu ainult siis kui tema investeeritud kapitali tulukus on suurem kui tema kapitali hind.
Riigikeelt - selles on süüdi nii koolisüsteem, mis ei õpeta keeli, töötajad ise, kes ei taha riigikeelt õppida, kui ka ettevõtjad, kes ei pööra piisavalt

Raamatupidamise sise - eeskirja eesmärk on tagada ettevõtte raamatupidamisarvestuse järjepidevus ja võrreldavus ning suurendada raamatupidamisearvestuse läbipaistvust.
Rangelt on keelatud seltskondlikel üritustel meeste ja naiste vahelise intiimsuse väljanäitamine, sealhulgas isegi käe hoidmine või käevangus jalutamine.
Renditoode on mõeldud äriklientidele, kellele tahetakse pakkuda lahendus, mis lahendab kliendil mobiiltelefonide vananemisega ja vahetamisega seotud probleemid.

Rkp - aasta jooksul riigi kodanike või riigis registreeritud ettevõtete toodetud ja lõpptarbimisse läinud kaupade ja teenuste kogumaksumus turuhindades
Rp koostamisel on aluseks RP seadus, maksuseadus ja raamatupidamise toimkonna juhendeid (RTJ). RP korraldamise kohustus on seadusest tulenevalt kõigil ettevõtjatel.
Rahvusvahelises arvestuspraktikas on kasutusel ka LIFO-meetod (“last in – first out” - viimasena sisse – esimesena välja). See on vastupidine meetod FIFO-le. Seda ei rakendata

Reklaami osatähtsus on ettevõtete tegevuses läbi aastakümnete oluliselt kasvanud, mistõttu võib oletada, et üleüldiselt reklaamturg on stabiilne või pigem kasvav.
Riigilõiv on seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduse läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest.
Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastabraamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja rahaekvivalentide laekumisi ja väljamakseid).

Ravikõnelus – sellise kõneluse eripäraks on see, et ühel isikutest ei ole oskust, julgust, et pöörduda teise inimese poole, kuigi suhtlemistahe on olemas.
Reinvesteerimine on levinud kapitali allikas. Teisest küljest on see suhteliselt piiratud võimalus, sest kapitali hulk sõltub eelneval perioodil teenitud kasumist.
Reklaam on alati ja kõikjal saadaval Probleemid: reklaamibännerite silmapaistvuse, keerukuse, andmete Globaalne auditorium edastamise tehingute sooritamise

Ressursid on kõik rahasüsteemiga ehk kui raha on ühes riigis jkasutusel siis monetaristlik tootmissisendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks.
Raamatupidamislikult on neist olulisimad tööle asumise kuupäev, palgatingimused ning põhi- ja lisapuhkuse kestus, kuna sellest lähtub palga- ja puhkusetasuarvestus.
Reklaamimaksust on vabastatud riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam.

Reservkapital - igal aastal mingi % aruandeaasta kasumist reservkapital FIE- füüsiline isik, kes pakub tasu eest kaupu või teenuseid talle püsivaks tegevuseks
Ressursid on piiratud, s.t nii palju perekonna rahakotis on raha, kui palju on teenitud (palgatuluna) ning piiramatul hulgal pole seda võimalik juurde saada.
Raamatupidaja kutse - eeika. Raamatupidajalt oodatakse ausust ja otsekohesust, objektiivsust, kompetentsust, parimat töö kvaliteeti, usaldusväärsust ja lojaalsust.

Regulatsioon on üles ehitatud reisja kui lepingu nõrgema poole õiguste kaitsele sätestades reisikorraldaja detailsed kohustused ja vastutuse reisija suhtes.
Reklaam - Reklaami teeme ajalehes ning ka veidi hiljem valmival kodulehel, kust saab erinevat informatsiooni olemasolevate teenuste ja ka ettevõtte kohta.
Riigieelarve ülejääk - tekib, kui avaliku sektori jooksvad (antud perioodi) tulud on suuremad kui jooksvad kulud, puudujääk aga siis, kui kulud on suuremad kui tulud.

Riigivõimu ülesandeks on tagada seaduse ja sunnimehhanismidega lepingupartnerite võrdõiguslikkus ning lepingu täitmata jätmises tulenevate sanktsioonide rakendamine.
Riina on hariduselt füüsik, aga Eesti taasiseseisvudes jõudis hoopis IT- sse. Tal on lai taust erinevates IT organisatsioonides, kui ka riigiametites.
Rubla on oma nime saanud venekeelsest tegusõnast рубить, mis tähendab tõlkes raiuma. Ajalooliselt oli rubla teatud kaaluga raiutud hõbedatükk.

Rvf - iga vastuollu sattumine võib majandusraskustega riigile mõjuda üsna halvasti – väheneb oluliselt lootus saada välislaene (1, lk. 190-191).
Rahakäibe aruanne - finantsaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase raha ja rahalähendi jäägi muutust aruandeperioodi jooksul eri tegevusliikide lõikes.
Raske ülesanne on delegeerimine. Enne kui juht saab üldse ülesandeid delegeerima hakata, peab ta läbima oma arengus suunava ja toetava juhtimismeetodi etapid.

Reflektiivsus – regulaarne teadmiste kogumine ja kasutamine ühiskonnaelu organiseerimiseks ja muutmiseks, nii institutsionaalsel kui individuaalsel tasandil.
Revisiooni komisjon on kolme liikmeline valitakse 3 aastaks ning liige ei tohi olla järelevalve nõukogus ega töö suhtes audiitor kogu ega rahadus ministeeriumiga.
Richard cantillon - Cantilloni järgi oli ettevõtja isik, kes leidis mõne seni kasutamata võimaluse ja tegi seejärel selle ära kasutamiseks vajalikke uuendusi.

Riigi ül on püüda turuhäirete esinemist takistada või neid kõrvaldada. Riigi poliitika, mille ülesandeks on konkurentsi kindlustamine, kujutab endast
Regr - nurn1 'sus soil" ilesrlog1 sn$gg^ qnpu€sq rErgl euooel eln8uerud 'e1eurs]se,rreepmnf erup sesn1rg-e.Asrruepos $n1Jggl prumpuesq srsseslordgo.
Reklaam on esialgu salongi uksel ning välisukse ülemises ääres, samuti on esimestele nädalatel reklaami näha kohalikus ajakirjanduses ning raadios.

Riiast jurmalani on umbes paarkümmend kilomeetrit, sissesõidutee on kaks rada ja kaks rada, lisaks on seal vahel lennuväli, neid voogusi on lihtne kontrollida.
Riskianaluusi põhjendatust – kas väliskeskkonnas toimunud „ootamatu“ muutuse risk oli ̈̈ tegevusvariantide kasulikkuse prognoosimisel adekvaatselt arvesse võetud?
Riviorganisatsioon – ülesehituselt organisatsiooni osa, mis koosneb organisatsiooni eesmärke vahetult taotlevatest põhitegevuse ametikohtades ja allüksustest.

Raha nüüdisväärtus on rahasumma, mis investeeritakse või saadakse tulevikus praegune väärtus, arvutatuna vastava diskontomäära(nõutav tulunorm) rakendamisel.
Rahvusvahelistest rahandus - ja kaubanduskokkulepetest, ning luua laenuvõimalusi nendele riikidele, millel on ajutusi raskusi maksebilansi tasakaalustamisel (1, lk. 190).
Ratsionaalsed motiivid - Näitab milliseid asjaolusid ostjad kaalutledes arvesse võtab -Ökonoomsus-seisneb kokkuhoiul, soetatakse autosid, mis võtavad vähe kütet.

Reservkapital – moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse või põhikirja alusel.
Riigi eelarve on valitsuse finantsplaan, millega prognoositakse riigitulud eelarve aastaks ning määratakse, millele tuludena laekuvad resurssid kulutatakse.
Riigieelarve koostamisel on aluseks võetud teatud dokumendid: 1) Põhiseadus 2) Riigieelarveseadus ( 2003.aasta ) 3) Riigieelarvestrateegia, valitsemisalade arengukava.

Riviorganisatsioon - organisatsiooni ülesehituse osa, mis koosneb organisatsiooni eesmärke vahetult taotlevatest (põhitegevuse) ametikohtadest ja allüksustest.
Raamatupidamine on vaadeldav kui standardiseeritud, kuid tulemusi mõjutavaid valikuid võimaldav muutuva objekti mõõtmine ebakindlas ja muutuvas keskkonnas.
Raamatupidamiskohustuslaseks on Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna (edaspidi riik), kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või

Responsible business e. Vastutustundlik äritegevus Vastutustundliku äritegevuse programm loodi 2001. Aastal lähtudes klientide, töötajate ja omanike soovidest.
Riigi eelarvestrateegia on valitsuse keskne strateegiline dokument, mis seob omavahel riigi vajadused ja prioriteedid ning rahalised võimalused ehk fiskaalraamistiku.
Riigieelarve on valitsuse finantsplaan, millega prognoositakse riigi tulud eelarveaastaks ning määratakse millele tuludena laekuvad ressursid kulutatakse.

Rikkuse säilitamine – rikkuse (hüviste) omandamise võimalused • arvestusühiku funktsioon • ümberjaotusfunktsioon (emiteerimiskulud, kaupade kallinemine)*
Rollimängu mänguasjad on kõik need mida kasutavad täiskasvanud päris elus: nt. Söögitegemis komplekt,tööriistad,poemüüija kassa,ja kõik muu sellised asjad.
Rahaturg on institutsioon, kus vastavate protseduuride alusel müüakse laenuvõimelise krediidivõtja poolt väljaantud lühiajalisi laenuinstrumente.

Rentaablus on kapitali tootlikkus, mis kujutab endast ettevõtte võimet saada seotud ressursside/varade abil aja jooksul juurde uusi ressursse/varasid.
Riiulitele väljapanemine on pigem konteinerite käsitlemise küsimus ja riiulite kaubaga varustatud hoidmise küsimus, siis on ilmselt õige valida autokraatlik stiil.
Riskielukindlustus - kindlustatakse määratud aja jooksul saabuva surma vastu, preemiad on väikesed ja pärast poliisi lõppu ei saa kindlustatu midagi tagasi.

Raha säilivus – raha materjalina tuleks kasutada sellist materjali, mis peab kaua vastu, mis tagab raha esialgse füüsilise säilimise ja tema omadused.
Rahaagregaadiks m0 nimetatakse keskpanga poolt emiteeritud ja valitsuse poolt garanteeritud sularaha, mis võib asuda keskpangas, kommertspangas või sularahana
Rahal on kolm funktsiooni: 1) vahetusvahend- raha kui vahetusvahendi kasutamisega on tööjõu vahetamine kaupade ja teenuste vastu märksa kergem.

Rahatsükkel – mis on selle komponendid ning mida see iseloomustab? Rahatsükkel = varude välde + debitoorse võla välde – kreditoorse võla välde.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Rahvamajanduse arvepidamine - on reeglite ja definitsioonide kogum, mida kasutatakse kogu majanduse valmistatud toodanug ja tulu mõõtmiseks 18. Rahvamajanduse koguprodukt – Mõõdab mingi ajavahemiku jooksul kindlates territoriaalsetes piirides toodetud hüviste turuväärtust, millele lisandub välismaal teenitud netotulu kodumaiste tootmistegurite kasutamisest.
Raskeveokimaks on riiklik maks, millega maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud ja kindlast väärtusest suurema registrimassiga veoautod ja autorongid.

Regionaalpoliitika - *sektoripoliitika, *ettevqtluspoliitika *tööhõivepoliitika *infrastruktuuripoliitika *koolituspoliitika (nõuanne) *ümberõppepoliitika
Reklaam – Reklaam on kindla isiku või organisatsiooni tellitud tasuline toodete, teenuste või organisatsioonide tutvustamine ning esiletõstmine.
Realiseeritavus - võimalik on hankida vahendeid idee elluviimiseks (tööjõud, kapital, seadmed, materjalid jne). • mingil põhjusel raskesti kopeeritav

Roheline kaart on kohustuslik võtta kaasa rohelise kaardi süsteemi liikmesriikidesse, mis pole Euroopa Liidu ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid.
Raamatupidamiskohuslased on kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning nad peavad lähtuma Raamatupidamise seadusest.
Rahandusasutused on Eestis peamiselt ministeeriumid. Rakendamine on valdavalt proektipõhine ning suur osa toetustest jagatakse avatud taotlusvoorude kaudu.

Rahvusraamatukogu on ka mitme teise OECD-ga koostööd tegeva rahvusvahelise organisatsiooni hoiuraamatukoguks, näiteks ÜRO, UNESCO, ILO, IMF, Maailmapank,
Reaalsuses on võimalik seegi, et rahaliiduga liitub selleks sobimatu riik, samal ajal kui selleks kõlblik riik seda poliitilistel põhjustel ei tee.
Registreerimata aktsia - või osakapital ... bilansipäevaks emiteeritud ja registreerimiseks esitatud, kuid äriregistris veel registreerimata aktsiad või osad.

Reguleerimisfunktsioon - hälvete puhul langetatakse kiiresti ja paindlikult eesmärgile suunatud kursile tagasi toovaid otsuseid (vt süsteemne juhtimistsükkel)
Raamatupidamine on vajalik ka siis kui tulu ei teenita(ettevõte on pankrotis), kuid raamatupidamisarvestus peab olema korras kuni firma likvideerimiseni.
Rahvatulu on ühiskonna teenitud kogutulu Rahvatulu = SPK - amortisatsioon - kaudes maksud SPK arvestuse põhimõte mõõdab ära nii tulu kui kulu.

Rahvusvaheline tööorganisatsioon on oma 2006. aastal antud töösuhte tingimuste alases soovituses nr. 1981 nimetanud töösuhte olemasolu määravate tunnustena seda, et:
Regulatsioonid - kättesaadavus – omandi kaitse- (enda idee Need ei mõjuta minu Paljudel inimestel on kaitsmine) ettevõte. laenud, mida nad maksavad.
Riskide juhtimine on suunatud kahjude ennetamisele. Riski juhtimine on pankades rangelt tsentraliseeritud , ühtsed riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid.

Rabat - mahahindlus suurte koguste puhul diskrimineerivad hinnad-üks ja sama kaup erineva hinnaga nt, laevafirmad erinevalt lastele, täiskas.
Raekojas – kohvipausid, vastuvõtud (kallim lauakate). • Grillpeod – täiesti erinev lähenemine teenindamisele võrreldes igapäevatööga.
Rahaühiku piirkasulikkused on võrdsed. 7.TOOTMISKULUD Tarbija püüab maksimeerida tarbimisest saadavat rahulolu ning tootjafirma püüab maksimeerida oma kasumit.

Riigieelarve elluviimine tähendab riigi poolt antud ülesannete täitmist, milleks tehakse kulutusi ja finantseerimistehinguid“ (riigieelarve.fin.ee/?id=10414)
Ringluses on kuldmündid, või olukorraga, kus rahaasutused peavad iga hetk olema valmis kuldmünte välja andma, on krediitraha võrratult odavam.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise alg - ja koonddokumentidel olevat informatsiooni ning raamatupidamiskirjendeid ei ole lubatud kustutada ega teha neis õienditeta parandusi.
Raamatupidamise sise - eeskirjades määratakse arvestuse tingimused arvelduskontodel järgmiselt: • arvelduskontode liigitus (sh ka välisvaluuta kontod);
Rahvamajanduse koguprodukt on aasta jooksul riigi tootmistegurite poolt riigis ja ka väljaspool seda valmistatud lõpptoodete ja -teenuste väärtus turuhindades.

Rahvusvaheline ettevõte on keskselt koordineeritud kooslus, mille allüksused on küll kohtadel suure iseotsustamisõigusega, kuid järgib keskkontori otsuseid.
Ratsionaalsed ootused on seevastu tulevikuootused, mille tarbijad kujundavad kasutades olemasolevat infot ning teadmisi praeguse ja tulevikupoliitika mõjust.
Riiklikud võlakirjad on üks riigi rahaliste vahendite hankimise meetodeid; kõige väiksem riskitase – riigi võimalused pankrotiks on vähetõenäolised.

Rühmast tingitud - liigne grupilojaalsus, oma rühma paremaks pidamine; võistlus piiratud ressursside eest; rühmade vastastikkune tööalane sõltuvus.
Raamatupidamisbüroole on turul alati ruumi, sest väikeettevõtted, alustavad ettevõtted ja FIE-d vajavad nõustamist ning Maksu- ja Tolliametis esindamist.
Rahapesu on piiriülene kuritegu, st et kasusaajad kasutavad skeeme, mis ei hõlma ainult seda riiki, kus asub illegaalse raha või vara omanik.

Rahavoogude arvutamine – antud etapil kasutatakse mõistena puhta rahavoo mõistet, puhas rahavoog on projektist laekunud ja väljamakstud rahasummade vahe.
Rahvusvaheliselt on aktsepteeritud mitmed põhivara soetusmaksumuse mahaarvestamise metoodikad, mis üldistest põhimõtetest lähtudes võib liigitada:
Realiseerumise tõenäosus on väiksem kui 50%, eraldist bilansis ei moodustata, kuid võimalik kohustus avalikustatakse aruande lisades tingimusliku kohustusena.

Redelisüsteem on indiviidi tasandit arvesse võttes lootustandvam. Sellises ühiskonnas on võimalik piltlikult öeldes ühest kastist teise liikuda.
Ressursikonflikt – majanduse edendamine toimub enamasti loodusressursside arvelt, kuid neidsamu ressursse on vaja säilitada tulevaste põlvede jaoks.
Röntgeni - , ultraheli-, magnet-resonantspiltide tehnikud jne. Nende hulka kuuluvad hambaarstid ja kõik hammaste hooldusega tegelevad inimesed.

Rahaturuks on intuitsioon, kus kaubeldakse krediidivõimeliste laenuvõtjate poolt lühijaliselt (kuni 1 aasta) väljaantud laenuinstrumentidega.
Rakendatakse eel - kõige tippjuhtide ja -spetsialistide sidumiseks organisatsiooniga, mis võimaldab nende ja organisatsiooni huve paremini ühildada.
Rakendusvald - kondi, hinnataset, jne)? • Millised on meie konkurentsieelised? 230. -> Tulemuseks on teadmine oma toote konkurentsipositsioonist.

Revalvatsioon - rahvusvaluuta ametliku hinna tõstmine teiste valuutade suhtes *Üldjuhul kaubandusbilanss devalveerimise tõttu paraneb, erandjuhul
Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist.
Rahandusministeeriumi mudelid on eelkõige suunatud majanduspoliitika simuleerimisele ja majanduspoliitiliste otsuste võimalike alternatiivvariantide hindamisele.

Realiseerimistähtaeg on kahe aasta pärast ja nominaalne intressimäär on 14 %. Eeldatav inflatsioon on a) 4 % aastas; b) 20% aastas Müügihind? aastas.
Religiooniks nimetatakse uskumuste ja rituaalide süsteemi, mille abil inimgrupp seletab, mis on üleloomulik ning püha, ja reageerib sellele.
Ressursid –  põhielemendid, mida kasutatakse toodete ja teenuste loomiseks.  Ressursid on loodusvarad, inimressursid ja kapital

Riigi resident - institutsiooniline üksus , kelle majandushuvide keskus on seotud riigi majandusterritooriumiga ühe aasta või pikema aja jooksul.
Riigilõiv on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse. Kui kasutate osaühingu loomiseks notari abi, lisanduvad notari tasud.
Raamatupidamisarvestus on majandusarvestuse süsteem ettevõtte tasandil, peegeldades ettevõtte varasid, nende moodustumise allikaid ja nendega seonduvaid

Rahalaekumise välde on oluliselt pikem kui ta konkurentidel tähendab see üldjuhul ettevõtte saamatut juhtimist ja konkurentidest väiksemat tulukust.
Rahalised nõuded on tavadel põhinevad, sotsiaalselt kokkuleppelised ja sõltuvad “isetäituvatest” ja kollektiivsetest ootustest Raha ja usaldus
Rahavoo kood on nõutav finantsinvesteeringute ja võlakohustuste kontodel investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoo aruande koostamiseks.

Reklaami põhi - või võtmeelemendiks on: pealkiri, visuaal, alapealkirjad, põhitekst, logotüüp ja/või allkiri, reklaamiapelleering ja modell.
Riigi eelarve on parlamendi poolt vastuvõetud dokument, milles kajastuvad riigi planeeritud kulutused ja näidatakse ära eelarve tulude allikad.
Riigipea on Suurbritannia kuningas või kuninganna, keda kohapeal esindab peaministri soovitusel määramata ajaks nimetatud kindralkuberner.

Riskid on tavalised tulekahju, loodusjõud (torm, rahe, maalihe, üleujutus), veeavariid, murvargus, vandalism, muu ootamatu risk ja kulud.
Rongiga on võimalik isegi sõita teisse riiki nagu näiteks Helsingisse, Tallinnasse, Riiga, Vilniusesse, Berliini, Budapesti, Prahasse jne
Rusikareegli järgi on tootmisettevõttes (5 - 7%) 18 - 25 päeva, kui ettevõtte saab oma kulusid katta, kuid AS STV ja AS Starman ei lähe sinna alla.

Raadiojaamasid on kokku 653 ( 219 AM, 431FM, 3 lühilaineraadiojaama). Televisoonijaamasid on 228 ning Internetiteenuse kasutajaid 40, 2 miljonit.
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend kontoplaani (kontode loetelu) majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks.
Rahaturg - arenenud turumajandusega riikides toimub aktiivne rahaturg, kus kujuneb raha laenamise hind ja selgub raha jagunemine majanduses.

Rahvusjook – raki (aniisi viin). Jookidest on tuntud ayran (värskendav jogurtijook), tee ja Türgi kohv. Kohvi joomise traditsioon on pikk.
Raskeveoki kasutaja on maksumaksjaks, kui ta kasutab raskeveokit mingi võlaõigusliku lepingu alusel ja tema isikuandmed on kantud liiklusregistrisse.
Reaal - , Kolmandaks nõuaksid korporatsioonid oma maksude ning amortisatsiooni arvutamist mitte nominaalse, vaid reaalse kasumi põhjal.

Reaalne skp - püsivates hindades, nominaalne SKP on korrigeeritud baasaasta hinnaindeksiga (aitab hinnata, kas majandus on kasvanud/kahanenud)
Reklaam on populaarkultuuri valdkond, mis demonstreerib märkimisväärset loovat leidlikkust kõrvuti võimalusega manipuleerida ja petta.
Raamatu kaupluses on ka asjad selles osas läbi mõeldud, hoones kus kauplus asub on olemas lift ja võiks väita, et kauplus ise ka piisavalt avar.

Rahaseadusest on kasu vähe (kohustab kodanikke keskpanga emiteeritud raha ( p g aktsepteerima), riik peab tagama ka majanduse stabiilse arengu.
Rahvusvaheliselt on rohkem tunnustust leidnud skeem 2, kuna ta on oma sisult informatiivsem ja sobivam finantsaruannete analüüsimise seisukohalt.
Rahvusvahelises kaubanduses on tuntud Stolperi-Samuelsoni teoreem, mille Samuelson 1941. aastal ta koos Wolfgang Stolperiga Heckscher-Ohlini mudelist tuletas.

Rahvusvahelistumine on teatud arengusuunad organisatsiooni kodumaal, naabermaades või teistes maades, mis organisatsiooni tegevust võivad mõjutada.
Repotehing on suure finantsvõimendusega lühiajaline investeerimisstrateegia, mis kuulub ühtlasi ka riskantse investeerimisstrateegia alla.
Revalveerimine on fikseeritud vahetuskursi muutumine, mille tulemusena riigi valuuta väärtus tõuseb (s.t kallineb) teiste vääringute suhtes.

Revenues - VE - FE = Target net income/ (1-tax rate). Qty of units required to be sold = FE+ (Target net income/(1- tax rate))/CM per unit.
Rikkalikud dessertveinid on sageli looritatud puuviljade maitsega, millega viinamarjad oma kasvuruumi jagavad ja seetõttu sobivad nad omavahel ideaalselt.
Rahanduspoliitika - ehk eelarvepoliitika on valitsuse otsused rahanduspoliitika mõisted maksustamisest ja eelarvesse laekunud rahade kulutamisest.

Rahapakkumine on suurem tootmise kasvumäärast, vahet tasakaalustatakse hindade kasvuga. Uus kaubatootmine nõuab uut, suuremat rahapakkumist.
Rakendus - (startup, e-maksekeskus, internetipank, e-pood jne) 7.3. kampaania (saata võib ka bänner, kampaanialeht ja sotsiaalne meedia)
Regionaalne töötus - struktuurne tööpuudus esineb riigi mõnedes geograafilistes piirkondades (ääremaadel, looduslikult halvemates tingimustes).

Reklaam on planeeritud flaierid, puhveti ees kolmnurk reklaam, sotsiaalvõrgustikus ja Pärnu raadios, mis mängib suvel rannas muusikat.
Relaam on kindla isiku või organisatsiooni tellitud tasuline toodete, teenuste või organisatsioonide tutvustamine ning esiletõstmine.
Ressursid on harva samaväärselt kohandatavad alternatiivsetele kasutusviisidele – seda illustreerib kasvavate alternatiivkulude seadus.

Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks.
Rahavood – arvestatakse vaid seda, mis muudab”. Mitte kõik rahavood, mis firma loodab saada uuest projektist, pole juurdekasvulised.
Rahvusvaheline kaubandus - kaubavahetus kahe või rohkema erinevast riigist pärit partneri vahel 13.Majanduskoostöö. Rahvusvahelised organisatsioonid.

Riigiroll minimaalne - loob ainult keskkonna • palgaerinevused suured ( töö ei taga rikkust ja heaolu) 1) Indiviid (kindlustused)- maksud madalad
Riskivabast tulunormist – tulunorm, et eelistada üldse investeerimist tarbimimisele; Lisandub inflatsioonipreemia Lisandub riskilisa ehk riskipreemia
Rahapoliitika - vahendite ja meetodite kogum raha- ja kapitaliturgude tasakaalustamiseks ning selle abil majanduskeskkonna stabiliseerimiseks

Rahvamajanduse ringkäik on makroökonoomika teooria üks baaskontseptsioone, mis kirjeldab majandussektorite vaheliste kauba- ja rahavoogude liikumist.
Rahvusvaheline tööjaotus - > efektiivsis ja lõputu kasvumasin, tööjaotuse süvenemine, mahtude kasv, laienemine, tootmise ümberkorraldamine, madalad
Registreeritud kaubamärk on juriidiliselt kaitstud, s.t. seda ei tohi oma kaupade või teenuste tähistamiseks kasutada teised tootjad või teenindajad.

Raamatupidamine on lihtsam. Kuni käibemaksuga maksustatava käibe tekkimiseni (250 000 krooni) võib FIE pidada kassapõhist raamatupidamist.
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend, millel peavad olema järgmised andmed: • dokumendi nimetus ja number;
Raamatupidamise sise - eeskirjad.................................................................................7 7. Rahaliste vahendite arvestus.

Raamatupidamise sise - eeskirjad OÜ Alnuse raamatupidamise sise-eeskiri määrab kindlaks raamatupidamise ja aruandluse korraldamise põhinõuded.
Raha alternatiivväärtus - Tegelikkuses ei piisa likviidsusriski hindamisel ja juhtimisel otsuste tegemisel kas valida raha või valida investeeringud.
Rahal on mitmesuguseid erinevaid funktsioone ja kvaliteetne raha on selline raha, mis suudab kõige paremini realiseerida oma ideed.

Rahavoogude aruanne – tegemist on kõige noorema aruandega (seda enne kajastati lisades). See on ainuke aruanne, mis näitab tegelikku olukorda.
Residendid on indiviidid või juriidilised isikud, kelle majandushuvid on antud majandusterritooriumiga seotud ühe aasta või pikema aja
Restoranides on jootraha üldiselt arvele juba lisatud, aga kui te ei ole kindel, sobib ka küsida, kas teenindus on arvestatud või mitte.

Riigi rahapoliitika ehk monetaarpoliitika kolm põhilist vahendit on:  diskontomäär;  kohustuslik reservinõue;  avaturu operatsioonid.
Riigieelarve on plaan, mille alusel valitsus kasutab riigile laekuvat raha erinevate eluvaldkondade tarbeks ja om apoliitika elluviimiseks.
Raamatupidajaks on Maria Štefil, seeda usun, et ta teeb oma tööd erilise täpsusega ning ta on huvitatud kui hästi ta ettevõttel läheb.

Raamatupidamis sise - eeskirjades määratakse ära järgmised sätted: • nõuete arvestuse kord (vajadusel peetakse analüütilist arvestust);
Raha pakkumine - laiem rahaturu agregaat, mis saadakse rahabaasile nõudmiseni hoiuste ehk deposiitraha liitmisel; tähistatakse enamasti M1
Rahvusvahelisel kaubandusel on võrreldes riigi sisekaubandusega järgmised erijooned:. 1) Ressursside mobiilsus riikide vahel on madalam kui siseriigis.

Reeglina e - poodides väga suuri oste ei tehta, kuna ei olda kindel selle kvaliteedis ning samuti selles, kaup üldse tarbijani jõuab.
Reklaam on kindla isiku või firma poolt tellitud tasuline toodete, teenuste või organisatsioonide tutvustamine ning esiletõstmine.
Reklaam on turunduses kasutatav kommunikatsioonivõte toodetele vahendatud tähelepanu pööramise kaudu tarbijate manipuleerimiseks.

Resident – füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kellel on tähtajaline elamisluba Eestis vähemalt üheks aastaks.
Ricardo algmudelit on hiljem märkimisväärselt laiendatud ja paremustatud, kuid see on aluseks, millele kaasaegsed teooriad on üles ehitatud.
Riigivõlg - on eelmistel perioodidel kulutuste finantseerimiseks võetud ja tagasi maksmata laenude (nii kodu- kui välismaiste) summa.

Rituaalid on teatud stsenaariumi järgi toimuvad sündmused, mis on suunatud teatud väärtuste sisendamisele, sisaldavad tseremooniat.
Rahandussuhtarvud – EMTAK 453310. Kütte-, ventilatsiooni-ja kliimaseadmete paigaldus, häälestus ja remont, 20-49 töötajaga ettevõtted.
Rahapakkumise kujundamisel on tähtis roll vabaturu operatsioonidel ehk interventsioonidel, seadusandlikel direktiividel, intressimääradel, hoiustel.

Rahapesijat on raske vahele võtta, kui ta on jõudnud integratsiooni etapini ja puudub tõestav dokumentatsioon eelnevatest etappidest.
Regressiõigus tähendab seda, et vastavalt kokkuleppele müüb faktor arved arve müüjale tagasi, kui ostjatelt tähtajaks raha ei laeku.
Rentaabluse arvutamisel on võimalik lähtuda kõikidest kasumi liikidest ja piiratud pole majandusnäitajate ring, mille rentaablust võiks uurida.

Revideeritava maksustamisasjaga on vaja kontrollida ka selles välisriigis tekkinud või tekkivat maksukohustust ning välisriik tagab maksusaladuse kaitse.
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend, millel peavad olema järgmised kohustuslikud rekvisiidid (RPS § 7):
Raha nüüdisväärtus – see on raha summa, mis investeeritakse või saadakse tulevikus praegune väärtus arvutatuna vastava diskontomääraga.

Rahamõõdud on erinevates riikides erinevad, tähistatakse M1, M2, M3, kusjuures M1 on kõige likviidsem ja M3 kõige vähem likviidne.
Rahvatulu – See mis jääb inimestele reaalselt alles SKP-st kui lahutatakse amortisatsioon ja kaudsed maksud(SKP-D-kaudsed maksud)
Rahvusvaheline rekonstrueerimis - ja Arengupank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) - annab välja investeerimis- ja arengulaene.

Rakvere lihakombinaadil on neid kolm, aga Nõo ettevõtel neid üldse ei ole. Nagu oli juba öeldud, Rakvere Lihakombinaadil on rohkem kaubamärke.
Rapla on tüüpiline põllumajanduslik maakond, kus üle 60% inimestest elab maal ja ka linnaelanikud on maaga tihedais sidemeis.
Reservi põhieesmärk on aidata stabiliseerida rahaturu intressimäärasid ja reguleerida pangandussüsteemi struktuurset likviidsuspuudujääki.

Riskiregister - dokument, mis sisaldab kvalitatiivse ja kvantitatiivse riskianalüüsi ning riskidele vastumetmete planeerimise tulemusi.
Rkt - rahvamajanduse kogu toodang näitab kui palju on toodetud riigi residentide(kodanike+eestis registeeritud firmade) poolt.
Radikaalsem tee on siin monopolisti tegevuse keelamine eel- ja järelturgudel koos kõigi klientide kohustusliku ja mittediskrimineeriva

Rahanduspoliitika ehk fiskaalpoliitika või eelarvepoliitika on valitsuse otsused maksustamisest ja eelarvesse laekunud rahade kulutamisest.
Rahvamajanduse koguprodukt on riigi majandusterritooriumil ja väljaspool seda residentide toodetud kaupade ja teenuste lisandväärtus turuhindades.
Regressiivne maks – tähendab seda, et kui tulude suurenedes väheneb tulu pealt makstava maksu osakaal ehk keskmine maksumäär väheneb.

Rikkuse efekt - Kui hind langeb, siis nõudlus tõuseb ning kui hind tõuseb, siis nõudlus langeb (liiga kallis, et osta, ostan vähem)
Raamatupidamise bilanss on ettevõtte finantsseisundi indikaator, mille abil bilansi lugeja saab hinnata ettevõtte võimalused kohustusi täita.
Registriks on päevaraamat, kus toimub tehingute ja muude sündmuste kajastamine algdokumentide alusel kronoloogilises järjekorras.

Ressursid majanduses on näiteks inimene, maa, töö ja kapital – vahendid, mida kasutatakse kaupade valmistamiseks ja teenuste osutamiseks.
Rikkad muslimid on läbi aegade osa oma varast välismaale paigutanud. Umbes kolmandik neist kasutada vaid šariaadile vastavaid tooteid.
Raamatupidamisbilanss ehk lihtsalt bilanss on finantsaruanne, mis kajastab ettevõtte vara, kohustusi ja omakapitali teatud kuupäeva seisuga.

Raamatupidamise seadusega on kohustatud konsolideeritud aruandlust koostama ettevõtted, kelle kaks näitajat järgmisest kolmest on suuremad kui:
Raha pakkumisel on majanduses väga oluline roll ning seda ei tohiks piirata vaid ülesandega hoida intressimäärasid püsival tasemel.
Rahapoliitika meetodid on kasutud majandustsükli haripunktis • Globliseerumise tõttu suudab keskpank üha vähem riigi majandust mõjutada.

Rakenduslikust seisukohast on skeem 1 üldjuhul lihtsam kasutada kui skeem 2. Skeemi 2 kasutavad üldiselt suured tootmis- ja kaubandusettevõtted.
Riiete hinnad on tõusnud 26%. Riiete ja jalanõude pealt saaks kokkuhoida siis kui hooldada neid rohkem ja mitte vägapalju lõhkuda.
Riigipeaks on president, kelle valib 4 aastaks rahvas ja kes on relvajõudude ülemjuhataja ja Riikliku Julgeolekunõukogu esimees.

Riigiportaal on koht, kus kodanikud, ettevõtjad ja ametnikud saavad kasutada avalikke e-teenuseid ja otsida riigi kohta käivat info
Riskid on ettevõtte välised ja ei mõjuta üksnes antud ettevõtet vaid see sõltub üldisest majandussituatsiooni muutusest.
Ruumiline märk – kolmemõõtmeline tähis (näiteks toote või pakendi omapärane väliskuju), mille kohta võib esitada mitu vaadet.

Raamatute arv on ainult 4, aga need on klassikalised õpikud, nende temaatika on väga lai ja autor kasutab neid mitu korda (viited).
Rahandus - ja kaubanduslepetest ning luua laenuvõimalusi riikidele, millel on raskusi ajutiselt maksebilansi tasakaalustamisel.
Rahanduspoliitika ehk fiskaalpoliitika on valitsuse otsused maksustamisest ja eelarvesse laekunud rahade kulutamisest. Viib llu valitsus.

Referaadis on välja toodud erinevate arvamusliidrite ja praktikute arusaamad tulemusliku motiveerimise erinevatest võimalustest.
Reguleerivateks dokumentideks on TKHK hotelli puhul ametijuhend, töösisekorraeeskiri ning spetsiaalselt välja töötatud klienditeenindusstandard.
Riigiõiguslikuks piiriks on ka võimu mõjupiirkonna jagunemine riigiorganite – eelkõige parlamendi, valitsuse ja sõltumatute kohtude vahel.

Raamatupidamislausend ehk lihtsalt lausend (kirjend) on korrespondeerivate kontode ja summade kaudu majandustehingu iseloomustus kirjendina.
Raha unikaalsus on tingitud sellest, et tal on palju turvaelemente; d) raha polegi unikaalne, kuna teda kasutatakse väga laialdaselt.
Rahvamajanduse tasemel on riigi peamine ülesanne tagada stabiilne makromajanduskeskkond ning aidata kaasa investorite usalduse taastamisele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Rannajoon on tugevalt liigestatud, Šotimaa läänerannik ja Iirimaa kirderannik on tüüpilised fjordrannikud. Suurbritannia saare kesk- ja lõunaosas ulatuvad kaugele sisemaale jõgede lehtersuudmed. Briti saarte pinnamood on vahelduv: Suurbritannia ida- ja kaguosa on tasandikuline ja põhja- ja lääneosa aga mäestikuline.
Repo - tagasiostuleping, millega väärtpaberite emitent kohustub investorilt tagasi ostma obligatsiooni määratud hinnaga
Ressursid On põhielemendid, mida kasutatakse toodete ja teenuste loomiseks, ressursid on loodusvarad, inimressursid ja kapital.

Riigi kvoot on majanduse abistamisel viidud võimalikult madalale, mis lähtub ja võtab arvesse maksukoormuste maksude laekumist.
Riski seisukohalt on nõutav, et krediidiandja ei osaleks suurema kapitaliga kui omaniku osa, võõrkapitali suur osatähtsus on ohtlik.
Rolls - Royce ja lennukimootorid – vähesed konkurendid suudavad toime tulla keeruka metallitöötlemise ja metallurgiaga.

Raamatupidamise sise - eeskirjades tuleb välja tuua, kuidas ja missugustes registrites toimub arvete ja nende laekumiste registreerimine.
Raha unikaalsus on tingitud sellest, et teda on alati vähe ; b) raha unikaalsus on tingitud sellest, et teda ei toodeta erasektoris;
Rahamahutused käibevaradesse on liiga suured, mis võib vähendada tulu ning viitab sellele, et enda ressursse ei kasutata piisavalt efektiivselt.

Rahatähtedel on seerianumbrid. All vasakul olev number ja paremal serval vertikaalasendis olev uut tüüpi number on musta värvi.
Rahaühiku nüüdiväärtus on tulevase väärtuse pöördväärtus ehk teisisõnud nii suur, kui on tulevikus saadava rahasumma väärtus täna.
Rahvusvaheline küsimustik – ekvivalentsuse probleem: • Funktsionaalne ekvivalentsus – funktsionaalne kasutatavus peab olema samaväärne.

Raiskamine – lisakasu sellest ei sünni, kuid samad summad oleks võinud kusagil mujal tunduvalt efektiivsemalt ära kasutada.
Rentida saale on mõtekam kui rajada eraldi hoone, kuna selle hooldamiseks läheks liiga palju raha ning vastutus oleks liiga suur.
Raamatupidaja kutse - eetika – Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi eesmärk on edendada raamatupidaja proffessiooni eetilist kultuuri.

Rahvusvaheline rekonstruktsiooni - ja Arengupank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) ning selle lühem nimi on Maailmapank.
Reaalsus on aga näidanud, et enamik inimesi ei ole oma toga Rahul ning ennast sunnitakse hommikul ärkama, et tööle minna.
Roheline mõttemüts - loominguline • Seondub kasvu ja energiaga • Uute võimaluste • Missugused on otsimine on kõige võimalused?