Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Proto - onkogeenide poolt kodeeritavad valgud, mis aktiveerivad või inhibeerivad sekundaarseid vaheülekandjaid sünteesivaid ensüüme või moduleerivad ioonkanaleid; guanosiinfosfaate siduvad valgud ja nad kuuluvad GTP-d siduvate valkude perekonda ning on looduses laialdaselt levinud rakuprotsesside regulaatorid. G-valgud jagatakse kahte suurde gruppi: heterotrimeersed G-valgud ja väikesed G-valgud. G-valk koosneb kolmest alaühikust: α, β, γ. α −alaühik on GTP-aasset aktiivsust omav valk.
Protokollija – jälgib, et kõik olulised ideed leiaksid arutluses kõlapinda Kriitik – kasutab sõnu “ratsionaalne”, “loogiline”, “praktiline”, ”rakendatav” Aja jälgija – esitab ja kontrollib ajalimiidi järgimist meeskonnas 2. Suhetele orienteeritud rollid: Julgustaja – soodustab üksteisest arusaamist ja mõistmist, ilma suhteid kahjustamata Harmoniseerija – silub vastuolusid, püüab rõhutada sarnasusi, mitte niivõrd
Protokolli põhieesmärk on riikidevaheline koostöö vähendamaks osoonikihti kahjustavate ainete heitmeid välisõhku ning lõppeesmärk nende kasutamisest loobumine Laevadelt lähtuva saastuse vältimise konventsioon - MARPOL (London 1973): ära hoida, et leavdelt satuksid merre erinevad saasted (nagu fekaalid ning mürgid) Konventsioon keskkonnamõjude hindamisest piiriüleses kontekstis (Espoo 1991).

Protokolli kohaselt on selle ratifitseerinud riikide kohustuseks aastatel 2008-2012 vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid arenenud tööstusriikide puhul 5% võrreldes aastaga1990. Arengumaadel konkreetseid kvantitatiivseid kohustusi ei ole.Eesti liitus 3.09.2002.a.Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon võeti vastu 1985.a. 1987.a sõlmiti nn Montreali protokoll osoonikihi lagundavate ainete
Protokoll - laused. Ei ole olemas tabula rasa´t. Me oleme kui laevnikud, kes peavad oma laeva avamerel ümber ehitama, ilma et oleks võimalust seda dokki viia ja parimatest osadest uuesti ehitada. /…/ Kui meile esitatakse uus väide, siis me võrdleme seda süsteemiga, mis meil olemas on, ning kontrollime, kas uus väide on süsteemiga vasturääkivuses või mitte.
Proto - uurali päritolu sõnu: Sugulased: ema, isa, minia, nadu, neiu Kehaosad: luu, maks, põlv, põsk, silm, soon, suu, süda, süli Loomad: kala, koer, kurg, pesa, püü Loodus: jõgi ,kõiv, kuu, kuusk, maa, putk, puu, suvi, toom Töö: nool, punuma, tuli Sõnavarasarnasused on tingitud ka laenamisest v ka juhuslik kokkulangevus.

Protokoll – Reeglisitik Mille Alusel Käib Suhtlemine, Määratleb Kuidas Ja Mis Vormis Andmete Vahetamine Käib 1. TCP (Transmission Control Protocol) – Edastus Ohje Protokoll .Ülesandeks on teate saatmise võimaldamine (teeb kõik selleks et andmete saatmine oleks võimalik) 2. IP (Internet Protocol) – Interneti Protokoll.
Protokoll on loodud selliselt, et igal arvutil Internetis oleks võimalik vahetada infot mis tahes teise sellesse võrku ühendatud arvutiga ilma keskset arvutit "vahejaamana" kasutamata. Internetiga võivad läbi teenusepakkujate serverite luua ajutise ühenduse sissehelistamisteenuse (Dial-Up) kasutajad.
Protokolli kuupäevaks on koosoleku toimumise (mitte allakirjutamise kuupäev), seetõttu võib kogu kuupäeva trükkida (sõnalis-numbriliselt). 4. Protokolli I ehk sissejuhatav osa: 1) koosoleku juhataja 2) protokollija 3) võtsid osa (loetletakse ilma ametinimetuseta perekonnanimede tähestikulises järjekorras.

Protolüütiline teooria e. Bronsted-Lowry teooria – Hape on aine, mille osakesed loovutavad H+ ioone e. prootoneid.
Proto - onkogeenide hulka kuuluvad kasvufaktorid, kasvufaktorite retseptorid, signaali ülekandjad ja raku jagunemise ning kasvu kontrolli seisukohalt olulised tuuma transkriptsioonifaktorid, milledel on oma kindel roll raku rutiinses masinavärgis ja mis normaalsetes tingimustes vähki esile ei
Protocols – Uses CRC-32 with continuous ARQ (sliding window) – Dynamically adjusts packet size – once the last frame is transmitted by the secondarystation, it must wait once again Unacknowledged connectionless (“Type 1”) is similar to UDP. that PPP actually encapsulates and transports.

Protokollis on selle sõnastuse kohta märgitud järgmist: „Siin oli põhiseaduse põhimõte maksmas, et piinlik on omale palka määrata ja et seda wõib muuta ainult tulewase riigiwolikogu koosseisu kohta ja praegune koosseis ei wõi seda muudatust enese kohta mitte ette wõtta.
Protomitokondri genoomist on üle kandunud tuuma ja tuum on saavutanud juhtrolli mitokondris toimuva hingamise ja energia tootmise üle (oksüdatiivne fosforüülimine) (joonis 1). Näib, et seente puhul pole transport mitokondritest tuuma suletud, nagu imetajatel, vaid on käimasolev protsess.
Proto - indoeurooplaste koht Venemaa lõunaosas – läksid rändama u 3000 a paiku, kuna indoeurooplased olid rändrahvas, siis nad liikusid loomakarjad ees, kestis 1500 aastat 1) Loode-India 2) Muistne Pärsia 3) .... Tsiviliseeritud rahvad olid mugavad.

Protokollid on selleks, et kontrolida võrgus sõnumite saatmist ja vastuvõtmist(TCP, IP, HTTP, FTP, PPP). Internet on tegelikult võrk võrkudest(nõrgalt hierarhiline; õldine Internet vs. privaatne intranet). Rakendused on levitatud infrastrutuuris.
Protokooperatsioon – nõrk ja fakultatiivne (mittevajalik) (inimene ja siga). Mutualistlik sümbioos – mutualismi alaliik, mis tähendab kahe organismi pidevat intiimset kooselu, see pole mutualismi sünonüüm ja see ei pea olema alati mõlemale kasulik.
Protokoll - Interneti protokollistandard STD 15, RFC 1157 sõlmede haldamiseks IP võrgus. SNMP ei piirdu ainult TCP/IP võrguga, seda saab kasutada ka igasuguste võrguga ühenduses olevate seadmete nagu arvutid, marsruuterid, jaoturid jms

Protokollil on olemas lahter: „Isik keeldub allkirjastamast, siis täidaksin selle“. Võimalusel laseksin isikul kirjutada selgituskirja, miks ta keeldub protokollile allkirja panemast ning selgituse alla võtaksin ka isiku enda allkirja.
Protobiondid – lihtsa ehitusega ilma tuumata pärmilaadsed anaeroobsed heterotroofsed organismid, kes said hingamiseks vajalikku energiat käärimise teel ja kasutasid toiduks abiootilistes protsessides moodustunud orgaanilist ainet.
Protokolliks ehk keeleks, mille abil arvutid suhtlevad omavahel, on TCP/IP. WWW ehk veeb • 1993. aastal formuleeriti hüpertekstikeele (HTML-i) esimene versioon ja arvutivõrkude kogum, kus seda kasutama hakati, sai WWW (veebi) nime.

Protokoll on dokument koosolekul läbivaadatud küsimuste arutelu käigu ja vastuvõetud otsuste fikseerimiseks: • Millal koosolek toimus; • Kes osalesid; • Milline oli päevakord; • Kes mida ütles, • Mida otsustati.
Protokoll - ametlik ülestähendus koosolekul läbivaadatud küsimustest ja vastuvõetud otsustest. Täieliku protokolli vormistamiseks tuleks koosolek lindistada, et arutelu käiku oleks võimalik adekvaatselt edasi anda.
Protokollis on kirjas ka õpetaja Jaaksi ennatlik väide, milles ta seab kahtluse alla Kaspar Koosinuse distsipliinihoidmisvõime, väites, tsiteerin: „Distsipliini suudaks minu arvates hoida Siiri Siinus.

Protokolli kuupäevaks on koosoleku toimumise (mitte allakirjutamise) kuupäev, seetõttu võib kogu kuupäeva trükkida; number (viit); koosoleku alguse ja lõpu kellaajad; tekst, mis on konkreetne ja täpne.
Protokoll on dokument, mis koostatakse nõupidamise nõupidamise aeg, nõupidamise kestus või koosoleku käigu ja vastuvõetud otsuste toimumise koht, määratleda osavõtjad fikseerimiseks.
Protobiondid – erinevad elusolendid Populatsiooni geenifond – pop. Isendite, geenide ja nende alleelide summa Populatsiooni geeniline struktuur - geenide ja alleelide omavaheline suhe

Protoplast on rakk, millelt on eemaldatud rakukest, näiteks lüütiliste ensüümidega (lüsotsüüm). Lisaks lüsotsüümile lagundavad rakukesta ka endopeptidaasid ja amidaasid.
Protokool on parandanud. Kõik parandused on tehtud punase värvusega! Reaktsioonivõrrandid on võtnud laboratoorsete tööde juhendist , sest ei oska neid ise Wordis kirjutada.
Proto - onkogeenid) või retroviiruste geenid, erinevaid geene, muteerunud retseptor mida viirused on rakkudesse toonud, indutseerib proliferatsiooni ilma kasvufaktorita.

Protokoll on kokkulepitud põhimõtted, mis käsitlevad ühiskonnas väljakujunenud käitumis- ja suhtlemisnorme, hierarhiat, ühiskondlikku positsiooni, tseremooniaid.
Protokolli põhieesmärk on riikidevaheline koostöö, vähendamaks osoonikihti kahjustavate ainete heitmeid välisõhku ning lõppeesmärgiks nende kasutamisest loobumine üldse.
Protocol — MS-CHAP); MS-CHAP v2; 4. расширяемый протокол аутентификации (Extensible Authentication Protocol — EAP); 5. PEAP.

Protomeer - Mitme subühikulised valgud sisaldavad kahte või enamat mittekovalentselt seotud polüpeptiidi, mis võivad olla nii identsed kui ka erinevad.
Proto - onkogeenid). Kõigi geenide hulk suureneb polüploidiseerumisel (triploidia, tetraploidia), mida leitakse näiteks mõnede leukeemiate puhul.
Protolüütilise teooria ehk Brønsted-Lowry teooria kohaselt on hape keemiline aine, mis keemilise reaktsiooni käigus loovutab prootoni, ehk hape on prootoni doonor.

Protokollid on Interneti protokollikomplektis kaks kõige tähtsamat ja ühtlasi kõige vanemat protokolli. Kirjeldatakse 3-5 tasemest koosneva mudelina.
Protolüütilise teooria ehk Brønsted-Lowry teooria kohaselt on alus keemiline aine, mis keemilise reaktsiooni käigus seob prootoni, ehk alus on prootoni aktseptor.
Protokoll - määratlus, kuidas täpselt mõõtmisi teostada, et see toimuks ühteviisi kõigi katseisikute, kõigi sõltumatu muutuja tasemete puhul.

Protokoll on standard, mis määrab teadete vormi ja edastamisviisi, nende interpreteerimise protseduurid, erineva võrguriistvara koostööreeglid.
Protokoll on rahvusvaheline õigusakt, mille eesmärk on osoonikihti kahandavate ainete tootmise ja kasutamise täielik lõpetamine kogu maailmas.
Protokoll - Eeskiri, mis määrab ära vormingu ja protseduurid andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks kahe võrku ühendatud seadme vahel.

Proto - Indo-euroopa hõimud hõivasid alguses Induse oru, siis Gangese oru, lõid linnriike, panid aluse hinduistlikule kultuurile
Protokoll – Termin „protokoll“ pärineb kreeka keelsest sõnast protokollom, mis otsetõlkes eesti keelde tähendab esiene liim.
Protolaponoidne tüüp – tuleneb laplastelt ja saamidelt, kolju oli sarnane Valma mehe omadega (?), nende seas on levinud see algeline inimene.

Protoloogiline aspekt – tunnistab inimese loomist 2. Aktsioloogiline aspekt – tunnistab inimese kuulekuse vajadust Jumala antud seadustele.
Proto - onkogeen (ingl. Proto-oncogene)- Normaalne geen genoomis, mis võib mutatsiooni tagajärjel muutuda onkogeeniks.
Proto - onkogeen võib konverteeruda onkogeeniks translokatsiooni, deletsiooni, inversiooni või duplikatsiooni läbi.

Protobiondid on esmased elukandjad, millest arenesid prokarüüotsed rakud elasid 4-3 mljrdt aastat tagasi veeskasutasid.
Protokoll – reeglistik, mis määrab ära kommunikatsiooni süntaksi, semantika, ajastuse ja muud sellised reeglid.
Protokoll - on dokument, mis koostatakse nõupidamise või koos- oleku käigu ja vastuvõetud otsuste fikseerimiseks.

Protokooperatsioon – on kahe popul suhe, + + mis on mõlemale liigile kasulik, kuid ei ole nende ellujäämiseks kohustuslik
Protopastid – bakteri vormid, mis moodustuvad grampositiivsete mikroorganismide rakuseina lõhustumisel lüsosoomiga.
Protokollid on IP, TCP, UDP, DNS, PPP, SLIP, ICMP, POP3, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, telnet, FTP, LDAP, SSL ja TLS.

Protokoll on koostatud. 2.4. Akti puhul täiendatakse liiginimetust sündmuse või toimingu lühikokkuvõttega.
Proto - Germanic *hailaz 1. Old English hal – HALE (sound in health, vigorous, robust (HALE AND HEARTY),
Protokoll ehk reeglistik, mida järgitakse andmepakettide saatmisel ühelt arvutilt teisele üle Interneti.

Protokollid on Interneti protokollikomplektis kaks kõige tähtsamat ja ühtlasi kõige vanemat protokolli.
Protokoll on avatud kõigile, kes soovivad rakendada, ja kasutavad rakendamiseks C programmeerimiskeelt.
Protokooperatsioon - on kahe liigi vaheline ajutine ja fakultatiivne suhe, mis on mõlemale osapoolele kasulik.

Protokooperatsioon – kahe organismi ajutine koostegevus, mis annab mõlemale eelise, kuid pole obligaatne.
Protoneeritud karbonüül - Hapnik loovutab rühma, moodustamaks prootoni lämmastikule tetraeedrilist vaheühendit
Protokollida - grupi juht jälgib reeglite täitmist Lõpuks : - täpsustatakse ideed - grupeeritakse

Protoneeritud karbonüül - rühma, moodustamaks hapniku aatomilt ja tetraeedrilist vaheühendit seotakse teisele
Protokoll on just selline transporditeenus ning tagab usaldusväärsuse kviteerimismeetodi abil.
Protokollikuupäev – suletakse dividendi saavate aktsionäride nimekiri. Raamatupidamiskannet ei tehta.

Protokoll on BootP, mis võimaldab jagada IP aadresse jm võrgu infot MAC aadresside baasil.
Proto - Onkogeenid kodeerivad valke, mis reguleerivad raku kasvu ja diferentseerumist.
Protokollija - 38 erinevat võimalust (kõik v.a. juhatajaks ja tema asetäitjaks valitud)

Protokollima - to the the minutes igale juhatuse liikmele - for every member of the board
Protocol based on highly sensitive PCR 176, CBH-351, GA21, NK-603, MON810 methodologies.
Protoonkogeen on nomaalne geen, mis muutub aktiivseks onkogeeniks mutatsiooni tõttu.

Proto - indoeuroopa keelest, mille täpse arengu üle vaieldakse tänaseni.
Protokoll - reeglistik, mida järgides on kaks osapoolt võimelised suhtlema.
Protokoll - on dokument, mis koostatakse nõupidamise või koosoleku käigus.

Protokoll - mis kõrgema kihi protokollid on datagrammis (ICMP, UDP, TCP,
Proto - Indo-European *kailo-“whole, uninjured, of good omen”
Protokoll – inimeste järjekord riigis vastavalt nende tähtsusele.

Protokoll – sõnavahetus serverite vahel mingite reeglite järgi.
Protokoll - kirjalik ülestähendus sellest, mis toimus koosolekul.
Protokoll on tüütu paber, kuhu tuleb kõik tehtu üles kirjutada.

Protokollid – seadsid ratifitseerinud riikidele kindlad nõudmised.
Protobiondid - esmased elukandjad, millest arenesid prokarüootsed
Protokoll - defineerib, kuidas kaks hosti omavahel suhtlevad.

Protokolliga on riikidele paika pandud CO2 heitmete kvoodid.
Protolüütiline ehk Brønstedi-Lowry hapete-aluste teooria.
Proto - onkogeen –normaalsed geenid genoomis.

Protokollid on TCP (ühendusega) ja UDP (ühenduseta)
Protokoll vormistatk - se: üldplangile, protokolli plangile.
Proto - onkogeenide aktiveerimine ja näide.

Protogüünia – alguses ollakse emane, siis isane.
Proto kiilkiri - mõistekiri,kiilkirja eelkäija.
Protokoll – rahvusvahelise kokkuleppe liik

Protokolli kuupäevaks on koosoleku toimumise kuupäev.
Protokooperatsioon – fakultatiivne mutualism.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Protokoll – koostatakse nõupidamiste või koosoleku käigu ja vastuvõetud otsuste fikseerimiseks.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Proto täht e. Kiiresti pöörlev gaasi pööris, mis tõmbub järjest väiksemaks ja siis toimub plahvatus ja süttib täht.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun