Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Probleemid SWOTi kasutamisel - sarnased materjalid

faktorid, swot, lähi, kasutamisel, konkurentsieelise, tehnoloogilised, laene, seadustes, maksumäärad, meeskond, nimetaja, vigade, valige, olulisemat, ohte, piisavad, strateegiad, ärikeskkond, tegevusharu, definitsioonist, äriidees, viide, võimalikkus, inflatsioon, kogutoodang, tööhõive, töötus, eluase, importi, korruptsioon, tarbijaid
thumbnail
4
doc

Äriplaani kokkuvõte

· Swotanalüüs on ettevõtte sisemiste tegurite ja ärikeskkonnaehk välisteteguriteanalüüs. SWOTanalüüs annab aluse strateegiate valikule. · Ärikeskkond jagatakse kaug- ja lähikeskkonnaks. Kaugkeskkonna uuring käsitleb makromajanduslikke muutusi riigis, kus me tegutseme ning riikides, kus asuvad meie kliendid ja/või varustajad. Lähikeskkond on tegevusharu, mille ulatus sõltub ärivaldkonna deinitsioonist äriidees. · Kaugkeskkonna faktorid jagatakse infosüstematiseerimise eesmärgil viide gruppi: majanduslikud faktorid, sotsiaalsed faktorid, poliitilised faktorid, tehnoloogilised faktorid, ökoloogilised faktorid. · Lähikeskkonda iseloomustavad: sisenemisbarjäär, ostjatevõim, hankijatevõim, konkurents. · SWOT analüüsi kasutatakse abivahendina strateegia valimisel ja riskide hindamisel. Strateegiliste võimaluste hindamiseks kaalutakse, kas ettevõte on pigem

Ettevõttlus
74 allalaadimist
thumbnail
31
docx

Äriplaani koostamise juhend

- töökoha loomiseks tehtavad kulutused (tööriistad, sõiduvahendid, olmetingimused, riietus jms.) - kui palju plaanitakse palka maksta ja millistel alustel (tükitöö, tunnipalk, tulemuspalk vms.) - kulutused täiendkoolitusele 6. Riskianalüüs Kõige lõpuks analüüsitakse läbi riskid. Üks efektiivsemaid ettevõtte riskide analüüsimiseks on SWOT analüüs, mille koostamist on kirjeldatud artiklis "Äriplaan - SWOT analüüs". Sagedasemad vead äriplaani koostamisel · Eesmärgid püstitatakse peale finantsprognooside koostamist vastavalt prognooside tulemustele. Äriplaani üks eesmärke on leida strateegiad, mis aitaksid ettevõtja eesmärke ellu viia.. Kui finantsprognoosid näitavad, et eesmärke valitud strateegiaga saavutada ei õnnestu, tuleks muuta strateegiat, mitte eesmärke. · Ärikeskkonda analüüsides kopeeritakse äriplaani erinevaid arengukavasid ja

Majandus
482 allalaadimist
thumbnail
16
doc

ÄRIPLAANI STRUKTUUR

Visioon on võimalikult realistlik kirjeldus, millisena ettevõtja tahab oma ettevõtet tulevikus näha. Visioon määratakse vähemalt 5 aasta perspektiivis, Visioon peegeldab teatud ideaali ja ei sisalda numbreid, va aastaarv. Kõrget kvaliteeti ja kõrgel tasemel tegevust käsitlev visioon on pidevalt muutuvas maailmas suunanäitajaks ning peab olema loodud ja läbi tunnetatud võimalikult paljude inimeste poolt. Kui meeskond on visiooniga kursis, on see võimsaks motivaatoriks. Näiteks ettevõtte OÜ Aken visioon on olla aastaks 2014 Põhjamaade tuntuim aknatootja, kelle tooted on laialdaselt nõutud Missioon - kuidas sinna välja jõuda? Ärimissioon - ettevõtte eksistentsi põhiprintsiip: kelle, milliseid vajadusi, kuidas ettevõte rahuldab pikaajalises perspektiivis. · Lühike, kergesti arusaadav ja meeldejääv, pandlik ning eristav.

Äriplaan
111 allalaadimist
thumbnail
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

.......................................................14 Tegevusharu olukorra analüüs....................................................................................................15 Kriitilised edutegurid......................................................................................................................18 Ettevõtte analüüs.............................................................................................................................21 SWOT analüüs, SWOT maatriks, Tasakaaluanalüüs, Tasakaalujoon, Tuumkompetents...............22 Ettevõtte kasvupotentsiaal ja elutsükkel.........................................................................................26 Tasakaalus tulemuskaart (TTK) 1 The Balanced Scorecard...........................................................27 Tasakaalus tulemuskaart (TTK) 2 The Balanced Scorecard...........................................................35 ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME............................

Juhtimine
85 allalaadimist
thumbnail
22
pdf

Äriplaani juhend

......................................................................... 4 4.3 Slogan ....................................................................................................................................... 5 4.4 Eesmärgid ................................................................................................................................. 5 5. ÄRIKESKKONNA ANALÜÜS ................................................................................................ 6 6. SWOT ­ ANALÜÜS.................................................................................................................. 6 7. TOODE/TEENUS ...................................................................................................................... 8 8. TOOTMINE/TEENINDAMINE ................................................................................................ 8 9. TURU ANALÜÜS ............................................................................................

Äriplaan
398 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Strateegilise juhtimise eksam

õppimise on arendatud täiuslikkuseni. Sisemine oskuste, tehnoloogiate, teadmiste ja ressursside kooslus baseerub harva üksikisikutel või väiksematel ettevõttesisestel gruppidel, samuti ei ole tuumkompetents mingit tüüpi kaubamärgiga seotud vara ega tootmisprotsess. Pigem on tuumkompetentsiks suutlikkus kaubamärki ja tootmisprotsessi juhtida, organiseerida ja hallata. Selleks, et tuumkompetents viiks välja konkurentsieelise kujunemiseni, peaks ta peale integreeritud terviku moodustamise olema väärtuslik kliendi jaoks, haruldane, jäljendamiseks kulukas ja efektiivselt organiseeritud. · Kliendi väärtusele orienteeritud strateegiad ­ on arenenud loomaks rahulolevaid, loodetavasti isegi erakordselt rahulolevaid kliente. Põhiidee selles strateegilises vaates seisneb konkurentsivõimeliste pakkumiste arendamises. See tähendab, et tuleb

Juhtimine
117 allalaadimist
thumbnail
39
doc

Turunduse alused

....................................................................................................................16 2.2 Situatsiooniülesanded...................................................................................................17 3.TURUNDUSE PLANEERIMINE....................................................................................... 19 3.1 Turunduse planeerimisetapp..........................................................................................19 3.2 SWOT analüüs...............................................................................................................19 3.3 Bostoni maatriks............................................................................................................21 3.4 Kasvustrateegiad (Ansoffi maatriks).............................................................................22 3.5 Küsimused...........................................................................................................

Turundus
526 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Organisatsioonijuhtimise kordamisküsimused

ärakasutamist oma eesmärkide saavutamiseks Strateegilise plaani komponendid: Missioon, Kontekst, Visioon, Strateegia, Eesmärgid, Ressursid. - Kus me oleme praegu (olukorra kaardistamine)? - Kus me tahaksime olla teatud aja möödudes (visiooni loomine)? - Kuidas me jõuame soovitud olukorrani (strateegia)? - Milliseid konkreetseid samme on selleks vaja teha (tegevuskava)? - Kuidas me oma tegevust mõõdame (seire, kontroll, tagasiside)? 8. Mis on SWOT analüüs, kuidas see on seotud PEST analüüsiga? Millised on peamised vead nende analüüside koostamisel? Väliskeskkonna tegurid sõnastatakse väliste võimaluste-ja ohuallikatena, mitte võimalustena tegevuste mõttes. Analüüsi võiks teha järjestikuste etappidena, alustada tugevate ja nõrkade külgede kirjeldamisest ja lisada võimalused/ohud. Vajalik on selekteerida määrava tähtsusega tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud.

Juhtimispsühholoogia
16 allalaadimist
thumbnail
21
docx

Ettevõttemajandus

· Konkurentsijõudude hindamine; · Strateegiliste gruppide (lähedane positsioon turul) väljatoomine; · Tegevusharu peamiste liikumapanevate jõudude mõju hindamine; · Kriitiliste edutegurite määratlemine (tootmine, turundus, tehnoloogia, organisatsioonilised võimed, muud tegurid) Tegevusharu analüüsi eesmärgiks on hinnata haru atraktiivsust ning tegevuskoskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte. Strateegilise analüüsi meetod SWOT 1. Tugevused (strengths) 2. Nõrkused (weakness) 3. Võimalused (opportunities) 4. Ohud (threats) Edu põhialuseks on õigeaegsed ja õige suunaga otsused. Konkurentsieelis saavutatakse rajades strateegia ettevõtte tugevatele külgedele. Strateegia põhielemendid: · Visioon- paneb paika, kuhu tahetakse jõuda ja kuidas saavutada konkurentsieelis (eesmärkide määratlemine!)

Majandus
104 allalaadimist
thumbnail
51
pdf

Turundusplaani koostamise juhend

protsess kui plaani enda koostamine. Taotlusdokumendi koostamine ning äri- ja turundusplaani koostamise üldine protsessiskeem on leheküljel 7 toodud joonisel ,,Äri- ja turundusplaani ning taotlusdokumentatsiooni koostamise protsess"). Turunduse planeerimise sammud: 1. missiooni ja visiooni kirjeldamine/ülevaatamine; 2. välis- ja sisekeskkonna analüüsi läbiviimine: a. organisatsiooni profiili, sh olemasoleva ja turustatava turismitoote kirjeldamine; b. SWOT analüüs; c. kliendisegmentide kirjeldamine ja sihtsegmentide määratlemine; d. konkurentsianalüüs; e. sihtturgude kirjeldamine. Punktide a, d ja e osas tuleb plaani koostaja(te)le esimesel võimalusel anda ülesanne alustada info kogumisega ja punktide lahtikirjutamisega. Hiljem vaadatakse need veel kord ühiselt üle. Punktid b ja c valmivad ühistööna; 3. eesmärkide, sh turunduseesmärkide püstitamine; 4

Ainetöö
176 allalaadimist
thumbnail
24
pdf

Analüüsimeetodid äriuuringutes loengukonspekt

x Isokvandid - sama toodangu koguse jooned x Isokliinid ­ näitavad ressursside asendatavust x Isokost - sama maksumuse joon 3.4. Faktoranalüüs Sotsiaalteadustes on uuritav näitaja sageli sõltuv paljudest argumentidest, mille omavahelise sõltuvuse kohta on raske teha järeldusi. Faktoranalüüsi abil asendatakse mõõdetud argumendid tunnused) vähema arvu üksteisest sõltumatute üldistatud tunnustega (faktoritega), mille puhul multikollineaarsus on välistatud. Faktorid on tavaliselt kvalitatiivsed suurused. Kuna tunnuste arv väheneb ja seos esialgsete muutujatega on ligikaudne, siis osa infot läheb paratamatult kaduma. Erinevad tunnused, millele leitakse ühine nimetaja (faktor) (hind, kvaliteet, säilivus ­ majanduslikkus). Analüüsima hakatakse faktoreid. Ei teki multikollineaarsust. Tekivad faktorite panused, mis näitavad kõige olulisemaid faktoreid. Samuti saab välja arvutada lähtetegurite

Analüüsimeetodid...
154 allalaadimist
thumbnail
24
doc

Turundustöö

...................................................................................5 2. TURUNDUSE INFOSÜSTEEM ..............................................................................7 3. TURUNDUSTEGEVUSE SENINE KORRALDUS.................................................8 4. ETTEVÕTTE TEGEVUSKESKOND JA ANALÜÜS...........................................11 4.1 Ettevõtte välis- ja sisekeskkond......................................................................... 11 4.2 Ettevõtte SWOT analüüs....................................................................................11 4.3 Sotsiaalsed..........................................................................................................12 4.4 Majanduslikud....................................................................................................13 4.5 Demograafilised................................................................................................. 13 4.6 Poliitiline.............

Turunduse alused
305 allalaadimist
thumbnail
20
docx

TURUNDUSE EKSAM

keskkonnanõuded); ·majanduslik ­ tegurid, mis mõjutavad tarbijate ostujõudu ja kulutamismustreid; ·kultuuriline ­ hõlmab sotsiaalset struktuuri, haridust, religiooni, väärtushinnanguid, ärikultuuri jne. 3. Milliseid hinnakujundust mõjutavaid tegureid Te teate ja kuidas nende mõju avaldub; nende positiivsed ja negatiivsed küljed? Lihtsustatult võiks hinnakujunduse jagada neljaks etapiks: sise- ja väliskeskkonna analüüs ehk hinda mõjutavad faktorid, hinnaeesmärkide määramine, hinnakujundusmeetodite valik ning hinnapoliitika väljatöötamine. Liiga madalad hinnad viivad ettevõtte majandusraskustesse, liiga kõrged hinnad aga takistavad müüki ja viivad samuti ettevõtte majandusraskustesse. Oma tootele või teenusele tuleb leida optimaalne hind. 1. Kulupõhine hinnakujundus on kõige lihtsam hinna määramise meetod, kus toote valmistamiseks läinud kuludele lisatakse juurdehindlus kasumi teenimiseks. Kulupõhine hind

Turundus
135 allalaadimist
thumbnail
27
docx

Tartu kutsehariduskeskuse hotell

5. ORGANISATSIOONI MAJANDUST JA ÄRITEGEVUST MÕJUTAVAD FAKTORID SWOT-analüüs on strateegline planeerimisvahend, millega hinnatakse projekti või äriettevõtte tugevaid külgi (i. k. strengths), nõrku külgi (weaknesses), võimalusi (opportunities) ja ohte (threats). Selle analüüsi raames määratletakse äriettevõtte või projekti eesmärk ja selgitatakse välja seda eesmärki soodustavad ja mittesoodustavad sisemised ja välimised faktorid. TKHK kõige olulisemaks tugevuseks peaksin hästi välja arendatud kodulehekülge, mis annab infot kogu organisatsiooni tegevuse kohta. Töötajad on oma-ala asjatundjad ning varustatud korralike töövahenditega. Töökeskkond on turvaline ning kaasaegne. Kooli siseinfosüsteem tagab info kiire liikumise erinevate osakondade vahel. Kooli poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid tarbivad nii sise- kui väliskliendid. Analüüsides ettevõtte nõrku külgi, tuleb märkida parkimiskohtade vähesust

Organisatsioonikäitumine
89 allalaadimist
thumbnail
25
docx

Oranisatsioonijuhtimine - eksam

arendada?) Edukad strateegiad: o Võimaldavad koondada oma jõud ettevõtte tugevatele külgedele o On suunatud keskkonna- ja turusansside ärakasutamisele o Võimaldavad üles leida ja ära kasutada konkurentide nõrgad küljed o On innovatiivsed ­ võimaldavad teatud valdkondades realiseerida tippsaavutusi, mis toovad ettevõttele konkurentsieelise o On tasakaalustatud ­ kooskõlas kasutusel olevate vahendite ja võimalustega o Loovad eeldused ratsionaalseks majandamiseks Etapid powerpointist: 1. Missiooni, visiooni ja eesmärkide kindlaksmääramine 2. Väliskeskkonna analüüs, PEST analüüs 3. Võimaluste ja ohtude väljaselgitamine 4. Organisatsiooni ressursside analüüs 5. Tugevate ja nõrkade külgede väljaselgitamine, SWOT analüüs 6

Organisatsiooni juhtimine
90 allalaadimist
thumbnail
19
pdf

Strateegiline juhtimine kordamisküsimused

o Arvestuspõhimõtted o Omamine/omanikud o Juhtimine ja raporteerimine Diversifitseeritud ettevõtetes tegeldakse strateegia väljatöötamisega 4 organisatsioonitasandil: x ettevõtte üldstrateegia ­ kus äris me peame olema? x üksiku äriüksuse (või tegevusvaldkonna) strateegia ­ kuidas me konkureerime? Strateegia on tugev, kui ta aitab rajada olulise ja püsiva konkurentsieelise, mis loob eeldused tegevusharu keskmisest kõrgema rentaabluse tagamiseks x funktsionaalsete valdkondade strateegia, nt turundus, finants, tootmine ­ kuidas me toetame äritasandi strateegiat? Nt.tootmise efektiivsem korraldamine, varude efektiivsem juhtimine, uurimis-ja arendustööd. x funktsionaalsete valdkondade siseste üksuste tegevusstrateegia, nt üksiku tsehhi või jaoskonna, müügipiirkonna jne ­ strateegiliselt oluliste tegevusülesannete täitmine, nt

Strateegiline juhtimine
290 allalaadimist
thumbnail
69
doc

TURUNDUS

...... 7 1.6 Turunduse tegevussfäärid................................................................................................8 2. TURUNDUSKESKKOND......................................................................... 11 3.TURUNDUSE PLANEERIMINE....................................................................................... 15 3.1 Turunduse planeerimisetapp..........................................................................................15 3.2 SWOT analüüs...............................................................................................................15 3.3 Bostoni maatriks............................................................................................................17 3.4 Kasvustrateegiad (Ansoffi maatriks).............................................................................18 4.TURG...................................................................................................................

Turunduse alused
91 allalaadimist
thumbnail
13
doc

JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA

seotud tegevuste osatähtsus. Erineb ka tegevuse sisu: tippjuhid kujundavad kogu organisatsiooni, madalamate astmete juhid aga üksikisikute ja rühmade tööd. 3. Organisatsioon ja keskkond. Mikro- ja makrokeskkond. Keskkonna piirangud juhi tegevuses. Lähi- ehk mikrokeskkond: kliendid, konkurendid, tarnijad, äripartnerid, regulaatorid (tarbija-, tervise-, töö-, keskkonnakaitse jm) Makrokeskkond (üldised majanduslikud, sotsiaalkultuurilised, poliitilised ja tehnoloogilised tingimused). Mida suurem on keskkonna ebakindlus, seda suuremaid piiranguid seab see juhtide ette. Stabiilne ja vähekeerukas: kergesti ennustatav, vähe tegurei, komponendid on mingil määral sarnased ja püsivad, nende tundmiseks vajatakse elukogemusi minimaalsel määral. Dünaamiline ja vähekeerukas: ettenägematu, vähe keskkonna komponente, need on mingil määral sarnased, kuid pidevalt muutuvad, komponentide tundmiseks vajatakse elukogemusi minimaalsel määral

Juhtimine
473 allalaadimist
thumbnail
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

(Nt. "osaühing", "OÜ"). Ärinimi peab olema selgelt eristuv Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Mõtle: 1. Mis on lubatud, registreeritav? 2. Mis on äriliselt kasulik? Piirangud äriühingu ärinimele: Ärinimi ei või olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse suhtes. Ärinimi ei või olla vastuolus heade kommetega. ­ OÜ ESREP HO Ärinimi peab olema kirjutatud ladina tähestikus. Kohanimede kasutamisel ärinimes peab ärinimes sisalduma kohanimest eristuv täiend. 2 Piirangud puudutavad veel seadusega kaitstud kaubamärkides sisalduvate nimede kasutamist, füüsiliste ja juriidiliste isikute nimede kasutamist. Ärinime valikul kaalutletav: 1. Tegevusala kajastamine - OÜ Reklaamtrükk, OÜ Trükkal, OÜ Teabetrükk, Narva Trükk AS2.

Ettevõtlus
263 allalaadimist
thumbnail
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

(Nt. "osaühing", "OÜ"). Ärinimi peab olema selgelt eristuv Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Mõtle: 1. Mis on lubatud, registreeritav? 2. Mis on äriliselt kasulik? Piirangud äriühingu ärinimele: Ärinimi ei või olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse suhtes. Ärinimi ei või olla vastuolus heade kommetega. ­ OÜ ESREP HO Ärinimi peab olema kirjutatud ladina tähestikus. Kohanimede kasutamisel ärinimes peab ärinimes sisalduma kohanimest eristuv täiend. 2 Piirangud puudutavad veel seadusega kaitstud kaubamärkides sisalduvate nimede kasutamist, füüsiliste ja juriidiliste isikute nimede kasutamist. Ärinime valikul kaalutletav: 1. Tegevusala kajastamine - OÜ Reklaamtrükk, OÜ Trükkal, OÜ Teabetrükk, Narva Trükk AS2.

Ettevõtluse alused
132 allalaadimist
thumbnail
41
doc

Turundusplaani koostamise juhend

Turundusplaani koostamise juhend Äriplaan ja turundusplaan Turunduse planeerimise protsess Turundusplaan Turundusplaani kokkuvõte Situatsioonianalüüs Eesmärgid ja strateegiad Turundusmeetmestik Turunduseelarve Turunduse organisatsioon Turundusplaani lisad Järjest tiheneva konkurentsi tingimustes ei saa ükski ettevõtte või ettevõtja loota, et kui tal on oskus midagi toota, siis ilmtingimata leidub toodetule ka ostja. Konkurentsitihedal ja tarbijakesksel turul suudab pikaaegselt edukas olla ainult see, kes lähtub oma tegevuste kavandamisel turunduskontseptsioonist. See tähendab, et kõigepealt määratakse kindlaks see, mida tarbijad vajavad ja soovivad, ning seejärel kohandatakse tootmine ja turundusmeetmestik vastavaks nendele lähteandmetele. Turundus on väga lai mõiste. Ettevõtte turundustegevus hõlmab endas nii turu-uuringuid, turusituatsiooni analüüsi, toote kujundamist, hinnapoliitikat, turustuskanalite valikut, müüki, toetusmeetmeid ning mitmesuguseid muid

Turundus
94 allalaadimist
thumbnail
26
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2016

- Tegevusharu olukorra analüüsi eesmärk. Analüüsi eesmärk on selgitada välja: Tegutsemistingimused harus. Konkurentsijõudude olemasolu ja tugevus. Selle tulemusel on võimalik: Hinnata haru atraktiivsust. Kasutada saadud informatsiooni investeerimisotsuse tegemisel. - Makrokeskkonna analüüs ­ PESTLE. Poliitilised tegurid. Majanduslikud tegurid. Sotsiaalsed (ka demograafilised, kultuurilised) tegurid. Tehnoloogilised tegurid. Juriidilised tegurid. Looduskeskkonnast tulenevad tegurid. - Tegevusharu iseärasusi iseloomustavad näitajad ja nende mõju. Turu suurus ­ väike turg ei ahvatle uusi/suuri konkurente. Suur turg võib olla ahvatlev kontsernidele, kes tahavad omandada kindla positsiooniga äriüksusi tulutoovates tegevusharudes. Turu kasvutempo ­ kiire kasv meelitab kohale uusi sisenejaid, kasvu pidurdumine

Ettevõtluse alused
39 allalaadimist
thumbnail
38
odt

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused

Äriidee võtmekomponendid: Kes? Mida? Kuidas? Hea äriidee omadused: • uuenduslik iseloom; • orienteeritus tarbijale; • turu valmisolek äriidee realiseerimiseks; • vajalike teadmistega inimeste olemasolu; • realiseeritavus - võimalik on hankida vahendeid idee elluviimiseks (tööjõud, kapital, seadmed, materjalid jne). • mingil põhjusel raskesti kopeeritav. Suurimaks nõrkuseks konkurentsieelise puudumine – mõelda eristuvatele hüvedele. 9. Võimaluse aken – mõiste. Metafoor, mis kirjeldab ajaperioodi, mille jooksul ettevõttel on reaalne siseneda uuele turule: • Kui turg uuele tootele/teenusele on tekkinud, siis aken avaneb ja uued ettevõtted s isenevad tegevusharru. • Teatud hetkeks turg küpseb ja võimaluse aken (uute sisenejate jaoks) sulgub.

10. klassi majandus
5 allalaadimist
thumbnail
26
pdf

Rahvusvaheline turundus eksami konspekt

Võimalused mingil sihtturul on eelkõige seotud kasumi teenimise võimalustega antud turul. Turu võimaluste määramisel tuleb kindlasti arvestada järgmiste aspektidega: D võimalusi kasumi teenimiseks saame me hinnata ainult siis, kui me võrdleme võimalikku sihtturgu teiste turgudega; D vaadelda ei tule ainult selliseid traditsioonilisi suurusi nagu turu maht, ostujõud jne. Kasumi teenimise võimalustele avaldavad kaudset mõju väga paljud erinevad faktorid. Erinevate maade turgudele sisenemine ja äritegevuse nendel turgudel eeldab väga paljude eeltingimustega arvestamist. Alati tuleb arvestada, et igal turul eksisteerivad nn "turule sisenemise barjäärid". Turule sisenemise barjäärid on põhjustatud majanduslikest tingimustest, protektsionistlikest meetmetest ja hoiakutest. Sihtturu valikuks on võimalik kasutada kahte põhilist meetodit: D grupeerimise meetod - potentsiaalsetest turgudest moodustatakse konkreetsete kriteeriumite

Rahvusvaheline turundus
189 allalaadimist
thumbnail
46
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014

on tasuv. 8. Mullinsi 7 domeeni mudel äriidee teostatavuse analüüsiks. 9. Tegevusharu ja konkurentsi analüüs. - Tegevusharu mõiste ja selle määratlemine Tegevusharu on ettevõtete grupp, mille tooted on piisavalt lähedased selleks, et nad vahetult omavahel konkureeriksid samade ostjate pärast. - Makrokeskkonna analüüs – PESTLE  Poliitilised tegurid  Majanduslikud tegurid  Sotsiaalsed (ka demograafilised, kultuurilised) tegurid  Tehnoloogilised tegurid  Juriidilised tegurid  Looduskeskkonnast tulenevad tegurid - Tegevusharu iseärasusi iseloomustavad näitajad ja nende mõju  Turu suurus – väike turg ei ahvatle uusi/suuri konkurente. Suur turg võib olla ahvatlev kontsernidele, kes tahavad omandada kindla positsiooniga äriüksusi tulutoovates tegevusharudes.  Turu kasvutempo - kiire kasv meelitab kohale uusi sisenejaid, kasvu pidurdumine

Majandus
94 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Majandus ja ettevõtluse alused.

6. Milline on konkurents antud piirkonnas? 7. Kas olemasolevad töötajad on rahul? 8. Milline on tarbijate suhtumine firmasse? 9. Kas investeeringu tasuvus on samaväärne kui alustada ettevõttega? Miks omanik tahab müüa? Põhjuseid, miks ettevõte müüakse võib olla mitmeid. Omanik tahab tegevust lõpetada, alustada uue ettevõttega uues kohas, firma on sattunud rahalistesse raskustesse, nõudlus toodete või teenustele väheneb, konkurentide rohkus, muutused seadustes teevad majandamise raskeks, üldine majanduslik olukord ei soodusta ettevõtjal tegevuse jätkamist jne. Selgitage, milline on ettevõtte füüsiline olukord? Hoonete, tehnoloogia, seadmete ja inventari seisukord mõjutab oluliselt ostuhinda. Hinnata tuleks ka ümberkujundustele minevat rahahulka. Mis toimub turul? Et hinnata ostetava ettevõtte turgu tuleks jälgida elanikkonna struktuuri ( sissetulek, vanus, töötute arv jne

Majanduse alused
59 allalaadimist
thumbnail
110
docx

Turunduse alused konspekt

Turunduse alused I INNOVE õpiku konspekt 1. TURUNDUSE OLEMUS 1.1. Turundusega seotud põhimõisted Turundus (marketing) on osategevuste kompleks, mis hõlmab turu-uuringuid, toote kujundamist, turustuskanalite valikut, hinnapoliitikat, müügi toetamist ja müüki ennast. Eesmärgiks on seejuures tarbijate vajaduste tundmaõppimine, nende rahuldamine ja samaaegselt ka ettevõtte enda eesmärkide saavutamine. Turundus on üks juhtimisfunktsioone. Turundustegevus algab ammu enne müügi toimumist ja jätkub ka pärast selle toimumist. Sageli arvatakse ekslikult, et turundus hõlmab vaid toodete reklaami ja müüki. Tegelikkuses on müümine ja reklaam turundusest vaid nagu jäämäe tipp, turundus tervikuna on märksa keerukam elementide kombinatsioon. Turundus on ettevõtte juhtimise väga oluline alustala nii strateegilisel kui taktikalisel tasandil. Konkurentsi tihenedes ja turgude arenedes on turunduse roll muutunud järjest olulisemaks. Seda ka Eesti kontekstis – seoses sise

Turundus
50 allalaadimist
thumbnail
21
doc

Organisatsioonikäitumise eksamiküsimused

aineliste ja finantsressurside vajaduse. · Tehnoloogia - tehnoloogia on tootmise sisendite muutmise viis eesmärgipäraseks väljundiks. Väliskeskkond: · Poliitilised tegurid - poliitiline kord, seadusandlik süsteem. · Majanduslikud tegurid - majanduslik olukord, SKP, inflatsioon, tööpuudus. · Sotsiaalsed tegurid - elanike vanuseline ja sooline koosseis, piirkondlik paiknemine, haridus . · Tehnoloogilised tegurid - tehnika ja tehnoloogia areng ühiskonnas. · Ökoloogilised tingimused - looduskeskkond, linnastumine. · Kultuurilised tingimused - kultuurilised iseärasused. 3. Organisatsioonikäsitlused enne ja nüüd ENNE : Klassikaline teooria: Eesmärgiks oli leida mooduseid, et organisatsioon toimiks edukalt ja ilma tõrgeteta. Oli ainult 1 juht, kellelt tulid siis kõik korraldused, oli range distsilpliin ning nõuti kuuletumist. Kõik pidid kuuletuma juhile. Toimus

Majandus
93 allalaadimist
thumbnail
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

tarbija käitumise muutumise korral. 2. Kogemustepuudus võib ilmneda tootmise või teeninduse alal (alustatakse võõral tegevusalal) aga ka juhtimise alal (hea spetsialist ei pruugi veel olla hea juht). Ohuks võib olla liigne keskendumine ühele valdkonnale, tegelemine sellega, mida tuntakse paremini (nt müügitöö või tootmine). 3. Müügiprobleemid – raskusi valmistavad konkurentsieelise puudumine, ebaadekvaatne laoseis (liiga suured või liiga väikesed varud), ebaõnnestunud asukoha valik jms. 4. Kulud – sageli ei suudeta kulusid kontrollida, lisaraskusi tekitavad võetud laenud. 5. Kapitaliprobleem – ohtlik on alustamine liiga väikese stardikapitaliga, stardiperioodi kulude alahindamine ja tulude ülehindamine. 6. Puudulik spetsialiseeritus – erinevalt suurettevõtetest ei suudeta palgata iga tegevusvaldkonna jaoks vastava ala spetsialiste.

Ettevõtlus
85 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Konspekt

ETTEVÕTTE EESMÄRKIDE SÜSTEEMI ARENG · kasumi maksimeerimine- (turumajanduses) mingil hetkel piisab eesmärgina kasumi maksimeerimine, kuid pikaajaliselt see ei toimi 5 · piiratud kasumitaotlus- tähendab seda, et tuleb terverida kitsendavaid- piiravaid tingimusi. Näiteks: töötajate palgad, kliendid ei maksa, konkurendid... · konkurentsieelise saavutamine- kasumit teenitakse selleks, et konkurentsis püsida. Kasumi maksimeerimine ei ole enam nii oluline. Konkurents muutub nii tihedaks, et kõik tuleb sinna suunata, et püsida. Meil ei ole asi veel nii hull. Mõtled lihtsalt esmalt sellele, kasumit teenitakse ikka. Kogukapitalirentaablus (KKR) näitab, kui palju teenitakse kasumit iga ettevõttes rakendatud kapitali ühiku kohta, 84 Omakapitalitulu maksimeerimises seisnebki ettevõtluse tegelik mõte.

Sissejuhatus...
206 allalaadimist
thumbnail
34
docx

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused

uuendusi. Uuendustel on mõte ainult siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib. 4 Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid + Organisatsiooni keskkond jaguneb: 1) Väliskeskkond · Makrokeskkond · Rahvusvahelised tegurid · Majanduslikud tegurid · Sotsiaal-kultuurilised tegurid · Poliitilised ja õiguslikud tegurid · Tehnoloogilised tegurid · Mikrokeskkond · Konkurendid · Kliendid · Tarnijad · Regulaatorid · Strateegilised liitlased 2) Sisekeskkond · Töötajad · Juhtimine · Kultuur 5 Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel + Eesmärk on mingi kindel lõpptulemus, mida tahetakse saavutada.

Juhtimis alused ja...
255 allalaadimist
thumbnail
30
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

Transport Lennutransport Mööbli tootmine Aiamööbli tootmine Toiduainetetööstus Jookide tootmine/mahlade tootmine - Makrokeskkonna analüüs ­ PESTLE. - Poliitilised tegurid. - Majanduslikud tegurid. - Sotsiaalsed (ka demograafilised, kultuurilised) tegurid. - Tehnoloogilised tegurid. - Juriidilised tegurid. - Looduskeskkonnast tulenevad tegurid. - Tegevusharu iseärasusi iseloomustavad näitajad ja nende mõju. · Turu suurus ­ väike turg ei ahvatle uusi/suuri konkurente. Suur turg võib olla ahvatlev kontserni-dele, kes tahavad omandada kindla positsiooniga äriüksusi tulutoovates tegevusharudes. · Turu kasvutempo - kiire kasv meelitab kohale uusi sisenejaid, kasvu pidurdumine

Ettevõtlus
52 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Juhtimise kordamisküsimused

keskkond väliskeskkond sisekeskkond mikrokeskkond makrokeskkond töötajad, vahetult mõjuta- kaudselt mõjutavad juhtimine, kultuur. vad tegurid. tegurid. N: rahvusvahe- N: konkurendid, lised, majanduslikud, kliendid, tarnijad, sotsiaal- kultuurilised, regulaatorid, stra- poliitilised ja õiguslikud, teegilised liitlased. tehnoloogilised tegurid. 5. Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel. Eesmärk- mingi kindel lõpptulemus, mida tahetakse saavutada. Peab andma vastuse küsimusele, mida tahetakse saavutada, kuhu tahetakse jõuda. Jaotused: Üldine eesmärk- org. kõikehõlmav ja pikaajaline siht, mille saavutamine moodustab org. peamise taotluse. Spetsiifiline e. eripärane eesmärk- org. või selle osa konkreetne, kitsamapiiriline ja lühemaajaline siht.

Juhtimine
84 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun