Sõnu seletav sõnaraamat

Personalijuhtide koolitus - ja puhkeväljasõidu korraldamiseks, valides ise hotell, seal pakutavad teenused, menüüd ning pakkuda ideid hotellist väljasõiduks meelelahutuslikul eesmärgil. Minu valitud hotelliks oli Meriton Grand Conference & SPA. Hinnapakkumist koostades tuli kõige rohkem tähelepanu pöörata etteantud eelistustele ning soovidele, mis ühest küljest tegi töö lihtsamaks, sest olid teatud nõudmised, mida täita, kuid teisest küljest seetõttu raskemaks, kuna kõik tuli hästi läbi mõelda.
Pertseptiivsed protsessid – terviklikkuse moodustamine 3. Mnestilised protsessid – teadmised ja mälukujundite loomine/võrdlemine 4. Intellektuaalsed mõtlemisprotessid – ettekujutlusvõime, sündmusele tagasimõtlemine; seoste loomine Aistingu tekkimiseks: Aisting objektiivse keskkonna üksikomaduste vahetul meeleorganitele mõjumisel tekkiv psüühiline protsess on aluseks organismi esmasele orienteerumisele ümbritsevas ja iseendas Iga aisting algab mingi eseme või nähtuse mõjumisest meeleorganile.
Perekonnatsükkel – kohtumine, (suhe), abiellumine(ohtrad seksuaalkogemused), perekonnas keskmiselt 2 last, peale laste kooli minekut või varemgi naaseb ema tööle, vanemate eluiga suhteliselt pikk, laste lahkumine kodust(oma pere loomine), vanematel roll lastelaste kasvatamisel või hoidmisel, kaasaegset perekonda iseloomustab „ tühja pesa faas“ , tõusnud lastesünnitamise ja abiellumise iga(paremad võimalused tööl käia, rasedust vältida), tõusnud taasabiellumise ja lahutuste arv.

Perifeerse ehk piirdenärvisüsteemi Mõistus ja tunded tekivad inimese ajus ning (peripheral nervous system) lakkavad toimimast koos ajutegevuse kustumisega koostöövõimelist talitlust Närvisüsteem on nii tunnetusprotsesse kui Peaajul (brain) on palju erinevatele käitumist korraldav organsüsteem ülesannetele keskendunud alajaotusi, samamoodi seljaajul (spinal cord) Tunnetuspsühholoogia ja Tunnetuspsühholoogia ja 3.09.2008 käitumise regulatsioon 3.09.2008 käitumise regulatsioon
Perearstidel on laste tervise aktiivse hindamise üheks võtteks luustiku hindamine ja sellega seotud võimaliku patoloogia avastamine(Sooba 2006).Lampjalg võib olla kaasasündinud kehaehituslik omadus või jalalaba normaalsest erineva tegevuse tagajärg (Liukkonen & Saarikoski 2008: 20-21). Kaasasündinud lampjalgsust esineb harva ning sellest teavitatakse vanemaid juba pärast sünnitust (Meitern 2007). Tavaliselt tervetele väikelastele endile nende probleemid vaevusi ei põhjusta.
Personalirisk – suur sõltuvus üksikute inimeste lahkumisest, vajalike oskustega töötajate puudumine, konfliktid töösuhetes (streigid jne). 7. Kuritegevus - ebaausad töötajad, vargused, sulidest lepingupartnerid, sissemurdmised, väljapressimised, ettevõtte hoonete või transpordivahendite kannatada saamine vandalismi tagajärjel. 8. Muud vara kaotusega seotud riskid - tulekahjud 9. Poliitiline risk - võimalikud muutused seadusandluses, eeskätt maksunduses.

Personali puhul on tähtsad kaks omadust: sõbralikkus ja asjatundlikkus. Personaalne kontakt moodustab alatise mulje, mis on üle reklaamist ja kirjutistest. Müügipersonal võib olla kas kõige parem või kõige halvem kaupluse imidži element. Ühelt poolt vaadatuna pole paremat varandust kui firma väärtus, mis arendatakse müügipersonali poolt, kes on hästi koolitatud ja meelestatud avalikele suhetele, kes on sidunud oma isiklikud eesmärgid ettevõtte omadega.
Perioodil 1994 - 1999 on soome iga-aastane majanduskasv olnud vahemikus 3,5%- 6,3%. Suurima majanduskasvuni küündis Soome majandus nimetatud perioodil 1997.aastal kui majanduskasv küündis 6,3%-ni. Aastatel 1998-1999 majanduskasv aeglustas mõnevõrra, mille peamise põhjusena tuuakse esile maailmamajanduse konjunktuuri halvenemist ja Aasia kriisi mõju. Kuigi samasse perioodi langes ka Venemaa majanduskriis, loetakse Vene kriisi mõjusid suhteliselt väikeseks.
Perifeerias –  haldus­ ja haridusasutuste ruumiline kontsentratsioon – vaba aja  kasutamise võimalused, mis olenevad tööaegadest nii nädala, aasta kui ka eluea kestel  – asendustegevused (nt telekommunikatsioonivahendite kasutamine)   b. Mobiilsuse ja transpordi kui majandusharu erinevused ​ (mittemotoriseeritud  liikumised ja ettevõttesisene transport ei kuulu transpordi kui majandusharu koosseisu)  

Percent style - korrutatakse arv sajaga ja lisatakse %; Comma Style - joondatakse arv komakoha jargi; Increase/Decrease Decimal - komakohtade lisamine ja vahendamine; Increase/Decrease Indent - taanduse vahendamine ja suurendamine; Borders – avanevast loetelust voib valida aariseid lahtrite umbritsemiseks; 19 lisada naiteks kokkuvotteridade ette voi taha raamjooni; Fill Color – saab muuta lahtri(te) tausta varvust; Font Color – saab muuta teksti varvust.
Personalivajaduse prognoosimine – lühiajaline, keskmine, pikaajaline (avalik sektor) 3. Personali plaanide koostamine – personali nõudmise-pakkumise tasakaalustamise peamised teed! 4. Personali planeerimise hindamine – hinnang: täpsus versus maksumus! Personali planeerimine ning töötajate nõudluse ja pakkumise tasakaalustamine! Personali vajaduse prognoosimine koosneb töötajate vajaduse lühiajalisest (kuni 1a), keskmisest ja pikaajalisest (üle 5a) prognoosidest.
Perioodilisustabelis on järjekorranumbriga 6 Süsiniku aatommass on 12,01115 ja sümbol C (ladinakeelsest sõnast carbo) Tal on 6 prootonit ja 6 elektroni, millest kaks paiknevad esimesel elektronkihil ja neli teisel Omadused Aktiivsüsi on väga suure eripinnaga (kuni 2000 m²/g) Süsi on suhteliselt hea elektrijuht Kõrge sulamistemperatuuriga Oksüdatsiooniaste ühendites on IV kuni -IV Süsinikul on kalduvus moodustada 4 sidet või vastaval arvul mitmekordseid

Perioodil kasutati – küll muganenud kujul ja eestipäraseks peetuna – rahvusvahelisi ristiusu taustaga nimesid, on teiste rahvaste nimede kasutamist Eestis sedavõrd omaks peetud, et selgelt eesti päritolu eesnimede suurest ülekaalust saame rääkida vaid 20. saj üksikutel perioodidel (1930.–1940., 1980. aastad). Nimesid laenatakse nii lähinaabritelt kui ka kaugemalt (leedu Egle, soome Erki, Kaisa, rootsi Sven, inglise Kätlin, Annabel, Kevin, Robin).
Periphrasis – the use of the longer and differently worded description instead of plain and short expression (a roundabout way to name objects). Traditional periphrasis are not specific (e.g. “one’s better half” = wife; “a gentleman of a long robe” = a lawyer). In original periphrasis the author expresses his ideas in a new unexpected way (e.g. “My cousin and I had been meeting since the day the man stayed just long enough to warm the chair.
Personalivalik on otsustusprotsess, milles valitakse töökoha taotlejate inimvõimete summa on suurim keskeas, on kasutusele tulnud mõiste hulgast sobivaimad kandidaadid nende täitmiseks peab – on võrdluse abil: "inimese elukaar". • peab - objekt on vaba töökoht, mis esitab teatud nõudmised kohataotlejale, Kaasaja trend: personalitöö tähtsus suureneb, kuna: • on - objekt on potentsiaalne töötaja (subjekt), kellel on teatud omadused.

Personaalne autonoomia - hajutatult elavad etnilised rühmad loovad oma kultuuri- ja olmeküsimustega tegelevad organistatsioonid, kes võtavad osa riigi poliitilisest elust, osaledes nõuandva hääleõigusega esinduste kaudu mõnede riigi keskorganite töös.
Perekonna telos on järglaste saamine ja siin kujunevad algsel kujul ka põhilised loomulikud allumis- ja valitsemissuhted: mehe võim naise üle, vanemate võim laste ja peremehe võim orjade üle. Teatud maa-alal koostoimivad perekonnad moodustavad asunduse, mille peamine otstarve on majanduslik, ja asundused – polis`e. Viimane on, vähemasti oma parimas kehastuses, autarkiline (iseennast varustav, sõltumatu) inimeste koostegutsemise vorm.
Perekriis - mis see on ?............................................................................4 2. Perekriisi põhjused……………………………………………………………………. …….….5 3. Laps perekriisi ajal……………………………………………………………………….…. …..6 4. Kuidas kriisiga toime tulla?......................................................................7

Perekonnaromaan – romaan, mis keskendub perekonna saatusloole ja argielule, välissündmustega samaaegselt jälgitakse enamasti ka tegelaste hingeelu. Näiteks Thomas Manni (1875–1955) "Buddenbrookid. Ühe perekonna langus". Vt ka romaan.
Personali doosi on võimalik vähendada kiirgusallikast distanseerumisega (uuringuga mitteseotud personalil on uuringu ajal uuringuruumis viibimine keelatud), lühendatud tööajaga (radioloogiatöötajate 6-tunnine tööpäev), roteerumisega (ei leia eriti rakendamist, kuna personal on ebaühtlase kvalifikatsiooniga), kaitsevahendite kasutamisega kiirgusväljas töötades (kohustuslik), uuringutehnika täiustamisega ja kogemuste kasvuga.
Peremees - parasiit suhe ilmneb, kui sa astud ühisettevõtmisse koos teise firmaga, tehes vastastikust koostööd, püüdes pidevalt paremini ära kasutada midagi mis sul on ja teistel on (kaubad, seadmed, mailinglist jne.). 7. Kasuta oma konkurendi ressursse ja kasumit Kui sa tegutsed valdkonnas, kus sa teed palju hinnapakkumisi, siis on palju neid inimesi, kellega sa suhtled, aga kes lähevad siiski mõne su konkurendi juurde.

Perioodil 2006 – 2010 vajab mitmekorruselistes korterelamutes rekonstrueerimist ligi 3 300 elamispinda aastas (ca 150 000 m 2 aastas). Tingituna hüppelisest eluruumide ehitamise kasvust kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel aastatel, kasvab järgmisel kümnendil vajadus rekonstrueerimise järele kordades (aastatel 2010 – 2014 hinnanguliselt üle 8 000 korteri ehk üle 350 000 m 2 aastas). Järgmistel kümnenditel veelgi enam.
Permanganomeetria - Titrant: KMnO4, Põhiaine: Na-oksalaat Na2C2O4 Kasutamine: Redutseerijate määramine:Fe2+, Sn2+, Mn2+, I-, Br-, SO3 2-; Oksüdeerijate määramine: Cr2O7 2-, MnO2, PbO2, H2O2, NO3 -; Neutraalsete komponentide määramine Ca2+, Zn2+, mis sadestatakse eelnevalt CaC2O4, ZnC2O4 Happeline : MnO4 - + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4 H2O lilla värvitu Neutraalne: MnO4 - + 3e- + 2H2O = MnO2 + 4 OH Aluseline: MnO4 - + e- = MnO4 2-
Periphrasis – is the use of the longer and differently worded description instead of plain and short expression (a roundabout way to name objects). Traditional periphrasis are not specific (e.g. “one’s better half” = wife). In original periphrasis the author expresses his ideas in a new unexpected way. Periphrasis was an important part of the Bible, also of Latin poetry (16 th century) to create elevated style.

Personaliseerumine ehk informatsiooni muutmine isikupärasemaks vastavalt subjektiivsetele hoiakutele 4) üldistumine ehk konkreetsuse taandumine, ebaolulisena tunduva ununemine 5) kognitiivse konsistensti printsiibi müjud ehk taandub ootustega sobimatu ning võimendub või ilmub ootuste ja tõekspidamistega kooskõlas olev 6) ratsionlisatsioon ehk sellise info lisandumine, mis aitab selgitada vastuolulist või ebaselget.
Pernitsioosne aneemia ehk pahaloomuline kehvveresus on tingitud peamiselt IF puudusest ja talle on iseloomulik maolimaskesta rakkude või IF vastased antikehad, keele- ja maolimaskesta kärbumine ja närvisüsteemi häired.
Personalijuhid - töövaldkonnad on org personalipoliitika, strateegia formuleerimine, org juhtide nõustamine ja suunamine personalipoliitika ja –strateegia juurutamisel ning org personalitalituse töö korraldamine, tagatud töötajate värbamine, motiveerimine ja areng org kõigil tasandeil; turundusjuht - tegevused, mis seotud toote, hinna, turustuskoha, müügitoetuse, turustajate ja turundusprotsessidega.

Perspektiivboniteet – kõik bakteritele tugevaks mürgiks, mistõttu saab mõjustasid orgaanilise aine lagunemist, mulla parandamisvõimalused see toimuda normaalselt ainult kaltsiumirikkas mõjutavad ka huumuse teket.
Perekonna reaktsionäärid – toetavad traditsioonilist perekond, ka traditsioonilisi soorolle, eitav samasooliste abielu jms  Nn. perekonna pragmaatikud – tunnistavad poliitika kohandamise vajalikkust sõltuvalt perekonnavormide mitmekesistumisele jms  Nn perekonna liberaalid – rõhutavad inimeste vabadust elada enda valitud kooselu vormides, kooslustes jms Rahvastikupoliitika kui majandus  Maksukorraldus.
Perevägivald on suures osas nö varjatud ehk enamikust vägivallajuhtumitest politseile ei teatata, on asjakohane ametliku statistika kõrval tutvuda ka uuringutulemustega. Seejuures tuleb arvestada, et uuringute tulemused sõltuvad sellest, mida ja millises vormis on küsitud (kuidas vägivalda määratletakse, millise perioodi kohta küsitakse jmt) ning statistika ja uuringutulemused ei ole võrreldavad.

Perekonnatsükkel - kaasaeg on toonud palju muudatusi perekonnasündmuste ajastamisse millal abielutakse, millal sünnivad perekonda lapsed tühja pesa aeg abielu lahutus uuesti abiellumine Kaasajal abiellutakse pärast lühikest tutvust ohtrate seksuaalkogemustega saadakse lapsed kui need kooli siis ema tööle, kui lapsed peast välja siis saavad vanemad kahekesi elada st kahekesi olekut nim. Tühja pesa aeg
Percent - % Valid percent– osakaal mittepuuduvatest väärtustest (protsent vastanutest) Cumulative Percent– kumulatiivne protsent: poliitikast väga huvitatuid on 8,4%; väga huvitatuid ja üsna huvitatuid on 45,1% (8,4+36,5) jne. Tabeli kujundamine Topeltklõps tabeli peal (aktiveerib muutmise režiimi) Veerud kitsamaks, laiemaks Andmete kustutamisel kaob veerg automaatselt Format/Table Looks.
Perioodil 2001 - 2012 on KVTS alusel arstliku komisjoni poolt määratud teenistusülesannete täitmise tõttu püsiv töövõimetus 64-le isikule (ajateenijad ja tegevväelased). Neist 24-l on hilisema arstliku komisjoni otsusega langetatud püsiva töövõime kaotuse protsenti, neist 24-st isikust 17-l taastus töövõime KVTS § 196 lg 7 sätestatud töövõime protsent ühe või mitme vahemiku võrra.

Perekonnanimi on esimene (suure algustähega) ning sellele järgneb teine termin (väikse algustähega). Zooloogilises nomenklatuuris nimetatakse teist osa nimest liiginimeks (või liigiepiteediks). Näiteks hallhunt – Canis lupus, koiott – Canis latrans kuuluvad perekonda Canis (sisaldab veel teisi liike). Hallhundi perekonnanimi on Canis, liiginimi on lupus ning binomiaalne nimi : Canis lupus.
Personalijuhi tööks on ühtse personalistrateegia väljatöötamine ja juurutamine, personalidokumentatsiooni haldamine (töölepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine), personali planeerimine, personali värbamine ja valik, personali hindamine ja motiveerimine, ühtse palgapoliitika väljatöötamine, töötajate koolituste planeerimine ja organiseerimine, arenguvestluste ja uuringute läbiviimine.
Perioodilisussüsteem – s (leelis ja leelismuldmetallid), d (siirdeelemendid e üleminekumetallid), p (mittemetallid (väärisgaasid)) ja f (lantanoidid ja aktinoidid) elemendid; Aatomite raadiused kasvavad rühmas ülevalt alla, perioodis vähenevad vasakult paremale, diagonaalne sarnasus; Katioonide raadiused väiksemad kui vastaval aatomil ja anioonidel raadiused suuremad, kui vastaval aatomil.

Periheelis ehk Päikesele kõige lähemas asendis olles ulatub Pluuto orbiit sissepoole Neptuuni orbiiti, see oli nii näiteks aastatel 1979-1999. Afeelis ehk Päikesest kõige kaugemas orbiidi punktis on kaugus Päikesest 49,3 a.ü. Ümber Päikese tiiru tegemiseks kulub Pluutol 248,09 aastat, täispöörde tegemiseks ümber oma telje kulub tal 6 päeva, 19 tundi ja 18 minutit.
Perfomance - siis kui etendus on enam-vähem ette valmistatud Happening- improviseeritud muusika, mis hõlmab ühteaegu kujutava kunsti, muusika, sõnakunsti ja kehaplastika elemente 9) Mis on serialism ja kes tõi selle muusikasse? Pierre Boulez . Arenes välja dodekafooniast (on 12-helirida,kus teose aluseks on 12 heliline rida e seeria). Väga matemaatiline, täpne ja range.
Perioodi 2004 - 2012, on näha, et sündimuste hulk on vähenenud ning suremuste hulk suurenenud, kuid suure rahvaarvu tõttu on muutused 1000 inimese kohta peaaegu märkamatud. Suurem osa rahvastikust on koondunud riigi idakaldale, kuna seal on hea ligipääs kaubandusele. Samuti on maa sobivam elamiseks ning põllumajandusega tegelemiseks, sest on tasasem ning sobivama kliimaga.

Persnickety - nõudlik 2. Formula- valem, formula, eeskiri 3. Tidbit- maiuspala, eriline lühisõnum 4. Narrative- jutt, jutustus 5. Brand- kaubamärk, firmamärk 6. High-margin- kõrge marginaal 7. Measure- mõõt, määr, mõõdupuu 8. Compare- võrdlema, samastama, kõrvutama 9. Raw ingredient- toores koostisosa 10. Certain- kindel, kahtlematu, vaidlematu 11. Subset- osarühm
Perekonnakasvatus – moraal ja eeskuju Hariduse algelemendid – lugemine ja kirjutamine Õpetati tagasihoidlikkust ja kõlblust Tüdrukute sõnakuulelikuks kasvatamine Hoiti liigse info ja kahjulike teadmiste eest Naiste haridusvõimalused ja takistused Filosoof Aquino Thomas – naised on vaid soojätkamiseks Arvamus,et naine ei kuulu iseendale – ei määra ise oma saatust
Pereturistile positsioonimisest on kirjutanud mitmed autorid: Heli Tooman, Aare Mae, John Reith, Roger March, Arch G. Woodside, Maureen H. McDonough, Gary A. Ackert, Philip Kotler, Norma Polovitz Nickerson, Paula Kerr, Michael R. Solomon jpt. Kõik nad leiavad, et lastega perekonnad moodustavad puhkereiside turul olulise osa. Seepärast on vaja neile pakkuda vastavaid teenuseid ja tegevusi.

Personalijuhtimine - inimeste praktilise juhtimise küsimused organisatsioonis, töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest, valikust, hindamisest, hüvitamisest, arendamisest ja eestvedamisest. Personali juhtimine on olulisel kohal iga organisatsiooni juhtimisprotsessis, tagades selle tõhususe. Personali juhtimisega tegeleb ka enamik juhte, sõltumata ametinimetusest.
Per condictionem - koosneb järgmistest toimingutest:  Poolte avaldused oma nõudlustest magistraadi ees. NT:väidan, et sa võlgned mulle 100. Opportere-eitan, et võlgnen sulle 100  Condictio- hageja teadaanne kostjale,, et see ilmuks 30päeva pärast asja jaoks kohtuniku määramiseks  Litis contestatio-HAGI Rakendati hagide kindlale rahasummale
Personaane ruum on munakujuline, külgetelt kätelaiune, seljatagant ka umbes käepikkune ja eest umbes 0,45 – 1,2 meetrit (0-0,45m intiimne ruum, 0,45-1,2m isiklik ruum, 1,2-3,6m sotsiaalne ruum, avalik tsoon 3,6-7,6m). • Intiimne ruum – inimeste vastu, keda intiimsesse ruumi laseme tunneme tundeid, aksepteerimine tigimusteta, kaitsetus, tugev vastastikune mõju.

Perestroika välispoliitikas – elluviijaks välisministriks saanud Eduard Shevardnadze (hilisem Gruusia president, kukutati 2004) a) Suhete parandamine lääneriikidega ja desarmeerimine: • 1986 tippkohtumine Reykjavikis – Gorbatšov ja Reagan • 1987 kesk- ja lähimaa tuumarakettide likvideerimise leping • 1989 lõppes sõda Afganistanis • 1990 Saksamaa taasühendamine
Perspektiivile - otsused on üheastmelised koos ene täieliku sidumisega langetatud otsustega -ressursside omandamine ja töötajate arvu suurendamine - eelistab kindlaks määratut, kindlal ajal saadavat tasu ja edutamist - eelistab formaliseeritud hierarhiat - tunnistab keskkonnast tulenevaid kitsendui ja püüab teha optimaalseid otsuseid nende raames - intertsus.
Perekonnal ehk alkeenidel. Alkeenideks küllastumata süsivesinikke, kus süsiniku aatomite vahel esineb üks kovalentne kaksikside. Alkeenid on küllastumata süsivesinikud, mille üldvalemiks on CnH2n. Alkeenide nimetuse tunnuseks on lõpuliide –een. Küllastunud ainetel on süsinikahelas kõik ühekordsed sidemed ja iseloomulikud on asendumisreaktsioonid.

Perm on oma nime saanud vastavanimelise soome-ugri hõimu järgi, kes elas Uuralide esisel alal. Seal on vastavad kivimid ulatuslikult levinud (I.Arold, 1987). Perm oli Paleosoikumi kuues ja viimane ajastu; algas 292 miljonit aastat tagasi ja lõppes 250 miljonit aastat tagasi; järgnes Karbonile ja eelnes Mesosoikumi ehk Keskaegkonna Triiase ajastule.
Perspektiivportaal - reljeefide ja ümarplastikaga kaunistatud sissepoole ahenev astmikportaal( külgedele laienev palestik). Monumentaalne sissekäik gooti ja romaani sakraalehitistel. Lööv- kummaltki poolt välisseina või toenditega piiratud siseruum pikiehitistes (nt kirikutes). Mitmelöövilistes hoonetes eristatakse kesklöövi ja kõrval- ehk külglööve.
Perioodilisusseadus – keemiliste elementide ja nendest moodustunud lihtainete ning ühendite omadused on perioodilises sõltuvuses elementide aatomite tuumalaengust.

Permutatio – vahetus, vahetamine; vahetusleping ; maksmine, rahaülekanne veksliga, asetamine, üleviimine obligationes ex contractu – lepingust tulenev obligatsioon e võlasuhe obligationes quasi ex contractu – nagu lepingust tulenev obligatsioon e võlasuhe negotiorum gestio – käsundita asjaajamine bona fides – hea usk mala fides – pahauskus
Perioodil 1994 - 1999 on soome iga-aastane majanduskasv olnud vahemikus 3,5%- 6,3%. Suurima majanduskasvuni küündis Soome majandus nimetatud perioodil 1997.aastal kui majanduskasv küündis 6,3%-ni. Aastatel 1998-1999 majanduskasv aeglustas mõnevõrra, mille peamise põhjusena tuuakse esile maailmamajanduse konjunktuuri halvenemist ja Aasia kriisi mõju.
Periphrasis — the use of a longer and differently worded description instead of a short, plain one (the fair sex--women) In original periphrasis, the writer expresses his subjective attitude in a new unexpected way (since the day I didn’t have any front teeth yet) A periphrasis was an important feature of the Bible and Latin poetry to create elevated

Perioodiks t nimetatakse aega, mille jooksul piki ringjoont liikuv keha teeb ühe ringi (jõuab tagasi lähtepunkti). Pöördliikumisel nimetatakse perioodiks aega, mille jooksul pöörlev keha teeb ühe täispöörde (läbib pöördenurga 2 rad). Seega nurkkiirus = 2 / T. Võnkumisel nimetatakse perioodiks aega, mille jooksul sooritatakse üks võnge.
Perviku raamatutest on tehtud filme, nukufilme ja teatritükke (nukufilm „Kunksmoor“ 1977 „Kunksmoor ja kapten Trumm“ 1978, lavastus Vanemuises „Emmeliina“ 1974, film „Arabella mereröövli tütar“ 1983). „Paula elu“ sari (2001-2007) sai Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia 2001 aastal ja Nukitsa konkursil aastal 2004, 3. koha.
Personalijuhi töövaldkonnad on organisatsiooni personalipoliitika ja strateegia formuleerimine, organisatsiooni juhtide nõustamine ja suunamine personalipoliitika ja –strateegia juurutamisel ning organisatsiooni personalitalituse töö korraldamine selliselt, et oleks tagatud töötajate värbamine, motiveerimine ja areng organisatsiooni kõigil tasandeil.

Perevägivalla põhjusteks on mitmed asjaolud, kas siis lapseeas kogetud vägivalla juhtumis või lihtsalt selle pealt nägemine, mis tekitab sellise situatsiooni kus laps arvab, et selline käitumine on õige ja hakkab seda ka ise suurena kasutama, samas tüdrukute kohapealt võivad selle läbielanud tüdrukud saada ka ise suurena vägivalla ohvriteks.
Peroksüsoom - fosfolipiidne kaksikkiht, milles on mõned valgulised retseptorid importimaks aineid sisse lagundamisele. Sile ER- fosfolipiidne kaksikkiht, milles on mõned valgulised ensüümid lipiidide tootmiseks ja glükoos-6- fosfatass glükoneogeneesiks Kare Er- membraanile kinnituvad ribosoomid, mis toodavad membraanseid valke.
Perioodi 1800 – 30 (osalt ka 1840) võib pidada kõrgklassitsismi ajastuks, mil baroksed vormid olid enamikes osades juba hüljatud. Sellele järgneb nn järelklassitsismi periood, mil valitsenud historitsismis kasutati sageli veel endiselt klassitsismi elemente või (harvemini) ehitati endiselt klassitsismi reeglitest lähtuvalt.

Periodiseerimine on käsitletava ajalooprotsessi tinglik jaotamine kronoloogilisteks ajalõikudeks, perioodideks vastavalt nende lõikude eripärale, mida saab määrata mitmesuguste kriteeriumide järgi (mille valik on põhimõtteliselt vaba). Kõne alla tuleb mitmesuguste elualade (resp. ajalooteadusharude) kasutamine kriteeriumina.
Personaaltreener tiina - Mai Ott väidab, et hea tahtmise korral on võimalik tselluliidist vabaneda ka elustiili muutes: oluline tähtsus on loomulikult sportimisel ja igasugusel kehalisel tegevusel, seega tasub eelistada jala liikumist ning tegeleda näiteks matkamise, kepikõnni, võimlemise, sportlike mängude, suusatamisega (Ott 2006).
Peremehe vara – kõnelevad tööriistad, Ori pidi ise endale elatist teenime, ori võis rahvused ja erisugune kultuuritaust majateenija, oskustöölised, arstid, peremees võis orja tappa, suur osa omada varandust, kuid see kuulus ikka õpetajad rahvastikust peremehele, võis end vabaks osta, vabakslastud said rooma kodakondsuse

Personali planeerimine - protsess, mille käigus määratakse organisatsioonis kindlaks nõutavas kvalifikatsioonis ja struktuuris töötajate vajadus ja koostatakse vastavad plaanid. Personali plaanid: • Personali hõive plaan, • Personali kohandamise plaan, • Personali rakendamise plaan, • Personali arendamise ja koolituse plaan,
Perekonnaseisuasutus - registreerid sünde ja surmi, kinnitab abieluse sõlmimist ja lahutamist ning teeb rahvastikuregistrisse sellest tulenevaid perekonna- ja nimeõiguslikke muudatusi kajastavaid kandeid, muudab ja parandab rahvastikuregistrisse kantud andmeid ning väljastab perekonnaseisuandmetest rahvastikuregistri väljavõtteid.
Pereliikmed – ema või isa eelmine või praegune elukaaslane, tema lapsed, vanemad ja nii edasi. See on olukord kus perekond peab lihtsalt leppima ja harjuma oma uue elu ja olukorraga. Esmasabiellumine tähendab kahe perekonna liitumist; teine abielu põimib kokku kolm, neli või enam peret, kelle eelmise pere elukaar katkes.

Personali juhtimine on üks juhtimise põhifunktsioonidest, mida nimetatakse inimressursi juhtimiseks. Personali juhtimine koosneb töötajate juhtimise erinevatest osategevustest organisatsioonis, sh töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest ja valikust, hindamisest ja hüvitamisest, personali arendamisest ja eestvedamisest.
Perekonnal on elus väga tähtis roll ja veelgi tähtsam on täisväärtuslik perekond.Täisväärtuslik perekond on minu jaoks see kui on mõistvad vanemad, kes oma lastest hoolivad, kes on loonud turvalise kodu, kuhu tahaks alati minna, kes ei joo ja kes võimaldavad oma lastel elada ja kasvada muretult ja südemevaludeta.
Perikles - Edendas Ateena laevastikku ja võimsust, tugevdas lihtrahva osalemist riigiasjades Philippos teine- Makedoonia kuningas, tugevdas riiki, püüdis end näidata kreeka sõbrana ja kaitsjana, üritas sekkuda riigisisestesse asjadesse, pidas maha Ateenaga sõja ja võitis selle, Ateena tuli Makedoonia võimu alla.

Perifeerne – -äärne, keha pealispinna lähedane Kriteeriumid, mille abil saab hinnata jäsemete akuutsete kaebuste ohtlikkust Ingliskeelses kirjanduses käsitletakse akuutse täieliku verevarustushäire sümptomitena järgmist viit sümptomit (5P). Pain – tugev valu Paleness – kahvatus (puuduv rekapillarisatsioon)
Performance – peamine funktsioon 2. Features – kellad ja viled 3. Reliability – usaldusväärsus 4. Conformance – vastavus showroomis näidatuga 5. Durability - kestvus 6. Serviceability – lihtne hooldada 7. Aesthetics – esteetika, kuidas product lõhnab, välja näeb jne 8. Perceived Quality – üldine maine
Personaalarvuti on kahest osast koosnev süsteem, mis on määratud info töötlemiseks(Arvuti ja selle põhikomponendid 2009).

Perspektiivboniteet - pärast maaparandustööde läbiviimist. Olemasoleva seisundi bioniteet(hindepunktides)100 punktilises süsteemis. Kvaliteedilt keskmised maad on 50 hindepunkti.Eesti haritavate maade boniteet kõigub 8..95 hp-ni(valdavalt 35..60) Kõrgema boniteediga maad Ke-E.Madalama boniteediga Ka-E ja Põ-E ning saared.
Peremaju on kokku 4. Igas majas on lai voodi, lahtikäiv diivan ja välivoodi (võimalik majutada kuni 5 külalist). Bungalow-s on privaatne sanitaarruum, lameekraaniga teler (kohalikud kanalid), külmik, pliit, veekeetja, konditsioneer, lauanõud. Magamislavats asub kõrgendatud alal ning sinna tuleb ronida redeliga.
Personaal – liikmeskond kujuneb kas vastava kutseala ühendusena või vabatahtlikkuse alusel teatud huvist lähtuvalt.

Perioodil 1993 - 2013 on raiemaht Eestis jäänud 11 195 661-2 547 647m³ vahele, olles suurim vastavalt 2013. aastal ning väikseim 1993. aastal, peale seda hakkas raiemaht Eestis suurenema kuni 2003. aastani, mil raiuti pisut alla 8 miljoni m³. Sellele järgnes madalama raiemahuga periood, mis kestis ligikaudu 5 aastat.
Personalivajaduse prognoosimine – lühiajaline, keskmine, pikaajaline (avalik sektor) 3. Personali plaanide koostamine – personali nõudmise-pakkumise tasakaalustamise peamised teed! 4. Personali planeerimise hindamine – hinnang: täpsus versus maksumus! Personali planeerimine ning töötajate nõudluse ja pakkumise tasakaalustamine!
Peremehe vara – kõnelevad tööriistad, peremees Ori pidi ise endale elatist teenime, ori võis omada rahvused ja erisugune kultuuritaust oskustöölised, arstid, õpetajad võis orja tappa, suur osa rahvastikust varandust, kuid see kuulus ikka peremehele, võis end vabaks osta, vabakslastud said rooma kodakondsuse

Peroksüsomaalne b - OX Funktsioonid: 1) Pikkade ahelatega rasvhapete lõhustamine lühemateks 2) Rasvhapete liigsuse likvideerimine ja samaaegne ATP tootmine 3) Kolesteriidi rasvhappeahelate lühendamine sapphapete formeerumiseks Peroksüsomaalse B-OX ATP saagis on väiksem tekkiva FADH2 otsese reoksüdeerimise tõttu O2
Perspektiivid on Krossi jaoks ääretult tähtsad, seda ka romaanis "Tahtamaa", kus probleemid algavad riigi vara hüvitamisega selle õigetele omanikele taasiseseisvumise ajal 1990del. Kriitikat ühiskonna ees on näha ajaloolises vaadetes, ainult et seekord kirjutas ta tänasest päevast kaasaegsetele lugejatele.
Perpendikulaarne stiil — Inglise gooti ehitusstiil, kus taotleti piki katkemata vertikaaljooni, eriti akende raamistikus.

Perifeersed valgud – globulaarsed, kinnituvad membraani integraalsetele valkudele; kerge membraanilt dissotseerid 2. intergraalsed valgud – tugevasti kinnitunud lipiidi 2-kihti; võimalik eemaldada ainult membraani denatureerides 3. lipiid-ankurdatud valgud – ankurdatud tänu kovalentsele sidemelde lipiididega.
Perekonnanimed on suures osas lingvistiliselt substantiivid, adjektiive ka palju (Rõõmus, Rikas); on üksikuid verbe (Juhtund, Eitea), adverbe (Viltu, Õkva), pronoomeneid (Meil), numeraale (Neljandik) ja interjektsioone (Kurnau). Aluskääne suures osas nominatiiv ja genitiiv, ülejäänud käändeid vähe.
Peremudel muutus – naised tööle, mis aitas kaasa naiste iseseisvumisele ja võrdõiguslikkuse saavutamisele.

Period t - ajavaemik, mille jooksil vool läib ühekordselt kõik väärtused; Sagedus f- perioodide arv sekundis, mõõtühik herts; Tippväärtus Im- kummagi poolperioodi amplituudväärtus; Efektiivväärtus I vol, mis on efektiivsuselt, nt soojustoimelt samaväärne niisama tugeva alalisvooluga.
Perekonna struktuur – vanemate ebaefektiivne kasvatus praktika mõjutab otseselt käitumisprobleeme lapsel.
Perikles – Ateena riigimees / kujundas ja suunas pikka aega Ateena sise- ja välispoliitikat (460-430 eKr) Aleksander Suur – Makedoonia kuningas/väejuht. Vallutas mõne aastaga Süüria, Palestiina, Egiptuse, Mesopotaamia, Iraani, jõudis Kesk-Aasiasse. Likvideeris sellega Pärsia impeeriumi.

Peruu lääneservas on väga kuiva kõrbelise kliimaga kitsas rannikumadalik (Costa), riigi keskosas laiuvad Andide mäeahelikud ja kõrglavad (Sierra), maa idaossa ulatub Amazonase ülemjooksu vihmamets (Selva, ka Oriente). Riigi kõrgeim tipp on Huascarán (6768 m), mida ümbritseb samanimeline rahvuspark.
Perioodi 1950 - 1973 nimetatakse "Kreeka majanduslikuks imeks", millal riigi majandus kasvas keskmiselt 7% aastas, jäädes alla vaid Jaapanile. Alates 1950. kuni 2008. a majanduskriisini, välja arvatud 1980. a majandusseisaku ajal, edestas Kreeka majanduskasvus järjekindlalt enamikke Euroopa riike.
Perioodist - 1940. aastatest kuni rahvusliku ärkamisajani, kõike neile aastatele iseloomulikku võime teosest ka leida (Stalini puhastustöö; sulaaeg; inimesed, kes alati, iga süsteemiga võimul on; stagnatsiooniaeg; neljakümne kiri; 1980. aasta meeleavaldus; perestroika; rahvuslik ärkamine).

Perekonna hallik - Konnula asutajaliige (2000). Esinenud luulekavaga Tivoli tuuril (1999) ja osalenud kümnetel rahvaspordivõistlustel (sh maratonijooksus), 1999. a Riigikogu valimistel (peaaegu), soome-ugri kirjanike konverentsil Sõktõvkaris (1998) ja mitmetel kirjandusfestivalidel Lätis ja Soomes.
Perliin – kanduraineks mineraal perliit (nt. Trifoperliin – väetis ristikule) Asotobakteriin on mullas vabalt elav asotobakter, kes on võimeline siduma õhulämmastikku. Eritab mulda taime kasvu stimuleerivaid aineidja antibiootikume. Kasutatakse taimede lämmastiktoitumise parandamiseks.
Perliittempermalm e. heleda murde pinanga tempermalmi (perlitic malleable iron, witheheart malleable iron) saamine on ühe järguline: i. Grafiitimise käigus tekib grafiit ja austerniit, jahtumisel kristaliseerub austeniit perliidiks millele järgneb kiire jahutus, ning seega säilib perliit struktuur.

Person on the picture A is not important to the visual image, as well he should be able to play music. The model on picture B is definitely a visual image so important because it relates to his work. An artist in picture C visual image is not important for him,as the ability to draw or paint.
Personaalne moe - ja ilunõustamine • Iluteenused Tallinnas • Iluteenused Tartus • Kellassepp, kullassepp ja graveerimine • Internetipunkt ja WiFi • Pakkimine ja lilled • Rätsep Tartu Kaubamajas • Parim kingitus • Transporditeenus • Selveri köök • Selveri retseptid • Parkimine
Perekonnanimesid on päritolult kolme liiki: lisanimi (Schiller ehk lisanimi, Fleming ehk flaamlane, Smith ehk sepp), isanimi (-son: Robinson; Mc-: McDonald), kohanimi maaomanikel (omanik lisas oma maakoha nime enda perekonnanimeks). Eesti maaomandite kaudu on palju sakslasi saanud oma perekonnanimed.

Personalijuht – stöövaldkonnad on org personalipoliitika, -strateegia formuleerimine, org juhtide nõustamine ja suunamine personalipoliitika ja –strateegia juurutamisel ning org personalitalituse töö korraldamine, tagatud töötajate värbamine, motiveerimine ja areng org kõigil tasandeil
Peroksümaalse b - OX(rasvhappe oksüdeerumise) mõte on: 1) tekitada väga pikkade ahelatega rasvhapetest lühemaid hõlpsasti edasi lõhustuvaid rasvhappeid; 2) osaleda rasvhapete liigsuse likvideerimises tootes samal ajal ATPd; 3) lühendada sapphapete formeerumiseks kolesteriidi rasvhappeahelat.
Persona e. MINA ÜHISKOND e. ISIKSUSLIK ALATEADVUS MASK KOLLEKTIIVNE ALATEADVUS I Maailmasõja ajal töötab Jung välja nn. inimloomusele üldomase individuatsiooni e. isenemise e. eneseteostuse kontseptsiooni, mille sisuks pidev vajadus tungida enda sisemusse, luua, muutuda, endaks saada.

Perekond lääts - Lens *suureseemneline lääts- kettakujuline, lapurgused *väikeseemneline lääts Perekond Põld- Seahernes- Lathyrus setivus *põld- seahernes- kiilukujuline Perekond kikerhernes- Cicer arietinum Perekond Aeduba- Phaseolus *harilik aedba e. Türgiuba- kirjud, seemnenaba küljel
Personali koolitus on töötajate ametialane, ametikohal töötamiseks vajalik erialane ja kutsealane täiendamine ehk tööalane ja tasemekoolitus, mida korraldavad Eesti õppeasutused, koolitusteenust pakkuvad ettevõtjad või täiskasvanute koolitusasutused (kursused, seminarid, konverentsid vms).
Perekonnaõiguses on samuti näha Mesopotaamiast tuttavat patriarhaalsust, mis lubas mehele mitut naist ja küllalt suurt seksuaalset vabadust, naiselt aga nõudis ranget monogaamsust. Samas olid Moosese seadused Hammurapi omadest mõneti leebemad ega rõhutanud sama rangelt ühiskonna kihistatust.

Peremajas on standard koosseisud, n-ö isa ema või üks neist, kes on kasvatajad, siis tulevad erinevad spetsilistid juurde. Rõhuasetus on sellel, mis on inimeseõpetuse sisu, õppekavas enesekohastel meetoditel. Puudu on ka see, et mis saab siis, kui laps saab koolis lahti, lahkub sealt?
Perioodi 1621 - 1630 suurim ettevõtmine oli kahekümne ühest kolossaalsest kompositsioonist koosnev seeria, mille Rubens maalis Prantsuse kuninga Henri IV abikaasa Maria de´ Medici ülesandel aastail 1621-1625. Need Louvre’is säilitatavad maalid kujutavad stseene Maria de´ Medici elust.
Periood 1930 - 1940 oli “seitsme suure laulustaari ajastu”. (Bai Guang, Bai Hong, Gong Quixia, Li Xianglan, Wu Yingyin, Yao Lee, Zhou Xuan) Hiina ooper Kuigi hiina ooper on mitutuhat aastat vana, oli see populaarne ka 20.sajandil. 20.sajandi hiina ooperis on tunda läänelikke mõjutusi.

Personifikatsioon - kas ei sinu kiusatused minu hinge murra Südame ma kinni köitnud; tahad, salalootus, põue põhjas tuksuda Sinu hõbehelin heliseb mu kõrva eel; Metafoor- Väsind kõrvus hanguvad; Pael ei paisu, üksi hingan, eesti taim Võõral pinnal närtsib sinu Varjul sirgund kodutaim!
Peremehelt 23 – 80% C-st. vôimelised iseseisvaks eluks, kuid kasv siis aeglasem; peremehega kahene suhe -–konkurents (valgus) ja parasitism; ôhulôhede arv ja transpiratsioon väga kôrge, lehtede klorofüllisisaldus madal; peremeestaime kasv aeglustub (biomass väheneb kuni 30 korda).
Personaalarvutites on emaplaadil protsessor ja arvuti tööks vajalikud elektroonikakomponendid: transistorid, takistid, mikroskeemid ja mitmesugused pistikud. Pistikute abil ühendatakse emaplaadiga teised arvuti osad, nagu näiteks toiteplokk, mälu, kuvar, klaviatuur, hiir ja muud komponendid.

Periwig - pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumbshows and noise: I would have such a fellow whipped for o'erdoing Termagant; it out-herods Herod: pray you, avoid it.
Perele - samas võib negatiivseid sündmusi hinnata ka väljakutse aspektist, ehk millist kasu sündmus endaga kaasa võib tuua – näiteks töö kaotanud mees tunnistab, et see sündmus põhjustab küll mingil määral kahju, kuid see võib anda ka võimaluse midagi uut proovida.
Perioodilisusseadus – elementide omadused on perioodilises sõltuvuses aatomite tuumalaengust

Personaalegoism – inimene on võimeline ka isetuteks tegudeks, kuid ta ei taha neid teha.
Perekonnanimede andmise - võtmise seadus sätestati Liivimaal koos talurahva pärisorjusest vabastamisega 1819. a Liivimaa Talurahva Seadusega(Kurro, Kurro 1999). Seaduses oli kirjas, et iga suguvõsa ja ka need, kellel suguvõsa ei ole, peavad saama liignimed, mis kirjutatakse ristinime järele.
Perioodilised kliimamuutused on suuresti mõjutanud maailmamere taset, kõikumine on ulatunud kuni 200 meetrini (http://www.ut.ee/BGGM/eluareng/kvaternaar.html). Keskpleistotseeni keskpaigast kuni viimase jäätumise alguseni asustasid meie planeedi paljusid piirkondi ürginimesed – neandertallased.

Perioodil 2004 - 2010 kasvas tööviljakus aastas keskmiselt 3%, 2010. aastal 6,3% võrreldes eelneva aastaga. Euroopa Liidu riikide hulgas edestas tootlikkuse kasvukiiruselt Eestit ainult Leedu. Ettevõtlussektori kogukasum oli 2,8 miljardit eurot, mis on 40% suurem kui aasta varem.
Perioodist on esile tõstetud jutustusi “Mäetaguse vanad” (1901) ning “Kaks paari ja üksainus”(1902) ning “Vanad ja noored” (1903). Nendes lugudes on olemas juba see aines ning stiil, mis kirjanikule omane oli ja mille juurde ta hiljem pikemates teostes tagasi tuli.
Perekonnast eerika on eraldatud õie ehituse tõttu – kanarbiku õietupp on värvunud ja pikem kui neljatine õiekroon, samuti jäävad tupp ja kroon pärast õitsemist püsima ega varise ära. Perekond on monotüüpne, ainus liik on kanarbik (Calluna vulgaris (L.) Hull) [vulgáris].

Peripteer –  klassikaline, täiuslike m  templitüüp. Te mp el oli akendeta. Se es, jumala juures,  käisid vaid preestrid. Usurituaalid toi musid väljas. Te mpli ehituses olid kindlad reeglid,  üksikosade suhe oli täpselt kindlaks m ääratud.
Peremehetu on asi, kui asjal pole olnud omanikku (nt metsamarjad, seened, ulukid riigile või omavalitsusele kuuluvas metsas) või kui omanik on valduse lõpetanud valdusest loobumise tahtega (on talle kuulunud asja n-ö "ara visanud"). 3. Vallasomand tekib leiu omandamisega.
Perikondril on kaks kihti, sisemine (rakurohke, palju kondroblaste) ja välimine (kiududerohke sidekude koos veresoontega). Eristuvad kondrotsüüdid ja rakkude vahel intertsellulaarsubstants (sisaldab palju kollageen II kiude). Kondrotsüüdid asuvad põhiaine kõhreõõntes.

Performance - enhancing drugs (PED). Bigger, Stronger, Faster DVD (www.fourhourbody.com/bigger) From the producers of Bowling for Columbine and Fahrenheit 9/11, this outstanding documentary explores steroid use in the biggest, strongest, fastest country in the world: America.
Perifeersed membraanvalgud - seotud membraaniga kindlal poolel detergendid lahustuvad valgud Integraalsed membraanvalgud- paiknevad osaliselt või täielikult membraani sees kaotroopsed ained Tsütokroom C Ka membraanivalgud võivad lateraalselt difundeeruda, ehkki aeglasemalt kui lipiidid.
Perioodiks – ehk siiskirjutatud ja kirjutamata õiguse periood (õiguse eelajalugu ja õiguse ajalugu).Enne kirjutatud õiguse kujunemist: sugukondlik õigus, õigus kui sotsiaalne kord pole piisavalt eraldatud tava- jamoraalikorrast, normatiivsed üldistused olid lihtsad.

Performatiivne kõneakt on näiteks: "Käesolevaga kuulutan ma teid meheks ja naiseks" või: "Ma ristin sind ...". Lausumise hetkel luuakse "tõsiasi maailmas". 31. Kommunikatiivsed lausetüübid Kommunikatiivsed lausetüübid on lausetüübid, mida eristatakse suhtluseesmärgi järgi.
Personali hüvitamise ehk kompenseerimise kaudu tagatakse töötajate tööks, eksistentsiks ja arenguks vajalikud hüved. Pädeva ja motiveeritud personali kujundamine eeldab suuri kulutusi töötajate hüvitamiseks, et organisatsioonid saaksid tööle võtta võime-kad töötajad.
Perpetrator – toimepanija (neg meaning) the burden of proof – tõestamise kohustus the accused – süüdistatav to commit a crime/offence – kuritegu toime panama to bring the charges – süüdistust esitama sole/exclusive right to do sth – ainuõigus midagi teha

Perekonna järel on tähtsuselt järgmine laste sotsiaalse arengu mõjuriks suhtleminee kaaslastega. Kui laps läheb kooli, siis muutub eakaaslastega suhtlemine igapäevaseks elunormiks. Perekonna mõju sotsiaalsele arengule hakkab vähenema ja kaaslaste osatähtsus suureneb.
Perioodil 1860 - 1928 olid vabariiklased võitnud enamiku presidendivalimistest, kuid 1932. aastal pöördus parteide tasakaal taas demokraatide kasuks. Vabariiklased ei suutnud toime tulla suure majanduskriisiga ning nii sai presidendiks demokraadist Franklin D. Roosevelt.
Personaalne teenindus - Isiklik kliendihaldur ja arveldusspetsialist, keda toetavad valdkondade spetsialistid. Privaatpanganduse klientidel on internetipangas oma keskkond, kus on lisaks tootepakkumistele ka kultuurisündmuste ja hobidega seotud sooduspakkumised meie partneritelt.

Permeaablus on läbivus(läbilaskevõime). D p = n ×π × a 2 × ∆x
Period — as defined by a variety of sensibilities and political games that have come to be associated with the Victorians—back five years to the passage of the Reform Act 1832. Calls for reform had been mooted long before 1832, but perennially without success.
Perioodist on "Püha Anna ja Madonna lapsega", mis asub samuti Louvre'i muuseumis, ning "Leda luigega", millest küll tänapäevani on säilinud vaid koopiad (Raffael, Cesare da Sesto jt.). 1513 suundus Leonardo Rooma, kus ta tegeles peamiselt teaduse ja leiutamisega.

Perekonnatsükkel - perekonnasündmuste ajastamine (millal pere luuakse tänapäevale alles suht hilja, enne majanduslik kindlustatus) Vanemaiga- viivitus abiellumisega, pikk haridustee, elukaalidus, laste arvu vähenemine, majanduslikud tingimused mõjutavad laste saamist.
Personaalne intelligentsus – 1)interpersonaalne ehk isikutevaheline – need, kes tajuvad ja mõistavad hästi teisi inimesi ning oskavad suhelda 2) intrapersonaalne ehk isikusisene – oma võimete ja seesmiste seisundite, tunnete ning käitumise põhjuste tajumine ja eristamine.
Personali planeerimine on firmale sama vajalik kui kapitali ja rahaliste vahendite planeerimine, kuna kõrge kvalifikatsiooniga töötajad annavad olulise eelise konkurentsivõitluses. Töötajate õige arvu prognoosimine on kontseptuaalselt lihtne kuid praktikas raske teostada.

Persoona on see, mis inimene näib endale, teistele, mis on temalt nõutav, milline ta arvab ennast kasulik olevat, milleks ta näeb ennast kohustatud olema jne. Persoona on Jungi meelest mitte väga negatiivne asi, vaid seda on vaja oma eesmärkide saavutamiseks.
Perekond mikrobioota - Microbiota Eestis veel viimastel aastakümnetel haruldane olnud, kuid nüüdseks jõudsalt levima hakanud mikrobioota (Microbiota decussata) on suurepärane, kuni 0,3 meetri kõrgune ning 2…5 meetrise läbimõõduga ringja võraga pinnakattepõõsas.
Peretulude struktuuris on vôrreldes 1992. aasta II poolaastaga 1993.a. suurenenud töötasu (1 protsendipunkti vôrra, moodustades nüüd 50% brutotulust), maksude (2.2 protsendipunkti, 14.9% brutotulust) jasotsiaalkindlustuse (1.4 protsendipunkti, 8.8% brutotulust) osakaal.

Perioodil 1920 - 1931 ametis valitsused, mille keskmine eluiga jäi alla 11 kuu). Lisaks pääsesid parlamenti pisikesed ebademokraatlikud jõud, kes said parlamendis ametlikult kuulutada, et taotlevad põhiseadusliku riigikorra kukutamist ja diktatuuri kehtestamist.
Perioodikaväljaanded – läbiva nädalaleht Eesti Ekspress, ajakiri suurtähega Pere ja Kodu, almanahh Oma Sulega Nimeta väljaanded – väljaandja Eesti Emakeele Seltsi aastaraamat, suur täht ja trükiseliik väike täht Tähetorni kalender, Riia Ülikooli toimetised
Personaali koolitamine – selge peab olema ettevõtte strateegia, eesmärk ja seda kõigil k.a autojuhil, tellimuste vastuvõtjal, laotöölisel, klienditeenindajal jne. 4. Tellimuste töötlemise automatiseerimine – jääb rohkem aega, et kuulata kliendi muret/rõõmu.

Persuade - veenma, keelitama 2. Breakthrough- läbimurre, pöördeline saavutus 3. Proper- sobiv, paras, õige, sünnis 4. Precisely- täpne, täpselt, just nii, täpipealt 5. Well-off- heal järjel, jõukas 6. Apparently- ilmselt, silmanähtavalt, näiliselt
Peristüül – ilma katuseta aed (säilinud näiteid Herkulanem, Stabia, Pompeji). • Marcus Aureliuse kuju (161-80 pkr) – asusu Kapitooliumi linnuses, praegu muuseums • Augustus (skulptuur, 1.sai algus pkr). Ei teata ühtegi rooma kujurit, skulptoristi.
Personifikatsiooni ehk isikustamine annab eluta objektidele ja asjadele inimlkikke omadusi (näiteks: päev seisis ja vaatas mu silmi, päev kandis ahelaid). Kasutatud on ka riime(keed,teed; saa,ma; said, ahelaid) ja on neljavärsiline 8sast salmist koosnev luuletus.

Peremajad on väga modernsed ja suured, milles on: avar köök-elutuba, 6 laste magamistuba, pesuruum, laste wc, kasvatajate wc, garaaž, vannituba (koos saunaga). Majas oli 8 last, ühes vahetuses 2 kasvatajat ja lastele oli võetud ka lemmikloom (jänes).
Peripatriline – liigid tekivad perifeerses populatsiooni põhiosast eraldatud osas, millel puudub geneetiline kontakt populatsiooniga Hübriidse liigitekke puhul on eri liikide vahelised hübriidid muutunud sõltumatult paljunevateks iseseisvateks taksoniteks
Personalijuhtimine on üks juhtimise funktsioonidest, mida aja jooksul on erinevalt nimetatud: mehitamiseks (staffing), personalijuhtimiseks (personnel management) ja inimressursi juhtimiseks (human resource management) Selliseid ümbernimetamisi tingisid töö sisu

Personalijuhtimine on üks osa juhtimisest, mille eesmärk on luua sobiv keskkond inimeste tulemuslikuks tööks, leida organisatsiooni jaoks sobivaimad töötajad ning suunata nende tegevus hästi toimivaks tervikuks ja kindlustada nende püsimine organisatsioonis.
Per ek on d a d e   mittekuuluvate  me e st e g a  on  piiratud.  Mee s  võib  nais e st  lahutada  põhjen du si   esita m ata,  naine  nii ei  või.  Mee s  võib  võtta  endal e  kuni  4  naist,  nain e  nii teha  ei  tohi
Personaalne terviklikkus – inimese teod on kooskõlas tema käitumisnormidega Moraalne terviklikkus – inimese käitumine arvestab olemasolevaid moraaliprintsiipe Professionaalne terviklikkus – inimese käitumine on kooskõlas kutse või rolli moraaliprintsiipidega

Perekonnaasjades on kohtul samuti kohustus järgida eelkõige lapse huvide kaitsmist ja selle tagamiseks on kohtul võimalik omal algatusel määrata lapsele menetluses esindaja, kohaldada esialgse õiguskaitse rakendamist ja kaasata asja eestkoste asutus või
Perevägivald on kriminaalne akt; joomine on kriminaalne ainult teatud situatsioonides (nt purjus peaga autojuhtimine). Alkoholismi kohta on tehtud rohkem avalikku teavitustööd. Kasutatud allikad: http://www.naistetugi.ee/index.php?option=com_content&view
Personali valik on tööandja ja töövõtjate vaheline sihikindel protsess, mille käigus valitakse töökohale kandideerijate hulgast kõige sobivam, kasutades selleks nii organisatsioonisiseseid kui ka -väliseid allikaid ning selleks sobivaid vahendeid ja

Perioodi tähis on T, ühik 1s T=t T – periood – 1s n t – aeg – 1s n – ringjoonel liikuva keha poolt läbitud täisringide arv; võngete arv Periood ja sagedus on teineteise pöördväärtused: T=1 f=1 T – periood – 1s f T f – sagedus – 1Hz
Perliitmuutus on austeniidi lagunemise protsess F ja T-ks (A- >F+T) Le- tekib temp 1147C. T-tekib vedelfaasist jahtumisel alla solidusjoont. 6.C>4,3% Struktuur koosneb primaartsementiidist ja ledeburiidist tekketemp. 727C 7.Väävel põhjustab kuumhaprust.
Per inch - punktile tolli kohta). MCGA-(Multicolor Ggraphics Array) või (Memory Controller Gate Array)- Lubab MDA-le ja CGA- le sarnaseid või paremaid graafikavõimalusi, kuid jääb alla EGA-le ja VGA-le. Sarnaselt VGA-le kasutab analoog signaale.

Perioodi pikkuseks on tavaliselt aasta, mis jaotub lühemateks perioodideks (tavaliselt kvartal või kuu). Koondeelarves täpsustatakse kõikide tegevuste spetsiifilised eesmärgid ning esitatakse detailsed plaanid ja eelarved elluviidavate tegevustega seoses.
Perioodil mai - juuli 2010.a. viidi koostöös CV-Online Estonia OÜ-ga läbi uuring, milles selgitati välja potentsiaalselt sobilikud kandidaadid, kes oleksid valmis läbima vajaliku erialase täiendkoolituse ning töötama hiljem liikluspsühholoogina.
Periood 1994 - 1997  Kõikumine 4,2 % ( 1995 ) kuni 5,1 %ni ( 1994) – nafta hind kõrge  1994 lõppes finantsreform ja sõlmiti nn. EFTA leping  1996 sõlmiti Schengeni viisavabaduse leping 1997 eksborditi 450 miljardi eest kaupu teenuseid

Personali hindamine on töötajatele tagasiside andmise ja tulevikueesmärkide seadmise protsess. Töösoorituse juhtimise käigus defineeritakse, mõõdetakse ja motiveeritakse töötajate töösooritust eesmärgiga suurendada organisatsiooni tulemuslikkust.
Perekonnaõpetus - Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpik
Perekonna ülesandeks on siin paljud sellised tegevused, mida tänapäeval kannab riik (omandi kaitse, vanade ja haigete eest hoolitsemine jne). Ühiskonna muutudes on muutunud ka perekonna struktuur ja tänapäeval laiendatud pere suhteliselt harv nähtus.

Perspektiivboniteet - kõik mulla parandamisvõimalused
Perekooli foorumis on mitmed lapsevanemad sääraste harivate lastehoidude olemasolu kinnitanud öeldes, et mõningates lastehoidudes lauldakse, joonistatakse, voolitakse, käiakse väljas mängimas ning on tehtud lastele ka spetsiaalsed liikumistunnid.
Periood iii - II at. e. Kr. Esimesed asustusejäljed 4500 a. e. Kr. (neoliitikum, megaliitkultuuri tunnused). Tsivilisatsiooni varasel ajajärgul (3000-2000 e. Kr.) tööriistad kivist, ehted ja relvad vasest ja pronksist, primitiivne keraamika.

Perkutaanne ehk naha kaudu sisenemine on oluline orgaaniliste solventide, detergentide jt. rasvlahustuvate e. lipofiilsete vedelike korral, mis rasvade ekstraheerimise e. lahustamise tõttu nahast võivad põhjustada nahaärritust ja dermatiiti.
Perioodrida – iga element on seotud mingi ajavahemikuga, perioodiga (näiteks elektrienergia kulu päevas). Sõltuvalt, kas ajamomentide vahed on võrdsed või mitte, saab rääkida võrdperioodsetest ning mittevõrdperioodsetest aegridadest.
Persephone on Hadese juures neli kuud (Kreeka talv) ning ema Demeteri juures kaheksa kuud (Kreeka suvi). Siin on seos reaalsusega: kui tütar on allmaailmas, on kreeklastel põud ehk talv ning kui ema juures, kasvab vili jõudsasti ehk suvi.

Personaliosakonna ülesanne on luua vahendid süstemaatiliseks arengu ja karjääri planeerimiseks (arendus– ja koolitusprogrammid kõikidele ametikohtadele, personaalse arengukava programmid, orienteerimisprogrammid). Personalitöötajad toetavad juhte ja
Perioodi vahel – esiajaloolise ja Püramiidide ajastu – said populaarseks veel muudki hauatüübid. Primitiivselt kaevatud hauad muutusid hiljem täisnurkseteks shahtideks – kambriteks, millel olid hauapanuste säilimiseks kõrvalkambrid.
Peripeetia - otsustav pööre tegevuses.

Perioodi 1720 - 1770 opera seria’t nimetatakse ka: eelklassitsistlik ooper ehk Metastasio ooper (juhtiva ja mõjuka libretisti Pietro Metastasio - 1698-1750 - järgi). Opera seria kujunemine on tihedalt seotud Napoli koolkonna kujunemisega.
Perovil on palju religioosseid maale, kuid neil on tähelepanu pööratud mitte niivõrd piiblisündmustele kui kaasaja, 19. sajandi lihtrahvale, mitte niivõrd sellele, mida nad usuvad, kuivõrd sellele, kuidas religioon neid mõjutab.
Personalivajaduse plaan - dokument, mis sätestab, millal ja kuidas kaetakse personalivajadusi. Ressursivajaduste tasandamine- võrkplaani analüüsi mistahes liik, milles graafiku koostamise otsuseid, võetakse vastu ressursside piiratuse tingimustes.

Peruu – see on eeskätt ülimalt põneva ajaloo ja rohkete kultuurimälestiste maa. Just tänapäeva Peruu territooriumil asub inkade kuulus linn Machu Picchu, mis tõenäoliselt rajati 15. sajandil ja on kaasajani hästi säilinud.
Perifeerias – haldus- ja haridusasutuste ruumiline kontsentratsioon – vaba aja kasutamise võimalused, mis olenevad tööaegadest nii nädala, aasta kui ka eluea kestel – asendustegevused (nt telekommunikatsioonivahendite kasutamine)
Perpetuum mobile - igiliikur on kujutletav masin, mis mingit protsessi korrates on võimeline tegema piiramatult tööd, saamata energiat väljaspoolt või masin, mis teeb piiramatult tööd, muutes kogu soojusallikalt saadava soojuse tööks.

Perforatsioon – läbistamine, mulgustamine; suletud kehaõõne või struktuuri, enamasti õõneselundi avanemine  Pankreasevigastused Pankreasevigastusi esineb suhteliselt harva ja need on põhjustatud enamasti roolist või juhtrauast
Personaalsed on need, mis on ainult indiviidile omased (välimuse tunnused, füüsiline keha, teatud võimed, kalduvused). Identiteedi puhul on olulised kaks asja: 1. see on püsiv, pikaldane omadus, 2. nad on olulised, tähtsad tunnused.
Peredes on suve algul mõnikümmend tuhat ja kevade hakul mõni tuhat mesilast. Tarus elab kolme liiki mesilasi: kaht liiki emased, töölised ja isased (lesed). Mesilaste elutsükkel hakkab, kui emane muneb igasse kärjekannu muna.

Peremeesorganisme on jäänud oluliselt vähemaks, on patogeeni virulentsusest vähe kasu, kui sellega kaasneb peremehe kõrge letaalsus – peremees sureb enne, kui jõuab nakatuda järgmine potensiaalne peremees – ning kukkub ka patogeen.
Perioodilisustabelis on 19 ning aatommass on ~39,1. Kaalium on leelismetall, värvus sinakas- hõbehall. Ta on pehme, saab noaga lõigata, ning ka sulab kergesti (62 OC). Veega reageerides kaalium süttib, ning tekivad leelis (KOH) ning vesinik.
Personalispetsialist on isik organisatsioonis, kes on saanud spetsiifilist ettevalmistust personalitöö ja selle arendamise alal ning suudab tagada personalitöö alaste protsesside ning kokkulepitud tulemuste saavutamise operatiivsel tasandil.

Personalirisk - suur sõltuvus üksikute inimeste, võtmeisikute lahkumisest, vajalike oskustega töötajate puudumine, konfliktid töösuhetes, töötajate ebakompetentusus, ebaausus, ebalojaalsus, laiskus, lohakus, distsiplineerimatus.
Pereplaneerimine - sageli mõistetakse pereplaneerimise all pelgalt rasestumisvastase vahendite kasutamist, soovimatu raseduse vältimist ja kardetakse, et pereplaneerimisega kaasneb sündimuse piiramine ja seega kontroll rahvastiku üle.
Pereplaneerimine on üks inimõigustest, millega kaasneb õigus valida oma laste sündimise aeg ja arv nii, et iga laps oleks soovitud ja oodatud - see on õigus vältida soovimatute laste sündi, kuid ka õigus sünnitada soovitud lapsi.

Perestroika kriis - oli juba 1990 teisel poolel kriisis, Gorba meeskond suuresti lagunes, toob selgelt välja Gorbatšovi ja Jeltsini vastasseisu, pole tegemist mingi ideede vastuseisuga, Jeltsini poolt vaadatuna eelkõige isikliku vihaga.
Peruu iai on Aastast 1980 on (1980-2011) aastast on Eesti lakkamatult Austraalia IAI IAI pidevalt tõusnud alates pidevalt tõusnud, tõusnud, tõus 1980. Aastast, kuid alates stabiliseerus Peruu on 1980. aastast 2005 2005. aastal.
Permutatsioon – Hulga H = {x1, x2, x3…xn}(Näiteks H = n) elementide ümberjärjestust, milles hulga H iga element esineb täpselt 1 kord, nim hulga H permutatsiooniks Loomulik permutatsioon – permutatsioon 1,2,3,…,n hulgas Nn

Perioodi tähis on T, ühik 1s T=t/n T – periood – 1s t – aeg – 1s n – ringjoonel liikuva keha poolt läbitud täisringide arv; võngete arv • SAGEDUS – näitab ringliikumise korral ajaühikus sooritatavate võngete arvu.
Perekonnaelu – sissetulek ja vabaaeg, milline on iga täiskasvanud perekonnaliikme roll  Vabaaja tegevused – kui palju aega ja jõudu töö võtab, kui palju tehakse ületunde, kas töö on öösel või päeval, vahetustega.
Peripateetikud – tema õpilased (Aristotelesel oli kombeks arutada õpilastega filosoofiat sammaskäikudes(peripatos) edasi-tagasi jalutades). Tegeles loodusteaduste, metafüüsika, kunsti, ühiskonnaga – oli tõeline filosoof.

Perekond kadakas - Juniperus Kadakate perekond on väga liigirohke (ca 70 liiki). Eestis esineb looduslikult vaid harilik kadakas (Juniperus communis), mis on oluliseks maastikku kujundavaks elemendiks Loode – Eestis ning saartel.
Perez - Martinez. 1996. analysis of cell envelope proteins from Staphylococcus Biochemical tests for the selection of Staphylococcus xylosus C2a. Journal of Proteomics Research strains as potential meat starter cultures.
Perspektiivne on kognitiivse ergonoomika ja teaduse metodoloogia kasutamine vananemise aeglustamise kui teadusliku probleemi lahendamisel ning keskkonnaergonoomika ja töökohaergonoomika praktiliste meetmete väljatöötamisel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Pereliikmetest töötajad on paindlikumad Parem õhkkond Suurem usaldus Otsuste lagetamine kiirem ja paindlikum Pereettevõtte puudused Töö- ja kodune elu segunevad Tööga seotud konfliktid kanduvad üle peresse Raskem kritiseerida pereliikme tööd Võimekate töötajate lahkumine Pereliikmete madalam palk Liiga kaua üks juht Riskide vältimine Puudub strateegiline juhtimine Ei investeerita mitte vaid raha, vaid ka hing ja tervis.
Personali planeerimine - mis see on ja milleks? Personali planeerimine on protsess, mille käigus määratakse organisatsioonis kindlaks töötajate vajadus nende kvalifikatsiooni ja struktuuri lõikes ning koostatakse vastavad plaanid.
Pere elutsükkel on konstrueeritud vanuse, perekonnaseisu ja laste olemasolu alusel (vt joonis 5). Inimestel on elutsükli faasis isepärased vajadused ja soovid ning seetõttu ostetakse igas faasis sellele iseloomulikke tooteid.

Performance data on Java 3D is scarce – only the Marner study has seriously considered Java 3D’s performance against one of its rivals, OpenGL [Marner 2002]. At present, performance ‘figures’ seem mostly based on hearsay.
Perioodi lõpust on teada ka varaseimad tõenäolised valitseja kujutised (neist tuntuim nn Uruki vaasil). Kõik see sunnib pidama IV aastatuhandet, eelkõige selle lõpusajandeid, tsivilisatsiooni tekke perioodiks Mesopotaamias.
Perioodist on ka üks tuntuim sümfoonia “Lahkumissümfoonia”. Tavapärasele 4 osale järgneb siin viies aeglane osa, mille kestel muusikud lahkud ükshaaval lavalt, lõpuks jäävad vaid kaks kes sümfoonia lõpetavad.

Peruu - Tšiili süvik paikneb Lõuna-Ameerika läänerannikust 150–180 km kaugusel.Peruu-Tšiili süviku pikkus on umbes 5900 km, see ulatub 6° kuni 39° lõunalaiuskraadini ja 75° kuni 82° läänepikkuskraadini.
Perekonnasisene lastekasvatus on samuti aastatega muutunud äärmiselt palju lõdvemaks ning vähem reguleerituks, kuivõrd naiste õigused on märkimisväärsel tasemel kasvanud ja kasvatust nähtakse kui iga pereliikme praktilist tegevust.
Peremehelt - peremehele võrk(P2P)- Selline võrk, kus kõik laua- ja sülearvutid töötavad samaaegselt nii klientide kui serveritena ja jagavad oma faile kõigi teiste võrgus olevate kasutajatega ilma keskse serverita.

Personalijuhtimine - organisatsiooni funktsionaalse juhtimise valdkond, mis tegeleb töötajate leidmise, koolitamise, arendamise ja motiveerimise süsteemide ja meetodite loomise ning rakendamisega. Moodustab osa üldjuhtimisest.
Peraküla rannikuala on üks omapärasemaid ja eriilmelisemaid piirkondi Eestis, selle säilitamiseks ja ka eksponeerimiseks on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) moodustanud Eesti loodepoolseimat maanurka hõlmava Nõva puhkeala.
Pereelu taustal on kestvad pinged mehe ja naise vahel väga frustreerivad ehk pinget tekitavad. Kui vallalisena saab sagedaste ebakõlade korral suhte lõpetada, siis pere juurest lahkumise otsust ei langetata kergekäeliselt.

Perepoliitika on riigi või kohaliku omavalitsuse meetmed, mis toetavadlastega perede toimetulekut. Rahvastikupoliitika on riigi sihiteadlik tegevus sooviga rahva arvu, selle demograafilist koosseisu ja paiknemist mõjutada.
Personali planeerimine on protsess, mille käigus määratakse organisatsioonis kindlaks nõutavas kvalifikatsioonis ja struktuuris töötajate vajadus ning koostatakse personalihõive, rakendamise, arendamise karjäärijuhtimise jm.
Personifikatsioon on tegelane, kes isikustab mõnd abstraktset ideed, üldist nähtust vms. Et draamas ei saa probleeme esitada ilma tegelase vahenduseta, võib just siin tekkida vajadus personifitseeritud üldmõistete järele.

Perevägivald on üks tõsisemaid vägivalla liike, sest ta tabab last pidevalt ning häirib tema arengut. Laps õpib vihkama pereelu ning reeglina kasutab ohver tulevikus samasugust vägivaldset käitumismustrit oma peres.
Perekonnaballaadide sisuks on sugulaste vahel aset leidnud traagilised sündmused (“Mehetapja”, “Naisehukkaja”, “Tütarde tapja”), sageli jäävad tegelaste käitumine ja selle põhjused tänapäeva inimesele salapäraseks.
Periodiseerimisel on kaks võimalust: • Pooleks: enne jä pärast araablaste vallutust, veelahkmeks aasta 651 pKr. • Kolmeks: enne iraanlasi kuni 7. sajand eKr, iraanlased kuni 651 pKr, araablaste vallutus kuni tänapäev.

Perioodi pikkuseks on üldjuhul aasta, mis jaotub lühemateks perioodideks. Kooneelarves täpsustatakse kõikide tegevustespetsiifilised eesmärgid ning esitatakse detailsed plaanid ja eelarved elluviidavate tegevustega seoses.
Perspektiividele on kindlaks teha, et tiimi liikmed näeksid kedagi teist tehes saavutusi et maadelda perspektiividega; nii tehes,saab tiim parema võimaluse kindlustada sellist ustavust, mis viib parema töö juurde tiimiga.
Perioodilised teenused – teenuseid vajatakse teatava ajavahemiku tagant, seda osutavad nt juuksurisalongid, ujulad, turud, jt ettevõtted, mis kujunevad tasuvaks kui nende teeninduspiirkonnas elab vähemalt mõni tuhat elanikku.

Perseus – muinasjutu elemendid Thermopylai lahing – Kreeka linnriigid Themistoklese juhtimisel vs Pärsia „The 300 Spartans“ 1962 Rudolph Mate „300“ 2006 Zack Snyder „Meet the Spartans“ 2008 paroodia
Personali värbamine on kahepoolne protsess: tööandja soovib leida endale töötajat, kes täidab edukalt tööülesandeid ja töötaja otsib töökohta, kus ta saaks rakendada oma teadmisi ja oskusi ning saada vastavat tasu.
Perifeerses kanal – reklaami vastuvõtja teabetöötlusmehhanismid, mis vahendavad reklaamteates sisalduva teabe psühholoogilist vastuvõttu tingimustes, kus üksikasjaliku keskendunud töötluse tõenäolisus on madal.

Permeatsioon on materjali omadus, mille korral on nii auru, gaasi, vedeliku kui ka tahke aine molekulidel võimalus liikuda vabalt läbi materjali; selle juures ei toimu materjalis keemilisi ega füüsikalisi muutusi.
Personaalfooliumisüsteem - register korrastatakse õigustatud isikute järgi, seega kinnistu omanike järgi,siis märgitakse igakord ära, missugused kinnistud antud omanikule kuuluvad. Rõhutatakse igakordset õigustatud isikut.
Perekonnanimed ehk priinimed. 1849 Kehtestati Liivimaal uus talurahva seadus, mis nägi ette järkjärgulise ülemineku raharendile ja tavaliselt paljudest eraldiasuvaist maatükkidest koosnevate talude kruntiajamise.

Perikles – Ateena riigitegelane, kes kaotas aristokraatia eesõigused • Sophokles – Üks tuntumaid Kreeka tragöödia kirjanikke, „Kuningas Oidipus“ • Aristoteles – Tuntud filosoof, loogika rajaja.
Periplasmas on ka detoksifikatsiooniensüüme (penitsillinaas), restriktaase ja hüdrolaase (glükosidaasid, proteaasid, lipaasid), mis lagundavad neid molekule, mis hüdrolüüsimata kujul rakumembraani ei läbi.
Peripteer – ristkülikukujulise põhiplaaniga tempel, mida ümbritses igast küljest ühekordne sammaste rida • Kõige suuremad Kreeka templid olid ehitatud kahekordse sammastereaga templi ümber – dipteer

Pert - töötab rohkem emotsiooni teemadega, kui räägime ema,isa ja lapse vahelisest armastusest, mida parem see on seda enam seda parem on enesehinnang. (seostab otsmikusagara funktsioonidega palju seda)
Perekeskses töös on perede (sealhulgas kõigi pereliikmete) toimimisele kaasaaitamine juba olemasolevate tegevuste kaudu, juhendades ja toetades perekonna samme kujunemisel selliseks pereks, nagu pere seda ise soovib.
Perekonnas hooldamine - Hooldamine perekonnas on isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu ning toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel.

Perestroika ehk uutmine. Reformide käigus toimus korruptsiooni- ja alkoholismivastanevõitlus, üleminek turumajandusele, sisepoliitikas liberaalsed reformid ja glasnost ehk uutmine, mitmeparteiline demokraatia.
Personalijuhtimine on üks juhtimise funktsioonidest, mida aja jooksul on erinevalt nimetatud: mehitamiseks (staffing), personalijuhtimiseks (personnel management) ja inimressursi juhtimiseks (human resource management)
Personalipoliitika on tegevuspõhimõtted ja –suund erinevates PJ tegevusvaldkondades, mis peavad tagama inimkapitali juhtimise ühtsetel alustel kogu organisatsioonis, tagamaks strateegiliste eesmärkide saavutamist.

Personalitöö juhtimine on järjest rohkem kaasatud organisatsiooni planeerimisse, struktureerimisse jne. Personalitöö valdkonnas muutuvad tähtsaks kulude- ja kasumiteadlikkus.10 Parem tunnustamis- ja premeerimissüsteem.
Perestroka - meelsed ↔ tagurlikud, vanameelsed jõud M. Gorbatšov Jegor Ligatšov A. Jakovlev (glasnosti idee (Poliitbüroo liige) autor) B. Jeltsin (Moskva parteijuht, kritiseeris perestroika aeglast kulgu)
Perspektiivsed luminestsents - ja lasermaterjalid • Na2MoO4 - pigmentide ja glasuuride lähteaine • mikroväetis (Mo -vaestel muldadel) • metallide korrosiooniinhibiitor • PbMoO4 jt Pb -molübdaadid : pigmendid, akustil.

Perekonnaelu – suguline küpsemine ja suguelu enne kooselu algust, kooselude arv, kooselu ja lahkumineku põhjused, suhted kooselu ajal, konfliktide esinemine, lapsed, laste arv ja nende areng, suhted lastega.
Pere läbivaata - Eestis tuntumad rassid on: kohalik tumemesilane (Apis mellifera misel jäävad mesilased ja ema rahulikult mellifera), kraini mesilane (Apis mellifera carnica), itaalia mesilane (Apis kärgedele.
Perekonnastruktuuride kese on nihkunud patriarhaalsele kiriklikule abielule põhinevast sidemest vaba kooseluni, mille esinemissagedus niihästi seadusliku abielu eelse vormina kui ka selle asendajana suureneb kogu maailmas.

Perforeeritud vineer ehk augustatud vineer ● Kämpingu imitatsiooniga vineer ● Painutatud vineer ● Kõrgsurve laminaadiga ja laminaadiga kaetud vineerid Kasutatud kirjandus ● http://et.wikipedia.org/wiki/Vineer
Perikles - 495 eKr – 429 eKr oli Ateena riigimees, peetakse väga sageli Ateena kõige edukamaks juhiks,kes kindlustas lõplikult demokraatia võidu polises ning kelle ajal oli Ateena oma õitsengu tipul.
Perioik – perioigid olid Sparta vabad elanikud, kellel puudusid kodanikuõigused, nende tegevusaladeks olid käsitöö, kaubandus ja põlluharimine, perioigide kohustuseks oli teenida Sparta sõjaväes.

Perioodil 1940 - 1991, mil Eesti Vabariik inkorporeerituna kuulus N-Liidu föderaalse riikliku korralduse toimealasse, kehtisid tema territooriumil 1940 ja 1979.a põhiseadused, mis vastasid nimetatud liitriigi
Perpetuiteedid on näiteks eelisaktsiad, pensionid, samuti konsoolid (gilt) ehk Suurbritannia valitsuse välja antud võlakirjad, millel puudub tagasiostmise kohustus, kuid mis annavad igal aastal kindlat tulu.
Perspektiivist lähtudes – ja inimese sellistest reageeringutest, tegudest ja teadlikult antud kirjeldustest, mis viitavad abstraktse või teoreetilise tegelikkuse-esinduse olemasolule närvisüsteemi töö vahendusel.

Performance – etenduskunst, mis ühendab teooriat ja praktikat, on laiapõhjalisem kui eurotsentristlik sõnateater, ühendab kultuurilisi, isiklikke, grupi-, regionaalseid ja globaalseid maailmamudeleid.
Perpeuiteet - püsiva suuruse maksete lõputu jada: 1)tavaline e.operatiivne e.kasutusliising- rentnikul Kui mõni varem lotusetu laen laekub, siis see kirjenda- võimalik leping katkestada enne tähtaega.
Personali doosi on võimalik vähendada kiirgusallikast kaugemale viimisega, tööaja lühendamisega, kaitsevahendite kasutamisega kiirgusväljas töötades, uuringutehnika täiustamisega ja kogemuste kasvuga.

Perioodi tippteosed - „Arlekiinide perekond“, „Arlekiinide perekond ahviga“, „Kaks noorukit“, „Tüdruk kitsega“ ja „Alasti poiss“ Arklekiinide perekond Kaks noorukit Kunsti(stiilide) perioodid
Perioodil 2007 – 2013 suurendatakse programmi abil olemasolevate elektrooniliste lahenduste kasutatavust, soodustatakse uute e-teenuste teket ning teavitatakse inimesi, kuidas arvutit turvaliselt kasutada.
Perioodidest on säilinud rohkelt rikkalikku ehisklaasi on värvid tumedamad ja alumistel keerukatel stseenidel kujutatud pildid väiksemad, samas kui valgmiku tasandil domineerivad elusuuruses firguurid.

Personalipoliitika on organisatsiooni ühtne strateegia, mis lähtub organisatsiooni väärtushinnangutest ja kultuurist ning sõltub organisatsiooni välistest ja sisemistest mõjudest ning nende muudatustest.
Perliitterased – legeerelementide sisaldus 2...4%, õhus jahtudes ei karastu  Martensiitterased – legeerelementide sisaldus 5...6%, karastuvad  Austensiit- ja ferriitterased - kõrglegeerterased
Personali juhtimine – üks juhtimise põhifunktsioonidest • Personali juhtimise raames uuritakse töö iseärasusi ettevõttes ning määratakse kindlaks ametikohtadele ja töötajatele esitatavad nõuded.

Perepoeg jüri on sellepeale solvunud, et tema tehku talus tööd mitte millegi eest, samal ajal kui vanim poeg õppis linnas ülikoolis õigusteadust ja kirjutab kodusele pidevalt vaid raha küsimiseks.
Perez - Martinez. 1996. 109:157–159. Biochemical tests for the selection of Staphylococcus Kozacinski, L., E. H. Drosinos, F. Caklovica, L. Cocolin, strains as potential meat starter cultures.
Perioodil 2007 - 2012 on plaanis tegeleda töökoha tervishoiu ja turvalisuse uue strateegiaga “ennetamine tasub ära”, kus rõhutakse sellele, väiksem õnnetuste arv tähendab suuremat tootlikkust.

Perioodilisi komeete on teada vaid mõnikümmend) paistes teleskoobis ebakorrapärase liikuva udulaiguna, mis Päikesele lähenedes kasvab "sabatäheks" -- heleda uduse pea ning nõrgeneva sabaga moodustiseks.
Perspektiivi osas on kunstnik igasugused traditsioonid hüljanud ning kujutab asju üheplaaniliselt ning ruumikäsitlusse ei süvene. Kunstiajalooliselt on tegemist teosega, mida loetakse kubismi alguseks.
Perekond ebaküpress - Chamaecyparis Ka ebaküpressid meenutavad väliselt elupuid, kuna mõlema perekonna liikidel on lehed soomusekujulised ning mõlemas perekonnas esineb ka okkakujuliste lehtedega sorte.

Personalijuhtimine - inimeste praktilise juhtimise küsimused org-s., funktsioonid: töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest, valikust, hindamisest, hüvitamisest, arendamisest ja eestvedamisest.
Personal computer ehk lüh. PC), mille sünonüüm on mikroarvuti, põhineb digitaalsel ühel või mõnel mikroprotsessoril, mis oma suuruse, hinna ja võimaluste tõttu sobib personaalseks kasutamiseks.
Peruus on ka tänapäeval võimalik kogeda ehedat indiaanikultuuri, sest selle maa rahvastikust on enam kui 30% indiaanlased ja peaaegu 50% indiaanlaste ja valgete segaverelised järeltulijad.

Performance - hinnangud meeldivusele, sõbralikkusele, abivalmidusele ja usaldusväärsusele (uskumused, hoiakud, tunded). 2. Products & Services – hinnangud toodangule ja teenuste kvaliteedile.
Perioodil 1952 - 1997 (alates Egiptuse riigipöördest) on Aafrikas toimunud vähemalt 85 riigipööret. Need on ühtlasti olnud verised nin ligikaudu 25 presidenti või peaministrit on nende käigus
Personalivalik on protsess, mille käigus kogutakse töökoha taotlejate kohta sellist infot, mis võimaldaks prognoosida nende tulevast tööalast edukust ja valitakse välja sobivaimad kandidaadid.

Pererituaalid on sümboolse tähendusega korduvad sündmused, tegevused ja suhtlemisviisid, mis loovad ja kindlustavad perekonna identiteeti ning annavad pereliikmetele vajaliku ühtekuuluvustunde.
Perls on autoriks. Segas erinevatest teraapiatest kokku – psühhoteraapia, psühhodraama, Reichi teooriaanalüüs, eksistentsialistlik psühholoogia jne. Valdavalt tehakse grupiteraapiat.
Peroksüsoomid on väikesed (ca 0.2-1 µm läbimõõdus), ühekordse membraaniga ümbritsetud organellid, mis esinevad kõikides loomsetes rakkudes (v.a. erütrotsüüdid) ja paljudes taimerakkudes.

Personaalne usk on küll viimasel ajal väga tolereeritud. Eestis näiteks tegutseb MTÜ Lilleoru, mis soosib inimese enesearendust ja võimaldab isekeskis tegeleda erinevate religioonide uurimisega.
Personalistrateegia on ettevõtte strateegia üks osa, mille eesmärgiks on inimressursi kujundamine, motiveerimine ja arendamine selliselt, et ta maksimaalselt toetaks ärikontseptsiooni realiseerimist.
Personalitöö kvaliteet on personalitööle iseloomulik arenguseisund antud hinnataval ajahetkel. Personalitöö kvaliteeti mõõdetakse organisatsioonis väljatöötatud kriteeriumite ja indikaatorite abil.

Per - l (01.07 – 30.06). Audiitori aruanne avaldatakse hiljemalt 31. augustiks kas audiitori koduleheküljel või selle puudumisel audiitorkogu kodulehel üldkasutatavas arvutivõrgus.
Periodiseerimine on toimunud sellest lähtudes: - milline on keskkonnapoliitika- ja õiguse asend EÜ eesmärkide ja tegevuse hulgas - milline oli keskkonnaalaste ühtlustamismeetmete õiguslik alus.
Perioodi 1770 – 90 ndate aastateni võib Eestis pidada varaklassitsismiks. Parioodi ca 1800–30 võib pidada kõrgklassitsismi ajastuks, mil baroksed vormid olid enamikes osades juba hüljatud.

Perioodis d - elementide rea alguses ja lõpus paiknevatel elementidel on vaid üks nullist erinev oksüdatsiooniaste (erandiks Hg). Teistel d-elementidel esineb vähemalt 2 oksüdatsiooniastet.
Personaalsed tegurid – vanus,haridus,tööstaaž,lasteolemasolu • töökohaga seotudt egurid–amet,tööaeg • organisatsioonilisedtegurid–sektor,tegevusala,suurus,värbamistaktika,töökorraldus
Perestroika - 1980. aastate keskel NSV Liidus Mihhail Gorbatšovi algatatud reformidepoliitika, mille eesmärgiks oli kommunistliku rezhiimi kriisist väljaviimine, täiustamine ja reformimine.

Perfrin - ate a variety of chemicals, such as brilliant gens forms black colonies in this agar green, sodium lauryl sulfite, selenite, and medium. Immunologic methods such as tetrathionate.
Peretubasid on kaks Peretuba on neljakohaline,kuid kahe lisavoodi abil on võimalik peretuppa majutada kuni 6 inimest Paiknevad esimesel ja teisel korrusel Hind: 79,00 EUR Lisavoodi: 23,00 EUR
Perfolint - Wheatstone 1857 Frege loob kaasaegse predikaatarvutuse - 1879 Herman Hollerith perfokaartidega masin USA rahvaloenduse andmete töötlemiseks – 1890, sellest firmast tekkis IBM

Perkussioon — sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine petit mal — krambid pia (mater) — närvisüsteem pikk QT-sündroom — südamepekslemine/südame rütmihäired
Perekonnanimi – üks nimi või kaks sidekriipsuga ühendatud (ühel abikaasal õigus saada topeltnimi). Kui laps sünnib surnult, antakse perekonnanimi, kui vanemad soovivad, siis ka eesnimi.
Perkunasel – kõuejumalal – hakkas temast kahju ja muutis ta käoks. Igal kevadel sel ajal, kui hukkusid neiu vennad, hakkab kägu kukkuma. Nõnda kurdab ta kõigile oma vendade kaotust.

Personifikatsioon - isikustamine, kõnekujund, metafoori alaliik, kus elutule ja elus loodusesemetele ning abstraktsetele mõistetele omistatakse inimlikud või vähemalt elusa omadused ja võimed.
Per ek on n a,  suh et e,  p ärimis õigu s e ,   kuritegud e  ja  karistus e ,  kauple mi s e ,  orjad e  kohtle mis e ,  s öö gi­ ja  joogitavad e  ning  muu   kohta.
Perekondlik külmaurtikaaria – autosomaalne domineeriv seisund, mida iseloomustab lööve ja palavik/külmavärinad, mis tulevad esile pärast kontakti külmaga, vahel isegi temperatuuriga alla 22 kraadi.

Perestroika – uuendus, avalikustamine Gorbatsov sai uueks peasekretäriks, kelle suurimaks ülesandeks jäi hoida kommunismi ja käsumajandust. Lootis, et Liiduvabariigid tahavad ka seda.
Perevägivald on raske isikuvastane kuritegu, mille tunnistajaks ning ohvriks olemine lapseeas suurendab tõenäosust puutuda vägivallaga kokku täiskasvanuna nii ohvri kui ka toimepanijana.
Perioodil 3 - 18 mai 2006.a viis Faktum & Ariko OÜ läbi küsitluse, mille peamiseks eesmärgiks oli uurida elanike Interneti kasutamist aga ka digitaalkommunikatsiooni valdkonda laiemalt.

Perioodis on väga oluline suurem kiudainete sisaldus toidus, et kompenseerida lõtvunud kõhulihaseid ja langenud soole peristaltikat ja tagada jääkainete väljutamine ema organismist.
Perioodrida – aegrida, mille iga element on seotud mingi ajavahemikuga, perioodiga Analüüsitakse: absoluutne juurdekasv(aheljuurdekasv on aritmeetilise keskmisega- võrreldes eelmisega;
Personality - wise, I’ve got a lot of my Manchester University but she dad’s traits in me. We’re both quite bubbly and friendly (or so people 1C The origins of English turned it down.

Perekondlik unetus – pärilik, unehäired, tõuseb vererõhk, hingeldus, ataksia -> surm SKREIPI (lambad ja kitsed) – püsivad, ei muteeru kergelt; esineb paljudes riikides; levib piima teel.
Perekond hernes - Pisum *söögihernes *söödahernes Perekond Hiirehernes- Vicia *põlduba- väga erinevad *Suvivikk- suuremad, lopergused, pruunid *talivikk- väiksemad, tumedamad, ümarad.
Peretraditsioonid on sellepärast mulle väga tähtsad, et minu lapsepõlves need praktiliselt puudusid. Sünnipäevad, jõulud ja aastavahetus olid vaid ajad, mil pere istus koos laua ääres.

Personalivaliku olemus on protsess, mille käigus kogutakse töökoha taotlejate kohta infot, mis võimaldaks prognoosida nende tulevast tööalast edukust ja valitakse välja sobivamad kandidaadid.
Perekonnaprobleemid on suur mõjutaja. Vanemad, kes pidevalt tülitsevad ning kasvatamisele mingit tähelepanu ei pööra, avastavad varsti, et ka nende lapsed satuvad tihedamini konfliktidesse.
Perevägivald on kriminaalne akt; joomine on kriminaalne ainult teatud situatsioonides (nt purjus peaga autojuhtimine). • Alkoholismi kohta on tehtud rohkem avalikku teavitus • tööd.

Personaliarvestus on seadusandlusest tulenev arvepidamine ettevõttes töötava isikkooseisu kohta alates töösuhte vormistamisest, töötingimuste muutmisest kuni töölepingu lõpetamiseni.
Peruus on palju narkokaubandust ja sissisõdu, mida riik püüab kontrolli alla saada, et elanikel oleks parem, rahulikum elu ja nad ei peaks sellistel põhjustel kodumaalt lahkuma.
Perekondlik autism - 8,5 % 2. Autism, seostatav mõne muu haigusega - 37 % 3. Autism peaaju mittespetsiifilise düsfunktsiooni ilmingutega - 46 % 4. Autism ilma ülaltoodud faktoriteta - 8,5 %

Peroksüsoomidel on eriti tähtis roll teatud taimekudedes, kus esineb 2 väga erinevat tüüpi peroksüsoomi. Üks tüüp esineb lehtedes, kus ta viib läbi fotorespiratsiooni (glükolaat -
Personalitöö arendamine on personalitöö eri valdkondade süsteemne ja sihipärane edasiarendamine lähtuvalt organisatsiooni toimimise ja keskkonna muutuste monitooringust ja hindamistulemustest.
Persona on alati orienteeritud välismaailma, kiusatus miks mask kleepub näo külge, sest ühiskond tunnustab hea rollitäitmise eest, talle antakse ordeneid, makstakse preemiaid.

Perioodiga on rikkumiste arv veidi vähenenudSelle aasta kaheksa kuuga on enim rikkumisi registreeritud kalapüügivaldkonnas, kus alustati 519 väärteomenetlust ja 8 kriminaalasja.
Personali planeerimine on organisatsioonile sama vajalik kui kapitali ja rahaliste vahendite planeerimine, kuna kõrge kvalifikatsiooniga töötajad annavad olulise eelise konkurentsivõitluses.
Perekonnakalmistule leetse - Lepikul. Matusepaiga kõrgele paekaldale paistab kauge merekäär ja vana taluaed – paik, kus Triik võibolla kunagi mõlgutas esimesi mõtteid kunstnikuks saamisest.

Perekvintiil – pereliikme keskmise tulu alusel leitud viiendik peredest (majapidamistest)  piiratud vastutus - äriühingu osanik ei vastuta isiklikult ühingu kohustuste eest ja
Perestroika - meelsed ja tagurlikud, vanameelsed jõud M. Gorbatšov, Jegor Ligatšov,Jakovlev (glasnosti ideeautor) Jeltsin (Moskva parteijuht kritiseeris perestroika aeglast kulgu)
Personaalse autonoomiaga on tegemist siis, kui hajutatult elavad etnilised rühmad loovad oma kultuuri- ja olmeküsimustega tegelevad organisatsioonid, kes võtavad osa riigi poliitilisest elust.

Perikromatiinne regioon on piirkond kus 2 kompartmenti A ja B – mis vahelduvalt toimub transkriptsioon, ko- esinevad piki kromosoomi moodustades transkriptsiooniline vaigistamine, DNA mustri.
Perioodide kaupa – milline oli algul, milliseks muutus jne) - Alguse poole(1905 „Elu tuli”) olid teemadeks usk paremasse inimesse, tema võime maailma paremaks muuta, romantilised.
Perioodil 1950 - 1990 suurenes saagikus igal aastal enam kui 2%, seega tunduvalt rohkem, kui oli rahvastiku juurdekasv samal ajal. Aastatel 1990-1999 oli kasv vaid umbkaudu 1% aastas.

Pers on the streets of Chicago at the age of 12. He went on to build Combined Insurance Company of America, and died recently at the age of 100 worth more than $800 million.
Perekonna uurimine on hea näide paljude eri teaduste koostööst. Teadusuuringute ülesanneteks peetakse tavaliselt nähtuste kirjeldamist ja võrdlemist ning seletamist ja ennustamist.
Performance ehk suuremat jõudlust pakkuvad protsessorid on AMD Athlon ja Intel Pentium 4. Need protsessorid on sobivad suuremat arvutusvõimsust vajavate rakenduste kasutamiseks.

Peritoniit – kõhukelmepõletik Retroperitoneaalne verejooks – verejooks kõhukelmeõõne tagusesse ruumi Nüri kõhutrauma – abdoomenivigastus ilma kõhuõõne avanemiseta
Peremeheks tulemine on üldse kahtluse all. Romaan „Kõrboja peremees“ on teos, milles on juttu vanade ja noorte suhetest, armastusest ja takistustest, mis ei lase õnnelikult elada.
Perliit on võrreldes ferriidiga Student Response: Õige Õppija Vastuse variandid Protsent vastus vastus 50.0% a. kõvem -50.0% b. plastsem 50.0% c. tugevam -50.0% d. sitkem

Peruu ekspresidendil on kodumaal siiski ka hulgaliselt poolehoidjaid, kes eile ilmusid sadade kaupa Lima rahvusvahelisse lennujaama, et näidata avalikult oma toetust endisele riigipeale.
Perehtyminen teksteihin on kenelle tahansa tärkeää siksi, että esimerkiksi opasteen ymmärtäminen voi säästää aikaa tai käyttö- tai muun ohjeen ymmärtäminen vaivaa, jopa rahaa.
Perpetuum mobileks ehk igiliikuriks nimetatakse masinat, mis teeb tööd eimillegi arvelt ehk väljastab rohkem või vähemalt sama palju energiat kui on vaja masina käigushoidmiseks.

Pers - takse enim Al2O3, MgO, ZrO2 , SiO2 , TiO2. pektiivis on auto diiselmootori detailide (kolvid, klapid, silindrihülsid, kepsud jt) osaline valmistamine keraamikast.
Perspektiivsed on uued leiukohad Wyomingi osariigis. Väga palju leidub naftat ka Alaska põhjarannikul, kuid sealt on seda suure kauguse ja karmi kliima tõttu raske kätte saade.
Perun - piksejumal, kes ähvardas lasta maad hiiglasliku vibuga, milleks oli vikerkaar, laskemoonaks olid nool-välgud. Ta oli ka sõjameeste kaitsja ja sõjakunsti jumal.

Perepoliitika on tihedalt läbi põimunud sotsiaalpoliitikaga ning tugevalt kõigi poolte võrdsust taotlev; saksakeelsed riigid, kus pere kui institutsioon on suure tähtsusega;
Perfekt – täisminevik – III põhivorm haben sein ich habe ich bin du hast du bist er hat +III pv er ist +III pv wir haben wir sind ihr habt ihr seid sie haben sie sind
Pergolaator - Seadme veeanumasse tuleb kallata värske vesi ja kohvipulber filtrisse. Lülitada seade sisse ja ümbes mõnekümne minuti pärast on soovitud kohvi kogus valmis.

Permutatsioon on teatava hulga kõikidest elementidest kõrvaldiagonaali elemendid on teineteise vastandarvud, nimetatakse distributiivsus vektorite liitmise suhtes lihtsat kuju.
Persian - gate.jpg http://lifegoesonintehran.com/images/10_2008/persians.jpg http://chestofbooks.com/travel/turkey/constantinople/John-Stoddard-Lectures/images/The-Persian-
Personalivajaduse prognoosimine – lühiajaline, keskmine, pikaajaline (avalik sektor); 3. Personali plaanide koostamine; 4. Personali planeerimise hindamine – hinnang: täpsus versus maksumus!

Perekonna heaolu – omadus soovida oma lähedastele head ja kindlustada nende elu, aluseks mänguasjadele, uutele majadele, vitamiinidele 19. Ratsionaalsed ostumotiivid (5 punkti)
Periodiseerimine on vajalik uurimistöö struktureerimiseks (nii probleemiti kui kronoloogiliselt), konkreetseks museoloogiliseks tööks, eeskätt ekspositsiooni ülesehitamiseks.
Perioodide kaupa – milline oli algul, milliseks muutus jne) - Alguses(1917) oli ta väga armastuslembeline, köneles noortest naistest, armukirest, tunnetest, meeleolu juubeldav.

Perioodist 2007 - 2012  Ning kolmas „Higgsi boson“. Peamiselt räägib see luulekogu armastusest ja inimeseks olemisest, ka üksildusest ja kurbusest ning eestlaste elust.
Perotinus - organumite meistrid Keskajal kasutati löökpillidena: positiivare,portatiivarel ja baurebekk, rebekk,fiidel ja harf, psalteerium,rataslüüra,torupill,šalmei
Person - Bob/Roberto, who confesses his guilt of murdering another human being, fact that Zack and Jack do not deserve to be in prison - helps us to see the frustration.

Personalirisk – suur sõltuvus üksikute inimeste lahkumisest, vajalike oskustega töötajate puudumine, konfliktid töösuhetes (streigid jne), usaldusväärne tiimi töö..
Perekonna heaolu on palju tähtsam kui individuaalsed vajadused. Perekonnaliikmed on üksteisega tihedalt seotud, kuna ühe liike käitumine peegeldab ka kõiki teisi perekonnas.
Perekonnasuhted on keerulised, sest neid ei määrata mitte ainult selle liikmete poolt, vaid ka ühiskondlik-majanduslike, ajalooliste, poliitiliste ja rahvuslike tingimustega.

Peremeesrakkudeks on inimese immuunsüsteemi rakud CD4-lümfotsüüdid ehk CD4- abistajarakud ehk lihtsalt CD4-rakud, mida leidub kõige rohkem lümfisõlmedes ja ringlevas veres.
Performance – esitus, etendus; algupärane teatraliseeritud improvisatsiooniline etüüd, mida esitatakse väljaspool teatrit tavaliselt mittekutseliste näitlejate poolt.
Peredes on palju lapsi, kes aitavad vanemaid majapidamises, laste kasvatamine on odav, sest haridusele ei pöörata erilist tähelepani + lapsed hakkavad varem tööle.

Perekonnatüüp on nihkunud kiriklikust abielust vaba kooseluni, mille esinemissagedus niihästi seadusliku abielu eelse vormiga kui ka selle asendajana suureneb kogu Euroopas.
Perfringens - ist on teda raske kasvatada, sest ta on tundlik hapniku toksilisusele ning moodustab söötmele pigem kile, kui eraldiseisvad kolooniad (Murray et al., 2012).
Perifeersed valgud on harilikult globulaarsed ning nad kinnituvad membraani integraalsetele valkudele nõrkade jõudude (elektrostaatilised interaktsioonid, vesiniksidemed) abil.

Perspektiiv e. ruumilisus-Arhitektuuri kujutamine maali taustal või teiste staatiliste esemete kujutamine. L. da Vinci "Püha õhtusöömaaeg" -kasutatud on perspektiivi.
Perekonna heaolu - Inimloomu omadus on soovida oma lähedastele head ja kindlustada nende elu. See motiiv on aluseks nii mänguasjade, uute majade kui ka vitamiinide ostmisel.
Perekonnaõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib abielust ja põlvnemisest tulenevaid inimestevahelisi isiklikke ja varalisi suhteid, samuti eestkostet ja lapsendamist.

Perioodrida – element on seotud mingi ajavahemikuga (päev, kuu, aasta). Pideva perioodrea korral summa tähendab sama tunnuse väärtust mingi pikema perioodi jooksul.
Permi - komi (varem permjak) < kohanimi Perm ? sm *perä-maa ‘tagamaa’ ? *maa, vrd. sm permanto ‘põrandakate’, ee põrm ? Biarmia ‘müütiline põhjariik
Peruu andides on surnuks külmunud 46 last 25.07.2004 12:08 Viimase 30 aasta karmima külmalaine jooksul on Peruu Andides surnuks külmunud vähemalt 46 last, vahendab BBC.

Perevägivalla - teemalist kirjandust kasutab sootuid termineid nagu "koduvägivald" või "vägivald partneri vastu", tabab vägivald lähisuhtes 90-95%-il juhtudest naisi.
Periood 1998 - 2003 SKP muutus 0,4lt % (2003) kuni 2,9 % ( 2000) Langus algas 1998 aastal mõjutatuna aasia finantskriisist  Nafta hind 1998 aastal 12.6 $ barrel
Perioodilisussüsteem - Süsteem, mille moodustavad kindla seaduspära järgi muutuvate omaduste alusel reastatud keemilised elemendid, mis on jagatud rühmadesse ja perioodidesse

Personali juhtimine on olulisel kohal iga organisatsiooni juhtimisprotsessis, tagades selle tõhususe. Personali juhtimisega tegeleb ka enamik juhte, sõltumata ametinimetusest.
Perceiving emotions — the ability to detect and decipher emotions in faces, pictures, voices, and cultural artifacts - including the ability to identify one’s own emotions.
Perekonnatundest on välja kasvanud campanilismo (sõna - sõnalt „lojaalsus oma kellatornile“) idee – usk, et kodulinn või laiemalt oma paikkond on see kõige parem.

Perestroika ehk uutmine (vk перестройка) kuulutatigi NLKP KK peasekretäri Mihhail Gorbatšovi poolt juunis 1987 välja kui Liidu majandusreformide programm.
Perhaps — all the things that go with living in the valley of the sun. Instead, I was ivory-skinned, without even the excuse of blue eyes or red hair, despite the
Perifeerne ehk piirdenärvisüsteem Perifeerse ehk piirdenärvisüsteemi moodustavad pea- ja seljaajust väljapoole jäävad närvirakud ja neid ühendavad närvikiud.

Personaalne ehk teatavate isikute ringi suhtes – reeglina kehtivad riigi seadused ja muud normatiivsed aktid kõigi selle riigi territooriumil asuvate isikute suhtes.
Perspektiivil on antud pdhisirge horisont h, fuunpunkf T ia distants d. p, /0. Pr.07 puhul, Tutefadasilindrisfja poolkerast koosnevakeha varjudharilikuparalleelvalgustuse
Perekonna ül on õpetada ühiskonna toimimise reeglid, mida tohib ja mida ei tohi, mis on karistused jne. Ühiskond ootab perekonnalt täisväärtuslikke uusi liikmeid.

Perekonnastatistiline meetod - SUGULUS x IQ korrelatsioon *adoptiivlapsed, pärisvanemad .36 *mittesugulased, koos kasvanud .23 *lapsed, vanemad .49 *mittesugulased, lahus kasvanud .00
Perioodi lõpuks on kauba lõppjääk 100 tk. Arvutatakse keskmine soetushind: {(75*10) + (250*12) + (150*9) + 500} : (75+250+150) = 5600 : 475 = 11,80 (ümardatud, tegelik
Perspektiiv on nähtus kus silmapiiril olevad objektid koonduvad ühte punkti, ning üleüldse tundub, nagu muutuksid pikemad objektid kaugenedes järjest väiksemaks.

Perevägivald on praeguses ühiskonnas laialt levinud ja tihtipeale on kannataja pooleks naised või lapsed, kes mingil teatud hetkel osutuvad väärkohtlemise ohvriks.
Perioodil 1989 - 2013 oli Austraalia keskmine võlakoormus 20,57%. Rekordiliselt kõrgele kuni 31,7% ulatus 1994.aastal ja rekordiliselt 2007.aastal selt madalale langes
Personaliarendamine on õppimistegevus, mis on suunatud töötajate võimete ja võimekuse suurendamisele, kindlustamaks organisatsiooni ja inimese edasist arengut tulevikus.

Perekonnapea võimu nimetatakse abielu puhul manus, s.t käsi mis on abielumehe võimu väljenduseks. Terminist manus on tuletatud ka abielu nimetused Cum Manu ja Sine Manu.
Peremeesrakk – kindel rakutüüp, mida viirus on elavate ühte liiki isendite kogum, kes võivad võimeline nakatama, ja milles toimub uute omavahel vabalt ristuda.
Periood 1979 - 83. a. Räägitud on ka sellest, et Nigeeria liidrid on võimul olnud seepärast, et nad on hästi läbi saanud Läänega, peamiselt enda nafta tõttu.

Perioodil 2000 - 2006 rahastas keskkonnaprojekte programm LIFE III. Algselt pidi LIFE projektide III faas kestma aastani 2004, kuid faasi pikendati 2006. aasta lõpuni.
Personali ülesanne on välja selgitada külastaja ootused ja võimalused ja need täita sellisel viisil, et need tagaks klientide rahulolu ja julgustaks siia tagasi tulema.
Perajärve talu - Perajärve kaldal Otepäält Pühajärve teed 6 km. Hoonekompleks mahutab kuni 12 inimest ja eelistatud on väiksem reisiseltskond või 2-3 perekonda.

Perekonna kaotamine — ka perekond pidi marksismi järgi olema üksnes eraomandist tingitud nähtus ning koos eraomandi kaotamisega pidi tähtsusetuks muutuma ka perekond.
Perekonnaõigus keskajal - riigi tekkega suur roll kirikul, kes võttis abielude sõlmimise oma kätte. Vallaslaste tapmine keelati, kirik võttis nende hoolitsemise enda kanda.
Perepea on väga noor või vana inimene, kus pereliikmetel ei ole haridust, kus perekond elab maal või väga vaeses piirkonnas ja kus on ainult ükslapsevanem.

Personaliplaneerimine on inimressursi vajaduste süstemaatiline hindamine, eesmärgiga kindlustada vajalikul hetkel piisav hulk nõutavate teadmiste ja oskustega töötajaid.
Perekond milder on hetkel suurim aktsionär ja nad on firmasse investeerinud ka oma isikliku elu. Milderite pere sai järelkasvu 1999 aastal, kui Maire oli 40 aastane.
Perioodilisussüsteemi on väljendatud enam kui 700 kujul, nii tasapinnaliselt kui ka ruumiliselt. Enim kasutatakse kahte väljendusviisi: nn. lühikest ja poolpikka tabelit.

Perr – Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne August Jürimaa, Kaarel Eenpalu, Artur Tupits jt Rahvarinde peamise ül-na on nimetatud valimiste läbiviimist.
Peruus on esindatud koguni 28 kliimat või mikrokliimat maakera kokku 32-st erinevast kliimast! Rannikul on kliima subtroopiline ja väga väheste sademetega.
Perioodi 1934 - 1938 nimetatakse Vaikivaks ajastuks, selle tunnused on see, et Riigikogu on laiali saadetud ning rahval puudub võimalus riigi elus kaasa rääkida.

Person - shooter games, gamers develop their concentration skills and reaction, when playing strategy games, they increase their cognitive skills and memory.
Personalis on 2 inimest, kes tegelevad klientidega, hoolitsevad nende vajaduste eest ning teevad kõik selleks, et inimesed saaksid hea kogemuse ning teeninduse.
Peruus on hulgaliselt teisigi vaatamisväärsusi, mis on seotud Peruu põliselanike ja indiaanlastega ning seal on võimalik kogeda ehedat indiaani kultuuri.

Pere operatsioonisüsteemid on lastud mitmeid protsessori arhitektuur, esialgu Intel IA-32 , MIPS R3000/R4000 ja Alpha , mille PowerPC , Itanium ja AMD64 toeta hiljem maksetena.
Peredes on probleemiks lapsele õppevahendite ja riiete ostmine, sest need on kalliks muutunud, ning seetõttu koolis on nad automaatselt tõrjutud seisuses.
Pereisa on surnud. Kui ka ema sureb, otsustavad viis vanemateta jäänud last, et nad ei kavatse mingil tingimusel minna lastekodusse ega anda ära oma maja.

Period 1400 – 1600 led to major changes in styles of composing, methods of disseminating music, new musical genres, and the development of musical instruments.
Personali arendamine on organisatsioonile vajalike töötajate ettevalmistamine ja koolitamine, nende teadmiste, oskuste ja võimete arendamine ning karjääri juhtimine.
Peru - cities/tourist-attractions-in-lima.html  http://en.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu  http://www.perutravels.net/peru-culture-arts- traditions.

Peruu on kartuli kodumaa (papa - ketšua keeles). Ainukesed loomad, keda võidi tarvitada ka veoloomadena, olid laamad ja alpaka, andsid villa, liha piima.
Perekonnanimesid on uurinud Rajandi ja Tarand, kes leiavad, et juba enne ametlikku perekonnanimede andmist oli eestlastel perekonnanimi umbes 15–20% talupoegadest.
Perekonnasiseselt – Freddy ema ja õde) • Inimest ei võeta tema endana, vaid püütakse esinduslikumaks muuta (näiteks Liza muudeti vaesest lilleneiust daamiks)

Period - est valitsus alustab laialdast maaläänistamist,valitsevad rüütelkonnad,pärisorjuslikk riklik kinistamine 1645pxenlienna1671tatli määrusega.
Perioodi tippteosed - „Vana kitarrimängija“, tema autoportree, „Tragöödia“ ja „La Celestina“ La Celestina Vana kitarrimängija Kunsti(stiilide) perioodid
Perioodil 2007 – 2013 määrati kindlaks17 kalanduses olulised teadus- ja arendussuunad kolmes laiemas valdkonnas: keskkond, haridus ja teadus ning innovatsioon.

Permutatsioon nullist on üks. Variatsioonideks n elemendist k-kaupa ( k ≤ n ) nimetatakse n-elemendilise hulga kõigi k-elemendiliste osahulkade erinevaid järjestusi.
Perspektiivsed on ka orgaanilised polümeerid, mis sisaldavad ahelas makromolekule, aromaatseid tsükleid ja räni, lämmastiku, väävli, fosfori, boori aatomeid.
Perceived juici - ing rates between 2 and 5 cm h−1 to −7°C. ness is one of the important sensory attributes Grujic et al. (1993) suggest even tighter of meat.

Perekond tsuuga - Tsuga Kuigi perekonda kuulub ca 15 liiki, tutvutakse praktikumide käigus neist kahega, mis on osutunud Eesti oludes enam-vähem talvekindlateks:
Perestroika – NSV Liidu majandussüsteemi ümberkorraldamine ja liberaliseerimine (ettevõtete suurem iseseisvus, erasektori arendamine) alates 1985.aastast.
Pergamoni amfiteater - akropol asub kõrgel künkal, kust avaneb imeline vaade Pergamoni linnale. Pergamon oli üks antiikmaailma kuulsamaid teadus- ja kultuurikeskusi.

Perikineetiline – kõik toimub sellise kiirusega nagu Browni liikumine võimaldab (st segamatult) Ortokineetiline – süsteemi/protsessi segatakse täiendavalt.
Perioodil 2006 - 2012 on riikidevaheliste püügivõimaluste vahetamiste hulk suurenenud ligi 6 korda, neljalt vahetuselt 2006. aastal 23 vahetuseni 2012. aastal.
Perioodist on orkestriteos „Perpertuum mobile“. Üheks mängitavamaks teoseks kujunenud „Fraters“, mille algvariant oli loodud vanamuusika ansamblile.

Personali planeerimine on strateegiline tegevus, millega tagatakse pikaajaline inimressursi olemasolu, selle optimaalne kasutamine, arendamine ja planeeritud vabastamine.
Personalijuhtimisel on kandev osa organisatsioonide juhtimises ja peab lähtuma organisatsiooni peamistest eesmärkidest, olema vahend nende eesmärkide saavutamiseks.
Perekonna kohta – ema, isa, vanaema ; kehaosade nimetused – pea, käsi, küünarnukk jne) Sõnade pikkus ei mängi rolli, sest laps vaatab sõna kui tervikut.

Perekonnauurimused olnud on enamasti sotsioloogilised, sotsiaalpoliitilised või psühholoogi- lised. Perekonda on traditsiooniliselt käsitletud ka regiooni vaatenurgast.
Perestroikat ehk ümberkujundamist pidas Gorbatšov 1985. aasta aprillis toimunud NLKP Keskkomitee pleenumil majandusliku arengu kiirendamise päästerõngaks.
Perimeetrium on osa vaagnaõõne kõhukelmest, mis moodustab emaka külgedel fikseerivad emakalaisidemed ja läheb ees üle kusepõiele ning taga pärasoolele.

Perioodil 1990 – 1995 vähenes veiste (lehmad välja arvatud), sigade, lindude ja lammaste arv umbes 60 %. Lehmade arv vähenes nimetatud perioodil umbes 30 %.
Peroksüsoom – aminohapete oksüdeerimine, Peroksisoomid sisaldavad ensüüme, mis kasutavad orgaaniliste molekulide oksüdeerimiseks molekulaarset hapnikku.
Personali puudused - leida talente, kõigile sobiv töö, parandada team’i korraldust, tõsta töömoraali, väljaõpe, võtmeisikutega tähtaegade läbiarutamine.

Personalivaliku juhtmõte on töötaja ja ettevõtte huvide maksimaalne Nõudmiste (peab) analüüsis – töökoha kirjelduse (profiili) koostamise käigus – ühitamine.
Personifitseerimine ehk isikustamine - kõnekujund, metafoori alaliik, elusolendi tunnuste ja omaduste ülekohandamine loodusnähtustele, esemetele, või mõistetele.
Performance - Large Group Or Soloist With 1965 Large Group New Orleans Suite Jazz Winner Best Performance By A Dance 1959 Band Anatomy of a Murder Pop Winner

Periliit on suure räni sisaldusega vulkaaniline kivim, mis kuumutamise 700-1250C mureneb ja paisub 10...15 korda. Kasutatakse katuslagede soojustamiseks.
Perleth on seda mudelit modifitseerinud ja tõstnud eriliselt esile aktiivse õppeprotsessi tähtsuse silmapaistvate tulemuste saavutamises (joonis 3).
Perekonnaseaduse alusel on lapsendada soovijal kohustus läbida pereuuring, mille seaduse järgselt on kohustatud teostama maavalitsuse ametnik ja mis on perele tasuta.

Perekonnaõigus 1800 - 1914 18 sajandil oli Euroopa perekonnaõigus patriarhaalne ja seda iseloomustas kiriku religioosne dogmaatiline vaade abielule ja perekonnale.
Perepuhkus - Homestay holiday Praktikant-Trainee Säilitama-Retain Puhkus üürimajas-Self-catering holiday Pühendumus-Commitment(to) Teel(olles)-En route
Peraküla on fenomen selle poolest, et selle 17 elanikku suudavad mitu korda aastas kohale meelitada ja ka sõbralikult vastu võtta tuhandeid külalisi.

Pere loomine on kui segav faktor, mis takistab loomast endale olustikku, mida unistanud kogu elu. Edukad ning haritud inimesed on saanud tuleviku eelduseks.
Peretoetused on väikesed. Igakuiselt makstakse lapsetoetust 300 – 900 kr. Seega on enamjaolt peres töötav isik, kelle palk on peamiseks elatusallikaks.
Persona - in väliskõlg, mida näeb üh.k, teeb talle ligipääsetavamaks, kuid rollide omistamisega hakatakse kadnma maski, mida on raske eest saada.

Personalivalik on otsustusprotsess, mille tulemuseks on kohataotlejae hulgast nende inimeste väljavalimine, kes antud töökohtadele kõige paremini sobivad.
Peruu on suurimaid põllumajandussaaduste eksportijaid Ladina-Ameerikas. Kõige tähtsamad ekspordiartiklid on kohviuba, suhkur, puuvill ja kakaouba.
Pere loomine on kõige vastutustnõudvam väljakutse meie eluteel – tuleb leida inimene, kellega elu lõpuni koos olla – tuleb leida see üks ja õige.

Perfektsionistlik tipp - standarditega mõõtmine garanteerivad kindlasti tunde, et aega napib, kõik asjad käivad üle pea ning enesehinnang alaneb järjekindlalt.
Perioodili - selt. Keskmiseks niitmissageduseks on kujunenud üks kord iga 1.5 aasta tagant ja setetest puhastamise sagedus üks kord iga 2 aasta tagant.
Personalijuhtimine on väga olulisel kohal  Administraatori roll--- kesktaseme juht---mitte vahetult juhitda professionaale vaid tagada häid töö tingimusi.

Perfuusor — parenteraalne ja enteraalne ravimite manustamine perifeerne närvisüsteem — närvisüsteem perikardi tamponaad — rindkere vigastused
Peri - (ümber-, lähi-, ümbris-) või intraartikulaarsetest (liigesesisene) põhjustest tingituna võib tekkida liigese liikuvusulatuse piirang.
Personaalarvutites on emaplaadil protsessor ja arvuti tööks vajalikud elektroonikakopmponendid: transistorid, takistid, mikroskeemid ja mitmesugused pistikud.

Personalitöö on arenenud lihtsast erilist mõju mitte omavast valdkonnast allikaks, mis annab organisatsioonidele konkurentsieelise globaalses majanduses.
Perekonnad lõhuti - naine-lapsed lahutati mehest ja isast ning tuubiti vagunitesse. Läbi suveööhämaruse lisandus üha ja üha uusi inimkoormaid rongidele.
Peretraditsioonid on olulised meie elus? Ühed arvavad, et see on mõttetu, aga teised vastupidi. See on keeruline küsimus ja igaüks võib oma moodi arvata.

Pereturisti kate - gooriasse kuulumise põhikriteeriumiks oli laste olemasolu, lisaks sellele ka lastega reisi- mise kogemus ja Pärnu tundmine külastajana.
Peroksisoom – oksüdeerivaid ensüüme sisaldav põieke, osküdeerib ainevahetuse käigus aminohappeid, rasvhappeid ja mürgitustab kahjulikke aineid.
Personali koolitus on töötajate plaanipärase ettevalmistamise ja arendamise süsteem, mille käigus täiendatakse töötajate teadmisi ja praktilisi oskusi.

Perekonna healolu - inimloomu omadus on soovida oma lähedastele head ja kindlustatud elu. See motiiv on uute majade, mänguasjade ja vitamiinide müümisel.
Perevägivalla puhul on vägivallatseja ja kannataja ühest perest, vägivalda kasutatakse tavaliselt pereliikmete vahel või pereliikme ja lähisugulase vahel.
Perioodil 2007 - 2013 on Eestil võimalik kasutada vahendeid 53,3 miljardi krooni ulatuses, seega aastas ligikaudu 2 korda rohkem kui eelnevatel aastatel.

Personalijuhtimine on üks juhtimise funktsioonidest, mida aja jooksul on erinevalt nimetatud: mehitamiseks, personalijuhtimiseks ja inimressursi juhtimiseks.
Perestroika - ehk uutmine, ühiskonna ümberkujundamine, oli M. Gorbatšovi poolt juunis 1987 välja kuulutatud majandusreformide programm NSV Liidus.
Perikoop - evangeliaar, väljavõte U.T-i neljast evangeeliumist, kasutatakse missal liturgiliseks otstarbeks, tihti kaunistatud miniatuurmaalidega

Perioodiline funktsioon – funktsiooni f nimetatakse perioodiliseks piirkonnas X ja arvu ϖ ≠ 0 tema perioodiks, kui f ( x + ϖ ) = f ( x ) iga x ∈ X korral.
Personalivalikut nimetatakse kahepoolseks protsessiks, kuna tööandja püüab leida endale sobivat töötajat ning inimene omakorda sobivat tööd endale.
Perez - Linares, F. Figueroa-Saavedra, and in beef and their contribution to off-flavors. Final Technological Quality of Meat for Processing 39

Permalloi – väikese magnetilise takistusega raud-nikkelsulam. Räni elektriline takistus on sõltuv teda läbiva magnetvoo suurusest ja suunast.
Personali haldamine on aeganõudev ülesanne, millega tegelemine on personalitöötaja puudumisel tavaliselt raamatupidaja või sekretäri kohustuste hulgas.
Personali värbamine on protsess, mille käigus meelitatakse ligi kandidaate, kellel on organisatsioonide eesmärkide teostamiseks sobivad võimed ja hoiakud.

Personalitöö juhtimises on olulisel kohal kordade protseduuride loomise koordineerimine: algatamine, koostamise juhtimine ja kinnitamise tehniline ettevalmistus.
Personalivajaduse prognoosimine on seotud ennustamisega, kuidas muutub töötajaskond (näit. kui paljud lahkuvad, kui paljusid sisemiselt edutatakse või viiakse üle).
Perspektiive illusioon – Sellisel olukorral pannakse pildil kehad erinevatesse kaugustesse ning see tekitabki illusiooni, nagu oleks üks keha teisest suurem.

Peruu – kulla maa Inkad olid Lõuna-Ameerika lääneosas, tänapäeva Boliivia ja Peruu territooriumil eksisteerinud Inkade riigi ülemklass.
Per - Ramses. Ramses II kivikujud on ühed tänapäeva tuntuimad Vana-Egiptuse arhitektuurimälestised Giza püramiidide ja Sfinksi kõrval.
Perekonnasiseseid probleeme on sageli lihtne lahendada pe- rekonnanõupidamise käigus, eeldusel, et kõik nõupidamisel osalejad on lahenduse leidmisest huvitatud.

Perfect infinitive – (to) have been + III pv (done/ cleaned/ seen jne) I haven’t received the letter yet. It might have been sent to the wrong address.
Perifrentsiaarid – kuulutasid välja patulunastuse (absolutsiooni) sakramendivastase teo sooritajale (mõrv, abielurikkumine, nunnade distsipliinitus).
Perioodil 2007 - 2013 kaasrahastas Euroopa Liit kalandustoetusi Euroopa Kalandusfondis. EKF-i vahendite kasutamiseks koostas Põllumajandusministeerium

Personalinõustajad – firmasisesed konsultandid, nõustavad juhte personali planeerimises, töö seadusandluses, personalivalikus, koolituse planeerimisel
Personifikatsioon ehk ISIKSUSTAMINE annab eluta objektidele ja asjadele inimlikke omadusi (puud sosistavad, õunad naeravad, sügis kõnnib üle aasa jne)
Perioodi tähis on T, ühik 1s. T = t/n T – periood (1s), t – aeg (1s), n – ringjoonel liikuva keha poolt läbitud täisringide arv; võngete arv

Permutatsioonid - n-permutatsioonideks nimetatakse järjendeid, mis on mingi lõpliku hulga A kõikkide elementide n kõikvõimalikud ümberpaigutused.
Personalirisk - sageli esineb see juhul, kui tegevus sõltub üksikutest spetsialistidest ettevõttes, kes parema pakkumise saamisel võivad lahkuda.
Persoon on näiteks vähemal või rohkemal määral tegelenud luuletamisega, siis on tavaline, et artikli juures avaldatakse mõned luuletused.

Perekond zymomonas – elab koos taimedega • Küllalt sarnane perekonnaga Pseudomonas (näiteks esineb mõlemal ED rada), aga Zymomonas on kääritaja.
Periood 3 - 4 kuud, 1600-2400mm/aastas Liiga niiske, mullad Rukis, kaer,oder, kartul, lina, raps väheviljakad leetmullad Akt.Temp. 1000-1600ºC
Perioodil 2006 - 2012 on erasektori töötajate arv vähenenud 5,1%, avaliku sektori töötajate arv suurenenud 1,7%. ( Jne Riigimasina leht moodles)

Perioodiliseks nimetatakse niisugust lõpmatut kümnendmurdu, mille murdosas mingist kohast alates teatav numbrite rühm (periood) lõpmatult kordub.
Peristylon - ümberringi sammastega piiratud) – 1) antiikelamu keskel asuv nelinurkne sammastega ümbritsetud õu, kust pääses eluruumidesse.
Personaliidee on arusaam sellest, missugused inimesed organisatsiooni sobivad ja missuguseid formaalseid ja informaalseid nõudeid neile esitatakse.

Periklese - aegne kreeka ajaloolane, keda nimetatakse ajaloo isaks, pööras tähelepanu ka hilisemale ajaloole ja hakkas seda üles kirjutama.
Perioodilisussüsteemi 2 - e rühma element, leelismuldmetall; järjekorranumber 56, aatommass 137,34. Looduslik baarium koosneb 7-est stabiilsest isotoobist.
Personali hindamine on komplitseeritud tegevus, põhjustades vastuseisu, kui see ei ole piisavalt avalik või kui selleks ei kasutata sobivat metoodikat.

Perspektiiv – (ladina keeles läbi vaatama, vaatlema) kujutise projitseerimine pinnale ühest, nn silmapunktist lähtuvate mõtteliste kiirtega
Perekonnanimed 1820 - 1830 2. maa jäi mõisale; talude vabad rendi lepingud > talude päriseks osr 1960-nd. 3. kohtusõltuvus kaob va. mõistapolitsei.
Perifeersel alal on aga uuemad mõistatused, mis on konkreetsemad kuid ei pruugi alati teenida mõistatamise vaid vahel ka nalja viskamise eesmärki.

Perioodi 1950 – 1973 nimetatakse "Kreeka majanduslikuks imeks", millal riigi majandus kasvas keskmiselt 7% aastas, jäädes alla vaid Jaapanile.
Perioodiline funktsioon - funktsiooni f(x) nim. perioodiliseks, kui leidub selline nullist erinev reaalarv ω, nii et f( x + ω) = f (x) iga x € X korral.
Peripeelia - 17. konklusioon-õpplahendus, konflikti(de) lahendus, sündmustiku lõpp-punkt traditsioonilises näidendis ja jutustavas proosas.

Personalitöö on süsteemne ja sihikindel protsess, hõlmates kõiki inimtegevusega seotud aspekte nii tööl kui ka osaliselt väljaspool tööd.
Pertseptiivne staadium – tekib seoses KNS arenguga, võimalik on vastu võtta mitu ärritajat nii, et nende signaalid sünteesitakse representatsiooniks.
Perioodil 2008 - 2011 pakume teenuseid Euroopa Sot-siaalfondi toetusel rahastatava programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames.

Personaalunioon – kahe või enama riigi ühendus, mida valitseb ühine monast; tekib juhul, kui ühe riigi valitseja pärib ka teise riigi krooni
Personali koolitamine on töötajate plaanipärase ettevalmistamise ja arendamise süsteem, mille käigus täiendatakse töötajate teadmiseid ja oskusi.
Perspekiiviseadus - ruumi kujutamine kujuliselt, akt, kolmnurke kompositsioon, reeglites on nii tõde kui ilu, teemad siisi kirikulised, õlivärvid.

Perestroika – Mihhail Gorbatšovi valitsusaeg 1985-1991. Tema võimule saamise ajal on NSVL majandus väga alla käinud, kõigest on puudus.
Periodontiit on hammast alveooli kinnitavate sidemete süsteemi pöördumatu põletik, mis ravi puudumisel põhjustab hammaste väljalangemist.
Perioodi 1770 – 90ndate aastateni võib Eestis pidada varaklassitsismiks, kus klassitsismi elemente kasutati enamjaolt käsikäes baroksetega.

Personali liigitusi on erinevaid, millest levinumateks on: • juhid ja täitjad; • valgekraed ja sinikraed; • juhid, spetsialistid ja töölised.
Personalitöö - ja Koolituskomisjonil on õigus jätta taotlus rahuldamata ning stipendiumifond jagatakse võrdselt esitatud kandidaatide vahel.
Perekonnal on põsetaskud. Eesjäsemed on lühemad kui tagajäsemed, Käed ja jalad haaramisvõimelised, Sõrmede/varvaste lamedad küüned.

Pereliikmetest on allergik. Samas ei oska üle poole inimestest (53%) öelda, mida saaks allergia ärahoidmiseks teha, vahendas Roheline Värav.
Peremehetu on asi, kui asjal pole olnud omanikku (nt metsamarjad, seened) või kui omanik on valduse lõpetanud valdusest loobumise tahtega.
Pereplaneerimine on üks inimõigustest, millega kaasneb õigus valida oma laste sündimise aeg ja arv nii, et iga laps oleks soovitud ja oodatud.

Perioig - Lakoonia asukad, kes olid küll vabad, kuid poliitiliste õigusteta ning spartiaatide suhtes andami- ja sõjaväekohustuslikud.
Personali valik on tööandja ja töövõtjate vaheline sihikindel protsess, mille käigus valitakse töökohale kandideerijate hulgast sobivaim.
Pere majandamises on tähtis raha kasutamise oskus, eelarvete loomine, peaksid võimalikud olema ka tagavararahadeks, et häda juhul oleks võtta.

Perekondaretuseks nimetatakse väljapaistvast emasloomast põlvnevate loomade sihiteadlikku aretamist, et säilitada alustaja (perekonna) omadusi.
Perekonnaseisuakt - perekonnaseisusasutuses koostatud document, mis kajastab inimese sündi, surma, abielu sõlmimist ja lahutamist ning muutmist.
Perioodil 2007 – 2013 on koolitustoetust välja makstud 112 taotlejale summas 52 260 EUR ja praktikatoetust 98 taotlejale summas 239 478 EUR.

Personalijuhtimine on inimressursside planeerimine, mille eesmärgiks on läbi aegade olnud toetada ja parandada ettevõtte eesmärkide teostamist.
Pertseptiivne e. tajufoneetika uurib häälelainega edastatavate hääldusüksuste kuuldelise eristamise ja tajumise (äratundmise) probleeme.
Perekond jugapuu - Taxus Jugapuu perekonda kuulub 8 liiki, neist üks harilik jugapuu Taxus baccata kasvab Eestis (läänesaartel) looduslikult.

Perioodi 2007 - 2013 lõpuks eeldatavalt korrastatud sadamatevõrk, mis loob, head tehnilised ja geograafilised tingimused kala vastuvõtuks;
Permutatsioon – n-järku permutatsionniks nim n esimese naturaalarvu mistahes ümberjärjestust(kus iga arv esineb üks kord). Det omadusi.
Peroksüdaas on koostisest ka liitvalk ja selle toimel leiab aset spetsiifiliste substraatide oksüdeerumine H2O2-lt pärineva hapniku abil.

Personali planeerimine on töötajate vajadus nõutava kvalifikatsiooniga, on aluseks teistele personalitööga seotud protsessidele organisatsioonis.
Perikles - ateena strateeg, valitsemisega kujunes ateenas kindel demokraatlikkord.Aristokraatide eesõigused valitsemisel olid kadunud.
Perioode on kaks ning pärast esimest perioodi vahetatakse grupid omavahel – interventsiooni grupist saab kontrollgrupp ja vastupidi.

Perioodil 1933 - 1939 võtsid natsid vastu üle 400 seaduse, jättes juudid vähehaaval ilma majanduslikest õigustest ja kodanikuõigustest.
Perliitstr - ga malmid, mis on kõige odavamad laagrimaterjalid, kuid kasutatavad suurema hõõrdteguri tõttu vaid aeglastel pööretel.
Personali hindamine on töötajate tõhusa juhtimise eeltingimuseks, aidates luua töötajate motiveerimiseks ja hüvitamiseks sobivad tingimused.

Personalirisk - suur sõltuvus üksikute inimeste lahkumisest,vajalike oskustega töötajate puudumine,konfliktid töösuhetes(streigid jne)
Peretoetusi on plaanis tõsta järgmisel aastal kokku 16,1 miljonit eurot ja vanemahüvitised 10,5 miljonit eurot võrreldes tänavusega.
Perfektne tellimus – kombineeritud mõõtühik, mis arvestab samaaegselt kõiki tähtsamaid klienditeeninduse faktoreid tellimuste täitmisel.

Performing – toimimine (rollid paigas, vastastikuse abi vajalikkus on selgeks saanud, kus rollid ja normid paigas – seal tulemus ok)
Perliitmuutus on austeniidi lagunemise protsess F ja T-ks (A->F+T) Le- tekib temp 1147C. T-tekib vedelfaasist jahtumisel alla solidusjoont.
Personali hüvitamine on protsess, mille käigus tööandja tasub tehtud töö eest, kasutades selleks erinevaid rahalisi ja mitterahalisi tasusid.

Persooni - ühiskkond jne (ei tegele) Intra-/interpersonaalne dimensioon. Inimese õpetus tegeleb enesekohase, sotsiaalse pädevusega.
Pergamoni altaris on ilmekalt näha hellenistliku plastika üldised tunnused – püüe tohutute vormide ja ülemäärase tundekülluse poole.
Perikles - Ateena riigimees, demokraatilised reformid, rahu Pärsiaga ja Spartaga, valiti strateegiks, viis õitsele Ateena vaimuelu.

Personaalne mõõde – käsitleb tööjõudu kui tähtsaimat komponenti; põhiliselt tegeletakse organisatoorses töös esinevate probleemidega
Personali värbamis - ja valikuprotsessi konseptsioon on viimastel aastakümnetel arenenud ning majanduskeskkondades muutunud läbivaks teemaks.
Pere traditsioon on väga tähtis just sellepärast, et säilitada kombeid ja uskumusi, mis olid vanasti ja mis peaks olema ka tänapäeval.

Perekond kuusk - Picea Ühtekokku kuulub kuuskede perekonda ca 45 liiki ning nad kõik esinevad põhjapoolkeral ning valdavalt mäestikes.
Perekonna ülesehitus – uuringud on näidanud, et kahe vanemaga perekondade lapsed on koolis edukamad kui ühe vanemaga peredest pärit lapsed.
Perekonnaõiguse põhimõtted on järgmised: abikaasade võrdõiguslikkus; vanemate võrdõiguslikkus; laste võrdõiguslikkus; lapse huvi ülimuslikkus.

Perenimede hulk on väikese rahva kohta hämmastavalt suur, põhjuseks oli perekonnanimede panemise aegse nimeloome rikkus ja mitmekesisus.
Perioodil 1993 - 1999 on aktsiisimaksude osakaal tulude struktuuris suurenenud, moodustades 1999. aastal ligikaudu 10% valitsuse tuludest.
Perioodil 2000 - 2006 kasvas Eestis tööjõukulu kiiremini kui Aasia riikides nagu nt. Hiinas, Koreas, Indias, Malaisias ja Filipiinidel.

Perioodil 2005 - 2007, müügiperioodid on muutunud taas tavapärasteks, ulatudes mõistliku hinnaga objektide puhul 3 kuust kuni 6 kuuni.
Perk – sometihing exstra you get from a job, like fringe benefits, but it can have no monetary value, like a chance to travel.
Personali arendamine on võimalik läbi juhtimise põhimõtete, milledest organisatsioonis lähtutakse töötades inimestega, oma töötajatega.

Personali koolitamine ehk tööväline arendamine toimub konkreetsetest tööülesannetest suhteliselt lahutatud õppemeetmete rakendamise kaudu.
Perspektiivist vaadates on arvulised andmed ainult materjaliks, uurimuse esimeseks sammuks. Nad vajavad tõlgendamist,seadmist laiemasse konteksti.
Per - l Passiva Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil 2080 Pikaajalise kap.rendi tagasimaksed järgm.

Peredes on hakanud viimasel aja muutuma pererollid vastupidiseks ehk eelnevalt mainitud õpetavad lapsed vanemaid mitte vastupidi.
Perifeerne jätke on lühike ja tungib tugirakkude vahelt läbi haisteepiteeli pinnale ja ulatub sellest tundlike haistekarvakestega välja.
Perifraas – kõnekujund, kus millegi nimi või nimetus asendatakse sellele iseloomulike tunnustega, muutes nii kirjelduse elavaks.

Perioodi vältel on toimunud tohutu areng ja jääb lootus, et leidub inimesi kes selle kohutava sündmuse vajalikkust ka mõista suudavad.
Permutatsioonideks nimetatakse ühendeid, mis sisaldavad kõiki antud elemente ja erinevad üksteisest ainult elementide järjekorra poolest:
Personali arendamine on organisatsioonile vajalike töötajate ettevalmistamine, nende teadmiste ja oskuste arendamine ja karjääri juhtimine.

Perearstidele on koolieelses eas laste profülaktiline läbivaatus soovituslik, ta ei ole vastutajaks lapse arenguhäirete märkamises.
Peristüülõuedesse on aja jooksul hakatud rajama istutusi - ilmselt on siin tegemist Oriendi aedade mõjuga, mis toodi kaasa sõjaretkedelt.
Personali värbamine on protsess, mille käigus kutsutakse nõutava kvalifikatsiooni ja omadustega töötajad kandideerima pakutavale tööla.

Perspektiiv – detail, mis kannab rohkemat tähendust kui lihtsalt üks kood Erinevad perspektiivid fiktsioonis on fookuse küsimus.
Per sacramentum - Gaiuse sõnade järgi tavaliseks protsessivormisk iga liiki asja jaoks, kui seaduses polnud ette nähtud mõnda teist.
Perikles - Ateena riigijuht, kes kindlustas lõplikult demokraatia võidu polises ning kelle ajal oli Ateena oma õitsengu tipul.

Perinataalne – Of, relating to, or being the period around childbirth, especially the five months before and one month after birth.
Personaalarvuti - personaalseks kasutamiseks mõeldud mikroarvuti, mida võib kasutada nii autonoomselt kui ka arvutivõrku ühendatuna.
Peremees - staatus (50-51), staatusekindlus ja –kindlusetus (121-122) Alati on mõni sotsiaalne positsioon tähtsam kui teine.

Perestroika - ehk uutmine oli Mihhail Gorbatšovi poolt juunis 1987 välja kuulutatud majandusreformide programm Nõukogude Liidus.
Pergamoni koolkond - (Attalos, Eumenes) Skupltuur võidu auks gallialaste üle, Zeusi altari friis (130m pikk), kujutatakse gigantomahhia.
Perhaps - -a ball; with orchestra--two bag-pipes; And sometimes a trained ape, and Punch and Judy; Though if your husband . . .

Perioodikulude koostis ehk toimimiskulud (operating expenses) • Perioodikuludeks on turustus-, üldhaldus-, ja uurimiskulud, muud ärikulud.
Perkolatsiooni ehk tõmmistamise teel, mida on samuti võimalik teostada kas külmalt (läbi pressides) või kuumalt (läbi aurutades)
Persoali koolitamine - töötajatele peab olema tehtud selgeks ettevõtte klienditeninduse strateegia ja nende roll strateegia elluviimisel.

Perspektiiv - ruumi kujutamine tasapinnal,egiptlased ei tundnud, asetasid piltidel tagumised esemed lihtsalt üles esimeste kohale.
Percipi – “olemas olla tähendab tajutav olla”. Mingit materiaalset eset ei eksisteeri sõltumatult tajuvast subjektist.
Perekonnanime mountbatten - Windsor. Elu kuningannana Pärast kroonimist 1953. aastal kolisid Elizabeth ja Philip Buckinghami paleesse Londonis.

Perekonnanõupidamised on väga vajalikud Nimetatud vanuses laste puhul tuleb taas läbi arutada senised kasu-isaga väga väikeses korteris.
Perekonnas 300 - 350 liiki, mis levinud nii põhja- kui ka lõunapoolkera parasvöötmes, mõned liigid ka troopikas ja subtroopikas.
Pereturist on sarnaselt üldisele inimkonna arengule käesoleval sajandil suunatud otsima mugavust, privaatsust ja personaalsust.

Pergola - lehtla, sammaste, piilarite vms püsttugedega ristikujulise katusega või ümarehitis, millel kasvasid vääntaimed.
Perioodi 2007 - 2013 on iseloomustanud püügikorralduse aspektist püügivõimaluste koondumine väiksema arvu ettevõtjate kätte.
Peritoniit – kõhukelmepõletik Somaatiline valu – torkiv, lokaliseeritav (enamasti keha välispinna vigastusega seotud) valu

Peregriinid - mitte rooma kodanikud Roomlaste ja peregriinide vaheliste suhete reguleerimiseks loodi ius gentium-rahvaste õigus.
Personali koolitus on firma süsteemne tegevus töötajate teadmiste, oskuste, hoiakute muutmisel vastavalt organisatsiooni vajadustele.
Personalipoliitika on põhimõtete ja protseduuride kogum, mis peavad tagama personali juhtimise ühtsetel alustel kogu organisatsioonis

Pereelu faasiti on tarbimisvajadused erinevad, saavad turundajad neid arvestada oma sihtturgude ja turunduskomplekside kujundamisel.
Perekond streptomyces on populaarne uurimisobjekt, sest on laialt looduses levinud ja toodab AB. Eristatakse üle 500 Streptomycese liigi.
Peremees - staatus – erinevatest staatustest sotsiaalselt kõige tähtsam staatus, mis kujundab indiviidi elu kõige rohkem

Pereplaneerimine - sündide aeg ja arv, naine ja mees saavad ise vaadata millal nad tahavad last saada ja kui palju peaks neid olema.
Perforeeritud lusikas - vedelikus säilitatavate kuid vedelikuta tarbitavate roogade portsjoneerimiseks, nt vedelikus hautatud kalatükid.
Peripeteia – pöörak, pööre süžee arengus, mille tulemusena õnnelik muutub õnnetuks või vastupidi (teataja Oidipuses)

Periwinkle on üks taimedest, mis aitab leukeemia vastu ja on üks kõige tugevama toimega vähivastastest ravimitest maailmas.
Personali valik on kahesuunaline protsess, milles tööandja taotleb sobivat töötajat ja töövõtja püüab leida sobivat tööd.
Perspektiivne on praegusest tunduvalt suuremate kallurautode ja kopplaadurite kasutuselevõtmine, millede võimsus on üle 600 kW.

Per - manent set therefore depends on how far below that earlier mentioned "yield point" the wing is when fully loaded.
Peredes on lapsed kõrgemal hierarhilisel positisioonil, nad on võimelised muutma rolle 18 ja reegeleid selles süsteemis.
Perekonna seisukohalt on oluline väljendada oma leina, avalikustada surmaasjaolud ja mõista, et iga inimene elab leina läbi erinevalt.

Pereturist on Pärnust kadumas ja linna külastuskoormus on tänu ohjamatule massi- turismile jõudnud taluvuspiiri lähedale.
Periood 68 - 76. uurib põhjalikumalt varasemat muusikat, uurib Gruusia rahvamuusikat. Nüüd hakkab uurima orientaalmuusikat.
Permi kivimites on leitud umbes 5000 liiki fusuliniide. Kuigi nad olid amööbilaadsed ainuraksed, ületasid mõned liigid pikkuses

Persona – e mask (sarnaneb Freudi superegoga). Inimese vale-mina. Persooni võetakse sellena, kellena ta end ise näitab.
Perekonnaseadus – RT I, 2009, 60, 395 2. Eesti vabariigi põhiseadus 28.06.1992 – RT 1992, 26, 349 3. Õiguse entsüklopeedia.
Peremeesorganism E. scolopes on öise eluviisiga ja kasutab bakterite poolt toodetud valgust, selleks et kaitsta end kiskjate eest.

Perforeerivate e. Sharpey kiududena luusubstantsi • Endostiks nim. õhukest sidekoelist kesta, mis katab luud üdiõõne poolt.
Personaalne süvaintervjuu – tehakse intervjueeritavaga näost näkku ning selle käigus analüüsitakse detailselt olemasolevat probleemi.
Perspektiivne - külgetõmbe protsess, et luua side, mis suurendab nii liidrite, kui ka järgijate motivatsiooni ja kõlbelisust

Peredele - suurepärane koht perepuhkuseks, kuna balilased armastavad lapsi väga ja suhtuvad nendesse väga hoolitsevalt.
Perfektsionistist alasooritaja on tavaliselt edukas niikaua, kuni üles- anded on konkreetsed, algklassides tavaliselt temaga probleeme ei teki.
Perikles – reformid – võim kuulus rahvakoosolekule, kõik seaduse ees võrdsed, rikastel polnud poliitikas privilege.

Perliit on vulkaanilise päritoluga mineraal, mis kuumutatuna 850 C –ni omandab väga head mullaparanduslikud omadused.
Personaalsed barjäärid on inimese käitumise loomulik osa, kuid kui nad hakkavad segama efektiivset kuulamist, muutuvad nad probleemiks.
Personalijuhtimine on strateegiline ja järjepidev lähenemine organisatsiooni kõige väärtuslikuma vara – inimeste juhtimisele.

Personnel on the cover story, iterated his authorization, and added a personal "good luck and good hunting" to the message.
Perspektiivsemad on tänapäeval programmid, mis rõhutavad kaastunnet ja sugupoolte individuaalsete piiride eristamise tähtsust.
Perekonna 6 - aastase poja Jamesi plaanist minna paadimatkale saarel asuva majaka juurde, kuid see nurjub halva ilma tõttu.

Pereliikmed – sealhulgas lapsed – kujundavad kodu näo; ent kodu voolib ka pereliikmeid, eeskätt kodus sirguvaid lapsi.
Perikles - Peetakse sageli Ateena edukaimaks Andreion - Meeste ruum juhiks. Gümnaasion - Spordiväljak, koos pesemis- ja
Perioodil 1713 - 14, kui suur repertuaar Itaalia muusikas muutus kättesaadavaks Weimari kohtus,kus orkester oli pöördepunkt.

Persephone - on sageli arvatud, et on müüt, kus Hades ja Dionysos konkureerivad ja Persephone ilmub Dionysose partnerina.
Personaalne vanus - eakaReeda subjektiivne suhtumine oma vanusse –tunneb ennast “hinges“ 5-10 aastad noorena kui tegelikult.
Personali voolavus on töötajate liikumise määr, mis võimaldab hinnata ettevõtte konkurentsivõimelisust ja jätkusuutlikkust.

Perifeerse ns - i moodustised - närvid kujutavad endast närvikiudude kimpe,mis on väljastpoolt kaetud sidekoelise kestaga.
Periodont – hamba-igemevaheline side). Anatoomiline jaotus: hambakroon, hambakael, hambajuur, hambaõõs ja juurekanal.
Permutatsioonid on variatsioonid n elemendist n elemendi kaupa ja esitavad kõikvõimalikke erinevaid järjestusi n elemendist.

Personali hindamine on töö hindamise protsess, mis koosneb töökohtade ja töötajate töösoorituste uurimisest ja hindamisest.
Personaliarendamine tähendab kaastöötajate personaalset arendamist kogemuste vahetamise, edasiõppimise ja konsulteerimise teel.
Personaliarv on 60 kiirabitöötajat, neist vähemalt 12 erakorralise meditsiini õde ja arsti ehk kokku 20 kiirabibrigaadi.

Perioodil 1950 – 1990 suurenes saagikus igal aastal enam kui 2%, seega märksa rohkem kui rahvastiku juurdekasv samal ajal.
Peristüül - katusega, sammaskäikudest ümbritsetud õu vanas Roomas ja vanas Kreekas, kuhu avanesid maja üksikud toad.
Perkussioon – trummikõla, pingeline õhkrind – hüpotensioon, südame arütmia, patsiendile on üha raskem õhku anda

Personaalijuhtimise roll on väga tähtis, kuna personalijuhtimine on inimressursi rakendamine kohviku eesmärkide saavutamise huvides.
Personali juhtimises on viimastel aastakümnetel tehtud suuri korrektiive, mille käigus juhtimine on muutunud indiviidikesksemaks.
Personali planeerimine on protsess, mille eesmärgiks on tagada vajalikul hetkel piisav hulk nõutava kvalifikatsiooniga töötajaid.

Peruu valitsus on pidanud Yale'i Ülikooliga läbirääkimisi, et saada tagasi ligi 40 000 Machu Picchust pärit irdmuistist.
Perestroika - Eesmärgiks olid senise sotsialistliku ühiskonna reformimine, et tuua riik välja majanduslikust kriisist.
Perliit on ferriidi ja tsementiidi eutektoidusegu süsinikusisaldusega 0,8%.(isel:survetöödeldav,kõvem kui ferrit.

Personalile on ettevõttes toetavad üksused nagu: müügiosakond, turundusosakond, finantsosakond ning personaliosakond.
Pereettevõte – Pereettevõte on ettevõte, mis on täielikult või valdavalt omatud ja kontrollitud pereliikmete poolt.
Perekondlikud traditsioonid on privileeg. See on midagi sellist, mis kordub: päevast päeva, aastast aastasse, põlvkonnast põlvkonda.

Perekonnaliikmed on need, kelle peale saab alati loota ja seepärast tuleks nendega häid suhteid sälitada ja neist hoolida.
Pereliikmetel on õigustatud ootus, et riik ei tee õigusvastaseid ja ülemääraseid takistusi pereliikmete kooselule116.
Peremees on kõrtsis!“ (lk. 59). Jaan oli väga rumal, ta võttis teiste nõu kohe kuulda, isegi kui see oli rumal.

Perevägivald on harva ühekordne akt, tavaliselt muutub see vägivallatseja jaoks aja jooksul normaalse käitumise osaks.
Perikles – Ateena kuulsaim strateeg Dareion I – Pärsia valitseja kelle juhtimisel toimusid Kreeka-Pärsia sõjad
Periodiseering on tingitud erinevatel aegadel olnud erinevatest arusaamadest inimesest ja maailmast ning nende vahekorrast.

Peripteer - See oli ristkülikukujulise põhiplaaniga tempel, mida ümbritses igast küljest ühekordne sammaste rida.
Personalijuhtimise funktisoonid on töötajate valik, töötajate treenimine, personali arvestuse pidamine, kollektiivvaidluste lahendamine.
Personalipoliitika on organisatsioonis heakskiidetud põhimõtete kogum, millest lähtumine on loomulik kõigile töötajatele.

Perspektiivsem on toota niiduelustikule soodsal viisil nüüdisturul konkurentsivõimelist kaupa, näiteks liha või villa.
Perekonnaliikmed – naine (enamikel juhtudel), lapsed, teised sugulased, muud alluvad ja orjad - kuulusid tema võimu alla.
Peremeesrakk - kindel rakutüüp, mida viirus on võimeline nakatama, ja milles toimub uute viirusosakeste moodustumine.

Peretuttavad ikka on "need õiged". 4. Osa inimesi sooviks enda kõrvale elukaaslast, et nad ei tunneks end nii üksildasena.
Periheelis on Pluuto orbiit seespool Neptuuni orbiiti, afeelis aga sellest 1,9 miljardi kilomeetri võrra väljaspool.
Perikles - Ateena riigimees, teostas demokraatlikke reforme, kehtestas nõukogu liikmeile ja vandekohtunikele palga.

Perioodi märksõnad on majanduskriisist tingitud Eesti krooni devalveerimine, põhiseaduse muutmine ja nn vaikiva ajastu algus.
Perioodil 42 – 36 miljonit aastat tagasi toimus sugukonnas aktiivne mitmekesistumine ning perekondade ja liikide teke.
Perioodilisustabel – ülevalt alla = metallilised omadused tugevnevad; paremalt vasakule = metallilised omadused tugevnevad.

Peripteer on väljastpoolt rikkalikult kaunistatud marmorskulptuuridega. Parthenoni viiludel seisid skulptuurigrupid.
Personali planeerimine on protsess, millega kindlustatakse vajaliku personali olemasolu organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
Personali värbamine on protsess, mille käigus kutsutakse nõutava pädevusega töötajaid kandideerima vakantsele ametikohale.

Personalijuht on juhtkonna huve esindav äriinimene, muudatuste kujundamine äri vajadustele, ettevõtte äri planeerija.
Personalipoliitika raames on ära määratletud, milliseid vahendeid ning programme ettevõtte töötajate koolitamiseks kasutatakse.
Peruu on ka alpakavilla suurim tootja (umbes 6500 tonni). Alpakasid elab veel Boliivias, Tšiilis ja Argentiinas.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Perearst - homöopaat Saima Tishler: "Lennuhirmu põdejad jagunevad homöopaatia mõistes lahtimõtestatuna kolme tüüpi (või satuvad kolme liiki seisunditesse): Argentum Nitricum (hõbenitraat), Phosporus (fosfor) ja Calcarea Carbonica (kaltsium)." Argentum Nitricumi tüüp on närviline, erutuv ja impulsiivne.
Perede väljavalimist on vajalik teha pidevalt ka edaspidi, sest häid oma- taru juures mee kogust enam-vähem õigesti hinnata.
Perekonda kuulub - 100 liiki, mis kasvavad looduslikult peamiselt lähistroopilises Ameerikas, Austraalias ja Polüneesias.

Perekonna funktsioonid on järgmised: 1. soo jätkamine – realiseeruvad seksuaalsuhted ja perekondlikud püüdlused legaalselt.
Perevägivald on üks varjatumaid vägivallavorme, kuna see leiab enamasti aset araelusfääris, kodu suletud uste taga.
Periheelne nägemine - liikumine, mida me näeme Nägemine on ülejäänud meeltest kitsam Fotoretseptorid jagunemvad reetinal(

Perseveratsioon - passiivse kujutluse alaliik ( ntx seente tahtmatu, korduv silme ette tulek pärast metsas veedetud aega)
Perseveratsioonid - – sex-suhete paljusus, kalduvus püsida sama motoorse v verbaalse vastuse juures erinevate stiimulite.
Personali hindamine on töötajate kujundamise eeltingimuseks, mis võimaldab konkretiseerida personali valikut ja arendamist.

Perearst - külastavad kehaliselt aktiivsed noored ja täiskasvanud, rahvaspordiüritustel osalevad täiskasvanud.
Perearstil on oluline roll ennekõike eaka anamneesi koostamisel ja somaatiliste haiguste diagnoosimisel ning ravil.
Peregriinide omand – peale Rooma kodanike hakati tunnistama ka võõramaalaste ehk mittekodanike ehk peregriinide omandit.

Perekonna kohustuseks on vaadata, et epileptik võtaks korralikult epilepsiavastaseid ravimeid vastavalt arsti ettekirjutusele.
Periodiseerimine antiik - , kesk- ja uusajaks ei ole kõikjal rakendatav, see kehtib ainult Euroopa, isegi Lääne-Euroopa puhul.
Perioodi lõpuks E. Naaritsa taandumine ainult naiste treeneriks (siiani vedas nii meeste kui ka naiste klubisid ÜSK-is).

Personaalnõustamis - kui ka interneti-teenustena. Eestis tegutsevad EURESe nõustajad Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus.
Perspektiiv - ruumilisuse kujutamise viis tasapinnal e. paberil (õhuperspektiiv, värviperspektiiv, joonperspektiiv)
Peruu - Tšiili süvik on tekkinud ookeanilise Nazca laama sukeldumisel mandrilise Lõuna- Ameerika laama alla.

Peruus on kokku 460 liiki imetajaid, 695 liiki pesitsevaid linde, 347 liiki roomajaid ja 352 liiki kahepaikseid.
Performing – toimimine Talitlemise astmel saab selgeks, kas ja kui hästi meeskond suudab oma ülesandeid täita.
Peristaltika - soole lainelised lihaskontraktsioonid, mille abil liigub edasi soole sisu, mis segatakse seedemahlaga.

Perkussioon – kuulmismeele ja kompimis- või tundmismeele rakendamine Perkussioon on keha välispinna koputlemine.
Personaalarvuti on saamas paljude inimeste ja paljude elukutsete lahutamatuks kaaslaseks ja asendamatuks töövahendiks.
Personaalsus e. isikupohimote; identse normi pohimote; individuaalse kaitse pohimote; Oigussusteemid ja karistusoigus

Personali orienteerimine on uute töötajate kavakindel liitmine ettevõttega, selle tööstruktuuride ja sotsiaalse keskkonnaga.
Personaliseerimine – süüdistatakse väliste asjaolude kujunemises iseennast ja elu pisiasju võetakse liiga isiklikult.
Perspektiiv on täiesti tinglikud, on pildis tunda igapäevase elu olustikku,“ kirjutab kunstiteadlane Dolgopolov.

Perekonna suurus – keskklassi pered on väiksemad, mistõttu vanemad investeerivad lastesse ja nende haridusse rohkem.
Perekonnaseisuametnike seas on levinud hoiak proovida vanemaid veenda, ent lepitakse siiski praktiliselt kõigi vanemate soovidega.
Perel on juba ka oma väike teatritraditsioon: Alo hing on rahul, kui ema ja isa esietendusel saalis istuvad.

Peremeheks – igaühe pensioni suurus sõltub sellest, kui palju ta oma elu jooksul on pensioniaastateks kogunud.
Perioodi d - elemendid sama raadiusega kui 5. perioodi omad, samas on nad ~2 korda raskemad ja seega ka tihedamad.
Perioodil 2004 – 2006 eraldati Eestile EL struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist kokku 12,5 miljardit krooni.

Perioodiline kümnendmurd – kümnendmurd, mille murdosa mingist kindlast kohast alates teatav numbrite rühm lõpmatult kordub.
Person – e. isik, sõnumks on see, mida teie kliendile ütlete, hind sõltub teie läbirääkimisvõimatest.
Persona on see, mida inimene tegelikult pole, vaid see, kelleks tema ja teised teda peavad; TALLINN 9.03.2012 5

Personalispetsialisti kutsestandard on kokkulepitud nõuete kogum konkreetsel tasemel vajalikest oskustest, teadmistest ja isikuomadustest.
Pertinentsprintsiip – tugines klassifikaatoritele, eriti osavad oldi selles osas Saksamaal (kasutusel enne provenientsi )
Pertseptiivne ehk tajufoneetika uurib häälelainega edastatavate hääldusüksuste kuuldelise eristamise ja tajumise

Pere vennale - õele pidevalt teada anda h.aktiivse lapse käitumisest, lootes sel viisil panna vastutust ka neile.
Personaalne – liikmelisus seotud teatud omadustega, eelkõige kutsekuuluvus – advokatuur, ülikool, kaitseliit
Perspektiivist nähtuna on isiksus eriline kujund, nähtus, mille näitleja on loonud teistele läbi enda stiliseeritud rolli.

Pereettevõte on ettevõte, mis on täielikult või valdavalt omatud ja kontrollitud ühe perekonna liikmete poolt.
Perekond nulg - Abies Nululiike on Eestisse sisse toodud nii Euroopa lõunapoolsetest piirkondadest kui Kaug-Idast,
Perekonnaseaduses on õiguskeel küllaltki üheselt mõistetav ning õiguskeele nõuded vastavas seaduses on täidetud.

Pereliinitestament – abikaasade vastastikune testament, kus määratakse kolmas isik, kes mõlema surma korral pärib.
Performance - Stile werden in der Regel im Zusammenhang mit der Machismo und männliche Sexualität ausgedrückt.
Periheel on ümber Päikese tiirleva taevakeha orbiidi punkt, mis asub Päikese massikeskmele kõige lähemal.

Perioodi lõpuks on laps välja arendanud tõhusad ja hästi organiseeritud liigutused suhtlemiseks vahetu ümbrusega.
Peristüül – sammastega siseõu • Roomlaste peristüülis oli ka pinke ja laudu, purskkaev, lillepeenrad jne
Perliinitestament – abikaasade vastastikune testament, kus määratakse kolmas isik, kes mõlema surma korral pärib.

Personalisööklate klientideks on ettevõtte töötajad, ettevõtte külalised ja sageli ka lähedal asuvate ettevõtete töötajad.
Personalitöö juhtimine on viimase sajandiga tohutult arenenud tulenevalt sisemise ja välimise keskkonna mõjutusteguritest.
Pere traditsioonides on oluline ka see, et iga inimene selles perekonnas ootab seda üritust ja tahab sellest osa võtta.

Perekond taxus - jugapuu Seega kestab tsükkel tolmlemisest käbide Okkad lamedad, kinnituvad võrsele spiraalselt.
Perenaine krõõt - ei tuletanud laudu uksepiitade küljes mehele enam kunagi meelde, olgugi, et ise nendega võitles.
Performance on võrreldes happeninng’ga plaanipärasem ning esinejad ja publik on selle ajal rohkem eraldatud.

Performed on your hard drive and take place when Illustrator is using one of its many filters and adjustments.
Perfringens - sisse nakatunud inimestele tavaliselt tekib kõhulahtisus ja kõhukrambid 6 kuni 24 tunni jooksul.
Perifeerne – ehk piirde NS on pea- ja seljaajust väljuvad närvid koos nende lõpmetega elundeis ja kudedes.

Perioodilisteks nimetatakse selliseid liikumisi, mille korral keha kordab oma trajektoori kindla ajavahemiku järel.
Peripteer - Kreeka templi täiuslikem ja klassikaline vorm; sammasterida (peristüül) ümbritses kogu hoonet.
Permi - Triiase vahetusel mõlemas piirkonnas on Hilis- Permi imetajalaadsed roomajad äkki välja surnud.

Perpetuiteet ehk igavesti kasvav annuiteet- Eeldatakse ühesuuruseid perioodilisi makseid, mis kestavad igavesti.
Personali valik on keeruline protsess ning selle eesmärgiks on selgitada pakutavale töökohale sobivaim töötaja.
Personaliosakondadel on oluline roll, et aidata organisatsiooni strateegilised eesmärgid viia üksiktöötaja tasandile.

Perspektiivselt on ettevõtte edu rajatud kvaliteetsete toodete ja nendega liituvate kvaliteetsete kavandite najale.
Pereema - Tagasihoidlik, heasüdamlik ning alalhoidlik kes hoolitses alati eelkõige teiste vajaduste eest.
Perekondadel on ka pisipere, kes on alles üsna väikesed ei pruugigi lapsed oma vanemate emakeelt ära õppida.

Perekondlik sarnasus tähendab seda, et pole olemas selliseid tunnusjooni, mis kõigile keelemängudele ühised oleksid.
Perekriis - mis see on ? Kriisiaeg tekitab pereliikmetes segadust, ärritavust, palju küsimusi ja väsimusi.
Perilümfis on membranoosne (kileline) tigu, mille õõnsuses on rakkudevahelise vedelikuga sarnanev endolümf.

Peristüül - sammasõu - Keiser Hadrianuse villa - Nii kaduv on maailma Vettiuse majas Tivolis, Rooma hiilgus.
Perseus on küll üsna kõhn, kuid sitke ja lihaselise kehaehitusega, mis viitab ka võimu vastupidavusele.
Pertseptronis on alati üks sisendkiht, üks väljundkiht, ülejäänud kihid kannavad peidetud kihtide nimetust.

Perestroika – (ümber ehitamine): Majandusarengu kiirendamine, demokratiseerimine, avalikustamine(Glasnost).
Perikles - Ateena riigimees, kes kindlustas demokraatia edu. • Demosthenes - Ateena oraator ja riigimees.
Periood 4 - 5 kuud, 1600-2400mm/aastas Keskmiselt viljakad ,niisked Mereline: taliviljad, marjad, Akt. Temp.

Perioodideks – Eesti Metsanduse Arenguprogrammis 1997 – 2001 oli lubatavaks aastaseks raiemahuks 7,81 milj.
Perkunas on 10. Seda täpilist (seen – ainsuse osastav) _______________________________ ei maksa korjata.
Permutatsioon - Kõikvõimalike erinevate järjestuste arv etteantud elementidest nimetatakse permutatsioonideks

Perotinus – 12 saj lõpp 13 algus .muutuseks oli 3 ja 4 häälse organumi liitmine.greg koraal on alumina.
Perpetuiteet on lõpmatu kestusega võrdsete ajavahemike tagant maksmisele tulevate võrdsete maksete C seeria.
Perseuse lugu on tavaline skeem Vana-Kreeka, kuid ka Lähis-Ida ja paljude muude piirkondade kangelase sünnist.

Personalipoliitika ülesanne ON AMETKOHTADE TÄITMISEKS TÖÖTAJATE LEIDMINE, KES SOBIKSID IDEAALSELT OLEMASOLEVASSE MEESKONDA.
Perspektiivsed – edastavad teavet selle kohta, kuidas teised tunnevad või mida arvavad kaaslaste käitumisest.
Perekonnateadvusega inimesed - Tolstoi elu traagika- püüdis teatud mõttes elada nagu talupoeg, aga see jäi vaid väliseks.

Peremees andres on üleaedse Pearuga võrreldes palju arukam, sest ta ei nori ega algata tühja koha pealt tüli.
Peremees tundis ehk esimest korda tõelist hingevalu, kui tema esimene naine talle kohapärijat sünnitades suri.
Perepea on isa. Nad peavad seda õigeks, kui isa vastutab pere tervise, peavarju, toidu ning abielu eest.

Perfektsioone on mitmesuguseid: suurus, tarkus, jõud (vägi), headus jne. Perfektsioonidel on erinevad astmed.
Perikles - teda peetakse sageli Ateena kõige edukamaks juhiks, kelle ajal oli Ateena oma õitsengu tipul.