Sõnu seletav sõnaraamat

Pluralism ehk mitmeparteisüsteem; 2) riikliku majandussektori ja eramajanduse kombinatsioon; 3) üldise heaolu riik, mis hoolitseb vähem kindlustatute sotsiaalse turvalisuse eest; 4) keinsistlik majanduspoliitika, mille järgi riik peab reguleerima põhiliselt eraomandusele rajanevat turumajandust, ergu- tama riiklike krediitidega tarbimist ja investeerimist kriisiaegadel; 5) sotsiaalse võrdsuse väärtustamine poliitilise ideaalina.
Poliitiline mudel - Peamiselt mitteprogrammeeritud otsused, ebamäärasus ja vähene informatsioon, ratsionaalsus piiratud, ebakõlad otsustajate vahel, eesmärgid segased, koalitsioon otsustamisel, puudub aeg ja ressursid probleemi ja alternatiivide igakülgseks vaagimiseks, arutelud vähendavad ebaselgust, läbirääkimised otsustavad valiku.
Palgatöötajal on vähem kohustusi ja vastutust kui ettevõtjal, kuid ettevõtjal on võimalus mitu korda suuremale rahalisele kasumile.

Pakkuja on pakkumuses planeerinud alltöövõtjate kasutamist, kuid on jätnud pakkumuses esitamata hankija poolt nõutud kinnituse muude (pakkumuses nimetamata) alltöövõtjate kaasamiseks hankelepingu mahust olulise osa täitmisel üksnes hankija nõusolekul 17. Oluline on, et kui pakkuja ei ole pakkumuses märkinud alltöövõtjate andmeid, kuid soovib alltöövõtjaid hiljem siiski hankelepingu täitmisel kasutada, siis RHSi § 31 lg 2 p 9 sõnastusest tulenevalt ei ole tal võimalik seda teha.
Pakkumise hinnaelastsus on muutuv suurus ja põhilised pakkumise hinnaelastsuse mõjurid on järgmised: • hinna muutumisega kohanemise aeg, mida pikem aeg, seda elastsem; (joonis nr 5) • toote keerukus, keerukamatel toodetel on vähem elastsem; • tootmise kulustruktuur, oleneb sellest, kas on võimalik kiiresti juurde saada erinevaid materjale ja komponente; • turukonkurentsi iseärasused; • erasektoris toodetav või valitsuse (riigi) poolt pakutav avalik kaup, tavaliselt on erasektoris toodetu elastsem.
Peatähelepanu on pööratud müüja tegevuse järjestamisele, ostjale jäetakse passiivne roll • kõiki ostjaid käsitletakse sarnastena, kellele sobib üks mudel  LOCATE - meetod - Vajaduste väljaselgitamisel, lähtutakse kuuest osategevusest: - kuulamisest: mida klient ise räägib endast ja oma probleemidest; - vaatlemisest: mida saab teada kliendi ja tema keskkonna vaatlemisest; - seostamisest: milline ettekujutus tekib kliendist ja tema vajadustest erinevate allikate abil kogutud info põhjal.

Protsentuaalne muutus on (6 / 33) 100 % , hinna protsentuaalne muutus on aga (1 / 7,5) 100%, seega 6 45 nõudluse hinnaelastsuskoefitsient on E D = 33 = = 1,3636 1 33 7,5 3. b) VALE; Arvutades hinnavahemikus 6-5 krooni kauba pakkumise hinnaelastsuskoefitsiendi, on see suurem kui 1, seega on pakkumine elastne; ; Arvutus: kauba pakutava koguse protsentuaalne muutus on (10 / 25) 100% , hinna protsentuaalne muutus on aga (1 / 5,5) 100 %, seega pakkumise 10 55 hinnaelastsuskoefitsient on E S = 25 = = 2,2 1 25 5,5
Palgatöötajal on vähem kohustusi kui ettevõtjal, kuid ettevõtjal on mitu korda suurem rahaline kasum.
Pedagoog - metoodiku palk (kolm protsenti õpetajatest) võib ulatuda 1130 euroni (delfi artikkel 16.09.2012). Reili Kardmaa RM11 Majandusvaatleja Heido Vitsuri sõnul on õpetaja ja arsti palk Eestis ebaproportsionaalselt madal, kuna see oli nii juba Nõukogude ajal ning kuna Eesti riigieelarve on lubamatult paindumatu. Esimesel pilgul võib isegi jääda mulje, et need madalad palgad on meile mingil põhjusel eriti hinnaliseks nõukogude pärandiks, millest me mitte kuidagi loobuda ei taha.

Praegused eesmärgid on aga sellised: • arhiivinduse alal tegutsevate isikute kutsealaste, õiguslike, majanduslike ja teiste huvide kaitse • kutseoskuste arendamine • dokumentide kogumisele, korrastamisele ja kasutamisele kaasa aitamine • ajaloo ja arhiivinduse propageerimine Eesmärkide saavutamiseks on EAÜ koondanud oma tähelepanu isikutele, kes hoolitsevad Eesti arhiivivarade kogumise, korrastamise, säilitamise ja kasutamise eest, olenemata nende asukohast ja ametkondlikust kuuluvusest.
Peamine eelis on odav ja kiire moodus jõuda pot kliendini, atraktiivne ja palju võimalusi Miinuseks on tohutu interaktiivse info maht, mille hulgast sõelutakse välja vaid see, mis jääb silma ja on eriline E-mailide lugemise aeg on lühike Paljudel firmadel on piirangud või ka suisa keelatud mitmesuguse elektroonilise info kasutamine ja vastuvõtmine Samas on ääretult mugav toote ostu-müügi protsessi läbi viia (paljud firmad suhtlevadki vaid üle interneti)(Kristo Krumm materj.
Pakkumise kulu - tulu analüüs? Kui suur on dotatsiooni optimaalne suurus, et luua avaliku sektori muuseumidele, teatritele, raudtee- ja laevafirmale arenguks vajalik sissetulekute tase? 194. Mis ülesandeid lahendab avaliku sektori sõltumatu regulaatori poolt määratud hinnaga pakkumise analüüs? Sõltumatu regulaatori ülesandeks on teha analüüsiga kindlaks optimaalne tariifide tase, mis tagab avaliku sektori ettevõtte jätkusuutlikkuse ja ei sisalda monopoolse hinna komponenti.

Poliitikud on viimasel ajal siiski seisukohal, et parem oleks püüda sellise situatsiooni tekkimist vältida, sest vaevalt ükski valitsus seda üle Majanduse liikumine tasakaaluseisundisse toimub kahe tegurite rühma toimel 1)majanduses endas on olemas teatud kohandumismehhanism e. isereguleerumine 2)valitsuse majanduspoliitilised meetmed isereguleerumise toetamiseks Kohanemine inflatsioonilises e. negatiivses lõhes on palju kergem ja kiirem kui RKT positiivses lõhes.
Personalirisk – suur sõltuvus üksikute inimeste lahkumisest, vajalike oskustega töötajate puudumine, konfliktid töösuhetes (streigid jne). 7. Kuritegevus - ebaausad töötajad, vargused, sulidest lepingupartnerid, sissemurdmised, väljapressimised, ettevõtte hoonete või transpordivahendite kannatada saamine vandalismi tagajärjel. 8. Muud vara kaotusega seotud riskid - tulekahjud 9. Poliitiline risk - võimalikud muutused seadusandluses, eeskätt maksunduses.
Perioodil 1994 - 1999 on soome iga-aastane majanduskasv olnud vahemikus 3,5%- 6,3%. Suurima majanduskasvuni küündis Soome majandus nimetatud perioodil 1997.aastal kui majanduskasv küündis 6,3%-ni. Aastatel 1998-1999 majanduskasv aeglustas mõnevõrra, mille peamise põhjusena tuuakse esile maailmamajanduse konjunktuuri halvenemist ja Aasia kriisi mõju. Kuigi samasse perioodi langes ka Venemaa majanduskriis, loetakse Vene kriisi mõjusid suhteliselt väikeseks.

Personalivajaduse prognoosimine – lühiajaline, keskmine, pikaajaline (avalik sektor) 3. Personali plaanide koostamine – personali nõudmise-pakkumise tasakaalustamise peamised teed! 4. Personali planeerimise hindamine – hinnang: täpsus versus maksumus! Personali planeerimine ning töötajate nõudluse ja pakkumise tasakaalustamine! Personali vajaduse prognoosimine koosneb töötajate vajaduse lühiajalisest (kuni 1a), keskmisest ja pikaajalisest (üle 5a) prognoosidest.
Poliitikute mureks on ju esmajoones tagasivalimine (häälte arvu maksimeerimine valimistel), teatud valijarühmadega arvesta- mine, valimiseelsete lubaduste täitmine, teatud mõjusfääride kindlustamine või lihtsalt oma valimiskampaania rahastajate soovide täitmine. Poliitikute eesmärk on erinevate vähemuste majanduspoliitilise tegevuse soosimine, kusjuures sellega seotud kulu püütakse jagada võimalikult märkamatult valijate enamiku vahel.
Paul samuelson on täiendanud Abram Bergsoni käsitlust sotsiaalse heaolu funktsioonidest (social welfare function), mida tuntakse kui Bergsoni-Samuelsoni sotsiaalse heaolu funktsioonidena (Bergson-Samuelson social welfare functions). Samuelson defineeris sotsiaalsete avalike teenuste omadused: need on kõigile kasutada, kas nad seda soovivad või ei; ühe inimese tarbimine ei vähenda teisele jäävat hüve kogust; selle kasutamise piirkulu on väga väike.

Poliitika väljatöötamine on vastus küsimusele a)kuhu liikuda? b) mida teha? c)millised on probleemid? 56. Poliitilise riski hindamise meetod on a)ÜRO rahvusvahelise võrdluse programm (ICP - International Comparison Programme):, b)poliitiline osalemine (politicalparticipatiori); c)Delfi meetod (Delphi technique). 94.Protestantliku Põhja-Euroopa liitumisel Euroopa Liiduga ja kuhtumisel katolükliku Brüsseli moraaliga on kõige raskema kultuurikonflikti läbi elanud
Pikaajalise laenukasutuse e. finantsstimulaatorimõju suhtarvud, näitavad mil määral ettevõte kasutab võõrvahendeid 4. rentaabluse e. tasuvuse näitajad, näitavad kui effektiivselt toodetakse kasumit müügist, varadelt ja omakapitalilt 5. kasvu suhtarvud, väljendavad ettevõtte võimet säilitada oma positsiooni majanduse või tööstusharu kasvu tingimustes 6. turuväärtuse näitajad, näitavad juhtkonna võimekust luua ettevõttele lisa- turuväärtust
Paadimaks - maksavad tehnilisele ülevaatusele kuuluvate kuni 12 meetri pikkuste paatide, jahtide ja kaatrite omanikud Reklaami- ja kuulutustemaks - ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja reklaamilt Teede- ja tänavate sulgemise maks - demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeaala või selle osa sulgemine.

Püsikulud on kulud, mis on üldjuhul seotud ettevõtte tootmisvõi ms uste tagamisega, st. nad tagavad äris olemise/püsi mise (näiteks: püsivad o m a m i s k u l u d - p õ h i v a r a a m o r t i s a t s i o o n i k u l u , m a a m a k s , k i n d l u s t u s m a k s e d , p i k a a j a l i s e l a e n u intressikulud, tippjuhtide ametipalgad – st. neid kulusid ei saa vähendada isegi siis, kui tegevus peaksajutiselt suures mahus vähenema.
Personalivalik on otsustusprotsess, milles valitakse töökoha taotlejate inimvõimete summa on suurim keskeas, on kasutusele tulnud mõiste hulgast sobivaimad kandidaadid nende täitmiseks peab – on võrdluse abil: "inimese elukaar". • peab - objekt on vaba töökoht, mis esitab teatud nõudmised kohataotlejale, Kaasaja trend: personalitöö tähtsus suureneb, kuna: • on - objekt on potentsiaalne töötaja (subjekt), kellel on teatud omadused.
Power distance - the extent to which less powerful members of institutions and organizations within a country expect and accept that power is distributed unequally In large power distance cultures: subordinates expect to be told what to do, wide range of salaries exist In low power distance cultures subordinates = supervisors, salary ranges rather small Individualist cultures stress self-realization, collectivist ones require that the individual fits

Protsenti teadus - , haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks, 22 protsenti olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, 10 protsenti teiste spordiprojektide toetamiseks, 31,7 protsenti hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks, 4 protsenti kultuuriprojektide toetamiseks ning 0,5 protsenti Hasartmängumaksu Nõukogu teenindamisega seotud kulude katteks;
Partneritega on tarvis võimalik ja selleks garanteerib, et omava kauba peab olema vajalikku peab olema vajalikku kaubavahetust, siis kaubandus rajada? määrati kaubavahetus oleks tootmisele, siis müük kaupa, mida kaupa, mida algab kohe ka imporditavale tasakaalustatud ja eksport annab vahetada vahetada hindade kaubale tollimaksud poleks vaja mastaabisäästust kohandumise ja kvoodid, eksporti rahavoogusid kahe tuleneva eelise ja protsess.
Palgatöölisena tuleb on sul kindel ajavahemik, mil sa pead töötama ning mille eest sulle palka makstakse, kuid peale tööpäevalõppu ei tüüta sind keegi enam tööalaste probleemidega. Olles ettevõtjana iseenda boss, ei ole vaja karta ka ootamatuid palgakärpeid, koondamisi jms. Palgatöölisena võid olla kindel, et sa saad oma palka, sõltumata sellest kui hästi ettevõttel hetkel läheb ning peale koondamist on oodata ka koondamistasusid.

Prebischi mudel – Kahe riigi ja kahe kaubaga mudel, kus - Arenenud tuumikriigid toodavad ja ekspordivad tööstuskaupu, mille nõudluse sissetuleku elastsus on suurem kui 1 - Arengumaad toodavad kaupu mille nõudluse sissetuleku elastsus on mitteelastne Juhul kui perifeerias kasvab tulemusena import kiiremini kui eksport ei saa majandus olla jätkusuutlik, kui ei suudeta katta tekkivat jooksevkonto defitsiiti vajaliku kapitali sissevooluga.
Põhistrateegiad – äristrateegia (müügi suurendamine), investeerimisstrateegia (investeerimisprojektide valik), finantseerimisstrateegia (kapitali hinna optimeerimine) funktsionaalsed strateegiad – innovatsioonistrateegia, töökorralduse strateegia, logistikastrateegia, tarneahela strateegia, personalistrateegia, IT- strateegia 1. Logistikastrateegia – ettevõtte äristrateegia osa, ühtlasi ka üks nn funktsionaalseid strateegiaid.
Parameetritel on   väga   suured   usalduspiirid   ja  suured standardhälbed c) Regressioonimudeli ühe või mitme parameetri märk on ebaloogiline.  Kui VIF on suurem kui 5 või 10 ja Tolerance väiksem kui 0,1, siis võib esineda, muidu mitte.  Kui konditsiooniindeks CI väärtus on 10 ja 30 vahel, siis on mudelis mul.kollineaarsuse oht.  Kui see on üle 30, siis on suur oht.

Peremees - parasiit suhe ilmneb, kui sa astud ühisettevõtmisse koos teise firmaga, tehes vastastikust koostööd, püüdes pidevalt paremini ära kasutada midagi mis sul on ja teistel on (kaubad, seadmed, mailinglist jne.). 7. Kasuta oma konkurendi ressursse ja kasumit Kui sa tegutsed valdkonnas, kus sa teed palju hinnapakkumisi, siis on palju neid inimesi, kellega sa suhtled, aga kes lähevad siiski mõne su konkurendi juurde.
Põhiv - st(sellelt amortis-i ei arvest). Piiramattu kasutusega põhiv on maa. Bilansis esitatakse materiaalne põhivara kuuel kirjel: 1)Maa ja ehitised 2)Masinad ja seadmed 3)Muu materiaalne põhivara 93 4)Põhivara akumuleeritud kulum 5)Lõpetamata ehitised 6)Ettemaksed materiaalse põhivara eest Raamatupidamises tuleb kõigi 4 esimese rühma siseselt eraldi arvestada oma ja renditud materiaalset põhivara ning selle kulumit.
Parim mõjutusvahend on rahapoliitika, pidev, ühtlane rahapakkumise kasv tagab koguprodukti ühtlase kasvu • majandus reguleerib ennast ise, turujõudude vaba toime viib täistööhõivele ning majanduselu langusperioodid vaibuvad ilma valitsuse vahelsekkumiseta • täistööhõive saavutatakse tänu turumajanduses toimuvale konkurentsile, mille käigus paindlikud hinnad, palgad ning intressid kohanevad nõudluse ja pakkumise muutustega

Protsessiinnovatsioon – uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutuselevõtt, mille eesmärk on tootekvaliteedi, tootmise või selle abitegevuse efektiivsuse ja/või paindlikkuse, keskkonnasäästlikkuse või turvalisuse taseme tõus. Itella SmartPOST Turunduse innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte kaupade ja teenuste turustamisel, sh muutused disainis ja pakendamises.
Põhiargument on see, et meil on olemas tegelikult nõudlus mis annab signaali teadus- ja arendustegevusele ja sealt kaudu siis tuleb see tootmine, müük, edukus, ettevõtlus edukus jne. See lähenemine oli populaarne kuuekümnendatel aastatel, hakati arvama, et see ongi see kuidas innovatsiooniprotsess käib, hakati innovatsioonipoliitikates juurutama, turu nõudlust rõhutama ja sealt kaudu teadus- ja arendustegevuseni jõudmine.
Puudulik positsioonimine – tarbija ei saa aru toote eripärast;  ülepakutud positsioonimine – tarbija ei tunneta, miks peaks ta brändi eest rohkem maksma;  eksitav positsioonimine – brändi positsiooni muudetakse liiga tihti;  kahtlustäratav positsioonimine – tarbija suhtub umbusuga toote pakkujasse;  ebaoluline positsioonimine – kui brändi ja tarbija vahel on nõrk side, siis seda brändi pole tarbija jaoks olemas.

Paide 92 - 3 patsiendiga Järvamaa haiglasse 16:27>Sim Tao; 16:36>Paide 91 -2 patsiendiga Järvamaa haiglasse 16:39>Kõik osalejad on kiirabidega ära viidud, osa neist saatjana / PAI P11 16:44> saata teehooldaja, tee on auto rususid täis / PAI P11; 16:58>tee on puhastatud, avariilised sõidukid treileriga ära viidud, meie jaoks on sündmus lõppenud, läheme tagasi Ristiku 10 kutsele/ PAI P11 Salvestaja/kinnitaja: MEELIS.
Psühholoogia on andnud oma panuse käitumise uurimisega, sotsioloogid on palju uurinud organisatsiooni struktuuri ja organisatsioonisisest koordineerimist, majanduslik analüüs on seotud mitmete otsustamisteooriatega. Erinevad teooriad uurivad organisatsioonide ja keskkonna vahelisi suhteid, mis aitab kaasa nii teooriate paljususele ja komplekssusele kui ka kontseptuaalse ühtsuse puudumisele selle fundamentaalsetes alustes.
Progressiivne –  mida suurem on sissetulek,  seda suurem on maksuprotsent.  Regresiivne – madalama sissetulekuga  inimestelt võetakse suurem protsent kui kõrge  sissetulekuga inimestelt. Miks on eelarve puudujääk ning  kuidas sellest vabaneda? Eelarve puudujääk ehk –defitsiit tekib siis kui  riigi kulud on suuremad kui tulud. Seda  võivad põhjustada majanduslangused.

Põhipalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud tunni-, päeva-, nädala- või kuupalgamäära alusel arvutatud palk • Lisatasu on summa, mida tööandja maksab töötajale põhipalgale lisaks täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest või muudel õigusaktis, kollektiiv- või töölepingus ettenähtud juhtudel, samuti preemiana tööandja ühepoolse otsuse alusel.
Pühi on ääretult palju ● Tähtsaimad on Iseseisvuspäev, Halloween, St. Patric's Day, Labour Day ja Thanksgiving day ● Iga muutus väärib kingitust Söök ja jook ● Ameeriklased lähenevad igalesöögikorrale kartusega, et toit kargab taldrikult ja tapab nad ● Süüakse hea meelega hot doge ja friikartuleid, kuigi ollakse nõus sööma igasugu pahna, mis on tervislik ja nad peenikeseks teeb Vägijook
Paigutajaks on `nähtamatu käsi` Plaanimajandus: algtõukeks ja põhiideeks on arvamus, et kõiki majanduslikke suhteid võib ja oskab korraldada üks keskus või üks majandussubjekt tema subjektiivse arusaamise kohaselt; majanduslik ratsionaalsus on allutatud mingile poliitilisele ideele Tavamajanduseks nimetatakse ühiskondlikel traditsioonidel ja algelisel tootmistehnoloogial baseeruvat majandamise korraldust.

Personalijuhid - töövaldkonnad on org personalipoliitika, strateegia formuleerimine, org juhtide nõustamine ja suunamine personalipoliitika ja –strateegia juurutamisel ning org personalitalituse töö korraldamine, tagatud töötajate värbamine, motiveerimine ja areng org kõigil tasandeil; turundusjuht - tegevused, mis seotud toote, hinna, turustuskoha, müügitoetuse, turustajate ja turundusprotsessidega.
Payg - skeemi (ehk jooksva finantseerimisega pensionisüsteemi) puhul kasutatakse mingil kindlal perioodil hõivatutelt laekunud maksutulusid samal ajavahemikul pensionäridele pensionite maksmiseks, s.t tänaste töötajate poolt makstavad maksud lähevad tänaste pensionäride pensioniks. Seega toimub ka ebaõiglane ressursside jaotus väiksema sissetulekuga isikutelt suurema sissetulekuga isikutele.
Praevorstid – vorstid, milliseid on soovitav enne tarvitamist praadida, küpsetada või muul viisil kuumtöödelda (üldjuhul naturaalkestas lamba või seasooles vorstikesed). (ibid) Keeduvorstid on keedetud või kuumutatud auru (või veega keedetud), mõnikord ka ülesuitsutatud vorsttooted, mille tootesisene temperatuur on tõusnud vähemalt 71 ºC-ni, niiskuse osamass valmistootes mitte üle 75 %. (ibid)

Peakontoris on 2 postkasti, üks asub kaupluse 1 korrusel, kus on sisse- ja väljapääs ehk ukse sees on tehtud ava. Teine postkast on paigutatud seina peale, kus asub kaupluse tagauks. Iga hommikul ma käisin posti järel ja sorteerisin olulisemad kirjad erinevate reklaamide ja ajalehtede eest ning kandsin nimelist posti igale töötajatele ja ilma nimedeta avasin ise (need olid üldjuhul hankijate arved).
Pooltugev efektiivsus – jooksev turuhind peegeldab kogu antud ajahetkeks avalikustatud informatsiooni (sh. nii ajaloolist informatsiooni hinna käitumise kohta minevikus, kui ka ettevõtete poolt avaldatud uudiseid, finantsaruandeid jne.). Nii väärtpaberite tehniline kui ka fundamentaalne analüüs, mis baseerub avalikul informatsioonil ei võimalda leida süstemaatiliselt turul alaväärtustatud väärtpabereid.
Pakkumise oktsioni on üldine nõue et ostja (müüja) esiteks salajase pakkumise, oktsioni pidajale teatud aja jooksul, mis järel viimane vaatab kõik pakkumised üle ja kuulutab välja ostu (müügi), kasutatakse suurte tehingute korral, kui hinna tuletamiseks kulub palju tööd, hind määratakse kas pakkumise kõrgeim( ostmise) või madalaim (müümisel) või kõrgemaist / madalaimast hinnast järgmine hind.

Pangajärelvalve teostamine ehk pangasüsteemi stabiilsuse tagamine (mitte enam Eestis kuna finantsjärelvalve on nüüdsest iseseisev asutus) 6. Maksebilansi koostamine 7. Makromajanduslike analüüside ja prognooside tegemine 8. Tegutseb valitsuse agendina võlakirjade emiteerimisel ja hoiab valitsuse vabu vahendeid (mitte Eestis) 9. “Lender of last resort” – pankadele laenu andmine kriisiolukorras (mitte Eestis)
Pensionikindlustus - kuulub elukindlustusseltside poolt pakutavate teenuste hulka (maksusoodustus) 3. Tervisekindlustus, reisikindlustus – alalise haige kindlustus, õnnetusjuhtumi kindlustus, pagasi hilinemise kindlustus, ravikulude ja haigetranspordi kindlustus (see on kõige väiksema kahjususega (21-25%), kuid sellest kindlustusest laekuvate poliiside mahud ei ole märkimisväärsed (4-5%) kogu preemiatest
Potentsiaalsed kliendirühmad on järgmised: • puhkajad, kes otsivad vaikset ja eraldatud kohta suvepuhkuse veetmiseks koos suurepäraste matka- ja ujumisvõimalustega, eelistavad ajalooliselt ehedat keskkonda; • kaevandushuvilised, kes soovivad tutvuda kaevandustega ja mägedega talu ümbruskonnas; • turismi- ja matkagrupid, kes otsivad majutus- ja söömisvõimalusi Ida- Virumaal; • perekonnad; • sõpruskonnad;

Praeguses tööstus - struktuuris etendavad möödunud sajandil väljakujunenud tööstusharud veel küllaltki kaalukat osa (söekaevandus, tekstiilitööstus, laevaehitus, metallurgia), kuid neist kiiremini arenevad konkurentsivõimelisemad, kasumit toovamad, ekspordile orienteeritud tootmisharud (elektroonika, autotööstus, lennukiehitus, keemiatööstus). Pärast teist maailmasõda kaotas riik oma kolooniad.
Projekteerimisettevõtja on kohustatud: 1) koostama nõuetele vastava ehitusprojekti; 2) tagama ehitusprojekti vastavuse lähteandmetele; 3) koostama nõuetele vastava ehitise mõõdistusprojekti; 4) säilitama täies ulatuses kõik tema koostatud ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid ning nende koostamise lähteandmed vähemalt seitse aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.
Panga loomiseks on vaja: - vaba kapitali olemasolu, et oleks tagatud miinimumkapitali nõue - antud piirkonnas on olemas rahuldamata nõudlus pangateenuste järele (arveldused, krediidiressursid) - uued teenused, mida veel ei ole osutatud - uue panga teenused odavamad konkurentide hindadest - parem äriidee kui tegutsejatel samas piirkonnas - soodne asukoht - vajalike oskustega personal - hea riskitaluvus

Pka – 1 Projektide ja projektijuhtimise olemus Kogu inimtegevuse võib „jämedalt” jagada kahte liiki: • jätkuvad ehk pidevad (mille algust ei mäletata ja lõppu ette ei nähta) ja • ühekordsed (millel on eristatav algus ja lõpp). Enamasti ei ole tegemist ranges matemaatilises mõttes pidevusega – protsessid võivad olla ka perioodiliselt korduvad, kui tsüklid ei ole liiga
Passi - ja piirikontrollita, ühisturg, Euroopa ühisraha euro kasutuselevõtt, toiduohutus ja keskkonnakaitse, elatustaseme tõus vaesemates piirkondades, ühismeetmed võitluseks kuritegevuse ja terrorismi vastu, odavnenud telefonikõned ja miljonid võimalused õppimiseks välismaal. Enne Euroopa Liiduga liitumist sai Eestis Baltiriikidesse minna passiga, mida kontrolliti piiripunktides.
Potentsiaalne tootmismaht – tähistab hüviste hulka, mida on võimalik toota, kui kõik tootmistegurid on täishõives koormatud (oodatav täisvõimsuse juures) põhivara amortiseerimine – selle jääkväärtuse vähendamine vastavalt tema tegelikule väärtuse kaotusele (omaniku tulu,mitterahaline kulu) põhivarad(materiaalsed) – on ettevõtte varad, mida ettevõte kasutab oma tegevuses pikemaajaliselt

Praegusel tarbijal on oluline, et talle pakutav kaup oleks võimalikult madala hinnaga, mis tähendab seda, et tootja peab oma kulusid võimalikult hästi kontrollima või võtma kasutusele uue tootmis meetodi. Näiteks, kui talunik kasvatab mõnda kultuuri, millele tavaliselt kulub palju ressursse, siis üldiselt hakatakse aretama uut sorti, mille kasvatamine oleks võimalikult säästlik ning lihtne.
Personalijuhi tööks on ühtse personalistrateegia väljatöötamine ja juurutamine, personalidokumentatsiooni haldamine (töölepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine), personali planeerimine, personali värbamine ja valik, personali hindamine ja motiveerimine, ühtse palgapoliitika väljatöötamine, töötajate koolituste planeerimine ja organiseerimine, arenguvestluste ja uuringute läbiviimine.
Piimakarjakasvatus on Šveitsi traditsiooniline põllumajandusharu • Lopsaka rohukattega nõlvadel karjatatakse veiseid, lambaid ja kitsi MAJANDUS • Tähtis majandusharu on rahandusteenused • Investoreid meelitavad Liechtensteini liberaalsed pangandusseadused ja stabiilne poliitiline olukord • Märkimisväärset tulu annavad intensiivne põllumajandus, kiiresti arenev töötlev tööstus ja

Pakkumisseadus – väidab, et kui hüvise hind tõuseb, pakutakse suuremat kogust, kui aga hind langeb, pakutakse väiksemat kogust ehk hüvise hind ja pakutav kogus muutuvad ühes suunas Pakutava koguse muutuse – toob kaasa hüvise hinna muutus Pakkumise muutus – selle põhjustab pakkumise ükskõik missuguse teise teguri muutus ehk muutused pakkumistabelisvõi kogu pakkumiskõvera nihe
Projekti finantseerimine on planeeritud katta omavahendite ja regionaalpoliitilise laenu arvelt. Regionaalpoliitilise laenu arvelt kaetakse 200 000.- krooni ehitustööde maksumusest. Omafinantseerimine kokku 100 000.- krooni koosneb 55000.- krooni ulatuses juba varutud ehitusmaterjalist - elumaja palkseina detailid ja katuseroog, ning 45000.- krooni ulatuses rahalisest panusest ehitusmaksumuse katteks
Pätu mängutoas on võimalik nii lapsi tuua hoiule mõneks tunniks kuni pooleks päevaks, kuni vanemad on shoppingul, restoranis, koosolekul vm. Vajalik on eelnev registreerimine, kuna võib juhtuda et mõnel päeval on mängutuba lapse sünnipäevaks broneeritud, Samuti on vajalik eelnev sünnipäevade registreerimine ning kooskõlastamine mängutoaga laste meelelahutuse ja toidlustuse osas.

Põllumajanduslik toodang on bioloogilisest varast saadav või eraldatav toodang (RTJ 7, 2011, §6). Põllumajanduslik toodang tekib kas bioloogilise vara eluprotsessi lõpetamisega (näiteks langetatud mets; lihakere tapamajas) või põllumajandusliku toodangu eraldamisega bioloogilise vara küljest (näiteks viljapuudelt koristatud saak; lehmadelt lüpstud piim; kanadelt saadud munad . (RTJ 7, 2011,
Price - taker Берет цену Hinnaväline konkurents Non-price competition Не ценовая конкуренция Homogeenne toodang Homogeneous production Гомогенный, однородный продукт Kartell Cartel картель Kokkuleppe oligopol Collusive oligopoly Сговорная олигополия Konkurentsi täielik Monopoly монополия
Palgad on töövõtjate sissetulekuks, kasum on omakapitali andja sissetule, laenuprotsendid võõrkapitali andja sissetulek, maksud ja eraldised on riigi sissetulek. Toodud sissetulekutest on kindlalt garanteeritud töövõtjate palgad, võõrkapitali andjate protsendid ja mõned maksud ning eraldised, teiste sissetulekute suurus ei ole kindel, see sõltub ettevõtte edukusest.

Palgagrupp 2 – väljaõppinu (masintööde jaoks vastava ettevalmistusega) palgagrupp 3 – kvalifitseeritud väljaõppinud tööline ( spetsiaalsed tööd) palgagrupp 4 – oskustööline( erialaväljaõppega)…………..palgagrupp 7- meistrioskuse ja juhtimisvõimega oskustöölised( kõrged teadmised ja oskused, grupijuhid, kõrge vastutus). Siin vaadatakse tööd kui tervikut.
Põdrakasvatajad - normandid Tegevusvalkondade kujunemine, vaimude isand/emand, kombineeritud majandus perekondlikud kultused, ilmastikujumalused, pühakohad Aletajad ja karjakasvatajad Looduselemendid, teadja/ravitseja, paigahaldjad esivanematega seotud kultuskohad Lõunapoolsemad maaviljelejad Dualistlikud kontseptsioonid, taevaisa ja maaema, viljakushaldjad, külapühamud, ohvripaigad
Pakkumiskõver –  positiivse tõusuga. Selle põhjused: 1) kõrgema hinna korral on tootjad huvitatud suurema  koguse pakkumisest; 2) kõrgema hinna korral suudavad tootjad pakkuda suuremat kogust. Kasvavate alternatiivkulude seadus – sätestab, et täiendava toodangu alternatiivkulu kasvab seda enam, mida  rohkem seda hüvist toodetakse. 

Pressimine - purustamine • fermenteerimine e kääritamine • filtreerimine e selitamine • laagerdamine e järelküpsetamine • villimine Protsessi tehnoloogilised üksikasjad võivad erinevate tootjate ning toodete lõikes suuresti varieeruda. Veini iseloom ja kvaliteet sõltuvad ka viinamarjasordist, istandiku vanusest, kasvukoha pinnasest ning seal valitsevast kliimast.
Probleemide lahendamine – kirjelda probleemi 5W2H (what, when, where, who, how..) leia juurpõhjus 5 why,lahendaprobleem PDCA  Tööriist protsesside teostamise standardite salvestamisks, aitab luua nii dokumentide kui ka õpetamise standardeid  Töötajate võime teostada tööd ohutult, kvaliteetselt, ergonoomiliselt vastalt etteantud nõuetele, kindlas piirkonnas etteantud ajaga.
Pärast taasiseseisvumist on välismajandussidemed arenenud väga kiiresti, olles kiire majanduskasvu eelduseks ja tulemuseks Välismajandussidemeid on kolme liiki: 1)Väliskaubandus 2)teenuste vahetus 3)investeeringud Eksport/import Kodumaise toodangu müüki välisturule nim. Ekspordiks, kaupade ostmist välismaalt impordiks 2003.aastal imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid.

Põhivarad –  on ettevõtte varad, mida ettevõte kasutab oma tegevuses pikemaajaliselt  •   püsikaup  – selline hüvis, mille ostmise kulu läheb küll jooksva tarbimise arvestusse, kuid millest  kasu(likkust) saadakse pikema perioodi jooksul  •  püsikulu – kululiik, mis ei ole otseses sõltuvuses ettevõtte müügimahust 
Piirkasum – vt jääktulu (tulud – muutuvkulud) pikaajalised finantsinvesteeringud – tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja muud pikemaks perioodiks kui 1 aasta soetatud väärtpaberid, , Pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud nende soetusmaksumuses, väljaarvatud juhtudel, kui nende realiseerimismaksumus on olnud püsivalt soetusmaksumusest madalam.
Projekti käigu e. protsessi hindamise eesmärkideks on:  analüüsida, kas projekt funktsioneeris ladusalt, kas tegevused toimusid sujuvalt ja plaanipäraselt  selgitada kommunikatsiooni võimalikke ebakõlasid ja nende põhjusi tegijate ja sihtgrupi vahel  analüüsida tegevuste kvaliteeti  määratleda projekti sisulist arengut ja eesmärkide täpsustamise vajadusi.

Pliiatsite tootmine on efektiivne kui pliiatsite piir ... on võrdne ...: a. Kasu; kustukummi; kasuga b. Kulu; kustukummi; kasuga c. Kasu; pliiatsite; kuluga d. Kulu; kustukummi; kuluga
Potentsiaalsed kliendirühmad on järgmised: • puhkajad, kes otsivad vaikset ja eraldatud kohta suvepuhkuse veetmiseks koos suurepäraste matka- ja ujumisvõimalustega, eelistavad ajalooliselt ehedat keskkonda; • loodushuvilised või loodusteaduslike elukutsete esindajad (linnuuurijad, botaanikud jt), kes soovivad tutvuda X looduskaitsealaga ja looduskaunite kohtadega talu ümbruskonnas;
Pereturistile positsioonimisest on kirjutanud mitmed autorid: Heli Tooman, Aare Mae, John Reith, Roger March, Arch G. Woodside, Maureen H. McDonough, Gary A. Ackert, Philip Kotler, Norma Polovitz Nickerson, Paula Kerr, Michael R. Solomon jpt. Kõik nad leiavad, et lastega perekonnad moodustavad puhkereiside turul olulise osa. Seepärast on vaja neile pakkuda vastavaid teenuseid ja tegevusi.

Personalijuhtimine - inimeste praktilise juhtimise küsimused organisatsioonis, töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest, valikust, hindamisest, hüvitamisest, arendamisest ja eestvedamisest. Personali juhtimine on olulisel kohal iga organisatsiooni juhtimisprotsessis, tagades selle tõhususe. Personali juhtimisega tegeleb ka enamik juhte, sõltumata ametinimetusest.
Probleemlaenud on laen või selle osa, mis on tähtajaks või enam maj. subjekti, kellest ühe maj. olukorra riskiga. Väärtpaberi portfell täidab järgmisi f-ne: tagastamata, millelt ei ole laekunud intresse või mille halvenemine viib vääramatult teis(t)e maj. olukorra 1)stabiliseerib pang kasumit, kui laenunõudlus ja laekumine on muudel põhjustel ebatõenäoline.
Pärandimaksu puhul on maksuobjektiks maksustatav pärand ehk surnud isiku vara turuhind, millest on tehtud seadusega sätestatud mahaarvamised (nt surma hetkeks tasumata võlakohustused, matusekulud, vara haldamise kulud, maksuvabad pärandist tehtavad annetused, üleelanud abikaasale määratud annakud jms.). Pärandimaksu korral on tegemist samuti kumuleeruva arvutusega.

Passivne strateegia – ostetakse juhuslikult valitud väärtpabereid või koostatakse mingit turuindeksit jäljendav portfelli (indexing). Juhul kui investor järgib nii aktivate jaotuse kui ka väärtpaberite valiku puhul passiivset strateegiat ei ole tema eesmärgiks turgu lüüa, vaid teenida riskile vastavat kompensatsiooni lähtudes turul valitsevatest tingimustest.
Perspektiivile - otsused on üheastmelised koos ene täieliku sidumisega langetatud otsustega -ressursside omandamine ja töötajate arvu suurendamine - eelistab kindlaks määratut, kindlal ajal saadavat tasu ja edutamist - eelistab formaliseeritud hierarhiat - tunnistab keskkonnast tulenevaid kitsendui ja püüab teha optimaalseid otsuseid nende raames - intertsus.
Pikim jõgi on Elbesse suubuv Vltava (433 km). Tšehhi asub segametsavööndis ning metsad katavad 33% riigi territooriumist, kuid need on kahjustatud happevihmadest.

Püsikulu on kulu, mis jääb muutumatuks sõltumata tegevusmahu suurenemisest või vähenemisest, näiteks juhatuse liikmete töötasu, hoonete rendikulu jne;
Paludan - Müller. Nad ei passinud õieti ei romantikasse ega ka järgnevasse realismi. Siiski on Paludan-Müller vähemasti ütelnud teosega „Aadam Homo“ otsustava hukkamõistva lõppsõna esteeditsevalt muretu geeniuse ideaali kohta ja sellega lõpetab otsustavalt ühe ajajärgu, jättes aga igasugused võimalused lahtiseks edaspidisele arengule.
Pensionifond – investeerimisfond, mis kogub inimeste regulaarseid säästusid, investeerib need erinevatesse väärtpaberi- tesse ning teostab inimestele pensioniea saabudes väljamakse või väljamakseid Fondivalitseja – ettevõte, kes omab piisavat kompetentsi investeerimis- otsuste langetamisel ning kellele riik on andnud fondi- valitsemise litsentsi

Piirtulu –  on firma täiendav tulu ühe täiendava tooteühiku müügist. MR = ΔTR : ΔTP, kus TR on kogutulu, TP –  koguprodukt.
Puudulikud on kõik ülejäänud komponendid: „Hind” – põhimõtteliselt on ainuisikuliselt omaniku otsusel määratud – põhjendamata ja turul siiski konkurentsiolukorda arvestades väga kallis; „Koht” ehk teenuse osutamiseks olev õppehoone on küll rahuldavas seisukorras, ent palju puudusi omav ja kindlasti mitte innovaatilisusega hiilgav.
Pareto efektiivsus - näitab, et heaolu on maksimaalne, kui ei ole võimalik suurendada ühegi inimese heaolu, vähendamata samal ajal mõne teise inimese heaolu.

Potentsiaalsete taseme - , täiendus- ning ümberõppe sihtrühmadele EHTE-le tugeva konkurentsieelise. Samuti on selgeks konkurentsieeliseks eelpoolnimetatud koolitusvaldkondades EHTE-s rakendatud hotellimajanduse, reisikorralduse ja toitlusteenuste korralduse kõrghariduse õppekavad, mis on ainulaadsed just oma väga tuntava praktilis- rakendusliku osa poolest.
Põhimõtteid on parem rakendada seal, kus nõudlus on kõikuv ja sortiment lai. Nii nagu kulusäästliku tarneahela puhul, on ka paindliku tarneahela juures oluline kogu organisatsiooni ülesehitamine, infosüsteemid, logistika, mõteviis jne – see peab olema paindlik ning suutma muutustega kiiresti kohaneda ehk paindlikkus peaks kujunema elustiiliks.
Palgatoetusega on võimalik tööle rakendada töötu, kes vastab palgatoetuse tingimustele ehk on olnud töötuna arvel järjest üle 12 kuu või on olnud töötuna arvel vähemalt 12 kuud tööleasumisele eelneva 15 kuu jooksul ning tema töötuna arvelolek on vahepeal lõpetatud tööle asumise või puudega inimese hooldamise eest tasu saamise tõttu.

Palk praegu - Kvantitatiivne pidev tunnus- arvuliselt mõõdetav Ettevõtte töötajate keskmine palk on 13767,83 kr. Standardviga 313,72 kr. Madalaim palk on 6300 kr. ja kõrgeim 54000 kr. 50%-il töötajatest jääb palk vahemikku 6300-15000 kr. Erinevused palkade vahel on suured, enam on madalama palgalisi, palgad varieeruvad 47700 krooni ulatuses.
Protsessi keskmes on efektiivsuse ja säästlikkuse tasakaal organisatsiooni käsutuses olevate piiratud ressursside kasutamisel (Kreitner 1998: 5). Juhtimise alused (2. loeng) Liina Puusepp Arusaadavalt eelistab iga omanik, et tulemusteni jõutaks ressursse kõige otstarbekamalt kasutades. Ressursid on tööjõud, raha, tehnoloogiavahendid ja oskusteave.
Poe - tuntud jutukirjanikuna, aga ka luulega; “Kaaren ja teisi luuletusi” 19.s lõpu drama- kõrvuti mitu stiili: naturalistlik-realistlik, sümbolistlik ja impressionistlik aeg, mil kujunesid välja ka modernismi eeldused ja toimus areng kirjanduse psühholoogilise süvenemise suunas, Needsamad tendentsid leidsid aset ka drkirjanduses.

Plaani koostamine - 30 Infovahetus vastavalt vastavusse viimine toitlustustegevuse päeva vajadusele plaan 3. Koosolek(-ud) Meeskonnaga arutelu Koosoleku kestus 2 h Vastavalt vajadusele (remonditegevuste jaotamises) 3. Reklaam Kohalikud väljaanded Reklaamile: Nt. reklaam kohalikus 2 x kuus ( 2 x 16 €) reklaamlehes Koduleht ja 2 x kuus turismivoldikud
Pikk netovalisvaluutapositsioon on positiivne vahe valisvaluutavarade ja -kohustuste vahel (pank omab antud valuutas rohkem kui volgneb). luhike netovalisvaluutapositsioon on negatiivne vahe valisvaluutavarade ja -kohustuste vahel (pank volgneb antud valuutas rohkem kui omab). Kui netovalisvaluutapositsioon on pikk ja valisvaluutakurss kasvab, siis pank teenib tulu.
Pagas on reisile kaasavõetavad isiklikud esemed ja nende transportimiseks kasutatavad kotid, kohvrid jms. Pagasi hilinemine Kui pagas hilineb reisi sihtkohta veoettevõtte süül vähemalt neli tundi pärast kindlustatu kohalesaabumist, hüvitame esmatarbekaupade ja reisi eesmärgist tulenevate oluliste esemete muretsemiseks tehtud kulud.

Portfelliteooria eeldused on järgmised 1. Investeerijad vaatlevad iga võimalikku investeeringut lähtudes sellelt investeeringult saadavate tulude tõenäosuslikust jaotusest mingil perioodil 2. Investeerijad määravad riski suuruse oodatava tulu varieerumise põhjal 3. Investeerimisotsuste langetamisel lähtuvad investeerijad üksnes oodatavast tulust ja
Pikaajaline intressimäär on küll olnud Eestis stabiilselt madal, aga kuna Eestil ( Eesti Pank juuli 2009, 8) puuduvad valitsuse pikaajalised kroonivääringus võlakirjad ( vähemalt 10 aasta ), siis puudub siinkohal ka otseselt võrreldav intressinäitaja. Seetõttu võtab Euroopa Komisjon intressimäära kriteeriumi hindamisel arvesse einevaid tegureid.
Protsessi uudsus - pakkuda seda toodet, teenust viisil, millele teistel pole midagi vastu panna ehk kiiremini, madalamata kuludega, klientidele mugandatumalt, nt interneti pangandus (selle asemel, et minna panka ja saada teenust „üle leti“ saab enamus asju korda ajada internetis). • Keerukusega võib ka tekkida ettevõtte konkurentsi eelis.

Piirkulu – on lisakulu ühe täiendava tooteühiku valmistamiseks, s.t kogukulu muutus, mis vastab tootmismahu muutmisele ühe tooteühiku
Peamiseks kaubagrupiks on kogu perioodi vältel olnud masinad ja seadmed. 1994ndal aastal läks umbes 25% ekspordist Venemaale, siis 2006 ainult 8%. Peamine impordipartner on olnud Soome, osakaal 36% ja 2006ndal aastal on see number kahanenud 2x, 18%. Oluliselt ei ole muutunud ekspordi ja impordi näitajad kogu perioodi vältel EL- i liikmesriikitega.
Põhisumma – täna saadud või investeeritud rahasumma. Intress- rahasumma, mis tasutakse või saadakse raha kasutamise eest Intressimäär – laenuks saadud või antud raha hind (väljendatakse %-des) Liitmakse –rahasumma, mis tasutakse või saadakse tagasimaksmise tähtajal (sisaldab põhisummat kui ka intresse) intress= liitmakse-

Proportsionaalne 22 - protsendiline maksumäär võtab madalama sissetulekuga inimeselt 5500 krooni (0,22 x 25 000 = 5500) ja 26 000 krooni kõrgema sissetulekuga inimeselt (0,22 x 100 000 = 22 000). Eestis on liht- astmega tulumaksusüsteem, mis tuleneb tulumaksuvabast miinimumist, mis 2006. aastal oli 2000 krooni kuus ehk 24 000 krooni aastas.
Peamiseks põhjuseks on juhtide tõekspidamised, mille tõttu paljud juhid arvavad, et indiviididest koosnev grupp ongi meeskond, kuid juhivad seda kooslust ikkagi nagu indiviidi Teisisõnu, meeskonna mõistet kasutatakse nagu kaitsekilpi, et näida ja või olla uuenduslik, kuid seejuures ei muudeta indiviidile suunatud (ohjavat) juhtimisstiili.
Portfelliinvesteeringud - investeeringud välismaistesse aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse ilma välismaise ettevõtte kontrollimise huvita

Planeerimine on üks osa juhtumisest ja avaldab mõju kõikidele muudele juhtimisprotsessidele: organiseerimisele, eestvedamisele ja motiveerimisele, ning kontrollimisele. 13. Millised on planeerimise tasandid? Plaane liigitatakse: • Kavandavate ajavahemike alusel – pikaajalised plaanid, taktikalised plaanid, lühiajalised plaanid.
Praegusel ajal on tavaks rääkida meeskonnast kui ainuõigest organisatsioonist, mis sobib iga ülesande lahendamiseks. Alates organisatsioonilise mõtlemise algusaegadest 20. sajandi hakul on meeskonnatöö ainuõigeks tunnistamine põhilisi eeldusi, mida valdavalt jagavad kõik jagavad kõik juhtimisteoreetikud ja enamus praktikutest.
Põhivaral on likvideerimismaksumus kasutusaja lõpus  Lihtstustatud lineaarne meetod – kuludesse amortiseeritakse kogu soetusmaksumus (laialt levinud)  Degressiivne meetod – põhivara kasutusaja esimestel aastatel kantakse kuludesse suuremad amortisatsioonieraldiste summad, mis kasutusaja jooksul järk-järgult vähenevad.

Porgand on asendamatu kodustes toiduvalmistamistes, seda peaaegu igat liiki roogade, nii suppide, salatite, hoidiste valmistamisel.
Põhivara soetusmaksumus on jääv suurus, mida ei muudeta nii kaua kuni põhivara ei ole maha kantud, selles summas jääb pearaamatusse deebet saldona ja näidatakse bilansi aktiva poolel.Soetusmaksumus võib suureneda ainult seoses kapitaalremondiga s.t. põhivara parendamisega ehk oluliselt paremaks tegemisega . Jooksev remont on parandamine.
Pangad – võtavad vastu avalikkuse hoiuseid ja annavad välja omal vastutusel laene 2)Kindlustusseltsid – saavad kindlustuspreemiat ja annavad välja rahalist kompensatsiooni kahju tekkimisel 3)Väärtpaberivahendajad – pakuvad investoritele ostjate leidmist ja esmast väärtpaberi emissiooni, väärtpaberite vahendamist.

Pitseril on näha, et kaks meest on sattunud konflikti härg- inimesega (populaarne motiiv pitseritel - inimese ülakeha, sarvedega ning härja alakehaga olend). Näha on ka suur sõjajumalanna, arvatavasti Ishtari (seksuaalsuse ja sõja jumalanna) kuju, kes seisab teiste vastu pöördunud lõvil, relvad selja tagant tõusmas.
Planeerimine on protsess, mille raames otsustatakse, mis peaks ettevõttes tulevikus juhtuma: •Mis toimub, mida tehakse •Millal midagi tehakse •Kui palju midagi tehakse •Mis järjekorras asju tehakse •Milliste ressurssidega tehakse •Plaan ei garanteeri, et sündmus ka tegelikult juhtub, see on eesmärgi formuleerimine.
Põllumajanduse arendus - ja Tagatisfond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF). 46. Regionaalpoliitika vajalikkus ja eesmärgid Aktiivne ja passiivne regionaalpoliitika: eesmärkide kooskõlad ja vastuolud: Regionaalpoliitikaga on võimalik vähendada tööpuudust seal, kus see on kõrge suurendamata tööpuudust mujal.

Palga maksmisel on tööandja kohustatud töötaja soovil andma talle kirjaliku või tema nõusolekul elektroonilise teatise töötajale arvutatud palga koostisosade (põhipalga, lisatasude, preemia ja juurdemaksete), samuti tema palgast kinni peetud summade, tema eest arvutatud sotsiaalmaksu ja tema nimel tehtud sissemaksete kohta.
Projekti tugevuseks on kindlasti see, et fondi investeerimine on lihtne võrreldes otse aktsiatesse või võlakirjadesse investeerimisega, mis teeb investeerimise sobivaks ka meiesugustele kogemusteta investoritele, kellel pole aega ise aktsiaturgudel toimuvat jälgida. Samas teame, et investeerimisfondi haldavad kogemustega fondijuhid.
Päikeseenergia on mõneti saanud kõige klassikalisemaks puhta energia näiteks tavainimese jaoks. On ju päikest meil lõputult palju ja kui sellest energiat teha, siis see ongi kõige puhtam energia. Kindlasti on see osaliselt ka tõsi ja päikeseenergia tõepoolest omab tohutut potentsiaali oma ülivõimsa toorme Päikese näol.

Palgad on üldkuluna kajastatud, siis ehitusobjektide tegelikud kulud on tõesed vaid objektile viidud materjalide osas, sedagi vaid juhul kui materjali pole objektile rohkem viidud ja midagi tagasi enam ei tule ( võimalusel saadtakse objektidele vaid nädala materjalki varu, kuna siis on risk kauba rikkumiseks väiksem).
Piirtulu - ja piirkulukõverad lõikuvad punktis A, tehes optimaalseks koguse Qe, mille hind on pe. Oletame nüüd, et nõudlus kasvab D1-ni nii, et uus piirtulukõver MR1lõikub piirkulukõveraga samuti punktis A. Optimaalne kogus jääb samask, hind aga tõuseb p1e-ni. Järelikult võib optimaalsel kogusel olla mitu hinda.
Probleemi identifitseerimine – eesmärkide määratlemine, 2) probleemi analüüsimine – info kogumine, 3) alternatiivsete lahenduste leidmine – võimaluste arutlemine, 4) optimaalse lahenduse valik – parima võimaluse valik, 5) otsuste tegudesse pööramine – otsuste elluviimine, 6) tulemuste hindamine ja analüüsimine - tagasiside.

Psühholoogia - [WWW] http://www.enop.ee/tpi/randmann/materjal/HHP3170%20%205.%20Motivatsioon.pdf (12.11.2011) Siirde, V. 2011. Organisatsioonikäitumine - [WWW] http://www.e- ope.ee/_download/euni_repository/file/1882/Enesekontrolltest_MOODLE.zip/course_ files/5_teema_Eestvedamine_toeoemotivatsioon_siirdeviimane.pdf (12.11.2011)
Personali juhtimine on üks juhtimise põhifunktsioonidest, mida nimetatakse inimressursi juhtimiseks. Personali juhtimine koosneb töötajate juhtimise erinevatest osategevustest organisatsioonis, sh töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest ja valikust, hindamisest ja hüvitamisest, personali arendamisest ja eestvedamisest.
Prognoositavateks kuludeks on erinevad teenusteks vajalikud ressursid (sh kommunaalmaksud, vajadusel ka seadmete rent, mida algul välja osta ei jõua), töötajate palgad, võimalusel kindlasti motiveerivad preemiad, ühisüritused (jõulupeod, suvepäevad). Võib-olla, tuleb võtta liisingusse mõni sõiduk, millega vedada vajalikke kaupu.

Põhiidee on selles, et jõud väljaspool organisatsiooni, keskkond, ei ole mitte ainult strateegia kujunemist mõjutavateks passiivseteks, vaid pigem aktiivseteks osalejateks selles protsessis. Keskkonnast tulenevad ettevõtte ees seisvad ülesanded ja strateegia tegemine taandub keskkonnamuutusi peegeldavaks protsessiks.
Pensionifond – investeerimisfond, mis kogub inimeste regulaarseid säästusid, investeerib need erinevatesse väärtpaberitesse ning teostab inimestele pensioniea saabudes väljamakse või väljamakseid – investeerimisfond, mis kogub inimeste säästusid ning investeerib need pikaajaliselt erinevatesse väärtpaberitesse
Performance – peamine funktsioon 2. Features – kellad ja viled 3. Reliability – usaldusväärsus 4. Conformance – vastavus showroomis näidatuga 5. Durability - kestvus 6. Serviceability – lihtne hooldada 7. Aesthetics – esteetika, kuidas product lõhnab, välja näeb jne 8. Perceived Quality – üldine maine

Porgand on üks tähtsamaid köögivilju, kuna temas on kõrge karotiini sisaldus, mis organismis muutub vitamiinideks.
Portfelliinvesteeringud – investeeringud välismaistesse aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse ilma välismaise ettevõtte kontrollimise huvita  potentsiaalne tootmismaht – tähistab hüviste hulka, mida on võimalik toota, kui kõik tootmistegurid on täishõives koormatud  prognoos - objektiivsust taotlev hinnang.
Passiivne tööpoliitika on valitsuse poliitika, mis tegeleb tööpuuduse tagajärgede leevendamisega, mis seisneb peamiselt mitmesuguste sotsiaalsete garantiide pakkumises töötutele. Passiivse tööpoliitika moodustavad enamasti mitmesugused abirahad ja stipendiumid, mis võimaldavad töötul ennast ülalpidada ja ümberõppida.

Prognoositavad arvud on aga väiksemad kui 2014. aasta rahvaarv, seega on oodata eesti rahvaarvu suurt langust mis võib olla tingitud väga erinevatest sündmustest. Kindlasti on üks põhjus miks meie rahvaarv edaspidi langema hakkab see, et sünnitusikka jõuavad need kes on sündisid aastatel kui sündimuste arv oli väike.
Põhiidee on küsimus – Kuidas inimesed, kes järgivad omakasu, edendavad siiski läbi vabatahtliku vahetuse ka ühiskonna huve? Juhituna majanduse “nähtamatust käest”, ütles Smith, suurendame me riigi materiaalset jõukust, kasutades oma individuaalseid huve, andeid ja võimeid, et turul tarbijaid teenida.
Palgaerinevus on ainult osaliselt tingitud nende külgetõmbejõust, peamiseks põhjuseks on tööjõu erinev kvaliteet, mis sõltub inimese kaasasündinud füüsilistest ja vaimsetest võimetest, kasvatusest, haridusest, kogemusest ja paljudest muudest teguritest, olulist rolli omab ka aja investeerimine õpingutesse.

Pmpoliitikal on mitu eesmärki *suurendada põllumajanduse sissetulekuid ja tulukust *varustada inimesi kvaliteetsete ja mitte liiga kallite toiduainetega *tagada rahva toitmine eriolukordades *tagada rahva toitmine eriolukordades Pmpoliitika: 1 Tulupoliitika *arengumeetmed *turumeetmed *sisseriiklikud toetusmeetmed 2
Prioriteet on väljuda kiiremini majanduskriisist, samas jälgib see ka pikaajalist säästvat arengut. Kolm põhilist valdkonda, millele strateegia fokusseerub, on teadmistepõhine areng, paljusid inimesi kaasava paindliku tööturu loomine ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise rohelise majanduse arendamine.
Planeerimine on juhtimise üks osategevusi – probleemi tunnetamine, lahenduste liigendatakse osaplaanideks, mida täpsustatakse madalamatel planeerimistasanditel ning mis võivad omakorda olla raamplaanideks väljatöötamine ja hindamine ning tulevikku suunatud otsuste tegemine, milles madalamatele tasanditele.

Puhkeaeg on aeg, mis ei ole tööaeg • Tööajanorm on seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepinguga määratud töötundide arv mingis kalendriajavahemikus (päev, nädal, kuu või muu ajavahemik). • Tööpäev on ajavahemik ööpäevas, mil töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid.
Pakutav sortiment – kaupade lisamine või eemaldamine ostukoha sortimendist; 3.hinnakujundus –kõrged, madalad või igapäevaselt soodsad hinnad; 4.kaupade paigutus –kaubagrupile eraldatud pind ning kaubagrupisisene pinnajaotus, brändi asukoht riiulis; 5.müügipromotsioon. Müügikoha ülesehitus,Sisse lähed.
Peamisteks konkurentideks on 80 aastat Eesti kosmeetika maastikul tegutsenud Orto, üle kümne aasta turul olnud Ingli Pai ning eestlaste seas väga populaarne looduskosmeetika bränd Joik. Samuti on konkurentide seas ka teisi uusi tulijaid nagu Vestige Verdanti ning Eesti kõige tuntum näonahahoolduse bränd Domina Elegans.

Püsivõimalused - nende eesmärk on lisada ja absorbeerida üleöölikviidsust ning kehtestada üleööturu intressimäärade piirid (laenamine ja hoiustamine). 3. Kohustuslik reserv - eurosüsteem kohustab krediidiasutusi hoidma liikmesriikide keskpankade kontodel kohustuslikke reserve kaasatud hoiuste kattevarana.
Peastrateegia - stabiilsuse strateegia- olemasoleva säilitamine; kasvustrateegia- turuosa, klientuuri suurendamine; kärpimisestrateegia- keskendumine ühele, püütakse vähendada oma suurust või operatsioonide mitmekesisust, sobib juhul kui organisatsiooni nõrku külgi ohustavad kriitilised keskkonnategurid;
Piirtoodang - kogutoodangu suurenemine, mis on tingitud mingi kindla sisendi suurenemisest ühe ühiku võrra.

Puhaseksport – ekspordi-impordi vahe Rahvamajanduse arvestus Ühiskonnas loodud väärtusi võib mõõta kolmest aspektist lähtudes: 1. lähtudes kaupade ja teenuste ostmisel tehtavatest kulutustest 2. lähtudes tootmistegurite eest saadavast tulust 3. Lähtudes kõigis majandusharudes loodud kogutoodangust
Pädevustasu on tasuosa, mis lisandub põhipalgale, kui töötajal on pädevus teha tööd teises töölõigus.
Pangatähtede värvid on vastavalt hall, punane, sinine, orantš, roheline, kollakaspruun ja lilla (Lisa 6). Eurodel on kujutatud Euroopa Keskpanga esimese presidendi Willem F. Duisenbergi allkiri või Jean-Claude Trichet’ allkiri, kellest sai EKP president 1. novembril 2003. Mõlema allkirjaga pangatähed kehtivad.

Põhimõtete vajalikkusest on ta Äripäevale öelnud: „Siiani oli see igaühe enda otsustada, milleks ta hoonet peab, ja kuna üldine teadlikkus kinnisvara alal on erinevalt laialt kujunenud arvamusest tegelikult väike, siis tihti võis see tekitada eksiarvamusi ja seetõttu ka investeerimiskavade täitumata jäämist.
Pakkumise hinnaelastsus – näitab hüvise pakkumise suhtelist muutust, mis sõltub hinna suhtelisest muutusest 46 Iseloomustab koguse muutust hinna suhtelisel muutumisel Annab vastuse 2 küsimusele: 1. Kuivõrd reageerib nõutav kaubakogus hinnamuutusele? 2. Kas kogutulu suureneb või kahaneb? 3 võimalikku varianti:
Palga maksmisel on tööandja kohustatud andma töötajale kirjaliku teatise või tema nõusolekul elektroonilise teatise töötajale arvutatud palga koostisosade (põhipalga, lisatasude ja juurdemaksete), samuti tema palgast kinnipeetud summade, sellest makstud maksude ja tema nimel tehtud sissemaksete kohta.

Peamised tegurid on intressimäära tõstmine, reservi nõuete karmistamine ja vähendada ringluses olevat raha.
Protektsionism on majanduspoliitika tõkestavatele kaubandus riikide vahel kaudu meetodeid nagu tariifidega imporditud kaupadelt, piiravate kvootide ja mitmesuguste teiste valitsuse määrused, mille eesmärk on takistada importi , ning tõkestada välismaa ülevõtmist kohalike turgude ja ettevõtete vahel.
Palgaarvestus raamatupidamises on tekkepõhine, maksude arvestus Maksu- ja Tolliametiga aga kassapõhine, st. maksusid deklareeritakse ja makstakse palkade tegelike väljamaksude järgi (mitte arvestamise järgi). Ettevõte on kohustatud pidama töötajate kohta tööaja arvestuse tabelit, mis on aluseks palgaarvestusele.

Postmodernistlikud juhtimisteooriad on laiahaardelised ja vabameelsed ühiskonnakriitilised käsitlused, kus uuritakse ebaõigluse, asümeetrilise mõjuvõimu, ebatäpse kommunikatsiooni ja eneseteadvusega seonduvaid küsimusi. Diskussioon põhineb juhtimise ja organisatsiooni traditsioonilise ja moodsa käsitluse konfliktil.
Põhisüüdistused reklaamile on järgnevad (Roose 2002: 34): • Ei ole loomulik nähtus; sunnib ostma muidu mitteostetavaid, ebavajalikke kaupu; • räägib vaid headest, mitte halbadest külgedest; • ei ole õige koht informatsiooni saamiseks; • on väheinformatiivne; • rõhub rohkem tunnetele kui mõistusele;
Pigem n - ö igaks juhuks, umbes nagu liikluskindlustus – parem oleks, kui seda üldse vaja ei läheks, aga ei või iial kindel olla“. Samasugustel kaalutlustel naelutas Niels Bohr oma kabineti ukse kohale hobuseraua: „Ma olen kuulnud, et see mõjub isegi siis, kui sa sellese ei usu“.

Planeerimis - ja eelarvestamissüsteemide puhul selgub, et Eesti ettevõtted kasutavad peamiselt perioodipõhist (eelkõige igakuist), taktikalist ja ka strateegiline planeerimist. Seega on ettevõtetes üsna tihti paika pandud tuleviku tegevused ja meetmed nii pika-, kesk-pika- kui ka lühiajaliselt.
Probleemina on üles kerkinud, et teenindajad ei oska kõigele lisaks riigikeelt - selles on süüdi nii koolisüsteem, mis ei õpeta keeli, töötajad ise, kes ei taha riigikeelt õppida, kui ka ettevõtjad, kes ei pööra piisavalt tähelepanu töötajate valikule või ei korralda riigikeele õpet.
Peaeesmärk - klientide rahulolu, teenuste parem kättesaadavus majandussubjektidele. Pangapoliitika- panga pikaajalised eesmärgid, arengu teed ja nende realiseerimise abinõud/vahendid. Iga pank valib omale vastama turuvisiooni, kuhu ta jõuda tahab ja millises valdkonnas ta konkreetselt tegutseb.

Pikaajalise likviidsuse ehk kapitali struktuuri analüüsi korral vaadeldakse, mis toimub maksevõimega pikemas perspektiivis (selle analüüsi teeb autor kuuendas peatükis). Likviidsuse analüüsi tulemustest on eelkõige huvitatud organisatsioonid ja/või isikud, kes annavad ettevõttele lühiajalist laenu.
Puhver on tähtsuse järgi reastatud, ootel tööde ja tellimuste kogum protsessi mingis osas.
Palgatõstmine iseenesest on vajalik, kuid kas siin ei ole tegemist pealesurutud olukorraga, kus tööline dikteerib ettevõtjale oma tingimused ja ettevõtja saab üksnes nõustuda, sest valikuid ei ole. Tulemuseks on üksteiselt tööjõu «äratõmbamine» ning töötaja-tarbija heaolu kasv ettevõtte arvel.

Püsiseisundis on kasvumäärad vastavalt Solow mudelile järgmised: kapitalil efektiivse töötaja kohta on kasvumäär 0, väljundil töötaja kohta on kasvumäär g ning kasvumääraga n+g kasvab kogutoodang 3. Kui lahutada piirproduktist MPK amortisatsiooni, siis saame kapitali puhaspiirprodukti.
Personalijuht – stöövaldkonnad on org personalipoliitika, -strateegia formuleerimine, org juhtide nõustamine ja suunamine personalipoliitika ja –strateegia juurutamisel ning org personalitalituse töö korraldamine, tagatud töötajate värbamine, motiveerimine ja areng org kõigil tasandeil
Pest - analüüs (tuleneb ingliskeelsest väljendist "Political, Economical, Social and Technological analysis" ehk poliitiline, majanduslik, sotsiaalne ja tehnoloogiline analüüs) kirjeldab majanduskeskkonna erinevaid aspekte ja seda kasutatakse ettevõtte tegevuskeskkonna analüüsil.

Püsikliendid – lojaalsed kliendid • Lojaalsuse tagab: • Kliendi vajadused ja soovid kujundavad toodet/teenust • Suhtlemine klientidega on olulisem kui promotsioon • toote/teenusega kaasnevad tulud ja kulud kliendile on hinna koostisosad • Asukoha valimise aluseks on mugavus kliendile
Palgavõlg - Töötasu alammäär on -täistööajaga töötamise korral 276,02 eurot -töötasu alamääraks tunnis 1,73 eur Töötasu arvestamisel kajastatakse: Tööjõukulud (töötasu ning tööandja maksud ja maksed) maksude ja maksete kohustised palgas muude kinnipidamiste kohtustised.
Peaülesandeks on juhtimisprobleemi siseseoste kvalitatiivne peegeldamine formaliseeritud kujul (vastupidiselt induktiivsele). - Probleemile ja otsustusele orienteeritud mudelid – otsustusele orienteeritud mudelid koostatakse olemasolevate mudelitega eksperimenteerimise meetodite rakendamiseks.

Personali koolitus on töötajate ametialane, ametikohal töötamiseks vajalik erialane ja kutsealane täiendamine ehk tööalane ja tasemekoolitus, mida korraldavad Eesti õppeasutused, koolitusteenust pakkuvad ettevõtjad või täiskasvanute koolitusasutused (kursused, seminarid, konverentsid vms).
Poliitilised organisatsioonid – ÜRO (UNESCO, FAO, UNSC, UNCTAD) Regionaalsed poliitilised organisatsioonid – CoE, OSCE, OAS Regionaalsed kaitsekoostöö organisatsioonid – NATO, SCO, AU Rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise mõjukus ja tähendused (Eesti ja EL/NATO, USA ja WTO, Venemaa ja G8)
Päevaaruannetena on vaadeldavad ettevõtte pangakontode väljavõtted ja käivete aruanded, mis esitatakse vastavat valdkondakureerivale finantsjuhile (controllerile). Päevaaruannete eesmärgiks on jälgida päevakäivete ühtlust ja analüüsida erinevusi ning vastavaid põhjusi päevade lõikes.

Paindlikkus - iga number on äriplaanis nii täpne, kui täpne kui kõige enam ümardatud arv. Näiteks kui hinnatakse turunduskuludeks ligikaudu 1 miljon krooni, kusjuures see jääb tegelikult vahemikku 0,8 kuni 1,2 miljonit, siis pole mõtet püstitada eesmärki tuhandekroonise täpsusega.
Paradoksi selgitamisel on püütud arvestada ka asjaolu, et Leontiefi arvestusetes on vaid kaks tootmistegurit - töö ja kapital, kõrvale jäävad loodusvarad ja maa. On alust oletada, et USA sõltub tugevasti mõnede loodusressursside impordist ja nende hankimine on reeglina kapitalimahukas protsess.
Pva - annuiteedi nüüdisväärtus C-annuieetmakse r-intressimäär n-perioodide arv

Pakkumiskõverate horisontaalsumma ehk pakutavate koguste summa); täieliku konkurentsi turu tasakaal on selles punktis, kus vastaval hinnatasemel (turu tasakaaluhind) on nõutavad ja pakutavad kogused võrdsed; hinnatasemel 36 krooni on nõutav kogus turul 9000 ja tuhande firma pakutav kogus samuti 9×1000=9000;
Positivistlik uurimine - positivistlikult nende mehhanismide (institutsioonide) uurimisega, mis majanduses on kujunenud vastureaktsioonina oportunismile ja normatiivne uurimine - normatiivselt oportunismi vastu võitlemise võimalustega – näiteks spetsiaalsete preemiasüsteemide konstrueerimisega.
Piirtulu või – kulu tähendab lihtsalt otsuse lisatulu või –kulu.  Piirprintsiip vaatleb kõiki majandusnähtusi kahest aspektist lähtudes  a) ajalises muutuvuses, protsessina  b) nn viimase ühiku kontekstis - kogukulu suurenemine toodangu suurendamisel ühe ühiku võrra.

Põhikapital on aineline vara, mis esineb püsivas või kestvas vormis ning on korduvalt kasutatav, s.t käibib aeglaselt, mitme tootmisperioodi kestel (hooned, rajatised, masinad). Käibekapital on aineline vara, mis täidab oma ülesannet ühes tootmistsüklis, s.t tooraine, materjalid.
Pakutav kogus - kauba või teenuse kogus, mida pakkujad soovivad ja on suutelised antud hinna juures müüma (pakkuma) 2. pakkumine - seos hinna ja koguse vahel, mida soovitakse ja ollake võimelised müüma (pakkuma). Pakkumist väljendab pakkumistabel või graafiliselt pakkumiskõver S.
Panga likviidsus – panga võimet rahuldada igal ajal kreeditoride õigustatud nõudeid Kohustuslik reservimäär – keskpanga poolt kehtestatav kohustuslikult keskpan- gas hoitava reservi suhte kommertspanga hoiustesse Kapitali adekvaatsus – panga omavahendite ja tema koguvahendite suhe

Panga riski - 4)tagab likviidsuse(repotehingu); 5)vähendab panga laenuleping ja teised dokumendid, 4)maj. tingimuste konsentratsiooni leidmiseks tuleb summeerida kõikidele maksustatavat tulu; 6)täidab tagatise rolli; 7)aitab panka muutumine; 5)laenusaaja ebaausus; 6)muud põhjused.
Place – e. turg, on müügikoht, firma tegevus tarbijale toote kättesaadavaks tegemiseks, milliseid vahendeid kasutatakse selleks, milliste kanalite kaudu toode tarbijani jõuab, kus asuvad müügipunktid, millist transporti kastatakse, ladustamine, kaubavarude kontrollimine.
Puhver on tähtsuse järgi reastatud, ootel tööde ja tellimuste kogum protsessi mingis osas, kus ootel olevatele töödele on antud teostamise järjekord ehk prio- riteet. Nöör on info edastamise ja protsessi juhtimise süsteem, mis tagab kogu süsteemi allutatuse piirangule.

Prognoosimine on tuleviku kohta informatsiooni saamine ning seda võib jagada teaduslikuks ja mitteteaduslikuks (intuitiivseks). Teaduslikud prognoosid baseeruvad keskkonna ja looduslike seaduspärasuste tundmisel ning mitteteaduslikud nn. elukogemusel, mis on seotud näiteks ennetega.
Pas - i § 31 lõige 2 lubab töölepingu või kollektiivlepinguga sellest eeldusest erinevalt kokku leppida (nt lepitakse töölepingus kokku, et palk kantakse töötaja pangakontole). Töötaja võib kirjutada ka avalduse, et palk kantaks tema poolt näidatud pangakontole.
Porgandi - õuna-maasikanektar (porgandi sisaldus 35%, puuvilja sisaldus 20%) Porgandi-õuna-apelsininektar(porgandi sisaldus 20 %, puuvilja sisaldus 35%) Porgandi-õuna-virsikunektar (porgandi sisaldus 38%, puuvilja sisaldus 17%) Mahlajook: Multiviljajook (puuvilja sisaldus 30%)

Prognoositud on vanemaealise elanikkonna edasist kasvu, mis näiteks toob kaasa, et 2040 aastal peab Prantsusmaa kulutama vanaduspensionite maksmiseks 72%, Holland 60% ja Saksamaa 26% rohkem kui aastal 1980. Seetõttu on enamikus Euroopa Liidu riikides raske pensionireformi vältida.
Puudujääk - nõutav kogus suurem kui pakutavSufitsiit- kauba pakutav kogus suurem kui nõudlusTasakaalupunkt E- nõudlud ja pakkumiskõvera lõikepunktEd=ΛQ%/Λmõjuteguri !!Majanduskahjum ei tohi olla suurem piirkulust Edp(punkt)= ΛQ*P1/ΛP*Q1 Edp(kaar)= ΛQ(P1+P2)/ ΛP(Q1+Q2)
Pagari tooted on valmistatud Eesti inimestele, arvestades nende klassikalisi maitse-

Pikaajaline finantseerimine on seotud kapitalistruktuuri mõistega, mis tähendab ettevõtte poolt kasutatavate pikaajaliste finantseerimisallikate koosseisu/koostist. Kapitalistruktuuri eesmärgiks on kujundada ettevõtte finantseerimise püsiallikad selliselt, mis võimaldaks maksimeerida hinda.
Projektijuht - kliendisuhete hoidmisel ning agentuuri (loovmeeskondade) töö korraldamisel on peamisteks vastutajateks projektijuhid, kelle ülesannete hulka kuuluvad klientidega suhtlemine, ülesannete püstitamine loovmeeskondadele ning üldine teenuste pakkumise koordineerimine.
Pärijatel on võimalik: 1) müüa tagasi kõik või osa pärandatud pensionifondi osakutest ja saada raha kohe kätte, kuid tasuda tuleb tulumaksu 21 % osakute hinnast ehk pensionikontole kogunenud rahast; 2) mitte müüa osakuid, vaid kanda osakud oma isiklikule pensionikontole.

Projektijuht on psühholoogiaalase kõrgharidusega ja omab kogemusi erinevate projektide algatamise ning juhtimise osas (viimane on Toidupanga projekti algatamine ja juhtimine). On töötanud sotsiaalvaldkonnas ja omab kogemusi tugivõrgustiku loomisel ning vabatahtlike kaasamisel.
Pulbri - kondenspiima jaoskond V014 Villimise jaoskond V015  linnapiimatoodete tsehh  kilepiima villimismasinad  Tetra-Rex pakkija  Tetra-Brik pakkija  jaoskonna haldus Kohupiima jaoskond V016  kohupiimatootmise protsess  pakkimisliin 1  pakkimisliin 2
Protsessiinnovatsioon – uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutuselevõtt, mille eesmärk on tootekvaliteedi, tootmise või selle abitegevuse efektiivsuse ja/või paindlikkuse, keskkonnasäästlikkuse või turvalisuse taseme tõus;

Peatüki kokkuvõtteks on erinevate antud loengukonspektis käsitletud5 turutüüpide peamised omadused koondatud tabelisse 4. Välja on toodud erinevused neljas peamise kriteeriumi alusel: firmade arv, sisenemisbarjäärid, toodangu diferentseeritus ja võime mõjutada oma toodangu hinda.
Poe klienditeenindajad on väga meeldivad, vähemalt osaliselt .. Poest saab endale osta kõik esmatarbe kaubad, ning saab kaubaga olla rahul . Kuigi vahepeal pole see kauba kvaliteet nii hea, aga sealt saavad vanemad inimesed osta kõik neile vajaliku ning seal .on ka suuremad soodustused
Püsivad finantseerimisallikad - pikaajalised ja keskmise tähtajaga laenud, eelis-ja lihtaktsiatest saadav summa, akumuleeritud kasum Lühiajalised finantseerimisallikad - lühiajalised laenud, ostuvekslid Spontaansed finantseerimisallikad -võlgnevus hankijatele, palgavõlgnevus, maksuvõlgnevus

Poliitilised indikaatorid - poliitilise vabaduse indeks (isiklik julgeolek,õigus seaduse kaitsele,sõnavabadus,poliitiline osalemine,võrdsed võimalused). 4. SKP- ehk sisemajanduse koguprodukt on mingil kindlal territooriumil (tavaliselt mingis riigis) toodetud lõpphüviste koguväärtus.
Pragusel ajal on peaaegu et traditsiooniks saanud iga nädalavahetuseline pidutsemine. Olgu selleks kodused peod, väljas sõpruskonnaga kokteiliklaasi taga aja veetmine või täiesti tavaline reedene filmiõhtu – pärast südaööd leiavad paljud noored end ikka ööklubidest.
Profileerimine - ehk ristlõikepinna muutmine ketramisel, saab mõjutada läiget.

Pärimuskultuur on levinud suulise pärimuse või jäljendamise teel ning jaguneb aineliseks kultuuriks ja vaimseks kultuuriks ehk folklooriks Pärimuskultuur on mitmetahuline ja keerukas nähtus – ajas ja ruumis leviv ja muutuv protsess, alati keerukam kui mistahes definitsioon.
Planeerida on vaja selleks, et: - Anda tegevusele eesmärgipärane suund ja vähendada segadust - Anda kontrolliks vajalik standard Plaanide liigid: - Pikaajalised e. strateegilised plaanid - Vahepealse kestusega e. taktikalised plaanid - Lühiajalised e. operatiivsed plaanid
Põhivarad on varad, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust juriidiline isik talle seatud eesmärkide täitmisel)ja finantstulu teenimiseks ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Pensionikindlustus – Kogumiskindlustuse vorm, kus kindlustussumma makstakse välja inimese teatud vanuses, kas ühekordse maksena või perioodiliste maksetena(kord kuus, kvartalis, poolaastas, aastas). Väljamaksmine võib toimuda kuni inimese surmani või teatud perioodi jooksul.
Pikal perioodil on siiski võimalik suurendada kõiki ressursse, seega tekib küsimus, kas sellisel juhul lühiperioodil kirjeldatud seaduspärasused ei kehti? Toodangu suurenemist, mis on tingitud kõikide tootmistegurite samaaegsest suurenemisest, nimetatakse mastaabiefektiks.
Põhilisteks maksuliikideks on maksud sissetulekult, maksud käibelt ja maksud omandilt, kusjuures kaudsed maksud kehtestatakse käibele või hindadele, otsesed aga sissetulekule. - Õige Keskpanga põhiliseks rolliks on rahapoliitika elluviimine ja riigi finantssüsteemi juhtimine. - Õige

Photo - dictionary.com/phrase/2606/saving.html http://www.houseimprovement4sure.com/energy-saving-tips-for-the-home/ http://www.energyformankind.org/ http://canadagold.ca/2010/05/gold-prices-highest-ever/ http://www.eurofxmarket.com/bulkeuropho.html Tänan kuulamast!
Protsessiinnovatsioon – tootjad võtavad üle (take over) oskused, mida nõuavad kasutajad Tootlikkuse kasv aeglane alguses (‘slowdowns’) kuid hiljem kasvab 12 – tehnoloogia kasvu ei saa mõõta vaid tootlikkusega – tööstuse kasvu pikad lained – samuti rahanduses(Perez)
Parendamis - võimaluste reastamine Hajuvusdiagramm Kahe seondatud andmekogumi vaheliste seoste leidmine ja kinnitamine Kvaliteedi parendamise meetodid hõlmavad: x ohutuse hindamist/riskianalüüsi x kvaliteedikorralduskaarte x mõjukustest x statistilist valikkontrolli.

Personali hüvitamise ehk kompenseerimise kaudu tagatakse töötajate tööks, eksistentsiks ja arenguks vajalikud hüved. Pädeva ja motiveeritud personali kujundamine eeldab suuri kulutusi töötajate hüvitamiseks, et organisatsioonid saaksid tööle võtta võime-kad töötajad.
Piirata valitsemissektori ehk avalikus sektoris töötajate arvu ja palga kasvu • Kehtestada karmim eelarvedistsipliin ehk suunata enam kui 3% ülelaekuvast eelarverahast reservi • Muuta investeeringute prioriteediks haridus, et toetada kohanemist suurema lisaväärtusega tootmisele
Probleemi selgitamine - mõistmise ja arusaamise kujundamine probleemi sisust ja lahendusvõimalustest; • Muutuse esilekutsumine/ mõjutamine; • Muutuste jälgimine ja kinnistamine; • Kokkuvõte arutatust, olulise lühike kordamine, kontrollküsimused kliendi enesetunde kohta.

Põhjamaade heaoluühiskond on toonud kaasa naistöötajate kohti- naised teevad palgatööna samu töid, mida nad varem tegid kodus (näiteks laste ja vanurite eest hoolitsemine).[ Tapani Kaakkurinniemi] Sooline erinevus palgas on iseloomulik nii tööturule Eestis kui ka mujal maailmas.
Phelps on oma uurimistöös näidanud, et ehkki täielik tööhõive, stabiilsed hinnad ja kiire majanduskasv on majanduspoliitika kesksed eesmärgid, peavad praegused ja tulevased põlvkonnad mõnikord tegema üldise heaolu nimel kompromisse oma tarbimisharjumustes.
Pragmaatiline - rõhutab vahetust, mis toimub liidrite ja järgijate vahel

Promotion – e. turunduskommunikatsion, vajalik müügi tõhustamiseks, antakse sihtturule teada toote positiivsetest omadustest ja veendakse tarbijat toodet ostma, selleks kasutatakse reklaami, isiklikku müüki, tähtis on millist toodet, millises kanalis reklaamida.
Personaalne teenindus - Isiklik kliendihaldur ja arveldusspetsialist, keda toetavad valdkondade spetsialistid. Privaatpanganduse klientidel on internetipangas oma keskkond, kus on lisaks tootepakkumistele ka kultuurisündmuste ja hobidega seotud sooduspakkumised meie partneritelt.
Poolotsene finantseerimine - selles finantseerimisskeemis kasutatakse investori ja emitendi kokkuviimisel mitte-emiteeriva vahendaja (maakleri, investeerimispank korraldab emitendi emissiooni) abi. Tema teenib vahendamise pealt vaid teenustasu ja mingeid finantsriske otseselt ei võta.

Punased väljad on muudetavad, sinised väljad täitke ise või kopeerige töölehelt "Kalendripäevad ja pühad kuus", mustad väljad arvutab kalkulaator Pühade arvu puhkuse ajal aitab määrata tööleht "Pühad 2008. aastal" KALENDRIPÄEVADE JA PÜHADE ARV KUUS 2008/2009
Portfell - selles olevad paberid tuleb igapäevaselt ümber leemid juhtivate spetsialistidega; 5)tootmistegevus: •võlgnevused teistele pankadele •võlg. äriklientidele hinnata vastavalt nende turukursile; 2)Invest. portfell- •muudatused tootmistegevuse isel.
Puhkeaeg on aeg, mis pole tööaeg 2. 13-14 a nooruki tööajanorm on 20h nädalas, 15a 30h, 16-17 35h nädalas 3. Kooliõp tööajanorm on 7 h päevas 4. Õhtune aeg- 18.00-22-00 (10%), öine aeg 22.00-06-00, (20%) 5. Ületunnitöö lisatasu 50% tunnipalga märast.

Personali planeerimine on firmale sama vajalik kui kapitali ja rahaliste vahendite planeerimine, kuna kõrge kvalifikatsiooniga töötajad annavad olulise eelise konkurentsivõitluses. Töötajate õige arvu prognoosimine on kontseptuaalselt lihtne kuid praktikas raske teostada.
Projekti äriideeks on edasi müüa Ameerika tuntud riidebrändi Ed Hardy riideid, jalatseid ja aksessuaare. Ed Hardy on paljudele noortele ja täiskasvanutele tuntud bränd, kuid raskesti kättesaadav. Euroopas pole mitte ühtki Ed Hardy esinduspoodi, seega otsene konkurents
Protektsionismi levik – on võimaluseks Eesti siseturul Protektsionismi levik (riigikapitalismi esiletõus) – on oht, kuna tegutsevatele ettevõtetele, kelle turuosas on suur riigi sekkumine majadusse ning siseturgude kaitse levik (mis johtub konkurents importitava kaubaga.

Pakendi innovatsioon on väga tugevalt arenenud ja seda tehakse mitmel põhjusel: olla märgatud tarbija poolt, minna üle loodus- ja energiasäästlikele pakenditele, kuidas säilitada toiduainet pakendis, et oleks võimalikult pikk realiseerimisaeg säilitusaineid lisamata.
Pidevalt dünaamilisemaks ehk kiiremaks. Kui esialgu toimus finantsteooriate välja töötamine peale majanduses toimunud rahandussündmusi, siis hilisemal perioodil on rohkem arendatud teooriaid, mis võimaldavad finantsjuhtimise kaudu stabiliseerida ettevõtete majandustegevust.
Plaanitud on oluliselt laiendada erinevate lõbustusteenuste ja toodete valikut ning seeläbi tutvustada end laiemale sihtgrupile. Hanso talu on atraktiivseks partneriks oma klientidele, pakkudes tooteid ja teenuseid läbi asjatundliku ja professionaalse meeskonna.

Projekteerimine – annab hinnanguid ettevõtte olukorrast erinevates majandussituatsioonides , vastates “mis, siis, kui “ küsimustele 3. Eelarvete koostamine – eelarve seob juhi vastutusega st juht võtab endale vastutuse planeeritud eesmärkide saavutamise eest.
Pangaraha – on pankade vahelistes arveldustes kasutatav raha, mida füüsilisel kujul ei eksisteeri. (See raha, mis on panga hoidlates või kassades, ei ole PANGARAHA!!!). Pankade arveldamine käib läbi kliiring keskuse, milleks on Eesti Panga arveldusvalitsus.
Põllumajanduse ostuvõime - kui palju tuleb kehtivate hindadega müüa üht või teist saadust, et osta põllumajandustehnikat, seadmeid, mineraalväetisi jne. Tööjõu taastootmise all mõistetakse töötajate töövõimelisuse pidevat, järjekestvat säilitamist ja arendamist.

Puhaskasum on kasumiaruande kõigi tulu – ja kulusummade vahe.
Personaali koolitamine – selge peab olema ettevõtte strateegia, eesmärk ja seda kõigil k.a autojuhil, tellimuste vastuvõtjal, laotöölisel, klienditeenindajal jne. 4. Tellimuste töötlemise automatiseerimine – jääb rohkem aega, et kuulata kliendi muret/rõõmu.
Piirkasulikkus on täiendava hüviseühiku tarbimisel lisanduv kasulikkus (45). ordinaalne kasulikkusteooria kohaselt pole võimalik erinevate hüvisekomplektide kasulikkust mõõta, küll aga võimalik järjestada ja seda konkreetse majapidamise eelistuse alusel.

Pja – 2 Projekt kui ajutine organisatsioon Projektid on ajutised organisatsioonid, mis (nagu kõik organisatsioonid) on vaadeldavad sotsiaalsete süsteemidena, mis aga peavad olema eristatavad oma keskkonnast – teistest sotsiaalsetest süsteemidest.
Põhiprotsessid - E-kauplus müümine, teenindus, kaup kliendini
Pank on huvitatud laenu ja intresside kättesaamisest (tähtsaim on rahavoogude prognoos), riskikapitalist ootab kapitali kasvu >25% aastas (tähtsaim on oodatav kasum). Panga tulu sõltub kokkulepitud intressist, riskikapitalisti tulu sõltub kasvust.

Personalijuhtimine on üks osa juhtimisest, mille eesmärk on luua sobiv keskkond inimeste tulemuslikuks tööks, leida organisatsiooni jaoks sobivaimad töötajad ning suunata nende tegevus hästi toimivaks tervikuks ja kindlustada nende püsimine organisatsioonis.
Produkt – toote, teenuse muutmine  Protsess – muutused toote/teenuse loomise protsessis, selle korraldamises  Positsioon – muutused toote/ teenuse turustamises  Paradigma – muutused organisatsiooni tegevuse aluseks olevates mõttemallides
Pangad on finantseerimisel ettevaatlikud, mistõttu esitatavad nõuded on küllaltki konservatiivsed. Büroohoonete finantseerimisel on esmajärgus oluline hoone vastavus üürnike vajadustele ning võetavat laenukohustust katvate rahavoogude olemasolu.

Planeerimine on tegevus, mille käigus: - Valitakse ja täpsustatakse eesmärgid - Tehakse kindlaks võimalikud alternatiivid - Valitakse alternatiivide hulgast parimad - Otustatakse, kuidas eesmärke saavutada Planeerimine on eelarvestamise paralleeltegevus.
Põhivarade amortiseerimine on enesestmõistetav, kuid väärtuse suurenemist harilikult ignoreeritakse (liigne konservatiivsus).Määratlematus paljude väärtust omavate tegurite (inimressursid, firma väärtus) kajastamisel, sest nende objektiivne hindamine on keeruline.
Palgakulu - 58 699 30 000 Sotsiaalmaksukulu -18 232 0 Põhivara kulum -2 024 30 000 Muu ärikulu -2 000 2 000 Finantstulud ja - kulud 3 000 Muu finants tulu 1 000 Kasum enne tulumaksustamist 208 741 60 000 Tulumaks -7 975 40 000 Aruande puhaskasum 200 766

Planeerimine on keskkonna määramatusega toimetuleku protsess, mille käigus määra- takse kindlaks organisatsiooni tegevussuunad ja eesmärgid tulevikus (Kreitner, 1998), see jagatakse kolmeks: organisatsiooni kavandamine, personalijuhtimine, infovahetus.
Prokuura - volikiri, millega on ettevõtte esindajale antud õigus majanduslike tehingute tegemiseks. Prokuura on volitus, mis annab ettevõtja esindajale (prokuristile) õiguse esindada ettevõtjat kõikide majandustegevusega seotud tehingute tegemisel.
Piirkuluga e. ressursi hinnaga (vt joonis 14.1.) Joonis 14.1. Üksiku firma ressursinõudluskõver Üksiku firma rahalise piirprodukti kõver on ühtlasi firmale vasakult ülevalt Ressursi hind paremale alla - analoogia lõpptoodanguturu piirtulukõveral.

Personali valik on tööandja ja töövõtjate vaheline sihikindel protsess, mille käigus valitakse töökohale kandideerijate hulgast kõige sobivam, kasutades selleks nii organisatsioonisiseseid kui ka -väliseid allikaid ning selleks sobivaid vahendeid ja
Piirvajaduse teooria – erinev sissetulek võib omada ühe ja sama indiviidi jaoks erinevat tähendust ja kaalu – keskmisest suuremal sissetulekul on maksumaksja jaoks väiksem tähendus kui väiksemal sissetulekul, mis vajalikk esmaste vajaduste rahuldamiseks.
Positivistlik majandusteadus - kirjeldab, kuidas majandus toimib, kuidas majandussubjektid ühes või teises olukorras käituvad või millised on nähtuste vahelised seosed 15. Normatiivne majandusteadus - püübab hinnata alternatiivset polii-tikat, mida voiks rakendada.

Possibilities curve – PPC, production possibilities frontier–PPF) näitab kahe toote potentsiaalselt võimalikke toodangukoguste kombinatsioone kõigi ühiskonna käsutuses olevate tootmistegurite täielikul ja efektiivsel ärakasutamisel teatud ajaperioodil.
Premeeriksid – mis boonused ja üllatused sa välja mõtleksid? Mis tunne oleks oma ettevõtet sellise püsiva kiirusega kasvatada vaid nende 3 lihtsa täiustusega? Võti on, kuidas olemasolev eesmärk muuta piisavalt kaalukaks, et sa selle nimel tööle
Päevaraamatusse ehk žurnaali kirjendatakse kõik majandustehingud algdokumendile tuginedes kronoloogilises järjekorras (LISA 4). Kronoloogilise registri abil saab kontrollida majandustehingute toimumist ja nende kajastamise viisi süstemaatilises registris.

Perioodi pikkuseks on tavaliselt aasta, mis jaotub lühemateks perioodideks (tavaliselt kvartal või kuu). Koondeelarves täpsustatakse kõikide tegevuste spetsiifilised eesmärgid ning esitatakse detailsed plaanid ja eelarved elluviidavate tegevustega seoses.
Primaarne pakend – ümbritseb vahetult toodet nt lõhnaõlipudel • Valikturustamise korral müüb ettevõte läbi mitmete , kuid mitte kõigi • sekundaarne pakend – katab primaarset pakendit ( pudeli karp) potensiaalsete hulgi- hulgi ja jaemüüjate.
Puhaseksport – ekspordi-impordi vahe põhivara amortiseerimine – selle jääkväärtuse vähendamine vastavalt tema tegelikule väärtuse kaotusele põhivarad(materiaalsed) – on ettevõtte varad, mida ettevõte kasutab oma tegevuses pikemaajaliselt

Põhilisteks kitsaskohtadeks on Esmofonis järelhooldus, kus strateegilise teeninduskontseptsiooni põhimõtetele ei vasta strukturaalsetest elementidest järjekordade haldamine ning juhtimisalastest elementidest teenindustase, kvaliteet ja mahu ega nõudluse juhtimine.
Periood 1994 - 1997  Kõikumine 4,2 % ( 1995 ) kuni 5,1 %ni ( 1994) – nafta hind kõrge  1994 lõppes finantsreform ja sõlmiti nn. EFTA leping  1996 sõlmiti Schengeni viisavabaduse leping 1997 eksborditi 450 miljardi eest kaupu teenuseid
Personali hindamine on töötajatele tagasiside andmise ja tulevikueesmärkide seadmise protsess. Töösoorituse juhtimise käigus defineeritakse, mõõdetakse ja motiveeritakse töötajate töösooritust eesmärgiga suurendada organisatsiooni tulemuslikkust.

Põhiprobleemiks on Everti üleolev suhtumine teistesse töötajatesse ja kindlasti on vaja selle probleemiga tegeleda, sest töötajad ei püsiks kaua selles ettevõttes, kui keegi pidevalt neid kritiseerib ja solvab ning meeskond on Eurosteelis esikohal.
Põhivara objektid on liigitatud vastavalt bilansiskeemi kirjetele: • maa, ehitised ja rajatised; • masinad ja seadmed; • muu materiaalne põhivara; • põhivara akumuleeritud kulum; • lõpetamata ehitised; • ettemaksed materiaalse põhivara eest.
Püsikuludele on iseloomulik, et need ei suurene ega vähene koos toodetud ja müüdud toodete hulga, vaid jäävad põhiliselt samaks (nt.maa,seadmete rent,küte,vesi,elekter,telefon,internet) Muutuvkulud suurenevad alati seoses toodangu suurenemisega.

Planeeritud kaubanduskeskus on ühtsena planeeritud, rajatud ja haldatud jaekaubandus- ja teenindusettevõtete aglomeratsioon, mida vajadusel täiendavad vahendusfirmad, tootjate turustusfirmad, hulgifirmad. Viimasel juhul on juba tegemist spetsiaalse ärikeskusega.
Protsendi võrra on hinnad mingil perioodil tõusnud või langenud ehk milline on olnud inflatsioon (fikseeritul ostukorvil põhinev indeks). THI arvutamine põhineb nn. metoodikal, kus võrraldakse igakuiselt ostukorvi hinda mingi lähtemomendi tasemega.
Põlluharimiseks on kasutusel kõige uuem tehnika, talus on 3 Fendt, 2 John Deere marki traktorit ja 2 Claas kombaini, samuti muu mullaharimistehnika on uus. Silo varumiskomplekti kuulub 2 Pöttinger silokogumiskäru, sama marki vaalutaja ja niidumasinad.

Porgandi - lehekirbu ja porgandikärbse kahjustust vältida). Veelgi varajasema saagi saamiseks võib eelidandatud seemne (seemnetootjad pakuvad eraldi eelidandatud seemet) külvata ajutise kiletunneli alla ning seda juba aprilli algusest alates.
Pakettkindlustuse puhul on loetletud kindlad juhtumid, mis kuuluvad kindlustuse poolt hüvitamisele, koguriskikindlustuse valimisel on määratletud välistused, mille puhul hüvitist ei maksta. Kõik juhtumid, mida välistustes nimetatud ei ole, hüvitatakse.
Peamisteks vormideks on intervjuu (ametivestlus), koosolek ja nõupidamine, avalikkussuhete kujundamine, läbirääkimised ja ametikirjad. Intervjuu on ühe või mitme inimese poolt algatatud vestlus, milles kogutakse ja tõlgendatakse sihipäraselt teavet.

Proviisor - JUHATAJA AMETIJUHEND KRISTI VÄITS
Pangakrediit - lühi- ja pikaajalised laenud, arvelduskrediit Rahavoogude prognoosi koostades arvesta raha tegeliku liikumisega, rahavoogude prognoos ei 4. Liising (Finants- või kasutusliising), lähedane on järelmaks ole sama, mis kasumiaruanne.
Piiresindusviga - n , üldkogumi teadmisel n  N 2 t 2σ 2  tσ  t2σ2N n==  n= 2 Valmi suuruse määramine - ∆2  ∆  Kui üldkogum on teada - ∆ N + t 2σ 2 Dispersioonanalüüs (DA) – Uuritav tunnus peab olema arvtunnus.

Ploki võimsus on 1600 MW, mis on rohkem kui Eesti tiputarbimine kokku. See peaks käima minema 2015. aasta algul ja see on Eesti piirile oluliselt lähemal kui planeeritud Leedu tuumatootmine ning võimsam ka. See on Eesti tarbijale väga hea uudis.
Protsessi keskmes on efektiivsuse ja säästlikkuse tasakaal organisatsiooni käsutuses olevate piiratud ressursside kasutamisel (Kreitner 1998: 5). • Arusaadavalt eelistab iga omanik, et tulemusteni jõutaks ressursse kõige otstarbekamalt kasutades.
Petturluseks on vaja kolme teguri olemasolu: väliste asjaolude survet, mis sunnib petma; võimalust petta ja mõnda aega seda varjata; võimet õigustada petturlust enda ees. Peaaegu igas pettusejuhtumis on kõik kolm tegurit olemas (joonis 2.6).

Pikkperiood on ajavahemik, mille jooksul olemasolevad firmad on jõudnud oma tootmisvõimsust suurendada ja uued firmad on jõudnud turule tullavõi mõned firmad on jõudnud oma tootmisvõimalust vähendada ning mõned firmad on harust lahkunud.
Punktide 2 – 4 kohaselt on võlausaldajate üldkoosoleku pädevuses otsustada võlgniku lõpetamine või ettevõtte tegevuse jätkamine ja kompromissi tegemine. Kui osaühing pankrotimenetluses lõpetatakse, siis likvideerib osaühingu haldur.
Piirkondlikult on rahulolu kõige suurem Kesk-Eestis ning kõige väiksem Tallinnas, kõige ükskõiksemad oma töötasu legaalsuse suhtes on Kirde-Eesti ümbrikupalga saajad. Samas on mitte-eestlastest ümbrikupalga saajate seas rahulolu väiksem.

Paljudes peredes on viis kuni kuus söögikorda päevas. Nad armastavad väga ube ja neid võib lisandina leida paljude roogade juures. Tänu sajanditepikkusele koloniaalkaubandusele, on neil ka pikaajalised kohvi tarbimise traditsioonid ja kultuur.
Phishing ehk õngevõtmine.Saadetakse laiali e-posti sõnumeid,mis tuleks nagu mõnelt tuntud firmalt või pangalt ja teatab,et meilisaaja krediitkaardi andmed vajavad uuendamist või kinnitamist ning palub klikkida meilis sisalduval lingil.
Piret hallik - Sassi ja Heli Müristaja uuringutel põhineva „Elamuskuurordi klastri strateegia aastateks 2011–2014“ järgi on Pärnu linna turismiedendajate eesmärgiks ajaloolise kuurordi viimine uuele, 21. sajandisse sobivale tasandile.

Prebishi mudel - kahe riigi ja kahe kaubaga mudel,kus arenenud tuumikriigid toodavad ja ekspordivad tööstuskaupu mille nõudluse sissetuleku elastsus on suurem kui 1.Arengumaad toodavad kaupu mille nõudluse sissetuleku elastsus on mitteelastne.
Protsendimeetod - varude suurus määratakse kindlaks protsentides müügikäibe prognoosist Otsearvutusmeetod - laovarud planeeritakse materjalide liikide lõikes, lähtudes optimaalsest tellimuse suurusest, julgestusvaru suurusest, kauba hinnast.
Põhikasu – kasu, mida tarbija tahab või soovib saada nt ajalehel informatsioon, pesumasinal puhtad riided 2. Tegelik toode – käegakatsutav mida inimesed saavad osta, mida iseloomustavad kvaliteeditase, värvus, stiil, bränd ja pakend.

Personalivajaduse plaan - dokument, mis sätestab, millal ja kuidas kaetakse personalivajadusi. Ressursivajaduste tasandamine- võrkplaani analüüsi mistahes liik, milles graafiku koostamise otsuseid, võetakse vastu ressursside piiratuse tingimustes.
Puudega inimesel on pea võimatu pääseda töökohta, kuna paljud tootmisettevõtted asuvad aastakümneid tagasi ehitatud tootmis- ja kontorihoonetes, kus puuduvad võimalused näiteks ratastooliga liikumiseks või üldse hoonesse sisenemiseks.
Põllumajandustootjad on konkurentsivõimelisemad. Nüüd saavad nad toota seda, mida turg ja tarbijad tegelikult vajavad. Vaba turumajandus on andnud meile ikkagi palju juurde, kuigi nii väikses riigis nagu Eesti on alati oht, et tekivad monopolid.

Planeerimine - eesmärkide püstitamine; planeerimine- seotud eesmärkide püstitamise poliitika formuleerimise ja protseduuride kehtestamisega; Organiseerimine – organiseerimine; koordineerimine; reguleerimine - tähistab org kujunemist.
Põhiprojekt – • Määratakse ehitise kõik tehnilised parameetrid; • Luuakse võimalus koostada töömahtude loetelu ja ehitustööde kulude kalkulatsioon (kontrolleelarve); • Tehakse otsus peatöövõtu ehitushanke korraldamiseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Peegeldamine on partneri liigutuste eripära matkimine, näiteks hingamine sama kiiruse kui korraliku kontaktivõtmise puhul.  ja sügavusega või siis oma käte liigutuste Teenindust ja suhtlemist on loomulik alustada sõnaga TERE. See  vastavusse viimine partneri kõne tempoga/hingamisega. Selline tegevus loob on teenindusmaailma võtmesõna. Tere sõna sisaldab endas palju  suhetesse usaldust, tekitab kooskõla.

Piirangute teooria on üldine juhtimisfilosoofia, mille keskne väide seisneb selles, et igal reaalsel süsteemil, nagu kasumit taotlev ettevõte, peab olema vähemalt üks piirang, mis takistab saavutamast süsteemi eesmärki kõrgemal tasemel.
Poliitiline ühendus on koostöö vorm, mille raames osalevatest riikidest moodustub sisuliselt üks riik. Moodustatakse ühine valitsus ning valitakse ühine parlament ning muud vajalikud institutsioonid, mida on vaja iseseisva riigi toimimiseks.
Positivistlik analüüs on analüüs, mille tulemused sisaldavad majanduslike institutsioonide ning protsesside mudeleid ja vaadeldavate nähtuste kohta käivaid kirjeldusi ja hüpoteese, mida põhimõtteliselt on võimalik kontrollida vaatluse teel.

Parim kasutus on vara kõigr tõenäolisem jasutus, mis on • Füüsiliselt võimalik • Õiguslikult lubatav • Vajalikult põhjendatud Finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse.
Pikaealistele pereettevõtetele on iseloomulik: • Tegevad traditsioonilistes harudes (põllumajandus, majutus, toitlustus, toiduainetööstus jt). • Kasutatav tehnoloogia on sageli ülimalt kaasaegne, ajaga kaasas käimata polegi võimalik ellu jääda.
Peamiseks puuduseks on asjaolu, et tulevikku kantakse üle determinantide aegridade keskosale iseloomulikud seaduspärasused, samal ajal determinantide arengu ja mõju kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed parameetrid enamasti aja jooksul muutuvad.

Piisav informeerimine on vältimatuks eeltingimuseks ka teistele, põhjalikumatele kaasamise viisidele nagu -konsulteerimine ja osalemine (Kaasamise …, 2011). Hästi valitud kaasamise meetod võib oluliselt aidata saavutada kaasamise eesmärke.
Puhastulu - maksud =puhaskasum e kogutoodangu väärtus- käitiskulud = puhastoodang (puhastulu) 58 Kogutoodangu väärtus –tootmiskulu(käitiskulud+kapitali%nõudlus) = puhaskasum Kogutoodangu väärtus – muutuvkulud = kattetulu.
Põllumajandustootmine on olemuselt unikaalne kompleks majandustehinguid, mida iseloomustab tsüklilisus, tootmiseks kulutatavad bioloogilised varad ja tootmistegevusest genereeritavad nii uued bioloogilised varad kui ka põllumajanduslik toodang.

Pahaloomulised kasvajad on teine suurem surmapõhjus Eestis, moodustades 19% surmadest. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse on Eestis mõnevõrra suurem kui Euroopa Liidu ülejäänud maades – vastavalt 202 ja 183 juhtu 100 000 inimese kohta.
Personalirisk - suur sõltuvus üksikute inimeste, võtmeisikute lahkumisest, vajalike oskustega töötajate puudumine, konfliktid töösuhetes, töötajate ebakompetentusus, ebaausus, ebalojaalsus, laiskus, lohakus, distsiplineerimatus.
Plaanimajandus on majandus, kus mingit toodet või teenust ei tuleb järjestada, nende tähtsuse järgi –esikohal olev valik on ostutehingu aluseks – toodeta mitte vastavalt turu nõudlusele, vaid vastavalt riigi kehtestatud plaanile.

Portfelliteooria - Markowitzi kõver Portfelliteooria eelduseks on, et kõik investorid käituvad ratsionaalselt niiviisi, et investeeringute riski suurenedes soovitakse saada investeeringutelt suuremat tulu e. Investorid on riskikartlikud.
Praktika sooritamiseks on loodud õppehotell, - restoran ja –salong, mis on avatud kõigile soovijatele. Õpilaste poolt valmistatud tooted (nt metalli- ja puutööd, maalritööd) kasutatakse suures osas ka koolimaja ja inventari uuendamiseks.
Projektijuhi tegevused - projektitaotluse e visioonprojekti koostamine, hinnapakkumiste võtmine, projekti jälgimine ning jooksvate küsimuste lahendamine, sise- ja välis kommunikatsioon, transpordi kasutus kogu projekti realiseerumise tarbeks.

Põhjustajaks on pigem soov hooned efektiivsemaks muuta ja pikas perspektiivis rohkem kasumit teenida või on tegemist pigem turundusliku efektiga, et üürnikke just enda majja võita, jäid intervjueeritavad erinevatele seisukohtadele.
Paktil on 5 prioriteeti: • depressiooni ja enesetappude ennetamine • noorte vaimne tervis ja haridus • vaimne tervis töökohal • vanemate inimeste vaimne tervis • võitlus häbimärgistamise ja sotsiaalse eraldatusega.
Portfellinvesteeringud on üldjuhul väärtpaberiinvesteeringud, mis jaotatakse omandiväärtpaberi- ja võlaväärtpaberiinvesteeringuteks. Omandiväärtpaberi-investeeringutest on portfellinvesteeringud need, millega ei kaasne olulist osalust.

Positsioneerimis - ja diferentseerimisstrateegia annab võimaluse edastada väärtusi kasumlikule tarbijale ja välistab olukorra, kus tarbija on rahul, kuid firma jaoks on turundus raiskav, st turunduskulud kasvavad, kuid tulud kahanevad.
Professionaali sooritustasand on alati kõrge, sest ta on oma alale pühendunud. Professionaalid jagavad asjatundlikkust, kuid nende juhtimises on teatav eripära, sest organisatsiooni hierarhia ning bürokraatia võivad ohustada vajalikku autonoomiat.
Pikaajaliseks kuluks on selline tootmiskulude tase mille juures tehas on majanduslikult efektiivse suurusega. Pikaajaliste kulude muutumist tootmismahu muutudes nimetatakse pikaajaliseks tootmisfunktsiooniks ehk lihtsalt tootmisfunktsiooniks.

Plaanimajandus on majandus, kus mingit toodet või teenust ei kokkuvõtta 3 kõsimusega: -mida toota? –Kuidas toota? –kellele toota? Ettevõtlikuse toodeta mitte vastavalt turu nõudlusele, vaid vastavalt riigi kehtestatud plaanile.
Pugejatest – lihtsalt ei julge mõnda asja öelda, mõnda asja aga kirjeldab natuke kergemas stiilis, kui see on. Seetõttu võib juht jääda uskuma oma suhtekorraldajate plära, president aga riigi valelikku propagandat.
Palgavahe on umbes 15% [Internet] Soolise palgaerinevuse põhjendamiseks on hulk erinevaid teooriaid, näiteks inimkapitali teooria näeb palkade erinevuse põhjust selles, et mehed investeerivad oma inimkapitali enam kui naised.

Piirtulu – lisatulu, piirkulu – lisakulu • Majandusteaduse põhiküsimused: Mida toota (ja kui palju), kuidas toota, kellele toota? • Mida toota – vajalikku, kuidas toota – säästlikult, kellele toota – tarbijale.
Pädevusele on iseloomulikud probleemide lahendamise võime, rühmatöö- ja elementaarsed juhtimisoskused. Dünaamiline pädevus vajab inimeste tööalast iseseisvust, enesejuhtimist, refleksiooni ja iseseisva otsustamise võimet.
Päevakord – peaks olema kooskõlas eesmärkide ja soovitud tulemusega. Osavõtjad – on kutsutud osa võtma need, kellel on ülevaade vastavast valdkonnast kui ka need, kelle võimaluses on kokkulepitud tegevuskava ellu viia.

Panga likviidsus – panaga võime rahuldada iga hetk hoiustajate õigustatud nõudeid  Kohustuslik reservimäär ehk varutegur – kindlaksmääratud osa hoiuste kogusummast, mida ei saa välja laenata ja mida hoitakse keskpangas.
Pikaajaline positsioon – netoinvesteerimispositsioon, mille arvestuse aluseks on pikaajalised (maksetähtaeg üle 1 aasta) välisnõuded ja –kohustused; otseinvesteeringuid loetakse nende iseloomu tõttu kokkuleppeliselt pikaajalisteks.
Pikemalt seletatuna tähendab see seda, et ühel kategoorialt inimestelt (rikkad) võetakse maksude abil tulusid vähemaks ja teistele kategooriatele (vaesed) makstakse see ümberjaotatuna välja mitmesuguste toetuste ja abirahade näol.

Püsikulud on ühele tootele seda väiksemad, mida suurem on toodete arv. 36) Toodagu kriitiline maht naturaalnäitajates ja rahalises väljenduses Toodangu kriitilise mahu (naturaalnäitajates valemi tuletamine: (P*Q)-(V*C)-F=0
Peegeldamine on võte, mida kasutavad kõik professionaalsed nõustajad, professionaalsed teenindajad ja müügiinimesed, head õpetajad, edukad ärimehed, suurepärased koolitajad, tunnustatud arstid ja kindlasti ka sekretärid.
Pikaajaliseks mõjuteguriks on ka töötootlikus nt kui Saksamaal kasvab tootlikus kiiremini kui Jaapanis, siis saavad saklased müüa oma kaupu suhteliselt odavamalt, mis suurendab saksa kaupade nõudlust ning võib suurendada Euro väärtust.

Plaanimajandus on majandus, kus mingit toodet või teenust ei püsib põhimõtteliselt läbi aja. Raha saab koguda ja kasutada tulevikus tehingute toodeta mitte vastavalt turu nõudlusele, vaid vastavalt riigi kehtestatud plaanile.
Planeerimismeetodid – 1. Väliskeskkonna hindamine – väliskeskkonna jälgimine; info kogumine konkurentide kohta; stsenaarium – prognoos võimalikku tuleviku sündmuste arengu kohta, võivad olla optimistlikud – pessimistlikud.
Positiivne soovituskommunikatsioon on ligi kolm korda enam leviv kui negatiivne soovituskommunikatsioon. Sagedase tarbimisega genereerivad uued kliendid oluliselt rohkem positiivset soovituskommunikatsiooni kui juba olemasolevad ning kogenud kliendid.

Protsessirühma on vajalikud igas projektis, neil on selged sõltuvused ja neid peab täitma üksteise järel samas järjekorras iga projekti korral, sõltumata rakendusvaldkonnast või rakendatava projekti elutsükli spetsiifikast.
Põhivara maht on aga vähenes (aasta alguses – 35,9%, aasta lõpus 22,8%). Aasta jooksul ettevõtte müüs osa ehitistest (aasta alguses 4,8%, aasta lõpus 0,5% aktivast). Masinate ja seadmete maksumus ei ole oluliselt muutunud.
Palgaseaduse kohaselt on palka korraldavate seaduste, valitsuse määruste või töölepingu muutumisel tööandja kohustatud muutma töötajate palgatingimusi hiljemalt ühe kuu jooksul, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamisest.

Peamisteks infoallikateks on OECD (sai kasutatud ka kontrollimaks teiste pakutud info õigsust), Vabariigi Valitsuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi ja RiTo (Riigikogu Toimetised) ametlikud koduleheküljed.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pereliikmetest töötajad on paindlikumad Parem õhkkond Suurem usaldus Otsuste lagetamine kiirem ja paindlikum Pereettevõtte puudused Töö- ja kodune elu segunevad Tööga seotud konfliktid kanduvad üle peresse Raskem kritiseerida pereliikme tööd Võimekate töötajate lahkumine Pereliikmete madalam palk Liiga kaua üks juht Riskide vältimine Puudub strateegiline juhtimine Ei investeerita mitte vaid raha, vaid ka hing ja tervis.
Personali planeerimine - mis see on ja milleks? Personali planeerimine on protsess, mille käigus määratakse organisatsioonis kindlaks töötajate vajadus nende kvalifikatsiooni ja struktuuri lõikes ning koostatakse vastavad plaanid.

Projektijuht on seminari peakorraldaja ning määrab neljale vabatahtlikule vastavalt nende kogemustele ja oskustele tööülesanded ning neile alluvad omakorda 5 vabatahtlikku, kellele delegeeritakse osa oma tööülesandeid.
Prokuura - prokuristile antav volitus juriidilistele dokumentidele allakirjutamiseks ja/või äriasjade ajamiseks; kaubandustehingute eest makstav tasu proportsionaalne maks – maksumäär ei sõltu maksustatavast summast
Püsikulud on kulud, mis ei sõltu tootmise mahust Keskmine püsikulu seega püsikulu toodanguühiku kohta ehk püsikulu(de) ja toodangu mahu jagatis. Seega, mida suurem on tootmise maht, seda väiksem on keskmine püsikulu.

Pakutav kogus on võrdsed. See tähendab sisuliselt seda, et tasakaalupunktis on hüviste hinnad sellised, mille korral firmad on võimelised pakkuma täpselt nii palju hüviseid kui tarbijad on nõus antud hinna korral ostma.
Pere elutsükkel on konstrueeritud vanuse, perekonnaseisu ja laste olemasolu alusel (vt joonis 5). Inimestel on elutsükli faasis isepärased vajadused ja soovid ning seetõttu ostetakse igas faasis sellele iseloomulikke tooteid.
Projekti kultuur - töötajate poolt tekitatud, kuid firma juurde kuuluv nähtus 10. Tehnoloogiapüramiidid: • Liidetud tehnoloogiad on need , mida asutus vajab uurimistöö korraldamiseks, kuid mida see ise ei uuri ega arenda.

Pantkirjad on seotud väiksema avansilise sissemaksea, Pikaajalised laenud on kinnisvara laenud, eluaseme- analüüs. Omavahendid- aktsiakapital; aazio(aktsiate madalama intressi määraga, pikema laenu per.-ga.⇒ laenud.
Phelps on juhtis tähelepanu sellele, et mitte ainult säästmine ja kapitali kogumine, vaid ka inflatsiooni ja tööpuuduse vahel valitsev tasakaal on olulise tähtsusega hüvede jaotumisel pikema ajaperioodi jooksul.
Pakettkindlustus on nimeliselt mainitud riskidega toode, mille korral hüvitatakse üldjuhul tulekahju, välgulöögi, plahvatuse, tormi, murdvarguse, röövi, vara tahtliku hävitamise ja torustiku lekke tõttu tekkinud kahju.

Personali planeerimine on protsess, mille käigus määratakse organisatsioonis kindlaks nõutavas kvalifikatsioonis ja struktuuris töötajate vajadus ning koostatakse personalihõive, rakendamise, arendamise karjäärijuhtimise jm.
Positiivsed väited – seisukohad, mis üritavad maailma kirjeldada sellisena, nagu see on.  Ringlusvoogude diagramm – majanduse visuaalne mudel, mis näitab, kuidas raha liigub läbi turgude ettevõtete ja leibkondade vahel
Põhivara kulum - 2650 OMAKAPITAL IMMATERIAALNE PÕHIVARA 1. Osakapital 10000 1.Asutamisväljaminekud 320 2. Eelmiste perioodide kasum 4147 2.Ostetud patendid, litsensid 120 3. Kasum (01.01-30.04.2011) -577,65 3.Firmaväärtus

Pädev asutus – seaduse mõistes on pädev asutus euroopa majandus piirkonna lepingu riigid või kolmanda riigi organ mille ülasanne on vandeaudiitorite või audiitori ühingute tegevuse reguleerimine või järele valve.
Peamised põllumajandussaadused on nisu, sojauba, mais ja riis (üks suurimaid riisitootjaid). USAs on maailma suurim puidu- ja paberitööstus ning ta on juhtivaid riike kalatoodangu poolest. Väga hästi on arenenud rahandus ja pangandus.
Perioodi pikkuseks on üldjuhul aasta, mis jaotub lühemateks perioodideks. Kooneelarves täpsustatakse kõikide tegevustespetsiifilised eesmärgid ning esitatakse detailsed plaanid ja eelarved elluviidavate tegevustega seoses.

Perspektiividele on kindlaks teha, et tiimi liikmed näeksid kedagi teist tehes saavutusi et maadelda perspektiividega; nii tehes,saab tiim parema võimaluse kindlustada sellist ustavust, mis viib parema töö juurde tiimiga.
Pikki aastaid on töömotivatsiooni valdkond olnud juhuslike . See töö proovib uurida erinevaid motivatsioonimustreid, mida saaks kasutada EU’s, kuna kasvanud on kultuurilised erinevused erinevate liikmesriikide vahel.
Palgatase - w, tööjõu pakutav kogus L, tööjõu pakkumiskõver LS. Töötamise alternatiivkulu on kaotatud vaba aeg. Vaba aeg on normaalhüvis, kusjuures nii tööaeg kui ka vaba aeg ei oma kumbki väärtust null.

Plaanimine on kindlasti edukam, kui kavandamisele kaasata töötajad, kellel hiljem tuleb neid plaane täitma hakata. Sel moel tugevneb töötajate motivatsioon plaane täita, kuna nad ise on endile ülesanded seadnud.
Professionaalil on väga head teadmised oma valdkonnas ning teda iseloomustab ka see, et ta teab, mida ta veel ei tea. Professionaal tunneb tervikut ning seetõttu oskab hinnata oma teadmisi ja oskusi sellest vaatepunktist.
Puhastulem laenust – laenusumma või võlakirja müügihind miinus emiteerimiskulud, It – aastane intressisumma, M võlgnevuse summa kustutamistähtajal, n – kustutamistähtaeg aastates, kd – laenu tulumaksueelne hind.

Põhimehhanism on põhjuslik omistamine, mis tähendab, et tajudes teist inimest omistab inimene põhjuse sellele, mida ta tajub ja selle protsessi käigus omistab inimene põhjuse oma partneri motiividele ja käitumisele.
Peamised eesmärgid on üldsuse mõjutamine, positiivse suhtumise loomine, ettevõtte maine kujundamine, visuaalse identiteedi loomine, negatiivsete kuulujuttude ennetamine jms analüüsivad, ennetavad ja nõustavad tegevused.
Personali värbamine on kahepoolne protsess: tööandja soovib leida endale töötajat, kes täidab edukalt tööülesandeid ja töötaja otsib töökohta, kus ta saaks rakendada oma teadmisi ja oskusi ning saada vastavat tasu.

Plaatina - , kuld-, hõbe- ja pronkskliendid, pakkudes järjest parematele klientidele rohkem hüvesid. Selline viis motiveerib kliente redelil järjest ülespoole liikuma, seega rohkem ja pikaajalisemalt kulutama.
Paljudest eesmärkidest on jõuda sinna, kuhu nad tahavad jõuda võimaliku väikseima jõupingutusega. Paljud õpilastest avastavad varsti, et lühim tee korpusest A korpusesse C ei lähe mitte heksaeedri külgi pidi vaid otse.
Plaanimine on vajalik ja seda tehakse kõigil juhtimistasanditel järgmistel tegevusetappidel: kooskõlastamine, muutusteks valmistumine, tegevuse tõhustamine ja juhtimise arendamine, milles väljendubki plaanimise

Paradoksaalne on ka asjaolu, et suhteliselt kitsal poliitilisel pinnal moodustatud valitsus (vähemusvalitsus) on sunnitud ühiskonna huvisid hoopis laiemalt arvesse võtma kui enamusvalitsus või isegi parlament.
Piimatööstuse tootmistsehh on Eesti vanim piimatööstus, millel ajalugu ulatub pooleteise sajandi taha aastasse 1850, kui hakkas tööle Kunda Virumaal tekkis arvukalt meiereisid (Ubja, Selja, Karitsa jt.) Kohupiima, hapukoore ja
Private label - i asemel oma brändide kasvu regulatsioonid võivad toetada pahatahtlikult Eesti ettevõtte vastu olla suunatud 4. Toorainete hinnakõikumised 6. KASUTATUD MATERJALID Balbiino AS, avalik kodulehekülg.

Palga alammäär on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kindlale ajaühikule (tunnile, päevale, nädalale, kuule vms.) vastav palga suurus, millest madalamas ei ole lubatud kokku leppida töötamisel täistööajaga.
Peamine probleem on madalad kokkuostuhinnad ja tootmise tasuvus/efektiivsus põllumajandustootja jaoks kui ka kõrge toiduhind/vaesus tarbija jaoks, mis välistab nälgivate inimeste juurdepääsu olemasolevale toidule.
Piirprintsiip – tulu millegi tootmisest või tarbimisest kasvab teatud piirini, sellest edasi pole motet enam toota või tarbida, sest tulu hakkab vähenema Alternatiivkulu – suurim kasutamata jäänud võimalus.

Polülemma on enam kui kahe (tegelikult enam kui kolme, sest trilemma on 3) valiku vahel .Praktilises elus on tavaliselt tegemist polülemmadega, kus valikuvõimalusi (ka üksteist välistavaid) on rohkem kui kaks
Piirtulu – (marginal revenue, MR) MR= TR muutus/TP muutus Sisendi keskmine produkt – (average product) AP = TP/L (koguprodukt/tööjõud) Sisendi piirprodukt – (marginal product) MP = TP muutus / L muutus
Pikk periood – ajavahemik, mille jooksul firma võib varieerida kõiki oma sisendeid (kõik kulud on muutujateks); püsiressursid – pikal perioodil puuduvad; muutuvressursid – pikal perioodil kõik ressursid.

Piltlikult on selle printsiibi mõte selles, et ei maksa “taga nutta” minevikus toimunud ebaõnnestumisi ja tuleb vaadata tulevikku ning analüüsida iga uue võimaliku valiku/otsuse täiendavat tulu ja kulu.
Protsessijärgne kuluarvestusmeetod on lihtsam kui tellimuste kalkuleerimise süsteemi puhul, kuna kulud tuleb identifitseerida piiratud arvu tootmisosakondade või protsesside kaupa ning mitte sadade ega tuhandete üksiktööde lõikes.
Püsikuludeks on äripinna rent, kommunaalmaksed ja töötajate igakuised palgakulud ning muutuvkuludeks on reklaamtegevuse kulud ja erinevad ettenägematud kulud, milleks võivad olla lisamaterjalide hankimiskulud.

Pacioli traktaat on olnud vundamendiks, millele baseeruvad kõik raamatupidamise kahekordset kirjendamise meetodit puudutavad kirjutised. Luca Pacioli oli tuntud õppejõud, matemaatik, kirjanik, õpetlane ja rändur.
Peamine funktsioon on maksefunktsioon. Makse sooritamise all mõeldakse võla kustutamist (“klaarimist”). Pärast makse sooritamist ei ole kummalgi poolel (makse sooritajal ega makse saajal) üksteise ees kohustusi.
Personalijuhtimine on üks juhtimise funktsioonidest, mida aja jooksul on erinevalt nimetatud: mehitamiseks (staffing), personalijuhtimiseks (personnel management) ja inimressursi juhtimiseks (human resource management)

Personalipoliitika on tegevuspõhimõtted ja –suund erinevates PJ tegevusvaldkondades, mis peavad tagama inimkapitali juhtimise ühtsetel alustel kogu organisatsioonis, tagamaks strateegiliste eesmärkide saavutamist.
Positsioonimine tähendab selle turundusmeetmestiku ehk väärtuste ja omaduste Positsioonimine tähendab selle turundusmeetmestiku ehk väärtuste ja omaduste kogumi viimist tarbija kogumi viimist tarbija teadvusse.
Positsioonimine ehk oma koha leidmine turul 2.1. 90% moodustab asukoht turuelementide osatähtsusest (toode, hind, jaotus, asukoht, toetus). 2.2. Klienditeenindamine - kui palju teenindada, vastavalt sellele ka hind.

Potentsiaalne tootmismaht – tähistab hüviste hulka, mida on võimalik toota, kui kõik tootmistegurid on täishõives koormatud preemiaga emiteeritud võlakirjad – on võlakirjad mille emiteerimishind on nimiväärtusest
Projekti finantseerimine on planeeritud katta omavahendite ja alustava ettevõtja toetuse arvelt. Alustava ettevõtja toetuse arvelt kaetakse 100 000.- krooni firma asutamise summast. Omafinantseerimine kokku 84 911.- krooni.
Põhiõiguste puhul on kehtestatud normid, mille puhul on probleemiks optimaalse tasakaalu leidmine olukordades, kus ühte normi leevendades (kui kaua kedagi kinni hoida) võib suurendada mingit teist hirmu (terrorioht).

Pensionifond on lepinguline investeerimisfond, mille põhieesmärk on täiendava tulu võimaldamine pensionifondi osakuomanikule pärast tema 55-aastaseks saamist või täieliku ja püsiva töövõimetuse korral.
Pikemat tsüklit nim. Simon Kuznetsi järgi Kuznetsi tsükliks, mis on 15-25 aasta pikkune majandusliku efektiivsuse kõikumine, mis arvatakse sõltuvat ehitustegevusest, elanikkonna kasvumäärast ja migratsioonist.
Planeerimises on strateegiline planeerimine (kõige pikem periood); planeerimine ja kontroll keskmiselt pikak ajaks (1 aasta). Järgmine on operatiivne planeerimine ehk lühiajaline planeerimine, nt. kuude kaupa.

Potid - pannid 1 70 70 70 Söögiriistade komplekt 15 22 330 330 Lauanõude komplekt 6 33 198 198 Mikrolaineahi 1 108 108 108 Pliit 1 410 410 410 Veekeetja 1 26 26 26 Külmkapp 2 683 1 366 1 366 Puhkemaja
Praegusel hetkel on siiski riskantne kaubelda Interneti vahendusel laiatarbekaupadega, sest enamus inimestele ei ole Interneti vahendusel ostutehingute sooritamine veel igapäevaseks rutiinseks tegevuseks kujunenud.
Promomängud - edukaimad kohalikud Facebook’i kampaaniad on toonud ettevõtetele ligi 40 000 uut fänni (nt Post24 kampaania). Mängude korraldamine on hea viis tõsta enda tuntust sotisaalmeedia keskkondades.

Pulbri - kondenspiima jaoskond V014 Villimise jaoskond V015 Kohupiima jaoskond V016 Tootmise abikulukohad Kompressortsehh V003 Laboratoorium V008 Pesusõlm V017 26 KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING T. Haldma
Põhiteos on “Utoopia” (1516). Ta kritiseeris 16. sajandi Inglismaa sotsiaalset ja poliitilist korda. Thomas More nägi rahva viletsuse põhjusena eraomandit ja raha üleminekul kapitalistlikele suhetele.
Partneriteks on sellised algatused nagu Eesti Terviserajad, Noored Kooli, Terve Eesti ja Heateo SA. Aitame katta organisatsiooni põhikulusid ning anname ka strateegilist nõu, et tõsta ettevõtte suutlikkust.

Põhivarad on varad.. • mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja finantstulu teenimiseks ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Pressingmüük – müügi vorm, millele on iseloomulik pakutava toote eeliste liialdatud esiletoomine, konkurentide kauba halvustamine, ükskõikne suhtumine väiksematesse ostjatesse, hinnaga manipuleerimine.
Price – e. hind on rahasumma, mille tarbija peab maksma toote omandamiseks, milline peab olema hinnaskaala, alghind, millised võivad olla hinnasoodustused, millist hinnakujundusmeetodit kasutatakse.

Puhastulu on mõõdupuu, millega saab hinnata inimese võimekust valitseda majanduslikke ressursse ning intuitiivselt tundub see olevat heaks indikaatoriks, mis peegeldab isiku võimet finantseerida riiki.
Päring - see hõlmab:  koduleheküljega tutvumist,  interneti teel laudade broneerimise võimalust,  telefonile vastamist,  tellimuse võtmist ja läbirääkimist,  tellimuse kinnitamist.
Põhiväärtuste sõnastamisel on oluline kaasata organisatsiooni töötajad, sest just nemad on ju nende kandjad, töötajad peavad neid endale teadvustama ja omaks võtma, vastasel juhul pole väärtuste sõnastamisest kasu.

Põlevkivi - sest see on ainud tõsiselt arvestatav kodumaine energeet iline ressurss ning saame teistest riikidest sõltumatu energeetika, on meie enda tooraine,kasut.ka keemiatöös t.saadakse kütteõli.
Pakkujatega suhetes on võimalik teha tunduvalt efektiivsemalt tootearendust, tehes koostööd uute ja paremate materjalide kasutusele võtu osas, mida hankijad pakuvad, kuid mida ei oska veel ettevõttes kasutada.
Paljudes omavalitsustes on kool ka kogukonna elu keskpunktiks ja selle areng ning koostöö erinevate huvigruppidega võib oluliselt mõjutada nii kohalikku ettevõtlusaktiivsust kui seeläbi isegi ka kinnisvara hindu.

Pikk ehituskestus — MUUTUSED : • keskkond - Tsernobõl • ühiskond - Eesti • inimene - mugavusnõudluse kasv liikumisvõime kasv INVESTEERINGU OTSUS: • min (ühekordsed kulud + ajaldatud jooksvad kulud)
Poliitikud on korduvalt rääkinud välajarände probleemist (http://www.youtube.com/watch?v=1wUlRDWBd88), kuid seni veel pole seda piisava tõsidusega käsitletud ja vastavalt sellele otsuseid langetatud.
Positsioonimisteooriat on kõige lihtsam rakendada ühe kindla sihtrühma peal, aitab siht- koha arendamine mitme sihtrühma soovide järgi kaasa lisaks turismituru nišistumisele ka selle mitmekesisemaks muutumisele.

Pakkumise kulu - tulu analüüs? Kulu-tulu-analüüs analoogne eelmisega, kuid lisaks tuleb veel analüüsida kutse- ja kõrgharidusele juurdepääsu kriteeriumide erinevate variantide mõju tulule ja kulule.
Pakkumisseadus - väljendab seost kauba hinna ja pakutava koguse vahel, mida tootjad(pakkujad) soovivad ja on suutelised müüma teatud ajaperioodil (ceteris paribus) Hinna ja koguse vahel on võrdeline seos.
Pank – finantsasutus, kellel on avalikkuselt hoiuste vastuvõt- mise õigus ning kes võib luua juurde deposiitraha avalikkusele antavate nõudehoiuste ja arvelduskontode näol Panga funktsioonid:

Perpeuiteet - püsiva suuruse maksete lõputu jada: 1)tavaline e.operatiivne e.kasutusliising- rentnikul Kui mõni varem lotusetu laen laekub, siis see kirjenda- võimalik leping katkestada enne tähtaega.
Pest - analüüsi, mida on täiendatud seadusandluse analüüsiga tuntakse SLEPT-analüüsina. Keskkonnaanalüüsi lisamise tulemusena on laiendatud analüüs tuntud PESTEL või PESTLE analüüsina.
Probleemi lahendamine - problem lahendatakse süsteemi “võitja-võitja” põhimõttel, mõlemad osapooled püüvad rhuldada teise huvisid, avameelne ja aus arutelu, sobi kui on piisavalt aega ja tulemus tähtis.

Pärast korrigeerimis - ja enne lõpetamiskandeid on soovitatav koostada proovibilanss (vigade vältimiseks). Lõpetamiskanded on: tulukontode sulgemine, kulukontode sulgemine, Tulude ja kulude koondkonto sulgemine.
Põhivarad on toodangu valmistamiseks või teenuse osutamiseks kasutatavad varad, mida kasutatakse pikema perioodi jooksul ja mis kannavad oma väärtuse toodangule ühe või mitme tootmistsükli jooksul.
Palkadega – ÕIGE Say seaduse järgi loob pakkumine endale isevastava nõudluse ning ülejääki ei teki – ÕIGE Kogupakkumiseks nimetatakse ettevõtete pooltigal hinnatasemel pakutavat kogutoodangu

Puhkuse arvestamiseks on kaks viisi: •arvestatakse igakuuliselt puhkusekohustist (pidev puhkusekohustise arvestus) st. iga kuu kantakse kuludesse 1/12 välja teenitud, kuid väljamaksmata aastasest puhkusetasust.
Põlvkondadevaheline mobiilsus – vanemate ja laste põlvkonna võrdlusel põhinev sotsiaalse mobiilsuse määratlemine. struktuurne mobiilsus – tingitud majanduslikest ja sotsiaalsetest struktuurimuutustest ühiskonnas.
Peamised maavarad on pruunsüsi, boksiit, uraanimaaki ning kuuma- ja mineraalveeallikaid. Üleminek sotsiaalselt turumajanduselt vabaturumajandusele algas kuuekümnendate lõpus ja lõppes üheksakümnendatel.

Primaarsektor – põllumajandus, metsandus, jahindus, kalandus; 2) sekundaarsektor – mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus, ehitus; 3) tertsiaarsektor – teenindus.
Paneel on väljavõte üldkogumist ja see eraldatud inimeste hulk on pideva jälgimise all 4-5 aastat ning nad annavad teatud ajavahemike tagant uurimuse korraldajale suulist või kirjalikku infot.
Planeerimine tähendab taotletava majandusliku eesmärgi ja sellele viivate teede läbitöötamist parimate talitusviiside leidmiseks, olles ühtaegu juhtimisotsuste kujunemise ehk otsustusprotsessi osa.

Positivistlik - selgitab maj toimimist - nähtuste omavahelised seosed - ei sisalda hinnanguid - tulemuseks maj. institutsioonide ja protsesside mudelid ja prognoosid - võimalik kontrollida vaatluse teel
Potentsiaalne skp on selline arvestuslik kogutoodang, mida oleks võimalik g g, toota, kui ühiskond suudaks täielikult ja efektiivselt ära kasutada kõik olemasolevad ja ning kättesaadavad tootmistegurid:
Personali juhtimine – üks juhtimise põhifunktsioonidest • Personali juhtimise raames uuritakse töö iseärasusi ettevõttes ning määratakse kindlaks ametikohtadele ja töötajatele esitatavad nõuded.

Promotion - Turunduskommunikatsioon peab andma sihtturule täielikku info toote või teenuse kohta, aitama kliendil aru saada tema vajadustest ja aktiveerima ettevõtte toodete või teenuste müüki.
Putnam - ühiskonna ressurss, mis väljendub ühiskonnaliikmete vahelise usalduse ja sotsiaalsete võrgustike kaudu ning mis on vajalik demokraatia ja kodanikeühiskonna arenemiseks ja toimimiseks
Pädevuse erinevused - on inimeste juures tingitud erinevusest varasemas elukogemuses ja teadmistes. Need erinevused viivad selleni, et teadet kodeeritakse ja dekodeeritakse erinevalt ja kommunikatsioon nurjub.

Parandab kvaliteeti – mida kvaliteetsem on ettevõtja toode, seda suurem on tema edumaa konkurentide ees. Ressursside efektiivsem kasutamine- ettevõtjad püüavad pidevalt vähendada kulusid, et suurendada
Partnerlus – teatud koostöövorm, milles tellijad ja töövõtjad on valmis ühtsete eesmärkide nimel tõhusamalt koos töötama; projekti partnerlus – tõhus koostöö ühe konkreetse projekti
Pikaajaline laen on laen, mida kasutatakse pikema ajaperioodi vältel kui ..... • 1 aasta • 2 aastat • 3 aastat • 4 aastat 7. Mis on aktsia splittimine? • Aktsia paber lastakse läbi paberihundi.

Puudujäägi on põhjustanud valitsuse ekspansiivne fiskaalpoliitika (maksude vähendamine või valitsuse kulutuste suurendamine) või on tegemist äritsüklite poolt põhjustatud eelarve defitsiidiga.
Püsiv mastaabiefekt - olukord, kus tootmisressursside mahu suurendamisel 10% võrra, suureneb toodangu maht selle tulemusel samuti 10%. Ei ole vahet, kas kaupu toodetakse suuremas või väiksemas ettevõttes.
Paljudele on suureks katsumuseks odavad väljamüügid, „hullud päevad“ ja postkastis olevad kataloogid, sest nad kõik kinnitavad, et seda kaupa ei saa kusagilt mujalt nii odavalt, kui sealt.

Plaani koostamisel on oluline: kindlaks määrata selle ajaline kogumaht, seetõttu on otstarbekas kõik üksikud kontrolliprotseduurid ajaliselt eraldi hinnata ning jõuda selle auditi summaarse ajamahuni.
Pooled 24 - st vastanutest külastavad konkreetset toidukauplust, vaid 3 inimest külastavad sageli erinevaid toidukauplusi ja 4 inimest käivad just selles poes, kus on parasjagu sooduspakkumised.
Pöördfunktsioon on funktsioon, mis seab antud funktsiooni y=f(x) muutumispiirkonna igale väärtusele y vastavusse kõik need väärtused x funktsiooni määramispiirkonnast, mille korral y=f(x) x=f-1(y)

Peamiseks probleemiks on see, et välireklaamidel asuvad ruudukoodid on liiga väikesed, et neid üldse skaneerida (Kalda 2012). Lisaks sellele tekitavad küsimust maanteede ääres asuvad välireklaamid koos
Personalijuhtimine - inimeste praktilise juhtimise küsimused org-s., funktsioonid: töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest, valikust, hindamisest, hüvitamisest, arendamisest ja eestvedamisest.
Projektijuhi ülesandeks on luua meeskonna jaoks sobivad tingimused loominguliste ideede väljatöötamiseks. Loomingulised ideed vajavad tihti algatajat, kes suudaks saada nendele ideedele toetajaid meeskonnas.

Peamiseks ülesandeks on leida investeeringute selline omavaheline kombinatsioon, mis etteantud riski juures maksimeerib tulusust või teistpidi, määratud tulususe juures annab võimalikult väikese riski.
Praegusel ajal on aga tootmis ja majanduskeskkond tänu tehnoloogilisele arengule palju muutunud, ning seetõttu ei pruugi ka traditsioonilised kuluarvestusmeetodid anda enam kõige õigemat tulemust.
Prob - leemlahendusi pakutakse standardpakendina. Olemas on ka palgaline tegevdirek-tor. • Kantselei Kantseleisid leiame eelkõige rahvaliikumiste ja poliitiliste organisatsioonide juures.

Projektijuhtimine on meetodmittekorduvate tegevuste juhtimiseks ajaliste, ressursi- ning tõhususkitsenduste tingimustes, keskendudes tulemustele ning tagades tarbijaorientatsiooni ja tulemi kasulikkuse.
Promotsioon - moodus, kuidas ettevõtted püüavad saavutada oma reklaami- ja turunduseesmärke. Promotsiooni vormideks on: Reklaam, isiklik müük, müügitoetus, suhtekorraldus ning otseturundus.
Põhimõttele oodata – sisuliselt nõuab selline sõnastus tööandja ja töötaja huvide kaalumist, mille puhul saab ületunnitööd nõuda vaid juhul, kui tööandja huvid kaaluvad üles töötaja omad.

Parkinsoni seadus - Parkinsoni seadus on heaks paralleeliks sellele, kui visatakse nalja organisatsioonide asjaajamise ja ladusa toimimise üle. Selle nn. Seaduse töötas välja C. Northcote Parkinson.
Personalivalik on protsess, mille käigus kogutakse töökoha taotlejate kohta sellist infot, mis võimaldaks prognoosida nende tulevast tööalast edukust ja valitakse välja sobivaimad kandidaadid.
Piiriprintsiip - kompromisside otsimine piirtulude ja piirkulude vahel, parima heaolupunkti leidmiseks. Piiriprintsiip vaatleb kõiki majandusnähtusi 2 küljest: • Ajalises muutuvuses, protsessina

Punane mõttemüts - emotsionaalne • Põhineb Väljaütlemisi ei pea intuitsioonil ja põhjendama vaistul Sa ei puugi teada, • Väljaütlemised ja miks sulle miski reaktsioonid on meeldib või mitte.
Põhikirja järgi on kohviku tegevusaladeks kondiitritoodete tootmine, meelelahutusürituste organiseerimine ja nende teenindamine, toitlustamine, toitlustusalane väljaõpe, põllumajanduslik tootmine.
Põhivarad - Varade liisimine, rentimine või ostmine? Põhivarade ostmisel on tavaliselt tegemist küllaltki oluliste investeeringutega, mis vähendavad oluliselt firma likviidset vara ehk raha.

Pank on raha koondav, säilitav ning laenu andev ja klientide korraldusel arveldusi ja kassathinguid soorivat asutus, kelle oluliseks funktsiooniks on krediidinõud ja pakkuja vahendamine.
Profile – e. ettevõte stiil/nimi, mõnes mõttes sama tähtis kui toode ise, ettevõtte nimi annab tootele garantii, väikeettevõttes annab isik garantii, suures isikud nii suurt rolli ei
Põhikapitali sissemakse on rahaline ning te tasute nii osakapitali kui ka riigilõivu elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu  kõik asutamisega seotud isikud saavad asutamisdokumente digiallkirjastada.

Pöördumatud — pärast ärisuhte katkemist konkreetse partneriga ei saa neid turu kaudu realiseerida (hüvitada). Lepingupartnerid satuvad nende investeeringute tõttu vastastikusse sõltuvusse.
Pöördumatuteks kuludeks nimetatakse juba tehtud kulusid, mille suhtes ei saa enam midagi ette võtta. Kapitali eelarvestamises loevad aga ainult rahavood, mis on tehtavad või saadavad arvestushetke seisuga.
Pakkumisfunktsiooni graafik – pakkumiskõver (ehk pakkumisjoon) (supply curve) selle iga punkt näitab kaubakogust, mida pakkujad soovivad ja on reaalselt võimelised antud hinnataseme juures turule müügiks

Paneelmajades on palju kortereid, mida omanikud soovivad üürile anda, kuid nende hind seoses korteri asukoha ja muude tingimustega, ei kujune võrreldes prestiišemate linnaosadega nii kõrgeks.
Passiivsed - väga vaiksed ja teistest • Üldise reegli järgi ei tohi teised kliendid  eemalehoidvad kliendid, kes grupis vajavad ebakaine kliendi tõttu kannatada tähelepanemist.
Per - l (01.07 – 30.06). Audiitori aruanne avaldatakse hiljemalt 31. augustiks kas audiitori koduleheküljel või selle puudumisel audiitorkogu kodulehel üldkasutatavas arvutivõrgus.

Piltlikult öeldes on kinnisvaraks maatükk, hoone ja paragrahv. Sellise defineerimise järgi eristub kinnisvara üldlevinud ekslikust teadmisest, mille järgi on kinnisvaraks üksnes maja või korter.
Prognoosid - kasum, rahavoog, investeeringud – SAMAS VALDKONNAS TEGUTSEVATE ANALOOGSETE ETTEVÕTETE ANDMED – INFO KONSERVATIIVSUS, ERINEVAID PERIOODE ANALÜÜSIGE VÕRRELDAVATES TINGIMUSTES
Puhastulu meetod - maksumaksja vara väärtus, mis on antud perioodil omandatud, summeeritakse ja lahutatakse maksumaksja ja tema pereliikmete kulud, mittemaksustatavad tulud ja rahalised kohustused.

Pulliturg - Turuolukord kus aktsiate hinnad on tõusutrendis ja turuosalised ootavad edasist hindade tõusu. Pulliturgu iseloomustab optimism ja investorite arvamus, et majanduse kasv jätkub.
Pööninguni ehk et vajadusel peaks ärijuht oskama ka asendada toateenijat või abitöölist. EHTE on võrreldes teiste koolidega tunnustatum kuna õpilased saavad väga palju praktika kogemust.
Pöördmaksustamine tähendab lühidalt seda, et kauba soetamiselt arvestab ostja käibemaksu Eesti käibemaksumäärade järgi, kuid ta saab selle samas deklaratsioonis sisendkäibemaksuna maha arvata.

Printsiibid - GATT’i põhipritsiibid olid mitte-diskrimineerimine, vastastikulisus ja läbipaistvus[1]. • Mitte-diskrimineerimine kindlustati kõige muu kõrval enamsoodustuspõhimõtetega.
Põhiõigused on õigus füüsilisele ja majanduslikule turvalisusele, õigus valida mitme pakkuja vahel, õigus enda arvamust ja kaebusi kuuldavaks teha ning õigus korrektsele informatsioonile.
Püsikulud on kulud, mis müügi/tootmise mahu muutumisel jäävad samaks, näiteks rendi kulu – tavaliselt lepitakse rendilepingus kokku perioodi rendisummas, mis ei sõltu müügi/tootmise

Professionaalne organisatsioon on ideaal. See organisatsioon suudab ühendada loomingulise tipp-tasemel probleemilahenduse niihästi pikaaegse püsimajäämise kui ka organisatsiooni teabekapitali kasvatamisega.
Projekti lõpparuanne on dokument, mis on oluline nii tellijale kui projekti läbiviivale organisatsioonile, ühele projekti läbiviijale hinnangu andmiseks, teisele tulevaste projektide läbiviimiseks.
Pädevus ehk kompetentsus hariduse kontekstis on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute kogum, mis on vajalik tulemuslikuks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks teatud valdkonnas.

Püramiidi põhjas on 3,7 mld inimest st inimesed, kes teenivad vähem kui 3000 USD/aastas. Neist 40% on Indias, 23% Hiinas, 16% Aafrikas ja 10% Ladina-Ameerikas. See on uus võimalus ettevõtjatele.
Peamine idee on selles, et nõudlusest suurem pakkumine vähendab valuuta väärtust ja vastupidiselt kui nõudlus on suurem kui pakkumine, siis valuuta väärtus tõuseb teise valuuta suhtes.
Peamisteks ekspordipartneriteks on endiselt läbinaabrid - 50% kogu Eesti ekspordist läks Soome, Rootsi, Venemaale ja Lätti, kuid esikümnesse kuulusid veel Leedu, Saksamaa, USA, Norra, Taani ja Suurbritannia.

Pikaajaliselt on kogus paindlik: Y tootmine suureneb, X tootmine kahaneb 44 Tarbijale vastuvõe- Pakkujale vastuvõe- tavad hinna ja koguse tavad hinna ja koguse kombinatsioonid kombinatsioonid
Plaanitud töötlemisviisi on kasutatud sümboolselt kui pakendamistee otsust nii et see on ebaisikustatud ja otsusetegija väldib riski äris naelutada nende värvid masti ja öelda: „see oli minu otsus.
Planeerimine tähendab mitmete järjestikuste investeerimis otsuste tegemist ja see põhineb 2 kesksel printsiibil: 1. investeerimis otsuste tegemine sõltub ettevõtte strateegiast tervikuna.

Poistetarbed - tööriista komplekt, metallist mudelautod, pallid, akude ja pedaalidega sõidukid, loomad,sõidukid, mudelautod, relvad, vibud tuulelohed, laste arvutid, pehmed klotsid, vee-ja
Päevaplaanile – arendavad mängud, meisterdamised, õues käimine, söömine, pesemine, tualeti kasutamine jne. Samuti kuulub teenuse hulka ka lastele söögi pakkumine ja selle valmistamine.
Püsiklientide seas on nimekaid ettevõtteid, kes majutavad hotellis oma töötajaid kui ka mitmeid organisatsioone, kes spordiürituste või muude tähtsündmuste raames teevad hotelliga koostööd.

Palgatöölise elu on jällegi lihtsam ja igavam, see kuidas majandus kulgeb ei sunni teda muid otsuseid tegema ,kui seda kuidas enda pere raha paigutada. Ka otsuste langetamisel ei ole suur kaalu.
Passiva struktureerimisel on lähtutud ettevõtte käsutuses olevate vahendite allikate püsivusest (kõigepealt lühiajalised kohustused, seejärel pikaajalised finantskohustused ja lõpuks omakapital).2
Piirnorm on ohuteguri parameetri ajaühikus mõõdetud keskmine väärtus, mis 8-tunnise tööpäeva (40-tunnise töönädala) jooksul töötajale mõjudes ei põhjusta tervisekahjustust.

Pikka aega on olnud nii, et teadmiste poolest domineerivad teatud riigid, nüüdseks teadmiste tootmine on jagunenud üle maailma, väga väiksed riigid võivad olla väga juhtival tasemel.
Protsessor on põhi töötlusüksus, millega on ühendatud kõik sisend-väljundseadmed ja välismälud ning mis tõlgendab kõiki arvutiprogrammi poolt saadetud korraldusi ja täidab need.
Põllumajandusettevõtte paigutus - põllumajandusmaastik (von Thünen). Keskuskohtade teooria (Christaller) Tööstusettevõtete paigutus regioonis - tööstusmaastik (Lösch) Linnarendipindade teooria- (Alonso)

Perevägivald on raske isikuvastane kuritegu, mille tunnistajaks ning ohvriks olemine lapseeas suurendab tõenäosust puutuda vägivallaga kokku täiskasvanuna nii ohvri kui ka toimepanijana.
Perioodrida – aegrida, mille iga element on seotud mingi ajavahemikuga, perioodiga Analüüsitakse: absoluutne juurdekasv(aheljuurdekasv on aritmeetilise keskmisega- võrreldes eelmisega;
Planeerimine on juhtimise osategevus, mis hõlmab eesmärkide seadmist ja otsuste tegemist selle kohta kuidas neid on kõige parem saavutada, kaasa arvatud muutuste tegemine ja julgustamine.

Poe valgus on suhteliselt silmasõbralik , mis ei tee silmadele liiga, kuna poes on olemas ka aknad, mis on ruloodega kaetud,et tooted ei saaks liiiga ja ei pleegiks päikesevalfuse käes.
Pooleteist - aastase lapse isa ütles aga, et nad eelis- tavad abikaasaga just kahetoalisi sviite, kuna saavad siis lapse magamistuppa magama panna ja ise eestoas õhtuti kauem aega veeta.
Praktika aruanne on kokkuvõte praktikandi tegevusest ettevõttes, kus kajastub õpilase poolt kogutud informatsioon, analüütiline hinnang ettevõtte tegevusele ning enda poolt tehtud tööle.

Projekti elutsükkel - on projekti üldjuhul lineaarsete faaside kogum, kusjuures faaside nimed ja arv on määratletud projekti hõivatud organisatsiooni või organisatsioonide kontrollivajadusega.
Paassiivne turundus on seega muutunud aktiivseks turunduseks. Reklaam on ala, kus internet on tõestanud, et suudab tulutoovalt täiendada või asendada olemasolevaid toetusmeetmestiku komponente.
Paberipuit - seina,mööbliplaadid),küttepuit.Puidutöös tus-metsa,puidu,tselluloosi,paberitööstus.Toiduainetetööst-põllumaj.toodang vajab töötlemist.Piima-veerand kogu toiduain.

Piirkasulikkus on lisanduv kasulikkus, mida tarbija saab, tarbides mingit kaupa või teenust ühe ühiku võrra rohkem. See on kogukasulikkuse muutus, kui tarbimine muutub ühe ühiku võrra.
Piirtulu on null b. nõudluskõver on horisontaalne sirge c. nõudlus- ja piirtulukõver langevad kokku d. nõudluskõver lõikub horisontaalteljega punktis, kus kogutulu on maksimaalne
Planeerimis - ja kontrolltegevuse osa, mis peaks andma hinnangu ettevõtte eesmärkidele, kaasatud personali vajadustele ja soovidele ning pikaajalistele kui lühiajalistele eesmärkidele.

Poliitika raamistik on alusdokumendiks valdkondlike tegevuskavade väljatöötamisel, lähtealuseks teemade prioritiseerimisel, ning Eesti seisukohtade kujundamisel ELiga seotud üksikküsimustes.
Prantsuse ida - India kompanii, Inglise Ida India rikkus tuleneb üksnes põllumajandusest (nad taotlesid inimeseletuleb>odavrah,ostetakse>,tootmine elavneb,tööpuudus kompaniiookeani taha.
Pangakontode numbrid on järgmised: 10121 – 10131 Kõikide pangaarvete kontode igakuised väljatrükid 1. kuupäevast kuni kuu viimase kuupäevani lisatakse pearaamatu kontode väljatrükkidele.

Personalivaliku olemus on protsess, mille käigus kogutakse töökoha taotlejate kohta infot, mis võimaldaks prognoosida nende tulevast tööalast edukust ja valitakse välja sobivamad kandidaadid.
Pesuleelised - tensiinide ja seepide pesemisvõime on sõltuv pesulahuse pH- st. Nende amil muudetakse pesulahuse pH tase selliseks, mille tulemusena paraned tensiinide puhastamise võime.
Plaanitud on igale arhitektile vahemalt 5 päeva koolitust aastas . Keskmine koolituspäeva maksumus on 2000 krooni, aasta kulu seega 30000 krooni (3*5*2000). Ühe kuu kulu 2500 krooni.

Porgandi - mango salatiga Hautatud lambakaree calvados kastme, juurvilja lasjane, mündipesto ja kitsejuustu struudliga Hõrk pardirind mustikakastme, bataadipüree ja läätsesalatiga
Puhaskasum – eelisaktsiate dividendide summa . kui eelisaktsiaid, T1LAK = lihtaktsiate keskmine arv siis on lihtaktsiate likviidsus ja päevakäive oluliselt suuremad kui eelisaktsial.
Põhjalikke remonditöid on mõtet ette võtta siis, kui olukord häirib suurt osa hoone asukatest. Mõnikord aga tuleb inimesel tõepoolest kas vahetada töökohta või luua tööpaik teise hoonesse.

Pagulane on isik, kes on sunnitud kodumaalt lahkuma, sest teda kiusatakse taga kas tema rassi, usutunnistuse, ühiskondliku positsiooni, rahvuse või poliitiliste seisukohtade tõttu.
Palgakontuuride mudel - palgaerinevuste kogu massiivi nimetatakse palgastruktuuriks ehk palgakontuuriks, mis tähendab, et muutused palga tasemes on peaaegu alati seotud muutustega palgakontuuris.
Pas - i § 31 lõike 1 kohaselt tuleb kindlaks määrata palgaarvestusaeg, s.o periood, mille jooksul tehtud ja tööandja poolt vastuvõetud töötulemuse eest palk arvutatakse.

Phelps on uurinud ka hoolekannet erinevatel ajahetkedel, jõudes tulemusele, et investeerides nii füüsilisse kapitali kui ka inimkapitali saab suurendada tulevate põlvede heaolu.
Pikk periood on ajavahemik, mille jooksul tootmisharus tegutsevad firmad on suutnud oma tootmisvõimsusi suurenda kasutades ära investeeringuid ning uued firmad on jõudnud turule tulla.
Portselan - keskaegses Hiinas leiutatud materjal, peamiselt nõude ja kujukeste valmistamiseks.  Pottsepis- puhtast või liivasegusest punasavist valmistatud poorsed pottsepatooted.

Protsessi kulud – masstoote tootmine – perioodi tootmiskulud jagatakse perioodi jooksul toodetud valmis- ja lõpetamata toodanguühikutele, saadakse keskmine hind ühe tooteühiku kohta.
Peer - to-peer), kelle üldisteks ülesanneteks on:  veasituatsioonide registreerimine,  veasituatsiooni andmete edastamine teistele spetsialistidele,  vigade analüüs.
Pendelränne – inimeste igapäevane või igal tööpäeval toimuv liikumine oma alalisest elukohast teises halduspiirkonnas asuvasse töö- või õppimiskohta ja tagasi (Mereste 2003).

Prognoosimine - püüab aimata eelseisvaid sündmusi, olukordi ja tulemusi, mis on tuleviku väärtushinnangud ja väljaspool ettevõtte otsest kontrolli (ennustused hindade, tehnoloogia,
Põhivara soetusmaksumus on üldreeglina muutumatu, seda muudavad ainult laiendamise, juurdeehituse, täiendavate seadmete monteerimise, rekonstrueerimise ja muud kulud, mis oluliselt pikendava vara
Püsikulud - 4980 -4909 -4936 -5008 -4997 -6019 -5404 -5529 -5225 -4926 -4880 -4705 -61518 saldo 1368 1891 2854 1782 1702 1059 1785 2494 1566 1757 20 71 18349 KOKKU 18349 Stardikapital

Pakkumisfunktsioonid on S1 ' & 60 %10 p1 ja S2 ' & 68 %20 p2 ning nõudlusfunktsioonid D1 ' 27& 8 p1 % p2 ja D2 ' 30& 16 p2 %2 p1 . Leida hinnad, mille korral mõlema kauba turud on tasakaalus.
Panka kuri - tegelike rünnakute eest •turvaalaste juhendmaterjalide korraldusi: 1)Eesti sisesed maksekorraldused; 2)rahvusvahelised tšekikviitung, milledel on nimi ja isikuandmed.
Piirprodukt – on täiendav toodang, mis saadakse muutuvressursi ühe täiendava ühiku kasutamise korral. Ta võrdub kogutoodangu muudu ja kasutatava ressursikoguse muudu jagatisega.

Pikaajalisel finantseerimisel on 3 põhimõtet: 1)kapitali sidumise ja vabastamise mõjutamine – ettevõtte maksevõimet saab parandada kui lühendada ajavahemikku väljamaksete ja sissemaksete vahel.
Projektijuhtimise kontekstis tähendab leping kahe või enama osapoole vahel sõlmitud seaduslikku kokkulepet, kus reguleeritakse tellitud tööde sooritamist, teenuste osutamist või tarnete tegemist.
Puhas limpa on nahka ja juukseid hooldav, sisaldab vitamiini E ja erinevaid taimeekstrakte. Taimset päritolu pesuained on valmistatud kookose, maisi, rpsi, suhkruroo ja õunte baasil.

Peamised allikad on Raamatupidamise Toimkonna juhendit nr 4, Lehte ja Jaan Alveri teost „Finantsarvestust“, Juta Tikk „Finantsarvestus“ ning paljusid teisi erialaseid väljaandeid.
Peamised demotivaatorid on töötingimused, mis ei võimalda mõistlikult töötada, töötasu, mis ei ole õiglane ja ei vasta tehtud tööle, või tööohutus, mis seab inimesed pidevasse ohtu.
Potentsiaalseteks tarbijateks on valla õpilased ja elanikkonnast aktiivse puhkuse otsijad, Tartumaa elanikkond, kes soovivad aktiivselt vaba aega sisustada, lisaks perekonnad, firmad ja teised koolid.

Pöördumatu kulu on kulu (väljaminek) on juba tehtud ning mida pole võimalik muuta  Piirkulu ehk marginaalkulu on ühe täiendava toodanguühiku valmistamiseks vajalik täiendav kulu.
Panga aktsept - panga poolt Pangal analüüsida krediidiportfelli tervikuna ning välja antud või aktsepteeritud veksel, mille alusel pank krediidipoliitika kaudu juhtida panga riske.
Perekvintiil – pereliikme keskmise tulu alusel leitud viiendik peredest (majapidamistest)  piiratud vastutus - äriühingu osanik ei vastuta isiklikult ühingu kohustuste eest ja

Pakia on pandud üks transporditeenust pakkuv ettevõte kelleks on CF&S Estonia AS ning Euroopa siseseid vedusid korraldab DHL, kuid täpsemalt ei ole logistikat paika pandud.
Piirangud dividendide - , intresside-, tingimused töötasu ja kapitali STOPP repatrieerimisele vahetuskursi ebastabiilsus Risk seoses ülekannetega soovitamatud mõjud STOPP Siseneda turule
Püsikuludeks on juhtimiskulud, arvutivõrguga seotud kulud, turunduskulud, ruumide rent jne. Kasutades lisades 3 ja 4 olevaid numbreid, saab arvutada 2010 aasta tegevuskasumi taseme.

Pacioli on töötanud ka paljudes itaalia ülikoolides, kuigi enamus oma teostest oli ta sunnitud välja andma Veneetsias, tänu tollasele poliitilis majanduslikule olukorrale.
Palga mõiste - Palk on tasu, mida tööandja maksab töötajale töö eest vastavalt töölepingule, samuti muudel seaduse või kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud juhtudel.
Pandipakend on muutunud üha tähtsamaks. Lisaks sellele, et see on seadusega kehtestatud ootavad ka enamus tarbijaid juba kõikidelt klaas-, plast- ja metallpakendilt tagatisraha.

Paternalism - kartus, et teatud kaupade tarbimisel võib üksikisik mitte toimida oma huvidele vastavalt ja võtab vastu endale kahjulikke otsuseid, toob kaasa valitsuse sekkumise.
Pikal perioodil on võimalik vabalt valida sisendite kombinatsioone kuni firma pole asunud oma plaane teostama, peale plaanide teostamise alustamist tegutseb firma taas lühiperioodis.
Positiivne külg - tootmiskulud madalad, sellest ka tootel müügihind madalam, tarbijal odavam osta Negatiivne külg- rõhku pööratakse suurele tootmismahule, mitte aga kvaliteedile.

Prismas on lihtne liikuda ja vajalikke tooteid leida - vahekäigud on avarad, tooted on paigutatud võimalikult loogiliselt, leidmist hõlbustavad suured viidad riiulite kohal;
Pakkumiskõver – täielikult konkureeriva ettevõtte pakkumiskõver näitab, kuidas ettevõtte kasumit maksimeeriv tootmismaht muutub kui hind turul muutub, muude tingimuste samaks
Pangahoiusemeetod - pangast hoiustatavatest summadest lahutatakse tõendatud kulud, mittemaksustatavad tulud ning saadud tulemi ja deklareeritud tulu vahesummalt arvutatakse maksusumma.

Piirprodukti väärtus on näitaja, mis ühendab neid tegureid, millest ressursi nõudlus sõltub: 1. hüvise turuhind, mille valmistamiseks ressurssi kasutatakse ja 2. ressursi piirprodukt.
Portfelliinvesteeringud on üldjuhul väärtpaberiinvesteeringud, mis jaotatakse omandi- ja võlaväärtpaberiinvesteeringuteks. Omandi-väärtpaberiinvesteeringuga ei kaasne olulist osalust.
Portfelliinvestorid – investeerimisfonid, pensionifondid, kindlustusseltsid, investeerimisfirmad, kelle huvi on ettevõtte aktsia hinna ja aktsiaonäride vara väärtuse maksimeerimine.

Positsiooni suuruseks on 200 000. Ta seab limiitorderi, et võtta 1,2650 juures 50 pipsi kasumit, kuid mitte kogu positsiooni ulatuses, vaid näiteks 100 000 ehk pool positsiooni suurusest.
Pakkumise hinnaelastsus - kirjeldab pakutava koguse muutumist vastuseks hüvise hinna muutumisele . PAKKUMISE HINNAELASTSUSE MÕJURID: 1. ajaperioodi pikkus; 2. alternatiivkaupade olemasolu.
Pikaajalised eraldised on kohustused, mille realiseerumise aeg ja summa pole kindlad, (Allikvee, 2006, lk 169) kuid selle realiseerumise tõenäosus on suurem kui 50%. (RTJ 8, 2011, § 13).

Positivistlik analüüs - Põhiküsimus on:Kuidas majandus toimib?.Pöörab tähelepanu protsessidele, mille eesmärk on analüüsida majanduses eksisteerivate nähtuste omavahelisi seoseid.
Progressiivne planeerimine – algab planeerimisega kõige madalamal tasemel ning igal järgneval juhtimise tasemel toimub madalamate tasemete plaanide koordineerimine kuni tipptasemini välja.
Pakkumiskõver on positiivse tõusuga, sest: a) kõrgema hinna korral on toojad huvitatud suurema koguse pakkumisest b) tootjad on võimelised pakkuma rohkem kõrgema hinna korral.

Planeerimine - Protsess eesmärkide seadmisest saavutamiseni 1. Keskkonna määramatusega toimetuleku protsess • Kujutada ette, mis võiks ees oodata, eesmärgi poole liikudes.
Pliiatsite tootmine on efektiivne kui pliiatsite piir ... on võrdne ...: a. Kasu; pliiatsite; kuluga b. Kulu; kustukummi; kuluga c. Kasu; kustukummi; kasuga d. Kulu; kustukummi; kasuga
Positsioonimine - Positsioonimise all mõeldakse turundus-tegevusi, mille tulemusena kaup (toode/ teenus) paigutub tarbijate teadvuses kindlale kohale konkureerivate kaupade suhtes.

Praegu teadaolevalt on nendeks kohtadeks, kus arstibrigaadid ei jätka, Kohila, Saku ja ka Kärdla. Arstibrigaad tuleb ilmselt Paidesse – seal ei ole arstibrigaadi aastaid enam olnud.
Palgapoliitika on töötajate tasustamise üldpõhimõtete kogum, mille organisatsioon kehtestab vastavalt oma eesmärkidele ja mis on konkreetsema palgasüsteemi loomise aluseks.
Planeerimine - õppimist soodustav keskkond Tegevusplaani analüüs - probleemide ümbersõnastamine - eesmärkide seadmine - vahendite ja ressursside määratlemine Tegutsemine

Pärast enter - klahvile vajutust ikkagi kujule - 04.jaan . Ja üleval sisestusreal näed kuupäeva täisformaati koos aastaarvuga . Selline on lihtsalt Exceli kuupäeva formaat.
Päästeasutuse väljasõidukord on kinnitatud päästeameti peadirektori käskkirjaga, milles on öeldud, et väljasõiduaste määrab päästeressursside hulga vastava sündmusele reageerimiseks.
Perekonna heaolu – omadus soovida oma lähedastele head ja kindlustada nende elu, aluseks mänguasjadele, uutele majadele, vitamiinidele 19. Ratsionaalsed ostumotiivid (5 punkti)

Planeerimine on tähtis, sest 1. Planeerimine aitab koordineerida tegevust: töötajad saavad teada organisatsiooni eesmärgid ja tegevussuunad ning oma osa selle saavutamisel.
Poliitiline risk - esineb juhul, kui aktiivsust on üles näidanud ettevõtlus-vaenulikud poliitilised jõud kodumaal või võib eksporditurgudel oodata näiteks impordi piiranguid
Positiivne sõelumine - kui pannakse kirja tingimused, millele peab vastama ettevõte, kuhu tahetakse investeerima ja negatiivne -välistav: kuhu ei tohi investeerida; alkohol, tubakas.

Praegusel hetkel on Eesti valmisolek sookvootide rakendamiseks väike. Puuduvad seda ideed toetav maailmapilt ja väärtused, mis on Põhjamaades ja ka teistes ELi riikides olemas.
Proportsionaalselt - kõigi aktsionäride väärtpaberikontodel olevate aktsiate arvu vähendatakse teatud protsendi võrra proportsionaalselt tema omanduses olevate aktsiate arvule.
Põhipalk - on töölepingus kindlaksmääratud tunni-, päeva või kuupalgamäära alusel arvutatud palk töötaja tööfunktsioonide hulka kuuluvate tööde tegemise eest.

Pakutav kogus on tarnijate poolt turul pakutava kauba või teenuse konkreetne kogus (hulk naturaalühikutes), mida ettevõtjad konkreetse hinna korral turule toovad ja müüvad
Personalirisk – suur sõltuvus üksikute inimeste lahkumisest, vajalike oskustega töötajate puudumine, konfliktid töösuhetes (streigid jne), usaldusväärne tiimi töö..
Piirvajadus on ettenähtud kätte jäädav osa. Astmelise progresseeruva tulumaksu teooria. Tänapäevane teooria ja astmelise progresseeruva tulumaksu teooria rakendamiseks.

Poliitiline faktor – Seadused ja maksud: Maksude tasumisel ja ettevõtte töötajate palgaarvestusel ning tööaegade määramisel peetakse kinni töölepingu seadusest (01. juuni
Positivistlik majandusanalüüs - majandusteadlased konstrueerivad mudeleid, mis võimaldavad prognoosida võimalikke muudatusi majanduskeskkonnas sõltuvalt erinevatest poliitilistest otsustest
Praegusel ajal on see raske, sest raske on leida kedagi, kes vajab meie pakutud kaupa ning meie nende oma. Kuna meil on arenenud ühiskond, siis on see tänapäeval üsna raske.

Põhiküsimus - mille eest palka maksta: kas ametikoha või rolli eest, mida inimene organisatsioonis täidab, tema töötulemuste eest või kvalifikatsiooni ja pädevuse eest.
Püsikliendid on ettevõttele väga olulised ning nende abil hakkaks ettevõte teenima piisavat sissetulekut. 11 Tihtipeale võib uue äri takistuseks saada ka uued töötajad.
Peamiseks huviobjektiks on ametlik organisatsioon, millele läheneti kui „masinale”. Jagatakse kolme rühma: Teaduslik juhtimine: F. Taylor- lõi nn. teadusliku juhtimise koolkonna.

Perekonna heaolu on palju tähtsam kui individuaalsed vajadused. Perekonnaliikmed on üksteisega tihedalt seotud, kuna ühe liike käitumine peegeldab ka kõiki teisi perekonnas.
Pidevas tootmises ehk vooltootmises töökohad paiknevad tehnoloogiliste operatsioonide sooritamise järjekorras ja tööobjektid liiguvad töökohalt töökohale kindlas rütmis.
Põlmaj on ajalooliselt täitnud ja täidab ka edaspidi veel üht tähtsat funktsiooni. Ta on olnud tööjõu laiendatud taastootmise allikaks teistele majandusharudele.

Projektid on suunatud sellele et võimalusel täiendada olemasolevaid põhivahendeid mingite detailiddega, mis võivad suurendada nende tootlust või paradada kvaliteeti.
Põhitoimingutes – kavandamises, organiseerimises, kontrollimises- ja seetõttu peavad ettevõtjad tundma oma keskkonda hästi ja olema teadlikud seda mõjutvatest teguritest.
Põhjendused on veenvad, võib audiitor koostööd jätkata, kui selline info saadakse ennem audiitori lõpparuande valmimist, peaks ta selle lõpparuandes siiski kajastama.

Piirtulu on suurem kui piirkulu, kusjuures viimane sisaldab nüüd ka maksu). Sellest toodangumahust edasi hakkab kasum vähenema, kuna piirkulu on suurem kui piirtulu.
Prioriteediks on klient Prioriteediks on vahend 3. Alustan esimesena kliendiga 3. Reageerin kliendi nõudmisel suhtlemist 4. Esindan oma organisatsiooni 4. Esindan iseennast
Puaseveini klaas - suurem kui valge oma Valgeveini klaas- väiksem kui punase oma Vahuveini klaas Aroomi ehk konjaki klaas- Likööriklaas Šerri klaas- kangestatud veini klaas

Paljudes organisatsioonides on kommunikatsioon ülalt alla ühtaegu ebapiisav ja ebakorrektne, mille tulemuseks on organisatsiooni liikmete arvamus, et nad ei saa midagi aru, mis toimub.
Perekonna heaolu - Inimloomu omadus on soovida oma lähedastele head ja kindlustada nende elu. See motiiv on aluseks nii mänguasjade, uute majade kui ka vitamiinide ostmisel.
Piirangute teooria – igas süsteemis on piirang, mis ei lase täita kõiki temale pandud ülesandeid (pudelikael), mille järgi on võimalik hinnata organisatsiooni võimsust.

Piiratud maksukohustuslane on isik, kellel on õigus osta kaupu teisest liikmesriigist 0% määraga, kuid kes ei kasuta sisendit maksustatava käibe tarbeks ega küsi käibemaksu tagasi
Piirkasulikkuse teooria on rajatud neljale põhilisele eeldusele: Hüviste hankimine ja tarbimine toob kaasa vajaduste rahuldamise, mingi rahulduse, mida tarbija kogeb kasulikkusena.
Probleemi ümberformuleerimine – probleemid, mille lahendamine ei sõltu isikust tuleb püüda enda jaoks ümberformuleerida , ennast püüda lohutada, näiteks: „See ei olegi nii halb.

Probleemlaen on laen, mis on tähtajaks tagastamata, millelt ei ole laekunud laenulepinguga ettenähtud intresse või mille laekumine on muudel põhjustel ebatõenäoline.
Programmimoodulite vahel on võimalik sisse seada automaatne andmevahetus kasutades XML protokolli. Andmemahukate lahenduste jaoks kasutame oma rakendustes klient-server tehnoloogiat.
Põhikonkurent on aastast 1995 Tartus tegutsev Need Neli Head OÜ (tegutseb Forwards Studio nime all), mis on ainus väljaspool Tallinna tegutsev professionaalne helistuudio

Põhilisteks maksuliikideks on maksud sissetulekult, maksud käibelt ja maksud omandilt, kusjuures kaudsed maksud kehtestatakse sissetulekule, otsesed aga käibele või hindadele. - Vale
Pühendumise kujundamine tähendab ka teiste töötajate seisukohtade ärakuulamist, ning finatsjuhi poolt arvestamist, mis peavad kajastuma tema enda seisukohtade väljatöötamises.
Palgatööline on keegi, kes töötab oma ülemuse alluvuses ning enamasti on tal kindel kuupalk. Ta läheb tööle alati kindlaks kellaajaks ning lahkub kindlal kellaajal.

Periood 1998 - 2003 SKP muutus 0,4lt % (2003) kuni 2,9 % ( 2000) Langus algas 1998 aastal mõjutatuna aasia finantskriisist  Nafta hind 1998 aastal 12.6 $ barrel
Pigou maks on üks viis kuidas tegelikult panna tootjat maksma täiendavate kulude katmiseks, või viis kuidas tegelikult realiseerub sotsiaalse piirkulu kontseptsioon.
Pikaajalised laenuvahendid – varud; c) varade tagatus oma käibevaradega ja laenuvahenditega = oma käibekapital + pikaajalised laenuvahendid + lühiajalised laenuvahendid – varud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Positivistlik majandusteadus - olemasolevate majandustingimuste ja – poliitika ning nende mõju analüüs Normatiivne majandusteadus- hõlmab otsuste tegemist selle kohta, mida olemasolevad või perspektiivsed poliitika ja situatsioonid väärt on Kompositsiooni viga- ignoreeritakse tõsiasja, et see, mis on õige üksiku (osa) suhtes, ei tarvitse olla õige grupi (terviku) suhtes.
Päringuintervjuu on   otsingueelne   intervjuu,   see   on   täpsustavate   küsimuste   esitamine   infovajajale,   et  selgitada kliendi täpset infovajadust.
Pärnu rahvastik on kahanenud vähe: kõikjal madalat iivet on aidanud tasa teha uuspärnakad, keda on Pärnumaale meelitanud uued töökohad ja suhteliselt kõrge palgatase.

Põhjendused – ettevõte võtab vastutuse, kuid püüab vähendada negatiivseid tagajärgi, õigustades situatsiooni tekkimist näiteks organisatsiooni reeglite tõttu.
Parameeter - 20 näitab, et meestel kasvab palk võrreldes naistega staaži kasvades ühe aasta võrra 20 ühiku (euro) võrra vähem muude tingimuste samaks jäädes.
Pareto järgi on efektiivsed järelikult ka punktid A (toodetakse ainult toitu) ja B (toodetakse ainult riiet). Vaevalt, et sellised ühiskonnad väga õnnelikud oleksid.

Peamine söök on kala. Selle referaadi käigus üritan anda lugejale informatsiooni kalade eirnevatest kasutamisvõimalustest, kasulikkusest ja toodetest, mida kauplusest
Positiivne näitaja on varud, mis tõusid 7 259 krooni ning seda võib pidada heaks näitajaks, kuna oluliselt on suurenenud ka ettevõtte müügitulu ja seega ka tegevusmaht.
Positsioneerimine - Positsioneerimine on protsess, mille abil tooted/teenused saavad oma asukoha tarbijate teadvuses, sõltuvalt nende eelistest võistlevate toodete suhtes.

Põhiküsimused – küsimused, mis aitavad otseselt uuringu eesmärki täita, 4. demograafilised – et vastajaid nende alusel liigitada ja võrrelda tulemuste erinevusi.
Pangakonto väljavõttel on näidatud raha jääk päeva või perioodi alguses, kõik sissetuleku- ja väljaminekutehingud ajalises järjekorras ning raha jääk perioodi lõpuks.
Paremad näitajad on aga 2010. aastal, kui analüüsis võib välja lugeda, et kõik tulukuse näitajad on paranenud ja majandusaastagi on suudetud lõpetada ka tuues tulu.

Parlament on ka järelevalveorgan, millel on õigus kinnitada määramised Euroopa Ühenduste Komisjoni ja seda laiali saata, milleks on nõutav 2/3 häälteenamus.
Perioodil 1989 - 2013 oli Austraalia keskmine võlakoormus 20,57%. Rekordiliselt kõrgele kuni 31,7% ulatus 1994.aastal ja rekordiliselt 2007.aastal selt madalale langes
Personaliarendamine on õppimistegevus, mis on suunatud töötajate võimete ja võimekuse suurendamisele, kindlustamaks organisatsiooni ja inimese edasist arengut tulevikus.

Ph 2 - 4,9 happelised- pH alla 2 ,tugevalt happelised- kasutatakse ainult äärmisel vajadusel, sest ained on mingil määral ohtlikud pindadele ja inimesele .
Pidev süsteem - peetakse koguaeg arvet kauba liikumise üle. Perioodiline süsteem – jooksev arvepidamine kauba sissetulekul, aga väljaminek selgub investuuri tehes.
Plaanitav projekt on tasuv.  Investeerimisprojektide analüüsi etapid: 1. Võimalike projektide analüüs ja valik, idee – tootmis-, turundus- või arendusosakonnalt.

Positsioneerimise osad - klientide segmenteerimine Turu segmentimine tähendab turu jaotamist erinevateks ostjagruppideks, kes nõuavad erinevaid tooteid ja marketingiprogramme.
Praegusel ajal on eriti tähtsad ettevõtte imagot mõjutavad tegurid, sest kõikidel ettevõtetel on kasutada sarnased seadmed, sisseseade, retseptid ja sisekujundajad.
Põhjavesi on tähtsaim joogiveeallikas, ta katab 2/3 Eesti veetarbest ning selle tähtsaks omaduseks on tema looduslik rauarikkalikkus ja väävelvesiniku sisaldus.

Pankasid on väga erineva suurusega ja reeglina suudavad suured pangad pakkuda mahukamat teenuste paketti, kuid samas on suhtlemine nendega tavaliselt keerulisem.
Peamiseks probleemiks on administreerimine ja maksupettuste vältimine. Pingeliseks muudab olukorra ka see, et tarbimismaksude osakaal riigieelarves käesoleval ajal suureneb.
Peamiseks ülesandeks on piiritleda kulude liikumine tootmisprotsessis: 1) kindlaks teha nende toodete omamaksumus, mis on lõpetatud ühes allüksuses ja saadetud järgmisse;

Piirprodukti väärtus - kujutab endast tootmisteguri piirprodukti (MP) väärtust, mida väljendatakse.Selle teguri abil valmistatava hüvise turuhinna (p) kaudu: VMP = MP * p
Pikaajalised intressid – mitte rohkem kui 2% võrra • eelarve defitsiit kuni 3% SKP-st • riigivõlg kuni 60% SKP-st • vahetuskurss peab olema püsiv vähemalt 2 aastat.
Positiivne oli ehk ainult see, et pärastlõunaks enamus neist lahkus ja just siis hakkasid tulema kooliõpilased, sest umbes kella kahe-kolme ajal lõppesid harilikult

Postponement – toode tehakse peaaegu valmis (pooltoode) ja siis oodatakse konkreetset tellimust, et selle lõplik valmistamine tellimuse iseärasusi arvestades ellu
Progressiivne ehk astmeline tulumaks on ettevõtte kasumi või üksikisiku sissetuleku maksustamise süsteem, kus suurema sissetuleku korral kehtib suurem maksumäär.
Puhkealad või - ruumid peavad olema piisavalt avarad ja varustatud nõutava arvu seljatoega toolidega ja laudadega vastavalt neid kasutada võivate töötajate arvule.

Pankadel on oluline roll rahavoogude vahendamisel hoiustajatelt laenusaajatele viisil, mis soodustaks majanduskasvu, näiteks ettevõtete arengu toetamise kaudu.
Perajärve talu - Perajärve kaldal Otepäält Pühajärve teed 6 km. Hoonekompleks mahutab kuni 12 inimest ja eelistatud on väiksem reisiseltskond või 2-3 perekonda.
Perepea on väga noor või vana inimene, kus pereliikmetel ei ole haridust, kus perekond elab maal või väga vaeses piirkonnas ja kus on ainult ükslapsevanem.

Personaliplaneerimine on inimressursi vajaduste süstemaatiline hindamine, eesmärgiga kindlustada vajalikul hetkel piisav hulk nõutavate teadmiste ja oskustega töötajaid.
Projekti kogumaksumuseks on planeeritud 300 000.- krooni, millest 100 000.- krooni katab ettevõtja omavahendite arvelt, ülejäänud summa loodetakse katta regionaalpoliitilise
Puudub alg - ja lõppsaldo, kuna arvestusperioodi lõpul need kontod suletakse andmete kandmisega tulude koondkontole ja sealt edasi tulude ja kulude koondkontole.

Püsikulude suurus – suured püsikulud suurendavad konkurentsi, sundides ettevõtteid rohkem koormama tootmisvõimsusi, et jaotada püsikulud suurema arvu toodete vahel.
Püsiressurssid - on need ressursid, mille suurust firma lühiperioodil muuta ei saa. Muutuv ressurssid - on need ressursid, mille suurust saab muuta ka lühiperioodil.
Paneeritud pooltooted – algselt töötlemata tükilihast tooted, mis võivad olla mehhaaniliselt töödeldud (näit. tenderiseeritud, klopitud) ja kaetud paneerimiskihiga.

Pank on nõus laenama raha eurodes teisele kõrge reitinguga pangale ning mida arvutatakse iga päev pankadevaheliste hoiuste puhul tähtajaga kuni 12 kuud.
Partnerite abil on võimalik saavutada “vähema eest rohkem” Siim Esko ettekanne „4 miljardit“ Maailmamajanduse kasv tuleb Sahara-alusest Aafrikast ja Indiast.
Perekond milder on hetkel suurim aktsionär ja nad on firmasse investeerinud ka oma isikliku elu. Milderite pere sai järelkasvu 1999 aastal, kui Maire oli 40 aastane.

Praktikud on väitnud, et integreeritud turunduskommunikatsiooni põhimõtteid rakendati ettevõtetes juba enne, kui teoreetikud oma postulaatidega välja tulid.
Puuseks on väga käskiv juhi poolt; ei soodusta laienemist; ei võimalda arendada uusi juhte; juht keskendub päeva probleemidele mitte tuleviku strateegiale.
Põhilisteks maksuliikideks on maksud sissetulekult, maksud käibelt ja maksud omandilt, kusjuures kaudsed maksud kehtestatakse käibele või hindadele, otsesed aga sissetulekule.

Pank – finantsasutus, kellel on avalikkuselt hoiuste vastuvõtmise õigus ning kes võib luua juurde deposiitraha nõudehoiuste ja arvelduskontode näol.
Parimad lahendused on välja töötatud ka ruumiplaneeringus, millega on tagatud kauba hea eksponeeritus, reklaammaterjalide kättesaadavus ning kliendi liikumisvabadus.
Peamiseks vastuargumendiks on tavaliselt seoseeliste (economies of scope) hülgamine. Kui viimased tõesti on olulised, tuleb igal üksikjuhtumil valida kahest halvast parim.

Personalis on 2 inimest, kes tegelevad klientidega, hoolitsevad nende vajaduste eest ning teevad kõik selleks, et inimesed saaksid hea kogemuse ning teeninduse.
Piirkalduvuse väärtus on nulli ja ühe vahel, mis tähendab, et kasutatava tulu kasvades tarbimine suureneb, kuid mitte samaväärselt kasutatava tulu kasvuga, vaid vähem.
Pikaajalised finantsinvesteeringud on raha paigutus näiteks teise ettevõtte väärtpaberitesse pikemaks perioodiks kui üks aasta eesmärgiga teenida dividendi- või intressitulu jne.

Potentsiaalne tulumaks on võrdne aruandeaasta kasumisele vastava tulumaksu ja tulumaksuseaduse alusel arvutatud tulumaksu vahega, seega tulevikus reaalseks muutuv kohustus.
Programmi väljatöötamisel on aluseks võetud 01.01.2004 aastast kehtiv uus riigi raamatupidamise üldeeskiri, mis lähtub Raamatupidamisseadusest ja Eesti raamatupidamistavast.
Projektimeeskonna juhtimine - meeskonnaliikmete soorituse jälgimine, tagasiside andmine, probleemide lahendamine ja muutuste koordineerimine projekti tulemuslikkuse tõstmiseks.

Põhiosakondade ülesanne on toota tooteid või osutada teenuseid, seal toimuvad tegevused, mille tagajärjel lisandub väärtus klientidele müüdavale tootele või teenusele.
Pankadel on laenude andmise kulude katteks õigus nõuda klientidelt teenustasusid ja saada tagasi suur osa pankade sellele osakonnale eraldatud üldkuludest.
Pearaamatus on kajastatud kõik ettevõttes kasutatavad kontod, antud kontodel registreeritakse kõik selle konto deebetisse ja kreeditisse tehtavad sissekanded.

Pensionifondide võrdlemisel on kasutatud viimaste prospektidest saadud informatsiooni ning antud peatükis analüüsivad töö autorid neid andmeid, tehes omapoolseid soovitusi.
Personali arendamine on organisatsioonile vajalike töötajate ettevalmistamine ja koolitamine, nende teadmiste, oskuste ja võimete arendamine ning karjääri juhtimine.
Planeerimine on tegevus, mille käigus valitakse ja täpsutatakse eesmärgid, valitakse alternatiivide hulgast parimad, otsustatakse kuidas eesmärkide saavutada.

Projekti ajagraafik on ära määratletud kindlate tegevuste järjekorrana: ülesanded, teostaja(-d)/vastutajad, tööteostuse alguse ja lõpu kuupäevad ning tähtajad.
Puudumiskulud on põhjustatud kaotatud müügist nii lühi- kui ka pikema perioodi jooksul, järeltellimustest ja tootmise osalisest või täielikust seiskumisest.
Põhiline suund on põllumajandus. Hästi on arenenud tekstiili ja nahatööstus. Türgi on ainus NATO liige, kes on otseses kokkupuutes Venemaa, Iraani ja Iraagiga.

Põhiprobleemiks on otsustada, kui palju suurendada kovariatsiooni maatriksi peadiagonaali- milline peab olema kantregressiooni parameeter k. Kuna seda otsustab anal.
Põhivara amortiseerimine on iseenesest mõistetav, selle väärtuse suurenemis suuri investeeringuid kasvava väärtusega varadesse nagu maa, mets, kaevandused ja kariloomad.
Pikk periood on ajavahemik, mille jooksul ettevõte võib muuta kõiki sisendeid. Ülipika perioodi jooksul on võimalik muuta ka põhimõtteliselt tehnoloogiat.

Poliitiliselt on teema keerulisemaks muutnud tõsiasi, et Eesti Gaasi üks omanikest on Venemaale kuuluv Gazprom, mis on sisuliselt ka Eesti Gaasi ainuke tarnija.
Paapua uus - Guinea jagati 1884.a. inglaste ja sakslaste poolt, kuid anti peale Esimest Maailmasõda Suurbritanniale, kes andis selle edasi Austraalia hoolde.
Paberi valmistamine on ka palju energiat nõudev protsess. Paberi säästlik kasutamine ja vanapaberi ümbertöötlemine aitavad säilitada metsa ja säästa energiat.

Pakkumise dünaamikat ehk ämblikuvõrguteooriat. Oma referaadi materjali sain mitmest mikroökonoomika raamatust kus oli kõik lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletatud.
Personali planeerimine on strateegiline tegevus, millega tagatakse pikaajaline inimressursi olemasolu, selle optimaalne kasutamine, arendamine ja planeeritud vabastamine.
Personalijuhtimisel on kandev osa organisatsioonide juhtimises ja peab lähtuma organisatsiooni peamistest eesmärkidest, olema vahend nende eesmärkide saavutamiseks.

Piiramatu kasutuseaga – Ettemaksud tarnijatele, (Väljaantud pikaajalised laenud). Kui teha ettemaks immateriaalsetele varadele, siis see läheb immateriaalsete varade
Piirkasulikkus on null, on kogukasulikkus maksimaalne ning tarbija ei soovi enam juurde hüvist X osta ning see otsus ei ole mõjutatud teise toodete tarbimisest.
Pikad äritsüklid - tekivad iga 40-60 a järel , põhjustajateks innovatsioonipuhangud. Keskmise pikkusega äritsüklid- 15-20 a majandusliku aktiivsuse kõikumised.

Propotsinaalne - maksustav osa tulust on määratud kõigile ühetaoliselt kehtiva protsendiga. Progressiivne-maksumäär suureneb astmeliselt vastavalt tuludele.
Püsikulud on kulud, mille kogusummale kulukäituri muutumine mõju ei avalda, st. nad jäävad konstantseks nii tegevusmahu suurenemisel kui ka vähenemisel.
Perioodil 1990 – 1995 vähenes veiste (lehmad välja arvatud), sigade, lindude ja lammaste arv umbes 60 %. Lehmade arv vähenes nimetatud perioodil umbes 30 %.

Personalivaliku juhtmõte on töötaja ja ettevõtte huvide maksimaalne Nõudmiste (peab) analüüsis – töökoha kirjelduse (profiili) koostamise käigus – ühitamine.
Planeerimine on dünaamiline protsess, sest mutused majandus keskkonnas eeskätt turul võivad mõjutada nii jooksvate kui ka tuleviku investeeringute valikut.
Produktiivsus on sama söötmistaseme korral kõrgem kui suvekuudel poeginud lehmadel. Produktiivsust mõjutab õigeaegne seemendamine ja lehmade kinnijätmine.

Proffide juht on ühtlasi kogu organisatsiooni juht, kuid seda teist tööd peab ta üksnes kõrvalülesan-deks. Eelkõi-ge on ta konsult, alles seejärel juht.
Püsivas tegutsemisolukorras – väljatöötatud tegevuskavade järgi ⋅ 2. Muutuvas olukorras -tegevuskavad kohandada uute olukordadega, tagasiside alusel kooskõlastamine.
Positivistlik lähenemine – sel juhul selgitatakse olukorda nii, nagu ta graafikul näha on. NORMATIIVNE LÄHENEMINE – selgitamisel võetakse aluseks mingi kriteerium.

Projekti kogumaksumuseks on planeeritud 200 000.- krooni, millest 100 000.- krooni katab Härra ******* oma vahendite arvelt, ülejäänud summa loodetakse katta laenuga.
Puudujäägiga on vastupidi.  Keskmine rentaablus harus - kõrged kasumid julgustavad sisenema uusi ettevõtteid, vastupidine olukord stimuleerib väljumist.
Põllumehed on küll tavaliselt hinnavõtjad aga sellegipoolest ei vasta meie kartulikasvataja kõigile tingimustele, et rääkida täielikust konkurentsist.

Püsivaks majandustegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseerimine.
Palju energiat on kulutatud sobimatu töö omandamiseks ja sellel alal edukas olemiseks. Hariduse omandamisel on noortel vähe võimalusi süüvida iseendasse.
Pensionifondid on finantsasutused, mis võtavad vastu osamakseid emiteerides pensioniosakuid eraisikutele ja investeerivad saadud raha finantsinstrumentidesse.

Piisanud on sellest, et mõni inimene on täiesti tavalisel päeval korraga avastanud, et tema poolt välja mõeldud asja eest ollakse nõus raha maksma.
Planeerimine on dünaamiline protsessmine kuna muutuvad tulud võivad mõjutada nii jooksvat kui planeeritavat investeeringut ja sellest sõltub nende valik.
Portveiniklaas - Nagu ikka, on ka siin valik erinevate kujude vahel lai. - Kõige paremini sobivad portveini nautimiseks kaunid madala jalaga piklikud klaasid.

Prognoosimine on vajalik põhjusel, et tulevik on ettearvamatu ja paljud olevikus tehtavad otsused ei pruugi teatud aja möödudes enam mingit mõju avaldada.
Põhivarad - ettevõtte varad, mida ettevõte kasutab oma tegevuses pikemaajaliselt Ärinimi on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.
Põhivarade käibekordaja - näitab nende varade kasutamise efektiivsust kordades ehk seda, mitu müüginetokäibe eurot tuleb ühe põhivarasse investeeritud euro kohta.

Paigutanud klient on kindlasti maruvihane ja tootega mitte rahul Pakend ja märgistus Pakend on eelkõige mõeldud toodeete kaitsmiseks väliste vigastuste eest.
Paternalism – tähendab isalikkust, valitsus teab inimestest paremini, mis on neile kasulik ja seega peab sekkuma mitmesuguste kohustuste kehtestamisega.
Peegeldavad rah - vusvaheliselt kaubeldavate kaupade suhtelisi hindu, kuid ei kajasta rahvusvaheliselt mittekaubeldavate kaupade ja teenuste hindade erinevusi.

Pendelränne on toimunud läbi aegade, eriti hakkas siis intensiivistuma, kui algas majanduskriis. Pendelränne toimus enamasti linn-linn ja maa-maa suunal.
Personalivalik on otsustusprotsess, mille tulemuseks on kohataotlejae hulgast nende inimeste väljavalimine, kes antud töökohtadele kõige paremini sobivad.
Piirangute teooria - teooria (autor Eliyahu M. Goldratt) kohaselt on igas süsteemis piirang, mistõttu süsteem ei suuda täita kõiki temale pandud ülesandeid.

Piirkasulikkus – täiendavast tarbitud hüvise ühikust saadud kasulikkuse hulk, mis suurendab või kahandab (negatiivse kasulikkuse puhul) tarbija rahulolu
Pikk periood on ajavahemik, mille jooksul firma võib varieerida oma sisendeid (talumees võib hankida juurde maad, tööstur ehitada uue tootmishoone jne.)
Planeerimine on eriti tähtis kiiresti muutuvas majanduslikus keskkonnas, kuna plaan võimaldab muutustele reageerida süstemaatiliselt, mitte kaootiliselt.

Planeerimine – eesmärkide püstitamine organisatsiooni tuleviku soorituseks, poliitika formuleerimine ja protseduuride kehtestamine, ressursside leidmine
Probleemsem on olukord selle haru väiksemates ettevõtetes, kellest suured müügiketid pole huvitatud nende vähese ja seetõttu ka kallima kauba tõttu.
Puhas kodu - ORTO KODUKEEMIA Pärast asutamist 1932. aastal Eesti Vabariigi pealinnas Tallinnas oli "Orto" ülesandeks vastata kohaliku turu nõudmistele.

Pärast sajandivahetust on Eesti panganduses toimunud stabiilne areng ning pankade poolt on põhirõhk pandud turuosa suurendamisele ning tegevusmahtude kasvatamisele.
Põhiteoseks on 1516. aastal ilmunud “Utoopia”. Moruse ideaalse ühiskonnamudeli aluseks on ühiskondlik omand ning üldiste ja isiklike huvide ühtsus.
Paberrahad ehk kupüürid. Tangi ja Songi dünastiate aegses Hiinas võeti paberraha kasutusele alates 7. sajandist, Euroopasse jõudis see 14. sajandil.

Pakendiaktsiis - Pakendiaktsiisiga maksustatakse Eestis täidetud, Eestisse imporditud ja taassisseveetud täidetud alkoholipakend ja karastusjookide pakend.
Pangatähed on kõikides riikides ühesugused, kuid müntidel on ühesugune vaid esikülg – tagaküljele on vermitud liikmesriigi rahvuslik sümboolika.
Peeter pärtel on mees, kes andis eestlastele võimaluse üheskoos õppida ja mängida lauamängu Cashflow ning praegusel hetkel on ta cashflow klubi omanik.

Piirangute teoorial on 8 formaalselt rakendusala, mille jaoks on loodud detailne teadmiste ja kogemuste kogum, mida on kasutatud paljudes erinevates ettevõtetes.
Portfelliteooria - eesmärk valida erinevate investeeringute vahel sellised kombinatsioonid , mis pakuvad võimalikult väikese riski juures võimalikult suurt
Püsivad kulud on tootmise üldkulud, mis ei ole otseselt seotud tootmisega ja jäävad muutumatuks sõltumata toodangumahu suurenemisest või vähenemisest.

Pakkumise mõjurid on tehnoloogia tase, tehnoloogia tase, vajalike ressursside hinnad, alternatiivsete kaupade hinnad, tootjate ootused, tootjate arv ja maksud.
Pankrot on lootusetu maksejõuetus, mis põhjustab ettevõtte tegevuse lõpetamise ja tema kreeditoride nõudmiste rahuldamise kohtumenetluse korras.
Paranduskoefitsent on 90 % kuna arhitektidel ei ole kogu aeg projekte ning detailplaneeringuid teha. Hinda korrigeerides oleks tunni hind 211,63/0.9=235 krooni.

Paremaks täitmiseks on oluline koolituse tihe seotus teiste personalijuhtimise valdkondadega. Koolitustegevus on protsess, milles osalevad kõik asutuse erinevad
Parim meeskond on meeskond, kus on aus ja avatud suhtumine, kokkuhoidev ja üksteist abistav. Et info pidevalt liiguks, probleemi korral julgetakse küsida.
Plussiks on ka see , et me jälgime moetrende ja kui inimene ei tea mida ta täpselt tahab, aitame valida midagi moodsat , ilusat ja mis sobiks talle.

Puhas heaolukahju - tulu, mis on tarbijatelt üle kandunud e tarbija kaotus; näitab kui palju alaneb tarbijate heaolu seetõttu, et tootmismaht on vähenenud.
Püsikaup – selline hüvis, mille ostmise kulu läheb küll jooksva tarbimise arvestusse, kuid millest kasu(likkust) saadakse pikema perioodi jooksul