Sõnu seletav sõnaraamat

Poorid on ükteisega järjestikku ja immutades materjali veega, siis täituvad need augud vega. (poorsus= materjali erikaal – materjali mahukaal / materjali erikaaluga * 100%) Lubjakivi poorsus on – 30%, marmoril -20% . • poorsus mõjutab materjalide soojajuhtivust, veekindlust, külmakindlust ja tugevust.
Põlevkivituhk - väikeplokk (Narvaplokid) (survetug. 3,5 MPa, tihedus 0,95 T/m3) Müürikivide tugevusgrupid – (grupid: 1, 2a, 2b, 3) et võtta arvesse õõnete ja uurete olemasolu ning suurusi kivides Normaliseeritud survetugevus (fb) – võtab arvesse kivi mõõtmeid (fb = δf, kus δ arvestab kivi või ploki mõõtmeid ja f on tootja poolt antud kivi või ploki survetugevus) Millest sõltub müüritise survetugevus (kolm põhilist faktorit)? Kivi survetugevus, mördi survetugevus, armatuuri olemasolu.
Piirdetarindid järgi - katusekate peab olema veetihe - katuse kuju ja kalded peavad tagama vee kiire ja takistamatu äravoolu - lamekatuse kalle ei tohi olla väiksem kui 1:100. Kalde määramisel võetakse arvesse kande- tarindite läbipainde mõju - sisemise äravooluga katused peavad olema varustatud puhastatavate äravoolulehtritega, välimise äravooluga katused – vihmaveerennide ja –torudega - välimine äravool köetava hoone katuslaelt veesülitile või vihmaveerennide ja –torude kaudu on lubamatu.

Poolhaagis on masin, mis omab: 3. käiguosa, millele langeb vaid teatud osa masina koguraskusest 4. Mehhaanilise töö saamise viisi järgi jaotatakse jõuallikad 2. primaarsed 4. sekundaarsed 5. Pneumomasinate peamiseks puuduseks on: 2. kondensvee tekkimine 6. Konstruktiivse lahenduse järgi on mehhaanilised juhtimissüsteemid 1. sarniir-hoob 3. tross-plokk 4. mehhaaniliste ülekannetega 7. Masina suurimat liikumiskiirust võimaldab…………………….roomikkäiguosa 4. elastse vedrustusega
Platvorm - puitkarkassi vahelae aluskarkassi moodustab kandev talastik ning selle peale kinnitatud põranda lausplaat Seinaelemtidest puitkarkassmajad Seinapaneelid: suletud paneel, kus karkass on mõlemalt poolt suletud ja soojustus paigaldatud; vahel paigaldatakse ka elektrijuhtmed või jäetakse selleks kanalid avatud paneeli, mis koosneb vaid raamist koos tuuletõkkeplaadiga, tootmine annab sedavõrd vähe võitu tavalise platvormeetodiga võrreldes, et seda eriti sageli ei tehta.
Projekteeri - . . jate ja ehitajate vahel; - on tagatud piisav järelvalve ning kontroll nii ehitusmaterjalide ja toodete valmistamisel . kui ka ehitusplatsil; - ehitustöid teevad vajalikke oskusi ja kogemusi omavad isikud vastavate standardite ja . tehniliste tingimuste kohaselt; - kasutatavad materjalid ja tooted vastavad EPN 7 nõuetele või vastavatele tehnilistele . . tingimustele ja standarditele; - ehitist hooldatakse vajalikul tasemel; - ehitist kasutatakse sihipäraselt.

Plaanimine – üksikasjalik • Õigused, kohustused, suhtlusteed – määratletud • Koordinatsioon – „üks parim tee“, täpne • Kontroll – avalik • Otsustamine – tipptasandil Uusklassikalise koolkonna nägemus: • Tööjaotus – avar • Plaanimine – üldine • Õigused, kohustused, suhtlusteed – töötajate suurem iseseisvus • Kordinatsioon – ametlik ja vabatahtlik • Kontroll – varjatud • Otsustamine – mitmel tasandil (delegeeritud)
Peamised kasutusalad on järgmised: • Pinnase tugevdamine ja rõhu tasandamine • Horisontaal- ja vertikaaldrenaaž • Nõlvade kindlustamine • Erosiooni tõkestamine • Erinevate pinnasekihtide eraldamine • Pinnasevee tõkestamine • Mürgiste heitmete isoleerimine 55.Organilisest toorainest soojaisolatsioonimaterjalid Orgaanilised plaatmaterjalid Roogplaadid valmistatakse paralleelsete kõrtega roo kihist, mis pressitakse kokku ja õmmeldakse tsingitud traadiga läbi.
Plokk - b) hüdraulilised 3. Pöördemehhanismide arv a) ühe pöördemehhanismiga b) dubleeritud pöördemehhanismiga 4. Tööorgani põhitüüp a) päri- e otsekopp b) vastu- e pöördkopp c) greifer e haardekopp d) draglain e heitkopp 5. Mass ja kopa maht a) mikro- (Vk=12…25 liitrit) b) mini- (Vk=25…150) c) väike- (Vk=0.2…0.5m3) d) keskmised (Vk=0.6…2.5m3) e) suured (Vk=3.0…6m3) f) ülisuured (Vk=6…15m3) 22. Ekskavaatorite koppade tüübid.

Põrandakatja töövahendid on erinevad käsitööriistad (lood, käsilõikeriistad, liimikamm, haamrid jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, frees, laser jne) ning materjalid kuivsegud, liimid, hermeetikud jne); maalri töövahendid on erinevad käsi- tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).
Portlandtsemendid – 65% portlandtsementi / <65% pl.tsementi sisaldavad tsemendid – nimet. vastavalt teisele koostisosale nt. põlevkivitsemendid / komposiittsemendid – sisaldavad kahte või elamat komponenti peale pl.tsemendi / tsemendid – ei sisalda üldse pl.tsementi: happekindlad, aluminaattsemendid). Kivistamise tingimused jagunevad: normtingimustel (niiskus ja 20 oC) kivinevad sideained, termiliselt (aurutamisega) kivistatavad sideained, autoklaavselt.
Pinnakaitsevahenditel on ka mõningane seenkahjustajate tõrjeefekt. Selle annab fungitsiidne (seeni suretav) toimeaine, mis baseerub tavaliselt vasesooladel ja on mürgine mitmele puidukahjustajale, kuid mitte kõigile. Leidub seenorganisme (mädanikud), mis elavad töötluse vase sooladel põhinevate kaitsevahenditega üle. Välistingimustes tuleb eelistada viimistlusvahendeid, millel on vett tõrjuvad omadused, kuid samal ajal lasevad niiskunud puidul kuivada.

Peamiseks vedellastiks on toornafta. Tankerite alaliigid on: – toornaftatankerid – lühend CC (Crude carriers); – naftasaaduste tankerid e. kütteõlide tankerid (Product carriers); – vedelkemikaalide tankerid; – veeldatud gaasi tankerid (LNG – veeldatud maagaas jne.). Naftasaaduste tankereid nimetatakse ka “tanker A” ja toornaftatankereid “tanker B” Tankerite lastimahutamise osa on jaotatud piki- ja põikvaheseintega paljudeks tankideks.
Projekteeritavad konstruktsioonid on allutatud keskkonnaklassile XC3 ja konstruktsiooniklass S4. Plaatkonstuktsiooni t˜ttu v˜ib konstrukt- o o siooniklass uhe v˜rra v¨hendada klassini S3, seega vajalik minimaalne kaitsekihi paksus on ¨ o a cmin = 20mm. Vastavalt normi rahvuslikule lisale ∆cdev = 10mm. cnom = 30mm. Eeldan, et suurimaks plaadis esinevaks armatuuriks ∅10mm. Seega plaadi kasulikeks k˜rgusteks saan: o 10 d1 = 80 − 20 − 10 − = 45mm (7) 2
Pragude kohta on erinevaid arvamusi, täpsemalt öelda erinevaid olukordi, kus tekinud pragude laiuse piiramine on oluline ja kus ei ole. Näiteks, veepidavates struktuurides ehk veehoidlates ja ujulates pragude teke peab olema minimaalne, kuna tarind asub pidevalt vee all ning vesi imbub betoonisse nii sügavale, kui sügav on selle praod, nii et mida sügavam on pragu, seda kiiremini toimub elemendi korrosioon sisseimbunud vee pärast.

Puitkorterelamute keldrisein on laotud soojustamata massiivse müüritisena, mille soojusjuhtivus on suur: keskmiselt vahemikus 1,7…2,6 W/(m2·K). Kui keldriruume kasutatakse ja köetakse, tähendab see suur soojusjuhtivus hooneomanikule kopsakaid küttearveid ja madalast välispiirde pinnatemperatuurist tulenevat halvemat soojuslikku mugavust. Köetud keldri korral sulatab toasoojus ära hoone ümbert lume ka lumerohke talve korral, vt. Joonis 3.10.
Päikese kiirgusspekter on jagatud reaks vahemikeks (sulgudes on näidatud lainepikkuste piirid): • γ -kiirgus ( λ< 10−5μm); • Röntgenikiirgus (10−5μm <λ< 10−2μm); • Ultraviolettkiirgus (UV) (10−2μm <λ< 0.39μm); • Nähtav kiirgus (0.39μm <λ< 0.76μm); • Infrapunakiirgus (IP) (0.76μm <λ< 3000μm); • Raadiolained (λ> 3000μm). Eraldatakse välja veel lähis UV (0.29-0.39 μm ja lähis IP (0.76-2.4 μm) spektriosad
Pukk - ja sildkraanasid kasut peamiselt tehasesisesteks toodete või tehnoloogiliste vahendite ümberpaigutamiseks, toodangu ladustamiseks või laadimiseks transportvahenditele, aga ka sadamate ja raudteejaamade laoplatsidel laadimis- lossimistöödel. Pukk-kraanasid liigitatakse portaalide järgi: a) konsoolideta b) ühe konsooliga c) mitme konsooliga. Sildkraanad liigitatakse a) ühetalaline b) kahetalalise elektritelferiga.

Paekivivundamendid on väga töömahukad ehitada, kuid arvestades sellega, et see on kohalik looduslik materjal ja väga dekoratiivne, võiks see leida julgemat kasutamist ka täna-päevaehituses. Maaehituses, kus maakorralduse ja põldude korrastamisega on tekkinud suured tagavarad põllukividest, oleks õige need ära kasutada monoliitsete vundamentide valamisel kui täitematerjal, hoides nii oluliselt kokku maksumuselt kallist betooni.
Paksus 10 - 12 mm. Tähtsamad nõuded katusekividele: • kivid peavad 150mm kõrgust veesammast kinni pidama vähemalt 30min, • otstest toetatud kivi peab taluma vähemalt 70kg koondatud koormust, • kivide külmakindlus 25 tsüklit, • 1m2 kivikatuse kaal märjalt ei tohi olla üle 50 kg, • kivide veeimavus mitte üle 10%, • kivid peavad olema pragudeta, deformatsioonideta, ühtlase struktuuriga ja lubjakivi tükkideta.
Puuriitkonstruktsioone on kaht liiki: läbiv ja MIM (mört-isolatsioonimaterjal-mört). Läbiva konstruktsiooni puhul sisaldab mördisegu ise isolatsioonimaterjali, milleks on enamasti saepuru, pilliroog, ajalehepuru või paberimass; vahel moodustab see väga suure osa kogusest (80% paberimassi ja 20% mörti). Enamlevinud MIM-meetodi puhul ei täida mört (erinevalt läbivast meetodist või ka tellismüüritisest) kogu seina paksust.

Paper - based, 2 dimensional; analog Digitally based, virtual; Building communications Information Modeling (3, 4 and 5 /technology dimensional) Encourage unilateral effort; allocate and Encourage, foster, promote and support agreements transfer risk; no sharing multilateral open sharing and collaboration; risk sharing Table 5.1 Comparison of traditional and IPD process, source AIA and AIA California Council 2007.
Paneel - ja tellisseinte tugev pragunemine; 1/200 - piir, mille puhul kõrgete jäikade ehitiste kalle muutub silmale nähtavaks 1/300 - piir, mille puhul tekivad esimesed praod paneelseintes; piir, mille puhul tekivad raskused sildkraanade töös; 1/500 - ohutu piir ehitistel millel praod on lubamatud; 1/600 - piir diagonaalsidemetega raamidel; 1/800 - piir kus tekivad raskused vajumi suhtes tundlike masinatega.
Planeerimis - ja projekteerimistasandid Maanteevõrgu planeerimisel ja maanteede projekteerimisel tuleb lähtuda teeseaduse, planeerimis- ja ehitusseaduse ning teiste õigusaktide sätetest, tagades võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestavad tingimused keskkonna kujundamiseks, selle kestvaks ja säästvaks arenguks, maakasutuseks ning sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse planeerimise sidumiseks.

Poolpehmeteks – toolid ja tugitoolid, millede istmed omavad katet elastsetest materjalidest paksusega 20…40 mm vastavalt alusest (jäigast või elastsest). Pehmeks loetakse tooted, mille istmed omavad jäiga või elastse aluse, survevedrud ja elastsed kattematerjalid paksusega 30… 50 mm. Et toota nägusat mööblit või anda inimestele võimalus kujundada seda ise, on tarvis omada mööblifurnituuri valikut.
Plekk - katuste, eriti tasaplekist katuste puhul esinevad järgmised vead: - viilkatuste projekteerimisel ei jälgita, et konstruktsiooniga oleks tagatud räästa ja muu katuseosa ühtlane temperatuur (Vastasel juhul hakkab lumi soojemas piirkonnas sulama ja vesi jõudnud räästani, külmub, tekitades purikaid ja jäävalli, mille taha omakorda koguneb vesi, mis defektide puhul tungib läbi katusekatte.
Põhiküsimus on vastatud. See magistritöö võimaldab Seattle Keskraamatukogu ja Denveri Kunstimuuseumi projekteerimisel ja ehitamisel osalenud ettevõtetel saada ülevaade mudelprojekteerimise rakendamisel tehtud vigadest ning olulistest õppetundidest. Eesti ettevõtted võivad selles magistritöös kajastuvat informatsiooni kasutada tulevaste koostööprotsesside kujundamisel ja tarkvaraplatformide valikul.

Pinnatemperatuur on üldreeglina piiratud maksimaalselt 26 kuni 28 0C-ga, kusjuures põrandakattematerjali all oleva termostaadi töötemperatuur on 30 kuni 33 0C. Põrandakütte reguleerimisel tuleb teada, et kui välistemperatuur on kõrgem projekteeritud temperatuurist, siis peab põrandapinna temperatuur olema madalam projekteeritud temperatuurist – vastasel juhul osutub õhutemperatuur soovitust kõrgemaks.
Puithooneid on mõistlik korraliselt hooldada minimaalselt kaks korda aastas – kevadel pärast lume sulamist, et avastada võimalikke talviseid kahjustusi ja sügisel pärast lehtede langemist, et kontrollida, kas hoone on talve tulekuks valmis (Uus, 2010 I). Vanemate maamajade renoveerimisel on mitmeid lahendusi ja ainuõiget lahendust alati ei ole. Igal lahendusel on oma riskid, millega tuleb arvestada.
Pvc tooteid on valmistatud polüvinüülkloriidi baasil 6. Räiniorgaanilised polümeerid erinevad teistest polümeeridest mitmete omaduste poolest nt on jäigad, kõvad, hüdrofoobsed ja kuumakindlad ained. Nende erimass on 1,6…2,1g/cm3, kuumakindlus 280-350 kraadi juures ja survetugevus 400…600 N/mm2 7. Klaasplast kujutab endast polümeerset materjali, mille täiteaineks on klaaskiud või klaasriie.

Pneumaatilist – silla ja raami vahele asetatud pneumosilinder, mis torustikuga ühendatud pneumoakumulaatoriga ja milles säilitatakse masina vastav rõhk ja c) hüdraulilist – võib olla lahendatud kas õliamortisaatoritega või hüdroakumulaatoriga vedrustusega, mis koosneb silla ja raami vahele asetatud hüdrosilindrist ja hüdroakumulaatorist, mis ühendatud masina üldisesse hüdraulika süsteemi.
Peaülekanne – võimaldab pöörlevat liikumist üle kanda täisnurga all 5. Diferentsiaal – võimaldab vedavatel ratastel pöörelda erinevate kiirustega kui masin liigub kõverjoonelisel trajektooril.
Projektsiooni lambert – Estonia kasut tasapinnaliste ristkoordinaatide L-EST97 arvutamiseks geodeetilistest koordinaatidest EUREF-EST. Riigi geodeetilise põhivõrgu punktide tasapinnaliste riskoordinaatide määramisel võetakse Eestis X-teljeks GRS80 elipsoidi 24° meridiaani projektisioon Lamberti konformse koonilise projektsiooni tasandile ja Y –teljeks sellega ristuv suund koordinaatide alguspunktis.

Pleki - ja plekk-karkassitööd  Pinnajärgsel arvestamisel tuleb mõõta plekkvoodri poolt kaetavat pinda  Pikkusjärgsel arvestamisel tuleb lähtuda elemendi pikimast mõõtmest, painutatud elementide puhul painde väliskülje mõõtmest  Väikseid kinnitusdetaile (naelu, kruvisid, polte, mutreid, neete jms) ei arvestata  Pikkusmõõdus esitatakse kuni 250 mm laiusi plekkribasid
Piirkondade iii - IV piiril trummelkatla ja V – VI piirkonna piiril otsevoolu katla puhul kuivusaste x =1 ning kuiva küllastunud auru entalpia h”. Edasine soojuse juurdeviimine viib auru ülekuumenemisele. Ülekuumendatud auru piirkonnas VI soojusülekanne toru sisepinnalt ülekuumendatud aurule jällegi väheneb ja sõltumata katla töökeskkonna liikumisskeemist metallipinnatemperatuur tõuseb.
Pikiprofiil - piki tee telge tehtav maapinna püstlõike vähendatud kujutis 87. Teerajatis- teele ettejääva takistuse ületamist võimaldav või teed kaitsev rajatis 88. Teepäraldis-teeliikluse korraldamise ja julgestamise vahend 89. Arvutuslikud autod: SA-sõiduauto, AB-buss, LB-liigendbuss, VA-üksik veoauto, AR-autorong 90. Vaba ruum- ruum liiklevate sõidukite ja ehitiste vahel.

Poroloonmattide tihedus on ca 50 kg/m3 ja soojaerijuhtivus on ca 0,03-0,04 W/m.°C 56.Mineraalsest toorainest soojaisolatsioonimaterjalid Mineraalsed villad Nagu nimigi ütleb toodetakse mineraalvillasid mineraalainetest, nagu näiteks looduslikud kivimid, räbud, klaas jne. Kui tegemist ei ole puistevillaga, siis lisatakse tootmise käigus ka sideaine, mis seob mineraalvilla kiud omavahel kokku.
Peegelahter - uuematel laevadel , kujutab endast “lõigatud” ristlejaahtrit Minimaalse vabapardaga laev - laev raskete ja massilastide (puistlastise) veoks nagu maak, süsi, nafta jne. Kõrgendatud vabapardaga laev - laev tükilasti (generaalkauba) ja kergete lastide, seal hulgas ka veeremi veoks (RO-RO tüüpi laevad) Avatud tekiga laev - tekk on avatav 60% või enama ulatuses.
Palkseinte puhul on tulekahjuolukorras tegemist ühemõõtmelise söestumisega kiirusega 0,65 mm/min. Süttimine võib aset leida leegist või suurest temperatuurist puidu pinnal (400°C). Söestumissügavusel üle 25 mm muutub edasine söestumine veelgi aeglasemaks, kuna söekiht on tavalisest puidust 6 korda halvema soojajuhtivusega ning kaitseb puitu edasise söestumise eest.

Poorbetoontoodetes on tahket materjali umbes 20 %, 0,5...2,0 mm makropoore umbes 50 % ja makropooride vahelises osas mikropoore umbes 30 %. Tootmisprotsess. Põhimaterjalide ja vee segusse lisatakse reaktsioonitekitajana alumiiniumpulbrit, mille tulemusel segu kerkimise ja tardumisega samaaegselt moodustub vesinikugaaside eraldumise käigus materjali suletud pooridega struktuur.
Põrandaid on olnud algselt alt tuulutatavad (läbi vundamendi ehitati spetsiaalsed tuulutusavad), kuid hetkel leiti vaid ühe elamu alt korralikult toimiv põrandaalune tuulutus (Joonis 2.6 näha vasakul selle elamu tuulutusava ja paremal põrandaalune). Põrandaaluste tuulutus oli katkenud põrandate soojustamise (Joonis 2.7 vasakul) või avade kinnitoppimise tõttu.
Puistematerjalide tiheduseks ehk puistetiheduseks nimetatakse liiva jt sõmermaterjalide tihedust, mis haarab materjali, selles leiduvad poorid ja materjali terade vahele jäävad tühikud. Antud katses saadi liiva puistetiheduseks 1549 kg/m³. Puistetihedus ei ole normitud, samas mida tihedam on liiva vm betooni täitematerjali puistetihedus, seda tihedam ja tugevam betoon saadakse.

Plaanide mõõtkavad on 1:500, 1:1000, 1:2000. Horisontaalide lõikevahe on kas 0,25; 0,5; 1,0 või 2,0 m. Plaani koostamine algab koordinaatide võrgu konstrueerimisest, seejärel kantakse plaanile maastiku piiripunktid (ruudustiku plaanile kandmine). Abrissi andmete põhjal kantakse plaanile situatsioon ja ruudustik koos skeletijoonte ja kõikide mõõdistatud punktidega.
Päikeseenergiajaamade ehitamine on kallis Ilmastikust väga sõltuv Kasutatud kirjandus http://www.taastuvenergia.ee/paikeseenergia-eestis.html http://www.majaehitaja.ee/paikeseenergia-kasutamine-oma-majas/ http://www.copower.ee/alternatiiv/paikeseenergia/ http://www.mv.hiiumaa.ee/uploads/energia/paikesest_elektri_tootmine.pdf http://www.insenerlahendused.ee/web/index.php/Paike
Peatöövõtja – tellija Tellija tasub enda nõutavate Lepingu objektiks oleva töö tegemiseks vajalike lubade sh projekteerimistingimuste, kirjaliku nõusoleku või ehitusloa ja kasutusloa eest tasud (sealhulgas riigilõivu) ja selle töö üleandmise-vastuvõtmise ning pädevate isikute poolse järelevalve kulud, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

Proovikehapaindetugevus - ::; l; F -punrstav j6ud paindel ftgfl; I - tugiava [cm]; h - | lmm-l proovikeha k6rgus [cm]. Tellisepadiipahdetugevusarvutatakse adtmeetilinekeskmine4 proovikeha kui fr'l katsetustetulemustestutpsusega | - 0,1 unm2l Keskmise paindetuger,use neid hrlemus,kus paindetugelT arvutamiselei v6etaarvesse rs iiletabenamkui 50%c keskmisepaindetugevuse.
Pinnakõvadusel on tähtis osa. Praegu uuritakse survega töödeldud puidu käitumist põrandalauana. Puitu on võimalik ka vormida ning anda talle soovitud kuju, töödeldes teda soojuse, niiskuse, ning vajaduse korral ka kemikaalidega, rakendades samal ajal survet. Eriti hästi on see meetod rakendatav mööblikomponentide (liistud, mustrid) valmistamisel.
Pinnasekihid on jagatud elementaarkihtideks paksusega Δh järgmiselt: - talla laiuse sügavuseni (B = 3,0 m) 0,2B = 0,2 · 3,0 = 0,6 m - sügavusel B kuni 3B 0,4B = 0,4 · 3,0 = 1,2 m Koormus vundamendile 424,6 kN/m Taldmiku omakaal 25 · 0,55 · 3,0 = 41,3 kN/m Pinnas taldmikul 0,15 · 1,35 · 17,5 = 3,54 kN/m Kokku 424,6 + 41,3 + 3,5 = 469,4 kN/m

Puistevill on peenestatud ilma sideaineteta mineraalvill mida paigaldatakse puhuritega. Kasutatakse teda peamiselt pööningute ja piiratud juurdepääsuga kohtade soojustamiseks. Puistevilla tihedus on ca 20kg/m3 ja soojaerijuhtivus W/m.°C Paisutatud kivimid Vermikuliit on vilkude rühma kuuluv mineraal, mis sisaldab palju keemiliselt seotud
Peteri printsiip on tavakeeles järgnevalt sõnastatud hierarhia printsiip: „Hierarhias kipub iga töötaja tõusma oma ebakompetentsuse tasemeni”. Üksikisiku tasandil on Peteri printsiibi praktiliseks rakenduseks võimalus hinnata iga üksiku töötaja kõrgemale positsioonile edutamise potentsiaali vastavalt tema senistele töötulemustele.
Poorseteks nim. tooteid, mille kaaluline veeimavus on vähemalt 5%. Tihedad on tooted, kus kaaluline veeimavus on alla 5% 3.1.Tooraine Keraamika tooraineks on savikad materjalid, mis koosnevad plastsest saviainest ja mitteplastsest osast, kujutades endast peeneteralist polümineraalide kompleksi, mis veega segades moodustavad plastse massi.

Puudusteks on nende materjalide haprus, suhteliselt suur kaal ja keraamika tootmine on võrdlemisi energiamahukas (põletamine). Keraamilised materjalid jagatakse poorseteks (veeimavus üle 5 %) ja tihedateks (veeimavus alla 5 %). Poorsete materjalide hulka kuuluvad enamik telliseid ja tihedateks materjalideks on enamus keraamilisi plaate.
Pinnaseniiskus on pinnases esinev kapillaarselt seotud vesi  Mittesurveline- mittesurveline vesi on tilk- või vedelal kujul olev vesi, mis ei tekita pinnale hüdrostaatilist rõhku  Surveline vesi – survelise veega on tegimist siis, kui vesi jääb osaliselt või ajutiselt vendamendi küljele seisma või asub hoone alaosa põhjavees
Peamine eelis on pidev valmisolek tööks, ekspluatatsiooni mugavus ja töökindlus, reverseeritavus, automaatne juhtimine ja reguleerimine, võime taluda lühiajaliselt suurt ülekoormust, väikesed ekspluatatsioonikulud. Kasutamist piiravad sõltuvus energiaallikast, suur elektrikahjustuse oht, elektriskeemi keerukus suurtel võimsustel.

Paranduskoefitsent on 0,95 4.3.1 Kivinemine temperatuuril 20oC Tabel 4.1 Tihed Purus Surve us tav Survetugevus [N/ mm2] Prk pind [g/cm3 jõud Prk Prk mass ] [kN] nr vanus [g] a b S [mm Üksik Kesk [mm] [mm2] ] 10029, 2,38 1 28 p 2418 99,8 100,5 360 34,1 9 34,7 2 28 p 2486 102 101 10302 2,37 370 34,1 3 28 p 2462 101 101 10201 2,37 385 35,9
Pulanker - tüüpi ankur, seenekujuline ankur, konksankur (draag); suure hoidejõuga spetsiaalsed ankrud; Ankrud: tokita ankrud: Krusoni ankur, “Junnon”-tüüpi ankur, “Baiers-Britannic”-tüüpi ankur, Tailori ankur, Specki ankur; Matrossovi ankur, Danforti ankur, Kursoni ankur, Haini ankur, Stevini ankur, Stocksi ankur.
Plekk - katuse puhul tuleks jälgida et konstruktsiooniga oleks tagatud räästa ja muu katuseosa ühtlane temperatuur, vastasel juhul hakkab lumi soojemas piirkonnas sulama ja vesi jõudnud räästani, külmub, tekitades purikaid ja jäävalli, mille taha omakorda koguneb vesi, mis defektide puhul tungib läbi katusekatte.

Pinnakaeve – alla 1 meetri paksuse pinnakihi kaeve (m2) Süvakaeve – üle 1 meetri paksuse pinnakihi kaeve (m3) Kaeve põhjapindala alusel: Süvendi kaeve Kanali (kraavkaeviku) kaeve Nõlvakalded ja kaevevarud vastavalt mahuarvutusjuhendile (vt.skeem) SniP: kaevandatavate pinnaste klassifikatsioon pinnasekategooria alusel.
Proovikeha 2 - 10 cm. Peale veest väljavõtmist eemaldatakse üleliigne vesi, lastes proovikehadel seista normaaltingimustes kuskil 5 minutit ning siis määratakse kohe nende mass. Veeimavus määratakse massi järgi kasutades valemit 2. Materjali täiendavaks iseloomustamiseks arvutatakse veeimavus ka mahu järgi valemiga 3.
Põikseina nimetatakse tihti deformatsioonidest elemendid ja sõlmed, talade ka diafragmaks, selle tulenevad probleemid: -5 ja lagede toetamine seinele mõistega tähistatakse 10. Konstruktsioonide (lihttoetus, padjad): -12 põikseina hoonet tuulele tugevusarvutused Arvutuse 25. Hoonete konstruktiivsed jäigastavat mõistet.

Pulber – põlemisel temperatuur 2000-3000 C, plasmalõikur, laaserkiir). Sulamistemperatuurid (või lagunemine): raud 1535, teras 1300-1400, vask 1083, titaan 1665, klaas 800-950, räniliiv 1470-1720, basaltkivi 1500, graniit 1260, paekivi laguneb 900, tavaline savitellis alla 1350, pottsepasavi, keraamiline plaat
Peasidur – võimaldab ühendada või lahutada transmissiooni ja jõuallika 2. Käigukast – võimaldab muuta transmissiooni ülekandearvu ning sellega valida olukorrale vastav diapasoon 3. Kardaanülekanne – võimaldab pöörleva liikumise ülekandmist muutuva nurga all 4. Koonilisest hammasülekandest koosnev
Plaatkonstruktsioonide korral on soovitav krohvi aluspinnaks valida mitte kipsplaat vaid magnesiit- sideainega puitlaastplaat (Heraklith). Erijuhud Tadelakti saab paigaldada ka muudele pindadele kui lubikrohv, nt kipsplaadile, vanadele krohvidele, kipskrohvidele, põletatud saviplaadile jm juhul, kui eelnevalt tehakse sobiv nakkekiht.

Project - based delivery systems, like construction, form the three sides of a triangle, or in other words, they have three basic domains: organization, operating system and commercial terms (see also chapter 3). IPD tries to address all three aspects by employing new innovative business models and techniques.
Peamised elektri - ja sidepaigaldusega probleemid olid: kaabeldus paikneb suvaliselt seinal, pole korralikult kinnitatud, kaabliühendused olid tehtud ilma harutoosideta kaitstult, elektrikilbid ei vasta tänapäeva nõuetele, tänavale pandud elektrikilbid, mis on linnamiljööd oluliselt kahjustavateks elementideks.
Plumb bow – PÜSTVÖÖR Raked bow – KALDAVÖÖR (annab laevale voolujoonelisuse, vähendab vee sattumist tekile, soodustab lainele tõusmist) Modified raked bow – LÕIGATUD VÖÖR ((jääoludes pooljäämurdevöör) – vee peal peaaegu vertikaalne, vee all 45°-50° kaldu, hea sõiduks purustatud jääs.

Põikjõule põikseinte on punkt, millest läbimisel kõikide põikseinte paigutus töötamine koormus ei pane süsteemi ühikkoormusest, siis võib tuulekoormusele, pöörlema, seega on ta võtta saadud paigutused diafragma Kui määratav staatilise momendi aluseks tuulekoormuse tuulekoormus kandub määramise põhimõttel.
Pleki paksus on tavaliselt 0,5 ... 1,5 mm. Nii "vööd" kui ka "seinad" kuuluvad enamasti 4. ristlõikeklassi, mistõttu otsene arvutus on keerukas. Seinad ja vööd võivad omada nn. jäikureid (sooned ja voldid). Dimensioonimine toimub tavaliselt vastavate tabelite, graafikute või arvutiprogrammide abil.
Puhastusainetega –  talub neutraalseid  puhastusaineid  Vask ja messing – hooldusained, poleerimine. Ei  talu happeid ja niiskust KROOMITUD­, NIKELDATUD­ JA  EMAILITUD PINNAD  Kattemeetodid roostetava metalli kaitsmiseks  Kroomitakse välistingimustes kasutatavaid pindasid

Polüsulfiidhermeetikud - eeldab aluste kruntimist, • Silikoonid- kasutamistemperatuur 140 kraadi, saab kasutada niisketes keskkondades, hea ilmastikukindlus, kasutusiga ca 20 aastat, • Uretaanid- hea ilmastikukindlus, kuid ei soovitata klaasidega töötlemisel, alused vajavad kruntimist ja peavad olema kuivad.
Peamisteks uurimiskohtadeks on katused, seinad, aknad, vundamendid, sanvõrgud, sh. ilma- ja tuulepidavus, soojapidavus, heliisolatsioon, viimistlustööd, valgustus, r/b-, kivi-, teras-, puit- ja plastikmaterjalide korrosiooni-, niiskuse- ja külmakahjustused, konstruktsioonide ülemäärased praod ja deformatsioonid
Pilu laius - õmbluse juure või servade vahe kaugus (tavaliselt 2-3mm) Keevis läbim ehk keevitus läbim-on keevis metall,mis kantakse serva vahemiku peale ühekordse elektroodi või põleti liikumisega(võib olla 1 või mitu) Keevitus järjestus-keevitu järjestus on läbimite keevitus järjekord.

Pooltoodete valmistamisel on neid peale saagimise veel töödeldud (hööveldatud, freesitud jne). Peamised puidust pooltooted on järgmised: • hööveldatud lauad; • põrandalauad, paksus 22…37 mm (kuuluvad sulundlaudade hulka); • voodrilauad, paksus 12…22 mm (kuuluvad kas täis- või poolsulund-laudade
Püsivusaeg on lühike. Sellise süsteemi katmisel värvkattega tõstame küll tema veekindlust, kuid sellele vaatamata ei muutu fassaaditeooria järgi kogu süsteem vett-tõkestavaks ega – hülgavaks. Seda seepärast, et värvkate ei kaitse krohvkatet ilmastikutingimuste eest sajaprotsendiliselt.
Passiivmaja puhul on oluline kogu talvine madala liikumistrajektooriga passiivne päikese kütteenergia akende kaudu tuppa saada ning leida võimalused intensiivsema suvepäikese eest varjumiseks kas siis terrasside, varikatuste, katuseräästaste või hoone välisfassaadile paigaldatud aknakatete abil.

Peamisteks ohtudeks on happevihmad sisaldades endas CO2 ja SO2, mis justkui sulatavad betooni. Mida madalam on PH tase, seda suurem on oht. Nende ärahoidmiseks mängib suurimat rolli kvaliteetse tsemendi ja õigete lisandite kasutamine. Vajadusel saab betooni pindasid katta ka ettenähtud vahenditega.
Põhielementideks on töö, ootus, sõltuvus (зависимость) ja sündmus,tee. 1) Töö (toiming): mida tähistab graafikul pideva joonega nool, peegeldab tootmisprotsessi, mis vajab aega (tööl on kestus) ja resursse (töölisi, masinad, materjale). Noole pikkus ei peegelda töö kestust.
Punn - soon ühendusega püstvuuk teeb ehitamise lihtsaks,kiireks&ökonoomseks.Tellistähis:VTT-65(paks)>vääriktäistellis, KTT>kortsna täistellis.FAT>fasaadiauktellis.19.Savit.tug.klas.määramisel.kontrolli.surve-&paindetug.Surve- määra.saet.tellis pooleks&saadud pooled kleebi.

Peamiselt laotus - ja tagasitäitetöödeks,P- või PTA-tüüpi hõlm: planeerimis- ja tagasitäitetöödeks 205-Milliseid masina omadusi iseloomustab autogreideri telgede valem? Läbivus,Manööverdusvõime 211-Nimetage ühekopaliste ekskavaatorite tüübid pöördemehhanismide arvu järgi.
Püsivad kulud – see osa kogu kuludest, mis ei muutu mahu või ehituskestuse muutumisel.
Pahteldamine – pahtlisegud on enamasti valmissegudena saadaval, kuid kui on vaja neid kuivsegust valmistada, kasut nende segamiseks elektrilise käsitrelli padrunisse kinnitatavat labadega varustatud mikser-tüüpi segisti võlli, millega võib segu valmis segada tavalises veeämbris.

Püstiku liiniseade - ventiil (vooluhulga reguleerimiseks); 3. radiaatori reguleer-ventiil( vooluhulga reguleerimiseks ); 4. reguleerventiili termostaat (arvestab ruumi tulevat lisasoojust (päike, elektri- seadmed)); 5. soojakulu arvesti; 6. tsirkulatsioonipump; 7. temperatuuriandur väljas.
Portland - põlevkivitsement - väiksema veevajadusega võrreldes portlandtsemendiga. Lisandina kasutatakse põletataud põlevkivi lendtuhki . Põlevkivitsement on eriti sobiv aurutamisega kivistatava betooni valmistamiseks, kuna kõrgem temperatuur ei kahjusta tema lõpptugevust.
Päikese soojous - ja UV kiirgus ja vesi 2. Bioloogilised mõjurid: • Bakterid • Hallitusseened • Sineseened • Mädanikseened • Puitu hävitavad putukad 3. Tulekahjustused 4. Mehhaanilised vigastused 5. Valgusekahjustuse ehk fotooksüdatsioon Soojus tekitab kuivamis pragunemise.

Puitmajade soojakaod on kõige suuremad horisontaalpindadel: • esimese korruse põrandalt tuleb külm sisse • teise korruse lage kaudu läheb soojus minna • ja siis aknad Kui vana voodrilaud on veel heas seisukorras siis muutub küsitavaks soojustuse paigaldamise majanduslik mõtekus.
P proovi - Materjali keha ha maht eha 3 keha nr. nimetus a b h [γ ] [kg/m ] 0
Pmv - PPD indeks võtab arvesse kõigi kuue soojusliku parameetri (õhutemperatuur, keskmine kiirguslik temperatuur, õhu liikumise kiirus, õhuniiskus, riietuse soojuspidavus ja kehaline aktiivsus) mõju ning seda võib otseselt kasutada soojusliku mugavuse kriteeriumina.

Probleemina on mainitud allergilisi sümptomeid ning astmaatilisi tervisehäireid, kuid sarnaselt telliselamute uuringu tulemustega on ka puitelamute küsitluses need terviseprobleemid seotud elanike juba olemasolevate haigustega ning pole eeldatavasti seotud korteri sisekliimaga.
Pähkli - , mooni-, päevalilleõli), poolkuivavateks (puuvilja-, maisi-, seesamiõli) ja mittekuivavateks (kastoor-, mandli-, oliivõli) õlideks (vt lisa 2 tabel 3 ja 4). Maalimisel kasutatakse eranditult kuivavaid õlisid, mis kuivades moodustavad tugeva, kuid elastse kile.
Põletustemperatuur on kõrgem väheneb kivi poorsus ja suureneb tihedus, koos sellega suureneb survetugevus. Õhemaseinalised õõnestellised võivad olla suurema tugevusega, kuna ühtlasem kuivamine kivi sees põhjustab väiksemaid jääkpingeid ja pragunemist, mis võivad kivi tugevust

Püstpalk - konstruktsiooni levik tulenes võimalusest kasutada erineva läbimõõduga puitu ning asjaolust, et püstpalkhoones on vähem ehitusjärgseid liikumusi ja vajumisi. Viimane omadus muutus eriti oluliseks 20. sajandi alguskümnenditel seoses elektripaigaldise levikuga.
Pilkington profilit - i abil võib ehitada suuri ühtseid klaaspindasid ilma häirivate kandvate profiilideta ([23]Joonis 4. Klaasprofiilsein [23]). Tänu erilisele ja omapärasele paigaldusmeetodile on võimalik Profilit-süsteemi kasutada väga keerulistes ja ebatavalistes olukordades.
Projekteerija - konsultant peab teadma tema poolt kavandatava ehitise maksumust, et tagada tellija rahuolu ja kui kavandatavat ehituse maksumus vastab kavandatud rahalistele vahenditele siis on tagatud, et seni kavandatud pole vaja mingi projekt, koostatud kavandi alusel hakatakse

Polümeer - mastiksipõranda pasta koosneb mingi sünteetilise vaigu, vesiemulsioonist, pulbrilisest täiteainest ja pigmendist. 14. Hermeetikud kujutavad endast kleepuvaid pastasid, millega täidetakse mitmesuguseid vuuke ja pragusid, võivad olla paisuvad ja mittepaisuvad.
Põkk - keevitusseadme komplekt 8. Rullistorude sirgestaja 9. Toruotsa ümardaja 10. Plasttorude sulgur 11. Elektriline torupainutaja statiiviga 12. Elektriline keermelõikusmasin 13. Torukruustangid kolmjalal 14. Radiaalpress toruühendustele 15. Torutööriistade komp.
Pillirooplaat e. rooplaat e. roliit Pillirooplaat on soojust ja heli isoleeriv jäik ehitusplaat, mida valmistatakse naturaalsest pilliroost. Rookõrred pressitakse paralleelselt kokku ja õmmeldakse tugevaks plaadiks tsinktraadiga. Ta on kujupüsiv ja hingav soojustusmaterjal.

Poolmaski kasutamisel on näo pinna ja maskivaheline lekkimine väiksem kui nn. ühekordse maski kasutamisel kontrolli, et valitud filtri tüüp vastaks saaste iseloomule 9. Töötaja on kohustatud kasutama isikukaitsevahendit vastavalt *kasutusjuhendile ja *tööandja antud juhistele.
Painutamine - Ühe käega kasutatav torupainutaja pehmest vasest, alumiiniumist, kaetud vasest ja täppisterasest torude painutamiseks 90°.  Sobib väikese läbimõõduga torudele  Sobib kasutamiseks külmutustehnikas, kliimaseadmetes, õlivarustuses, autotööstuses,
Piirarv on antud juhul suurus, mis iseloomustab neutraalset olukorda, kui inimesel ei ole külm ega soe. Köetava ruumi piirarvuks on valitud 21 C. Piirarvu suurus näitab ruumi soovituslikku keskmist temperatuuri teatud aja jooksul, näiteks talvisel kütteperioodil.

Plastmasside koostis - polümeer (vaik), täiteaine, värvaine, plastifikaator, stabilisaator jne; Lihtplastmassid (koosneb polümeerist) Liitplastmassid (polümeer + täiteaine - pulbrikujuline (talk, kriit), kiuline (klaaskiud) või kihiline (paber, riie)) Plastmasside töötlemine
Põhjatöötlus e. kruntimine Selle all mõeldakse aluspinna esimest kruntvärvi või –laki abil viimistlemist, mille põhieesmärk on parandada järgmiste kihtide nakkumist, ühtlustada aluspinna imemisvõimet ja takistada viimistlusvärvi liigset imendumist aluspinna sisse.
Portlandtsemendi klinkrit on alla 65%. mille klinkrimineraalideks on monokaltsiumaluminaat (CaO.Al2O3) ja beliit (β-2CaO.SiO2). Sideaineid võib jaotada kivistamistingimuste järgi näiteks: 1. normaaltingimustes (betoonil näiteks suhtelisel niiskusel ϕ ≅100% ja to≅20o) kivinevad

Punn - soon ühendusega püstvuuk teeb ehitamise lihtsaks,kiireks&ökonoomseks.Tellistähis:VTT-65(paks)>vääriktäistellis, KTT>kortsna täistellis.FAT>fasaadiauktellis.Keraam katusekivid:nägus,tulekindel&vastupidav,Neg>suur kaal,haprus,nõuab suurt katusekallet.
Pingestaa - diumi), kui armatuur ei suuda vastu võtta betooni tõmbetsoonist temale ülekanduvat tõmbejõu- du. Sellist ristlõiget nimetatakse alaarmeeritud ristlõikeks ja seda tuleb arvutamise ja töötami- se seisukohalt käsitleda armeerimata betoonristlõikena.
Puidudetailid on uksed, aknad, aknalauad, piidad, parketikilbid, liimkonstruktsioonid, puitpaneelid jne. milliseid võib kasutada siseruumides õhuniiskusesisaldusel <70%. Puitkiudplaadid valmistatakse peenestatud puitvillast, mis pressitakse kokku ja kuivatatakse kuumalt.

Peaparameetriks on reeglina üks põhiparameetreist, mis kõige täpsemini iseloomustab antud masina tehnilisi ja tehnoloogilisi võimalusi ning on kõige stabiilsem antud masinatüübi jaoks (nt: kandevõime, tõstevõime, kopa maht, veojõud, täitemaht, lastimoment jne).
Ponte salariot - vanim ühevõlviline kivisild on 600 ema L-72m b-6,52m sille 24,8m. Alcantari Hispaanias . vanim mitmevõlvilistest kivisild 106 maj aastast üle Tagose jõe H-50m L-200m 9x9m poste 6tk, sildeavad 30m. Mörti ei kasutatud, pliiga kinnivalatud raudklambrid.
Pp12 - st, mille kaal on 290 kg/m2 ning baas-soojajuhtivus 0,34 W/m2K. 2-3. korruste põrandate lahendus on võetud ET-2 0504-VL11-st VL 11-2. Koormus jaotub ühtlaselt üle põranda ning koormus kantakse esialgselt taladele ja seal edasi postidele ja pinnasele.

Peamised elektri - ja sidepaigaldusega probleemid olid (vt. Joonis 10.4…Joonis 10.6):  kaabeldus paikneb suvaliselt seinal ega pole korralikult kinnitatud;  kaabliühendused olid tehtud ilma harutoosideta kaitstult;  elektrikilbid ei vasta tänapäeva nõuetele.
Poolkaljupinnased on tihedad massiivid – mergel, tihe savi, kips, kipsliivakivi jne, mille tugevus veega küllastunud olekus on alla 50 kG/cm². Jämepurdpinnasteks loetakse kivimite murenemise saadusi, mille terade Ø on üle 2mm. Siia kuuluvad kruus- ja klibupinnased.
Printsiibist rivi - ja staabiüksuste korraldused võrdselt maksimaalne avalikkus garanteerib vastastikuse usalduse ja 48. Millistele nõuetele peab vastama (mida peab tagama) Inimesed Inimesed kohustuslikud: - nõuab väga täpset õiguste ja kohustuste sujuva koostöö.

Puidust ehitusmaterjalid - puitkiudplaadid, OSB-plaadid, termotöödeldud puit-
Plekipaanid on laiuselt 70...90 mm plekitahvli laiusest kitsamad.
Prao tekki - mine kriitilises lõikes ei põhjusta aga tala purunemist, vaid viib normaalpingete ümberjaotu- misele praoga ristlõikes: kogu tõmbetsooni sisejõud, mis seni võeti vastu betooniga kantakse nüüd üle tõmbetsoonis olevale pikitõmbearmatuurile.

Puitelamute puhul on näha hulgaliselt ka „isehakanud meistrimeeste“ kätetööd ning ilmselt omandisuhete põhjal toimuvat elamute ümberehitamist, mille puhul iga korteriomandi või reaalosa omanik või valdaja tegutseb omaette ning elanike vahel puudub koostöö.
Puutekuiv – pind on puutekuiv, kui nt sõrmega vajutades ei jää värv või lakk sõrme külge kinni ja pinnale ei jää sõrmejälge, testimisel saab raskuse alla asetatud paberi testitavalt pinnalt ära võtta ja pinnale ega paberile ei jää mingeid jälgi
Profiilplekk – 0,11 kN/m2 Katusekate 2 kihti SBS – 0,1 kN/m2 Mineraalvill soojustus – 0,2 kN/m2 Aurutõke 1 kiht SBS – 0,05 kN/m2 Vineer 12mm – 0,06 kN/m2 Sõrestikud ja sidemed – 0,1 kN/m2 Valgustid jms. – 0,1 kN/m2 Kokku omakaalukoormus: 0,72 kN/m2

Puitkiudplaadid –  peenest puitvillast kokku pressitud, kiud liimitakse puidus  sisalduva loodusliku ligmiiniga (vaik) Jaotatakse mahumassi järgi 3 gruppi: 1) Isoleerplaadid    150 – 250 kg/m3 (mahumass ), kasut. sooja­ isolatsiooniks.
Põrandapinna m2 - le erineb siiski oluliselt kui konstruktiivelementidel on erinevad osa- kaalud. Kui on aga tegemist võrreldamatute projektidega, võib saada puuduvat maksumusteavet kas kolleegidelt või viimaseks väljapääsuks on ka avaldatud andmete kasutamine.
Piirseisundid - Konstruktsiooniarvutusega kontrollitakse, kas ületatakse mingi piirseisundi tingimusi. Kontrollida tuleb kõiki võimalikke arvutusolukordi ja neile vastavaid võimalikke koormusjuhte. Üldjuhul tehakse vahet kande- ja kasutuspiirseisundite vahel.

Plaadid on   hea  helineelavusega.   Näiteks:   “Ecophon”   ripplaeplaadid   tehakse   “Isover­klaasvillast”.   Nad   on  kerged,   lihtsalt   paigaldatavad,   mittepõlevad,   vajaduse   korral   saab   katta   ka   kõverpindu.
Põikseina nimetatakse ka <=fvk/γm<=fv Kui seinas on peab sillus võtma vastu kõik diafragmaks. selle mõistega ava, peab selle sillus vastu koormused, mis esinevad ava tähistatakse põikseina hoonet võtma sama jõu T põikjõuna peal eelpool mainitud alas.
Puudusteks on piiratud teisaldusulatus, tunduv abrasiivkulumine ning vajadus seiskamisel läbi pesta, vältimaks täiskivistumist (korki). Mördipumbad on tarvitusel ehitusmördi teisalduseks lõdvikuis ja metalltorudes kuni 200 m kaugusele ja 40 m kõrgusele.

Parand on ∆r=e-e’ , seda pole võimalik täpselt arvutada aga see on keskmiselt 0,16∆k. Tavaliselt arvutatakse nende kahe summaarne parand f=∆k-∆r=0,42(s²/R). Et suuremaid vigu vältida kasutatakse tavaliselt keskelt nivelleerimist kus õlad on
Põhiomadustelt on laastplaat võrreldav puiduga, kuid valmistamistehnoloogiast lähtuvalt on sellel eeliseid, näiteks süüsuuna puudumine, homogeensus, suur igasuunaline tugevus ja väikesed hälbed tasapinnalisusest, sirguse säilitusvõime ning pinnakõvadus.
Peensusmooduliks on 6,5-8,5, seega katsetatv killustik on peene.

Positiivseks omadusteks on kõrge kuumakindlus ning hea plastvus ja veehoidvus. Segamörtidest leiavad kasutamist müüritöödel peamiselt tsement-lubimört ja vähem tsement- savimört. Tsement annab mörtidele hea tugevuse ja lubi või savi plastsuse ning veehoidvuse.
Polümeer - tsementbetoonis on kaks sideainet: mineraalne (tsement) ja orgaaniline (polümeer). Polümeerse aine võib betooni viia kolmel viisil: polümeeri vesiemulsioonina, lahustatud vaiguna või kivistunud betooni immutamisel vedelate polümeeridega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Puidu vead - lõhed, oksad, mädanemine, kasvuvead PUIDU PUUDUSED: a. ebaühtlane struktuur (piki ja ristikiudu erinev, oksakohad jms) b. hügroskoopsus c. kõdunevus (puithoone eluiga pole eriti pikk) d. süttivus e. kahjustatav putukate ja röövikute poolt PUIDU VIGADEKS on kõik nähtused, mis kahjustavad tema tugevust, rikuvad struktuuri ja välimust või raskendavad töötlemist. 1. LÕHED – praod, puidus jagunevad välimisteks ja sisemisteks.

Puitpruss –  kui saab kandekonstruktsiooniks, siis muutub nimi. Puitprussi vertikaalselt nim. POST (50 x 100) Puitprussi katusel, kalde all nim. SARIKAS (50 x 100) Puitprussi katusel, laes nim. TALA (50 x 100), (100 x 200)
Puudusteks on nende materjalide haprus, suhteliselt suur kaal ja keraamika tootmine on võrdlemisi energiamahukas (põletamine). 18. Savitellised- täistellis, auktellis, porotherm kärgplokid Savitellis on kõige enamkasutatav keraamiline ehitusmaterjal.
Põiki - ja pikisuunaline tugevus säilitatakse, paigaldades külgmistesse tankidesse vajaduse korral ka teatud vahemaade järel raamistikke. Topeltpõhja tugevdatakse, paigutades konteinerite kinnituspesade nurkade alla täiendavaid külgstringereid.

Pearühmade hulgas on 3 sellist, mis ehituslikus tähenduses ei ole tarindid (0 – tellija kulud, 8 – eh platsi korralduskulud, 0 – eh platsi üldkulud). Igal tasemel: 0-lõpulised koodid tähistavad eritlemata tarindeid ja 9- lõpulised unikaalseid töid.
Puistevillad on villatehase tootmisliinil toodetud soojustustoote lõikamisel tekkiv ja süsteemipõhiselt selekteeritud ning seejärel eraldi tootmistsükli läbinud materjal- koostisosad ja kvaliteet on niisiis samad nagu näiteks üldtuntud rullvillal.
Piires ettevalmistus - ja abitööd: töövahendite ja ajutiste seadmete hankimine monteerimine ja demonteerimine ning eemaldamine, tööks vajalike teede ehitus, katsetused jms. Üldjuhul täidab need kohustused Töövõtja, kui lepingus ei sätestata teisti.

Puistevilla paigaldamine on kiire ja efektiivne • Parim viis suurte ja sopiliste horisontaalpindade soojustamiseks • Hea soojatakistus • Puistevill on mittepõlev • Omadused säilivad muutusteta pikka aega • Ei paku soodsat kasvupinnast hallitusseentele.
Pindade viimistlemine on lihtne ka materjali esmakasutajale.
Puitlaastplokk – nagu lego Puitlaastplokki Durisol müüva Koduinfo OÜ ehitusmaterjal koosneb firma juhatuse liikme Oleg Jegelski sõnul 90% ulatuses puidulaastudest ja 8% mineraalidest ehk sidusainetest vaigust ja savist; vaid 2% on selles tsementi.

Pealmaakorrus on korrus, mille põrand on maapinnast kõrgemal või maapinnast madalamal < ½ ruumi kõrgust Ehitise maapealse korruste hulka kuulub ka soklikorrus, kui selle lagi on ümbritsevast keskmisest maapinnast vähemalt kahe meetri kõrgusel.
Piirdetarindid on hooneosad, mis moodustavad ruume.
Plaadid on enamasti sileda pealispinnaga, harvem ka reljeefse pinnaga (põranda libeduse vältimiseks). Plaadi alumine pind on alati reljeefne, et ta nakkuks paremini plaatimis-seguga. Põrandaplaadid võivad olla glasuuritud või glasuurimata.

Postvundamendid on   kas   astmelised   või  püramiidikujulised ja nendel on süvend samba otsa jaoks. Taldmikuplokid on harilikult sarrusega,  keldriseinaplokid sarruseta. Seinaplokid  jagunevad   suur­   ja   väikeplokkideks.
Ppm – miljondikke mahuosakesi ppb – biljondikke mahuosakesi (1000 ppb = 1 ppm) mg/m3 – massina õhu ruumala kohta μg/m3 = massina õhu ruumala kohta 15. Miks tuleb ruumide sisekliima kujundamisel arvestama kiirgusliku asümmeetriaga?
Põhitunnussuurusteks on tõstevõime. Lisaks on olulised tõstekõrgus, tõstekiirus, horisontaalsuunas liigutamise ulatus ulatus ja võimalus, vertikaalne liikumisulatus hoones, liikurtõstukitel rataste ja telgede vahe, mootorite võimsus, mass, jõudlus.

Polümineraalne – paljudest mineraalidest koosnev
Poldiaukude ääre - ja vahekauguste nõuded on antud standardi EVS-EN 1993-1-8 jaotises 3.5. Poldiaukude ääre- ja vahekauguste tähised on näidatud joonisel 7.2. Poldiaukude ääre-, otsa- ja vahekaugused peavad täitma järgmisi tingimusi (vt joon.
Puitvahelaed on väiksema heliisolatsiooniga kui betoonist vahelaed, õhumüra levikut aitab takistada raske täidis, löögimüra levikut aitab takistada põranda toetamine mitte otse laetaladele, vaid kas laetäidisele või elastsele vahekihile.

Pealevalu on Uks koosneb uksepiidast ja tiivast/tiibast. 2-komposiitkonstruktsioon, mis suudab vastu võtta kõiki hoonelt -siseuksed, -välisuksed(soojustatud ja soojuspidavast materjalist) ühendatakse omavahel valtsidega: tulevaid koormusi.
Peenem on tsement, seda suurem tugevus, kõrge aluminaatide sisaldus põhjustab korrosiooni merevees, suure aliidisisaldusega on tugevad ja kiirestikivinevad, beliidisisaldus aeglustab kivinemist aga tõstab püsivust magedas voolavas vees.
Puitpindade lakkimisel on oluline jälgida, et puit oleks kuiv ja puhas ning vaba seenhaigustest või kahjuritest. Lakkimiseks tuleb valida hoolikalt sobilik ilm. Jälgige et ilm oleks kuiv, kergelt pilves - vältimaks liigset päikesepaistet otse puidule.

Palgamääramisel on aluseks masina kasutamise aeg ehitusplatsi, lähtutakse masintundide arvust. Palga arvutakse kommutatsioonide vastavate põhitööliste ja masinajuhtide ajakulu firma palgatariifiga. Kui ühikhindes on ettenähtud brigaadi kasut.
Põlevkivituhk - gaasbetoonist väikeplokkid on mõeldud 2 korruselise hoonete sise- ja välisseinte ladumiseks. Ei sobi niisketes kohtades (keldrid, soklid, märjad ruumid). Plokkide põhisuurus on 588x288x200mm ja poolplokki suurus 288x288x200m.
Plokid on struktuurilt lahtiste pooridega ja imavad vett suhteliselt kiiresti, seetõttu tuleb seinakonstruktsiooni parima lahenduse saavutamiseks kasutada plekist veeninasid sadevee eemalejuhtimiseks, ka väljakuivamine toimub kiiresti.

Põhiprotsess - see on ehitustöö, mille tulemusena saadakse ehitise valmisosa, näiteks betoonsein.Abiprotsess - on ehitustöö, mis ei loo valmistoodangut, kuid on oluline põhiprotsessi juures, näiteks raketise ehitus betoonseina ehitusel.
Pinnakatteta tooted on klassifitseeritud euronormatiivide alusel A1 klassi ning alumiiniumfooliumi või klaaskiudvildiga kaetud tooted on klassifitseeritud euronormatiivide alusel klassi A2 (EN ISO 13501-1). Räbuvill valmistatakse kõrgaju räbust.
Plasttorud on korrosioonikindlad, kerged, väiksema hõõrdetakistusega ja suhteliselt elastsed (külmumisel ei lõhke). Puuduseks on madal kuumakindlus ja suur joonpaisumistegur. Plasttorud võivad olla siledapinnalised või reljeefsed.

Puudusteks on suhteliselt väike tugevus ja nõrk veekindlus. Tuleta meelde, kuidas saadakse papiga ketud kipsplaadid? Kipsitaigen valatakse ühtlase kihina liikuvale papiliinile, pealt kaetakse taigen teise papiga ja valtsitakse kokku.
Peamisteks funktsioonideks on energia säästmine, päikesekaitse, mürasummutus, turvalisus ja ohutus ning laialdased disanivõimalused. Lisaks sellele kuuluvad klaasi funktsioonide alla ka isepuhastuvus, tuletõkestus ning võimalus klaasiga kütta.
Plaatidel on esi ja tagakülg (tagaküljel paiknevad jätkukohad) Kipsplaate tuleb kaitsta ilmastikumõjude eest ning neid paigaldatakse: • Kipsmajakatele Kleebitakse mastiksiga Kinnitatakse kruvidega kas puit- või metallkarkassile

Põrandapinna ruutmeetrile on palju suurem kui teistel sama tüüpi ehitistel, siis on vaja uurida selle põhjusi. Erinevus võib olla põhjendatud: maksumus kas arvestab sisseehitatud kappe või ruumide vaheline heliisolatsioon on suurem kui vajalik.
Peenmaterjal –  naelad, kruvid, mutrid. Riisk, suurte puitmaterjalide ühendamiseks Alumiiniumplekid, paksus 0,5­0,6 mm Ogaplaat, eri detailide ühendamiseks Võrgud(tõmmatud), alumiinium – mööbel, riiulid jms.
Peenmört on mõeldud kasutamiseks horisontaalvuukides nimipaksusega 1 ... 3 mm. Kergmörtide täitematerjaliks kasutatakse perliiti, pimssi, keramsiiti, granuleeritud tuhka või klaasi. Võib ka kasutada muid proovitud materjale.

Põletite põhimõõtmed - ümarpõletite ambrasuuri läbimõõt da, pilupõletite laius b ja šahtveski ambrasuuri mõõtmed võetakse tüüppõletite tehnilistest andmetest või arvutatakse soovitatava põlemisõhu ja aerosegu kiiruse järgi.
Pingejaotus betoonis on lineaarne. Koormuse suurenedes kasvavad nii betooni pinged c kui ka armatuuri pinged s, seejuures hakkavad betooni tõmbetsoonis ilmnema ka plastsed deformat- sioonid ja tõmbepingete jaotus muutub mittelineaarseks.
Pinnamudeli täpsus on 2 mm. Mõõdistada on võimalik nii täielikus pimeduses, kui lume- ja vihmasajus. Leica C10 on varustatud sisseehitatud digikaameraga, mis võimaldab laserkiire abil saadava punktipilve ühendada digitaalse fotoga.

Pinnase tsementeerimine – nõrka poorsesse pinnasesse surutakse kas tsementpiima või tsementmörti. Silikaatimise mõiste – pinnasesse süstitakse keemilisi silikaadilahuseid, mis seovad skeleti tervikuks. Saame tugeva veekindla pinnase.
Plekk - katuse või muu väikese soojusinertsiga katuse alla tuleb paigaldada aluskate,mis peab vältima kondensvee ja juhuslikult katusekattest läbitunginud vee sattumist soojustuskihti, juhtides vee räästa kaudu välja.
Pressure - compounded impulse turbine aktiivturbiin mitmeastmeline multistage axial compressor telgkompressor mitmeastmeline turbiin multistage turbine niiske aur humid steam otsetoimeline kaitseklapp direct acting safety valve

Polümeerses krohvis on sideaineteks polümeerid dispersioonis või lahustis (akrüülhappeestrid, vinüülatsetaat, vinüülpropionaat, stüroolakrülaat jm.). Sideaine peab tagama hea siduvuse, vähese termoplastsuse ja väikse imavuse.
Põhiliseks puuduseks on keerulisem tihenduse konstruktsioon õli lekke vältimiseks merre ja laeva kere sisemusse . Õli lekke põhjuseks võivad olla tihendusmanzettide pragunemine ülekuumenemisel või loomuliku vananemise tagajärjel.
Paljuski on kõnealuse isehaldamise mudeli puhul tegemist olukorraga, kus “kõrvaltvaataja” jaoks osapooled tinglikult puuduvad, mistõttu saab rääkida paljuski konfliktivabast ja “odavast” haldamise võimalusest.

Pinnakihi omaduste – süttimistundlikkuse ja tule leviku – klassid iseloomustavad hoone seinte, lagede (kaasa arvatud ripplagede), torustiku, isolatsioonikihi pealispinna ja tarindi sees olevate õõnsuste ja kanalite pinnakihte.
Passiivmaja on hoone, mis vastab kõigile järgnevatele kriteeriumitele (kasulik põrandapind, inglise keeles TFA - treated floor area, mille kohta energiavajadus esitatakse, on passiivmaja meetodi puhul defineeritud mõiste.
Planeeritava maa - ala asukoha ja suuruse kohta, sealhulgas määratleb planeeritava maa- ala piiri, ning tutvustab algatatud planeeringu eesmärke vastavas ajalehes ühe kuu jooksul pärast planeeringu algatamise otsuse tegemist.

Paigutatakse lae - või seinaplaatide taha 2. Ruumi akustika lokaalsed tunnused? Ehitistes tuleb enam tähelepanu pöörata tahkes materjalis (kõigis hoone konstruktsioonelementides) levivale võnkumisele ja selle summutamisele.
Plasmalõikur on abiks paksemast materjalist deformeerunud detailide mahalõikamisel, samuti kõrgtugevast terasest detailide mahalõikamisel, aga ka kõrgtugevasse terasesse aukude tegemiseks enne Plasmalõikur korkkeevitust.
Pvc ehk polüvinüülkloriidi baasil valmistatud rull-katusekattematerjal on keemia tööstuses valmistatud materjal (polümeriatsiooni ja vinüülkloriidi monomeer). Maailmas kasutatakse PVC toodangust 50% ehituses.

Põlemiskambri maht – kolvi üss-is tema peale jääva silindri osa maht f) mootori litraaž – mootori silindri või silindrite summaarne töömaht g) mootori surveaste – mootori silindri üldmahu ja põlemiskambri mahu suhe.
Puhul testitud - kaitseomaduste tasemega ja viitega vastavale EN standardile (nt. EN 388) piktogrammi kõrval - neljakohalise koodiga CE märgistuse kõrval (nõue kehtib ainult 3. kategooriasse kuuluvatele kaitsekinnastele).
Plastifikaator on lisand, mis muudab plastmassi elastsemaks ja kergendab tema töötlemist. Plastifikaatoriks on mingi kõrge keemistemperatuuriga vedelik, mis tungib makromolekulide vahele ja nõrgestab nendevahelist sidet.

Põhiprojekt on ehituspakkumiste korraldamise aluseks ja selles määratletakse ehitise tehnilised lahendused (ehituskirjelduses/seletuskirjas ja joonistel) sellise detailsusega, mis võimaldab ehitusmaksumuse määramist
Passiivmaja tähendab hoonet, mille energiatarvidus on vaid kümnendik tavalise uue maja energia vajadusest ning kus tänu madalatele küttekuludele (15 kWh/m²/aastas) on AKTIIVSEST küttesüsteemist võimalik loobuda.
Puitkorterelamutest osa on nn. linnavilla tüüpi, kus kummalgi korrusel teineteise peal on ainult üks suur korter, osa aga ka klassikaliselt korterelamule omase trepikojapõhise planeeringuga, kahe-kolme korteriga ühel korrusel.

Pärgamiin on rullmaterjal, mis saadakse tselluloospapi immutamisel pehmemate naftabituumenitega. Pärgamiini kasutatakse peamiselt aurutõkkena seinte ja vahelagede vahel, harvem ka mitmekihiliste katuste auskihina.
Pahtlid on pastad mida saadakse pulbrilise täiteaine segamisel kile moodustajatega. Ülesandeks on pinna tasandamine enamuses läbipaistmatul viimistlusel. Laus ja kohtpahteldusel on pahtli viskoossuse erinevus.
Palksein on soojuslikult suhteliselt homogeenne tarind ja puit on võrreldes soojustusmaterjalidega suure soojusjuhtivusega, siis lisasoojustamata palkseinas probleemseid konstruktiivseid külmasildu esineb vähe.

Passiivmaja ehitamisel on äärmiselt tähtis õige ehitaja leidmine, kes suudaks täita ka passiivmaja teise olulise kriteeriumi (esimene on küttenergia kulu maksimaalselt 15 kWh/m²/aastas), milleks on õhutiheduse tagamine.
Permeatsioon on materjali omadus, mille korral on nii auru, gaasi, vedeliku kui ka tahke aine molekulidel võimalus liikuda vabalt läbi materjali; selle juures ei toimu materjalis keemilisi ega füüsikalisi muutusi.
Pingebetoonis on sarrus enne väliskoormise rakendamist pinge alla(vähenevad konstruktsioonide deformatsioonid ja väldib pragude teket). RAUDBETOONI OMADUSED Koosneb 80-90% lihtsatest ja suht odavatest materjalidest.

Pumpamisvõimsus on kuni 130m³/tunnis ja maksimaalne pumpamiskaugus kuni 500m Masti ulatuvus vertikaalselt on 44m ja horisontaalselt 41 m. Vibrolont Lähedal teisaldatakse betoonisegu ka tõstetoobrite ja vibrolontidega.
Põhilised tööülesanded on looduskividest, tellistest, õõnestellistest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate ja teiste ehituselementide nagu korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine.
Parallelogramm - kinnitust c) seadistatavat parallelogramm-kinnitust. Kobesti tööseade on reeglina kinnitatud masina tagasilla külge, mis võimaldab tema süvistamiseks kasutada suuremat osa baasmasina raskusjõust.

Pinnase kerkeid – millega kaasnevad ebasoovitavad ja ohtlikud praod vundamentides. Külmunud pinnase mahumuutus sõltub mitte ainult niiskusest, vaid ka pinnase terakeste (lõimise) suurusest ja pinnasevee tasemest.
Projektsioonis on koordinaatide algpunkt sama, punkt A Riia lahes). Praktiline vajadus seisneb ühtses süsteemis, et siduda punkte põhivõrgu punktidega ning nii saada teada nende asukoht ning ülevaade maapinnast.
Põhielemendid on mootor 1; kabiin, pearaam 11, tööraam 10, hõlm, hõlma pöördemehhanism 9, hõlma tõstesilindrid, hõlma küljele väljaviigu silinder, tagasilla balansiirid 5, ja tagarattad, esisilla rattead.

Põrandakate - PVC, parkett vms 2. Peenbetoon C20/25 60 mm, keskel sarrusvõrk 3-100 B500K3. Helitõke -jäik mineraalvillplaat 30 mm 4. Kandetarind –rausbetoon-õõnespaneel või monoliitbetoon 5. Lae viimistlus
Paarist - kolmest aastast) haldus-töövõtulepingust omanikuga ning ka sellest, et tema poolt alltöövõtjatega sõlmitud mitmete lepingute täitmise korraldamine ning jälgimine ei muutuks liiga kurnavaks.
Panused – panuseklassifikaator (kulunormid, liikideks on tööjõupanus, materjali panus, alltöövõtupanus ja seadmepannus) Ruumiklassifikaator Tuuakse välja eluruumid, kontori- , ja õppe- ja laoruumid.

Puitlaastplaadid on valmistatud vaiksideainega kokkupressitud puidulaastudest, tihedus on ca 450 kg/m3 ja soojaerijuhtivus ca 0,10 W/m.°C. Vahtplastplaadid on poorsed materjalid, mida saadakse vaikude vahustamisel.
Pur – MULLPOLÜURETAAN – kasutatakse erineva tiheduse ja jäikusega plaatide, samuti aga vedela massina (vahuna). Kõva mullpolüuretaan on hea soojusisolatsioonimaterjal oma suletud pooride tõttu.
Põlevkivituhk - väikeplokkide nominaalmõõdud on 20x30x60 cm. Nominaalmõõdu all mõel- dakse ehitusdetaili projektikohast mõõtu, detaili tegelik mõõt on lubatud tolerantsi (hälbe) võrra sellest erinev.

Plaatide laius on kõige sagedamini 1,2m ja pikkus 2,4…3,0m. Tootmine:Kipsitaigen valatakse ühtlase kihina liikuvale papilindile, pealt kaetakse taigen teise papiga ja koos lähevad nad valtside vahelt läbi.
Plasttorud on soojakindlad, metalltorudest soojapidavamad ja kergemad, vedelike hõõrdetakistus on väiksem, vee külmudes torudes ei lõhke. Puuduseks on nende madal kuumakindlus ja suur joonpaisumidtegur.
Puitkorterelamutest on niiskuslisa arvutussuurus (90 % tasemel) külmal perioodil (te  +5 C) +6 g/m3. See on võrdne teiste vanemates korterelamutes (suurpaneelelamud ja telliselamud) tehtud mõõtetulemustega.

Põhiprojekt on määratud: - haldusorganitele kooskõlastuse andmiseks, - ökonomistidele maksumuse kalkuleerimiseks, - ehitusjuhtidele ehitustööde kavandamiseks, - tööprojekti koostajale lähteandmeteks.
Pais on enamasti inimese ehitatud vesiehitis, mille eesmärk on kas veevoolu tõkestada või selle taha vett paisutada (tekitada veehoidla). Üldjuhul paikneb pais veekoguga (tavaliselt jõega) risti.
Pilliroog on materjalina tugev, vastupidav ja stabiilne: katusel, päikese ja ● Katusekatte paksuseks tehakse 20...30 cm, tavaliselt 25 cm. niiskuse käes püsib ta õigesti paigaldatuna umbes 50 aastat.

Põikseinte vahe on tavaliselt 8.9 Lagi peab olema W=w*l jaotub kõigi suurem kui korruse kõrgus, konstrueeritud põikseinte vahel võrdeliselt vaadeldakse välisseina horisontaalsuunas talana, nende jäikusele.
Põhinõueteks on kvaliteetsete kiudude ja spetsiaalse betoonisegu kasutamine, tihendatud ja tasane aluspinnas, betoonikihi ühtlane paksus, õigeaegne ja piisav järelhooldus ning sobivad kivinemistingimused.
Põletamise protsessis on järgmised etapid: Toorsegu kuivatamine ja soojendamine→ dehüdratatsiooniprotsessid, vabade oksiidide tekkimine→ vedelfaasi tekkimine→ uute ühendite moodustumine→ jahutamisprotsess.

Pööratud katus on tehniliselt hea lahendus: o Hüdroisolatsioon on kaitstud väliskliima (temp, UV-kiirgus vesi) mõjude eest o Õhu ja aurutõkkena toimiv hüdroisolatsioon tagab piisava õhu ja aurupidavuse.
Peaaegu alati on sellises elamus kaks eraldi trepikoda, nn. paraad- või peatrepikoda ja köögitrepikoda, vastavalt igal korteril ka eraldi ees- ja tagauks, viimast nimetati ka „mustaks“ sissepääsuks.
Poorne asfaltbetoon - sobib kahekihiliste asfaltbetoonkatete alumise kihi ehitamiseks seotud ja sidumata alustele, aluste ehitamiseks kahekihiliste tihedast asfaltbetoonist katete alla, ning aluste tasanduskihiks.

Postid on mitmesuguse ristlõikega: ruudu ristküikukujulised ja ümararistlõikega jne. Riivtalad kulgevad piki või põiki hoonet ja nende ül on vahelagedelt tuleva koormule ülekandmine postidele.
Projekteerimiskulutused on võetud kõigi hoonete puhul samas suuruses, kuna tüüpelamute puhul on projektdokumentides võimalik probleeme detailselt lahendada tüüpsõlmede, tüüpkorruste ja tüüplõigete alusel.
Peatekk – ülemine veetihe kogu laeva pikkuses kulgev tekk on üks tähtsamatest piki- sidemetest. Ta kuulub ekvivalentse tala koosseisu ja mängib tähtsat osa laeva üldpiki- tugevuse tagamisel.

Põrandaplaadid - Plaadid on enamasti sileda pealispinnaga, harvem ka reljeefse pinnaga (põranda libeduse vältimiseks). Plaadi alumine pind tehakse alati reljeefne, et ta nakkuks paremini plaatimisseguga.
Paigaldamisviise on sindelkatusel kaks: sindlid saab asetada räästa suhtes 90 kraadi alla püsti või dekoratiivsem paigaldusviis on asetada need 30 – 40 kraadise nurga alla nn „kalasaba“ mustrisse.
Puitvahelaed on kasutatavad :  kuni kahekorruselistes TP3 tulepüsivusklassiga  kuni nelja korruselistes TP2 tulepüsivusklassiga  kus ei ole vaja kasutada mittepõlevast materjalist tarindeid.

Paisu jalam on positiivse pinnavormi - näiteks mäe, künka või seljaku alaosa, mida ümbritseb vesi ning sinna on ehitatud vesiehitis, mille eesmärk on kas veevoolu tõkestada või selle taha vett
Platvorm - puitkarkass on kandvate seintega tarindussüsteem, mille karkass ehitatakse korruste kaupa. Nimetus on tulnud sellest, et ehitatava korruse põrand on seinte ehitamisel tööplatvormiks.
Projekteerimine on täpselt sätestatud rahvusvahelises EN-1992 standartis (projekteerijate seas kasutatakse nimetus Eurocode 2), Eesti Vabariigi EVS-EN-1992 standardis, EN-1991 ja EVS-EN-1991 standardis.

Päevavalgusfaktori arvutus – Lähtutakse ISO tehnilise komitee CIE poolt koostatud standardiga kirjeldatud taeva matemaatilisest lauspilvisuse mudelist, mis iseloomustab valguse jaotumist lauspilves taevalaotusel.
Pruunmädanik - põhjustavad seened- majavamm, majamädanik, majavääts, kollane hamblehik,mustjas kõrbik valgemädanik- lõhustab puidusubstantsi peamised koostisosad ja põhjustab puidu pleekumist.
Põhikomponent raud on anoodiks, katoodiks aga on tekkinud korrosioonigalvaanelemendis rauast positiivsema potentsiaaliga süsinik lahustununa rauas, vaba graniidina malmis või tsementiidina (FeC3) terases.

Plast - rullmaterjalide alusel 2mm. Võimalikud murdekohad, hambad või nukid alusel tuleb tasandada kaldega 1:5  Rullkate kinnitatakse puitalusele pistelise kinnituse teel või servadest.
Pvb - kile (polüvinüülbutüraal) abil, mis tagab ka klaasi võimalikul purunemisel ohutuse, kuna klaasikillud jäävad kile külge kinni, tagades kõrgel tasemel kaitse vigastuste vastu.
Põhja põiktaladeks on floorid. Põhja plaadistuse keskmist plaati, mis on muust põhja plaadistusest mõnevõrra paksem, nimetatakse horisontaalkiiluks. Horisontaal- ja vertikaalkiil moodustavad kiilutala

Peits on saadaval paljudes erinevates puidule lähedastes toonides ning nad on hõlpsasti omavahel segunevad või segatavad šellaki või poleeriga, lisamaks järgnevatele kihtidele katvust.
Pressitööriistad - Elektrohüdrauliline pressimisseade 230 V / 50-60 Hz. Pärast nõuetekohase pressimistsükli lõpetamist läheb juhitava liikumisega tsükli kolb automaatselt lähteasendisse tagasi.
Palju otstarbekam on siiski lisada kõik üld- ja kindlustuskulud igale konstruktiivelemendile protsentuaalselt, et tagada võrdlusvõimalus, pigem kui kujundada raskelt võrreldaveraldiseisev element.

Plokid on ette nähtud kasutamiseks nii kandvates kui ka mittekandvates välis- ja siseseintes, kaasa arvatud tulemüürid. Antud plokke ei tohi paigaldada otsesesse kokkupuutusse pinnasega.
Polüetüleen on kõige levinum plast, mida on erinevaid liike: HDPE, (PE-HD)- kõrgtihe polüetüleen, LLDPE, (PE-LLD)- lineaarne madaltihe polüetüleen ja LDPE, (PE-LD)- madaltihe polüetüleen.
Poorseteks nim. tooteid, mille kaaluline veeimavus on vähemalt 5%. Siia kuuluvad harilik tellis, laekivid, katusekivid, fassaadikeraamika, drenaaži- ja kanalisatsioonitorud, seinakatteplaadid.

Peenliiv – milles vähemalt pooled terad on jämedamad kui 0,1 mm a) niiskena (veega täitunud kuni 50 % pooridest) 0,3÷0,4 Mpa b) märjana (veega täitunud 50÷80 % pooridest 0,2÷0,3 Mpa
Parim kattematerjal on lambanahk. Kasutatakse ka erinevaid kunstmaterjale, nagu näiteks polüester, akrüül, nailon, mohäär jne. Kattematerjalid on imamisvõimelt ja vastupidavuselt väga erinevad.
Postide tüüpristlõiked on 3Mx3M, 4Mx4M, 5Mx5M, 4Mx3M, 5Mx4M ja 6Mx5M. Maksimaalseks posti ristlõike kõrguseks võiks arvestada 12M ja laiuseks 7M. Ümarpostide tüüpläbimõõdud on 3M, 4M, 5M või 6M.

Puitkorterelamute energiatõhususarv on keskmiselt vahemikus 220…290 kWh/(m2·a). Sõltuvalt elamutüübist on tavarenoveerimise korral saavutatav C…D energiatõhususe klass ilma hoone miljööväärtust rikkumata.
Plekk - katuseid kasutatakse nii elu-, avalike kui ka tööstushoonete katuste katmiseks. Plekk-katuste minimaalseks kaldeks lubatakse projekteerida 1:10 (10%), erandkorras ka 1:20 (5%).
Pragude avanemist on võimalikud kaks lahendust, mida võib kasutada koos või eraldi: • deformatsioonivuugid • armeerimine Betoonplokid ja kivid peaksid ladumise ajal olema võimalikult kuivad.

Pabertapeedid - änapäevased pabertapeedid on kaetud valgust mitte läbilaskva pealiskihiga, mis kaitseb neid pleekimise ja koltumise eest, enamik neist on mitmekihilised, et tagada materjali
Puiste värvi on v őimalik tellida mitmes värvitoonis. Kahekihilistes katusekattesüsteemides alusmaterjalil ja hüdroisolatsioonimaterjalidel on pealmiseks kihiks PE-kile v ői liivapuiste.
Pikitalad on säilitatud põhjaosas ning kandeteki all, kus nad annavad suure tugevuse, kuid pardad on kaarte tugevdada, sest pikisuunalised jõud on väiksemad – seega põiksüsteemis.

Pingbetoon on raudbetooni eriliik, milles valmistamise ajal betoonis tekitatud survepinged vähendavad konstruktsiooni kasutusseisundis tekkivaid betooni tõmbepingeid või väldivad neid.
Pingebetoon on raudbetooni eriliik, milles valmistamise ajal betoonis tekitatud survepinged vähendavad konstruktsiooni kasutusseisundis tekkivaid betooni tõmbepingeid või väldivad neid.
Plaatkonveierid on tavaseadmeteks kivimaterjalide purustus-sorteerimis-tehaste vastuvõtu sõlmedes just tänu nende tööpinna suurele kandevõimele 8. Tigukonveierite kasutusaala ja liigitus.

Puidu vead - lõhed, oksad, mädanemine, kasvuvead • Puidu vigadeks loetakse kõiki nähtusi, mis kahjustavad tema tugevust, rikuvad struktuuri javälimust või raskendavad töötlemist.
Passiivmajas on võimalik jätta küttesüsteem välja ehitamata, seega saab nii säästetud raha kasutada parema hoonekarbi ehitamisele ja soojustagastusega ventilatsiooniseadme ostmisele.
Projekteerijaga on omanikul otstarbekas sõlmida autorijärelvalve leping. Omanikujärelvalve teostaja määrab ehitise omanik enne ehituse alustamist kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega.

Puitkorterelamutes on tavaliselt olemas oma aed, kus saab edukalt pesu kuivatada. Talvel peab pesukuivatuseks vannitoas või duširuumis olema see varustatud toimiva mehaanilise ventilatsiooniga.
Põhjalikumalt on vaja uurida erinevate renoveerimislahenduste ehitustehnilist, ehitusfüüsikalist toimivust. See eeldab nii lühi- kui ka pikaajalisi mõõtmisi renoveeritud hoonete juures.
Pilpa - liimeister oli tugev lühikese ja laia teraga ning täisnurgi käepidemetega liimeister, mille terale käis peale kruvide varal lähemale või kaugemale nigutatav raudklapp.

Plastne arvutus – sisejõud leitakse, võttes arvesse võimalikke betooni ja armatuuri plastseid deformatsioone (betooni roome, terase voolamine). Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 124
Pumba surve on ühe kaaluühiku vedeliku energia suurenemine pumba läbimisel ja võib väljenduda pumbatava vedelikusamba kõrgusena meetrites või rõhkude vahena enne ja pärast pumpa.
Puudusteks on nende suur soojajuhtivus (põrand on külm) ja jäikus (ei summuta müra). • Siseseinaplaadid tehakse enamasti valgest savist (fajanssplaat), harvem ka tavalisest savist.

Põhiprojekt – TÄPSUSTAB JA DETAILISEERIB EELPROJEKTI ANDMED, TARINDITE JA DETAILIDE JOONISED JA MÕÕTMED, TEHNILISTE PAIGALDISTE PARAMEETRID, NÕUDED MATERJALIDE JA TÖÖ KVALITEEDILE
Põrandaalune ruum on välisõhuga nõrgalt tuulutatav: köögi põranda all on 2 tuulutusava, üks otsaseinas ja teine maja tagaseinas, teiste põrandate all on ainult üks ava, maja eesseinas.
Peensus - S6ela JAAk Osajaik KogujEek IEbind moodul ava,mm sdelal,g ai,o/o 4,% Li,%o FM o 4 0 0 0 100 o 2 I 05 67,4 0,3 33.7 0,3 34-O 66-0 0.5 90,3 4a't 79,2 20.9 4,1 o t{ 18,0

Polümeerbetoonide kasutusala - Keemia-, metallurgia-, naftatöötlemis- ja toiduainetööstuses. Keemilisele agressioonile alluvates põrandates, mahutites, torustikes, heitvete kanalisatsiooniseadmetes.
Pumi ehk betoonipumbaga varustatud segurautot kasutatakse tavaliselt väiksemamahulistel pumpamistöödel ning ehitusobjektidel, kuhu autobetoonipumbad koos segurautodega ei mahu.
Põhiprobleemideks on katla soojusvahetuspindade tugev tuhasadestustega saastumine ja intensiivne kõrgtemperatuurne korrosioon ning erivõtete kasutamine pindade tuhasadestustest puhastamisel.

Paekivi on küllalt tugev, külma- ja niskuskindel ning sobib hästi vundamentide ja seinte ladumiseks. Paekivimüüri minimaalseks paksuseks loetakse 500 mm. Ladumiseks kasutatakse
Praegusel hetkel on kasutusel kahte tüüpi päikesepaneele: Polükristallilised päikesepaneelid, kasutegur umbes 17% Monokristallilised päikesepaneelid, kasutegur umbes 20%, kuid kallimad
Puksi ehk hülsi paksus peab olema vähemalt 10 % sõuvõlli diameetrist ja babiidi kihi paksus sõltuvalt võlli diameetrist 3 - 5 mm. Babiitlaagrid nõuavad rõhu all õlitust .

Peavad tagama - ehitise ja kandepiirseisundis; b) koormuste oletatud selle osade arvutuslikud asukohtadest ja suundadest funktsioneerimise, -inimeste koormustulemid tuleb võtta arvesse.
Pindamine – teekate kulumis- ja ilmastikukaitsekihi ehitamine, mille puhul kattele laotakse vaheldumisi bituumensideained ja sobiva terakoostisega täitematerjali ning rullitakse .
Poorbetoon on väikese tihedusega, poorne ( sisaldab kuni 85% mahus ühtlaselt jaotatud poore), autoklaavitud betoontoode, mille sideaineks on tsement, lubi- liiv või põlevkivituhk.

Põrandakate - PVC, parkett vms 2. Ehitusplaadid 13 + 20 mm 3. Helitõke –jäik mineraalvillplaat 30 mm 4. Kandetarind –raudbetoon-õõnespaneel või monoliitbetoon 5. Laeviimistlus
Pinnasekihid on jagatud elementaarkihtideks paksusega Δh järgmiselt: - talla laiuse sügavuseni (B = 2,5 m) 0,2B = 0,2 · 2,5 = 0,5 m - sügavusel B kuni 3B 0,4B = 0,4 · 2,5 = 1,0 m
Plaatide pealispind on karestatud. Kõige lihtsamad kõnniteeplaadid on ruudukujulised, suurustega 500x500x60 või 300x300x50mm jne. Peale nende tehakse veel mitmesuguseid erikujulisi plaate.

Planeeringute koostamine on avalik. Avalikustamine on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus.
Prognoosimeetod – kui alusdokumentatsioon on puudulik tuleb töömahtu oletada, prognoosida ja oletuse põhimõtted ületinglikult oletada võib analoog projektide valemarvutuse andmete
Puitkorterelamutes on õhu hallituseoste sisaldus väiksem, võib pidada asjaolu, et kriitilisi külmasildu oli puitkorterelamutes võrreldes suurpaneel- või telliskorterelamutega oluliselt

Punkt m - põikisuunaline metatsenter, punkt, mille ümber liigub mahukese B raadiusega r (ehk BM), lõik BM = r - metatsentriline raadius, lõik GM = h - metatsentriline kõrgus,
Peajaotuskeskusesse on soovitav paigaldada liigpingelahendid V 25-B+C/3+NPE (160A) (B- ja C-klassi pikseliigpinge piirik ), mis tagaksid elamu elektroonika- seadmete kaitse ülepingete eest.
Pinnasevee taset on võimalik muuta tehniliste abinõudega (drenaaž, planeerimine). Pinnase poorides leiduva vee tõttu pinnas külmudes tavaliselt paisub, sulamisega kaasneb kahanemine.

Puidust linnaosadele on iseloomulik pigem küllalt ühtlane arhitektuurne tase, kus esindatud küll erinevad ajastud, stiilid ja esinduslikkus, puudub aga üks dominantne hoone või ansambel.
Pab - • Sobib kahekihiliste asfaltbetoonkatete alumise kihi ehitamiseks, aluste ehitamiseks kahekihiliste tihedast asfaltbetoonist katete alla ning aluste tasanduskihiks.
Pintsel - ja rullkrohv on peeneteraline viimistluskrohv, mis võimaldab teha erinevaid pinnastruktuure. Põhikoostises on taimne kaseiin, muutes krohvi tugevaks ja elastsemaks.

Poollahkvoolukanalisatsioon – koosnev kahest toruvõrgustikust: üht mööda juhitakse ära reovesi ja teatav hulk sademevett ning teist mööda sademevee puhastamata ülejääk otse veekogusse.
Põhivara ostmine on ainus võimalus või on ka teisi variante (nt liising) • Ostetud põhivara on piisavalt koormatud • Põhivara rakendamine garanteerib firmale piisava sissetuleku
Põlevkivituhk - gaasbetoonist katuseplaadid on kasutatavad hoonetes,kus õhuniiskus on kuni 90%. Põhinõuded on neil samad nagu seinapaneelidel, kuid neil on märksa tugevam sarrus.

Plaadid on kerged (1,5...4,5 kg/m2) ja õhku läbilaskvad – omadused, mis tagavadki nende hea akustika ja aitavad kaasa väljastpoolt tulevate segavate helide summutamisele.
Plimsolli ketas e. suvine lastimärk Märk asub otse tekijoone all. Tekijoone ülemise serva ja ketta keskjoone ülemise serva vaheline kaugus on suvine vabaparda ettenähtud kõrgus.
Puitmaterjalid on seenkahjustustele vastuvõtlikumad ja põrandavahetusega muudetakse niiskusrežiimi on suur tõenäosus, et sellise põranda alla sattunud majavammi eosed idanevad.

Purusti tööorganiteks on kaks nn "lõuga" 79) Koonuspurusti Koonuspurustid on paiksed tehaseseadmed, millega purustatakse väga kõvu ja kõvu kivimeid. Peenestatus jäme, keskmine ja peen.
Plekk - kate (valtsplekk või profiilplekk) 2. Roovitis (valtspleki puhul hõre laudis, profiilpleki puhul roovlauad või –latid) 3. Tuulutuspilu; sarika kohal vaheliist.
Puidutooted - nt lauad, prussid, uksed, aknad Konstruktsiooni või ehitusmaterjalide valik peab olema nii tehtud, et oleks saavutatud parim tasakaal keskkonna ja maksumuse vahel.

Põiktalad – piimid ja pikitalad – karlingsid. Laadluukide kohal ei ulata piimid pardast pardani, vaid ainult pardast luugikraeni. Selliseid piime nimetatakse poolpiimideks.
Pehmemädanik - kahjustunud puidu pealispind muutub pehmeks ja praguneb kuivamisel ruudukujuliselt. Mädaniku puhul muutub puit vähemal või rohkemal määral kasutuskõlbmatuks.
Puhaslaius on suurem kui ¼ seina pikkusest või ava pind on suurem kui 1/10 selle seina pindalast, siis eeldatakse seina arvutuskõrguse määramisel, et ava ääres on seinal

Paigutus on terves ulatuses konstantne Tugevuskontrolliks võetakse 1 m laiune seina riba, keskmise pinge alusel määratakse vertikaalne koormus ja kontrollitakse tugevust.
Pkp - d toodetud märgmeetodil, mille puhul puit lahutati koos veega püdelaks kiumassiks, millest vesi hiljem välja filtreeriti, surudes massi selleks tihedalt kokku.
Plaadid on enamasti sileda pealispinnaga, harvem ka reljeefse pinnaga (põranda libeduse vältimiseks). Plaadi alumine pind tehakse alati reljeefne, et ta nakkuks paremini

Prisma on mõõdetavas punktis tsentreeritud, vajutab mõõtja nupule ning tahhümeeter pöörab end prisma suunas, mõõdab kauguse ja nurgad ning salvestab need andmed.
Puidu erimass on 1,55 g/cm3. 13. Millises suunas kahaneb puit kõige vähem ja millises kõige rohkem? Puit kahaneb kõige vähem pikkisuunda, tangentsiaal suunas kõige rohkem.
Paksused on 16, 19, 22, 25, 32, 38, 44, 50, 63, 75, 100, 125 ja 150 mm ning laiused 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 ja 225 mm. Need on saematerjali nimimõõtmed niiskusel

Parimaks kaitseriietuseks on spetsiaalne kombinesoon. Selle puudumisel tuleb kasutada pikkade varrukatega kitlit ja tulekindlat põlle (Joon. 1). Keevitaja jalanõud peavad olema kinnised.
Põlemine on kiire oksüdatsioonireaktsioon, millega kaasnevad intensiivne soojuse eraldumine, reaktsioonisaaduste temperatuuri järsk tõus ja tavaliselt ka valguskiirgus.
Passiivmaja kasutamiskulud on väga madalad, kui: 1. hoone on ideaalse asetusega päikese suhtes, st lõunaküljel asub enamik passiivset päikesekütte energiat vastu võtvatest akendest.

Pliipunane on pliioksiid (Pb3O4). Pliipunane on mikroskoopiliselt peenikesed, oranži värvi osakesed. Pigment on tuntud juba alates antiigist ja kasutusel ka tänapäeval.
Projektis on küll kooskõlastatud rajatava alalise ehitise vee ja elektrivajadused ja ühendused, kuid ehitusaegne vajadus teatud tehnoloogiate puhul võib neid ületada.
Purustamismasinad – kivipurustid ettenähtud looduslikest kivimitest, tehislikest materjalidest ja kasutatud betoon- ja ehituskivimaterjalidest teralise jämetäitematerjali –

Põiksein on arvutuslikult (tuulekoormuse seisukohalt). (w – kN/m). konsool, siis tema Seljuhul määratakse i – Kui vaadelda hoone ulatuses koormamisel ta ka paindub.
Põranda plaatimisel on tsemendi kulu ühe ruutmeetri kohta umbes viis kg. Plaatimine Segu kantakse seinale või põrandale spetsiaalse "kammiga", mis jätab ühtlase paksusega kihi.
Parallelogramm - tõstemehhanismiga () võimaldavad tõsta ainult vertikaalsuunas, mistõttu nende tõstevõime on märkimisväärselt suurem teiste tõstukite tõstevõimest.

Pikkuse võrra on puur edasi läinud ühendatakse surumis- ja pööramisseade lahti, viimane liigub tagasi ja võtab automaatselt kassetist uue varda ning ühendatakse külge.
Põhivõrkudel on täita suur osa. Siia kuulub nii satelliidipõhiselt määratav riiklik geodeetiline põhivõrk, riigi kõrguslik alusvõrk, asulate geodeetiline põhivõrk.
Paberkrohvi - vanast makulatuurist valmistatud krohvi sideaineks on kaseiin või metültselluloos. Samuti on võimalik traditsiooniliste krohvide sideaneid -nagu lubi või

Pealekantav värv on dispersioonvärv peab krohv kuivama vähemalt 1mm krohvipaksust päevas. Erandiks on ühtlustavad (Egalisation) värvid, mida võib peale kanda ka värskele
Pingebetoonis on sarrus juba enne väliskoormise rakendamist pinge all (välja venitatud). Sarruse pingestamine vähendab konstruktsioonide deformatsioone ja väldib pragude
Puistetiheduseks nimetatakse ja liiv4 killusiku, tsemendi teistesomermaterjalide tihedust,mis haarab materjali, sellesleiduvadpoorid ja materjali teradevahelejuiiivad tiihikud.

Pukseerimisvõimsus eps on võimsus , mis on vajalik aleva pukseerimiseks kiirusega v : EPS=R * v (kw) ,kus R- laeva pukseerimistakistus ( üldtakistus ) , kN v – laeva kiirus , m/s
Passiivtäituriga ripp - võsalöikurid.Võsalõikajaid ja puude langetajaid kasutatakse ehitusplatsi puhastamiseks põõsastest, võsast ja kuni 20 cm jämeduste tüvedega puudest.
Portland – põlevkivitsemendi saamiseks lisatakse klinkrile jahvatamisel elektrijaamade küttekolletes põlevkivi tolmpõletamisel tekkivat lendtuhka ehk põlevkivi.

Puitmaterjali pikkused on sammuga 30 cm. Keskmiselt on pikkus vahemikus 3,0–4,8 m. Suuremad kogused tasub võimaluse korral hankida mõõtutöödeldult, vastavalt enda vajadusele.
Põhiliseks aluseks on eelarve, mis on koostatud järgides põhimõtteid:  Tööde mahud on arvutatud etteantud töövõtu ulatuse piirides ja järgides mahuarvutuse eeskirju.
Plastmassidest plaat - ja profiilmaterjalid Plaatmaterjalid: Klaasplastid (fiiberplast) kujutavad endast polümeerset materjali, mille täiteaineteks on klaaskiud või klaasriie.

Projekteerimise algstaadiumil on kasutada vaid soovid (vajalike ruumide loetelu), selle meetodi kasutamine võimaldab küllaltki usaldatavalt prognoosida nende lähtenõudmiste maksumust.
Puistematerjali tiheduseks nimetatakse liiva, killustiku, tsemendi ja teiste sõmermaterjalide tihedust, mis haarab peale materjalis leiduvate pooride ka materjali terade vahel olevaid
Plaadid on enamasti sileda pealispinnaga, harvem ka reljeefse pinnaga (põranda libeduse vältimiseks).. Põrandaplaadid võivad olla glasuuritud või glasuurimata.

Puisteolek 1200 – 1300 kg/m 3; arvutuslikuks tiheduseks võetakse 1300, erimass 3,05 – 3,15 g/cm3. tsemendi tugevusklass – kõige tähtsam tsemendi omaduste näitaja.
Puitplaatide kasutusala on lai. Puitplaadid on lihtsalt töödeldavad ning seetõttu väärt materjal ehituses ja mööblitööstuses nii professionaalide kui ka isetegijate jaoks.
Pumba kasulik e. hüdrauliline võimsus Nh = QρgH = QγH Kui pumba kasulik võimsus on Nh ja käimapanemiseks vajalik võimsus Ne, siis kasutegur Nh η= = ηm ηh ηv Ne

Puistevill on valmistatud peamiselt soojusisolatsiooniplaatide lõikamisel ülejäävatest tükkidest. Puistevillal on head soojustusomadused ning see on mittepõlev.
Põhiosade meetod – kui tegemist on korduvate mahtudega võib kasutada põhiosa meetodit, mille puhul liitakse korduva põhiosa mahud ja korrutatakse need põhiosa arvuga.
Parapeti tuulutus on efektiivne õhutuskanalite pikkuse juures kuni 8 m. Hoone laiuse korral üle 8 m paigaldatakse katuse kõrgematesse kohtadesse lisaks alarõhutuulutid.

Pest - Chemical tahab olla oma klientidele usaldusväärne koostööpartner, kes tunneb põhjalikult oma tooteid ja kahjurorganisme ning kellega asjad sujuvad.
Pikijäikusribidele on vähese metallikuluga saavutatud piki-stabiilsus, mis jätab kere kergemaks. Olles ebasobiv neetimistehnoloogia jaoks sobib see süsteem suurepäraselt
Pinna temperatuur on + 5° kuni + 25°. Orienteeruv materjalikulu: sõltuvalt aluspinna ebatasasusest ja imavusest keskmiselt umbes 0,3 l/m2, kui kantakse peale kaks kihti.

Pudi - padiga. Mõjukad avatud ruumid, võimsad korrapärased ansamblid(väga vähesed ehitised), enamus on teatraalne pudi-padi. M.Ginzburg-Nõukogude palee.
Paadiseade on ette nähtud inimeste päästmiseks laevahuku korral, aga ka inimeste ja väiksemate lastide veoks kalda ja laeva või reidil seisvate laevade vahel.
Pidevtranspordivahendiks on erinevad linttransportöörid või tiguajamiga transpordivahendid. linttransportöör, mille abil transporditakse materjali ühel kõrguselt teisele.

Pigment – peenikestest osadest koosnev värvipulber, mis annab värvile tooni ja kattevõime ning kaitseb aluspinda ja värvikelmet päikese UV-kiirguse eest.
Pikk hoonemaht on kujundatud kahest tiivast, mille vahele jääb kolm trapetsikujulist siseõue, nende umber on paigutatud auditooriumid, kateedrite ruumid ja laborid.
Puidu puurimisel on soovitav kasutada puidupuure (juhtkeermega varustatud otsaga). Metalli puurimisel puuri algse libisemise vältimiseks tuleb puurimistsenter kärnida.

Peaettevõtja on võimeline seda tegema, s.o kui sellised firmad eksisteerivad). Mujal maailmas maksab selline töö pisutki tõsisema objekti puhul palju, s.o umbes
Pikikivid on igas järgnevas pikikivireas alumiste suhtes ½ tellise võrra nihutatud Selleks tu- leb igas neljandas reas laduda nurgatellise kõrvale ½ tellis.
Pindamistöödel on ennast hästi õigustanud VETONIT-toodete kasutamine ja nende valik on piisav ka kõige nõudlikumate tööde jaoks nii sise- kui ka välistöödel.

Pinnaseid on üsna kerged, alulised ja vaba vee äravooluga, on mõnedel neist kõrge kivide kontsentratsioon, mis võib metallesemeid mehhaaniliselt kahjustada.
Planeerimislahenduse kohaselt on kinnistu piirist 5m ulatuses sissepoole ette nähtud ehituskeeluala, kohas, kus naaberkrundil olev kinnistu paikneb krundi piiril, on ehituskeeluala
Plastmassidest rullmaterjalid - põranda-, katusekattematerjal, geomembraanid Rullmaterjalidest põrandakatete üldnimetusena kasutatakse sageli kas PVC- põrandakate või linoleum.

Puhas sinine on segamisel tundlikum kui violettsinine: mustaga segades moodustuvad tuhmid toonid, halliga põnevad hallikassinised ja valgega pastellsinised toonid.
Puitelamuid on Eesti linnades püstitatud läbi aegade, 19. sajandi ja 20. sajandi alguse linnaeestlaste argiruumiks sageli just olidki puithoonestusega eeslinnad.
Paadisildade rajamine on Eestis käinud aastakümneid peamiselt ühel moel - vaiade rammimine veekogu põhja ja seejärel raamistiku ja katte ehitamine nimetatud postidele.

Paneelelamute seinad on tehtud raudbetoonpaneelidest, mille sisemise ja välimise raudbetoonkihi vahel on 10 ... 15 cm paksune mineraalvillast või vahtplastist soojustus.
Puhastusmeetod on õli jahutamine kas siis vee või lumega Kõige tähtsam meetod on nõrgalt happelise vedeliku nagu veiniäädika või siis väävelhappe lisamine.
Pärast 5 - minutilist sõelumist kaaluti jäägid sõeltel ning valemitega (4), (5) ja (6) arvutati osa- ja kogujäägid ning sõela läbinud killustiku kogus.

Pakkumiskutse – kui muudatuste tööd kaasnevad tehnilised ja majanduslikud mõjud on välja selgitatud võib muudatuste tööde kasutaja loobuda või ellu viia.
Pihustuspinnete poorsus on 5...15% (v.a. kiirpihustuse korral). Pinnete paksus kuni 3,5 mm. Leekpihustatud pinnete kõvadus on tunduvalt suurem kui pealepihustatud pinnetel.
Paneel - ja ribilaed: Erineva laiuse, profiili ja perforatsiooniga alumiiniumlagesid kasutatakse sageli ruumi suure niiskuse tõttu näiteks dushiruumides.

Probleemi lahendamiseks on peatöövõtjad loobunud oma tööjõu kasutamisest kuni selleni, et esineb peatöövõtu lepinguid, kus oma jõududega tehtav töömaht on null.
Pööratus katus on katuslagi, mille soojustus paikneb katusekatte peal Murukatus on katus või katuslagi, mille katusekate on kaetud pinnase ja taimestikuga kaldest
Palkmaja on tugev ja püsiv, mis sõltub korralikest ja tugevatest nurgaühendustest, soojapidavuse, tuulepidavuse sõltub palkide vahelisest tihendamisest.

Pump – peab teadma: kasutusala, reovee omadusi; juurdevoolureziimi; jõudlust; tõste- ja imemiskõrgust; võimsust P, kasutegurit, kavitatsioonivaru;
Puistetiheduseks nimetatakse liiva ja teiste sõmermaterjalide tihedust, mis haarab materjali, selles leiduvad poorid ja materjali terade vahele jäävad tühikud.
Pöördemulsioonid - dispersiooni keskkonnaks madal termiline püsivus; kiire vananemine ehk madal bituumen ja selles hõljuvad veepiisad pikaealisus, valguse, temp.

Parim omadus on poorsus, kuid mehhaaniline tugevus on madal Ka väävlioksiide sisaldava tööstuspiirkondade õhu suhtes madal püsivus Heledad värvitoonid.
Periliit on suure räni sisaldusega vulkaaniline kivim, mis kuumutamise 700-1250C mureneb ja paisub 10...15 korda. Kasutatakse katuslagede soojustamiseks.
Plaadid on pooljäigad, paksusega 2-3mm, mõõdud ja värvus võivad olla väga erinevad. Kasutatakse peamiselt ühiskondlike hoonete põrandate katteks.

Progressiivne on pinnase tiheduse ja niiskuse määramine radioaktiivsete isotoopide abil, mis tugineb radioaktiivse kiirguse neeldumiselenpinnases, sõltuvalt
Paksusega 40 - 45 mm omavahelise kihilise liimimise teel on võimalik toota liimpuitkonstruktsioone täpselt sellise kõrgusega nagu seda ehitusel vajatakse.
Paremate soojus - ja heliisolatsiooni omadustega kui tavabetoon • sarnaneb isetasanduvale betoonile • Võimalik om valada õhukesi katendeid (paksus al.1cm)

Plekk - katuse alla tuleb paigaldada aluskate, mille peamine ja alumine pind peab olema tuulutatav (0.25% katuse pindalast >20mm) aluskate räästani.
Pvc - katted jagunevad põrandakateteks üldkasutatavatesse ruumidesse, kodudesse, niisketesse ruumidesse ning seinakateteks niisketesse ruumidesse.
Peenus on 440 m2/kg. Pulbrilise materjali peenust iseloomustatakse tema terade hulkade jaotumisega terasuuruste järgi, peenust hinnatakse eripinnaga.

Plaatimistööde järjekord on elamus järgmine: saansõlmed, elektri, sooja ja sidega 8)et ajutised hooned, rajatised ja 81 Loetle maatriksstruktuuri eelised ja puudused.
Plastifikaator on lisand, mis muudab plastmassi elastsemaks ja kergendab tema töötlemist. Stabilisaatori ülesandeks on muuta plastmassi omadused püsivaks.
Plastifikaatoriks on   mingi   kõrge   keemistemperatuuriga   vedelik,   mis   tungib   makromolekulide  vahele ja nõrgestab nendevahelist sidet. 

Puudulikud ääre - , serva- ja katteplekid, ebatihedused katusekattest läbiviikude juures (korsten, antennid, ventilatsioonilõõr vms.) ja puudulik soojustus.
Põhiline ehitusmaterjal on B ja C, lisaks veel ka A4. Tugevusklass karkassil- on võimalik tellida puitu, millel on ära märgitud tugevusklass, valmistaja jne andmed.
Põrandaküte on madala temperatuuriga süsteem ja seetõttu toimib hiilgavalt boilerite, soojuspumpade, päikeseenergia või energiat raiskavate allikatega.

Pinnamomendid on tasapinnalise kujundi geomeetrilised karakteristikud, mida kasutatakse varda ristlõike kirjeldamiseks varda tugevus- ja jäikusarvutustes.
Plokid on suhteliselt väikese vaadelda mõlemat varianti, vaja suurtõstevõimega soojajuhtivusega, kuid kus omakaalu γmääramisel tõstemasinaid.
Puidust ehitusplaadid - puitkiudplaat, puitlaastplaat, vineer Puitkiudplaadid: valmistatakse peenestatud puitvillast, mis pressitakse kokku ja kuivatatakse kuumalt.

Pukseeritavad – sellised laevad, mille teisaldamiseks kasutatakse teiste laevade abi või mis täidavad ettenähtud ülesandeid liikumatult kohal seistes.
Puuliikidest on õhu puhastajatena keemilisest saastatusest paremad • harilik tamm • Engelmanni kuusk • hobukastan • siberi lehis • harilik mänd
Põhilised kasutuskohad on raskelt koormatud seinad ja müüritsoonid, vundamendid. Keraamiline tellis Savitellis on kõige enam kasutatav keraamiline ehitusmaterjal.

Pöörlevalt trumlilt on keelatud. 18. Pärast haalamistööde lõpetamist tuleb liigsed trossid asetada puhtidesse või kerida poolidele ja pelid välja lülitada.
Plaatkonveierid – koosneb raamist tema otstele kinnitatud vedava tähtratta ja pingutusrattaga; otsatust veoketist ja veoketi külge kinnitatud plaatidest.
Portland - Vajumiklass Vajum, mm Portlandtsement põlevkivitsement D=8 mm D=16 mm D=8 mm D=16 mm S1 10...40 200 190 175 165 S2 50...90 210 200 180 170

Puitlaastplokksüsteem on tavalisest puitkarkassist vastupidavam ja ega sellist valmisehitist saagi nimetada puumajaks, sest õõnes plokk saab täidetud betooniga.
Põhjamaades on populaarsem valik valmisliim, sest neid pole vaja ise valmis segada ning ei pea kartma, et midagi võib nende valmistamisel valesti minna.
Põhjendamatu on vaid maksumuse dünaamika ekstrapoleerimine tulevikku, arvestamata kõiki võimalikke poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid.

Pöörlemissagedus on kuni 200 p/ min. Jämepuhastust tehakse madalamatel pööretel, peenlihvimist ja kõvema pinna puhastamist tehakse kõrgematel pööretel.
Plastifikaatorid on betooni lisandid, mis betoonisegusse segatuna parandavad selle töödeldavust ilma vee hulka suurendamata, ilma et muutuks töödeldavus.
Profilit - süsteem koosneb |_|–kujuliseks valtsitud musterklaasist klaaspaneelidest ning plastikust ja alumiiniumist valmistatud tugiprofiilidest.

Puitkarkassi ehitamiseks on kasutusel järgmised meetodid: • Platvormmeetodid • Posttala meetodid • Jätkuvpostidega karkass • Tehases valmistatud elemendid.
Puudusteks on nende madal temperatuuripüsivus ja vananevus (muutuvad aja jooksul). Bituumenmaterjalid on veetihedad ja vees praktiliselt lahustumatud.
Põrke - või löökvaheseinaks), kuna ta peab tagama laeva uppumatuse otsekokkupõrke korral. Sellest vaheseinast vööri poole jääb vöörpiik.

Peasuuna talad on põiki laeva: pardast pardasse põhja- ja tekisillustes, põhjast tekini - pardasillustes. Plaadistus on pikkade servadega põiki laeva.
Pikitõmbe - armatuuri vajaliku ankurdatuse saavutamiseks tuleb tala otstesse paigaldada L-kujulised pai- nutatud vardad 4Ø16 pikkusega 550 + 850 mm.
Polüpropüleen on natuke kõvem ja jäigem kui polüetüleen ning tema kasutustemperatuur on ka kõrgem, umbes 100´C. PP on vastupidav õlile ja rasvale.

Püstvöör - veealune osa on silindrilise kujuga, harilikult on selline vöör supertankeritel ja suurtel maagivedajatel (balkeritel ja OBO-laevadel),
Projekteerija lisatöö on soovitavate muudatuste tehnilise võimalikkuse kontroll ja sellega kaasnevate asjaolude analüüs ka siis, kui muudatustest loobutakse.
Puudusteks on väike tootlikkus ja puudulik peenestatus, liikuvalt valtsilt kogu purustile kanduv pidevvibratsioon ning valtside väike haardevõime.

Põkk - KEEVITUSAP ARAADI ehitus LIUGHÜLSI KONTROLL Kontrollitakse, et liikuval osal liughülsi ja liugtoru vaheline lõtk ei oleks liiga suur.
Passiivmajade puhul on väga oluline projekteerimisel detailid korrektselt lahendada, korrektselt kirjeldada hoonekomponente ja hoolikat teostada ehitustöid
Pinnaviimistlus - puidu pinnale kantakse keemilisi puitukaitsvaid viimistlusmaterjale, mille eesmärk on puitu kaitsta välistegurite rikkuva mõju eest.

Poorbetoon on suletud pooridega ja seega õhutihe. Kasutades lisaks plokkidele ka poorbetoonsilluseid ja paneele on kogu maja automaatselt õhutihe.
Puitterrass on aga mugav, jalasõbralik ja soe ning kuivab peale vihma kiiresti. Linnapildis kasutavad puitterrasse tihti suvekohvikud ja restoranid.
Paekivi on kasutuse ka mineraalsete sideainete lubja ja portlandtsemendi toorainena, samuti kasutatakse teda ehituslike kuivsegude täiteainena.

Pest - Chemical OÜ on keskendunud niisugustele toodetele ja probleemidele, mis seonduvad inimese elukeskkonda kahjustavate bioorganismidega.
Pruss - Karkassmaja - Pruss-karkassmaja ilmumine oli tõeline uuendus puitmaja ehitustehnikas, kus seina kande ja piirdefunktsioonid lahutati.
Pukk - kraana sild on kujundatud jalgadega pukina, mille rattad toetuvad maas asuvale kraanateele. Mehhanismid sarnanevad sildkraana omadega.

Puudusteks on elementide suured gabariidid, töö ebatäpsus ja reageerimise aeglus lülituse alguses, külmumise oht tänu kondensvee tekkimisele.
Palksein on nagu „kolm ühes” – palgi konstruktsioonilistele omadustele lisandub puidu soojapidavus ja atraktiivsus viimistlusmaterjalina.
Pehmemädanik - Tselluloosi ja hemitselluloose kahjustavate mikroseente poolt põhjustatud mädanik, mis halvendab märgatavalt puidu tugevusomadusi.

Plaaditud pindu on kergem hooldada kui käsitled pinna Kiilto Seal vuugitugevdusvahendiga, mis moodustab pinnale kaitsekihi kuid ei tee pinda libedaks.
Punktitrell on puurimisseade, mille abil puuritakse spetsiaalse freesi (punktipuuri) abil välja punktkeevituse südamikke detailide eemaldamiseks.
Põrandakatteks on laudparkett (vt. tüüpkonstruktsioon P-1), niisketes ruumides ja köögis keraamiline põrandaplaat (vt. tüüpkonstruktsioon P-2).

Paper - based modes are prone to errors and omissions due to the reason that the drawings are created by hand and by many different parties.
Pilpakatus on aga tänapäeval haruldane, kuna pilbaste käsitsi kiskumine on väga kohale teistpidi kui kõik teised read – kumerus allapoole.
Plastsus - iseloomustab mördi töödeldavust, mördi plastsus oleneb peamiselt vee hulgast, sideaine hulgast ja plastifikaatorite sisaldusest.

Polümeerkrohvide eriliigiks on polümeerne-kirjukivi krohv, kus sideaine läbipaistev ja lahusti või vee baasil, täitematerjaliks aga erinevat värvi kivikesed.
Puitkonstruktsioonid on nii tugevad, et isegi viiekorruselise puumaja kokkuvarisemisoht näiteks raskeveoki rammimise tagajärjel ei ole märkimisväärne.
Pärnu päruseraamatus nimetatakse „Punane ehk Vangitorn". 1624 a. oli tornil 3 kahurikorrust ja allkorrus (praegu kelder), mida mida kasutati ka vanglana.

Püstuvus ehk stabiilsus. Püstuvus on laeva võime pöörduda tagasi tasakaaluasendisse kui teda sellest välja viinud välisjõu mõju lakkab.
Paindetugevus ehk ka tõmbetugevus paindel määratakse materjalidele , mis töötavad paindele Tala alumised kiud pikenevad, ülemised lühenevad.
Peaaegu alati on ehitajale ehitustähtajad liiga lühikesed. Ehituse tellijatel on huvi võimalikult kiiresti oma investeeringut valmiskujul näha.

Plekk - koonus. Läbiviigukoonuse alaserv ühendatakse alusplaadiga, mis omakorda valtsitakse viiluplekiga kokku kahekordse lameõmblusega.
Portland - tsemendi omadused:Normaalne veesisaldus>vee hulk %-des tsemendi kaalust,mis on vajalik normaalplastsusega tsemenditaigna saamiseks.
Põhja põiktaladeks on floorid. Põhja plaadistuse keskmist plaati, mis on muust põhja plaadistusest mõnevõrra paksem, nimetatakse horisontaalkiiluks.

Pidevtranspordivahendid on erinevad linttransportöörid või tiguajamiga transpordivahendid, mille abil transporditakse materjali ühel kõrguselt teisele.
Paekivid – on saanud Eesti rahvuskiviks, kuna on üle poole Eesti territooriumist ( Pärnu – Mustvee joonest põhja pool) asub pae peal.
Peamine kriteerium on hinnakriteerium. Kasutatakse ka muid kriteeriume, kuid kõik nad peavad olema fikseeritud ja nende vahekord peab olema selgitud.

Planeering on planeerimise käigus valmiv dokument, mis koosneb üksteist täiendavatest tekstidest ja joonistest, moodustades ühtse terviku.
Planeeringute koostamine on avalik, avalikustamine on kohustuslik. Planeeringute liigid: − Üleriigiline planeering asustuse arengu üldistatud käsitlus.
Plast - või traatvõrk liist, tuleb kinnitatada naelte või kruvidega. Raamitud struktuuri aluskiht peab olema kuivanud enne krohvimist.

Plastmassidel on üldiselt madal temperatuuri-, kuuma- ja külmakindlus, nad vananevad suhteliselt kiiresti (määratakse pehmenemiskoefitsient).
Pikisidemed on jäätud peamisteks põhja ja teki konstruktsioonides, milles tekkivad suured pikipinged ülepainde ja läbipainde tagajärjel.
Plastsus on materjali omadus koormuse mõjul deformeeruda ilma pragunemiseta ja peale koormuse kõrvaldamist säilitada deformeerunud kuju.

Punktliimides on liimipunktid umbes 300x300 mm suurused ja liimitav pind kogupinnast vähemalt 20%. Liimikohad ei tohi olla aluse vuukide kohal.
Peatööettevõtt on traditsiooniline ja kõige enam staadiumites erinevate konsultantide ja ehitusvõtjate levinud tööettevõtu korralduse viis.
Pigment on sideaines ja lahustis lahutamatu värviline peendispersne pulber, mis sideainega moodustab kaitsvaid ja dekoratiivseid efekte.

Piirdelatt on plastmassist, sellel on juhtrattad, mis pöörlevad vastu pinda. Kattematerjali saab reguleerida vastavalt soovitud kaugusele.
Plp - le pakub aga mitmetel juhtudel konkursntsi MDF-plaat, millel on parem pinna kvaliteet ning ka servad hõlpsamini töödeldavad.
Project - based management is made up of three sides of a triangle (see figure 3.6): organization, commercial terms and operating system.

Punktitrellil on reguleeritav freesi sügavuspiirik, mille abil saab reguleerida lõike sügavust, nt. liitest ainult ühe kihi eemaldamiseks.
Pinnasepump - Watermaster . Watermasteri loomise idee: masin peaks võimaldama teha eri liiki töid, mis varem nõudsid erinevaid masinaid.
Puhas kips on värvuselt valge või värvitu, kuid lisandite tõttu võib värvuda hallikaks, kollakaks, sinakaks, punakaks või pruuniks.

Pumpla – reoveekogumismahuti, pump või pumbad, pumpade väljatõstevarustus, toruarmatuur, avariilase, juhtumis- ja elektriseadmed.
Puuriithooned on välimuselt atraktiivsed, nende ruumikasutus ökonoomne (ümara põhiplaani puhul), ressursikulu väike ja ehitamine lihtne.
Põhiparameetrid on korpuse välisdiameeter või pinnasesse surutava toru maksimaalne läbimõõt. Muud parameetrid varieeruvad laias vahemikus.

Paksustest männi - vői kuuselaudadest, mida on Eestis katustele paigaldatud pőhiliselt kahel erineval moel: horisontaalselt ja vertikaalselt.
Peamiseks tooraineks on KVARTSLIIV 57%, SOOL 19%, LUBJAKIVI 14% 2. Milline lisand muudab klaasi roheliseks? RAUA lisamine muudab klaasi roheliseks.
Proteiinid on üsna stabiilsed oksüdatsiooni suhtes, sobiva temperatuuri ja niiskuse juures toimuvad vaid väikesed keemilised muutused.

Pahtelsegudeks nimetatakse pastataolisi masse, mille abil toimub pinna lõplik silumine Liimpahtel koosneb kriidist, maalriliimist ja veest.
Plaatide standardpaksused on 15, 20, 30, 40, 50 ja 100mm. Mittekandvate vaheseinte heliisolatsiooniks kasutatakse tänapäeval peamiselt mineraalvilla.
Plaatvundament on madalvundamendi tüüp, kus betoon valatakse monoliitse plaadina ümbritsevast pinnasest kõrgemale või samal tasapinnal.

Polumeersete osakaal on väiksem kui 4,5% kogumahust, tera suuruseks on 2,3 ja 6mm. Eelis: mineraalsed krohvid hingavad s.t lasevad veeauru läbi.
Põhialuseks on koormuse y2dA. Raskuskese on punkt, määramine. mida läbib keha mis tahes 1 4. Müüritööde materjalid: välisvoodris.
Pajam on keskk sõbralik, lihtne ja odav, rasketes oludes vastupidav ja tuleohutu. Mehh sujuv sisselülitus, kuid madal kasutegur.

Planeerida on vaja selleks, et: • Anda tegevusele eesmärgipärane suund ja vähendada segadust • Anda kontrolliks vajalik standard
Programmis on võimalus salvestada digitaalpilte vigastustest, saata kogu vajalik dokumentatsioon edasi, kasutadeselektroonilist posti.
Purunemisvõimalusi on palju: naagel võib puruneda nii lõikele kui ka paindele; naagel muljutakse puitu; purunevad ühendatavad elemendid jne.

Põranda tasandamiseks on kõige odavam variant kasutada tavalisi betoonisegusid (Weber S-30, S-100), kuid need segud käituvad tavalise betoonina.
Paekivi on saanud eesti rahvuskiviks, kuna üle poole Eesti territooriumist (Pärnu – Mustvee joonest põhja pool) asub pae peal.
Pakkumiskõver on pakkumise graafiline kirjeldus, kus joonise vertikaalteljel on pakutava hüvise hind ja horisontaalteljel pakutav kogus.

Parimad käsisaed on otsast kitsenevad ning nende seljal on küljelt vaadates S-kujuline kõverus, mis vähendab massi ja parandab tasakaalu.
Pindade heledused – Pindade heledusi on vaja arvutada sellepärast, et visualiseerida pindadelt hajuva ja peegelduva valguse intensiivsust.
Pinna ettevalmistamine on tavaliselt kõige aeganõudvam ja töömahukam, kuid vältimatu etapp, sest ainult värvimisega ei peida aluspinna vigu.

Plokid on valmistatud portlandtsemendist, veest, mineraalsetest täiteainetest koos lisanditega muldkuiv vibropressimise meetodil.
Plokid on valmistatud eriti soojapidavast materjalist ja seetõttu ei vaja nendest ehitatud välisseinad täiendavat soojustamist.
Plokkidevaheline 10 - 12 mm paksune mördikiht kujutab endast mingil määral külmasilda, mördi soojapidavus on ju palju väiksem kui plokil.

Plaati on võimalik katta pea kõigi viimistlusmaterjalidega: värvida, tapetseerida, plaatida, või viimistleda faktuurkrohviga.
Puitkarkass - seinte veekindlates kihtides või katusetarindites kasutamiseks võidakse puitkiudplaate katta bituumeni või lateksiga.
Pvc rull - katusekattematerjali paigaldusel kasutatakse spetsiaalseid kuumaõhupuhureid, mis tähendab, et pole lahtise leegi ohtu.

Piirtugevus –  koormis, mis põhjustab materjali purunemise. (Katsetamisel leitakse kui suure koormise välja kannatab).
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pikalaineline kiirgus - jahutab hoone külmemaks kui välisõhk, plekk katus jahtub ka külmemaks kui õhk ja mitteköetaval pööningul võib tekkida kondens, kui on miinus kraadid siis katus jäätub seestpoolt, kui on plus kraadid siis hakkab see sulama sealt ja võib tilkuda pööningu soojustuse peale - lahenduseks oleks katuse aluskate
Ploki materjal on hästi vertikaaljõu rakenduspunkt c - tegur, mis arvestab töödeldav (saetav, saab lüüa asub tsooni raskuskeskmes.

Protan ex on altpoolt polüesterkangaga lamineeritud Protan SE ning seda on võimalik paigaldada otse vanale bituumenkatusekattele.
Puistevill on efektiivsem kui plaatvill kuna paigaldamisel ei teki vahesid ega auke vaid tekitab monoliitse soojusisolatsiooni kihi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pvc on keskkonnasõbralik materjal, mille valmistamiseks kasutatakse looduslike aineid: meresool (57%) ja õli (43%). PVC rullkatusekatted on elastsed, armeeritud kootud polüesterkangaga ja UV- resistentsed materjalid, taluvad väga madalaid temperatuure, on hingavad, kerged ning samas väga tugevad ja vastupidavad katted.

Püstkanalite puhul ON IGAL KORRUSEL KONTROLLLUUK: KINNITUSEKS JÄIGAD TOED VÕI LIUGTOED SOOJUSPAISUMISE VÕIMALDAMISEKS KUMMIRÕNGAS MUHVID
Pehmed ehk mittetõelised kopaalid, nagu manila, india ja kauri kopaalid ei ületa dammaravaigu, mastiksi ja kampoli kõvadust.
Pirnvöör - selline vööri veealuse osa kuju vähendab lainetakistust suurendades seega laeva kiirust ja vähendades kütusekulu,

Plekk - kate oli peamine kattematerjal puitkorterelamute ehitamisel ja see sobis selleks hästi ka katuse madala kalde tõttu.
Poomidega on runnerite käsitamine lihtne, kuid selle meetodi puhul saab tõsta lasti kaaluga vaid pool ühe poomi tõstevõimest.
Puidu niiskus on puidus sisalduva vee kaalu ja puidu kuivkaalu suhe, mis mõjutab oluliselt tema füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi.

Puitkarkassi ehitamiseks on kasutusel järgmised meetodid: platvormmeetod, posttalameetod, jätkepostidega karkass, tehases valmistatud elemendid
Põlevkivitsement on eriti sobiv aurutamisega kivistatava betooni valmistamiseks, kuna kõrgem temperatuur ei kahjusta tema lõpptugevust.
Pakkuja on see isik, kes on olnud huvitatud isik enne pakkumuste esitamist ja pärast pakkumuste esitamist muutub ta pakkujaks.

Pidevtoime - betoonisegistid: lähteained laaditakse pidevalt, samuti pidevalt väljub betoonisegu. Põhiparameeter on tootlikkus.
Pilliroog on kasvatatav ka kunstlikel märgaladel, kus nende produktsioon on kuni kahekordne, võrreldes looduslike märgaladega.
Poorbetooni joonpaisumiskoefitsient on 8 x 10-6/K, mis on pisut väiksem kui betoonil või terasel (betoonil 1,2 x 10-5/K ja terasel 1,0 … 1,4 x 10-6/K).

Postide külge on peitkonsoolidega ühendatud talad, millele omakorda toetuvad HCE220 E-Betoonelemendist tellitud R/B õõnespaneelid.
Põhiliseks motiiviks on üha enam lisapinna saamine ning selle realiseerimisest saadavad vahendid kogu maja renoveerimise finantseerimiseks.
Põrandaküte on kasutatav koos erinevate põrandamaterjalidega, sobides nii puidust ja betoonist kui ka kipsplaatidest põrandatega.

Püst - ja lameõmbluse ristumiskohal, lõigatakse pleki nurgad enne valtsimist ära vastavalt joonisele seletuskirja lõpus.
Paekivi mahumass on ca ' 2500 kg/m3. Tehiskivide nomenklatuur on praegusel ajal väga suur, siiski võiks siin eristada järgmisi kivi-
Paljudes taludes on need olemas, kuid nende puudumisel võib kaaluda: o uue tiigi loomist või o vana täissettinud veekogu taastamist.

Plaatvundamendid - valatakse kogu alla r/betoonist juhul kui on tegu suurte koormuste ja nõrkade ning ebaühtlaste tugevusega alusega.
Protan exg on altpoolt klaaskangaga lamineeritud Protan SE ning seda on võimalik paigaldada otse polüstüreen soojustuse peale.
Puidukitt on puidutolmu ja liimi segu, mida on traditsiooniliselt kasutatud ebatasasuste täitmiseks. Kasutusel ka tänapäeval.

Põranda värvimispind on võrdne põranda tegeliku mahuga, kus on arvestatud ka liistude värvimisega. Voodrilaud reljeefiga – siis kasut.
Puidu niiskussisaldust on vaja teada ka seepärast, et niiske puidu pinda on väga raske kvaliteetselt viimistleda, hööveldada ja liimida.
Pvc rull - katusekattematerjal sobib eelkõige lamekatustele, kuid kasutatakse ka viilkatuste või erikujuliste katuste puhul.

Põikseina ristlõige on suur. nimetatakse avade sildamiseks on kaareefekti tekkimine Kontrollitakse tema eri osade tehtud konstruktsioone.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Pinnase deformatsioonimoodul - E - iseloomustab pinnase kokkusurutavust ja on tinglikult Hooke´i elastsusmooduli analoogiks pinnasemehaanikas, kuid erinevalt Deformatsioonimooduli saab arvutada poorsusteguri ja koormuse omavahelise seose järgi (katse ödomeetriga, stabilomeetriga) so tingimustes, kus puudub pinnase külglaienemise võimalus.
Polüester - , metüülmetaakrülaatvalumassid Liimid ja mastiksid Mastikseid kasut rull, leht, plaatmaterjalide kinnitamiseks.

Poorsus on pooride maht tahkes kehas • eristatakse kinnist ja lahtist poorsust ning poore jaotatakse nende suuruse järgi.
Puidu kuivatamine – Enne kasutamist puit kuivatada vajaliku niiskuseni, saavutatatud puidu niiskust nimetatakse tasakaaluniiskuseks.
Puidu süttimine on võimalik temperatuuril ≥250 °C. See iseenesest tähendab, et leegi juuresolekul süttivad emiteeritud gaasid.

Põrandaalune on külm ning niiske 6. kasutati keldrit jaheda hoiuruumina 6. nõuded mugavusele ja hoone esteetilisele välimusele
Pahtel on ära kasutada 20- • Valmissegu kasutatav 2-3 30 minuti jooksul temperatuur ööpäeva jooksul, vee lisamisest.
Plastifikaatorid on betooni lisandid, mis betoonisegusse segatuna parandavad selle töödeldavust ilma vee hulka segus suurendamata.

Plastmasside töötlemine - erinevad vormimise viisid - Pressimine leiab kasutamist termoaktiivsete ja jäikade termoplastsete vaikude puhul.
Previously - Announced-Acquisition-of-Parsons-Brinckerhoff/ http://www.glassdoor.com/Reviews/HNTB-Companies-Reviews-E9618.htm
Pruunistumine - lehtpuuliikidel mitmesuguse intensiivsusega ebaühtlase hallikaspruuni värvuse tekkimine välis- ja maltspuidus.

Päevahind – hindamistase, mille puhul 1) kõik tööd teostatakse või nende koht sõlmitakse lepingud hindamiskuu jooksul.
Paralleelselt snip - iga võib kokkuleppel tellijaga kasutada ka muude maade (näiteks Soome, Rootsi, Saksa jne) projekteerimisnorme.
Peamisteks pikisidemeteks on tihedalt paigutatud jäikusribid. Stringerite väljalõiked ei tohi olla suuremad kui 0,5 stringeri kõrgusest.

Pindobjekt on kindla kontuuriga või piirjoonega eraldatud ala, mille iseloomulikud tunnused erinevad naaberalade tunnustest.
Plastifikaatoriks on mingi kõrge keemistemperatuuriga vedelik, mis tungib makromolekulide vahele ja nõrgestab nendevahelist sidet.
Pritskrohvid – need kantakse pinnale krohvipüstoli või -pumbaga. Valikus on 2 mm, 3 mm ja 5 mm täitefraktsiooniga krohvid.

Proovikehade mõõdud on normeeritud. 2. KÕVADUS – materjali võime vastu panna teise materjali kriimustustele või sissetungimisele.
Plastmassid on väga tugevad c) kõvadus sõltub vaigust ja täitematerjalist, omab tähtsust põrandakatte materjalide puhu.
Plastsusega on kõik ehitussegud (savi, mört, pahtelsegu jne). Kuivamise või kivistumise järel nad kaotavad oma plastsuse.

Plokid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldab plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed.
Postvundamendid - võivad olla: monteritavad (raudbetoonkannvundamendid), monoliidsed(r/betoonvundamendid, betoonist, paekivist).
Property insurance – covering the contract works underway during construction and the contractor’s own plant and other property.

Pvc on keskkonnasõbralik materjal, mille valmistamiseks kasutatakse looduslike aineid: meresool (57%) ja õli (43%)
Põikseina nimetatakse tihti ka diafragmaks, selle mõistega tähistatakse põikseina hoonet tuulele jäigastavat mõistet.
Paindemom - te arvutamisel oletatakse plastsete liigendite tekkimist, mis toob endaga kaasa sisejõudude ümberpaigutuse.

Parim viis on virnastada puitmaterjal varikatuse all aluspuudele, kasutades puidu iga kihi vahel vahelatte, et tagada õhu
Plaadid on paksustega 60±3mm ja 80±3mm. Esimesed sobivad põhiliselt kõnniteede sillutamiseks, teised sõiduteedele.
Poorsus on pooride maht tahkes kehas Poorsus mõjutab materjalide soojajuhtivust, veeimavust, külmakindlust, tugevust.

Puhasvuuk müüriga on tegemist kui valmistöö vuugid on sirged, ühepaksused ja siledad ning püstvuugid seotise kohalt kohakuti.
Puksiirseade on detailide ja mehhanismide kompleks, mis võimaldab ühel laeval teist pukseerida või ise pukseeritud saada.
Purskekivimid - tekkinud maapinna lähedale voolanud magma kiiremal ja ebaühtlasemal jahtumisel, ebaühtlasemate omadustega.

Põrandaplaadid on mõõtudega 620x2420 ja 620x1770 mm, paksused on 22 ja 25 mm, paremaks ühendamiseks on plaatidel servatapp.
Paigutatakse 5 — 12 cm väljavooluava Do — korstna alumine paksuse kihina mingit suitsugaaside mahu ja välisläbimõõt.
Progresseeruvad maksed - peatöövõtja maksab oma alltöövõtjatele, hankijatele – omanik tavaliselt ei maksa alltöövõtjatele.

Purdseteks kivimiteks – õhku purskunud laava kiirel jahtumisel tekkinud nõrgad, väljakujunemata struktuuriga kivimid, jagunevad
Põhjaveel on erakordne ökoloogiline tähtsus, ilma põhjaveeta puuduks taimestik, ilma selleta loomastik ja elu üldse.
Pööningu vahelagi on pööningu ja viimase korruse vaheline konstruktsioon Keldrivahelagi keldri ja I korruse vaheline vahelagi.

Poorsus - näitab kui suure kogumahu aine hulgast moodustavad poorid( ühuaugud) ms võivad olla suletud või avatud.
Projekteerija ülesandeks on arvestada antud ehitisele esitatavate nõuetega, sh lumekoormusest põhjustatud kandevõime vähenemisega.
Projektikohased – jaotuse aluseks (karkassiks) ühe konkreetse projekti puhul, tuletatakse sageli standardsetest koodidest.

Puudusteks on piiratud ulatus ja vähene liikuvus. Riskiteguriteks seljatoe puudumine või vale toetuskoht lülisambale.
Pilaster - tema ülesnaded o müüri toetamine ja tugevdamine ning katusetalade ja -fermide toetuspinna moodustamine.
Pindu on võimalik ka niiske lapiga kergelt puhastada, kuid pesemisele ja hõõrumisele värv vastu ei pea. [5][6]

Portaal - tugikonstruktsioon, mille külge kinnitatakse sõidutee kohal paiknevad liiklusmärgid, -viidad ja foorid.
Portlandtsement on sideaine, mis saadakse vähemalt 95% portlandtsemendi klinkri ja ≤5% loodusliku kipsi koosjahvatamisel.
Projekteerija – lähteülesande saamisest projektdokumentide valmimiseni, ka tegevus seoses omaniku/autori järelvalvega

Pärast 28 - päevast kivistumist proovikehad mõõdeti nihkkaliibriga ja kaaluti ning katsetatati paindele ja survele.
Põhikäepidemesse on paigutatud lülitusseadmed ja sellesse siseneb toitekaabel või kinnitatakse selle alumisse otsa akupesa.
Püstuvus on laeva võime pöörduda tagasi tasakaaluasendisse kui teda sellest välja viinud välisjõu mõju lakkab.

Paindetõmbearmatuur on selle lõike taga täielikult ankurdatud ja see tagab ka põikjõust tekki- va tõmbejõu vastuvõtmise.
Parempoolsel pildil on mädanenud koht kaetud laudadega, mis omakorda kiirendab mädanemist, kuna kuivamine toimub aeglasemalt.
Pearühmi on maksimaalselt 10 (koodiga 0 kuni 9) ja iga X Pearühm pearühm võib sisaldada kuni kümmet põhirühma.

Primer on veega lahjendatav kruntimisvahend, millega parandatakse tasandussegu ja aluspõranda vahelist nakkuvust.
Projekti järgi – see on konstrukt-sioonielemendi tinglik mõõde, millesse on arvatud ka elementidevahelise vuugi laius.
Pruunmädanik on üldiselt puithoonetes kõige levinum seenkahjustus, mis hävitab puidu tselluloosi, eelistab okaspuitu.

Purusti peal on täitekolu ning võllile 6 kinnitub ketas, mis paiskab kivid laiali purustuskambri kogu ümbermõõdule.
Põkk - keevituse korral ühendatakse omavahel kaks kuumutatud toru/torudetaili sobiva kokkusurumisrõhuga kokku.
Põletamine - hariliku poorse eh.keraamika põletamise temp on 900-1000°C. On võimalik massi tihenmine ehk paakumine.

Pehmepindne low - E klaas - pind kantakse valmis kirka klaasi peale erilises protsessis float- klaasi valmistamise järel.
Puidu hallistumine – imiteerib looduslikku kuivanud mändi Pruunistunud puit – tõrv, mida võib vedeldada tärpentiiniga
Puidu vead – Nähted, mis kahjustavad tema tugevust, rikuvad struktuuri ja välimust või raskendavad töötlemist.

Puitplaat - ehitusmaterjalide gruppi kuulub suur hulk välisilmelt ja tehniliste omaduste poolest erinevaid tooteid.
Päikesekaitseklaase on pakkuda kahte eri tüüpi – massvärvitud ja pindkaetud klaasid, millel on ka energiasäästu omadus.
Põranda soojustuseks on 2x 100mm EPS plaadid (Estplast EPS100) Mis on paigaldatud betoonpõranda alla, tihendatud killustikule.

Püsikatend – monoliittsementbetoon, monteeritav raudbetoon või siis mõni kihtidest on monoliitne või raudbetoon.
Püssirohu - toimelised tööriistad kasutavad kasuliku töö sooritamiseks püssirohu põlemisel vabanevat energiat.
Peeneteralise mördiga on kasutatavad proovikehad: 1, 2, 4, 5 ja 6. Proovikeha nr.3 on kasutatav üldkasutatava ja kergmördiga.

Plekk - katuse puhul vajalik kondensniiskuse, kivikatuse puhul läbituisanud lume sulamisvee väljajuhtimiseks.
Poorseteks nim. tooteid, mille kaaluline veeimavus on vähemalt 5%. Siia hulka kuuluvad harilik tellis, katusekivid.
Pah4r - t& w*an:t,tL afa^'qt't;I tt i , i', &or,l^,1l*UeArturr.-Tt*;b d-4utlviowi- i '-f , ^I' gt),{rt , I UJ,

Palksein on soojuslikult homogeenne tarind, kus probleemseid konstruktiivseid külmasildu esines üldiselt vähe.
Pehmed isolatsiooni - Plaatjad isolatsiooni- Looduslik kivi 2 materjalid 1 materjalid ( paas, graniit ) HLidroisolatsioon rc
Projekteerijad on kohustatud ehitusprojektides näitama puidust kandekonstruktsioonides kasutatava puidu tugevusklassi.

Puistevill - ilma sideaineta mineraalvill Kivivill- kuumakindel, kasutatakse kõrgete tulekaitsenõuetega kohtades.
Pidevtoime - betoonsegistid- Neis segistites laaditakse pidevalt lähteaineid, samuti väljub pidevalt betoonsigu.
Plastifikaator on   lisand,   mis   muudab   plastmassi   elastsemaks   ja   kergendab   tema   töötlemist.

Polümeersed materjalid on nii looduslikud (puit, looduslik kautšuk) kui ka sünteetilised (polüetüleen, polüstüreen jne).
Posttellingud on kuni 40 m kõrgune ruumiline poltideta konstruktsioon, mis koosneb kahest reast 4 ja 2 m pikkustest.
Põrandaplaadid – dolomiidist, lubjakivist, graniidist, marmorist jne. plaatide pealispind lihvitakse v poleeritakse.

Paigalduskõrgus – akna ülemine serv umbes 2,0-2,2 m põrandast – tagab akna mugava kasutamise ja hea väljavaate.
Pandus on kaldtee, mida kasutatakse ühendusteena eri tasapindade vahel, sealhulgas hoonetesse pääsemiseks.
Piirde soojuspidavus ehk soojustakistus sõltub: kasutatud materjalidest; materjalide paksusest; külmasildade olemasolust.

Pinnasepump on konsooltüüpi tsentrifugaalpump, millega teisaldatakse pinnase ja vee segu (pulp) torusid mööda.
Puistematerjal – libedusetõrje materjalid: abrasiivmaterjalid, nende segud kloriididega ja kloriidide vesilahused.
Paberkrohvid on väga heade helisummutavate omadustega. Võimalik on luua väga erinevaid dekoratiivseid pindasid.

Pahteldamiseks on laiem spaatel, kitsamaga saab eemaldada pahtlijäägid ja mätsida kokku pahtlit laiemal spaatlil.
Peenestamine on protsess, kus toimub mingi suuretükilise materjali lähtetera suuruse vähendamine seadmete abil.
Pinnase tugevdamine - tööde kompleks, mille tulemusena pinnased muutuvad siduvamaks, tugevamaks ja ilmastikukindlamaks.

Plaatide pikkus on kõige sagedamini 1000mm. Plaatruberoidi kasutatakse tiheda laudroovitusega kaldkatuste katmiseks.
Plasttoru keevitamine - võimalikud seadmete variandid ja tööpõhimõtted, konstruktsiooni üldised skeemid ja kirjeldus.
Pvc - st valmsitatakse põranda, seina ja laeplaate, fassaadimaterjale, torustike elemente, piirdeliiste.

Pingekondensaatorite tõttu on omaette küsimus; - keevitustööde mittekvaliteetne tegemine talvel (erinõuded alates +5° C-st
Plaadid on alt kaetud külmalt liimuva kihiga, mis on kaetud veel kilega (tuleb enne paigaldamit eemaldada).
Plp - del ei ole nii häid tugevusomadusi kui vineeridel ning lisaks on neil kalduvus niiskudes paisuda.

Poorid on täidetud õhuga, veega või veeauruga. Materjali poorsust saab leida erimassi ja tiheduse kaudu.
Poorsus - näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud.
Profiilplekk - osa 1.4: Roostevabast terasest konstruktsioonide projekteerimine - osa 1.5: Teraskonstruktsioonid.

Puhasmahutavus ehk netotonnaaž, Net Tonnage (NT) näitab lasti ja reisijateruumide s.o. tulutoovate ruumide mahtu.
Pulber antiseptikud on küllalt mürgised, imbuvad hästi puitu ega määri, kuid kergelt väljauhtuvad niiskuse toimel.
Pumbad on kas reguleeritava või mitte reguleeritava jõudlusega, mis toimub pumba töömahu muutmise teel.

Pvc - kattega korkpõrand võib aja jooksul kokku tõmbuda, põhjustades plaadiääriste üleskerkimist.
Pärna - tamme puistu istutati 19. sajandi lõpus rajatud suure korrapärase teedevõrguga aiandi kaitseks.
Põhilised nivelleerimisviisid on geomeetriline, trigonomeetriline, hüdrostaatiline, baromeetriline ja GPS vahenditega mõõtmine.

Põikarma - tuurita elementidel võib Ftd arvesse võtta, nihutades paindemomendi epüüri lõigu al = d võr-
Pakutud ideid on võimalik jõuda kõrgtasemelisele tulemuseni, kus luuakse uudse terviklahendusega noortekeskus.
Parem koht on akna paiknemine tuuletõkke või lisasoojustamata seina korral palgi välimise pinna tasapinnas.

Peamiseks põhjuseks on liiga tugev keevitusvool (Joon. 44). Kui liiga tugevale keevitusvoolule lisandub liiga lai Joon.
Piirseisundiks nimetatakse seisundit, mille ületamisel konstruktsioon lakkab rahuldamast talle esitatud nõudeid.
Pistikupesad on lihtsam ja õhupidavuse seisukohalt parem paigaldada palgi (või viimistlus- materjali) pinnale.

Plaatvibraatorite eelised on väikesed mõõtmed, suhteliselt suur tihendusvõime ning see, et nad töötades liiguvad edasi.
Prefabrication – from factory cut duct penetrations to welded gusset plates and drilled alignment control holes.
Proovikeha on   väikese   tala   kujuline,   mis   lüüakse   pooleks   vastava  pendelseadme abil.

Pearühm pearühmi on maksimaalselt 10 (koodiga 0 kuni 9) ja iga X pearühm võib sisaldada kuni kümmet põhirühma.
Pikihoonele on juurde ehitatud lääne torn, ühelöövilisele kooriruumi põhjaküljele ehitati käärkamber.
Plekk - katuste kaldpindadel ei ole kasutatud topeltvaltse. Ülespöörded ei vasta mingitele nõuetele.

Proovikehade mõõdud on normeeritud. Kõvadus: võime vastu panna teise materjali kriimustustele või sissetungimisele.
Puitarhitektuuri – traditsioonilisi vanabalti tüüpi ristkülikulise põhiplaani ja kõrge kelpkatusega hooneid.
Pvc põrandakatted on elastsed sünteetilised põrandakatted, mille valmistamisel on kasutatud polüvinüülkloriidi.

Peakilbist on lubatud võtta 6x63A. Ehitamisaegset voolutarbimist mõõdetakse kilbis paikneva arvesti abil.
Pinnasevee põhiallikaks on sademed. Lisaks sademetele tungib niiskus pinnasesse ka veeaurude kondenseerumise tagajärjel.
Paraku inimesed on erinevad ja kõigile ei ole meelepärane ökonoomne elustiil. Nendele on valik üsnagi kirev.

Pinnse varikaldenurk on nurk mis moodustub horisntaalpinna ja kergelt (ilma raputusteta) puistatud pealispinna vahel.
Planeeringuala on suurusega 7,5ha muutuva reljeefiga osaliselt hoonestatud maa-ala, millel paikneb tehnovõrke.
Põhjustajaks on telliste ja mördi nakketugevuse mittevastavus, see võib olla aluse liikumise tundemärgiks.

Paekivi on küllalt tugev, külm- ja niiskuskindel ning sobib hästi vundamentide ja seinte ladumiseks.
Paindemomendi osatähtsus on suur ja nõtkepikkused erinevates suundades väga erinevad, sobivad sageli ka IPE-profiilid.
Painutatud hõlmal on kaks vahetatavat tera, mis võimaldavad pinnast lõigata hõlma mitmesugustel põikkalletel.

Paketis on kindel arv spoone 3…11 lehte, paksusega 1,4-3,2 mm. Iga järgmine kiud on eelmisega risti.
Pakkumisetapi tööde on esimene etapp, eesmärgiks on ehituskestvuse ja tähtaegade kontrollimine, kaudkulude arvut.
Piirideks on see, et inimesel peab olema kogemus jagada asjad elementideks ja nende vahelisteks suheteks.

Pikad saviread on tellise laiuse ja kõrgusega, ning nad lõigatakse õige pikkustega tellisteks traatraamiga.
Pikikalde iseloomustus - Maantee pikikalle tuleb valida sõltuvalt projektkiirusest ja projekteerimise lähtetasemest.
Piltlikult tähendab see, 1000 juhuse kohta ainult 1,35 nendest või- vad omada lubatust suuremat hälvet.

Plahvatuskeevitus on tardfaaskeevituse e. külmkeevituse protsess, mis põhineb suunatud lööklaine kasutamisel.
Plastmass on materjal, mis koosneb polümeerist ja täiteainest, stabilisaatoritest, plastifikaatoritest.
Polümeermaterjalid on materjalid, milles ainsaks v'i sideaineliseks osakd on sünteetiline kõrgmolekulaarne aine.

Ppj - juhtme kaitsekest) ja paigaldusviis peavad tagama nende kaitse mehaaniliste kahjustuste eest.
Puistekihi ülesandeks on kaitsta materjali pealispinda ultraviolettkiirguse eest ja vältida rullide kokkukleepumist.
Puitkiudplaadid on valmistatud puitkiust,ja mingist sideainest,mis oleneb kasutusvaldkonnast ja selle tüübist

Pukk - kraanade portaalid võivad olla :  konsoolideta,  ühe konsooliga,  kahe konsooliga.
Purunemispind on enamast jaotatud kahte ossa, kuna väsimuspurunemine on seotud prao tekkimise ja levimisega.
Põhilised puudused on nende suured mõõtmed ja mass, kõrge müratase ja võimsuse kulu ning väike töökindlus.

Põhinev maksumusnorm on "sotsiaalselt vastuvõetav", siis selle meetodiga leitav maksumus pole ka liiga äärmuslik.
Paremaks põlemiseks on soovitav ehitada kamina kolde umbne põhi ribilisena või asetada sinna väljavõetav rest.
Pigmendid on peeneks jahvatatud pulbrid, mis annavad värvuse, teisalt muudavad värvi läbipaistmatuks.

Poroloon - ei sobi niiske õhuga ruumide seinte või lagede soojustamiseks, sest niiskusimavus on suur.
Puksiirtrossi üleandmine on lihtne sadamas ja vaikse ilmaga, kui pukseeriv laev võib pukseeritava laeva poordi sõita.
Perliit on suure räni sisaldusega kivim mis kuumutamisel (ca 1000°C) mureneb ja paisub 10-15 korda.

Pidevtoimeekskavaatoritel on enamlevinud roomikkäitur, kuid kõige väiksemaid masinaid ehitatakse ka rataskäituriga.
Pilliroog on kohalik taastuv ressurss, mis kasvab peaaegu kogu maakeral ja on laialt levinud ka Eestis.
Poorbetoonil on samuti rida omadusi, mis tagavad ruumis samaväärsed elutingimused võrreldes palkmajaga.

Probleemiga on lihtne tegeleda, aga on märke, mis tähendavad, et peagi tuleb ette võtta katusevahetus.
Projekteeritud õhepereelamu on tüüpne, samas on võimalik teha mõningaid muudatusi arvestades hoone tulevast asukohta.
Paksuse xps - iga soojustatud keldrisein ja vertikaalselt paksuse 100 mm XPS-iga soojustatud keldrisein.

Palju kindlam on teha tööd, kui tead selle töö aluseid ja samuti levinumaid vigu, mis võivad tekkida.
Pesemisega – eraldatakse materjalist liigne tolmjas osis, savi ja savimineraalide osised ning huumus.
Pest - Chemical OÜ asutati 1997. Meie areng on olnud stabiilne ja liikunud pidevas tõusujoones.

Peteri printsiip – Mis tahes hierarhias on igal töötajal tendents tõusta oma ebakompetentsuse tasandile.
Pikad puhkepausid on vajalikud siis, kui töötatakse külmades või kuumades mikroklimaatilistes tingimustes.
Plaanil ON ADRESSAAT, MAJANDUSMEHANISMI MÕJUTAJAL EI OLE , TA ON KÕIGILE ( TEATUD GRUPILE ) KEHTIV

Plokid - tehakse raskebet`st.Postvunda.on kas astmelised v.püramiidikuj.&süvend samba otsa jaoks.
Praegusel võru - Valga 2-realisel maanteel pole peale valmimist suuremaid teetöid tehtud, peale pindamise.
Projekti juhtija on organisatsioon, mis tegutseb täidesaatva osapoolena, kindlustades projekti läbiviimise.

Põhjalase – Paisu läbiv toru, mis ehitatakse selleks, et veehoidlat oleks võimalik tühjaks lasta.
Põrandakütte korral on soojustuskiht vakalik, eteralduv soojus ei kanduks konstruktsioonist välja vales suunas.
Platvorm - kergkarkass on kandev seintega tarindussüsteem, mille karkass ehitatakse korruste kaupa:

Portland - põlevkivitsemendiga märgatavalt väiksema tsemendi hulga juures kui portlandtsemendiga.
Posti juures on läbisurumiskandevõime piiratud maksimumiga: Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 110
Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1986. Minenergie The MINERGIE®-Standard for Buildings.

Puhtad polümeerid on haprad, suhteliselt madala tugevusega, kõrge omahinnaga – ehituses kasutatakse harva.
Purunemise vastupidavus on telliselt alates 3,5 N/mm2 (pehmed fassaaditellised) kuni 140 N/mm2-ni (ehitustellised).
Pvc - katet paigaldatakse spetsiaalsete puhuritega ning paigaldamisel ei kasutata lahtist tuld.

Püstpalkseinad - harvakasutatav Rõhtpalkseinad * enamkasutatav 65. Kuidas ehitatakse puitseina karkassid?
Pabertapeet – muster kas trükitakse või pressitakse sisse krunditud või kruntimata aluspaberisse.
Peamine puuliik on tamm. Pargis on rohkesti erinevaid põõsaid, mis pole vanades parkides kuigi tavaline.

Piiravateks faktoriteks on tema niiskuskäitumine, vastuvõtlikkus mikroorganismide tegevusele ning tuleohtlikkus.
Pinnamood on eriti lauge, või mis on varjatud intensiivse lainetuse eest, muutuvad väga aeglaselt.
Plokkide valmistamisel on mindud kahte teed - mahumassi vähendamisele plokis ja õõntega plokkide kasutamisele.

Poorbetoon on kõige kergem kivimaterjal: näiteks tavalisest betoonist on ta üle viie korra kergem.
Prits on varustatud kotitühjendajaga, mis võimaldab tühjendada valmis segatud pahtliga kotte.
Pvc - kattega klaasvillast ripplagi* * Märgades ja niisketes ruumides: alumiiniumist ripplagi

Projekteerija ülesandeks on enamasti antud pinnasetingimustes ja koormuste juures leida vajalikud talla mõõtmed.
Põikarmatuuri vaja - duse korral tuleks määrata lisaperimeeter uout,ef, kus põikarmatuuri enam ei vajata.
Pahtelsegudeks nimetatakse pastataolisi masse, mille abil toimub pinna lõplik silumine (pahteldamine).

Partnerlus – koostööl põhinev strateegiline tegevus kinnisvarakeskkonna kvaliteedi tagamiseks.
Plaatruberoid – kujutab endast paksemat ruberoidi, mis on tükeldatud mitmesuguse kujuga plaatideks.
Puidu vead - mädanemine, oksadpraod, kasvuvead Praod puidus jagunevad välimisteks ja sisemisteks.

Puitkilp - ja puitpaneelseinad Puitkilpe ja puitpaneele toodetakse peamiselt eramute ehitamiseks.
Põhikiht - tasandamiseks, jäiga seguga; viimistluskiht - peene liivaga mört) • Müürimördid
Paksus 4 - 30mm. Termotöödeldud puitu tuntakse ka nn suitsutatud või kuumtöödeldud puiduna.

Peitlid – vanada klaasiliimi jääkide eemaldamiseks kerelt ja klaasilt kasutatakse peitleid.
Personalipoliitika on põhimõtete ja seisukohtade kogum firmas, millest lähtutakse personali juhtimisel.
Plokid on kerged ja lihtsalt paigaldatavad ning ei vaja keerukaid tööriistu ja abivahendeid.

Pumba omapäraks on veel eriline masti-süsteem, mis võimaldab pumba masti avada 8,5m kõrguses ruumis.
Puudusteks on suur omakaal, halb soojapidavus, suur löögikõlajuhtivus ning betooni pragunemine.
Puuritakse augud - nii saadakse proovikehad, mille alusel eristatakse erinevate kivimite kihtide paksus.

Põlevkivituhkgaas - betoonist (300 mm). Variant B-s lisandub sissepoole soojustuseks kivivill (100 mm) ja
Paberkrohvi - vanast makulatuurist valmistatud krohvi sideaineks on kaseiin või metültselluloos.
Paintugevuse - määramisel on proovikeha talakujuline ja ta surutakse pooleks vastava seadme abil.

Pakkujal on vaja teada, milline on põhiprotseduur nende kulude tõendamiseks, põhjendamiseks.
Parafiinilisandi tõttu on tuuletõkkeplaadid vettpidavad, kuid lasevad hoonest eralduva veeauru endast läbi.
Parketilaukesed on valmistatud tamme, saare, kase, männi, pöögi või mõnest muust väärispuidust.

Plastifikaatorid on lisandid, mis muudavad polümeerse materjali voolavamaks, kergendavad töötlemist.
Plastmassid on omadustelt elastsed ja taluvad pargunemata löökkoormusi, paljukordseid painutusi.
Pottsepa - töödel.Eripäraks on mitte-kivistu(kuivab tahkeks)sp.saab kasutada kuivades kohta.

Puhastatud põrandat on kasulik enne segu paigaldamist niisutada või töödelda spetsiaalse liimilahusega.
Punane raamat – klassikaline ehitustöövõtuleping, kus ehitatakse tellija antud projekti alusel.
Püstpalk või – plankseina puhul on asendustööd mõnevõrra keerukamad, kuid kindlasti tehtavad.

Paremad ekspluata - tsioonilised parameetrid (eriti lööktoimega seadmetel) võrreldes elektrilistega.
Polituur – poleerainena kasutatav vaigu piirituslahus, vähese vaigusisaldusega piirituslakk
Polümeerbetoon – sideaineks on vedela vaiguna polümeer, täiteaineks mineraalne tahkestunud segu.

Polümeerbetoonid - sideainena kasutatakse polümeerseid vaike, täitematerjalina liiva ja killustikku.
Purskekivimid – tekkinud maapinna lähedale voolanud magma kiiremal ja ebaühtlasemal jahtumisel.
Pillirooplaadi kasutusvaldkond on väga lai, sellest on võimalik teha akende-luugid, majale aia, õue varjualause.

Plaadi laius on 900 mm ja kaal 5,5 kg/m2. Plaadid on õhendatud servaga vuugilindi kinnitamiseks.
Polümeerkrohvidega krohvimine – 11 LK 8tk/m2 kasutatakse kuni 22m kõrguseni ja nurgatsoonis kuni 8m kõrguseni.
Puidu omadused - niiskus, erinevad määratavad tugevuse liigid, tekstuur Niiskust on puidus alati.

Plastifikaatoriteks nimetatakse orgaanilisi pindaktiivseid aineid, mis parandavad mördi töödeldavust
Plokid on kerged ja lihtsalt paigaldatavad, mistõttu müüritise ladumine toimub kiirelt.
Püstuvuse arvutamisel on loogiline eeldada , et laeva kallutades jääb laeva veealune maht konstantseks.

Palkmaja on loodussõbralik ja ei tekita loodusele kahju, sest puit on isetaastuv materjal.
Paralleelne meetod - kiirem ehitusviis (kasutamine pole alati võimalik, ka suur ressursside vajadus.
Pilbas on toorest puupakust käsitsi liimeistriga piki puukiudu lõhestatud 2/3 pikkuses.

Pleuranaastud on piiritletud tihenenud või armistunud piirkonnad välimisel kopsukelme lestmel.
Preisisinine on raudheksatsüanoferraat(III) (Fe 4[Fe(CN)6]3). Sellel on väga peened, vormitud
Projektil on selgelt fikseeritud algus ja lõpp, eesmärk ja tulemuste hindamise kriteerium.

Päikese sooja - ja uv-kiirgus, bakterid, hallitus, sinistus- ja mädanikseened, putukad ja nende
Põhupõletamis - katlad Puidu ja turba kõrval kasutada ka sellist kohalikku kütust nagu põhku.
Paiku - ulatuslikud tööd Pärnu kindlustustel, millede raames oletatakse Punase Torni

Paindetugevus ehk ka tõmbetugevus paindel määratakse materjalidele, mis töötavad paindele.
Paneele on võimalik allasuunas täielikult demonteerida, jättes need hingedele rippuma.
Peamiselt punkt - keevitust. Punkt-keevituse pingid on kas ühepunktilised või mitmepunktilised.

Peegelahter - uuematel laevadel , kujutab endast “lõigatud” ristlejaahtrit (Joon. 3.7.).
Pinnamoodul on üle 6. Need jahtuvad kiiremini ja betooni sisemistest soojavarudest ei piisa.
Pinnavesi on vesi, mis voolab maapinnalt hoone seina äärde ja hakkab sealt sisse tungima.

Polümeerbetoon - sideainena kasutatakse polümeerseid vaike, täitematerjalid liiv ja killustik.
Poolpeit - • Poolpeit • Mittelamedad • Mitteläbivad • Mitteläbivad • Läbivad.
Postvundamendid on kas astmelised või püramiidikujulised ja nendel on süvend samba otsa jaoks.

Primaarenergia – ühe kWh tarnitud energia tootmiseks vajalik energiahulk, mis sisaldab kõiki
Profiilplekk - katustest moodustab bituumen ühtse pinna ning on kindlalt vee- ja niiskustihe.
Puitlaast - ja kiudplaadid-kasutatakse piirdekonstruktsioonide sooja-ja heliisolatsiooniks.

Puittoolvärk on mõistlik paneelhoonete puhul toetada kandvatele põik- ja pikivahe- seintele.
Põhiparameetrid on korpuse välisdiameeter või pinnasesse surutava toru maksimaalne läbimõõt.
Pakkumisdokumentides on vaja anda arvestuslik 7)vertikaalne hüdroisolatsioon 8)pinnase tagasitäide.

Papli - ja haavapuidust, okaspuuvineeri tootmiseks aga vajatakse parimat vineeripakku.
Pehmetes puitkiudplaatides on palju poore, kuid struktuur on tihe ja liikuv õhk ei pääse läbi plaatide.
Piirjooned on kas sirged (liistusarnased) või kõverjoonelised (ümarliistud, simsid jm.).

Plaadile on asetatud kooniline vorm, mis täidetakse betoonseguga kolmes erinevas etapis.
Plaatidel on johtuvalt valmistamise tehnoloogiast suured (lubatud) tolerantsid mõõtudes.
Poolkuiv savi on pisut niiske pulber, plastne savi on vormihoidev mass, lobri aga voolav mass.

Poorsus on ka kasulik soojapidavuse seisukohalt, mida rohkem poore, seda soojem on kivi.
Põkkõmblus bw - põkk liide otsliide Nurkõmblus FW-nurkliide katteliide T-liide 7.PA-allasend