Sõnu seletav sõnaraamat

Paralleelne jaotumine - kaks häälikut saavad esineda ühesuguses positsioonis ja kontekstis rahu – lahu , varu – valu , vaar – vaal Täiendav jaotumine ehk komplementaarne distributsioon: kahe häälikuga ei leidu ühtegi minimaalpaari ja kumbki esineb ainult sellises ümbruses, kus teine ei esine - eesti k: velaarne nasaal esineb ainult [g] ees, nt rong; mujal esineb alveolaarne nasaal - need kaks häälikut on täiendavas jaotumises ehk ühe ja sama foneemi allofoonid.
Present - day capitals of England and Scotland stand on or near these two ancient trade centres. For money the Celts used iron bars, until they began to copy the Roman coins they saw used in Gaul (France). According to the Romans, the Celtic men wore shirts and breeches (short trousers) and striped or checked cloaks fastened by a pin. It is possible that the Scottish dress and tartan developed from this cloak.
Pennsylvania dutch – germaani rahvaste järeltulijad, kes emigreerusid enne 1800 aastat peamiselt Saksamaalt ja Šveitsist Pennsylvaniasse; räägivad dialekti, mida kutsutakse Pennsylvania Dutch või Pennsylvania German Pidžinkeel – keel, mis kujuneb välja erinevate rahvuste vahel, kui on nt toimunud kolonisatsioon, inimestel on vaja omavahel suhelda, kuid pole aega üht keelt tervenisti ära õppida.

Plays – tragedies, comedies and histories), born and died at Stratford-on-Avon . Вильям Шекспир. 6. Sir Francis Drake (1540–1596), England’s greatest admiral, founder of her sea power; as privateer encouraged by the Queen, attacked and destroyed Spanish ships bringing treasures back from America and plundered her colonies; the first English seaman to sail round the world.
Proto - uurali päritolu sõnu: Sugulased: ema, isa, minia, nadu, neiu Kehaosad: luu, maks, põlv, põsk, silm, soon, suu, süda, süli Loomad: kala, koer, kurg, pesa, püü Loodus: jõgi ,kõiv, kuu, kuusk, maa, putk, puu, suvi, toom Töö: nool, punuma, tuli Sõnavarasarnasused on tingitud ka laenamisest v ka juhuslik kokkulangevus.
Põhilisi allsüsteeme on viis. /tähesüsteem, hääliksüsteem, sõnavara e leksikon, süntaks e lauseehitus, morfoloogia ehk uuritakse väiksemaid häälikusüsteeme/ Suulises keeles antakse tähendusi edasi häälikuliste sümbolite ja nendega seostuva mitteverbaalse suhtlusega.Tähendsüsteem ja hääliksüsteem on seega kaks selget allsüsteemi.

Puurid – tantsu|tuurid – inven|tuurid Liitsõnade (LS) ja võõrsõnade (VS) ehituses on sarnasusi: VS-des võib olla korduvaid osiseid, nt astro|loog, psühho|loog, astro|noom. LS-s saame osiste asendamisel tähendusega sõnu (maan-, raud-, kivi-, jalg|tee; puumaja, puupea jt). VS osiste vahetamine ei ole alati võimalik.
Psühholingvistika on olemuslikult interdistsiplinaarne, seda mitte ainult psühholoogia ja keeleteaduse inter-. Ka kognitiivteadus, semiootika, filosoofia, arstiteadus jne. Palju koolkondi on lapsekeelekesksed (Clark ja Clark). Universaalne grammatika Algus seotud Chomskyga, kes väitis: „Inimmõistus on loodud keelekasutuseks.
Peenis on paaritusorganiks ning munandikott ehk skrootum kaitseb munandeid ja vastutab termoregulatsiooni eest.

Perekonnanimed on suures osas lingvistiliselt substantiivid, adjektiive ka palju (Rõõmus, Rikas); on üksikuid verbe (Juhtund, Eitea), adverbe (Viltu, Õkva), pronoomeneid (Meil), numeraale (Neljandik) ja interjektsioone (Kurnau). Aluskääne suures osas nominatiiv ja genitiiv, ülejäänud käändeid vähe.
Polarity – this is displayed when one term of a binary opposition is described as ‘positive’ and the other is ‘negative’. The most obvious cases are where one term carries a negative affix which the other lacks: possible : impossible, happy: unhappy, obey : disobey, dress : undress, and so on
Perekonnanimesid on päritolult kolme liiki: lisanimi (Schiller ehk lisanimi, Fleming ehk flaamlane, Smith ehk sepp), isanimi (-son: Robinson; Mc-: McDonald), kohanimi maaomanikel (omanik lisas oma maakoha nime enda perekonnanimeks). Eesti maaomandite kaudu on palju sakslasi saanud oma perekonnanimed.

Palatalisatsioon – IPAs märgitakse palatalisatsiooni ülestõstetud kirjas j-iga. Eesti keeles prepalatalisatsioon. Palataliseerida võib ka vokaale j-i järel – progressiivne palatalisatsioon, pehme suulae pool hääldatud vokaal muutub tagavokaalist eesvokaaliks (just vs jüst, janu vs
Poolvokaalse r - i puhul stabiilsust ei teki, hambasompudel ei teki sulgu.
Peenendus – keel puutub laiemalt kokk kõva suulaega (palju, nalju, panni, kassi) 33. Mis on dissimilatsioon (lisaks ka haploloogia ja metatees)? Tooge näiteid! Dissimilatsioon - üks häälik sunnib saasuguse või sarnase hääliku muutuma endast erinevaks.

Pikad konsonantfoneemid on samadel põhjustel jagatud kaheks osaks (geninaatkonsonant). - Prosoodia: rõhkude ja silbikvantiteedi seos – kas üks nähtus (nn aktsent) või kaks nähtust (rõhk + silbikvantiteet). Häälikuvälte ja silbivälte teooriate ühendamatus.
Psühholingvistika on tänapäeval omaette distsipliin, sh omaette ajakirjad (nii rakenduslik kui ka teoreetiline). Psühholingvistika uurimisobjektid: puuded, haigused (tekkinud kahjustused haiguste järel), vead (nt afaasia, düsleksia), erinevused.
Põhisaatejuhid on olnud Anu Välba (2009–2013), Marko Reikop ja Grete Lõbu (2013–…). (Vikipeedia 2014) 2014. aasta suvel said ajutiselt saatejuhi tööd proovida ka toimetaja Reimo Sildvee ning reporterid Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.

Pikad silbid on hääldatud erineva tõhususega: nõrgema e lauge rõhuga (Q2) või tugevama e raske e järsu rõhuga (Q3) Mõned keeleteadlased (Mart Remmel, Tiit-Rein Viitso) on osutanud ka nelja välte võimalikkusele eesti keeles.
Praeguses maailmas on raske tarbija tähelepanu saada: tema enda köitmine on raskem kui toote pähemäärimine. Reklaamid võistlevad omavahel tähelepanu eest, sest inimesed teavad, et nad on nagu tapeet, mida pole vaja tõsiselt võtta.
Pärisnimed on mõnikord mõttetud, kui nende nimelist objekti pole olemas, nt Sokrates on nimi, aga Hamlet (kuna teda pole kunagi reaalselt eksisteerinud) pole nimi, vaid on sõna, millega Shakespeare tähistas Taanimaa printsi.

Peamisteks ülesanneteks on vabade pindade katmine (katteepiteel) ja nõre valmistamine (näärmeepiteel). Katteepiteel jaguneb rakkude kuju ja kihistuse alusel järgmiselt: ühekihiline epiteel, mitmekihiline epiteel, mitmerealine epiteel.
Psühholingvistika on interdistsiplinaarne teadus (psühholoogia, neuroteadused, lingvistika, eripedagoogika jm). Psühholingvistika uuri keele omandamist (nii emakeele (L1) kui ka teise keele (L2) omandamine), mõistmist ja tootmist.
Polüsünteetilised – väga palju morfeeme sõna küljes Nt Gröönimaal kõneldav kalaalisuuti k e inuiti k tusaa+nngit+su+usaar+tuaannar+sinnaa+nngi+vip+putit ‘sa lihtsalt ei saa ennast uskuma panna, et sa kunagi ei kuule’

Puuvili - Palaturu 7. Kirjaviis – singali kirjaviis 8. Veel huvitavat keele kohta: • Singali keele kirjapildis puuduvad üldjuhul vokaalid, need märgitakse teatavate krõnksude abil konsonantide külge.
Piirkonna staatus - kui on rahulik, ei pea sinna sõjaväge viima-> vähem immigrante kohaliku rahvastiku tihedus- mida rohkem kohalikke, seda suuremas vähemuses immigrandid sisserändajate sotsiaalne päritolu-
Polüseemia ehk mitmetähenduslikkus. Polüseem- mitmetähenduslik sõna, -üksus. Polüseemia kognitiivses lingvistikas Seletada püütakse eri tähenduste vahel olevate sarnasuste ja seoste kaudu.

Põhiefekt on visuaalsel võrdlusel ja sel peituval implitsiitsel võrdlusel: ema süüdistatakse hallis kleidis (teisel tüdrukul on valge ja ilus, Persiliga pestud). Tekivad sotsiaalsed hirmud.
Prototüüpanalüüs – keele tähendused koonduvad süstemaatiliselt ümber tüüpilise esindaja e prototüübi. Prototüübi tunnuseks pole mitte ainult välimus, vaid ka selle tüüpiline funktsioon.
Psühholingvistikal on 2 suunda: 1) traditsiooniline = Chomsky: kaasasündinud keelevõime ning keel eristab inimest loomast; 2) keelevõime pole kaasasündinud, keeles pole süva- ega pindstruktuuri.

Põhjuslikud side - ja määrsõnad (seetõttu, sellepärast, järelikult, niisiis, seega)  Tekstiliigid ehk –žanrid ja nende tekstitunnused, tekstide rühmitamine eri liigituste alusel
Peaeesmärgiks on avastada vestluse struktuur. Argivestluse puhul on inimesed üksteisega võrdsed, institutsionaalse vestluse puhul on osalejatel teatud vorm ees, kuidas on vaja suhelda.
Partiklitena on adverbide homonüümid prosoodiliselt nõrgemad ja tihti lühenenud vormis, nagu ka tegelt, mis kuulub ka eesti keele sagedasemate värvingupartiklite hulka.

Pärit lääne - Skandinaaviast, kuningriik Reini ääres 443 Šveits, Savoie, Lyon'i ümbrus (Franche- Comté ja Burgundia) 543 liidetakse Frangiriigiga, idaosas alemannid.
Positiivsetel tegijatel on alati nimi, nt valitsus lisab pensionimäärale 10€, aga negatiivsetel tegijatel pole nime, nt pensionimäär jäi muutumatuks või elektrihind tõuseb.
Perekonnanimesid on uurinud Rajandi ja Tarand, kes leiavad, et juba enne ametlikku perekonnanimede andmist oli eestlastel perekonnanimi umbes 15–20% talupoegadest.

Passiivi on nende eripärasest tähendusest johtuvalt tavaks nimetada isikuliseks tegumoeks ehk personaaliks ja umbisikuliseks tegumoeks ehk impersonaaliks.
Psühholingvistika on keeleteaduse ja psühholoogia piiriteadus, mis tegeleb keele omandamise, mõistmise ja kasutamise psühholoogiliste protsesside uurimisega.
Põhisageduse ehk põhitooni (F0): kõrgem sagedus = kõrgem hääl, madalam sagedus = madalam hääl. Häälekurrud liiguvad nii tervikuna kui osadena.

Polüsünteetilised keeled - keel, milles sõnadel on väga palju morfeeme küljes, neid on vähe uuritud, nt eskimo e innuiidi keeled, kvakiu keel ja seneka keel
Parem pool ON FONEETIK , KASUTATUD SEGAMINI SAMA ¨ ISESEISVA M ARGINA ENAM EI ¨¨ H A ALDUSE ˜ T OTTU KASUTATA , ¨ T AHENDAB PIKKA VETE VOOLU
Patsient on lause osaline, kes või mis on kas mingis seisundis või mingites tingimustes või siis allub seisundi või tingimuste muutustele.

Poisslapse meheik - ka j˜ udmine o ¨ on , s˜ javangi ulekuulamine . o m¨ rgitakse vaimu a , pronkskiri kasutab prefiksina t¨ hendustes.
Puusepa - v˜ i ohvrikirvest a o , hoidev inimene. seletab m¨ rki koosnevat vitsa a hoidvast k¨ est a , t¨ henduseks a
Põhitoon - 2. Suurema sagedusega põhivõnkumine e põhitoon, s.t rõhulised silbid ja sõnad on tooni poolest kõrgemad.

Peensool – on seedetrakti kõige pikem osa. Siin toimub toidu peamine seedimine ja lõhustunud produktide imendumine.
Prefiksit waka - kasutatakse verbide moodustamiseks, väljendab jõudmist selleni/saamist selleks, mis prefiksi järel asub:
Proksimaalset e. kerele lähemal paiknevat ning distaalset e. kerest kaugemal , st. maapinnale lähemal asetsevat suunda.

Pertseptiivne ehk tajufoneetika uurib häälelainega edastatavate hääldusüksuste kuuldelise eristamise ja tajumise
Pärismagu ehk libedik paikneb pikliku pirnja moodustisena ventraalsel kõhuseinal,vatsast ja võrkmikust paremal.
Polysemy – word has more than one meaning The association of one word with two or more distinct meanings.

Pragmaatika on tähendusõpetus. Kõneakt on suuline suhtlemisprotsess, kõneleja sooritab selle rääkides.
Pöördekategoorial on kolm ainsuslikku ja kolm mitmuslikku liiget ehk pööret, mis avalduvad pöördetunnustena.
Pronkskir - a o jas on juba ja kujud eristatavad, on seotud kahe vankrirattaga , mida m¨ rgitakse a .

Paksenenud luuotsi ehk epifüüse ja viimaste vahel asetsevat luukeha ehk diafüüsi, mille esineb üdiõõs.
Puhas silbistik on see, kui igat silpi tähistab eraldi märk, mis pole teistega seotud, nt jaapani kiri.
Paratüreoidnäärmed – paratüreoid- ehk kõrvalkilpnäärmed on läätse- või väikese oa suurused lame.

Pealkirjavorm on tsitaadi moodi, kaotatud on saatelause ja jutumärgid, alles vaid ütleja ja koolon.
Pearõhk on tavaiselt 1. silbil, kaasrõhk 3.,5.,7. jne silbil, paarisarvulised silbid rõhutud.
Paralleelne jaotumine – kaks häälikut saavad esineda ühesuguses positsioonis ja kontekstis (varu-valu).

Peaaju on tsentraalse närvisüsteemi ajukoljus asetsev osa, mis vastab kujult koljuõõnele.
Papillide ülesandeks on abistada toidu haaramise ning karvkatte puhastamisel ja korrastamisel. 25. Hambad.
Pet – positronemissioontomograafia  fMRI – funktsionaalne magnetresonantskuvamine

Pluural - , mis eristavad üht (ainsus) kahest või enamast (mitmus), nt Mees vehkis käega.
Perekonnanimesid on uurinud Eisen, Saareste, Mägiste, Leesment+Tilk, Tarand+Rajandi, Must, Henno.
Polüseemia - mitmetähenduslikkus; üksuse tähendused on omavahel süstemaatilsielt seotud.

Polüseemia ehk sõna eri tähenduste ärakasutamine on reklaamides levinum kui homonüümia.
Pärast lääne - Rooma keisririigi lagunemist on järgmine suur moodustis Karl Suure Keisririik.
Peensool on jämesoolest peenem ja tal on kogu ulatused enam-vähem ühtlane läbimõõt.

Pikkadel lihastel nimetatakse keskmist paksenenud osa kõhuks, algusosa peaks ja lõpuosa sabaks.
Pronkskirjas on m¨ rgikuju , kus inime- a o¨ o o o¨ o ne seismas s¨ ogin˜ u k˜ rval.
Parafraas - süntagma tähenduse sünonüümne, samatähenduslik väljendusvõimalus.

Pikakroonilistel e. kurdhammastel ulatub emaili poolt ketud kroon ka sügavamale hambasompu.
Paisutatud on need kindlasti, sest seda, kas on KÕIGE parem, pole võimalik mõõta.
Põhijaotus on geograafiline: Euraasia, Aafrika, Ameerika ning Austraalia-Okeaania.

Peatuse viidad on sageli informatiivsed, st Autobussijaama peatusest saab bussijaama.
Põhiküsimus on see, kas jagada välteid binaarsete või ternaarsete vastandustena.
Presupositsioon - eeldus, mis peab olema tõene, et lausel üldse mingi mõte oleks.

Pertseptiivne e. tajufoneetika.- uurib kuidas häälelainetega edastatu eristub.
Propositsioon on lause sündmussisu; olukord, mida lause nimetab või kirjeldab.
Pöörde tunnus - hispaania keele sina-pöörde lõpus on "s", itaalia keeles "i".

Propositsioon - lause sündmussisu- see olukord mida lause nimetab v kirjeldab
Platon - 427-347 e.m.a. Platon oli Sokratese kõige kuulsam õpilane.
Põhilised voorused on inimlikkus, õiglus, sündsus, tarkus ja seadusekuulekus.

Pelgalt nd - lõpu kasutamise tõttu peetaks kedagi murdekõnelejaks.
Põllumajandusloomadest on süljenäärmed eriti hästi arenenud mäletsejalistel.
Portugali keel - esimesed tekstid teistest rom keeltest tunduvalt hiljem

Puhka - o a a ¨ mise t¨ hendus on m¨ rgi uks hilisemaid.
Põimuda – iga sisulise üksuse ülesehitus on triaad.
Peenendus – keel puutub laiemalt kokku kõva suulaega.

Pea luustik ehk kolju jaguneb ajukoljuks ja näokoljuks.
Parem pool ON FONEETIK , ¨ ISESEISVA M ARGINA ENAM EI
Pineaalkeha - pärsib varajast sugunäärmete arengut.

Polüseemia on üks semantika põhimõistetest.
Pronkskirjas on n¨ ha, et a on katuse kujuline.

Põhinimed on olnud liitsõnad või tuletised.
Prosubstantiiv - >ProS->Nt see, too, tema, mina

Pewea – Tere, kuidas sul läheb? 2
Põhimõisteks variatiivsus – palju erinevaid variante.

Proadjektiiv - >ProA->Nt niisuke, sihuke
Pearõhk – sõnaalgulises silbis.

Pärisnimi on enamasti sünonüümid.

Palatalisatsioon e. peenendatud konsonant.
Proadverb - >ProAdv->Nt siin, seal

Vote UP
-1
Vote DOWN
Peegelneuronid on omased nii inimestele kui ka ahvidele (monkey see, monkey do = õpitakse kopeerimise teel). Kui oled selgeks õppinud kopeerides, siis saad seda teistega koos teha ja mõistad ümbritsevat, empaatiavõime.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Psühholingvistika uurimisalad - keel ja meel (nende areng) -kakskeelsus -eksperimentaalne psühholingvistika lapse keele areng
Vote UP
-2
Vote DOWN
Piibli tegelased on olnud heebrea k kõnelejad.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto