põhivara aines füüsikaline maailmapilt (9)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt
Maailm on kõik see, mis on olemas ning ümbritseb konkreetset inimest (indiviidi). Indiviidi põhiproblee-
miks on tunnetada oma suhet maailmaga ­ omada adekvaatset infot maailma kohta ehk maailma-
pilti. Selle info mastaabihorisondi rõhutamisel kasutatakse maailmaga samatähenduslikku mõistet
universum. Maailma käsitleva info mitmekesisuse rõhutamisel kasutatakse maailma kohta mõistet
loodus. Religioosses käsitluses kasutatakse samatähenduslikku mõistet ­ (Jumala poolt) loodu.
Inimene koosneb ümbritseva reaalsuse (mateeria) objektidest (aine ja välja osakestest) ning infost nende
objektide paigutuse ning vastastikmõju viiside kohta. Selle info põhiliike nimetatakse religioossetes
tekstides hingeks ja vaimuks.
Hing on inimeses sisalduva info see osa, mis on omane kõigile indiviididele (laiemas tähenduses ­ kõigile
elusolenditele). Hinge olemasolu tähendab osalemist ainevahetuses omaette subjektina (tähendab
hingamist ­ siit ka nimetus). Hing on liigi-info. Seega on hing kui elujõud olemas ka loomadel.
Vaim on inimeses sisalduva info see osa, mis on omane vaid antud indiviidile. Vaimu olemasolust tuleneb
indiviidi vajadus maailmapildi järele. Samas on maailmapilt inimvaimu osa. Vaim on indiviidi-info.
Füüsika on loodusteadus, mis uurib täppisteaduslike meetoditega reaalsuse põhivormide liikumist ja
vastastikmõjusid. Füüsika käsitleb looduse kõige üldisemaid nähtusi ja seaduspärasusi. Need ongi
füüsikalised objektid. Objekt on see ese, nähtus või kujutlus, mida me parajasti uurime või millele
meie tegevus on suunatud. Füüsika on põhivahend uue kollektiivse info saamiseks (indiviidide
maailmapiltide ühisosa täiendamiseks). Füüsika eesmärgiks on välja selgitada looduses toimivad
põhilised seaduspärasused ja teha need üldarusaadavaks ("tõlkida" inimkeelde).
Maailmapildi moodustab kõik see, mis eristab inimest teistest elusolenditest. See on süstematiseeritud info,
mida inimindiviid maailma kohta omab. Füüsikalise maailmapildi omamine tähendab indiviidi
suutlikkust tajuda füüsikaliste teadmiste konteksti (sisemise veendumusega öelda, et nii see peabki
olema, see fakt sobib täpselt minu varasemate teadmistega looduse kohta).
Maailmapildi aluseks on indiviidi usk sellesse, et tema poolt maailma tunnetamisel kasutatav meetod
annab adekvaatseid tulemusi. Usk on "...kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus
selles, mida ei nähta" (Heebrealastele 11.1). Füüsikalise (või loodusteadusliku) maailmapildi
aluseks on usk (loodus-) teaduse meetodisse. Reeglina on see eksperimentaalselt põhjendatud usk.
Mütoloogilise maailmapildi aluseks on usk autoriteetidesse. Maailmapildi konstrueerimisel loetakse
tõsikindlaks infoks mõnede (antud valdkonnas kõigutamatult autoriteetsete) indiviidide väited, neid
eksperimentaalselt või vaatluslikult kontrollimata. Selliste väidete (vähemasti osaliselt) kooskõlaline
süsteem moodustabki müüdi. Loodusteaduslik ja mütoloogiline maailmapilt välistavad teineteist.
Religioosse maailmapildi aluseks on usk sellesse, et maailma mitmekesisus ning korrapära tulenevad ini-
mesest kõrgemal seisvast tahtelisest infoallikast. Seda maailma struktureerivaid programme käivi-
tanud (ja kontrollivat) infoallikat nimetatakse religioossetes tekstides Jumalaks.
Ateistliku maailmapildi aluseks on usk sellesse, et maailma mitmekesisus ja korrapära on isetekkelised
ning maailma struktureerivad programmid kujunevad välja spontaanselt. Keskset tahtelist infoallikat
(Jumalat) ei ole olemas. Religioosne ja ateistlik maailmapilt välistavad teineteist, kuid mitte kumbki
neist ei välista loodusteaduslikku (ega ka mütoloogilist) maailmapilti (ja ka vastupidi).
Teaduse meetod: olemasoleva teabe põhjal püstitatakse hüpotees (kuidas asi võiks olla), seejärel
korraldatakse hüpoteesi kontrollimiseks eksperiment (katse) ja lõpuks tehakse järeldus hüpoteesi
kehtivuse kohta.
Eksperiment on küsimus Loodusele (Loojale). Asjaliku vastuse saamiseks tuleb see küsimus esitada selgelt
ja ühemõtteliselt (Albert Einstein: Jumal on rafineeritult kaval, aga pahatahtlik Ta ei ole).
Induktiivne meetod (induktsioon) on liikumine üksikult üldisele. Uus, laiema kehtivusalaga teadmine
saadakse üksikfaktide (kitsama kehtivusalaga teadmiste) üldistamise teel.
Deduktiivne meetod (deduktsioon) on liikumine üldiselt üksikule. Deduktiivse (aksiomaatilise) teooria
ülesehitamisel formuleeritakse kõigepealt aksioomid (üldeeldused, füüsikas: postulaadid), neist
tuletatakse loogiliselt kõik teised väited. Üksikjäreldusteni jõutakse, rakendades üldseadust antud
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
põhivara aines füüsikaline maailmapilt #1 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #2 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #3 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #4 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #5 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #6 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #7 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #8 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #9 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #10 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #11 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #12 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #13 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #14 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #15 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #16 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #17 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #18 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #19 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #20 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #21 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #22 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #23 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #24 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #25 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #26 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #27 põhivara aines füüsikaline maailmapilt #28
10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2008-05-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
188 laadimist Kokku alla laetud
9 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
buffy16 Õppematerjali autor

Lisainfo

27lk väga palju füüsikast-mõisted,valemid,tähised ja muud vajalikku

Dokumendis esitatud küsimused

  • Kuidas keha liigub ?
  • Millisel hetkel sureb kass ?

Mõisted

usk, eksperiment, loodusnähtuse ennustamine, ennustamise aluseks, whole, füüsikat, füüsikaline suurus, füüsikaline suurus, suuruse mõõtmine, mõõtühikud, skalaarne suurus, skalaarsed suurused, vektoriaalsetel suurustel, suuruse tähis, mehaaniline liikumine, teist keha, liikumisest, vastastikmõju põhiliike, elektromagne, spinn, väljaosakese spinn, aineosakesed, töö a, laine, vastastikmõjude vahendajateks, spatium, perioodiliseks, kiiruse põhiühik, klassikaline füüsika, whole, mehaanika, koordinaat, kinemaatika, punktmass, trajektoor, võnkumine, laine, laine, ühtlaseks, mitteühtlaseks, kiirenduse si, läbitud teepikkus, nurkkiiruse si, kesktõmbekiirendus, läbitud pöördenurk, jõud f, dünaamika aluseks, massi si, muutumise kiirus, jõu si, keha impulsiks, raskusjõud, inertsjõud, tuntuim inertsjõud, võimsuse si, kineetiline energia, kineetiline energia, potentsiaalne energia, dissipatiivne jõud, jõumoment m, jõu õlaks, impulsimoment, impulsimomendi si, igamehel, piirkiirusel, ürt, inerts, seisuenergia, ajalis, kõveras aeg, deformatsiooniks, võrdetegurit k, elast, võnkumine, siinusega, suurus a, nurksagedus, periood t, sageduse si, sumbeteguri si, dekrement, kompleksarvu reaal, põhitooniks, spekter, laineteks, lainefront, lainete levimiskiirus, rist, liitlaine amplituud, seisulaine, seisulaine, intensiivsuse si, elektrilaengu si, vabad laengukandjad, elektrivool, punktlaenguteks, punktlaeng, aineosakestel, välja jõujoon, homogeenseks, vusega e, ekvipotentsiaalpinnaks, ekvipotentsiaal, pinge u, püsimagnet, püsimagneti magnetväli, magnetinduktsioon, magnetinduktsiooni si, misergutus, elektromotoorjõud, elektromagnetväli, diver, voolutugevus i, takistuse mõõtühikuks, takisti takistus, juhi takistus, võrdeteguriks, metallkeha takistus, kondensaatoriks, kon, välja energia, päikese rollis, balmer, aatomi energia, elektronorbiitidel, geomeetriline optika, murdumisnäitaja, korrutist ns, geomeetriline optika, valguse interferents, koherentseteks, kaks lainejada, difraktsioonivõre, röntgenstruktuuranalüüs, polarisaator, kaksikmurdumine, polarisatsioonitasandi pöördumine, polarimeetria, valguse neeldumine, fotoefektiks, auguks, keelutsoon, keelutsooni laius, mus, ventiil, levinumad optoelekt, aineosakestel, laine ampli, lainefunktsiooniks, piki x, elektronmikroskoop, teraviku üles, kvantmehaanika tõlgendused, kvantmehaanika, sündmuse toimumishetk, bohri kontseptsioon, schrödingeri kass, avaja, temperatuur t, temperatuuri si, vedelikus, soojusmahtuvuse si, erisoojuse si, ideaalgaasi siseenergia, entroopia s, entroopia nulltase, entroopia ühikuks, printsiipi, ideaalgaas, isotermiliseks, isobaariliseks, isokooriliseks, adiabaatiliseks, üheaatomilisel molekulil, kaheaatomilisel molekulil, osarõhk, z b, kolmikpunktiks, küllastunud auruks, keemise tunnuseks, siirdesoojuse si, pindpinevusjõud, soojusmasin, termodünaamilised potentsiaalid, termodünaamilised potentsiaalid, gibbsi potentsiaal, räägitakse s, olekute kidumiseks, mõjuv elektri, analoogiliselt, soojuskiirguseks, soojuskiirgus, stefan, luminestsents, pöördhõive, laser, laserikiirgusele, röntgenkiirgus, tuuma eriseoseenergiaks, poolestusajaks, aktiivsuse si, biodoosi ühikuks, fermionid, algfermionide spinn, bosonid, vastastikmõjusid vahen, leptonite seisumassid, neutriinod, välja olemus, kauguse ruuduga, kvark u, virtuaalseks, laineportsjoni energia, plancki pikkuseks, must auk, universumile, suur pauk

Kommentaarid (9)


annndra: Väga asjalik kokkuvõte :)
23:34 28-03-2009

belladonnakillz: Väga asjalik kokkuvõte :)
17:04 14-04-2010

MaritaQ: tõesti, aitab! :)
16:55 22-04-2009


Sarnased materjalid

31
rtf
29
doc
109
doc
54
doc
414
pdf
105
doc
66
docx
18
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto